ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα 31/12/2012 Αξ. Πξση: Γ5Α ΔΞ 2012 Σαρ. Γ/λζε : Πεηξαηώο & Κνισλνύ 2 Σαρ. Κσδ. : ΑΘΗΝΑ ΘΔΜΑ: «Αλάζεζε είζπξαμεο ησλ Βεβαησκέλσλ Οθεηιώλ Γ.Ο.Τ» Έρνληαο ππόςε: ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. Σν π.δ. 284/88 (ΦΔΚ 128 Α ) «Πεξί Οξγαληζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ», όπσο ηζρύεη. 2. Σν π.δ. 185/09, «Αλαζύζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» (ΦΔΚ 213 Α ), όπσο ηζρύεη. 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2362/1995, «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ, ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ( ΦΔΚ 247 Α ), όπσο ηζρύνπλ. 4. Σελ αξηζκ. Γ6Α ΔΞ 2012/ Απόθαζε κε ζέκα «πγθξόηεζε ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θιπ» (ΦΔΚ 1363/Β ) 5. Σν π.δ 90/2012 (ΦΔΚ 144/Α/ ) «Γηνξηζκόο Τπνπξγνύ θαη Τθππνπξγώλ». 6. Σελ αξηζ. ΠΟΛ.1212/ Απόθαζε Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Πιεξσκή βεβαησκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ. αηνκηθώλ νθεηιώλ ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα θαη ζηα ΔΛΣΑ» ( ΦΔΚ 3338/η. Β / Σελ κε αξ. πξση. Γ5Α ΔΞ2012/ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ζηε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιώλ Γ.Ο.Τ. κέζσ ηεο Τπεξεζίαο DIAS CREDIT TRANSFER.

2 8. Σελ δηαπίζησζε όηη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, ε νπνία ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ( Δηδηθόο Φνξέαο Κ.Α.Δ. 0874). 9. Σελ αξ. Γ5Α ΔΞ 2012/ απόθαζε έγθξηζεο δέζκεπζεο πίζησζεο πνπ αθνξά ην έηνο 2012 (κε α/α / ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιώλ Πιεξσκήο ηεο Τ.Γ.Δ.). 10. Σελ αξ. 2/90868/ Απόθαζε Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πεξί έγθξηζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε δαπάλε ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ γηα ηα έηε ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 1. Αλαζέηνπκε ηελ είζπξαμε ησλ «βεβαησκέλσλ νθεηιώλ Γ.Ο.Τ», ε νπνία ζα γίλεηαη κέζσ ηεο εηαηξίαο Γηαηξαπεδηθά πζηήκαηα Α.Δ. (ΓΙΑ Α.Δ ), ζηα θάησζη πηζησηηθά ηδξύκαηα: ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. ALPHA BANK Α.Ε. ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ Α.Σ.Ε ΒΑΝΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Α.Ε EUROBANK ERGASIAS S.A ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΟ ΣΑΜΙΕΤΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ Α.Σ.Ε. MARFIN - ΕΓΝΑΣΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ A.Ε. ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΙΑ ΛΣΔ ΓΕΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. MILLENIUM BANK Α.Ε. ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ PROBANΚ Α.Ε. ΝΕΑ PROTON ΣΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. FBBank - ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Λ.Σ.Δ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛ.ΣΑ.) ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΤΒΟΙΑ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ

3 ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΡΡΩΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ HSBC BANK PLC Σα αλσηέξσ πηζησηηθά ηδξύκαηα θαηόπηλ ηεο ππ αξηζκ. Γ5Α ΔΞ2012/ πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απεδέρζεζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιώλ Γ.Ο.Τ. 2. Η εηαηξία «Γηαηξαπεδηθά ζπζηήκαηα Α.Δ.» (ΓΙΑ Α.Δ) ζπκκεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιώλ Γ.Ο.Τ έλαληη ακνηβήο ε νπνία νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 0,06 επξώ αλά έγθπξε ζπλαιιαγή, πιένλ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. 3. Η ακνηβή ησλ Πηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί ε είζπξαμε ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιώλ Γ.Ο.Τ, νξίδεηαη ζην πνζό ησλ: α) 0,30 επξώ αλά έγθπξε ζπλαιιαγή, πιένλ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α., γηα πιεξσκή κέζσ θαηαζηήκαηνο θαη β) 0,10 επξώ αλά έγθπξε ζπλαιιαγή, πιένλ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α., γηα πιεξσκή κέζσ ελαιιαθηηθώλ δηθηύσλ ( Web, ATM θ.ι.π). 4. Η ακνηβή θαηαβάιιεηαη ζπλνιηθά από ην Διιεληθό Γεκόζην ζηε ΓΙΑ Α.Δ. Καηά ηελ πιεξσκή ηεο αλσηέξσ ακνηβήο ζα γίλνπλ νη νξηδόκελεο από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θξαηήζεηο. 5. ηνπο ππόρξενπο πξνο θαηαβνιή βεβαησκέλσλ νθεηιώλ δελ κπνξεί λα επηβιεζεί, γηα θαλέλα ιόγν, θάπνηα πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα. 6. Γελ απαηηείηαη εθ κέξνπο ησλ ππόρξεσλ ηήξεζε ινγαξηαζκνύ ζην πηζησηηθό ίδξπκα ην νπνίν ζα επηιέμνπλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαβάινπλ ηνλ βεβαησκέλν θόξν. Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΤΡΝΑΡΑ

4 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: Α) ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 1. Δζληθό Σππνγξαθείν ( γηα άκεζε δεκνζίεπζε) 2. Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο Β) ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ. Γ/λζε Δμππεξέηεζεο Μεγάισλ Πειαηώλ (Τπόςε θ. Δ.Σζαηζάθε, θ. Υ. ηαζόπνπιν) Υξπζνζπειησηίζζεο 9 Α, ΑΘΗΝΑ ΑLPHA BANK Α.Δ. Γ/λζε Πξντόλησλ Wholesale Banking(Τπόςε θ.θ. Κνληνπνύινπ, Σδηόιε) ηαδίνπ 40, ΑΘΗΝΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Σ.Δ BANK Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Κεληξηθήο Τπνζηήξημεο Οκίινπ (Τπόςε θ. Β. Οηθνλόκνπ) Λπζηθξάηνπο 1-3 & Δπξηπίδνπ, ΚΑΛΛΙΘΔΑ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. Corporate, Investment & Private Banking Group (Τπόςε θ. Γ. Μνπξνύζζηα) Κνξαή 1, ΑΘΗΝΑ EUROBANK-ERGASIAS S.A Global Financial Institutions & Public Sector (Τπόςε θ. Α. σηήξρνπ-slater, Θ. ηεξγάθνπ Νέιζνλ) Φηιειιήλσλ 10 & Ξελνθώληνο, ΑΘΗΝΑ ΣΑΥΤΓΡΟΚΗΘΟ ΣΑΚΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΟ Α.Σ.Δ Γ/λζε Σξαπεδηθώλ Δξγαζηώλ (Τπόςε θ. Ν. Μπνύγνπ) Πεζκαδόγινπ 2-6, ΑΘΗΝΑ MARFIN - ΔΓΛΑΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. Γ/λζε Οξγάλσζεο ( Τπόςε θ. Γ. πθηώηε, θ. Δ. Καξαζάββα ) Λ. Κεθηζίαο 24, Μαξνύζη Αηηηθήο ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΤΠΡΟΤ ΓΖΚΟΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ι.Σ.Γ. Γ/λζε Καξηώλ θαη CRM (Τπόςε θ. Γ. Σζακηδή) Λ. Αιεμάλδξαο 170, ΑΘΗΝΑ ΓΔΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Δκπνξηθήο Πεξηνρήο (Τπόςε θ. Ι. Καξβέια θαη θ. Φ. Δμάξρνπ) Λ. Μεζνγείσλ , ΑΘΗΝΑ MILLENIUM BANK Α.Δ. Γ/λζε Marketing (Τπόςε θ. Δ.Ι. Κπξηαθάθε) Γ/λζε Δξγαζηώλ (Τπόςε θ. Α. Αιεμαλδξάηνπ) Λ. πγγξνύ 182, ΚΑΛΛΙΘΔΑ ATTICA BANK ΑΛΩΛΤΚΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο θαη Γηαηξαπεδηθώλ Δξγαζηώλ (Τπόςε θ. Κ. Γεζεξή) Λ. Βνπιηαγκέλεο 113 & Ηιία Ηιηνύ, ΑΘΗΝΑ ΣΡΑΠΔΕΑ PROBANK Α.Δ. Τπεξεζία Πιεξσκώλ θαη Κίλεζεο Κεθαιαίσλ (Τπόςε θ. Α. Μνπδαθίηε, Γ. Κoιπκάλε) Πεηξαηώο 74, Μνζράην

