ΓΖΜΟ ΗΘΑΚΖ Σπύρου Ράζου ΙΘΑΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΖΜΟ ΗΘΑΚΖ Σπύρου Ράζου 138 283 00 ΙΘΑΚΗ"

Transcript

1 -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΙΘΑΚΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΙΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ Αριθμ. Πρωτ: 154 ΓΖΜΟ ΗΘΑΚΖ Σπύρου Ράζου ΙΘΑΚΗ Γραφείο Δημάρχου, Τηλ. : , Fax: , ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΖΜΟΤ ΗΘΑΚΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΖΜΑΡΥΟ Γηψξγν ηει. Βαζηιφπνπιν ΣΟΝ ΔΚΛΔΓΔΝΣΑ ΓΖΜΑΡΥΟ Γηάλλε Αλη. Καζζηαλφ ΗΘΑΚΖ Αγαπεηνί ζπκπαηξηψηεο, Ζ ζεκεξηλή παξνπζία καο εδψ δελ πξνβιέπεηε απφ πνπζελά. Γειαδή δελ ππάξρεη δηαδηθαζία παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ελφο Γήκνπ. Θεσξψ φηη ε ζεκεξηλή πξάμε ΠΡΔΠΔΗ λα είλαη ζεζκφο θαη λα γίλεηε ηελ ΠΡΧΣΖ ΖΜΔΡΑ εγθαηάζηαζεο ηεο λέαο Γεκνηηθήο Αξρήο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη νπζηαζηηθφ γεγνλφο γηα ηελ πνξεία ηνπ θάζε ηφπνπ. Σν λα παξαδφζεηο ΓΤΟ θιεηδηά ςειιίδνληαο κέζα ζνπ ζηνλ αληηθαηαζηάηε ζνπ «πέζε θαη θνιχκπα» είλαη θνβεξό ιάζνο, αλεχζπλν, αληηδενληνινγηθφ, αληηδεκνθξαηηθφ θαη γη απηφ πηζηεχσ φηη ΠΡΔΠΔΗ λα γίλεη Νφκνο. Κ. Καζζηαλέ, Καη αξράο ζέισ λα ζαο επρεζψ ΚΑΛΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ θαη ΔΠΗΚΟΓΟΜΖΣΗΚΖ ΘΖΣΔΗΑ γηα ηελ ΑΝΑΠΣΤΞΖ θαη παξαπέξα πξφνδν ηνπ λεζηνχ καο θαη ησλ πνιηηψλ ηνπ. Δχρνκαη Τγεία, Τπνκνλή, Δπηκνλή, Γχλακε, Κνπξάγην, Απνθαζηζηηθφηεηα θαη χλεζε ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ζαο. Δχρνκαη λα έρεηε Καιή πλεξγαζία κε ηελ αληηπνιίηεπζε, ηνπο θνξείο θαη ηνπο πνιίηεο ηνπ λεζηνχ καο. Δίλαη αλαγθαία ζηνηρεία γηα λα πάεη ν ηφπνο καο κπξνζηά. Πξνζσπηθά Χ ΔΝΔΡΓΟ ΠΟΛΗΣΖ, ζε ηνχην ην νλεηξηθφ λεζί κε ην νπνίν είκαη παζνινγηθά ΔΡΧΣΔΤΜΔΝΟ, ζα ζπλερίζσ ηελ ελεξγφ παξνπζία κνπ θαη ζην

2 -2- κέιινλ. αο ηνλίδσ κε έκθαζε φηη γηα ην θαιφ ηνπ ηφπνπ καο ζα είκαη πάληα ζηελ δηάζεζή ζαο, αλ πηζηεχσ φηη είλαη ζσζηφ απηφ πνπ ιέηε, γηα λα βνεζήζσ ζην έξγν ζαο πνπ ζα είλαη γηα ηελ πξφνδν ηνπ ηφπνπ καο θαη πνπ ΠΗΣΔΤΧ ΑΚΡΑΓΑΝΣΑ πσο είκαη ππνρξεσκέλνο λα ην θάλσ γηαηί έηζη ππεξεηψ ηηο ΑΡΥΔ κνπ, ην ΠΑΘΟ κνπ γηα ην λεζί ηνπ ΟΓΤΔΑ θαη ηηκψ ηνπο ΤΜΠΑΣΡΗΧΣΔ καο πνπ κε εμέιεμαλ λα ηνπο ππεξεηήζσ γηα ηέζζεξα ρξφληα απφ ηελ ζέζε ηνπ Γεκάξρνπ. Σν ίδην ζα είκαη ζθιεξφο επηθξηηήο, αλ πηζηεχσ φηη απηφ πνπ θάλεηε είλαη ιάζνο γηα ηνλ ηφπν καο. Θα αλαθεξζψ κε ιίγα ιφγηα ζε πνιινχο ηνκείο, ζα θάλνπκε πξνηάζεηο γη απηά πνπ δηαπηζηψζακε ζηελ πνξεία καο θαη δελ κπνξέζακε λα νινθιεξψζνπκε θπξίσο απφ ηελ θνβεξή γξαθεηνθξαηία, ηελ πνιπλνκία, ηελ εκπινθή πνιιψλ ππεξεζηψλ, ηνπο πνιιαπινχο ζπγθάηνηθνπο ζην Γήκν, ζηελ αλππαξμία αξκνδηνηήησλ απφ ηνλ Γήκαξρν, ηελ έιιεηςε ρξεκάησλ θαη πνιιά άιια. ΓΔΝΗΚΑ Ο Γήκνο καο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ είλαη νξγαλσκέλνο ζε Γ/λζεηο θαη ηκήκαηα έηζη ψζηε ν θάζε ηνκέαο λα είλαη απηφλνκνο. Τπάξρεη παξ φια απηά ν Οξγαληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ πνπ είλαη ζε ηζρχ απφ ην θαινθαίξη θαη ζα κπνξέζεηε δεηιά δεηιά λα θάλεηε ηα πξψηα βήκαηα ζπλαληψληαο γξαθεηνθξαηηθνχο θαη λνκηθνχο παξαινγηζκνχο. Σψξα ρξεηάδεηαη θαη λέα ηξνπνπνίεζε ιφγσ ησλ λέσλ ππεξεζηψλ πνπ θέξλεη ν «Καιιηθξάηεο». Γπφκηζε ρξφληα πξνζπαζνχκε λα ςεθηνπνηήζνπκε φια ηα θηίξηα θαη ηηο ππεξεζίεο γηα λα έρνπλ κέζσ δηαδηθηχνπ επηθνηλσλία ψζηε λα ζπλεξγάδνληαη θαη ζπλελλννχληαη, λα βάινπκε πξνγξάκκαηα εμππεξέηεζεο ππαιιήισλ θαη ππεξεζηψλ, λα κπεη δηπινγξαθηθφ θιπ.. Σψξα ην ζχζηεκα είλαη έηνηκν λα δερηεί φιε ηελ ειεθηξνληθή νξγάλσζε πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο Γήκνο. Δίλαη ψξα λα ζηακαηήζνπλ ηα ρεηξφγξαθα θαη ην ςάμηκν ραξηηψλ πνπ θαλείο δελ μέξεη πνπ είλαη θαη πνπ ζα ηα βξεη. Μπνξέζακε απφ ηελ εηαηξεία ηνπξηζηηθψλ αθηλήησλ λα πάξνπκε γηα ρξήζε θαη αμηνπνίεζε γηα 50 ρξφληα ην ΛΑΕΑΡΔΣΟ. Δίλαη θαη απηφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ Γήκνπ.

3 -3- Δίλαη λνηθηαζκέλε απφ ηνλ ΔΟΣ ζην Γήκν ε καξίλα ζηνπ Σζηξηκπή θαη πιεξψλνπκε ελνίθην ζηνλ ΔΟΣ. ΚΟΗΝΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ: Τπάξρεη έλα κπάραιν. Γελ κπφξεζα λ αζρνιεζψ κε ην ζέκα εληαηηθά. Δίλαη γεγνλφο φηη ππάξρεη ΚΟΗΝΖ πεξηνπζία κε ηηο έσο ζήκεξα Κνηλφηεηεο Καιάκνπ θαη Καζηνχ, κεζαχξην Γήκνπ Λεπθάδαο, ε νπνία βξίζθεηε θπξίσο ζηε Ηζάθε θαη ιίγα ζηξέκκαηα ζηελ Αηησιναθαξλαλία πιεζίνλ ηνπ Μχηηθα. Δίρακε ζπλελλφεζε κε ηνπο Πξνέδξνπο φρη φκσο κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Σν Μαθξνπνχζη δελ πξνιάβακε λα ην πάξνπκε απφ ηα ηνπξηζηηθά αθίλεηα. Πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη πξηλ 20εηία, ίζσο θαη πεξηζζφηεξν, ν Γήκνο ην έρεη αγνξάζεη κε ΓΡΥ. γηα λα ην αμηνπνηήζεη ζχκθσλα κε θάπνηνπο φξνπο νη νπνίνη πνηέ δελ έγηλαλ θαη γη απηφ ε εηαηξεία ηνπξηζηηθψλ αθηλήησλ ην ζεσξεί δηθφ ηεο. ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΡΘΔΗ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΗΑΣΗ ΔΗΝΑΗ ΠΛΖΡΧΜΔΝΟ. Ο Γήκνο καο έρεη αδειθνπνηεζεί κε Γήκνπο ηνπ Δζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα. Ζ αλαθνξά είλαη ελδεηθηηθή. 1) Σν 2008 κε ηνλ Γήκν Υώξαο Νέζηνξνο. ήκεξα κε ηνλ Καιιηθξάηε είλαη ν Γήκνο Πχινπ Νέζηνξνο. ηφρνο ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ΣΖΛΔΜΑΥΟΤ. 2) Δλεξγνπνηήζεθε ε παιαηφηεξε αδειθνπνίεζε κε ηνλ Γήκν Έγθσκεο Κχπξνπ ν νπνίνο είρε αδειθνπνηεζεί κε ηνπο Γήκνπο Ηζάθεο, Πηνιεκαΐδαο θαη Υαλίσλ. Έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα γίλεηε θάζε ρξφλν ζπλάληεζε ζε θάζε Γήκν κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα επεμεξγαζίαο. Σν 2011 έρεη αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε ν Γήκνο Πηνιεκαΐδαο κε ηνλ Καιιηθξάηε λνκίδσ ιέγεηε Δνξδαίαο. Σν 2012 ηελ νξγάλσζε ζα έρεη ν Γήκνο Ηζάθεο γηα λ αξρίζεη μαλά ν λένο θχθινο επαθψλ απφ ηελ Έγθσκε. 3) Φέηνο ην θαινθαίξη δέρηεθα αληηπξνζσπεία απφ ην Γήκν MONTE DI PROCITA ηεο Ηηαιίαο ν νπνίνο δήηεζε ηελ αλαλέσζε απηήο ηεο αδειθνπνίεζεο ε νπνία είρε γίλεη ην Μάξηην ηνπ ) Σν 2007 αδειθνπνηεζήθακε κε ηελ Δπαξρία Καιαβξίαο ηεο Ννηίνπ Ηηαιίαο. 5) Γελ έρνπκε αδειθνπνηεζεί αιιά βξηζθφκαζηε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα ηεο Βξαΐιαο Ρνπκαλίαο θαη ζπδεηψ κε ηνλ θ. Υαξάιακπν Καξαβία, Πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο. Πηζηεχσ φηη ΠΡΔΠΔΗ λα αδειθνπνηεζνχκε θαη λα δεζνχκε καδί ηνπο γηα ηζηνξηθνχο θαη φρη κφλν ιφγνπο. Δίκαζηε κέιε ζε δηάθνξα ζρήκαηα πνπ θαηά θαηξνχο δεκηνπξγνχληαη φπσο:

4 -4-1) εηζκφπιεθησλ πφιεσλ 2) Παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ 3) ΤΝΓΚΔ. Γειαδή ζχλδεζκνο λεζησηηθψλ πεξηνρψλ. 4) Διιεληθφ Γίθηπν Μηθξψλ Νεζηψλ. Δίκαη Γξακκαηέαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Δίλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θνξείο κε αξθεηέο επηηπρίεο γηα ηα λεζηά καο. πκκεηέρνπκε σο δίθηπν ζε φιεο ηηο επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ππνπξγείσλ. Δίκαη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ζηελ επηηξνπή Ηνλίσλ λήζσλ Γπηηθήο Διιάδνο Πεινπνλλήζνπ. 5) Δίκαζηε κέιε ηνπ θνξέαο δηαρείξηζεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ, ιφγσ ερηλάδσλ, κε εθπξφζσπν ζην Γ.. Απηή ηελ πεξίνδν είκαη εθπξφζσπνο ηεο ΣΔΓΚΗ. ΜΑΕΗ κε ην παλεπηζηήκην ηεο Νάπνιεο εθπνλνχκε πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα. Σν παξαθνινπζεί θηιφινγνο θ. Γεκήηξεο Ραπηφπνπινο. Έρνπκε ζπδεηήζεη κε ηνλ δηεπζπληή ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο ηνπ BRASOV ηεο Ρνπκαλίαο θαη πεξηκέλνπκε απάληεζε κε ζηφρν ζην παγθφζκην ζπλέδξην γηα ηελ Οδχζζεηα πνπ ζα γίλεη ην 2012 λα παίμνπλ ζηελ Ηζάθε ην έξγν ηνπ ΒΔΡΝΣΖ λνκίδσ, πνπ έρεη γξάςεη γηα ηνλ Οδπζζέα. Δπίζεο ν Γήκνο καο ζπλδηνξγαλψλεη κε ην Κέληξν Οδπζζεηαθψλ ζπνπδψλ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θάζε ρξφλν ην παλειιήλην ζπλέδξην Οκεξηθήο θηινινγίαο κε Έιιελεο θηινιφγνπο θαη θάζε ΣΡΗΑ ρξφληα ην ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΓΤΔΗΑ κε Οκεξηζηέο θαζεγεηέο απ φιν ηνλ θφζκν. Σνπνζεηήζεθε ε πξνηνκή ηνπ ΟΓΤΔΑ κπξνο απφ ην Γεκαξρείν. Κάηη πνπ ήηαλ αίηεκα ησλ θαηνίθσλ. Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα ην ιεσθνξείν ηνπ Γήκνπ εθηειεί ΓΧΡΔΑΝ ζπγθνηλσλία γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξηψλ Αλσγήο θαη Δμσγήο ζε θνηλφ δξνκνιφγην. Σν θαινθαίξη πνπ νη θάηνηθνη απμάλνπλ γίλνληαη δπν δξνκνιφγηα. Έλα γηα θάζε ρσξηφ. Οινθιεξψζεθε ε αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζην πίζσ θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ, ηφζν ζε γξαθεία θαη θαζίζκαηα, φζν ζε πιήξε ζχγρξνλν ςεθηαθφ εμνπιηζκφ. Γηνξγαλψλακε γηα ηέζζεξα ρξφληα ζηε ρακειή ηνπξηζηηθή πεξίνδν (αξρέο Ηνπιίνπ) κε ην αλνηθηφ ζεξηλφ παλεπηζηήκην σο θέληξνπ αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεχζπλε πεξηβαιινληηθήο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θ. Παξαζθεπή Βαζάια θαη μέλα παλεπηζηήκηα. ηα ηέζζεξα ρξφληα εθπ/θαλ 1000 άηνκα πεξίπνπ.

5 -5- ην γξαθείν ηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ Αληηδεκάξρσλ ππάξρεη ην ΥΔΓΗΟ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ην νπνίν ΠΡΔΠΔΗ λα θηηάμεηε κέζα ζηνλ Ηαλνπάξην. ΤΓΡΔΤΖ Πνιχ βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ καο. Υξεηάδεηαη ε αιιαγή ησλ ζηδεξέλησλ ζπλδεζκνινγηψλ ηνπ δηθηχνπ ζην Κηφλη κε πιηθά αλνμείδσηα. Δπηζθεπάζακε ηελ παιηά κνλάδα ζηα ΓΔΞΗΑ κέλεη λα εθαξκνζηεί απφ ηελ ζχκβαζε ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν αξλείηαη λα εθπαηδεπηεί ιφγσ εζσηεξηθψλ πξνβιεκάησλ. Υξεηάδεηαη λ αιιάμνπλ ηα θίιηξα γηα λα είλαη νινθαίλνπξγηα ε κνλάδα. χκθσλα κε ηελ λνκνζεζία (ζαο δίλσ απνθάζεηο Γεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ άιισλ Γήκσλ, εγθξίζεηο πεξηθεξεηψλ θαη θάπνηα άξζξα ηεο λνκνζεζίαο ) κπνξείηε λα ππνγξάςεηε ζχκβαζε κε ηελ εηαηξεία πνπ έθαλε ηελ επηζθεπή θαη κέζα ζε δπν κήλεο λα ππάξρεη κέζα ζην θηίξην θαη λέα κνλάδα 500Μ3θαη ζπλνιηθά ζηα ΓΔΞΗΑ 1.500Μ3/24σξν, άξα δπλαηφηεηα 24ψξνπ χδξεπζεο ηεο πφιεο θαη ηνπ Πεξαρσξίνπ. Αλ ηάρηζηα δελ πξνρσξήζεηε ζ απηήλ ηελ δηαδηθαζία θνβάκαη φηη ην θαινθαίξη ζα είλαη φπσο ζην θεηηλφ. Δθηφο απφ ηα θίιηξα πνπ ρξεηάδνληαη θαη ην θφζηνο ηνπο είλαη ζπλ ΦΠΑ, ε κνλάδα αληίζηξνθεο φζκσζεο ζα είλαη θζελφηεξε 7-10% απ απηή πνπ επηζθεπάζακε θαη ηνχην δηφηη είρακε πξνβιέςεη λα ππάξρνπλ πιηθά ψζηε κπαίλνληαο λέα λα κελ ρξεηάδνληαη λένη πίλαθεο θιπ. Υξεηάδεηαη ζύλδεζε ηεο επηζθεπαζκέλεο κνλάδαο κε ην δηαδίθηπν. Δίλαη ζε εμέιημε δηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα κηαο κνλάδαο 500Μ3 γηα ην Βαζχ θαη 200Μ3 γηα ηνλ ηαπξφ. Σάρηζηα ΠΡΔΠΔΗ κέζα ζην Γελάξε λα νξίζεηε ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ γηα λα ζπλερηζηεί ε αμηνιφγεζε ηεο 2 εο θάζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. Ο δηαγσληζκφο είλαη ζηνλ αέξα απφ ηνλ ΗΟΤΛΗΟ ηνπ Δπίζεο ππάξρεη ρξπζνπιεξσκέλε κειέηε γηα κνλάδα 1000Μ3 ζηα Γεμηά απφ ηελ top plan, ην νπνίν δελ εγθξίζεθε ηειηθά. Ζ σθειηκφηεηά ηνπ έγθεηηαη ζηηο αδεηνδνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ. Τπάξρεη δεμακελή λεξνχ 300Μ3 αγνξαζκέλε γηα ηνλ Πιαηξεηζηά θαη ρξεηάδεηαη λα γίλεη κφλν ε βάζε γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηεο θαη ε ζχλδεζε ηεο κε ην δίθηπν πιήξσζεο θαη δηαλνκήο παξάιιεια κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο. Παξακέλεη αζχλδεην κε ην θεληξηθφ δίθηπν ηεο πφιεο ην ηκήκα: 1) Κάζηξν πξνο ΓΔΞΗΑ 2) Άγηνο Κσλ/λνο αξαθίληθν.

6 3) Αζχλδεην κε ην δίθηπν ηεο πφιεο είλαη απηφ ηεο Φαξαδνκάληξαο πξνο ηα κλήκαηα. Ζ ζπκθσλία κε ηνλ ηδηνθηήηε ζηα κλήκαηα είλαη πσο ζα παίξλεη λεξφ φηαλ έρεη ε πφιε θαη φρη ζε βάξνο ηεο πφιεο. 4) Τπάξρεη πξφηαζε απφ ηελ εηαηξεία Σζάθνπ λα πάεη λεξφ απφ ην αξαθίληθν ζην Φηιηαηξφ θαη κε δηθά ηνπ έμνδα λα θαηαζθεπάζεη ην δίθηχν. Πξφβιεκα ππάξρεη θαη ζηε γεψηξεζε Πεξαρσξηνχ ε νπνία εθ φζνλ παξάγνπλ λεξφ ηα εξγνζηάζηα αθαιάησζεο δελ ρξεηάδεηαη λα ζπλδεζεί θαη λα ιεηηνπξγεί. Ίζσο ρξεηαζηεί ζε έθηαθηε αλάγθε ΜΟΝΟ. ηνλ φξρν νρεκάησλ βξίζθνληαη ηα κεραλήκαηα ηεο παιηάο κνλάδαο αθαιάησζεο κε ζθνπφ θάπνηα απ απηά λα ηνπνζεηεζνχλ έμσ απφ ην Λανγξαθηθφ πξνο έθζεζε ηεο πξψηεο κνλάδαο αθαιάησζεο πνπ ηνπνζεηήζεθε ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Σν δίθηπν ΠΔΡΑΥΧΡΗΟΤ ηνλ ηειεπηαίν κήλα παξνπζίαζε πξφβιεκα. Κάπνπ έρεη δηαξξνή θαη γη απηφ έλα ηκήκα ηνπ ρσξηνχ δελ παίξλεη λεξφ. Αλ πδξνδνηήζνπκε ζα πάλε ρακέλα 180Μ3 λεξνχ. Ζ βιάβε είλαη ςειά ζε λενηζηκεληαξηζκέλν δξφκν φπνπ ηα κεραλήκαηα ιφγσ ηνπ πιέγκαηνο πνπ έρεη ην νδφζηξσκα δελ εληνπίδνπλ ηηο βάλεο γηα λα θιεηζηνχλ θαη λα γίλεη ε επηζθεπή. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ραιάζεη ν δξφκνο ζε κεγάιε απφζηαζε. Υξήδεη παξέκβαζεο πξηλ ηελ Άλνημε. Σνπο δπν ηειεπηαίνπο κήλεο έρνπκε ελφριεζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ φηη ν Γήκνο ρξσζηά ζην Κξάηνο ην ΦΠΑ απφ θάπνηα ηηκνιφγηα ησλ εηψλ 2006 θαη 2007 πνπ έρεη θφςεη ε Γεξκαληθή εηαηξεία JUDO (αθαιαηψζεηο). Σν ΦΠΑ ν Γήκνο ην έρεη πιεξψζεη ζηελ εηαηξεία. Ήδε έρεη θχγεη επηζηνιή πξνο ηελ ΓΤΟ Ηζάθεο λα καο δψζεη εγγξάθσο πνηα ηηκνιφγηα είλαη, πνην ην πνζφ νθεηιήο. Τπάξρεη επξσπατθή νδεγία πνπ ην ΦΠΑ πιεξψλεηε ζηε ρψξα πνπ θάλεη ηελ αγνξά. ΚΑΚΩ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΒΑΛΕ ΦΠΑ. Δπνκέλσο αλαιακβάλεηε λα πιεξψζεηε ζην Διιεληθφ δεκφζην ην ΦΠΑ θαη ηαπηφρξνλα λα επηζηξαθεί ζην Γήκν απφ ηελ JUDO απηφ πνπ θαθψο εηζέπξαμε. Θεξκά ΠΑΡΑΚΑΛΧ γηα ηηο φπνηεο εμειίμεηο ζην ζέκα απηφ λα έρσ ελεκέξσζε, σο άκεζα ζηγφκελνο θαη θαηεγνξνχκελνο δηαδηθηπαθά δηεζλψο. Δίλαη θακέλε ε αληιία ζην Πεξαρψξη θαη ρξεηάδεηαη επηζθεπή. Απηά πξέπεη λα ηα καληεχεηο πνιιέο θνξέο. Υξεηάδεηαη λα πιαζηηθνπνηεζνχλ θαη νη ππφινηπεο ηζηκεληέληεο δεμακελέο γηαηί ηα κπαιψκαηα δελ είλαη ε θαιχηεξε ιχζε. -6-

7 -7- Σν λεξφ ηνπ Καιάκνπ Πιαηξεηζηά πάεη ρακέλν ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. Σν κάζακε ηψξα ην θζηλφπσξν. Υξεηάδεηαη λα αγνξαζηεί νηθφπεδν θνληά ζηελ πεγή θαη λα ηνπνζεηεζνχλ κεηαιιηθέο δεμακελέο γηα λα κελ ράλνπκε ην λεξφ. ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ην λεζί καο ππάξρεη ζηαζκφο κεηαθφξησζεο (ΜΑ) πνπ βξίζθεηαη ζην Υνξδάθη ΜΠΡΟΣΑ ΑΔΣΟΤ. Γελ κπνξεί λα ππάξρεη Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο (ΥΤΣΑ). Σα ζθνππίδηα ηνπ λεζηνχ πεγαίλνπλ ζηελ Κεθαινληά ην ρεηκψλα 4 θνξέο. Σνπο κήλεο Ηνχλην, επηέκβξην θαη Οθηψβξην πξέπεη λα πεγαίλνπλ θάζε κέξα, ελψ ηνπο κήλεο ΗΟΤΛΗΟ θαη ΑΤΓΟΤΣΟ ρξεηάδεηαη θάπνηεο κέξεο ηελ εβδνκάδα λα πεγαίλνπλ δπν ΚΟΝΣΔΨΝΔΡ ζηελ Κεθαινληά, σο εθ ηνχηνπ ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη θαη δεχηεξν επηθαζήκελν γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ λεζηνχ. Γη απηφ ρξεηάδεηαη λα γίλεη ζπλεξγαζία κε ηελ Γηαδεκνηηθή Κεθαινληάο γηα λα έρνπκε ηνλ ίδην ηχπν επηθαζήκελνπ ψζηε ζε πεξίπησζε δεκηάο αηξάθηνξα ή θνληέηλεξ λα κπνξεί λα έξζεη απφ ηελ Κεθαινληά ην αλάινγν κεράλεκα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ λεζηνχ καο. Σα ΟΓΚΧΓΖ πνπ κέρξη αξρέο Ηνπιίνπ έπεθηαλ ζην Υνξδάθη, ηψξα πεγαίλνπλ ζηελ Κεθαινληά. Σν θφζηνο ζε θαχζηκα, ελνίθην ζηε ρσκαηεξή ηεο Κεθαινληάο θαη εξγαηνψξεο είλαη αξθεηά κεγάιεο. Ο ζηφινο ησλ νρεκάησλ πνπ έρνπκε είλαη παιηφο θαη ζέιεη αληηθαηάζηαζε. Τπάξρεη δπλαηφηεηα αγνξάο νρεκάησλ πνπ ηα ίδηα ζα κεηαθέξνπλ, ρσξίο ζηαζκφ κεηαθφξησζεο, ηα ζθνππίδηα ζηελ Κεθαινληά θαη πνπ ζα απηνθνξηψλεη ην έλα απηνθίλεην ην άιιν. Ήδε έρνπκε μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία απφζπξζεο ησλ νρεκάησλ πνπ είλαη γηα θαηαζηξνθή. Τπάξρεη κηα δηαδηθαζία ε νπνία έρεη δηάθνξα ζηάδηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα λα θηάζνπλ κέρξη ηνλ ΟΓΓΤ. Σελ δηαδηθαζία γλσξίδεη ν θ. Μαξνχιεο πχξνο πνπ είλαη κεραληθφο νρεκάησλ. Έρνπκε έμη (6) απηνθίλεηα πνπ ζέινπλ απφζπξζε θαη ηα νπνία δελ ιεηηνπξγνχλ. Γηα λα κελ έρνπκε θφζηνο ζην Γήκν απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο κε πξάμε κνπ θαηαζέζακε ηηο πηλαθίδεο ζηελ εθνξεία πξηλ κπεη ην λέν νηθνλνκηθφ έηνο. Ζ έθηαζε ζην Υνξδάθη έρεη πνιιά πξνβιήκαηα κε δαζαξρείν, ππξνζβεζηηθή θαη ρξεηάδεηαη ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ. Σελ κειέηε έρεη αλαιάβεη ε δηαδεκνηηθή. Υξεηάδεηαη πξνζσξηλή πεξίθξαμε γηα λα κελ είλαη αλεμέιεγθηε. Υξεηαδφκαζηε έλα ζηξέκκα γηα ηελ κεηαθφξησζε θαη κε αξθεηέο παξεκβάζεηο γηα λα κελ παξαζέξλεη ν αέξαο ηελ ψξα ηνπ αδεηάζκαηνο φηη κπνξεί λα πάξεη θαη λα βξσκίδεη ην πεξηβάιινλ.

8 -8- ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ Γίλεηε ην πξφγξακκα ηεο αλαθχθισζεο κε ηελ δηαδεκνηηθή. Γηα πξψηε ρξνληά πήγακε θαιά, ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα. Ζ βνήζεηα γηα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο απφ ηελ δηαδεκνηηθή δελ ήηαλ ε ζπκθσλεκέλε. Έρνπκε ππνγξάςεη πξφγξακκα γηα ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ην νπνίν κέρξη ηψξα δελ έρεη πινπνηεζεί. πγθεληξψλνληαη κπαηαξίεο κηθξέο. Οη κεγάιεο ησλ απηνθηλήησλ ζπγθεληξψλνληαη ζηελ Αγία Παξαζθεπή. Ζ πξνζπάζεηα πξέπεη λα εληαζεί θαη λα γίλεη γηα ηα ιάζηηρα θαη άιια πιηθά. Με ηελ Αλαθχθισζε κεηψλεηε ην 60% ησλ ζθνππηδηψλ ηνπιάρηζηνλ, πξνο φθεινο ηεο κείσζεο ησλ ζθνππηδηψλ θαη θέξδνο γηα ηνλ Γήκν. Ζ αλαθχθισζε ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, ησλ κπαηαξηψλ γίλεηε ρσξίο ρξέσζε ηνπ Γήκνπ, αιιά κε δηεπθφιπλζε ζηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη ελεκέξσζεο. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ησλ Ζ/Τ ζπζθεπψλ είλαη απαξάδεθηε. Γελ έρεη έξζεη κέρξη ηψξα νχηε κηα θνξά. ΥΩΡΗΑ Δίλαη ηα κηθξά ζηνιίδηα καο πνπ πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα θάλεηο πεξηζζφηεξα γηα ηνπο ιίγνπο ειηθησκέλνπο πνπ δνπλ ζ απηά, ηα πξνζηαηεχνπλ θαη καο δηαθεκίδνπλ ην θαινθαίξη. ΑΝΩΓΖ Λεηηνπξγεί ην ειηθνδξόκην, ζην νπνίν κπνξεί λα γίλεη θαη λπθηεξηλή πηήζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεηάδεηαη λα ιεηηνπξγνχλ ηα θψηα θαη ην κεράλεκα πξνζγείσζεο. Δρεη εθπαηδεπηεί απφ ηελ ΤΠΑ ν θ. Παμηλφο Υαξάιακπνο ηνπ Δπαγγέινπ ειεθηξνιφγνο. ηελ ίδηα πεξηνρή «Αλάιεςε Αλσγήο» έρεη θάλεη πξνκειέηε ην πξψελ ππνπξγείν κεηαθνξψλ κεηά απφ επηινγή ρψξνπ πνπ έγηλε απφ ηελ ππεξεζία πνιηηηθήο αεξνπνξίαο. Τπάξρνπλ αξθεηνί εζσηεξηθνί δξφκνη ηνπ ρσξηνχ πνπ ρξεηάδνληαη επηζθεπή, θαζψο θαη φινη νη αγξνηηθνί δξφκνη πνπ πνιχ ζπρλά ινγγφλνπλ ή ηνπο παξαζέξλνπλ νη βξνρέο. Τπάξρεη Κνηλνηηθφ θαηάζηεκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο Αγξνηηθφ Ηαηξείν.

9 Σν Γεκνηηθφ ζρνιείν έρεη κεηαηξαπεί ζε πνιηηηζηηθφ θέληξν, ην νπνίν έρεη γηα ρξήζε ν θνηλσθειήο φκηινο Αλσγήο ν νπνίνο θαη ην ζπληεξεί. -9- ΔΞΩΓΖ Τπάξρεη ην Κνηλνηηθφ θαηάζηεκα ην νπνίν δηαζέηεη δηακέξηζκα λνηθηαζκέλν. Γη απηφ ππάξρεη θαη θιεξνδφηεκα ζηελ Αζήλα απφ ην νπνίν έρνπκε θάπνηα έζνδα. Σν πξψελ Γεκνηηθφ ζρνιείν νινθιεξψλεηε σο πνιηηηζηηθφ θέληξν. Δμσηεξηθά έρεη θηηαρηεί έλα κηθξφ ζπηηάθη ην νπνίν ζέιεη ζνβάληηζκα θαη κηα πφξηα γηα λα ππνδερηεί ην ζεηζκνινγηθφ θέληξν πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ην γεσδπλακηθφ ηλζηηηνχην Παηξψλ. Τπάξρεη ζπλεξγαζία κε ην παλεπηζηήκην Παηξψλ θαη πεξηκέλνπλ λα ηνπο ελεκεξψζνπκε φηαλ ηειεηψζεη. Υξεηάδεηαη λα γίλεη ε πεξίθξαμε ηνπ ΠΑΡΚΗΝΚ ην νπνίν έρεη πάξεη εξγνιάβνο. Δπίζεο ππάξρνπλ αξθεηά κηθξά έξγα ζηα δξνκάθηα ή ζηηο ζθάιεο ηνπ. εκαληηθφ έξγν είλαη ε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζηε ζηξνθή Γνχινπ, θπξίσο σο δξφκνπ δηαθπγήο γηα ηνλ απεγθισβηζκφ ησλ θαηνίθσλ ζε πεξίπησζε θιεηζίκαηνο ηνπ κνλαδηθνχ θεληξηθνχ δξφκνπ πξφζβαζεο θαη δηαθπγήο. ΔΠΔΗΓΟΝ θαη ΤΜΑΝΣΗΚΟ έξγν είλαη ε πεξίθξαμε ηνπ Αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη ε εχξεζε πιεζίνλ ηνπ νηθνπέδνπ αξθεηά κεγάινπ γηα ηελ δεκηνπξγία ΠΑΡΚΗΝΓΚ. Ζ κειέηε γηα ηελ πεξίθξαμε έρεη ζηαιεί ζηελ αξραηνινγηθή ππεξεζία θαη αλακέλνπκε ηελ έγθξηζε γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. Έρσ ηελ πξφηαζε γηα ηελ πεξίθξαμε απφ εζάο θ. Καζζηαλέ κε δηθά ζαο έμνδα. Πξηλ θάλεηε ηελ πξφηαζή ζαο είρα θάλεη πξφηαζε ζηελ εηαηξεία ΣΗΣΑΝ γηα δσξεάλ ηζηκέληνπ θαη ζηελ εηαηξεία Ο. ΓΑΡΗΝΚ θαη ηα γηα παζζάινπο θαη ζπξκαηφπιεγκα κε ηελ δηθή καο ππνρξέσζε λα ηνπο αλαθέξνπκε ζηελ πηλαθίδα ησλ δσξεηψλ. Έρνπκε ηελ ζεηηθή απάληεζε απφ ηα ηζηκέληα ΣΗΣΑΝ πνπ δσξίδνπλ γηα ην ζθνπφ απηφ 20 ηφλνπο ηζηκέλην ην νπνίν πξέπεη λα παξαιάβνπκε απφ ην εξγνζηάζην ησλ Παηξψλ. Δπηζηνιή γηα ηνλ ίδην ιφγσ έρσ ζηείιεη θαη ζηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ, ρσξίο κέρξη ζήκεξα λα έρσ πάξεη απάληεζε. ΚΗΟΝΗ Μέλεη αθφκα αηειείσην ην δεκνηηθφ ζρνιείν πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο πνιηηηζηηθφ θέληξν. Τπάξρεη κειέηε νινθιήξσζεο ηελ νπνία έρεη θάλεη ν κεραληθφο ηεο ΣΤΓΚ

10 -10- θαη αχξην ηνπ Γήκνπ θ. Υξ. Γεκεηξηάδεο. Σν ρξεζηκνπνηεί ζήκεξα ν πνιηηηζηηθφο φκηινο ηνπ Κηνληνχ. Άκεζα θαη γξήγνξα ΠΡΔΠΔΗ λα νινθιεξσζεί ε ηζηκεληφζηξσζε ηνπ δξφκνπ πξνο ην ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟ πνπ πεγαίλεη ζην Φηιηαηξφ. Καη εδψ εζσηεξηθά ππάξρνπλ δξνκάθηα θαη αγξνηηθνί δξφκνη πνπ ζέινπλ ζπληήξεζε. Έρεη μεθηλήζεη ε πξφζβαζε, θαζαξηζκφο, θσηηζκφο θαη ηνπνζέηεζεο πηλαθίδαο ζην ζπίηη ηνπ Καξατζθάθε ε νπνία δελ νινθιεξψζεθε. ΛΔΤΚΖ Ζ Λεχθε έρεη θαη ηελ ζπλνηθία ηνπ Άη Γηάλλε ν δξφκνο ηνπ νπνίνπ ζέιεη πνιχ δνπιεηά. ηνλ Άη Γηάλλε πεγαίλεη δξφκνο ελφο ρηιηνκέηξνπ απφ ην ΥΑΝΗ ν νπνίνο είλαη ζηελφο θαη αδηάβαηνο. Θεσξψ θαη ην έρσ πεη ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρίαο φηη γηα ην κπάδσκα ηνπ ιηκέλνο Πίζσ Αεηνχ ν εξγνιάβνο λα θάλεη ηελ δηάλνημε ηνπ δξφκνπ θαη λα πάξεη ην πιηθφ. Τπάξρνπλ θαη εδψ δξνκάθηα πνπ ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε. Σν δεκνηηθφ ζρνιείν κέλεη αλαμηνπνίεην. ΠΔΡΑΥΩΡΗ Έρεη κεγάιν νδηθφ δίθηπ θαη ρξεηάδνληαη πνιιέο επεκβάζεηο. Τπάξρνπλ πνιιέο ιηζηέο πνπ αθνχ αμηνινγεζεί ε επηθηλδπλφηεηά ηνπο πξέπεη λα επηζθεπαζηνχλ. Ο δξφκνο γηα ηνλ Σαμηάξρε ζην Βνπλί έρεη κειέηε απφ ηελ ΔΓΝΑΣΗΑ ΑΔ ε νπνία είλαη ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο. Ο φξνθνο ηνπ Κνηλνηηθνχ θαηαζηήκαηνο έρεη δπν δηακεξίζκαηα. Σν έλα ρξεηάδεηαη λα γίλεη ε δηαδηθαζία ελνηθίαζεο θαη γηα ην δεχηεξν ππάξρεη απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα δνζεί ζηνλ παηδίαηξν πνπ ζα έξρνληαλ λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ. Γελ έρεη έξζεη θαλείο θαη απφ ην θαινθαίξη εμππεξεηήζακε (ζεξηλή πεξίνδνο θαη δελ έβξηζθε ζπίηη) ηνλ δηνηθεηή ηνπ Α.Σ. Ηζάθεο θαη ν νπνίνο αθφκα θαηνηθεί ζην δηακέξηζκα. ην θηίξην ηνπ Γεκνηηθνχ ζηεγάδεηε ε Ππξνζβεζηηθή ηνπ λεζηνχ. Δλψ ζην παιηφ δεκνηηθφ ζηεγάδεηε θαη ην ζπληεξεί ν θνηλσθειήο φκηινο Πεξαρσξίνπ.

11 -11- ΠΛΑΣΡΔΗΘΗΑ Πνιχ κεγάιν ην νδηθφ ηνπ δίθηπν. Έρεη αξθεηνχο δξφκνπο πνπ ζέινπλ ζπληήξεζε ή ππνζηχισζε. Ο δξφκνο ηνπ Μάξκαθα απφ ηνλ Πιαηξεηζηά έσο ηελ ζθάια παλαγηάο έρεη κειέηε θαη άδεηεο πνπ έγηλαλ απφ ηελ ΔΓΝΑΣΗΑ Α.Δ.. Καη απ απηφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πιηθά γηα ηελ πξφζρσζε ηνπ έξγνπ ζην ιηκάλη ηνπ Πίζσ Αεηνχ. Ο ίδηνο δξφκνο απφ ηηο Φξίθεο πνπ δηαλνίρηεθε πξφζθαηα, ζέιεη θαη βειηίσζε θαη ππάξρεη νθεηιή ζηνλ εξγνιάβν πνπ ηνλ έθηηαμε. Σν ιηκάλη ησλ Φξηθψλ κπνξεί λα κπεη ζε επξσπατθφ πξφγξακκα, αιιά ρξεηάδεηαη λα νινθιεξσζεί ε κειέηε πνπ εθπνλείηε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ννκαξρηαθή απηνδηνίθεζε θαη κεζαχξην απφ ηελ Πεξηθέξεηα. Μέλεη λ αλαηεζεί ε κειέηε «πκπιήξσζε, αλαζχληαμε θαη επηθαηξνπνίεζε κειέηεο θαηαζθεπήο θξεπηδσκάησλ θαη πξνζηαζίαο ζην ιηκάλη Φξηθψλ Γήκνπ Ηζάθεο» κε ην πνζφ ησλ γηα λα νινθιεξσζεί ν θάθεινο πνπ είλαη ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρίαο θαη κεζαχξην ηεο Πεξηθέξεηαο θαη λα ππνβιεζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε. Τπάξρεη Κνηλνηηθφ θαηάζηεκα ζην νπνίν ην θαινθαίξη ζηεγάδεηε ε βάξδηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θιηκαθίνπ. Δθεί βξίζθνληαη θαηαγεγξακκέλα κεραλήκαηα ηειεφξαζεο. Οινθιεξψζεθε ην Νεπηαγσγείν Πιαηξεηζηά φπνπ κεηά ηηο ενξηέο ΠΡΔΠΔΗ λα γίλεη ε κεηαθνξά ηνπ (πιηθψλ) καδί κε ηηο λεπηαγσγνχο θαη λα ζηεγαζηεί ην λεπηαγσγείν. Να ζεκεηψζσ φηη έρεη γίλεη έιεγρνο ηεο πεξηνρήο γηα ηνλ ακίαλην απφ ηνλ Γεκφθξηην θαη είλαη θαζαξφο ν ρψξνο. Μαδί ζα ζηεγαζηεί θαη ε ΓΔΠΟΚ πνπ έρεη ζθνπφ ηελ ζπιινγή βηβιίσλ γηα ηελ Οδχζζεηα θαη ηελ δεκηνπξγία Οδπζζεηαθήο βηβιηνζήθεο. Ζ ζπζηέγαζε βέβαηα παξ φηη είλαη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαη ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Πξνζσπηθά πηζηεχσ φηη ζα είλαη ηδαληθή ε ζπλχπαξμή ηνπο. Υξεηάδεηαη ιίγε βειηίσζε θαη ν εμσηεξηθφο ρψξνο ηνπ λεπηαγσγείνπ Πιαηξεηζηά. Απηφ δελ εκπνδίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Σν δεκνηηθφ Φξηθψλ θηινμελνχζε κέρξη ζήκεξα ην λεπηαγσγείν. Σν ρξεζηκνπνηεί θαη σο γξαθείν ν ζχιινγνο Φξηθψλ «Ο ΣΖΛΔΜΑΥΟ». Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ήηαλ λα ιεηηνπξγήζεη σο Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ αλ ηειείσλε ην INTEREG. Μπνξεί βέβαηα θαη ζήκεξα λα ζηεγάζεη έλα ηέηνην θέληξν.

12 -12- ΣΑΤΡΟ Αξθεηνί δξφκνη ζέινπλ επηζθεπή. Δθείλνο πνπ ρξεηάδεηαη εηδηθή κειέηε είλαη απφ ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ έσο ηηο Αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο κηαο θαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο εχξεζεο ηνπ ΟΓΤΔΗΑΚΟΤ ΑΣΔΧ ε θίλεζε ζα είλαη πνιχ κεγάιε. Υξεηάδεηαη λα νινθιεξσζεί εμσηεξηθά ε Κνηλνηηθή αίζνπζα. Μειέηε ππάξρεη απφ ηνλ κεραληθφ ηεο ΣΤΓΚ θ. Υξ. Γεκεηξηάδε. Υξεηάδεηαη θαζαξηζκφο θαη ηνπηθέο επηζθεπέο ιηζνδνκψλ ζην δξφκν ηειαηάησλ Φξηθψλ. πδεηήζακε κε ηνπο θιεξνλφκνπο ηεο νηθνγέλεηαο Παλαγή Λεθαηζά γηα ηελ δσξεά ηνπ ζπηηηνχ ηνπ νη νπνίεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί. Υξεηάδεηαη λα ζσζεί ε νηθία θαη θπξίσο λα αλαδεηρηεί ην έξγν θαη ε κεγάιε παγθφζκηα πξνζσπηθφηεηα ηνπ Παλαγή Λεθαηζά. Τπάξρεη πξφβιεκα φκβξησλ πδάησλ ζηε δηαζηαχξσζε ηνπ δξφκνπ απφ Αλσγή πξνο Βαζχ. ΦΖΜΗΟ Δίλαη ν πνιηηηζηηθφο θνξέαο ηνπ Γήκνπ πνπ ζπγρσλεχηεθε πξφζθαηα θαη πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ηνκείο: 1) Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο εθδφζεηο. 2) Λανγξαθηθφ Ναπηηθφ κνπζείν 3) Πηλαθνζήθε ζε ελνηθηαζκέλν θηίξην 4) Γεκνηηθή ρνξσδία 5) Γεκνηηθή Μαληνιηλάηα. Υξεηάδεηαη απφθαζε έληαμήο ηεο (ηψξα ιεηηνπξγεί κε πξσηνβνπιία ηνπ Γεκάξρνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ Φήκηνπ), ζε αίζνπζα ζην Βνπλάθη. Πξέπεη λα εθπνλεζεί, λα εγθξηζεί θαη λα δεκνζηεπηεί ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν ηνπ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ. ην ηππνγξαθείν βξίζθεηαη γηα έθδνζε ην βηβιίν κε ηίηιν «Ζ Ναπηηιία ηεο Ηζάθεο θαη νη Ναπηηθνί ηεο» ηνπ ζπγγξαθέα θ. Νίθνπ Βιαζζφπνπινπ, ην νπνίν ρξνληθά δελ πξνιαβαίλακε λα ηππψζνπκε. Έρεη

13 -13- μεθηλήζεη ε εθηχπσζε ζην ηππνγξαθείν ηνπ θ. Εφξδνπ. Ζ παξάδνζε θαη εμφθιεζε ζα γίλεη ην Έρνπκε αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλδξάκνπκε ζηελ έθδνζε βηβιίνπ πνπ γξάθεη ν θ. Γεκήηξεο Παΐδεο (Γαληάο) πνπ αλαθέξεηε ζε φια ηα επξήκαηα παγθνζκίσο ζρεηηθά κε ηνλ ΟΓΤΔΑ. Έρεη κηα κφληκε ππάιιειν θαη κηα γξακκαηέα απφ ηνλ Γήκν. αο παξαδίδσ ην πιηθφ ηνπ Ηζηνξηθνχ θαη ζπγγξαθέα θ. πχξνπ Λνπθάηνπ γηα ηνλ Πιάησλα Γξαθνχιε ην νπνίν είλαη έηνηκν γηα έθδνζε. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Έρεη νινθιεξσζεί ε κεηαηξνπή ηεο ζε Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε. Αζρνιείηαη κε ην πξφγξακκα ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ πνιχ ζεκαληηθφ θαη νπζηαζηηθφ γηα ηνλ γεξαζκέλν πιεζπζκφ καο. Τπεξεηνχλ ζην πξφγξακκα ηξεηο ππάιιεινη. Σν πξφγξακκα απηφ ήηαλ ήξζε πξψην ζηελ πεξηθέξεηα θαη γη απηφ επηδνηήζεθε, ελψ ζηελ Διιάδα ήηαλ ηξίην. Οινθιεξψζεθε ε αλαθαίληζε ηνπ δεκνηηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε θηλεκαηνγξάθν θαη ζπλεδξηαθφ θέληξν 126 ζέζεσλ ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη καο θηινμελεί απηή ηελ ζηηγκή. Παξά ηηο θαηεγνξίεο φηη δελ ζα μαλαιεηηνπξγήζεη. Πάληα δηαςεχδακε κε έξγν καο ηηο ΚΑΑΝΓΡΔ ΚΑΚΧΝ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ. ε ζπλεξγαζία κε ην αζιεηηθφ ζσκαηείν ΠΡΟΟΓΟ ιεηηνπξγεί ηκήκα ηζηηνπινΐαο κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. Έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο γηα ην άγαικα ηνπ ΟΓΤΔΑ θαη έρεη ππνγξαθεί ε ζχκβαζε κε ην ρπηήξην ηνπ θ. Νίθνπ Καπαξνχ. Ζ παξάδνζε ζα γίλεη κέζα ζηελ άλνημε. Δπηπξνζζέησο έρεη νινθιεξσζεί θαη βξίζθεηε ζε θάζε αδεηνδνηήζεσλ ε κειέηε δηακφξθσζεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ κπαζηνπληνχ ηνπ ιηκελαξρείνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγάικαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ην ιηκεληθφ ηακείν. Έρνπκε θάλεη επαγγεικαηηθή θσηνγξάθεζε φινπ ηνπ λεζηνχ κε copy right ηνπ Γήκνπ θαη έρνπκε εθδψζεη δπν ζεηξέο επαγγεικαηηθψλ θπιιαδίσλ θαζψο θαη ζεηξά απφ επαγγεικαηηθέο αθίζεο.

14 -14- Έρνπκε θάλεη ζπκπαξαγσγή κε ηελ δηζθνγξαθηθή εηαηξεία ιχξα ηελ πξσηφηππε ζχλζεζε ηεο κεινπνίεζεο ηεο Οδχζζεηαο ζε ζχλζεζε ηνπ Ηζαθήζηνπ ζπλζέηε Νεθηάξηνπ Καξαληδή ζε θσλεηηθά ηεο θ. αβίλαο Γηαλλάηνπ. Μέλεη ζε εθθξεκφηεηα ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο παγθφζκηαο πξψηεο παξνπζίαζεο ζηελ Ηζάθε. Βξηζθφκαζηε ζε πξνρσξεκέλεο ζπδεηήζεηο κε ην κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ Αέλανο πιεχζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Οδπζζεηαθνχ πινίνπ θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ δξάζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνβνιή ηνπ λεζηνχ καο κε ηελ έληαμε ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο σο κέινπο. Τπάξρνπλ πξνθαηαξηηθέο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο. Πξέπεη λα επραξηζηήζνπκε ην ιηκεληθφ ηακείν Κεθαινληάο θαη ηδηαίηεξα ηνπο πξνέδξνπο ηνπ θ. θ. Αξηειάξε θαη Μαλψιε Βαιέηα πνπ πνηέ δελ αξλήζεθαλ φηη ηνπο δεηήζακε θαη γη απηφ έγηλαλ πνιιά έξγα ηφζν ζην ιηκάλη Ηζάθεο, φζν θαη ηνπ Πίζσ Αεηνχ. Μαδί επραξηζηνχκε θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ γηα ηελ δηθή ηνπο βνήζεηα. ΓΖΠΔΓΟ Έρνπκε δπν γήπεδα: Α) Γεκνηηθφ γήπεδν Ηζάθεο Γηαζέηεη γήπεδν πνδνζθαίξνπ, γήπεδν πνδνζθαίξνπ 5Υ5 ηα νπνία είλαη έηνηκα. Έρεη γήπεδν κπάζθεη, βφιετ θαη ζηίβν 350κ. ηα νπνία πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ. Δπίζεο έρεη θεξθίδεο 900 ζέζεσλ κε απνδπηήξηα, γξαθεία θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Υξεηάδεηαη ζπλερψο επεκβάζεηο γηα λα βξίζθεηε ζε θαιή θαη αζθαιή θαηάζηαζε. Έρεη κηα ππάιιειν κεξηθήο απαζρφιεζεο γηα 18 κήλεο. Β) Κνηλνηηθφ γήπεδν ηαπξνχ Γηαζέηεη γήπεδν πνδνζθαίξνπ θαη θνληέτλεξ κε απνδπηήξηα θαη ηνπαιέηεο. Δπίζεο ππάξρεη έλα μχιηλν ζπηηάθη σο βνεζεηηθφο ρψξνο θαη θεξθίδεο 100 αηφκσλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε μέλν νηθφπεδν. ΠΡΔΠΔΗ λα ηνληζηεί φηη ε κηζή επηθάλεηα ηνπ γεπέδνπ αλήθεη ζην Γήκν. Σν άιιν κηζφ αλήθεη ζε ηδηψηε.

15 -15- ΚΑΠΖ Δίλαη λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γήκνπ κε δπν ππαιιήινπο θαη ζηεγάδεηε θάησ απφ ην Κέληξν Τγείαο ζε ηδηφθηεην ρψξν ηνπ Γήκνπ πνπ ζ απηφλ είλαη θηηζκέλν θαη ην Κέληξν Τγείαο. έλα δσκάηην ζηεγάδεηε ε ηειεφξαζε πνπ κεηαδίδεη ην πξφγξακκα ηνπ ΚΑΗ. ε άιιν δσκάηην ζηεγάδεηε κε ελνίθην ν ηδηψηεο θπζηνζεξαπεπηήο θ. Μαληάο Παληειήο. ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ Λεηηνπξγεί ζην ηδηφθηεην θηίξην ηνπ πξψελ μελνδνρείνπ «ΟΓΤΔΑ» ην νπνίν έρεη παξαρσξεζεί απφ ηνλ Γήκν γηα 15 ρξφληα ζην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ απνθιεηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΚΠΔ. Ξεθίλεζε λα ππνιεηηνπξγεί πξηλ ελλέα κήλεο επεηδή αθφκα δελ έρεη νινθιεξσζεί. Υξεηάδνληαη 15 θξεβάηηα αθφκα θαη θάπνηεο πξνζζήθεο ζηελ θνπδηλνηξαπεδαξία εξγαζηήξην. Βέβαηα δηακφξθσζε ρξεηάδεηαη θαη ν πεξηβάιινλ ρψξνο ηνπ θέληξνπ, ρσξίο απηφ λα είλαη εκπφδην γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ. Φέηνο πξνγξακκαηίδεηε λα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί θαηά ηνλ Φεβξνπάξην. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ ηφπν καο, γηαηί εθηφο ησλ πέληε θαη ζην κέιινλ επηά εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα ππεξεηνχλ ζ απηφ, ζα έρνπκε 100 καζεηέο ηελ εβδνκάδα πνπ ζα εθπαηδεχνληαη θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνιχ ζεκαληηθνχ γηα ηελ θχζε θαη ηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνχ καο. Γηνηθείηαη απφ πεληακειή επηηξνπή πνπ ηελ απαξηίδνπλ δπν δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη ηξεηο εθπαηδεπηηθνί ηνπ θέληξνπ. Δίλαη δε κηα ρνιηθή Δπηηξνπή ε νπνία επηρνξεγείηαη απφ ηνλ Γήκν φπσο θαη απηέο ησλ ζρνιείσλ. ΓΖΡΟΚΟΜΔΗΟ αο παξαδίδσ έλα ινγαξηαζκφ ζηελ Δζληθή κε ,35 θαη καδί ΕΖΣΩ έλα κεγάιν ζπγλώκε από ηνλ αείκλεζην δωξεηή πξκή θαη ηνπο ζπκπαηξηώηεο καο, θπξίωο ηνπο ρξίδνληαο ηελ βνήζεηά ηνπ Γεξνθνκείνπ, γηαηί δελ αγλόεζα ηηο απεηιέο γηα πξνζθπγή ζην ζπκβνύιην επηθξαηείαο θαη δελ ΣΟΛΜΖΑ λα ην μεθηλήζνπκε ζην νηθόπεδν ηνπ Η. Ν. Σαμηαξρώλ. Βνινδέξλακε ηξία ρξφληα σο δεκνηηθή αξρή απφ ηνλ Σαμηάξρε ζηα παξαπήγκαηα θαη ζην ρψξν ηνπ ΚΑΠΖ θαη δελ πήξακε ηελ ηειηθή απφθαζε.

16 -16- Κ. Καζζηαλέ, Μπνξείηε κέζα ζην Γελάξε θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ λα νινθιεξψζεηε ηελ κειέηε ηνπ Γεξνθνκείνπ ζην ρψξν ηνπ ΚΑΠΖ, ηελ νπνία έρεη ζρεδφλ έηνηκε ν θ. Μάζνο Γεπηεξαίνο ζηνλ νπνίν είρακε αλαζέζεη λα θάλεη ηελ κειέηε γηα ην νηθφπεδν ηνπ Σαμηάξρε. Υξεηάδνληαη βέβαηα μαλά απνθάζεηο. Ζ πξόηαζή κνπ έρεη εζηθή δηάζηαζε θαη όρη κηθξνπνιηηηθή ώζηε λα ηελ θξαηήζω γηα ηνλ εαπηό κνπ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ. Γη απηφ ζνπ παξαδίδσ ζπκβφιαην θαη έθζεζε ηεο δηθεγφξνπ θ. Γηνλπζίαο Βηηησξάηνπ πνπ κεηά απφ έξεπλα ζην ππνζεθνθπιάθεην Ηζάθεο βξήθε φηη ην νηθφπεδν ηνπ ΚΑΠΖ θαη Κέληξνπ Τγείαο είλαη ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ. χκθσλα δε κε ηνλ κεραληθφ άξηην θαη νηθνδνκήζηκν. Ζ πξφηαζε πνπ ζαο παξαδίδσ είλαη κε πνιχ ιηγφηεξα έμνδα κηαο θαη ππάξρνπλ νη βνεζεηηθνί ρψξνη ηνπ ΚΑΠΖ. ηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ λα γίλνπλ ΠΔΝΣΔ (κε πξννπηηθή γηα ΓΔΚΑ) δίθιηλα δσκάηηα γηα ηελ θηινμελία δέθα ζπκπαηξησηψλ καο. Πξνζνρή πάληα ζηελ νλνκαζία πνπ ζα δνζεί. ΜΔΛΔΣΔ 1.- Τπάξρεη ζε εμέιημε πξνκειέηε απφ ηελ top Plan γηα ηελ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ηνπ Γήκνπ καο. Απηφ είλαη ίζσο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην Γήκν καο ψζηε λα έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα εθηέιεζεο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θιπ. 2.- Τπάξρεη κειέηε κε αδεηνδνηήζεηο απφ ηελ top plan γηα κνλάδα 1000Μ3/24σξν γηα ηα Γεμηά πνπ βξίζθεηε ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο. 3.- ε ζπλεξγαζία κε ηελ ΚΔΓΚΔ ππάξρεη ζε εμέιημε έξγν πιεξνθνξηθήο κε ηίηιν «Δληαίν δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ». 4.- Τπάξρεη κειέηε γηα ην δξφκν ζην ΒΟΤΝΗ θαη ζην ΜΑΡΜΑΚΑ πνπ έρεη εθπνλήζεη ε Δγλαηία Α.Δ. Ζ κειέηε ππάξρεη ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο. 5.- Τπάξρεη έηνηκε κειέηε πνπ εθπφλεζε ην ίδξπκα κείδνλνο Διιεληζκνχ γηα ην πνιηηηζηηθφ θέληξν ηνπ δεκνηηθνχ Αλσγήο. Δίλαη κειέηε γηα ηελ δεκηνπξγία εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα. Γελ πξνθξίζεθε γηαηί έπξεπε λα έρνπκε θαηνίθνπο. Θέιεη μαλά ζχκππγκα ίζσο ππάξρνπλ θαηλνχξηα δεδνκέλα. 6.- Τπάξρεη κειέηε πισηψλ πξνβιεηψλ πνπ βξίζθεηε ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο.

17 Τπάξρεη αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα ην θηίξην ηνπ Κέληξνπ Οδπζζεηαθψλ πνπδψλ πνπ εθπφλεζε δσξεάλ ε θ. Αληέιια Παΐδε Κπξηαθίδε ηελ νπνία επραξηζηνχκε πνιχ. Πξνβιεπφηαλ γηα ηα παξαπήγκαηα ζην βάιην, αιιά δελ κπνξεί λα γίλεη γηαηί είλαη ρψξνο πξαζίλνπ θαη απαγνξεχεηε ε δφκεζε. Βξίζθεηαη ζην γξαθείν Γεκάξρνπ. 8.- Έρεη εθπνλεζεί κειέηε κνλνπαηηνχ ζηελ Καιαβξή αιιά ρξεηάδεηαη πνιχ δνπιεηά κέρξη ηελ νξηζηηθή έγθξηζή ηνπ. Βξίζθεηαη ζηηο Σερληθέο ππεξεζίεο. 9.- Τπάξρεη κειέηε γηα ηα νηθνδνκηθά ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Ηζάθεο πνπ είλαη ζην γξαθείν Γεκάξρνπ θαη ρξεηάδεηαη αθφκα ε ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε γηα λα ππνβιεζεί ζην ΔΠΑ Τπάξρεη θάθεινο ζην γξαθείν Γεκάξρνπ γηα ηνλ δξφκν ηεο Καλάηαο. Σν ηνπνγξαθηθφ δελ έρεη νινθιεξσζεί ιφγσ δηαθφξσλ δπζθνιηψλ. Έρσ ηελ ππνρξέσζε θάπνηα ζηηγκή λα ζαο ην θέξσ Έρεη νινθιεξσζεί κεηά απφ ηέζζεξα ρξφληα πεξίπνπ ην ηνπνγξαθηθφ αηγηαινχ θαη παξαιίαο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Λνχηζαο έσο ηελ θαξαδνκάληξα πνπ μεθηλά ην ζρέδην πφιεο. Έρνπλ δνζεί κε δηθαζηηθφ θιεηήξα ηα εηδνπνηεηήξηα γηα λα γίλνπλ ελζηάζεηο θαη λα νινθιεξσζεί ε απαιινηξίσζε ε νπνία πξέπεη λα γίλεη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Αλ μεθχγεη ν ρξφλνο μεθηλνχλ φια απφ ηελ αξρή φπσο γίλεηε κε ηελ παξαιία ηεο πφιεο ζην ηαπξφ ην γξαθείν ηνπ Γεκάξρνπ είλαη ην ηνπνγξαθηθφ ηεο κειέηεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο γηα ηνλ Πίζσ Αεηφ ην νπνίν έρεη νινθιεξσζεί ην γξαθείν ηνπ Γεκάξρνπ ππάξρεη ν ράξηεο πνπ πξνηείλεη ηηο ζέζεηο γηα ην εξγνζηάζην βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ πνπ εθπνλνχζε ε Ννκαξρία. Αγλνείηαη πνπ βξίζθεηε ην έξγν ηνλ ππνινγηζηή ηνπ Γεκάξρνπ ππάξρεη ε κειέηε γηα θφκπαθη βηνινγηθφ πνπ έρεη θηηάμεη ν Γήκνο ΚΔΑ. Υξεηάδεηαη επηθαηξνπνίεζε θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ γηα ην λεζί καο. ΠΡΗΝ δπν εβδνκάδεο θαηέζεζα ζην ΤΠΔΥΧΓΔ γηα ην πξφγξακκα ΔΠΔΡΑΑ πξφηαζε γηα ηελ πξνθήξπμε κειέηεο γηα Βηνινγηθφ θαη Απνρεηεπηηθφ ηεο πφιεο. Οη πιεξνθνξίεο ιέλε φηη βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιφ δξφκν. Υξεηάδεηαη επαγξχπλεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξφηαζεο θαη ηεο κειέηεο. Πξηλ ηελ θαηάζεζε είρα ππνγξάςεη πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ λήζσλ. Δίλαη βέβαην πσο φζν πην γξήγνξα ηξέμεη ε αλσηέξσ κειέηε θαη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζε ιηγφηεξν απφ πέληε

18 -18- ρξφληα δελ ζα νινθιεξσζεί. Μέρξη ηφηε ζα έρνπκε πξφβιεκα απνβιήησλ. ΑΚΟΜΑ θαη αλ πξνρσξήζεη γξήγνξα ε κειέηε, αδεηνδφηεζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ θφκπαθη βηνινγηθνχ ζα πεξάζνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα. Σν πξφβιεκα ήηαλ ρζεο, ζήκεξα θαη αχξην. ΤΠΑΡΥΔΗ ΣΡΟΠΟ ΓΗΑ ΦΣΖΝΖ θαη ΑΜΔΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔ Σν πξφβιεκα είλαη κεγάιν. ΔΠΗΖ πξηλ δπν εβδνκάδεο ππέγξαςα ηελ ζχκβαζε κε ηνλ ΔΟΣ πνπ κε ην πνζφ ησλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ πέληε νηθνηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο (κνλνπάηηα) ζην λεζί καο. Πεξηκέλνπκε ηελ ζχκβαζε απφ ηνλ ΔΟΣ. Κ.Δ.Π Λεηηνπξγεί ζε λνηθηαζκέλν θηίξην. Τπεξεηνχλ ηξία άηνκα. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ Α: Γάλεηα Τπάξρνπλ ηέζζεξα δάλεηα απφ παξαθαηαζεθψλ θαη δαλείσλ. Δίλαη παιαηνηέξσλ εηψλ ηα νπνία παξαθξαηνχληαη απφ ηηο ηαθηηθή θαηαλνκή ηνπ Γήκνπ πνπ δίλεη ην θξάηνο. 1) Σν 2001 γηα 20 ρξφληα κε 7% πνζφλ ,25 δφζε έηνπο ,59 Γηα αγνξά νηθνπέδνπ. 2) Σν ,9% πνζφ δφζε έηνπο ,11 Γηα πξνκήζεηα κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 3) Σν ,9% πνζφ δφζε έηνπο ,84 Γηα ζπληήξεζε. 4) Σν ,9% πνζφ δφζε έηνπο 4.462,42 Γηα αγνξά αθηλήηνπ. ΤΝΟΛΟ ,25 δόζε έηνπο ,96 Σν ηειεπηαίν ηεηξάκελν κπνξέζακε λα θέξνπκε ζε θάπνηα ηζνξξνπία ην ηακείν ηνπ Γήκνπ ηεο νπνίαο αθόκα ε πξώηε θάζε δελ έρεη νινθιεξωζεί. Αλνίμακε όπωο πξέπεη επηκέξνπο ινγαξηαζκνύο, όρη όια ζην ηζνπβάιη, γηα κπεη ηάμε. Δπίζεο πήξακε απόθαζε ζην Γεκνηηθό ζπκβνύιην θαη ζηε

19 -19- Γεκαξρηαθή γηα λα δεηεζνύλ επηηόθηα από ηηο ηξάπεδεο. Δίλαη θάηη ην νπνίν πξέπεη ζύληνκα λα νινθιεξωζεί. Βέβαηα ην ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ην δηπινγξαθηθό. Θέιεη ηηο απνθάζεηο ηνπ θαη απηό. Πάληωο ε κεραλνξγάλωζε είλαη έηνηκε λα ην ππνδερηεί. Β: Λνγαξηαζκνί Η: ηελ ΑΣΔ 1) Κξαηηθφο Βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφ ,32 2) Γήκνο Ηζάθεο ηακεηαθ. Απνζ. ΑΣΗΚ ,19 3) Γήκνο Ηζάθεο ηακεηαθή δηαρείξηζε ,94 4) Γεκνηηθφ σδείν. 35,21 5) Ναπηηθφ ιανγξαθηθφ Μνπζείν ,38 6) Γεκνηηθφ δηακέξηζκα Δμσγήο ,15 7) χζηεκα ΠΟΛΤ.. 0,00 8) Αγξνηηθά ΠΡΟ.. 0,00 9) πλέρηζε ΑΓΡ. 0,00 10) Άγαικα Οδπζζέα 8.920,90 11) Αλαζθαθέο ΑΓ 0,00 12) Δκπνξηθφ Κέληξν 0,00 13) Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρ. Βνήζεηα ζην ζπίηη ,44 14) ΚΑΠ Αθαιάησζεο ,30 15) Καζαξηφηεηα 0,00 16) Ννκηθά πξφζσπα. 0,00 17) ΑΣΑ ΔΚΣΑΚΣΑ. 0,00 ΤΝΟΛΟ ΥΡΖΜΑΣΩΝ ζηελ ΑΣΔ ,83 ΗΗ: ηελ ΔΣΔ 1) Γήκνο Ηζάθεο (ΚΑΠΖ) γηα γεξνθνκείν ,35 2) Αθαιάησζε ,45 3) Γεκνηηθφο παηδηθφο ζηαζκφο.. 489,75 4) Γεκνηηθή επηρείξεζε ,69 5) Γεκνηηθή επηρείξεζε (θηλεκαηνγξάθνο) 8.684,70

20 -20-6) Δπηηξνπή δεκνηηθνχ γπκλαζηεξίνπ 295,11 ΤΝΟΛΟ ΥΡΖΜΑΣΩΝ ζηελ ΔΣΔ ,05 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: α) Αγξνηηθή Ηζάθεο ,83 β) Δζληθή Ηζάθεο ,05 ΤΝΟΛΟ: ,88 Γ: Γηάθνξεο ππνρξεώζεηο αλεμόθιεηεο 1) Οθείινπκε δπν έξγα ηα νπνία έρνπλ εθηειεζηεί (παιηφο δξφκνο Πεξαρσξίνπ) ζηνλ θ. Γήκν Καζζηαλφ χςνπο ) Οθείινπκε ηέζζεξα έξγα πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ΣΡΗΑ γηα ην λεπηαγσγείν Πιαηξεηζηά θαη ΔΝΑ γηα ην πνιχθεληξν Δμσγήο ζηνλ θ. ππξνγηάλλε Ννπηζάην.. χςνπο ) Δπίζεο ζε φζνπο κεηέθεξαλ κπάδα κεηά ηελ θσηηά ζηελ παιηά ρσκαηεξή, πιελ θ. Γήκνπ Καζζηαλνχ πνπ δελ ζέιεη, νθείινπκε ) Απφ ηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή ζηνπο ππαιιήινπο χδξεπζεο νθείινληαη πεξίπνπ θαη 5) Γελ πξνιάβακε λα εμνθιήζνπκε δηάθνξα κηθξνπνζά ζε δηθαηνχρνπο πνπ ην ζπλνιηθφ χςνο αλέξρεηαη ζε ) Βέβαηα έρνπλ γίλεη εξγαζίεο πνπ δελ νινθιεξψζεθαλ γξαθεηνθξαηηθά ηηο ηειεπηαίεο κέξεο. Έρνπλ θνπεί ή θαη δελ έρνπλ θνπή ηηκνιφγηα απφ ηα νπνία δελ έρσ εηθφλα. Δπεηδή ζέιω λα είκαη απόιπηνο, ζωζηόο, εηιηθξηλήο θαη δίθαηνο ΟΦΔΗΛΩ λα ζαο πω ηα εμήο: 1 νλ : Σα EXTRA ησλ ηξαπεδψλ είλαη ηεο ΣΔΣΑΡΣΖ 29 Γεθεκβξίνπ θαη άξα ζα γίλνπλ εμνθιήζεηο επηηαγψλ πνπ έρνπλ δνζεί αθφκα θαη αχξην 31 Γεθεκβξίνπ. 2 νλ : Σελ ΓΔΤΣΔΡΑ πξψηε εξγάζηκε εκέξα ηνπ λένπ ρξφλνπ ζα πάξσ μαλά ηα EXTRA απφ ηηο ηξάπεδεο ψζηε λα έρνπκε ην αθξηβέο θιείζηκν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 νπφηε ζα είλαη θαη ε πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο παξάδνζεο. Θα ελεκεξσζείηε. 3 νλ : Αθνχ έδσζα ηα πνζά ησλ ηξαπεδψλ ήηνη ,88, αλαθέξζεθα ζε θάπνηεο νθεηιέο. Σν πνζφ απηφ είλαη: Σνχην ζεκαίλεη φηη ζηηο 29/12/2010 παξαδίδσ ζην λέν Γήκαξρν ην πνζφ ησλ ,88.

21 -21-4 νλ : Απφ ην ηξαπεδηθφ άζξνηζκα ηεο 31/12/2010 ζα αθαηξέζσ μαλά ην γηα λα έρνπκε φινη ηελ πιήξε θαη πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή εηθφλα πνπ παξαιακβάλεη ν λένο καο Γήκαξρνο. ΠΡΟΩΠΗΚΟ Μφληκνη: Σξηάληα επηά. Μεξηθήο απαζρφιεζεο: ηξεηο Οθηάκελε ζχκβαζε: Γχν αο παξαδίδσ θαηάζηαζε κε ηα νλφκαηα, ηηο εηδηθφηεηεο, ηελ ππεξεζία πνπ απαζρνινχληαη θαη πφζεο κέξεο άδεηεο ρξσζηά ν Γήκνο ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ Λεηηνπξγεί ζε θηίξην ηνπ Γήκνπ ζην Βνπλάθη δίπια απφ ην λεπηαγσγείν, έρεη δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ηξεηο ππαιιήινπο. ΥΟΛΔΗΑ Έρνπκε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε: 1) 2/ζ Οινήκεξν λεπηαγσγείν ζην Βαζχ. 2) 1/ζ Οινήκεξν Πιαηξεηζηά. 3) 4/ζ Γεκνηηθφ ηαπξνχ. 4) 7/ζ Γεκνηηθφ Ηζάθεο: Ξεθηλήζακε λα δηνξζψζνπκε ην γήπεδν κπάζθεη. κσο ε πξνζθνξά θαη ε θαιή επηζθεπή ηνπ δελ ζα ήηαλ ε θαιχηεξε ιχζε γηα ζσζηή επηζθεπή γη απηφ δελ αλαηέζεθε. Υξεηάδεηαη ε επηζθεπή ηνπ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνπκε: 1) Γπκλάζην Ηζάθεο. 2) Γεληθφ Λχθεην Ηζάθεο. 3) ΔΠΑΛ Ηζάθεο. Τπάξρνπλ ζε φια ηα Κνηλνηηθά δηακεξίζκαηα ζρνιηθά θηίξηα ηα νπνία αλήθνπλ ζην Γήκν θαη πνπ ζε θάζε ρσξηφ αλαθέξνπκε ηελ ρξήζε ηνπ.

22 -22- Κ. Ησάλλε Καζζηαλέ. Θεσξψ φηη κπφξεζα λα ζαο δψζσ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηνλ Γήκν Ηζάθεο. Ίζσο θάηη λα κνπ έρεη δηαθχγεη. ηη ζεκαληηθφ ζπκεζψ ζα ζαο ην δψζσ εγγξάθσο. Πάλησο νπνηαδήπνηε απνξία θαη αλ έρεηε παξαθαιψ κελ δηζηάδεηε λα κε ξσηάηε. Ο Γήκνο πνπ ππεξέηεζα γηα ΣΔΔΡΑ ρξφληα δελ είλαη δηθφο κνπ ή ησλ ζπλεξγαηψλ κνπ, είλαη φισλ ησλ Ηζαθεζίσλ. Δγψ σο ππεξέηεο ηνπ είκαη ππνρξεσκέλνο λα βνεζήζσ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΜΟΤ ζε φηη κπνξψ. πλερίδσ λα είκαη ελεξγφο πνιίηεο θαη κάιηζηα ζ απηά ηα ηέζζεξα ρξφληα μεθίλεζα ην ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ κνπ ζηελ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ, ηελ ΚΟΗΝΧΝΗΑ θαη ζηελ «ΠΟΛΗΣΗΚΖ» ε νπνία ΉΜΔΡΑ δελ είλαη απηή πνπ ΘΔΛΧ ΝΑ ΤΠΖΡΔΣΧ. Πφηε θαη αλ ζα ην νινθιεξψζσ ην δηδαθηνξηθφ δελ γλσξίδσ. Τπνρξενχκαη λα παξαθνινπζψ θαη λα ζπκκεηέρσ ζηελ δσή ηνπ ηφπνπ καο. ΠΡΔΠΔΗ λα ζαο δψζσ ηελ ηειεπηαία εηθφλα ηεο «ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ» πνπ απφ κεζαχξην θαιείζαη λα ππεξεηήζεηο. 1) Μελ μεράζεηο κέζα ζην Α εμάκελν θάζε έηνπο λα θάλεηο εζχ θαη φινη νη αηξεηνί θαη ππεχζπλνη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ην πφζελ έζρεο. 2) Ο Αληηδήκαξρνο ηεο πξψηεο δηεηίαο θ. Νίθνο Σζηληήιαο είλαη θαηεγνξνχκελνο γηα ηελ παιηά ρσκαηεξή ζην ΥΟΡΓΑΚΗ Αεηνχ. 3) Δγψ είκαη θαηεγνξνχκελνο γηα ηελ θσηηά ζηελ παιηά ρσκαηεξή. 4) Δίκαη θαηεγνξνχκελνο γηαηί θηηάρηεθε ν δξφκνο ηνπ Μάξκαθα απφ ην ιηκάλη ησλ Φξηθψλ. 5) Γελ έρσ ιάβεη αθφκα πξφζθιεζε ζε απνινγία, αιιά απ απηή πνπ έιαβε ν γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θ. Γηψξγνο Οηθνλνκίδεο θαίλεηε φηη ν εθπξφζσπνο ηεο Γεξκαληθήο κνλάδαο αθαιάησζεο JUDO θ. Κνπξάηνο καο έρεη κελχζεη γηα πιαζηνγξαθία πξαθηηθψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ εθηφο απφ ηνλ γξακκαηέα, ηνλ Γήκαξρν θαη ηελ Αληηδήκαξρν θ. Μεηαμά. 6) Βξέζεθα θαηεγνξνχκελνο καδί κε ηνπο: Αληηδήκαξρν θ. Αγγέιηθα Μεηαμά, ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θ. κεξν Κσζηφπνπιν θαη ηνλ κεραληθφ ηνπ Γήκνπ θ. Γεκήηξε Αξθνπδή, ζην δηαδίθηπν θαη ζε ελληά ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο κε κηα αλππφγξαθε θαηαγγειία πνπ έρεη ηελ θξάζε Τπάιιεινη Γήκνπ Ηζάθεο θαη ην ηειέθσλν ηεο γξακκαηείαο. Γη απηή ηελ θαηαγγειία έξρνληαη ζπλερώο έγγξαθα. Παξαθαιώ γη απηή ηελ ππόζεζε ην θάζε ηη πνπ έξρεηαη λα κνπ ην δίδεηαη ζε θωηνηππία γηαηί πξέπεη λ

23 -23- απνδείμω όηη δελ είκαη ειέθαληαο, αιιά θαη γηαηί ζα θπλεγώ κε πάζνο όζν ΕΩ λα βξω ηελ πεγή θαη ηνπο θαηαγγέιινληεο. ην γξαθείν ηνπ Γεκάξρνπ έρσ δπν θαθέινπο πνπ έρνπλ ην ίδην πιηθφ ζε θσηνηππία. Δίλαη δηάθνξα έγγξαθα πνπ ήξζαλ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ θαη έθξηλα φηη πξέπεη λα ελεκεξσζείηε απφ κέλα. Μαδί έρσ θαη δπν ηξεηο επηζηνιέο - θαηαγγειίεο πνπ επψλπκα έρνπλ γίλεη ζην Γήκν ψζηε λα έρεηε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην ηη κπνξεί λ αληηκεησπίζεηε. Σν θείκελν ηεο παξάδνζεο ην έρσ ζε ηξία αληίγξαθα λα ην ππνγξάςνπκε. Έλα γηα ην Αξρείν ηνπ Γήκνπ. Έλα γηα εζάο θαη έλα γηα εκέλα. Έηζη ζα έρεηε κηα ρεηξνπηαζηή εηθφλα γηα έιεγρν, εξσηήκαηα πνπ ίζσο πξνθχςνπλ φηαλ κε αληηθαηαζηήζεηε. Ίζσο απφ θάπνηα δεηήζεηε δηεπθξηλήζεηο, ίζσο κε θξίλεηε γη απηά πνπ ζαο παξέδσζα. ΔΓΧ θαη πξηλ νινθιεξψζσ, ζα μεζηξαηίζσ απφ ηελ παξάδνζε, γηαηί νθείισ λα επραξηζηήζσ εζάο αγαπεηνί ζπκπαηξηψηεο-ζεο πνπ κνπ δψζαηε ηελ επθαηξία γηα ηέζζεξα ρξφληα λα ζαο ππεξεηήζσ απφ ηελ ζέζε ηνπ Γεκάξρνπ, γηαηί κνπ δψζαηε ηελ δπλαηφηεηα λα κάζσ πνιιά, λα γίλσ πνην ζνθφο, πνην νινθιεξσκέλνο σο πνιίηεο θαη λα ζαο βεβαηψζσ φηη ζα ζπλερίζσ λα ζαο ππεξεηψ θαη σο ελεξγφο πνιίηεο ζα νκηιψ, ζα εθθξάδσ ηελ γλψκε κνπ κε παξξεζία θαη δελ ζα εμαθαληζηψ σο δηάηηνληαο αζηέξαο. Θα ζπλερίζσ λα είκαη ην κηθξφ αζηεξάθη πνπ απφ ην 1977 είκαη ζπλερψο ζε θάζε γσληά ηνπ λεζηνχ καο κε ηα ιάζε θαη ηα ζσζηά ηνπ, ηελ επηκνλή ηνπ, ηελ μεξνθεθαιηά ηνπ. Να επραξηζηήζσ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα δξψκελα ηεο ηεηξαεηίαο. Να επραξηζηήζσ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ καο πνπ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία βνήζεζαλ ηελ Γεκνηηθή αξρή λα θάλεη ην έξγν ηεο. Πνιιά απ απηά πνπ πεηχρακε ρσξίο ηελ δηθή ηνπο ζπκβνιή δελ ζα είραλ γίλεη. Να επραξηζηήζσ ηηο Αξρέο ηνπ λεζηνχ, ηνπο θνξείο, ηα ζσκαηεία γηα ηελ πνιχ θαιή θαη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία πνπ είρακε. Να επραξηζηήζσ φζνπο ππεξέηεζαλ κε επηηπρία ζηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γήκνπ. Ήηαλ πνιχηηκε ε πξνζθνξά ηνπο. Να επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο Παξέδξνπο ησλ ρσξηψλ καο πνπ κφρζεζαλ, έηξεμαλ, πξνζπάζεζαλ, αμηνπνίεζαλ φια ηα ρξήκαηά ηνπο θαη απαίηεζαλ πεξηζζφηεξα. Να επραξηζηήζσ νλνκαζηηθά ηνπο Γεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηεο πιεηνςεθίαο Βαγγέιε Ληβάλε, Νίθν Γελδξηλφ, Κσζηήξε Υξηζηίλα, Σζηληήια Νίθν, Αγγέιηθα

24 -24- Μεηαμά, Γξίβα Δπγέλην, Κσζηφπνπιν κεξν ηνπ Οδπζζέα θαη Νεθηάξην Γξίβα πνπ ζηάζεθαλ δίπια κνπ ζαλ αδέιθηα, κε βνήζεζαλ θαη ζηα δχζθνια θαη ζηα εχθνια. Πνιπαγαπεκέλνη κνπ ζπλεξγάηεο δεκνηηθνί ζχκβνπινη, Πάξεδξνη θαη κέιε ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ φηη έγηλε απηά ηα ηέζζεξα ρξόληα είλαη δηθό ζαο έξγν. Δγψ ηαπεηλά ήκνπλ ν ζπληνληζηήο εθηειεζηήο. ην λέν Γήκαξρν, ζε φινπο εζάο πνπ είζηε παξφληεο, ζε φινπο ηνπο ζπκπαηξηψηεο καο φπνπ γεο, ηνπο λαπηηθνχο καο, ηνπο ζηξαηηψηεο καο, ζηελ λενιαία καο Δχρνκαη ΚΑΛΖ ΥΡΟΝΗΑ, κε ΤΓΔΗΑ, ΔΤΣΤΥΗΑ, ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΠΡΟΚΟΠΖ, ΚΑΛΟ ΠΔΡΑΜΑ ΣΖ ΠΑΣΡΗΓΑ καο ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΤΛΑ θαη ΣΖΝ ΥΑΡΤΒΓΖ θαη ΠΟΛΤ ΑΗΗΟΓΟΞΗΑ ΓΗΑ ΣΟ Κ. Καζζηαλέ, ΝΔΔ ΓΖΜΑΡΥΔ ηεο ΟΜΖΡΗΚΖ ΗΘΑΚΖ. αο εχρνκαη γηα άιιε κηα θνξά, ΚΑΛΖ ΓΤΝΑΜΖ, ΤΠΟΜΟΝΖ, ΔΠΗΜΟΝΖ θαη πξνπάλησλ ΤΝΔΖ θαη ΔΒΑΜΟ ζην ζεζκφ, ηνπο πνιίηεο θαη ην λεζί καο πνπ θαιείζαη καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ, ην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ηνπο αηξεηνχο ησλ ρσξηψλ καο λα ππεξεηήζεηο γηα ην θαιφ ηνπ Μηθξνχ Νεζηνχ καο. ΣΔΛΟ πηζηεχσ φηη ΠΡΔΠΔΗ λα μεθηλήζεηε άκεζα ηελ πνιπδαίδαιε δηαδηθαζία γηα ηελ επίζεκε αλαγλψξηζε ηνπ εκβιήκαηνο θαη ηνπ ινγφηππν ηνπ Γήκνπ. Σν ΑΒΒΑΣΟ ην πξσί 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη ΧΡΑ 08:00 ζαο πεξηκέλσ έμσ απφ ην Γεκαξρείν λα ζαο παξαδψζσ ηα θιεηδηά ηνπ ΓΖΜΟΤ θαη λα πςψζνπκε ηελ ζεκαία ηεο ΔΛΛΑΓΑ θαη ηνπ ΓΖΜΟΤ καο κε ηελ ζπλνδεία ηεο θηιαξκνληθήο ηνπ Κνηλσθειή Οκίινπ Ηζάθεο. αο επραξηζηψ Με εθηίκεζε -Ο- ΠΑΡΑΓΗΓΧΝ -Ο- ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΧΝ Γεψξγηνο ΣΖΛ. Βαζηιφπνπινο Γάζθαινο Γήκαξρνο Ηζάθεο Ησάλλεο Αλη. Καζζηαλφο Νενεθιεγείο Γήκαξρνο

25

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Το κείμενο που ακολουκεί είναι το κείμενο του live blog όπωσ καταγράφθκε μζςα από τθν αίκουςα του ΔΣ με χρονολογικι ςειρά, διορκωμζνο ορκογραφικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας

Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας Καηαξρήλ ζέισ λα επραξηζηήζσ ηε ΗΓΗΚΔΚ-ΠΔΟ γηα ηελ ηηκεηηθή πξφζθιεζε λα κηιήζσ ζηελ ζεκεξηλή εκεξίδα. ίγνπξα θάπνηεο απφςεηο πνπ ζα αθνπζηνχλ ζήκεξα κπνξεί λα είλαη εθ δηακέηξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα