138(1)/2002 και 166(1)/2003. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41. Τήρηση Ελάχιστων Αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ΜΕΡΟΣΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "138(1)/2002 και 166(1)/2003. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41. Τήρηση Ελάχιστων Αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ΜΕΡΟΣΙ"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 4011 Κ.Δ.Π. 510/2005 Αρ. 4049, Αριθμός 510 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ 138(1)/2002 και 166(1)/2003 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41 Τήρηση Ελάχιστων Αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ΜΕΡΟΣΙ ΕIΣΑΓΩΓιΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ 1. Συνοmlκός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ II ΙΔΡΥΜΑΤ Α ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ Τ1ΚΩΝ 3. Υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών 4. Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών 5. Κατάλογος ιδρυμάτων ΜΕΡΟΣ 111 ΒΑΣΗ YΠOΛOΓlΣMOY ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ Τ1ΚΩΝ 6. Στοιχεία της βάσης των αποθεματικών 7. Υποχρεώσεις που εξαιρούνται 8. Υποχρεώσεις έναντι άλλων ιδρυμάτων οι οποίες απορρέουν από έκδοση χρεογράφων 9. Υπολογισμός της βάσης των αποθεματικών 10. Συντελεστές αποθεματικών ΜΕΡΟΣ lν ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ Τ1ΚΩΝ ΜΕΡΟΣ ν YΠOΛOΓlΣMOΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ Τ1ΚΩΝ 11. Υπολογισμός των ελάχιστων αποθεματικών 12. Απαλλαγή από το ποσό των ελάχιστων αποθεματικών 13. Διαδικασία κοινοποίησης των ελάχιστων αποθεματικών 14. Παράλειψη υποβολής στοιχείων ΜΕΡΟΣ νι ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤιΚΑ 15. Λογαριασμός αποθεματικών 16. Συμμόρφωση προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών 17. Καθορισμός περιόδων τήρησης ΜΕΡΟΣ νll ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ

2 4012 ΜΕΡΟΣ νlll ΤΟΚΟΙ 18. Υπολογισμός τόκων 19. Καταβολή τόκων ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΕΜΜΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤιΚΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ 20. Τήρηση αποθεματικών μέσω ενδιάμεσου φορέα 21. Χορήγηση άδειας τήρησης αποθεματικών μέσω ενδιάμεσου φορέα 22. Ευθύνη για συμμόρφωση προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών 23. Ανάκληση άδειας έμμεσης τήρησης αποθεματικών 24. Υποβολή στοιχείων για τη βάση των αποθεματικών ΜΕΡΟΣΧ ΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤιΚΩΝ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 25. Τήρηση αποθεματικών σε ενοποιημένη βάση ΜΕΡΟΣΧΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ 26. Συγχώνευση 27. Διάσπαση ΜΕΡΟΣΧΙΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 28. Πρόσθετη κατάθεση σε μη τοκοφόρο λογαριασμό 29. Χρόνος διενέργειας πρόσθετης κατάθεσης 30. Άλλες κυρώσεις ΜΕΡΟΣΧΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 31. Κοινοποίηση εικαζόμενης μη συμμόρφωσης 32. Αναγνώριση της μη συμμόρφωσης ή υποβολή ένστασης 33. Επιβολή κύρωσης 34. Οριστική απόφαση για επιβολή κύρωσης ΜΕΡΟΣ ΧLV ΜΕΤΑΒΑ ΤιΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 35. Μηνιαία κατάσταση της βάσης των αποθεματικών 36. Κοινοποίηση των ελάχιστων αποθεματικών για την περίοδο τήρησης που αρχίζει την 1 η

3 40]3 lανοuαρίοu 2006 ΜΕΡΟΣ ΧV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑ Τ ΑΞΕΙΣ 37. Κατάργηση Κ.Δ.Π. 325/ Κατάργηση προηγούμενων Οδηγιών 39. Έναρξη ισχύος

4 4014 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ 138(1)/2002 και 166(1)/2003 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41 Τήρηση ελάχιστων αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Το άρθρο 41 των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 και 2003 ορίζει ότι, προς επίτευξη των στόχων της νομισματικής πολιτικής, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να απαιτεί από τις τράπεζες και τα εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα να διατηρούν ελάχιστες υποχρεωτικές καταθέσεις σε λογαριασμούς τους στην ίδια, και προβλέπει ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να εκδίδει οδηγίες για σκοπούς υπολογισμού και προσδιορισμού των ελάχιστων υποχρεωτικών καταθέσεων. Το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών αποσκοπεί κυρίως στη σταθεροποίηση των επιτοκίων της χρηματαγοράς (μέσω της δυνατότητας τήρησης των ελάχιστων αποθεματικών σε μέσα επίπεδα) και στη δημιουργία ή διεύρυνση του διαρθρωτικού ελλείμματος ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος, ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου να επηρεάζει τα επιτόκια της χρηματαγοράς μέσω τακτικών πράξεων ανοικτής αγοράς. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από τις πρόνοιες του άρθρου 41 των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 και 2003, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία σχετικά με την τήρηση ελάχιστων αποθεματικών. Με την Οδηγία αυτή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καθορίζει τους λεmομερείς κανόνες του συστήματος ελάχιστων αποθεματικών. Ειδικότερα καθορίζει: (α) το πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων καταθέσεων στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, (β) τη βάση υπολογισμού, τους συντελεστές και τη διαδικασία προσδιορισμού των απαιτούμενων ελάχιστων αποθεματικών, (γ) τις περιόδους για τις οποίες υπολογίζεται η συμμόρφωση προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, (δ) τους πληρωτέους τόκους επί των τηρουμένων υποχρεωτικών αποθεματικών, και (ε) τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίmωση μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών.

5 4015 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L250, , σ.1 Ο Στα πλαίσια της προετοιμασίας της Κύπρου για ένταξη στη ζώνη του ευρώ, η παρούσα Οδηγία υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό τις πρόνοιες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 12ης Σεmεμβρίου 2003 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2003/9). ΜΕΡΟΣΙ ΕΙΣΑΓΩΓιΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Συvοmlκός τίτλος 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την Τήρηση Ελάχιστων Αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Ερμηνεία 2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός αν προκύmει διαφορετική έννοια από το κείμενο- "Βάση των αποθεματικών" σημαίνει το άθροισμα των στοιχείων του ισολογισμού με βάση το οποίο υπολογίζονται τα ελάχιστα αποθεματικά κάθε ιδρύματος. 66(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (Ι) του (1) του (1) του 2005 "Διαδικασία εκκαθάρισης" σημαίνει τη διαδικασία εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στους περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 έως "Διάσπαση" σημαίνει την πράξη με την οποία ένα ίδρυμα (το «διασπώμενο ίδρυμα») διαλύεται χωρίς να τεθεί υπό εκκαθάριση και μεταβιβάζει το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του σε άλλα, δύο τουλάχιστον, ιδρύματα (τα «επωφελούμενα ιδρύματα»), τα οποία δύνανται να είναι νεοσυσταθέντα ιδρύματα. 'Εξουσιοδοτημένο οικονομικό ίδρυμα" σημαίνει ίδρυμα εξουσιοδοτημένο με οδηγίες που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει Νόμου. 13(1) του 1996 "Εργάσιμη ημέρα" σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα εκτός εκείνων που καθορίζονται ως τραπεζικές αργίες από τον περί Τραπεζικών Αργιών Νόμο του "Ημερήσιο υπόλοιπο" σημαίνει το υπόλοιπο στο τέλος της ημέρας, δηλαδή ως έχει τη στιγμή κατά την οποία οριστικοποιούνται οι πράξεις πληρωμής και οι

6 4016 λογιστικές εγγραφές που συνδέονται με την πιθανή πρόσβαση στις πάγιες διευκολύνσεις της Κεντρικής Τράπεζας. "Ίδρυμα" σημαίνει τράπεζα ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ή εξουσιοδοτημένο οικονομικό ίδρυμα, από το οποίο η Κεντρική Τράπεζα μπορεί να απαιτεί την τήρηση ελάχιστων αποθεματικών. "Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 86(1) του 2004 από τον περί των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμο του "Κεντρική Τράπεζα" σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. "Λογαριασμός αποθεματικών'" σημαίνει το λογαριασμό ενός ιδρύματος στην Κεντρική Τράπεζα, του οποίου το ημερήσιο υπόλοιπο λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του ιδρύματος προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. "Λογαριασμός πρόσθετης κατάθεσης" σημαίνει το λογαριασμό στον οποίο ένα ίδρυμα υποχρεούται να διενεργεί μη τοκοφόρα κατάθεση σύμφωνα με το μέρος ΧΙΙ της παρούσας οδηγίας, σε περίmωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. "Μέτρα εξυγίανσης': σημαίνει τα μέτρα τα οποία έχουν σκοπό να διαφυλάξουν ή να αποκαταστήσουν την οικονομική κατάσταση ενός ιδρύματος και είναι δυνατόν να επηρεάσουν προϋπάρχοντα δικαιώματα άλλων προσώπων, και συμπεριλαμβάνουν τα μέτρα που συνεπάγονται τη δυνατότητα αναστολής πληρωμών, αναστολής εκτέλεσης μέτρων ή μείωσης των απαιτήσεων, καθώς και Κεφ του του του του του του (1) του (1) του (Ι) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του 2005 τα μέτρα που προβλέπονται από τα άρθρα 198 έως 202 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 όπως τροποποιήθηκε.

7 40]7 138(1) του (1) του 2003 "Νόμος" σημαίνει τους περί της Κεντρικής ϊ ράπεζας της Κύπρου Νόμους του 2002 και ΙΙΠερίοδος τήρησης" σημαίνει το χρονικό διάστημα για το οποίο υπολογίζεται η συμμόρφωση προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών και κατά τη διάρκεια του οποίου τα εν λόγω ελάχιστα αποθεματικά πρέπει να τηρούνται σε λογαριασμούς αποθεματικών. "Συγχώνευση" σημαίνει την πράξη με την οποία ένα ή περισσότερα ιδρύματα (τα «συγχωνευόμενα ιδρύματα») διαλύονται χωρίς να τεθούν υπό εκκαθάριση και μεταβιβάζουν το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού τους σε άλλο ίδρυμα (το «απορροφών ίδρυμα»), το οποίο δύναται να είναι νεοσυσταθέν ίδρυμα. ΙΙΣυντελεστής αποθεματικών" σημαίνει το ποσοστό το οποίο καθορίζεται στο μέρος ιv για κάθε συγκεκριμένο στοιχείο που περιλαμβάνεται στη βάση των αποθεματικών. 'Τράπεζα" έχει την έννοια που αποδίδεται στη λέξη αυτή από τους περί ϊ ραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 έως ΙΙΥποχρέωση τήρησης ελάχιωων αποθεματικών" σημαίνει την υποχρέωση των ιδρυμάτων να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά σε λογαριασμούς αποθεματικών στην Κεντρική ϊράπεζα. ΜΕΡΟΣ 11 ΙΔΡΥΜΑΤ Α ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ"ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤιΚΩΝ Υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών 3. Όλα τα ιδρύματα που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, έχουν υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Τα υποκαταστήματα ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Κυπριακή Δημοκρατία τα οποία βρίσκονται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών 4. (1) Χωρίς να υποχρεούται να υποβάλει σχετικό αίτημα, ένα ίδρυμα απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών από την έναρξη της περιόδου τήρησης εντός της οποίας λαμβάνει χώρα ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ή παραίτηση από αυτή, ή εντός της οποίας δικαστική ή άλλη αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας αποφασίζει να κινήσει

8 4018 διαδικασία εκκαθάρισης του ιδρύματος. (2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαλλάξει από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών με βάση αντικειμενικά κριτήρια: (α) ιδρύματα τα οποία υπόκεινται σε μέτρα εξυγίανσης (β) ιορυματα για τα οποία ο σκοπός του συστήματος ελάχιστων αποθεματικών της Κεντρικής Τράπεζας δεν θα επιτυγχανόταν με την επιβολή σε αυτά της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Η Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να λάβει απόφαση σχετικά με μια τέτοια απαλλαγ.ή, λαμβάνει υπόψη ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα φιtlιρlα: (ί) το ίδρυμα επιδιώκει ειδικούς σκοπούς' (ίί) το ίδρυμα δεν ασκεί ενεργό τραπεζική δράση ανταγωνιζόμενο άλλα ιδρύματα' (ίϊί) το ίδρυμα προορίζει όλες τις καταθέσεις του για σκοπούς που συνδέονται με την ενίσχυση της περιφερειακής Γ'j/και διεθνούς ανάmυξης. Koτeιλoγoς ιoρυμeιτων ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Ο κατάλογος των ιδρυμάτων που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών επίσυνάmεται ως πρώτο παράρτημα της παρούσας Οδηγίας. Σε περίπτωση απαλλαγής ιδρυμάτων από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών βάσει του άρθρου 4(1) και 4(2)(β), η Κεντρική Τράπεζα δημοσιεύει κατάλογο των ιδρυμάτων που απαλλάσσονται. Τα ιδρύματα μπορούν να βασίζονται στις καταστάσεις αυτές προκειμένου να αποφαίνονται αν έχουν υποχρεώσεις έναντι άλλου ιδρύματος που υπόκειται και αυτό στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. ΜΕΡΟΣ 111 ΒΑΣΗ YΠOΛOΓlΣMOY ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Στοιχεία της βeισης των αποθεματικών 6. (1) Η βάση των αποθεματικών ενός ιδρύματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις (όπως ορίζονται στην Οδηγία για τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων) οι οποίες απορρέουν από την αποδοχή κεφαλαίων: (α) καταθέσεις (β) εκδοθέντα χρεόγραφα. (2) Εάν κάποιο ίδρυμα έχει υποχρεώσεις έναντι υποκαταστήματος του ίδιου

9 4019 ιδρύματος ή του κεντρικού καταστήματος ή της έδρας του ίδιου ιδρύματος ή οποιουδήποτε άλλου ιδρύματος υποκείμενου στην υποχρέωση υιρησης ελάχιστων αποθεματικών που βρίσκονται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, το εν λόγω ίδρυμα περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις αυτές στη βάση αποθεματικών. Υποχρεώσεις που εξα ιρού νται 7. Οι ακόλουθες υποχρεώσεις εξαιρούνται από τη βάση των απoθεμoίik~n: (α) υποχρεώσεις έναντι οποιουδήποτε άλλου ιδρύματος το οποίο περιλαμβάνεται σων κατάλογο των ιδρυμάτων που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών (πρώτο παράρτημα). (β) υποχρε~jσεις έναντι της Κεντρικής Τράπεζας. Υποχρεώσεις έναντι άλλων ιδρυμάτων οι οποiες απορρέουν από έκδοση χρεογράφων 8. Για την εφαρμογή του άρθρου 7, το ίδρυμα παρέχει στην Κεντρική Τράπεζα στοιχεία από τα οποία να προκύmει το πραγματικό ύψος των υπoxρεώσει~v του, τόσο έναντι οποιουδήποτε άλλου ιδρύματος το οποίο υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, όσο και έναντι της Κεντρικής Τράπεζας, προκειμένου οι υποχρεώσεις αυτές να εξαιρεθούν από τη βάση TIJjV αποθεματικών. Εάν δεν είναι δυνατό να προσκομιστούν τέτοιου είδους αποδεικτικά στοιχεία για τα εκδοθέντα χρεόγραφα με συμφωνημένη έως δύο έτη, το ίδρυμα δύναται να εφαρμόσει μία πάγια έκmωση από τη βάση των αποθεματικών επί του ανεξόφλητου υπολοίπου των εκδοθέντων χρεογράφων με συμφωνημένη διάρκεια έως δύο έτη. Το ύψος της πάγιας αυτής έκmωσης θα βασίζεται στην αναλογία του αποθέματος των σχετικών χρεογράφων που κατέχεται από άλλα ιδρύματα ή από την Κενφική Τράπεζα επί του συνολικού ανεξόφλφου υπολοίπου των εκδοθέντων χρεογράφων με συμφωνημένη διάρκεια έως δυο έτη. Το ύψος της πάγιας έκπτωσης γνωστοποιείται από την Κεντρική Τράπεζα με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε ορίσει. Υπολογισμός της βάσης των OΠOθεμOίlKών 9. Η βάση των αποθεματικών όσον αφορά μία συγκεκριμένη περίοδο τιιρησης υπολογίζεται με βάση στοιχεία για το μήνα που προηγείται κατά δύο μήνες της περιόδου τήρησης. Το ίδρυμα υποβάλλει τη βάση των αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα, όπως απαιτείται σύμφωνα με την Οδηγία για τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. ΜΕΡΟΣ ιv ΣγΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤιΚΩΝ Συντελεστές αποθεματικών 1 Ο. (1) Συντελεστής αποθεματικών 0% εφαρμόζεται όσον αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες υποχρεώσεων, όπως καθορίζονται στην Οδηγία για τη Μηνιαία

10 4020 Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων: (α) καταθέσεις προθεσμίας με συμφωνημένη διάρκεια άνω των δύο ετών' (β) καταθέσεις υπό προειδοποίηση άνω των δύο ετών' (γ) συμφωνίες επαναγοράς. (δ) εκδοθέντα χρεόγραφα με συμφωνημένη διάρκεια άνω των δύο ετών. (2) Σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στη βάση των αποθεματικών και είναι εκφρασμένες σε κυπριακές λίρες εφαρμόζεται συντελεστής 5,0%, ενώ για εκείνες που είναι εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα (δηλαδή σε νόμισμα άλλο από την κυπριακή λίρα) εφαρμόζεται συντελεστής 2,0%. ΜΕΡΟΣ ν YΠOΛOΓlΣMOΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ ϊ1κων Υπολογισμός των ελάχιστων αποθεματικών 11. Το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών που πρέπει να τηρεί κάθε ίδρυμα στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου τήρησης υπολογίζεται με εφαρμογή του συντελεστή αποθεματικών σε κάθε σχετικό στοιχείο της βάσης των αποθεματικών για την περίοδο αυτή, όπως ορίζεται στο Μέρος ιν. Το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών για κάθε περίοδο τήρησης στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη κυπριακή λίρα. Το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών που προσδιορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα και από το ίδρυμα σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος Μέρους αποτελεί τη βάση (α) για τον υπολογισμό των τόκων επί των τηρουμένων υποχρεωτικών αποθεματικών και (β) για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός ιδρύματος προς την υποχρέωσή του να τηρεί το απαιτούμενο ποσό ελάχιστων αποθεματικών. Απαλλαγή από το ποσό των ελάχιστων αποθεματικών 12. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 25, 26 και 27, σε κάθε ίδρυμα παρέχεται απαλλαγή ύψους f:60.000, η οποία εκπίmει από το ποσό των ελάχιστων αποθεματικών για κάθε περίοδο τήρησης. Διαδικασία κοινοποίησης των ελάχιστων αποθεματικών 13. Οι διαδικασίες για την κοινοποίηση των ελάχιστων αποθεματικών που πρέπει να τηρεί το κάθε ίδρυμα καθορίζονται ως ακολούθως: Η Κεντρική Τράπεζα αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να υπολογίσει τα ελάχιστα αποθεματικά του κάθε ιδρύματος για τη σχετική περίοδο τήρησης, σύμφωνα με τις στατιστικές πληροφορίες και τη βάση των αποθεματικών που υποβάλλονται κατά τα προβλεπόμενα στην Οδηγία για τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. Η Κεντρική Τράπεζα κοινοποιεί τα υπολογlσθέντα ελάχιστα αποθεματικά στο ίδρυμα το αργότερο τρεις

11 4021 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης. Άνευ επηρεασμού των διατάξεων της Οδηγίας για τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, το κάθε ίδρυμα έχει προθεσμία έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης για την υποβολή τυχόν αναθεωρήσεων της βάσης των αποθεματικών, καθώς και τυχόν αναθεώρήσεων των κοινοποιηθέντων ελάχιστων αποθεματικών. Σε περίmωση καταχρηστικής άσκησης από ένα ίδρυμα της δυνατότητας που του παρέχει η Κεντρική Τράπεζα για αναθεώρηση της βάσης των αποθεματικών και των ελάχιστων αποθεματικών, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αναστείλει τη δυνατότητα υποβολής αναθεωρήσεων από το συγκεκριμένο ίδρυμα. Το ίδρυμα προς το οποίο κοινοποιούνται τα υπολογισθέντα ελάχιστα αποθεματικά προβαίνει σε αναγνώρισή τους το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης. Εάν το ίδρυμα δεν απαντήσει σχετικά έως το πέρας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης, λογίζεται ότι έχει αναγνωρίσει το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών που του έχουν κοινοποιηθεί για τη σχετική η:ερίοδο τήρησης. Μετά την αναγνώρισή τους, τα ελάχιστα αποθεματικά του ιδρύματος για τη σχετική περίοδο τήρησης δεν δύνανται να αναθεωρηθούν. Παράλειψη υποβολής στοιχείων 14. Σε περίmωση παράλειψης κάποιου ιδρύματος να υποβάλει τις σχετικές στατιστικές πληροφορίες κατά τα προβλεπόμενα στην Οδηγία για τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, η Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει στο συγκεκριμένο ίδρυμα το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών του για αναγνώριση, σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος Μέρους, για τη σχετική περίοδο (ή τις σχετικές περιόδους) τήρησης, υπολογιζόμενο βάσει στοιχείων που έχει υποβάλει το ίδρυμα στο παρελθόν, ή βάσει οποιωνδήποτε άλλων σχετικών στοιχείων. Δεν θίγεται η εξουσία της Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων, βάσει του άρθρου 42 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2005, σε περίmωση παράβασης της υποχρέωσης υποβολής πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα. ΜΕΡΟΣ νι ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑ τι ΚΑ Λογαριασμός αποθεματικών 15. Κάθε ίδρυμα τηρεί τα ελάχιστα αποθεματικά του σε λογαριασμό αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα. Ο λογαριασμός αποθεματικών εκφράζεται σε κυπριακές λίρες. Ως λογαριασμός αποθεματικών μπορεί να

12 4022 χρησιμοποιηθεί και ο λογαριασμός διακανονισμού του κάθε ιδρύματος στην Κεντρική Τράπεζα. Συμμόρφωση προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών 16. Ένα ίδρυμα θεωρείται ότι έχει συμμορφωθεί προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών εάν το μέσο ημερήσιο υπόλοιπο στο λογαριασμό αποθεματικών κατά τη διάρκεια της περιόδου τήρησης δεν είναι χαμηλότερο του ποσού που καθορίζεται για την εν λόγω περίοδο σύμφωνα με τις διαδικασίες του Μέρουςν. ΜΕΡΟΣ νll ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ Καθορισμός περιόδων τήρησης 17. Οι περίοδοι τήρησης είναι οι ημερολογιακοί μήνες, δηλαδή, η κάθε περίοδος τήρησης αρχίζει την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα. ΜΕΡΟΣ νlll ΤΟΚΟΙ Υπολογισμός τόκων 18.(1) Επί των τηρουμένων υποχρεωτικών αποθεματικών κάθε ιδρύματος καταβάλλονται τόκοι υπολογιζόμενοι με βάση το μέσο όρο, κατά την περίοδο τήρησης, του επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας (σταθμισμένου με βάση τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών) για τις πράξεις ανοικτής αγοράς, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο (το αποτέλεσμα που προκύmει στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο σέντ της κυπριακής λίρας): R == t H t '1'lt 'lί , MR. l~=σ_l ί=l n t Όπου: R( = οι καταβλητέο ι τόκοι επί των τηρουμένων υποχρεωτικών αποθεματικών για την περίοδο τήρησης t Η( = το μέσο ημερήσιο ύψος των τηρουμένων υποχρεωτικών αποθεματικών για την περίοδο τήρησης t, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου' 11( = ο αριθμός των ημερολογιακών ημερών της περιόδου τήρησης t

13 4023 ΙΊ = το επιτόκιο επί των τηρουμένων υποχρεωτικών αποθεματικών για την περίοδο τήρησης t. Εφαρμόζονται οι συνήθεις κανόνες στρογγυλοποίησης του επιτοκίου στα δύο δεκαδικά ψηφία' = η ημερολογιακή ημέρα ί της περιόδου τήρησης t MR j = το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης. (2) Δεν καταβάλλονται τόκοι επί οποιουδήποτε υπολοίπου πέραν των ελάχιστων αποθεματικών που υποχρεούται να τηρεί το κάθε ίδρυμα. Συνεπώς, σε περίmωση που το μέσο ημερήσιο υπόλοιπο στο λογαριασμό αποθεματικών στην περίοδο τήρησης t υπερβαίνει τα ελάχιστα αποθεματικά, η μεταβλητή Ht στον τύπο του εδαφίου (1) ισούται με το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών, το οποίο καθορίζεται με τις διαδικασίες του μέρους V. Καταβολή τόκων 19. Οι τόκοι καταβάλλονται από την Κεντρική Τράπεζα εξαμηνιαίως, την τελευταία ημέρα κάθε εξαμήνου, ήτοι την 30η lουνίου και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΕΜΜΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ Τ1ΚΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ Τήρηση αποθεματικών μέσω ενδιάμεσου φορέα 20. Ένα ίδρυμα δύναται να ζητήσει να του επιτραπεί να τηρεί όλα τα ελάχιστα αποθεματικά του με έμμεσο τρόπο, μέσω ενδιάμεσου φορέα. Ως ενδιάμεσος φορέας νοείται ίδρυμα που υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών και το οποίο, εκτός από την τήρηση των ελάχιστων αποθεματικών, εκτελεί συνήθως μέρος των εργασιών διαχείρισης (π.χ. διαχείριση διαθεσίμων) του ιδρύματος για το οποίο διαμεσολαβεί. Χορήγηση άδειας τήρησης 21. Η αίτηση για χορήγηση άδειας τήρησης ελάχιστων αποθεματικών μέσω αποθεματικών μέσω ενδιάμεσου φορέα ενδιάμεσου φορέα, κατά το άρθρο 20, απευθύνεται στην Κεντρική Τράπεζα και σε αυτή επισυνάmεται αντίγραφο συμφωνίας μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα και του αιτούντος ιδρύματος, διά της οποίας και οι δύο συμβαλλόμενοι συναινούν στη σχετική διευθέτηση. Η συμφωνία αναφέρει επίσης εάν το αιτούν ίδρυμα επιθυμεί να έχει πρόσβαση στις πάγιες διευκολύνσεις της Κεντρικής Τράπεζας και στις πράξεις ανοικτής αγοράς. Στη συμφωνία καθορίζεται προθεσμία προειδοποίησης για τερματισμό αυτής τουλάχιστον δώδεκα μηνών. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω όροι, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να χορηγήσει στο αιτούν ίδρυμα άδεια τήρησης των ελάχιστων αποθεματικών μέσω ενδιάμεσου

14 4024 φορέα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23. Η εν λόγω άδεια ισχύει από την έναρξη της πρώτης περιόδου τήρησης μετά την ημερομηνία χορήγησής της και καθ' όλη τη διάρκεια της προαναφερθείσας συμφωνίας. Ευθύνη για συμμόρφωση προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών 22. Ο ενδιάμεσος φορέας τηρεί αυτά τα ελάχιστα αποθεματικά σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας. Εκτός από τα ιδρύματα για τα οποία διαμεσολαβεί, υπεύθυνος για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών είναι και ο ίδιος ο ενδιάμεσος φορέας. Σε περίmωση μη συμμόρφωσης, η Κεντρική Τράπεζα μπορεί να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις είτε στον ενδιάμεσο φορέα, είτε στο ίδρυμα για το οποίο αυτός διαμεσολαβεί, είτε και στους δύο, σύμφωνα με την ευθύνή για τη μη συμμόρφωση. Ανάκληση άδειας έμμεσης τήρησης αποθεματικών 23.(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ανακαλέσει οποτεδήποτε την άδεια έμμεσης τήρησης ελάχιστων αποθεματικών: (α) εάν το ίδρυμα το οποίο τηρεί τα αποθεματικά του μέσω ενδιάμεσου φορέα, ή ο ίδιος ο ενδιάμεσος φορέας δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της παρούσας Οδηγίας' (β) εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι της έμμεσης τήρησης αποθεματικών, όπως αυτοί r-.αθορίζονται στα άρθρα 20 και 21, ή (γ) για λόγους προληmlκής εποmείας που αφορούν τον ενδιάμεσο φορέα. (2) Εάν η άδεια ανακληθεί για λόγους προληmικής εποmείας που αφορούν τον ενδιάμεσο φορέα, η ανάκληση αυτή δύναται να τεθεί σε ισχύ αμέσως. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, η ανάκληση για άλλους λόγους τίθεται σε ισχύ μόλις λήξει η τότε τρέχουσα περίοδος τήρησης. Το ίδρυμα που τηρεί τα αποθεματικά του μέσω ενδιάμεσου φορέα, ή ο ίδιος ο ενδιάμεσος φορέας, δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε την ανάκληση της άδειας. Προκειμένου να καταστεί ενεργός η ανάκληση, απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση από την Κεντρική Τράπεζα. (3) Το ίδρυμα που τηρεί τα ελάχιστα αποθεματικά του μέσω ενδιάμεσου φορέα καθώς και ο ίδιος ο ενδιάμεσος φορέας ενημερώνονται για τυχόν ανάκληση της άδειας μη οφειλόμενη σε λόγους προληmικής εποmείας, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από το τέλος της περιόδου τήρησης κατά την οποία ανακαλείται η άδεια. Υποβολή στοιχείων για τη 24. Χωρίς να επηρεάζεται η υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων του βάση των αποθεματικών

15 4025 ίδιου του ιδρύματος που τηρεί τα ελάχιστα αποθεματικά του μέσω ενδιάμεσου φορέα, ο εν λόγω ενδιάμεσος φορέας οφείλει, αφενός, να παρέχει στην Κεντρική Τράπεζα επαρκώς λεmομερή στοιχεία για τη βάση των αποθεματικών και, αφετέρου, να προσδιορίζει τα αντίστοιχα ελάχιστα αποθεματικά και τα στοιχεία σχετικά με την τήρηση αυτών τόσο για λογαριασμό του, όσο και για κάθε ίδρυμα για το οποίο διαμεσολαβεί. Ο ενδιάμεσος φορέας υποβάλλει τα προαναφερθέντα στοιχεία για τη βάση των αποθεματικών με τη συχνότητα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καθορίζονται στην Οδηγία για τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. ΜΕΡΟΣΧ ΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤιΚΩΝ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Τήρηση αποθεματικών σε ενοποιημένη βάση 25. Τα ιδρύματα στα οποία επιτρέπεται να υποβάλλουν στατιστικά στοιχεία ως όμιλος σε ενοποιημένη βάση, στα πλαίσια της Οδηγίας για τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, πρέπει να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά μέσω ενός από τα ιδρύματα του ομίλου, το οποίο ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας αποκλειστικά για αυτά τα ιδρύματα, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΧ. Το ίδρυμα που ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας για τον όμιλο μπορεί να υποβάλλει στην. Κεντρική Τράπεζα αίτηση για εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 24. Εάν η Κεντρική Τράπεζα κάνει δεκτή, την αίτηση, μόνον ο όμιλος ως σύνολο δικαιούται να λάβει την απαλλαγή του άρθρου 12. ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΣγΓΧΩΝΕγΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ Συγχώνευση 26.(1) Για την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση, τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων αναλαμβάνει το απορροφών ίδρυμα, το οποίο και επωφελείται της απαλλαγής που αναφέρεται στο άρθρο 12, η οποία έχει παρασχεθεί στα συγχωνευόμενα ιδρύματα. Για τη συμμόρφωση του απορροφώντος ιδρύματος προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, συνυπολογίζονται όλα τα τηρούμενα αποθεματικά των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων κατά την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση. (2) Από την περίοδο τήρησης που αμέσως έπεται εκείνης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση και μετά, στο απορροφών ίδρυμα παρέχεται μία

16 4026 μόνο απαλλαγή που αναφέρπαι στο άρθρο 12. Για την αμέσως επόμενη της συγχώνευσης περίοδο τήρησης, ως βάση των αποθεματικών για τον υπολογισμό των ελάχιστων αποθεματικών του απορροφώντος ιδρύματος χρησιμοποιείται το άθροισμα των βάσεων των αποθεματικών των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων και του απορροφώντος ιδρύματος. Οι αθροιζόμενες βάσεις των αποθεματικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριμένη περίοδο τήρησης εάν' δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγχώνευση. Στο βαθμό που αυτό κρίνπαι απαραίτητο για την εξασφάλιση των κατάλληλων στατιστικών πληροφοριών για κάθε ένα από τα ιδρύματα που συγχωνεύονται, τις υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων, στα πλαίσια της Οδηγίας για τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, αναλαμβάνει το απορροφών ίδρυμα. Διάσπαση 27. (1) Για την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση, την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών του διασπώμενου ιδρύματος αναλαμβάνουν τα επωφελούμενα ιδρύματα. Κάθε ένα από τα επωφελούμενα ιδρύματα ευθύνεται' κατ' αναλογία προς το κατανεμόμενο σε αυτό μερίδιο της βάσης των αποθεματικών του διασπώμενου ιδρύματος. Τα αποθεματικά που τηρεί το διασπώμενο ίδρυμα κατά την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση κατανέμονται μεταξύ των επωφελούμενων ιδρυμάτων, βάσει των ίδιων αναλογιών.τια την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση, η απαλλαγή που αναφέρεται στο άρθρο 12 παρέχεται σε κάθε επωφελούμενο ίδρυμα. (2) Από την περίοδο τήρησης που αμέσως έππαι εκείνης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση και έως ότου τα επωφελούμενα ιδρύματα υποβάλουν τις αντίστοιχες βάσεις των αποθεματικών τους σύμφωνα με την Οδηγία για τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, κάθε επωφελούμενο ίδρυμα αναλαμβάνει, ενδεχομένως επιπλέον των δικών του ελάχιστων αποθεματικών, και τα ελάχιστα αποθεματικά που υπολογίζονται με βάση το κατανεμόμενο σε αυτό μερίδιο της βάσης των αποθεματικών του διασπώμενου ιδρύματος. Από την περίοδο τήρησης που αμέσως έπεται εκείνης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση και μετά, σε κάθε επωφελούμενο ίδρυμα παρέχεται μια απαλλαγή που αναφέρεται στο άρθρο 12.

17 4027 ΜΕΡΟΣ ΧΙ! ΕΠίΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡίΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠρόσθΕίη κατάθεση σε μη τοκοφόρο λογαριασμό 28, (1) Δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 41 του Νόμου, οποιοδήποτε ίδρυμα παραλείπει να συμμορφωθεί με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, σύμφωνα με την παρούσα Οδηγία, υποχρεούται να προβεί σε κατάθεση σε λογαριασμό πρόσθετης κατάθεσης στην Κεντρική Τράπεζα, Οι υποχρεωτικές καταθέσεις στο λογαριασμό πρόσθετης κατάθεσης υπολογίζονται ως εξής: (α) Αν το μέσο ημερήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού αποθεματικών σε οποιαδήποτε περίοδο τήρησης υπολείπεται των ελάχιστων αποθεματικών, αλλά δεν είναι μικρότερο από το 85% των ελάχιστων αποθεματικών, το ίδρυμα υποχρεούται να καταθέσει, εντός της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 29, πρόσθετο ποσό ίσο με 200% του ποσού που υπολείπεται, για ολόκληρη περίοδο τήρησης, (β) Αν το μέσο ημερήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού αποθεματικών σε οποιαδήποτε περίοδο τήρησης είναι μικρότερο από 85% των ελάχιστων αποθεματικών αλλά όχι μικρότερο του 70%, το ίδρυμα υποχρεούται να καταθέσει, εντός της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 29, πρόσθετο ποσό ίσο με 250% του ποσού που υπολείπεται, για ολόκληρη περίοδο τήρησης, (γ) Αν το μέσο ημερήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού αποθεματικών σε οποιαδήποτε περίοδο τήρησης είναι μικρότερο από 70% των ελάχιστων αποθεματικών, το ίδρυμα υποχρεούται να καταθέσει, εντός της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 29, πρόσθετο ποσό ίσο με 300% του ποσού που υπολείπεται, για ολόκληρη περίοδο τήρησης, (2) Αν το ποσό της πρόσθετης κατάθεσης που προκύmεl σύμφωνα με το εδάφιο (1) από μη συμμόρφωση με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών είναι μικρότερο από Ε15,000, δεν επιβάλλεται κύρωση και η μη συμμόρφωση αγνοείται, Η Κεντρική Τράπεζα, ωστόσο, θα παρακολουθεί στενά τέτοιες περιπτώσεις και διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το εδάφιο (1) εάν τέτοιες παραβάσεις επαναλαμβάνονται, Χρόνος διενέργειας πρόσθετης κατάθεσης 29,(1) Οι καταθέσεις στο λογαριασμό πρόσθετης κατάθεσης οι οποίες επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 28 πρέπει να διενεργούνται την πρώτη μέρα της μεθεπόμενης περιόδου που ακολουθεί την περίοδο τήρησης κατά την οποία

18 4028 παρατηρήθηκε η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. (2) Σε περίmωση που η πρώτη μέρα της περιόδου κατά την οποία πρέπει να διενεργηθεί η κατάθεση στο λογαριασμό πρόσθετης κατάθεσης δεν είναι εργάσιμη, το ίδρυμα οφείλει να δώσει οδηγίες εκ των προτέρων, ούτως ώστε να διευθετηθεί η πρόσθετη κατάθεση έγκαιρα. Άλλες κυρώσεις 30. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 41(3) του Νόμου, επιπρόσθετα με τις πιο πάνω κυρώσεις, σε περίmωση που ένα ίδρυμα συνεχίζει να μη συμμορφώνεται, η Κεντρική Τράπεζα ~ύναται να απαγορεύσει στο ίδρυμα την αποδοχή νέων καταθέσεων, τη χορήγηση νέων δανείων ή την παροχή νέων χορηγήσεων. ΜΕΡΟΣΧΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ Κοινοποίηση εικαζόμενης μη συμμόρφωσης 31. Προτού επιβληθεί οποιαδήποτε κύρωση σύμφωνα με τα άρθρα 28 μέχρι 3Ω, η Κεντρική Τράπεζα κοινοποιεί στο ενδιαφερόμενο ίδρυμα την εικαζόμενη μη συμμόρφωση και την αντίστοιχη κύρωση. Η κοινοποίηση περιέχει όλα τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν την εικαζόμενη μη συμμόρφωση και ενημερώνει επίσης το ενδιαφερόμενο ίδρυμα ότι, εκτός αν υποβάλει ενστάσεις, η κύρωση θεωρείται ότι επιβάλλεται. Αναγνώριση της μη 32. Από την παραλαβή της κοινοποίησης, το ενδιαφερόμενο ίδρυμα διαθέτει συμμόρφωσης ή υποβολή ένστασης πέντε εργάσιμες ημέρες προκειμένου: (α) να αναγνωρίσει την εικαζόμενη μη συμμόρφωση και να συμφωνήσει να καταβάλει το ποσό της επιβληθείσας κύρωσης, επιστρέφοντας αντίγραφο της επιστολής με την οποία κοινοποιήθηκε η εικαζόμενη μη συμμόρφωση δεόντως υπογραμμένο, οπότε θεωρείται ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και ο λογαριασμός του ιδρύματος χρεώνεται με το ποσό της επιβληθείσας κύρωσης, ή (β) να υποβάλει οποιαδήποτε γραmή πληροφορία, εξήγηση ή ένσταση μπορεί να θεωρηθεί σημαντική για τη λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή ή όχι της κύρωσης. Το ενδιαφερόμενο ίδρυμα δύναται επίσης να επισυνάψει κάθε σχετικό έγγραφο ως απόδειξη του περιεχομένου της απάντησής του. Επιβολή κύρωσης 33. Εάν δεν υποβληθούν γραmές ενστάσεις από το ενδιαφερόμενο ίδρυμα εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 32, η επιβολή κύρωσης καθίσταται

19 4029 οριστική και το ενδιαφερόμενο ίδρυμα επιβαρύνεται με το ποσό της κύρωσης που ορίζεται στην κοινοποίηση. Η Κεντρική Τράπεζα προβαίνει στην αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού αποθεματικών του ιδρύματος. Οριστική απόφαση για επιβολή κύρωσης 34. Εάν υποβληθούν γραmές ενστάσεις από το ενδιαφερόμενο ίδρυμα εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 32, η Κεντρική Τράπεζα, αφού εξετάσει τις σχετικές πληροφορίες και εξηγήσεις, λαμβάνει οριστικq απόφαση για την επιβολή ή όχι της κύρωσης και κοινοποιεί την απόφαση αυτή στο ίδρυμα εντός 50 εργάσιμων ημερών. ΜΕΡΟΣ χιν ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Μηνιαία κατάσταση της βάσης των αποθεματικών 35.(1) Κατά τους πρώτους εννέα μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας Οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα ιδρύματα θα υποβάλλουν στην Κεντρική Τράπεζα, εντός 15 ημερών από το τέλος κάθε μήνα, μηνιαία ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ κατάσταση της βάσης των αποθεματικών τους σύμφωνα με το πρότυπο του δεύτερου παραρτήματος. (2) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των Μερών 111, V, ΙΧ, Χ και ΧΙ οι οποίες αναφέρονται στις στατιστικές πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με την Οδηγία για τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, κατά τους πρώτους εννέα μήνες εφαρμογής της παρούσας Οδηγίας, η βάση των αποθεματικών και το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών θα υπολογίζονται από τις στατιστικές πληροφορίες της μηνιαίας κατάστασης της βάσης των αποθεματικών για το μήνα που προηγείται κατά δύο μήνες της περιόδου τήρησης. (3) Σε περίmωση παράλειψης κάποιου ιδρύματος να υποβάλει την απαιτούμενη μηνιαία κατάσταση της βάσης των αποθεματικών, εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 14. Κοινοποίηση των ελάχιστων αποθεματικών για την περίοδο τήρησης που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου Το αργότερο μέχρι την 27η Δεκεμβρίου 2005, η Κεντρική Τράπεζα θα κοινοποιήσει στα ιδρύματα το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών που πρέπει να τηρεί κάθε ίδρυμα στη διάρκεια της περιόδου τήρησης που αρχίζει την 1 η lανουαρίου Άνευ επηρεασμού των διατάξεων της Οδηγίας για τη Μηνιαία Κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, το κάθε ίδρυμα έχει προθεσμία έως την 30η Δεκεμβρίου 2005 για την υποβολή τυχόν αναθεωρήσεων της βάσης των αποθεματικών, καθώς και τυχόν αναθεωρήσεων των κοινοποιηθέντων ελάχιστων αποθεματικών για την περίοδο τήρησης που

20 4030 αρχίζει την 1η lανουαρίου Το ίδρυμα προς το οποίο κοινοποιούνται τα υπολογισθέντα ελάχιστα αποθεματικά για την περίοδο τήρησης που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου 2006 προβαίνει σε αναγνώρισή τους το αργότερο έως την 30η Δεκεμβρίου Εάν το ίδρυμα δεν απαντήσει σχετικά έως το πέρας της 30ης Δεκεμβρίου 2005, λογίζεται ότι έχει αναγνωρίσει το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών που του έχουν κοινοποιηθεί για την περίοδο τήρησης που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου Μετά την αναγνώρισή τους, τα ελάχιστα αποθεματικά του ιδρύματος για τη σχετική περίοδο τήρησης δεν δύνανται να αναθεωρηθούν. ΜΕΡΟΣ ΧV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤ ΑΞΕΙΣ Κατάργηση κ.δ.π.325/95 Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Παράρτημα 111(1) κατάργηση προηγούμενων Οδηγιών 37. Οι περί Τηρήσεως Κατωτάτων Αποθεμάτων Κανονισμοί του 1995 καταργούνται. 38. Όλες οι Οδηγίες που εκδόθηκαν και αφορούν την υποχρέωση. τήρησης ελάχιστων αποθεματικών καταργούνται. Έναρξη ισχύος 39. (1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, η παρούσα Οδηγία τίθεται σε ισχύ την 1 η Ιανουαρίου (2) Τα άρθρα 35 και 36 της παρούσας Οδηγίας τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

21 4031 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (άρθρο 5) Κατάλογος ιδρυμάτων Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λ τδ Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Κτηματική Τράπεζα Κύπρου Λτδ Κυπριακή Τράπεζα Αναmύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ Λαϊκή ΚυπρίαΚή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης Παγκυπριακή Χρηματοδοτήσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ Alpha Bank Lίmited Arab Bank plc (εγχώριο ίδρυμα) Emporiki Bank - Cyprus Ltd Euroinvestment & Finance Public Ltd Societe Generale Cyprus Ltd (εγχώριο ίδρυμα) Universal Bank Public Ltd Allied Bank SAL Arab Bank plc (διεθνής τραπεζική μονάδα) Arab Jordan Investment Bank SA Bank of Beirut SAL Banque Europeenne pour le Moyen - Orient SAL Banque SBA SA Barclays Bank PLC BBAC SAL ΒLΟΜ Bank SAL ΒΝΡ Paribas Cyprus Ltd Byblos Bank SAL Credit Lίbanais SAL Depfa Investment Bank Ltd FBME Bank Ltd First Investment Bank Ι td HSBC Bank PLC Industrial Commercial AvtoVAZbank Joint - Stock Commercial Bank "Promsvyazbank" Jordan Kuwait Bank PLC Jordan National Bank PLC

22 4032 Kom"mumalkredit International Bank Ltd Lebanon and Gulf Bank SAL Privatbank Commercial Bank Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd Societe Generale Cyprus Ltd (διεθνής τραπεζική μονάδα)

23 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Οδηγία για την Τήρηση ΕΞλάχιστων Αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (άρθρο 35) Μηνιαία κατάσταση της βάσης των αποθεματικών Στοιχεία κατά την τελευταία ημέρα του μήνα.... (τα ποσά δηλώνονται στρογγυλοποιημένα στο πλησιέστερο σεντ της κυπριακής λίρας) Υποχρεώσεις με συμφωνημένη διάρκεια ή προειδοποίηση μέχρι 2 χρόνια Υποχρεώσεις με συμφωνημένη διάρκεια ή προειδοποίηση πέραν των 2 χρόνων Συμφωνίες επαναγοράς Έναντι ιδρυμάτων(1) Έναντι Σύνολο Έναντι ιδρυμάτων(1) Έναντι Σύνολο και της Κεντρικής άλλων και της Κεντρικής άλλων Τράπεζας Τράπεζας f f f: f f f: 1. Βάση αποθεματικών σε κυπριακές λίρες Καταθέσεις Εκδοθέντα χρεόγραφα......(2) , Βάση αποθεματικών σε ξένα νομίσματα Καταθέσεις...., Εκδοθέντα χρεόγραφα... (2) (1) Ιδρύματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ιδρυμάτων που υπόκεινται στην υποχρέωση για τήρηση ελάχιστων αποθεματικών. f:......, ,.ι::,. ο w (2) Να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία για υποχρεώσεις έναντι ιδρυμάτων που απορρέουν από έκδοση χρεογράφων. Εάν δεν είναι δυνατό να προσκομιστούν τέτοιου είδους αποδεικτικά στοιχεία, μπορεί να εφαρμόζεται πάγια έκmωση σύμφωνα με το άρθρο 8 της Οδηγίας. (ίδρυμα) (εξουσιοδοτημένη υπογραφή) (εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 31. του 2013 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειαστείτε. Ευχαριστούμε. Με εκτίμηση

Κύριοι, Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειαστείτε. Ευχαριστούμε. Με εκτίμηση ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων Διακανονισμός των συναλλαγών του ΧΑΚ ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. 138(I) του 2002 166(I) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 103(Ι)/2013 103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 138(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 284/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4705 Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013 1845 Αριθμός 284 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 1. Από πότε φορολογείται η Ακίνητη Ιδιοκτησία;... 3 2. Ποιος έχει υποχρέωση πληρωμής φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας ;... 3 3. Ποια ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσμιακές Καταθέσεις

Προθεσμιακές Καταθέσεις Προθεσμιακές Καταθέσεις Σε ισχύ από 09.11.2015 Η RCB Bank Ltd είναι μια τράπεζα γενικών εργασιών με ιστορία 20 ετών και μία από τις κορυφαίες τράπεζες του χρηματοπιστωτικού τομέα της Κύπρου. Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Το Κυπριακό Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυµάτων To Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Μάιος, 2001 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 12-12-2003 Αρ.Πρωτ.874 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: «Συμπλήρωση-τροποποίηση απόφασης Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΠ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 2/ 9441 /0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ >8 ΜW ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ >12 MVA) (Σε ισχύ από 01/01/2013) Α. ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Δημιουργείται ειδική υπηρεσία το "Γραφείο Συμψηφισμού" αρμόδιο ιδίως για την μηχανογραφική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Ενημερωτικό Έντυπο 20 Ιουνίου 2013 Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης Τ: 22 209 145 E:agregoriades@kpmg.com Γιώργος Μαρκίδης Τ: 22 209 297 E:gmarkides@kpmg.com

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 Διάταγµα δυνάµει του άρθρου 14 Προοίµιο Επειδή σε περιόδους χρηµατοοικονοµικών κρίσεων το Υπουργικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα