ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007"

Transcript

1 ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007 Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε ηµόσια Προσφορά σύµφωνα µε την α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 10/05/2007, και την εισαγωγή των νέων µετοχών στην κατηγορία «Ειδικών Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών» της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά µε την καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων κοινών ανώνυµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,50 και τιµή διάθεσης 1,68 έκαστη, µε αναλογία µία (1) νέα µετοχή για κάθε έντε (5) αλαιές µετοχές. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε ιτρο ής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το εριεχόµενο του αρόντος συµ ληρώµατος του ενηµερωτικού δελτίου µόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών ληροφόρησης του ε ενδυτικού κοινού, ό ως αυτές καθορίζονται α ό τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Ε ιτρο ής των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων. Το αρόν ρέ ει να θεωρείται συµ λήρωµα του α ό 23/08/2007 εγκεκριµένου α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε ιτρο ής Κεφαλαιαγοράς ενηµερωτικού δελτίου της Εταιρίας. Ηµεροµηνία έκδοσης του συµ ληρώµατος του ενηµερωτικού δελτίου 19/09/2007

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πληροφορίες για τη σύνταξη του συµπληρώµατος του ενηµερωτικού δελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Υπεύθυνα πρόσωπα Τακτικός Έλεγχος Έκθεση επισκόπησης του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Πληροφορίες µέσω παραποµπής Συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης Μακροπρόθεσµες δανειακές συµβάσεις Επενδύσεις περιόδου 01/01 30/06/ Τρέχουσες & σκοπούµενες επενδύσεις Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01/01 30/06/ Ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 01/01/ - 30/06/ Ενοποιηµένος Ισολογισµός 30/06/ Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ταµειακών ροών περιόδου 01/01 30/06/ Πληροφορίες για τα κεφάλαια του Οµίλου της 30/06/ ήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης Κεφαλαιακή διάρθρωση και χρηµατοοικονοµικό χρέος Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Οργανωτική διάρθρωση του Οµίλου Περιγραφή ενοποιούµενων θυγατρικών εταιριών Περιγραφή ενοποιούµενων συγγενών εταιριών Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέλη Εταιρίες µε κοινή διοίκηση Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Αµοιβές µελών.σ. και διευθυντικών στελεχών περιόδου 01/01/ - 30/06/ Σηµαντικές αλλαγές στη χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου Μετοχές της Εκδότριας Εταιρίας που κατέχουν τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των ανώτατων διοικητικών στελεχών Μετοχική Σύνθεση Προσωπικό ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ υνατότητα υπαναχώρησης από την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης Αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα / 42

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο αρόν συµ λήρωµα του ενηµερωτικού δελτίου σε συνδυασµό µε το εγκεκριµένο ενηµερωτικό δελτίο εριέχονται κα αρουσιάζονται µε εύλη το και κατανοητό τρό ο όλες οι ληροφορίες ου είναι α αραίτητες ροκειµένου οι ε ενδυτές να µ ορούν µε εµ εριστατωµένο τρό ο να αξιολογούν τα εριουσιακά στοιχεία, τις υ οχρεώσεις, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα α οτελέσµατα και τις ροο τικές της Εταιρίας, καθώς και τα δικαιώµατα ου α ορρέουν α ό τις µετοχές της. Το αρόν συµ λήρωµα του ενηµερωτικού δελτίου α οτελείται α ό: α) το συµ λήρωµα του εγγράφου αναφοράς και β) το συµ λήρωµα του σηµειώµατος του µετοχικού τίτλου. Σηµειώνεται ότι το αρόν συµ λήρωµα του ενηµερωτικού δελτίου α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του ενηµερωτικού δελτίου ου εγκρίθηκε µε την α όφαση 441/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε ιτρο ής Κεφαλαιαγοράς. Το αρόν συµ λήρωµα του ενηµερωτικού δελτίου αφορά στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», στο εξής: η «ELBISCO A.E.» ή «η Εκδότρια Εταιρία», ή «η Εταιρία», ή «η Εκδότρια», µε την καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων κοινών ανώνυµων µετοχών της Εταιρίας µε ηµόσια Προσφορά (κατά την έννοια του ν. 3401/2005) υ έρ των αλαιών µετόχων και την εισαγωγή των νέων αυτών µετοχών στην κατηγορία «ειδικών χρηµατιστηριακών χαρακτηριστικών» της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Το αρόν συµ λήρωµα του ενηµερωτικού δελτίου καταρτίστηκε και διατέθηκε µε βάση τις διατάξεις τις ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε ιτρο ής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το εριεχόµενο του αρόντος συµ ληρώµατος µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών ληροφόρησης του ε ενδυτικού κοινού, ό ως αυτές καθορίζονται α ό τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Ε ιτρο ής των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων. Το συµ λήρωµα του ενηµερωτικού δελτίου εριέχει κάθε ληροφορία της ο οίας η δηµοσιο οίηση ροβλέ εται α ό τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/2007 της Ε ιτρο ής των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων και η ο οία αφορά στην Εταιρία και στην αρούσα έκδοση των νέων κοινών ανώνυµων µετοχών της Εταιρίας, συνέ εια της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. Το αρόν συµ λήρωµα του ενηµερωτικού δελτίου εριλαµβάνει τις λέον ρόσφατες ληροφορίες για την Εταιρία και τον Όµιλο ου ανέκυψαν ή δια ιστώθηκαν κατά το χρόνο ου µεσολάβησε α ό την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε ιτρο ής Κεφαλαιαγοράς έως την έγκριση του αρόντος συµ ληρώµατος του εν λόγω ενηµερωτικού δελτίου ε ίσης α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε ιτρο ής Κεφαλαιαγοράς. Εάν υ άρχει διαφορά µεταξύ (α) των δηλώσεων ου εριέχονται στο αρόν συµ λήρωµα του Ενηµερωτικού δελτίου και (β) των αντίστοιχων δηλώσεων ου εριέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο, οι δηλώσεις στο (α) υ ερισχύουν, ως λέον ρόσφατες. Βάσει του άρθρου 16, του νόµου 3401/2005, οι ε ενδυτές ου έχουν ήδη εγγραφεί για την αγορά των κινητών αξιών ου έχουν ροκύψει µε την α ό 10/05/2007 α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εκδότριας, ριν α ό τη δηµοσίευση του συµ ληρώµατος µ ορούν να υ αναχωρήσουν α ό την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α ό τη δηµοσίευση του συµ ληρώµατος. 3 / 42

4 2. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2.1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του συµ ληρώµατος του ενηµερωτικού δελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Υ εύθυνα ρόσω α Η Εταιρία και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της και τα φυσικά ρόσω α, εκ µέρους της Εταιρίας, ου ε ιµελήθηκαν τη σύνταξη του αρόντος συµ ληρώµατος του ενηµερωτικού δελτίου είναι υ εύθυνοι για το εριεχόµενο του αρόντος και για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων ου έχουν εριληφθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και α οτελούν εριεχόµενο του αρόντος και δηλώνουν υ εύθυνα ότι έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το εριεχόµενο του και βεβαιώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκο ό αυτό οι ληροφορίες ου εριέχονται στο συµ λήρωµα του ενηµερωτικού δελτίου είναι, καθόσον γνωρίζουν αληθείς και δεν υ άρχουν αραλείψεις ου να αλλοιώνουν το εριεχόµενό του. Ε ίσης δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκο ό αυτό δεν υ άρχει άλλο νέο σηµαντικό στοιχείο σχετικά µε τις ληροφορίες ου εριέχονται στο συµ λήρωµα του ενηµερωτικού δελτίου, το ο οίο ανέκυψε κατά το χρόνο ου µεσολάβησε α ό την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου της 23/08/2007 λην αυτών ου αναφέρονται στο αρόν συµ λήρωµα του ενηµερωτικού δελτίου. Τα φυσικά ρόσω α ου ε ιµελήθηκαν της σύνταξης του αρόντος συµ ληρώµατος είναι τα εξής: Ο κ. Κυριάκος Φιλί ου, Πρόεδρος.Σ., οδός: 21 χλµ Λ. Μαραθώνος, Πικέρµι, Ν. Αττικής τηλ.: Ο κ. Ιωάννης Πα αδό ουλος, ιευθυντής Οικονοµικών Υ ηρεσιών και Προγραµµατισµού & Ανά τυξης, οδός: 21 χλµ Λ. Μαραθώνος, Πικέρµι, Ν. Αττικής τηλ.: Οι µέτοχοι και οι ε ενδυτές ου ενδιαφέρονται για ερισσότερες ληροφορίες, µ ορούν να α ευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, 21 χλµ Λ. Μαραθώνος, Πικέρµι, Ν. Αττικής, τηλ.: (αρµόδιος ο κ. Κ. Καραµίντζιος, Υ εύθυνος Ε ενδυτικών Σχέσεων). To αρόν συµ λήρωµα του ενηµερωτικού δελτίου είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Εταιρίας, 21 χλµ. Λ. Μαραθώνος, Πικέρµι, Ν. Αττικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, Οι ενδιάµεσες δηµοσιευµένες και ελεγµένες εταιρικές και ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εριόδου 01/01 30/06/2007, οι ο οίες συντάχθηκαν α ό την Εταιρία βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την α ό 30/08/2007 α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εκδότριας Εταιρίας και έχουν ελεγχθεί α ό τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλειο Γούτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10411) της ελεγκτικής εταιρίας PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε., Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι , τηλ: Τακτικός Έλεγχος Η Εταιρία ελέγχεται α ό Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τις εξαµηνιαίες ενδιάµεσες εταιρικές και ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Τον έλεγχο των ενδιάµεσων εταιρικών και ενο οιηµένων δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων της εριόδου α ό 01/01 έως 30/06/2007 οι ο οίες συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.π. διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Βασίλειος Γούτης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας 4 / 42

5 PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Εταιρία, Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι, Ν. Αττικής, τηλ.: Έκθεση ε ισκό ησης του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους µετόχους της ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε Εισαγωγή Ε ισκο ήσαµε τον συνηµµένο εταιρικό και ενο οιηµένο ισολογισµό της ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε (η «Εταιρεία») της 30 ης Ιουνίου 2007, τις σχετικές εταιρικές και ενο οιηµένες καταστάσεις α οτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης εριόδου ου έληξε αυτήν την ηµεροµηνία καθώς και τις ε ιλεγµένες ε εξηγηµατικές σηµειώσεις. Η ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και αρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνο τικής οικονοµικής ληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ό ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική ληροφόρηση («ΛΠ 34»). ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµ εράσµατος ε ί αυτής της ενδιάµεσης συνο τικής οικονοµικής ληροφόρησης µε βάση την ε ισκό ησή µας. Εύρος της εργασίας ε ισκό ησης ιενεργήσαµε την ε ισκό ησή µας σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυ ο Ε ισκό ησης 2410 «Ε ισκό ηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης ου ιενεργείται α ό τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας» στο ο οίο αρα έµ ουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυ α. Η ε ισκό ηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση ληροφοριών, κυρίως α ό ρόσω α ου είναι υ εύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοι ών διαδικασιών ε ισκό ησης. Το εύρος µίας εργασίας ε ισκό ησης είναι ουσιωδώς µικρότερο α ό έναν έλεγχο ου διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυ α και ε οµένως, δεν µας δίδει την δυνατότητα να α οκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν εριέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα ο οία θα είχαν ε ισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέ εια, η αρούσα δεν α οτελεί έκθεση ελέγχου. Συµ έρασµα Ε ισκό ησης Με βάση την διενεργηθείσα ε ισκό ηση, δεν έχει εριέλθει στην αντίληψή µας οτιδή οτε ου θα µας οδηγούσε στο συµ έρασµα ότι η συνηµµένη εταιρική και ενο οιηµένη ενδιάµεση οικονοµική ληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, α ό κάθε ουσιώδη ά οψη, σύµφωνα µε το ΛΠ Πληροφορίες µέσω αρα οµ ής Οι δηµοσιευµένες και ελεγµένες εταιρικές και ενο οιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εριόδου 01/01 30/06/2007 καθώς και η σχετική έκθεση ε ισκό ησης του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρίας, 21χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι καθώς και στην ιστοσελίδα αυτής 5 / 42

6 2.3. Συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης Η ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. έχει συνάψει ληθώρα συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης µηχανολογικού εξο λισµού, µεταφορικών µέσων, ε ί λων και λοι ού εξο λισµού. Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται η αρχική αξία των συµβάσεων καθώς και το υ όλοι ο αυτών µε 30/06/2007. Αντικείµενο µίσθωσης α ό ιάρκεια έως Αρχική αξία Υ όλοι ο 30/06/2007 Μηχανολογικός εξο λισµός Μεταφορικά µέσα Έ ι λα & λοι ός εξο λισµός Σύνολο Πηγή: στοιχεία της Εταιρίας. Το ρόγραµµα α ο ληρωµής του κεφαλαίου των ανωτέρω χρηµατοδοτικών µισθώσεων αναφέρεται στον ίνακα ου ακολουθεί. Πρόγραµµα α ο ληρωµής συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης Έτος Αξία (σε χιλ.) ΣΥΝΟΛΟ Η Εταιρία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. έχει συνάψει συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης µηχανολογικού εξο λισµού. Η αρχική αξία του συνόλου των µισθώσεων, το υ όλοι ο αυτών µε 30/06/2007 εµφανίζεται στον ίνακα ου ακολουθεί. Αντικείµενο µίσθωσης α ό ιάρκεια έως Αρχική αξία Υ όλοι ο 30/06/2007 Μηχανολογικός εξο λισµός Πηγή: στοιχεία της Εταιρίας. Το ρόγραµµα α ο ληρωµής των ανωτέρω χρηµατοδοτικών µισθώσεων αναφέρεται στον ίνακα ου ακολουθεί. Πρόγραµµα α ο ληρωµής συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης Έτος Αξία (σε χιλ.) ΣΥΝΟΛΟ Πλέον: Leasing της MORPACK FRANCE / 42

7 Οι συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης ου αναφέρονται ανωτέρω είναι µε δικαίωµα εξαγοράς κατά τη λήξη της σύµβασης. Οι εταιρίες ZITOLUKS A.D. SKOPJE, KARAT BULGARIA S.A. & HELBERICA S.A. δεν έχουν συνάψει συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης Μακρο ρόθεσµες δανειακές συµβάσεις Στους ίνακες ου ακολουθούν αναφέρονται οι µακρο ρόθεσµες τρα εζικές δανειακές συµβάσεις των εταιριών ου συµµετέχουν στις ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας και το υ όλοι ο αυτών στις 30/06/ Ανάλυση µακρο ρόθεσµου δανεισµού ELBISCO A.E. ELBISCO A.B.E.E. ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. ZITOLUKS A.D. Alpha bank Citibank (οµολογιακό δάνειο) Citibank (οµολογιακό δάνειο) Τρά εζα Κύ ρου (leasing) Alpha bank (οµολογιακό 2004) Alpha bank (οµολογιακό 2006) Εταιρίες leasing EBRD Komercijalna bank Stopanska bank Σύνολο Πηγή: στοιχεία της Εταιρίας. Σηµείωση: Στα ανωτέρω µακρο ρόθεσµα δάνεια εριλαµβάνεται και το βραχυ ρόθεσµο µέρος αυτών, το ο οίο αναλύεται στον ίνακα ου ακολουθεί. Βραχυ ρόθεσµο µέρος µακρο ρόθεσµου δανεισµού ELBISCO A.E. ELBISCO A.B.E.E. ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. ZITOLUKS A.D. Alpha bank Citibank (οµολογιακό δάνειο) Citibank (οµολογιακό δάνειο) Τρά εζα Κύ ρου (leasing) 469 Alpha bank (οµολογιακό 2004) Alpha bank (οµολογιακό 2006) Εταιρίες leasing EBRD Komercijalna bank 680 Stopanska bank 315 Σύνολο Υ όλοι ο µακρο ρόθεσµου δανεισµού 30/06/ Πηγή: στοιχεία της Εταιρίας. 7 / 42

8 2.5. Ε ενδύσεις εριόδου 01/01 30/06/2007 Οι σηµαντικότερες ε ενδύσεις των εταιριών ου συµµετέχουν στις ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας αναφέρονται στον ίνακα ου ακολουθεί. Περιγραφή ε ένδυσης ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. ZITOLUKS A.D. Μηχανολογικός εξο λισµός Κτίρια - βελτιώσεις κτιρίων 6 11 Μεταφορικά µέσα Έ ι λα & λοι ός εξο λισµός 8 13 Λοι ές ε ενδύσεις 15 ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: στοιχεία της Εταιρίας. Οι ανωτέρω ε ενδύσεις χρηµατοδοτήθηκαν κυρίως µε τρα εζικό δανεισµό Τρέχουσες & σκο ούµενες ε ενδύσεις Οι ιοικήσεις των εταιριών του Οµίλου δεν έχουν αναλάβει δεσµεύσεις έναντι τρίτων για την υλο οίηση ο οιουδή οτε άλλου ε ενδυτικού σχεδίου. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας «ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. στην α ό 06/07/2007 συνεδρίασή του α οφάσισε την κατασκευή κτιρίου α οθήκης στο Πικέρµι Αττικής ό ου στεγάζονται και οι αραγωγικές µονάδες της εν λόγω θυγατρικής. Το ύψος του συγκεκριµένου εγχειρήµατος εκτιµάται ότι θα ανέλθει στο οσό των χιλ. καταβλητέο σε δύο (2) δόσεις. Ως χρόνος υλο οίησης του έργου ορίστηκε διάστηµα ε τά (7) µηνών α ό την ανάληψή του. Κατά την ίδια συνεδρίαση το ιοικητικό Συµβούλιο της εν λόγω εταιρίας α οφάσισε και για την εταιρία στην ο οία θα αναθέσει το έργο. Η χρηµατοδότηση της εν λόγω ε ένδυσης εκτιµάται ότι θα ροέλθει κυρίως α ό τρα εζικό δανεισµό. Πέραν των ανωτέρω η Εκδότρια Εταιρία καθώς και οι εταιρίες ου συµµετέχουν στην ενο οίηση δεν έχουν αναλάβει την υ οχρέωση υλο οίησης άλλων ε ενδύσεων. 8 / 42

9 2.7. Ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εριόδου 01/01 30/06/2007 Οι χρηµατοοικονοµικές ληροφορίες ου αρατίθενται στο αρόν κεφάλαιο ροέρχονται α ό τις δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας ου αφορούν στην ερίοδο 01/01/ /06/2007. Οι εν λόγω δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί α ό τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλειο Γούτη (ΑΜΣΟΕΛ 10411) της εταιρίας PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε., Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι, τηλ: και έχουν εγκριθεί α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στις 30/08/2007. Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζονται οι εταιρίες οι ο οίες συµµετείχαν είτε άµεσα είτε έµµεσα στις ενδιάµεσες ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας Εταιρίας για την υ ό εξέταση ερίοδο. Ε ι λέον αρουσιάζεται το οσοστό συµµετοχής της Εταιρίας σ αυτές και ο τρό ος ενο οίησης αυτών. Ποσοστό ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01/01 31/03/2007 Μέθοδος Έδρα Συµµετοχής Ε ωνυµία Εταιρίας Ενο οίησης (%) Σχέση ενο οίησης ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. Πικέρµι - Αττική 99,53% Ολική Άµεση KARAT BULGARIA S.A. Σόφια Βουλγαρία 99,00% Ολική Άµεση ZITO LUKS A.D. Σκό ια 53,70% Ολική Άµεση HELBERICA S.A. Αλικάντε Ισ ανία 50,00% Αναλογική Άµεση ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. Θήβα 32,07% Ολική Άµεση - MORPACK S.A. (1) Γαλλία 85,20% Ολική Έµµεση - MORPACK CYPRUS ltd (1) Κύ ρος 66,67% Ολική Έµµεση - MORPACK ALBANIA SH.A. (1) Αλβανία 100,00% Ολική Έµµεση - OVERPAC HOLDING (1) Λουξεµβούργο 100,00% Ολική Έµµεση Πηγή: Στοιχεία της Εταιρίας. Σηµείωση (1): Οι ανωτέρω εταιρίες συµµετέχουν στις ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. Στον ίνακα ου ακολουθεί αναφέρονται τα οσοστά συµµετοχής του ενεργητικού, των ιδίων κεφαλαίων, του κύκλου εργασιών και των α οτελεσµάτων µετά φόρων ου συµ εριλαµβάνονται στις ενο οιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας της υ ό εξέταση εριόδου. Οικονοµικές καταστάσεις 30/06/2007 Ενεργητικό Ίδια Κεφάλαια Κύκλος Εργασιών Κέρδη / Ζηµιές µετά φόρων οσά σε % οσά σε % οσά σε % οσά σε % ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 535 0,20% ,71% 0 0,00% (1) 1,35% ELBISCO A.B.E.E ,16% (17.779) -36,68% ,43% (391) 574,84% ZITO LUKS A.D ,23% (10.818) -22,32% ,71% (606) 890,63% KARAT BULGARIA S.A ,15% (4.490) -9,26% 0 0,00% 0 0,00% HELBERICA S.A ,69% 339 0,70% 713 0,81% ,91% ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε ,57% (3.945) -8,14% ,05% ,92% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% ,00% ,00% Πηγή: στοιχεία της Εταιρίας. 9 / 42

10 Ενο οιηµένη κατάσταση α οτελεσµάτων εριόδου 01/01/ - 30/06/2007 Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζονται τα ενο οιηµένα α οτελέσµατα της υ ό εξέταση εριόδου. Ενο οιηµένα α οτελέσµατα εριόδου ( οσά σε '000) 1/1 έως 30/06/2006 1/1 έως 30/06/2007 Πωλήσεις Κόστος ωληθέντων Μικτό κέρδος % ε ί του κύκλου εργασιών 34,42% 32,42% Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοι ά έσοδα/(έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) Α οτελέσµατα εκµετάλλευσης % ε ί του κύκλου εργασιών 4,38% 5,68% Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (καθαρά) Κέρδη/Ζηµιές α ό συνδεδεµένες ε ιχειρήσεις 0 - Καθαρά κέρδη /(ζηµιές) ρο φόρων Φόρος εισοδήµατος (2.762) (1.040) Καθαρά κέρδη /(ζηµιές) εριόδου α ό συνεχιζόµενες δραστηριότητες (1.000) (68) % ε ί του κύκλου εργασιών (0) (0) Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) εριόδου (1.000) (68) Καταµενόµενα σε: Μετόχους της µητρικής (2.158) (355) ικαιώµατα µειοψηφίας Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή (0,02) (0,00) Κύκλος εργασιών Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται η σύνθεση του ενο οιηµένου κύκλου εργασιών για την ερίοδο 01/01 30/06/2007. Ανάλυση κύκλου εργασιών ανά δραστηριότητα 30/6/ /6/2007 Φρυγανιά (% ε ί του συνόλου) 17,9% 16,8% (µεταβολή σε σχέση µε 30/06/2006) -804 Άλευρα (% ε ί του συνόλου) 7,0% 6,3% (µεταβολή σε σχέση µε 30/06/2006) -585 Μ ισκότα (% ε ί του συνόλου) 14,9% 13,9% (µεταβολή σε σχέση µε 30/06/2006) -712 Αρτοσκευάσµατα (% ε ί του συνόλου) 15,3% 15,2% (µεταβολή σε σχέση µε 30/06/2006) 162 Πλαστικά (% ε ί του συνόλου) 42,3% 46,3% (µεταβολή σε σχέση µε 30/06/2006) Λοι ά (% ε ί του συνόλου) 2,6% 1,5% (µεταβολή σε σχέση µε 30/06/2006) -952 ΣΥΝΟΛΟ / 42

11 Ο κύκλος εργασιών κατά την υ ό εξέταση ερίοδο αυξήθηκε κατά 1,38%, ήτοι χιλ. συγκριτικά µε την αντίστοιχη ερίοδο της ροηγούµενης χρήσης (30/06/2006). Οι ωλήσεις των βασικών ειδών τροφίµων (φρυγανιά, µ ισκότα και άλευρα) µειώθηκαν κατά χιλ., ενώ οι ωλήσεις των αρτοσκευασµάτων αυξήθηκαν σε σχέση µε την αντίστοιχη ερίοδο της ροηγούµενης οικονοµικής χρήσης κατά 162 χιλ. Οι ωλήσεις των λαστικών, ου αντι ροσω εύουν α οκλειστικά τις ωλήσεις της εταιρίας ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής, αυξήθηκαν κατά χιλ. σε σχέση µε το ρώτο εξάµηνο του Λοι ά έσοδα εκµετάλλευσης Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται η ανάλυση των λοι ών εσόδων / (εξόδων) εκµετάλλευσης ου αφορούν στην υ ό εξέταση ερίοδο. Άλλα λειτουργικά έσοδα - έξοδα 30/6/ /6/2007 Έσοδα α ό δικαιώµατα χρήσης σήµατος 0 0 ιάφορα ρόσθετα ωλήσεων Έσοδα ενοικίων 0 (47) Κέρδη/(ζηµίες) α ό την ώληση άγιων εριουσιακών στοιχείων Έσοδα α ό µερίσµατα 7 0 Έσοδα α ό αροχή υ ηρεσιών διανοµής Έσοδα/(έξοδα) ροηγούµενων χρήσεων 30 (48) Έσοδα α ό ροβλέψεις ροηγουµένων ετών 47 0 Άλλα έσοδα/(έξοδα) (359) 390 Σύνολο Κόστος ωληθέντων Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους ωληθέντων της εριόδου 01/01 30/06/2007 καθώς και της αντίστοιχης εριόδου της ροηγούµενης χρήσης. Κόστος Πωληθέντων 30/6/ /6/2007 Κόστος Α' & Β' Υλών και Υλικών Συσκευασίας Μισθοδοσία Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα Α οσβέσεις Λοι ά Έξοδα ΣΥΝΟΛΟ Το κόστος ωληθέντων, ως οσοστό ε ί του κύκλου εργασιών αυξήθηκε κατά δύο (2) οσοστιαίες µονάδες συγκριτικά µε την αντίστοιχη ερίοδο του 2006 (6/2006: 65,6% - 6/2007: 67,6%), ενώ ως α όλυτο νούµερο αυξήθηκε κατά χιλ. Η αύξηση αυτή αντι ροσω εύει κατά κύριο λόγω την αύξηση του κόστους αναλωθέντων α & β υλών κατά την υ ό εξέταση ερίοδο. Αυτή η αύξηση αφορά την αύξηση της τιµής α όκτησης των αλεύρων Έξοδα διάθεσης & διοίκησης Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται η ανάλυση των εξόδων ου ε ιµερίστηκαν στα κέντρα κόστους διάθεσης και διοίκησης. 11 / 42

12 Έξοδα ιάθεσης ιανοµής 30/6/ /6/2007 Γενικά Έξοδα Μισθοδοσία Έξοδα ροώθησης και διαφήµισης Μεταφορικά έξοδα Α οσβέσεις Α οµειώσεις ΣΥΝΟΛΟ Έξοδα ιοίκησης 30/6/ /6/2007 Γενικά Έξοδα Μισθοδοσία Α οσβέσεις ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο εξόδων διοίκησης, διάθεσης και διανοµής Κατά την υ ό εξέταση ερίοδο τα έξοδα διοίκησης, διάθεσης και διανοµής µειώθηκαν, ως οσοστό ε ί του κύκλου εργασιών κατά 2,8% (6/2006: 30,89% - 6/2007: 28,13%), ενώ ως α όλυτο νούµερο µειώθηκαν κατά χιλ. Μείωση καταγράφηκε σε όλες τις βασικές κατηγορίες ου συνθέτουν τα υ ό εξέταση έξοδα. Η µείωση αυτή οφείλεται στην ροσ άθεια των διοικήσεων των εταιριών ου συµµετέχουν στην ενο οίηση για βελτιστο οίηση του κόστους η ο οία ε ιτυγχάνεται κυρίως µε την υιοθέτηση α οδοτικότερων ελεγκτικών διαδικασιών και µε τη σύναψη νέων συνεργασιών Α οτέλεσµα εκµετάλλευσης Κατά την εξεταζόµενη ερίοδο τα α οτελέσµατα εκµετάλλευσης βελτιώθηκαν και ως οσοστό ε ί του κύκλου εργασιών (6/2007: 4,38% - 6/2007: 5,68%) αλλά και ως α όλυτο νούµερο (6/2006: χιλ. 6/2007: χιλ.). Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 1,38%, ήτοι χιλ. συγκριτικά µε το ρώτο εξάµηνο του 2006, συνοδεύτηκε α ό µία µεγαλύτερη αύξηση του κόστους ωληθέντων, κατά 1,99%, ως οσοστό ε ί του κύκλου εργασιών (6/2006: 65,58% - 6/2007: 67,58%) και κατά χιλ. ως α όλυτο νούµερο. Τα έξοδα διοίκησης, διάθεσης και διανοµής, ως οσοστό ε ί του κύκλου εργασιών βελτιώθηκαν κατά 2,76% (6/2006: 30,86% - 6/2007: 28,13%) ενώ ως α όλυτο νούµερο µειώθηκαν κατά χιλ. Τα ανωτέρω είχαν ως α οτέλεσµα την βελτίωση των α οτελεσµάτων εκµετάλλευσης κατά 1,30% ως οσοστό ε ί του κύκλου εργασιών (6/2006: 4,38% - 6/2007: 5,68%) και κατά χιλ. ως α όλυτο νούµερο Χρηµατοοικονοµικά έσοδα έξοδα Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται η ανάλυση του χρηµατοοικονοµικού κόστους του Οµίλου για την υ ό εξέταση ερίοδο. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα - έξοδα 30/6/ /6/2007 Έξοδα τόκων -Τρα εζικά δάνεια (2.936) (3.883) -Πρόβλεψη δεδουλευµένων τόκων (249) (514) - Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (185) (213) - Α οµειώσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 0 (38) (3.370) (4.648) Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) α ό συναλλαγµατικές διαφορές / 42

13 Σύνολο (2.053) (4.044) Οι τόκοι των τρα εζικών δανείων αυξήθηκαν την υ ό εξέταση ερίοδο κατά 32,24%, ήτοι 947 χιλ. συγκριτικά µε την αντίστοιχη ερίοδο του Σύµφωνα µε την κατάσταση των ταµειακών ροών του υ ό εξέταση εξαµήνου, τα αναληφθέντα δάνεια της εριόδου ανήλθαν σε χιλ. αυξηµένα κατά 38,3%, ήτοι χιλ. σε σχέση µε την αντίστοιχη ερίοδο του Σηµειώνεται ότι στην αύξηση του κόστους χρηµατοδότησης διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο και η αύξηση του ε ιτοκίου EURIBOR το ο οίο σχεδόν δι λασιάστηκε στη διάρκεια της εριόδου α ό 01/07/2006 έως 30/06/2007 (6/2006: 2,897% - 6/2007: 4,115%) Κέρδη ρο φόρων Τα κέρδη ρο φόρων για το ρώτο εξάµηνο του 2007 ανήλθαν σε 971 χιλ. αρουσιάζοντας µείωση, συγκριτικά µε τα κέρδη ρο φόρων της αντίστοιχης εριόδου του 2006 ίση µε 44,87%, ήτοι 821 χιλ. Η µείωση αυτή οφείλεται α οκλειστικά στην αύξηση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων κατά 96,89%, ήτοι χιλ Φόρος εισοδήµατος Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται η ανάλυση των φόρων ου χρεώθηκαν στα ενο οιηµένα α οτελέσµατα της υ ό εξέταση εριόδου. Ανάλυση φόρων 30/6/ /6/2007 Φόρος εισοδήµατος (270) (48) ιαφορές φορολογικού ελέγχου (1.776) (525) Πίστωση / (χρέωση) αναβαλλόµενης φορολογίας (716) (466) ΣΥΝΟΛΟ (2.763) (1.040) Πηγή: Στοιχεία της Εταιρίας. Κατά το ρώτο εξάµηνο του 2006, οι διαφορές φορολογικού ελέγχου ανήλθαν σε χιλ. και αφορούσαν την εταιρία ELBISCO A.E. κατά 180 χιλ. και την εταιρία ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. κατά χιλ. Κατά το ρώτο εξάµηνο του 2007 οι διαφορές φορολογικού ελέγχου αφορούσαν στις εταιρίες ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. κατά το οσό των 200 χιλ. και ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. κατά το οσό των 325 χιλ Κατανοµή των κερδών στους µετόχους Στον ίνακα ου ακολουθεί αναλύεται η κατανοµή των κερδών / (ζηµιών) σε µετόχους της µητρικής και σε δικαιώµατα µειοψηφίας ανά εταιρία ου συµµετέχει στην ενο οίηση. ELBISCO A.E. ELBISCO A.B.E.E. ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. ZITOLUKS A.D. HELBERICA S.A. ΣΥΝΟΛΟ Μέτοχοι της µητρικής (1) (389) 269 (326) 92 (355) ικαιώµατα µειοψηφίας 0 (2) 569 (280) / 42

14 Ενο οιηµένος Ισολογισµός 30/06/2007 Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται ο ενο οιηµένος Ισολογισµός της 30/06/2007. Ενο οιηµένος Ισολογισµός ( οσά σε '000) 31/12/ /6/2007 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώµατα άγια Άϋλα εριουσιακά στοιχεία Ε ενδύσεις σε συγγενείς ε ιχειρήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές α αιτήσεις Πελάτες και λοι ές α αιτήσεις Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Α οθέµατα Πελάτες και Λοι ές Α αιτήσεις Ε ενδύσεις διαθέσιµες ρος ώληση Πάγια στοιχεία κατηγοριο οιηµένα ως διαθέσιµα ρος ώληση Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο ενεργητικού α ό µη συνεχιζόµενη δραστηριότητα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Μετοχές υ έρ το άρτιο Ίδιες µετοχές (1.417) (1.417) Α οθεµατικά Εγγραφές ενο οίησης Κέρδη / (ζηµίες) εις νέον (697) (227) Κέρδη / (ζηµίες) ροηγούµενων χρήσεων (54.950) (55.935) Σύνολο ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις άνεια Αναβαλλόµενες φορολογικές υ οχρεώσεις Υ οχρεώσεις για αροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο α ό την υ ηρεσία Λοι ές µακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις Ε ιχορηγήσεις Προβλέψεις 23 0 Σύνολο µακρο ρόθεσµων υ οχρεώσεων Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Προµηθευτές και λοι ές υ οχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υ οχρεώσεις άνεια Σύνολο βραχυ ρόθεσµων υ οχρεώσεων Σύνολο αθητικού α ό µη συνεχιζόµενη δραστηριότητα Σύνολο υ οχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υ οχρεώσεων Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται η διάρθρωση των ενο οιηµένων ισολογισµών της 31/12/2007 και της 30/06/ / 42

15 ιάρθρωση Ισολογισµού 31/12/ /6/ µη κυκλοφορούντα εριουσιακά στοιχεία 68,72% 68,35% - κυκλοφορούντα εριουσιακά στοιχεία 31,28% 31,65% - σύνολο ίδιων κεφαλαίων 29,29% 29,47% - µακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις 35,31% 33,20% - βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις 35,31% 37,24% Ενσώµατα άγια Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται η κίνηση των ενσώµατων ακινητο οιήσεων του Οµίλου κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης εριόδου. Ενσώµατα άγια Μεταφορικά Οικό εδα Έ ι λα & µέσα & & λοι ός Μηχανολογικός Κτίρια εξο λισµός εξο λισµός Σύνολο Κόστος ή εύλογη αξία 01/01/ Συναλλαγµατικές διαφορές Προσθήκες εριόδου Μεταφορές στα άυλα (4.064) Πωλήσεις εριόδου (555) (299) (29) (883) Μεταφορά α ό άγια εκτός λειτουργίας (367) 254 (167) (280) Προκαταβολές για έξοδα κεφαλαίου Υ όλοι ο 30 Ιουνίου ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 01/01/2007 (8.951) (37.168) (5.754) (51.873) Συναλλαγµατικές διαφορές (3) 1 0 (2) Α οσβέσεις εριόδου (725) (3.940) (351) (5.017) Πωλήσεις εριόδου Μεταφορά α ό άγια εκτός λειτουργίας 102 (41) 60 (121) Συσσωρευµένες α οσβέσεις 30/6/2007 (9.451) (40.859) (6.022) (56.332) Ανα όσβεστη αξία 30 Ιουνίου Αυλα εριουσιακά στοιχεία Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται η εξέλιξη των άυλων εριουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης εριόδου. ΟΜΙΛΟΣ Υ εραξία α άνες Σύνολο Κόστος ή εκτίµηση 01/01/ Μεταφορές α ό έργα υ ό εκτέλεση Προσθήκες εριόδου Υ όλοι ο 31/12/ Συσσωρευµένες α οσβέσεις 01/01/ (1.341) (1.341) Α οσβέσεις εριόδου 0 (819) (819) Συσσωρευµένες α οσβέσεις 31/12/ (2.160) (2.159) Ανα όσβεστο υ όλοι ο 31/12/ / 42

16 ΟΜΙΛΟΣ Υ εραξία α άνες Σύνολο Κόστος ή εκτίµηση 01/01/ Μεταφορές α ό έργα υ ό εκτέλεση Προσθήκες εριόδου Υ όλοι ο 30/06/ Συσσωρευµένες α οσβέσεις 01/01/ (2.159) (2.159) Α οσβέσεις εριόδου 0 (424) (424) Συσσωρευµένες α οσβέσεις 30/06/ (2.583) (2.583) Ανα όσβεστο υ όλοι ο 30/06/ Η υ εραξία ύψους χιλ. αφορά στην ερσινή εξαγορά της εταιρίας ΠΕΡΙΠΑΚ α ό την θυγατρική ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ ως διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης της εξαγορασθείσας εταιρίας και της δίκαιης αξίας των καθαρών εριουσιακών στοιχείων της ΠΕΡΙΠΑΚ. Η ιοίκηση της µητρικής εταιρίας εκτιµά ότι δεν υ άρχουν ενδείξεις ου να καθιστούν αναγκαία την α οµείωση της εν λόγω υ εραξίας στις συνο τικές ενδιάµεσες ενο οιηµένες οικονοµικές ληροφορίες Ε ενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες Το υ όλοι ο του λογαριασµού «Ε ενδύσεις σε Συγγενείς Ε ιχειρήσεις» την 30/06/2007 αρέµεινε αµετάβλητο σε σχέση µε την 31/12/2006 και ανήλθε σε 360 χιλ. Το εν λόγω υ όλοι ο αφορά την συµµετοχή της ELBISCO A.E. στην εταιρία ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε Πελάτες και λοι ές α αιτήσεις µη κυκλοφορούν ενεργητικό Ο λογαριασµός λοι ές µακρο ρόθεσµες α αιτήσεις στις 30/6/2007 εριλαµβάνει οσά ου αφορούν εγγυήσεις και ροκαταβολές δηµοσίων οργανισµών ( ΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ..) συνολικής αξίας 684 χιλ. καθώς και οσό 680 χιλ. ου έχει δοθεί α ό τη θυγατρική εταιρία του Οµίλου, HELBERICA S.A. στην εταιρία Sanchis Mira S.A., (µέτοχος κατά 50%) για αγορά εξο λισµού Α οθέµατα Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται η ανάλυση του κονδυλίου «α οθέµατα» της 30/06/2007. Α οθέµατα 31/12/ /6/2007 Εµ ορεύµατα Πρώτες και βοηθητικές ύλες Μείον : Πρόβλεψη α αξιωµένων α οθεµάτων (1.178) (1.189) Έτοιµα ροϊόντα Μείον: Πρόβλεψη έτοιµων ροϊόντων (26) (6) Σύνολο Το υ όλοι ο του λογαριασµού «Α οθέµατα» στις 30/06/2007, ύψους χιλ. αντι ροσω εύει το 29,5% του κύκλου εργασιών της εριόδου ( χιλ.) ενώ στις 31/12/2006 το υ όλοι ο αυτού ( χιλ.) αντι ροσώ ευε το 13,8% του ετήσιου κύκλου εργασιών ( χιλ.). Το υ όλοι ο του εν λόγω λογαριασµού στις 30/06/2006 το ο οίο ήταν ίσο µε χιλ. αντι ροσώ ευε το 29,6% του κύκλου εργασιών του ρώτου εξαµήνου της χρήσης 2006 το ο οίο ήταν ίσο µε χιλ.. 16 / 42

17 Πελάτες και λοι ές α αιτήσεις κυκλοφορούν ενεργητικό Οι α αιτήσεις του Οµίλου στις 30/06/2007 αναλύονται στον ίνακα ου ακολουθεί. Πελάτες & λοι ές α αιτήσεις 31/12/ /6/2007 Πελάτες Μείον: Προβλέψεις α οµείωσης (7.747) (7.982) Καθαρές α αιτήσεις ελατών Προκαταβολές Α αιτήσεις α ό συνδεδεµένα µέρη 0 0 Μείον : Προβλέψεις α οµείωσης Λοι ές χρεώστες Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού Σύνολο Ε ενδύσεις διαθέσιµες ρος ώληση Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ου έχουν καταχωρηθεί στο εν λόγω κονδύλι αναλύονται στον ίνακα ου ακολουθεί. Ε ενδύσεις διαθέσιµες ρος ώληση 31/12/ /6/2007 Μετοχές εταιριών εισηγµένων στο ΧΑ Μετοχές εταιριών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Σκο ίων Συµµετοχή (2,94%) στην εταιρία ΕΒΓΑ Α.Ε Σύνολο Σηµειώνεται ότι οι µετοχές εταιριών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο α οτιµήθηκαν µε βάση τις τιµές κλεισίµατος την 30/06/2007. Η συµµετοχή στην εταιρία ΕΒΓΑ Α.Ε. α οτιµήθηκε µε βάση την µέθοδο ροεξόφλησης µελλοντικών ταµειακών ροών. Η λογιστική καταχώρηση της συµµετοχής της εταιρίας ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. στην εταιρία ΕΒΓΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στο συγκεκριµένο κονδύλι βασίζεται στις διατάξεις του.λ.π Πάγια στοιχεία κατηγοριο οιηµένα ως διαθέσιµα ρος ώληση Το υ όλοι ο του εν λόγω λογαριασµού την 30/06/2007 ανήλθε σε χιλ. και αφορά άγια εριουσιακά στοιχεία (κτιριακές εγκαταστάσεις & εξο λισµό) της θυγατρικής εταιρίας ZITO LUKS A.D., SKOPJE τα ο οία δεν χρησιµο οιούνται και αναµένεται να ουληθούν µέσα στους ε όµενους 12 µήνες. Τα άγια αυτά α οτιµήθηκαν στη χαµηλότερη αξία µεταξύ της τρέχουσας αξίας και του ιστορικού κόστους κτήσης Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου της 30/06/2007 αναλύονται ως ακολούθως: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 31/12/ /6/2007 ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τρά εζες Βραχυ ρόθεσµες τρα εζικές καταθέσεις Σύνολο / 42

18 Οι βραχυ ρόθεσµες τρα εζικές καταθέσεις α οτελούνται α ό καταθέσεις όψεως και ροθεσµίας καθώς και α ό repos. Τα ραγµατικά ε ιτόκια καθορίζονται σύµφωνα µε τα euribor ε ιτόκια, δια ραγµατεύονται κατά ερί τωση και έχουν ερίοδο λήξης α ό 7 ηµέρες έως 2 µήνες Τρα εζικός δανεισµός Στον αρακάτω ίνακα αναλύεται ο δανεισµός της εταιρίας και του οµίλου, κατά την 30/6/2007. Συνολικός τρα εζικός δανεισµός 31/12/ /6/2007 Μακρο ρόθεσµος τρα εζικός δανεισµός Βραχυ ρόθεσµος τρα εζικός δανεισµός Συνολικός τρα εζικός δανεισµός Το σύνολο του µακρο ρόθεσµου τρα εζικού δανεισµού της 30/6/2007 της εταιρίας και του οµίλου αναλύεται ως ακολούθως: Μακρο ρόθεσµες τρα εζικές υ οχρεώσεις 31/12/ /6/2007 Μακρο ρόθεσµος τρα εζικός δανεισµός Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης Σύνολο Το σύνολο του βραχυ ρόθεσµου τρα εζικού δανεισµού της 30/6/2007 της εταιρίας και του οµίλου αναλύεται ως ακολούθως: Βραχυ ρόθεσµες τρα εζικές υ οχρεώσεις 31/12/ /6/2007 Τρα εζικός δανεισµός Μακρο ρόθεσµος τρα εζικός δανεισµός ληρωτέος την ε όµενη χρήση 0 0 Υ οχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης Σύνολο Ο συνολικός δανεισµός του Οµίλου οσού χιλ. αναλύεται ανά νόµισµα ως εξής : Ο συνολικός δανεισµός είναι ό ως αρακάτω: Σύνολο δανείων σε ΕΥΡΩ Σύνολο δανείων σε JPY Σύνολο δανείων σε DEN Σύνολο δανείων σε CYP 1 Σύνολο Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακρο ρόθεσµων δανείων και της Εταιρίας και του Οµίλου καθώς και οι ελάχιστες ληρωµές των υ οχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύονται στον αρακάτω ίνακα: 18 / 42

19 Ποσά σε Ευρώ /12/ /6/2007 Ηµεροµηνίες λήξης µµακρο ρόθεσµων δανείων Μεταξύ 1 και 2 ετών Μεταξύ 2 και 5 ετών Πάνω α ό 5 έτη Σύνολο Υ οχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης Ελάχιστες Πληρωµές Μέχρι 1 έτος Μεταξύ 1 και 2 ετών Μεταξύ 2 και 5 ετών Πάνω α ό 5 έτη Σύνολο Μείον: Μελλοντικές χρηµατοοικονοµικές χρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων ( 742) ( 619) Σύνολο Μακρο ρόθεσµου ανεισµού Μέχρι 1 έτος Μεταξύ 1 και 2 ετών Μεταξύ 2 και 5 ετών Πάνω α ό 5 έτη - Σύνολο Το µέσο σταθµικό ε ιτόκιο δανεισµού για την µητρική εταιρία ανήλθε σε 7,27%. Όσον αφορά το µέσο σταθµικό ε ιτόκιο δανεισµού για τις εταιρίες του Οµίλου, αυτό κυµαίνεται α ό 4,0%-12,0% Αναβαλλόµενες φορολογικές υ οχρεώσεις Οι αναβαλλόµενες φορολογικές α αιτήσεις και υ οχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υ άρχει εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές α αιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υ οχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν την ίδια φορολογική αρχή. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές α αιτήσεις και υ οχρεώσεις αναφέρονται στον ίνακα ου ακολουθεί. Αναβαλλόµενη φορολογία 31/12/ /6/2007 Αναβαλλόµενες φορολογικές α αιτήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υ οχρεώσεις (12.492) (12.942) Σύνολο (12.374) (12.827) Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η αρακάτω: Ποσά σε χιλ. 31/12/ /6/2007 Υ όλοι ο αρχής χρήσης (10.652) (12.374) Ενσωµάτωση ΠΕΡΙΠΑΚ 414 (2) Χρέωση /( ίστωση) κατάστασης α οτελεσµάτων (2.136) (451) 19 / 42

20 Υ όλοι ο τέλους εριόδου (12.374) (12.827) Ε ιχορηγήσεις Οι ε ιχορηγήσεις έχουν ληφθεί ως ε ιδότηση των ε ενδυτικών σχεδίων των εταιριών ELBISCO A.B.E.E. και ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. για την α όκτηση κτιριακού και µηχανολογικού εξο λισµού. Ε ιχορηγήσεις 31/12/ /06/2007 Υ όλοι ο αρχής χρήσεως Ενσωµάτωση ΠΕΡΙΠΑΚ 35 - Μεταφορά στα α οτελέσµατα (390) (178) Ανακατάταξη ανα όσβεστων ε ιχορηγήσεων Υ όλοι ο τέλους χρήσης Υ οχρεώσεις αροχών ροσω ικού λόγω εξόδου α ό την υ ηρεσία Πρόβλεψη α οζηµίωσης ροσω ικού 31/12/ /6/2007 Υ όλοι ο έναρξης εριόδου Σύνολο χρέωσης στα α οτελέσµατα Ε ίδραση συγχώνευσης Πληρωθείσες εισφορές (1.456) (788) Σύνολο συνταξιοδοτικών εισφορών Υ οχρεώσεις αροχών ροσω ικού λόγω εξόδου α ό την υ ηρεσία 31/12/ /6/2007 Υ οχρεώσεις ισολογισµού για : Συνταξιοδοτικές αροχές Σύνολο Χρεώσεις στα α οτελέσµατα Συνταξιοδοτικές αροχές Σύνολο Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υ οχρεώσεων Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ζηµίες (610) (401) Υ οχρέωση στον ισολογισµό Κόστος τρέχουσας α ασχόλησης Χρηµατοοικονοµικό κόστος Καθαρά αναλογιστικά κέρδη/ζηµιές ου καταχωρήθηκαν στην ερίοδο Κόστος ροϋ ηρεσίας Ζηµιές α ό ερικο ές 382 Σύνολο εριλαµβανόµενο στις αροχές σε εργαζόµενους / 42

21 Προµηθευτές και λοι ές υ οχρεώσεις Στον ίνακα ου ακολουθεί αναλύεται το υ όλοι ο του εν λόγω κονδυλίου στις 30/06/2007. Ανάλυση ροµηθευτών & λοι ών υ οχρεώσεων 31/12/ /6/2007 Προµηθευτές Προκαταβολές ελατών Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη εδουλευµένα έξοδα Μερίσµατα ληρωτέα Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοι οί φόροι/τέλη Λοι ές υ οχρεώσεις Σύνολο / 42

22 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζονται οι µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια του ρώτου εξαµήνου της χρήσης ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Κεφάλαιο υ έρ το άρτιο Ίδιες µετοχές Α οθεµατικά Κέρδη / (ζηµιές) εις νέον ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο Υ όλοι ο 01/01/ (45.646) Α οµείωση ε ενδύσεων διαθέσιµων ρος ώληση Ζηµιές καταχωρηθείσες α ευθείας στα ίδια κεφάλαια Ανακατάταξη ανα όσβεστων ε ιχορηγήσεων (1.300) 326 (5) (979) Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) εριόδου (2.158) (1.000) Α οτίµηση ε ενδύσεων διαθέσιµων ρος ώληση µέσω ιδίων κεφαλαίων (171) (147) (318) Συναλλαγµατικές διαφορές µετατρο ής θυγατρικών εξωτερικού (1) (1) (2) Μη ολοκληρωθείσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Αφαίρεση ιδίων µετοχών κατεχόµενων α ό θυγατρική εταιρία (1.417) 541 (876) Σχηµατισµός α οθεµατικών α ό εις νέον Υ όλοι ο 30/06/ (1.417) (47.479) Υ όλοι ο 01/01/ (1.417) (53.116) Α οτίµηση ε ενδύσεων διαθέσιµων ρος ώληση Κέρδη καταχωρηθέντα α ευθείας στα ίδια κεφάλαια 38 (6) 32 Ε ι λέον έξοδα µη ολοκληρωθείσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µητρικής (16) (16) Υ εραξία εξαγοράς οσοστού θυγατρικής αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων (198) (419) (617) Καθαρό κέρδος/(ζηµιά εριόδου) (355) 287 (68) Συναλλαγµατικές διαφορές µετατρο ής θυγατρικών εξωτερικού Αφαίρεση ιδίων µετοχών κατεχόµενων α ό θυγατρική 3 3 Υ όλοι ο 30/06/ (1.417) (53.630) / 42

23 Χρηµατοοικονοµικές ληροφορίες ταµειακών ροών εριόδου 01/01 30/06/2007 Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζονται οι ταµειακές ροές του Οµίλου κατά την εξεταζόµενη ερίοδο. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ( οσά σε '000) 30/6/ /6/2007 Κέρδη ρο φόρων Πλέον / µείον ροσαρµογές για: Α οσβέσεις Προβλέψεις 7 78 Συναλλαγµατικές διαφορές (1.276) (583) Α οτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) ε ενδυτικής δραστηριότητας (1.417) (463) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/ µείον ροσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή ου σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) α οθεµάτων (1.987) (1.775) Μείωση / (αύξηση) α αιτήσεων (3.507) (2.385) (Μείωση) / αύξηση υ οχρεώσεων ( λην τρα εζών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (1.662) (4.247) Καταβεβληµένοι φόροι (1.978) (1.464) Σύνολο εισροών/(εκροών) α ό λειτουργικές δραστηριότητες (α) Ε ενδυτικές δραστηριότητες Α όκτηση θυγατρικών/συγγενών, κοινο ραξιών & λοι ών ε ενδύσεων (6.733) (750) Αγορά ενσώµατων και άϋλων αγίων εριουσιακών στοιχείων (4.779) (3.619) Εισ ράξεις α ό ωλήσεις ενσώµατων και άϋλων αγίων Τόκοι εισ ραχθέντες 5 60 Μερίσµατα εισ ραχθέντα 7 7 Σύνολο εισροών / (εκροών) α ό ε ενδυτικές δραστηριότητες (β) (5.179) (3.191) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Έξοδα α ό αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (16) Εισ ράξεις α ό µείωση Μετοχικού Κεφαλαίου Εισ ράξεις α ό εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων (20.767) (8.458) Εξοφλήσεις υ οχρεώσεων α ό χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (278) (1.032) Σύνολο εισροών/(εκροών) α ό χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (8.907) (1.016) Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά και ισοδύναµα εριόδου (α) + (β) + (γ) (1.401) (3.030) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης εριόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης εριόδου Σηµείωση 1: Κατά το ρώτο τρίµηνο του 2006 έλαβε χώρα µία (1) συναλλαγή η ο οία στον ενο οιηµένο Ισολογισµό της 30/06/2006 είχε καταχωρηθεί στις βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις του Οµίλου. Η συναλλαγή αυτή αφορά στις καταθέσεις των δύο (2) µετόχων της µητρικής εταιρίας ύψους χιλ. οι ο οίες χρησιµο οιήθηκαν για τη µερική α ο ληρωµή οµολογιακού δανείου το ο οίο έληξε και α ο ληρώθηκε τον Φεβρουάριο του Εάν η εν λόγω συναλλαγή είχε καταχωρηθεί ως ταµειακή ροή α ό χρηµατοδοτικές δραστηριότητες και όχι α ό λειτουργικές τότε το σύνολο των ταµειακών ροών α ό λειτουργικές δραστηριότητες θα ήταν ίσο χιλ. αντί για χιλ. Αντίστοιχα το σύνολο των ταµειακών ροών α ό χρηµατοδοτικές δραστηριότητες θα ήταν ίσο µε χιλ. αντί για χιλ. εάν υ ολογίσουµε τις καταθέσεις των δύο (2) µετόχων οι ο οίες έλαβαν χώρα τον Φεβρουάριο του Πληροφορίες για τα κεφάλαια του Οµίλου της 30/06/2007 Τα κέρδη ρο φόρων, τόκων και α οσβέσεων για το ρώτο εξάµηνο του 2007 ανήλθαν σε χιλ. α ό χιλ. της αντίστοιχης εριόδου του Η αύξηση των α οθεµάτων και των α αιτήσεων ανήλθε σε 23 / 42

24 4.160 χιλ. και χρηµατοδοτήθηκε κατά το 22,7% α ό την αύξηση των υ οχρεώσεων, λην αυτών των τρα εζών, η ο οία ήταν ίση µε 946 χιλ. Για την καταβολή χρεωστικών τόκων και φόρων οι εκροές του Οµίλου ανήλθαν σε χιλ. οι ο οίες χρηµατοδοτήθηκαν α ό τα κέρδη ρο φόρων, τόκων και α οσβέσεων της εριόδου.. Οι εκροές του Οµίλου για την α όκτηση ε ι λέον οσοστού σε θυγατρική εταιρία καθώς και για την α όκτηση ενσώµατων ακινητο οιήσεων ανήλθαν στο οσό των χιλ. οι ο οίες χρηµατοδοτήθηκαν κατά 25,4% α ό εισροές ροερχόµενες α ό την ώληση άγιων εριουσιακών στοιχείων. Συνε ώς το σύνολο των ταµειακών ροών α ό ε ενδυτικές δραστηριότητες καταγράφηκε αρνητικό και ίσο µε χιλ. Η εκροή για την α όκτηση θυγατρικών εταιριών αφορούσε την α όκτηση του υ ολοί ου 40% της εταιρίας MORPACK ALBANIA α ό την εταιρία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. Οι α οκτήσεις ενσώµατων ακινητο οιήσεων αφορούσαν κυρίως τις εταιρίες ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. και ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. και αντι ροσω εύουν κατά κύριο λόγο βελτιώσεις και ενισχύσεις της αραγωγικής δυναµικότητας των δύο εν λόγω εταιριών. Οι εισροές του Οµίλου α ό τη σύναψη νέου τρα εζικού δανεισµού ανήλθαν στο οσό των χιλ. οι ο οίες στο σύνολό τους χρηµατοδότησαν την εξόφληση µέρους του τρα εζικού δανεισµού, ύψους χιλ. Οι εκροές ου αφορούσαν στην εξόφληση υ οχρεώσεων α ό χρηµατοδοτικές µισθώσεις ανήλθαν σε χιλ. Το σύνολο των ταµειακών ροών α ό χρηµατοδοτικές δραστηριότητες καταγράφηκε αρνητικό και ίσο µε χιλ. Το µέρος των ταµειακών εκροών α ό ε ενδυτικές και χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ου δεν καλύφθηκε α ό εισροές των ανωτέρω δραστηριοτήτων, ύψους χιλ. χρηµατοδοτήθηκε α ό τις ταµειακές ροές των λειτουργικών δραστηριοτήτων, ύψους χιλ. καθώς και α ό τα διαθέσιµα των εταιριών ου συµµετέχουν στην ενο οίηση ήλωση για την ε άρκεια του κεφαλαίου κίνησης Αναφορικά µε την ε άρκεια του κεφαλαίου κίνησης των εταιριών ου ενο οιούνται, η ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι κατά την ά οψή της, το κεφάλαιο κίνησής αυτών, για τους ε όµενους 12 µήνες, ε αρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητες τους Κεφαλαιακή διάρθρωση και χρηµατοοικονοµικό χρέος Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζονται οι δανειακές υ οχρεώσεις του Οµίλου της 30/06/2007 µε διάκριση των οφειλών σε καλυ τόµενες ή µη α ό εγγυήσεις και ασφάλειες. Ε ι λέον αρουσιάζεται και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 30/06/2007, στο ο οίο δεν έχουν συνυ ολογιστεί οι ζηµιές εις νέον, ύψους χιλ. και τα δικαιώµατα µειοψηφίας ύψους χιλ. κατά την 30/06/2007. Τα στοιχεία του ίνακα ου ακολουθεί ροέρχονται α ό τις ενδιάµεσες ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι ο οίες έχουν ελεγχθεί α ό τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εκδότριας Εταιρίας. Ε ί εδο ιδίων κεφαλαίων & χρέους ( οσά σε 000) 30/6/2007 Βραχυ ρόθεσµα δάνεια µε εγγυήσεις Βραχυ ρόθεσµα δάνεια µε εξασφαλίσεις Βραχυ ρόθεσµα δάνεια χωρίς εγγυήσεις & εξασφαλίσεις Σύνολο βραχυ ρόθεσµων τρα εζικών υ οχρεώσεων (Α) Μακρο ρόθεσµα δάνεια µε εγγυήσεις Μακρο ρόθεσµα δάνεια µε εξασφαλίσεις Μακρο ρόθεσµα δάνεια χωρίς εγγυήσεις & εξασφαλίσεις / 42

25 Σύνολο µακρο ρόθεσµων τρα εζικών υ οχρεώσεων (Β) /6/ εκδοθέν κεφάλαιο µετοχές υ έρ το άρτιο ίδιες µετοχές (1.417) - α οθεµατικά Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (1) (Γ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) + (Β) + (Γ) Σηµείωση (1): Στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων δεν συνυ ολογίστηκαν οι ζηµιές εις νέον και τα δικαιώµατα µειοψηφίας Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται το συνολικό χρηµατοοικονοµικό χρέος του Οµίλου της 30/06/2007. Οι ληροφορίες ου αρέχονται σ αυτόν τον ίνακα ροέρχονται α ό τις δηµοσιευµένες και ελεγµένες ενδιάµεσες ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εριόδου 01/01 30/06/2007. Καθαρό χρηµατοοικονοµικό χρέος 30/6/2007 (Α) ιαθέσιµα στο ταµείο 225 (Β) Βραχυ ρόθεσµες τρα εζικές καταθέσεις (Γ) Χρεόγραφα (1) 693 ( ) Ρευστότητα (2) (Ε) Βραχυ ρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές α αιτήσεις (3) (ΣΤ) Βραχυ ρόθεσµες τρα εζικές υ οχρεώσεις (Ζ) Βραχυ ρόθεσµο µέρος µακρο ρόθεσµων τρα εζικών υ οχρεώσεων (Η) Λοι ές βραχυ ρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές υ οχρεώσεις (4) (Θ) Βραχυ ρόθεσµο χρηµατοοικονοµικό χρέος = (ΣΤ) + (Ζ) + (Η) (Ι) Καθαρό βραχυ ρόθεσµο χρηµατοοικονοµικό χρέος = (Θ) - (Ε) - ( ) (Κ) Μακρο ρόθεσµος τρα εζικός δανεισµός (Λ) Εκδοθέν οµολογιακό δάνειο 0 (Μ) Λοι ά µακρο ρόθεσµα δάνεια 0 (Ν) Μακρο ρόθεσµο χρηµατοοικονοµικό χρέος (Ο) Καθαρό συνολικό χρηµατοοικονοµικό χρέος Σηµειώσεις: (1): Περιλαµβάνονται µετοχές εταιριών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια Αθηνών και Σκο ίων. (2): Εάν ροσθέσουµε το υ όλοι ο του κονδυλίου «άγια στοιχεία κατηγοριο οιηµένα ως διαθέσιµα ρος ώληση», ύψους χιλ. τότε η ρευστότητα θα ήταν ίση µε χιλ., το καθαρό βραχυ ρόθεσµο χρηµατοοικονοµικό χρέος ίσο µε χιλ. και το καθαρό συνολικό χρηµατοοικονοµικό χρέος ίσο µε χιλ. (3): Περιλαµβάνεται το κονδύλι του Ισολογισµού «Πελάτες και λοι ές α αιτήσεις». (4): Περιλαµβάνονται τα κονδύλια του Ισολογισµού «Προµηθευτές και λοι ές υ οχρεώσεις» και «Τρέχουσες φορολογικές υ οχρεώσεις Τα βραχυ ρόθεσµα τρα εζικά δάνεια του Οµίλου έχουν συναφθεί για να ικανο οιήσουν τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. Όσον αφορά το κόστος του βραχυ ρόθεσµου δανεισµού αυτό εξαρτάται α ό τη χώρα στην ο οία δραστηριο οιείται η κάθε εταιρία. Για τις χώρες της βαλκανικής το ε ιτόκιο χορήγησης 25 / 42

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37 Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 [«Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007»] [Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 10-05-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνο τικές Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Συνο τικές Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Συνο τικές Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 30 Σε τεµβρίου 2006 («Γ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θέµα 1ο: Έγκριση του α ό 29/10/2015 σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ. 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2015

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ. 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2015 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2015 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ισολογισµός της 31 εκεµβρίου 2005 και 31 εκεµβρίου 2004 4 Κατάσταση Α οτελεσµάτων της 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις

Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 21ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι Οι ακόλουθες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν α ό το

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E.

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ορθή επαναδηµοσίευση σύµφωνα µε την απόφαση 2/396/31.8.2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΕΛΙ Α 1

ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΕΛΙ Α 1 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση ου έληξε την 31η εκεµβρίου 2007 ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. : 9615/06/Β/86/41 Ε ΡΑ :56 ο χλµ. ΕΘΝ.Ο ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ NUTRIART Α.Β.Ε.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ NUTRIART Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. δ.τ. NUTRIART A.B.E.E. ( ρ. ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα