1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το εγχειρίδιο αφορά κυρίως τον επιβλέποντα και το προσωπικό του, τον υπεύθυνο ποιότητας κτλ. και καθοδηγεί αυτούς για τις απαραίτητες ενέργειες και την τήρηση των διαδικασιών αλλά ιδιαιτέρως για την πρόληψη εκβάσεων που αντιστρατεύονται το σκοπό της µελέτης και έχουν συνέπειες στο συνολικό προγραµµατισµό υλοποίησης ενός έργου. Ο σχεδιασµός ενός λιµενικού έργου περιλαµβάνει συνήθως τα ακόλουθα βήµατα 1. Ερευνα του εδάφους. 1.1 Γενικά Η καλή γνώση και η λεπτοµερής µελέτη της µορφολογίας και των φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών τόσο της επιφάνειας του εδάφους όσο και του υπεδάφους είναι πρωταρχικής σηµασίας για τον σχεδιασµό και την κατασκευή των λιµενικών έργων. Από τα χαρακτηριστικά αυτά, σε συνδυασµό µε τις κυµατικές συνθήκες και τις λειτουργικές απαιτήσεις, καθορίζονται τόσο η επιλογή της θέσης του λιµένα όσο και ο τύπος κατασκευής για το κάθε επί µέρους τµήµα του έργου (π.χ. κυµατοθραύστης µε κατακόρυφα µέτωπα ή µε πρανή κ.λπ.). Οι παραπάνω α- παιτήσεις έχουν διαφορετικό ποιοτικό και ποσοτικό χαρακτήρα σε κάθε στάδιο της µελέτης. 1.2 Εδαφικά χαρακτηριστικά (τιµές για σύνταξη προµελέτης) Γενικά. Κατά τη σύνταξη προµελέτης, εάν δεν είναι γνωστά µε ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του εδάφους, µπορούν να λαµβάνονται για τους υπολογισµούς προσεγγιστικές µέσες τιµές ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται το υπ' όψη έδαφος. Για το λόγο αυτόν, είναι αναγκαία η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων που θα επιτρέψουν στον µελετητή να κατατάξει το εδαφικό υλικό σε κάποια από τις κατηγορίες που χαρακτηρίζουν σε γενικές γραµµές τη µηχανική συµπεριφορά του. Σ' αυτό µπορούν να χρησιµοποιηθούν και τυχόν υπάρχοντα παλαιότερα γεωτεχνικά στοιχεία για την περιοχή του έργου, των οποίων όµως η αξιοπιστία πρέπει να κρίνεται και να ελέγχεται από τον µελετητή. Επισηµαίνεται η περίπτωση αποθέσεων φερτών υλικών µε ιδιότητες διαφορετικές από τις αναφερόµενες στα παλαιά στοιχεία 1.3 Εδαφικά χαρακτηριστικά (τιµές για σύνταξη οριστικής µελέτης). Η εκτέλεση της γεωτεχνικής έρευνας δεν θα πρέπει να παραλείπεται, παρά µόνον σε περιπτώσεις στις οποίες η εµπειρία και η γνώση της συµπεριφοράς του εδάφους για παρόµοιου τύπου κατασκευές είναι πολύ καλή και το έδαφος αρκετά οµοιόµορφο από πλευράς χαρακτηριστικών (π.χ. περιορισµένη επέκταση υπάρχοντος κρηπιδώ- µατος). Για µη συνεκτικά εδάφη, συνιστάται ο προσδιορισµός της πυκνότητας µε επί τόπου δοκιµές. 1.4 ιεξαγωγή της έρευνας του εδάφους Πηγές στοιχείων Η πρώτη φάση της έρευνας του εδάφους πρέπει να περιλαµβάνει την αναζήτηση κάθε διαθέσιµης πληροφορίας. Τέτοιες πηγές πληροφοριών µπορούν να είναι: α) Υδρογραφικοί Χάρτες και Πλοηγοί. β) Βυθοµετρικά διαγράµµατα και παλαιότεροι χάρτες. γ) Μετεωρολογικά δεδοµένα της περιοχής. δ) Γεωλογικοί χάρτες και µελέτες. ε) Στοιχεία υδατορρευµάτων της περιοχής και πληροφορίες για την ποσότητα και τη σύσταση των φερτών υλικών που µεταφέρουν. στ) Αεροφωτογραφίες ή δορυφορικές φωτογραφίες. ζ) Παλαιότερες µελέτες έργων σχετικές µε την περιοχή του έργου. η) Τοπικοί και εθνικοί κανονισµοί, νοµοθεσία, ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων, βιοτόπων κ.λπ. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν πρέπει να καλύπτουν όσο το δυνατόν ευρύτερη χρονική περίοδο, ώστε να καταστεί δυνατή η διαπίστωση των τάσεων µεταβολής που παρουσιάζονται (π.χ. θέση ακτογραµµής, πρόσχωση - διάβρωση, µεταβολές σύστασης φερτών υλικών κ.λπ.) Αναγνώριση της περιοχής Από την αναγνώριση αυτή µπορούν να προκύψουν πληροφορίες για τη φύση του εδάφους, τις µορφολογικές ιδιαιτερότητες καθώς και την ύπαρξη άλλων έργων στην περιοχή των οποίων η παρατήρηση της συµπεριφοράς (προ- 1 από 20

2 σχώσεις, υποσκαφές, καθιζήσεις κ.λπ.) µπορεί να καθοδηγήσει τον µελετητή σε σχέση µε τα προβλήµατα που πιθανόν θα αντιµετωπίσει. Στους σκοπούς της αναγνώρισης είναι και η διάγνωση κάθε φυσικής διεργασίας µε ση- µαντική εξέλιξη µέσα στη διάρκεια ζωής του έργου. Χρήσιµη είναι η διαπίστωση της φύσης των ιζηµάτων (κοκκοµετρική σύσταση, στρωµατογραφία). Τα ιζηµατογενή πετρώµατα είναι πιθανόν να παρουσιάζουν στο εσωτερικό τους κοιλότητες, των οποίων την πιθανότητα ύπαρξης πρέπει να λάβουµε υπ' όψη µας για το σχεδιασµό της γεωτεχνικής έρευνας Υλικά κατασκευής Οι πηγές προέλευσης των απαιτούµενων υλικών για την κατασκευή κυµατοθραυστών (λιθοσυντρίµµατα, φυσικοί ογκόλιθοι, αδρανή σκυροδέµατος) πρέπει να αναζητηθούν ήδη από τα πρώτα στάδια της προµελέτης. Η αναζήτηση αυτή µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια χαρτών, φωτογραφιών και αεροφωτογραφιών, παλαιότερων µελετών, και να συνδυασθεί µε την επί τόπου αναγνώριση της περιοχής. Για την επιλογή των θέσεων λήψεως των υλικών πρέπει να διεξαχθεί ποιοτικός έλεγχος του βραχώδους υλικού και εκτίµηση της δυνατότητάς του να δώσουν ογκολίθους του απαιτούµενου µεγέθους και αντοχής Γεωλογική θεώρηση Λεπτοµέρειες για τη γεωλογική εξέταση περιέχονται στις "Τεχνικές Προδιαγραφές Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια τεχνικών έργων" (ΥΠΕΧΩ Ε, Ε , Φ.Ε.Κ. 29/ Τεύχος Β'). Ο χαρακτήρας της γεωλογικής θεώρησης είναι µεν πολύ γενικός, οδηγεί όµως σε συµπεράσµατα σε σχέση µε τη συµπεριφορά των σχηµατισµών σε µέση και µεγάλη κλίµακα. Για το λόγο αυτόν, είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε επίπεδο προκαταρκτικής µελέτης ή προµελέτης. Από την άλλη πλευρά, η λεπτοµερής γεωτεχνική έρευνα µε γεωτρήσεις, επί τόπου δοκιµές και εργαστηριακές δοκιµές, είναι οπωσδήποτε αναγκαία σε επίπεδο οριστικής µελέτης ενός έργου, γιατί αυτή µόνον µπορεί να µας δώσει µε ακρίβεια τις τιµές των παραµέτρων συµπεριφοράς των εδαφικών υλικών για τον λεπτοµερή υπολογισµό των έργων Γεωφυσικές - σεισµικές έρευνες Οι γεωφυσικές - σεισµικές µέθοδοι έρευνας του υπεδάφους, που βασίζονται στη σεισµική διάθλαση και ανάκλαση, µπορούν να δώσουν προσεγγιστικά στοιχεία εδαφικών στρώσεων µε έντονες διαφοροποιήσεις των χαρακτηριστικών διάδοσης των σεισµικών κυµάτων. εν µπορούν όµως να δώσουν ακριβή στοιχεία για τη µηχανική συµπεριφορά των υλικών ή γεωτεχνικά χαρακτηριστικά απ' ευθείας αξιοποιήσιµα σε υπολογισµούς αντοχής του εδάφους, ούτε και πληροφορίες για τις συνθήκες των υπογείων υδάτων. Μπορούν να δώσουν σε προκαταρκτικό επίπεδο πληροφορίες για το βάθος στο οποίο βρίσκονται συµπαγή βραχώδη στρώµατα, βοηθώντας έτσι για παράδειγµα στην επιλογή θέσης για διάνοιξη υποθαλάσσιων διαύλων. Τα αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών πρέπει να συνδυάζονται και να επαληθεύονται από γεωτρήσεις και τις αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιµές για τον προσδιορισµό της στάθµης των ορίων των στρώσεων και των µηχανικών χαρακτηριστικών των αντίστοιχων εδαφικών υλικών. Ετσι, οι γεωφυσικές µέθοδοι µπορούν να προσφέρουν πληροφορίες για τα πάχη των εδαφικών στρώσεων και να χρησιµοποιηθούν επικουρικά για το σχεδιασµό του προγράµµατος των γεωτρήσεων Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές Οι διαδικασίες για τη διενέργεια των δειγµατοληψιών, γεωτρήσεων και των διαφόρων επί τόπου ή εργαστηριακών δοκιµών περιγράφονται απο τους ειδικούς κανονισµούς. Οι ισχύουσες προδιαγραφές περιλαµβάνονται στα παρακάτω κείµενα: "Προδιαγραφές Εργαστηριακών οκιµών Εδαφοµηχανικής" (Ε ). ΥΠΕΧΩ Ε, Φ.Ε.Κ. 955/ , Τεύχος Β'. "Προδιαγραφές Επί Τόπου οκιµών Εδαφοµηχανικής" (Ε ). ΥΠΕΧΩ Ε, Φ.Ε.Κ. 955/ , Τεύχος Β'. Για την εξακρίβωση της φύσης, σύστασης και µηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους, τόσο στην ακτή όσο και στον πυθµένα της θάλασσας, χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι της εδαφοµηχανικής (γεωτρήσεις, λήψεις αδιαταράκτων ή διαταραγµένων δειγµάτων, επί τόπου δοκιµές). Η έρευνα του υπεδάφους µπορεί να αρχίσει µε σειρά στατικών ή δυναµικών πενετροµετρήσεων, που µας επιτρέπει µία αρχική χονδρική εκτίµηση της φύσης του υπεδάφους και µας βοηθά στον σχεδιασµό του προγράµµατος των γεωτρήσεων. Οι κύριες γεωτρήσεις, στη θέση της ακτογραµµής, πρέπει να φθάνουν σε βάθος διπλάσιο από την προβλεπόµενη υψοµετρική διαφορά στάθµης του εδάφους από τις δύο πλευρές του έργου (π.χ. ύψος κρηπιδότοιχου). Συνιστάται απόσταση µεταξύ των γεωτρήσεων της τάξης των 50 m. Στην περίπτωση εδαφών µε έντονη διαστρωµάτωση, α- παιτείται η λήψη µεγάλου αριθµού αδιατάρακτων δειγµάτων. 2 από 20

3 Η γεωτεχνική έρευνα του πυθµένα γίνεται µε γεωτρήσεις και επί τόπου δοκιµές που διενεργούνται µε εξειδικευµένο εξοπλισµό. Επίσης, είναι σχετικά εύκολη η διενέργεια δειγµατοληψίας του υλικού του πυθµένα ήδη από το στάδιο της αναγνώρισης της περιοχής ή της προµελέτης, ώστε ο µελετητής να έχει µιά αρκετά συγκεκριµένη ιδέα της φύσης του πυθµένα και των αναµενόµενων προβληµάτων και δυσκολιών κατασκευής (π.χ. υλικό αµµώδες, βραχώδες, ιλύς κ.λπ.), που θα τον βοηθήσει στο σχεδιασµό και την τοποθέτηση των έργων. Οι γεωτρήσεις και άλλες διερευνητικές εργασίες πρέπει να γίνονται σε όλο το µήκος του έργου, σε θέσεις και βάθη τέτοια που να καλύπτουν όλους τους αναµενόµενους µηχανισµούς παραµορφώσεων του εδάφους (π.χ. καθίζηση, τοπική θραύση εδάφους, βαθειά θραύση εδάφους). Για τα επιµήκη έργα µέσα στη θάλασσα (µώλοι, κυµατοθραύστες), πρέπει να γίνονται γεωτρήσεις και δειγµατοληψίες κατά µήκος του άξονα του έργου. Για τους υπολογισµούς τους σχετικούς µε τις βυθοκορήσεις στο εσωτερικό της λιµενολεκάνης, οι δειγµατοληψίες πρέπει να γίνονται µε βάση ορθογωνικό κάναβο. 1.5 Γεωτεχνικά προβλήµατα Καθίζηση της έδρασης έργου µε πρανή. Η καθίζηση της έδρασης ενός λιµενικού έργου µε πρανή (π.χ. κυµατοθραύστη) µπορεί να οφείλεται στις παρακάτω αιτίες: α) Συµπίεση ή αστοχία του υλικού έδρασης. β) Ρευστοποίηση χαλαρού ή πολύ λεπτόκκοκου αµµώδους στρώµατος στη στάθµη της θεµελίωσης, λόγω σεισµικής δράσης. γ) Ρευστοποίηση αµµώδους στρώµατος λόγω ανάστροφης υδραυλικής κλίσης, οφειλόµενης στη δράση του κυµατισµού. δ) Απόπλυση λεπτόκοκκου υλικού της έδρασης µέσα στο σώµα του έργου. Η συµπιεστότητα του εδάφους θεµελίωσης, οι καθιζήσεις και η ρευστοποίηση αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τις θεωρίες και µεθόδους της Εδαφοµηχανικής. Προβλήµατα µπορεί να προκαλέσει η πλευρική διαφυγή του εδαφικού υλικού του πυθµένα. Συνήθης πρακτική για την αντιµετώπισή της είναι η "εξυγείανση" του πυθµένα, µε αφαίρεση λεπτόκοκκου υλικού και αντικατάστασή του από λιθορριπή. Η µελέτη της ανάστροφης υδραυλικής κλίσης είναι αρκετά δύσκολη και απαιτεί σύνθετα µαθηµατικά υπολογιστικά και εργαστηριακά προσοµοιώµατα. Ικανοποιητική λύση µπορεί να είναι η πρόβλεψη ογκολίθων αντιδιαβρωτικής προστασίας του ποδός του έργου. Σε ότι αφορά την µετακίνηση λεπτόκοκκου υλικού µέσα από τους πόρους λιθορριπής, αυτή µπορεί να αντιµετωπισθεί µε τον κατάλληλο σχεδιασµό και διαστασιολόγηση της διατοµής, µε τήρηση των Κριτηρίων Φίλτρων, που περιγράφονται σε άλλο σηµείο των Τεχνικών Οδηγιών (Κεφάλαιο 5.5), ή µε τη χρήση κατάλληλα επιλεγµένων συνθετικών φίλτρων (γεωυφασµάτων) Καθίζηση κρηπιδωµάτων. Πρέπει να εξετασθούν µε προσοχή οι επιπτώσεις των καθιζήσεων των κρηπιδωµάτων, στη λειτουργία του λιµένα. Για τους κρηπιδότοιχους όπου υπάρχουν π.χ. γερανοί σε σιδηροτροχιές, οι επιτρεπτές καθιζήσεις είναι µικρές. Για το λόγο αυτόν, είναι αναγκαία η προφόρτιση των τεχνητών ογκολίθων πριν από την κατασκευή της ανωδοµής, ούτως ώστε να πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον το µεγαλύτερο ποσοστό των αναµενόµενων καθιζήσεων. Σε θέσεις µε πολύ συµπιεστό υπέδαφος, πρέπει να εξετασθούν προσεκτικά οι καθιζήσεις λόγω µόνιµων και κινητών φορτίων ή λόγω υπάρξεως ειδικών κατασκευών σηµαντικού βάρους και να ληφθεί πρόνοια, τουλάχιστον σε επίπεδο οριστικής µελέτης, για την εφαρµογής κατάλληλης θεµελίωσης. 3. Κατηγορίες και µεγέθη πλοίων. Οι βασικές διαστάσεις των πλοίων είναι οι ακόλουθες : l = Ολικό ή µέγιστο µήκος (length overall). l' = Μήκος µεταξύ των ορθίων ή καθέτων. β = Μέγιστο ή ολικό πλάτος (beam). t max = Μέγιστο βύθισµα του πλοίου (draft). Κ = Κοίλο ή ύψος του πλοίου (height). Οι σπουδαιότεροι όροι σχετικά µε το βάρος και την χωρητικότητα ενός πλοίου είναι: G/T = Ολική χωρητικότητα (gross tonnage) N/T = Καθαρή χωρητικότητα (net tonnage) 3 από 20

4 D/T = Εκτόπισµα (displacement tonnage) DW = Νεκρό βάρος (deadweight) Αφορτο εκτόπισµα = Βάρος του πλοίου όταν είναι τελείως έτοιµο, αλλά κενό. Εµφορτο εκτόπισµα = Το άφορτο εκτόπισµα µαζί µε όλα τα πρόσθετα βάρη. Οι βασικοί τύποι πλοίων είναι: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ (Passenger ships) ΦΟΡΤΗΓΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (General Cargo Carriers) ΦΟΡΤΗΓΑ ΧΥ ΗΝ ΦΟΡΤΙΟΥ (Bulk carriers) ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΡΥΚΤΩΝ (Ore carriers) ΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ (Tankers) ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΕΡΙΩΝ (Gas carriers) ΚΙΒΩΤΙΑΓΩΓΑ (Containerships) ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ (Ferry-boats) ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ (Fishing ships) Κατά το στάδιο της προµελέτης λιµενικών έργων µπορούν να χρησιµοποιηθούν χαρακτηριστικά µεγέθη και διαστάσεις πλοίων από πίνακες της βιβλιογραφίας: 4. Φορτίσεις Λιµενικών Εργων. 4.1 Γενικές κατηγορίες συνδυασµών φορτίσεων Οι στατικοί υπολογισµοί και οι αντίστοιχοι στατικοί έλεγχοι γίνονται βάσει των ακόλουθων γενικών κατηγοριών συνδυασµών φορτίσεων: Κατηγορία 1 Περιλαµβάνει τις ωθήσεις γαιών από το ίδιο βάρος των γαιών, καθώς και από πρόσθετα φορτία χρήσης και φορτία γερανών επί σιδηροτροχιών. Περιλαµβάνονται επίσης τα φορτία από τα ίδια βάρη των κατασκευών και τα συνήθη φορτία χρήσης, καθών και κινητά ή άλλα φορτία, των οποίων η παρουσία και η δράση είναι ουσιαστικά µόνιµη επί της κατασκευής (π.χ. φορτία από σιλό δηµητριακών). Κατηγορία 2 Περιλαµβάνει φορτία που δεν δρουν µόνιµα επί της κατασκευής όπως π.χ. έλξη δέστρας, κρούση πλοίου, καθώς και πρόσθετες ωθήσεις γαιών λόγω προσωρινών φορτίων (π.χ. λόγω βαρέων µηχανηµάτων που φορτίζουν το έργο µόνο κατά τη φάση της κατασκευής) κ.λπ. Κατηγορία 3 Οπως η κατηγορία 2 αλλά λαµβανοµένων υπ' όψη φορτίων που δεν προβλέφθηκαν στο σχεδιασµό (π.χ. φόρτιση ενός συνήθους κρηπιδώµατος χύδην φορτίου µε τµήµατα διαλυµένων πλοίων) ή µερικής αστοχίας του έργου (π.χ. εκτεταµένη υποσκαφή του έργου λόγω διαβρώσεως). Τα φορτία από δράση των κυµατισµών δεν εντάσσονται άµεσα στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά αντιµετωπίζονται σαν ειδικές περιπτώσεις. Αναλυτικές πληροφορίες για τους συντελεστές ασφαλείας, ανά κατηγορία φορτίσεως, περιλαµβανοµένων και των δράσεων των κυµατισµών και του σεισµού, δίδονται στο Κεφάλαιο Φορτία από άνεµο Η άµεση επίδραση του ανέµου δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία στη διαστασιολόγηση των λιµενικών έργων, σε αντίθεση µε άλλες φορτίσεις που δηµιουργούνται από τον άνεµο, π.χ. λόγω ανεµογενών κυµατισµών. Η δράση του ανέµου πάνω σε σηµαντικές κατασκευές (π.χ. σιλό, αποθήκες, γερανοί κ.λπ.) που εδράζονται στο προς διαστασιολόγηση λιµενικό έργο πρέπει να λαµβάνεται υπ' όψη και να µεταφέρεται στο λιµενικό έργο υπό µορφήν κατάλληλων πρόσθετων φορτίων. 4.3 Φορτία από ρεύµατα Τα φορτία αυτά δεν είναι σηµαντικά για τα εξεταζόµενα εδώ έργα βαρύτητας και γι' αυτό δεν λαµβάνονται υπ' όψη στη διαστασιολόγησή τους. Ετσι και αλλιώς, στον Ελληνικό χώρο υπάρχει σχεδόν παντελής έλλειψη στοιχείων ρευµάτων. Τονίζεται πάντως οτι η γνώση της ύπαρξης και του µεγέθους των ρευµάτων που δρουν στην εξεταζό- 4 από 20

5 µενη θαλάσσια περιοχή των έργων έχει µεγαλύτερη σηµασία για τα επί µέρους θέµατα του σχεδιασµού, όπως π.χ. ο υπολογισµός της µεταφοράς ιζηµάτων, ο προσανατολισµός και η διάταξη έργων προστασίας ακτών κ.λπ. 4.4 Φορτία λόγω µεταβολής της στάθµης θάλασσας (παλίρροιες) Τα λιµενικά έργα µε πρανή κατασκευάζονται από επιλεγµένα εδαφικά υλικά, τα οποία είναι διαπερατά από το νερό και έτσι εξασφαλίζουν την γρήγορη εξίσωση της στάθµης της θάλασσας µπροστά και πίσω από το έργο χωρίς την δηµιουργία πρόσθετων φορτίων επί του έργου. Τα λιµενικά έργα µε κατακόρυφα µέτωπα που εξετάζονται εδώ κατασκευάζονται από σκυρόδεµα µε διάφορους τρόπους (π.χ. από έγχυτο επί τόπου ύφαλο σκυρόδεµα, από πρόχυτους συµπαγείς τεχνητούς ογκολίθους, από πλωτά κιβώτια κ.λπ.). Σε όλα αυτά τα έργα υπάρχουν αρµοί. Οι κρηπιδότοιχοι επίσης διαθέτουν ανακουφιστικό πρίσµα µε εξαιρετικά διαπερατό υλικό (λιθορριπές). Οι αρµοί σε συνδυασµό µε το ανακουφιστικό πρίσµα εξασφαλίζουν την γρήγορη εξίσωση της στάθµης της θάλασσας µπροστά και πίσω από το έργο χωρίς την δηµιουργία πρόσθετων φορτίων επί του έργου. Τονίζεται επίσης οτι οι παλίρροιες στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο έχουν µικρή επάλλαξη (µεταξύ 0.30 m και 0.60 m) σε αντίθεση µε τις µεγάλες παλίρροιες που παρατηρούνται σε ποτάµιους λιµένες της Κεντρικής Ευρώπης. Η άνοδος της στάθµης λόγω κυµατισµών εξετάζεται στην παρ υνάµεις από κυµατισµούς σε έργα µε κατακόρυφα µέτωπα και/ή µικτής διατοµής Γενικά Οι δυνάµεις αυτές πρέπει να υπολογίζονται και να λαµβάνονται υπ' όψη στις ακόλουθες περιπτώσεις έργων µε κατακόρυφα µέτωπα: Κυµατοθραύστες. Κρηπιδότοιχοι κατά το στάδιο κατασκευής, οπότε η επίχωση όπισθεν αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί και έτσι είναι εκτεθειµένοι στην δράση των κυµατισµών. Κάθε είδους έργα µε κατακόρυφα µέτωπα για να εκτιµηθεί η υποπίεση λόγω της πτώσης της θαλάσσιας στάθµης κατά την φόρτιση του έργου από την κοιλάδα του κύµατος. Γενικά σε όλα τα έργα µε στόχο την εκτίµηση του κινδύνου υποσκαφής του έργου λόγω των κυµατισµών και την επιλογή και διαστασιολόγηση κατάλληλης προστασίας ποδός. ιακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις φορτίσεως: 1. Το έργο φορτίζεται από µη θραυόµενους κυµατισµούς, οι οποίοι ανακλώνται επί του έργου. 2. Το έργο φορτίζεται από κυµατισµούς που θραύονται επί του έργου. 3. Το έργο φορτίζεται από κυµατισµούς, οι οποίοι έχουν θραυσθεί προτού φθάσουν στο έργο υνάµεις από µη θραυόµενους κυµατισµούς (EAU, SPM) Η πρώτη µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό των δυνάµεων από µη θραυόµενους κυµατισµούς ήταν η µέθοδος Sainflou (1928). Η µέθοδος αυτή λόγω της απλής µορφής της και του συντηρητικού της χαρακτήρα χρησιµοποιείται ακόµη και σήµερα. Η χρήση της προτείνεται και από τον Γερµανικό Κώδικα συστάσεων για Λιµενικά έργα (EAU). Από πειράµατα που έγιναν από τον Rundgren (1958) διαπιστώθηκε οτι η µέθοδος του Sainflou δίνει κατανοµές πιέσεων σηµαντικά µεγαλύτερες των πραγµατικών για κυµατισµούς µεγάλης κυρτότητας. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώθηκε από πειράµατα του Nagai. Προτείνεται τελικά ο συνδυασµός των µεθόδων του Sainflou και του Rundgren, όπως συνιστάται στο Shore Protection Manual υνάµεις από θραυόµενους κυµατισµούς Οταν τα κύµατα θραύονται επί του έργου, εξασκούν σ' αυτό µεγάλες δυναµικές πιέσεις µικρής διάρκειας στην περιοχή γύρω από το σηµείο που η κορυφή του κύµατος χτυπά την κατασκευή. Για µιά αναλυτική περιγραφή των φαινοµένων που λαµβάνουν χώρα κατά τη θραύση των κυµατισµών επί του έργου, βλ. [Brunn]. Για τον υπολογισµό των δυνάµεων από θραυόµενους κυµατισµούς χρησιµοποιείται η µέθοδος του Minikin (1955, 1963). Κατά την εικοσαετία µελετήθηκε (θεωρητικά και πειραµατικά) και κατασκευάσθηκε στην Ιαπωνία ένας µεγάλος αριθµός κυµατοθραυστών µε κατακόρυφα µέτωπα, κυρίως µε πλωτά κιβώτια (caissons) και αναπτύχθη- 5 από 20

6 καν νέες µέθοδοι υπολογισµού των δυνάµεων από θραυόµενους και µη θραυόµενους κυµατισµούς. Οι µέθοδοι αυτές έχουν ενταχθεί στους Ιαπωνικούς Κανονισµούς αλλά δεν έχουν γίνει ακόµη γενικά αποδεκτές υνάµεις από κυµατισµούς που έχουν ήδη θραυσθεί προ του έργου Τέτοιες δυνάµεις ασκούνται σε παράκτια έργα µε κατακόρυφα µέτωπα. Για τον απλοποιηµένο υπολογισµό των δυνάµεων, που παρατίθεται στη συνέχεια, γίνεται η βασική παραδοχή οτι το κύµα ταξιδεύει προς την ακτή διατηρώντας το ίδιο ύψος και την ίδια ταχύτητα που είχε κατά την θραύση, δηλ. κατά την στιγµή της θραύσης η κίνηση των µορίων µετατρέπεται από περιοδική σε µεταφορική. ιακρίνονται δύο κατηγορίες έργων: α. Εργα µε εξωτερικό µέτωπο κατάντη της ισάλου γραµµής β. Εργα µε εξωτερικό µέτωπο ανάντη της ισάλου γραµµής Λοξή πρόσπτωση κυµατισµών Σε περίπτωση λοξής πρόσπτωσης θραυοµένων ή ήδη θραυσθέντων κυµατισµών στο έργο, η µειωµένη δύναµη F' που ασκείται στο έργο Παρατηρήσεις Ολες οι µέθοδοι που αναπτύχθηκαν στις παραγράφους έως για τον υπολογισµό των δυνάµεων από κυµατισµούς είναι προσεγγιστικές και βασίζονται σε απλοποιητικές παραδοχές. Ιδιαίτερα οι υπολογισµοί για δυνά- µεις από θραυόµενους ή ήδη θραυσθέντες κυµατισµούς δίνουν συνήθως πολύ δυσµενείς εκτιµήσεις. Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η χρησιµοποίηση των µεθόδων αυτών µόνο σε στάδιο προµελέτης. Θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε στάδιο οριστικής µελέτης µόνο για µικρά έργα χαµηλού κόστους. Τονίζεται οτι για µεγάλα έργα σηµαντικού κόστους πρέπει να πραγµατοποιείται οπωσδήποτε µελέτη του έργου σε φυσικό οµοίωµα ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη διατοµή του έργου από πλευράς ασφαλείας και οικονοµίας, λαµβάνοντας υπ' όψη ό- λες τις παραµέτρους. Συνιστάται επίσης να αποφεύγεται ο σχεδιασµός κυµατοθραυστών µε κατακόρυφα µέτωπα που θα είναι κατασκευασµένοι µε πρόχυτους τεχνητούς ογκολίθους, ειδικά όταν αυτοί εκτίθενται σε ισχυρούς κυµατισµούς, θραυό- µενους ή µη, διότι ή δεν διαθέτουν αρκετή ευστάθεια ή για να επιτευχθεί η απαιτούµενη ευστάθεια οδηγείται κανείς σε αντιοικονοµικές διατοµές. Προτείνεται η χρησιµοποίηση µονολιθικών κατασκευών π.χ. από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα ή ακόµη καλύτερα από πλωτά κιβώτια (caissons). 4.6 Ωθήσεις γαιών Λόγω του ιδίου βάρους των επιχώσεων όπισθεν των κρηπιδοτοίχων, καθώς και άλλων πρόσθετων κατακορύφων φορτίων, ασκούνται επί αυτών ενεργές ωθήσεις. Οι ωθήσεις αυτές ασκούνται κυρίως από το λεγόµενο "ανακουφιστικό πρίσµα", το οποίο κατασκευάζεται σε επαφή µε την πίσω παρειά του κρηπιδοτοίχου, από καθαρούς λίθους λατοµείου ατοµικού βάρους 5-50 Kg (µη συνεκτικό υλικό). Ο υπολογισµός των ενεργών ωθήσεων γίνεται µε την µέθοδο του Coulomb, η οποία βασίζεται στην παραδοχή επίπεδης επιφάνειας ολίσθησης. 4.7 Ελξη δέστρας Οι δέστρες, απλές ή διπλές, τοποθετούνται κατά προτίµηση στα µέσα των τµηµάτων της ανωδοµής µεταξύ δύο αρµών, δηλ. σε αποστάσεις της τάξεως των 25 έως 30 m. Σε κάθε δέστρα µπορεί να δένονται περισσότεροι του ενός κάβοι, των οποίων οι δυνάµεις έλξης µπορεί τµηµατικά να αλληλοαναιρούνται σε συνάρτηση βέβαια και µε την κατεύθυνση πνοής των εκάστοτε επικρατούντων ανέµων. Για τον λόγο αυτό και όσον αφορά τους γενικούς ελέγχους ευστάθειας των κρηπιδοτοίχων, τιµές έλξης δέστρας µπορούν να λαµβάνονται από πίνακες της βιβλιογραφίας. Για τον αναλυτικό υπολογισµό των δεστρών και για τον έλεγχο της αγκυρώσεώς τους απαιτείται προηγουµένως ο υπολογισµός των δυνάµεων από τον άνεµο στο πλοίο ή τα πλοία σχεδιασµού. Οι δυνάµεις αυτές επιδρούν κατόπιν επί των δεστρών µέσω των κάβων του πλοίου. Η τελική δύναµη που ασκείται στην δέστρα εξαρτάται βέβαια και από τον αριθµό των προσδενοµένων σκαφών, καθώς και τον τρόπο πρόσδεσης. 4.8 Κρούση πλοίου Για την προστασία των κρηπιδωµάτων από κρούσεις πλοίων τοποθετούνται σε αυτά προσκρουστήρες, οι οποίοι χρησιµεύουν στην απορρόφηση της κινητικής ενέργειας της κρούσης. Μέσω των προσκρουστήρων και ανάλογα µε το υλικό και τον τρόπο κατασκευής τους, ασκούνται στο κρηπίδωµα δυνάµεις κάθετες προς αυτό. Για την επιλογή των προσκρουστήρων και τον υπολογισµό της δυνάµεως που ασκείται στο κρηπίδωµα, απαιτείται κατ' αρχήν ο υπολογισµός της κινητικής ενέργειας του παραβάλλοντος πλοίου. 6 από 20

7 Συνιστάται πάντως να λαµβάνει ο µελετητής ίδια γνώση των συνθηκών της θαλάσσιας περιοχής όπου θα κατασκευασθούν τα έργα, καθώς και των ιδιοµορφιών που τυχόν παρουσιάζουν τα πλοία σχεδιασµού για το συγκεκρι- µένο έργο. Η επιλογή και ο σχεδιασµός κατάλληλων προσκρουστήρων βάσει της κινητικής ενέργειας Α, πρέπει να γίνεται µε στενή συνεργασία κατασκευαστών προσκρουστήρων και µελετητή για το συγκεκριµένο έργο, ώστε ο µελετητής να έχει στη διάθεσή του πραγµατικά στοιχεία για την ελαστική συµπεριφορά του προσκρουστήρα και τις αναπτυσσό- µενες δυνάµεις στο κρηπίδωµα. 4.9 Φορτία χρήσης Πρόκειται για κατακόρυφα φορτία που φορτίζουν την χερσαία ζώνη όπισθεν του κρηπιδότοιχου και οφείλονται στην στοιβασία διαφόρων εµπορευµάτων κ.λπ. Συγκεκριµένα προτείνονται οι ακόλουθες τιµές: Επισηµαίνεται η µεγάλη σηµασία της ρεαλιστικής εκτίµησης των χρήσεων των κρηπιδωµάτων προς αποφυγή τόσο υπερδιαστασιολογήσεων, όσο και αστοχιών Φορτία κυκλοφορίας Σχετικά µε τον ορισµό των φορτίων κυκλοφορίας γίνεται διάκριση µεταξύ ζωνών κυκλοφορίας και υπολοίπων ζωνών. Ο µελετητής πρέπει από τις παραπάνω κατηγορίες να επιλέξει κατά περίπτωση την κατάλληλη. Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δοθεί και στις φορτίσεις από βαρέα µηχανήµατα κατά την φάση κατασκευής του έργου, τα οποία πιθανόν να µην φορτίζουν πλέον το έργο κατά την φάση λειτουργίας του (π.χ. κατασκευή κρηπιδοτοίχων και χερσαίων χώρων µαρινών µε χερσαία µέσα κατασκευής). Για τον λόγο αυτό παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο ο καθορισµός του τρόπου και των φάσεων κατασκευής του έργου ήδη από το στάδιο της µελέτης Φορτία γερανών επί σιδηροτροχιών Οι γερανοί, που χρησιµοποιούνται συνήθως στα λιµάνια, για φορτοεκφόρτωση προϊόντων γενικού εµπορίου, κινούνται πάνω σε δύο ή τρεις σιδηροτροχιές και η ανυψωτική τους ικανότητα κυµαίνεται από 4 έως 45 t σε απόσταση 20 έως 45 m. Στοιχεία για τα κατακόρυφα φορτία που µεταβιβάζονται στους πόδες του γερανού, ανάλογα µε την ανυψωτική τους ικανότητα και την θέση του βραχίονά τους βρίσκονται σε πίνακες. 5 Επίδραση του σεισµού στα λιµενικά έργα 5.1 Σεισµολογικά στοιχεία του Ελληνικού χώρου Σύµφωνα µε τον "Νέο Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό" (ΝΕΑΚ), ο Ελληνικός χώρος υποδιαιρείται σε 4 ζώνες σεισµικής επικινδυνότητας Σε κάθε ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας αντιστοιχεί µια τιµή σεισµικής επιτάχυνσης εδάφους Α, σύµφωνα µε τον πίνακα 5.2 Λιµενικά έργα µε κατακόρυφα µέτωπα υνατότητα ολίσθησης και κρίσιµη επιτάχυνση Οι λιµενικοί κρηπιδότοιχοι / κυµατοθραύστες που εξετάζονται, κατασκευάζονται είτε από πρόχυτους τεχνητούς ογκολίθους είτε από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα, είτε από προκατασκευασµένα πλωτά κιβώτια, εδράζονται δε σε στρώση λιθορριπής. Ετσι υπάρχει δυνατότητα µετακίνησής τους κατά την διάρκεια του σεισµού. Η µετακίνηση αυτή δεν συνεπάγεται και την αστοχία του κρηπιδοτοίχου όπως εξηγείται αναλυτικά και έτσι δεν θα ήταν ρεαλιστικό να υπολογίζεται ο κρηπιδότοιχος σαν να παραµένει ακίνητος κατά την επίδραση του σεισµού σχεδιασµού. Η παραδοχή πλήρως αµετακίνητου κρηπιδοτοίχου θα οδηγούσε σε αντιοικονοµικές διατοµές. Εξ άλλου πάντα υπάρχει η πιθανότητα ο πραγµατικός σεισµός να ξεπεράσει τον σεισµό σχεδιασµού, οπότε είναι πρακτικά αδύνατο να εξασφαλισθεί το αµετακίνητο του τοίχου. Τα έργα που εξετάζονται εντάσσονται στις Κατηγορίες 1 και 2. Αναλυτικότερα προτείνεται η εξής κατάταξη: Κατηγορία 1 Κρηπιδότοιχοι/κυµατοθραύστες από πρόχυτους τεχνητούς ογκολίθους χωρίς σηµαντικά έργα (γερανοί επί σιδηροτροχιών, σιλό κ.λπ.) επί αυτών ή στην άµεση γειτονία τους. Κατηγορία 2 Κρηπιδότοιχοι/κυµατοθραύστες από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα. Κρηπιδότοιχοι/κυµατοθραύστες από προκατασκευασµένα πλωτά κιβώτια (caissons). Κρηπιδότοιχοι/κυµατοθραύστες από πρόχυτους τεχνητούς ογκολίθους µε σηµαντικά έργα (γερανοί επί σιδηροτροχιών, σιλό κ.λπ.) επί αυτών ή στην άµεση γειτονία τους. 7 από 20

8 Η οριζόντια επιτάχυνση α h χρησιµοποιείται στον υπολογισµό των προσαυξηµένων ωθήσεων γαιών λόγω σεισµού, στον υπολογισµό των αδρανειακών δυνάµεων λόγω της µάζας του τοίχου, καθώς και στον υπολογισµό των αδρανειακών δυνάµεων του τµήµατος της επίχωσης που φορτίζει κατακόρυφα τον κρηπιδότοιχο. Η κατακόρυφη σεισµική επιτάχυνση έχει αµελητέα επίδραση στα εξεταζόµενα έργα και έτσι παραλείπεται από τους σχετικούς υπολογισµούς Ωθήσεις γαιών και δυναµική υποπίεση νερού Λόγω της επίδρασης του σεισµού ασκούνται πρόσθετες δυνάµεις στο πρίσµα ολίσθησης, µε αποτέλεσµα αυξηµένες ενεργές ωθήσεις επί του τοίχου. Ο νέος συντελεστής ενεργών ωθήσεων υπολογίζεται µε την µέθοδο των Mononobe - Okabe Αδρανειακές δυνάµεις λόγω σεισµού Λόγω του σεισµού, εξασκούνται επι πλέον στην µάζα του κρηπιδοτοίχου και στη µάζα των γαιών που φορτίζουν κατακόρυφα στον κρηπιδότοιχο, οριζόντιες αδρανειακές δυνάµεις. 5.3 Λιµενικά έργα µε πρανή Η ευστάθεια των πρανών των έργων αυτών θα ελέγχεται µε θεώρηση των ακολούθων πρόσθετων ενεργών επιταχύνσεων (άρα και πρόσθετων δυνάµεων) που δρουν στην εδαφική µάζα: Οριζόντια: Κατακόρυφη: 5.4 Συνδυασµός του σεισµού µε άλλες φορτίσεις Η επίδραση του σεισµού πρέπει να επαλληλίζεται µε τα µόνιµα φορτία και το ήµισυ των κινητών φορτίων, της έλξης δέστρας και της δύναµης από κρούση πλοίου. Ο σεισµός δεν επαλληλίζεται µε δυνάµεις από κυµατισµούς, διότι η πιθανότητα συνύπαρξης των δυνάµεων αυτών µε τα µεγέθη σχεδιασµού τους είναι ελάχιστη. Υπενθυµίζεται οτι σαν µόνιµα φορτία πρέπει να θεωρούνται και αυτά τα οποία δρουν µε σταθερό µέγεθος για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, π.χ. φορτία σιλό, χύδην φορτία κ.λπ. 5.5 Επίδραση του σεισµού στο έδαφος θεµελίωσης - Ρευστοποίηση Η ρευστοποίηση µη συνεκτικού, κορεσµένου εδαφικού υλικού λόγω σεισµικού κραδασµού είναι (ακραίο) αποτέλεσµα της αύξησης της πιέσεως των πόρων και της αντίστοιχης µείωσης των ενεργών τάσεων και της διατµητικής αντοχής. Κατά την ρευστοποίηση, η υπερπίεση του νερού γίνεται σχεδόν ίση µε την ενεργό τάση των υπερκειµένων γαιών η δε διατµητική αντοχή πρακτικά µηδενίζεται. Το ρευστοποιηµένο έδαφος συµπεριφέρεται σαν παχύρρευστο υγρό Το φαινόµενο αυτό δεν παρατηρείται µε την ίδια συχνότητα σε όλους τους τύπους εδαφικών υλικών. Ρευστοποίηση παρατηρείται συνηθέστερα σε κορεσµένες οµοιόµορφα διαβαθµισµένες άµµους και λιγώτερο συχνά σε αµµοϊλύες, αµµοχάλικα ή σε µίγµατα από τα ανωτέρω εδαφικά υλικά. Αλλα εδαφικά υλικά, όπως πλαστικές ιλύες, άργιλοι, χονδρόκοκκοι λιθορριπές κ.λπ., δεν διατρέχουν πρακτικά κίνδυνο ρευστοποίησης. Οσον αφορά το ανακουφιστικό πρίσµα των κρηπιδοτοίχων, ο κίνδυνος ρευστοποίησης αποφεύγεται εύκολα όταν αυτό κατασκευάζεται, όπως συνηθίζεται, από χονδρόκοκκο υλικό λατοµείου Σε περίπτωση που το έδαφος θεµελιώσεως διατρέχει κίνδυνο ρευστοποίησης συνιστάται να αποφεύγεται η κατασκευή έργων βαρύτητας. Εφ' όσον αυτό δεν είναι δυνατό, τότε το θέµα της ρευστοποίησης και σχετικών µέτρων βελτίωσης του εδάφους θεµελίωσης αποτελεί αντικείµενο ειδικής γεωτεχνικής µελέτης. 6 Βασικοί έλεγχοι ευστάθειας - Συντελεστές ασφαλείας 6.1 Ελεγχος σε ολίσθηση Ο έλεγχος σε ολίσθηση αφορά µόνον τα έργα µε κατακόρυφα µέτωπα. Ο συντελεστής ασφαλείας σε ολίσθηση υπολογίζεται βάσει της βιβλιογραφίας. Εάν το έργο πρόκειται να κατασκευασθεί από έτοιµο επί τόπου σκυρόδεµα ή προκατασκευασµένα πλωτά κιβώτια (caissons) τότε ο έλεγχος ολίσθησης γίνεται µόνον στην επιφάνεια εδράσεως. Οταν το έργο πρόκειται να κατασκευασθεί από πρόχυτους τεχνητούς ογκολίθους τότε ο έλεγχος ολίσθησης πρέπει να γίνεται όχι µόνον στην επιφάνεια εδράσεως αλλά και σε κάθε διεπιφάνεια i µεταξύ των ογκολίθων. 6.2 Ελεγχος σε ανατροπή Ο έλεγχος σε ανατροπή αφορά µόνον τα έργα µε κατακόρυφα µέτωπα. Ο συντελεστής ασφαλείας σε ανατροπή υπολογίζεται βάσει της βιβλιογραφίας. 8 από 20

9 6.3 Ελεγχος εκκεντρότητας Ο έλεγχος εκκεντρότητας αφορά µόνο τα έργα µε κατακόρυφα µέτωπα. Η εκκεντρότητα υπολογίζεται από τις σχέσεις της βιβλιογραφίας. 6.4 Ελεγχος του εδάφους θεµελίωσης σε επιφανειακή (τοπική) θραύση Ο έλεγχος αυτός πρέπει να πραγµατοποιείται τόσο για τα έργα µε κατακόρυφα µέτωπα, όσο και για τα έργα µε πρανή Εργα µε πρανή Τα έργα µε πρανή µπορούν να αντιµετωπισθούν σαν συνεχή θεµέλια (µορφής λωρίδας) εδραζόµενα σε οριζόντιο πυθµένα (κατά την έννοια της διατοµής και όχι της µηκοτοµής των έργων) Εργα µε κατακόρυφα µέτωπα Τα έργα µε κατακόρυφα µέτωπα (κυµατοθραύστες, κρηπιδότοιχοι) εδράζονται σε στρώση λιθορριπής. Τα έργα αυτά µπορούν να αντιµετωπισθούν σαν συνεχή θεµέλια (µορφής λωρίδας) εδραζόµενα στην άνω επιφάνεια πρανούς ψαθυρού εδάφους Για την εκτίµηση των τιµών των εδαφικών παραµέτρων, βλ. Κεφ. 1. Οι µέθοδοι που περιγράφηκαν στην Παρ. 6.4 ισχύουν για οµοιόµορφο έδαφος θεµελίωσης.τονίζεται οτι τόσο η ακριβής εκτίµηση των εδαφικών παραµέτρων (µε ή χωρίς την επίδραση του σεισµού), όσο και η διενέργεια των ελέγχων των παρ. 6.4 και 6.5 αποτελούν βασικό αντικείµενο της Γεωτεχνικής µελέτης, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί οπωσδήποτε πριν την εκπόνηση της οριστικής µελέτης Λιµενικών έργων. Η ανάγκη αντιµετώπισης των παραπάνω ελέγχων στα πλαίσια της Γεωτεχνικής µελέτης είναι ιδιαίτερα επιτακτική στην περίπτωση εδαφών πολύπλοκης στρωµατογραφίας και συνεκτικών εδαφών (π.χ. αργιλικά εδάφη). Επίσης στα πλαίσια της Γεωτεχνικής µελέτης πρέπει να γίνεται και ο έλεγχος των καθιζήσεων. 6.5 Ελεγχος του εδάφους θεµελίωσης σε ολική (βαθειά) θραύση Ο έλεγχος αυτός πρέπει να πραγµατοποιείται τόσο για τα έργα µε κατακόρυφα µέτωπα, όσο και για τα έργα µε πρανή Για την πραγµατοποίηση του ελέγχου συνιστάται η χρησιµοποίηση της µεθόδου του Bishop. Συνιστάται επίσης η χρήση κατάλληλων προγραµµάτων Η/Υ, τα οποία προσφέρουν την δυνατότητα ελέγχου πολλών επιφανειών θραύσης, σε διαφορετικές θέσεις και µε διαφορετική γεωµετρία καθώς και την δυνατότητα ελέγχου σε έδαφος τυχαίας στρωµατογραφίας. 6.6 Συντελεστές ασφαλείας Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι τιµές των συντελεστών ασφαλείας ανά κατηγορία φόρτισης και είδος ελέγχου. Είδος ελέγχου Κατηγορίες φορτίσεων Σεισµός + άλλα φορτία Ολίσθηση Ανατροπή Εκκεντρότητα Επιφανειακή (τοπική) θραύση εδάφους e b e 6 b e 6 b e 3 b (*) e Ολική (βαθειά) θραύση εδάφους (*) Για εδάφη που διατρέχουν κίνδυνο ρευστοποίησης πρέπει e b-ύψος κατακορύφου µετώπου b. 4 Κυµατισµός + άλλα φορτία b 3 9 από 20

10 7 ιαστασιολόγηση έργων µε πρανή 7.1 Γενικά Τα έργα µε πρανή είναι συνήθως εξωτερικά λιµενικά έργα που κατασκευάζονται για την προστασία του λιµένα από τους κυµατισµούς. Επίσης έργα µε πρανή κατασκευάζονται και σαν έργα προστασίας ακτών για να εµποδίσουν την διάβρωσή τους από την δράση των κυµατισµών. Ετσι η σηµαντικώτερη φόρτιση των έργων αυτών είναι η δύναµη των κυµατισµών. 7.2 Υπολογισµός της εξωτερικής στρώσης (στρώση θωράκισης) Η εξωτερική στρώση των έργων µε πρανή είναι αυτή που δέχεται άµεσα την επίδραση των κυµατισµών. Κατασκευάζεται από καλά επιλεγµένους φυσικούς ογκολίθους ή ειδικούς τεχνητούς ογκολίθους, διαφόρων τύπων και σχηµάτων, από άοπλο σκυρόδεµα. Οι ογκόλιθοι θα πρέπει να τοποθετούνται κατά συστηµατικό τρόπο, διότι έτσι αυξάνεται η µεταξύ τους συνάφεια και εποµένως η στρώση τους γίνεται πιό ανθεκτική στην κρούση των κυµατισµών. Για τον υπολογισµό του απαιτούµενου βάρους των ογκολίθων της θωράκισης προτείνεται ο τύπος του Hudson: 7.3 Τυπικές διατοµές Ανάλογα µε το εάν το έργο βρίσκεται σε περιοχή θραυόµενων ή µη κυµατισµών, συνιστώνται τυπικές διατοµές των έργων βάσει της βιβλιογραφίας. 7.4 Συνδυασµοί φορτίσεων και απαιτούµενοι έλεγχοι Βασικοί συνδυασµοί φορτίσεων α. Φορτία από κυµατισµό (Επιλογή της στρώσης θωράκισης - σχεδιασµός της διατοµής). β. Μόνιµα φορτία + κινητά φορτία (Κατηγορία 1). γ. Μόνιµα φορτία + κινητά φορτία (Φάση κατασκευής - Κατηγορία 2). δ. Σεισµός κινητά φορτία (λειτουργίας) Απαιτούµενοι έλεγχοι Για τους συνδυασµούς β, γ, δ θα γίνουν οι ακόλουθοι έλεγχοι µε τους αντίστοιχους συντελεστές ασφαλείας (βλ. Πίν. 6.1): Ελεγχος σε επιφανειακή (τοπική) θραύση εδάφους. Ελεγχος σε ολική (βαθειά) θραύση εδάφους. Επιλέγεται τελικά η διατοµή που επαρκεί στον δυσµενέστερο από τους παραπάνω ελέγχους. 7.5 Μοντέλα σε φυσικό οµοίωµα Οι σχέσεις σχεδιασµού, που αναφέρθηκαν στις παρ. 7.2 και 7.3, πρέπει να χρησιµοποιούνται για σχεδιασµό µόνο σε επίπεδο προµελέτης, διότι δίνουν απλά µιά τάξη µεγέθους των διαστάσεων και της µορφής του έργου. Για τον σχεδιασµό σε επίπεδο οριστικής µελέτης και για έργα σηµαντικού κόστους, όπως είναι τα περισσότερα λιµενικά έργα, πρέπει να γίνεται µελέτη σε φυσικό οµοίωµα. Με την µελέτη σε φυσικό οµοίωµα µπορεί να προσδιορισθεί σε σύντοµο χρόνο η βέλτιστη διατοµή του έργου µε ακριβή πλέον καθορισµό του είδους και του µεγέθους της προστασίας ποδός και των συνθηκών και της πιθανότητας υπερπήδησης του έργου από τους προσπίπτοντες κυµατισµούς. Το κόστος της µελέτης του έργου σε φυσικό οµοίωµα σπάνια ξεπερνάει το 1-2% του κόστους κατασκευής, ενώ η οικονοµία που µπορεί να προκύψει φθάνει το 10-20% του κόστους κατασκευής του έργου. Τονίζεται επίσης οτι η διάβρωση λόγω κυµατισµού, η αναρρίχηση (run-up) του κυµατισµού και η διατοµή του ακροµωλίου µπορούν να µελετηθούν µε ακρίβεια µόνον σε φυσικό οµοίωµα. 8 ιαστασιολόγηση έργων µε κατακόρυφα µέτωπα 8.1 Γενικά Τα έργα µε κατακόρυφα µέτωπα κατασκευάζονται είται σαν κυµατοθραύστες ή, συνηθέστερα στον Ελληνικό χώρο, σαν εσωτερικά λιµενικά έργα (κρηπιδότοιχοι). 8.2 Συνδυασµοί φορτίσεων και απαιτούµενοι έλεγχοι Κυµατοθραύστες Βασικοί συνδυασµοί φορτίσεων α. Μόνιµα φορτία (ίδια βάρη + φορτία χρήσης) + Κινητά φορτία (Φάση λειτουργίας - Κατηγορία 1). β. α + δυνάµεις κυµατισµού. 10 από 20

11 γ. α + κρούση πλοίου (Κατηγορία 2). δ. α + έλξη δέστρας (Κατηγορία 2). ε. Σεισµός + Μόνιµα φορτία x (Κινητά φορτία + έλξη δέστρας + κρούση πλοίου) στ. Μόνιµα φορτία + Κινητά φορτία (Φάση κατασκευής - Κατηγορία 2) Απαιτούµενοι έλεγχοι Για όλους τους συνδυασµούς της παρ θα γίνονται όλοι οι έλεγχοι που αναφέρονται στον Πίνακα 6.1. Επιλέγεται τελικά η διατοµή που επαρκεί στον δυσµενέστερο από τους πραγµατοποιούµενους ελέγχους Κρηπιδότοιχοι Βασικοί συνδυασµοί φορτίσεων α. Μόνιµα φορτία (ίδια βάρη + φορτία χρήσης + ωθήσεις γαιών) + Κινητά φορτία (Φάση λειτουργίας - Κατηγορία 1). β. α + Ελξη δέστρας (Κατηγορία 2). γ. Σεισµός + Μόνιµα φορτία x (Κινητά φορτία + έλξη δέστρας). δ. Μόνιµα φορτία + Κινητά φορτία (Φάση κατασκευής - Κατηγορία 2) Απαιτούµενοι έλεγχοι Ισχύουν τα ίδια µε παρ Μοντέλα σε φυσικό οµοίωµα Μελέτη σε φυσικό οµοίωµα απαιτείται οπωσδήποτε σε επίπεδο οριστικής µελέτης για κυµατοθραύστες µε κατακόρυφα µέτωπα και/ή µικτής διατοµής σηµαντικού κόστους κατασκευής, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται στην ζώνη θραύσεως των κυµατισµών, όπου ο κίνδυνος αστοχίας ή υπερδιαστασιολόγησης του έργου είναι µεγάλος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κανονισµοί - Συστάσεις EAU: Empfehlyngen des Arbeitsausschusses "Ufereinfassungen" Hafen und Wasserstrassen, EAU 1990, 8. Auflage. DIN-TASCHENBUCH 36: DIN-Normen uber Erd- und Grundbau, Beuth Bauverlag, BS 6349: Maritime structures. ΝΕΑΚ: "Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός", Shore Protection Manual, Volume I, II. 1984, 4th Edition. Dept of the Army Waterways Experiment Station, Corps of Engineers. VSS (Vereinigung Schweiz. Strassenfachleute): Stutzmauern - Grundlagen zur Berechnung und Konstruktion (Bemessungstabellen), Band 1, Βιβλία, ηµοσιεύσεις Α. Ι. Ρογκάν: "Θαλάσσια Υδραυλική και Λιµενικά Εργα", Εκδόσεις Τ.Ε.Ε., Αθήνα P. Brunn: "Port Engineering", Volumes I, II, Gulf Publishing Company, 4th Edition, C. A. Thoresen: "Port Design - Guidelines and Recommendations", Tapir Publishers, A. Quinn: "Design and Construction of Ports and Marine Structures", 2nd Edition, McGrow-Hill Co, G. P. Tsinker: "Floating Ports", Gulf Publishing Company, CIRIA (Construction Industry Research and Information Association) / CUR (Centre for Civil Engineering Research and Codes): "Manual on the use of rock in coastal and shoreline engineering", Y. Goda: "Random Seas and Design of Maritime Structures", University of Tokyo Press, R. S. Thomas and B. Hall: "Seawall Design", Butterworth - Heinemann Ltd, "Breakwaters Design and Construction", Proceedings of the Conference organized by the Institution of Civil Engineers, 4-6 May 1983, London. 11 από 20

12 "Developments in Breakwaters", Proceedings of the Conference "Breakwaters '85", organized by the Institution of Civil Engineers, 2-4 October 1985, London. H. Turke: "Statik im Erdbau", 2te Auflage, Ernst & Sohn, 1990, Berlin. "Θαλάσσιες Γεωτεχνικές Κατασκευές υπό Σεισµική και Θαλάσσια εξαίτηση": Σεµινάριο συνεχιζόµενης εκπαίδευσης ΕΜΠ στον τοµέα της Εδαφοµηχανικής και Αντισεισµικής Μηχανικής, Α. Ζώη - Μώρου: "Στοιχεία Παλίρροιας Ελληνικών Λιµένων", Υδρογραφική Υπηρεσία Π.Ν., Αθήνα ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.1 Γενικά Για την άµεση και διαρκή παρακολούθηση και έλεγχο κατά τη διάρκεια εκπόνησης της µελέτης χρησιµοποιούνται οι επόµενοι εποπτικοί πίνακες. Αυτοί οι πίνακες ενηµερώνονται από τον επιβλέποντα µηχανικό σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό (µηνιαία, τριµηνιαία κτλ) ή εκτάκτως, ανάλογα µε το µέγεθος και τις απαιτήσεις της εκπονούµενης µελέτης, ενώ παράλληλα, επιτρέπουν να υπάρχει εποπτεία και έλεγχος της πορείας της µελέτης καθώς και η έγκαιρη παρέµβαση για επίλυση τυχόν προβληµάτων που ανακύπτουν. Υπεύθυνος για την εποπτεία της διαχείρισης είναι ο Προϊστάµενος της Υ και για την ενηµέρωση των σχετικών πινάκων και εκθέσεων προόδου ο Επιβλέπων Μηχανικός. 2.2 Ορισµοί (σύµφωνα µε το Π 346/98 και το Ν 716/77) Κύριος του έργου :.. Εργοδότης / Αναθέτουσα Υπηρεσία :... Προϊσταµένη Αρχή:... ιευθύνουσα Υπηρεσία:... Παρέχων Υπηρεσίες: ο κάτοχος µελετητικού πτυχίου ή όποιος νοµιµοποιείται να αναλάβει εκπόνηση µελέτης του ηµοσίου. Επιβλέπων Μηχανικός:. 2.3 Σχετικά Έντυπα Πίνακας 1. Πίνακας 2. Παρακολούθηση και διαχείριση χρονικών φυσικών παραµέτρων της µελέτης Εξασφαλίζει τον έλεγχο του προγραµµατισµένου σε σχέση µε το πραγµατοποιούµενο φυσικό αντικείµενο Παρακολούθηση και διαχείριση φυσικών ποιοτικών παραµέτρων της µελέτης. Εξασφαλίζει την παρακολούθηση του ποιοτικού ελέγχου σε σχέση µε την εξέλιξη του φυσικού αντικειµένου. Πίνακας 3. Παρακολούθηση και διαχείριση φυσικών - οικονοµικών παραµέτρων της µελέτης. Εξασφαλίζει την παρακολούθηση και τον έλεγχο του κόστους της µελέτης αλλά και συνολικά του οικονοµικού αντικειµένου του έργου σε σχέση µε το πραγµατοποιούµενο φυσικό αντικείµενο. Εκθέσεις Επιβλέποντα Μελέτης (Προόδου - Ποιότητας): Συνοδεύουν τους ενηµερωµένους Πίνακες 1/2/3 εντοπίζοντας τα προβλήµατα πάσης φύσης που ανακύπτουν (ατέλειες µελετών, καθυστερήσεις της ίδιας της Υπηρεσίας ή άλλων συναρµόδιων ή τρίτων Φορέων, προβλήµατα χρηµατοδότησης ή αδειοδότησης κτλ.) προτείνοντας ταυτόχρονα λύσεις και ενέργειες προς άρση των εµποδίων και επίλυση των προβληµάτων. Οδηγίες συµπλήρωσης Πινάκων Στήλες : 1. Αύξων αριθµός βασικής δραστηριότητας σταδίου εκπόνησης µελέτης. Στους πίνακες περιλαµβάνονται όλες οι δραστηριότητες (εργασίες), για κάθε στάδιο µελέτης, οι οποίες έχουν ορισθεί στην ίδια τη Σύµβαση ή µε παραποµπή από τη Σύµβαση στο Π 696/ από 20

13 2. Περιγραφή βασικής δραστηριότητας σταδίου εκπόνησης µελέτης. 3. Ηµεροµηνία Έναρξης δραστηριότητας βάσει εγκεκριµένου Χρονοδιαγράµµατος. 4. Πραγµατική Ηµεροµηνία Έναρξης. 5. Ηµεροµηνία Λήξης δραστηριότητας βάσει εγκεκριµένου Χρονοδιαγράµµατος. 6. Πραγµατική Ηµεροµηνία Λήξης. 7. Ποσοστό εργασίας που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι την ηµέρα σύνταξης του πίνακα. 8. Έκθεση Προόδου Επιβλέποντα που αφορά την πρόοδο των εργασιών. Συντάσσεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, που καθορίζει ο Προϊστάµενος Υ ή η Σύµβαση, συνοδεύοντας τον πίνακα (που συντάσσεται υ- ποχρεωτικά σε κάθε Προγραµµατισµένη Λήξη αυτοτελούς Σταδίου Μελέτης), και σηµειώνεται ο αύξων α- ριθµός της Έκθεσης και η ηµεροµηνία σύνταξής της. 9. Σηµειώνεται η ηµεροµηνία και ο αριθµός απόφασης έγκρισης του σταδίου ή της συµπληρωµατικής µελέτης που περιγράφεται στην στήλη Αναγράφεται το ποσοστό του ποιοτικού ελέγχου που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα και αφορά τη συγκεκριµένη δραστηριότητα στάδιο µελέτης της στήλης Αναγράφεται σχετική µνεία επίσηµου εγγράφου του Επιβλέποντα ή του Τεχνικού Συµβούλου της Υπηρεσίας, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο και περιέχει παρατηρήσεις ή διορθώσεις επί του µελετητικού έργου προϊόντος, εφόσον αυτό δεν καλύπτει τις απαιτήσεις ποιότητας της Σύµβασης και των Συµβατικών Τευχών της µελέτης. 12. Έκθεση Ποιότητας Επιβλέποντα εάν και εφόσον αυτή απαιτείται και συντάσσεται συνοδεύοντας τον πίνακα, η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στην ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος του αναδόχου, και σηµειώνεται ο αύξων αριθµός της Έκθεσης και η ηµεροµηνία σύνταξής της. 13. Αναγράφεται κάθε φορά ο εκάστοτε ισχύων και εγκεκριµένος ή προεκτιµηθείς προϋπολογισµός κόστους κατασκευής του έργου που µελετάται. 14. Αναγράφεται κάθε φορά µετά την έγκριση Σταδίου Μελέτης η Αµοιβή Μελέτης η αντίστοιχη του Προϋπολογισµού της στήλης 13. (Προεκτιµώµενη, Συµβατική, κτλ..) 15. Αναγράφεται το Άθροισµα των πληρωµών που έχει πραγµατοποιηθεί στον ανάδοχο από την Υπηρεσία, µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα. 16. Αναγράφεται η ισχύουσα διατιθέµενη πίστωση του έργου / µελέτης, µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα. 17. Αναγράφεται η διαφορά του ποσού της στήλης 14 εάν αφαιρεθεί η Προεκτιµώµενη Αµοιβή της Μελέτης ή το αρχικό ποσό αµοιβής της αρχικής Σύµβασης της µελέτης, κατά περίπτωση. 13 από 20

14 Υπηρεσία: Μελέτη: Υπηρεσία: Ανάδοχος: Υπηρεσία: Επιβλέπων: Υπηρεσία: Ηµεροµηνία σύνταξης : Πίνακας 1. Παρακολούθηση και διαχείριση χρονικών φυσικών παραµέτρων της µελέτης Επίβλεψη µελετών- Λιµενικά Έργα # ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Προγραµ/σµένη Ηµεροµηνία Έναρξης Πραγµατ/θείσα Ηµεροµηνία Έναρξης Προγραµ/σµένη Ηµεροµηνία Λήξης Πραγµατ/θείσα Ηµεροµηνία Λήξης Ποσοστό εκτελεσθείσας Εργασίας (%) ιορθωτικές Ενέργειες (συν/νη Έκθεση Επιβλέποντα) ΣΤΑ ΙΟ Ι. 1 Πρόγραµµα Τοπογραφικών και λοιπών αποτυπώσεων. 2 Μελέτη σκοπιµότητας 3 Προκαταρκτική Έκθεση 4 Προγραµµατικό Σχέδιο 5 Γενικό Προσχέδιο Έργων 6 Γνωµοδοτήσεις και Αδειοδοτήσεις 7 Εκπόνηση Γεωτεχνικών και λοιπών Ερευνών Μελετών 8 ΣΤΑ ΙΟ ΙΙ 9 Προµελέτη Μ.Π.Ε. 10 ΣΤΑ ΙΟ ΙΙΙ 11 Οριστική Μελέτη Τεύχη ηµοπράτησης 12 Φ.Α.Υ. Σ.Α.Υ. 13 Κτηµατολόγιο. Ηµεροµηνία έγκρισης σταδίου... Ο Συντάξας ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΟΕΜΚ-Α από 20

15 Υπηρεσία: Μελέτη: Υπηρεσία: Ανάδοχος: Υπηρεσία: Επιβλέπων: Υπηρεσία: Ηµεροµηνία σύνταξης : Επίβλεψη µελετών- Λιµενικά Έργα Πίνακας 2. Παρακολούθηση και διαχείριση φυσικών ποιοτικών παραµέτρων της µελέτης # ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ποσοστό εκτελεσθείσας Εργασίας (%) πραγµατο- ποιοτικού Ποσοστό ποιούµενου ελέγχου (%) Παρατηρήσεις εκ του ποιοτικού ε- λέγχου ΣΤΑ ΙΟ Ι. 1 Πρόγραµµα Τοπογραφικών και λοιπών αποτυπώσεων. 2 Μελέτη σκοπιµότητας 3 Προκαταρκτική Έκθεση 4 Προγραµµατικό Σχέδιο 5 Γενικό Προσχέδιο Έργων 6 Γνωµοδοτήσεις και Αδειοδοτήσεις 7 Πρόγραµµα γεωτεχνικών ερευνών 8 Πρόγραµµα εκπόνησης λοιπών ερευνών 9 Εκπόνηση Γεωτεχνικών και λοιπών Ερευνών Μελετών ΣΤΑ ΙΟ ΙΙ 10 Προµελέτη 11 Μ.Π.Ε. ΣΤΑ ΙΟ ΙΙΙ 12 Οριστική Μελέτη 13 Τεύχη ηµοπράτησης 14 Φ.Α.Υ. Σ.Α.Υ. 15 Κτηµατολόγιο. έγκρι- Ηµεροµηνία σης σταδίου ιορθωτικές Ενέργειες (συν/νη Έκθεση Επιβλέποντα) Ο Συντάξας... ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΟΕΜΚ-Α από 20

16 Υπηρεσία: Μελέτη: Υπηρεσία: Ανάδοχος: Υπηρεσία: Επιβλέπων: Υπηρεσία: Ηµεροµηνία σύνταξης : Επίβλεψη µελετών- Λιµενικά Έργα Πίνακας 3. Παρακολούθηση και διαχείριση φυσικών - οικονοµικών παραµέτρων της µελέτης # ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ποσοστό ε- κτελεσθείσας Εργασίας (%) Ηµεροµηνία έγκρισης σταδίου Προϋπολογισµός Έργου Μελέ- Αµοιβή της Πί- ιατιθέµενη στωση ΣΤΑ ΙΟ Ι. 1 Πρόγραµµα Τοπογραφικών και λοιπών αποτυπώσεων. 2 Μελέτη σκοπιµότητας 3 Προκαταρκτική Έκθεση 4 Προγραµµατικό Σχέδιο 5 Γενικό Προσχέδιο Έργων 6 Γνωµοδοτήσεις και Αδειοδοτήσεις 7 Εκπόνηση Γεωτεχνικών και λοιπών Ερευνών Μελετών ΣΤΑ ΙΟ ΙΙ 8 Προµελέτη 9 Μ.Π.Ε. ΣΤΑ ΙΟ ΙΙΙ 10 Οριστική Μελέτη 11 Τεύχη ηµοπράτησης 12 Φ.Α.Υ. Σ.Α.Υ. 13 Κτηµατολόγιο. Σύνολο πληρωµών Υπέρβαση Προεκτι- µώµενης Αµοιβής Μελέτης Ο Συντάξας... ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΟΕΜΚ-Α από 20

17 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.1 Γενικά Στο παρόν κεφάλαιο εξειδικεύονται οι οδηγίες επίβλεψης µελετών σε µορφή διαγράµµατος ροής για την εποπτική και ολοκληρωµένη τεχνική διαχείριση της µελέτης από τη σύναψη της Σύµβασης µέχρι την αποπληρωµή και οριστική παραλαβή της. Τα κατωτέρω έχουν τη µορφή διαγράµµατος µε την τη λογική σειρά των ενεργειών των επιβλεπόντων κατά τη διάρκεια της επίβλεψης. Αφορούν κυρίως τον επιβλέποντα και το προσωπικό του, τον υπεύθυνο ποιότητας κτλ. και καθοδηγούν την επίβλεψη, στις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες για την έγκαιρη παρέµβαση της επίβλεψης και για την αξιοποίηση των διαπιστώσεων. Υπεύθυνοι για την καλή εφαρµογή των οδηγιών είναι όλοι οι αρµόδιοι Επιβλέποντες Μηχανικοί της Μελέτης. 3.2 Ορισµοί (σύµφωνα µε το Π 346/98 και το Ν 716/77) Κύριος του έργου :.. Εργοδότης / Αναθέτουσα Υπηρεσία :... Προϊσταµένη Αρχή:... ιευθύνουσα Υπηρεσία:... Παρέχων Υπηρεσίες: ο κάτοχος µελετητικού πτυχίου ή όποιος νοµιµοποιείται να αναλάβει εκπόνηση µελέτης του ηµοσίου. Επιβλέπων Μηχανικός:. 3.3 Έργο Επίβλεψης Το έργο των επιβλεπόντων µηχανικών αρχίζει από τη σωστή ενηµέρωση και µελέτη της Σύµβασης, των Συµβατικών Τευχών και του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, εφόσον υπάρχει. Στη συνέχεια και µετά την έγκριση του χρονοδιαγράµµατος παρακολουθούν το έργο του µελετητή δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον έλεγχο σύµφωνα µε τα οριζόµενα από: α. τη ιακήρυξη του Έργου/ Μελέτης, β. τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, γ. το Τεύχος Προδιαγραφών και δ. το Τεύχος «Ποιοτικοί Έλεγχοι», Μέρος Α, ιασφάλιση Ποιότητας Μελετών, (παρ. 1.1 Νοµοθεσία και 2.1 Ειδικότερη Ισχύουσα Νοµοθεσία και Κανονισµοί). Οι έλεγχοι γίνονται για: (1) τις παραδοχές της µελέτης (2) την χρήση των κωδίκων, κανονισµών και προδιαγραφών (3) την ακρίβεια των υπολογισµών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα οριζόµενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων. (4) την προτεινόµενη λύση του µελετητή, µεταξύ άλλων εναλλακτικών λύσεων, µε κριτήρια το τεχνικό, ποιοτικό, οικονοµικό και χρονικό αποτέλεσµα, που θέτει ο ΚτΕ. (5) τα κατασκευαστικά µέσα, τις µεθόδους και τις τεχνικές, που προτείνει ο µελετητής, δηλαδή ελέγχεται η δυνατότητα να υλοποιηθεί το έργο όπως προτείνεται από τη µελέτη µε τις υφιστάµενες τοπικές συνθήκες και τεχνικά µέσα του τόπου, (εγχώριο κατασκευαστικό δυναµικό). 3.4 ιάγραµµα Ροής Επίβλεψης Μελέτης Για την επιτυχία του σκοπού της µελέτης η επίβλεψη οφείλει να παρακολουθεί και παρεµβαίνει εγκαίρως, λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα στη Σύµβαση ανάθεσης της µελέτης και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη σχετική νοµοθεσία. Η ροή των δραστηριοτήτων της επίβλεψης της µελέτης παρουσιάζονται στο επόµενο διάγραµµα, το οποίο έχει γενική εφαρµογή για κάθε στάδιο µελέτης ανεξάρτητα από το είδος της µελέτης. Οι καταστάσεις που µπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης µιας µελέτης είναι: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΟΕΜΚ-Α από 20

18 α. Η οµαλή εξέλιξη: όλα βαίνουν σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Η οµαλή εξέλιξη δε συνεπάγεται εφησυχασµό αλλά διαρκή εγρήγορση, προκειµένου να διευκολύνεται η εκπλήρωση των στόχων της Σύµβασης µέσα στο προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα και οικονοµικό προγραµµατισµό. β. Η πιθανώς προβληµατική σύµβαση: δηµιουργούνται προβλήµατα χρηµατοδότησης της Σύµβασης από ελλιπή προσδιορισµό της αµοιβής της µελέτης. Με την πρώτη διαπίστωση προβληµατικής κατάστασης επιβάλλεται να διερευνηθούν και αντιµετωπισθούν οι εντοπιζόµενες αδυναµίες της Σύµβασης, ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις στην εξέλιξη της Σύµβασης και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη του έργου. γ. Η επικίνδυνη εξέλιξη: προκύπτει από ατυχή επιλογή µελετητή ή/και συγκυρία γεγονότων που επηρεάζουν αρνητικά τις δυνατότητες του µελετητή. Η έναρξη επέλευσης τέτοιων συνθηκών πρέπει να θέσει σε συναγερµό την Υπηρεσία, η οποία πρέπει να προετοιµάζει κατάλληλες παρεµβάσεις για κάθε περίπτωση, ώστε µε την ενεργοποίηση εναλλακτικών δράσεων να προσεγγισθεί ο σκοπός της Σύµβασης, χωρίς ανατροπές του προγράµµατος υλοποίησης του έργου. Οδηγίες καλής χρήσης των πινάκων διαγραµµάτων ροής επίβλεψης µελέτης Στήλες : 1. Αύξων αριθµός βασικής δραστηριότητας σταδίου εκπόνησης µελέτης και περιγραφή σύµφωνα µε το Τεύχος «Ποιοτικοί Έλεγχοι» 2. Ελέγχουµε τα κατωτέρω : I. εάν προβλέπεται από τη Σύµβαση, II. εάν δεν προβλέπεται από τη Σύµβαση, αλλά αιτείται τεκµηριωµένα και δικαιολογηµένα από τον Ανάδοχο ή από τον Επιβλέποντα ή από τρίτον Φορέα και πρέπει να γίνει η υπόψη δραστηριότητα, και ακολουθούµε την αντίστοιχη σειρά ενεργειών. 3. Στην περίπτωση 2.Ι. ελέγχουµε κατά την εκπόνηση της δραστηριότητας την τήρηση του εγκεκριµένου Χρονοδιαγράµµατος, και µε τις δύο επιλογές ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα προχωρούµε στην κατάλληλη σειρά ενεργειών. Στην περίπτωση 2.ΙΙ. ελέγχουµε τα οριζόµενα από τη σύµβαση και ακολουθούµε τα επόµενα βήµατα για τη διενέργεια των κατάλληλων ιοικητικών Πράξεων, που απαιτούνται προκειµένου να εκπονηθεί το εξωσυµβατικό αντικείµενο δραστηριότητα. Μετά την εντολή εκπόνησης του εξωσυµβατικού αντικειµένου, συνεχίζουµε, όπως ανωτέρω, στον έλεγχο τήρησης χρονοδιαγράµµατος και στη συνέχεια στον έλεγχο τεχνικής αρτιότητας. 4. Ακολουθεί ο έλεγχος τεχνικής αρτιότητας, ο οποίος αφορά κυρίως την ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος σε σχέση µε τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των Συµβατικών Τευχών, που καλείται να εφαρµόσει η επίβλεψη, στα πλαίσια της πιστής τήρησης των οριζόµενων στη Σύµβαση. Γίνεται σχετική αναφορά στους ελέγχους του Τεύχους «Ποιοτικοί Έλεγχοι». Ακολουθούν διοικητικές πράξεις εγκρίσεων σταδίου ή µελέτης, καθορισµού συµβατικής αµοιβής, ανάλογα µε την περίπτωση, και στη συνέχεια ακολουθεί ο έλεγχος και η παρακολούθηση της επόµενης µελετητικής δραστηριότητας. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΟΕΜΚ-Α από 20

19 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Στάδιο Ν Μελέτης Εντολή εκπόνησης (και παράταση χρόνου αν απαιτείται) Όχληση (εγγράφως) Β ΠΜ 18 Β ΠΜ 13 (Υ2) Πρόβλεψη Σύµβασης ; Ναι Τηρούνται Προθεσµίες ; Όχι Τηρούνται οι συµβατικές υποχρεώσεις; Όχι Ειδική πρόσκληση Β ΠΜ 19 Όχι Ναι Ναι Τηρούνται οι συµβατικές υποχρεώσεις; Ανασκόπηση Σύµβασης Έλεγχος τεχνικής αρτιότητας µελέτης Ναι Όχι Επιβολή ποινικής ρήτρας Β ΠΜ 20 Σύνταξη & Έγκριση Σ.Π. & Σ.Σ. Β ΠΜ 12 & 13 (Υ1) Εργασίες αποδεκτές ; Ναι Όχι Συνέχεια στην επόµενη δραστηριότητα ή στον επόµενο κόµβο απόφασης Ναι Τηρούνται οι συµβατικές υποχρεώσεις; Υπογραφή συµπληρωµατικής Σύµβασης Έγκριση σταδίου µελέτης Όχι Κήρυξη εκπτώτου αναδόχου Β ΠΜ 14 Β ΠΜ Χ Β ΠΜ 21 Καθορισµός συµβατικής αµοιβής Ναι Στάδιο Ν+1 µελέτης ; Ναι Ανάκληση έκπτωτου ; Β ΠΜ 11 Όχι* Ναι Ναι Ανάγκη Σ.Π. ; Όχι Οριστική παραλαβή Λύση της Σύµβασης Β ΠΜ 16 * µπορεί να προκύπτει είτε από τη Σύµβαση είτε από επιθυµία του Εργοδότη ή του Αναδόχου (βλ.β ΠΜ-17) για λύση-διακοπή της Σύµβασης Πιθανώς Προβληµατική Σύµβαση Οµαλή εξέλιξη Κατάσταση πιθανώς επικίνδυνη για την εξέλιξη του Έργου Συνθήκες εξέλιξης έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΟΕΜΚ-Α από 20

20 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΟΕΜΚ-Α από 20

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 01 Εξυγίανση Πυθµένα µε Αµµοχαλικώδη Υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Η διάταξη των έργων σε ένα λιμένα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει τον ελλιμενισμό των πλοίων με ευκολία και την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων και αποεπιβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΠΡΑΝΗ Η πλέον συνήθης μέθοδος κατασκευής εξωτερικών λιμενικών έργων, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι με λιθορριπές που διατάσσονται σε τραπεζοειδή πρισματική μορφή με πρανή.

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 04 Υποθαλάσσια ιάστρωση Γεωπλεγµάτων 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από ) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μορφολογία Εδάφους/ Πυθµένα Στάθµη Επιφάνειας της Θάλασσας Περιβαλλοντικές Συνθήκες Άνεµος Κύµατα Ρεύµατα Εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά Σεισµολογικά χαρακτηριστικά Χρήση του έργου Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

1 Λειτουργική Κατάταξη Οδικού ικτύου (ΟΜΟΕ - ΛΚΟ ) 2001. 2 ιατοµές (ΟΜΟΕ - ) 2001. 3 Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) 2001. 4 Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) 2001

1 Λειτουργική Κατάταξη Οδικού ικτύου (ΟΜΟΕ - ΛΚΟ ) 2001. 2 ιατοµές (ΟΜΟΕ - ) 2001. 3 Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) 2001. 4 Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) 2001 0. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν αφορά κυρίως τον επιβλέποντα και το προσωπικό του, τον υπεύθυνο ποιότητας κτλ. και καθοδηγεί αυτούς για τις απαραίτητες ενέργειες και την τήρηση των διαδικασιών αλλά ιδιαιτέρως για

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-01-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 01 Πρίσµατα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης είναι η ακτομηχανική διερεύνηση της εξέλιξης της ακτογραμμής στην παραλία Αφάντου, στη Ρόδο προκειμένου:

Αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης είναι η ακτομηχανική διερεύνηση της εξέλιξης της ακτογραμμής στην παραλία Αφάντου, στη Ρόδο προκειμένου: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ 1. Εισαγωγή 21 Μαρτίου 2012 Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Ταμείο)

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011 2 1 0 0 1-20 2 1 0 1 -1-

2010-2011 2 1 0 0 1-20 2 1 0 1 -1- 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΟΦΤΗΣ 2011-1- ΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ i. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΜΑΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ii. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΑΖΩΝ ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ iii.παρακτια ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

Ακτομηχανική & Παράκτια Έργα 3/26/2012. Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή. Σειρά V 2. Δρ. Βασιλική Κατσαρδή 1

Ακτομηχανική & Παράκτια Έργα 3/26/2012. Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή. Σειρά V 2. Δρ. Βασιλική Κατσαρδή 1 Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή Σειρά V 2 Δρ. Βασιλική Κατσαρδή 1 Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή Backshore region: Οπίσθιο τμήμα ακτής: Μέρος της ακτής που καλύπτεται από

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές και Αµµοχάλικα 04 Πλήρωση Κυψελών 02 Πλωτών Κιβωτίων Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή εξωτερικού κρηπιδώµατος Λιµένος Οινουσσών (Ν50.00)» 1.200.933 ευρώ. Ιανουάριος 2012. K:\N5000\cons\tefxi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή εξωτερικού κρηπιδώµατος Λιµένος Οινουσσών (Ν50.00)» 1.200.933 ευρώ. Ιανουάριος 2012. K:\N5000\cons\tefxi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή εξωτερικού κρηπιδώµατος Λιµένος Οινουσσών (Ν50.00)» 1.200.933 ευρώ Ιανουάριος 2012 K:\N5000\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5000/4953/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: «Κατασκευή εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1/9) Λ.Ε.: Έργα που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της υποδομής των λιμένων και των συναφών εγκαταστάσεων.

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1/9) Λ.Ε.: Έργα που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της υποδομής των λιμένων και των συναφών εγκαταστάσεων. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1/9) Λ.Ε.: Έργα που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της υποδομής των λιμένων και των συναφών εγκαταστάσεων. Οι λιμένες έχουν ως προορισμό την παροχή των κατάλληλων

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 1.1 Γενικά... 2 1.1.1 Γεωγραφική Θέση Γενικές Πληροφορίες... 2 1.1.2 Πληθυσμός - Απασχόληση... 2 1.1.3 Μεταφορική Υποδομή... 3 1.1.4 Δίκτυα Υποδομής...

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΟΜΑΔΑ:. ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓH... 2.0 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.1. ΝΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση παρουσιάζει τη σύνθεση του συνόλου των ερευνών και μελετών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Μικροζωνικής Μελέτης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου Ν. Ιωνίας.

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης, επίβλεψης και διαχείρισης ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ έργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Πολιτικού Μηχανικού, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/ 09/ 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 1787. Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 22 100, ΤΡΙΠΟΛΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/ 09/ 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 1787. Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 22 100, ΤΡΙΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελίδης Π., Επίκ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 06 Λιθορριπές προστασίας πρανών συγκοινωνιακών έργων 00 - Έκδοση 1.0 -

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 1 COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 --- Τοιχος Αντιστήριξης --- NEXT RETAIN NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 3 1 ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Retain

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Ιδιωτικά Έργα ηµόσια Έργα Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/15-9-983) Π..305/96 και σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγµατος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιµών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιµεντενέσων. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «.Ο.Υ. 7000» «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Ειδικό Λογισµικό: Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «.Ο.Υ. 7000» «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Ειδικό Λογισµικό: Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ) Ειδικό Λογισµικό: ΕΝΟΤΗΤΑ 1 «.Ο.Υ. 7000» Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ) ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Για την ιαστασιολόγηση, Στατική επίλυση και Σχεδίαση Ευθυγράµµων Φραγµάτων Χειµάρρων εκ Λιθοσκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/08-11-2011 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΙΟΛΙΚΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 01-02-2008 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977) Κεφάλαιο 8: Βραχόµαζα και υπόγεια νερά 8.1 8. ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Τα πετρώµατα όταν αυτά είναι συµπαγή και δεν παρουσιάζουν πρωτογενή ή δευτερογενή κενά είναι αδιαπέρατα. Αντίθετα όταν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

du du du dt dt dt ρ ρ 2 D M Dt

du du du dt dt dt ρ ρ 2 D M Dt ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 10-201 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΟΦΤΗΣ -1- Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΠΑΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗ ΟΓΚΩ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ.

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια της από 13/2/2008 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, είχε χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Προγραμματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Ορισμός Κατολίσθηση καλείται η απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα