Κηλεηή ηειεθσλία: κηα λέα κνξθή εμάξηεζεο ησλ εθήβσλ. Νηθόιανο Σθεληέξεο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παηδηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κηλεηή ηειεθσλία: κηα λέα κνξθή εμάξηεζεο ησλ εθήβσλ. Νηθόιανο Σθεληέξεο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παηδηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο"

Transcript

1 Κηλεηή ηειεθσλία: κηα λέα κνξθή εμάξηεζεο ησλ εθήβσλ Νηθόιανο Σθεληέξεο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παηδηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο

2 Kηλεηφ ηειέθσλν (mobile /cell phone): Δθπέκπεη ειεθηξνκαγλεηηθή κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, ζπγθεθξηκέλα: ξαδηνθχκαηα ( ΜΗz, φηαλ κηιάκε) παικηθή αζχξκαηε αθηηλνβνιία κπνξεί λα εθπέκπνπλ θαη αζχξκαηεο ζπζθεπέο γεηηφλσλ, θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, αγείσηεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ζθάικαηα ζηελ ειεθηξηθή θαισδίσζε θ.α

3

4

5 Υψξα Πνζνζηά ρξήζεο θηλεηνχ σο κέζν επηθνηλσλίαο ζε εθήβνπο, ζε δηάθνξεο ρψξεο Διιάδα Ννξβεγία Ιζξαήι Ιηαιία Καλαδάο Αγγιία ΗΠΑ Διβεηία νπεδία Απζηξία Φηιαλδία Βέιγην Γαιιία Αγφξηα Kνξίηζηα Πνζνζηφ % Currie et al, Young people s health in Context: Ιnt Report from the HBSC 2001/02 Survey, WHO, 2004

6 Πνζνζηό % ρξήζεο πζρέηηζε ηεο ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ κε ηελ ειηθία Έρεηο πξφζβαζε ζε θηλεηφ ηειέθσλν; Έρεηο δηθφ ζνπ θηλεηφ ηειέθσλν; Μνηξάδεζαη θηλεηφ ηειέθσλν κε ηελ νηθνγέλεηά ζνπ; Ηιηθία ζε έηε Soderqvist F et al, BMC Public Health, 2007;7:1-9

7 πζρέηηζε ηνπ ρξφλνπ ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ κε ηελ ειηθία Soderqvist F et al, BMC Public Health, 2007;7:1-9

8 Μέζνο αξηζκφο θεηκέλσλ πνπ νη έθεβνη αληαιιάζζνπλ ηελ εκέξα Λεςε θσηνγξαθησλ Απνζηνιή θσηνγξαθηψλ Μνπζηθή Παηρλίδηα Απνζηνιή βίληεν Μελχκαηα Γηαδίθηπν Κνηλσληθά δίθηπα Δ-mail Αγνξέο Άιινη ηξφπνη πνπ νη έθεβνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα θηλεηά ηνπο Γνλετθφο έιεγρνο Έιεγρνο πεξηερνκέλνπ ηνπ θηλεηνχ ηνπ παηδηνχ Απνκάθξπλζε θηλεηνχ σο ηηκσξία Πεξηνξηζκφο ηνπ εκεξήζηνπ ρξφλνπ ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ απφ ην παηδί Υξήζε ηνπ θηλεηνχ γηα εληνπηζκφ ηνπ παηδηνχ Πεξηνξηζκφο ηεο δηάξθεηαο ρξήζεο (ιεπηά) ηνπ θηλεηνχ απφ ην παηδί Pew Internet Research

9 πζρέηηζε άιισλ ζπλεζεηψλ θαη πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ Κνξίηζηα <15εηψλ Αγφξηα <15εηψλ Κνξίηζηα 15εηψλ Αγφξηα 15εηψλ OR(95%Cl) OR(95%Cl) OR(95%Cl) OR(95%Cl) Άζθεζε βίαο (ζχηεο) 2.309*** 2.282*** 1.870*** 1.788*** Θχκα βίαο 2.757*** 2.083*** 2.026*** 1.624** Σαηνπάδ 3.261* 5.099** *** Αυπλία 2.440*** 3.056*** 1.870*** 2.509*** Μηθξή δηάξθεηα λπρηεξηλνχ χπλνπ 2.083*** 2.217** *** Υακειή απηνεθηίκεζε 2.465*** 2.368*** 1.745*** 1.984*** Κάπληζκα 5.596*** 4.380*** 2.151* 2.467*** Μαζά μεξνχο θαξπνχο ** *** Αιθνφι 2.522** 2.368* *** Υξήζε παξάλνκσλ νπζηψλ 5.089** *** Γηαθνπή ηνπ ζρνιείνπ * Απηνθηνληθέο ηάζεηο 1.970*** 2.517*** 1.835*** 2.208*** Παξαβάζεηο * *** εμ ρσξίο πξνζηαζία *** *** 3.149*** *:p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 Yang et al. BMC Public Health 2010, 10:217

10 Πξνβιεκαηηθή ρξήζε θηλεηνχ (PCPUQuestionnaire) Αλνρή πκπηψκαηα απφζπξζεο Υξήζε γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν ή πην ζπρλά απ φηη ζθνπεχεη ηαζεξή επηζπκία θαη/ή αλεπηηπρείο απφπεηξεο λα δηαθφςεη ή λα πεξηνξίζεη ηε ρξήζε Τπεξβνιηθφο ρξφλνο ή πξνζπάζεηα γηα απφθηεζε θηλεηνχ Δγθαηάιεηςε ή ειάηησζε, εμαηηίαο ηεο ρξήζεο, ζεκαληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (θνηλσληθψλ,αθαδεκατθψλ,αλαςπρήο) πλέρηζε ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο, ελψ γλσξίδεη φηη έρεη επίκνλν ή ππνηξνπηάδνλ πξφβιεκα εμαηηίαο ηεο Yang et al. BMC Public Health 2010, 10:217

11 Sexting φηαλ θάπνηνο ζηέιλεη ή παίξλεη κε ην θηλεηφ ζαθψο ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ θείκελα, εηθφλεο ή βίληεν (ζπλήζσο θείκελα) Γπζδηάθξηηα ηα φξηα αλάκεζα ζην αζψν πείξαγκα θαη ζην sexting Έρνπλ ζηείιεη (ζρεδφλ) γπκλή θσηνγξαθία ηνπο ζε θάπνηνλ Έρνπλ ιάβεη (ζρεδφλ) γπκλή θσηνγξαθία γλσζηνχ ηνπο Όια ηα έμνδα ηνπ θηλεηνχ ηνπο αθνξνχλ ζε απνζηνιή ζεμ. θσηνγξαθηψλ Μέξνο ησλ εμφδσλ ηνπ θηλεηνχ ηνπο αθνξά ζε απνζηνιή ζεμ. θσηνγξαθηψλ

12 πνζνζηφ % Παλειιήληα έξεπλα γηα ηε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ (917 καζεηέο) Μαζεηέο Γπκλαζίνπ - Λπθείνπ Μαζεηέο Γεκνηηθνχ Υξήζε ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο Λ. Θσκαΐδνπ, Γειηίν Α Παηδ. Κιηληθήο Παλ. Αζελψλ, 2005, 52:

13 Πηζαλέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία: πνλνθέθαινο θφπσζε απψιεηα κλήκεο λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο δεξκαηηθέο παζήζεηο ππνγνληκφηεηα-ζηείξσζε ( ) έιιεηςε ζπγθέληξσζεο αυπλίεο θαινήζεηο φγθνη αθνπζηηθνχ λ.(λεπξίλσκα) ή εγθεθάινπ (κεληγγίσκα), ζε ρξφληα ρξήζε Υξήζε θαη θαηάρξεζε θηλεηνχ απφ έθεβνπο καζεηέο (Γεληθφ Ννζνθνκείν Καιακάηαο) 90.7% έρνπλ θηλεηφ ηειέθσλν γηα 3 κήλεο κέρξη 8 έηε (κ.ν. 2.95έηε) Υξήζε: 63.2% <15min/εκ, 21.3% 15-30min/εκ, 10.3% 30-60min/εκ, 5.2% >60min/εκ 56.6% ρξήζε θαηεπζείαλ ζην απηί: 11.8% θφπσζε, 14.5% αδπλακία ζπγθέληξσζεο, 22.4% αθαηάζηαηνο χπλνο, 34.2% πνλνθέθαινη Ανακοίνωζη ζηο 48 ο Πανελλήνιο Παιδιαηρικό Σσνέδριο, 2010, Μύκονος

14 Υξήζε θηλεηνχ απφ καζεηέο ρξνλψλ (Παηδηαηξηθή Κιηληθή Σδάλεηνπ Ννζνθνκείνπ Πεηξαηά) 100% έρνπλ θηλεηό 94% ησλ γνλέσλ ζεσξνύλ πσο ν ιόγνο είλαη γηα λα εληνπίδνπλ πην εύθνια ηνλ έθεβν θαη λα γλσξίδνπλ πνπ βξίζθεηαη θάζε ζηηγκή 5.9% γηα λα κελ αηζζάλεηαη κεηνλεθηηθά απέλαληη ζηνπο ζπλνκήιηθνπο 61.9% ησλ γνλέσλ αγνξάδεη νηθεηνζειώο θηλεηό ζην παηδί θαη 37.3% επεηδή εθείλν ην απαηηεί 64.9% ησλ γνλέσλ αληηθαζηζηά κε λέα κνληέια ην θηλεηό ηνπ παηδηνύ 34.3% αξλείηαη λα ην θάλεη

15 Υξήζε θηλεηνχ απφ καζεηέο ρξνλψλ (Παηδηαηξηθή Κιηληθή Σδάλεηνπ Ννζνθνκείνπ Πεηξαηά) Σπρλόηεξνο ηξόπνο επηθνηλσλίαο κε θίινπο: 41% πξνζσπηθή επαθή, 13.4% ζηαζεξό ηειέθσλν, 31.3% θηλεηό ηειέθσλν, 14.2% δηαδίθηπν Πνπ ρξεζηκνπνηείηαη: 36.6% ζην ζρνιείν, 20.1% ζην ζπίηη, 43.3% ζηνλ πεξίπαην Πόζν ρξεζηκνπνηείηαη: 72.4% <1ώξα/εκ, 17.9% 2-3 ώξεο/εκ, 9.6% >3ώξεο/εκ Έρνπλ αιιάμεη θηλεηά: 44.5% >4 ζε 1-2 ρξόληα, 17.2% 3, 19.4% 2 θαη 9% 1 Εμαξηήκαηα ρξεζηκνπνηεί: 2.2% bluetooth, 42.5% hands free Σπκπέξαζκα: ππεξβνιηθή ρξήζε Ανακοίνωζη ζηο 48ο Πανελλήνιο Παιδιαηρικό Σσνέδριο, 2010, Μύκονος

16 Πνζνζηφ % Σν θηλεηφ ηειέθσλν πξνθαιεί πνλνθέθαιν; Γεξκαλία, 1025 παηδηά εηψλ Μειεηήζεθε ε ζπζρέηηζε θάζε ηχπνπ θεθαιαιγίαο κε: ρξήζε ππνινγηζηή ηειεφξαζε αθξφαζε κνπζηθήο ρξήζε θηλεηνχ ρξήζε παηρληδψλ κε θνλζφια Σειεφξαζε 85 HY Mνπζηθή 90 Κηλεηφ Κνλζφια Βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κφλν κεηαμχ κνπζηθήο θαη θεθαιαιγίαο OR 1,8; 95% 1,1-3,1 γηα 30 min εκεξεζίσο Milde-Busch A et al, BMC Neurology, 2010;10:1-10

17 ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΔΦΑΛΟ ΠΑΙΓΙΧΝ & ΔΦΗΒΧΝ Σν λεπξηθφ ζχζηεκα παηδηψλ & εθήβσλ είλαη πην επαίζζεην ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία & ε θαηαλνκή ηεο ζηνλ εγθέθαιν παηδηψλ & εθήβσλ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ησλ ελειίθσλ. Αθφκα, ε πξψηκε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζε φιν θαη κηθξφηεξε ειηθία νδεγεί ζε κεγαιχηεξε αζξνηζηηθά έθζεζε απ φηη αλ ε ρξήζε αξρίδεη ζηελ ελήιηθε δσή.

18 ΜΤΘΟΙ & ΑΛΗΘΔΙΔ (ΔΝΗΓΜΑ) Η αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπνπλ ηα θηλεηά ηειέθσλα είλαη ξαδηελεξγφο, αιιά κε ρακειή ελέξγεηα; ΟΥΙ Τπάξρνπλ φξηα γηα ηελ έθζεζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία κε ηνληδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ; Οιφζσκε απνξξφθεζε >4W/Kgr Σν εμάξηεκα απνδέζκεπζεο ρεξηψλ ( hands free ) ιεηηνπξγεί σο θεξαία απμάλνληαο ηελ έθζεζε ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία; ΟΥΙ Σν αζχξκαην εμάξηεκα απνδέζκεπζεο ρεξηψλ ( bluetooth ) επηθνηλσλεί κε ην θηλεηφ ηειέθσλν κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ. Άξα ν εγθέθαινο απνξξνθά θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο παξφκνηα πνζά αθηηλνβνιίαο; ΟΥΙ

19 Τπάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηα πεδία κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο; ΝΑΙ Η ζέξκαλζε πεξηνρήο ηνπ εγθεθάινπ θαηά ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ είλαη επηβιαβήο γηα ηελ πγεία; ΟΥΙ Όζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζηαζκψλ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο απμάλεηαη θαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία; ΟΥΙ Σα θηλεηά ηειέθσλα ή νη θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ιεπραηκία; ΟΥΙ Δίλαη αζθαιέο λα επηθνηλσλνχκε κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ελψ νδεγνχκε, ρξεζηκνπνηψληαο hands free; ΟΥΙ, είλαη ζπγθξίζηκν κε κεζπζκέλν νδεγφ!

20 Ρφινο ηεο ρξήζεο θηλεηνχ θαηά ηελ νδήγεζε 69 καζεηέο (63.8% θνξίηζηα) ειηθίαο εηψλ, ΗΠΑ 71% Καπθάζηνη, 14,7% Αζηάηεο, 4,4% Ιζπαλφθσλνη Όινη είραλ θηλεηφ θαη άδεηα νδήγεζεο 53(76.8%) ρξεζηκνπνηνχζαλ θηλεηφ ελψ νδεγνχζαλ Τπάξρεη ζαθέο ςπρνινγηθφ πξνθίι ησλ εθήβσλ απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην θηλεηφ ελψ νδεγνχλ θαη παξά ηελ επίγλσζε ηνπ απμεκέλνπ θηλδχλνπ γηα αηχρεκα Schlehofer ΜΜ et al, Accident Analysis and Prevention, 2010;42:

21 Δίλαη επηθίλδπλεο νη θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο; Πξέπεη λ απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ πφιε, ηδίσο απηέο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε ζρνιείν; ΟΥΙ! Ο εμνβειηζκφο ηνπο εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ νδεγεί, αληηζέησο, ζε αχμεζε ηεο αθηηλνβνιίαο! Δρεη νξηζηεί σο απφζηαζε αζθαιείαο απφ ζρνιεία, λνζνθνκεία, βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο & γεξνθνκεία ηα 300m Σα θηλεηά ηειέθσλα επεξεάδνπλ ηελ αθνή; ΝΑΙ κελ, αιιά Σα θηλεηά ηειέθσλα επεξεάδνπλ ηε ζσκαηηθή & πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ; ΟΥΙ Χξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη κεηαβνιέο ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία εθήβσλ ζηελ Απζηξαιία (Μειέηε MoRPh EUS) Μεγαιχηεξε ρξήζε κεγαιχηεξνη ρξφλνη αληίδξαζεο θαη αλάθιεζεο ελεξγνχ κλήκεο Όκσο, «ηα απνηειέζκαηα δε κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ έθζεζε ζην θηλεηφ ηειέθσλν» S. Thomas et al Occup Environ Med, 67, 2010

22 Μέζν BMI πζρέηηζε ηεο ρξήζεο θηλεηνχ κε ην BMI Φηλιαλδία , 4098 δίδπκα παηδηά εξσηεκαηνιφγην ζε ειηθία 17 εηψλ ( ) 21,8 21,6 21,7 θνπφο: ζπζρέηηζε 21,4 ηεο παρπζαξθίαο θαη ηνπ BMI κε ππνινγηζηή ή ρξήζε θηλεηνχ Μέζε ειηθία:17,6 έηε 21, Μέζν BMI: 21,4 20,8 Τπέξβαξα: 8% Παρχζαξθα: 1,9% (αγφξηα: 50% πηo ππέξβαξα/παρχζαξθα) 20,6 Υσξίο θηλεηφ <10 euro euro euro >35 euro Τπάξρεη κία ζεηηθή γξακκηθή ηάζε (b 0,18 95%CI 0,06-0,30), αιιά ε ζπζρέηηζε κε ηελ παρπζαξθία ήηαλ αζζελήο Lajunen HR, et al, BMC Public Health, 2007;7:1-8

23 πζρέηηζε θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη θαθνεζεηψλ εγθεθάινπ Αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ ζε εθαηνκκχξηα πρλφηεηα αλά άηνκα/έηνο Inskip PD, Neuro-Oncology, 2010;12:

24 πρλφηεηα αλά άηνκα/έηνο Δπηπνιαζκφο ησλ φγθσλ αλά ειηθηαθή νκάδα ηα ηειεπηαία 30 έηε Άξξελα Θήιεα Έηνο δηάγλσζεο Inskip PD, Neuro-Oncology, 2010;12:

25 ΤΜΒΟΤΛΔ ΑΦΑΛΔΣΔΡΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΟΤ ΣΗΛΔΦΧΝΟΤ πεξηνξίζηε ην ρξφλν νκηιίαο ζηνλ απνιχησο απαξαίηεηνεπηθνηλσλήζηε θαιχηεξα κε sms πξνηηκήζηε ηε ζηαζεξή ηειεθσλία, ηδίσο γηα θιήζεηο κεγάιεο δηάξθεηαο απνκαθξχλεηε ην θηλεηφ ηειέθσλν απφ ην θεθάιη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θιήζεσλ- κνηξάδεηε ην ρξφλν νκηιίαο θξαηψληαο ην θηλεηφ θη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ θεθαιηνχ ρξεζηκνπνηήζηε αλνηρηή αθξφαζε ή hands free φρη ην θηλεηφ ηειέθσλν ζηελ ηζέπε (αλ απηφ είλαη απαξαίηεην, ε πίζσ πιεπξά ηνπ λα κελ εθάπηεηαη ζην ζψκα)

26 απνθχγεηε ηε ρξήζε ηνπ ζε ζεκεία κε θαθφ ζήκα (θαιχηεξν ζήκα :δίπια ζην παξάζπξν) απνθχγεηε ηε ρξήζε ηνπ ζε απηνθίλεην, ηξέλν, πινίν, ιεσθνξείν θηι, γηαηί ε αθηηλνβνιία αλαθπθιψλεηαη εζσηεξηθά αλαθιψκελε ζηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο & γηαηί θαηά ηε κεηαθίλεζε εθπέκπεη ζε πιήξε ηζρχ, πξνζπαζψληαο λα ζπλδεζεί κε ηελ πιεζηέζηεξε θεξαία πξνηηκφηεξα ηα θηλεηά ηειέθσλα κε εκθαλή εμσηεξηθά θεξαία (φρη ελζσκαησκέλε εζσηεξηθά, φπσο ζπκβαίλεη ζηα πεξηζζφηεξα) κελ εκπηζηεχεζηε ηα απηνθφιιεηα ζην πίζσ κέξνο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ

27 bluetooth : δελ ζπληζηάηαη, γηαηί απνηειεί αζζελή, αιιά κφληκε πεγή αθηηλνβνιίαο, εθηφο αλ κηιάηε πνιχ ζην θηλεηφ ηειέθσλν, ηδίσο ζε ρψξνπο κε θαθφ ζήκα

28 φρη ην θηλεηφ ηειέθσλν αλνηρηφ δίπια ζαο φηαλ θνηκάζηε Χξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ ηε λύρηα θαη δηαηαξαρέο ύπλνπ ζε Γηαπσλέδνπο εθήβνπο ζε εζληθό επίπεδν 84,4% θαζεκεξηλή ρξήζε θηλεηνύ 8,3% ρξήζε ηε λύρηα γηα θιήζεηο θαη 17,6% γηα απνζηνιή γξαπηώλ κελπκάησλ Δηαηαξαρέο ύπλνπ: κηθξή δηάξθεηα θαθή πνηόηεηα ππεξβνιηθή ππλειία αϋπλία Όκσο, «κηθξά ηα κεγέζε ηεο επίδξαζεο» T. Munezawa et al, Sleep, 34:8; 2011

29 Υξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ απφ εθήβνπο γηα ιήςε θαη απνζηνιή sms ηε λχρηα (Φιάλδξα, Βέιγην) 62% ρξήζε ηε λχρηα <1θνξά/κήλα ρξήζε 1.8 θνξέο πνιχ θνπξαζκέλνη κεηά απφ 1 ρξφλν <1 θνξά/εβδ 2,2 θνξέο ~1 θνξά/εβδ 3,3 θνξέο > 1 θνξά/εβδ 5,1 θνξέο 35% ησλ πεξηπηψζεσλ κε πνιιή θνχξαζε απνδφζεθε ζηε ρξήζε θηλεηνχ ρξήζε ακέζσο κφιηο ζβήζνπλ ηα θψηα 2,2 θνξέο πνιχ θνπξαζκέλνη 00,00-03,00 3,9 θνξέο νπνηεδήπνηε ηε λχρηα 3,3 θνξέο Γελ ππάξρεη αζθαιήο δφζε θαη αζθαιήο ρξφλνο Jan Van de Buick Sleep, 30:9;2007

30 Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηάηξσλ γηα ηελ θηλεηή ηειεθσλία (Δξγαζηήξην Τγηεηλήο & Δπηδεκηνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Δλεκεξσηηθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Η/Μ Αθηηλνβνιία, ΔΝΗΓΜΑ) Ακθηηαιαληεχνληαη αλάκεζα ζηνλ ππνθεηκεληθφ κε νξζνινγηθφ θφβν θαη ηε ρξεζηκφηεηα/αλαγθαηφηεηα ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, αθελφο ζηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν αθεηέξνπ φηαλ ζπκβνπιεχνπλ ην θνηλφ σο εηδηθνί

31 Πνζνζηφ % Πνζνζηφ % Δάλ είζηε ή ήζαζηαλ παηέξαο παηδηνχ<16 εηψλ ζα ηνπ επηηξέπαηε λα έρεη θηλεηφ; , ,2 16, , Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ ΓΞ/ΓΑ Άγλσζην αο πξνβιεκαηίδεη αλ ηα θηλεηά ηειέθσλα επεξεάδνπλ ηελ πγεία ,3 34, , , Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ ΓΞ/ΓΑ Άγλσζην

32 Πνζνζηφ % Πνζνζηφ % Οη αζζελείο ζαο ξσηνχλ γηα ηελ επίπησζε ηνπ θηλεηνχ ζηελ πγεία; 34, ,2 18,2 19, ,1 Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ 0 ΓΞ/ΓΑ 1 Άγλσζην Έρεηε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα απαληήζεηε ζσζηά ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θηλεηή ηειεθσλία; ,3 38, ,2 12, Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ ΓΞ/ΓΑ Άγλσζην

33 πλήζεηεο θαη απφςεηο επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ην θηλεηφ ηειέθσλν θαη ηα παηδηά Σ. Αλησληάδεο θ.α., ΤΕΙ Αζήλαο 47ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό Σπλέδξην 2009, Χαληά 2006 θνηηεηέο ΑΔΙ Αζήλαο ζε ρνιέο Τγείαο πξννπηηθή κειέηε κε θιεηζηφ εξσηεκαηνιφγην ζηε δηάξθεηα έηνπο ~100% είραλ θηλεηφ 40% είραλ 2 θηλεηά 94% γλσξίδνπλ ηηο δπλεηηθά αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, φπσο βιάβεο ζηνλ εγθέθαιν (57%) 75% δελ ρξεζηκνπνηνχλ bluetooth ή hands free θαη πνιχ ζπρλά πηέδνπλ ηε ζπζθεπή ζην απηί 73% αθήλνπλ ηε ζπζθεπή φιε ηε λχρηα αλνηρηή Απνπζία ζπκπησκάησλ ζε ρξήζε 2-4 σξψλ/εκ (43%) 45% πξνηηκνχλ ηα κελχκαηα κ.ν.10, max 20 (20%)

34 84% απνξξίπηνπλ ην θηλεηφ, αθφκε θαη σο παηρλίδη γηα λήπηα 2-6 ρξνλψλ 58% ζεσξνχλ απαξάδεθηε ηε ρξήζε ηνπ απφ παηδηά < 12 ρξνλψλ, ελψ 39% ηε ζεσξνχλ επηηξεπηή θάησ απφ πξνυπνζέζεηο 44% ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξε ειηθία έλαξμεο ηεο ρξήζεο ηα ρξφληα θαη 44% ηα ρξφληα πκπέξαζκα: Παξφιν πνπ νη επαγγεικαηίεο πγείαο γλσξίδνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο θαη είλαη αξλεηηθνί ζηε ρξήζε θηλεηψλ απφ κηθξά παηδηά, νη ίδηνη δελ παχνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα θηλεηά κε κε ζσζηφ ηξφπν.

35 Γηαηί είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθά ηα θηλεηά ζηα παηδηά & ζηνπο εθήβνπο (Childnet International) *πξνζσπηθή & ηδησηηθή ηνπ θχζε: ζρεδφλ αδχλαηνο ν γνληθφο έιεγρνο *ζπλερήο & άκεζε επηθνηλσλία κε θίινπο φιε ηελ εκέξα *θνηλσληθφ status γηα πνιιά παηδηά (εηθφλα, θχξνο, κφδα) *παλίζρπξν εξγαιείν ςπραγσγίαο *πξνζηηή ηηκή

36 Η θαηνρή θαη ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζέιγεη ηνπο εθήβνπο, γηαηί: επλνεί ηελ πξνζσπηθή απηνλνκία παξέρεη ηαπηφηεηα θαη γφεηξν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλνκίιεθνπο πξνζθέξεη κείδνλεο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο (πνπ νη έθεβνη δείρλνπλ ηδηαίηεξε θιίζε θαη ηθαλφηεηα) είλαη πεγή δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο θαη επλνεί ηελ εγθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, αμηνπνηψληαο ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ηερλνινγηθψλ πεγψλ, φπσο νη «αλαπάληεηεο θιήζεηο», πνπ έρνπλ κηα θαζαξά θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία Choliz M, Addiction, 105,

37 πκπεξηθνξέο ελδεηθηηθέο εμάξηεζεο εμηδαλίθεπζε ηνπ κέζνπ (ην ζεσξεί ην ζεκαληηθφηεξν «θεθάιαην» ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ) απψιεηα ζπλαίζζεζεο ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεη ζ απηφ απφζπξζε απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ απφθξπςε απφ νηθνγέλεηα θαη θίινπο ηνπ πφζεο ψξεο αθηεξψλεη αδηαθνξία γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ παιηφηεξα ηνπ πξνθαινχζαλ επραξίζηεζε κεησκέλε επίδνζε ζηηο ζρνιηθέο θαη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κέρξη λα κελ θνηκάηαη, λα παξακειεί ηελ πξνζσπηθή ηνπ πγηεηλή θαη λα αζεηεί ηα φξηα πνπ έρεη ζηελ ελαζρφιεζε κε ην θηλεηφ ηειέθσλν.

38 Σα πην ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα εμάξηεζεο απφ ην θηλεηφ: ππεξβνιηθή ρξήζε, πνπ ηεθκεξηψλεηαη ηφζν απφ ην πςειφ θφζηνο φζν θαη απφ ηηο πνιπάξηζκεο θιήζεηο θαη κελχκαηα πξνβιήκαηα κε ηνπο γνλείο ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο παξεκβνιή ζε άιιεο ζρνιηθέο ή πξνζσπηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ γηα λα πεηχρεη ην ίδην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο, θαζψο θαη αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμαξηεκάησλ ηνπ κε λέα κνληέια πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αγνξά αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θηλεηνχ ζπρλά, θαζψο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαβνιέο φηαλ εκπνδίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Choliz, M, Villanueva V., 2009

39 «Δίλαη ηφζν δπλαηή ε εμάξηεζε ησλ εθήβσλ απφ ην θηλεηφ ηνπο, πνπ 4 ζηνπο 5 δειψλνπλ φηη ην έρνπλ θάησ απφ ην καμηιάξη ηνπο ή δίπια ζην θξεβάηη ηνπο φηαλ θνηκνχληαη είηε γηα λα αληαιιάμνπλ SMS αξγά ηε λχρηα είηε γηα λα μππλήζνπλ (κε ηελ ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία αθχπληζεο)» Pew Internet and American Life Project

40 Φύιν θαη βαξύηεηα ζπκπησκάησλ εμάξηεζεο από θηλεηό ζε καζεηέο & θνηηεηέο ζηελ Πνισλία Η εμάξηεζε απφ θηλεηφ δελ είλαη νκνηνγελέο θαηλφκελν. Μεξηθνί εξεπλεηέο ηε δηαθξίλνπλ: ζην λα ζηέιλεηο θαη λα παίξλεηο sms ζε ερεηηθέο θιήζεηο ζε εθαξκνγέο θαη παηρλίδηα : ην ρξεζηκνπνηνχλ ζεκαληηθά ζπρλφηεξα απφ αλάγθε απνδνρήο θαη πξνζέγγηζεο γηα δηαηήξεζε θαη επίηεπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ γηα έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ : ην ρξεζηκνπνηνχλ ζεκαληηθά ζπρλφηεξα γηα κνπζηθή, θσηνγξαθίεο, βίληεν γηα παηρλίδηα γηα ζχλδεζε κε ην Internet B.Pawlowska, E. Potembska Σκήκα Φπρηαηξηθήο, Ιαηξηθή ρνιή Ληνπκπιηάλα Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4):433-8

41 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμάξηεζε από ην θηλεηό ζε εθήβνπο (Κνξέα) 88,7% κέζε ρξήζε 8,4% ζνβαξή ρξήζε 2,9% εμάξηεζε εκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμάξηεζε απφ ην θηλεηφ (ρξήζηκνη γηα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο): θχιν sms ηα αββαηνθχξηαθα κεληαία έμνδα θιήζεσλ θαηαλαγθαζκφο ιφγνη αλαςπρήο πνιηηηζκηθνί ιφγνη Hyun Young Koo J Korean Acad Child Health Nurs 16(1);2010

42 nomophobia (no mobile phone phobia) κνξθή εμάξηεζεο απφ ην θηλεηφ (Eric Hai Chen, Καζεγεηήο Ψπρηαηξηθήο Παλεπηζηήκην Hong-Kong) άγρνο θαη πίεζε φηαλ δελ έρεηο ην θηλεηφ ηειέθσλν (φζν λεφηεξνο ηφζν εληνλφηεξν ην ζηξεο): αλία, κνλαμηά, αλαζθάιεηα, επεηζφδηα παληθνχ (M. Carr-Gregg, ςπρνιόγνο εθήβσλ, Μειβνύξλε) Γηθηπαθή κειέηε ζε άηνκα ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην (18-24 & ρξνλψλ): >2/3 είρε nomophobia (11% αχμεζε ζε 4 ρξφληα) 47% ησλ είραλ 2 θηλεηά, ελψ κφλν 33% ησλ ν θίλδπλνο nomophobia απμάλεη ιφγσ ησλ πνιιψλ εθαξκνγψλ ηνπ θηλεηνχ ζήκεξα (έμππλα θηλεηά «smart phones») θαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη >3 ψξεο /εκ θίλδπλνο αηπρεκάησλ(25%): κηθξφ νδηθφ αηχρεκα, πηψζε ζε ζθάιεο, ζθφληακα πφλνη ζηνπο αληίρεηξεο >20% (απφ ππεξβνιηθφ γξάςηκν sms) Πξνηείλεηαη: λα θιείλνπκε ην θηλεηφ φηαλ νδεγνχκε λα ρξεζηκνπνηνχκε πξνπιεξσκέλε θάξηα γηα θιήζεηο αλάγθεο λα δίλνπκε ζηνπο θίινπο άιινλ αξηζκφ επηθνηλσλίαο θ.α.

43 ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΞΑΡΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ (MPDQ) (Toda et al, Osaka University School of Medicine, Japan, 2004) 1. Γίλσ ζην θηλεηφ κνπ κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα απ ην ληχζηκν θαη ην θαγεηφ 2. Νηψζσ ηαξαρή φηαλ μερλψ λα πάξσ ην θηλεηφ κνπ καδί κνπ 3. Kαιχηεξα λα ραλα κάιινλ ην ζαθίδην ή ην πνξηνθφιη κνπ παξά ην θηλεηφ κνπ 4. Φνξηίδσ ηε κπαηαξία ηνπ θηλεηνχ κνπ θάζε κέξα 5. Γελ ζέισ πξαγκαηηθά λα πάσ ζε κέξε φπνπ ην ζήκα ηνπ θηλεηνχ κνπ είλαη αζζελέο 6. Όηαλ ηαμηδεχσ κε ηξέλν θ.α. έρσ ηελ ηάζε λα ρεηξίδνκαη ην θηλεηφ κνπ 7. Αθφκα θη φηαλ ηαμηδεχσ κε ηξέλν ζηέιλσ θαη παίξλσ κελχκαηα 8. Υξεζηκνπνηψ ην θηλεηφ κνπ φηαλ είκαη κε παξέα ελφο ή δχν αηφκσλ 9. Καιψ απφ ην θηλεηφ κνπ αθφκα θαη αξγά ηε λχρηα 10. Μηιψ ζην θηλεηφ κνπ γηα >1 ψξα/εκέξα

44 ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΞΑΡΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ (MPDQ) (Toda et al, Osaka University School of Medicine, Japan, 2004) ζπλέρεηα 11. Γπζθνιεχνκαη λα θάλσ παξέα κε αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ θηλεηά 12. Υσξίο λα ην ζθεθζψ, ειέγρσ αλ ππάξρνπλ ή ερεηηθά κελχκαηα ζην θηλεηφ κνπ αθφκα θη αλ δελ έρεη ρηππήζεη 13. ηέιλσ κελχκαηα αθφκα θη φηαλ είκαη ζηε δνπιεηά ή ζηελ ηάμε 14. ηέιλσ 10 /εκέξα 15. Υαίξνκαη φηαλ παίξλσ 16. ηέιλσ κελχκαηα κε βξαρχ πεξηερφκελν ρσξίο πξαθηηθφ ζθνπφ 17. Υξεζηκνπνηψ πνιιά εηθνλνγξάκκαηα ζην κνπ 18. Απαληψ πάληνηε ζηα ηνπ θηλεηνχ 19. ηέιλσ πνιιά καθξά κελχκαηα κε 20. Δθθξάδσ ηα αιεζηλά κνπ αηζζήκαηα θαιχηεξα κε παξά κε θσλεηηθά κελχκαηα πάληα:3, ζπρλά:2, κεξηθέο θνξέο:1, ζρεδφλ πνηέ:0

45 Δμάξηεζε ηνπ εθήβνπ απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν Έρεηο ζηαζεξά ην θηλεηό καδί ζνπ, αθόκα θαη ζην ζπίηη ην έρεηο ζηελ ηζέπε ή πιάη ζνπ; Νηώζεηο άγρνο, ζηξεο ή αλαζθάιεηα όηαλ δελ έρεηο ην θηλεηό ζνπ; Τειεθσλείο ακέζσο ζε θάπνηνλ κόιηο βγεηο από ηελ ηάμε; Είζαη πάληα αγρσκέλνο κε ην θηλεηό ζνπ ηδίσο όηαλ δελ κπνξείο λα ην ρξεζηκνπνηήζεηο; (π.ρ ζηελ ηάμε) Κάλεηο δηαιείκκαηα γηα λα κηιήζεηο ζην θηλεηό όηαλ έρεηο δνπιεηά ζην ζπίηη; Μεξηθέο θνξέο λνκίδεηο όηη ρηππά ην ηειέθσλν, αιιά όηαλ απαληάο ή πεξηκέλεηο δηαπηζηώλεηο όηη δελ ρηύπεζε (ηειεθώλεκα θάληαζκα ); Prof Michael Chen

46

47 Κνιάξν γηα βννεηδή ζηέιλεη κελύκαηα ζην θηλεηό ηνπ θηελνηξόθνπ γηα πξόιεςε ζαλάησλ από αηπρήκαηα, έθζεζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θ.α. (Πανεπιστήμιο Σκωτίας) ΔΤΥΑΡΙΣΧ

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Κ.ΣΟΤΜΑΚΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Κ.ΣΟΤΜΑΚΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Κ.ΣΟΤΜΑΚΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΔΝ ΑΡΥΖ ΖΝ.. ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 1969: δεκηνπξγία δηαδηθηχνπ (Internet) ζηηο ΗΠΑ σο κέζν επηθνηλσλίαο ζε ππξεληθφ πφιεκν. 1997: ην δηαδίθηπν εμππεξεηνχζε 35-50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο Ζ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ λέσλ κεηαμχ 18 θαη 35 εηψλ γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο ηεο πγείαο ηνπο απφ ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, εηδηθφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ K;apoia θθ 24-25 Mαίνπ 2008 Θεζζαινλίθε Πξαθηηθά Τπό ηελ Aηγίδα: Σνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Master in Information Systems Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: θ. Βιαρνπνύινπ Μάξσ Δμεηάζηξηα θαζεγήηξηα: θ. Μάλζνπ Βίθπ Δμεηαζηήο θαζεγεηήο: θ. Πξσηόγεξνο Νηθόιανο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 825 Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα Α. Σοθόρ 1, Η. Αθαναζιάδηρ 2, Κ. Διάκορ 3, Α. Δούκα 4 1 Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, lsofos@rhodes.aegean.gr 2 Π.Σ.Γ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια ηει.2510462142, fax.2510462141 e-mail: eesec@teikav.edu.gr ΠΣΤΥΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΥΝΟΣΗΣΩΝ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Υπνβιεζείζα ζηνλ θαζεγεηή Ζνπκπνπιίδε Βαζίιεην από ηελ ζπνπδάζηξηα Μνηξαζγεληή Αγγέια ΑΕΜ:7935 ΚΑΒΑΛΑ 2009 Δσταριζηίες

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία 2 ν ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία πγγξαθηθή Οκάδα ΚΗΔΕΟΤ ΟΦΗΑ ΕΟΤΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΚΑ ΜΑΡΗΑ ΛΗΟΤΚΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΜΠΑΛΑΚΑ ΗΧΑΝΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΤ ΔΛΠΗΓΑ ΚΟΤΣΟΚΧΣΑ ΝΗΚΟΛΔΣΑ ΛΗΧΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Πεξηερόκελα Ηζηνξία ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ 3 Δίδε Βηληενπαηρληδηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 5 6 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πγεία είλαη ην ζπνπδαηφηεξν αγαζφ θαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, είλαη ε θπξηφηεξε ζπληζηψζα ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 3 Πξννίκην.. 5 Πεξίιεςε....7 Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν 1 Οξγάλσζε δηθηχνπ νινθιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

1. To ζηξεο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ θαζελφο, γηα ηνλ παξάγνληα πνπ ην πξνθαιεί (stressor).

1. To ζηξεο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ θαζελφο, γηα ηνλ παξάγνληα πνπ ην πξνθαιεί (stressor). KEΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΓΧΟΣ (Stress) Without stress there would be no life, Hans Seyle 4.1 Οξηζκόο ηνπ άγρνπο (Stress) H πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, έρνπλ απνδερζεί ην ζηξεο, σο αλαπφζπαζην

Διαβάστε περισσότερα