Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2012 (ΓΠΥΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2012 (ΓΠΥΑ)"

Transcript

1 Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ (ΓΠΥΑ) ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΝΔΑΜΗΝΟΤ Αύμεζε πσιήζεσλ θαηά 3% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Αύμεζε ηνπ EBITDA θαηά 8% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Με επαλαιακβαλόκελε επίδξαζε ζηελ θεξδνθνξία ηνπ Γ ηξηκήλνπ από απνζβέζεηο 6,1 εθαη. ιόγσ αθύξσζεο ηεο ζπκθσλίαο γηα απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε Οινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο ηεο NYCO γηα $55,5 εθαη. κε επηηπρή θαη απνηειεζκαηηθή ρξεκαηνδόηεζε ζηηο ΗΠΑ Πνζά ζε ρηι. Δπξώ % κεηαβνιήο % κεηαβνιήο Πσιήζεηο ,8% ,4% EBITDA ,9% ,0% Λεηηνπξγηθά θέξδε ,0% ,1% Κέξδε πξν θόξσλ ,8% ,4% Καζαξά θέξδε κεηόρσλ ,1% ,6% Βαζηθά θέξδε κεηόρσλ/κεηνρή ( ) 0,3124 0, ,1% 0,0021 0, ,6% πγθξίζηκα κεγέζε Λεηηνπξγηθά θέξδε ,7% ,1% Κέξδε πξν θόξσλ ,0% ,8% Καζαξά θέξδε κεηόρσλ ,3% ,4% Βαζηθά θέξδε κεηόρσλ/κεηνρή ( ) 0,3402 0,3556-4,3% 0,0983 0, ,4% εκείσζε ζρεηηθά κε ηα ζπγθξίζηκα κεγέζε: ηελ ελόηεηα Άιια ηνηρεία (ζει. 5) παξαηίζεηαη επεμήγεζε γηα ηελ επίδξαζε ησλ απνζβέζεσλ ζηελ θεξδνθνξία ελλεακήλνπ θαη Γ ηξηκήλνπ, σο απνηέιεζκα ηεο αθύξσζεο ηεο ζπκθσλίαο γηα απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε Ο Κξίησλ Αλαβιαβήο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο S&B, ζρνιίαζε: «Η επηθέληξσζή καο ζηελ αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ, κάο επέηξεςε λα παξνπζηάζνπκε απμεκέλα ηα ζρεηηθά κεγέζε παξά ηηο επηδεηλνύκελεο ζπλζήθεο ηεο δηεζλνύο νηθνλνκίαο. ε απηό ην γεκάην πξνθιήζεηο πεξηβάιινλ δηαηεξήζακε ηηο ηζρπξέο καο ζέζεηο ζηηο αγνξέο θαη πεηύρακε ηζρπξή ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία θαη βειηίσζε ησλ ζρεηηθώλ πεξηζσξίσλ. Δπαγξππλνύκε παξαθνινπζώληαο ζηελά ηηο εμειίμεηο ησλ δηεζλώλ ηάζεσλ ηεο νηθνλνκίαο, ηδηαηηέξσο ηηο επηδξάζεηο ζηηο ηειηθέο αγνξέο ηεο κεηαιινπξγίαο, θαη ζθνπεύνπκε λα αληαπνθξηζνύκε γξήγνξα θαη απνθαζηζηηθά ζηηο παξνύζεο ζπλζήθεο κέζα από δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο. Σαπηόρξνλα, πξνζβιέπνπκε ζηελ απξόζθνπηε ελζσκάησζε ηεο NYCO minerals ζηνλ Όκηιό καο. Απηή ε εμαγνξά, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε κε επηηπρία, ζα δηαθνξνπνηήζεη πεξαηηέξσ ηε γεσγξαθηθή καο παξνπζία, ζα καο επηηξέςεη ηελ πξόζβαζε ζε λέεο αιπζίδεο «από ηελ αγνξά ζην νξπρείν» θαη λα αμηνπνηήζνπκε επξύηεξε γθάκα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ καο γηα ηελ παξνρή βηνκεραληθώλ ιύζεσλ ζηνπο πθηζηάκελνπο αιιά θαη ζε λένπο πειάηεο καο. Απηή ε ζεκαληηθή επέλδπζε ππνζηεξίδεη, πξνάγεη θαη είλαη ζπλεπήο πξνο ην καθξνπξόζεζκν ζηόρν ηεο S&B γηα ηελ επίηεπμε βηώζηκεο θεξδνθόξαο αλάπηπμεο θαη απνδόζεσλ πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο.»

2 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 2 από 12 Δπιτειρημαηική επιζκόπηζη Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δηεζλώο επηδεηλώζεθαλ ζηαδηαθά ζηε δηάξθεηα ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ, κε απνηέιεζκα ηε ζηαζεξή εμαζζέληζε ηεο δήηεζεο ζε πνιιέο από ηηο αγνξέο καο. Οη ηάζεηο θαη θαηά ην ηξίην ηξίκελν εμαθνινύζεζαλ λα δηαθνξνπνηνύληαη αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. Η παγθόζκηα παξαγσγή ράιπβα ζεκείσζε ηζρλή αλάπηπμε ζηελ πεξίνδν ηνπ ελλεακήλνπ, ελζσκαηώλνληαο κείσζε ηεο παξαγσγήο ζηελ Δπξώπε πνπ αληηζηαζκίζηεθε από απμήζεηο ζηε βόξεηα Ακεξηθή θαη ζηελ Κίλα. Η απηνθηλεηνβηνκεραλία δηαηεξήζεθε ζε γεληθέο γξακκέο επλντθή δηεζλώο, κε κηθξή επηβξάδπλζε θαηά ην ηξίην ηξίκελν, παξνπζηάδνληαο θαη απηή θαηά ηόπνπο δηαθπκάλζεηο, κε ηε βόξεηα Ακεξηθή λα δηαηεξεί ηελ ηζρπξή δπλακηθή ηεο. Η επηβξάδπλζε ζηηο θαηαζθεπέο δηαηεξήζεθε ζε όιε ηελ Δπξώπε, ππνβνεζνύκελε από ηε κείσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, αιιά βειηηώζεθε νξηαθά ζηηο ΗΠΑ ιόγσ ηεο αλάθακςεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο. ηεξηδόκελε ζηαζεξά ζηελ επξύηαηε γεσγξαθηθή ηεο εμάπισζε, ε S&B πέηπρε ρακειή έσο κέζε κνλνςήθηα αύμεζε ησλ εζόδσλ ελλεακήλνπ ηνπ ζε όιεο ηηο αγνξέο ηεο (Μεηαιινπξγία +1%, Καηαζθεπέο +6%, Υπηήξηα +3%, Δμεηδηθεπκέλα πξντόληα +1%). Οη ελνπνηεκέλεο πσιήζεηο Οκίινπ αλήιζαλ ζηα 353,9 εθαη. γηα ην ελλεάκελν ηνπ, έλαληη ησλ 344,1 εθαη. ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ. Η αύμεζε απηή θαηά 2,8% αληαλαθιά ηηο επηηπρείο ηηκνινγηαθέο πξσηνβνπιίεο καο, πνπ πεξηόξηζαλ ηηο επηδξάζεηο από ηνπο ρακειόηεξνπο όγθνπο πσιήζεσλ σο πξνο ην ελλεάκελν ηνπ. Σα θόζηε ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο ζηα ίδηα επίπεδα ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο ζηαζεξέο θαηά κέζν όξν ηηκέο ηνπ αξγνύ πεηξειαίνπ θαη ησλ ζαιαζζίσλ λαύισλ. Παξά ην γεγνλόο όηη νη δείθηεο ζαιάζζησλ λαύισλ ήηαλ θαηά κέζν όξν ρακειόηεξνη θαηά 32% ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ, νη λαύινη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο ηύπνπο ησλ πινίσλ θαη ζηνπο πξννξηζκνύο πνπ εμππεξεηνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο καο δηαηεξήζεθαλ ζηαζεξνί σο πξνο ην ελλέακελν ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Σν κεηθηό θέξδνο απμήζεθε θαηά 3,2% ζην ελλεάκελν ηνπ θζάλνληαο ηα 87,5 εθαη. έλαληη 84,8 εθαη. θαηά ην ελλεάκελν ηνπ. Παξάιιεια, ην πεξηζώξην κεηθηνύ θέξδνπο βειηηώζεθε θαηά 10 κνλάδεο βάζεο σο πξνο ην ελλεάκελν ηνπ, ζην 24,7%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη σο απνηέιεζκα ηεο αθύξσζεο ηεο ζπκθσλίαο γηα απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε, ζε ζπλδπαζκό κε ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ησλ ΓΠΥΑ (IFRS 5) γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε, αλαγλσξίζηεθαλ ζην ηξίην ηξίκελν ηνπ, απνζβέζεηο ζπλνιηθνύ ύςνπο 7,8 εθαη. ε απηό ην πνζό πεξηιακβάλνληαη 1,9 εθαη. πνπ αθνξνύλ ηε δίκελε πεξίνδν κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ θαη 5,9 εθαη. γηα ην ελλεάκελν ηνπ (ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην ηξίην ηξίκελν είλαη 1,7 εθαη.). Δλώ επεξεάδνπλ ην κεηθηό θέξδνο, απηέο νη απνζβέζεηο είραλ αξλεηηθή επίδξαζε θαη ζε όια ηα κεγέζε θεξδνθνξίαο, πιελ ηνπ EBITDA, ηόζν ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ όζν θαη ηνπ ελλεακήλνπ. ηε δηάξθεηα ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ, ην EBITDA θαη ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε απμήζεθαλ θαηά 7,9% θαη 7% ζηα 58,7 εθαη. θαη 35,8 εθαη. αληίζηνηρα έλαληη ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ. Οη θαζαξέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο παξέκεηλαλ ζηαζεξέο. Σν πεξηζώξην EBITDA απμήζεθε ζην 16,6% ζην ελλεάκελν ηνπ από 15,8% ζην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ, ελώ ην ιεηηνπξγηθό πεξηζώξην μεπέξαζε ην 10% από 9,7%. Δμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αθύξσζε ηεο ζπκθσλίαο γηα απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε, ην ιεηηνπξγηθό θέξδνο ζην ελλεάκελν ηνπ απμήζεθε θαηά 12,7% ζηα 37,7 εθαη. κε αληίζηνηρν πεξηζώξην ηεο ηάμεο ηνπ 10,6%. Σα θαζαξά έμνδα ηόθσλ ήηαλ απμεκέλα θαηά 71% σο πξνο ην ελλεάκελν ηνπ, ζηα 7,6 εθαη. από 4,4 εθαη., θπξίσο ιόγσ ηνπ πςειόηεξνπ θόζηνπο από ηελ αλαρξεκαηνδόηεζε δαλείσλ ηνλ Ινύλην ηνπ. Σα θαζαξά θέξδε πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηνπ Οκίινπ ζην ελλεάκελν ηνπ αλήιζαλ ζηα 16 εθαη. ( 0,31 αλά κεηνρή) έλαληη ησλ 18,2 εθαη. ( 0.36 αλά κεηνρή) ηνπ ελληακήλνπ ηνπ, αληηπξνζσπεύνληαο κείσζε θαηά 12%. Δμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αθύξσζε ηεο ζπκθσλίαο γηα απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε, ηα θαζαξά θέξδε πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζηα 17,4 εθαη. ( 0,34 αλά κεηνρή).

3 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 3 από 12 Οη πξν θόξσλ ειεύζεξεο ηακεηαθέο ξνέο (θαζαξέο από θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο) ζην ελλεάκελν ηνπ ππεξδηπιαζηάζηεθαλ θζάλνληαο ηα 18,7 εθαη. έλαληη 9,1 εθαη. ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Η αύμεζε απηή απνδίδεηαη ζην ζπλδπαζκό πςειόηεξνπ EBITDA θαη κεησκέλσλ θεθαιαηνπρηθώλ δαπαλώλ. Σν θεθάιαην θίλεζεο απμήζεθε θαηά 13,9% (εμαηξνπκέλεο ηεο ελνπνίεζεο ηεο NYCO), γεγνλόο πνπ αληαλαθιά ηηο πςειόηεξεο απαηηήζεηο ιόγσ απμεκέλσλ πσιήζεσλ ζην ηέινο ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ θαη κέξνο απαίηεζεο ΦΠΑ από ην ειιεληθό θξάηνο ύςνπο 13 εθαη. Η θαζαξή δαλεηαθή καο ζέζε απμήζεθε θαηά 50 εθαη. θζάλνληαο ζηα 182 εθαη. ζην ηέινο ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ από 132,1 εθαη. ζην ηέινο ηνπ. Απηό είλαη θπξίσο απνηέιεζκα ησλ πεξίπνπ 42 εθαη. πξόζζεηεο ρξεκαηνδόηεζεο ην επηέκβξην ηνπ ζηηο ΗΠΑ, γηα ηελ εμαγνξά ηεο NYCO. Βαζικά ζηοιτεία ανά Γεφγραθική περιοτή (ποζά ζε τιλ. Δσρώ) Νόηηα Δπξώπε % κεηαβνιήο % κεηαβνιήο Πσιήζεηο - ζε ηξίηνπο ,7% ,3% Πσιήζεηο - ύλνιν ,8% ,5% EBITDA ,3% ,6% Κέξδε πξν θόξσλ ,8% ,0% Οη πωιήζεηο ηνπ ελλεακήλνπ θπκάλζεθαλ ζε παξόκνην επίπεδν κε απηέο ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Οη πωιήζεηο ζηελ αγνξά Μεηαιινπξγίαο απμήζεθαλ θαη αληηζηάζκηζαλ ηε ζπλερηδόκελε κείωζε ζηηο πωιήζεηο ηεο αγνξάο θαηαζθεπώλ. Η θεξδνθνξία θαηά ην ηξίην ηξίκελν θαη ην ελλεάκελν ηνπ επεξεάζηεθε από ηελ αλαγλώξηζε απνζβέζεωλ ζρεηηθώλ κε ηελ αθύξωζε ηεο ζπκθωλίαο γηα απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βωμίηε. Βόξεηα Δπξώπε % κεηαβνιήο % κεηαβνιήο Πσιήζεηο - ζε ηξίηνπο ,4% ,9% Πσιήζεηο - ύλνιν ,6% ,8% EBITDA ,6% ,4% Κέξδε πξν θόξσλ ,0% ,5% Εθηόο από κείωζε ηωλ πωιήζεωλ ζηελ αγνξά Μεηαιινπξγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κείωζε ηεο παξαγωγήο ράιπβα, κεηώζεθαλ θαη νη πωιήζεηο ζηα ρπηήξηα γηα πξώηε θνξά εληόο ηνπ, ιόγω ηεο εμαζζέληζεο ηεο παξαγωγήο ζηε Γεξκαλία. Σηελ αγνξά θαηαζθεπώλ ζεκεηώζεθε αύμεζε ιόγω ηωλ γεωηξήζεωλ θαη ηωλ έξγωλ πνιηηηθνύ κεραληθνύ. Ο έιεγρνο ηνπ θόζηνπο ζπλέρηζε λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο. Ακεξηθή % κεηαβνιήο % κεηαβνιήο Πσιήζεηο - ζε ηξίηνπο ,3% ,2% Πσιήζεηο - ύλνιν ,3% ,4% EBITDA ,8% ,7% Κέξδε πξν θόξσλ ,5% ,6% Η Ακεξηθή εμαθνινύζεζε λα παξνπζηάδεη ηελ θαιύηεξε επίδνζε κεηαμύ ηωλ γεωγξαθηθώλ πεξηνρώλ, κε δπλακηθή αύμεζε πωιήζεωλ θαη θεξδώλ θαη ζην ηξίην ηξίκελν. Όιεο νη αγνξέο είραλ θαιά απνηειέζκαηα εθηόο ηεο κεηαιινπξγίαο ζηε Βξαδηιία. Ελ ηνύηνηο, ε δπλακηθή ηωλ αγνξώλ γεληθά κεηξηάζηεθε ειαθξά θαηά ην ηξίην ηξίκελν.

4 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 4 από 12 Αζία - Δηξεληθόο % κεηαβνιήο % κεηαβνιήο Πσιήζεηο - ζε ηξίηνπο ,3% ,7% Πσιήζεηο - ύλνιν ,2% ,3% EBITDA ,5% ,2% Κέξδε πξν θόξσλ ,1% ,9% Τα απνηειέζκαηα ηεο γεωγξαθηθήο πεξηνρήο Αζίαο/Εηξεληθνύ απνδίδνληαη θπξίωο ζηηο αγνξέο κεηαιινπξγίαο θαη θαηαζθεπώλ. Καη νη δύν αγνξέο παξνπζίαζαλ επηβξάδπλζε ζηε δηάξθεηα ηνπ ελληακήλνπ αληαλαθιώληαο ηελ αβεβαηόηεηα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηόζν ζηελ Κίλα όζν θαη ζηελ Ιλδία. Η αλάπηπμε ηωλ πωιήζεωλ είλαη απνηέιεζκα επηηπρώλ ηηκνινγηαθώλ πξωηνβνπιηώλ. Προοπηικές Ο ξπζκόο ηεο δηεζλνύο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κεηξηάζηεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ παξνπζηάδνληαο δηαθνξνπνηήζεηο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. Οη αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, όπσο νη ΗΠΑ, επηηπγράλνπλ πεξηνξηζκέλνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο, ελώ θάπνηεο άιιεο, ηδηαίηεξα ζηελ Δπξώπε, βηώλνπλ νηθνλνκηθή ύθεζε. Οη αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίεο, σζηόζν, ζεκεηώλνπλ θαιύηεξεο νηθνλνκηθέο επηδόζεηο. Αλακέλνπκε όηη απηέο νη ηάζεηο ζα ζπλερίζνπλ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαη θαηά ην μεθίλεκα ηνπ Η βηνκεραληθή παξαγσγή ζηελ Δπξώπε θαηέγξαςε δεύηεξν δηαδνρηθό ηξίκελν αξλεηηθήο αλάπηπμεο, ελώ θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο ζηηο ΗΠΑ ν ξπζκόο αλάπηπμεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο κεηξηάζηεθε. Παξνκνίσο, ε δηεζλήο παξαγσγή ράιπβα ζην ελλεάκελν ηνπ παξνπζίαζε ηηο ίδηεο ηάζεηο επίδνζεο θαη γεσγξαθηθήο δηαθνξνπνίεζεο όπσο θαη θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ έηνπο. Γειαδή, ζρεδόλ κεδεληθή αύμεζε δηεζλώο, κείσζε παξαγσγήο ζηελ Δπξώπε θαη ζηε Βξαδηιία, ηζρπξή αλάπηπμε ζηηο ΗΠΑ θαη κέηξηα αλάπηπμε ζηελ Κίλα θαη ζηελ Ιλδία. Η απηνθηλεηνβηνκεραλία ζηελ Δπξώπε εμαζζέληζε ζηαδηαθά, κε ηε Γεξκαλία λα παξνπζηάδεη κείσζε ζηελ παξαγσγή θαηά ην ηξίην ηξίκελν. Οη θαηαζθεπέο δηεζλώο δηαηήξεζαλ ηηο αζζεληθέο ηνπο επηδόζεηο κε ζπλερηδόκελε επηδείλσζε ζηε Νόηηα Δπξώπε, κέηξηα βειηίσζε ζηηο ΗΠΑ, ζεκάδηα επηβξάδπλζεο ζηελ Κίλα. Σα θόζηε πξώησλ πιώλ θαη ελέξγεηαο ζηαζεξνπνηήζεθαλ ζηα ηξέρνληα επίπεδα αιιά ηα έμνδα ηόθσλ ζα ζπλερίζνπλ λα απμάλνπλ, όπσο είλαη αλακελόκελν, ιόγσ ηνπ πςειόηεξνπ θόζηνπο αλαρξεκαηνδόηεζεο δαλείσλ θαη επηπιένλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ γηα ηελ εμαγνξά ηεο NYCO. Μέζα ζε απηό ην γεκάην πξνθιήζεηο δηεζλέο νηθνλνκηθό θιίκα, επηθεληξσλόκαζηε ζηελ εθηέιεζε ελόο πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη πηνζέηεζε ζηόρσλ γηα κείσζε ηνπ θόζηνπο ζε όιεο καο ηηο δξαζηεξηόηεηεο. ηόρνο καο είλαη λα απμήζνπκε ηε ιεηηνπξγηθή απνδνηηθόηεηα ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ νξγαληζκνύ καο θαη λα αληιήζνπκε αμία από ηελ εθαξκνγή δηαθόξσλ πξσηνβνπιηώλ βηώζηκεο αλάπηπμεο ζε όινπο ηνπο ζρεηηθνύο ηνκείο. Η πεηζαξρεκέλε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη ησλ επελδύζεσλ, όπσο θαη ε δηαξθήο βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ καο απνηεινύλ νπζηώδε ζπζηαηηθά ηεο ζηξαηεγηθήο καο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δεκηνπξγίαο αμίαο. ε απηό ην πιαίζην, ε εμαγνξά ηεο NYCO αληηπξνζσπεύεη έλα αθόκα ζηξαηεγηθό βήκα γηα ηελ επίηεπμε βηώζηκεο θεξδνθόξαο αλάπηπμεο γηα ηνπο κεηόρνπο καο. Δπηπιένλ, ζα ζπλεηζθέξεη ζην λα δηαηεξήζεη ε S&B ηζρπξνύο δεζκνύο κε ηνπο δηεζλείο ηεο πειάηεο παξέρνληαο απνηειεζκαηηθέο βηνκεραληθέο ιύζεηο κέζα θαη από λέεο αιπζίδεο «από ηελ αγνξά ζην νξπρείν».

5 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 5 από 12 Άλλα ηοιτεία Δπεμεγεκαηηθή ζεκείσζε γηα ηα ζπγθξίζηκα κεγέζε: Ωο απνηέιεζκα ηεο αθύξσζεο ηεο ζπκθσλίαο γηα απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε, νη απνζβέζεηο πνπ είραλ δηαθνπεί από 8 Ννεκβξίνπ (αλαθνίλσζε αξρηθήο ζπκθσλίαο γηα ηε ζηαδηαθή απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε ζηελ Διιάδα) ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΑ 5 γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε, αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ελλεακήλνπ. Καηά ζπλέπεηα, ηα ζπγθξίζηκα κεγέζε ελλεακήλνπ ηνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαγλώξηζε απνζβέζεσλ ύςνπο 1,9 εθαη. πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε δίκελε πεξίνδν Ννεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ. Γηα ην ηξίην ηξίκελν ηα ζπγθξίζηκα κεγέζε δελ πεξηιακβάλνπλ (1) ηελ αλαγλώξηζε απνζβέζεσλ ύςνπο 1,9 εθαη. πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε δίκελε πεξίνδν Ννεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ θαη (2) ηελ αλαγλώξηζε απνζβέζεσλ ύςνπο 4,2 εθαη. πνπ αληηζηνηρνύλ ζην Α εμάκελν ηνπ θαη δελ είραλ αλαγλσξηζηεί θαη θαηαγξαθεί ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. πλερηδόκελεο / Γηαθνπηόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο ηηο 12 Οθησβξίνπ ε Δηαηξία αλαθνίλσζε όηη κεηά ην πέξαο εθηελνύο δηαδηθαζίαο Due Diligence θαζώο θαη δηαπξαγκαηεύζεσλ κεηαμύ ησλ δύν κεξώλ, δελ θαηέζηε δπλαηή ε επίηεπμε ηειηθήο ζπκθσλίαο γηα ηε ζηαδηαθή απόθηεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο Βσμίηε ηεο S&B ζηελ Διιάδα από ηελ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΝ Α.Δ., 100% ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ Α.Δ., όπσο απηή είρε αλαθνηλσζεί ηελ 8ε Ννεκβξίνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο δξαζηεξηόηεηαο Βσμίηε ηεο Δηαηξίαο ζηελ Διιάδα παύνπλ λα ηαμηλνκνύληαη σο δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο επαλαηαμηλνκνύληαη σο πλερηδόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο. Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΓΠΥΑ 5 γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε, νη απνζβέζεηο πνπ είραλ ζηακαηήζεη από ην Ννέκβξην ηνπ αλαγλσξίδνληαη εθ λένπ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηξίκελεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ. Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξόηεηλε ηελ επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο κεηόρνπο ύςνπο 0,25 αλά κεηνρή. Η πξόηαζε εγθξίζεθε από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ζηηο 27 Ινπλίνπ θαη ε επηζηξνθή θεθαιαίνπ θαηαβιήζεθε ζηνπο κεηόρνπο ζηηο 2 Απγνύζηνπ. Δπηηπρήο αλαρξεκαηνδόηεζε δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ην ηέινο ηνπ Ινπλίνπ, ε κεηξηθή εηαηξεία S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ., εμέδσζε επηηπρώο θνηλό νκνινγηαθό δάλεην ηνπ Ν.3156/2003, όπσο ηζρύεη, ηεηξαεηνύο δηάξθεηαο θαη πνζνύ 110 εθαη. Γηαρεηξηζηέο ηεο έθδνζεο, ε νπνία θαιύθζεθε νινζρεξώο, ήηαλ ε Alpha Bank, ε EFG Eurobank θαη ε Emporiki Bank (Όκηινο Credit Agricole). Οκνίσο, κέζσ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, νινθιεξώζεθε ζπκθσλία κε ηελ HSBC Bank (Ηλσκέλν Βαζίιεην) γηα δάλεην ηξηεηνύο δηάξθεηαο πνζνύ 40 εθαη. κέζσ ηεο θαηά 100% γεξκαληθήο ζπγαηξηθήο ηεο S&B Holding GmbH. Σν ζύλνιν ησλ δαλείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλαρξεκαηνδόηεζε ησλ δαλεηαθώλ καο ππνρξεώζεσλ πνπ έιεγαλ ην θαη Η νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ αλαρξεκαηνδόηεζεο, δηαζθάιηζε ηελ επηκήθπλζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο απνπιεξσκήο ζε 3 κε 4 έηε. Δπηπιένλ, δηαθνξνπνίεζε πεξαηηέξσ ηηο πεγέο ηνπ δαλεηζκνύ ζε επζπγξάκκηζε κε ηε γεσγξαθηθή καο εμάπισζε. Δμαγνξά ηεο NYCO minerals Σελ 14ε επηεκβξίνπ, ν Όκηινο εμαγόξαζε ην 100% ησλ κεηνρώλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Rolling Rock Minerals Inc. ( RRM ) θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξηώλ, κε έδξα ζηηο ΗΠΑ. Η RRM είλαη κεηξηθή εηαηξεία ηεο δηεζλνύο θιάζεο εηαηξείαο NYCO Minerals Inc. (NYCO), εγέηηδαο ζηελ παγθόζκηα αγνξά γηα ηελ πξνκήζεηα πςειήο πνηόηεηαο δηαθόξσλ

6 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 6 από 12 πνηθηιηώλ βνιιαζηνλίηε θαη ηξηπνιίηηδνο (tripoli), κε εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζηηο ΗΠΑ θαη ζην Μεμηθό. Σν ηίκεκα γηα ηελ εμαγνξά αλήιζε ζηα $55,5 εθαη. ειεύζεξν δαλείσλ θαη πεξηιακβάλεη ηηο ζπλήζεηο πξνζαξκνγέο γηα ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ην θεθάιαην θίλεζεο. Η εμαγνξά ρξεκαηνδνηήζεθε πξσηίζησο κέζσ ελόο ηξαπεδηθνύ δαλείνπ ύςνπο $50 εθαη. κε ρξνληθή δηάξθεηα απνπιεξσκήο ηα 5 έηε ην νπνίν ζπλάθζεθε κε ηελ M&T Bank ζηηο Η.Π.Α. Η εμαγνξά ηεο NYCO είλαη ζπλεπήο πξνο ηε ζηξαηεγηθή ηεο S&B γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ππνζηεξίδνληαο ηε κεηάβαζε ζηηο εθαξκνγέο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (πιαζηηθά, ρξώκαηα, επηρξίζκαηα), ηε δηεύξπλζε ηεο γεσγξαθηθήο ηεο παξνπζίαο ζηηο πεξηνρέο Ακεξηθήο θαη Αζίαο, θαζώο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο γθάκαο ησλ πξντόλησλ ηεο κε πςειήο αμίαο νξπθηά. πλεπήο πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο S&B «από ηελ αγνξά ζην νξπρείν», ε NYCO παξέρεη ζηελ S&B ηε δπλαηόηεηα δηακόξθσζεο λέσλ νινθιεξσκέλσλ ηέηνησλ αιπζίδσλ, νη νπνίεο ζα επηηαρύλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ πςειόηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγώλ θαη ζα δηεπξύλνπλ ηηο παξερόκελεο βηνκεραληθέο ηεο ιύζεηο. πλεπεία ηεο εκεξνκελίαο ηεο εμαγνξάο νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ RRM. Αλ ε εμαγνξά είρε ιάβεη ρώξα ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ, νη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ S&B ζα ήηαλ απμεκέλεο θαηά 30,9 εθαη. πεξίπνπ ελώ ηα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ θαη ηα ελνπνηεκέλα θαζαξά θέξδε ζα ήηαλ απμεκέλα πεξίπνπ θαηά 3,6 εθαη. θαη θαηά 2,2 εθαη., αληίζηνηρα. Γηα ηελ S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Η S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά είλαη δηεζλήο όκηινο νξπθηώλ θαη πιηθώλ πνπ παξέρεη βηνκεραληθέο ιύζεηο βαζηζκέλεο ζε θπζηθνύο πόξνπο. Με εηήζην θύθιν εξγαζηώλ πάλσ από 450 εθαη. επξώ, εμππεξεηεί επξύ θάζκα βηνκεραληθώλ εθαξκνγώλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο ηεο κεηαιινπξγίαο, ησλ ρπηεξίσλ θαη ησλ θαηαζθεπώλ θαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο εμεηδηθεπκέλσλ ρξήζεσλ. Γεζκεπόκελε έλαληη ησλ αξρώλ ηεο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, ε S&B αμηνπνηεί ηηο πνιιαπιέο ηδηόηεηεο ησλ βηνκεραληθώλ νξπθηώλ γηα λα κεηαηξέςεη ην ραξηνθπιάθην ησλ νξπθηώλ ηεο ζε βηνκεραληθέο ιύζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηεο, νη νπνίεο βειηηώλνπλ ηηο παξαγσγηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο θαη εληζρύνπλ ηελ απόδνζε ησλ ηειηθώλ ηνπο πξντόλησλ. Μέζσ κηαο ηζνξξνπεκέλεο δηεζλνύο παξνπζίαο θαη κε εγεηηθέο ζέζεηο ζηηο αγνξέο ηεο, ε S&B δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 21 ρώξεο θαη δηελεξγεί πσιήζεηο ζε πεξηζζόηεξεο από 70. Η S&B είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ από ην 1994 (ΥΑ: AΡBA). Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ζηε δηεύζπλζε

7 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 7 από 12 Σηλε-ζσνδιάζκευη και ζφνηανή μεηάδοζη μέζφ Γιαδικηύοσ Η δηνίθεζε ηεο S&B ζα δηνξγαλώζεη ηειε-ζπλδηάζθεςε γηα λα ζπδεηήζεη ηα απνηειέζκαηα κε ην επελδπηηθό θνηλό, ζήκεξα, 14 Ννεκβξίνπ, ζηηο 4:00 κ.κ. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ ηειε-ζπλδηάζθεςε κέζσ δηαδηθηύνπ (audio webcast) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο, Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα εγγξαθνύλ απ επζείαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο 10 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ηειε-ζπλδηάζθεςεο. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζα είλαη δηαζέζηκε καγλεηνθσλεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο. Πληροθορίες: S&B Βιομητανικά Ορσκηά Α.Δ. Χάξεο Κνηζόθνινο Investor Relations Manager Tel: ημείφζη για ηις αναθορές ηοσ κειμένοσ ποσ αθορούν ηο μέλλον Η παξνύζα έθζεζε δύλαηαη λα πεξηέρεη κειινληηθέο αλαθνξέο γηα ηνλ Όκηιν S&B, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλαθνξώλ πνπ αληαλαθινύλ ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο κειινληηθέο ζπλζήθεο ησλ αγνξώλ, κειινληηθά ζπκβάληα θαη αλακελόκελεο νηθνλνκηθέο ε επηρεηξεκαηηθέο εμειίμεηο. Αλ θαη πηζηεύνπκε όηη νη πξνζδνθίεο πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο ελ ιόγσ δειώζεηο είλαη εύινγεο, δελ κπνξνύκε λα ζαο δηαβεβαηώζνπκε όηη ηα κειινληηθά καο απνηειέζκαηα, ην επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, νη επηδόζεηο ή ηα επηηεύγκαηά καο ζα ηθαλνπνηήζνπλ απηέο ηηο πξνζδνθίεο. Από ηε θύζε ηνπο, νη κειινληηθέο αλαθνξέο είλαη βαζηζκέλεο ζε εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο, ππόθεηληαη ζε θηλδύλνπο θαη αβεβαηόηεηεο θαη ηα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα δύλαηαη λα δηαθνξνπνηεζνύλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ. Γελ ζθνπεύνπκε απαξαηηήησο λα πξνζαξκόζνπκε ηηο κλείεο πνπ αθνξνύλ ην κέιινλ, κεηά ηελ εκεξνκελία ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα, είηε ζε ζρέζε κε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα, είηε ζε ζρέζε κε ηπρόλ κεηαβνιή ησλ πξνζδνθηώλ καο, εθηόο αλ ε επηθαηξνπνίεζή ηνπο θαηαζηεί επηβεβιεκέλε εθ ηνπ λόκνπ.

8 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 8 από 12 ΤΝΗΜΜΔΝΑ 1. Σπλνπηηθή ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάηωλ Γ ηξηκήλνπ 2. Σπλνπηηθή ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάηωλ ελληακήλνπ 3. Σπλνπηηθή ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 30 εο Σεπηεκβξίνπ 4. Σπλνπηηθή ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ελλεάκελεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 ε Σεπηεκβξίνπ Οη ζπλεκκέλεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα δηαβάδνληαη καδί κε ηηο ζεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ, νη νπνίεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηωλ Ελδηάκεζωλ Σπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ ηεο πεξηόδνπ από 1 Ιαλνπαξίνπ κέρξη 30 Σεπηεκβξίνπ θαη βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζην δηαδίθηπν, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε

9 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 9 από 12 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ (ποζά ζε τιλ. Δσρώ εκηός από ηα κέρδη ανά μεηοτή) O Όκηινο 1/7-30/09/ 1/7 30/09/ Πσιήζεηο Κόζηνο πσιήζεσλ (91.455) (85.687) Μηθηό θέξδνο πλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα (18.621) (16.201) Λεηηνπξγηθά θέξδε Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (4.646) (1.781) Αλαινγία ζηα θέξδε/(δεκίεο) ζπγγελώλ εηαηξηώλ Κέξδε πξν θόξσλ Φόξνη εηζνδήκαηνο (1.238) (3.179) Κέξδε κεηά από θόξνπο Καηαλέκνληαη: ηνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο ε δηθαηώκαηα πνπ δελ ζπληζηνύλ έιεγρν Κέξδε αλά κεηνρή Βαζηθά 0,0021 0,1521 Απνκεησκέλα 0,0020 0,1506 Μέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκόο κεηνρώλ Βαζηθόο Απνκεησκέλνο

10 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 10 από 12 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ (ποζά ζε τιλ. Δσρώ εκηός από ηα κέρδη ανά μεηοτή) O Όκηινο 1/1-30/09/ 1/1-30/09/ Πσιήζεηο Κόζηνο πσιήζεσλ ( ) ( ) Μηθηό θέξδνο πλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα (51.759) (51.358) Λεηηνπξγηθά θέξδε Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (10.693) (5.944) Αλαινγία ζηα θέξδε/(δεκίεο) ζπγγελώλ εηαηξηώλ Κέξδε πξν θόξσλ Φόξνη εηζνδήκαηνο (10.255) (9.890) Κέξδε κεηά από θόξνπο Καηαλέκνληαη: ηνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο ε δηθαηώκαηα πνπ δελ ζπληζηνύλ έιεγρν (94) (38) Κέξδε αλά κεηνρή Βαζηθά 0,3124 0,3556 Απνκεησκέλα 0,3082 0,3528 Μέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκόο κεηνρώλ Βαζηθόο Απνκεησκέλνο

11 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 11 από 12 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (ποζά ζε τιλ. Δσρώ) Ο Όκηινο 30 Ινπλίνπ 31 Γεθεκβξίνπ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Τπεξαμία & αζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα Δκπνξηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε ύλνιν ελεξγεηηθνύ ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Ίδηα θεθάιαηα πνπ αλαινγνύλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξίαο Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Βξαρππξόζεζκα δάλεηα & βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Τπνρξεώζεηο ζρεηηδόκελεο κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ

12 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 12 από 12 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποζά ζε τιλ. Δσρώ) 1/1 30/09 Ο Όκηινο 1/1 30/09 Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε / (zεκίεο) πεξηόδνπ πξν θόξσλ Πξνζαξκνγή γηα: - Απνζβέζεηο ελζσκάησλ θαη αζσκάησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Πξνβιέςεηο, θαζαξή θίλεζε Αλαινγία ζηα θέξδε ζπγγελώλ εηαηξηώλ (1.040) (531) - (Κέξδε)/ δεκίεο από εθπνίεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (43) (Αύμεζε) / Μείσζε ζε: - Απνζέκαηα (4.419) (10.264) - Δκπνξηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο (8.632) (12.057) Αύμεζε / (Μείσζε) ζε: - Δκπνξηθέο θαη άιιεο ππνρξεώζεηο (2.186) Πιεξσκέο θόξσλ εηζνδήκαηνο (7.360) (9.276) Πιεξσκέο απνδεκηώζεσλ ζην πξνζσπηθό θαη απνθαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο (2.103) (4.959) Σακεηαθέο εηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο - Κηήζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (22.914) (28.898) - Δμαγνξέο επηρεηξήζεσλ θαη επελδύζεηο ζε ελνπνηνύκελεο εηαηξίεο (42.348) (100) - Έζνδα από εθπνίεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Δίζπξαμε από πώιεζε ζπγγελνύο εηαηξίαο Άιιεο επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο εθξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (64.522) - (28.139) - - Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο - Δπηζηξνθή κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (12.769) (12.767) - Αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ - (6) - Καζαξή (κείσζε)/αύμεζε δαλεηζκνύ Πιεξσκέο κεξηζκάησλ (70) (72) - Πιεξσκή ηόθσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ (8.249) (4.546) Σακεηαθέο εηζξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο επί ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ Καζαξή αύμεζε/ (κείσζε) δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθώλ ηζνδύλακσλ (1.190) Αύμεζε δεζκεπκέλσλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο επί ησλ δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθώλ ηζνδύλακσλ ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 53 (330) Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ 2011 ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ 2011 ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ηξηκήλνπ επηδεηθλύνπλ αληνρή παξά ην αληίμνν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο Ο πεξηνξηζκόο θόζηνπο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Σύπνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014

Δειηίν Σύπνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014 Η ΟΠΑΠ αλαθνηλώλεη ζπλερηδόκελε αύμεζε εζόδσλ θαη εληζρπκέλα πεξηζώξηα θεξδνθνξίαο Αζήλα 25 Ννεκβξίνπ 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), ε κεγαιύηεξε εηαηξεία ηπρεξώλ παηρληδηώλ ζηελ Διιάδα, αλαθνηλώλεη

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014

Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014 Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014 Επαπκήρ πεςζηόηηηα και ιζσςποποίηζη ηος ιζολογιζμού Επαπκήρ πεςζηόηηηα παπά ηιρ δςζμενείρ ζςνθήκερ Δάλεηα πξνο θαηαζέζεηο ζην 95% ζε επίπεδν Οκίινπ, θαη 83% ζηελ Γιιάδα Τξέρνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 7,2% έναντι του Δ τριμήνου σε 216εκ. Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 5,6% σε τριμηνιαία και 7,1% σε ετήσια βάση - Βελτίωση του δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ηαζεξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζηα 1,3 δηζ. ην δσδεθάκελν ηνπ. Κείσζε ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ θαηά 1 δηζ. ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ)

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) NEWS FAX/MAIL Κιλκίς, 1 Ιουλίου 2011 Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) Νέα πξόηαζε γηα ηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε ησλ αλζξώπσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο γηα κέγηζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής τρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Νέλλη Σζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

MEDITERRA SA ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 2013

MEDITERRA SA ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 2013 MEDITERRA SA ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 2013 1 Η εηαιπία ΜEDITERRA ΑΒΔΣΔ Ίδξπζε: 17 Ινπλίνπ 2002 Μεηνρηθό Κεθάιαην 3.650.000 euro(7.300.000x0,50) Μέηνρνη (πάλσ από 5% ): - ΕΜΥ ΤΝ.ΠΕ 51,04% - ZAITECH FUND

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΟ Α Μάθημα 1 ο Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ 1.1 Ειζαγωγή ε απηό ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο πην βαζηθέο έλλνηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο όπσο ηε κειινληηθή αμία, ηελ παξνύζα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ηοσ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ «ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια ύζηαζης: Απόθαζη Δ.Κ 9/813/18-3-2008) από ηο ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ «ΑΣΣΙΚΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Τύπνπ. Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη κείσζε

Δειηίν Τύπνπ. Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη κείσζε GfK Retail and Technology Δειηίν Τύπνπ Ηκεξνκελία : 17 Φεβξνπαξίνπ 2011 Σπύξνο Κακειέξεο GfK Retail & Technology Tει. +30 2 7572603 Fax +30 2 7564664 spyros.camileris@gfk.com Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα