ΓΖΜΟ ΗΘΑΚΖ Σπύρου Ράζου ΙΘΑΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΖΜΟ ΗΘΑΚΖ Σπύρου Ράζου 138 283 00 ΙΘΑΚΗ"

Transcript

1 -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΙΘΑΚΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΙΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ Αριθμ. Πρωτ: 154 ΓΖΜΟ ΗΘΑΚΖ Σπύρου Ράζου ΙΘΑΚΗ Γραφείο Δημάρχου, Τηλ. : , Fax: , ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΖΜΟΤ ΗΘΑΚΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΖΜΑΡΥΟ Γηψξγν ηει. Βαζηιφπνπιν ΣΟΝ ΔΚΛΔΓΔΝΣΑ ΓΖΜΑΡΥΟ Γηάλλε Αλη. Καζζηαλφ ΗΘΑΚΖ Αγαπεηνί ζπκπαηξηψηεο, Ζ ζεκεξηλή παξνπζία καο εδψ δελ πξνβιέπεηε απφ πνπζελά. Γειαδή δελ ππάξρεη δηαδηθαζία παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ελφο Γήκνπ. Θεσξψ φηη ε ζεκεξηλή πξάμε ΠΡΔΠΔΗ λα είλαη ζεζκφο θαη λα γίλεηε ηελ ΠΡΧΣΖ ΖΜΔΡΑ εγθαηάζηαζεο ηεο λέαο Γεκνηηθήο Αξρήο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη νπζηαζηηθφ γεγνλφο γηα ηελ πνξεία ηνπ θάζε ηφπνπ. Σν λα παξαδφζεηο ΓΤΟ θιεηδηά ςειιίδνληαο κέζα ζνπ ζηνλ αληηθαηαζηάηε ζνπ «πέζε θαη θνιχκπα» είλαη θνβεξό ιάζνο, αλεχζπλν, αληηδενληνινγηθφ, αληηδεκνθξαηηθφ θαη γη απηφ πηζηεχσ φηη ΠΡΔΠΔΗ λα γίλεη Νφκνο. Κ. Καζζηαλέ, Καη αξράο ζέισ λα ζαο επρεζψ ΚΑΛΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ θαη ΔΠΗΚΟΓΟΜΖΣΗΚΖ ΘΖΣΔΗΑ γηα ηελ ΑΝΑΠΣΤΞΖ θαη παξαπέξα πξφνδν ηνπ λεζηνχ καο θαη ησλ πνιηηψλ ηνπ. Δχρνκαη Τγεία, Τπνκνλή, Δπηκνλή, Γχλακε, Κνπξάγην, Απνθαζηζηηθφηεηα θαη χλεζε ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ζαο. Δχρνκαη λα έρεηε Καιή πλεξγαζία κε ηελ αληηπνιίηεπζε, ηνπο θνξείο θαη ηνπο πνιίηεο ηνπ λεζηνχ καο. Δίλαη αλαγθαία ζηνηρεία γηα λα πάεη ν ηφπνο καο κπξνζηά. Πξνζσπηθά Χ ΔΝΔΡΓΟ ΠΟΛΗΣΖ, ζε ηνχην ην νλεηξηθφ λεζί κε ην νπνίν είκαη παζνινγηθά ΔΡΧΣΔΤΜΔΝΟ, ζα ζπλερίζσ ηελ ελεξγφ παξνπζία κνπ θαη ζην

2 -2- κέιινλ. αο ηνλίδσ κε έκθαζε φηη γηα ην θαιφ ηνπ ηφπνπ καο ζα είκαη πάληα ζηελ δηάζεζή ζαο, αλ πηζηεχσ φηη είλαη ζσζηφ απηφ πνπ ιέηε, γηα λα βνεζήζσ ζην έξγν ζαο πνπ ζα είλαη γηα ηελ πξφνδν ηνπ ηφπνπ καο θαη πνπ ΠΗΣΔΤΧ ΑΚΡΑΓΑΝΣΑ πσο είκαη ππνρξεσκέλνο λα ην θάλσ γηαηί έηζη ππεξεηψ ηηο ΑΡΥΔ κνπ, ην ΠΑΘΟ κνπ γηα ην λεζί ηνπ ΟΓΤΔΑ θαη ηηκψ ηνπο ΤΜΠΑΣΡΗΧΣΔ καο πνπ κε εμέιεμαλ λα ηνπο ππεξεηήζσ γηα ηέζζεξα ρξφληα απφ ηελ ζέζε ηνπ Γεκάξρνπ. Σν ίδην ζα είκαη ζθιεξφο επηθξηηήο, αλ πηζηεχσ φηη απηφ πνπ θάλεηε είλαη ιάζνο γηα ηνλ ηφπν καο. Θα αλαθεξζψ κε ιίγα ιφγηα ζε πνιινχο ηνκείο, ζα θάλνπκε πξνηάζεηο γη απηά πνπ δηαπηζηψζακε ζηελ πνξεία καο θαη δελ κπνξέζακε λα νινθιεξψζνπκε θπξίσο απφ ηελ θνβεξή γξαθεηνθξαηία, ηελ πνιπλνκία, ηελ εκπινθή πνιιψλ ππεξεζηψλ, ηνπο πνιιαπινχο ζπγθάηνηθνπο ζην Γήκν, ζηελ αλππαξμία αξκνδηνηήησλ απφ ηνλ Γήκαξρν, ηελ έιιεηςε ρξεκάησλ θαη πνιιά άιια. ΓΔΝΗΚΑ Ο Γήκνο καο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ είλαη νξγαλσκέλνο ζε Γ/λζεηο θαη ηκήκαηα έηζη ψζηε ν θάζε ηνκέαο λα είλαη απηφλνκνο. Τπάξρεη παξ φια απηά ν Οξγαληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ πνπ είλαη ζε ηζρχ απφ ην θαινθαίξη θαη ζα κπνξέζεηε δεηιά δεηιά λα θάλεηε ηα πξψηα βήκαηα ζπλαληψληαο γξαθεηνθξαηηθνχο θαη λνκηθνχο παξαινγηζκνχο. Σψξα ρξεηάδεηαη θαη λέα ηξνπνπνίεζε ιφγσ ησλ λέσλ ππεξεζηψλ πνπ θέξλεη ν «Καιιηθξάηεο». Γπφκηζε ρξφληα πξνζπαζνχκε λα ςεθηνπνηήζνπκε φια ηα θηίξηα θαη ηηο ππεξεζίεο γηα λα έρνπλ κέζσ δηαδηθηχνπ επηθνηλσλία ψζηε λα ζπλεξγάδνληαη θαη ζπλελλννχληαη, λα βάινπκε πξνγξάκκαηα εμππεξέηεζεο ππαιιήισλ θαη ππεξεζηψλ, λα κπεη δηπινγξαθηθφ θιπ.. Σψξα ην ζχζηεκα είλαη έηνηκν λα δερηεί φιε ηελ ειεθηξνληθή νξγάλσζε πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο Γήκνο. Δίλαη ψξα λα ζηακαηήζνπλ ηα ρεηξφγξαθα θαη ην ςάμηκν ραξηηψλ πνπ θαλείο δελ μέξεη πνπ είλαη θαη πνπ ζα ηα βξεη. Μπνξέζακε απφ ηελ εηαηξεία ηνπξηζηηθψλ αθηλήησλ λα πάξνπκε γηα ρξήζε θαη αμηνπνίεζε γηα 50 ρξφληα ην ΛΑΕΑΡΔΣΟ. Δίλαη θαη απηφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ Γήκνπ.

3 -3- Δίλαη λνηθηαζκέλε απφ ηνλ ΔΟΣ ζην Γήκν ε καξίλα ζηνπ Σζηξηκπή θαη πιεξψλνπκε ελνίθην ζηνλ ΔΟΣ. ΚΟΗΝΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ: Τπάξρεη έλα κπάραιν. Γελ κπφξεζα λ αζρνιεζψ κε ην ζέκα εληαηηθά. Δίλαη γεγνλφο φηη ππάξρεη ΚΟΗΝΖ πεξηνπζία κε ηηο έσο ζήκεξα Κνηλφηεηεο Καιάκνπ θαη Καζηνχ, κεζαχξην Γήκνπ Λεπθάδαο, ε νπνία βξίζθεηε θπξίσο ζηε Ηζάθε θαη ιίγα ζηξέκκαηα ζηελ Αηησιναθαξλαλία πιεζίνλ ηνπ Μχηηθα. Δίρακε ζπλελλφεζε κε ηνπο Πξνέδξνπο φρη φκσο κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Σν Μαθξνπνχζη δελ πξνιάβακε λα ην πάξνπκε απφ ηα ηνπξηζηηθά αθίλεηα. Πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη πξηλ 20εηία, ίζσο θαη πεξηζζφηεξν, ν Γήκνο ην έρεη αγνξάζεη κε ΓΡΥ. γηα λα ην αμηνπνηήζεη ζχκθσλα κε θάπνηνπο φξνπο νη νπνίνη πνηέ δελ έγηλαλ θαη γη απηφ ε εηαηξεία ηνπξηζηηθψλ αθηλήησλ ην ζεσξεί δηθφ ηεο. ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΡΘΔΗ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΗΑΣΗ ΔΗΝΑΗ ΠΛΖΡΧΜΔΝΟ. Ο Γήκνο καο έρεη αδειθνπνηεζεί κε Γήκνπο ηνπ Δζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα. Ζ αλαθνξά είλαη ελδεηθηηθή. 1) Σν 2008 κε ηνλ Γήκν Υώξαο Νέζηνξνο. ήκεξα κε ηνλ Καιιηθξάηε είλαη ν Γήκνο Πχινπ Νέζηνξνο. ηφρνο ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ΣΖΛΔΜΑΥΟΤ. 2) Δλεξγνπνηήζεθε ε παιαηφηεξε αδειθνπνίεζε κε ηνλ Γήκν Έγθσκεο Κχπξνπ ν νπνίνο είρε αδειθνπνηεζεί κε ηνπο Γήκνπο Ηζάθεο, Πηνιεκαΐδαο θαη Υαλίσλ. Έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα γίλεηε θάζε ρξφλν ζπλάληεζε ζε θάζε Γήκν κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα επεμεξγαζίαο. Σν 2011 έρεη αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε ν Γήκνο Πηνιεκαΐδαο κε ηνλ Καιιηθξάηε λνκίδσ ιέγεηε Δνξδαίαο. Σν 2012 ηελ νξγάλσζε ζα έρεη ν Γήκνο Ηζάθεο γηα λ αξρίζεη μαλά ν λένο θχθινο επαθψλ απφ ηελ Έγθσκε. 3) Φέηνο ην θαινθαίξη δέρηεθα αληηπξνζσπεία απφ ην Γήκν MONTE DI PROCITA ηεο Ηηαιίαο ν νπνίνο δήηεζε ηελ αλαλέσζε απηήο ηεο αδειθνπνίεζεο ε νπνία είρε γίλεη ην Μάξηην ηνπ ) Σν 2007 αδειθνπνηεζήθακε κε ηελ Δπαξρία Καιαβξίαο ηεο Ννηίνπ Ηηαιίαο. 5) Γελ έρνπκε αδειθνπνηεζεί αιιά βξηζθφκαζηε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα ηεο Βξαΐιαο Ρνπκαλίαο θαη ζπδεηψ κε ηνλ θ. Υαξάιακπν Καξαβία, Πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο. Πηζηεχσ φηη ΠΡΔΠΔΗ λα αδειθνπνηεζνχκε θαη λα δεζνχκε καδί ηνπο γηα ηζηνξηθνχο θαη φρη κφλν ιφγνπο. Δίκαζηε κέιε ζε δηάθνξα ζρήκαηα πνπ θαηά θαηξνχο δεκηνπξγνχληαη φπσο:

4 -4-1) εηζκφπιεθησλ πφιεσλ 2) Παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ 3) ΤΝΓΚΔ. Γειαδή ζχλδεζκνο λεζησηηθψλ πεξηνρψλ. 4) Διιεληθφ Γίθηπν Μηθξψλ Νεζηψλ. Δίκαη Γξακκαηέαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Δίλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θνξείο κε αξθεηέο επηηπρίεο γηα ηα λεζηά καο. πκκεηέρνπκε σο δίθηπν ζε φιεο ηηο επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ππνπξγείσλ. Δίκαη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ζηελ επηηξνπή Ηνλίσλ λήζσλ Γπηηθήο Διιάδνο Πεινπνλλήζνπ. 5) Δίκαζηε κέιε ηνπ θνξέαο δηαρείξηζεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ, ιφγσ ερηλάδσλ, κε εθπξφζσπν ζην Γ.. Απηή ηελ πεξίνδν είκαη εθπξφζσπνο ηεο ΣΔΓΚΗ. ΜΑΕΗ κε ην παλεπηζηήκην ηεο Νάπνιεο εθπνλνχκε πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα. Σν παξαθνινπζεί θηιφινγνο θ. Γεκήηξεο Ραπηφπνπινο. Έρνπκε ζπδεηήζεη κε ηνλ δηεπζπληή ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο ηνπ BRASOV ηεο Ρνπκαλίαο θαη πεξηκέλνπκε απάληεζε κε ζηφρν ζην παγθφζκην ζπλέδξην γηα ηελ Οδχζζεηα πνπ ζα γίλεη ην 2012 λα παίμνπλ ζηελ Ηζάθε ην έξγν ηνπ ΒΔΡΝΣΖ λνκίδσ, πνπ έρεη γξάςεη γηα ηνλ Οδπζζέα. Δπίζεο ν Γήκνο καο ζπλδηνξγαλψλεη κε ην Κέληξν Οδπζζεηαθψλ ζπνπδψλ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θάζε ρξφλν ην παλειιήλην ζπλέδξην Οκεξηθήο θηινινγίαο κε Έιιελεο θηινιφγνπο θαη θάζε ΣΡΗΑ ρξφληα ην ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΓΤΔΗΑ κε Οκεξηζηέο θαζεγεηέο απ φιν ηνλ θφζκν. Σνπνζεηήζεθε ε πξνηνκή ηνπ ΟΓΤΔΑ κπξνο απφ ην Γεκαξρείν. Κάηη πνπ ήηαλ αίηεκα ησλ θαηνίθσλ. Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα ην ιεσθνξείν ηνπ Γήκνπ εθηειεί ΓΧΡΔΑΝ ζπγθνηλσλία γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξηψλ Αλσγήο θαη Δμσγήο ζε θνηλφ δξνκνιφγην. Σν θαινθαίξη πνπ νη θάηνηθνη απμάλνπλ γίλνληαη δπν δξνκνιφγηα. Έλα γηα θάζε ρσξηφ. Οινθιεξψζεθε ε αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζην πίζσ θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ, ηφζν ζε γξαθεία θαη θαζίζκαηα, φζν ζε πιήξε ζχγρξνλν ςεθηαθφ εμνπιηζκφ. Γηνξγαλψλακε γηα ηέζζεξα ρξφληα ζηε ρακειή ηνπξηζηηθή πεξίνδν (αξρέο Ηνπιίνπ) κε ην αλνηθηφ ζεξηλφ παλεπηζηήκην σο θέληξνπ αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεχζπλε πεξηβαιινληηθήο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θ. Παξαζθεπή Βαζάια θαη μέλα παλεπηζηήκηα. ηα ηέζζεξα ρξφληα εθπ/θαλ 1000 άηνκα πεξίπνπ.

5 -5- ην γξαθείν ηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ Αληηδεκάξρσλ ππάξρεη ην ΥΔΓΗΟ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ην νπνίν ΠΡΔΠΔΗ λα θηηάμεηε κέζα ζηνλ Ηαλνπάξην. ΤΓΡΔΤΖ Πνιχ βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ καο. Υξεηάδεηαη ε αιιαγή ησλ ζηδεξέλησλ ζπλδεζκνινγηψλ ηνπ δηθηχνπ ζην Κηφλη κε πιηθά αλνμείδσηα. Δπηζθεπάζακε ηελ παιηά κνλάδα ζηα ΓΔΞΗΑ κέλεη λα εθαξκνζηεί απφ ηελ ζχκβαζε ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν αξλείηαη λα εθπαηδεπηεί ιφγσ εζσηεξηθψλ πξνβιεκάησλ. Υξεηάδεηαη λ αιιάμνπλ ηα θίιηξα γηα λα είλαη νινθαίλνπξγηα ε κνλάδα. χκθσλα κε ηελ λνκνζεζία (ζαο δίλσ απνθάζεηο Γεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ άιισλ Γήκσλ, εγθξίζεηο πεξηθεξεηψλ θαη θάπνηα άξζξα ηεο λνκνζεζίαο ) κπνξείηε λα ππνγξάςεηε ζχκβαζε κε ηελ εηαηξεία πνπ έθαλε ηελ επηζθεπή θαη κέζα ζε δπν κήλεο λα ππάξρεη κέζα ζην θηίξην θαη λέα κνλάδα 500Μ3θαη ζπλνιηθά ζηα ΓΔΞΗΑ 1.500Μ3/24σξν, άξα δπλαηφηεηα 24ψξνπ χδξεπζεο ηεο πφιεο θαη ηνπ Πεξαρσξίνπ. Αλ ηάρηζηα δελ πξνρσξήζεηε ζ απηήλ ηελ δηαδηθαζία θνβάκαη φηη ην θαινθαίξη ζα είλαη φπσο ζην θεηηλφ. Δθηφο απφ ηα θίιηξα πνπ ρξεηάδνληαη θαη ην θφζηνο ηνπο είλαη ζπλ ΦΠΑ, ε κνλάδα αληίζηξνθεο φζκσζεο ζα είλαη θζελφηεξε 7-10% απ απηή πνπ επηζθεπάζακε θαη ηνχην δηφηη είρακε πξνβιέςεη λα ππάξρνπλ πιηθά ψζηε κπαίλνληαο λέα λα κελ ρξεηάδνληαη λένη πίλαθεο θιπ. Υξεηάδεηαη ζύλδεζε ηεο επηζθεπαζκέλεο κνλάδαο κε ην δηαδίθηπν. Δίλαη ζε εμέιημε δηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα κηαο κνλάδαο 500Μ3 γηα ην Βαζχ θαη 200Μ3 γηα ηνλ ηαπξφ. Σάρηζηα ΠΡΔΠΔΗ κέζα ζην Γελάξε λα νξίζεηε ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ γηα λα ζπλερηζηεί ε αμηνιφγεζε ηεο 2 εο θάζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. Ο δηαγσληζκφο είλαη ζηνλ αέξα απφ ηνλ ΗΟΤΛΗΟ ηνπ Δπίζεο ππάξρεη ρξπζνπιεξσκέλε κειέηε γηα κνλάδα 1000Μ3 ζηα Γεμηά απφ ηελ top plan, ην νπνίν δελ εγθξίζεθε ηειηθά. Ζ σθειηκφηεηά ηνπ έγθεηηαη ζηηο αδεηνδνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ. Τπάξρεη δεμακελή λεξνχ 300Μ3 αγνξαζκέλε γηα ηνλ Πιαηξεηζηά θαη ρξεηάδεηαη λα γίλεη κφλν ε βάζε γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηεο θαη ε ζχλδεζε ηεο κε ην δίθηπν πιήξσζεο θαη δηαλνκήο παξάιιεια κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο. Παξακέλεη αζχλδεην κε ην θεληξηθφ δίθηπν ηεο πφιεο ην ηκήκα: 1) Κάζηξν πξνο ΓΔΞΗΑ 2) Άγηνο Κσλ/λνο αξαθίληθν.

6 3) Αζχλδεην κε ην δίθηπν ηεο πφιεο είλαη απηφ ηεο Φαξαδνκάληξαο πξνο ηα κλήκαηα. Ζ ζπκθσλία κε ηνλ ηδηνθηήηε ζηα κλήκαηα είλαη πσο ζα παίξλεη λεξφ φηαλ έρεη ε πφιε θαη φρη ζε βάξνο ηεο πφιεο. 4) Τπάξρεη πξφηαζε απφ ηελ εηαηξεία Σζάθνπ λα πάεη λεξφ απφ ην αξαθίληθν ζην Φηιηαηξφ θαη κε δηθά ηνπ έμνδα λα θαηαζθεπάζεη ην δίθηχν. Πξφβιεκα ππάξρεη θαη ζηε γεψηξεζε Πεξαρσξηνχ ε νπνία εθ φζνλ παξάγνπλ λεξφ ηα εξγνζηάζηα αθαιάησζεο δελ ρξεηάδεηαη λα ζπλδεζεί θαη λα ιεηηνπξγεί. Ίζσο ρξεηαζηεί ζε έθηαθηε αλάγθε ΜΟΝΟ. ηνλ φξρν νρεκάησλ βξίζθνληαη ηα κεραλήκαηα ηεο παιηάο κνλάδαο αθαιάησζεο κε ζθνπφ θάπνηα απ απηά λα ηνπνζεηεζνχλ έμσ απφ ην Λανγξαθηθφ πξνο έθζεζε ηεο πξψηεο κνλάδαο αθαιάησζεο πνπ ηνπνζεηήζεθε ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Σν δίθηπν ΠΔΡΑΥΧΡΗΟΤ ηνλ ηειεπηαίν κήλα παξνπζίαζε πξφβιεκα. Κάπνπ έρεη δηαξξνή θαη γη απηφ έλα ηκήκα ηνπ ρσξηνχ δελ παίξλεη λεξφ. Αλ πδξνδνηήζνπκε ζα πάλε ρακέλα 180Μ3 λεξνχ. Ζ βιάβε είλαη ςειά ζε λενηζηκεληαξηζκέλν δξφκν φπνπ ηα κεραλήκαηα ιφγσ ηνπ πιέγκαηνο πνπ έρεη ην νδφζηξσκα δελ εληνπίδνπλ ηηο βάλεο γηα λα θιεηζηνχλ θαη λα γίλεη ε επηζθεπή. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ραιάζεη ν δξφκνο ζε κεγάιε απφζηαζε. Υξήδεη παξέκβαζεο πξηλ ηελ Άλνημε. Σνπο δπν ηειεπηαίνπο κήλεο έρνπκε ελφριεζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ φηη ν Γήκνο ρξσζηά ζην Κξάηνο ην ΦΠΑ απφ θάπνηα ηηκνιφγηα ησλ εηψλ 2006 θαη 2007 πνπ έρεη θφςεη ε Γεξκαληθή εηαηξεία JUDO (αθαιαηψζεηο). Σν ΦΠΑ ν Γήκνο ην έρεη πιεξψζεη ζηελ εηαηξεία. Ήδε έρεη θχγεη επηζηνιή πξνο ηελ ΓΤΟ Ηζάθεο λα καο δψζεη εγγξάθσο πνηα ηηκνιφγηα είλαη, πνην ην πνζφ νθεηιήο. Τπάξρεη επξσπατθή νδεγία πνπ ην ΦΠΑ πιεξψλεηε ζηε ρψξα πνπ θάλεη ηελ αγνξά. ΚΑΚΩ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΒΑΛΕ ΦΠΑ. Δπνκέλσο αλαιακβάλεηε λα πιεξψζεηε ζην Διιεληθφ δεκφζην ην ΦΠΑ θαη ηαπηφρξνλα λα επηζηξαθεί ζην Γήκν απφ ηελ JUDO απηφ πνπ θαθψο εηζέπξαμε. Θεξκά ΠΑΡΑΚΑΛΧ γηα ηηο φπνηεο εμειίμεηο ζην ζέκα απηφ λα έρσ ελεκέξσζε, σο άκεζα ζηγφκελνο θαη θαηεγνξνχκελνο δηαδηθηπαθά δηεζλψο. Δίλαη θακέλε ε αληιία ζην Πεξαρψξη θαη ρξεηάδεηαη επηζθεπή. Απηά πξέπεη λα ηα καληεχεηο πνιιέο θνξέο. Υξεηάδεηαη λα πιαζηηθνπνηεζνχλ θαη νη ππφινηπεο ηζηκεληέληεο δεμακελέο γηαηί ηα κπαιψκαηα δελ είλαη ε θαιχηεξε ιχζε. -6-

7 -7- Σν λεξφ ηνπ Καιάκνπ Πιαηξεηζηά πάεη ρακέλν ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. Σν κάζακε ηψξα ην θζηλφπσξν. Υξεηάδεηαη λα αγνξαζηεί νηθφπεδν θνληά ζηελ πεγή θαη λα ηνπνζεηεζνχλ κεηαιιηθέο δεμακελέο γηα λα κελ ράλνπκε ην λεξφ. ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ην λεζί καο ππάξρεη ζηαζκφο κεηαθφξησζεο (ΜΑ) πνπ βξίζθεηαη ζην Υνξδάθη ΜΠΡΟΣΑ ΑΔΣΟΤ. Γελ κπνξεί λα ππάξρεη Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο (ΥΤΣΑ). Σα ζθνππίδηα ηνπ λεζηνχ πεγαίλνπλ ζηελ Κεθαινληά ην ρεηκψλα 4 θνξέο. Σνπο κήλεο Ηνχλην, επηέκβξην θαη Οθηψβξην πξέπεη λα πεγαίλνπλ θάζε κέξα, ελψ ηνπο κήλεο ΗΟΤΛΗΟ θαη ΑΤΓΟΤΣΟ ρξεηάδεηαη θάπνηεο κέξεο ηελ εβδνκάδα λα πεγαίλνπλ δπν ΚΟΝΣΔΨΝΔΡ ζηελ Κεθαινληά, σο εθ ηνχηνπ ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη θαη δεχηεξν επηθαζήκελν γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ λεζηνχ. Γη απηφ ρξεηάδεηαη λα γίλεη ζπλεξγαζία κε ηελ Γηαδεκνηηθή Κεθαινληάο γηα λα έρνπκε ηνλ ίδην ηχπν επηθαζήκελνπ ψζηε ζε πεξίπησζε δεκηάο αηξάθηνξα ή θνληέηλεξ λα κπνξεί λα έξζεη απφ ηελ Κεθαινληά ην αλάινγν κεράλεκα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ λεζηνχ καο. Σα ΟΓΚΧΓΖ πνπ κέρξη αξρέο Ηνπιίνπ έπεθηαλ ζην Υνξδάθη, ηψξα πεγαίλνπλ ζηελ Κεθαινληά. Σν θφζηνο ζε θαχζηκα, ελνίθην ζηε ρσκαηεξή ηεο Κεθαινληάο θαη εξγαηνψξεο είλαη αξθεηά κεγάιεο. Ο ζηφινο ησλ νρεκάησλ πνπ έρνπκε είλαη παιηφο θαη ζέιεη αληηθαηάζηαζε. Τπάξρεη δπλαηφηεηα αγνξάο νρεκάησλ πνπ ηα ίδηα ζα κεηαθέξνπλ, ρσξίο ζηαζκφ κεηαθφξησζεο, ηα ζθνππίδηα ζηελ Κεθαινληά θαη πνπ ζα απηνθνξηψλεη ην έλα απηνθίλεην ην άιιν. Ήδε έρνπκε μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία απφζπξζεο ησλ νρεκάησλ πνπ είλαη γηα θαηαζηξνθή. Τπάξρεη κηα δηαδηθαζία ε νπνία έρεη δηάθνξα ζηάδηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα λα θηάζνπλ κέρξη ηνλ ΟΓΓΤ. Σελ δηαδηθαζία γλσξίδεη ν θ. Μαξνχιεο πχξνο πνπ είλαη κεραληθφο νρεκάησλ. Έρνπκε έμη (6) απηνθίλεηα πνπ ζέινπλ απφζπξζε θαη ηα νπνία δελ ιεηηνπξγνχλ. Γηα λα κελ έρνπκε θφζηνο ζην Γήκν απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο κε πξάμε κνπ θαηαζέζακε ηηο πηλαθίδεο ζηελ εθνξεία πξηλ κπεη ην λέν νηθνλνκηθφ έηνο. Ζ έθηαζε ζην Υνξδάθη έρεη πνιιά πξνβιήκαηα κε δαζαξρείν, ππξνζβεζηηθή θαη ρξεηάδεηαη ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ. Σελ κειέηε έρεη αλαιάβεη ε δηαδεκνηηθή. Υξεηάδεηαη πξνζσξηλή πεξίθξαμε γηα λα κελ είλαη αλεμέιεγθηε. Υξεηαδφκαζηε έλα ζηξέκκα γηα ηελ κεηαθφξησζε θαη κε αξθεηέο παξεκβάζεηο γηα λα κελ παξαζέξλεη ν αέξαο ηελ ψξα ηνπ αδεηάζκαηνο φηη κπνξεί λα πάξεη θαη λα βξσκίδεη ην πεξηβάιινλ.

8 -8- ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ Γίλεηε ην πξφγξακκα ηεο αλαθχθισζεο κε ηελ δηαδεκνηηθή. Γηα πξψηε ρξνληά πήγακε θαιά, ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα. Ζ βνήζεηα γηα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο απφ ηελ δηαδεκνηηθή δελ ήηαλ ε ζπκθσλεκέλε. Έρνπκε ππνγξάςεη πξφγξακκα γηα ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ην νπνίν κέρξη ηψξα δελ έρεη πινπνηεζεί. πγθεληξψλνληαη κπαηαξίεο κηθξέο. Οη κεγάιεο ησλ απηνθηλήησλ ζπγθεληξψλνληαη ζηελ Αγία Παξαζθεπή. Ζ πξνζπάζεηα πξέπεη λα εληαζεί θαη λα γίλεη γηα ηα ιάζηηρα θαη άιια πιηθά. Με ηελ Αλαθχθισζε κεηψλεηε ην 60% ησλ ζθνππηδηψλ ηνπιάρηζηνλ, πξνο φθεινο ηεο κείσζεο ησλ ζθνππηδηψλ θαη θέξδνο γηα ηνλ Γήκν. Ζ αλαθχθισζε ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, ησλ κπαηαξηψλ γίλεηε ρσξίο ρξέσζε ηνπ Γήκνπ, αιιά κε δηεπθφιπλζε ζηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη ελεκέξσζεο. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ησλ Ζ/Τ ζπζθεπψλ είλαη απαξάδεθηε. Γελ έρεη έξζεη κέρξη ηψξα νχηε κηα θνξά. ΥΩΡΗΑ Δίλαη ηα κηθξά ζηνιίδηα καο πνπ πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα θάλεηο πεξηζζφηεξα γηα ηνπο ιίγνπο ειηθησκέλνπο πνπ δνπλ ζ απηά, ηα πξνζηαηεχνπλ θαη καο δηαθεκίδνπλ ην θαινθαίξη. ΑΝΩΓΖ Λεηηνπξγεί ην ειηθνδξόκην, ζην νπνίν κπνξεί λα γίλεη θαη λπθηεξηλή πηήζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεηάδεηαη λα ιεηηνπξγνχλ ηα θψηα θαη ην κεράλεκα πξνζγείσζεο. Δρεη εθπαηδεπηεί απφ ηελ ΤΠΑ ν θ. Παμηλφο Υαξάιακπνο ηνπ Δπαγγέινπ ειεθηξνιφγνο. ηελ ίδηα πεξηνρή «Αλάιεςε Αλσγήο» έρεη θάλεη πξνκειέηε ην πξψελ ππνπξγείν κεηαθνξψλ κεηά απφ επηινγή ρψξνπ πνπ έγηλε απφ ηελ ππεξεζία πνιηηηθήο αεξνπνξίαο. Τπάξρνπλ αξθεηνί εζσηεξηθνί δξφκνη ηνπ ρσξηνχ πνπ ρξεηάδνληαη επηζθεπή, θαζψο θαη φινη νη αγξνηηθνί δξφκνη πνπ πνιχ ζπρλά ινγγφλνπλ ή ηνπο παξαζέξλνπλ νη βξνρέο. Τπάξρεη Κνηλνηηθφ θαηάζηεκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο Αγξνηηθφ Ηαηξείν.

9 Σν Γεκνηηθφ ζρνιείν έρεη κεηαηξαπεί ζε πνιηηηζηηθφ θέληξν, ην νπνίν έρεη γηα ρξήζε ν θνηλσθειήο φκηινο Αλσγήο ν νπνίνο θαη ην ζπληεξεί. -9- ΔΞΩΓΖ Τπάξρεη ην Κνηλνηηθφ θαηάζηεκα ην νπνίν δηαζέηεη δηακέξηζκα λνηθηαζκέλν. Γη απηφ ππάξρεη θαη θιεξνδφηεκα ζηελ Αζήλα απφ ην νπνίν έρνπκε θάπνηα έζνδα. Σν πξψελ Γεκνηηθφ ζρνιείν νινθιεξψλεηε σο πνιηηηζηηθφ θέληξν. Δμσηεξηθά έρεη θηηαρηεί έλα κηθξφ ζπηηάθη ην νπνίν ζέιεη ζνβάληηζκα θαη κηα πφξηα γηα λα ππνδερηεί ην ζεηζκνινγηθφ θέληξν πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ην γεσδπλακηθφ ηλζηηηνχην Παηξψλ. Τπάξρεη ζπλεξγαζία κε ην παλεπηζηήκην Παηξψλ θαη πεξηκέλνπλ λα ηνπο ελεκεξψζνπκε φηαλ ηειεηψζεη. Υξεηάδεηαη λα γίλεη ε πεξίθξαμε ηνπ ΠΑΡΚΗΝΚ ην νπνίν έρεη πάξεη εξγνιάβνο. Δπίζεο ππάξρνπλ αξθεηά κηθξά έξγα ζηα δξνκάθηα ή ζηηο ζθάιεο ηνπ. εκαληηθφ έξγν είλαη ε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζηε ζηξνθή Γνχινπ, θπξίσο σο δξφκνπ δηαθπγήο γηα ηνλ απεγθισβηζκφ ησλ θαηνίθσλ ζε πεξίπησζε θιεηζίκαηνο ηνπ κνλαδηθνχ θεληξηθνχ δξφκνπ πξφζβαζεο θαη δηαθπγήο. ΔΠΔΗΓΟΝ θαη ΤΜΑΝΣΗΚΟ έξγν είλαη ε πεξίθξαμε ηνπ Αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη ε εχξεζε πιεζίνλ ηνπ νηθνπέδνπ αξθεηά κεγάινπ γηα ηελ δεκηνπξγία ΠΑΡΚΗΝΓΚ. Ζ κειέηε γηα ηελ πεξίθξαμε έρεη ζηαιεί ζηελ αξραηνινγηθή ππεξεζία θαη αλακέλνπκε ηελ έγθξηζε γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. Έρσ ηελ πξφηαζε γηα ηελ πεξίθξαμε απφ εζάο θ. Καζζηαλέ κε δηθά ζαο έμνδα. Πξηλ θάλεηε ηελ πξφηαζή ζαο είρα θάλεη πξφηαζε ζηελ εηαηξεία ΣΗΣΑΝ γηα δσξεάλ ηζηκέληνπ θαη ζηελ εηαηξεία Ο. ΓΑΡΗΝΚ θαη ηα γηα παζζάινπο θαη ζπξκαηφπιεγκα κε ηελ δηθή καο ππνρξέσζε λα ηνπο αλαθέξνπκε ζηελ πηλαθίδα ησλ δσξεηψλ. Έρνπκε ηελ ζεηηθή απάληεζε απφ ηα ηζηκέληα ΣΗΣΑΝ πνπ δσξίδνπλ γηα ην ζθνπφ απηφ 20 ηφλνπο ηζηκέλην ην νπνίν πξέπεη λα παξαιάβνπκε απφ ην εξγνζηάζην ησλ Παηξψλ. Δπηζηνιή γηα ηνλ ίδην ιφγσ έρσ ζηείιεη θαη ζηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ, ρσξίο κέρξη ζήκεξα λα έρσ πάξεη απάληεζε. ΚΗΟΝΗ Μέλεη αθφκα αηειείσην ην δεκνηηθφ ζρνιείν πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο πνιηηηζηηθφ θέληξν. Τπάξρεη κειέηε νινθιήξσζεο ηελ νπνία έρεη θάλεη ν κεραληθφο ηεο ΣΤΓΚ

10 -10- θαη αχξην ηνπ Γήκνπ θ. Υξ. Γεκεηξηάδεο. Σν ρξεζηκνπνηεί ζήκεξα ν πνιηηηζηηθφο φκηινο ηνπ Κηνληνχ. Άκεζα θαη γξήγνξα ΠΡΔΠΔΗ λα νινθιεξσζεί ε ηζηκεληφζηξσζε ηνπ δξφκνπ πξνο ην ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟ πνπ πεγαίλεη ζην Φηιηαηξφ. Καη εδψ εζσηεξηθά ππάξρνπλ δξνκάθηα θαη αγξνηηθνί δξφκνη πνπ ζέινπλ ζπληήξεζε. Έρεη μεθηλήζεη ε πξφζβαζε, θαζαξηζκφο, θσηηζκφο θαη ηνπνζέηεζεο πηλαθίδαο ζην ζπίηη ηνπ Καξατζθάθε ε νπνία δελ νινθιεξψζεθε. ΛΔΤΚΖ Ζ Λεχθε έρεη θαη ηελ ζπλνηθία ηνπ Άη Γηάλλε ν δξφκνο ηνπ νπνίνπ ζέιεη πνιχ δνπιεηά. ηνλ Άη Γηάλλε πεγαίλεη δξφκνο ελφο ρηιηνκέηξνπ απφ ην ΥΑΝΗ ν νπνίνο είλαη ζηελφο θαη αδηάβαηνο. Θεσξψ θαη ην έρσ πεη ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρίαο φηη γηα ην κπάδσκα ηνπ ιηκέλνο Πίζσ Αεηνχ ν εξγνιάβνο λα θάλεη ηελ δηάλνημε ηνπ δξφκνπ θαη λα πάξεη ην πιηθφ. Τπάξρνπλ θαη εδψ δξνκάθηα πνπ ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε. Σν δεκνηηθφ ζρνιείν κέλεη αλαμηνπνίεην. ΠΔΡΑΥΩΡΗ Έρεη κεγάιν νδηθφ δίθηπ θαη ρξεηάδνληαη πνιιέο επεκβάζεηο. Τπάξρνπλ πνιιέο ιηζηέο πνπ αθνχ αμηνινγεζεί ε επηθηλδπλφηεηά ηνπο πξέπεη λα επηζθεπαζηνχλ. Ο δξφκνο γηα ηνλ Σαμηάξρε ζην Βνπλί έρεη κειέηε απφ ηελ ΔΓΝΑΣΗΑ ΑΔ ε νπνία είλαη ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο. Ο φξνθνο ηνπ Κνηλνηηθνχ θαηαζηήκαηνο έρεη δπν δηακεξίζκαηα. Σν έλα ρξεηάδεηαη λα γίλεη ε δηαδηθαζία ελνηθίαζεο θαη γηα ην δεχηεξν ππάξρεη απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα δνζεί ζηνλ παηδίαηξν πνπ ζα έξρνληαλ λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ. Γελ έρεη έξζεη θαλείο θαη απφ ην θαινθαίξη εμππεξεηήζακε (ζεξηλή πεξίνδνο θαη δελ έβξηζθε ζπίηη) ηνλ δηνηθεηή ηνπ Α.Σ. Ηζάθεο θαη ν νπνίνο αθφκα θαηνηθεί ζην δηακέξηζκα. ην θηίξην ηνπ Γεκνηηθνχ ζηεγάδεηε ε Ππξνζβεζηηθή ηνπ λεζηνχ. Δλψ ζην παιηφ δεκνηηθφ ζηεγάδεηε θαη ην ζπληεξεί ν θνηλσθειήο φκηινο Πεξαρσξίνπ.

11 -11- ΠΛΑΣΡΔΗΘΗΑ Πνιχ κεγάιν ην νδηθφ ηνπ δίθηπν. Έρεη αξθεηνχο δξφκνπο πνπ ζέινπλ ζπληήξεζε ή ππνζηχισζε. Ο δξφκνο ηνπ Μάξκαθα απφ ηνλ Πιαηξεηζηά έσο ηελ ζθάια παλαγηάο έρεη κειέηε θαη άδεηεο πνπ έγηλαλ απφ ηελ ΔΓΝΑΣΗΑ Α.Δ.. Καη απ απηφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πιηθά γηα ηελ πξφζρσζε ηνπ έξγνπ ζην ιηκάλη ηνπ Πίζσ Αεηνχ. Ο ίδηνο δξφκνο απφ ηηο Φξίθεο πνπ δηαλνίρηεθε πξφζθαηα, ζέιεη θαη βειηίσζε θαη ππάξρεη νθεηιή ζηνλ εξγνιάβν πνπ ηνλ έθηηαμε. Σν ιηκάλη ησλ Φξηθψλ κπνξεί λα κπεη ζε επξσπατθφ πξφγξακκα, αιιά ρξεηάδεηαη λα νινθιεξσζεί ε κειέηε πνπ εθπνλείηε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ννκαξρηαθή απηνδηνίθεζε θαη κεζαχξην απφ ηελ Πεξηθέξεηα. Μέλεη λ αλαηεζεί ε κειέηε «πκπιήξσζε, αλαζχληαμε θαη επηθαηξνπνίεζε κειέηεο θαηαζθεπήο θξεπηδσκάησλ θαη πξνζηαζίαο ζην ιηκάλη Φξηθψλ Γήκνπ Ηζάθεο» κε ην πνζφ ησλ γηα λα νινθιεξσζεί ν θάθεινο πνπ είλαη ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρίαο θαη κεζαχξην ηεο Πεξηθέξεηαο θαη λα ππνβιεζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε. Τπάξρεη Κνηλνηηθφ θαηάζηεκα ζην νπνίν ην θαινθαίξη ζηεγάδεηε ε βάξδηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θιηκαθίνπ. Δθεί βξίζθνληαη θαηαγεγξακκέλα κεραλήκαηα ηειεφξαζεο. Οινθιεξψζεθε ην Νεπηαγσγείν Πιαηξεηζηά φπνπ κεηά ηηο ενξηέο ΠΡΔΠΔΗ λα γίλεη ε κεηαθνξά ηνπ (πιηθψλ) καδί κε ηηο λεπηαγσγνχο θαη λα ζηεγαζηεί ην λεπηαγσγείν. Να ζεκεηψζσ φηη έρεη γίλεη έιεγρνο ηεο πεξηνρήο γηα ηνλ ακίαλην απφ ηνλ Γεκφθξηην θαη είλαη θαζαξφο ν ρψξνο. Μαδί ζα ζηεγαζηεί θαη ε ΓΔΠΟΚ πνπ έρεη ζθνπφ ηελ ζπιινγή βηβιίσλ γηα ηελ Οδχζζεηα θαη ηελ δεκηνπξγία Οδπζζεηαθήο βηβιηνζήθεο. Ζ ζπζηέγαζε βέβαηα παξ φηη είλαη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαη ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Πξνζσπηθά πηζηεχσ φηη ζα είλαη ηδαληθή ε ζπλχπαξμή ηνπο. Υξεηάδεηαη ιίγε βειηίσζε θαη ν εμσηεξηθφο ρψξνο ηνπ λεπηαγσγείνπ Πιαηξεηζηά. Απηφ δελ εκπνδίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Σν δεκνηηθφ Φξηθψλ θηινμελνχζε κέρξη ζήκεξα ην λεπηαγσγείν. Σν ρξεζηκνπνηεί θαη σο γξαθείν ν ζχιινγνο Φξηθψλ «Ο ΣΖΛΔΜΑΥΟ». Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ήηαλ λα ιεηηνπξγήζεη σο Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ αλ ηειείσλε ην INTEREG. Μπνξεί βέβαηα θαη ζήκεξα λα ζηεγάζεη έλα ηέηνην θέληξν.

12 -12- ΣΑΤΡΟ Αξθεηνί δξφκνη ζέινπλ επηζθεπή. Δθείλνο πνπ ρξεηάδεηαη εηδηθή κειέηε είλαη απφ ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ έσο ηηο Αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο κηαο θαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο εχξεζεο ηνπ ΟΓΤΔΗΑΚΟΤ ΑΣΔΧ ε θίλεζε ζα είλαη πνιχ κεγάιε. Υξεηάδεηαη λα νινθιεξσζεί εμσηεξηθά ε Κνηλνηηθή αίζνπζα. Μειέηε ππάξρεη απφ ηνλ κεραληθφ ηεο ΣΤΓΚ θ. Υξ. Γεκεηξηάδε. Υξεηάδεηαη θαζαξηζκφο θαη ηνπηθέο επηζθεπέο ιηζνδνκψλ ζην δξφκν ηειαηάησλ Φξηθψλ. πδεηήζακε κε ηνπο θιεξνλφκνπο ηεο νηθνγέλεηαο Παλαγή Λεθαηζά γηα ηελ δσξεά ηνπ ζπηηηνχ ηνπ νη νπνίεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί. Υξεηάδεηαη λα ζσζεί ε νηθία θαη θπξίσο λα αλαδεηρηεί ην έξγν θαη ε κεγάιε παγθφζκηα πξνζσπηθφηεηα ηνπ Παλαγή Λεθαηζά. Τπάξρεη πξφβιεκα φκβξησλ πδάησλ ζηε δηαζηαχξσζε ηνπ δξφκνπ απφ Αλσγή πξνο Βαζχ. ΦΖΜΗΟ Δίλαη ν πνιηηηζηηθφο θνξέαο ηνπ Γήκνπ πνπ ζπγρσλεχηεθε πξφζθαηα θαη πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ηνκείο: 1) Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο εθδφζεηο. 2) Λανγξαθηθφ Ναπηηθφ κνπζείν 3) Πηλαθνζήθε ζε ελνηθηαζκέλν θηίξην 4) Γεκνηηθή ρνξσδία 5) Γεκνηηθή Μαληνιηλάηα. Υξεηάδεηαη απφθαζε έληαμήο ηεο (ηψξα ιεηηνπξγεί κε πξσηνβνπιία ηνπ Γεκάξρνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ Φήκηνπ), ζε αίζνπζα ζην Βνπλάθη. Πξέπεη λα εθπνλεζεί, λα εγθξηζεί θαη λα δεκνζηεπηεί ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν ηνπ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ. ην ηππνγξαθείν βξίζθεηαη γηα έθδνζε ην βηβιίν κε ηίηιν «Ζ Ναπηηιία ηεο Ηζάθεο θαη νη Ναπηηθνί ηεο» ηνπ ζπγγξαθέα θ. Νίθνπ Βιαζζφπνπινπ, ην νπνίν ρξνληθά δελ πξνιαβαίλακε λα ηππψζνπκε. Έρεη

13 -13- μεθηλήζεη ε εθηχπσζε ζην ηππνγξαθείν ηνπ θ. Εφξδνπ. Ζ παξάδνζε θαη εμφθιεζε ζα γίλεη ην Έρνπκε αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλδξάκνπκε ζηελ έθδνζε βηβιίνπ πνπ γξάθεη ν θ. Γεκήηξεο Παΐδεο (Γαληάο) πνπ αλαθέξεηε ζε φια ηα επξήκαηα παγθνζκίσο ζρεηηθά κε ηνλ ΟΓΤΔΑ. Έρεη κηα κφληκε ππάιιειν θαη κηα γξακκαηέα απφ ηνλ Γήκν. αο παξαδίδσ ην πιηθφ ηνπ Ηζηνξηθνχ θαη ζπγγξαθέα θ. πχξνπ Λνπθάηνπ γηα ηνλ Πιάησλα Γξαθνχιε ην νπνίν είλαη έηνηκν γηα έθδνζε. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Έρεη νινθιεξσζεί ε κεηαηξνπή ηεο ζε Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε. Αζρνιείηαη κε ην πξφγξακκα ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ πνιχ ζεκαληηθφ θαη νπζηαζηηθφ γηα ηνλ γεξαζκέλν πιεζπζκφ καο. Τπεξεηνχλ ζην πξφγξακκα ηξεηο ππάιιεινη. Σν πξφγξακκα απηφ ήηαλ ήξζε πξψην ζηελ πεξηθέξεηα θαη γη απηφ επηδνηήζεθε, ελψ ζηελ Διιάδα ήηαλ ηξίην. Οινθιεξψζεθε ε αλαθαίληζε ηνπ δεκνηηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε θηλεκαηνγξάθν θαη ζπλεδξηαθφ θέληξν 126 ζέζεσλ ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη καο θηινμελεί απηή ηελ ζηηγκή. Παξά ηηο θαηεγνξίεο φηη δελ ζα μαλαιεηηνπξγήζεη. Πάληα δηαςεχδακε κε έξγν καο ηηο ΚΑΑΝΓΡΔ ΚΑΚΧΝ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ. ε ζπλεξγαζία κε ην αζιεηηθφ ζσκαηείν ΠΡΟΟΓΟ ιεηηνπξγεί ηκήκα ηζηηνπινΐαο κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. Έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο γηα ην άγαικα ηνπ ΟΓΤΔΑ θαη έρεη ππνγξαθεί ε ζχκβαζε κε ην ρπηήξην ηνπ θ. Νίθνπ Καπαξνχ. Ζ παξάδνζε ζα γίλεη κέζα ζηελ άλνημε. Δπηπξνζζέησο έρεη νινθιεξσζεί θαη βξίζθεηε ζε θάζε αδεηνδνηήζεσλ ε κειέηε δηακφξθσζεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ κπαζηνπληνχ ηνπ ιηκελαξρείνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγάικαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ην ιηκεληθφ ηακείν. Έρνπκε θάλεη επαγγεικαηηθή θσηνγξάθεζε φινπ ηνπ λεζηνχ κε copy right ηνπ Γήκνπ θαη έρνπκε εθδψζεη δπν ζεηξέο επαγγεικαηηθψλ θπιιαδίσλ θαζψο θαη ζεηξά απφ επαγγεικαηηθέο αθίζεο.

14 -14- Έρνπκε θάλεη ζπκπαξαγσγή κε ηελ δηζθνγξαθηθή εηαηξεία ιχξα ηελ πξσηφηππε ζχλζεζε ηεο κεινπνίεζεο ηεο Οδχζζεηαο ζε ζχλζεζε ηνπ Ηζαθήζηνπ ζπλζέηε Νεθηάξηνπ Καξαληδή ζε θσλεηηθά ηεο θ. αβίλαο Γηαλλάηνπ. Μέλεη ζε εθθξεκφηεηα ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο παγθφζκηαο πξψηεο παξνπζίαζεο ζηελ Ηζάθε. Βξηζθφκαζηε ζε πξνρσξεκέλεο ζπδεηήζεηο κε ην κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ Αέλανο πιεχζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Οδπζζεηαθνχ πινίνπ θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ δξάζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνβνιή ηνπ λεζηνχ καο κε ηελ έληαμε ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο σο κέινπο. Τπάξρνπλ πξνθαηαξηηθέο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο. Πξέπεη λα επραξηζηήζνπκε ην ιηκεληθφ ηακείν Κεθαινληάο θαη ηδηαίηεξα ηνπο πξνέδξνπο ηνπ θ. θ. Αξηειάξε θαη Μαλψιε Βαιέηα πνπ πνηέ δελ αξλήζεθαλ φηη ηνπο δεηήζακε θαη γη απηφ έγηλαλ πνιιά έξγα ηφζν ζην ιηκάλη Ηζάθεο, φζν θαη ηνπ Πίζσ Αεηνχ. Μαδί επραξηζηνχκε θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ γηα ηελ δηθή ηνπο βνήζεηα. ΓΖΠΔΓΟ Έρνπκε δπν γήπεδα: Α) Γεκνηηθφ γήπεδν Ηζάθεο Γηαζέηεη γήπεδν πνδνζθαίξνπ, γήπεδν πνδνζθαίξνπ 5Υ5 ηα νπνία είλαη έηνηκα. Έρεη γήπεδν κπάζθεη, βφιετ θαη ζηίβν 350κ. ηα νπνία πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ. Δπίζεο έρεη θεξθίδεο 900 ζέζεσλ κε απνδπηήξηα, γξαθεία θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Υξεηάδεηαη ζπλερψο επεκβάζεηο γηα λα βξίζθεηε ζε θαιή θαη αζθαιή θαηάζηαζε. Έρεη κηα ππάιιειν κεξηθήο απαζρφιεζεο γηα 18 κήλεο. Β) Κνηλνηηθφ γήπεδν ηαπξνχ Γηαζέηεη γήπεδν πνδνζθαίξνπ θαη θνληέτλεξ κε απνδπηήξηα θαη ηνπαιέηεο. Δπίζεο ππάξρεη έλα μχιηλν ζπηηάθη σο βνεζεηηθφο ρψξνο θαη θεξθίδεο 100 αηφκσλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε μέλν νηθφπεδν. ΠΡΔΠΔΗ λα ηνληζηεί φηη ε κηζή επηθάλεηα ηνπ γεπέδνπ αλήθεη ζην Γήκν. Σν άιιν κηζφ αλήθεη ζε ηδηψηε.

15 -15- ΚΑΠΖ Δίλαη λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γήκνπ κε δπν ππαιιήινπο θαη ζηεγάδεηε θάησ απφ ην Κέληξν Τγείαο ζε ηδηφθηεην ρψξν ηνπ Γήκνπ πνπ ζ απηφλ είλαη θηηζκέλν θαη ην Κέληξν Τγείαο. έλα δσκάηην ζηεγάδεηε ε ηειεφξαζε πνπ κεηαδίδεη ην πξφγξακκα ηνπ ΚΑΗ. ε άιιν δσκάηην ζηεγάδεηε κε ελνίθην ν ηδηψηεο θπζηνζεξαπεπηήο θ. Μαληάο Παληειήο. ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ Λεηηνπξγεί ζην ηδηφθηεην θηίξην ηνπ πξψελ μελνδνρείνπ «ΟΓΤΔΑ» ην νπνίν έρεη παξαρσξεζεί απφ ηνλ Γήκν γηα 15 ρξφληα ζην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ απνθιεηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΚΠΔ. Ξεθίλεζε λα ππνιεηηνπξγεί πξηλ ελλέα κήλεο επεηδή αθφκα δελ έρεη νινθιεξσζεί. Υξεηάδνληαη 15 θξεβάηηα αθφκα θαη θάπνηεο πξνζζήθεο ζηελ θνπδηλνηξαπεδαξία εξγαζηήξην. Βέβαηα δηακφξθσζε ρξεηάδεηαη θαη ν πεξηβάιινλ ρψξνο ηνπ θέληξνπ, ρσξίο απηφ λα είλαη εκπφδην γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ. Φέηνο πξνγξακκαηίδεηε λα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί θαηά ηνλ Φεβξνπάξην. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ ηφπν καο, γηαηί εθηφο ησλ πέληε θαη ζην κέιινλ επηά εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα ππεξεηνχλ ζ απηφ, ζα έρνπκε 100 καζεηέο ηελ εβδνκάδα πνπ ζα εθπαηδεχνληαη θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνιχ ζεκαληηθνχ γηα ηελ θχζε θαη ηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνχ καο. Γηνηθείηαη απφ πεληακειή επηηξνπή πνπ ηελ απαξηίδνπλ δπν δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη ηξεηο εθπαηδεπηηθνί ηνπ θέληξνπ. Δίλαη δε κηα ρνιηθή Δπηηξνπή ε νπνία επηρνξεγείηαη απφ ηνλ Γήκν φπσο θαη απηέο ησλ ζρνιείσλ. ΓΖΡΟΚΟΜΔΗΟ αο παξαδίδσ έλα ινγαξηαζκφ ζηελ Δζληθή κε ,35 θαη καδί ΕΖΣΩ έλα κεγάιν ζπγλώκε από ηνλ αείκλεζην δωξεηή πξκή θαη ηνπο ζπκπαηξηώηεο καο, θπξίωο ηνπο ρξίδνληαο ηελ βνήζεηά ηνπ Γεξνθνκείνπ, γηαηί δελ αγλόεζα ηηο απεηιέο γηα πξνζθπγή ζην ζπκβνύιην επηθξαηείαο θαη δελ ΣΟΛΜΖΑ λα ην μεθηλήζνπκε ζην νηθόπεδν ηνπ Η. Ν. Σαμηαξρώλ. Βνινδέξλακε ηξία ρξφληα σο δεκνηηθή αξρή απφ ηνλ Σαμηάξρε ζηα παξαπήγκαηα θαη ζην ρψξν ηνπ ΚΑΠΖ θαη δελ πήξακε ηελ ηειηθή απφθαζε.

16 -16- Κ. Καζζηαλέ, Μπνξείηε κέζα ζην Γελάξε θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ λα νινθιεξψζεηε ηελ κειέηε ηνπ Γεξνθνκείνπ ζην ρψξν ηνπ ΚΑΠΖ, ηελ νπνία έρεη ζρεδφλ έηνηκε ν θ. Μάζνο Γεπηεξαίνο ζηνλ νπνίν είρακε αλαζέζεη λα θάλεη ηελ κειέηε γηα ην νηθφπεδν ηνπ Σαμηάξρε. Υξεηάδνληαη βέβαηα μαλά απνθάζεηο. Ζ πξόηαζή κνπ έρεη εζηθή δηάζηαζε θαη όρη κηθξνπνιηηηθή ώζηε λα ηελ θξαηήζω γηα ηνλ εαπηό κνπ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ. Γη απηφ ζνπ παξαδίδσ ζπκβφιαην θαη έθζεζε ηεο δηθεγφξνπ θ. Γηνλπζίαο Βηηησξάηνπ πνπ κεηά απφ έξεπλα ζην ππνζεθνθπιάθεην Ηζάθεο βξήθε φηη ην νηθφπεδν ηνπ ΚΑΠΖ θαη Κέληξνπ Τγείαο είλαη ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ. χκθσλα δε κε ηνλ κεραληθφ άξηην θαη νηθνδνκήζηκν. Ζ πξφηαζε πνπ ζαο παξαδίδσ είλαη κε πνιχ ιηγφηεξα έμνδα κηαο θαη ππάξρνπλ νη βνεζεηηθνί ρψξνη ηνπ ΚΑΠΖ. ηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ λα γίλνπλ ΠΔΝΣΔ (κε πξννπηηθή γηα ΓΔΚΑ) δίθιηλα δσκάηηα γηα ηελ θηινμελία δέθα ζπκπαηξησηψλ καο. Πξνζνρή πάληα ζηελ νλνκαζία πνπ ζα δνζεί. ΜΔΛΔΣΔ 1.- Τπάξρεη ζε εμέιημε πξνκειέηε απφ ηελ top Plan γηα ηελ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ηνπ Γήκνπ καο. Απηφ είλαη ίζσο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην Γήκν καο ψζηε λα έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα εθηέιεζεο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θιπ. 2.- Τπάξρεη κειέηε κε αδεηνδνηήζεηο απφ ηελ top plan γηα κνλάδα 1000Μ3/24σξν γηα ηα Γεμηά πνπ βξίζθεηε ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο. 3.- ε ζπλεξγαζία κε ηελ ΚΔΓΚΔ ππάξρεη ζε εμέιημε έξγν πιεξνθνξηθήο κε ηίηιν «Δληαίν δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ». 4.- Τπάξρεη κειέηε γηα ην δξφκν ζην ΒΟΤΝΗ θαη ζην ΜΑΡΜΑΚΑ πνπ έρεη εθπνλήζεη ε Δγλαηία Α.Δ. Ζ κειέηε ππάξρεη ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο. 5.- Τπάξρεη έηνηκε κειέηε πνπ εθπφλεζε ην ίδξπκα κείδνλνο Διιεληζκνχ γηα ην πνιηηηζηηθφ θέληξν ηνπ δεκνηηθνχ Αλσγήο. Δίλαη κειέηε γηα ηελ δεκηνπξγία εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα. Γελ πξνθξίζεθε γηαηί έπξεπε λα έρνπκε θαηνίθνπο. Θέιεη μαλά ζχκππγκα ίζσο ππάξρνπλ θαηλνχξηα δεδνκέλα. 6.- Τπάξρεη κειέηε πισηψλ πξνβιεηψλ πνπ βξίζθεηε ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο.

17 Τπάξρεη αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα ην θηίξην ηνπ Κέληξνπ Οδπζζεηαθψλ πνπδψλ πνπ εθπφλεζε δσξεάλ ε θ. Αληέιια Παΐδε Κπξηαθίδε ηελ νπνία επραξηζηνχκε πνιχ. Πξνβιεπφηαλ γηα ηα παξαπήγκαηα ζην βάιην, αιιά δελ κπνξεί λα γίλεη γηαηί είλαη ρψξνο πξαζίλνπ θαη απαγνξεχεηε ε δφκεζε. Βξίζθεηαη ζην γξαθείν Γεκάξρνπ. 8.- Έρεη εθπνλεζεί κειέηε κνλνπαηηνχ ζηελ Καιαβξή αιιά ρξεηάδεηαη πνιχ δνπιεηά κέρξη ηελ νξηζηηθή έγθξηζή ηνπ. Βξίζθεηαη ζηηο Σερληθέο ππεξεζίεο. 9.- Τπάξρεη κειέηε γηα ηα νηθνδνκηθά ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Ηζάθεο πνπ είλαη ζην γξαθείν Γεκάξρνπ θαη ρξεηάδεηαη αθφκα ε ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε γηα λα ππνβιεζεί ζην ΔΠΑ Τπάξρεη θάθεινο ζην γξαθείν Γεκάξρνπ γηα ηνλ δξφκν ηεο Καλάηαο. Σν ηνπνγξαθηθφ δελ έρεη νινθιεξσζεί ιφγσ δηαθφξσλ δπζθνιηψλ. Έρσ ηελ ππνρξέσζε θάπνηα ζηηγκή λα ζαο ην θέξσ Έρεη νινθιεξσζεί κεηά απφ ηέζζεξα ρξφληα πεξίπνπ ην ηνπνγξαθηθφ αηγηαινχ θαη παξαιίαο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Λνχηζαο έσο ηελ θαξαδνκάληξα πνπ μεθηλά ην ζρέδην πφιεο. Έρνπλ δνζεί κε δηθαζηηθφ θιεηήξα ηα εηδνπνηεηήξηα γηα λα γίλνπλ ελζηάζεηο θαη λα νινθιεξσζεί ε απαιινηξίσζε ε νπνία πξέπεη λα γίλεη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Αλ μεθχγεη ν ρξφλνο μεθηλνχλ φια απφ ηελ αξρή φπσο γίλεηε κε ηελ παξαιία ηεο πφιεο ζην ηαπξφ ην γξαθείν ηνπ Γεκάξρνπ είλαη ην ηνπνγξαθηθφ ηεο κειέηεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο γηα ηνλ Πίζσ Αεηφ ην νπνίν έρεη νινθιεξσζεί ην γξαθείν ηνπ Γεκάξρνπ ππάξρεη ν ράξηεο πνπ πξνηείλεη ηηο ζέζεηο γηα ην εξγνζηάζην βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ πνπ εθπνλνχζε ε Ννκαξρία. Αγλνείηαη πνπ βξίζθεηε ην έξγν ηνλ ππνινγηζηή ηνπ Γεκάξρνπ ππάξρεη ε κειέηε γηα θφκπαθη βηνινγηθφ πνπ έρεη θηηάμεη ν Γήκνο ΚΔΑ. Υξεηάδεηαη επηθαηξνπνίεζε θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ γηα ην λεζί καο. ΠΡΗΝ δπν εβδνκάδεο θαηέζεζα ζην ΤΠΔΥΧΓΔ γηα ην πξφγξακκα ΔΠΔΡΑΑ πξφηαζε γηα ηελ πξνθήξπμε κειέηεο γηα Βηνινγηθφ θαη Απνρεηεπηηθφ ηεο πφιεο. Οη πιεξνθνξίεο ιέλε φηη βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιφ δξφκν. Υξεηάδεηαη επαγξχπλεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξφηαζεο θαη ηεο κειέηεο. Πξηλ ηελ θαηάζεζε είρα ππνγξάςεη πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ λήζσλ. Δίλαη βέβαην πσο φζν πην γξήγνξα ηξέμεη ε αλσηέξσ κειέηε θαη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζε ιηγφηεξν απφ πέληε

18 -18- ρξφληα δελ ζα νινθιεξσζεί. Μέρξη ηφηε ζα έρνπκε πξφβιεκα απνβιήησλ. ΑΚΟΜΑ θαη αλ πξνρσξήζεη γξήγνξα ε κειέηε, αδεηνδφηεζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ θφκπαθη βηνινγηθνχ ζα πεξάζνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα. Σν πξφβιεκα ήηαλ ρζεο, ζήκεξα θαη αχξην. ΤΠΑΡΥΔΗ ΣΡΟΠΟ ΓΗΑ ΦΣΖΝΖ θαη ΑΜΔΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔ Σν πξφβιεκα είλαη κεγάιν. ΔΠΗΖ πξηλ δπν εβδνκάδεο ππέγξαςα ηελ ζχκβαζε κε ηνλ ΔΟΣ πνπ κε ην πνζφ ησλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ πέληε νηθνηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο (κνλνπάηηα) ζην λεζί καο. Πεξηκέλνπκε ηελ ζχκβαζε απφ ηνλ ΔΟΣ. Κ.Δ.Π Λεηηνπξγεί ζε λνηθηαζκέλν θηίξην. Τπεξεηνχλ ηξία άηνκα. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ Α: Γάλεηα Τπάξρνπλ ηέζζεξα δάλεηα απφ παξαθαηαζεθψλ θαη δαλείσλ. Δίλαη παιαηνηέξσλ εηψλ ηα νπνία παξαθξαηνχληαη απφ ηηο ηαθηηθή θαηαλνκή ηνπ Γήκνπ πνπ δίλεη ην θξάηνο. 1) Σν 2001 γηα 20 ρξφληα κε 7% πνζφλ ,25 δφζε έηνπο ,59 Γηα αγνξά νηθνπέδνπ. 2) Σν ,9% πνζφ δφζε έηνπο ,11 Γηα πξνκήζεηα κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 3) Σν ,9% πνζφ δφζε έηνπο ,84 Γηα ζπληήξεζε. 4) Σν ,9% πνζφ δφζε έηνπο 4.462,42 Γηα αγνξά αθηλήηνπ. ΤΝΟΛΟ ,25 δόζε έηνπο ,96 Σν ηειεπηαίν ηεηξάκελν κπνξέζακε λα θέξνπκε ζε θάπνηα ηζνξξνπία ην ηακείν ηνπ Γήκνπ ηεο νπνίαο αθόκα ε πξώηε θάζε δελ έρεη νινθιεξωζεί. Αλνίμακε όπωο πξέπεη επηκέξνπο ινγαξηαζκνύο, όρη όια ζην ηζνπβάιη, γηα κπεη ηάμε. Δπίζεο πήξακε απόθαζε ζην Γεκνηηθό ζπκβνύιην θαη ζηε

19 -19- Γεκαξρηαθή γηα λα δεηεζνύλ επηηόθηα από ηηο ηξάπεδεο. Δίλαη θάηη ην νπνίν πξέπεη ζύληνκα λα νινθιεξωζεί. Βέβαηα ην ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ην δηπινγξαθηθό. Θέιεη ηηο απνθάζεηο ηνπ θαη απηό. Πάληωο ε κεραλνξγάλωζε είλαη έηνηκε λα ην ππνδερηεί. Β: Λνγαξηαζκνί Η: ηελ ΑΣΔ 1) Κξαηηθφο Βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφ ,32 2) Γήκνο Ηζάθεο ηακεηαθ. Απνζ. ΑΣΗΚ ,19 3) Γήκνο Ηζάθεο ηακεηαθή δηαρείξηζε ,94 4) Γεκνηηθφ σδείν. 35,21 5) Ναπηηθφ ιανγξαθηθφ Μνπζείν ,38 6) Γεκνηηθφ δηακέξηζκα Δμσγήο ,15 7) χζηεκα ΠΟΛΤ.. 0,00 8) Αγξνηηθά ΠΡΟ.. 0,00 9) πλέρηζε ΑΓΡ. 0,00 10) Άγαικα Οδπζζέα 8.920,90 11) Αλαζθαθέο ΑΓ 0,00 12) Δκπνξηθφ Κέληξν 0,00 13) Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρ. Βνήζεηα ζην ζπίηη ,44 14) ΚΑΠ Αθαιάησζεο ,30 15) Καζαξηφηεηα 0,00 16) Ννκηθά πξφζσπα. 0,00 17) ΑΣΑ ΔΚΣΑΚΣΑ. 0,00 ΤΝΟΛΟ ΥΡΖΜΑΣΩΝ ζηελ ΑΣΔ ,83 ΗΗ: ηελ ΔΣΔ 1) Γήκνο Ηζάθεο (ΚΑΠΖ) γηα γεξνθνκείν ,35 2) Αθαιάησζε ,45 3) Γεκνηηθφο παηδηθφο ζηαζκφο.. 489,75 4) Γεκνηηθή επηρείξεζε ,69 5) Γεκνηηθή επηρείξεζε (θηλεκαηνγξάθνο) 8.684,70

20 -20-6) Δπηηξνπή δεκνηηθνχ γπκλαζηεξίνπ 295,11 ΤΝΟΛΟ ΥΡΖΜΑΣΩΝ ζηελ ΔΣΔ ,05 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: α) Αγξνηηθή Ηζάθεο ,83 β) Δζληθή Ηζάθεο ,05 ΤΝΟΛΟ: ,88 Γ: Γηάθνξεο ππνρξεώζεηο αλεμόθιεηεο 1) Οθείινπκε δπν έξγα ηα νπνία έρνπλ εθηειεζηεί (παιηφο δξφκνο Πεξαρσξίνπ) ζηνλ θ. Γήκν Καζζηαλφ χςνπο ) Οθείινπκε ηέζζεξα έξγα πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ΣΡΗΑ γηα ην λεπηαγσγείν Πιαηξεηζηά θαη ΔΝΑ γηα ην πνιχθεληξν Δμσγήο ζηνλ θ. ππξνγηάλλε Ννπηζάην.. χςνπο ) Δπίζεο ζε φζνπο κεηέθεξαλ κπάδα κεηά ηελ θσηηά ζηελ παιηά ρσκαηεξή, πιελ θ. Γήκνπ Καζζηαλνχ πνπ δελ ζέιεη, νθείινπκε ) Απφ ηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή ζηνπο ππαιιήινπο χδξεπζεο νθείινληαη πεξίπνπ θαη 5) Γελ πξνιάβακε λα εμνθιήζνπκε δηάθνξα κηθξνπνζά ζε δηθαηνχρνπο πνπ ην ζπλνιηθφ χςνο αλέξρεηαη ζε ) Βέβαηα έρνπλ γίλεη εξγαζίεο πνπ δελ νινθιεξψζεθαλ γξαθεηνθξαηηθά ηηο ηειεπηαίεο κέξεο. Έρνπλ θνπεί ή θαη δελ έρνπλ θνπή ηηκνιφγηα απφ ηα νπνία δελ έρσ εηθφλα. Δπεηδή ζέιω λα είκαη απόιπηνο, ζωζηόο, εηιηθξηλήο θαη δίθαηνο ΟΦΔΗΛΩ λα ζαο πω ηα εμήο: 1 νλ : Σα EXTRA ησλ ηξαπεδψλ είλαη ηεο ΣΔΣΑΡΣΖ 29 Γεθεκβξίνπ θαη άξα ζα γίλνπλ εμνθιήζεηο επηηαγψλ πνπ έρνπλ δνζεί αθφκα θαη αχξην 31 Γεθεκβξίνπ. 2 νλ : Σελ ΓΔΤΣΔΡΑ πξψηε εξγάζηκε εκέξα ηνπ λένπ ρξφλνπ ζα πάξσ μαλά ηα EXTRA απφ ηηο ηξάπεδεο ψζηε λα έρνπκε ην αθξηβέο θιείζηκν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 νπφηε ζα είλαη θαη ε πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο παξάδνζεο. Θα ελεκεξσζείηε. 3 νλ : Αθνχ έδσζα ηα πνζά ησλ ηξαπεδψλ ήηνη ,88, αλαθέξζεθα ζε θάπνηεο νθεηιέο. Σν πνζφ απηφ είλαη: Σνχην ζεκαίλεη φηη ζηηο 29/12/2010 παξαδίδσ ζην λέν Γήκαξρν ην πνζφ ησλ ,88.

21 -21-4 νλ : Απφ ην ηξαπεδηθφ άζξνηζκα ηεο 31/12/2010 ζα αθαηξέζσ μαλά ην γηα λα έρνπκε φινη ηελ πιήξε θαη πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή εηθφλα πνπ παξαιακβάλεη ν λένο καο Γήκαξρνο. ΠΡΟΩΠΗΚΟ Μφληκνη: Σξηάληα επηά. Μεξηθήο απαζρφιεζεο: ηξεηο Οθηάκελε ζχκβαζε: Γχν αο παξαδίδσ θαηάζηαζε κε ηα νλφκαηα, ηηο εηδηθφηεηεο, ηελ ππεξεζία πνπ απαζρνινχληαη θαη πφζεο κέξεο άδεηεο ρξσζηά ν Γήκνο ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ Λεηηνπξγεί ζε θηίξην ηνπ Γήκνπ ζην Βνπλάθη δίπια απφ ην λεπηαγσγείν, έρεη δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ηξεηο ππαιιήινπο. ΥΟΛΔΗΑ Έρνπκε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε: 1) 2/ζ Οινήκεξν λεπηαγσγείν ζην Βαζχ. 2) 1/ζ Οινήκεξν Πιαηξεηζηά. 3) 4/ζ Γεκνηηθφ ηαπξνχ. 4) 7/ζ Γεκνηηθφ Ηζάθεο: Ξεθηλήζακε λα δηνξζψζνπκε ην γήπεδν κπάζθεη. κσο ε πξνζθνξά θαη ε θαιή επηζθεπή ηνπ δελ ζα ήηαλ ε θαιχηεξε ιχζε γηα ζσζηή επηζθεπή γη απηφ δελ αλαηέζεθε. Υξεηάδεηαη ε επηζθεπή ηνπ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνπκε: 1) Γπκλάζην Ηζάθεο. 2) Γεληθφ Λχθεην Ηζάθεο. 3) ΔΠΑΛ Ηζάθεο. Τπάξρνπλ ζε φια ηα Κνηλνηηθά δηακεξίζκαηα ζρνιηθά θηίξηα ηα νπνία αλήθνπλ ζην Γήκν θαη πνπ ζε θάζε ρσξηφ αλαθέξνπκε ηελ ρξήζε ηνπ.

22 -22- Κ. Ησάλλε Καζζηαλέ. Θεσξψ φηη κπφξεζα λα ζαο δψζσ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηνλ Γήκν Ηζάθεο. Ίζσο θάηη λα κνπ έρεη δηαθχγεη. ηη ζεκαληηθφ ζπκεζψ ζα ζαο ην δψζσ εγγξάθσο. Πάλησο νπνηαδήπνηε απνξία θαη αλ έρεηε παξαθαιψ κελ δηζηάδεηε λα κε ξσηάηε. Ο Γήκνο πνπ ππεξέηεζα γηα ΣΔΔΡΑ ρξφληα δελ είλαη δηθφο κνπ ή ησλ ζπλεξγαηψλ κνπ, είλαη φισλ ησλ Ηζαθεζίσλ. Δγψ σο ππεξέηεο ηνπ είκαη ππνρξεσκέλνο λα βνεζήζσ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΜΟΤ ζε φηη κπνξψ. πλερίδσ λα είκαη ελεξγφο πνιίηεο θαη κάιηζηα ζ απηά ηα ηέζζεξα ρξφληα μεθίλεζα ην ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ κνπ ζηελ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ, ηελ ΚΟΗΝΧΝΗΑ θαη ζηελ «ΠΟΛΗΣΗΚΖ» ε νπνία ΉΜΔΡΑ δελ είλαη απηή πνπ ΘΔΛΧ ΝΑ ΤΠΖΡΔΣΧ. Πφηε θαη αλ ζα ην νινθιεξψζσ ην δηδαθηνξηθφ δελ γλσξίδσ. Τπνρξενχκαη λα παξαθνινπζψ θαη λα ζπκκεηέρσ ζηελ δσή ηνπ ηφπνπ καο. ΠΡΔΠΔΗ λα ζαο δψζσ ηελ ηειεπηαία εηθφλα ηεο «ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ» πνπ απφ κεζαχξην θαιείζαη λα ππεξεηήζεηο. 1) Μελ μεράζεηο κέζα ζην Α εμάκελν θάζε έηνπο λα θάλεηο εζχ θαη φινη νη αηξεηνί θαη ππεχζπλνη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ην πφζελ έζρεο. 2) Ο Αληηδήκαξρνο ηεο πξψηεο δηεηίαο θ. Νίθνο Σζηληήιαο είλαη θαηεγνξνχκελνο γηα ηελ παιηά ρσκαηεξή ζην ΥΟΡΓΑΚΗ Αεηνχ. 3) Δγψ είκαη θαηεγνξνχκελνο γηα ηελ θσηηά ζηελ παιηά ρσκαηεξή. 4) Δίκαη θαηεγνξνχκελνο γηαηί θηηάρηεθε ν δξφκνο ηνπ Μάξκαθα απφ ην ιηκάλη ησλ Φξηθψλ. 5) Γελ έρσ ιάβεη αθφκα πξφζθιεζε ζε απνινγία, αιιά απ απηή πνπ έιαβε ν γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θ. Γηψξγνο Οηθνλνκίδεο θαίλεηε φηη ν εθπξφζσπνο ηεο Γεξκαληθήο κνλάδαο αθαιάησζεο JUDO θ. Κνπξάηνο καο έρεη κελχζεη γηα πιαζηνγξαθία πξαθηηθψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ εθηφο απφ ηνλ γξακκαηέα, ηνλ Γήκαξρν θαη ηελ Αληηδήκαξρν θ. Μεηαμά. 6) Βξέζεθα θαηεγνξνχκελνο καδί κε ηνπο: Αληηδήκαξρν θ. Αγγέιηθα Μεηαμά, ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θ. κεξν Κσζηφπνπιν θαη ηνλ κεραληθφ ηνπ Γήκνπ θ. Γεκήηξε Αξθνπδή, ζην δηαδίθηπν θαη ζε ελληά ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο κε κηα αλππφγξαθε θαηαγγειία πνπ έρεη ηελ θξάζε Τπάιιεινη Γήκνπ Ηζάθεο θαη ην ηειέθσλν ηεο γξακκαηείαο. Γη απηή ηελ θαηαγγειία έξρνληαη ζπλερώο έγγξαθα. Παξαθαιώ γη απηή ηελ ππόζεζε ην θάζε ηη πνπ έξρεηαη λα κνπ ην δίδεηαη ζε θωηνηππία γηαηί πξέπεη λ

23 -23- απνδείμω όηη δελ είκαη ειέθαληαο, αιιά θαη γηαηί ζα θπλεγώ κε πάζνο όζν ΕΩ λα βξω ηελ πεγή θαη ηνπο θαηαγγέιινληεο. ην γξαθείν ηνπ Γεκάξρνπ έρσ δπν θαθέινπο πνπ έρνπλ ην ίδην πιηθφ ζε θσηνηππία. Δίλαη δηάθνξα έγγξαθα πνπ ήξζαλ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ θαη έθξηλα φηη πξέπεη λα ελεκεξσζείηε απφ κέλα. Μαδί έρσ θαη δπν ηξεηο επηζηνιέο - θαηαγγειίεο πνπ επψλπκα έρνπλ γίλεη ζην Γήκν ψζηε λα έρεηε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην ηη κπνξεί λ αληηκεησπίζεηε. Σν θείκελν ηεο παξάδνζεο ην έρσ ζε ηξία αληίγξαθα λα ην ππνγξάςνπκε. Έλα γηα ην Αξρείν ηνπ Γήκνπ. Έλα γηα εζάο θαη έλα γηα εκέλα. Έηζη ζα έρεηε κηα ρεηξνπηαζηή εηθφλα γηα έιεγρν, εξσηήκαηα πνπ ίζσο πξνθχςνπλ φηαλ κε αληηθαηαζηήζεηε. Ίζσο απφ θάπνηα δεηήζεηε δηεπθξηλήζεηο, ίζσο κε θξίλεηε γη απηά πνπ ζαο παξέδσζα. ΔΓΧ θαη πξηλ νινθιεξψζσ, ζα μεζηξαηίζσ απφ ηελ παξάδνζε, γηαηί νθείισ λα επραξηζηήζσ εζάο αγαπεηνί ζπκπαηξηψηεο-ζεο πνπ κνπ δψζαηε ηελ επθαηξία γηα ηέζζεξα ρξφληα λα ζαο ππεξεηήζσ απφ ηελ ζέζε ηνπ Γεκάξρνπ, γηαηί κνπ δψζαηε ηελ δπλαηφηεηα λα κάζσ πνιιά, λα γίλσ πνην ζνθφο, πνην νινθιεξσκέλνο σο πνιίηεο θαη λα ζαο βεβαηψζσ φηη ζα ζπλερίζσ λα ζαο ππεξεηψ θαη σο ελεξγφο πνιίηεο ζα νκηιψ, ζα εθθξάδσ ηελ γλψκε κνπ κε παξξεζία θαη δελ ζα εμαθαληζηψ σο δηάηηνληαο αζηέξαο. Θα ζπλερίζσ λα είκαη ην κηθξφ αζηεξάθη πνπ απφ ην 1977 είκαη ζπλερψο ζε θάζε γσληά ηνπ λεζηνχ καο κε ηα ιάζε θαη ηα ζσζηά ηνπ, ηελ επηκνλή ηνπ, ηελ μεξνθεθαιηά ηνπ. Να επραξηζηήζσ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα δξψκελα ηεο ηεηξαεηίαο. Να επραξηζηήζσ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ καο πνπ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία βνήζεζαλ ηελ Γεκνηηθή αξρή λα θάλεη ην έξγν ηεο. Πνιιά απ απηά πνπ πεηχρακε ρσξίο ηελ δηθή ηνπο ζπκβνιή δελ ζα είραλ γίλεη. Να επραξηζηήζσ ηηο Αξρέο ηνπ λεζηνχ, ηνπο θνξείο, ηα ζσκαηεία γηα ηελ πνιχ θαιή θαη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία πνπ είρακε. Να επραξηζηήζσ φζνπο ππεξέηεζαλ κε επηηπρία ζηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γήκνπ. Ήηαλ πνιχηηκε ε πξνζθνξά ηνπο. Να επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο Παξέδξνπο ησλ ρσξηψλ καο πνπ κφρζεζαλ, έηξεμαλ, πξνζπάζεζαλ, αμηνπνίεζαλ φια ηα ρξήκαηά ηνπο θαη απαίηεζαλ πεξηζζφηεξα. Να επραξηζηήζσ νλνκαζηηθά ηνπο Γεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηεο πιεηνςεθίαο Βαγγέιε Ληβάλε, Νίθν Γελδξηλφ, Κσζηήξε Υξηζηίλα, Σζηληήια Νίθν, Αγγέιηθα

24 -24- Μεηαμά, Γξίβα Δπγέλην, Κσζηφπνπιν κεξν ηνπ Οδπζζέα θαη Νεθηάξην Γξίβα πνπ ζηάζεθαλ δίπια κνπ ζαλ αδέιθηα, κε βνήζεζαλ θαη ζηα δχζθνια θαη ζηα εχθνια. Πνιπαγαπεκέλνη κνπ ζπλεξγάηεο δεκνηηθνί ζχκβνπινη, Πάξεδξνη θαη κέιε ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ φηη έγηλε απηά ηα ηέζζεξα ρξόληα είλαη δηθό ζαο έξγν. Δγψ ηαπεηλά ήκνπλ ν ζπληνληζηήο εθηειεζηήο. ην λέν Γήκαξρν, ζε φινπο εζάο πνπ είζηε παξφληεο, ζε φινπο ηνπο ζπκπαηξηψηεο καο φπνπ γεο, ηνπο λαπηηθνχο καο, ηνπο ζηξαηηψηεο καο, ζηελ λενιαία καο Δχρνκαη ΚΑΛΖ ΥΡΟΝΗΑ, κε ΤΓΔΗΑ, ΔΤΣΤΥΗΑ, ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΠΡΟΚΟΠΖ, ΚΑΛΟ ΠΔΡΑΜΑ ΣΖ ΠΑΣΡΗΓΑ καο ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΤΛΑ θαη ΣΖΝ ΥΑΡΤΒΓΖ θαη ΠΟΛΤ ΑΗΗΟΓΟΞΗΑ ΓΗΑ ΣΟ Κ. Καζζηαλέ, ΝΔΔ ΓΖΜΑΡΥΔ ηεο ΟΜΖΡΗΚΖ ΗΘΑΚΖ. αο εχρνκαη γηα άιιε κηα θνξά, ΚΑΛΖ ΓΤΝΑΜΖ, ΤΠΟΜΟΝΖ, ΔΠΗΜΟΝΖ θαη πξνπάλησλ ΤΝΔΖ θαη ΔΒΑΜΟ ζην ζεζκφ, ηνπο πνιίηεο θαη ην λεζί καο πνπ θαιείζαη καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ, ην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ηνπο αηξεηνχο ησλ ρσξηψλ καο λα ππεξεηήζεηο γηα ην θαιφ ηνπ Μηθξνχ Νεζηνχ καο. ΣΔΛΟ πηζηεχσ φηη ΠΡΔΠΔΗ λα μεθηλήζεηε άκεζα ηελ πνιπδαίδαιε δηαδηθαζία γηα ηελ επίζεκε αλαγλψξηζε ηνπ εκβιήκαηνο θαη ηνπ ινγφηππν ηνπ Γήκνπ. Σν ΑΒΒΑΣΟ ην πξσί 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη ΧΡΑ 08:00 ζαο πεξηκέλσ έμσ απφ ην Γεκαξρείν λα ζαο παξαδψζσ ηα θιεηδηά ηνπ ΓΖΜΟΤ θαη λα πςψζνπκε ηελ ζεκαία ηεο ΔΛΛΑΓΑ θαη ηνπ ΓΖΜΟΤ καο κε ηελ ζπλνδεία ηεο θηιαξκνληθήο ηνπ Κνηλσθειή Οκίινπ Ηζάθεο. αο επραξηζηψ Με εθηίκεζε -Ο- ΠΑΡΑΓΗΓΧΝ -Ο- ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΧΝ Γεψξγηνο ΣΖΛ. Βαζηιφπνπινο Γάζθαινο Γήκαξρνο Ηζάθεο Ησάλλεο Αλη. Καζζηαλφο Νενεθιεγείο Γήκαξρνο

25

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Το κείμενο που ακολουκεί είναι το κείμενο του live blog όπωσ καταγράφθκε μζςα από τθν αίκουςα του ΔΣ με χρονολογικι ςειρά, διορκωμζνο ορκογραφικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ Α ΦΑΠΖ ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΚΤΡΗΑΚΖ 6/7/2014 Ώξα έλαξμεο 10π.κ. Γξαθείν Λνγηζηψλ, Κάληγγνο 27,5 νο νξ. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζζεο ην ζεκεξηλφ εηήζην ζπλέδξην ηεο ΑΓΜΔ γίλεηαη ζην ηέινο κηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ

Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Ζ Πξόιεςε ηεο Τγείαο κέζσ ησλ Γήκσλ» 20 & 21 Απξηιίνπ 2007 Πνιηηηζηηθό & πλεδξηαθό Κέληξν Γαΐο, Μαξνύζη ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πξόεδξνο Α/Α Όλνκα Δπώλπκν Σίηινο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ......ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ κηα δηεζλήο ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο γηα ηελ αλάγθε έξεπλαο ζηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 22 Ινπιίνπ, 2009 επηκειεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis επηέκβξηνο 2011 Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 1 Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ ειεπζεξία

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Μάιοσ 2013 Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 3 2. ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΔΑΑ-ΗΝΣΗΣΟΤΣΑ-ΑΛΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

-ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ θ. Γ. αθειιαξίδε.

-ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ θ. Γ. αθειιαξίδε. Πξνο -ηελ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θ. Ρ. Γνύξνπ, -ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηκήκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ ΤΡΗΕΑ -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Ηλεκηρονική Προέκδοζη e-book Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Ζξάθιεην 2010 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 3 - Βηνγξαθηθό εκείσκα Ο γελλήζεθε

Διαβάστε περισσότερα