5 ΛΔΑ PROTON ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. Γ/λζε Οξγάλσζεο & Κεληξηθώλ Δξγαζηώλ (Τπόςε θ. Κ. Ρεπνύιε, θ. Α. Γελλεκαηά) Έζιηλ & Ακαιηάδνο 20, ΑΘΗΝΑ FBBank-ΠΡΩΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΚΑΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ Γ/λζε Γηαηξαπεδηθώλ ρέζεσλ θαη Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο (Τπόςε θ. Δ. Μάξε) Μηραιαθνπνύινπ 91, ΑΘΗΝΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΖΚΟΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ι.Σ.Γ. Λεσθ. Βνπιηαγκέλεο 271, ΑΓ.ΓΗΜΗΣΡΙΟ AΘΗΝΑ (Τπόςε θ. Α. Καζαπάθε, Π.Φαξδέιε) ΠΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. Σνκέαο Οξγάλσζεο (Τπόςε θ. Π. Παξιαβάληδαο) Λ. Μεζνγείσλ 290, ΥΟΛΑΡΓΟ ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΣΑΥΤΓΡΟΚΔΗΑ Α.Δ. (ΔΙΣΑ) Γ/λζε Marketing- Σνκέαο Υξεκαη/θώλ Πξντόλησλ & Τπεξεζηώλ (Τπόςε θ.. Έβαλο) ηαδίνπ 60, ΑΘΗΝΑ ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΡΑΚΑ Μ. Αιεμάλδξνπ & Κ. Νηαή, Γξάκα ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΤΣΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Σζόληδα 3-5, Κνδάλε ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΩΓΔΘΑΛΖΟΤ Δζλ. Αληηζηάζεσο 51, Ρόδνο ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΒΡΟΤ 14 εο Μαΐνπ 7, Αιεμαλδξνύπνιε ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΤΒΟΗΑ Αξεζνύζεο 245, Υαιθίδα ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ Παηξηάξρνπ Ισαθείκ 6 & Καξαπάλνπ, Ισάλληλα ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΙΗΑ Μηανύιε 3, Σξίθαια ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΑΡΓΗΣΑ Δκπνξηθό Κέληξν Σαιηαδνύξνπ 1 & Κνινθνηξώλε, Καξδίηζα ΠΑΓΘΡΖΣΗΑ ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Λ.Ιθάξνπ 5, Ηξάθιεην ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΙΟΠΟΛΛΖΟΤ Λ. Αζελώλ 33, Κόξηλζνο ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΔΡΗΑ Δζλ. Αληίζηαζεο 5, Καηεξίλε ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΡΡΩΛ Βαζ. Βαζηιείνπ & Ν. Πιαζηήξα- Πι. Γήκεηξαο, έξξεο ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΛΗΩΛ Δι.Βεληδέινπ 28-32, Υαληά ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/λζε Δξγαζηώλ Γεκνζίνπ- Σκήκα Γεκνζίσλ Οξγαληζκώλ Δι. Βεληδέινπ 21, ΑΘΗΝΑ (Τπόςε θ..θεκειή) HSBC BANK PLC Γ/λζε Ληαληθήο Σξαπεδηθήο & Marketing (Τπόςε θ.. Πηξπηληά) Λ. Μεζνγείσλ , ΑΘΗΝΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΛΩΖ ΣΡΑΠΔΕΩΛ Ακεξηθήο 21 Α, ΑΘΗΝΑ (Τπόςε θ. Β. Παλαγησηίδε)

6 ΔΛΩΖ ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΩΛ ΣΡΑΠΔΕΩΛ ΔΙΙΑΓΟ θνπθά 50, Αζήλα ΓΗΑΣΡΑΠΔΕΗΘΑ ΤΣΖΚΑΣΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΓΗΑ Α.Δ) Αιακάλαο 2 & Πξεκεηήο, Μαξνύζη Γ) ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθείν Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θ. Γ. ηνπξλάξα 2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θ. Γ. Μαπξαγάλε 3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θ. Γ. Μέξγνπ 4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Πιεξνθ. πζηεκάησλ θ. Θ. Θενράξε 5. Γξαθείν Γελ. Γ/ληξηαο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θ. Π. Παγώλε 6. Γξαθείν Γελ. Γ/ληή ΚΔ.Π.Τ.Ο θ. Λαδαξίδε 7. Γ/λζε Πξνϋπνινγηζκνύ & Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ 8. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξεζεο

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 12 Οκηωβπίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ A. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ &ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΒ Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)».

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ:Ω1Ρ2Η-Λ6Ι ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 17 Ινπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο πξνζσπηθνχ ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα

ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο πξνζσπηθνχ ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΜΗΜΑ : Β - ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΜΙΘΟΓΟΙΑ Αζήλα 2/7/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Εγθαηάζηαζε Οινθιεξωκέλνπ πζηήκαηνο Ειέγρνπ Εηζξνώλ - Εθξνώλ ζηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκωλ θαη δηαζθάιηζε ζπλαιιαγώλ κέζω απηνύ»

ΘEMA: «Εγθαηάζηαζε Οινθιεξωκέλνπ πζηήκαηνο Ειέγρνπ Εηζξνώλ - Εθξνώλ ζηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκωλ θαη δηαζθάιηζε ζπλαιιαγώλ κέζω απηνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15η) ΣΜΗΜΑΣΑ Β - Γ Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10 Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11)

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11) ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 12/10/2011 Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΡΗΑ θ.ανασαηοτ ΑΓΑ:45001-ΥΤΜ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 25 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Γ.Α: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 6 Οθηωβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Α.Γ.Α: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 6 Οθηωβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.Γ.Α: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 6 Οθηωβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ: 1220 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : 2241-46339, 22414631, Fax : 2241-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθό πλεδξίαζεο Αξηζκόο: 23 / 1-12-214 ηε Ρόδν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 1816/25-07-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα