F I N A N C I A L N E W. Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "F I N A N C I A L N E W. Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012"

Transcript

1 F I N A N C I A L N E W Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ S ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

2 Αγαπεηνί πλάδειθνη, ζαο ραηξεηίδνπκε κε ηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ Financial News. Φηινδνμνχκε κ απηή λα ζαο ελεκεξψζνπκε θαη λα ζαο δηεγείξνπκε ην ελδηαθέξνλ γηα ηα ζχγρξνλα θαη θαίξηα ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Καηαθιπδφκαζηε θαζεκεξηλά απφ δηαθφξσλ εηδψλ πιεξνθνξίεο θαη νξνινγίεο ηηο νπνίεο δελ επεμεξγαδφκαζηε είηε ζειεκέλα είηε αζέιεηα γηαηί ίζσο ηηο ζεσξνχκε δεδνκέλεο: Ση είλαη ινηπφλ ηα θνηλσληθά δίθηπα; Πνηά ε ζρέζε κεηαμχ ηεο θξίζεο ηνπ ηφηε κε ηελ θξίζε ηνπ ηψξα; Ση ζπλέβε κε ηελ Ηζιαλδία ;Πσο κπνξψ λα πεηχρσ ζε κηα ζπλέληεπμε; πλερίδνπκε ηελ πξνζπάζεηά καο γηα ελεκέξσζε θαη θαινχκε φπνην θνηηεηή ζέιεη λα ζηαζεί αξσγφο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ Εηάθα Βάζσ Καλέιεο Γεκήηξεο Μάξηε Ησάλλα Μπίιαο Υάξεο Παπαρξήζηνπ Δχα Παπιίδνπ Παπιίλα Φαξξά Μάγδα ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΔΚΓΟΗ Μηληνχ Κιεηψ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΗΛΑΝΓΗΑ: ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΑ ΒΓΖΚΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ(ζει.3) Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ: ΠΧ ΣΟ ΥΘΔ ΜΔΣΑΣΡΔΠΔΣΑΗ Δ ΖΜΔΡΑ(ζει.4) ΓΗΑ ΜΗΑ ΠΔΣΤΥΖΜΔΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ!(ζει.6) Ζ MICROSOFT ΔΠΗΥΔΗΡΔΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΔΗ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΔΡΓΑΗΑ(ζει.8) ΑΝΣΗ-ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ(ζει.10) Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γηα λα καο ζηείιεηε δηθά ζαο άξζξα θαη ηδέεο γηα ηα επφκελα ηεχρε, επηθνηλσλήζηε καδί καο ζην mail: θαη ζην site: 2

3 ΙΛΑΝΓΙΑ: ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΑ ΒΓΗΚΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΡΙΗ Ξεπερνώντας την κρίση. Θεακαηηθή είλαη ε αλάθακςε ηεο ηζιαλδηθήο νηθνλνκίαο κεηά ηελ επηβιεηηθή αληίζηαζε ηνπ ιανχ ηεο, ν νπνίνο κε δεκνςήθηζκα ζπλέηξηςε ηελ ςνθνδεή πνιηηηθή ηεο ζνζηαιδεκνθξαηηθήο θπβέξλεζεο πνπ είρε ππνθχςεη ζηνπο μέλνπο δαλεηζηέο θαη ηελ εμαλάγθαζε λα κελ πιεξψζεη ζηνπο μέλνπο θαηαζέηεο ηηο νθεηιέο ησλ ηδησηηθψλ ηζιαλδηθψλ ηξαπεδψλ, αθήλνληαο ηεο λα ρξενθνπήζνπλ. «Ζ χθεζε απνδείρ ζεθε ιηγφηεξν βαζηά απφ φζν πξνβιεπφηαλ», νκνινγεί ν Μαξθ Φιάληγθαλ, επηθεθαιήο ηεο απνζηνιήο ηνπ ΓΝΣ ζηελ Ηζιαλδία, δειψλνληαο εληππσζηαζκέλνο απφ ην γεγνλφο φηη νη Ηζιαλδνί θαηφξζσζαλ λα δηαθπιάμνπλ «ην πνιχηηκν ζθαλδηλαβηθφ κνληέιν θνηλσληθήο πξνζηαζίαο». Ζ Ηζιαλδία, ε νπνία δελ αλήθεη ζηελ επξσδψλε, αληηκεηψπηζε ηε ρξενθνπία ηεο ρψξαο κε κηα ζπλνιηθή πνιηηηθή. Πξψηνλ, ππνηίκεζε ην εζληθφ λφκηζκα, ηελ ηζιαλδηθή θνξψλα, θαη επέβαιε ειέγρνπο θαη πεξηνξηζκνχο ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ. Αξρηθά ε θνξψλα ππνηηκήζεθε έλαληη ηνπ δνιαξίνπ θαηά 50%, αιιά ήδε ε ππνηίκεζε έρεη πεξηνξηζηεί ζην 30% θαη ζπξξηθλψλεηαη. Ζ ρακειφηεξε ηζνηηκία ηεο θνξψλαο νδεγεί ακέζσο ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ζηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ, αληηθαζηζηψληαο έλα ηκήκα ηνπο κε ηνπηθά πξντφληα, κε απνηέιεζκα ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο Ηζιαλδίαο λα παξνπζηάδεη ήδε πιεφλαζκα απφ ειιεηκκαηηθφ πνπ ήηαλ. Σν ΑΔΠ ηεο ρψξαο απμήζεθε θαηά 1,2% ην ηξίην ηξίκελν ηνπ Ο πιεζσξηζκφο, ν νπνίνο είρε εθηηλαρζεί ζην 18,6%, έπεζε ήδε θνληά ζην 2,5%, πνπ είλαη ν ζηφ ρνο ηεο ηζιαλδηθήο θεληξηθήο ηξάπεδαο. Σν έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ππνινγηδφηαλ ζε 6,3% γηα ην Σν δεκφζην ρξένο, ην νπνίν έρεη εθηηλαρζεί ζην 115% ηνπ ΑΔΠ, ζα κεησζεί ζηαδηαθά ζην 80% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην Σν δεχηεξν κέηξν πνπ πήξαλ νη Ηζιαλδνί ήηαλ φηη άθεζαλ ηηο ηδησηηθέο ηξάπεδεο λα ρξενθνπήζνπλ. Καηφπηλ ηηο εζληθνπνίεζαλ, αιιά ππφ ηνπο εμήο φξνπο: Πξψηνλ, νη εζληθνπνηεκέλεο ηξάπεδεο αλαγλψξηζαλ φιεο ηηο θαηαζέζεηο ησλ Ηζιαλδψλ πνιηηψλ ψζηε θαλέλαο Ηζιαλδφο λα κε ράζεη νχηε κία θνξψλα απφ ηηο θαηαζέζεηο ηνπ. Γεχηεξνλ, ηα δάλεηα πνπ είραλ πάξεη νη Ηζιαλδνί κεηαθέξζεθαλ ζηηο εζληθνπνηεκέλεο ηξάπεδεο, αιιά επεηδή ην λφκηζκα είρε ππνηηκεζεί, κεηψζεθε θαη ην νλνκαζηηθφ χςνο ησλ δαλείσλ, πέξα απφ ηηο ζνβαξέο άιιεο δηεπθνιχλζεηο απνπιεξσκήο πνπ έθαλε ην θξάηνο ζηνπο Ηζιαλδνχο νθεηιέηεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθάιεζε ε θξίζε, ηδίσο ηνλ πξψην θαηξφ. Σξίηνλ, νη εζληθνπνηεκέλεο ηξάπεδεο δελ αλαγλψξηζαλ θακηά ππνρξέσζε ησλ ηδησηηθψλ ρξενθνπεκέλσλ ηξαπεδψλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Έηζη νη Ηζιαλδνί θνξνινγνχκελνη θνξηψζεθαλ ηα βάξε δηάζσζεο ησλ δηθψλ ηνπο θαηαζέζεσλ θαη ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο, ελψ θφξησζαλ ζηνπο μέλνπο επελδπηέο θαη θαηαζέηεο ην ινγαξηαζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ηηο ηδησηηθέο ηζιαλδηθέο ηξάπεδεο πνπ ρξενθφπεζαλ. Ζ αλάθακςε ηεο ηζιαλδηθήο νηθνλνκίαο, γξάθεη ην βξεηαληθφ πεξηνδηθφ «Economist», δείρλεη φηη «Tν έμηξα θφζηνο γηα κηα ρψξα πνπ δελ ζηεξίδεη ηηο ηξάπεδέο ηεο κπνξεί λα είλαη εθπιεθηηθά κηθξφ. Ζ Ηζιαλδία άθεζε ηηο ηξάπεδέο ηεο λα ρξενθνπήζνπλ θαη ην ΑΔΠ ηεο έπεζε αζξνηζηηθά θαηά 15% απφ ην αλψηαην ζην θαηψηαην ζεκείν πξηλ αξρίζεη λα αλαθάκπηεη. Ζ Ηξιαλδία έζσζε ηηο ηξάπεδέο ηεο θαη είδε ην ΑΔΠ ηεο λα πέθηεη 14%». 3

4 Η ΙΣΟΡΙΑ ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ: ΠΩ ΣΟ ΥΘΔ ΜΔΣΑΣΡΔΠΔΣΑΙ Δ ΗΜΔΡΑ Παξαθνινπζψληαο ηελ ειιεληθή θαη παγθφζκηα ηζηνξία κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο πσο γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο επαλαιακβάλνληαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 2επηβεβαηψλνληαο έηζη ηελ γεληθή απνδεηθηέα αξρή φηη ην ρζεο πξνβιέπεη θαη θαζνξίδεη ην κέιινλ. Έλα ηξαληαρηφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ζχγθξηζε ησλ γεγνλφησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ην 1843 κε ηα πξφζθαηα γεγνλφηα θαη ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζηε ρψξα καο. Αθνινπζεί ινηπφλ κηα ζπλνπηηθή αλάιπζε-ζχγθξηζε ησλ δχν πεξηφδσλ..:σο καλοκαίπι ηος 1843, ε Διιάδα έπξεπε λα θαηαβάιεη ζηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξψπεο ηα ηνθνρξενιχζηα παιηφηεξσλ δαλείσλ πνπ είρε πάξεη ε ρψξα. Γπζηπρψο, ηα ιεθηά δελ είραλ πάεη ζε ππνδνκέο πνπ ζα βνεζνχζαλ ηελ θαηεζηξακκέλε ειιεληθή νηθνλνκία, αιιά είραλ ζπαηαιεζεί ζηνπο εκθπιίνπο ηεο επαλάζηαζεο θαη ζηα αλάγθεο ηνπ παιαηηνχ θαη ησλ Βαπαξψλ ζπκβνχισλ ηνπ ζηέκκαηνο. Οη ηφθνη πνπ έπξεπε λα θαηαβάιινληαη θάζε ρξφλν ηζνδπλακνχζαλ κε ην κηζφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε ηελ θαηαβνιή ησλ ηφθσλ δελ πεξίζζεπε ηίπνηα λα επελδπζεί πξνο φθεινο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Σην άνοιξη ηος 1843, ε θπβέξλεζε παίξλεη κέηξα ιηηφηεηαο, ηα νπνία φκσο δελ απνδίδνπλ ηφζν ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ εηήζηα δφζε ρξήκαηα. Έηζη, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1843, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ελεκεξψλεη ηηο μέλεο θπβεξλήζεηο φηη αδπλαηεί λα θαηαβάιεη ην πνζφ πνπ ρξσζηάεη θαη δεηά λέν δάλεην απφ ηηο κεγάιεο δπλάκεηο, ψζηε λα απνπιεξψζεη ηα παιηά. Απηέο αξλνχληαη θαηεγνξεκαηηθά. Αληί λα εγθξίλνπλ λέν δάλεην, εθπξφζσπνη ησλ ηξηψλ κεγάισλ δπλάκεσλ (Αγγλία-Γαλλία-Ρωζία) θάλνπλ κηα δηάζθεςε ζην Λονδίνο γηα ην ειιεληθφ ρξένο θαη θαηαιήγνπλ ζε θαηαδηθαζηηθφ πξσηφθνιιν. Οη πξεζβεπηέο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ κε ην πξσηφθνιιν ζην ρέξη, παξνπζηάδνληαη ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε θαη απαηηνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ. Αξρίδνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζηα δχν κέξε θαη κεηά απφ έλα κήλα ππνγξάθνπλ μνημόνιο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Διιάδα πξέπεη λα πάξεη κέηξα ψζηε λα εμνηθνλνκήζεη κέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο ην αζηξνλνκηθφ επηπιένλ πνζφ ησλ 3,6 εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ, πνπ ζα δνζνχλ ζηνπο δαλεηζηέο ηεο. Γηα λα είλαη ζίγνπξνη φηη ην κλεκφλην ζα εθαξκνζηεί θαηά γξάκκα, νη πξεζβεπηέο απαηηνχλ λα παξαβξίζθνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ζα εγθξίλεη ηα κέηξα θαη λα παίξλνπλ αλά κήλα ιεπηνκεξή θαηάζηαζε ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηνπο, αιιά θαη ησλ πνζψλ πνπ εηζπξάηηνληαη. Κάπνηα απφ ηα βαζηθά κέηξα πνπ επέβαιε ε θπβέξλεζε κέζα ζην 1843 ζε εθαξκνγή ηνπ ηφηε κλεκνλίνπ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ. Κάζε νκνηφηεηα κε ηελ επνρή καο είλαη εληειψο ηπραία θαη πέξαλ ησλ πξνζέζεσλ ηνπ ηζηνξηθνχ: 1. Απολύθηκε ηο ένα ηπίηο ηων Γημοζίων ςπαλλήλων θαη κεηψζεθαλ 20% νη κηζζνί φζσλ παξέκεηλαλ. 2. ηαμάηηζε η σοπήγηζη ζςνηάξεων, πνπ ηφηε δελ δίλνληαλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ αιιά ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο. 3. Μειώθηκαν καηά 60% οι ζηπαηιωηικέρ δαπάνερ, κεηψζεθε δξαζηηθά ν αξηζκφο ησλ έλζηνισλ θαη αληί γηα κηζζφ νη ζηξαηησηηθνί έπαηξλαλ ρσξάθηα. 4. Δπιβλήθηκε πποκαηαβολή ζηην είζππαξη ηος θόπος ειζοδήμαηορ και ηηρ δεκάηηρ, πνπ ήηαλ ν θφξνο γηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή. 4

5 5. Αςξήθηκαν οι δαζμοί και οι θόποι σαπηοζήμος. 6. Απολύθηκαν όλοι οι μησανικοί ηος Γημοζίος θαη ζηακάηεζαλ φια ηα δεκφζηα έξγα. 7. Καηαπγήθηκαν ενηελώρ όλερ οι ςγειονομικέρ ςπηπεζίερ ηος κπάηοςρ. 8. Απολύθηκαν όλοι οι ςπάλληλοι ηος εθνικού ηςπογπαθείος, φινη νη δαζνλφκνη, νη δαζηθνί ππάιιεινη θαη νη κηζνί θαζεγεηέο πανεπιζηημίος. 9. Καηαπγήθηκαν όλερ οι διπλωμαηικέρ αποζηολέρ ζηο εξωηεπικό. 10. Νομιμοποιήθηκαν όλα ηα αςθαίπεηα κηίζμαηα θαη νη θαηαπαηεκέλεο εζληθέο γαίεο κε ηελ πιεξσκή πξνζηίκσλ λνκηκνπνίεζεο. 11. Πεπαιώθηκαν ζςνοπηικά όλερ οι εκκπεμείρ θοπολογικέρ ςποθέζειρ κε ηελ θαηαβνιή εθάπαμ πνζνχ. Απνηέιεζκα ηνπ κλεκνλίνπ ηνπ 1843 ήηαλ ν θφζκνο λα εμαζιησζεί γηα κεγάιν δηάζηεκα, νη μέλνη λα πάξνπλ έλα κέξνο ησλ ρξεκάησλ ηνπο, ελψ ε ρψξα είδε θη έπαζε λα ζπλέιζεη, αιιά θαιίξηζε μαλά κεηά απφ πελήληα αθξηβψο ρξφληα, κε ην Κύπιοι, δςζηςσώρ επηωσεύζαμεν ηνπ Υαξηιάνπ Σξηθνχπε ην Πάλησο, ην ζπγθεθξηκέλν κλεκφλην ηνπ 1843, απφ πνιινχο ηζηνξηθνχο ζεσξείηαη κία απφ ηηο ζνβαξφηεξεο αθνξκέο γηα ην μέζπαζκα ηεο επαλάζηαζεο ηεο 3εο επηέκβξε 1843, πνπ έθεξε χληαγκα ζηε ρψξα. ην ζχλζεκα «Zήησ ην χληαγκα» δελ ζπκππθλψλνληαη κφλν ηα αηηήκαηα γηα ειεπζεξίεο, αιιά θαη ε έμνδνο απφ ηελ θαζνιηθή θξίζε. Μεηά απφ φια απηά ηα κέηξα ην ειιεληθφ θξάηνο ηεο επνρήο «εθζπγρξνλίζηεθε». 50 ρξφληα κεηά φκσο μαλά ηα ίδηα. Γπζηπρψο φπσο παξαηεξνχκε ιίγα άιιαμαλ απφ ηφηε ζην ρψξν ηεο ειιεληθή νηθνλνκίαο. Η αδίζηακηη ηοκογλςθική εκμεηάλλεςζη ηος ηόπος απφ ην ξένο σπημαηιζηικό κεθάλαιο, εθκεηάιιεπζε ε νπνία, παξά ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνπ πξνζιακβάλεη ζε θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν, φρη κφλν ζπλερίδεηαη ακείσηα κέρξη ηηο κέξεο καο αιιά θαη έσει ηπαγικά επιδεινωθεί με ηη ζημεπινή βαθύηαηη κπίζη οικονομική αλλά και κοινωνική πνπ βηψλνπκε. Πνιιά απφ ηα παξαπάλσ γεγνλφηα θέξλνπλ ζην κπαιφ καο θαηαζηάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζήκεξα, ηφζν κε ηελ ζηάζε ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ(βιέπε ζήκεξα κεγάιεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία ) φπσο θαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ κλεκνλίνπ θαη ησλ κέηξσλ πνπ αθνινπζεί ε ειιεληθή θπβέξλεζε γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε. Όπσο είπακε ε ηζηνξία δηδάζθεη, πξνεηνηκάδεη θαη θαζνξίδεη ηελ πνξεία ησλ ιαψλ θαζψο επαλαιακβάλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ Καιφ είλαη ινηπφλ νη πνιηηηθνί καο λα ξίμνπλ κηα καηηά πξηλ ιάβνπλ ηηο επφκελεο απνθάζεηο ηνπο γηαηί θαη απηνχο ε ηζηνξία θάπνηε ζα ηνπο θξίλεη. 5

6 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΔΣΤΥΗΜΔΝΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ! Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο δνθηκαζίεο πνπ αληηκεησπίδεη έλαο ππνςήθηνο γηα κηα δνπιεηά είλαη ε ζπλέληεπμε. Καζψο, ινηπφλ, είλαη κηα δηαδηθαζία πξφβιεκα γηα πνιινχο, παξνπζηάδνπκε θάπνηα ρξήζηκα ζηνηρεία ψζηε λα γίλεη ε ζπλέληεπμε κηα εχθνιε θαη αλψδπλε δηαδηθαζία θαη λα απμεζνχλ νη πηζαλφηεηεο επηινγήο ζαο απφ ηελ επηρείξεζε. Πξηλ ηε ζπλέληεπμε ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ζαο. Δθηηκνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηεο νπφηε θαιφ ζα ήηαλ λα αλαδεηήζεηε ζρεηηθά ζηνηρεία ψζηε λα είζηε πξνεηνηκαζκέλνη γηα θάζε είδνπο εξσηήζεηο. θφπηκν γηα ηνλ εθάζηνηε ππνςήθην είλαη λα μεθνπξάδεηε πξηλ απφ θάζε ζπλέληεπμε, λα θξνληίζεη κηα θνκςή, εππξεπή θαη ζνβαξή παξνπζία θαη λα πξνεηνηκαζηεί θαη πλεπκαηηθά. Σέινο ζπκβνπιεχνπκε λα θξαηνχληαη ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο ζπλέληεπμεο (φπσο ψξα, κέξνο θηι). ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ πξνζέιεπζε ζαο ζην ρψξν ηεο ζπλέληεπμεο ζα πξέπεη λα πξνζέρεηε ηε ζπκπεξηθνξά ζαο παληνχ, απφ ην παξθηλγθ κέρξη ηε γξακκαηέα. Πνηέ δελ μέξεηε πνηνο είλαη απηφο κε ηνλ νπνίν ζπλδηαιέγεζηε. Αθνχ έρεηε θξνληίζεη λα είζηε ζην γξαθείν 5 κε 10 ιεπηά πξηλ ην ξαληεβνχ ζα κπνξνχζαηε λα ζπζηεζείηε κε ηε γξακκαηέα, λα ζπδεηήζεηε καδί ηεο απνθεχγνληαο ηηο ππεξβνιέο θαη κε βεβαηφηεηα λα απνθχγεηε ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο ππφινηπνπο ππνςεθίνπο. Σειεπηαία ζαο κέξηκλα είλαη λα απελεξγνπνηήζεηε ην θηλεηφ ζαο ηειέθσλν γηα λα κελ παξαθσιχζεη ηελ δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ηψξα, ε ζπκπεξηθνξά ζαο πξέπεη λα είλαη πξνζεγκέλε. Απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε ρεηξαςία θαη ην λα θνηηάμεηε ζηα κάηηα ηνλ αμηνινγεηή ζαο. Πξέπεη λα είζηε ραιαξνί θαη λα δείρλεηε απηνπεπνίζεζε. Όηαλ αλαθεξζείηε ζηηο ηθαλφηεηεο ζαο πξέπεη λα πξνζέμεηε πσο ηελ εηαηξία δελ ηελ ελδηαθέξεη απιά λα ηηο αλαθέξεηε αιιά λα ηηο θαηέρεηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γη απηφ ζα ήηαλ θαιφ λα αλαθεξζείηε ζε πξνεγνχκελε εκπεηξία ζαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πεξηζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θαηνρή ησλ ηθαλνηήησλ πνπ αλαθέξεηε. Αλ κπνξείηε αλαθεξζείηε ζε κεηξίζηκα ζηνηρεία θαη παξαζέζηε γξαπηέο απνδείμεηο. ρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα ζαο ηεζνχλ πξέπεη λα πξνζέμεηε λα δψζεηε θαηάιιειεο απαληήζεηο, δειαδή ζχληνκεο θαη πεξηεθηηθέο. Αλαθεξζείηε ζην νκαδηθφ πλεχκα πνπ ζαο δηαθαηέρεη, ζηελ εγεηηθή ζαο ηθαλφηεηα, ζηελ εμππλάδα θαη ηελ επειημία ζαο, ζηελ επηκνλή θαη ηελ ππνκνλή ζαο, ζηελ αθεξαηφηεηα, ηελ νξγαλσηηθφηεηα θαη ηε κεζνδηθφηεηά ζαο. Καηαζηίζηε μεθάζαξνπο ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζαο ζηφρνπο θαη πξνζπαζήζηε λα δείμεηε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζαο ζηαζεξφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηά ζαο λα αληαπνθξίλεζηε ζηηο απαηηήζεηο ππφ ζπλζήθεο πίεζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηεο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζα ήηαλ θαιφ λα ρξεζηκνπνηήζεηε: 6

7 ρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ζαο: ηίκηνο, εηιηθξηλήο, επηθνηλσληαθφο, θνηλσληθφο ρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζαο: ηδηαίηεξε εκπεηξία ζην ρψξν, ππάξρεη θαιή επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ, απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε, θηινδνμίεο, δε θνβάκαη λα παίξλσ πξσηνβνπιίεο, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε πειάηεο. Δφο ςθμεία που χριηουν ιδιαίτερθσ προςοχισ είναι τα διάφορα «κενά» που τυχόν κα προκφψουν μετά από κάποια απάντθςι ςασ και θ διαπραγμάτευςθ των αποδοχϊν ςασ. Αναφερόμενοι ςτα «κενά», ςυμβουλεφουμε να τα καλφψετε ρωτϊντασ αν χρειάηονται περιςςότερεσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν ερϊτθςθ που μόλισ απαντικθκε ι επεκτακείτε ςτισ δεξιότθτεσ για τθ κζςθ που δεν ζχουν, όμωσ, τεκεί ιδθ από τον αξιολογθτι. Αποφφγετε τθν μακρθγορία και μθν αναφζρεται άςκοπεσ πλθροφορίεσ. Όςον αφορά, τϊρα, τισ αποδοχζσ ςασ αφιςτε τον αξιολογθτι να προτείνει ζνα ποςό. Αν ςασ ρωτιςει με ποιο ποςό κα είςτε ευχαριςτθμζνοι μθν αποφφγετε να απαντιςετε. Αναφζρετε τον κατϊτερο μιςκό που κα δεχόςαςταν, κακορίηοντασ τον με βάςθ τισ ανάγκεσ ςασ, και ζπειτα προςδιορίςτε τον ανϊτατο μιςκό, κακορίηοντάσ τον με βάςθ κάποια ζρευνα που κάνατε πριν από τθ ςυνζντευξθ είτε από φίλουσ και γνωςτοφσ που εργάηονται ςε εταιρεία, είτε από γραφεία ςυμβοφλων. Φηάλνληαο ζην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο θξνληίζηε λα αθήζεηε ηηο θαιχηεξεο εληππψζεηο. Κάλεηε θαη πάιη ρεηξαςία θνηηψληαο ηνλ αμηνινγεηή ζηα κάηηα, ελψ ηνλ επραξηζηείηε θαη επαλαιακβάλεηε ην επίζεηφ ηνπ (π.ρ. Κχξηε ρρρρ ζαο επραξηζηψ γηα ην ρξφλν ζαο). ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη γίλεη αλαθνξά ζηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο ξσηήζηε επγεληθά αλ ζα ελεκεξσζείηε ρσξίο λα γίλεηε πηεζηηθνί. Μετά τθν ςυνζντευξθ μπορείτε να ςτείλετε μια μονοςζλιδθ επιςτολι ευχαριςτίασ για το χρόνο που διζκεςαν και τθν ευκαιρία που ςασ ζδωςαν. Μπορείτε να ςυμπεριλάβετε μια παράγραφο με τα δυνατά ςασ ςθμεία ιδιαίτερα εκείνα που αντιλθφκικατε ότι είναι απαραίτθτα για τθ κζςθ. Κλείνετε τθν επιςτολι δθλϊνοντασ διακζςιμοσ για μια δεφτερθ ςυνάντθςθ χωρίσ να γίνεςτε πιεςτικόσ. Πρζπει να αναφζρουμε πωσ ενϊ θ επιςτολι υποτιμάται από τουσ υποψθφίουσ εκτιμάται ιδιαίτερα από τισ επιχειριςεισ. Κλείνοντασ, αναφζρουμε ςυνοπτικά πωσ ςε μια ςυνζντευξθ πρζπει να προςζξει κανείσ τθν εμφάνιςι του και τισ εκφράςεισ του. Μθ φλυαρείτε και απαντιςτε λακωνικά ςτισ ερωτιςεισ που κα ςασ τεκοφν. Ελπίηουμε να βοθκιςαμε αρκετοφσ από εςάσ και ευχόμαςτε καλι επιτυχία ςε όςουσ πρόκειται να υποβλθκοφν ςε ςυνζντευξθ. Υ.Γ Ευχαριςτοφμε τον Αντρζα Δθμόπουλο για τθν παροχι του βιβλίου του «αγορά εργαςίασ κατακτιςτε τθ κζςθ που ςασ αξίηει» 7

8 Η MICROSOFT ΔΠΙΥΔΙΡΔΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΔΙ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Έλα λέν κνληέιν εξγαζίαο παξνπζηάδεη θαη ζηε ρψξα καο ε Microsoft Διιάο, επαλαιακβάλνληαο παξάιιεια ζε φινπο ηνπο ηφλνπο ηελ απφθαζή ηεο λα παξακείλεη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Σα αλαλεσκέλα - ζηα πξφηππα αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο- γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζην Μαξνχζη απνηεινχλ ην δσληαλφ δείγκα απηήο ηεο πξφηαζεο. Σν κνληέιν εξγαζίαο «New World of Work» ζπληζηά κηα ζχγρξνλε πξφηαζε παξαγσγηθφηεηαο, ε νπνία πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο θάζε επηρείξεζεο. Αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο επηρεηξήζεσλ θαη εξγαδφκελσλ, ππφζρεηαη δε ζεκαληηθά νθέιε, ηφζν ζε επίπεδν νηθνλνκηθφ, φζν θαη ζε επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο. «ηε Microsoft δηαξθψο αλαδεηνχκε λέα κνληέια αλάπηπμεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο, αιιά θαη ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ. Γλσξίδνπκε θαιά φηη, ζην ζεκεξηλφ δχζθνιν νηθνλνκηθφ ηνπίν, ε επηβίσζε κηαο επηρείξεζεο θξίλεηαη φρη κφλν απφ ηε δπλακηθή ηεο λα εμειηρζεί, αιιά θπξίσο απφ ηε δπλαηφηεηά ηεο λα εγεζεί ησλ εμειίμεσλ, λα αληηιεθζεί ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο θαη λα πξνβεί ζηηο δφθηκεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, πνπ ζα ηελ ηνπνζεηήζνπλ ζε πιενλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. Σν New World of Work απνηειεί γηα εκάο ην κνληέιν εξγαζίαο ηνπ κέιινληνο, ην νπνίν αμηνπνηεί ζην κέγηζην ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο θαη θπξίσο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ κηαο επηρείξεζεο, δίλνληάο ηνπο ην απαξαίηεην νμπγφλν πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα εμειηρζνχλ», ηφληζε ζηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ν Ernst- Jan Stigter, δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Microsoft, Διιάο. Γνκηθφ ζηνηρείν ηνπ «New World of Work» απνηειεί ε εκπηζηνζχλε ηεο εηαηξίαο πξνο ηνπο αλζξψπνπο ηεο, θαζψο ν εξγαδφκελνο απνθηά ν ίδηνο ηνλ έιεγρν ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο ηνπ. Σν πξνζσπηθφ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα θαηάιιεια εξγαιεία, ηνλ εηδηθά πξνζαξκνζκέλν εξγαζηαθφ ρψξν, αιιά θαη ηελ ειεπζεξία, ψζηε λα κπνξεί λα απνδψζεη απφ νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε, θαζψο ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νη επηδφζεηο δελ είλαη πιένλ ζπλπθαζκέλεο κε ηελ παξνπζία ζην γξαθείν. Ζ παξαγσγηθφηεηα ζπλδέεηαη ιηγφηεξν κε ηηο γλσζηέο ζηαζεξέο ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ ρψξνπ θαη ρξφλνπ θαη πεξηζζφηεξν κε ηε δπλαηφηεηα επηινγψλ πνπ δηαζθαιίδνληαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο εξγαδφκελνπο δηαξθή θαη απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηα αξρεία ηνπο, θαζψο θαη εχθνιε θαη γξήγνξε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Σα θφζηε ππνδνκήο κεηψλνληαη, ε παξαγσγηθφηεηα απμάλεηαη θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδφκελσλ βειηηψλεηαη. Χο πξνο ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο πξφηαζεο θαη ιακβάλνληαο ζαλ παξάδεηγκα κηα νπνηαδήπνηε εηαηξία ή νξγαληζκφ κεζαίνπ κεγέζνπο, ππνινγίδεηαη φηη θαηά πξνζέγγηζε εμνηθνλνκείηαη: 30% ζην εκβαδφ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, 20% ζηα θφζηε κεηαθνξψλ θαη ηαμηδηψλ θαη 15% ζηελ θαηαλάισζε ραξηηνχ. Παξάιιεια, νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πεξηνξίδνληαη θαηά 25% ζε βάζνο ηξηεηίαο. Οη βαζηθνί ππιψλεο ηνπ «New World of Work» είλαη: Οι άνθπωποι Σν New World of Work νπζηαζηηθά επηδηψθεη θαιχηεξε ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο κέζσ ηεο επέιηθηεο εξγαζίαο, κεηαζέηνληαο ην θέληξν βάξνπο απφ ηνλ έιεγρν ζηελ εκπηζηνζχλε θαη απφ ηελ θπζηθή παξνπζία ζην γξαθείν, ζην απνηέιεζκα. Οη επηρεηξήζεηο πνπ πηνζεηνχλ κηα επέιηθηε εξγαζηαθή πνιηηηθή θαη παξάιιεια δείρλνπλ εκπηζηνζχλε ζηνπο αλζξψπνπο ηνπο, πξνθεηκέλνπ απηνί λα εξγάδνληαη θαιχηεξα ζην πεξηβάιινλ πνπ επηιέγνπλ είηε πξφθεηηαη εληφο είηε εθηφο γξαθείνπ- ζα έρνπλ εμαζθαιίζεη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλν πξνζσπηθφ, θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη εληζρπκέλε παξαγσγηθφηεηα ζην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 8

9 Ο σώπορ Ζ εξγαζία δελ ζπληζηά δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, θαζψο πιένλ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ απφ νπνπδήπνηε, κε ηε ζπλδξνκή ησλ θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ, πνπ δίλνπλ πξφζβαζε ζε αξρεία θαη εμαζθαιίδνπλ απξφζθνπηε ζχλδεζε κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα λέα γξαθεία έρνπλ ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπνπλ θαιχηεξε θπζηθή αιιειεπίδξαζε, δπλαηφηεηα θηινμελίαο πειαηψλ θαη ζπλεξγαηψλ, ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Σα πξνζσπηθά γξαθεία έρνπλ πιένλ θαηαξγεζεί, θαζψο νη ππάιιεινη κπνξνχλ λα εξγάδνληαη απφ νπνηνδήπνηε γξαθείν επηιέμνπλ, θηάλνληαο ζηελ εηαηξία, ρξεζηκνπνηψληαο έλα PC, αθνπζηηθά, webcam ή smartphone. Παξάιιεια, o θάζε εξγαδφκελνο έρεη ην δηθφ ηνπ locker γηα λα απνζεθεχεη ην laptop ηνπ θαη άιια πξνζσπηθά αληηθείκελα, ελψ αθφκα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ρψξνη δηακνξθσκέλνη γηα ραιαξή ζπλεξγαζία ζε projects, θαζψο θαη lounge areas γηα brainstorming θαη ζχληνκα δηαιείκκαηα. Η ηεσνολογία Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη ηδηαίηεξα ην cloud computing, εμειίζζεηαη ζπλερψο, επηηξέπνληαο πιένλ ζε θάζε άηνκν λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή θαη απφ νπνπδήπνηε λα έρεη πξφζβαζε ζηα ςεθηαθά ηνπ αξρεία, θαζψο θαη επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα εξγαζηεί απξφζθνπηα. Βαζηθή θαηλνηνκία ηνπ New World of Work ζπληζηά ε λέα αίζζεζε ηεο «παξνπζίαο», ε νπνία απνηειεί θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ λένπ απηνχ κνληέινπ εξγαζίαο. Ζ ηερλνινγία πιένλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δηαξθνχο «ςεθηαθήο παξνπζίαο» κέζα απφ ππεξεζίεο αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ ή ηειεδηαζθέςεηο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε θπζηθή παξνπζία. ΑΠΟ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΚΓΟΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ 9

10 ΑΝΣΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ Δπηζηξέθνληαο κεηά απφ κηα θνπξαζηηθή εκέξα ζπίηη κνπ, ην πξψην πξάγκα πνπ ήζεια λα θάλσ ήηαλ έλα θαπηφ κπάλην γηα λα δηψμσ φιε ηελ θαηαπφλεζε κνπ. Αθνχ ηειείσζα, ήζεια λα βάισ κηα κπνπθηά ζην ζηνκάρη κνπ θαη λα πάσ ζην θξεβάηη λα μεθνπξαζηψ θαη λα πξνεηνηκαζηψ γηα ηε δχζθνιε απξηαλή κέξα. Αθνχ ζηξηθνγχξηζα θάκπνζεο θνξέο απφ ηελ ππεξέληαζή κνπ γηα λα βξσ πνηα ζηάζε ζα κε απνθφξηηδε, θαηάιαβα φηη είρα ηφζε ππεξέληαζε πνπ δελ κπνξνχζα νχηε ηνλ ίδην κνπ ηνλ εαπηφ λα πείζσ λα θνηκεζεί. Ακέζσο, πήξα ην ιάπηνπ κνπ πνπ ήηαλ πιάη κνπ, ην άλνημα θαη ζέξθαξα ζην ίληεξλεη.ναη. θαιά ίζσο κπνξείηε λα δηαηζζαλζείηε κπήθα ζην γλσζηφ ζε φινπο καο facebook. Βιέπεηε, ήηαλ ηφζν δχζθνιε κέξα ζήκεξα πνπ δελ βξήθα ρξφλν λα κπσ νχηε γηα λα ξίμσ κηα θιεθηή καηηά. Ρνχθαγα κε αλππνκνλεζία ηηο ηειεπηαίεο ηδνχξεο απφ ην ηζηγάξν κνπ,πεξηκέλνληαο λα αλνίμεη ην πξνθίι κνπ,λα θνηηάμσ πνηνο έθαλε like θαη comments ζην status κνπ, θαη γεληθφηεξα λα δσ ηη ζπλέβε απηή ηε ξηκάδα ηελ κέξα πνπ δελ είρα θαζφινπ αηνκηθφ ρξφλν. Απηφ ην πεξηζηαηηθφ ζπκβαίλνληαο αξθεηέο θνξέο ζηε θνηηεηηθή κνπ δσή κνπ κνπ έδσζε κηα αθνξκή γηα λα απνηππψζσ θάπνηεο ζθφξπηεο ζθέςεηο,πνπ πνιινί απφ εκάο έρνπκε θάλεη αιιά γηα θάπνην άγλσζην ιφγν παξακείλαλ θεπγαιέεο... Σν φηη δνχκε ζηελ ςεθηαθή επνρή δελ είλαη κφλν κηα ραδή δηαθήκηζε. Δίλαη κηα ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα... Σα πάληα γχξσ καο γίλνληαη κέζσ ηληεξλέη, κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη θπζηθά κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ! Νέα κφδα Αλ δελ έρεηο ζειίδα ζε ηνπιάρηζηνλ έλα κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε θνηηάλε ζαλ λα ήξζεο απφ άιιν πιαλήηε! Πεξλάκε φιε καο ηελ εκέξα πάλσ απφ ηνλ ππνινγηζηή θαη ελεκεξψλνπκε ηελ θαηάζηαζή καο αλά πεληάιεπην. Ση θάλνπκε αθξηβψο, γηαηί ην θάλνπκε, πνπ είκαζηε, κε πνηνπο είκαζηε, ηη δηάζεζή έρνπκε... Σα πάληα! Καη αλ θαηαθέξνπκε λα πείζνπκε θάπνην θίιν καο λα μεθνιιήζεη απφ ηνλ ππνινγηζηή, ππάξρνπλ θαη νη εθαξκνγέο απφ ηα θηλεηά καο ηειέθσλα, γηα λα ελεκεξψζνπκε ηνπο ππφινηπνπο θίινπο καο γηα ην ηη θάλνπκε απηή ηε ζηηγκή! Άξαγε πφζνη απφ ηνπο ρηιηάδεο εηθνληθνχο θίινπο καο ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα ην ηη θάλνπκε εθείλε ηε ζηηγκή; Δίκαη ζίγνπξε πσο ηνπο κεηξάκε ζηα δάρηπια... Ακπδξά ζπκάκαη ηελ επνρή πνπ ειάρηζηνη είραλ ίληεξλεη θαη αλ είραλ δελ ήμεξαλ αθξηβψο γηαηί ην είραλ βάιεη θαη πνπ ζα ηνπο ρξεζίκεπε... Καη αθφκα πην ακπδξά ζπκάκαη ηελ επνρή πνπ δελ ππήξραλ θηλεηά ηειέθσλα. Υξεζηκνπνηνχζακε φινη ην ζηαζεξφ καο ηειέθσλν θαη καο έθηαλε κηα ραξά γηα λα κηιήζνπκε κε ηνπο θίινπο καο φζν έπξεπε. Γηα νηηδήπνηε παξαπάλσ θαλνλίδακε λα βξεζνχκε απφ θνληά! Μαδεπφκαζηαλ φιε ε παξέα θάπνπ έμσ γηα θαθέ ή, αθφκα θαιχηεξα, ζε θάπνην ζπίηη λα δνχκε ηαηλία ή λα παίμνπκε θάπνην επηηξαπέδην παηρλίδη... Σψξα θαζφκαζηε θαη παίδνπκε δηθηπαθά παηρλίδηα κε ηνπο θίινπο καο, ν θαζέλαο ζπίηη ηνπ, κπξνζηά απφ κηα νζφλε θαη αλ θεξδίζνπκε ην βάδνπκε ζηελ θαηάζηαζε καο γηα λα καο θάλνπλ έλα like ή λα καο πνπλ κπξάβν Ση κνλαρηθφ πνπ αθνχγεηαη...ζρεδφλ θαηαζιηπηηθφ! Γελ παίξλνπκε πηα ηειέθσλν λα δνχκε αλ ν θίινο καο είλαη θαιά θαη αλ έρνπκε λα ηνπ πνχκε θάηη μέξνπκε πσο ζίγνπξα ζα ηνλ δνχκε online ζε θάπνην Chat ην βξάδπ αθνχ ηειεηψζνπκε κε ηηο ππνρξεψζεηο καο... Καη φηαλ βξεζνχκε απφ θνληά κεηά απφ θαηξφ θνηηαδφκαζηε θαιά θαιά λα δνχκε ηη άιιαμε απφ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ βξεζήθακε 10

11 Μεξηθέο θνξέο λνκίδσ πσο δελ δνχκε πξαγκαηηθά Υξεζηκνπνηνχκε δαλεηθά ιεθηά, γηα λα πιεξψζνπκε ηηο εθήκεξεο δηαζθεδάζεηο καο, κέλνπκε ζε δαλεηθά ζπίηηα, γηαηί απηνχ ηνπ είδνπο ζπίηη αξκφδεη ζηνλ θχθιν καο, θαη πεξλάκε φιν ηνλ ειεχζεξφ καο ρξφλν ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ νλνκάδεηαη ίληεξλεη, facebook, twitter... Καη ιέσ εηθνληθή, γηαηί ηα πεξηζζφηεξα αλ φρη φια φζα δηαδξακαηίδνληαη ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ςεχηηθα. Φπζηθά δε βγάδσ ηνλ εαπηφ κνπ απ έμσ, φπσο φινη έηζη θη εγψ έρσ κπεη ζε απηφ ην θαχιν θχθιν ζέινληαο θαη κε Αλ ζπλερίζνπκε έηζη πνιχ θνβάκαη πσο ζε ιίγα ρξφληα, αληί λα θνηηάκε θσηνγξαθίεο κε ηηο παιηέο θαιέο ζηηγκέο κε θίινπο, ζα θνηηάκε ιίζηεο κε ηηο θαιχηεξεο ελεκεξψζεηο θαηάζηαζεο. Πξνρζέο κνπ είπε έλαο θίινο κνπ: λα ζνπ πσ έλα ζηηράθη-γλσκηθφ γηα λα ζνπ θάλνπλ πνιιά likes νη θίινη ζνπ; Καη ηνπ απάληεζα, κπνξείο λα κνπ δψζεηο κηα ζπκβνπιή γηα ην πψο λα γίλσ θαιχηεξνο άλζξσπνο; Απηφ ζίγνπξα ζα κνπ θαλεί πην ρξήζηκν απφ ην λα ηξαβήμσ ηελ πξνζνρή κηαο νκάδαο αλζξψπσλ γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Θα πξνηηκνχζα λα πσ έλα σξαίν αλέθδνην, θάπνην βξάδπ ζε κηα ζπλάζξνηζε θάπνησλ θαιψλ κνπ θίισλ, παξέα κε θαιφ θξαζί! Έηζη ζα έπξεπε λα δνχκε. Κνληά ν έλαο ζηνλ άιιν, φρη λα αληαιιάζνπκε κε επρέο θάζε θνξά πνπ γηνξηάδνπκε ή έρνπκε γελέζιηα! Καιή ε ηερλνινγία, πξνο ζενχ, καο έρεη βνεζήζεη κε ηα επηηεχγκαηά ηεο, θαη είκαη ζίγνπξε πσο ηα επφκελα ρξφληα ζα καο βνεζήζεη αθφκα πεξηζζφηεξν. Όκσο δελ πξέπεη λ αιιάμεη απηφ πνπ είκαζηε. Γηαηί είκαζηε άλζξσπνη θαη έρνπκε αλάγθε απφ ηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία θαη επαθή, πξφζσπν κε πξφζσπν, φρη κε ηελ ςπρξφηεηα ησλ , πνπ γηα λα θαηαιάβνπκε ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ πεξηκέλνπκε λα δνχκε θάπνην πξνζσπάθη πνπ λα δειψλεη ζπλαίζζεκα! Όια ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη ζηα κάηηα καο, ζην πξφζσπφ καο, ζηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο! Καη κφλν εθεί πξέπεη λα ηα αλαδεηάκε... Γη απηφ ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα θάζεζηε κφλνη ζην ζπίηη κπξνζηά απφ έλαλ ππνινγηζηή ζθεθηείηε πσο εθείλε αθξηβψο ηε ζηηγκή πεξλάλε πνιχηηκα ιεπηά απφ ηε δσή ζαο πνπ δε ζα μαλαέξζνπλ πνηέ! Καη κπνξεί εθείλε ηε ζηηγκή λα κε καο θαίλνληαη ζεκαληηθά ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηεο ειηθίαο καο, αιιά κεηά απφ κεξηθά ρξφληα ζίγνπξα ζα επρφκαζηε λα είρακε πεξάζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηνπο αγαπεκέλνπο καο. Με ράλεηε θαηξφ ινηπφλ... Εήζηε ηε δσή ζαο φπσο ζαο αμίδεη... 11

12 12

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 Θέκα: ςνένηεςξη ηηρ Τποςπγού Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ, Λούκαρ Σ. Καηζέλη, ζηο παδιοθωνικό ζηαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα