F I N A N C I A L N E W. Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "F I N A N C I A L N E W. Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012"

Transcript

1 F I N A N C I A L N E W Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ S ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

2 Αγαπεηνί πλάδειθνη, ζαο ραηξεηίδνπκε κε ηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ Financial News. Φηινδνμνχκε κ απηή λα ζαο ελεκεξψζνπκε θαη λα ζαο δηεγείξνπκε ην ελδηαθέξνλ γηα ηα ζχγρξνλα θαη θαίξηα ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Καηαθιπδφκαζηε θαζεκεξηλά απφ δηαθφξσλ εηδψλ πιεξνθνξίεο θαη νξνινγίεο ηηο νπνίεο δελ επεμεξγαδφκαζηε είηε ζειεκέλα είηε αζέιεηα γηαηί ίζσο ηηο ζεσξνχκε δεδνκέλεο: Ση είλαη ινηπφλ ηα θνηλσληθά δίθηπα; Πνηά ε ζρέζε κεηαμχ ηεο θξίζεο ηνπ ηφηε κε ηελ θξίζε ηνπ ηψξα; Ση ζπλέβε κε ηελ Ηζιαλδία ;Πσο κπνξψ λα πεηχρσ ζε κηα ζπλέληεπμε; πλερίδνπκε ηελ πξνζπάζεηά καο γηα ελεκέξσζε θαη θαινχκε φπνην θνηηεηή ζέιεη λα ζηαζεί αξσγφο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ Εηάθα Βάζσ Καλέιεο Γεκήηξεο Μάξηε Ησάλλα Μπίιαο Υάξεο Παπαρξήζηνπ Δχα Παπιίδνπ Παπιίλα Φαξξά Μάγδα ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΔΚΓΟΗ Μηληνχ Κιεηψ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΗΛΑΝΓΗΑ: ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΑ ΒΓΖΚΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ(ζει.3) Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ: ΠΧ ΣΟ ΥΘΔ ΜΔΣΑΣΡΔΠΔΣΑΗ Δ ΖΜΔΡΑ(ζει.4) ΓΗΑ ΜΗΑ ΠΔΣΤΥΖΜΔΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ!(ζει.6) Ζ MICROSOFT ΔΠΗΥΔΗΡΔΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΔΗ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΔΡΓΑΗΑ(ζει.8) ΑΝΣΗ-ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ(ζει.10) Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γηα λα καο ζηείιεηε δηθά ζαο άξζξα θαη ηδέεο γηα ηα επφκελα ηεχρε, επηθνηλσλήζηε καδί καο ζην mail: θαη ζην site: 2

3 ΙΛΑΝΓΙΑ: ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΑ ΒΓΗΚΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΡΙΗ Ξεπερνώντας την κρίση. Θεακαηηθή είλαη ε αλάθακςε ηεο ηζιαλδηθήο νηθνλνκίαο κεηά ηελ επηβιεηηθή αληίζηαζε ηνπ ιανχ ηεο, ν νπνίνο κε δεκνςήθηζκα ζπλέηξηςε ηελ ςνθνδεή πνιηηηθή ηεο ζνζηαιδεκνθξαηηθήο θπβέξλεζεο πνπ είρε ππνθχςεη ζηνπο μέλνπο δαλεηζηέο θαη ηελ εμαλάγθαζε λα κελ πιεξψζεη ζηνπο μέλνπο θαηαζέηεο ηηο νθεηιέο ησλ ηδησηηθψλ ηζιαλδηθψλ ηξαπεδψλ, αθήλνληαο ηεο λα ρξενθνπήζνπλ. «Ζ χθεζε απνδείρ ζεθε ιηγφηεξν βαζηά απφ φζν πξνβιεπφηαλ», νκνινγεί ν Μαξθ Φιάληγθαλ, επηθεθαιήο ηεο απνζηνιήο ηνπ ΓΝΣ ζηελ Ηζιαλδία, δειψλνληαο εληππσζηαζκέλνο απφ ην γεγνλφο φηη νη Ηζιαλδνί θαηφξζσζαλ λα δηαθπιάμνπλ «ην πνιχηηκν ζθαλδηλαβηθφ κνληέιν θνηλσληθήο πξνζηαζίαο». Ζ Ηζιαλδία, ε νπνία δελ αλήθεη ζηελ επξσδψλε, αληηκεηψπηζε ηε ρξενθνπία ηεο ρψξαο κε κηα ζπλνιηθή πνιηηηθή. Πξψηνλ, ππνηίκεζε ην εζληθφ λφκηζκα, ηελ ηζιαλδηθή θνξψλα, θαη επέβαιε ειέγρνπο θαη πεξηνξηζκνχο ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ. Αξρηθά ε θνξψλα ππνηηκήζεθε έλαληη ηνπ δνιαξίνπ θαηά 50%, αιιά ήδε ε ππνηίκεζε έρεη πεξηνξηζηεί ζην 30% θαη ζπξξηθλψλεηαη. Ζ ρακειφηεξε ηζνηηκία ηεο θνξψλαο νδεγεί ακέζσο ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ζηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ, αληηθαζηζηψληαο έλα ηκήκα ηνπο κε ηνπηθά πξντφληα, κε απνηέιεζκα ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο Ηζιαλδίαο λα παξνπζηάδεη ήδε πιεφλαζκα απφ ειιεηκκαηηθφ πνπ ήηαλ. Σν ΑΔΠ ηεο ρψξαο απμήζεθε θαηά 1,2% ην ηξίην ηξίκελν ηνπ Ο πιεζσξηζκφο, ν νπνίνο είρε εθηηλαρζεί ζην 18,6%, έπεζε ήδε θνληά ζην 2,5%, πνπ είλαη ν ζηφ ρνο ηεο ηζιαλδηθήο θεληξηθήο ηξάπεδαο. Σν έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ππνινγηδφηαλ ζε 6,3% γηα ην Σν δεκφζην ρξένο, ην νπνίν έρεη εθηηλαρζεί ζην 115% ηνπ ΑΔΠ, ζα κεησζεί ζηαδηαθά ζην 80% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην Σν δεχηεξν κέηξν πνπ πήξαλ νη Ηζιαλδνί ήηαλ φηη άθεζαλ ηηο ηδησηηθέο ηξάπεδεο λα ρξενθνπήζνπλ. Καηφπηλ ηηο εζληθνπνίεζαλ, αιιά ππφ ηνπο εμήο φξνπο: Πξψηνλ, νη εζληθνπνηεκέλεο ηξάπεδεο αλαγλψξηζαλ φιεο ηηο θαηαζέζεηο ησλ Ηζιαλδψλ πνιηηψλ ψζηε θαλέλαο Ηζιαλδφο λα κε ράζεη νχηε κία θνξψλα απφ ηηο θαηαζέζεηο ηνπ. Γεχηεξνλ, ηα δάλεηα πνπ είραλ πάξεη νη Ηζιαλδνί κεηαθέξζεθαλ ζηηο εζληθνπνηεκέλεο ηξάπεδεο, αιιά επεηδή ην λφκηζκα είρε ππνηηκεζεί, κεηψζεθε θαη ην νλνκαζηηθφ χςνο ησλ δαλείσλ, πέξα απφ ηηο ζνβαξέο άιιεο δηεπθνιχλζεηο απνπιεξσκήο πνπ έθαλε ην θξάηνο ζηνπο Ηζιαλδνχο νθεηιέηεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθάιεζε ε θξίζε, ηδίσο ηνλ πξψην θαηξφ. Σξίηνλ, νη εζληθνπνηεκέλεο ηξάπεδεο δελ αλαγλψξηζαλ θακηά ππνρξέσζε ησλ ηδησηηθψλ ρξενθνπεκέλσλ ηξαπεδψλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Έηζη νη Ηζιαλδνί θνξνινγνχκελνη θνξηψζεθαλ ηα βάξε δηάζσζεο ησλ δηθψλ ηνπο θαηαζέζεσλ θαη ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο, ελψ θφξησζαλ ζηνπο μέλνπο επελδπηέο θαη θαηαζέηεο ην ινγαξηαζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ηηο ηδησηηθέο ηζιαλδηθέο ηξάπεδεο πνπ ρξενθφπεζαλ. Ζ αλάθακςε ηεο ηζιαλδηθήο νηθνλνκίαο, γξάθεη ην βξεηαληθφ πεξηνδηθφ «Economist», δείρλεη φηη «Tν έμηξα θφζηνο γηα κηα ρψξα πνπ δελ ζηεξίδεη ηηο ηξάπεδέο ηεο κπνξεί λα είλαη εθπιεθηηθά κηθξφ. Ζ Ηζιαλδία άθεζε ηηο ηξάπεδέο ηεο λα ρξενθνπήζνπλ θαη ην ΑΔΠ ηεο έπεζε αζξνηζηηθά θαηά 15% απφ ην αλψηαην ζην θαηψηαην ζεκείν πξηλ αξρίζεη λα αλαθάκπηεη. Ζ Ηξιαλδία έζσζε ηηο ηξάπεδέο ηεο θαη είδε ην ΑΔΠ ηεο λα πέθηεη 14%». 3

4 Η ΙΣΟΡΙΑ ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ: ΠΩ ΣΟ ΥΘΔ ΜΔΣΑΣΡΔΠΔΣΑΙ Δ ΗΜΔΡΑ Παξαθνινπζψληαο ηελ ειιεληθή θαη παγθφζκηα ηζηνξία κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο πσο γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο επαλαιακβάλνληαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 2επηβεβαηψλνληαο έηζη ηελ γεληθή απνδεηθηέα αξρή φηη ην ρζεο πξνβιέπεη θαη θαζνξίδεη ην κέιινλ. Έλα ηξαληαρηφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ζχγθξηζε ησλ γεγνλφησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ην 1843 κε ηα πξφζθαηα γεγνλφηα θαη ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζηε ρψξα καο. Αθνινπζεί ινηπφλ κηα ζπλνπηηθή αλάιπζε-ζχγθξηζε ησλ δχν πεξηφδσλ..:σο καλοκαίπι ηος 1843, ε Διιάδα έπξεπε λα θαηαβάιεη ζηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξψπεο ηα ηνθνρξενιχζηα παιηφηεξσλ δαλείσλ πνπ είρε πάξεη ε ρψξα. Γπζηπρψο, ηα ιεθηά δελ είραλ πάεη ζε ππνδνκέο πνπ ζα βνεζνχζαλ ηελ θαηεζηξακκέλε ειιεληθή νηθνλνκία, αιιά είραλ ζπαηαιεζεί ζηνπο εκθπιίνπο ηεο επαλάζηαζεο θαη ζηα αλάγθεο ηνπ παιαηηνχ θαη ησλ Βαπαξψλ ζπκβνχισλ ηνπ ζηέκκαηνο. Οη ηφθνη πνπ έπξεπε λα θαηαβάιινληαη θάζε ρξφλν ηζνδπλακνχζαλ κε ην κηζφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε ηελ θαηαβνιή ησλ ηφθσλ δελ πεξίζζεπε ηίπνηα λα επελδπζεί πξνο φθεινο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Σην άνοιξη ηος 1843, ε θπβέξλεζε παίξλεη κέηξα ιηηφηεηαο, ηα νπνία φκσο δελ απνδίδνπλ ηφζν ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ εηήζηα δφζε ρξήκαηα. Έηζη, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1843, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ελεκεξψλεη ηηο μέλεο θπβεξλήζεηο φηη αδπλαηεί λα θαηαβάιεη ην πνζφ πνπ ρξσζηάεη θαη δεηά λέν δάλεην απφ ηηο κεγάιεο δπλάκεηο, ψζηε λα απνπιεξψζεη ηα παιηά. Απηέο αξλνχληαη θαηεγνξεκαηηθά. Αληί λα εγθξίλνπλ λέν δάλεην, εθπξφζσπνη ησλ ηξηψλ κεγάισλ δπλάκεσλ (Αγγλία-Γαλλία-Ρωζία) θάλνπλ κηα δηάζθεςε ζην Λονδίνο γηα ην ειιεληθφ ρξένο θαη θαηαιήγνπλ ζε θαηαδηθαζηηθφ πξσηφθνιιν. Οη πξεζβεπηέο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ κε ην πξσηφθνιιν ζην ρέξη, παξνπζηάδνληαη ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε θαη απαηηνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ. Αξρίδνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζηα δχν κέξε θαη κεηά απφ έλα κήλα ππνγξάθνπλ μνημόνιο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Διιάδα πξέπεη λα πάξεη κέηξα ψζηε λα εμνηθνλνκήζεη κέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο ην αζηξνλνκηθφ επηπιένλ πνζφ ησλ 3,6 εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ, πνπ ζα δνζνχλ ζηνπο δαλεηζηέο ηεο. Γηα λα είλαη ζίγνπξνη φηη ην κλεκφλην ζα εθαξκνζηεί θαηά γξάκκα, νη πξεζβεπηέο απαηηνχλ λα παξαβξίζθνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ζα εγθξίλεη ηα κέηξα θαη λα παίξλνπλ αλά κήλα ιεπηνκεξή θαηάζηαζε ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηνπο, αιιά θαη ησλ πνζψλ πνπ εηζπξάηηνληαη. Κάπνηα απφ ηα βαζηθά κέηξα πνπ επέβαιε ε θπβέξλεζε κέζα ζην 1843 ζε εθαξκνγή ηνπ ηφηε κλεκνλίνπ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ. Κάζε νκνηφηεηα κε ηελ επνρή καο είλαη εληειψο ηπραία θαη πέξαλ ησλ πξνζέζεσλ ηνπ ηζηνξηθνχ: 1. Απολύθηκε ηο ένα ηπίηο ηων Γημοζίων ςπαλλήλων θαη κεηψζεθαλ 20% νη κηζζνί φζσλ παξέκεηλαλ. 2. ηαμάηηζε η σοπήγηζη ζςνηάξεων, πνπ ηφηε δελ δίλνληαλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ αιιά ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο. 3. Μειώθηκαν καηά 60% οι ζηπαηιωηικέρ δαπάνερ, κεηψζεθε δξαζηηθά ν αξηζκφο ησλ έλζηνισλ θαη αληί γηα κηζζφ νη ζηξαηησηηθνί έπαηξλαλ ρσξάθηα. 4. Δπιβλήθηκε πποκαηαβολή ζηην είζππαξη ηος θόπος ειζοδήμαηορ και ηηρ δεκάηηρ, πνπ ήηαλ ν θφξνο γηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή. 4

5 5. Αςξήθηκαν οι δαζμοί και οι θόποι σαπηοζήμος. 6. Απολύθηκαν όλοι οι μησανικοί ηος Γημοζίος θαη ζηακάηεζαλ φια ηα δεκφζηα έξγα. 7. Καηαπγήθηκαν ενηελώρ όλερ οι ςγειονομικέρ ςπηπεζίερ ηος κπάηοςρ. 8. Απολύθηκαν όλοι οι ςπάλληλοι ηος εθνικού ηςπογπαθείος, φινη νη δαζνλφκνη, νη δαζηθνί ππάιιεινη θαη νη κηζνί θαζεγεηέο πανεπιζηημίος. 9. Καηαπγήθηκαν όλερ οι διπλωμαηικέρ αποζηολέρ ζηο εξωηεπικό. 10. Νομιμοποιήθηκαν όλα ηα αςθαίπεηα κηίζμαηα θαη νη θαηαπαηεκέλεο εζληθέο γαίεο κε ηελ πιεξσκή πξνζηίκσλ λνκηκνπνίεζεο. 11. Πεπαιώθηκαν ζςνοπηικά όλερ οι εκκπεμείρ θοπολογικέρ ςποθέζειρ κε ηελ θαηαβνιή εθάπαμ πνζνχ. Απνηέιεζκα ηνπ κλεκνλίνπ ηνπ 1843 ήηαλ ν θφζκνο λα εμαζιησζεί γηα κεγάιν δηάζηεκα, νη μέλνη λα πάξνπλ έλα κέξνο ησλ ρξεκάησλ ηνπο, ελψ ε ρψξα είδε θη έπαζε λα ζπλέιζεη, αιιά θαιίξηζε μαλά κεηά απφ πελήληα αθξηβψο ρξφληα, κε ην Κύπιοι, δςζηςσώρ επηωσεύζαμεν ηνπ Υαξηιάνπ Σξηθνχπε ην Πάλησο, ην ζπγθεθξηκέλν κλεκφλην ηνπ 1843, απφ πνιινχο ηζηνξηθνχο ζεσξείηαη κία απφ ηηο ζνβαξφηεξεο αθνξκέο γηα ην μέζπαζκα ηεο επαλάζηαζεο ηεο 3εο επηέκβξε 1843, πνπ έθεξε χληαγκα ζηε ρψξα. ην ζχλζεκα «Zήησ ην χληαγκα» δελ ζπκππθλψλνληαη κφλν ηα αηηήκαηα γηα ειεπζεξίεο, αιιά θαη ε έμνδνο απφ ηελ θαζνιηθή θξίζε. Μεηά απφ φια απηά ηα κέηξα ην ειιεληθφ θξάηνο ηεο επνρήο «εθζπγρξνλίζηεθε». 50 ρξφληα κεηά φκσο μαλά ηα ίδηα. Γπζηπρψο φπσο παξαηεξνχκε ιίγα άιιαμαλ απφ ηφηε ζην ρψξν ηεο ειιεληθή νηθνλνκίαο. Η αδίζηακηη ηοκογλςθική εκμεηάλλεςζη ηος ηόπος απφ ην ξένο σπημαηιζηικό κεθάλαιο, εθκεηάιιεπζε ε νπνία, παξά ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνπ πξνζιακβάλεη ζε θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν, φρη κφλν ζπλερίδεηαη ακείσηα κέρξη ηηο κέξεο καο αιιά θαη έσει ηπαγικά επιδεινωθεί με ηη ζημεπινή βαθύηαηη κπίζη οικονομική αλλά και κοινωνική πνπ βηψλνπκε. Πνιιά απφ ηα παξαπάλσ γεγνλφηα θέξλνπλ ζην κπαιφ καο θαηαζηάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζήκεξα, ηφζν κε ηελ ζηάζε ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ(βιέπε ζήκεξα κεγάιεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία ) φπσο θαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ κλεκνλίνπ θαη ησλ κέηξσλ πνπ αθνινπζεί ε ειιεληθή θπβέξλεζε γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε. Όπσο είπακε ε ηζηνξία δηδάζθεη, πξνεηνηκάδεη θαη θαζνξίδεη ηελ πνξεία ησλ ιαψλ θαζψο επαλαιακβάλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ Καιφ είλαη ινηπφλ νη πνιηηηθνί καο λα ξίμνπλ κηα καηηά πξηλ ιάβνπλ ηηο επφκελεο απνθάζεηο ηνπο γηαηί θαη απηνχο ε ηζηνξία θάπνηε ζα ηνπο θξίλεη. 5

6 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΔΣΤΥΗΜΔΝΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ! Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο δνθηκαζίεο πνπ αληηκεησπίδεη έλαο ππνςήθηνο γηα κηα δνπιεηά είλαη ε ζπλέληεπμε. Καζψο, ινηπφλ, είλαη κηα δηαδηθαζία πξφβιεκα γηα πνιινχο, παξνπζηάδνπκε θάπνηα ρξήζηκα ζηνηρεία ψζηε λα γίλεη ε ζπλέληεπμε κηα εχθνιε θαη αλψδπλε δηαδηθαζία θαη λα απμεζνχλ νη πηζαλφηεηεο επηινγήο ζαο απφ ηελ επηρείξεζε. Πξηλ ηε ζπλέληεπμε ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ζαο. Δθηηκνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηεο νπφηε θαιφ ζα ήηαλ λα αλαδεηήζεηε ζρεηηθά ζηνηρεία ψζηε λα είζηε πξνεηνηκαζκέλνη γηα θάζε είδνπο εξσηήζεηο. θφπηκν γηα ηνλ εθάζηνηε ππνςήθην είλαη λα μεθνπξάδεηε πξηλ απφ θάζε ζπλέληεπμε, λα θξνληίζεη κηα θνκςή, εππξεπή θαη ζνβαξή παξνπζία θαη λα πξνεηνηκαζηεί θαη πλεπκαηηθά. Σέινο ζπκβνπιεχνπκε λα θξαηνχληαη ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο ζπλέληεπμεο (φπσο ψξα, κέξνο θηι). ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ πξνζέιεπζε ζαο ζην ρψξν ηεο ζπλέληεπμεο ζα πξέπεη λα πξνζέρεηε ηε ζπκπεξηθνξά ζαο παληνχ, απφ ην παξθηλγθ κέρξη ηε γξακκαηέα. Πνηέ δελ μέξεηε πνηνο είλαη απηφο κε ηνλ νπνίν ζπλδηαιέγεζηε. Αθνχ έρεηε θξνληίζεη λα είζηε ζην γξαθείν 5 κε 10 ιεπηά πξηλ ην ξαληεβνχ ζα κπνξνχζαηε λα ζπζηεζείηε κε ηε γξακκαηέα, λα ζπδεηήζεηε καδί ηεο απνθεχγνληαο ηηο ππεξβνιέο θαη κε βεβαηφηεηα λα απνθχγεηε ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο ππφινηπνπο ππνςεθίνπο. Σειεπηαία ζαο κέξηκλα είλαη λα απελεξγνπνηήζεηε ην θηλεηφ ζαο ηειέθσλν γηα λα κελ παξαθσιχζεη ηελ δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ηψξα, ε ζπκπεξηθνξά ζαο πξέπεη λα είλαη πξνζεγκέλε. Απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε ρεηξαςία θαη ην λα θνηηάμεηε ζηα κάηηα ηνλ αμηνινγεηή ζαο. Πξέπεη λα είζηε ραιαξνί θαη λα δείρλεηε απηνπεπνίζεζε. Όηαλ αλαθεξζείηε ζηηο ηθαλφηεηεο ζαο πξέπεη λα πξνζέμεηε πσο ηελ εηαηξία δελ ηελ ελδηαθέξεη απιά λα ηηο αλαθέξεηε αιιά λα ηηο θαηέρεηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γη απηφ ζα ήηαλ θαιφ λα αλαθεξζείηε ζε πξνεγνχκελε εκπεηξία ζαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πεξηζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θαηνρή ησλ ηθαλνηήησλ πνπ αλαθέξεηε. Αλ κπνξείηε αλαθεξζείηε ζε κεηξίζηκα ζηνηρεία θαη παξαζέζηε γξαπηέο απνδείμεηο. ρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα ζαο ηεζνχλ πξέπεη λα πξνζέμεηε λα δψζεηε θαηάιιειεο απαληήζεηο, δειαδή ζχληνκεο θαη πεξηεθηηθέο. Αλαθεξζείηε ζην νκαδηθφ πλεχκα πνπ ζαο δηαθαηέρεη, ζηελ εγεηηθή ζαο ηθαλφηεηα, ζηελ εμππλάδα θαη ηελ επειημία ζαο, ζηελ επηκνλή θαη ηελ ππνκνλή ζαο, ζηελ αθεξαηφηεηα, ηελ νξγαλσηηθφηεηα θαη ηε κεζνδηθφηεηά ζαο. Καηαζηίζηε μεθάζαξνπο ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζαο ζηφρνπο θαη πξνζπαζήζηε λα δείμεηε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζαο ζηαζεξφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηά ζαο λα αληαπνθξίλεζηε ζηηο απαηηήζεηο ππφ ζπλζήθεο πίεζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηεο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζα ήηαλ θαιφ λα ρξεζηκνπνηήζεηε: 6

7 ρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ζαο: ηίκηνο, εηιηθξηλήο, επηθνηλσληαθφο, θνηλσληθφο ρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζαο: ηδηαίηεξε εκπεηξία ζην ρψξν, ππάξρεη θαιή επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ, απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε, θηινδνμίεο, δε θνβάκαη λα παίξλσ πξσηνβνπιίεο, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε πειάηεο. Δφο ςθμεία που χριηουν ιδιαίτερθσ προςοχισ είναι τα διάφορα «κενά» που τυχόν κα προκφψουν μετά από κάποια απάντθςι ςασ και θ διαπραγμάτευςθ των αποδοχϊν ςασ. Αναφερόμενοι ςτα «κενά», ςυμβουλεφουμε να τα καλφψετε ρωτϊντασ αν χρειάηονται περιςςότερεσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν ερϊτθςθ που μόλισ απαντικθκε ι επεκτακείτε ςτισ δεξιότθτεσ για τθ κζςθ που δεν ζχουν, όμωσ, τεκεί ιδθ από τον αξιολογθτι. Αποφφγετε τθν μακρθγορία και μθν αναφζρεται άςκοπεσ πλθροφορίεσ. Όςον αφορά, τϊρα, τισ αποδοχζσ ςασ αφιςτε τον αξιολογθτι να προτείνει ζνα ποςό. Αν ςασ ρωτιςει με ποιο ποςό κα είςτε ευχαριςτθμζνοι μθν αποφφγετε να απαντιςετε. Αναφζρετε τον κατϊτερο μιςκό που κα δεχόςαςταν, κακορίηοντασ τον με βάςθ τισ ανάγκεσ ςασ, και ζπειτα προςδιορίςτε τον ανϊτατο μιςκό, κακορίηοντάσ τον με βάςθ κάποια ζρευνα που κάνατε πριν από τθ ςυνζντευξθ είτε από φίλουσ και γνωςτοφσ που εργάηονται ςε εταιρεία, είτε από γραφεία ςυμβοφλων. Φηάλνληαο ζην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο θξνληίζηε λα αθήζεηε ηηο θαιχηεξεο εληππψζεηο. Κάλεηε θαη πάιη ρεηξαςία θνηηψληαο ηνλ αμηνινγεηή ζηα κάηηα, ελψ ηνλ επραξηζηείηε θαη επαλαιακβάλεηε ην επίζεηφ ηνπ (π.ρ. Κχξηε ρρρρ ζαο επραξηζηψ γηα ην ρξφλν ζαο). ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη γίλεη αλαθνξά ζηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο ξσηήζηε επγεληθά αλ ζα ελεκεξσζείηε ρσξίο λα γίλεηε πηεζηηθνί. Μετά τθν ςυνζντευξθ μπορείτε να ςτείλετε μια μονοςζλιδθ επιςτολι ευχαριςτίασ για το χρόνο που διζκεςαν και τθν ευκαιρία που ςασ ζδωςαν. Μπορείτε να ςυμπεριλάβετε μια παράγραφο με τα δυνατά ςασ ςθμεία ιδιαίτερα εκείνα που αντιλθφκικατε ότι είναι απαραίτθτα για τθ κζςθ. Κλείνετε τθν επιςτολι δθλϊνοντασ διακζςιμοσ για μια δεφτερθ ςυνάντθςθ χωρίσ να γίνεςτε πιεςτικόσ. Πρζπει να αναφζρουμε πωσ ενϊ θ επιςτολι υποτιμάται από τουσ υποψθφίουσ εκτιμάται ιδιαίτερα από τισ επιχειριςεισ. Κλείνοντασ, αναφζρουμε ςυνοπτικά πωσ ςε μια ςυνζντευξθ πρζπει να προςζξει κανείσ τθν εμφάνιςι του και τισ εκφράςεισ του. Μθ φλυαρείτε και απαντιςτε λακωνικά ςτισ ερωτιςεισ που κα ςασ τεκοφν. Ελπίηουμε να βοθκιςαμε αρκετοφσ από εςάσ και ευχόμαςτε καλι επιτυχία ςε όςουσ πρόκειται να υποβλθκοφν ςε ςυνζντευξθ. Υ.Γ Ευχαριςτοφμε τον Αντρζα Δθμόπουλο για τθν παροχι του βιβλίου του «αγορά εργαςίασ κατακτιςτε τθ κζςθ που ςασ αξίηει» 7

8 Η MICROSOFT ΔΠΙΥΔΙΡΔΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΔΙ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Έλα λέν κνληέιν εξγαζίαο παξνπζηάδεη θαη ζηε ρψξα καο ε Microsoft Διιάο, επαλαιακβάλνληαο παξάιιεια ζε φινπο ηνπο ηφλνπο ηελ απφθαζή ηεο λα παξακείλεη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Σα αλαλεσκέλα - ζηα πξφηππα αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο- γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζην Μαξνχζη απνηεινχλ ην δσληαλφ δείγκα απηήο ηεο πξφηαζεο. Σν κνληέιν εξγαζίαο «New World of Work» ζπληζηά κηα ζχγρξνλε πξφηαζε παξαγσγηθφηεηαο, ε νπνία πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο θάζε επηρείξεζεο. Αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο επηρεηξήζεσλ θαη εξγαδφκελσλ, ππφζρεηαη δε ζεκαληηθά νθέιε, ηφζν ζε επίπεδν νηθνλνκηθφ, φζν θαη ζε επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο. «ηε Microsoft δηαξθψο αλαδεηνχκε λέα κνληέια αλάπηπμεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο, αιιά θαη ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ. Γλσξίδνπκε θαιά φηη, ζην ζεκεξηλφ δχζθνιν νηθνλνκηθφ ηνπίν, ε επηβίσζε κηαο επηρείξεζεο θξίλεηαη φρη κφλν απφ ηε δπλακηθή ηεο λα εμειηρζεί, αιιά θπξίσο απφ ηε δπλαηφηεηά ηεο λα εγεζεί ησλ εμειίμεσλ, λα αληηιεθζεί ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο θαη λα πξνβεί ζηηο δφθηκεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, πνπ ζα ηελ ηνπνζεηήζνπλ ζε πιενλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. Σν New World of Work απνηειεί γηα εκάο ην κνληέιν εξγαζίαο ηνπ κέιινληνο, ην νπνίν αμηνπνηεί ζην κέγηζην ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο θαη θπξίσο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ κηαο επηρείξεζεο, δίλνληάο ηνπο ην απαξαίηεην νμπγφλν πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα εμειηρζνχλ», ηφληζε ζηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ν Ernst- Jan Stigter, δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Microsoft, Διιάο. Γνκηθφ ζηνηρείν ηνπ «New World of Work» απνηειεί ε εκπηζηνζχλε ηεο εηαηξίαο πξνο ηνπο αλζξψπνπο ηεο, θαζψο ν εξγαδφκελνο απνθηά ν ίδηνο ηνλ έιεγρν ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο ηνπ. Σν πξνζσπηθφ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα θαηάιιεια εξγαιεία, ηνλ εηδηθά πξνζαξκνζκέλν εξγαζηαθφ ρψξν, αιιά θαη ηελ ειεπζεξία, ψζηε λα κπνξεί λα απνδψζεη απφ νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε, θαζψο ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νη επηδφζεηο δελ είλαη πιένλ ζπλπθαζκέλεο κε ηελ παξνπζία ζην γξαθείν. Ζ παξαγσγηθφηεηα ζπλδέεηαη ιηγφηεξν κε ηηο γλσζηέο ζηαζεξέο ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ ρψξνπ θαη ρξφλνπ θαη πεξηζζφηεξν κε ηε δπλαηφηεηα επηινγψλ πνπ δηαζθαιίδνληαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο εξγαδφκελνπο δηαξθή θαη απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηα αξρεία ηνπο, θαζψο θαη εχθνιε θαη γξήγνξε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Σα θφζηε ππνδνκήο κεηψλνληαη, ε παξαγσγηθφηεηα απμάλεηαη θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδφκελσλ βειηηψλεηαη. Χο πξνο ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο πξφηαζεο θαη ιακβάλνληαο ζαλ παξάδεηγκα κηα νπνηαδήπνηε εηαηξία ή νξγαληζκφ κεζαίνπ κεγέζνπο, ππνινγίδεηαη φηη θαηά πξνζέγγηζε εμνηθνλνκείηαη: 30% ζην εκβαδφ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, 20% ζηα θφζηε κεηαθνξψλ θαη ηαμηδηψλ θαη 15% ζηελ θαηαλάισζε ραξηηνχ. Παξάιιεια, νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πεξηνξίδνληαη θαηά 25% ζε βάζνο ηξηεηίαο. Οη βαζηθνί ππιψλεο ηνπ «New World of Work» είλαη: Οι άνθπωποι Σν New World of Work νπζηαζηηθά επηδηψθεη θαιχηεξε ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο κέζσ ηεο επέιηθηεο εξγαζίαο, κεηαζέηνληαο ην θέληξν βάξνπο απφ ηνλ έιεγρν ζηελ εκπηζηνζχλε θαη απφ ηελ θπζηθή παξνπζία ζην γξαθείν, ζην απνηέιεζκα. Οη επηρεηξήζεηο πνπ πηνζεηνχλ κηα επέιηθηε εξγαζηαθή πνιηηηθή θαη παξάιιεια δείρλνπλ εκπηζηνζχλε ζηνπο αλζξψπνπο ηνπο, πξνθεηκέλνπ απηνί λα εξγάδνληαη θαιχηεξα ζην πεξηβάιινλ πνπ επηιέγνπλ είηε πξφθεηηαη εληφο είηε εθηφο γξαθείνπ- ζα έρνπλ εμαζθαιίζεη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλν πξνζσπηθφ, θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη εληζρπκέλε παξαγσγηθφηεηα ζην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 8

9 Ο σώπορ Ζ εξγαζία δελ ζπληζηά δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, θαζψο πιένλ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ απφ νπνπδήπνηε, κε ηε ζπλδξνκή ησλ θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ, πνπ δίλνπλ πξφζβαζε ζε αξρεία θαη εμαζθαιίδνπλ απξφζθνπηε ζχλδεζε κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα λέα γξαθεία έρνπλ ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπνπλ θαιχηεξε θπζηθή αιιειεπίδξαζε, δπλαηφηεηα θηινμελίαο πειαηψλ θαη ζπλεξγαηψλ, ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Σα πξνζσπηθά γξαθεία έρνπλ πιένλ θαηαξγεζεί, θαζψο νη ππάιιεινη κπνξνχλ λα εξγάδνληαη απφ νπνηνδήπνηε γξαθείν επηιέμνπλ, θηάλνληαο ζηελ εηαηξία, ρξεζηκνπνηψληαο έλα PC, αθνπζηηθά, webcam ή smartphone. Παξάιιεια, o θάζε εξγαδφκελνο έρεη ην δηθφ ηνπ locker γηα λα απνζεθεχεη ην laptop ηνπ θαη άιια πξνζσπηθά αληηθείκελα, ελψ αθφκα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ρψξνη δηακνξθσκέλνη γηα ραιαξή ζπλεξγαζία ζε projects, θαζψο θαη lounge areas γηα brainstorming θαη ζχληνκα δηαιείκκαηα. Η ηεσνολογία Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη ηδηαίηεξα ην cloud computing, εμειίζζεηαη ζπλερψο, επηηξέπνληαο πιένλ ζε θάζε άηνκν λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή θαη απφ νπνπδήπνηε λα έρεη πξφζβαζε ζηα ςεθηαθά ηνπ αξρεία, θαζψο θαη επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα εξγαζηεί απξφζθνπηα. Βαζηθή θαηλνηνκία ηνπ New World of Work ζπληζηά ε λέα αίζζεζε ηεο «παξνπζίαο», ε νπνία απνηειεί θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ λένπ απηνχ κνληέινπ εξγαζίαο. Ζ ηερλνινγία πιένλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δηαξθνχο «ςεθηαθήο παξνπζίαο» κέζα απφ ππεξεζίεο αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ ή ηειεδηαζθέςεηο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε θπζηθή παξνπζία. ΑΠΟ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΚΓΟΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ 9

10 ΑΝΣΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ Δπηζηξέθνληαο κεηά απφ κηα θνπξαζηηθή εκέξα ζπίηη κνπ, ην πξψην πξάγκα πνπ ήζεια λα θάλσ ήηαλ έλα θαπηφ κπάλην γηα λα δηψμσ φιε ηελ θαηαπφλεζε κνπ. Αθνχ ηειείσζα, ήζεια λα βάισ κηα κπνπθηά ζην ζηνκάρη κνπ θαη λα πάσ ζην θξεβάηη λα μεθνπξαζηψ θαη λα πξνεηνηκαζηψ γηα ηε δχζθνιε απξηαλή κέξα. Αθνχ ζηξηθνγχξηζα θάκπνζεο θνξέο απφ ηελ ππεξέληαζή κνπ γηα λα βξσ πνηα ζηάζε ζα κε απνθφξηηδε, θαηάιαβα φηη είρα ηφζε ππεξέληαζε πνπ δελ κπνξνχζα νχηε ηνλ ίδην κνπ ηνλ εαπηφ λα πείζσ λα θνηκεζεί. Ακέζσο, πήξα ην ιάπηνπ κνπ πνπ ήηαλ πιάη κνπ, ην άλνημα θαη ζέξθαξα ζην ίληεξλεη.ναη. θαιά ίζσο κπνξείηε λα δηαηζζαλζείηε κπήθα ζην γλσζηφ ζε φινπο καο facebook. Βιέπεηε, ήηαλ ηφζν δχζθνιε κέξα ζήκεξα πνπ δελ βξήθα ρξφλν λα κπσ νχηε γηα λα ξίμσ κηα θιεθηή καηηά. Ρνχθαγα κε αλππνκνλεζία ηηο ηειεπηαίεο ηδνχξεο απφ ην ηζηγάξν κνπ,πεξηκέλνληαο λα αλνίμεη ην πξνθίι κνπ,λα θνηηάμσ πνηνο έθαλε like θαη comments ζην status κνπ, θαη γεληθφηεξα λα δσ ηη ζπλέβε απηή ηε ξηκάδα ηελ κέξα πνπ δελ είρα θαζφινπ αηνκηθφ ρξφλν. Απηφ ην πεξηζηαηηθφ ζπκβαίλνληαο αξθεηέο θνξέο ζηε θνηηεηηθή κνπ δσή κνπ κνπ έδσζε κηα αθνξκή γηα λα απνηππψζσ θάπνηεο ζθφξπηεο ζθέςεηο,πνπ πνιινί απφ εκάο έρνπκε θάλεη αιιά γηα θάπνην άγλσζην ιφγν παξακείλαλ θεπγαιέεο... Σν φηη δνχκε ζηελ ςεθηαθή επνρή δελ είλαη κφλν κηα ραδή δηαθήκηζε. Δίλαη κηα ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα... Σα πάληα γχξσ καο γίλνληαη κέζσ ηληεξλέη, κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη θπζηθά κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ! Νέα κφδα Αλ δελ έρεηο ζειίδα ζε ηνπιάρηζηνλ έλα κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε θνηηάλε ζαλ λα ήξζεο απφ άιιν πιαλήηε! Πεξλάκε φιε καο ηελ εκέξα πάλσ απφ ηνλ ππνινγηζηή θαη ελεκεξψλνπκε ηελ θαηάζηαζή καο αλά πεληάιεπην. Ση θάλνπκε αθξηβψο, γηαηί ην θάλνπκε, πνπ είκαζηε, κε πνηνπο είκαζηε, ηη δηάζεζή έρνπκε... Σα πάληα! Καη αλ θαηαθέξνπκε λα πείζνπκε θάπνην θίιν καο λα μεθνιιήζεη απφ ηνλ ππνινγηζηή, ππάξρνπλ θαη νη εθαξκνγέο απφ ηα θηλεηά καο ηειέθσλα, γηα λα ελεκεξψζνπκε ηνπο ππφινηπνπο θίινπο καο γηα ην ηη θάλνπκε απηή ηε ζηηγκή! Άξαγε πφζνη απφ ηνπο ρηιηάδεο εηθνληθνχο θίινπο καο ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα ην ηη θάλνπκε εθείλε ηε ζηηγκή; Δίκαη ζίγνπξε πσο ηνπο κεηξάκε ζηα δάρηπια... Ακπδξά ζπκάκαη ηελ επνρή πνπ ειάρηζηνη είραλ ίληεξλεη θαη αλ είραλ δελ ήμεξαλ αθξηβψο γηαηί ην είραλ βάιεη θαη πνπ ζα ηνπο ρξεζίκεπε... Καη αθφκα πην ακπδξά ζπκάκαη ηελ επνρή πνπ δελ ππήξραλ θηλεηά ηειέθσλα. Υξεζηκνπνηνχζακε φινη ην ζηαζεξφ καο ηειέθσλν θαη καο έθηαλε κηα ραξά γηα λα κηιήζνπκε κε ηνπο θίινπο καο φζν έπξεπε. Γηα νηηδήπνηε παξαπάλσ θαλνλίδακε λα βξεζνχκε απφ θνληά! Μαδεπφκαζηαλ φιε ε παξέα θάπνπ έμσ γηα θαθέ ή, αθφκα θαιχηεξα, ζε θάπνην ζπίηη λα δνχκε ηαηλία ή λα παίμνπκε θάπνην επηηξαπέδην παηρλίδη... Σψξα θαζφκαζηε θαη παίδνπκε δηθηπαθά παηρλίδηα κε ηνπο θίινπο καο, ν θαζέλαο ζπίηη ηνπ, κπξνζηά απφ κηα νζφλε θαη αλ θεξδίζνπκε ην βάδνπκε ζηελ θαηάζηαζε καο γηα λα καο θάλνπλ έλα like ή λα καο πνπλ κπξάβν Ση κνλαρηθφ πνπ αθνχγεηαη...ζρεδφλ θαηαζιηπηηθφ! Γελ παίξλνπκε πηα ηειέθσλν λα δνχκε αλ ν θίινο καο είλαη θαιά θαη αλ έρνπκε λα ηνπ πνχκε θάηη μέξνπκε πσο ζίγνπξα ζα ηνλ δνχκε online ζε θάπνην Chat ην βξάδπ αθνχ ηειεηψζνπκε κε ηηο ππνρξεψζεηο καο... Καη φηαλ βξεζνχκε απφ θνληά κεηά απφ θαηξφ θνηηαδφκαζηε θαιά θαιά λα δνχκε ηη άιιαμε απφ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ βξεζήθακε 10

11 Μεξηθέο θνξέο λνκίδσ πσο δελ δνχκε πξαγκαηηθά Υξεζηκνπνηνχκε δαλεηθά ιεθηά, γηα λα πιεξψζνπκε ηηο εθήκεξεο δηαζθεδάζεηο καο, κέλνπκε ζε δαλεηθά ζπίηηα, γηαηί απηνχ ηνπ είδνπο ζπίηη αξκφδεη ζηνλ θχθιν καο, θαη πεξλάκε φιν ηνλ ειεχζεξφ καο ρξφλν ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ νλνκάδεηαη ίληεξλεη, facebook, twitter... Καη ιέσ εηθνληθή, γηαηί ηα πεξηζζφηεξα αλ φρη φια φζα δηαδξακαηίδνληαη ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ςεχηηθα. Φπζηθά δε βγάδσ ηνλ εαπηφ κνπ απ έμσ, φπσο φινη έηζη θη εγψ έρσ κπεη ζε απηφ ην θαχιν θχθιν ζέινληαο θαη κε Αλ ζπλερίζνπκε έηζη πνιχ θνβάκαη πσο ζε ιίγα ρξφληα, αληί λα θνηηάκε θσηνγξαθίεο κε ηηο παιηέο θαιέο ζηηγκέο κε θίινπο, ζα θνηηάκε ιίζηεο κε ηηο θαιχηεξεο ελεκεξψζεηο θαηάζηαζεο. Πξνρζέο κνπ είπε έλαο θίινο κνπ: λα ζνπ πσ έλα ζηηράθη-γλσκηθφ γηα λα ζνπ θάλνπλ πνιιά likes νη θίινη ζνπ; Καη ηνπ απάληεζα, κπνξείο λα κνπ δψζεηο κηα ζπκβνπιή γηα ην πψο λα γίλσ θαιχηεξνο άλζξσπνο; Απηφ ζίγνπξα ζα κνπ θαλεί πην ρξήζηκν απφ ην λα ηξαβήμσ ηελ πξνζνρή κηαο νκάδαο αλζξψπσλ γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Θα πξνηηκνχζα λα πσ έλα σξαίν αλέθδνην, θάπνην βξάδπ ζε κηα ζπλάζξνηζε θάπνησλ θαιψλ κνπ θίισλ, παξέα κε θαιφ θξαζί! Έηζη ζα έπξεπε λα δνχκε. Κνληά ν έλαο ζηνλ άιιν, φρη λα αληαιιάζνπκε κε επρέο θάζε θνξά πνπ γηνξηάδνπκε ή έρνπκε γελέζιηα! Καιή ε ηερλνινγία, πξνο ζενχ, καο έρεη βνεζήζεη κε ηα επηηεχγκαηά ηεο, θαη είκαη ζίγνπξε πσο ηα επφκελα ρξφληα ζα καο βνεζήζεη αθφκα πεξηζζφηεξν. Όκσο δελ πξέπεη λ αιιάμεη απηφ πνπ είκαζηε. Γηαηί είκαζηε άλζξσπνη θαη έρνπκε αλάγθε απφ ηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία θαη επαθή, πξφζσπν κε πξφζσπν, φρη κε ηελ ςπρξφηεηα ησλ , πνπ γηα λα θαηαιάβνπκε ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ πεξηκέλνπκε λα δνχκε θάπνην πξνζσπάθη πνπ λα δειψλεη ζπλαίζζεκα! Όια ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη ζηα κάηηα καο, ζην πξφζσπφ καο, ζηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο! Καη κφλν εθεί πξέπεη λα ηα αλαδεηάκε... Γη απηφ ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα θάζεζηε κφλνη ζην ζπίηη κπξνζηά απφ έλαλ ππνινγηζηή ζθεθηείηε πσο εθείλε αθξηβψο ηε ζηηγκή πεξλάλε πνιχηηκα ιεπηά απφ ηε δσή ζαο πνπ δε ζα μαλαέξζνπλ πνηέ! Καη κπνξεί εθείλε ηε ζηηγκή λα κε καο θαίλνληαη ζεκαληηθά ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηεο ειηθίαο καο, αιιά κεηά απφ κεξηθά ρξφληα ζίγνπξα ζα επρφκαζηε λα είρακε πεξάζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηνπο αγαπεκέλνπο καο. Με ράλεηε θαηξφ ινηπφλ... Εήζηε ηε δσή ζαο φπσο ζαο αμίδεη... 11

12 12

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Πεξηερόκελα Ηζηνξία ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ 3 Δίδε Βηληενπαηρληδηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ζ ΣΑΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΗ ΔΠΗΖΜΔ ΔΛΗΓΔ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΟ FACEBOOK

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ζ ΣΑΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΗ ΔΠΗΖΜΔ ΔΛΗΓΔ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΟ FACEBOOK ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α Θέμα πτστιακής εργασίας: Tv banking ππεξεζίεο θαη πξννπηηθέο ππνβιεζείζα ζηνλ θ. Καδαλίδε Ισάλλε

Διαβάστε περισσότερα

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis επηέκβξηνο 2011 Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 1 Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ ειεπζεξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Σμήμα Λογιστικής) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΓΤΡΩ ΓΚΑΣΟΤ ΜΟΕ / 0808 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ι. ΜΤΡΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΠΑΓΑΚΖ E. ΓΔΩΡΓΗΑ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ

Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ Νίκος Καραμολέγκος Agile Solutions Έκδοζη 1.00 Σύντομο βιογραφικό Νύκοσ Καραμολϋγκοσ Για πρώτη φορϊ αςχολόθηκα με τη πληροφορικό το 1968. Μετϊ από μια ςύντομη

Διαβάστε περισσότερα