Κηλεηή ηειεθσλία: κηα λέα κνξθή εμάξηεζεο ησλ εθήβσλ. Νηθόιανο Σθεληέξεο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παηδηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κηλεηή ηειεθσλία: κηα λέα κνξθή εμάξηεζεο ησλ εθήβσλ. Νηθόιανο Σθεληέξεο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παηδηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο"

Transcript

1 Κηλεηή ηειεθσλία: κηα λέα κνξθή εμάξηεζεο ησλ εθήβσλ Νηθόιανο Σθεληέξεο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παηδηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο

2 Kηλεηφ ηειέθσλν (mobile /cell phone): Δθπέκπεη ειεθηξνκαγλεηηθή κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, ζπγθεθξηκέλα: ξαδηνθχκαηα ( ΜΗz, φηαλ κηιάκε) παικηθή αζχξκαηε αθηηλνβνιία κπνξεί λα εθπέκπνπλ θαη αζχξκαηεο ζπζθεπέο γεηηφλσλ, θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, αγείσηεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ζθάικαηα ζηελ ειεθηξηθή θαισδίσζε θ.α

3

4

5 Υψξα Πνζνζηά ρξήζεο θηλεηνχ σο κέζν επηθνηλσλίαο ζε εθήβνπο, ζε δηάθνξεο ρψξεο Διιάδα Ννξβεγία Ιζξαήι Ιηαιία Καλαδάο Αγγιία ΗΠΑ Διβεηία νπεδία Απζηξία Φηιαλδία Βέιγην Γαιιία Αγφξηα Kνξίηζηα Πνζνζηφ % Currie et al, Young people s health in Context: Ιnt Report from the HBSC 2001/02 Survey, WHO, 2004

6 Πνζνζηό % ρξήζεο πζρέηηζε ηεο ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ κε ηελ ειηθία Έρεηο πξφζβαζε ζε θηλεηφ ηειέθσλν; Έρεηο δηθφ ζνπ θηλεηφ ηειέθσλν; Μνηξάδεζαη θηλεηφ ηειέθσλν κε ηελ νηθνγέλεηά ζνπ; Ηιηθία ζε έηε Soderqvist F et al, BMC Public Health, 2007;7:1-9

7 πζρέηηζε ηνπ ρξφλνπ ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ κε ηελ ειηθία Soderqvist F et al, BMC Public Health, 2007;7:1-9

8 Μέζνο αξηζκφο θεηκέλσλ πνπ νη έθεβνη αληαιιάζζνπλ ηελ εκέξα Λεςε θσηνγξαθησλ Απνζηνιή θσηνγξαθηψλ Μνπζηθή Παηρλίδηα Απνζηνιή βίληεν Μελχκαηα Γηαδίθηπν Κνηλσληθά δίθηπα Δ-mail Αγνξέο Άιινη ηξφπνη πνπ νη έθεβνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα θηλεηά ηνπο Γνλετθφο έιεγρνο Έιεγρνο πεξηερνκέλνπ ηνπ θηλεηνχ ηνπ παηδηνχ Απνκάθξπλζε θηλεηνχ σο ηηκσξία Πεξηνξηζκφο ηνπ εκεξήζηνπ ρξφλνπ ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ απφ ην παηδί Υξήζε ηνπ θηλεηνχ γηα εληνπηζκφ ηνπ παηδηνχ Πεξηνξηζκφο ηεο δηάξθεηαο ρξήζεο (ιεπηά) ηνπ θηλεηνχ απφ ην παηδί Pew Internet Research

9 πζρέηηζε άιισλ ζπλεζεηψλ θαη πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ Κνξίηζηα <15εηψλ Αγφξηα <15εηψλ Κνξίηζηα 15εηψλ Αγφξηα 15εηψλ OR(95%Cl) OR(95%Cl) OR(95%Cl) OR(95%Cl) Άζθεζε βίαο (ζχηεο) 2.309*** 2.282*** 1.870*** 1.788*** Θχκα βίαο 2.757*** 2.083*** 2.026*** 1.624** Σαηνπάδ 3.261* 5.099** *** Αυπλία 2.440*** 3.056*** 1.870*** 2.509*** Μηθξή δηάξθεηα λπρηεξηλνχ χπλνπ 2.083*** 2.217** *** Υακειή απηνεθηίκεζε 2.465*** 2.368*** 1.745*** 1.984*** Κάπληζκα 5.596*** 4.380*** 2.151* 2.467*** Μαζά μεξνχο θαξπνχο ** *** Αιθνφι 2.522** 2.368* *** Υξήζε παξάλνκσλ νπζηψλ 5.089** *** Γηαθνπή ηνπ ζρνιείνπ * Απηνθηνληθέο ηάζεηο 1.970*** 2.517*** 1.835*** 2.208*** Παξαβάζεηο * *** εμ ρσξίο πξνζηαζία *** *** 3.149*** *:p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 Yang et al. BMC Public Health 2010, 10:217

10 Πξνβιεκαηηθή ρξήζε θηλεηνχ (PCPUQuestionnaire) Αλνρή πκπηψκαηα απφζπξζεο Υξήζε γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν ή πην ζπρλά απ φηη ζθνπεχεη ηαζεξή επηζπκία θαη/ή αλεπηηπρείο απφπεηξεο λα δηαθφςεη ή λα πεξηνξίζεη ηε ρξήζε Τπεξβνιηθφο ρξφλνο ή πξνζπάζεηα γηα απφθηεζε θηλεηνχ Δγθαηάιεηςε ή ειάηησζε, εμαηηίαο ηεο ρξήζεο, ζεκαληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (θνηλσληθψλ,αθαδεκατθψλ,αλαςπρήο) πλέρηζε ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο, ελψ γλσξίδεη φηη έρεη επίκνλν ή ππνηξνπηάδνλ πξφβιεκα εμαηηίαο ηεο Yang et al. BMC Public Health 2010, 10:217

11 Sexting φηαλ θάπνηνο ζηέιλεη ή παίξλεη κε ην θηλεηφ ζαθψο ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ θείκελα, εηθφλεο ή βίληεν (ζπλήζσο θείκελα) Γπζδηάθξηηα ηα φξηα αλάκεζα ζην αζψν πείξαγκα θαη ζην sexting Έρνπλ ζηείιεη (ζρεδφλ) γπκλή θσηνγξαθία ηνπο ζε θάπνηνλ Έρνπλ ιάβεη (ζρεδφλ) γπκλή θσηνγξαθία γλσζηνχ ηνπο Όια ηα έμνδα ηνπ θηλεηνχ ηνπο αθνξνχλ ζε απνζηνιή ζεμ. θσηνγξαθηψλ Μέξνο ησλ εμφδσλ ηνπ θηλεηνχ ηνπο αθνξά ζε απνζηνιή ζεμ. θσηνγξαθηψλ

12 πνζνζηφ % Παλειιήληα έξεπλα γηα ηε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ (917 καζεηέο) Μαζεηέο Γπκλαζίνπ - Λπθείνπ Μαζεηέο Γεκνηηθνχ Υξήζε ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο Λ. Θσκαΐδνπ, Γειηίν Α Παηδ. Κιηληθήο Παλ. Αζελψλ, 2005, 52:

13 Πηζαλέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία: πνλνθέθαινο θφπσζε απψιεηα κλήκεο λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο δεξκαηηθέο παζήζεηο ππνγνληκφηεηα-ζηείξσζε ( ) έιιεηςε ζπγθέληξσζεο αυπλίεο θαινήζεηο φγθνη αθνπζηηθνχ λ.(λεπξίλσκα) ή εγθεθάινπ (κεληγγίσκα), ζε ρξφληα ρξήζε Υξήζε θαη θαηάρξεζε θηλεηνχ απφ έθεβνπο καζεηέο (Γεληθφ Ννζνθνκείν Καιακάηαο) 90.7% έρνπλ θηλεηφ ηειέθσλν γηα 3 κήλεο κέρξη 8 έηε (κ.ν. 2.95έηε) Υξήζε: 63.2% <15min/εκ, 21.3% 15-30min/εκ, 10.3% 30-60min/εκ, 5.2% >60min/εκ 56.6% ρξήζε θαηεπζείαλ ζην απηί: 11.8% θφπσζε, 14.5% αδπλακία ζπγθέληξσζεο, 22.4% αθαηάζηαηνο χπλνο, 34.2% πνλνθέθαινη Ανακοίνωζη ζηο 48 ο Πανελλήνιο Παιδιαηρικό Σσνέδριο, 2010, Μύκονος

14 Υξήζε θηλεηνχ απφ καζεηέο ρξνλψλ (Παηδηαηξηθή Κιηληθή Σδάλεηνπ Ννζνθνκείνπ Πεηξαηά) 100% έρνπλ θηλεηό 94% ησλ γνλέσλ ζεσξνύλ πσο ν ιόγνο είλαη γηα λα εληνπίδνπλ πην εύθνια ηνλ έθεβν θαη λα γλσξίδνπλ πνπ βξίζθεηαη θάζε ζηηγκή 5.9% γηα λα κελ αηζζάλεηαη κεηνλεθηηθά απέλαληη ζηνπο ζπλνκήιηθνπο 61.9% ησλ γνλέσλ αγνξάδεη νηθεηνζειώο θηλεηό ζην παηδί θαη 37.3% επεηδή εθείλν ην απαηηεί 64.9% ησλ γνλέσλ αληηθαζηζηά κε λέα κνληέια ην θηλεηό ηνπ παηδηνύ 34.3% αξλείηαη λα ην θάλεη

15 Υξήζε θηλεηνχ απφ καζεηέο ρξνλψλ (Παηδηαηξηθή Κιηληθή Σδάλεηνπ Ννζνθνκείνπ Πεηξαηά) Σπρλόηεξνο ηξόπνο επηθνηλσλίαο κε θίινπο: 41% πξνζσπηθή επαθή, 13.4% ζηαζεξό ηειέθσλν, 31.3% θηλεηό ηειέθσλν, 14.2% δηαδίθηπν Πνπ ρξεζηκνπνηείηαη: 36.6% ζην ζρνιείν, 20.1% ζην ζπίηη, 43.3% ζηνλ πεξίπαην Πόζν ρξεζηκνπνηείηαη: 72.4% <1ώξα/εκ, 17.9% 2-3 ώξεο/εκ, 9.6% >3ώξεο/εκ Έρνπλ αιιάμεη θηλεηά: 44.5% >4 ζε 1-2 ρξόληα, 17.2% 3, 19.4% 2 θαη 9% 1 Εμαξηήκαηα ρξεζηκνπνηεί: 2.2% bluetooth, 42.5% hands free Σπκπέξαζκα: ππεξβνιηθή ρξήζε Ανακοίνωζη ζηο 48ο Πανελλήνιο Παιδιαηρικό Σσνέδριο, 2010, Μύκονος

16 Πνζνζηφ % Σν θηλεηφ ηειέθσλν πξνθαιεί πνλνθέθαιν; Γεξκαλία, 1025 παηδηά εηψλ Μειεηήζεθε ε ζπζρέηηζε θάζε ηχπνπ θεθαιαιγίαο κε: ρξήζε ππνινγηζηή ηειεφξαζε αθξφαζε κνπζηθήο ρξήζε θηλεηνχ ρξήζε παηρληδψλ κε θνλζφια Σειεφξαζε 85 HY Mνπζηθή 90 Κηλεηφ Κνλζφια Βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κφλν κεηαμχ κνπζηθήο θαη θεθαιαιγίαο OR 1,8; 95% 1,1-3,1 γηα 30 min εκεξεζίσο Milde-Busch A et al, BMC Neurology, 2010;10:1-10

17 ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΔΦΑΛΟ ΠΑΙΓΙΧΝ & ΔΦΗΒΧΝ Σν λεπξηθφ ζχζηεκα παηδηψλ & εθήβσλ είλαη πην επαίζζεην ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία & ε θαηαλνκή ηεο ζηνλ εγθέθαιν παηδηψλ & εθήβσλ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ησλ ελειίθσλ. Αθφκα, ε πξψηκε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζε φιν θαη κηθξφηεξε ειηθία νδεγεί ζε κεγαιχηεξε αζξνηζηηθά έθζεζε απ φηη αλ ε ρξήζε αξρίδεη ζηελ ελήιηθε δσή.

18 ΜΤΘΟΙ & ΑΛΗΘΔΙΔ (ΔΝΗΓΜΑ) Η αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπνπλ ηα θηλεηά ηειέθσλα είλαη ξαδηελεξγφο, αιιά κε ρακειή ελέξγεηα; ΟΥΙ Τπάξρνπλ φξηα γηα ηελ έθζεζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία κε ηνληδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ; Οιφζσκε απνξξφθεζε >4W/Kgr Σν εμάξηεκα απνδέζκεπζεο ρεξηψλ ( hands free ) ιεηηνπξγεί σο θεξαία απμάλνληαο ηελ έθζεζε ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία; ΟΥΙ Σν αζχξκαην εμάξηεκα απνδέζκεπζεο ρεξηψλ ( bluetooth ) επηθνηλσλεί κε ην θηλεηφ ηειέθσλν κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ. Άξα ν εγθέθαινο απνξξνθά θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο παξφκνηα πνζά αθηηλνβνιίαο; ΟΥΙ

19 Τπάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηα πεδία κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο; ΝΑΙ Η ζέξκαλζε πεξηνρήο ηνπ εγθεθάινπ θαηά ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ είλαη επηβιαβήο γηα ηελ πγεία; ΟΥΙ Όζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζηαζκψλ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο απμάλεηαη θαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία; ΟΥΙ Σα θηλεηά ηειέθσλα ή νη θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ιεπραηκία; ΟΥΙ Δίλαη αζθαιέο λα επηθνηλσλνχκε κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ελψ νδεγνχκε, ρξεζηκνπνηψληαο hands free; ΟΥΙ, είλαη ζπγθξίζηκν κε κεζπζκέλν νδεγφ!

20 Ρφινο ηεο ρξήζεο θηλεηνχ θαηά ηελ νδήγεζε 69 καζεηέο (63.8% θνξίηζηα) ειηθίαο εηψλ, ΗΠΑ 71% Καπθάζηνη, 14,7% Αζηάηεο, 4,4% Ιζπαλφθσλνη Όινη είραλ θηλεηφ θαη άδεηα νδήγεζεο 53(76.8%) ρξεζηκνπνηνχζαλ θηλεηφ ελψ νδεγνχζαλ Τπάξρεη ζαθέο ςπρνινγηθφ πξνθίι ησλ εθήβσλ απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην θηλεηφ ελψ νδεγνχλ θαη παξά ηελ επίγλσζε ηνπ απμεκέλνπ θηλδχλνπ γηα αηχρεκα Schlehofer ΜΜ et al, Accident Analysis and Prevention, 2010;42:

21 Δίλαη επηθίλδπλεο νη θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο; Πξέπεη λ απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ πφιε, ηδίσο απηέο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε ζρνιείν; ΟΥΙ! Ο εμνβειηζκφο ηνπο εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ νδεγεί, αληηζέησο, ζε αχμεζε ηεο αθηηλνβνιίαο! Δρεη νξηζηεί σο απφζηαζε αζθαιείαο απφ ζρνιεία, λνζνθνκεία, βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο & γεξνθνκεία ηα 300m Σα θηλεηά ηειέθσλα επεξεάδνπλ ηελ αθνή; ΝΑΙ κελ, αιιά Σα θηλεηά ηειέθσλα επεξεάδνπλ ηε ζσκαηηθή & πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ; ΟΥΙ Χξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη κεηαβνιέο ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία εθήβσλ ζηελ Απζηξαιία (Μειέηε MoRPh EUS) Μεγαιχηεξε ρξήζε κεγαιχηεξνη ρξφλνη αληίδξαζεο θαη αλάθιεζεο ελεξγνχ κλήκεο Όκσο, «ηα απνηειέζκαηα δε κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ έθζεζε ζην θηλεηφ ηειέθσλν» S. Thomas et al Occup Environ Med, 67, 2010

22 Μέζν BMI πζρέηηζε ηεο ρξήζεο θηλεηνχ κε ην BMI Φηλιαλδία , 4098 δίδπκα παηδηά εξσηεκαηνιφγην ζε ειηθία 17 εηψλ ( ) 21,8 21,6 21,7 θνπφο: ζπζρέηηζε 21,4 ηεο παρπζαξθίαο θαη ηνπ BMI κε ππνινγηζηή ή ρξήζε θηλεηνχ Μέζε ειηθία:17,6 έηε 21, Μέζν BMI: 21,4 20,8 Τπέξβαξα: 8% Παρχζαξθα: 1,9% (αγφξηα: 50% πηo ππέξβαξα/παρχζαξθα) 20,6 Υσξίο θηλεηφ <10 euro euro euro >35 euro Τπάξρεη κία ζεηηθή γξακκηθή ηάζε (b 0,18 95%CI 0,06-0,30), αιιά ε ζπζρέηηζε κε ηελ παρπζαξθία ήηαλ αζζελήο Lajunen HR, et al, BMC Public Health, 2007;7:1-8

23 πζρέηηζε θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη θαθνεζεηψλ εγθεθάινπ Αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ ζε εθαηνκκχξηα πρλφηεηα αλά άηνκα/έηνο Inskip PD, Neuro-Oncology, 2010;12:

24 πρλφηεηα αλά άηνκα/έηνο Δπηπνιαζκφο ησλ φγθσλ αλά ειηθηαθή νκάδα ηα ηειεπηαία 30 έηε Άξξελα Θήιεα Έηνο δηάγλσζεο Inskip PD, Neuro-Oncology, 2010;12:

25 ΤΜΒΟΤΛΔ ΑΦΑΛΔΣΔΡΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΟΤ ΣΗΛΔΦΧΝΟΤ πεξηνξίζηε ην ρξφλν νκηιίαο ζηνλ απνιχησο απαξαίηεηνεπηθνηλσλήζηε θαιχηεξα κε sms πξνηηκήζηε ηε ζηαζεξή ηειεθσλία, ηδίσο γηα θιήζεηο κεγάιεο δηάξθεηαο απνκαθξχλεηε ην θηλεηφ ηειέθσλν απφ ην θεθάιη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θιήζεσλ- κνηξάδεηε ην ρξφλν νκηιίαο θξαηψληαο ην θηλεηφ θη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ θεθαιηνχ ρξεζηκνπνηήζηε αλνηρηή αθξφαζε ή hands free φρη ην θηλεηφ ηειέθσλν ζηελ ηζέπε (αλ απηφ είλαη απαξαίηεην, ε πίζσ πιεπξά ηνπ λα κελ εθάπηεηαη ζην ζψκα)

26 απνθχγεηε ηε ρξήζε ηνπ ζε ζεκεία κε θαθφ ζήκα (θαιχηεξν ζήκα :δίπια ζην παξάζπξν) απνθχγεηε ηε ρξήζε ηνπ ζε απηνθίλεην, ηξέλν, πινίν, ιεσθνξείν θηι, γηαηί ε αθηηλνβνιία αλαθπθιψλεηαη εζσηεξηθά αλαθιψκελε ζηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο & γηαηί θαηά ηε κεηαθίλεζε εθπέκπεη ζε πιήξε ηζρχ, πξνζπαζψληαο λα ζπλδεζεί κε ηελ πιεζηέζηεξε θεξαία πξνηηκφηεξα ηα θηλεηά ηειέθσλα κε εκθαλή εμσηεξηθά θεξαία (φρη ελζσκαησκέλε εζσηεξηθά, φπσο ζπκβαίλεη ζηα πεξηζζφηεξα) κελ εκπηζηεχεζηε ηα απηνθφιιεηα ζην πίζσ κέξνο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ

27 bluetooth : δελ ζπληζηάηαη, γηαηί απνηειεί αζζελή, αιιά κφληκε πεγή αθηηλνβνιίαο, εθηφο αλ κηιάηε πνιχ ζην θηλεηφ ηειέθσλν, ηδίσο ζε ρψξνπο κε θαθφ ζήκα

28 φρη ην θηλεηφ ηειέθσλν αλνηρηφ δίπια ζαο φηαλ θνηκάζηε Χξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ ηε λύρηα θαη δηαηαξαρέο ύπλνπ ζε Γηαπσλέδνπο εθήβνπο ζε εζληθό επίπεδν 84,4% θαζεκεξηλή ρξήζε θηλεηνύ 8,3% ρξήζε ηε λύρηα γηα θιήζεηο θαη 17,6% γηα απνζηνιή γξαπηώλ κελπκάησλ Δηαηαξαρέο ύπλνπ: κηθξή δηάξθεηα θαθή πνηόηεηα ππεξβνιηθή ππλειία αϋπλία Όκσο, «κηθξά ηα κεγέζε ηεο επίδξαζεο» T. Munezawa et al, Sleep, 34:8; 2011

29 Υξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ απφ εθήβνπο γηα ιήςε θαη απνζηνιή sms ηε λχρηα (Φιάλδξα, Βέιγην) 62% ρξήζε ηε λχρηα <1θνξά/κήλα ρξήζε 1.8 θνξέο πνιχ θνπξαζκέλνη κεηά απφ 1 ρξφλν <1 θνξά/εβδ 2,2 θνξέο ~1 θνξά/εβδ 3,3 θνξέο > 1 θνξά/εβδ 5,1 θνξέο 35% ησλ πεξηπηψζεσλ κε πνιιή θνχξαζε απνδφζεθε ζηε ρξήζε θηλεηνχ ρξήζε ακέζσο κφιηο ζβήζνπλ ηα θψηα 2,2 θνξέο πνιχ θνπξαζκέλνη 00,00-03,00 3,9 θνξέο νπνηεδήπνηε ηε λχρηα 3,3 θνξέο Γελ ππάξρεη αζθαιήο δφζε θαη αζθαιήο ρξφλνο Jan Van de Buick Sleep, 30:9;2007

30 Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηάηξσλ γηα ηελ θηλεηή ηειεθσλία (Δξγαζηήξην Τγηεηλήο & Δπηδεκηνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Δλεκεξσηηθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Η/Μ Αθηηλνβνιία, ΔΝΗΓΜΑ) Ακθηηαιαληεχνληαη αλάκεζα ζηνλ ππνθεηκεληθφ κε νξζνινγηθφ θφβν θαη ηε ρξεζηκφηεηα/αλαγθαηφηεηα ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, αθελφο ζηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν αθεηέξνπ φηαλ ζπκβνπιεχνπλ ην θνηλφ σο εηδηθνί

31 Πνζνζηφ % Πνζνζηφ % Δάλ είζηε ή ήζαζηαλ παηέξαο παηδηνχ<16 εηψλ ζα ηνπ επηηξέπαηε λα έρεη θηλεηφ; , ,2 16, , Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ ΓΞ/ΓΑ Άγλσζην αο πξνβιεκαηίδεη αλ ηα θηλεηά ηειέθσλα επεξεάδνπλ ηελ πγεία ,3 34, , , Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ ΓΞ/ΓΑ Άγλσζην

32 Πνζνζηφ % Πνζνζηφ % Οη αζζελείο ζαο ξσηνχλ γηα ηελ επίπησζε ηνπ θηλεηνχ ζηελ πγεία; 34, ,2 18,2 19, ,1 Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ 0 ΓΞ/ΓΑ 1 Άγλσζην Έρεηε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα απαληήζεηε ζσζηά ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θηλεηή ηειεθσλία; ,3 38, ,2 12, Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ ΓΞ/ΓΑ Άγλσζην

33 πλήζεηεο θαη απφςεηο επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ην θηλεηφ ηειέθσλν θαη ηα παηδηά Σ. Αλησληάδεο θ.α., ΤΕΙ Αζήλαο 47ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό Σπλέδξην 2009, Χαληά 2006 θνηηεηέο ΑΔΙ Αζήλαο ζε ρνιέο Τγείαο πξννπηηθή κειέηε κε θιεηζηφ εξσηεκαηνιφγην ζηε δηάξθεηα έηνπο ~100% είραλ θηλεηφ 40% είραλ 2 θηλεηά 94% γλσξίδνπλ ηηο δπλεηηθά αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, φπσο βιάβεο ζηνλ εγθέθαιν (57%) 75% δελ ρξεζηκνπνηνχλ bluetooth ή hands free θαη πνιχ ζπρλά πηέδνπλ ηε ζπζθεπή ζην απηί 73% αθήλνπλ ηε ζπζθεπή φιε ηε λχρηα αλνηρηή Απνπζία ζπκπησκάησλ ζε ρξήζε 2-4 σξψλ/εκ (43%) 45% πξνηηκνχλ ηα κελχκαηα κ.ν.10, max 20 (20%)

34 84% απνξξίπηνπλ ην θηλεηφ, αθφκε θαη σο παηρλίδη γηα λήπηα 2-6 ρξνλψλ 58% ζεσξνχλ απαξάδεθηε ηε ρξήζε ηνπ απφ παηδηά < 12 ρξνλψλ, ελψ 39% ηε ζεσξνχλ επηηξεπηή θάησ απφ πξνυπνζέζεηο 44% ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξε ειηθία έλαξμεο ηεο ρξήζεο ηα ρξφληα θαη 44% ηα ρξφληα πκπέξαζκα: Παξφιν πνπ νη επαγγεικαηίεο πγείαο γλσξίδνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο θαη είλαη αξλεηηθνί ζηε ρξήζε θηλεηψλ απφ κηθξά παηδηά, νη ίδηνη δελ παχνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα θηλεηά κε κε ζσζηφ ηξφπν.

35 Γηαηί είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθά ηα θηλεηά ζηα παηδηά & ζηνπο εθήβνπο (Childnet International) *πξνζσπηθή & ηδησηηθή ηνπ θχζε: ζρεδφλ αδχλαηνο ν γνληθφο έιεγρνο *ζπλερήο & άκεζε επηθνηλσλία κε θίινπο φιε ηελ εκέξα *θνηλσληθφ status γηα πνιιά παηδηά (εηθφλα, θχξνο, κφδα) *παλίζρπξν εξγαιείν ςπραγσγίαο *πξνζηηή ηηκή

36 Η θαηνρή θαη ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζέιγεη ηνπο εθήβνπο, γηαηί: επλνεί ηελ πξνζσπηθή απηνλνκία παξέρεη ηαπηφηεηα θαη γφεηξν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλνκίιεθνπο πξνζθέξεη κείδνλεο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο (πνπ νη έθεβνη δείρλνπλ ηδηαίηεξε θιίζε θαη ηθαλφηεηα) είλαη πεγή δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο θαη επλνεί ηελ εγθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, αμηνπνηψληαο ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ηερλνινγηθψλ πεγψλ, φπσο νη «αλαπάληεηεο θιήζεηο», πνπ έρνπλ κηα θαζαξά θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία Choliz M, Addiction, 105,

37 πκπεξηθνξέο ελδεηθηηθέο εμάξηεζεο εμηδαλίθεπζε ηνπ κέζνπ (ην ζεσξεί ην ζεκαληηθφηεξν «θεθάιαην» ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ) απψιεηα ζπλαίζζεζεο ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεη ζ απηφ απφζπξζε απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ απφθξπςε απφ νηθνγέλεηα θαη θίινπο ηνπ πφζεο ψξεο αθηεξψλεη αδηαθνξία γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ παιηφηεξα ηνπ πξνθαινχζαλ επραξίζηεζε κεησκέλε επίδνζε ζηηο ζρνιηθέο θαη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κέρξη λα κελ θνηκάηαη, λα παξακειεί ηελ πξνζσπηθή ηνπ πγηεηλή θαη λα αζεηεί ηα φξηα πνπ έρεη ζηελ ελαζρφιεζε κε ην θηλεηφ ηειέθσλν.

38 Σα πην ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα εμάξηεζεο απφ ην θηλεηφ: ππεξβνιηθή ρξήζε, πνπ ηεθκεξηψλεηαη ηφζν απφ ην πςειφ θφζηνο φζν θαη απφ ηηο πνιπάξηζκεο θιήζεηο θαη κελχκαηα πξνβιήκαηα κε ηνπο γνλείο ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο παξεκβνιή ζε άιιεο ζρνιηθέο ή πξνζσπηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ γηα λα πεηχρεη ην ίδην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο, θαζψο θαη αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμαξηεκάησλ ηνπ κε λέα κνληέια πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αγνξά αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θηλεηνχ ζπρλά, θαζψο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαβνιέο φηαλ εκπνδίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Choliz, M, Villanueva V., 2009

39 «Δίλαη ηφζν δπλαηή ε εμάξηεζε ησλ εθήβσλ απφ ην θηλεηφ ηνπο, πνπ 4 ζηνπο 5 δειψλνπλ φηη ην έρνπλ θάησ απφ ην καμηιάξη ηνπο ή δίπια ζην θξεβάηη ηνπο φηαλ θνηκνχληαη είηε γηα λα αληαιιάμνπλ SMS αξγά ηε λχρηα είηε γηα λα μππλήζνπλ (κε ηελ ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία αθχπληζεο)» Pew Internet and American Life Project

40 Φύιν θαη βαξύηεηα ζπκπησκάησλ εμάξηεζεο από θηλεηό ζε καζεηέο & θνηηεηέο ζηελ Πνισλία Η εμάξηεζε απφ θηλεηφ δελ είλαη νκνηνγελέο θαηλφκελν. Μεξηθνί εξεπλεηέο ηε δηαθξίλνπλ: ζην λα ζηέιλεηο θαη λα παίξλεηο sms ζε ερεηηθέο θιήζεηο ζε εθαξκνγέο θαη παηρλίδηα : ην ρξεζηκνπνηνχλ ζεκαληηθά ζπρλφηεξα απφ αλάγθε απνδνρήο θαη πξνζέγγηζεο γηα δηαηήξεζε θαη επίηεπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ γηα έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ : ην ρξεζηκνπνηνχλ ζεκαληηθά ζπρλφηεξα γηα κνπζηθή, θσηνγξαθίεο, βίληεν γηα παηρλίδηα γηα ζχλδεζε κε ην Internet B.Pawlowska, E. Potembska Σκήκα Φπρηαηξηθήο, Ιαηξηθή ρνιή Ληνπκπιηάλα Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4):433-8

41 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμάξηεζε από ην θηλεηό ζε εθήβνπο (Κνξέα) 88,7% κέζε ρξήζε 8,4% ζνβαξή ρξήζε 2,9% εμάξηεζε εκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμάξηεζε απφ ην θηλεηφ (ρξήζηκνη γηα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο): θχιν sms ηα αββαηνθχξηαθα κεληαία έμνδα θιήζεσλ θαηαλαγθαζκφο ιφγνη αλαςπρήο πνιηηηζκηθνί ιφγνη Hyun Young Koo J Korean Acad Child Health Nurs 16(1);2010

42 nomophobia (no mobile phone phobia) κνξθή εμάξηεζεο απφ ην θηλεηφ (Eric Hai Chen, Καζεγεηήο Ψπρηαηξηθήο Παλεπηζηήκην Hong-Kong) άγρνο θαη πίεζε φηαλ δελ έρεηο ην θηλεηφ ηειέθσλν (φζν λεφηεξνο ηφζν εληνλφηεξν ην ζηξεο): αλία, κνλαμηά, αλαζθάιεηα, επεηζφδηα παληθνχ (M. Carr-Gregg, ςπρνιόγνο εθήβσλ, Μειβνύξλε) Γηθηπαθή κειέηε ζε άηνκα ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην (18-24 & ρξνλψλ): >2/3 είρε nomophobia (11% αχμεζε ζε 4 ρξφληα) 47% ησλ είραλ 2 θηλεηά, ελψ κφλν 33% ησλ ν θίλδπλνο nomophobia απμάλεη ιφγσ ησλ πνιιψλ εθαξκνγψλ ηνπ θηλεηνχ ζήκεξα (έμππλα θηλεηά «smart phones») θαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη >3 ψξεο /εκ θίλδπλνο αηπρεκάησλ(25%): κηθξφ νδηθφ αηχρεκα, πηψζε ζε ζθάιεο, ζθφληακα πφλνη ζηνπο αληίρεηξεο >20% (απφ ππεξβνιηθφ γξάςηκν sms) Πξνηείλεηαη: λα θιείλνπκε ην θηλεηφ φηαλ νδεγνχκε λα ρξεζηκνπνηνχκε πξνπιεξσκέλε θάξηα γηα θιήζεηο αλάγθεο λα δίλνπκε ζηνπο θίινπο άιινλ αξηζκφ επηθνηλσλίαο θ.α.

43 ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΞΑΡΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ (MPDQ) (Toda et al, Osaka University School of Medicine, Japan, 2004) 1. Γίλσ ζην θηλεηφ κνπ κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα απ ην ληχζηκν θαη ην θαγεηφ 2. Νηψζσ ηαξαρή φηαλ μερλψ λα πάξσ ην θηλεηφ κνπ καδί κνπ 3. Kαιχηεξα λα ραλα κάιινλ ην ζαθίδην ή ην πνξηνθφιη κνπ παξά ην θηλεηφ κνπ 4. Φνξηίδσ ηε κπαηαξία ηνπ θηλεηνχ κνπ θάζε κέξα 5. Γελ ζέισ πξαγκαηηθά λα πάσ ζε κέξε φπνπ ην ζήκα ηνπ θηλεηνχ κνπ είλαη αζζελέο 6. Όηαλ ηαμηδεχσ κε ηξέλν θ.α. έρσ ηελ ηάζε λα ρεηξίδνκαη ην θηλεηφ κνπ 7. Αθφκα θη φηαλ ηαμηδεχσ κε ηξέλν ζηέιλσ θαη παίξλσ κελχκαηα 8. Υξεζηκνπνηψ ην θηλεηφ κνπ φηαλ είκαη κε παξέα ελφο ή δχν αηφκσλ 9. Καιψ απφ ην θηλεηφ κνπ αθφκα θαη αξγά ηε λχρηα 10. Μηιψ ζην θηλεηφ κνπ γηα >1 ψξα/εκέξα

44 ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΞΑΡΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ (MPDQ) (Toda et al, Osaka University School of Medicine, Japan, 2004) ζπλέρεηα 11. Γπζθνιεχνκαη λα θάλσ παξέα κε αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ θηλεηά 12. Υσξίο λα ην ζθεθζψ, ειέγρσ αλ ππάξρνπλ ή ερεηηθά κελχκαηα ζην θηλεηφ κνπ αθφκα θη αλ δελ έρεη ρηππήζεη 13. ηέιλσ κελχκαηα αθφκα θη φηαλ είκαη ζηε δνπιεηά ή ζηελ ηάμε 14. ηέιλσ 10 /εκέξα 15. Υαίξνκαη φηαλ παίξλσ 16. ηέιλσ κελχκαηα κε βξαρχ πεξηερφκελν ρσξίο πξαθηηθφ ζθνπφ 17. Υξεζηκνπνηψ πνιιά εηθνλνγξάκκαηα ζην κνπ 18. Απαληψ πάληνηε ζηα ηνπ θηλεηνχ 19. ηέιλσ πνιιά καθξά κελχκαηα κε 20. Δθθξάδσ ηα αιεζηλά κνπ αηζζήκαηα θαιχηεξα κε παξά κε θσλεηηθά κελχκαηα πάληα:3, ζπρλά:2, κεξηθέο θνξέο:1, ζρεδφλ πνηέ:0

45 Δμάξηεζε ηνπ εθήβνπ απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν Έρεηο ζηαζεξά ην θηλεηό καδί ζνπ, αθόκα θαη ζην ζπίηη ην έρεηο ζηελ ηζέπε ή πιάη ζνπ; Νηώζεηο άγρνο, ζηξεο ή αλαζθάιεηα όηαλ δελ έρεηο ην θηλεηό ζνπ; Τειεθσλείο ακέζσο ζε θάπνηνλ κόιηο βγεηο από ηελ ηάμε; Είζαη πάληα αγρσκέλνο κε ην θηλεηό ζνπ ηδίσο όηαλ δελ κπνξείο λα ην ρξεζηκνπνηήζεηο; (π.ρ ζηελ ηάμε) Κάλεηο δηαιείκκαηα γηα λα κηιήζεηο ζην θηλεηό όηαλ έρεηο δνπιεηά ζην ζπίηη; Μεξηθέο θνξέο λνκίδεηο όηη ρηππά ην ηειέθσλν, αιιά όηαλ απαληάο ή πεξηκέλεηο δηαπηζηώλεηο όηη δελ ρηύπεζε (ηειεθώλεκα θάληαζκα ); Prof Michael Chen

46

47 Κνιάξν γηα βννεηδή ζηέιλεη κελύκαηα ζην θηλεηό ηνπ θηελνηξόθνπ γηα πξόιεςε ζαλάησλ από αηπρήκαηα, έθζεζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θ.α. (Πανεπιστήμιο Σκωτίας) ΔΤΥΑΡΙΣΧ

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Πεξηερόκελα Ηζηνξία ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ 3 Δίδε Βηληενπαηρληδηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία 2 ν ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία πγγξαθηθή Οκάδα ΚΗΔΕΟΤ ΟΦΗΑ ΕΟΤΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΚΑ ΜΑΡΗΑ ΛΗΟΤΚΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΜΠΑΛΑΚΑ ΗΧΑΝΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΤ ΔΛΠΗΓΑ ΚΟΤΣΟΚΧΣΑ ΝΗΚΟΛΔΣΑ ΛΗΧΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 825 Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα Α. Σοθόρ 1, Η. Αθαναζιάδηρ 2, Κ. Διάκορ 3, Α. Δούκα 4 1 Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, lsofos@rhodes.aegean.gr 2 Π.Σ.Γ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ K;apoia θθ 24-25 Mαίνπ 2008 Θεζζαινλίθε Πξαθηηθά Τπό ηελ Aηγίδα: Σνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο» «ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ» Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ» ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ & ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ύγρξνλεο δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο, αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο Οξέζηεο Γησηάθνο Γεληθόο Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, (M.D., M.Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. To ζηξεο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ θαζελφο, γηα ηνλ παξάγνληα πνπ ην πξνθαιεί (stressor).

1. To ζηξεο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ θαζελφο, γηα ηνλ παξάγνληα πνπ ην πξνθαιεί (stressor). KEΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΓΧΟΣ (Stress) Without stress there would be no life, Hans Seyle 4.1 Οξηζκόο ηνπ άγρνπο (Stress) H πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, έρνπλ απνδερζεί ην ζηξεο, σο αλαπφζπαζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ

ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΣΡΔ ΣΟ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΓΡΗΚΗΓΟΤ ΕΑΥΑΡΧ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΞΔΝΖ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2012 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 5 6 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πγεία είλαη ην ζπνπδαηφηεξν αγαζφ θαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, είλαη ε θπξηφηεξε ζπληζηψζα ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ ΣΗΛΕΟΡΑΗ SONY 13 ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 2012 ΣΜΗΜΑ Α3. ΜΑΘΗΣΡΙΑ :ΝΣΟΝΗ ΥΡΙΣΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΝΙΚΟΛΙΓΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ ΣΗΛΕΟΡΑΗ SONY 13 ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 2012 ΣΜΗΜΑ Α3. ΜΑΘΗΣΡΙΑ :ΝΣΟΝΗ ΥΡΙΣΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΝΙΚΟΛΙΓΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ ΣΗΛΕΟΡΑΗ SONY 13 ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 2012 ΣΜΗΜΑ Α3 ΜΑΘΗΣΡΙΑ :ΝΣΟΝΗ ΥΡΙΣΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΝΙΚΟΛΙΓΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 η : ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΟΤ ΑΝΖΚΔΗ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Υπνβιεζείζα ζηνλ θαζεγεηή Ζνπκπνπιίδε Βαζίιεην από ηελ ζπνπδάζηξηα Μνηξαζγεληή Αγγέια ΑΕΜ:7935 ΚΑΒΑΛΑ 2009 Δσταριζηίες

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Έξεπλα γηα ηα αδπλαηηζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηελ ρξήζε ηνπο. Αζεκαθόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια ηει.2510462142, fax.2510462141 e-mail: eesec@teikav.edu.gr ΠΣΤΥΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΥΝΟΣΗΣΩΝ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα