Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων"

Transcript

1 EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site: https://eiopa.europa.eu/

2 Εισαγωγή 1.1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, της 24ης Νοεμβρίου 2010, (εφεξής «κανονισμός EIOPA») 1 η EIOPA εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές με βάση την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) 2, και ειδικότερα το άρθρο 76 παράγραφος 1 και το άρθρο 78, καθώς και τα άρθρα 17 και 18 των εκτελεστικών μέτρων Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II Οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και προάγουν τη συνεπή εφαρμογή των ορίων των συμβάσεων ασφάλισης ή αντασφάλισης, με σκοπό να οριστούν τα όρια μεταξύ υφιστάμενων και μελλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν καθοδήγηση για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων ασφάλισης ή αντασφάλισης σε σχέση με μελλοντικά ασφάλιστρα, οι οποίες προκύπτουν στο πλαίσιο συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 των εκτελεστικών μέτρων Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, με την έκφραση «όργανα διακυβέρνησης» νοούνται τα εσωτερικά όργανα που συγκροτούνται για τη διακυβέρνηση μιας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης και τα οποία, κατά συνέπεια, δεν πρέπει να νοούνται ως τρίτοι όταν διατυπώνουν απόφαση ή γνώμη σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας μιας σύμβασης, του δικαιώματος απόρριψης των πληρωτέων ασφαλίστρων βάσει σύμβασης ή του δικαιώματος τροποποίησης των ασφαλίστρων ή των παροχών που οφείλονται βάσει της σύμβασης Εάν δεν παρέχεται ορισμός στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, οι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις νομικές πράξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή Οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου ΕΕ L 331 της , σ ΕΕ L 335 της , σ ΕΕ L 12 της , σ /6

3 Κατευθυντήρια γραμμή 1 Συνεπής εφαρμογή των αρχών 1.7. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να μεριμνούν για τη συνεπή εφαρμογή των αρχών βάσει των οποίων καθορίζονται τα όρια των συμβάσεων σε όλες τις συμβάσεις ασφάλισης και αντασφάλισης, ιδίως μακροπρόθεσμα. Κατευθυντήρια γραμμή 2 Μονομερές δικαίωμα 1.8. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούν ότι το δικαίωμα καταγγελίας, απόρριψης ή τροποποίησης των ασφαλίστρων ή των παροχών που καταβάλλονται βάσει σύμβασης ασφάλισης ή αντασφάλισης είναι μονομερές όταν ούτε ο αντισυμβαλλόμενος ούτε οποιοσδήποτε τρίτος δύναται να περιορίσει την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος. Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, στους τρίτους δεν περιλαμβάνονται οι εποπτικές αρχές και τα όργανα διακυβέρνησης των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων Ειδικότερα: α) Εάν, προκειμένου να εφαρμοστεί η τροποποίηση των ασφαλίστρων και των παροχών, η ασφαλιστική ή η αντασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να ζητήσει εξωτερική εκτίμηση βάσει του νόμου ή βάσει των όρων και προϋποθέσεων άλλης συμφωνίας εκτός της σύμβασης ασφάλισης ή αντασφάλισης, η εν λόγω υποχρέωση περιορίζει το μονομερές δικαίωμα της επιχείρησης μόνον εφόσον, βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης, παρέχεται στον αντισυμβαλλόμενο ή σε οποιονδήποτε τρίτο το δικαίωμα να παρέμβει στην άσκηση του εν λόγω δικαιώματος. β) Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να θεωρούν τον κίνδυνο της φήμης ή τις ανταγωνιστικές πιέσεις ως περιορισμούς του μονομερούς δικαιώματος. γ) Οι επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούν ότι οι εθνικοί νόμοι περιορίζουν το μονομερές δικαίωμά τους μόνον εφόσον οι εν λόγω νόμοι περιορίζουν ή παρέχουν στον αντισυμβαλλόμενο ή σε οποιονδήποτε τρίτο το δικαίωμα να περιορίζει την άσκηση του εν λόγω μονομερούς δικαιώματος. δ) Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των ασφαλίστρων ή των παροχών που καταβάλλονται βάσει της σύμβασης, εάν τα ασφάλιστρα ή οι παροχές που καταβάλλονται εξαρτώνται αποκλειστικά από τις αποφάσεις του αντισυμβαλλόμενου ή του δικαιούχου παροχής. ε) Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης ή το δικαίωμα απόρριψης πληρωτέων ασφαλίστρων βάσει της σύμβασης, εάν η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, όπως προσδιορίζεται στους όρους και στις προϋποθέσεις της σύμβασης, εξαρτάται από την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος. 3/6

4 Κατευθυντήρια γραμμή 3 Δυνατότητα επιβολής υποχρέωσης Οι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να ασκούν το δικαίωμά τους να υποχρεώνουν τον αντισυμβαλλόμενο να καταβάλει ασφάλιστρο μόνον εάν η πληρωμή εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου είναι νομικά εκτελεστή. Κατευθυντήρια γραμμή 4 Πλήρης αποτύπωση του κινδύνου Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ασφάλιστρα αντικατοπτρίζουν πλήρως τους κινδύνους που καλύπτονται από το χαρτοφυλάκιο υποχρεώσεων ασφάλισης ή αντασφάλισης, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να εκτιμούν κατά πόσον, τη χρονική στιγμή κατά την οποία είναι δυνατή η τροποποίηση είτε των ασφαλίστρων είτε των παροχών, η επιχείρηση έχει, σε όλες τις περιστάσεις, το δικαίωμα να τροποποιήσει τα ασφάλιστρα ή τις παροχές ούτως ώστε η αναμενόμενη παρούσα αξία των μελλοντικών ασφαλίστρων να υπερβαίνει την αναμενόμενη παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών και των δαπανών που καταβάλλονται βάσει του χαρτοφυλακίου Προκειμένου να εκτιμηθεί εάν τα ασφάλιστρα αντικατοπτρίζουν πλήρως τους κινδύνους που καλύπτονται από το χαρτοφυλάκιο υποχρεώσεων ασφάλισης ή αντασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφοι 3 και 7 των εκτελεστικών μέτρων, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι το εν λόγω χαρτοφυλάκιο απαρτίζεται από υποχρεώσεις για τις οποίες η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να τροποποιεί τα ασφάλιστρα και τις παροχές υπό παρόμοιες συνθήκες και με παρόμοιες συνέπειες Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κάθε ατομική αξιολόγηση των συναφών χαρακτηριστικών του ασφαλιζόμενου που επιτρέπει στην επιχείρηση να συγκεντρώνει επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να διαμορφώνει ορθή εικόνα του κινδύνου που συνδέεται με τον ασφαλιζόμενο. Στην περίπτωση των συμβάσεων που καλύπτουν κινδύνους θνησιμότητας ή κινδύνους υγείας κατά τρόπο παρόμοιο με τις τεχνικές της ασφάλισης ζωής, η ατομική αξιολόγηση κινδύνων μπορεί να συνίσταται στην αυτοαξιολόγηση του ασφαλιζόμενου ή μπορεί να περιλαμβάνει ιατρική εξέταση ή έρευνα. Κατευθυντήρια γραμμή 5 Διαχωρισμός της σύμβασης Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να αξιολογούν εάν κατά την ημερομηνία αναγνώρισης είναι δυνατός ο διαχωρισμός της σύμβασης και να εξετάζουν, σε κάθε ημερομηνία αποτίμησης, εάν έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή που θα επηρέαζε την προηγούμενη αξιολόγηση Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να προσδιορίζουν εάν είναι δυνατός ο διαχωρισμός της σύμβασης αξιολογώντας κατά πόσον δύο ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης είναι σαφώς διακριτά, και εάν είναι δυνατόν να καθοριστούν για καθένα από τα τμήματα αυτά διαφορετικά σύνολα υποχρεώσεων και ασφαλίστρων. 4/6

5 1.16. Όταν ένα δικαίωμα ή μια εγγύηση καλύπτει περισσότερα τμήματα της σύμβασης, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να προσδιορίζουν κατά πόσον το δικαίωμα ή η εγγύηση είναι δυνατό να διαχωριστεί ή αν θα πρέπει να καταλογιστεί στο αντίστοιχο τμήμα της σύμβασης Εάν μια σύμβαση θεωρείται ασφαλιστική σύμβαση κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει επίσης να θεωρούν ότι από όλα τα διαχωρισθέντα τμήματα της σύμβασης απορρέουν υποχρεώσεις ασφάλισης ή αντασφάλισης. Κατευθυντήρια γραμμή 6 Προσδιορισμός αισθητής επίδρασης στα οικονομικά μεγέθη της σύμβασης Για να προσδιοριστεί εάν η ασφαλιστική κάλυψη γεγονότος ή χρηματοοικονομικής εγγύησης δεν επηρεάζει αισθητά τα οικονομικά μεγέθη της σύμβασης, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις πιθανές μελλοντικές ταμειακές ροές που ενδέχεται να προκύψουν από τη σύμβαση Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούν ότι μια χρηματοοικονομική εγγύηση παροχών επηρεάζει αισθητά τα οικονομικά μεγέθη της σύμβασης μόνον εάν η χρηματοοικονομική εγγύηση συνδέεται με την καταβολή των μελλοντικών ασφαλίστρων και παρέχει στον αντισυμβαλλόμενο διακριτό οικονομικό πλεονέκτημα με εμπορική διάσταση Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούν ότι η κάλυψη προσδιοριζόμενου αβέβαιου γεγονότος που επηρεάζει αρνητικά τον ασφαλιζόμενο έχει αισθητή επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της σύμβασης όταν η κάλυψη παρέχει διακριτό οικονομικό πλεονέκτημα στον δικαιούχο. Κατευθυντήρια γραμμή 7 Εκτίμηση υποχρεώσεων Όταν οι λεπτομέρειες μιας σύμβασης ή η πλήρης έκταση των υποχρεώσεων που καλύπτονται από τη σύμβαση δεν είναι γνωστές στην επιχείρηση κατά τον χρόνο αναγνώρισης της σύμβασης, οι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να προβαίνουν σε εκτίμηση των ορίων των συμβάσεων κάνοντας χρήση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών κατά τρόπο που συνάδει με τις αρχές που ορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές Οι επιχειρήσεις πρέπει να προβαίνουν σε αναθεώρηση της εν λόγω κατ' εκτίμηση αξιολόγησης μόλις καταστούν διαθέσιμες λεπτομερέστερες πληροφορίες. Κατευθυντήρια γραμμή 8 Συμβάσεις αντασφάλισης Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόζουν για τις αναληφθείσες αντασφαλιστικές συμβάσεις τους τις διατάξεις του άρθρου 18 των εκτελεστικών μέτρων ανεξαρτήτως των ορίων των υποκείμενων συμβάσεων ασφάλισης ή αντασφάλισης με τις οποίες σχετίζονται. 5/6

6 Συμμόρφωση και κανόνες υποβολής στοιχείων Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16 του κανονισμού EIOPA. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού EIOPA, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Οι αρμόδιες αρχές που συμμορφώνονται ή σκοπεύουν να συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να τις ενσωματώσουν δεόντως στο κανονιστικό ή εποπτικό τους πλαίσιο Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαιώνουν στην EIOPA εάν συμμορφώνονται ή σκοπεύουν να συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, παραθέτοντας τους λόγους ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης, εντός δύο μηνών από την έκδοση της μετάφρασης των κατευθυντήριων γραμμών Ελλείψει απάντησης εντός της προθεσμίας αυτής, οι αρμόδιες αρχές θα θεωρείται ότι δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και το γεγονός αυτό θα γνωστοποιείται. Τελική διάταξη περί επανεξέτασης Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές υπόκεινται σε επανεξέταση από την EIOPA. 6/6

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 924/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα