F I N A N C I A L N E W. Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "F I N A N C I A L N E W. Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012"

Transcript

1 F I N A N C I A L N E W Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ S ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

2 Αγαπεηνί πλάδειθνη, ζαο ραηξεηίδνπκε κε ηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ Financial News. Φηινδνμνχκε κ απηή λα ζαο ελεκεξψζνπκε θαη λα ζαο δηεγείξνπκε ην ελδηαθέξνλ γηα ηα ζχγρξνλα θαη θαίξηα ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Καηαθιπδφκαζηε θαζεκεξηλά απφ δηαθφξσλ εηδψλ πιεξνθνξίεο θαη νξνινγίεο ηηο νπνίεο δελ επεμεξγαδφκαζηε είηε ζειεκέλα είηε αζέιεηα γηαηί ίζσο ηηο ζεσξνχκε δεδνκέλεο: Ση είλαη ινηπφλ ηα θνηλσληθά δίθηπα; Πνηά ε ζρέζε κεηαμχ ηεο θξίζεο ηνπ ηφηε κε ηελ θξίζε ηνπ ηψξα; Ση ζπλέβε κε ηελ Ηζιαλδία ;Πσο κπνξψ λα πεηχρσ ζε κηα ζπλέληεπμε; πλερίδνπκε ηελ πξνζπάζεηά καο γηα ελεκέξσζε θαη θαινχκε φπνην θνηηεηή ζέιεη λα ζηαζεί αξσγφο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ Εηάθα Βάζσ Καλέιεο Γεκήηξεο Μάξηε Ησάλλα Μπίιαο Υάξεο Παπαρξήζηνπ Δχα Παπιίδνπ Παπιίλα Φαξξά Μάγδα ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΔΚΓΟΗ Μηληνχ Κιεηψ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΗΛΑΝΓΗΑ: ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΑ ΒΓΖΚΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ(ζει.3) Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ: ΠΧ ΣΟ ΥΘΔ ΜΔΣΑΣΡΔΠΔΣΑΗ Δ ΖΜΔΡΑ(ζει.4) ΓΗΑ ΜΗΑ ΠΔΣΤΥΖΜΔΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ!(ζει.6) Ζ MICROSOFT ΔΠΗΥΔΗΡΔΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΔΗ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΔΡΓΑΗΑ(ζει.8) ΑΝΣΗ-ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ(ζει.10) Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γηα λα καο ζηείιεηε δηθά ζαο άξζξα θαη ηδέεο γηα ηα επφκελα ηεχρε, επηθνηλσλήζηε καδί καο ζην mail: θαη ζην site: 2

3 ΙΛΑΝΓΙΑ: ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΑ ΒΓΗΚΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΡΙΗ Ξεπερνώντας την κρίση. Θεακαηηθή είλαη ε αλάθακςε ηεο ηζιαλδηθήο νηθνλνκίαο κεηά ηελ επηβιεηηθή αληίζηαζε ηνπ ιανχ ηεο, ν νπνίνο κε δεκνςήθηζκα ζπλέηξηςε ηελ ςνθνδεή πνιηηηθή ηεο ζνζηαιδεκνθξαηηθήο θπβέξλεζεο πνπ είρε ππνθχςεη ζηνπο μέλνπο δαλεηζηέο θαη ηελ εμαλάγθαζε λα κελ πιεξψζεη ζηνπο μέλνπο θαηαζέηεο ηηο νθεηιέο ησλ ηδησηηθψλ ηζιαλδηθψλ ηξαπεδψλ, αθήλνληαο ηεο λα ρξενθνπήζνπλ. «Ζ χθεζε απνδείρ ζεθε ιηγφηεξν βαζηά απφ φζν πξνβιεπφηαλ», νκνινγεί ν Μαξθ Φιάληγθαλ, επηθεθαιήο ηεο απνζηνιήο ηνπ ΓΝΣ ζηελ Ηζιαλδία, δειψλνληαο εληππσζηαζκέλνο απφ ην γεγνλφο φηη νη Ηζιαλδνί θαηφξζσζαλ λα δηαθπιάμνπλ «ην πνιχηηκν ζθαλδηλαβηθφ κνληέιν θνηλσληθήο πξνζηαζίαο». Ζ Ηζιαλδία, ε νπνία δελ αλήθεη ζηελ επξσδψλε, αληηκεηψπηζε ηε ρξενθνπία ηεο ρψξαο κε κηα ζπλνιηθή πνιηηηθή. Πξψηνλ, ππνηίκεζε ην εζληθφ λφκηζκα, ηελ ηζιαλδηθή θνξψλα, θαη επέβαιε ειέγρνπο θαη πεξηνξηζκνχο ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ. Αξρηθά ε θνξψλα ππνηηκήζεθε έλαληη ηνπ δνιαξίνπ θαηά 50%, αιιά ήδε ε ππνηίκεζε έρεη πεξηνξηζηεί ζην 30% θαη ζπξξηθλψλεηαη. Ζ ρακειφηεξε ηζνηηκία ηεο θνξψλαο νδεγεί ακέζσο ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ζηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ, αληηθαζηζηψληαο έλα ηκήκα ηνπο κε ηνπηθά πξντφληα, κε απνηέιεζκα ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο Ηζιαλδίαο λα παξνπζηάδεη ήδε πιεφλαζκα απφ ειιεηκκαηηθφ πνπ ήηαλ. Σν ΑΔΠ ηεο ρψξαο απμήζεθε θαηά 1,2% ην ηξίην ηξίκελν ηνπ Ο πιεζσξηζκφο, ν νπνίνο είρε εθηηλαρζεί ζην 18,6%, έπεζε ήδε θνληά ζην 2,5%, πνπ είλαη ν ζηφ ρνο ηεο ηζιαλδηθήο θεληξηθήο ηξάπεδαο. Σν έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ππνινγηδφηαλ ζε 6,3% γηα ην Σν δεκφζην ρξένο, ην νπνίν έρεη εθηηλαρζεί ζην 115% ηνπ ΑΔΠ, ζα κεησζεί ζηαδηαθά ζην 80% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην Σν δεχηεξν κέηξν πνπ πήξαλ νη Ηζιαλδνί ήηαλ φηη άθεζαλ ηηο ηδησηηθέο ηξάπεδεο λα ρξενθνπήζνπλ. Καηφπηλ ηηο εζληθνπνίεζαλ, αιιά ππφ ηνπο εμήο φξνπο: Πξψηνλ, νη εζληθνπνηεκέλεο ηξάπεδεο αλαγλψξηζαλ φιεο ηηο θαηαζέζεηο ησλ Ηζιαλδψλ πνιηηψλ ψζηε θαλέλαο Ηζιαλδφο λα κε ράζεη νχηε κία θνξψλα απφ ηηο θαηαζέζεηο ηνπ. Γεχηεξνλ, ηα δάλεηα πνπ είραλ πάξεη νη Ηζιαλδνί κεηαθέξζεθαλ ζηηο εζληθνπνηεκέλεο ηξάπεδεο, αιιά επεηδή ην λφκηζκα είρε ππνηηκεζεί, κεηψζεθε θαη ην νλνκαζηηθφ χςνο ησλ δαλείσλ, πέξα απφ ηηο ζνβαξέο άιιεο δηεπθνιχλζεηο απνπιεξσκήο πνπ έθαλε ην θξάηνο ζηνπο Ηζιαλδνχο νθεηιέηεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθάιεζε ε θξίζε, ηδίσο ηνλ πξψην θαηξφ. Σξίηνλ, νη εζληθνπνηεκέλεο ηξάπεδεο δελ αλαγλψξηζαλ θακηά ππνρξέσζε ησλ ηδησηηθψλ ρξενθνπεκέλσλ ηξαπεδψλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Έηζη νη Ηζιαλδνί θνξνινγνχκελνη θνξηψζεθαλ ηα βάξε δηάζσζεο ησλ δηθψλ ηνπο θαηαζέζεσλ θαη ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο, ελψ θφξησζαλ ζηνπο μέλνπο επελδπηέο θαη θαηαζέηεο ην ινγαξηαζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ηηο ηδησηηθέο ηζιαλδηθέο ηξάπεδεο πνπ ρξενθφπεζαλ. Ζ αλάθακςε ηεο ηζιαλδηθήο νηθνλνκίαο, γξάθεη ην βξεηαληθφ πεξηνδηθφ «Economist», δείρλεη φηη «Tν έμηξα θφζηνο γηα κηα ρψξα πνπ δελ ζηεξίδεη ηηο ηξάπεδέο ηεο κπνξεί λα είλαη εθπιεθηηθά κηθξφ. Ζ Ηζιαλδία άθεζε ηηο ηξάπεδέο ηεο λα ρξενθνπήζνπλ θαη ην ΑΔΠ ηεο έπεζε αζξνηζηηθά θαηά 15% απφ ην αλψηαην ζην θαηψηαην ζεκείν πξηλ αξρίζεη λα αλαθάκπηεη. Ζ Ηξιαλδία έζσζε ηηο ηξάπεδέο ηεο θαη είδε ην ΑΔΠ ηεο λα πέθηεη 14%». 3

4 Η ΙΣΟΡΙΑ ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ: ΠΩ ΣΟ ΥΘΔ ΜΔΣΑΣΡΔΠΔΣΑΙ Δ ΗΜΔΡΑ Παξαθνινπζψληαο ηελ ειιεληθή θαη παγθφζκηα ηζηνξία κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο πσο γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο επαλαιακβάλνληαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 2επηβεβαηψλνληαο έηζη ηελ γεληθή απνδεηθηέα αξρή φηη ην ρζεο πξνβιέπεη θαη θαζνξίδεη ην κέιινλ. Έλα ηξαληαρηφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ζχγθξηζε ησλ γεγνλφησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ην 1843 κε ηα πξφζθαηα γεγνλφηα θαη ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζηε ρψξα καο. Αθνινπζεί ινηπφλ κηα ζπλνπηηθή αλάιπζε-ζχγθξηζε ησλ δχν πεξηφδσλ..:σο καλοκαίπι ηος 1843, ε Διιάδα έπξεπε λα θαηαβάιεη ζηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξψπεο ηα ηνθνρξενιχζηα παιηφηεξσλ δαλείσλ πνπ είρε πάξεη ε ρψξα. Γπζηπρψο, ηα ιεθηά δελ είραλ πάεη ζε ππνδνκέο πνπ ζα βνεζνχζαλ ηελ θαηεζηξακκέλε ειιεληθή νηθνλνκία, αιιά είραλ ζπαηαιεζεί ζηνπο εκθπιίνπο ηεο επαλάζηαζεο θαη ζηα αλάγθεο ηνπ παιαηηνχ θαη ησλ Βαπαξψλ ζπκβνχισλ ηνπ ζηέκκαηνο. Οη ηφθνη πνπ έπξεπε λα θαηαβάιινληαη θάζε ρξφλν ηζνδπλακνχζαλ κε ην κηζφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε ηελ θαηαβνιή ησλ ηφθσλ δελ πεξίζζεπε ηίπνηα λα επελδπζεί πξνο φθεινο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Σην άνοιξη ηος 1843, ε θπβέξλεζε παίξλεη κέηξα ιηηφηεηαο, ηα νπνία φκσο δελ απνδίδνπλ ηφζν ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ εηήζηα δφζε ρξήκαηα. Έηζη, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1843, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ελεκεξψλεη ηηο μέλεο θπβεξλήζεηο φηη αδπλαηεί λα θαηαβάιεη ην πνζφ πνπ ρξσζηάεη θαη δεηά λέν δάλεην απφ ηηο κεγάιεο δπλάκεηο, ψζηε λα απνπιεξψζεη ηα παιηά. Απηέο αξλνχληαη θαηεγνξεκαηηθά. Αληί λα εγθξίλνπλ λέν δάλεην, εθπξφζσπνη ησλ ηξηψλ κεγάισλ δπλάκεσλ (Αγγλία-Γαλλία-Ρωζία) θάλνπλ κηα δηάζθεςε ζην Λονδίνο γηα ην ειιεληθφ ρξένο θαη θαηαιήγνπλ ζε θαηαδηθαζηηθφ πξσηφθνιιν. Οη πξεζβεπηέο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ κε ην πξσηφθνιιν ζην ρέξη, παξνπζηάδνληαη ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε θαη απαηηνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ. Αξρίδνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζηα δχν κέξε θαη κεηά απφ έλα κήλα ππνγξάθνπλ μνημόνιο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Διιάδα πξέπεη λα πάξεη κέηξα ψζηε λα εμνηθνλνκήζεη κέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο ην αζηξνλνκηθφ επηπιένλ πνζφ ησλ 3,6 εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ, πνπ ζα δνζνχλ ζηνπο δαλεηζηέο ηεο. Γηα λα είλαη ζίγνπξνη φηη ην κλεκφλην ζα εθαξκνζηεί θαηά γξάκκα, νη πξεζβεπηέο απαηηνχλ λα παξαβξίζθνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ζα εγθξίλεη ηα κέηξα θαη λα παίξλνπλ αλά κήλα ιεπηνκεξή θαηάζηαζε ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηνπο, αιιά θαη ησλ πνζψλ πνπ εηζπξάηηνληαη. Κάπνηα απφ ηα βαζηθά κέηξα πνπ επέβαιε ε θπβέξλεζε κέζα ζην 1843 ζε εθαξκνγή ηνπ ηφηε κλεκνλίνπ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ. Κάζε νκνηφηεηα κε ηελ επνρή καο είλαη εληειψο ηπραία θαη πέξαλ ησλ πξνζέζεσλ ηνπ ηζηνξηθνχ: 1. Απολύθηκε ηο ένα ηπίηο ηων Γημοζίων ςπαλλήλων θαη κεηψζεθαλ 20% νη κηζζνί φζσλ παξέκεηλαλ. 2. ηαμάηηζε η σοπήγηζη ζςνηάξεων, πνπ ηφηε δελ δίλνληαλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ αιιά ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο. 3. Μειώθηκαν καηά 60% οι ζηπαηιωηικέρ δαπάνερ, κεηψζεθε δξαζηηθά ν αξηζκφο ησλ έλζηνισλ θαη αληί γηα κηζζφ νη ζηξαηησηηθνί έπαηξλαλ ρσξάθηα. 4. Δπιβλήθηκε πποκαηαβολή ζηην είζππαξη ηος θόπος ειζοδήμαηορ και ηηρ δεκάηηρ, πνπ ήηαλ ν θφξνο γηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή. 4

5 5. Αςξήθηκαν οι δαζμοί και οι θόποι σαπηοζήμος. 6. Απολύθηκαν όλοι οι μησανικοί ηος Γημοζίος θαη ζηακάηεζαλ φια ηα δεκφζηα έξγα. 7. Καηαπγήθηκαν ενηελώρ όλερ οι ςγειονομικέρ ςπηπεζίερ ηος κπάηοςρ. 8. Απολύθηκαν όλοι οι ςπάλληλοι ηος εθνικού ηςπογπαθείος, φινη νη δαζνλφκνη, νη δαζηθνί ππάιιεινη θαη νη κηζνί θαζεγεηέο πανεπιζηημίος. 9. Καηαπγήθηκαν όλερ οι διπλωμαηικέρ αποζηολέρ ζηο εξωηεπικό. 10. Νομιμοποιήθηκαν όλα ηα αςθαίπεηα κηίζμαηα θαη νη θαηαπαηεκέλεο εζληθέο γαίεο κε ηελ πιεξσκή πξνζηίκσλ λνκηκνπνίεζεο. 11. Πεπαιώθηκαν ζςνοπηικά όλερ οι εκκπεμείρ θοπολογικέρ ςποθέζειρ κε ηελ θαηαβνιή εθάπαμ πνζνχ. Απνηέιεζκα ηνπ κλεκνλίνπ ηνπ 1843 ήηαλ ν θφζκνο λα εμαζιησζεί γηα κεγάιν δηάζηεκα, νη μέλνη λα πάξνπλ έλα κέξνο ησλ ρξεκάησλ ηνπο, ελψ ε ρψξα είδε θη έπαζε λα ζπλέιζεη, αιιά θαιίξηζε μαλά κεηά απφ πελήληα αθξηβψο ρξφληα, κε ην Κύπιοι, δςζηςσώρ επηωσεύζαμεν ηνπ Υαξηιάνπ Σξηθνχπε ην Πάλησο, ην ζπγθεθξηκέλν κλεκφλην ηνπ 1843, απφ πνιινχο ηζηνξηθνχο ζεσξείηαη κία απφ ηηο ζνβαξφηεξεο αθνξκέο γηα ην μέζπαζκα ηεο επαλάζηαζεο ηεο 3εο επηέκβξε 1843, πνπ έθεξε χληαγκα ζηε ρψξα. ην ζχλζεκα «Zήησ ην χληαγκα» δελ ζπκππθλψλνληαη κφλν ηα αηηήκαηα γηα ειεπζεξίεο, αιιά θαη ε έμνδνο απφ ηελ θαζνιηθή θξίζε. Μεηά απφ φια απηά ηα κέηξα ην ειιεληθφ θξάηνο ηεο επνρήο «εθζπγρξνλίζηεθε». 50 ρξφληα κεηά φκσο μαλά ηα ίδηα. Γπζηπρψο φπσο παξαηεξνχκε ιίγα άιιαμαλ απφ ηφηε ζην ρψξν ηεο ειιεληθή νηθνλνκίαο. Η αδίζηακηη ηοκογλςθική εκμεηάλλεςζη ηος ηόπος απφ ην ξένο σπημαηιζηικό κεθάλαιο, εθκεηάιιεπζε ε νπνία, παξά ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνπ πξνζιακβάλεη ζε θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν, φρη κφλν ζπλερίδεηαη ακείσηα κέρξη ηηο κέξεο καο αιιά θαη έσει ηπαγικά επιδεινωθεί με ηη ζημεπινή βαθύηαηη κπίζη οικονομική αλλά και κοινωνική πνπ βηψλνπκε. Πνιιά απφ ηα παξαπάλσ γεγνλφηα θέξλνπλ ζην κπαιφ καο θαηαζηάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζήκεξα, ηφζν κε ηελ ζηάζε ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ(βιέπε ζήκεξα κεγάιεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία ) φπσο θαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ κλεκνλίνπ θαη ησλ κέηξσλ πνπ αθνινπζεί ε ειιεληθή θπβέξλεζε γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε. Όπσο είπακε ε ηζηνξία δηδάζθεη, πξνεηνηκάδεη θαη θαζνξίδεη ηελ πνξεία ησλ ιαψλ θαζψο επαλαιακβάλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ Καιφ είλαη ινηπφλ νη πνιηηηθνί καο λα ξίμνπλ κηα καηηά πξηλ ιάβνπλ ηηο επφκελεο απνθάζεηο ηνπο γηαηί θαη απηνχο ε ηζηνξία θάπνηε ζα ηνπο θξίλεη. 5

6 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΔΣΤΥΗΜΔΝΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ! Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο δνθηκαζίεο πνπ αληηκεησπίδεη έλαο ππνςήθηνο γηα κηα δνπιεηά είλαη ε ζπλέληεπμε. Καζψο, ινηπφλ, είλαη κηα δηαδηθαζία πξφβιεκα γηα πνιινχο, παξνπζηάδνπκε θάπνηα ρξήζηκα ζηνηρεία ψζηε λα γίλεη ε ζπλέληεπμε κηα εχθνιε θαη αλψδπλε δηαδηθαζία θαη λα απμεζνχλ νη πηζαλφηεηεο επηινγήο ζαο απφ ηελ επηρείξεζε. Πξηλ ηε ζπλέληεπμε ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ζαο. Δθηηκνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηεο νπφηε θαιφ ζα ήηαλ λα αλαδεηήζεηε ζρεηηθά ζηνηρεία ψζηε λα είζηε πξνεηνηκαζκέλνη γηα θάζε είδνπο εξσηήζεηο. θφπηκν γηα ηνλ εθάζηνηε ππνςήθην είλαη λα μεθνπξάδεηε πξηλ απφ θάζε ζπλέληεπμε, λα θξνληίζεη κηα θνκςή, εππξεπή θαη ζνβαξή παξνπζία θαη λα πξνεηνηκαζηεί θαη πλεπκαηηθά. Σέινο ζπκβνπιεχνπκε λα θξαηνχληαη ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο ζπλέληεπμεο (φπσο ψξα, κέξνο θηι). ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ πξνζέιεπζε ζαο ζην ρψξν ηεο ζπλέληεπμεο ζα πξέπεη λα πξνζέρεηε ηε ζπκπεξηθνξά ζαο παληνχ, απφ ην παξθηλγθ κέρξη ηε γξακκαηέα. Πνηέ δελ μέξεηε πνηνο είλαη απηφο κε ηνλ νπνίν ζπλδηαιέγεζηε. Αθνχ έρεηε θξνληίζεη λα είζηε ζην γξαθείν 5 κε 10 ιεπηά πξηλ ην ξαληεβνχ ζα κπνξνχζαηε λα ζπζηεζείηε κε ηε γξακκαηέα, λα ζπδεηήζεηε καδί ηεο απνθεχγνληαο ηηο ππεξβνιέο θαη κε βεβαηφηεηα λα απνθχγεηε ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο ππφινηπνπο ππνςεθίνπο. Σειεπηαία ζαο κέξηκλα είλαη λα απελεξγνπνηήζεηε ην θηλεηφ ζαο ηειέθσλν γηα λα κελ παξαθσιχζεη ηελ δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ηψξα, ε ζπκπεξηθνξά ζαο πξέπεη λα είλαη πξνζεγκέλε. Απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε ρεηξαςία θαη ην λα θνηηάμεηε ζηα κάηηα ηνλ αμηνινγεηή ζαο. Πξέπεη λα είζηε ραιαξνί θαη λα δείρλεηε απηνπεπνίζεζε. Όηαλ αλαθεξζείηε ζηηο ηθαλφηεηεο ζαο πξέπεη λα πξνζέμεηε πσο ηελ εηαηξία δελ ηελ ελδηαθέξεη απιά λα ηηο αλαθέξεηε αιιά λα ηηο θαηέρεηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γη απηφ ζα ήηαλ θαιφ λα αλαθεξζείηε ζε πξνεγνχκελε εκπεηξία ζαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πεξηζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θαηνρή ησλ ηθαλνηήησλ πνπ αλαθέξεηε. Αλ κπνξείηε αλαθεξζείηε ζε κεηξίζηκα ζηνηρεία θαη παξαζέζηε γξαπηέο απνδείμεηο. ρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα ζαο ηεζνχλ πξέπεη λα πξνζέμεηε λα δψζεηε θαηάιιειεο απαληήζεηο, δειαδή ζχληνκεο θαη πεξηεθηηθέο. Αλαθεξζείηε ζην νκαδηθφ πλεχκα πνπ ζαο δηαθαηέρεη, ζηελ εγεηηθή ζαο ηθαλφηεηα, ζηελ εμππλάδα θαη ηελ επειημία ζαο, ζηελ επηκνλή θαη ηελ ππνκνλή ζαο, ζηελ αθεξαηφηεηα, ηελ νξγαλσηηθφηεηα θαη ηε κεζνδηθφηεηά ζαο. Καηαζηίζηε μεθάζαξνπο ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζαο ζηφρνπο θαη πξνζπαζήζηε λα δείμεηε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζαο ζηαζεξφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηά ζαο λα αληαπνθξίλεζηε ζηηο απαηηήζεηο ππφ ζπλζήθεο πίεζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηεο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζα ήηαλ θαιφ λα ρξεζηκνπνηήζεηε: 6

7 ρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ζαο: ηίκηνο, εηιηθξηλήο, επηθνηλσληαθφο, θνηλσληθφο ρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζαο: ηδηαίηεξε εκπεηξία ζην ρψξν, ππάξρεη θαιή επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ, απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε, θηινδνμίεο, δε θνβάκαη λα παίξλσ πξσηνβνπιίεο, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε πειάηεο. Δφο ςθμεία που χριηουν ιδιαίτερθσ προςοχισ είναι τα διάφορα «κενά» που τυχόν κα προκφψουν μετά από κάποια απάντθςι ςασ και θ διαπραγμάτευςθ των αποδοχϊν ςασ. Αναφερόμενοι ςτα «κενά», ςυμβουλεφουμε να τα καλφψετε ρωτϊντασ αν χρειάηονται περιςςότερεσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν ερϊτθςθ που μόλισ απαντικθκε ι επεκτακείτε ςτισ δεξιότθτεσ για τθ κζςθ που δεν ζχουν, όμωσ, τεκεί ιδθ από τον αξιολογθτι. Αποφφγετε τθν μακρθγορία και μθν αναφζρεται άςκοπεσ πλθροφορίεσ. Όςον αφορά, τϊρα, τισ αποδοχζσ ςασ αφιςτε τον αξιολογθτι να προτείνει ζνα ποςό. Αν ςασ ρωτιςει με ποιο ποςό κα είςτε ευχαριςτθμζνοι μθν αποφφγετε να απαντιςετε. Αναφζρετε τον κατϊτερο μιςκό που κα δεχόςαςταν, κακορίηοντασ τον με βάςθ τισ ανάγκεσ ςασ, και ζπειτα προςδιορίςτε τον ανϊτατο μιςκό, κακορίηοντάσ τον με βάςθ κάποια ζρευνα που κάνατε πριν από τθ ςυνζντευξθ είτε από φίλουσ και γνωςτοφσ που εργάηονται ςε εταιρεία, είτε από γραφεία ςυμβοφλων. Φηάλνληαο ζην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο θξνληίζηε λα αθήζεηε ηηο θαιχηεξεο εληππψζεηο. Κάλεηε θαη πάιη ρεηξαςία θνηηψληαο ηνλ αμηνινγεηή ζηα κάηηα, ελψ ηνλ επραξηζηείηε θαη επαλαιακβάλεηε ην επίζεηφ ηνπ (π.ρ. Κχξηε ρρρρ ζαο επραξηζηψ γηα ην ρξφλν ζαο). ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη γίλεη αλαθνξά ζηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο ξσηήζηε επγεληθά αλ ζα ελεκεξσζείηε ρσξίο λα γίλεηε πηεζηηθνί. Μετά τθν ςυνζντευξθ μπορείτε να ςτείλετε μια μονοςζλιδθ επιςτολι ευχαριςτίασ για το χρόνο που διζκεςαν και τθν ευκαιρία που ςασ ζδωςαν. Μπορείτε να ςυμπεριλάβετε μια παράγραφο με τα δυνατά ςασ ςθμεία ιδιαίτερα εκείνα που αντιλθφκικατε ότι είναι απαραίτθτα για τθ κζςθ. Κλείνετε τθν επιςτολι δθλϊνοντασ διακζςιμοσ για μια δεφτερθ ςυνάντθςθ χωρίσ να γίνεςτε πιεςτικόσ. Πρζπει να αναφζρουμε πωσ ενϊ θ επιςτολι υποτιμάται από τουσ υποψθφίουσ εκτιμάται ιδιαίτερα από τισ επιχειριςεισ. Κλείνοντασ, αναφζρουμε ςυνοπτικά πωσ ςε μια ςυνζντευξθ πρζπει να προςζξει κανείσ τθν εμφάνιςι του και τισ εκφράςεισ του. Μθ φλυαρείτε και απαντιςτε λακωνικά ςτισ ερωτιςεισ που κα ςασ τεκοφν. Ελπίηουμε να βοθκιςαμε αρκετοφσ από εςάσ και ευχόμαςτε καλι επιτυχία ςε όςουσ πρόκειται να υποβλθκοφν ςε ςυνζντευξθ. Υ.Γ Ευχαριςτοφμε τον Αντρζα Δθμόπουλο για τθν παροχι του βιβλίου του «αγορά εργαςίασ κατακτιςτε τθ κζςθ που ςασ αξίηει» 7

8 Η MICROSOFT ΔΠΙΥΔΙΡΔΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΔΙ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Έλα λέν κνληέιν εξγαζίαο παξνπζηάδεη θαη ζηε ρψξα καο ε Microsoft Διιάο, επαλαιακβάλνληαο παξάιιεια ζε φινπο ηνπο ηφλνπο ηελ απφθαζή ηεο λα παξακείλεη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Σα αλαλεσκέλα - ζηα πξφηππα αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο- γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζην Μαξνχζη απνηεινχλ ην δσληαλφ δείγκα απηήο ηεο πξφηαζεο. Σν κνληέιν εξγαζίαο «New World of Work» ζπληζηά κηα ζχγρξνλε πξφηαζε παξαγσγηθφηεηαο, ε νπνία πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο θάζε επηρείξεζεο. Αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο επηρεηξήζεσλ θαη εξγαδφκελσλ, ππφζρεηαη δε ζεκαληηθά νθέιε, ηφζν ζε επίπεδν νηθνλνκηθφ, φζν θαη ζε επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο. «ηε Microsoft δηαξθψο αλαδεηνχκε λέα κνληέια αλάπηπμεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο, αιιά θαη ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ. Γλσξίδνπκε θαιά φηη, ζην ζεκεξηλφ δχζθνιν νηθνλνκηθφ ηνπίν, ε επηβίσζε κηαο επηρείξεζεο θξίλεηαη φρη κφλν απφ ηε δπλακηθή ηεο λα εμειηρζεί, αιιά θπξίσο απφ ηε δπλαηφηεηά ηεο λα εγεζεί ησλ εμειίμεσλ, λα αληηιεθζεί ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο θαη λα πξνβεί ζηηο δφθηκεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, πνπ ζα ηελ ηνπνζεηήζνπλ ζε πιενλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. Σν New World of Work απνηειεί γηα εκάο ην κνληέιν εξγαζίαο ηνπ κέιινληνο, ην νπνίν αμηνπνηεί ζην κέγηζην ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο θαη θπξίσο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ κηαο επηρείξεζεο, δίλνληάο ηνπο ην απαξαίηεην νμπγφλν πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα εμειηρζνχλ», ηφληζε ζηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ν Ernst- Jan Stigter, δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Microsoft, Διιάο. Γνκηθφ ζηνηρείν ηνπ «New World of Work» απνηειεί ε εκπηζηνζχλε ηεο εηαηξίαο πξνο ηνπο αλζξψπνπο ηεο, θαζψο ν εξγαδφκελνο απνθηά ν ίδηνο ηνλ έιεγρν ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο ηνπ. Σν πξνζσπηθφ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα θαηάιιεια εξγαιεία, ηνλ εηδηθά πξνζαξκνζκέλν εξγαζηαθφ ρψξν, αιιά θαη ηελ ειεπζεξία, ψζηε λα κπνξεί λα απνδψζεη απφ νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε, θαζψο ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νη επηδφζεηο δελ είλαη πιένλ ζπλπθαζκέλεο κε ηελ παξνπζία ζην γξαθείν. Ζ παξαγσγηθφηεηα ζπλδέεηαη ιηγφηεξν κε ηηο γλσζηέο ζηαζεξέο ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ ρψξνπ θαη ρξφλνπ θαη πεξηζζφηεξν κε ηε δπλαηφηεηα επηινγψλ πνπ δηαζθαιίδνληαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο εξγαδφκελνπο δηαξθή θαη απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηα αξρεία ηνπο, θαζψο θαη εχθνιε θαη γξήγνξε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Σα θφζηε ππνδνκήο κεηψλνληαη, ε παξαγσγηθφηεηα απμάλεηαη θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδφκελσλ βειηηψλεηαη. Χο πξνο ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο πξφηαζεο θαη ιακβάλνληαο ζαλ παξάδεηγκα κηα νπνηαδήπνηε εηαηξία ή νξγαληζκφ κεζαίνπ κεγέζνπο, ππνινγίδεηαη φηη θαηά πξνζέγγηζε εμνηθνλνκείηαη: 30% ζην εκβαδφ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, 20% ζηα θφζηε κεηαθνξψλ θαη ηαμηδηψλ θαη 15% ζηελ θαηαλάισζε ραξηηνχ. Παξάιιεια, νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πεξηνξίδνληαη θαηά 25% ζε βάζνο ηξηεηίαο. Οη βαζηθνί ππιψλεο ηνπ «New World of Work» είλαη: Οι άνθπωποι Σν New World of Work νπζηαζηηθά επηδηψθεη θαιχηεξε ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο κέζσ ηεο επέιηθηεο εξγαζίαο, κεηαζέηνληαο ην θέληξν βάξνπο απφ ηνλ έιεγρν ζηελ εκπηζηνζχλε θαη απφ ηελ θπζηθή παξνπζία ζην γξαθείν, ζην απνηέιεζκα. Οη επηρεηξήζεηο πνπ πηνζεηνχλ κηα επέιηθηε εξγαζηαθή πνιηηηθή θαη παξάιιεια δείρλνπλ εκπηζηνζχλε ζηνπο αλζξψπνπο ηνπο, πξνθεηκέλνπ απηνί λα εξγάδνληαη θαιχηεξα ζην πεξηβάιινλ πνπ επηιέγνπλ είηε πξφθεηηαη εληφο είηε εθηφο γξαθείνπ- ζα έρνπλ εμαζθαιίζεη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλν πξνζσπηθφ, θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη εληζρπκέλε παξαγσγηθφηεηα ζην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 8

9 Ο σώπορ Ζ εξγαζία δελ ζπληζηά δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, θαζψο πιένλ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ απφ νπνπδήπνηε, κε ηε ζπλδξνκή ησλ θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ, πνπ δίλνπλ πξφζβαζε ζε αξρεία θαη εμαζθαιίδνπλ απξφζθνπηε ζχλδεζε κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα λέα γξαθεία έρνπλ ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπνπλ θαιχηεξε θπζηθή αιιειεπίδξαζε, δπλαηφηεηα θηινμελίαο πειαηψλ θαη ζπλεξγαηψλ, ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Σα πξνζσπηθά γξαθεία έρνπλ πιένλ θαηαξγεζεί, θαζψο νη ππάιιεινη κπνξνχλ λα εξγάδνληαη απφ νπνηνδήπνηε γξαθείν επηιέμνπλ, θηάλνληαο ζηελ εηαηξία, ρξεζηκνπνηψληαο έλα PC, αθνπζηηθά, webcam ή smartphone. Παξάιιεια, o θάζε εξγαδφκελνο έρεη ην δηθφ ηνπ locker γηα λα απνζεθεχεη ην laptop ηνπ θαη άιια πξνζσπηθά αληηθείκελα, ελψ αθφκα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ρψξνη δηακνξθσκέλνη γηα ραιαξή ζπλεξγαζία ζε projects, θαζψο θαη lounge areas γηα brainstorming θαη ζχληνκα δηαιείκκαηα. Η ηεσνολογία Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη ηδηαίηεξα ην cloud computing, εμειίζζεηαη ζπλερψο, επηηξέπνληαο πιένλ ζε θάζε άηνκν λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή θαη απφ νπνπδήπνηε λα έρεη πξφζβαζε ζηα ςεθηαθά ηνπ αξρεία, θαζψο θαη επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα εξγαζηεί απξφζθνπηα. Βαζηθή θαηλνηνκία ηνπ New World of Work ζπληζηά ε λέα αίζζεζε ηεο «παξνπζίαο», ε νπνία απνηειεί θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ λένπ απηνχ κνληέινπ εξγαζίαο. Ζ ηερλνινγία πιένλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δηαξθνχο «ςεθηαθήο παξνπζίαο» κέζα απφ ππεξεζίεο αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ ή ηειεδηαζθέςεηο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε θπζηθή παξνπζία. ΑΠΟ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΚΓΟΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ 9

10 ΑΝΣΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ Δπηζηξέθνληαο κεηά απφ κηα θνπξαζηηθή εκέξα ζπίηη κνπ, ην πξψην πξάγκα πνπ ήζεια λα θάλσ ήηαλ έλα θαπηφ κπάλην γηα λα δηψμσ φιε ηελ θαηαπφλεζε κνπ. Αθνχ ηειείσζα, ήζεια λα βάισ κηα κπνπθηά ζην ζηνκάρη κνπ θαη λα πάσ ζην θξεβάηη λα μεθνπξαζηψ θαη λα πξνεηνηκαζηψ γηα ηε δχζθνιε απξηαλή κέξα. Αθνχ ζηξηθνγχξηζα θάκπνζεο θνξέο απφ ηελ ππεξέληαζή κνπ γηα λα βξσ πνηα ζηάζε ζα κε απνθφξηηδε, θαηάιαβα φηη είρα ηφζε ππεξέληαζε πνπ δελ κπνξνχζα νχηε ηνλ ίδην κνπ ηνλ εαπηφ λα πείζσ λα θνηκεζεί. Ακέζσο, πήξα ην ιάπηνπ κνπ πνπ ήηαλ πιάη κνπ, ην άλνημα θαη ζέξθαξα ζην ίληεξλεη.ναη. θαιά ίζσο κπνξείηε λα δηαηζζαλζείηε κπήθα ζην γλσζηφ ζε φινπο καο facebook. Βιέπεηε, ήηαλ ηφζν δχζθνιε κέξα ζήκεξα πνπ δελ βξήθα ρξφλν λα κπσ νχηε γηα λα ξίμσ κηα θιεθηή καηηά. Ρνχθαγα κε αλππνκνλεζία ηηο ηειεπηαίεο ηδνχξεο απφ ην ηζηγάξν κνπ,πεξηκέλνληαο λα αλνίμεη ην πξνθίι κνπ,λα θνηηάμσ πνηνο έθαλε like θαη comments ζην status κνπ, θαη γεληθφηεξα λα δσ ηη ζπλέβε απηή ηε ξηκάδα ηελ κέξα πνπ δελ είρα θαζφινπ αηνκηθφ ρξφλν. Απηφ ην πεξηζηαηηθφ ζπκβαίλνληαο αξθεηέο θνξέο ζηε θνηηεηηθή κνπ δσή κνπ κνπ έδσζε κηα αθνξκή γηα λα απνηππψζσ θάπνηεο ζθφξπηεο ζθέςεηο,πνπ πνιινί απφ εκάο έρνπκε θάλεη αιιά γηα θάπνην άγλσζην ιφγν παξακείλαλ θεπγαιέεο... Σν φηη δνχκε ζηελ ςεθηαθή επνρή δελ είλαη κφλν κηα ραδή δηαθήκηζε. Δίλαη κηα ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα... Σα πάληα γχξσ καο γίλνληαη κέζσ ηληεξλέη, κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη θπζηθά κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ! Νέα κφδα Αλ δελ έρεηο ζειίδα ζε ηνπιάρηζηνλ έλα κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε θνηηάλε ζαλ λα ήξζεο απφ άιιν πιαλήηε! Πεξλάκε φιε καο ηελ εκέξα πάλσ απφ ηνλ ππνινγηζηή θαη ελεκεξψλνπκε ηελ θαηάζηαζή καο αλά πεληάιεπην. Ση θάλνπκε αθξηβψο, γηαηί ην θάλνπκε, πνπ είκαζηε, κε πνηνπο είκαζηε, ηη δηάζεζή έρνπκε... Σα πάληα! Καη αλ θαηαθέξνπκε λα πείζνπκε θάπνην θίιν καο λα μεθνιιήζεη απφ ηνλ ππνινγηζηή, ππάξρνπλ θαη νη εθαξκνγέο απφ ηα θηλεηά καο ηειέθσλα, γηα λα ελεκεξψζνπκε ηνπο ππφινηπνπο θίινπο καο γηα ην ηη θάλνπκε απηή ηε ζηηγκή! Άξαγε πφζνη απφ ηνπο ρηιηάδεο εηθνληθνχο θίινπο καο ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα ην ηη θάλνπκε εθείλε ηε ζηηγκή; Δίκαη ζίγνπξε πσο ηνπο κεηξάκε ζηα δάρηπια... Ακπδξά ζπκάκαη ηελ επνρή πνπ ειάρηζηνη είραλ ίληεξλεη θαη αλ είραλ δελ ήμεξαλ αθξηβψο γηαηί ην είραλ βάιεη θαη πνπ ζα ηνπο ρξεζίκεπε... Καη αθφκα πην ακπδξά ζπκάκαη ηελ επνρή πνπ δελ ππήξραλ θηλεηά ηειέθσλα. Υξεζηκνπνηνχζακε φινη ην ζηαζεξφ καο ηειέθσλν θαη καο έθηαλε κηα ραξά γηα λα κηιήζνπκε κε ηνπο θίινπο καο φζν έπξεπε. Γηα νηηδήπνηε παξαπάλσ θαλνλίδακε λα βξεζνχκε απφ θνληά! Μαδεπφκαζηαλ φιε ε παξέα θάπνπ έμσ γηα θαθέ ή, αθφκα θαιχηεξα, ζε θάπνην ζπίηη λα δνχκε ηαηλία ή λα παίμνπκε θάπνην επηηξαπέδην παηρλίδη... Σψξα θαζφκαζηε θαη παίδνπκε δηθηπαθά παηρλίδηα κε ηνπο θίινπο καο, ν θαζέλαο ζπίηη ηνπ, κπξνζηά απφ κηα νζφλε θαη αλ θεξδίζνπκε ην βάδνπκε ζηελ θαηάζηαζε καο γηα λα καο θάλνπλ έλα like ή λα καο πνπλ κπξάβν Ση κνλαρηθφ πνπ αθνχγεηαη...ζρεδφλ θαηαζιηπηηθφ! Γελ παίξλνπκε πηα ηειέθσλν λα δνχκε αλ ν θίινο καο είλαη θαιά θαη αλ έρνπκε λα ηνπ πνχκε θάηη μέξνπκε πσο ζίγνπξα ζα ηνλ δνχκε online ζε θάπνην Chat ην βξάδπ αθνχ ηειεηψζνπκε κε ηηο ππνρξεψζεηο καο... Καη φηαλ βξεζνχκε απφ θνληά κεηά απφ θαηξφ θνηηαδφκαζηε θαιά θαιά λα δνχκε ηη άιιαμε απφ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ βξεζήθακε 10

11 Μεξηθέο θνξέο λνκίδσ πσο δελ δνχκε πξαγκαηηθά Υξεζηκνπνηνχκε δαλεηθά ιεθηά, γηα λα πιεξψζνπκε ηηο εθήκεξεο δηαζθεδάζεηο καο, κέλνπκε ζε δαλεηθά ζπίηηα, γηαηί απηνχ ηνπ είδνπο ζπίηη αξκφδεη ζηνλ θχθιν καο, θαη πεξλάκε φιν ηνλ ειεχζεξφ καο ρξφλν ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ νλνκάδεηαη ίληεξλεη, facebook, twitter... Καη ιέσ εηθνληθή, γηαηί ηα πεξηζζφηεξα αλ φρη φια φζα δηαδξακαηίδνληαη ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ςεχηηθα. Φπζηθά δε βγάδσ ηνλ εαπηφ κνπ απ έμσ, φπσο φινη έηζη θη εγψ έρσ κπεη ζε απηφ ην θαχιν θχθιν ζέινληαο θαη κε Αλ ζπλερίζνπκε έηζη πνιχ θνβάκαη πσο ζε ιίγα ρξφληα, αληί λα θνηηάκε θσηνγξαθίεο κε ηηο παιηέο θαιέο ζηηγκέο κε θίινπο, ζα θνηηάκε ιίζηεο κε ηηο θαιχηεξεο ελεκεξψζεηο θαηάζηαζεο. Πξνρζέο κνπ είπε έλαο θίινο κνπ: λα ζνπ πσ έλα ζηηράθη-γλσκηθφ γηα λα ζνπ θάλνπλ πνιιά likes νη θίινη ζνπ; Καη ηνπ απάληεζα, κπνξείο λα κνπ δψζεηο κηα ζπκβνπιή γηα ην πψο λα γίλσ θαιχηεξνο άλζξσπνο; Απηφ ζίγνπξα ζα κνπ θαλεί πην ρξήζηκν απφ ην λα ηξαβήμσ ηελ πξνζνρή κηαο νκάδαο αλζξψπσλ γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Θα πξνηηκνχζα λα πσ έλα σξαίν αλέθδνην, θάπνην βξάδπ ζε κηα ζπλάζξνηζε θάπνησλ θαιψλ κνπ θίισλ, παξέα κε θαιφ θξαζί! Έηζη ζα έπξεπε λα δνχκε. Κνληά ν έλαο ζηνλ άιιν, φρη λα αληαιιάζνπκε κε επρέο θάζε θνξά πνπ γηνξηάδνπκε ή έρνπκε γελέζιηα! Καιή ε ηερλνινγία, πξνο ζενχ, καο έρεη βνεζήζεη κε ηα επηηεχγκαηά ηεο, θαη είκαη ζίγνπξε πσο ηα επφκελα ρξφληα ζα καο βνεζήζεη αθφκα πεξηζζφηεξν. Όκσο δελ πξέπεη λ αιιάμεη απηφ πνπ είκαζηε. Γηαηί είκαζηε άλζξσπνη θαη έρνπκε αλάγθε απφ ηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία θαη επαθή, πξφζσπν κε πξφζσπν, φρη κε ηελ ςπρξφηεηα ησλ , πνπ γηα λα θαηαιάβνπκε ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ πεξηκέλνπκε λα δνχκε θάπνην πξνζσπάθη πνπ λα δειψλεη ζπλαίζζεκα! Όια ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη ζηα κάηηα καο, ζην πξφζσπφ καο, ζηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο! Καη κφλν εθεί πξέπεη λα ηα αλαδεηάκε... Γη απηφ ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα θάζεζηε κφλνη ζην ζπίηη κπξνζηά απφ έλαλ ππνινγηζηή ζθεθηείηε πσο εθείλε αθξηβψο ηε ζηηγκή πεξλάλε πνιχηηκα ιεπηά απφ ηε δσή ζαο πνπ δε ζα μαλαέξζνπλ πνηέ! Καη κπνξεί εθείλε ηε ζηηγκή λα κε καο θαίλνληαη ζεκαληηθά ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηεο ειηθίαο καο, αιιά κεηά απφ κεξηθά ρξφληα ζίγνπξα ζα επρφκαζηε λα είρακε πεξάζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηνπο αγαπεκέλνπο καο. Με ράλεηε θαηξφ ινηπφλ... Εήζηε ηε δσή ζαο φπσο ζαο αμίδεη... 11

12 12

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ

Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ Νίκος Καραμολέγκος Agile Solutions Έκδοζη 1.00 Σύντομο βιογραφικό Νύκοσ Καραμολϋγκοσ Για πρώτη φορϊ αςχολόθηκα με τη πληροφορικό το 1968. Μετϊ από μια ςύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών Κεθάλαιο 4 Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών 4.1 Ειζαγωγή Μεηά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πνπ έγηλε πάλσ ζε κία εηαηξία γξαθηθψλ ηερλψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Master in Information Systems Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: θ. Βιαρνπνύινπ Μάξσ Δμεηάζηξηα θαζεγήηξηα: θ. Μάλζνπ Βίθπ Δμεηαζηήο θαζεγεηήο: θ. Πξσηόγεξνο Νηθόιανο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΓΙΟΝΤΗ ΥΙΟΝΗ Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΓΠΘ Πεπιεσόμενα Διζαγωγή 3 Κεθάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» «Οη ΜΟΝΔ Σξεηο πκβνπιέο Πνπ Θα Υξεηαζηείο Πνηέ Γηα Να Πεηχρεηο Σνπο ηφρνπο ζνπ γηα ηελ Απψιεηα Βάξνπο» «ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» Απφ ηνλ Πάξε Αλδξένπ, ηνλ πην Αμηφπηζην Γπκλαζηή ηεο Αζήλαο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα