138(1)/2002 και 166(1)/2003. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41. Τήρηση Ελάχιστων Αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ΜΕΡΟΣΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "138(1)/2002 και 166(1)/2003. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41. Τήρηση Ελάχιστων Αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ΜΕΡΟΣΙ"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 4011 Κ.Δ.Π. 510/2005 Αρ. 4049, Αριθμός 510 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ 138(1)/2002 και 166(1)/2003 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41 Τήρηση Ελάχιστων Αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ΜΕΡΟΣΙ ΕIΣΑΓΩΓιΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ 1. Συνοmlκός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ II ΙΔΡΥΜΑΤ Α ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ Τ1ΚΩΝ 3. Υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών 4. Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών 5. Κατάλογος ιδρυμάτων ΜΕΡΟΣ 111 ΒΑΣΗ YΠOΛOΓlΣMOY ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ Τ1ΚΩΝ 6. Στοιχεία της βάσης των αποθεματικών 7. Υποχρεώσεις που εξαιρούνται 8. Υποχρεώσεις έναντι άλλων ιδρυμάτων οι οποίες απορρέουν από έκδοση χρεογράφων 9. Υπολογισμός της βάσης των αποθεματικών 10. Συντελεστές αποθεματικών ΜΕΡΟΣ lν ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ Τ1ΚΩΝ ΜΕΡΟΣ ν YΠOΛOΓlΣMOΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ Τ1ΚΩΝ 11. Υπολογισμός των ελάχιστων αποθεματικών 12. Απαλλαγή από το ποσό των ελάχιστων αποθεματικών 13. Διαδικασία κοινοποίησης των ελάχιστων αποθεματικών 14. Παράλειψη υποβολής στοιχείων ΜΕΡΟΣ νι ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤιΚΑ 15. Λογαριασμός αποθεματικών 16. Συμμόρφωση προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών 17. Καθορισμός περιόδων τήρησης ΜΕΡΟΣ νll ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ

2 4012 ΜΕΡΟΣ νlll ΤΟΚΟΙ 18. Υπολογισμός τόκων 19. Καταβολή τόκων ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΕΜΜΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤιΚΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ 20. Τήρηση αποθεματικών μέσω ενδιάμεσου φορέα 21. Χορήγηση άδειας τήρησης αποθεματικών μέσω ενδιάμεσου φορέα 22. Ευθύνη για συμμόρφωση προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών 23. Ανάκληση άδειας έμμεσης τήρησης αποθεματικών 24. Υποβολή στοιχείων για τη βάση των αποθεματικών ΜΕΡΟΣΧ ΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤιΚΩΝ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 25. Τήρηση αποθεματικών σε ενοποιημένη βάση ΜΕΡΟΣΧΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ 26. Συγχώνευση 27. Διάσπαση ΜΕΡΟΣΧΙΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 28. Πρόσθετη κατάθεση σε μη τοκοφόρο λογαριασμό 29. Χρόνος διενέργειας πρόσθετης κατάθεσης 30. Άλλες κυρώσεις ΜΕΡΟΣΧΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 31. Κοινοποίηση εικαζόμενης μη συμμόρφωσης 32. Αναγνώριση της μη συμμόρφωσης ή υποβολή ένστασης 33. Επιβολή κύρωσης 34. Οριστική απόφαση για επιβολή κύρωσης ΜΕΡΟΣ ΧLV ΜΕΤΑΒΑ ΤιΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 35. Μηνιαία κατάσταση της βάσης των αποθεματικών 36. Κοινοποίηση των ελάχιστων αποθεματικών για την περίοδο τήρησης που αρχίζει την 1 η

3 40]3 lανοuαρίοu 2006 ΜΕΡΟΣ ΧV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑ Τ ΑΞΕΙΣ 37. Κατάργηση Κ.Δ.Π. 325/ Κατάργηση προηγούμενων Οδηγιών 39. Έναρξη ισχύος

4 4014 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ 138(1)/2002 και 166(1)/2003 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41 Τήρηση ελάχιστων αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Το άρθρο 41 των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 και 2003 ορίζει ότι, προς επίτευξη των στόχων της νομισματικής πολιτικής, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να απαιτεί από τις τράπεζες και τα εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα να διατηρούν ελάχιστες υποχρεωτικές καταθέσεις σε λογαριασμούς τους στην ίδια, και προβλέπει ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να εκδίδει οδηγίες για σκοπούς υπολογισμού και προσδιορισμού των ελάχιστων υποχρεωτικών καταθέσεων. Το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών αποσκοπεί κυρίως στη σταθεροποίηση των επιτοκίων της χρηματαγοράς (μέσω της δυνατότητας τήρησης των ελάχιστων αποθεματικών σε μέσα επίπεδα) και στη δημιουργία ή διεύρυνση του διαρθρωτικού ελλείμματος ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος, ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου να επηρεάζει τα επιτόκια της χρηματαγοράς μέσω τακτικών πράξεων ανοικτής αγοράς. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από τις πρόνοιες του άρθρου 41 των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 και 2003, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία σχετικά με την τήρηση ελάχιστων αποθεματικών. Με την Οδηγία αυτή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καθορίζει τους λεmομερείς κανόνες του συστήματος ελάχιστων αποθεματικών. Ειδικότερα καθορίζει: (α) το πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων καταθέσεων στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, (β) τη βάση υπολογισμού, τους συντελεστές και τη διαδικασία προσδιορισμού των απαιτούμενων ελάχιστων αποθεματικών, (γ) τις περιόδους για τις οποίες υπολογίζεται η συμμόρφωση προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, (δ) τους πληρωτέους τόκους επί των τηρουμένων υποχρεωτικών αποθεματικών, και (ε) τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίmωση μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών.

5 4015 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L250, , σ.1 Ο Στα πλαίσια της προετοιμασίας της Κύπρου για ένταξη στη ζώνη του ευρώ, η παρούσα Οδηγία υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό τις πρόνοιες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 12ης Σεmεμβρίου 2003 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2003/9). ΜΕΡΟΣΙ ΕΙΣΑΓΩΓιΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Συvοmlκός τίτλος 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την Τήρηση Ελάχιστων Αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Ερμηνεία 2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός αν προκύmει διαφορετική έννοια από το κείμενο- "Βάση των αποθεματικών" σημαίνει το άθροισμα των στοιχείων του ισολογισμού με βάση το οποίο υπολογίζονται τα ελάχιστα αποθεματικά κάθε ιδρύματος. 66(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (Ι) του (1) του (1) του 2005 "Διαδικασία εκκαθάρισης" σημαίνει τη διαδικασία εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στους περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 έως "Διάσπαση" σημαίνει την πράξη με την οποία ένα ίδρυμα (το «διασπώμενο ίδρυμα») διαλύεται χωρίς να τεθεί υπό εκκαθάριση και μεταβιβάζει το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του σε άλλα, δύο τουλάχιστον, ιδρύματα (τα «επωφελούμενα ιδρύματα»), τα οποία δύνανται να είναι νεοσυσταθέντα ιδρύματα. 'Εξουσιοδοτημένο οικονομικό ίδρυμα" σημαίνει ίδρυμα εξουσιοδοτημένο με οδηγίες που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει Νόμου. 13(1) του 1996 "Εργάσιμη ημέρα" σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα εκτός εκείνων που καθορίζονται ως τραπεζικές αργίες από τον περί Τραπεζικών Αργιών Νόμο του "Ημερήσιο υπόλοιπο" σημαίνει το υπόλοιπο στο τέλος της ημέρας, δηλαδή ως έχει τη στιγμή κατά την οποία οριστικοποιούνται οι πράξεις πληρωμής και οι

6 4016 λογιστικές εγγραφές που συνδέονται με την πιθανή πρόσβαση στις πάγιες διευκολύνσεις της Κεντρικής Τράπεζας. "Ίδρυμα" σημαίνει τράπεζα ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ή εξουσιοδοτημένο οικονομικό ίδρυμα, από το οποίο η Κεντρική Τράπεζα μπορεί να απαιτεί την τήρηση ελάχιστων αποθεματικών. "Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 86(1) του 2004 από τον περί των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμο του "Κεντρική Τράπεζα" σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. "Λογαριασμός αποθεματικών'" σημαίνει το λογαριασμό ενός ιδρύματος στην Κεντρική Τράπεζα, του οποίου το ημερήσιο υπόλοιπο λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του ιδρύματος προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. "Λογαριασμός πρόσθετης κατάθεσης" σημαίνει το λογαριασμό στον οποίο ένα ίδρυμα υποχρεούται να διενεργεί μη τοκοφόρα κατάθεση σύμφωνα με το μέρος ΧΙΙ της παρούσας οδηγίας, σε περίmωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. "Μέτρα εξυγίανσης': σημαίνει τα μέτρα τα οποία έχουν σκοπό να διαφυλάξουν ή να αποκαταστήσουν την οικονομική κατάσταση ενός ιδρύματος και είναι δυνατόν να επηρεάσουν προϋπάρχοντα δικαιώματα άλλων προσώπων, και συμπεριλαμβάνουν τα μέτρα που συνεπάγονται τη δυνατότητα αναστολής πληρωμών, αναστολής εκτέλεσης μέτρων ή μείωσης των απαιτήσεων, καθώς και Κεφ του του του του του του (1) του (1) του (Ι) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του 2005 τα μέτρα που προβλέπονται από τα άρθρα 198 έως 202 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 όπως τροποποιήθηκε.

7 40]7 138(1) του (1) του 2003 "Νόμος" σημαίνει τους περί της Κεντρικής ϊ ράπεζας της Κύπρου Νόμους του 2002 και ΙΙΠερίοδος τήρησης" σημαίνει το χρονικό διάστημα για το οποίο υπολογίζεται η συμμόρφωση προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών και κατά τη διάρκεια του οποίου τα εν λόγω ελάχιστα αποθεματικά πρέπει να τηρούνται σε λογαριασμούς αποθεματικών. "Συγχώνευση" σημαίνει την πράξη με την οποία ένα ή περισσότερα ιδρύματα (τα «συγχωνευόμενα ιδρύματα») διαλύονται χωρίς να τεθούν υπό εκκαθάριση και μεταβιβάζουν το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού τους σε άλλο ίδρυμα (το «απορροφών ίδρυμα»), το οποίο δύναται να είναι νεοσυσταθέν ίδρυμα. ΙΙΣυντελεστής αποθεματικών" σημαίνει το ποσοστό το οποίο καθορίζεται στο μέρος ιv για κάθε συγκεκριμένο στοιχείο που περιλαμβάνεται στη βάση των αποθεματικών. 'Τράπεζα" έχει την έννοια που αποδίδεται στη λέξη αυτή από τους περί ϊ ραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 έως ΙΙΥποχρέωση τήρησης ελάχιωων αποθεματικών" σημαίνει την υποχρέωση των ιδρυμάτων να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά σε λογαριασμούς αποθεματικών στην Κεντρική ϊράπεζα. ΜΕΡΟΣ 11 ΙΔΡΥΜΑΤ Α ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ"ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤιΚΩΝ Υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών 3. Όλα τα ιδρύματα που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, έχουν υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Τα υποκαταστήματα ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Κυπριακή Δημοκρατία τα οποία βρίσκονται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών 4. (1) Χωρίς να υποχρεούται να υποβάλει σχετικό αίτημα, ένα ίδρυμα απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών από την έναρξη της περιόδου τήρησης εντός της οποίας λαμβάνει χώρα ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ή παραίτηση από αυτή, ή εντός της οποίας δικαστική ή άλλη αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας αποφασίζει να κινήσει

8 4018 διαδικασία εκκαθάρισης του ιδρύματος. (2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαλλάξει από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών με βάση αντικειμενικά κριτήρια: (α) ιδρύματα τα οποία υπόκεινται σε μέτρα εξυγίανσης (β) ιορυματα για τα οποία ο σκοπός του συστήματος ελάχιστων αποθεματικών της Κεντρικής Τράπεζας δεν θα επιτυγχανόταν με την επιβολή σε αυτά της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Η Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να λάβει απόφαση σχετικά με μια τέτοια απαλλαγ.ή, λαμβάνει υπόψη ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα φιtlιρlα: (ί) το ίδρυμα επιδιώκει ειδικούς σκοπούς' (ίί) το ίδρυμα δεν ασκεί ενεργό τραπεζική δράση ανταγωνιζόμενο άλλα ιδρύματα' (ίϊί) το ίδρυμα προορίζει όλες τις καταθέσεις του για σκοπούς που συνδέονται με την ενίσχυση της περιφερειακής Γ'j/και διεθνούς ανάmυξης. Koτeιλoγoς ιoρυμeιτων ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Ο κατάλογος των ιδρυμάτων που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών επίσυνάmεται ως πρώτο παράρτημα της παρούσας Οδηγίας. Σε περίπτωση απαλλαγής ιδρυμάτων από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών βάσει του άρθρου 4(1) και 4(2)(β), η Κεντρική Τράπεζα δημοσιεύει κατάλογο των ιδρυμάτων που απαλλάσσονται. Τα ιδρύματα μπορούν να βασίζονται στις καταστάσεις αυτές προκειμένου να αποφαίνονται αν έχουν υποχρεώσεις έναντι άλλου ιδρύματος που υπόκειται και αυτό στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. ΜΕΡΟΣ 111 ΒΑΣΗ YΠOΛOΓlΣMOY ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Στοιχεία της βeισης των αποθεματικών 6. (1) Η βάση των αποθεματικών ενός ιδρύματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις (όπως ορίζονται στην Οδηγία για τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων) οι οποίες απορρέουν από την αποδοχή κεφαλαίων: (α) καταθέσεις (β) εκδοθέντα χρεόγραφα. (2) Εάν κάποιο ίδρυμα έχει υποχρεώσεις έναντι υποκαταστήματος του ίδιου

9 4019 ιδρύματος ή του κεντρικού καταστήματος ή της έδρας του ίδιου ιδρύματος ή οποιουδήποτε άλλου ιδρύματος υποκείμενου στην υποχρέωση υιρησης ελάχιστων αποθεματικών που βρίσκονται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, το εν λόγω ίδρυμα περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις αυτές στη βάση αποθεματικών. Υποχρεώσεις που εξα ιρού νται 7. Οι ακόλουθες υποχρεώσεις εξαιρούνται από τη βάση των απoθεμoίik~n: (α) υποχρεώσεις έναντι οποιουδήποτε άλλου ιδρύματος το οποίο περιλαμβάνεται σων κατάλογο των ιδρυμάτων που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών (πρώτο παράρτημα). (β) υποχρε~jσεις έναντι της Κεντρικής Τράπεζας. Υποχρεώσεις έναντι άλλων ιδρυμάτων οι οποiες απορρέουν από έκδοση χρεογράφων 8. Για την εφαρμογή του άρθρου 7, το ίδρυμα παρέχει στην Κεντρική Τράπεζα στοιχεία από τα οποία να προκύmει το πραγματικό ύψος των υπoxρεώσει~v του, τόσο έναντι οποιουδήποτε άλλου ιδρύματος το οποίο υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, όσο και έναντι της Κεντρικής Τράπεζας, προκειμένου οι υποχρεώσεις αυτές να εξαιρεθούν από τη βάση TIJjV αποθεματικών. Εάν δεν είναι δυνατό να προσκομιστούν τέτοιου είδους αποδεικτικά στοιχεία για τα εκδοθέντα χρεόγραφα με συμφωνημένη έως δύο έτη, το ίδρυμα δύναται να εφαρμόσει μία πάγια έκmωση από τη βάση των αποθεματικών επί του ανεξόφλητου υπολοίπου των εκδοθέντων χρεογράφων με συμφωνημένη διάρκεια έως δύο έτη. Το ύψος της πάγιας αυτής έκmωσης θα βασίζεται στην αναλογία του αποθέματος των σχετικών χρεογράφων που κατέχεται από άλλα ιδρύματα ή από την Κενφική Τράπεζα επί του συνολικού ανεξόφλφου υπολοίπου των εκδοθέντων χρεογράφων με συμφωνημένη διάρκεια έως δυο έτη. Το ύψος της πάγιας έκπτωσης γνωστοποιείται από την Κεντρική Τράπεζα με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε ορίσει. Υπολογισμός της βάσης των OΠOθεμOίlKών 9. Η βάση των αποθεματικών όσον αφορά μία συγκεκριμένη περίοδο τιιρησης υπολογίζεται με βάση στοιχεία για το μήνα που προηγείται κατά δύο μήνες της περιόδου τήρησης. Το ίδρυμα υποβάλλει τη βάση των αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα, όπως απαιτείται σύμφωνα με την Οδηγία για τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. ΜΕΡΟΣ ιv ΣγΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤιΚΩΝ Συντελεστές αποθεματικών 1 Ο. (1) Συντελεστής αποθεματικών 0% εφαρμόζεται όσον αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες υποχρεώσεων, όπως καθορίζονται στην Οδηγία για τη Μηνιαία

10 4020 Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων: (α) καταθέσεις προθεσμίας με συμφωνημένη διάρκεια άνω των δύο ετών' (β) καταθέσεις υπό προειδοποίηση άνω των δύο ετών' (γ) συμφωνίες επαναγοράς. (δ) εκδοθέντα χρεόγραφα με συμφωνημένη διάρκεια άνω των δύο ετών. (2) Σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στη βάση των αποθεματικών και είναι εκφρασμένες σε κυπριακές λίρες εφαρμόζεται συντελεστής 5,0%, ενώ για εκείνες που είναι εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα (δηλαδή σε νόμισμα άλλο από την κυπριακή λίρα) εφαρμόζεται συντελεστής 2,0%. ΜΕΡΟΣ ν YΠOΛOΓlΣMOΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ ϊ1κων Υπολογισμός των ελάχιστων αποθεματικών 11. Το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών που πρέπει να τηρεί κάθε ίδρυμα στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου τήρησης υπολογίζεται με εφαρμογή του συντελεστή αποθεματικών σε κάθε σχετικό στοιχείο της βάσης των αποθεματικών για την περίοδο αυτή, όπως ορίζεται στο Μέρος ιν. Το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών για κάθε περίοδο τήρησης στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη κυπριακή λίρα. Το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών που προσδιορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα και από το ίδρυμα σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος Μέρους αποτελεί τη βάση (α) για τον υπολογισμό των τόκων επί των τηρουμένων υποχρεωτικών αποθεματικών και (β) για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός ιδρύματος προς την υποχρέωσή του να τηρεί το απαιτούμενο ποσό ελάχιστων αποθεματικών. Απαλλαγή από το ποσό των ελάχιστων αποθεματικών 12. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 25, 26 και 27, σε κάθε ίδρυμα παρέχεται απαλλαγή ύψους f:60.000, η οποία εκπίmει από το ποσό των ελάχιστων αποθεματικών για κάθε περίοδο τήρησης. Διαδικασία κοινοποίησης των ελάχιστων αποθεματικών 13. Οι διαδικασίες για την κοινοποίηση των ελάχιστων αποθεματικών που πρέπει να τηρεί το κάθε ίδρυμα καθορίζονται ως ακολούθως: Η Κεντρική Τράπεζα αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να υπολογίσει τα ελάχιστα αποθεματικά του κάθε ιδρύματος για τη σχετική περίοδο τήρησης, σύμφωνα με τις στατιστικές πληροφορίες και τη βάση των αποθεματικών που υποβάλλονται κατά τα προβλεπόμενα στην Οδηγία για τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. Η Κεντρική Τράπεζα κοινοποιεί τα υπολογlσθέντα ελάχιστα αποθεματικά στο ίδρυμα το αργότερο τρεις

11 4021 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης. Άνευ επηρεασμού των διατάξεων της Οδηγίας για τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, το κάθε ίδρυμα έχει προθεσμία έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης για την υποβολή τυχόν αναθεωρήσεων της βάσης των αποθεματικών, καθώς και τυχόν αναθεώρήσεων των κοινοποιηθέντων ελάχιστων αποθεματικών. Σε περίmωση καταχρηστικής άσκησης από ένα ίδρυμα της δυνατότητας που του παρέχει η Κεντρική Τράπεζα για αναθεώρηση της βάσης των αποθεματικών και των ελάχιστων αποθεματικών, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αναστείλει τη δυνατότητα υποβολής αναθεωρήσεων από το συγκεκριμένο ίδρυμα. Το ίδρυμα προς το οποίο κοινοποιούνται τα υπολογισθέντα ελάχιστα αποθεματικά προβαίνει σε αναγνώρισή τους το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης. Εάν το ίδρυμα δεν απαντήσει σχετικά έως το πέρας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης, λογίζεται ότι έχει αναγνωρίσει το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών που του έχουν κοινοποιηθεί για τη σχετική η:ερίοδο τήρησης. Μετά την αναγνώρισή τους, τα ελάχιστα αποθεματικά του ιδρύματος για τη σχετική περίοδο τήρησης δεν δύνανται να αναθεωρηθούν. Παράλειψη υποβολής στοιχείων 14. Σε περίmωση παράλειψης κάποιου ιδρύματος να υποβάλει τις σχετικές στατιστικές πληροφορίες κατά τα προβλεπόμενα στην Οδηγία για τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, η Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει στο συγκεκριμένο ίδρυμα το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών του για αναγνώριση, σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος Μέρους, για τη σχετική περίοδο (ή τις σχετικές περιόδους) τήρησης, υπολογιζόμενο βάσει στοιχείων που έχει υποβάλει το ίδρυμα στο παρελθόν, ή βάσει οποιωνδήποτε άλλων σχετικών στοιχείων. Δεν θίγεται η εξουσία της Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων, βάσει του άρθρου 42 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2005, σε περίmωση παράβασης της υποχρέωσης υποβολής πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα. ΜΕΡΟΣ νι ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑ τι ΚΑ Λογαριασμός αποθεματικών 15. Κάθε ίδρυμα τηρεί τα ελάχιστα αποθεματικά του σε λογαριασμό αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα. Ο λογαριασμός αποθεματικών εκφράζεται σε κυπριακές λίρες. Ως λογαριασμός αποθεματικών μπορεί να

12 4022 χρησιμοποιηθεί και ο λογαριασμός διακανονισμού του κάθε ιδρύματος στην Κεντρική Τράπεζα. Συμμόρφωση προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών 16. Ένα ίδρυμα θεωρείται ότι έχει συμμορφωθεί προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών εάν το μέσο ημερήσιο υπόλοιπο στο λογαριασμό αποθεματικών κατά τη διάρκεια της περιόδου τήρησης δεν είναι χαμηλότερο του ποσού που καθορίζεται για την εν λόγω περίοδο σύμφωνα με τις διαδικασίες του Μέρουςν. ΜΕΡΟΣ νll ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ Καθορισμός περιόδων τήρησης 17. Οι περίοδοι τήρησης είναι οι ημερολογιακοί μήνες, δηλαδή, η κάθε περίοδος τήρησης αρχίζει την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα. ΜΕΡΟΣ νlll ΤΟΚΟΙ Υπολογισμός τόκων 18.(1) Επί των τηρουμένων υποχρεωτικών αποθεματικών κάθε ιδρύματος καταβάλλονται τόκοι υπολογιζόμενοι με βάση το μέσο όρο, κατά την περίοδο τήρησης, του επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας (σταθμισμένου με βάση τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών) για τις πράξεις ανοικτής αγοράς, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο (το αποτέλεσμα που προκύmει στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο σέντ της κυπριακής λίρας): R == t H t '1'lt 'lί , MR. l~=σ_l ί=l n t Όπου: R( = οι καταβλητέο ι τόκοι επί των τηρουμένων υποχρεωτικών αποθεματικών για την περίοδο τήρησης t Η( = το μέσο ημερήσιο ύψος των τηρουμένων υποχρεωτικών αποθεματικών για την περίοδο τήρησης t, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου' 11( = ο αριθμός των ημερολογιακών ημερών της περιόδου τήρησης t

13 4023 ΙΊ = το επιτόκιο επί των τηρουμένων υποχρεωτικών αποθεματικών για την περίοδο τήρησης t. Εφαρμόζονται οι συνήθεις κανόνες στρογγυλοποίησης του επιτοκίου στα δύο δεκαδικά ψηφία' = η ημερολογιακή ημέρα ί της περιόδου τήρησης t MR j = το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης. (2) Δεν καταβάλλονται τόκοι επί οποιουδήποτε υπολοίπου πέραν των ελάχιστων αποθεματικών που υποχρεούται να τηρεί το κάθε ίδρυμα. Συνεπώς, σε περίmωση που το μέσο ημερήσιο υπόλοιπο στο λογαριασμό αποθεματικών στην περίοδο τήρησης t υπερβαίνει τα ελάχιστα αποθεματικά, η μεταβλητή Ht στον τύπο του εδαφίου (1) ισούται με το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών, το οποίο καθορίζεται με τις διαδικασίες του μέρους V. Καταβολή τόκων 19. Οι τόκοι καταβάλλονται από την Κεντρική Τράπεζα εξαμηνιαίως, την τελευταία ημέρα κάθε εξαμήνου, ήτοι την 30η lουνίου και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΕΜΜΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ Τ1ΚΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ Τήρηση αποθεματικών μέσω ενδιάμεσου φορέα 20. Ένα ίδρυμα δύναται να ζητήσει να του επιτραπεί να τηρεί όλα τα ελάχιστα αποθεματικά του με έμμεσο τρόπο, μέσω ενδιάμεσου φορέα. Ως ενδιάμεσος φορέας νοείται ίδρυμα που υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών και το οποίο, εκτός από την τήρηση των ελάχιστων αποθεματικών, εκτελεί συνήθως μέρος των εργασιών διαχείρισης (π.χ. διαχείριση διαθεσίμων) του ιδρύματος για το οποίο διαμεσολαβεί. Χορήγηση άδειας τήρησης 21. Η αίτηση για χορήγηση άδειας τήρησης ελάχιστων αποθεματικών μέσω αποθεματικών μέσω ενδιάμεσου φορέα ενδιάμεσου φορέα, κατά το άρθρο 20, απευθύνεται στην Κεντρική Τράπεζα και σε αυτή επισυνάmεται αντίγραφο συμφωνίας μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα και του αιτούντος ιδρύματος, διά της οποίας και οι δύο συμβαλλόμενοι συναινούν στη σχετική διευθέτηση. Η συμφωνία αναφέρει επίσης εάν το αιτούν ίδρυμα επιθυμεί να έχει πρόσβαση στις πάγιες διευκολύνσεις της Κεντρικής Τράπεζας και στις πράξεις ανοικτής αγοράς. Στη συμφωνία καθορίζεται προθεσμία προειδοποίησης για τερματισμό αυτής τουλάχιστον δώδεκα μηνών. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω όροι, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να χορηγήσει στο αιτούν ίδρυμα άδεια τήρησης των ελάχιστων αποθεματικών μέσω ενδιάμεσου

14 4024 φορέα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23. Η εν λόγω άδεια ισχύει από την έναρξη της πρώτης περιόδου τήρησης μετά την ημερομηνία χορήγησής της και καθ' όλη τη διάρκεια της προαναφερθείσας συμφωνίας. Ευθύνη για συμμόρφωση προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών 22. Ο ενδιάμεσος φορέας τηρεί αυτά τα ελάχιστα αποθεματικά σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας. Εκτός από τα ιδρύματα για τα οποία διαμεσολαβεί, υπεύθυνος για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών είναι και ο ίδιος ο ενδιάμεσος φορέας. Σε περίmωση μη συμμόρφωσης, η Κεντρική Τράπεζα μπορεί να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις είτε στον ενδιάμεσο φορέα, είτε στο ίδρυμα για το οποίο αυτός διαμεσολαβεί, είτε και στους δύο, σύμφωνα με την ευθύνή για τη μη συμμόρφωση. Ανάκληση άδειας έμμεσης τήρησης αποθεματικών 23.(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ανακαλέσει οποτεδήποτε την άδεια έμμεσης τήρησης ελάχιστων αποθεματικών: (α) εάν το ίδρυμα το οποίο τηρεί τα αποθεματικά του μέσω ενδιάμεσου φορέα, ή ο ίδιος ο ενδιάμεσος φορέας δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της παρούσας Οδηγίας' (β) εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι της έμμεσης τήρησης αποθεματικών, όπως αυτοί r-.αθορίζονται στα άρθρα 20 και 21, ή (γ) για λόγους προληmlκής εποmείας που αφορούν τον ενδιάμεσο φορέα. (2) Εάν η άδεια ανακληθεί για λόγους προληmικής εποmείας που αφορούν τον ενδιάμεσο φορέα, η ανάκληση αυτή δύναται να τεθεί σε ισχύ αμέσως. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, η ανάκληση για άλλους λόγους τίθεται σε ισχύ μόλις λήξει η τότε τρέχουσα περίοδος τήρησης. Το ίδρυμα που τηρεί τα αποθεματικά του μέσω ενδιάμεσου φορέα, ή ο ίδιος ο ενδιάμεσος φορέας, δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε την ανάκληση της άδειας. Προκειμένου να καταστεί ενεργός η ανάκληση, απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση από την Κεντρική Τράπεζα. (3) Το ίδρυμα που τηρεί τα ελάχιστα αποθεματικά του μέσω ενδιάμεσου φορέα καθώς και ο ίδιος ο ενδιάμεσος φορέας ενημερώνονται για τυχόν ανάκληση της άδειας μη οφειλόμενη σε λόγους προληmικής εποmείας, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από το τέλος της περιόδου τήρησης κατά την οποία ανακαλείται η άδεια. Υποβολή στοιχείων για τη 24. Χωρίς να επηρεάζεται η υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων του βάση των αποθεματικών

15 4025 ίδιου του ιδρύματος που τηρεί τα ελάχιστα αποθεματικά του μέσω ενδιάμεσου φορέα, ο εν λόγω ενδιάμεσος φορέας οφείλει, αφενός, να παρέχει στην Κεντρική Τράπεζα επαρκώς λεmομερή στοιχεία για τη βάση των αποθεματικών και, αφετέρου, να προσδιορίζει τα αντίστοιχα ελάχιστα αποθεματικά και τα στοιχεία σχετικά με την τήρηση αυτών τόσο για λογαριασμό του, όσο και για κάθε ίδρυμα για το οποίο διαμεσολαβεί. Ο ενδιάμεσος φορέας υποβάλλει τα προαναφερθέντα στοιχεία για τη βάση των αποθεματικών με τη συχνότητα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καθορίζονται στην Οδηγία για τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. ΜΕΡΟΣΧ ΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤιΚΩΝ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Τήρηση αποθεματικών σε ενοποιημένη βάση 25. Τα ιδρύματα στα οποία επιτρέπεται να υποβάλλουν στατιστικά στοιχεία ως όμιλος σε ενοποιημένη βάση, στα πλαίσια της Οδηγίας για τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, πρέπει να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά μέσω ενός από τα ιδρύματα του ομίλου, το οποίο ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας αποκλειστικά για αυτά τα ιδρύματα, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΧ. Το ίδρυμα που ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας για τον όμιλο μπορεί να υποβάλλει στην. Κεντρική Τράπεζα αίτηση για εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 24. Εάν η Κεντρική Τράπεζα κάνει δεκτή, την αίτηση, μόνον ο όμιλος ως σύνολο δικαιούται να λάβει την απαλλαγή του άρθρου 12. ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΣγΓΧΩΝΕγΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ Συγχώνευση 26.(1) Για την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση, τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων αναλαμβάνει το απορροφών ίδρυμα, το οποίο και επωφελείται της απαλλαγής που αναφέρεται στο άρθρο 12, η οποία έχει παρασχεθεί στα συγχωνευόμενα ιδρύματα. Για τη συμμόρφωση του απορροφώντος ιδρύματος προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, συνυπολογίζονται όλα τα τηρούμενα αποθεματικά των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων κατά την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση. (2) Από την περίοδο τήρησης που αμέσως έπεται εκείνης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση και μετά, στο απορροφών ίδρυμα παρέχεται μία

16 4026 μόνο απαλλαγή που αναφέρπαι στο άρθρο 12. Για την αμέσως επόμενη της συγχώνευσης περίοδο τήρησης, ως βάση των αποθεματικών για τον υπολογισμό των ελάχιστων αποθεματικών του απορροφώντος ιδρύματος χρησιμοποιείται το άθροισμα των βάσεων των αποθεματικών των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων και του απορροφώντος ιδρύματος. Οι αθροιζόμενες βάσεις των αποθεματικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριμένη περίοδο τήρησης εάν' δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγχώνευση. Στο βαθμό που αυτό κρίνπαι απαραίτητο για την εξασφάλιση των κατάλληλων στατιστικών πληροφοριών για κάθε ένα από τα ιδρύματα που συγχωνεύονται, τις υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων, στα πλαίσια της Οδηγίας για τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, αναλαμβάνει το απορροφών ίδρυμα. Διάσπαση 27. (1) Για την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση, την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών του διασπώμενου ιδρύματος αναλαμβάνουν τα επωφελούμενα ιδρύματα. Κάθε ένα από τα επωφελούμενα ιδρύματα ευθύνεται' κατ' αναλογία προς το κατανεμόμενο σε αυτό μερίδιο της βάσης των αποθεματικών του διασπώμενου ιδρύματος. Τα αποθεματικά που τηρεί το διασπώμενο ίδρυμα κατά την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση κατανέμονται μεταξύ των επωφελούμενων ιδρυμάτων, βάσει των ίδιων αναλογιών.τια την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση, η απαλλαγή που αναφέρεται στο άρθρο 12 παρέχεται σε κάθε επωφελούμενο ίδρυμα. (2) Από την περίοδο τήρησης που αμέσως έππαι εκείνης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση και έως ότου τα επωφελούμενα ιδρύματα υποβάλουν τις αντίστοιχες βάσεις των αποθεματικών τους σύμφωνα με την Οδηγία για τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, κάθε επωφελούμενο ίδρυμα αναλαμβάνει, ενδεχομένως επιπλέον των δικών του ελάχιστων αποθεματικών, και τα ελάχιστα αποθεματικά που υπολογίζονται με βάση το κατανεμόμενο σε αυτό μερίδιο της βάσης των αποθεματικών του διασπώμενου ιδρύματος. Από την περίοδο τήρησης που αμέσως έπεται εκείνης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση και μετά, σε κάθε επωφελούμενο ίδρυμα παρέχεται μια απαλλαγή που αναφέρεται στο άρθρο 12.

17 4027 ΜΕΡΟΣ ΧΙ! ΕΠίΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡίΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠρόσθΕίη κατάθεση σε μη τοκοφόρο λογαριασμό 28, (1) Δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 41 του Νόμου, οποιοδήποτε ίδρυμα παραλείπει να συμμορφωθεί με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, σύμφωνα με την παρούσα Οδηγία, υποχρεούται να προβεί σε κατάθεση σε λογαριασμό πρόσθετης κατάθεσης στην Κεντρική Τράπεζα, Οι υποχρεωτικές καταθέσεις στο λογαριασμό πρόσθετης κατάθεσης υπολογίζονται ως εξής: (α) Αν το μέσο ημερήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού αποθεματικών σε οποιαδήποτε περίοδο τήρησης υπολείπεται των ελάχιστων αποθεματικών, αλλά δεν είναι μικρότερο από το 85% των ελάχιστων αποθεματικών, το ίδρυμα υποχρεούται να καταθέσει, εντός της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 29, πρόσθετο ποσό ίσο με 200% του ποσού που υπολείπεται, για ολόκληρη περίοδο τήρησης, (β) Αν το μέσο ημερήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού αποθεματικών σε οποιαδήποτε περίοδο τήρησης είναι μικρότερο από 85% των ελάχιστων αποθεματικών αλλά όχι μικρότερο του 70%, το ίδρυμα υποχρεούται να καταθέσει, εντός της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 29, πρόσθετο ποσό ίσο με 250% του ποσού που υπολείπεται, για ολόκληρη περίοδο τήρησης, (γ) Αν το μέσο ημερήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού αποθεματικών σε οποιαδήποτε περίοδο τήρησης είναι μικρότερο από 70% των ελάχιστων αποθεματικών, το ίδρυμα υποχρεούται να καταθέσει, εντός της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 29, πρόσθετο ποσό ίσο με 300% του ποσού που υπολείπεται, για ολόκληρη περίοδο τήρησης, (2) Αν το ποσό της πρόσθετης κατάθεσης που προκύmεl σύμφωνα με το εδάφιο (1) από μη συμμόρφωση με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών είναι μικρότερο από Ε15,000, δεν επιβάλλεται κύρωση και η μη συμμόρφωση αγνοείται, Η Κεντρική Τράπεζα, ωστόσο, θα παρακολουθεί στενά τέτοιες περιπτώσεις και διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το εδάφιο (1) εάν τέτοιες παραβάσεις επαναλαμβάνονται, Χρόνος διενέργειας πρόσθετης κατάθεσης 29,(1) Οι καταθέσεις στο λογαριασμό πρόσθετης κατάθεσης οι οποίες επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 28 πρέπει να διενεργούνται την πρώτη μέρα της μεθεπόμενης περιόδου που ακολουθεί την περίοδο τήρησης κατά την οποία

18 4028 παρατηρήθηκε η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. (2) Σε περίmωση που η πρώτη μέρα της περιόδου κατά την οποία πρέπει να διενεργηθεί η κατάθεση στο λογαριασμό πρόσθετης κατάθεσης δεν είναι εργάσιμη, το ίδρυμα οφείλει να δώσει οδηγίες εκ των προτέρων, ούτως ώστε να διευθετηθεί η πρόσθετη κατάθεση έγκαιρα. Άλλες κυρώσεις 30. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 41(3) του Νόμου, επιπρόσθετα με τις πιο πάνω κυρώσεις, σε περίmωση που ένα ίδρυμα συνεχίζει να μη συμμορφώνεται, η Κεντρική Τράπεζα ~ύναται να απαγορεύσει στο ίδρυμα την αποδοχή νέων καταθέσεων, τη χορήγηση νέων δανείων ή την παροχή νέων χορηγήσεων. ΜΕΡΟΣΧΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ Κοινοποίηση εικαζόμενης μη συμμόρφωσης 31. Προτού επιβληθεί οποιαδήποτε κύρωση σύμφωνα με τα άρθρα 28 μέχρι 3Ω, η Κεντρική Τράπεζα κοινοποιεί στο ενδιαφερόμενο ίδρυμα την εικαζόμενη μη συμμόρφωση και την αντίστοιχη κύρωση. Η κοινοποίηση περιέχει όλα τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν την εικαζόμενη μη συμμόρφωση και ενημερώνει επίσης το ενδιαφερόμενο ίδρυμα ότι, εκτός αν υποβάλει ενστάσεις, η κύρωση θεωρείται ότι επιβάλλεται. Αναγνώριση της μη 32. Από την παραλαβή της κοινοποίησης, το ενδιαφερόμενο ίδρυμα διαθέτει συμμόρφωσης ή υποβολή ένστασης πέντε εργάσιμες ημέρες προκειμένου: (α) να αναγνωρίσει την εικαζόμενη μη συμμόρφωση και να συμφωνήσει να καταβάλει το ποσό της επιβληθείσας κύρωσης, επιστρέφοντας αντίγραφο της επιστολής με την οποία κοινοποιήθηκε η εικαζόμενη μη συμμόρφωση δεόντως υπογραμμένο, οπότε θεωρείται ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και ο λογαριασμός του ιδρύματος χρεώνεται με το ποσό της επιβληθείσας κύρωσης, ή (β) να υποβάλει οποιαδήποτε γραmή πληροφορία, εξήγηση ή ένσταση μπορεί να θεωρηθεί σημαντική για τη λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή ή όχι της κύρωσης. Το ενδιαφερόμενο ίδρυμα δύναται επίσης να επισυνάψει κάθε σχετικό έγγραφο ως απόδειξη του περιεχομένου της απάντησής του. Επιβολή κύρωσης 33. Εάν δεν υποβληθούν γραmές ενστάσεις από το ενδιαφερόμενο ίδρυμα εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 32, η επιβολή κύρωσης καθίσταται

19 4029 οριστική και το ενδιαφερόμενο ίδρυμα επιβαρύνεται με το ποσό της κύρωσης που ορίζεται στην κοινοποίηση. Η Κεντρική Τράπεζα προβαίνει στην αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού αποθεματικών του ιδρύματος. Οριστική απόφαση για επιβολή κύρωσης 34. Εάν υποβληθούν γραmές ενστάσεις από το ενδιαφερόμενο ίδρυμα εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 32, η Κεντρική Τράπεζα, αφού εξετάσει τις σχετικές πληροφορίες και εξηγήσεις, λαμβάνει οριστικq απόφαση για την επιβολή ή όχι της κύρωσης και κοινοποιεί την απόφαση αυτή στο ίδρυμα εντός 50 εργάσιμων ημερών. ΜΕΡΟΣ χιν ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Μηνιαία κατάσταση της βάσης των αποθεματικών 35.(1) Κατά τους πρώτους εννέα μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας Οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα ιδρύματα θα υποβάλλουν στην Κεντρική Τράπεζα, εντός 15 ημερών από το τέλος κάθε μήνα, μηνιαία ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ κατάσταση της βάσης των αποθεματικών τους σύμφωνα με το πρότυπο του δεύτερου παραρτήματος. (2) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των Μερών 111, V, ΙΧ, Χ και ΧΙ οι οποίες αναφέρονται στις στατιστικές πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με την Οδηγία για τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, κατά τους πρώτους εννέα μήνες εφαρμογής της παρούσας Οδηγίας, η βάση των αποθεματικών και το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών θα υπολογίζονται από τις στατιστικές πληροφορίες της μηνιαίας κατάστασης της βάσης των αποθεματικών για το μήνα που προηγείται κατά δύο μήνες της περιόδου τήρησης. (3) Σε περίmωση παράλειψης κάποιου ιδρύματος να υποβάλει την απαιτούμενη μηνιαία κατάσταση της βάσης των αποθεματικών, εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 14. Κοινοποίηση των ελάχιστων αποθεματικών για την περίοδο τήρησης που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου Το αργότερο μέχρι την 27η Δεκεμβρίου 2005, η Κεντρική Τράπεζα θα κοινοποιήσει στα ιδρύματα το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών που πρέπει να τηρεί κάθε ίδρυμα στη διάρκεια της περιόδου τήρησης που αρχίζει την 1 η lανουαρίου Άνευ επηρεασμού των διατάξεων της Οδηγίας για τη Μηνιαία Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, το κάθε ίδρυμα έχει προθεσμία έως την 30η Δεκεμβρίου 2005 για την υποβολή τυχόν αναθεωρήσεων της βάσης των αποθεματικών, καθώς και τυχόν αναθεωρήσεων των κοινοποιηθέντων ελάχιστων αποθεματικών για την περίοδο τήρησης που

20 4030 αρχίζει την 1η lανουαρίου Το ίδρυμα προς το οποίο κοινοποιούνται τα υπολογισθέντα ελάχιστα αποθεματικά για την περίοδο τήρησης που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου 2006 προβαίνει σε αναγνώρισή τους το αργότερο έως την 30η Δεκεμβρίου Εάν το ίδρυμα δεν απαντήσει σχετικά έως το πέρας της 30ης Δεκεμβρίου 2005, λογίζεται ότι έχει αναγνωρίσει το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών που του έχουν κοινοποιηθεί για την περίοδο τήρησης που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου Μετά την αναγνώρισή τους, τα ελάχιστα αποθεματικά του ιδρύματος για τη σχετική περίοδο τήρησης δεν δύνανται να αναθεωρηθούν. ΜΕΡΟΣ ΧV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤ ΑΞΕΙΣ Κατάργηση κ.δ.π.325/95 Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Παράρτημα 111(1) κατάργηση προηγούμενων Οδηγιών 37. Οι περί Τηρήσεως Κατωτάτων Αποθεμάτων Κανονισμοί του 1995 καταργούνται. 38. Όλες οι Οδηγίες που εκδόθηκαν και αφορούν την υποχρέωση. τήρησης ελάχιστων αποθεματικών καταργούνται. Έναρξη ισχύος 39. (1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, η παρούσα Οδηγία τίθεται σε ισχύ την 1 η Ιανουαρίου (2) Τα άρθρα 35 και 36 της παρούσας Οδηγίας τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

21 4031 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (άρθρο 5) Κατάλογος ιδρυμάτων Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λ τδ Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Κτηματική Τράπεζα Κύπρου Λτδ Κυπριακή Τράπεζα Αναmύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ Λαϊκή ΚυπρίαΚή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης Παγκυπριακή Χρηματοδοτήσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ Alpha Bank Lίmited Arab Bank plc (εγχώριο ίδρυμα) Emporiki Bank - Cyprus Ltd Euroinvestment & Finance Public Ltd Societe Generale Cyprus Ltd (εγχώριο ίδρυμα) Universal Bank Public Ltd Allied Bank SAL Arab Bank plc (διεθνής τραπεζική μονάδα) Arab Jordan Investment Bank SA Bank of Beirut SAL Banque Europeenne pour le Moyen - Orient SAL Banque SBA SA Barclays Bank PLC BBAC SAL ΒLΟΜ Bank SAL ΒΝΡ Paribas Cyprus Ltd Byblos Bank SAL Credit Lίbanais SAL Depfa Investment Bank Ltd FBME Bank Ltd First Investment Bank Ι td HSBC Bank PLC Industrial Commercial AvtoVAZbank Joint - Stock Commercial Bank "Promsvyazbank" Jordan Kuwait Bank PLC Jordan National Bank PLC

22 4032 Kom"mumalkredit International Bank Ltd Lebanon and Gulf Bank SAL Privatbank Commercial Bank Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd Societe Generale Cyprus Ltd (διεθνής τραπεζική μονάδα)

23 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Οδηγία για την Τήρηση ΕΞλάχιστων Αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (άρθρο 35) Μηνιαία κατάσταση της βάσης των αποθεματικών Στοιχεία κατά την τελευταία ημέρα του μήνα.... (τα ποσά δηλώνονται στρογγυλοποιημένα στο πλησιέστερο σεντ της κυπριακής λίρας) Υποχρεώσεις με συμφωνημένη διάρκεια ή προειδοποίηση μέχρι 2 χρόνια Υποχρεώσεις με συμφωνημένη διάρκεια ή προειδοποίηση πέραν των 2 χρόνων Συμφωνίες επαναγοράς Έναντι ιδρυμάτων(1) Έναντι Σύνολο Έναντι ιδρυμάτων(1) Έναντι Σύνολο και της Κεντρικής άλλων και της Κεντρικής άλλων Τράπεζας Τράπεζας f f f: f f f: 1. Βάση αποθεματικών σε κυπριακές λίρες Καταθέσεις Εκδοθέντα χρεόγραφα......(2) , Βάση αποθεματικών σε ξένα νομίσματα Καταθέσεις...., Εκδοθέντα χρεόγραφα... (2) (1) Ιδρύματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ιδρυμάτων που υπόκεινται στην υποχρέωση για τήρηση ελάχιστων αποθεματικών. f:......, ,.ι::,. ο w (2) Να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία για υποχρεώσεις έναντι ιδρυμάτων που απορρέουν από έκδοση χρεογράφων. Εάν δεν είναι δυνατό να προσκομιστούν τέτοιου είδους αποδεικτικά στοιχεία, μπορεί να εφαρμόζεται πάγια έκmωση σύμφωνα με το άρθρο 8 της Οδηγίας. (ίδρυμα) (εξουσιοδοτημένη υπογραφή) (εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2003R1745 EL 18.01.2012 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 250/10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ΕΚΤ/2003/9) TΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 31. του 2013 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 159/56 28.5.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 105(Ι)/2013 105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειαστείτε. Ευχαριστούμε. Με εκτίμηση

Κύριοι, Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειαστείτε. Ευχαριστούμε. Με εκτίμηση ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων Διακανονισμός των συναλλαγών του ΧΑΚ ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, 24.7.2015 Ν. 138(Ι)/2015 138(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 328,

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4104, 27/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4104, 27/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΙΙ. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α. ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΜΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΙΙ. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.1999-31.12.2001 Στα κράτη-μέλη τα οποία δεν θα συμμετάσχουν από την αρχή στη Νομισματική Ένωση (παρακάτω "κράτη-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 45(2)(α).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 45(2)(α). Ε.Ε. Παρ. III(I) 4513 Κ.Δ.Π. 502/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 502 Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Συνδρομές Μελών του ΚΟΑΑΠ) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012 Κ.Δ.Π. 476/2012, Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 540/2012, Αρ. 4615, 28.12.2012 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04(Α) του 2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-04 του 2012

Διαβάστε περισσότερα

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 103(Ι)/2013 103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 138(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. 138(I) του 2002 166(I) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Απρίλιος 2002 (Ενσωµατώνονται οι τροποποιήσεις ηµεροµηνίας 28.5.2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 20 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 96/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 96/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 96/22.4.2015 ΘΕΜΑ: Mέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος Aντικατάσταση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 1. Από πότε φορολογείται η Ακίνητη Ιδιοκτησία;... 3 2. Ποιος έχει υποχρέωση πληρωμής φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας ;... 3 3. Ποια ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 284/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4705 Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013 1845 Αριθμός 284 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 5/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2473 της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 5 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 17 Οκτωβρίου 2012 η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

παρεχομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

παρεχομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3587 Κ.Δ.Π. 435/2005 Αρ. 4033, 16.9.2005 Αριθμός 435 ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠίΚΟIΝΩΝίΩΝ ΚΑί ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ γπηρεσiων ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 136 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Ιανουαρίου 2007 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που ρυθµίζει την υιοθέτηση του ευρώ και τη µετάβαση από το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα