υνδυαςμόσ: Ενότθτα για Αλλθλεγγφθ και Ανατροπι (υποψιφιοσ Διμαρχοσ Παράςχοσ Λαδάσ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υνδυαςμόσ: Ενότθτα για Αλλθλεγγφθ και Ανατροπι (υποψιφιοσ Διμαρχοσ Παράςχοσ Λαδάσ)"

Transcript

1 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2014 για τα κζματα των πεηϊν και τθ βιϊςιμθ κινθτικότθτα «Ένωςθ για τα δικαιώματα των πεηών» ΔΗΜΟ:Αμπελοκιπων-Μενεμζνθσ υνδυαςμόσ: Ενότθτα για Αλλθλεγγφθ και Ανατροπι (υποψιφιοσ Διμαρχοσ Παράςχοσ Λαδάσ) 1.-Τποβάκμιςθ & επικινδυνότθτα τθσ κοινισ χριςθσ των δθμοςίων χϊρων και υποδομϊν 1 Θεσξείηε όηη νη δεκόζηνη ρώξνη ηνπ Γήκνπ ζαο είλαη : 1.-Υπνβαζκηζκέλνη 2.-Δπηθίλδπλνη 3.-Καθνζπληεξεκέλνη Δάλ λαη ηη ζθνπεύεηε λα θάλεηε γηαπηό; ΓΓ ΟΦΙ Σρόιην:Άμεζες δράζεις:άκεζε θαη ρσξίο εμαηξέζεηο απειεπζέξσζε ησλ δεκόζησλ ρώξσλ από θάζε παξάλνκε θαηάιεςε, απνγξαθή θαη αλαηνπνζέηεζε δεκόζησλ ππνδνκώλ πνπ ζπρλά εκπνδίδνπλ (πηλαθίδεο, θάδνη απνξξηκκάησλ θ.ιπ.), επξεία δηαβνύιεπζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζηάζκεπζεο ζηα πεδνδξόκηα κε ζαθή ηε δήισζε όηη πξόζεζε ηνπ Γήκνπ είλαη όηη απηή είλαη κηα αληηθνηλσληθή θαη παξάλνκε ζπλήζεηα πνπ πξέπεη λα εθιείςεη. Αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πνιίηεο γηα ηελ αλαθνξά πξνβιεκάησλ ζπληήξεζεο θαη κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ ηερληθώλ ππεξεζηώλ γηα ηελ επηδηόξζσζε. Απνγξαθή ζεκείσλ κε πξνβιήκαηα πξνζβαζηκόηεηαο ζε ΑΜΔΑ θαη άηνκα κεησκέλεο θηλεηηθόηεηαο θαη πξνηεξαηόηεηα επεκβάζεσλ γηα ηελ εμάιεηςή ηνπο. Δπηζεκαίλνπκε όηη ζηελ Γήκν καο ειάρηζηα ζεκεία έρνπλ ηνλ εηδηθό δηάδξνκν θίλεζεο αηόκσλ κε κεησκέλε όξαζε. Θα εμαζθαιηζζεί όηη όια ηα δεκόζηα θηήξηα θαη ηα θηήξηα δεκόζηαο ρξήζεο ζα είλαη πξνζβάζηκα κε αζθάιεηα από άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα. Μεζομακροπρόθεζμες δράζεις: Έλαξμε εθπόλεζεο Σρεδίνπ Γξάζεο γηα ηε Βηώζηκε Κηλεηηθόηεηα πνπ ζα πεξηιακβάλεη επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζεηηθέο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο ζεζκηθώλ ξπζκίζεσλ όπνπ είλαη απαξαίηεηεο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ ζα αθνξνύλ ηε δηεπθόιπλζε ησλ πεδώλ θαη αηόκσλ κεησκέλεο θηλεηηθόηεηαο, πνδειάησλ θαη κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. Δηδηθή αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα ηκήκαηα ηεο Μελεκέλεο πνπ βξίζθνληαη εθηόο ηνπ θύξηνπ αζηηθνύ ηζηνύ (πεξηνρή νδνύ Πόληνπ, πεξηνρή ΚΤΔΟ, νδόο πξνο Καινρώξη θ.ιπ.) όπνπ δελ ππάξρνπλ πεδνδξόκηα, ή απηά είλαη θαηεζηξακκέλα, έρνπλ θαιπθζεί κε κπάδα, θπηά θ.ιπ. Γηα ηελ πεξηνρή ππάξρεη αλάγθε νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνύ ρσξνηαμηθήο, πνιενδνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαζώο ε πεξηνρή απηή εθηόο ηνπ όηη είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε γηα ηνπο πεδνύο, αιιά θαη γηα ηνπο νδεγνύο, απνηειεί θαη πεγή ξύπαλζεο εδάθνπο, λεξώλ θαη αηκόζθαηξαο. 2 Θεσξείηε όηη νη δεκνηηθνί άξρνληεο θαη νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ παξαρώξεζε αδεηώλ γηα θαηάιεςε ρώξσλ από ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη άιιεο ρξήζεηο δηαθπιάηηνπλ κέρξη ηώξα ηθαλνπνηεηηθά ην ζπκθέξνλ ησλ πνιηηώλ θαη θξνληίδνπλ λα ππάξρνπλ επαξθείο ρώξνη γηα ηελ θίλεζε ησλ πεδώλ, λα κελ εκπνδίδνληαη νη νδεγνί ηπθιώλ, νη ξάκπεο αλαπήξσλ, νη δηαβάζεηο πεδώλ, ε νξαηόηεηα ησλ ζεκαηνδνηώλ θαη άιια αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηαθηλνπκέλσλ; Δάλ όρη ηη ζθνπεύεηε λα θάλεηε γηαπηό; ΟΦΙ 1

2 Σρόιην: Όπνπ έρεη παξαβηαζηεί ε λνκνζεζία θαη ε θνηλή ινγηθή πνπ επηβάιιεη λα ππάξρεη επαξθήο θαη αζθαιήο ρώξνο γηα ηελ θίλεζε όισλ ησλ πνιηηώλ (π.ρ. Πιαηεία Δπηαιόθνπ) ζα αλαζεσξεζνύλ νη ζρεηηθέο άδεηεο θαη αλάινγα ζα δίλνληαη θαη νη λέεο. Τπρόλ παξαλνκίεο ζα αληηκεησπηζηνύλ όπσο πξνβιέπεη ν λόκνο. 3 Πσο ζα απαιιάμεηε ηα πθηζηάκελα πεδνδξόκηα, από ηα άπεηξαεκπόδηα ΓΓ ΟΦΙ - πνπ έρνπλ (π.χ. διαφθμιςτικζσ πινακίδεσ, κολώνεσ, ΚΑΦΑΟ, εκκλθςάκια, περίπτερα, κάδοι απορριμμάτων, ςκαλοπάτια, ηαρντινιζρεσ, δζνδρα, κ.α.);πσο ζα ην θάλεηε; Σρόιην: Δκπόδηα πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε δεκόζηεο ππνδνκέο θαη δελ εμππεξεηνύλ ην δεκόζην ζπκθέξνλ ζα απνκαθξπλζνύλ κεηά από ηαρεία απνγξαθή ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο πνιίηεο από ηνπο νπνίνπο ζα δεηεζεί λα ηα αλαθέξνπλ. Υπνδνκέο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο θαη είλαη αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ ζα αλαηνπνζεηεζνύλ άκεζα, απηέο πνπ ρξεηάδνληαη ζπκθσλία ηξίησλ (π.ρ. ΚΑΦΑΟ) ή επηβάιινπλ εηδηθέο κειέηεο ζα απνγξαθνύλ θαη ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ζπλελλνήζεηο κε ηνπο αξκόδηνπο νξγαληζκνύο. Όιεο απηέο νη θηλήζεηο ζα ζπληνλίδνληαη θαη από ην Σρέδην Γξάζεο γηα ηε Βηώζηκε Κηλεηηθόηεηα. Όζα εκπόδηα δελ κπνξέζνπλ λα αθαηξεζνύλ άκεζα ζα επηζεκαλζνύλ κε θαηάιιειν ηξόπν. Πεξηπηώζεηο θαηαζθεπαζηηθώλ ζηνηρείσλ νηθνδνκώλ (ηδηαίηεξα παιηόηεξσλ) πνπ εκπνδίδνπλ ζα εμεηαζζνύλ θαηά πεξίπησζε ζην πιαίζην ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη κε θνηλσληθά θξηηήξηα ζε όηη αθνξά ηελ επηβνιή ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ. Ωζηόζν θακία ιύζε δελ ζα επηηξαπεί λα δηαηεξεζεί ζεκείν επηθίλδπλν γηα ηελ θίλεζε όισλ ησλ πνιηηώλ. 2.-Προςταςία και αςτυνόμευςθ τθσ κοινισ χριςθσ δθμοςίων χϊρων. 4 Γλσξίδεηε όηη παξθάξνπλ απηνθίλεηα θαη κεραλάθηα πάλσ ζε πεδνδξόκηα, πεδόδξνκνπο θαη ρώξνπο πεδώλ; Αλαθέξεηεπαξαθάησ ηνπο δξόκνπο, πεδόδξνκνπο, πιαηείεο ηνπ Γήκνπ ζαοκε ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα όπνπ θαη δεζκεύεζηε λα πάξεηε κέηξα. Σρόιην:Απηνθίλεηα παξθάξνπλ ζπζηεκαηηθά ζε πεδνδξόκηα πνιιώλ θάζεησλ δξόκσλ ησλ νδώλ Δι. Βεληδέινπ θαη Φηιιηπνππόιεσο θαη ζπνξαδηθά ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ Γήκνπ. Μεραλάθηα ζε πνιιά ζεκεία. Σνβαξό πξόβιεκα ππάξρεη επίζεο ζηνλ ζπλνηθηζκό ηνπ Γελδξνπνηάκνπ, όπνπ ζε αξθεηά ζεκεία δελ ππάξρνπλ πεδνδξόκηα θαη πεδνί θαη νρήκαηα θηλνύληαη ζην ίδην επίπεδν.τξαγηθή είλαη επίζεο ε θαηάζηαζε ζηα ηκήκαηα ηεο Μελεκέλεο πνπ βξίζθνληαη εθηόο ηνπ θύξηνπ αζηηθνύ ηζηνύ (πεξηνρή νδνύ Πόληνπ, νδνύ πξνο Καινρώξη θ.ιπ.) όπνπ δελ ππάξρνπλ πεδνδξόκηα, ή απηά είλαη θαηεζηξακκέλα, έρνπλ θαιπθζεί κε κπάδα, θπηά θ.ιπ. 5 Γέρεζηε ηελ ζπλεξγαζία κε ελώζεηο πνιηηώλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεκνζίσλ ρώξσλ από θαηαιήςεηο θαη ππνβάζκηζε θαη ηελ βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκόηεηαο ηνπο από ηνπο πεδνύοθαη ΑΜΔΑ; Σρόιην: Δπηδεηνύκε ηε ζπλεξγαζία κε ελώζεηο πνιηηώλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεκνζίσλ ρώξσλ από θαηαιήςεηο θαη ππνβάζκηζε θαη ηελ βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκόηεηαο ηνπο από ηνπο πεδνύοθαη ΑΜΔΑ, θαζώο αθελόο δηαζέηνπλ ηερλνγλσζία, αθεηέξνπ κπνξνύλ λα ζηαζνύλ θξηηηθά θαη λα επηζεκάλνπλ αζηνρίεο θαη πξνβιήκαηα. 6 Σθνπεύεηε λα δηαθπιάμεηε κε αζηπλόκεπζε, κε εηδηθέο θαηαζθεπέο, κε εηδηθέο ππεξεζίεο ή κε άιιν ηξόπν ηα πεδνδξόκηα θαη ηνπο ρώξνπο πεδώλ θαη ηνπο δξόκνπο από ηελ παξάλνκε ζηάζκεπζε; Πώο ζα ην θάλεηε; Σρόιην: Η αζηπλόκεπζε ζα γίλεη κε όζεο δπλαηόηεηεο δηαζέηεη ν Γήκνο, δεδνκέλεο ηεο θαηάξγεζεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο, ελώ ζα δεηεζεί θαη από ηνπο δεκόηεο λα αλαθέξνπλ ζεκεία κε ζπρλέο παξαβάζεηο ώζηε λα ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα. Η ρξήζε εηδηθώλ θαηαζθεπώλ ζα ζπδεηεζεί ζην πιαίζην ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο γηα ηε Βηώζηκε Κηλεηηθόηεηα, θαζώο ε ρξήζε ηνπο ζπρλά δεκηνπξγεί θαη πξνβιήκαηα. Δηδηθόηεξα ζε έλα Γήκν όπσο ν δηθόο καο κε ηνπο πνιύ ζηελνύο δξόκνπο ε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα απνδεηρζεί δύζθνιε. Σην ίδην πιαίζην ζα ζπδεηεζεί θαη ε ζθνπηκόηεηα αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο. 7 Γέρεζηε λα θαηαγξάςεηε ηε βειηίσζε ή ρεηξνηέξεπζε ηεο θαηάιεςεο από ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ηεο ζηάζκεπζεο πάλσ ζε πεδνδξόκηα θαη ρώξνπο 2

3 πεδώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ζαο θαη λα αμηνινγεζείηε γηαπηό; Πώο ζα θάλεηεαπηήλ ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αμηνιόγεζε; Σρόιην: Η Δλόηεηα γηα Αιιειεγγύε θαη Αλαηξνπή ζθνπεύεη λα δεκηνπξγήζεη κόληκνπο ζεζκνύο δηαβνύιεπζεο κε ηνπο πνιίηεο ζηνπο νπνίνπο ζα παξνπζηάδνληαη απνινγηζκνί δξάζεο, νη νπνίνη ζα αμηνινγνύληαη από ηνπο πνιίηεο. Δπηπξόζζεηα, είκαζηε αλνηθηνί ζε ζπλεξγαζία κε αλεμάξηεηεο θηλήζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνιηηώλ πνπ ζα αμηνινγνύλ ηηο επηδόζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ζε απηόλ ηνλ ηνκέα. 3.-Οδικι αςφάλεια και πρόςβαςθ ςτα ςχολεία και άλλουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ κοινοφ 8 Απνδέρεζηε ηελ αλάγθε λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε ηεο αζθαινύο θίλεζεο ησλ πεδώλ θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα ησλ κηθξώλ καζεηώλ ζηηο πεξηνρέο γύξσ από ηα ζρνιεία, ηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο θαη ηηο παηδηθέο ραξέο; Πόηε θαη Πώο ζα βειηησζεί. Έρεηε θάπνην ζρέδην; Σρόιην: Ο Γήκνο καο είλαη κηα ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή όπνπ πξαθηηθά νη κηθξνί καζεηέο θηλνύληαη παληνύ. Τν ζύλνιν ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά θαη ζε απηόλ ηνλ ηνκέα. Ωζηόζν, ζεσξνύκε όηη νη ρώξνη κεγάιεο ζπγθέληξσζεο κηθξώλ καζεηώλ έρνπλ απμεκέλεο αλάγθεο. Γηα απηνύο: Άκεζα: Θα επηζεσξεζνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα όινη νη ρώξνη θαη νη δηαβάζεηο πξόζβαζεο ζε ζρνιεία, παηδηθέο ραξέο θ.ιπ. ώζηε λα αξζνύλ ηα εκπόδηα θαη λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη θίλδπλνη. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ζα ζπλεξγαζηνύκε ζηελά κε ηνπο Σπιιόγνπο δηδαζθόλησλ θαη ηνπ Σπιιόγνπο Γνλέσλ. Μέζα ζηα επόκελα 2 ρξόληα: Οη εηδηθόηεξεο αλάγθεο θαη νη ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ απέλαληη ζηα παηδηά θαη ηνπο κηθξνύο καζεηέο ζα εμεηαζζνύλ ζην Σρέδην Γξάζεο γηα ηε Βηώζηκε Κηλεηηθόηεηα. Αξγόηεξα: Η εθαξκνγή ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο ζα βειηηώζεη ζεκαληηθά ηελ αζθάιεηα θίλεζεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ κηθξώλ καζεηώλ θαη ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε δηακόξθσζε δηαθνξεηηθήο ζπλείδεζεο γηα ην δηθαίσκα ζηελ θίλεζε. Δηδηθόηεξνο ζθνπόο γηα ηνπο λένπο ζα είλαη λα γλσξίδνπλ θαη λα απαηηνύλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο ζηελ ειεύζεξε, αζθαιή θαη απξόζθνπηε κεηαθίλεζε. 4.-χεδιαςμοί για νζεσ υποδομζσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ και ανάκτθςθσ του δθμόςιου χϊρου 9 Πηζηεύεηε όηη κπνξνύλ λα δηακνξθσζνύλ ζηελ επόκελε πεληαεηία ζηνλ Γήκν ζαο λένη πεδόδξνκνη, πνδειαηόδξνκνη, δξόκνη ήπηαο θπθινθνξίαο ή δώλεο-πεξηνρέο κηθξώλ ηαρπηήησλ; Πηζηεύεηε όηη κπνξεί λα ππάξμνπλ δεκνηηθά κέζα κεηαθίλεζεο; Πνηνί είλαη νη δξόκνη, νη πεξηνρέο θαη ηα κέζα απηά; Σρόιην: Ο Γήκνο καο έρεη δπλαηόηεηεο γηα ηε δηακόξθσζε λέσλ πεδόδξνκσλ, πνδειαηόδξνκσλ, δξόκσλ ήπηαο θπθινθνξίαο θαη δσλώλ-πεξηνρώλ κηθξώλ ηαρπηήησλ. Ωζηόζν, ε αθξηβήο ρσξνζέηεζή ηνπο δελ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο πξνζεθηηθό ζρεδηαζκό πνπ ζα ιακβάλεη ππόςε ηνπο κηα ζεηξά παξακέηξσλ, όπσο είλαη: Η αλαγθαζηηθή δηακπεξήο θίλεζε νρεκάησλ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο θαηά κήθνο ηνπ κεγάινπ άμνλα ηνπ Γήκνπ ιόγσ ηνπ απνθιεηζκνύ ηνπ πξνο Νόην από ηνλ ζηδεξνδξνκηθό δηάδξνκν θαη ε επηδίσμε λα εθπνλεζεί έλα ζρέδην δξάζεσλ γηα ηελ άξζε απηνύ ηνπ απνθιεηζκνύ. Η ζρεδηαδόκελε αλάπηπμε γξακκήο κεηξό θαη άιισλ πξσηνβνπιηώλ κέζσ ζηαζεξήο ηξνρηάο, παξά ηηο επηθπιάμεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ην ξεαιηζηηθό ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπο. Η επηδίσμε λα κεηαηξαπεί ην ζύλνιν ηνπ Σηξαηνπέδνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ ζε αζηηθό δάζνοπάξθν θαη ηεο δηαζύλδεζήο ηνπ κε άιινπο ζεκαληηθνύο ρώξνπο πξαζίλνπ, πθηζηάκελνπο θαη κειινληηθνύο ρώξνπο, όπσο είλαη ην παξαθείκελν Σηξαηόπεδν Παπαθπξηαδή πνπ αληηθεηκεληθά ζα ιεηηνπξγήζεη ζαο πόινο αλάπηπμεο αμόλσλ πεδνδξόκσλ θαη αμόλσλ ήπηαο θπθινθνξίαο. Η επηδίσμή λα παξζνύλ πξσηνβνπιίεο πνπ ζα ηνλώζνπλ ηελ ηνπηθή αγνξά πνπ επηβάιινπλ δηεπθόιπλζε θαη πξνηεξαηόηεηα ζηελ θίλεζε πεδώλ, πνδειάησλ θαη Μέζσ Μαδηθήο Μεηαθνξάο. Όηη νη Ακπειόθεπνη θαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο Μελεκέλεο είλαη πεξηνρέο ηδηαίηεξα ππθλνθαηνηθεκέλεο θαη ππθλνδνκεκέλεο θαη όηη νη δηαζέζηκνη ρώξνη ζηάζκεπζεο αιιά αθόκα 3

4 θαη ζηάζεο είλαη ειάρηζηνη. Ο Γήκνο καο δηαζέηεη ήδε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία, ε νπνία είλαη ζθόπηκν λα βειηησζεί γηα λα εμππεξεηήζεη ηελ θίλεζε δεκνηώλ κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα, ηε ζύλδεζε ηνπ Γήκνπ κε ην Σηδεξνδξνκηθό Σηαζκό όπνπ ζα είλαη θαη ν ηεξκαηηθόο ζηαζκόο ηνπ Μεηξό,ηνλ Σηαζκό ΚΤΔΛ Μαθεδνλία θαη ηε ζύλδεζε απνκνλσκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ Γήκνπ, όπσο είλαη ν Γελδξνπόηακνο. Ωζηόζν, νη εηδηθόηεξεο βειηηώζεηο ζα εμεηαζζνύλ ζην πιαίζην ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο γηα ηε Βηώζηκε Κηλεηηθόηεηα. 10 Πξέπεη ν Γήκνο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο Γεκόζηεο Αξρέο ε θαη κόλνο ηνπ λα δηακνξθώζεη ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο(και όχι να κάνει μεμονωμζνεσ ενζργειεσ) για τθν κυκλοφορία, τθν ςτάκμευςθ, τα ΜΜΜ, τισ πεηοδρομιςεισ, τισ αναπλάςεισ και τισ άλλεσ ρυκμίςεισ βιώςιμθσ κινθτικότθτασ; Αποδζχεςτε ότι αυτό πρζπει να γίνει με πρωτοβουλία του Διμου μζςα ςτθν επόμενθ πενταετία; Σρόιην: Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί επηδίσμή καο είλαη λα εθπνλεζεί έλα Σρέδην Γξάζεο γηα ηε Βηώζηκε Κηλεηηθόηεηα. Θεσξνύκε απηνλόεην όηη ην ζρέδην απηό ζα εμεηδηθεύεη ζην επίπεδν ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ-Μελεκέλεο έλαλ επξύηεξν ζρεδηαζκό γηα ηε βηώζηκε θηλεηηθόηεηα. 11 Έρεηε εμεηάζεη θαη έρεηε πξνηάζεηο γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε κειεηώλ θαη έξγσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ δεκνζίσλ ρώξσλ, ηεο θπθινθνξίαο, ηεο θαηαζθεπήο πεδνδξόκσλ τισ αναπλάςεισ και τισ άλλεσ ρυκμίςεισ βιώςιμθσ κινθτικότθτασ; Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο θαη νη πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο; Σρόιην:Υπάξρεη πιεζώξα πεγώλ ρξεκαηνδόηεζεο δξάζεσλ γηα ηε βηώζηκε θηλεηηθόηεηα, ζηελ παξνύζα θάζε θπξίσο από επξσπατθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα. Ωζηόζν, ην θξίζηκν δήηεκα είλαη λα ππάξρεη νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκόο πνπ ζα έρεη θαη ηε κέγηζηε θνηλσληθή απνδνρή. Δπνκέλσο επηδίσμή καο είλαη λα αλαδεηήζνπκε ρξεκαηνδνηήζεηο παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο γηα ηε Βηώζηκε Κηλεηηθόηεηα. Πηζαλέο πεγέο κπνξεί λα είλαη ην ΣΔΣ πνπ είλαη ππό δηακόξθσζε, αιιά θαη άιια κέζα ρξεκαηνδόηεζεο πνπ δελ ζηνρεύνπλ άκεζα ζε ππνδνκέο αιιά έκκεζα κπνξεί λα ζηεξίμνπλ θαη ηε βηώζηκε θηλεηηθόηεηα. 12 Θεσξείηε όηη ην θόζηνο ησλ δηακνξθώζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ γηα ρώξνπο πεδώλ είλαη πςειό; Έρεηε βξεη ηξόπνπο ώζηε λα κεησζεί ην θόζηνο ώζηε λα δηακνξθσζνύλ πεξηζζόηεξεο αδηακόξθσηεο πεξηνρέο; Έρεηε εμεηάζεη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο πιαθόζηξσζεο, αζθαιηόζηξσζεο, όρη κόληκεο θαηαζθεπέο, ιηγόηεξν ηζηκέλην θιπ; Σρόιην:Τν αξρηθό θόζηνο δηακόξθσζεο κηαο έθηαζεο είλαη ζπλήζσο πςειό γηαηί εθηόο από ηεο επηθάλεηεο θίλεζεο ρξεηάδεηαη ε δεκηνπξγία πξόζζεηνπ εμνπιηζκνύ (θσηηζκόο, ζεκεία αλάπαπζεο θαη ζθίαζεο, πηλαθίδεο πιεξνθόξεζεο, δνρεία απνξξηκκάησλ, βξύζεο θ.ιπ.). Τν θξίζηκν σζηόζν είλαη ην θόζηνο ζπληήξεζεο πνπ απαηηεί ζπλερείο επηζεσξήζεηο θαη επεκβάζεηο. Απηό κπνξεί λα κεησζεί α) κε πηνζέηεζε θνηλώλ πξνηύπσλ από ηνλ Γήκν γηα όινπο ηνπο ρώξνπο αξκνδηόηεηάο ηνπ ώζηε λα κελ ρξεηάδνληαη πνιιαπιέο πξνκήζεηεο θαη εμνπιηζκόο θαη β) ε θαηαζθεπή λα δηεπθνιύλεη ηε ζπληήξεζε. Η ζύγρξνλε ηάζε ζηε δηακόξθσζε επηθαλεηώλ θίλεζεο πεδώλ θαη πνδειάησλ είλαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά κε πςειό πνξώδεο ώζηε λα δηεπθνιύλνπλ ηελ θίλεζε ηνπ λεξνύ θαη ηνπ αέξα πξνο ην έδαθνο. Πνιιά από απηά ηα πιηθά έρνπλ ην πιενλέθηεκα όηη δελ ρξεηάδνληαη κόληκε ζηεξέσζε, νπόηε είλαη εύθνιν λα αθαηξεζνύλ θαη λα επαλαηνπνζεηεζνύλ. Τα πιηθά απηά έρνπλ κηθξόηεξε ζεξκνρσξεηηθόηεηα, νπόηεηε ζεξκή επνρή δελ είλαη ηόζν δεζηά θαη ζεξκαίλνπλ ιηγόηεξν ηελ αηκόζθαηξα ην βξάδπ. Δπίζεο είλαη πην καιαθά ζην βάδηζκα. 13 Θεσξείηε ςωςτό το μζτρο τθσ χριςθσ των Λεωφορειολωρίδων από τα ταξί; Σρόιην: ΟΦΙ 14 Έρεηε εμεηάζεη ηε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηώλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο κεηαθίλεζεο, ηεο αζθάιεηαο ησλ πεδώλ, ηνπ έιεγρνπ ηεο θπθινθνξίαο, ηεο αλάθηεζεο θαη ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ 4

5 δεκνζίσλ ρώξσλ; Γεληθόηεξα εδώ κπνξείηε λα αλαθέξεηε θάζε λέα θαη πξσηόηππεηδέα πνπ έρεηεή ζθνπεύεηε λα πινπνηήζεηε γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα. Δπηδίσμή καο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο κεηαθίλεζεο, ηεο αζθάιεηαο ησλ πεδώλ κε: Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδόηεζεο, ώζηε α) λα κπνξνύλ λα θηλνύληαη επθνιόηεξα άηνκα κε κεησκέλε όξαζε θαη αθνή θαη β) λα αλαγγέιιεηαη ε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ δηέιεπζεο ησλ πεδώλ ζε δξόκνπο κε ππθλή θπθινθνξία. Γεκηνπξγία πιεξνθνξηαθώλ ππνδνκώλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνηώλ γηα ζεκεία όπνπ ε θίλεζε πεξηνξίδεηαη πξνζσξηλά αιιά θαη ελεκέξσζεο ηνπ Γήκνπ από ηνπο πνιίηεο όηαλ εληνπίδνπλ έλα πξόβιεκα. Γεληθόηεξα, γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ δεκόζησλ ρώξσλ ζα επηδησρζεί: Η κέγηζηε δπλαηή αύμεζε ηνπ πςεινύ πξαζίλνπ πνπ βειηηώλεη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ αηζζεηηθή θαη ε ζπληήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ κε γλώκνλα ηελ παξνρή ησλ κέγηζησλ πεξηβαιινληηθώλ ηνπ ππεξεζηώλ. Η αηζζεηηθή αλαβάζκηζε κε ηνπνζέηεζε ππαίζξησλ έξγσλ ηέρλεο. Οη δπλαηόηεηεο ρξήζεο έμππλσλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ πνπ ζα πξνζαξκόδνληαη ζηηο θσηηζηηθέο αλάγθεο ησλ πεδώλ θαη ζα θαηαλαιώλνπλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή ελέξγεηα. Η απνκάθξπλζε όισλ ησλ παξάλνκσλ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ. Η εγθαηάζηαζε βαζηθήο ππνδνκήο όπσο θνηλόρξεζηα ζεκεία παξνρήο λεξνύ, ζεκεία αλάπαπζεο (παγθάθηα, ζηέγαζηξα), δεκόζηα απνρσξεηήξηαθ.ιπ. 5

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2014 για τα κζματα των πεηών και τθ βιώςιμθ κινθτικότθτα «Ένωςθ για τα δικαιώματα των πεηών» www.enosipezon.gr www.facebook.com/enosipezon,

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

Παξεκβάζεηο ζην Αζηηθό Πεξηβάιινλ. γηα ηελ βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο

Παξεκβάζεηο ζην Αζηηθό Πεξηβάιινλ. γηα ηελ βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο Παξεκβάζεηο ζην Αζηηθό Πεξηβάιινλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 1 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ (1) Τροταία ατστήματα & παθόντες έτος 2010 2009 (Επικράτεια) Αηπρήκαηα 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζε 14 ε ηες 8-6-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 14 ε πλεδξίαζε ηεο 08-6-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Aξηζ. απόθαζεο 7/2015 Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ Δηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

30 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ

30 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ 30 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ 1. ΟΗ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΔΗΝΑΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗ ΔΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ Ή ΜΖΠΧ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΔΗΝΧ ΣΟΝ ΑΠΛΟ ΑΠΡΟΠΗΝΑΚΑ ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΤ; 2. ΠΧ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔ ΔΝΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα