Τπηρεςίεσ και εργαλεία εξ αποςτάςεωσ υποςτήριξησ περιθαλπόντων αςθενϊν με νόςο Alzheimer.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τπηρεςίεσ και εργαλεία εξ αποςτάςεωσ υποςτήριξησ περιθαλπόντων αςθενϊν με νόςο Alzheimer."

Transcript

1 Τπηρεςίεσ και εργαλεία εξ αποςτάςεωσ υποςτήριξησ περιθαλπόντων αςθενϊν με νόςο Alzheimer. Ιπποκράτησ Αποςτολίδησ, Παναγιϊτησ τυλιανίδησ, Θραςφβουλοσ Σςιάτςοσ 1

2 Περιεχόμενα Ειςαγωγι τόχοσ φντομθ επιςκόπθςθ Εξ αποςτάςεωσ υποςτιριξθ Η ςυςκευι και θ εφαρμογι βιο-ανάδραςθσ Δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ και αξιολόγθςθ υμπεράςματα και μελλοντικοί ςτόχοι 2

3 Ειςαγωγι Η καθξνρξόληα πεξίζαιςε κηαο πνιύ επίπνλεο αζζέλεηαο όπσο ε λόζνο Altzheimer δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο ηνπ αηόκνπ ή ησλ αηόκσλ πνπ αζρνινύληαη κε απηήλ σο πξνο: Τηο ππεξεζίεο θξνληίδαο πνπ παξέρεη Αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα Πιεξνθόξεζε, θαζνδήγεζε Σπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε Απνθόξηηζε ηεο κεγάιεο πίεζεο πνπ δέρνληαη Αληηκεηώπηζε ηνπ άγρνπο Έιεγρν ησλ αληηδξάζεσλ ζπκνύ (ζπκπεξηθνξά αζζελνύο) Αληηκεηώπηζε ησλ αληηδξάζεσλ ελνρήο (ιόγσ ζπκνύ, θνύξαζεο) Αληηκεηώπηζε ηεο ζιίςεο Καηαπόλεζε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή Αληηκεηώπηζε ηεο κνλαμηάο πνπ βηώλεη (απνκόλσζε)

4 Σηόρνο Σρεδίαζε θαη πινπνίεζε εξγαιείσλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κε παξάιιειε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ κειώλ ηεο νκάδαο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο ππνζηήξημε πεξηζαιπόλησλ. Οη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πεξηζαιπόλησλ εζηηάδνπλ: Σηελ θαηάξηηζε Βειηίσζε πνηόηεηαο πεξίζαιςεο Βέιηηζηεο πξαθηηθέο Αλάπηπμε δεμηνηήησλ Καζνδήγεζε Σηελ αληηκεηώπηζε ησλ αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ Υπνζηήξημε ζην ςπρν-παξεκβαηηθό έξγν ηνπ ππεύζπλνπ ςπρνιόγνπ 4

5 Η ανάγκθ Σο 86% των αςκενϊν με νόςο Altzheimer ζχουν κακθμερινι φροντίδα ςτο ςπίτι τουσ. Προβλήματα που αντιμετωπίηουν οι περικάλποντεσ: Δεν ζχουν το χρόνο, τθ διάκεςθ ι τθν αντοχι να φροντίςουν τον ίδιο τουσ τον εαυτό Μζνουν πολλζσ ϊρεσ με τον αςκενι φροντίηοντασ τον Αποςφρονται από φίλουσ, ςυγγενείσ και γενικότερα τθν κοινωνία και χάνουν παρζεσ και άλλεσ κοινωνικζσ επαφζσ που αποτελοφν μια πραγματικά πολφ ςθμαντικι πθγι υποςτιριξθσ υχνά νιϊκουν μοναξιά και αποξζνωςθ Αποτζλεςμα: τελικά εμφανίηουν υψθλά επίπεδα άγχουσ και κατάθλιψησ και οδθγοφνται ςε ςωματικι και ψυχολογικι εξουθζνωςη

6 Τποςτιριξθ περικαλπόντων με χρήςη τεχνολογίασ φντομθ επιςκόπθςθ (1/5) Τηλεθωνική 24σξε ππνζηήξημε Τηλεδιαζκέψεις νκάδσλ πεξηζαιπόλησλ παξνπζία εηδηθνύ ςπρνιόγνπ: Σε θάζε νκάδα λα ζπκκεηέρνπλ 6 άηνκα ηα νπνία παξαθνινπζνύλ ην πξόγξακκα ζπλνιηθά γηα 10 εβδνκάδεο γηα κείσζε άγρνπο θαη δηαρείξηζε ησλ ςπρνζσκαηηθώλ ζπκπησκάησλ πνπ απηό πξνθαιεί Υπνζηεξηθηηθά ρξεζηκνπνηείηαη: Text chat Forum Προβλήμαηα: Σεκαληηθόο βαζκόο απνρώξεζεο (~30%)

7 Τποςτιριξθ περικαλπόντων με χρήςη τεχνολογίασ φντομθ επιςκόπθςθ (2/5) Πιήζνο δηθηπαθώλ ηόπων: Μεγάινο όγθνο εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ, θπξίσο ζε κνξθή βίνηεο ή βιβλίων: Online θνηλόηεηεο: https://www.alzconnected.org/

8 Τποςτιριξθ περικαλπόντων με χρήςη τεχνολογίασ φντομθ επιςκόπθςθ (3/5) AlzOnline,

9 Τποςτιριξθ περικαλπόντων με χρήςη τεχνολογίασ φντομθ επιςκόπθςθ (4/5) ALZConnected, https://www.alzconnected.org/

10 φντομθ επιςκόπθςθ (5/5) Οη ηειεδηαζθέςεηο απνδείρζεθαλ κία αξθεηά δεκνθηιήο θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδνο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο θαηάξηηζεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Δπίζεο ζε κεγάιν βαζκό εθαξκόδνληαη κέζνδνη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζπκβάιινληαο ζηελ Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη επηθνηλσλία. Aristotle University of Thessaloniki, Greece

11 Εξ αποςτάςεωσ υποςτιριξθ (1/3) Με ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε εμ απνζηάζεσο: Ο ςπρνιόγνο κπνξεί λα εθηειέζεη ην ςπρν-παξεκβαηηθό ηνπ έξγν ρσξίο ηελ δέζκεπζε ηεο κεηαθίλεζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρώξν, κέζσ ελόο εξγαιείνπ ηειεδηάζθεςεο. Δπηπιένλ ππνζηήξημε, κε ηελ ελζσκάησζε ζην πεξηβάιινλ ηειεδηάζθεςεο επνπηηθήο νζόλεο ζπλαηζζεκαηηθώλ κεηξήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ κέζσ πξσηόηππεο ζπζθεπήο βην-αλάδξαζεο. Έηζη αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά δπν βαζηθνί πεξηνξηζκνί: ην πιήζνο ησλ πεξηζαιπόλησλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ πνπ κπνξνύλ λα ππνζηεξηρηνύλ, ην ζπλνιηθό θόζηνο ζε ρξόλν θαη κεηαθηλήζεηο γηα ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο πεξηζάιπνληεο πνπ δνπλ ζε πεξηνρέο όπνπ δελ ιεηηνπξγνύλ Κέληξα Φξνληίδαο Πεξηζαιπόλησλ. Aristotle University of Thessaloniki, Greece

12 Εξ αποςτάςεωσ υποςτιριξθ (2/3) Η πξόηαζή καο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο επηκόξθσζεο πεξηιακβάλεη: Έλα ζύζηεκα ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ, δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ (Course Management System), ην Moodle, ζαλ πιαηθόξκα online καζεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ππνζηήξημε κεζόδσλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ελεξγεηηθνύ πεξηβάιινληνο εθπαίδεπζεο Οκάδεο ζπδεηήζεσλ (ζύγρξνλα θαη αζύγρξνλα) Έξεπλεο, δεκνζθνπήζεηο Αλαζέζεηο Υπνζηήξημε αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ εθπαηδεπνκέλσλ θαη κεηαμύ εθπαηδεπηή εθπαηδεπόκελνπ Υπνζηήξημε νκαδν-θεληξηθώλ κνξθώλ κάζεζεο Υπνζηήξημε δεκνζίεπζεο αιιειεπηδξαζηηθνύ καζεζηαθνύ πιηθνύ Aristotle University of Thessaloniki, Greece

13 Εξ αποςτάςεωσ υποςτιριξθ (3/3) Πξνζζήθε επηπιένλ εξγαιείνπ θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Τειεδηάζθεςε κέζσ ηνπ OpenMeetings Αλνηθηνύ θώδηθα Απηόκαηε γεθύξσζε κε ην Moodle Υπνζηήξημε ζύγρξνλεο από απόζηαζε ζπλεδξίαο Γηακνίξαζε νζόλεο Λεηηνπξγία πξνβνιήο παξνπζηάζεσλ Δλζσκάησζε επνπηηθήο νζόλεο ζπλαηζζεκαηηθώλ κεηξήζεσλ κέζσ ζπζθεπήο βην-αλάδξαζεο Δπηινγή Bio-Feedback Ολόκαηα ζπκκεηερόλησλ Δλδείμεηο άγρνπο Aristotle University of Thessaloniki, Greece

14 Η ΤΚΕΤΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟ - ΑΝΑΔΡΑΗ Aristotle University of Thessaloniki, Greece

15 υναιςκθματικι υπολογιςτικι Σπλαηζζεκαηηθή ππνινγηζηηθή (affective computing) νξίδεηαη ε αλάπηπμε θαη ν ζρεδηαζκόο ζπζηεκάησλ θαη ζπζθεπώλ πνπ κπνξνύλ λα εξκελεύνπλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζε αλζξώπηλα ζπλαηζζήκαηα. Οη έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο όπσο ην άγρνο πξνθαινύλ θπζηνινγηθά θαηλόκελα ηα νπνία έρνπλ ζπρλά ζαλ απνηειέζκαηα : Απμάλεηαη ε πγξαζία ζην αλζξώπηλν δέξκα θαη εηδηθόηεξα ζηα άθξα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Μεηώλεηαη ε επηδεξκηθή ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο. Πξνθαιείηαη ηαρππαικία. Aristotle University of Thessaloniki, Greece

16 Τποςτιριξθ ςτον ψυχολόγο Αλίρλεπζε ηνπ άγρνπο. Η ξύζκηζε ηνπ άγρνπο κπνξεί λα απνδεηρζεί : Σεκαληηθόο παξάγνληαο απνθαηάζηαζεο ηεο εξεκίαο. Απνθαζηζηηθόο παξάγνληαο πνπ νπσζδήπνηε ζπκβάιιεη ζηελ θαιύηεξε απόδνζε. Η επίγλσζε θαη ε ξύζκηζε ηνπ άγρνπο κπνξεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ηνπ λα απνδεηρζεί: Σεκαληηθή ππνζηήξημε γηα ηνλ ςπρνιόγν. Σεκαληηθό θίλεηξν γηα ηελ εθαξκνγή ηερληθώλ βην-αλάδξαζεο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ζθνπό ηελ όπνηα αλαθνύθηζε από ην άγρνο πνπ βηώλνπλ θαζεκεξηλά. 16

17 H ςυςκευι βιο-ανάδραςθσ Δμειηγκέλν πξσηόηππν ηεο ζπζθεπήο Καηόπηλ ζπλέληεπμεο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ είραλ θαλέλα πξνβιεκαηηζκό ζηελ ρξήζε ηεο ζπζθεπήο. Η αμηνπηζηία ηεο ζπζθεπήο κέρξη ζηηγκήο είλαη 85%. ools 17

18 Εφαρμογι βιο-ανάδραςθσ (1/2) Όηαλ αληρλεπζεί άγρνο εκθαλίδεηαη πξνηξνπή γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηερληθήο ραιάξσζεο κέζσ δηαθξαγκαηηθήο αλαπλνήο. Κάζε ζπνπδαζηήο κε ηελ βνήζεηα εηδηθεπκέλεο ςπρνιόγνπ έρεη επηιέμεη κία θξάζε πνπ όηαλ ηελ ζθέθηεηαη ηνλ εξεκεί. Η θξάζε απηή αλαγξάθεηαη ζην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπνπδαζηή όηαλ ππνβάιιεηαη ζηελ κέηξεζε θαη είλαη ζε θαηάζηαζε άγρνπο.

19 Εφαρμογι βιο-ανάδραςθσ (2/2) Η επνπηηθή νζόλε παξαθνινύζεζεο ησλ κεηξήζεσλ ιεηηνπξγεί σο εμήο: Ο θαζεγεηήο κέζσ εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγήο είλαη ελήκεξνο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα ην επίπεδν άγρνπο ησλ ζπνπδαζηώλ. Τν θόθθηλν ρξώκα αλαπαξηζηά ην άγρνο. Τν πξάζηλν ρξώκα αληηζηνηρίδεηαη ζηελ εξεκία. Γηα ηελ ελδηάκεζε θαηάζηαζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην πνξηνθαιί. 19

20 Δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ (1/2) Κάζε ππνθείκελν κέηξεζεο έρεη ηηο δηθέο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθέο πεξηνρέο γη απηό πξνεγήζεθε ησλ θαλνληθώλ κεηξήζεσλ, δνθηκαζηηθή κέηξεζε ππό ηελ επζύλε εηδηθνύ ςπρνιόγνπ. Σπλέληεπμε κε εξσηήζεηο πνπ ππέβαιιαλ ηνλ θνηηεηή ζε θαηάζηαζε έληαζεο δεκηνπξγώληαο κία πξνζνκνίσζε ηνπ άγρνπο. Γύν ζεκαληηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο πεξηνρέο: Οη ρακειόηεξεο ηηκέο ζα κπνξνύζαλ λα ραξαθηεξηζζνύλ ζαλ πεξηνρή εξεκίαο. Οη πςειόηεξεο ζα κπνξνύζαλ λα ραξαθηεξηζζνύλ ζαλ ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε (άγρνο). Οξίζζεθαλ πξνθαζνξηζκέλα ζύλνια ηηκώλ μερσξηζηά γηα θάζε ππνθείκελν κέηξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνύλ ζηελ ηαμηλόκεζε (classification) ησλ ηηκώλ πνπ ζπιιέγνληαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 20

21 Δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ (2/2) Πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ζύγρξνλα θαη εληόο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα εμέηαζεο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ζύγρξνλεο από απόζηαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο θαη δηακνίξαζεο εθαξκνγήο κε ηαπηόρξνλε εμέηαζε ησλ θνηηεηώλ. Κάπνηεο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο από απόζηαζε ππνζηεξηδόηαλ από πιαηθόξκα ηειεδηάζθεςεο αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ. BIO-FEEDBACK ΚΑΘΗΓΗΣΗ BIO-FEEDBACK BIO-FEEDBACK OpenMeetings BIO-FEEDBACK 21

22 Αξιολόγθςθ Δπίγλσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηεο ηάμεο, ηόζν εμ απνζηάζεσο όζν θαη εθ ηνπ ζύλεγγπο. Σηηο εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ε επίγλσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηεο ηάμεο θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά ρξήζηκε θαη κεηώλεη ηελ δηδαθηηθή απόζηαζε αλάκεζα ζηνλ θαζεγεηή θαη ηνπο καζεηέο. Απην-ξύζκηζε ηνπ θαζεγεηή. Υπνζηήξημε εθηόλσζεο ησλ θνηηεηώλ. Γεκηνπξγία θαιύηεξνπ θιίκαηνο. Αληηθείκελν πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο ε ζπζρέηηζε ηνπ άγρνπο κε έλδεημε πηζαλήο αδπλακίαο ηνπ θνηηεηή λα αληαπνθξηζεί ζηελ εμέηαζε. Απηό-ξύζκηζε ηνπ καζεηή. Η αμηνιόγεζε ηεο δηεπαθήο ήηαλ πνιύ ζεηηθή. 22

23 υμπεράςματα Ο θαζεγεηήο παξαθνινπζώληαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηηο ελδείμεηο ησλ κεηξήζεσλ είρε κηα επηπιένλ εηθόλα ησλ θνηηεηώλ ηνπ ε νπνία είλαη ιηγόηεξν πξνθαλήο, απηή ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ ηνπο θόζκνπ. Οη θνηηεηέο δελ πξνβιεκαηίζηεθαλ ηδηαίηεξα εμαηηίαο ηεο παξάιιειεο κε ηελ δνθηκαζία, ζύλδεζήο ηνπο ζηελ ζπζθεπή κέηξεζεο. 23

24 Μελλοντικοί ςτόχοι Η ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα έρεη ζθνπό λα ζπλερηζηεί εθαξκόδνληαο ηηο κεηξήζεηο ζε πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο. Πξόθεηηαη λα πξνζηεζνύλ πεξηζζόηεξεο ηερληθέο αλίρλεπζεο ζπλαηζζεκάησλ. Να εθαξκνζζνύλ απηέο νη κεηξήζεηο ζε ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηδίσο όηαλ ε ζπλεξγαζία γίλεηαη ηαπηόρξνλα από απόζηαζε. 24

25 ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ( ): Σμιμα Πλθροφορικισ, Α.Π.Θ.: Εργαςτιριο Πολυμζςων: 25

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή κατά των Διακρίσεων

Αρχή κατά των Διακρίσεων Αρχή κατά των Διακρίσεων Καηεπζπληήξηεο Αξρέο γηα ηελ Εμππεξέηεζε θαη ηε Μεηαρείξηζε Επηβαηηθνύ Κνηλνύ Δηαθόξσλ Εζληθνηήησλ από κέξνπο Εηαηξεηώλ πνπ εθηεινύλ Δεκόζηεο πγθνηλσλίεο θαη Οδεγώλ Λεσθνξείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα