ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 81

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 81 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 04/07/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., που συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. 3/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (1032)/ προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος 2. Τζάκη Ιωάννα, Αντιπρόεδρος 3. Μακραντωνάκη Στυλιανή-Ζωή, τακτικό μέλος 4. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 5. Αποστολίδης Θεοχάρης, τακτικό μέλος 6. Θάνος Αλέξανδρος, τακτικό μέλος 7. Μπάμιατζης Αντώνιος, τακτικό μέλος 8. Μίχου Κουγιάμη Σουλτάνα, τακτικό μέλος 9. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 10. Φεστερίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος 11. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 12. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος 13. Αβραμίδης Γαβριήλ, αναπληρωματικό μέλος 14. Βάνης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος 15. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Στη συνεδρίαση παρέστη ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Δημήτριος Λευκόπουλος. Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Διονύσης Ψωμιάδης. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Παπάς Θεοφάνης, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Αβραμίδης Γαβριήλ, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Αλεξιάδης Γρηγόριος, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Βάνης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος, και ο κ. Κωνσταντινίδης Θεοδόσιος, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. 1

2 Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΘΕΜΑ 7 ο : «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Οργανωμένος Χώρος Διάθεσης Αδρανών Υλικών ΑΕΚΚ, με παράλληλη αποκατάσταση εγκαταλελειμμένου δανειοθαλάμου, στην εκτός σχεδίου περιοχή των Δ.Κ. Ηρακλείου και Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά Π.Ε. Θεσσαλονίκης»» Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7 ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Οργανωμένος Χώρος Διάθεσης Αδρανών Υλικών ΑΕΚΚ, με παράλληλη αποκατάσταση εγκαταλελειμμένου δανειοθαλάμου, στην εκτός σχεδίου περιοχή των Δ.Κ. Ηρακλείου και Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά Π.Ε. Θεσσαλονίκης»». Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Τζάκη Ιωάννα, Εντεταλμένη Σύμβουλο στον Τομέα Ορυκτού Πλούτου, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, η οποία εισηγήθηκε το θέμα κι έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ /16195 π.ε./ εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ακολούθως, το λόγο ζήτησε ο κ. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος, ο οποίος ανέφερε ότι θεωρεί τη μελέτη συγκεκριμένη, σαφή και αυστηρή και δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ με την προϋπόθεση να τηρηθούν πιστά οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί που αναφέρονται στην εισήγηση. Κατόπιν, ο κ. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος, ρώτησε ποιος θα ελέγχει την πορεία του έργου. Η κ. Τζάκη απάντησε ότι οι έλεγχοι διενεργούνται κατά τα προβλεπόμενα εκ του νόμου διαστήματα ή κατόπιν καταγγελίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Τζάκη Ιωάννας, Εντεταλμένης Συμβούλου στον Τομέα Ορυκτού Πλούτου, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, των ερωτήσεων, των τοποθετήσεων και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ /16195 π.ε./ εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 1. Το Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Το Π.Δ. 133/ (ΦΕΚ 226Α/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 3. Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 4. Το Ν. 3010/ «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» 5. Το Ν. 4014/2011 ΦΕΚ 209 Α / «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 6. Το Ν. 4042//2012 ΦΕΚ 24 Α / «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 7. Η ΚΥΑ Η.Π /2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β/ ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 5του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 2 και 3 του αρ. 3 του Ν.3010/02 2

3 8. Την Κ.Υ.Α /5387/90 (ΦΕΚ 678Β/ ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86» 9. Την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β /5-8-02) «Κατάταξη δημοσιών και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/03». 10. Την Αριθμ. Υ.Α. 1958/2012 ΦΕΚ 21Β/ «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011)»,που αντικατέστησε την ΚΥΑ 15393/ Την Η.Π /703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332 Β / ) «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το αρ. 4 του Ν.1650/86 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»(α 91)» 12. Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ179 Α / ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών..» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 286 Β /2-3-07) και το Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α / ). 13. To N. 4030/12 (ΦΕΚ 249 Α / ) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». 14. Το Ν.998/79(ΦΕΚ 289 Α / )Περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων εν γένει(παρ. 5 άρθρου 45 και άρθρο 57) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3208/03(ΦΕΚ 303 Α / ) 15. Την Π.Υ.Σ. 34/ (ΦΕΚ 125 Α / ).Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου. 16. Το ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α / )Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει και ειδικότερα την παρ.5 του άρθρου 2 αυτής, 17. Την ΚΥΑ αριθμ. 6919/04 (ΦΕΚ 248 Δ / )Χαρακτηρισμός των λιμναίων χερσαίων και υδατικών περιοχών του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών ως Εθνικό πάρκο υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών και καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 39542/2008 (ΦΕΚ 441/ ). 18. Την ΚΥΑ Η.Π /2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β / ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός» και τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στην ΚΥΑ /97 (ΦΕΚ 1016 Β / ). 19. Η ΚΥΑ /97 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 20. Το εγκεκριμένο με την υπ αριθ. 639/ Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Κ.Μακεδονίας. 21. H KYA 36259/1757/E103/2010 (ΦEK 1312B / ) «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)». 22. Το ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81 Α /5-3-04) ««Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του 3

4 Συμβουλίου της 18 ης Σεπτεμβρίου 2000». 23. Το ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64 Α / ) «Αντικατάσταση της 98012/2001/96 ΚΥΑ..» Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 24. Το ΠΔ 109/04 (ΦΕΚ 75 Α /5-3-04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική τους διαχείριση» 25. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/ΦΕΚ 1625Β / «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών» 26. Την KYA ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β / ) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689.Αντικατάσταση της υπ αρ /1546/97 ΚΥΑ..» και τις Τεχνικές Προδιαγραφές διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων όπως αυτές καθορίζονται στην KYA ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β / ). 27. Το Π.Δ 117/2004 ΦΕΚ 82 Α /2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και το Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α / ) «Τροποποίηση του ΠΔ 117/2004( Α 82) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Συμβουλίου της 8 ης Δεκεμβρίου Την υπ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ (ΦΕΚ 1040Β / ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιότητας στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας». 29. Την με Α.Π / Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (ΑΠ της υπηρεσίας /16195/ ). 30. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο της Μητροπολιτικής Επιτροπής με το οποίο μας απεστάλη η δημοσιοποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Α.Π. εισερχομένου 24460/(850)/ ). 31. Η υπ αριθμ. 30/1816/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Αμμοληψία-αποκατάσταση δανειοθαλάμου παραποτάμιας περιοχής του ρέματος Μπογδάνα για τις ανάγκες του έργου της Εγνατίας Οδού στο τμήμα Δερβένι-Νυμφόπετρα» της εταιρείας Τεχνική Ένωσις Α.Ε, που εξεδόθη από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α.Θ. 32. Η με Α.Π. 1321/ Θετική Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου «Οργανωμένος χώρος διάθεσης αδρανών-μη επικινδύνων αποβλήτων με παράλληλη αποκατάσταση δανειοθαλάμου στην εκτός σχεδίου περιοχή των Δημοτικών Κοινοτήτων Ηρακλείου και Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά, που εξεδόθη από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 33. Την υποβολή στοιχείων με τα οποία αφαιρείται ο κωδικός από πληρωτικό υλικό για την αποκατάσταση του χώρου. Με τα 29 και 30 σχετικά διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στο έργο: «Οργανωμένος Χώρος Διάθεσης Αδρανών Υλικών- ΑΕΚΚ, με παράλληλη αποκατάσταση εγκαταλελειμμένου δανειοθαλάμου, στην εκτός σχεδίου περιοχή των Δ.Κ. Ηρακλείου και Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 4

5 Η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με την 7 σχετική ΚΥΑ και κανένας πολίτης ή φορέας δεν υπέβαλλε στην υπηρεσία μας προτάσεις ή ενστάσεις εντός της οριζόμενης προθεσμίας δημοσιοποίησης της Μ.Π.Ε. του θέματος. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στα πλαίσια του Ν. 3010/2002 άρθρο 6 για την Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση της μονάδας γνωμοδότησε Θετικά σύμφωνα με το 32 σχετικό. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Μητροπολιτική Επιτροπή Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ. Μπαρμπουνάκη Χαράλαμπου και κ. Κουκουλεκίδη Παντελή που απείχαν της ψηφοφορίας) Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με την προϋπόθεση τήρησης των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου του θέματος, και βαρύνει αποκλειστικά τον φορέα του έργου Κεντεποζίδη Λ.& ΣΙΑ Ο.Ε. Από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διαπιστώθηκε, ως προς την κατάταξη του έργου σε κατηγορία, ότι η Π.Π.Ε.Α του έργου το κατέτασσε στην 5 η Ομάδα Εξορυκτικές δραστηριότητες, α/α 21 Εργασίες Δημιουργίας αποθεσιοθαλάμων αδρανών υλικών από την υλοποίηση έργων, ενώ η υποβληθείσα Μ.Π.Ε. το κατέτασσε στην 4 η ομάδα «Συστήματα Υποδομών, α/α 7 «Οργανωμένοι χώροι διάθεσης αδρανών υλικών (π.χ. υλικά οικοδομών, μπάζα)». Η υπηρεσία μας όμως θεωρεί ότι, επειδή το έργο της αποκατάστασης αποτελεί συνέχεια και ολοκλήρωση παλαιότερου έργου αμμοληψίας για το οποίο είχε Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, θα πρέπει να καταταχθεί στην 5 η Ομάδα -«Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες, α/α 14 -«Παντός είδους αμμοληψίες» με σκοπό όμως μόνο την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης. Αναλυτικότερα αναφέρουμε τα εξής: Δεδομένου ότι στον χώρο αυτό έχουν γίνει στο παρελθόν εργασίες αμμοληψίας για τις ανάγκες του έργου της Εγνατίας Οδού στο τμήμα Δερβένι-Νυμφόπετρα, από την εταιρεία Τεχνική Ένωσις Α.Ε, όπως προκύπτει από την υπ αριθμ. 30/1816/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, που εξεδόθη από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΝΑΘ με τίτλο «Αμμοληψία-αποκατάσταση δανειοθαλάμου παραποτάμιας περιοχής του ρέματος Μπογδάνα για τις ανάγκες του έργου της Εγνατίας Οδού στο τμήμα Δερβένι-Νυμφόπετρα», η οποία προέβλεπε αποκατάσταση του χώρου έκτασης 118 στρεμμάτων με δημιουργία περιμετρικών αναβαθμών στη βόρειο, δυτική και νότιο περίμετρο αυτού, η οποία όμως ουδέποτε πραγματοποιήθηκε, θεωρούμε ότι το έργο πρέπει να καταταχθεί στην 5 η Ομάδα -«Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες, α/α 14 -«Παντός είδους αμμοληψίες» με σκοπό όμως μόνο την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης (χωρίς καθόλου εργασίες αμμοληψίας) και την πλήρη επαναπλήρωσή του, χωρίς τη δημιουργία βαθμίδων, για την αποκατάσταση του φυσικού αναγλύφου και την εναρμόνισή του με την τοπιογραφία της περιοχής ώστε ο χώρος να είναι απόλυτα ενταγμένος στο περιβάλλον. Η παρούσα δηλαδή Απόφαση θα πρέπει να αφορά τη συνέχεια της αρχικής ΑΕΠΟ, με τροποποίηση όσον αφορά τον τρόπο αποκατάστασης (επαναπλήρωση και όχι βαθμίδες). Διαφωνούμε λοιπόν ως προς την κατάταξη του έργου ως «Οργανωμένος Χώρος Διάθεσης Αδρανών Υλικών-ΑΕΚΚ» που σύμφωνα με την ΚΥΑ 15393/2002 εντάσσεται στην 4 η ομάδα «Συστήματα Υποδομών, α/α 7 «Οργανωμένοι χώροι διάθεσης αδρανών υλικών (π.χ. υλικά οικοδομών, μπάζα)» διότι ο χώρος δεν διαθέτει οργανωμένη υποδομή για ΧΥΤ Αδρανών Αποβλήτων και θα χρησιμοποιηθεί για την απόθεση μόνο ενός είδους αποβλήτου με κωδικό , ενώ δεν λαμβάνει υπόψη της την υποχρέωση ολοκλήρωσης του αρχικού έργου και κυρίως της αποκατάστασης του περιβάλλοντος και την επανένταξη του χώρου επέμβασης στο περιβάλλον της περιοχής, που όφειλε να πραγματοποιήσει ο τότε φορέας του έργου. Τονίζεται επίσης ότι και στην υπ αριθμ. 1321/ Π.Π.Ε.Α του έργου από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδον θας Θράκης η κατάταξη της δραστηριότητας αφορούσε στην 5 η Ομάδα Εξορυκτικές δραστηριότητες, α/α 21 Εργασίες Δημιουργίας αποθεσιοθαλάμων αδρανών υλικών από την υλοποίηση έργων, που είναι διαφορετική σε σχέση με την υποβληθείσα Μ.Π.Ε.. 5

6 α)είδος και μέγεθος της δραστηριότητας Το έργο αφορά στην απόθεση αδρανών υλικών (κυρίως χωμάτων εκσκαφής) για την αποκατάσταση του χώρου μετά από δραστηριότητες αμμοληψίας που διενεργήθηκαν κατά την κατασκευή των έργων της Εγνατίας Οδού. Η δραστηριότητα πρόκειται να λάβει χώρα σε γήπεδο έκτασης ,41 m 2 που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή των Δ.Δ. Ηρακλείου και Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά και αφορά στα αγροτεμάχια 2567, 2568, 2569 & 2570 Αγροκτήματος Ασσήρου και τα αγροτεμάχια 91, 92, 129 & 131 Αγροκτήματος Ηρακλείου. Η έκταση αυτή αποτελεί τμήμα μόνο της ευρύτερης έκτασης στην οποία πραγματοποιήθηκαν εργασίες αμμοληψίας η οποία ανέρχονταν σε 118 στρέμματα και περιελάμβανε επιπλέον εκτός των ανωτέρω και τα κάτωθι αγροτεμάχια : το 2563 αγροκτήματος Ασσήρου και τα 132 &133 αγροκτήματος Ηρακλείου. Στα ανωτέρω αγροτεμάχια πραγματοποιήθηκε αμμοληψία κατά το παρελθόν με φορέα έργου την Τεχνική Ένωση Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών της Εγνατίας Οδού χωρίς όμως να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη αποκατάσταση όπως οριζόταν στην υπ αριθμ. 30/1816/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, που είχε εκδοθεί από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α.Θ. Η θέση του έργου εντοπίζεται 2,250χλμ. βορειοδυτικά του οικισμού Χρυσαυγής, 2χλμ. βόρεια του οικισμού Λαγκαδά, 3,9 χλμ. νότια του οικισμού Ασσήρου και 500μ. βόρεια του Ηρακλείου. Μπροστά από την έκταση επέμβασης διέρχεται η δημοτική οδός Λαγκαδά-Ασσήρου. Ανατολικά της έκτασης σε απόσταση περίπου 50μ. βρίσκεται το ρέμα Μπογδάνα. Μεταξύ της παρούσας έκτασης και του Μπογδάνα μεσολαβεί το υπ αριθμ αγροτεμάχιο, άλλης ιδιοκτησίας. Η χωρητικότητα της έκτασης του χώρου εκτιμάται σε ,25 m 3 Η έκταση του έργου περιήλθε στην ιδιοκτησία της Κεντεποζίδης Λ. & ΣΙΑ Ο.Ε όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα συμβόλαια ιδιοκτησίας. Η περιοχή που βρίσκεται ο χώρος παρέμβασης βρίσκεται στη Γ Ζώνη Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης. Η αποκατάσταση του χώρου θα γίνει με την πλήρωσή του με μητρικά χώματα εκσκαφών όπως χώματα εκσκαφών, άμμος, χαλίκι, άργιλος και γενικά υλικά από εκσκαφές διαφόρων τεχνικών έργων. Τα υλικά αυτά μπορεί να προέλθουν και από φυσικά φαινόμενα όπως κατολισθήσεις σε δρόμους, υπερχειλίσεις χειμάρρων κλπ. Σε καμία περίπτωση δεν θα προέρχονται από μολυσμένες τοποθεσίες. Επίσης δεν θα χρησιμοποιηθούν μπάζα εκσκαφών παρά μόνο χώματα και πέτρες. Συγκεκριμένα θα αφορούν σε υλικά με τον κάτωθι εξαψήφιο κωδικό αποβλήτων του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων : 17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ) «Χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο *» Η διάστρωση των υλικών θα γίνεται σε στρώσεις πάχους 0,50 m που θα συμπιέζονται με μηχανικό συμπιεστή για την αποφυγή μελλοντικών καθιζήσεων. Η αποκατάσταση θα γίνει χωρίς τη δημιουργία βαθμίδων για την πλήρη ένταξη του περιβάλλοντος στο χώρο. Δεν θα υπάρχει υψομετρική διαφορά με τα όμορα αγροτεμάχια και θα προσδοθούν οι αρχικές φυσικές κλίσεις του εδάφους. Ο χώρος θα χωριστεί σε 5 τομείς με αύξοντα αριθμό (όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα) και θα γίνεται πλήρης αποκατάσταση κάθε τομέα χωριστά.η αποκατάσταση του κάθε τομέα θα περιλαμβάνει και τη διάστρωση με στρώμα φυτικής γης 50 cm και στη συνέχεια φύτευση. Αναλυτικά οι εργασίες που θα λάβουν χώρα είναι οι εξής: Παραλαβή και μεταφορά χωμάτων εντός του αποθεσιοθαλάμου Διαχωρισμός χωμάτων που προέρχονται από εργασίες εκσκαφής επιφανειακού μανδύα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις τελευταίες στρώσεις από το ρεύμα εισόδου Διάστρωση των υπολοίπων υλικών σε στρώσεις πάχους 50 cm Συμπύκνωση των υλικών με τη χρήση μηχανικού συμπιεστή Διάστρωση γόνιμων χωμάτων Συμπίεση γόνιμων χωμάτων 6

7 Πριν την έναρξη των εργασιών θα γίνει οριοθέτηση και περιμετρική περίφραξη του χώρου προκειμένου να γίνει δυνατή η φύλαξη του και η αποφυγή αποθέσεων μη αποδεκτών υλικών. Για την αποστράγγιση των ομβρίων θα γίνει περιμετρικά αποστραγγιστικό κανάλι 60cmX60cm. Στα σημεία που ο χώρος συνορεύει με αγροτεμάχια στα οποία έχουν επίσης πραγματοποιηθεί εργασίες αμμοληψίας θα δημιουργηθούν αναβαθμοί ύψους 5m, πλάτους 6m και γωνία πρανούς 45 ο ενώ εναλλακτικά για καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα προτείνεται ύψος 4m ή 3m. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι: εκσκαφέας, φορτωτής, προωθητής γαιών, όχημα μεταφοράς υλικών, μηχανικός συμπιεστής Η προσπέλαση στο έργο των οχημάτων μεταφοράς και των λοιπών μηχανημάτων έργων θα γίνει από υφιστάμενους αγροτικούς δρόμους που κρίνονται ικανοί αυτής της μεταφοράς. Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν δρομολόγια οχημάτων και ο χρόνος αποκατάστασης υπολογίζεται από τη μελέτη στα 12 έτη. Για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης θα κατασκευαστεί δεξαμενή νερού για την διαβροχή των διαδρόμων κίνησης και την εναπόθεση των υλικών, η οποία θα πληρούται από υδροφόρο όχημα. β1)οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων : Σωματιδιακές εκπομπές : συγκέντρωση 100 mg/m 3 (ΠΔ 1180/81 ΦΕΚ 293 Α / ) Επιφανειακά νερά : όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β/3-7-86) β2)μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων Επιφανειακά νερά : όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β/3-7-86) σε συνδυασμό με την 30/οικ.2885 (ΦΕΚ 1079 Β/ ) Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης. Ατμόσφαιρα : όπως καθορίζονται στην Π.Υ.Σ. 34/02 (ΦΕΚ 125 Α /5-6-02), ΚΥΑ 22306/1075/103/ (ΦΕΚ 920 Β), ΚΥΑ Η.Π /2016/ (ΦΕΚ 1334 Β), ΚΥΑ 9238/332/ (ΦΕΚ 405Β) «Οριακές κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα» γ)εδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418Β / ) Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ 9272/471/07 (ΦΕΚ 286 Β /2-3-07) Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α/ ). Δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν 1. Περιβαλλοντικοί όροι για την αποκατάσταση του χώρου 1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία περαιτέρω αμμοληψίας από το χώρο του έργου του θέματος. Η παρούσα αφορά μόνο σε εργασίες αποκατάστασης της έκτασης από προηγούμενες αμμοληψίες. 2. Πριν την έναρξη των εργασιών να χορηγηθούν όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. Κατά την έκδοση των αδειών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι υφιστάμενες απαγορεύσεις και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου δυναμικού. 3. Πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του έργου, θα πρέπει να εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, φύλαξη κλπ). 4. Πριν την έναρξη των εργασιών να ζητηθεί η έγκριση των αρμοδίων Δασικών Υπηρεσιών. 5. Πριν την έναρξη των εργασιών να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες πρέπει να διακοπούν και να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα η δαπάνη της οποίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου βάσει των διατάξεων του Ν.3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Στην περίπτωση αυτή η πορεία των εργασιών θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της έρευνας, μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων συμβουλίων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. 7

8 6. Πριν την έναρξη των εργασιών να γίνει οριοθέτηση του χώρου αποκατάστασης με ευκρινή ορόσημα (τσιμεντένιους ή σιδερένιους πασσάλους) ως όφειλε από την αμμοληψία που είχε προηγηθεί-και να υπάρξει πλήρης καταγραφή με φωτογραφική τεκμηρίωση του χώρου αντίγραφα των οποίων πρέπει να αποσταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 7. Πρωτίστως να γίνει καθαρισμός του χώρου και απομάκρυνση όλων των αποβλήτων που έχουν παρανόμως αποτεθεί εκεί. Τα απόβλητα αφού διαχωριστούν ανάλογα με το είδος τους να δοθούν για την αξιοποίηση/ανακύκλωση/διάθεση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες για την μεταφορά τους είτε σε αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης είτε σε αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ. Να τηρηθεί αρχείο με τα παραστατικά διάθεσης των αποβλήτων και αντίγραφα αυτών να προσκομιστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος. 8. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση να είναι μόνο προϊόντα εκσκαφών θεμελίων και άλλα καθαρά χώματα που δεν θα περιέχουν υλικά κατεδάφισης ή άλλου είδους απόβλητα (ξύλα, μέταλλα, μπάζα, ελαστικά, πλαστικά, αστικά απόβλητα κλπ) και να εμπίπτουν στον κωδικό ΕΚΑ: χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο * 9. Για τα ανωτέρω απόβλητα να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 10. Ο υπεύθυνος του έργου πρέπει να μεριμνά για το έλεγχο των υλικών αποκατάστασης. Εάν υπάρχουν αναμεμιγμένα άλλα υλικά αυτά θα πρέπει να απομακρύνονται από αδειοδοτημένους φορείς συλλογής-μεταφοράς στερεών αποβλήτων. 11. Απαγορεύεται αυστηρώς η απόθεση στον εν λόγω χώρο αποβλήτων τα οποία δεν αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση. 12. Να ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας των αποθέσεων από τυχόν κατολισθήσεις ή καθιζήσεις ή παρασυρμού τους από τα όμβρια. 13. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την απορροή των ομβρίων υδάτων και την αποφυγή του παρασυρμού από αυτά των αποτιθέμενων υλικών. 14. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από εργοταξιακούς ρύπους. Να ληφθούν όλα τα μέτρα για την αποφυγή του σχηματισμού λιμναζόντων υδάτων. 15. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης και σήμανσης (στα σημεία εισόδου και εξόδου των οχημάτων ) ηλεκτροφωτισμού κλπ. κατά την υλοποίηση του έργου. 16. Πρωτίστως η έκταση πρέπει να χωριστεί σε τομείς με αύξοντα αριθμό (5 τομείς όπως στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε. και φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα) και να γίνεται πλήρης αποκατάσταση κάθε τομέα χωριστά.να γίνεται καταγραφή των εργασιών αποκατάστασης. Η αποκατάσταση να γίνει με την πλήρη επαναπλήρωση του κάθε τομέα, χωρίς τη δημιουργία βαθμίδων, ώστε ο χώρος να είναι απόλυτα ενταγμένος στο περιβάλλον και να επανέλθει το ανάγλυφο που υπήρχε πριν τις εργασίες αμμοληψίας. Βαθμίδες να δημιουργηθούν μόνο στα όρια με τα αγροτεμάχια στ α οποία έχουν επίσης πραγματοποιηθεί εργασίες αμμοληψίας και δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί. Οι αναβαθμοί να έχουν ύψος 3-5m, πλάτος 6m και γωνία πρανούς 45 ο. 17. Η ποσότητα των υλικών που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση υπολογίζονται περίπου σε ,25 m 3. Η διάστρωση των υλικών θα γίνεται σε στρώσεις των 0,50 m. τα οποία θα συμπιέζονται με μηχανικό συμπιεστή (οδοστρωτήρα). Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αποθέσεων σε κάθε επιμέρους τμήμα του χώρου, να ακολουθεί η επίστρωσή του με φυτική γη πάχους τουλάχιστον 50 cm. 18. Η φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή επέμβασης ή στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρωση του χώρου, να συλλέγεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες διαμόρφωσης και αποκατάστασης του χώρου. Η συγκέντρωση αυτής να γίνεται με τρόπο ώστε να μην να μην υπάρχει κίνδυνος συμπαρασυρμού της από τα όμβρια ύδατα. 19. Οι εργασίες φυτεύσεων να γίνονται την αμέσως επόμενη φυτευτική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φυτεύσεις να γίνονται σε συνεργασία και εποπτεία του αρμόδιου Δασαρχείου. 20. Τα φυτικά είδη να συντηρούνται (πότισμα, σκάλισμα, λίπανση) και να αντικαθίστανται όσα από αυτά για οποιοδήποτε λόγο καταστρέφονται, μέχρι να αποκτήσουν την ικανότητα αυτόνομης ανάπτυξης. 8

9 21. Απαγορεύεται η απόθεση προϊόντων εκσκαφών σε άλλον χώρο πλην του αναφερόμενου καθώς και σε παρακείμενα ρέματα και χείμαρρους. 22. Η μεταφορά των υλικών αποκατάστασης να γίνεται με εταιρείες που διαθέτουν άδεια συλλογής-μεταφοράς των συγκεκριμένων αποβλήτων (χώματα και πέτρες εκσκαφών) και να συναφθούν συμβάσεις με τις εταιρείες από τις οποίες προέρχονται τα υλικά αυτά. 23. Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών να εκτελούν δρομολόγια κατόπιν προγραμματισμού και με γνώμονα την χαμηλότερη δυνατή όχληση για αποφυγή κυκλοφοριακής φόρτισης των δρόμων, δευτερογενών περιβαλλοντικών προβλημάτων κλπ. Να αποφεύγεται η διέλευσή τους από τους οικισμούς κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, και να θεσπιστούν χαμηλά όρια ταχύτητας σε όλες τις μη στρωμένες επιφάνειες. 24. Να ληφθεί μέριμνα για την πρόληψη των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα της περιοχής κατά τη φάση κατασκευής του έργου,με περιορισμό των θορυβωδών εργασιών κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πτηνών και θηλαστικών. 25. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων οδών πρόσβασης. Να αποκαθίσταται με ευθύνη και δαπάνες του ενδιαφερομένου του έργου και σε τακτά χρονικά διαστήματα η βατότητα της υφιστάμενης οδού προσπέλασης. 26. Τυχόν επεμβάσεις σε υφιστάμενα έργα θα γίνονται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους. Μετά το πέρας των εργασιών να γίνει αποκατάσταση όλων των δικτύων υποδομής. 27. Μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης να γίνει απομάκρυνση κάθε είδους εργοταξιακής εγκατάστασης 2. Αέρια Απόβλητα 1. Κατά τη φόρτωση, μεταφορά και απόθεση των υλικών να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αντιρρύπανσης για την αποφυγή εκπομπών σκόνης. Να γίνεται τακτική διαβροχή στις μη ασφαλτοστρωμένους οδούς όπου κινούνται τα οχήματα μεταφοράς και να γίνεται συντήρηση και καθαρισμός των οδών διέλευσης των φορτηγών. 2. Για τις ανάγκες υδροδότησης του έργου θα κατασκευαστεί δεξαμενή νερού για την διαβροχή των διαδρόμων κίνησης και την εναπόθεση των υλικών, η οποία θα πληρούται από υδροφόρο όχημα. 3. Οι καρότσες των οχημάτων μεταφοράς των υλικών αποκατάστασης να είναι πάντοτε καλυμμένες για αποφυγή διασκορπισμού των υλικών και εκπομπής σκόνης κατά τη μετακίνηση. 4. Τα μηχανήματα και τα οχήματα να είναι σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται σωστά για τη μείωση εκπομπών καυσαερίων και να είναι εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων 5. Το όριο κίνησης των βαρέων οχημάτων σε χωματόδρομους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 Km/h. Aπαγορεύεται η διέλευση των φορτηγών από κατοικημένες περιοχές. 6. Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων (π.χ. απόβλητα λιπαντικά - έλαια, στουπιά εμποτισμένα με καύσιμη ύλη, απορρίμματα) τόσο υπαίθρια όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοικτές εστίες καύσης). 7. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο οφείλουν να έχουν σήμανση CE σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418 Β / ) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/07 (ΦΕΚ 286 Β /2-3-07) και για τα παλιότερα μηχανήματα βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ βάσει της κείμενης νομοθεσίας.τα οχήματα και μηχανήματα του έργου να είναι σωστά συντηρημένα για την αποφυγή εκπομπής υψηλών τιμών αερίων ρύπων λόγω ατελούς καύσης 3. Υγρά Απόβλητα 1. Από την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με την υποβληθείσα Μ.Π.Ε., δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα, εκτός εκείνων των εργαζομένων. 2. Για τις ανάγκες του προσωπικού να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες. 3. Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του έργου (αλλαγή λαδιών, μπαταριών, ελαστικών, εξαρτημάτων κλπ) να γίνεται σε αδειοδοτημένα συνεργεία. Πλύσιμο οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και αποθήκευση και εφοδιασμός σε καύσιμα δεν επιτρέπονται στο χώρο του έργου. 4. Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λαδιών κλπ από κάποιο μηχάνημα του έργου να γίνει άμεση χρήση κατάλληλων προσροφητικών υλικών (άμμος, πριονίδι κλπ) και στην συνέχεια να γίνεται εξυγίανση/αποκατάσταση του εδάφους ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης των επαφανειακών στρωμάτων του εδάφους ή των απορροών ομβρίων. Τα 9

10 προκύπτοντα από τη διαρροή ρυπασμένα υλικά και χώματα να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η διαχείρισή τους να είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα (23 & 26 σχετικά). 5. Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων που μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία των μηχανημάτων έργου θα πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία και να παραδοθούν άμεσα σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες συμβεβλημένες με Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων. Η διαχείριση τους να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64Α/ )και την ΚΥΑ 13588/2006 και ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06 (23 & 26 σχετικά). 6. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση κάθε είδους αποβλήτου (υγρών, στερεών) σε ρέματα, σε ιδιωτικούς, δημόσιους ή κοινόχρηστους (αστικούς και μη) χώρους και γενικά, σε κάθε φυσικό αποδέκτη της περιοχής. 4. Στερεά Απόβλητα 1. Τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά, αστικά απορρίμματα ανταλλακτικά κλπ που θα προκύψουν να διαχωρίζονται σε αξιοποιήσιμα ή μη, να αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους ανά είδος και να βρίσκονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο και επισημασμένο χώρο, υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. 2. Τα οικιακού τύπου και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα να απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου Ο.Τ.Α. είτε από ειδικά αδειοδοτημένο φορέα συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων. Γενικά η διαχείριση των στερεών μη επικινδύνων να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03/ΦΕΚ 1909/ Τα απόβλητα ειδικών ρευμάτων όπως άχρηστες συσκευασίες καθώς και τα λοιπά αξιοποιήσιμα απόβλητα (π.χ. μέταλλα, χαρτί, πλαστικό, ξύλο, γυαλί) να συλλέγονται χωριστά σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και να απομακρύνονται για αξιοποίηση από ειδικά αδειοδοτημένους φορείς συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων. Για τα ειδικά ρεύματα αποβλήτων οι αδειοδοτημένοι φορείς θα πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με τα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. 4. Η διαχείριση των αποβλήτων που ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών ρευμάτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 και των αντίστοιχων Προεδρικών Διαταγμάτων (ελαστικά Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α /04), μεταχειρισμένων συσσωρευτών ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 ΦΕΚ 1625Β/2010, αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)ΠΔ 117/04 ΦΕΚ και το Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α /2006), αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) KYA 36259/1757/E103/2010 (ΦEK 1312B /2010). 5. Σε περίπτωση που κατά την πορεία υλοποίησης του έργου προκύψουν επικίνδυνα απόβλητα, αυτά θα πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία ή δεξαμενές, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες με αδιαπέραστο δάπεδο και να παραδίδονται στη συνέχεια σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 13500/2006 και της ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/ Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση κάθε είδους αποβλήτου σε ρέματα, χειμάρρους, σε ιδιωτικούς, δημόσιους ή κοινόχρηστους (αστικούς και μη) χώρους και γενικά, σε κάθε φυσικό αποδέκτη της περιοχής.. 7. Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων (π.χ. απόβλητα λιπαντικά - έλαια, στουπιά εμποτισμένα με καύσιμη ύλη) τόσο υπαίθρια όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοικτές εστίες καύσης ). 8. Να τηρείται μητρώο με καταγραφή της ποσότητας, φύσης, προέλευσης, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων, των στοιχείων παραλαβής και εκχώρησης (ημερομηνίες, κάτοχος, μέσο μεταφοράς,) των αποβλήτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τον χώρο. Το μητρώο να τηρείται για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. 5. Λοιποί Όροι 1. Να ορισθεί επιστημονικός υπεύθυνος για την τήρηση και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών όρων μέχρι και το στάδιο της τελικής αποκατάστασης 2. Για την παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης του χώρου και την πιστοποίηση της υλοποίησης των όρων της παρούσας απόφασης, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλλει τον πρώτο μήνα κάθε έτους τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000, με λεπτομερή αποτύπωση της εκάστοτε υφιστάμενης κατάστασης (πορείας αποκατάστασης) στις 10

11 αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος και στο αρμόδιο Δασαρχείο και στον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης.. 3. Η εταιρεία οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του έργου 4. Ο Φορέας του έργου πρέπει να ενταχθεί ή να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/ Να υπάρχει φύλαξη του χώρου και να ληφθούν μέτρα για να αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη είσοδος του κοινού. Επίσης να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων. 6. Ο χρόνος αποκατάστασης υπολογίζεται στα 12 έτη περίπου. 7. Δεν επιτρέπεται η διακοπή των εργασιών, πριν ολοκληρωθεί πλήρως η αποκατάσταση της έκτασης που αναφέρεται στην παρούσα. 8. Ο κύριος του έργου οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή 9. Ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που προτείνονται από τη ΜΠΕ εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 10. Η εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. καθώς και η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 11. Άρση της απόφασης είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά την λειτουργία της δραστηριότητας προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι. Η Απόφαση και η εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της μονάδας και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο της αρμόδιας Υπηρεσίας. 12. Η παρούσα δεν απαλλάσσει τον υπεύθυνο της δραστηριότητας του θέματος να εφοδιαστεί και με άλλες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 13. Η εφαρμογή των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της δραστηριότητας. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, η εκτέλεση εργασιών καθ υπέρβαση των όρων και προϋποθέσεων της Απόφασης Ε.Π.Ο. και των όσων αναφέρονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. και η πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος συνεπάγονται κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.1650/86 όπως αυτός ισχύει σήμερα, πέρα από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο Πρόεδρος της Mητροπολιτικής Επιτροπής της M.Ε. Θεσσαλονίκης Τα Μέλη Τζόλλας Μιχάλης (όπως αναφέρονται ανωτέρω) 11

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 16 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 85335 / 876 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/10/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6130 / 4563 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα