ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙ.ΗΛ.ΕΝ-002/2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙ.ΗΛ.ΕΝ-002/2010"

Transcript

1 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙ.ΗΛ.ΕΝ-002/ Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, η οποία είναι 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ), και έχει έδρα στην Μεσογείων 223, Τ.Κ , Αθήνα, προσκαλεί κατά τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ 170/4/ ) τους ενδιαφερόμενους σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου: «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 80 kw ΕΚΑΣΤΟΣ, ΣΤΟΝ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» συνολικού Προϋπολογισμού Επένδυσης κατά τη Μελέτη της Αναθέτουσας Αρχής ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων Ευρώ ( ), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 2. Αρμόδια Υπηρεσία, για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Ηλιακής Ενέργειας της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., οδός Μεσογείων, αριθ. 223, Τ.Κ Αθήνα, τηλέφωνο Η παραλαβή και η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει στην Αίθουσα Συσκέψεων (ισόγειο) της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στις 4 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης Προσφορών η 11:00 π.μ.), ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η Αναθέτουσα Αρχή. Προσφορές μπορεί να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για το Διαγωνισμό Υπηρεσίας με ευθύνη του Διαγωνιζόμενου σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι Προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από την 11:00 της ημέρας υποβολής των Προσφορών. Ο Φάκελος που περιέχει την Προσφορά πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το Όνομα και τη Διεύθυνση του Διαγωνιζομένου και επίσης την ένδειξη: Προσφορά για το Διαγωνισμό ΔΙ.ΗΛ.ΕΝ.-002/2010 της... (ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού) «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 80 kw ΕΚΑΣΤΟΣ, ΣΤΟΝ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» 4. Το Έργο αποτελείται από τέσσερεις (4) Φωτοβολταϊκούς (Φ/Β) Σταθμούς, 80 kwp έκαστος, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 320 kwp (4x80 kwp) της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα το έργο αποτελείται από τους Φ/Β Σταθμούς «Αθερινόλακκος Ι», «Αθερινόλακκος ΙΙ», «Αθερινόλακκος ΙΙΙ» και «Αθερινόλακκος VΙ». Οι Φ/Β Σταθμοί θα κατασκευασθούν σε εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται στη περιοχή Αθερινόλακκος του Δ.Δ. Αγίας Τριάδος, Δήμου Λεύκης του Νομού Λασιθίου της περιφέρειας Κρήτης, σε κοντινή απόσταση από τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου και σε απόσταση περίπου 9 χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου Λεύκης (Κοινότητα Ζήρου). 1

2 Η περιοχή του Αθερινόλακκου απέχει περίπου 40 χλμ από την πόλη της Σητείας και 45 χλμ από την πόλη της Ιεράπετρας. Οι διαθέσιμες οδικές προσβάσεις σε αυτήν είναι δια μέσου Ζήρου από Σητεία και δια μέσου Μακρυγιαλού από Ιεράπετρα. Η οδική σύνδεση με την Σητεία γίνεται μέσω επαρχιακής οδού πλάτους μιας λωρίδας κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας. Ο ΑΗΣ Αθερινόλακκου διαθέτει λιμενικές εγκαταστάσεις. 5. Στην έννοια του υπόψη Έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή, η προμήθεια, η μεταφορά και αποθήκευση στον τόπο του Έργου, η συναρμολόγηση, η εγκατάσταση, οι δοκιμές, η θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, τεσσάρων (4) Φ/Β σταθμών ονομαστικής ισχύος 80 kw έκαστος, όπως αναλύεται στα Τεύχη της Σύμβασης. Η προσφερόμενη ονομαστική ισχύς του κάθε Φ/Β Σταθμού δεν μπορεί να υπερβαίνει την αντίστοιχη ζητούμενη για κάθε Σταθμό αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη της ζητούμενης περισσότερο από 1%. Επομένως, η ισχύς του κάθε σταθμού θα κυμαίνεται από 79000W ως 79999W. Στα πλαίσια του εν λόγω Έργου περιλαμβάνονται επίσης η παροχή των πάσης φύσεως απαιτούμενων τεχνικών και άλλων υπηρεσιών, ο σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή των απαιτούμενων συναφών έργων Πολιτικού Μηχανικού (διαμόρφωση του εδάφους δηλ. εκσκαφή, μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση, εξυγίανση του εδάφους όπου απαιτείται, σύμφωνα στις Τεχνικές Προδιαγραφές, θεμελίωση των βάσεων στήριξης, κατασκευή δρόμων πρόσβασης, κατασκευή περίφραξης, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης όπου απαιτείται, η τοποθέτηση οικίσκων, κλπ.), καθώς και όλων των απαιτούμενων βοηθητικών εγκαταστάσεων, η σύνδεση με τον μετρητή του Αρμόδιου Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης και η παράδοση τεσσάρων (4) Φ/Β Σταθμών ισχύος 80 kw έκαστος, όπως περιγράφεται και αναλύεται στα Τεύχη της Σύμβασης ώστε να είναι κατάλληλοι για τη λειτουργία την οποία προορίζονται. Τα Φ/Β πλαίσια πρέπει να είναι, τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού πυριτίου για τους σταθμούς ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ Ι & VI, μονοκρυσταλλικού πυριτίου για το σταθμό ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ ΙΙ και λεπτού υμενίου (εξαιρούνται Φ/Β πλαίσια τεχνολογίας Cd-Te (καδμίου-τελλούριου) για το σταθμό ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ ΙΙΙ. 6. Στη Διαδικασία θα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών) που είναι εγκατεστημένοι στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή στα κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139/ ), υπό τον όρο ότι η παρούσα Σύμβαση καλύπτεται από τη ΣΔΣ (GPA), ή σε Τρίτες Χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., εφόσον το κείμενο των συμφωνιών αυτών επιτρέπει ρητά τη συμμετοχή των Χωρών αυτών στους Κοινοτικούς Διαγωνισμούς, ή Οικονομικοί Φορείς που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε., ή κράτους που έχει υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), ή κράτους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ (GPA) του Π.Ο.Ε., υπό τον όρο ότι η παρούσα Σύμβαση καλύπτεται από τη ΣΔΣ (GPA), και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος που έχει υπογράψει την ΣΔΣ (GPA) του Π.Ο.Ε. ή, 2

3 τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., εφόσον το κείμενο των συμφωνιών αυτών επιτρέπει ρητά τη συμμετοχή των εν λόγω χωρών στους Κοινοτικούς Διαγωνισμούς. Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να αφορούν και να προέρχονται και από τις χώρες αυτές για τους αντίστοιχους Διαγωνιζόμενους. Οι Προσφορές θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια συμμετοχής: 6.1. Απαιτήσεις για την Τεχνική Ικανότητα του Διαγωνιζόμενου και τη δοκιμότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού Απαιτήσεις για την Τεχνική Ικανότητα του Διαγωνιζόμενου Ο Διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση Επιχείρησης η ίδια ή σε περίπτωση Σύμπραξης ένα τουλάχιστο μέλος της, να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το σχεδιασμό (Planning) και διοίκηση εκτέλεσης Έργου (Project Management), που αφορά την εξ ολοκλήρου από τον ίδιο μελέτη και κατασκευή, δια συμβάσεως που σύναψε (ως Ανάδοχος) με τη μέθοδο TURN KEY, σε τουλάχιστον τέσσερεις (4) Φωτοβολταικoύς Σταθμούς ισχύος τουλάχιστον 50 kw έκαστος, οι οποίοι πρέπει να έχουν συνδεθεί με το Δίκτυο της χώρας εγκατάστασης και να λειτουργούν ικανοποιητικά τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των ανωτέρω ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει απαραίτητα με την Προσφορά του πλήρως συμπληρωμένο τον Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων Νο 1. Οι εν λόγω Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί, τoυς οποίους επικαλείται ο Διαγωνιζόμενος, θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν τεθεί σε λειτουργία και να έχουν συνδεθεί με το Δίκτυο σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Χώρας που είναι εγκατεστημένοι ο Σταθμοί Απαιτήσεις για τον/τους Κατασκευαστή/ές ή Συναρμολογητή/ές των Φ/Β Πλαισίων (στο εξής καλούμενοι Κατασκευαστές) καθώς και για την δοκιμότητα των τύπων των προσφερόμενων Φ/Β Πλαισίων α. Στο Έργο μπορούν να εγκατασταθούν Φ/Β Πλαίσια, έως και 4 Κατασκευαστών. Ο Διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση Επιχείρησης η ίδια ή σε περίπτωση Σύμπραξης κάποιο/-α μέλος/-η της, μπορούν να είναι ο/οι ίδιος/-οι Κατασκευαστής/-ές των Φ/Β Πλαισίων που θα ενσωματωθούν στο Έργο β. Όλοι οι Κατασκευαστές, των οποίων Φ/Β πλαίσια παραγωγής τους ενσωματωθούν στο Έργο, θα πρέπει να είναι έμπειροι στην κατασκευή (manufacturing) ή στη συναρμολόγηση (assembling) Φωτοβολταικών Πλαισίων, ίδιου τύπου με τα προσφερόμενα, στην περίπτωση Φ/Β Πλαισίων μονοκρυσταλλικού ή πολυκρυσταλλικού πυριτίου, ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 170W και απόδοσης μεγαλύτερης ή ίσης του 13%, ενώ στην περίπτωση Φ/Β Πλαισίων λεπτού υμενίου εξαιρουμένων των Φ/Β πλαισίων τεχνολογίας Cd-Te (καδμίου-τελλούριου), ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 75W και απόδοσης μεγαλύτερης ή ίσης του 7% τα οποία να παράγονται σε πιστοποιημένα εργοστάσια κατά ISO 9001 ή κατά άλλo ισοδύναμo διεθνώς αναγνωρισμένo πρότυπo. Επίσης κάθε ένας από τους εν λόγω Κατασκευαστές πρέπει να λειτουργεί ένα τέτοιο πιστοποιημένο εργοστάσιο γ. Επίσης ο κάθε ένας Κατασκευαστής του οποίου Φ/Β Πλαίσια παραγωγής του θα ενσωματωθούν στο Έργο, πρέπει να έχει προμηθεύσει Φ/Β Πλαίσια, ιδίου τύπου με τα 3

4 προσφερόμενα, κατασκευασμένα κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο β., σε Παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ή σε Αναδόχους κατασκευής Φωτοβολταϊκών Σταθμών ή σε Εμπορικούς Οίκους προμήθειας Φ/Β Πλαισίων, συνολικής ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης του 1 MW τα τελευταία 2 χρόνια τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται σε Φ/Β Σταθμούς, ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 50kW έκαστος δ. Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των προϋποθέσεων β, οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν απαραίτητα με την Προσφορά τους πλήρως συμπληρωμένο τον Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων Νο 2, για κάθε τύπο προσφερόμενων Φ/Β Πλαισίων. Στον υπόψη Πίνακα πρέπει να αναφέρονται οι Φορείς Εκμετάλλευσης των Φ/Β Σταθμών, οι Σταθμοί και οι χώρες που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν Φ/Β Πλαίσια σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.2.β., τα οποία είναι παραγωγής του αντίστοιχου Κατασκευαστή. Επίσης, στον ίδιο Πίνακα πρέπει να αναφέρονται και όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα στοιχεία ε.Επισημαίνεται, ότι εφόσον οι Κατασκευαστές των προσφερομένων Φ/Β Πλαισίων είναι Υποπρομηθευτές του Διαγωνιζόμενου, σε περίπτωση ανάθεσης του Έργου, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει την αντικατάστασή τους στ. Για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού, ως «ιδίων τύπων (Models) με τα προσφερόμενα Φ/Β Πλαίσια» ορίζονται τα Φ/Β Πλαίσια που πρέπει σε σχέση με τα προσφερόμενα να: είναι ίδιας τεχνολογίας (πολυκρυσταλλικού πυριτίου, εάν τα προσφερόμενα είναι πολυκρυσταλλικά ή μονοκρυσταλλικού πυριτίου, εάν τα προσφερόμενα είναι μονοκρυσταλλικά, ίδιας τεχνολογίας λεπτού υμενίου εάν τα προσφερόμενα είναι λεπτού υμενίου), είναι ιδίου κατασκευαστή. έχουν τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις έχουν ίδιο αριθμό φ/β κυψελών (cells) ίδιων διαστάσεων, σε όμοια ηλεκτρολογική συνδεσμολογία μεταξύ τους, για την περίπτωση των πλαισίων πολυκρυσταλλικού και μονοκρυσταλλικού πυριτίου. ανήκουν στην ίδια σειρά, όπως προκύπτει από την επίσημη κατηγοριοποίηση του κατασκευαστή. Τα Φ/β Πλαίσια χαρακτηρίζονται ως «ιδίου τύπου (Model) με τα προσφερόμενα Φ/Β Πλαίσια» αν πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά μπορεί να έχουν διαφορετική ονομαστική ισχύ (Wp), για λόγους που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην ταξινόμηση (sorting) λόγω flashing test Προμήθεια Μετατροπέων Ο Διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση Επιχείρησης η ίδια ή σε περίπτωση Σύμπραξης ένα τουλάχιστον μέλος της, ή ο Υποπρομηθευτής του να είναι έμπειρος κατασκευαστής Μετατροπέων (Inverters) και επιπλέον να έχει κατασκευάσει Μετατροπείς (Inverters), ιδίου τύπου με τους προσφερόμενους, οι οποίοι πρέπει να έχουν εγκατασταθεί σε Φ/Β Σταθμούς που να λειτουργούν. Τουλάχιστον ίσος αριθμός με τους προσφερόμενους για το Έργο Μετατροπείς, κάθε προσφερόμενου τύπου Μετατροπέων, θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί σε Φ/Β Σταθμούς και να λειτουργούν ικανοποιητικά τουλάχιστον για έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. 4

5 Για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού, ως «ιδίου τύπου με τους προσφερόμενους Μετατροπείς» ορίζονται οι Μετατροπείς που έχουν σε σχέση με τους προσφερόμενους: ίδια Ονομαστική Ισχύ Εισόδου και Εξόδου ίδιο ηλεκτρολογικό σχεδιασμό ρυθμίσεις, οι οποίες ήταν εναρμονισμένες με τον τότε ισχύοντα κανονισμό του Αρμόδιου Διαχειριστή του Δικτύου της χώρας εγκατάστασης. Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των ανωτέρω, οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν απαραίτητα με την Προσφορά τους πλήρως συμπληρωμένο τον Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων Νο 3. Εφόσον ο κατασκευαστής των προσφερομένων Μετατροπέων είναι Υποπρομηθευτής του Διαγωνιζόμενου σε περίπτωση ανάθεσης του Έργου, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σχετικής Σύμβασης, να ζητήσει την αντικατάσταση του εν λόγω Υποπρομηθευτή Σύστημα Στήριξης Ο Διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση Επιχείρησης η ίδια ή σε περίπτωση Σύμπραξης ένα τουλάχιστο μέλος της, ή ο Υποπρομηθευτής του να είναι έμπειρος στη βιομηχανοποίηση μεταλλικών κατασκευών για Φ/Β Σταθμούς ή γενικώς για άλλες σύνθετες μεταλλικές κατασκευές και επιπλέον να έχει πραγματοποιήσει πωλήσεις τα τελευταία πέντε (5) έτη που να υπερβαίνουν συνολικά το ένα εκατομμύριο ευρώ ( ). Επίσης, το εργοστάσιο κατασκευής του Συστήματος Στήριξης πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο. Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των ανωτέρω, οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν απαραίτητα με την Προσφορά τους πλήρως συμπληρωμένο τον Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων Νο. 4. Εφόσον ο κατασκευαστής των προσφερομένων Βάσεων είναι Υποπρομηθευτής του Διαγωνιζόμενου σε περίπτωση ανάθεσης του Έργου, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σχετικής Σύμβασης, να ζητήσει την αντικατάσταση του εν λόγω Υποπρομηθευτή. Για τη δυνατότητα ελέγχου της δοκιμότητας του προσφερόμενου εξοπλισμού ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει συμπληρωμένο τον Πίνακα Βασικών Τεχνικών Χαρακτηριστικών Προσφερομένου Εξοπλισμού Φ/Β Σταθμού, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα στο Τεύχος «ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» Απαιτήσεις για την Προσωπική κατάσταση του Διαγωνιζόμενου. Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει τα ακόλουθα στοιχεία που θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή (ήτοι για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας), για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για δωροδοκία, για απάτη ή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση Νομικού προσώπου τα πιστοποιητικά θα αφορούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τους Διαχειριστές. 5

6 Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικών της έδρας του Διαγωνιζόμενου ή για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις από τις αρμόδιες Αρχές της Χώρας όπου έχει την έδρα η Εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και ανάλογο Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξη του Διαγωνιζόμενου σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής ότι ο Διαγωνιζόμενος (μόνο τα νομικά πρόσωπα) δεν τελεί υπό εκκαθάριση του ΚΝ 2190 του 1920 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή ανάλογων καταστάσεων (για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Τα ανωτέρω πιστοποιητικά των παραγράφων 2.2 του παρόντος Άρθρου, σε περίπτωση Νομικού προσώπου θα αναφέρονται τόσο στο Νομικό πρόσωπο όσο και στους Διαχειριστές, Ομόρρυθμους Εταίρους και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ανάλογα με την περίπτωση. Σε περίπτωση που η οικεία χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους 2.1. έως και 2.3., αυτά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη δήλωση ή αν δεν προβλέπεται αυτή, από επίσημη δήλωση που γίνεται από τους νόμιμους εκπροσώπους του Διαγωνιζόμενου ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, Συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού φορέα του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του Διαγωνιζόμενου. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει κατ αρχήν να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα Απαιτήσεις για την Οικονομική κατάσταση του Διαγωνιζόμενου. Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει τους ισολογισμούς τελευταίων τριών (3) ετών με ανάλυση των λογαριασμών εκμετάλλευσης και των αποτελεσμάτων χρήσης και το ισοζύγιο του τελευταίου κλεισμένου μήνα, από τα οποία πρέπει να αποδεικνύεται ότι η καθαρή θέση του Διαγωνιζόμενου (δηλαδή το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις) κατά τα τελευταία τρία (3) έτη ή σε περίπτωση Σύμπραξης μιας τουλάχιστον των Εταιρειών που μετέχουν σ' αυτήν, δεν είναι μικρότερη από το 5% του Προϋπολογισμού του Έργου σύμφωνα με τη Διακήρυξη Οι Υποπρομηθευτές των Φ/Β Πλαισίων, των Μετατροπέων (Inverters), και του Συστήματος Στήριξης μπορούν να δηλώσουν συνεργασία με περισσότερους του ενός Διαγωνιζόμενους. Οι εν λόγω Υποπρομηθευτές, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη Σύμπραξης και ταυτόχρονα υποπρομηθευτές άλλου Διαγωνιζόμενου Στην περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Σύμπραξη Επιχειρήσεων, κάθε μια Επιχείρηση χωριστά θα υποβάλει τα στοιχεία που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 2. και Εφόσον ο Διαγωνιζόμενος θα ήθελε να επικαλεσθεί τη χρηματοοικονομική, τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτων, προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις για την τεχνική ικανότητα και την οικονομική κατάσταση του Διαγωνιζόμενου που καθορίζονται ανωτέρω στο παρόν Άρθρο, υποχρεούται να υποβάλει τα κατά περίπτωση αντίστοιχα δικαιολογητικά των τρίτων που αποδεικνύουν τις ανωτέρω ικανότητες των τρίτων και 6

7 επιπλέον ο Διαγωνιζόμενος έχει την υποχρέωση να αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του από τον τρίτο, καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ενδεικτικά από έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Διαγωνιζόμενου και του επικαλούμενου τρίτου, δεσμευτική Δήλωση υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο του τρίτου, ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή. Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του τρίτου καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον τρίτο προς τον Ανάδοχο θα συμπεριληφθούν στη Σύμβαση Η αυτή εταιρεία δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στον παρόντα Διαγωνισμό ως μέλος μίας Σύμπραξης Επιχειρήσεων και ταυτόχρονα να συμμετέχει μόνη της στο Διαγωνισμό. Η αυτή εταιρεία δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στον παρόντα Διαγωνισμό σε περισσότερες της μίας Συμπράξεις Επιχειρήσεων. Εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους κατά την έννοια του Άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, μπορούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό ως μέλη μόνο της ίδιας Σύμπραξης Επιχειρήσεων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η συμμετοχή Επιχειρήσεων με οποιαδήποτε μορφή σε περισσότερα του ενός σχήματα, που οδηγεί σε νόθευση του ανταγωνισμού, δίνει το δικαίωμα στην Επιτροπή Αποσφράγισης και Αξιολόγησης να ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις για την σύνθεση των ως άνω σχημάτων και σε περίπτωση που κρίνει την πιθανότητα νόθευσης του ανταγωνισμού στην βάση των υποβληθέντων διευκρινήσεων να απορρίψει τις σχετικές προσφορές Παράνομη ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά Διαγωνιζόμενου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ή της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, ή ενέργειές του που οδηγούν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υπόψη Διαγωνιζόμενου από το Διαγωνισμό Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Διαγωνιζομένων από τον ίδιο εκπρόσωπο Όλα τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά των παραγράφων 6.1 έως και 6.6. του παρόντος Άρθρου, πρέπει να υποβληθούν με τον Φάκελο Α της Προσφοράς. Εάν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία δεν υποβληθεί ή από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτει ότι δεν ικανοποιούνται πλήρως όλες οι απαιτήσεις του παρόντος Άρθρου, η Προσφορά θα απορριφθεί. 7. Τα Φ/Β πλαίσια πρέπει να είναι, τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού πυριτίου για τους σταθμούς ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ Ι & VI, μονοκρυσταλλικού πυριτίου για το σταθμό ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ ΙΙ και λεπτού υμενίου (εξαιρούνται Φ/Β πλαίσια τεχνολογίας Cd- Te (καδμίου-τελλούριου) για το σταθμό ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ ΙΙΙ. Για κάθε Φ/Β Σταθμό θα εγκατασταθούν Φ/Β Πλαίσια ίδιου τύπου, ενός κατασκευαστή και ίδιας ονομαστικής ισχύος. Η ονομαστική ισχύς εξόδου εκάστου Μετατροπέα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη των 9500 W. Θα εγκατασταθούν Τριφασικοί Μετατροπείς κατάλληλης ισχύος. Ο ευρωπαϊκός συντελεστής απόδοσης των Μετατροπέων πρέπει να είναι ίσος ή 7

8 μεγαλύτερος του 95%. Όλοι οι Μετατροπείς (Inverter) που θα εγκατασταθούν σε όλους τους Φ/Β Σταθμούς θα είναι αποκλειστικά του ίδιου κατασκευαστή. Κάθε Φ/Β σταθμός μπορεί να περιλαμβάνει έως 2 διαφορετικούς τύπους Μετατροπέων του ίδιου κατασκευαστή. Η κατασκευή πρέπει να αντέχει σε Μέση Ταχύτητα Ανέμου 35 m/s από οποιαδήποτε διεύθυνση και ριπές ανέμου έως και 50 m/sec (στιγμιαία τιμή) που εμφανίζονται στην περιοχή εγκατάστασης. Το μέγιστο ύψος της εγκατάστασης των Φ/Β πλαισίων δεν θα ξεπερνάει το ύψος των 2,2 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους. Η ελάχιστη απόσταση των Φ/Β πλαισίων από την επιφάνεια του εδάφους θα είναι από 0,3 μέτρα έως 0,5 μέτρα. Τα Φ/Β πλαίσια θα τοποθετηθούν σε κλίση 25-30ο σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. 8. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε Διαγωνιζόμενο Εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή Εγγυητικής Επιστολής αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Αναθέτουσας Αρχής, για το ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων Ευρώ ( ). 9. Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του Τεύχους «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» της Διακήρυξης, διατίθενται σε CD-ROM από την εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, Λεωφόρος Μεσογείων 223, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, τηλ. +30 (211) , με καταβολή ποσού 200 πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα Τεύχη αυτά από την Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή , εργάσιμες ημέρες, και ώρες 10:00-15:00. 8

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 1 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συµπληρωµατικών εγγράφων (συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού συστήµατος αγορών):

ιεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συµπληρωµατικών εγγράφων (συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού συστήµατος αγορών): ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (352) 29 29 42 670 Ηλ. ταχ.: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Πληροφορίες & ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υπογείων Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 150 kv, Διπλού Κυκλώματος, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ι στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & Κ/Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013 [1] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6560 Αιγάλεω: 01/11/2013 Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 28-05-2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 6643/1076 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ Δ/νση: Δημητσάνας 7, Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Τηλ:. 210 6494136, Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002714879 2015-04-20

15PROC002714879 2015-04-20 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 5294926, 210 5294862 Fax: 210 5294873 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002939520 2015-07-28

15PROC002939520 2015-07-28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [πλακών πεζοδρομίου(50χ50cm) -πρόχυτα κράσπεδα(0,15cmχ0,3cmχ1μ)- Αδρανή υλικά ] ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ AΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ.:17/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002213204 2014-07-31

14PROC002213204 2014-07-31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988571, e-mail:th.papadopoulos@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948853 2015-07-31

15PROC002948853 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 70013 Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Β. Χαρκουτσάκη Τηλέφωνο : +30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 04066/2011

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 04066/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 04066/2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάρος, 09/10/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός Προκήρυξης: 63/2009 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παροικία ΠΑΡΟΣ Τ.Κ. 844 00 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα