Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2012 (ΓΠΥΑ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2012 (ΓΠΥΑ)"

Transcript

1 Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ (ΓΠΥΑ) ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΝΔΑΜΗΝΟΤ Αύμεζε πσιήζεσλ θαηά 3% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Αύμεζε ηνπ EBITDA θαηά 8% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Με επαλαιακβαλόκελε επίδξαζε ζηελ θεξδνθνξία ηνπ Γ ηξηκήλνπ από απνζβέζεηο 6,1 εθαη. ιόγσ αθύξσζεο ηεο ζπκθσλίαο γηα απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε Οινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο ηεο NYCO γηα $55,5 εθαη. κε επηηπρή θαη απνηειεζκαηηθή ρξεκαηνδόηεζε ζηηο ΗΠΑ Πνζά ζε ρηι. Δπξώ % κεηαβνιήο % κεηαβνιήο Πσιήζεηο ,8% ,4% EBITDA ,9% ,0% Λεηηνπξγηθά θέξδε ,0% ,1% Κέξδε πξν θόξσλ ,8% ,4% Καζαξά θέξδε κεηόρσλ ,1% ,6% Βαζηθά θέξδε κεηόρσλ/κεηνρή ( ) 0,3124 0, ,1% 0,0021 0, ,6% πγθξίζηκα κεγέζε Λεηηνπξγηθά θέξδε ,7% ,1% Κέξδε πξν θόξσλ ,0% ,8% Καζαξά θέξδε κεηόρσλ ,3% ,4% Βαζηθά θέξδε κεηόρσλ/κεηνρή ( ) 0,3402 0,3556-4,3% 0,0983 0, ,4% εκείσζε ζρεηηθά κε ηα ζπγθξίζηκα κεγέζε: ηελ ελόηεηα Άιια ηνηρεία (ζει. 5) παξαηίζεηαη επεμήγεζε γηα ηελ επίδξαζε ησλ απνζβέζεσλ ζηελ θεξδνθνξία ελλεακήλνπ θαη Γ ηξηκήλνπ, σο απνηέιεζκα ηεο αθύξσζεο ηεο ζπκθσλίαο γηα απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε Ο Κξίησλ Αλαβιαβήο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο S&B, ζρνιίαζε: «Η επηθέληξσζή καο ζηελ αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ, κάο επέηξεςε λα παξνπζηάζνπκε απμεκέλα ηα ζρεηηθά κεγέζε παξά ηηο επηδεηλνύκελεο ζπλζήθεο ηεο δηεζλνύο νηθνλνκίαο. ε απηό ην γεκάην πξνθιήζεηο πεξηβάιινλ δηαηεξήζακε ηηο ηζρπξέο καο ζέζεηο ζηηο αγνξέο θαη πεηύρακε ηζρπξή ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία θαη βειηίσζε ησλ ζρεηηθώλ πεξηζσξίσλ. Δπαγξππλνύκε παξαθνινπζώληαο ζηελά ηηο εμειίμεηο ησλ δηεζλώλ ηάζεσλ ηεο νηθνλνκίαο, ηδηαηηέξσο ηηο επηδξάζεηο ζηηο ηειηθέο αγνξέο ηεο κεηαιινπξγίαο, θαη ζθνπεύνπκε λα αληαπνθξηζνύκε γξήγνξα θαη απνθαζηζηηθά ζηηο παξνύζεο ζπλζήθεο κέζα από δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο. Σαπηόρξνλα, πξνζβιέπνπκε ζηελ απξόζθνπηε ελζσκάησζε ηεο NYCO minerals ζηνλ Όκηιό καο. Απηή ε εμαγνξά, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε κε επηηπρία, ζα δηαθνξνπνηήζεη πεξαηηέξσ ηε γεσγξαθηθή καο παξνπζία, ζα καο επηηξέςεη ηελ πξόζβαζε ζε λέεο αιπζίδεο «από ηελ αγνξά ζην νξπρείν» θαη λα αμηνπνηήζνπκε επξύηεξε γθάκα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ καο γηα ηελ παξνρή βηνκεραληθώλ ιύζεσλ ζηνπο πθηζηάκελνπο αιιά θαη ζε λένπο πειάηεο καο. Απηή ε ζεκαληηθή επέλδπζε ππνζηεξίδεη, πξνάγεη θαη είλαη ζπλεπήο πξνο ην καθξνπξόζεζκν ζηόρν ηεο S&B γηα ηελ επίηεπμε βηώζηκεο θεξδνθόξαο αλάπηπμεο θαη απνδόζεσλ πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο.»

2 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 2 από 12 Δπιτειρημαηική επιζκόπηζη Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δηεζλώο επηδεηλώζεθαλ ζηαδηαθά ζηε δηάξθεηα ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ, κε απνηέιεζκα ηε ζηαζεξή εμαζζέληζε ηεο δήηεζεο ζε πνιιέο από ηηο αγνξέο καο. Οη ηάζεηο θαη θαηά ην ηξίην ηξίκελν εμαθνινύζεζαλ λα δηαθνξνπνηνύληαη αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. Η παγθόζκηα παξαγσγή ράιπβα ζεκείσζε ηζρλή αλάπηπμε ζηελ πεξίνδν ηνπ ελλεακήλνπ, ελζσκαηώλνληαο κείσζε ηεο παξαγσγήο ζηελ Δπξώπε πνπ αληηζηαζκίζηεθε από απμήζεηο ζηε βόξεηα Ακεξηθή θαη ζηελ Κίλα. Η απηνθηλεηνβηνκεραλία δηαηεξήζεθε ζε γεληθέο γξακκέο επλντθή δηεζλώο, κε κηθξή επηβξάδπλζε θαηά ην ηξίην ηξίκελν, παξνπζηάδνληαο θαη απηή θαηά ηόπνπο δηαθπκάλζεηο, κε ηε βόξεηα Ακεξηθή λα δηαηεξεί ηελ ηζρπξή δπλακηθή ηεο. Η επηβξάδπλζε ζηηο θαηαζθεπέο δηαηεξήζεθε ζε όιε ηελ Δπξώπε, ππνβνεζνύκελε από ηε κείσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, αιιά βειηηώζεθε νξηαθά ζηηο ΗΠΑ ιόγσ ηεο αλάθακςεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο. ηεξηδόκελε ζηαζεξά ζηελ επξύηαηε γεσγξαθηθή ηεο εμάπισζε, ε S&B πέηπρε ρακειή έσο κέζε κνλνςήθηα αύμεζε ησλ εζόδσλ ελλεακήλνπ ηνπ ζε όιεο ηηο αγνξέο ηεο (Μεηαιινπξγία +1%, Καηαζθεπέο +6%, Υπηήξηα +3%, Δμεηδηθεπκέλα πξντόληα +1%). Οη ελνπνηεκέλεο πσιήζεηο Οκίινπ αλήιζαλ ζηα 353,9 εθαη. γηα ην ελλεάκελν ηνπ, έλαληη ησλ 344,1 εθαη. ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ. Η αύμεζε απηή θαηά 2,8% αληαλαθιά ηηο επηηπρείο ηηκνινγηαθέο πξσηνβνπιίεο καο, πνπ πεξηόξηζαλ ηηο επηδξάζεηο από ηνπο ρακειόηεξνπο όγθνπο πσιήζεσλ σο πξνο ην ελλεάκελν ηνπ. Σα θόζηε ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο ζηα ίδηα επίπεδα ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο ζηαζεξέο θαηά κέζν όξν ηηκέο ηνπ αξγνύ πεηξειαίνπ θαη ησλ ζαιαζζίσλ λαύισλ. Παξά ην γεγνλόο όηη νη δείθηεο ζαιάζζησλ λαύισλ ήηαλ θαηά κέζν όξν ρακειόηεξνη θαηά 32% ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ, νη λαύινη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο ηύπνπο ησλ πινίσλ θαη ζηνπο πξννξηζκνύο πνπ εμππεξεηνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο καο δηαηεξήζεθαλ ζηαζεξνί σο πξνο ην ελλέακελν ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Σν κεηθηό θέξδνο απμήζεθε θαηά 3,2% ζην ελλεάκελν ηνπ θζάλνληαο ηα 87,5 εθαη. έλαληη 84,8 εθαη. θαηά ην ελλεάκελν ηνπ. Παξάιιεια, ην πεξηζώξην κεηθηνύ θέξδνπο βειηηώζεθε θαηά 10 κνλάδεο βάζεο σο πξνο ην ελλεάκελν ηνπ, ζην 24,7%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη σο απνηέιεζκα ηεο αθύξσζεο ηεο ζπκθσλίαο γηα απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε, ζε ζπλδπαζκό κε ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ησλ ΓΠΥΑ (IFRS 5) γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε, αλαγλσξίζηεθαλ ζην ηξίην ηξίκελν ηνπ, απνζβέζεηο ζπλνιηθνύ ύςνπο 7,8 εθαη. ε απηό ην πνζό πεξηιακβάλνληαη 1,9 εθαη. πνπ αθνξνύλ ηε δίκελε πεξίνδν κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ θαη 5,9 εθαη. γηα ην ελλεάκελν ηνπ (ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην ηξίην ηξίκελν είλαη 1,7 εθαη.). Δλώ επεξεάδνπλ ην κεηθηό θέξδνο, απηέο νη απνζβέζεηο είραλ αξλεηηθή επίδξαζε θαη ζε όια ηα κεγέζε θεξδνθνξίαο, πιελ ηνπ EBITDA, ηόζν ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ όζν θαη ηνπ ελλεακήλνπ. ηε δηάξθεηα ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ, ην EBITDA θαη ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε απμήζεθαλ θαηά 7,9% θαη 7% ζηα 58,7 εθαη. θαη 35,8 εθαη. αληίζηνηρα έλαληη ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ. Οη θαζαξέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο παξέκεηλαλ ζηαζεξέο. Σν πεξηζώξην EBITDA απμήζεθε ζην 16,6% ζην ελλεάκελν ηνπ από 15,8% ζην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ, ελώ ην ιεηηνπξγηθό πεξηζώξην μεπέξαζε ην 10% από 9,7%. Δμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αθύξσζε ηεο ζπκθσλίαο γηα απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε, ην ιεηηνπξγηθό θέξδνο ζην ελλεάκελν ηνπ απμήζεθε θαηά 12,7% ζηα 37,7 εθαη. κε αληίζηνηρν πεξηζώξην ηεο ηάμεο ηνπ 10,6%. Σα θαζαξά έμνδα ηόθσλ ήηαλ απμεκέλα θαηά 71% σο πξνο ην ελλεάκελν ηνπ, ζηα 7,6 εθαη. από 4,4 εθαη., θπξίσο ιόγσ ηνπ πςειόηεξνπ θόζηνπο από ηελ αλαρξεκαηνδόηεζε δαλείσλ ηνλ Ινύλην ηνπ. Σα θαζαξά θέξδε πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηνπ Οκίινπ ζην ελλεάκελν ηνπ αλήιζαλ ζηα 16 εθαη. ( 0,31 αλά κεηνρή) έλαληη ησλ 18,2 εθαη. ( 0.36 αλά κεηνρή) ηνπ ελληακήλνπ ηνπ, αληηπξνζσπεύνληαο κείσζε θαηά 12%. Δμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αθύξσζε ηεο ζπκθσλίαο γηα απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε, ηα θαζαξά θέξδε πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζηα 17,4 εθαη. ( 0,34 αλά κεηνρή).

3 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 3 από 12 Οη πξν θόξσλ ειεύζεξεο ηακεηαθέο ξνέο (θαζαξέο από θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο) ζην ελλεάκελν ηνπ ππεξδηπιαζηάζηεθαλ θζάλνληαο ηα 18,7 εθαη. έλαληη 9,1 εθαη. ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Η αύμεζε απηή απνδίδεηαη ζην ζπλδπαζκό πςειόηεξνπ EBITDA θαη κεησκέλσλ θεθαιαηνπρηθώλ δαπαλώλ. Σν θεθάιαην θίλεζεο απμήζεθε θαηά 13,9% (εμαηξνπκέλεο ηεο ελνπνίεζεο ηεο NYCO), γεγνλόο πνπ αληαλαθιά ηηο πςειόηεξεο απαηηήζεηο ιόγσ απμεκέλσλ πσιήζεσλ ζην ηέινο ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ θαη κέξνο απαίηεζεο ΦΠΑ από ην ειιεληθό θξάηνο ύςνπο 13 εθαη. Η θαζαξή δαλεηαθή καο ζέζε απμήζεθε θαηά 50 εθαη. θζάλνληαο ζηα 182 εθαη. ζην ηέινο ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ από 132,1 εθαη. ζην ηέινο ηνπ. Απηό είλαη θπξίσο απνηέιεζκα ησλ πεξίπνπ 42 εθαη. πξόζζεηεο ρξεκαηνδόηεζεο ην επηέκβξην ηνπ ζηηο ΗΠΑ, γηα ηελ εμαγνξά ηεο NYCO. Βαζικά ζηοιτεία ανά Γεφγραθική περιοτή (ποζά ζε τιλ. Δσρώ) Νόηηα Δπξώπε % κεηαβνιήο % κεηαβνιήο Πσιήζεηο - ζε ηξίηνπο ,7% ,3% Πσιήζεηο - ύλνιν ,8% ,5% EBITDA ,3% ,6% Κέξδε πξν θόξσλ ,8% ,0% Οη πωιήζεηο ηνπ ελλεακήλνπ θπκάλζεθαλ ζε παξόκνην επίπεδν κε απηέο ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Οη πωιήζεηο ζηελ αγνξά Μεηαιινπξγίαο απμήζεθαλ θαη αληηζηάζκηζαλ ηε ζπλερηδόκελε κείωζε ζηηο πωιήζεηο ηεο αγνξάο θαηαζθεπώλ. Η θεξδνθνξία θαηά ην ηξίην ηξίκελν θαη ην ελλεάκελν ηνπ επεξεάζηεθε από ηελ αλαγλώξηζε απνζβέζεωλ ζρεηηθώλ κε ηελ αθύξωζε ηεο ζπκθωλίαο γηα απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βωμίηε. Βόξεηα Δπξώπε % κεηαβνιήο % κεηαβνιήο Πσιήζεηο - ζε ηξίηνπο ,4% ,9% Πσιήζεηο - ύλνιν ,6% ,8% EBITDA ,6% ,4% Κέξδε πξν θόξσλ ,0% ,5% Εθηόο από κείωζε ηωλ πωιήζεωλ ζηελ αγνξά Μεηαιινπξγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κείωζε ηεο παξαγωγήο ράιπβα, κεηώζεθαλ θαη νη πωιήζεηο ζηα ρπηήξηα γηα πξώηε θνξά εληόο ηνπ, ιόγω ηεο εμαζζέληζεο ηεο παξαγωγήο ζηε Γεξκαλία. Σηελ αγνξά θαηαζθεπώλ ζεκεηώζεθε αύμεζε ιόγω ηωλ γεωηξήζεωλ θαη ηωλ έξγωλ πνιηηηθνύ κεραληθνύ. Ο έιεγρνο ηνπ θόζηνπο ζπλέρηζε λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο. Ακεξηθή % κεηαβνιήο % κεηαβνιήο Πσιήζεηο - ζε ηξίηνπο ,3% ,2% Πσιήζεηο - ύλνιν ,3% ,4% EBITDA ,8% ,7% Κέξδε πξν θόξσλ ,5% ,6% Η Ακεξηθή εμαθνινύζεζε λα παξνπζηάδεη ηελ θαιύηεξε επίδνζε κεηαμύ ηωλ γεωγξαθηθώλ πεξηνρώλ, κε δπλακηθή αύμεζε πωιήζεωλ θαη θεξδώλ θαη ζην ηξίην ηξίκελν. Όιεο νη αγνξέο είραλ θαιά απνηειέζκαηα εθηόο ηεο κεηαιινπξγίαο ζηε Βξαδηιία. Ελ ηνύηνηο, ε δπλακηθή ηωλ αγνξώλ γεληθά κεηξηάζηεθε ειαθξά θαηά ην ηξίην ηξίκελν.

4 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 4 από 12 Αζία - Δηξεληθόο % κεηαβνιήο % κεηαβνιήο Πσιήζεηο - ζε ηξίηνπο ,3% ,7% Πσιήζεηο - ύλνιν ,2% ,3% EBITDA ,5% ,2% Κέξδε πξν θόξσλ ,1% ,9% Τα απνηειέζκαηα ηεο γεωγξαθηθήο πεξηνρήο Αζίαο/Εηξεληθνύ απνδίδνληαη θπξίωο ζηηο αγνξέο κεηαιινπξγίαο θαη θαηαζθεπώλ. Καη νη δύν αγνξέο παξνπζίαζαλ επηβξάδπλζε ζηε δηάξθεηα ηνπ ελληακήλνπ αληαλαθιώληαο ηελ αβεβαηόηεηα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηόζν ζηελ Κίλα όζν θαη ζηελ Ιλδία. Η αλάπηπμε ηωλ πωιήζεωλ είλαη απνηέιεζκα επηηπρώλ ηηκνινγηαθώλ πξωηνβνπιηώλ. Προοπηικές Ο ξπζκόο ηεο δηεζλνύο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κεηξηάζηεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ παξνπζηάδνληαο δηαθνξνπνηήζεηο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. Οη αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, όπσο νη ΗΠΑ, επηηπγράλνπλ πεξηνξηζκέλνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο, ελώ θάπνηεο άιιεο, ηδηαίηεξα ζηελ Δπξώπε, βηώλνπλ νηθνλνκηθή ύθεζε. Οη αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίεο, σζηόζν, ζεκεηώλνπλ θαιύηεξεο νηθνλνκηθέο επηδόζεηο. Αλακέλνπκε όηη απηέο νη ηάζεηο ζα ζπλερίζνπλ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαη θαηά ην μεθίλεκα ηνπ Η βηνκεραληθή παξαγσγή ζηελ Δπξώπε θαηέγξαςε δεύηεξν δηαδνρηθό ηξίκελν αξλεηηθήο αλάπηπμεο, ελώ θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο ζηηο ΗΠΑ ν ξπζκόο αλάπηπμεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο κεηξηάζηεθε. Παξνκνίσο, ε δηεζλήο παξαγσγή ράιπβα ζην ελλεάκελν ηνπ παξνπζίαζε ηηο ίδηεο ηάζεηο επίδνζεο θαη γεσγξαθηθήο δηαθνξνπνίεζεο όπσο θαη θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ έηνπο. Γειαδή, ζρεδόλ κεδεληθή αύμεζε δηεζλώο, κείσζε παξαγσγήο ζηελ Δπξώπε θαη ζηε Βξαδηιία, ηζρπξή αλάπηπμε ζηηο ΗΠΑ θαη κέηξηα αλάπηπμε ζηελ Κίλα θαη ζηελ Ιλδία. Η απηνθηλεηνβηνκεραλία ζηελ Δπξώπε εμαζζέληζε ζηαδηαθά, κε ηε Γεξκαλία λα παξνπζηάδεη κείσζε ζηελ παξαγσγή θαηά ην ηξίην ηξίκελν. Οη θαηαζθεπέο δηεζλώο δηαηήξεζαλ ηηο αζζεληθέο ηνπο επηδόζεηο κε ζπλερηδόκελε επηδείλσζε ζηε Νόηηα Δπξώπε, κέηξηα βειηίσζε ζηηο ΗΠΑ, ζεκάδηα επηβξάδπλζεο ζηελ Κίλα. Σα θόζηε πξώησλ πιώλ θαη ελέξγεηαο ζηαζεξνπνηήζεθαλ ζηα ηξέρνληα επίπεδα αιιά ηα έμνδα ηόθσλ ζα ζπλερίζνπλ λα απμάλνπλ, όπσο είλαη αλακελόκελν, ιόγσ ηνπ πςειόηεξνπ θόζηνπο αλαρξεκαηνδόηεζεο δαλείσλ θαη επηπιένλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ γηα ηελ εμαγνξά ηεο NYCO. Μέζα ζε απηό ην γεκάην πξνθιήζεηο δηεζλέο νηθνλνκηθό θιίκα, επηθεληξσλόκαζηε ζηελ εθηέιεζε ελόο πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη πηνζέηεζε ζηόρσλ γηα κείσζε ηνπ θόζηνπο ζε όιεο καο ηηο δξαζηεξηόηεηεο. ηόρνο καο είλαη λα απμήζνπκε ηε ιεηηνπξγηθή απνδνηηθόηεηα ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ νξγαληζκνύ καο θαη λα αληιήζνπκε αμία από ηελ εθαξκνγή δηαθόξσλ πξσηνβνπιηώλ βηώζηκεο αλάπηπμεο ζε όινπο ηνπο ζρεηηθνύο ηνκείο. Η πεηζαξρεκέλε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη ησλ επελδύζεσλ, όπσο θαη ε δηαξθήο βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ καο απνηεινύλ νπζηώδε ζπζηαηηθά ηεο ζηξαηεγηθήο καο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δεκηνπξγίαο αμίαο. ε απηό ην πιαίζην, ε εμαγνξά ηεο NYCO αληηπξνζσπεύεη έλα αθόκα ζηξαηεγηθό βήκα γηα ηελ επίηεπμε βηώζηκεο θεξδνθόξαο αλάπηπμεο γηα ηνπο κεηόρνπο καο. Δπηπιένλ, ζα ζπλεηζθέξεη ζην λα δηαηεξήζεη ε S&B ηζρπξνύο δεζκνύο κε ηνπο δηεζλείο ηεο πειάηεο παξέρνληαο απνηειεζκαηηθέο βηνκεραληθέο ιύζεηο κέζα θαη από λέεο αιπζίδεο «από ηελ αγνξά ζην νξπρείν».

5 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 5 από 12 Άλλα ηοιτεία Δπεμεγεκαηηθή ζεκείσζε γηα ηα ζπγθξίζηκα κεγέζε: Ωο απνηέιεζκα ηεο αθύξσζεο ηεο ζπκθσλίαο γηα απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε, νη απνζβέζεηο πνπ είραλ δηαθνπεί από 8 Ννεκβξίνπ (αλαθνίλσζε αξρηθήο ζπκθσλίαο γηα ηε ζηαδηαθή απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε ζηελ Διιάδα) ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΑ 5 γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε, αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ελλεακήλνπ. Καηά ζπλέπεηα, ηα ζπγθξίζηκα κεγέζε ελλεακήλνπ ηνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαγλώξηζε απνζβέζεσλ ύςνπο 1,9 εθαη. πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε δίκελε πεξίνδν Ννεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ. Γηα ην ηξίην ηξίκελν ηα ζπγθξίζηκα κεγέζε δελ πεξηιακβάλνπλ (1) ηελ αλαγλώξηζε απνζβέζεσλ ύςνπο 1,9 εθαη. πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε δίκελε πεξίνδν Ννεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ θαη (2) ηελ αλαγλώξηζε απνζβέζεσλ ύςνπο 4,2 εθαη. πνπ αληηζηνηρνύλ ζην Α εμάκελν ηνπ θαη δελ είραλ αλαγλσξηζηεί θαη θαηαγξαθεί ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. πλερηδόκελεο / Γηαθνπηόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο ηηο 12 Οθησβξίνπ ε Δηαηξία αλαθνίλσζε όηη κεηά ην πέξαο εθηελνύο δηαδηθαζίαο Due Diligence θαζώο θαη δηαπξαγκαηεύζεσλ κεηαμύ ησλ δύν κεξώλ, δελ θαηέζηε δπλαηή ε επίηεπμε ηειηθήο ζπκθσλίαο γηα ηε ζηαδηαθή απόθηεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο Βσμίηε ηεο S&B ζηελ Διιάδα από ηελ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΝ Α.Δ., 100% ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ Α.Δ., όπσο απηή είρε αλαθνηλσζεί ηελ 8ε Ννεκβξίνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο δξαζηεξηόηεηαο Βσμίηε ηεο Δηαηξίαο ζηελ Διιάδα παύνπλ λα ηαμηλνκνύληαη σο δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο επαλαηαμηλνκνύληαη σο πλερηδόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο. Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΓΠΥΑ 5 γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε, νη απνζβέζεηο πνπ είραλ ζηακαηήζεη από ην Ννέκβξην ηνπ αλαγλσξίδνληαη εθ λένπ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηξίκελεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ. Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξόηεηλε ηελ επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο κεηόρνπο ύςνπο 0,25 αλά κεηνρή. Η πξόηαζε εγθξίζεθε από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ζηηο 27 Ινπλίνπ θαη ε επηζηξνθή θεθαιαίνπ θαηαβιήζεθε ζηνπο κεηόρνπο ζηηο 2 Απγνύζηνπ. Δπηηπρήο αλαρξεκαηνδόηεζε δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ην ηέινο ηνπ Ινπλίνπ, ε κεηξηθή εηαηξεία S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ., εμέδσζε επηηπρώο θνηλό νκνινγηαθό δάλεην ηνπ Ν.3156/2003, όπσο ηζρύεη, ηεηξαεηνύο δηάξθεηαο θαη πνζνύ 110 εθαη. Γηαρεηξηζηέο ηεο έθδνζεο, ε νπνία θαιύθζεθε νινζρεξώο, ήηαλ ε Alpha Bank, ε EFG Eurobank θαη ε Emporiki Bank (Όκηινο Credit Agricole). Οκνίσο, κέζσ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, νινθιεξώζεθε ζπκθσλία κε ηελ HSBC Bank (Ηλσκέλν Βαζίιεην) γηα δάλεην ηξηεηνύο δηάξθεηαο πνζνύ 40 εθαη. κέζσ ηεο θαηά 100% γεξκαληθήο ζπγαηξηθήο ηεο S&B Holding GmbH. Σν ζύλνιν ησλ δαλείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλαρξεκαηνδόηεζε ησλ δαλεηαθώλ καο ππνρξεώζεσλ πνπ έιεγαλ ην θαη Η νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ αλαρξεκαηνδόηεζεο, δηαζθάιηζε ηελ επηκήθπλζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο απνπιεξσκήο ζε 3 κε 4 έηε. Δπηπιένλ, δηαθνξνπνίεζε πεξαηηέξσ ηηο πεγέο ηνπ δαλεηζκνύ ζε επζπγξάκκηζε κε ηε γεσγξαθηθή καο εμάπισζε. Δμαγνξά ηεο NYCO minerals Σελ 14ε επηεκβξίνπ, ν Όκηινο εμαγόξαζε ην 100% ησλ κεηνρώλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Rolling Rock Minerals Inc. ( RRM ) θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξηώλ, κε έδξα ζηηο ΗΠΑ. Η RRM είλαη κεηξηθή εηαηξεία ηεο δηεζλνύο θιάζεο εηαηξείαο NYCO Minerals Inc. (NYCO), εγέηηδαο ζηελ παγθόζκηα αγνξά γηα ηελ πξνκήζεηα πςειήο πνηόηεηαο δηαθόξσλ

6 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 6 από 12 πνηθηιηώλ βνιιαζηνλίηε θαη ηξηπνιίηηδνο (tripoli), κε εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζηηο ΗΠΑ θαη ζην Μεμηθό. Σν ηίκεκα γηα ηελ εμαγνξά αλήιζε ζηα $55,5 εθαη. ειεύζεξν δαλείσλ θαη πεξηιακβάλεη ηηο ζπλήζεηο πξνζαξκνγέο γηα ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ην θεθάιαην θίλεζεο. Η εμαγνξά ρξεκαηνδνηήζεθε πξσηίζησο κέζσ ελόο ηξαπεδηθνύ δαλείνπ ύςνπο $50 εθαη. κε ρξνληθή δηάξθεηα απνπιεξσκήο ηα 5 έηε ην νπνίν ζπλάθζεθε κε ηελ M&T Bank ζηηο Η.Π.Α. Η εμαγνξά ηεο NYCO είλαη ζπλεπήο πξνο ηε ζηξαηεγηθή ηεο S&B γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ππνζηεξίδνληαο ηε κεηάβαζε ζηηο εθαξκνγέο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (πιαζηηθά, ρξώκαηα, επηρξίζκαηα), ηε δηεύξπλζε ηεο γεσγξαθηθήο ηεο παξνπζίαο ζηηο πεξηνρέο Ακεξηθήο θαη Αζίαο, θαζώο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο γθάκαο ησλ πξντόλησλ ηεο κε πςειήο αμίαο νξπθηά. πλεπήο πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο S&B «από ηελ αγνξά ζην νξπρείν», ε NYCO παξέρεη ζηελ S&B ηε δπλαηόηεηα δηακόξθσζεο λέσλ νινθιεξσκέλσλ ηέηνησλ αιπζίδσλ, νη νπνίεο ζα επηηαρύλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ πςειόηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγώλ θαη ζα δηεπξύλνπλ ηηο παξερόκελεο βηνκεραληθέο ηεο ιύζεηο. πλεπεία ηεο εκεξνκελίαο ηεο εμαγνξάο νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ RRM. Αλ ε εμαγνξά είρε ιάβεη ρώξα ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ, νη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ S&B ζα ήηαλ απμεκέλεο θαηά 30,9 εθαη. πεξίπνπ ελώ ηα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ θαη ηα ελνπνηεκέλα θαζαξά θέξδε ζα ήηαλ απμεκέλα πεξίπνπ θαηά 3,6 εθαη. θαη θαηά 2,2 εθαη., αληίζηνηρα. Γηα ηελ S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Η S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά είλαη δηεζλήο όκηινο νξπθηώλ θαη πιηθώλ πνπ παξέρεη βηνκεραληθέο ιύζεηο βαζηζκέλεο ζε θπζηθνύο πόξνπο. Με εηήζην θύθιν εξγαζηώλ πάλσ από 450 εθαη. επξώ, εμππεξεηεί επξύ θάζκα βηνκεραληθώλ εθαξκνγώλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο ηεο κεηαιινπξγίαο, ησλ ρπηεξίσλ θαη ησλ θαηαζθεπώλ θαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο εμεηδηθεπκέλσλ ρξήζεσλ. Γεζκεπόκελε έλαληη ησλ αξρώλ ηεο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, ε S&B αμηνπνηεί ηηο πνιιαπιέο ηδηόηεηεο ησλ βηνκεραληθώλ νξπθηώλ γηα λα κεηαηξέςεη ην ραξηνθπιάθην ησλ νξπθηώλ ηεο ζε βηνκεραληθέο ιύζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηεο, νη νπνίεο βειηηώλνπλ ηηο παξαγσγηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο θαη εληζρύνπλ ηελ απόδνζε ησλ ηειηθώλ ηνπο πξντόλησλ. Μέζσ κηαο ηζνξξνπεκέλεο δηεζλνύο παξνπζίαο θαη κε εγεηηθέο ζέζεηο ζηηο αγνξέο ηεο, ε S&B δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 21 ρώξεο θαη δηελεξγεί πσιήζεηο ζε πεξηζζόηεξεο από 70. Η S&B είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ από ην 1994 (ΥΑ: AΡBA). Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ζηε δηεύζπλζε

7 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 7 από 12 Σηλε-ζσνδιάζκευη και ζφνηανή μεηάδοζη μέζφ Γιαδικηύοσ Η δηνίθεζε ηεο S&B ζα δηνξγαλώζεη ηειε-ζπλδηάζθεςε γηα λα ζπδεηήζεη ηα απνηειέζκαηα κε ην επελδπηηθό θνηλό, ζήκεξα, 14 Ννεκβξίνπ, ζηηο 4:00 κ.κ. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ ηειε-ζπλδηάζθεςε κέζσ δηαδηθηύνπ (audio webcast) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο, Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα εγγξαθνύλ απ επζείαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο 10 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ηειε-ζπλδηάζθεςεο. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζα είλαη δηαζέζηκε καγλεηνθσλεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο. Πληροθορίες: S&B Βιομητανικά Ορσκηά Α.Δ. Χάξεο Κνηζόθνινο Investor Relations Manager Tel: ημείφζη για ηις αναθορές ηοσ κειμένοσ ποσ αθορούν ηο μέλλον Η παξνύζα έθζεζε δύλαηαη λα πεξηέρεη κειινληηθέο αλαθνξέο γηα ηνλ Όκηιν S&B, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλαθνξώλ πνπ αληαλαθινύλ ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο κειινληηθέο ζπλζήθεο ησλ αγνξώλ, κειινληηθά ζπκβάληα θαη αλακελόκελεο νηθνλνκηθέο ε επηρεηξεκαηηθέο εμειίμεηο. Αλ θαη πηζηεύνπκε όηη νη πξνζδνθίεο πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο ελ ιόγσ δειώζεηο είλαη εύινγεο, δελ κπνξνύκε λα ζαο δηαβεβαηώζνπκε όηη ηα κειινληηθά καο απνηειέζκαηα, ην επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, νη επηδόζεηο ή ηα επηηεύγκαηά καο ζα ηθαλνπνηήζνπλ απηέο ηηο πξνζδνθίεο. Από ηε θύζε ηνπο, νη κειινληηθέο αλαθνξέο είλαη βαζηζκέλεο ζε εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο, ππόθεηληαη ζε θηλδύλνπο θαη αβεβαηόηεηεο θαη ηα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα δύλαηαη λα δηαθνξνπνηεζνύλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ. Γελ ζθνπεύνπκε απαξαηηήησο λα πξνζαξκόζνπκε ηηο κλείεο πνπ αθνξνύλ ην κέιινλ, κεηά ηελ εκεξνκελία ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα, είηε ζε ζρέζε κε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα, είηε ζε ζρέζε κε ηπρόλ κεηαβνιή ησλ πξνζδνθηώλ καο, εθηόο αλ ε επηθαηξνπνίεζή ηνπο θαηαζηεί επηβεβιεκέλε εθ ηνπ λόκνπ.

8 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 8 από 12 ΤΝΗΜΜΔΝΑ 1. Σπλνπηηθή ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάηωλ Γ ηξηκήλνπ 2. Σπλνπηηθή ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάηωλ ελληακήλνπ 3. Σπλνπηηθή ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 30 εο Σεπηεκβξίνπ 4. Σπλνπηηθή ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ελλεάκελεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 ε Σεπηεκβξίνπ Οη ζπλεκκέλεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα δηαβάδνληαη καδί κε ηηο ζεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ, νη νπνίεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηωλ Ελδηάκεζωλ Σπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ ηεο πεξηόδνπ από 1 Ιαλνπαξίνπ κέρξη 30 Σεπηεκβξίνπ θαη βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζην δηαδίθηπν, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε

9 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 9 από 12 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ (ποζά ζε τιλ. Δσρώ εκηός από ηα κέρδη ανά μεηοτή) O Όκηινο 1/7-30/09/ 1/7 30/09/ Πσιήζεηο Κόζηνο πσιήζεσλ (91.455) (85.687) Μηθηό θέξδνο πλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα (18.621) (16.201) Λεηηνπξγηθά θέξδε Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (4.646) (1.781) Αλαινγία ζηα θέξδε/(δεκίεο) ζπγγελώλ εηαηξηώλ Κέξδε πξν θόξσλ Φόξνη εηζνδήκαηνο (1.238) (3.179) Κέξδε κεηά από θόξνπο Καηαλέκνληαη: ηνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο ε δηθαηώκαηα πνπ δελ ζπληζηνύλ έιεγρν Κέξδε αλά κεηνρή Βαζηθά 0,0021 0,1521 Απνκεησκέλα 0,0020 0,1506 Μέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκόο κεηνρώλ Βαζηθόο Απνκεησκέλνο

10 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 10 από 12 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ (ποζά ζε τιλ. Δσρώ εκηός από ηα κέρδη ανά μεηοτή) O Όκηινο 1/1-30/09/ 1/1-30/09/ Πσιήζεηο Κόζηνο πσιήζεσλ ( ) ( ) Μηθηό θέξδνο πλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα (51.759) (51.358) Λεηηνπξγηθά θέξδε Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (10.693) (5.944) Αλαινγία ζηα θέξδε/(δεκίεο) ζπγγελώλ εηαηξηώλ Κέξδε πξν θόξσλ Φόξνη εηζνδήκαηνο (10.255) (9.890) Κέξδε κεηά από θόξνπο Καηαλέκνληαη: ηνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο ε δηθαηώκαηα πνπ δελ ζπληζηνύλ έιεγρν (94) (38) Κέξδε αλά κεηνρή Βαζηθά 0,3124 0,3556 Απνκεησκέλα 0,3082 0,3528 Μέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκόο κεηνρώλ Βαζηθόο Απνκεησκέλνο

11 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 11 από 12 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (ποζά ζε τιλ. Δσρώ) Ο Όκηινο 30 Ινπλίνπ 31 Γεθεκβξίνπ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Τπεξαμία & αζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα Δκπνξηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε ύλνιν ελεξγεηηθνύ ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Ίδηα θεθάιαηα πνπ αλαινγνύλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξίαο Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Βξαρππξόζεζκα δάλεηα & βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Τπνρξεώζεηο ζρεηηδόκελεο κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ

12 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 12 από 12 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποζά ζε τιλ. Δσρώ) 1/1 30/09 Ο Όκηινο 1/1 30/09 Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε / (zεκίεο) πεξηόδνπ πξν θόξσλ Πξνζαξκνγή γηα: - Απνζβέζεηο ελζσκάησλ θαη αζσκάησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Πξνβιέςεηο, θαζαξή θίλεζε Αλαινγία ζηα θέξδε ζπγγελώλ εηαηξηώλ (1.040) (531) - (Κέξδε)/ δεκίεο από εθπνίεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (43) (Αύμεζε) / Μείσζε ζε: - Απνζέκαηα (4.419) (10.264) - Δκπνξηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο (8.632) (12.057) Αύμεζε / (Μείσζε) ζε: - Δκπνξηθέο θαη άιιεο ππνρξεώζεηο (2.186) Πιεξσκέο θόξσλ εηζνδήκαηνο (7.360) (9.276) Πιεξσκέο απνδεκηώζεσλ ζην πξνζσπηθό θαη απνθαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο (2.103) (4.959) Σακεηαθέο εηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο - Κηήζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (22.914) (28.898) - Δμαγνξέο επηρεηξήζεσλ θαη επελδύζεηο ζε ελνπνηνύκελεο εηαηξίεο (42.348) (100) - Έζνδα από εθπνίεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Δίζπξαμε από πώιεζε ζπγγελνύο εηαηξίαο Άιιεο επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο εθξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (64.522) - (28.139) - - Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο - Δπηζηξνθή κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (12.769) (12.767) - Αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ - (6) - Καζαξή (κείσζε)/αύμεζε δαλεηζκνύ Πιεξσκέο κεξηζκάησλ (70) (72) - Πιεξσκή ηόθσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ (8.249) (4.546) Σακεηαθέο εηζξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο επί ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ Καζαξή αύμεζε/ (κείσζε) δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθώλ ηζνδύλακσλ (1.190) Αύμεζε δεζκεπκέλσλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο επί ησλ δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθώλ ηζνδύλακσλ ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 53 (330) Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Ζ πνξεία ηωλ εμαγωγώλ θαηά ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο ηνπ 2015 (Ηαλνπάξηνο Ηνύληνο) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κένηπο Εξαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Θαηαζηάζεηο Απνηειεζκάηωλ είλαη νη πίλαθεο πνπ δείρλνπλ ην νηθνλνκηθό απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζε κηα νξηζκέλε πεξίνδν, όπσο απηό πξνθύπηεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Σύπνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014

Δειηίν Σύπνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014 Η ΟΠΑΠ αλαθνηλώλεη ζπλερηδόκελε αύμεζε εζόδσλ θαη εληζρπκέλα πεξηζώξηα θεξδνθνξίαο Αζήλα 25 Ννεκβξίνπ 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), ε κεγαιύηεξε εηαηξεία ηπρεξώλ παηρληδηώλ ζηελ Διιάδα, αλαθνηλώλεη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ 2011 ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ 2011 ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ηξηκήλνπ επηδεηθλύνπλ αληνρή παξά ην αληίμνν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο Ο πεξηνξηζκόο θόζηνπο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ γηα ηελ Αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο «Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Λέζβνπ Αλώλπκε Δηαηξεία», κε θαηαβνιή κεηξεηώλ κε δεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 14.3.2013 Αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο αεξνπνξηθήο αγνξάο ηεο Αζήλαο ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ηνπ ΓΑΑ Δληζρπκέλν Πξόγξακκα Κηλήηξωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014

Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014 Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014 Επαπκήρ πεςζηόηηηα και ιζσςποποίηζη ηος ιζολογιζμού Επαπκήρ πεςζηόηηηα παπά ηιρ δςζμενείρ ζςνθήκερ Δάλεηα πξνο θαηαζέζεηο ζην 95% ζε επίπεδν Οκίινπ, θαη 83% ζηελ Γιιάδα Τξέρνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΙΩΝΙΑ ABEE ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΛΖΞΖ ΣΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ 28 εο NOEMBΡΗΟΤ 2011 (πεξίνδνο 16/10/2011-28/11/2011) Ποσά σε Ευρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα