ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΟΚΥΟΛΜΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΟΚΥΟΛΜΗ"

Transcript

1 Γηα εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο θαηαζθελψζεηο, λα απεπζπλζείηε ζην: ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΟΚΥΟΛΜΗ Edvard Griegsgången 9, SE Kista, Sweden, Ζι. ηαρ.: Σει.: Καινθαηξηλέο Γηαθνπέο & Καηαζθελψζεηο 2013 Καλοκαιπινέρ διακοπέρ ώπα για καηαζκήνυζη! θνπφο καο είλαη λα ζαο πξνζθέξνπκε κηα ζαπκάζηα, ραξνχκελε θαη ζπλαξπαζηηθή δηακνλή ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. ε απηφλ ηνλ θαηάινγν ζα βξείηε κηα κεγάιε πνηθηιία παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ γηα λα δηαιέμεηε. ιεο νη θαηαζθελψζεηο είλαη παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, δειαδή, πξνηείλνπλ ζεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θνιχκπη θαη άιιεο πδάηηλεο ελαζρνιήζεηο, παηρλίδηα, ζέαηξν θαη αζιεηηζκφ. Μεξηθέο απφ ηηο θαηαζθελψζεηο δηαζέηνπλ επίζεο εηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μπνξείηε λα βξείηε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζε απηφ ηνλ θαηάινγν ή ζηελ ηζηνζειίδα φπνπ κπνξείηε επίζεο λα ζπκπιεξψζεηε αίηεζε ζπκκεηνρήο online. Καισζνξίζαηε ζηηο θαηαζθελψζεηο 2013! Έρεη έξζεη ε ζηηγκή λα αξρίζεηε λα πξνγξακκαηίδεηε ηηο θαινθαηξηλέο ζαο δηαθνπέο, ν θαηξφο πεξλάεη πην γξήγνξα απφ φζν λνκίδεηε! Ο θεηηλφο θαηάινγνο θαηαζθελψζεσλ πξνζθέξεη θάζε είδνπο δηαζθεδαζηηθέο θαη ζπλαξπαζηηθέο θαινθαηξηλέο πεξηπέηεηεο. ηελ θαηαζθήλσζε έρνπκε ηελ επθαηξία λα δήζνπκε λέεο εκπεηξίεο, λα απνθηήζνπκε λέεο γλψζεηο θαη λα θάλνπκε θαηλνχξηνπο θίινπο. Οη δπλαηφηεηεο επηινγήο είλαη πνιιέο, θξνληίζηε ινηπφλ λα δηαιέμεηε κηα θαηαζθήλσζε πνπ είλαη θαηάιιειε γηα εζάο θαη γηα ηα παηδηά ζαο. ιεο νη θαηαζθελψζεηο είλαη παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, δειαδή, ηα παηδηά θαη νη λένη ιακβάλνπλ κέξνο ζε δηάθνξεο ζεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θνιχκπη θαη άιιεο πδάηηλεο ελαζρνιήζεηο, πεδνπνξίεο, παηρλίδηα, ζέαηξν θαη αζιεηηζκφ. Μεξηθέο απφ ηηο θαηαζθελψζεηο δηαζέηνπλ επίζεο εηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, σζηφζν, ν πεξηζζφηεξνο ρξφλνο αθηεξψλεηαη ζε θιαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δηακνλή ζε θαηαζθήλσζε δηαξθεί απφ 7 έσο. Γηα λα είλαη επηηπρεκέλε ε δηακνλή ηνπ παηδηνχ ζαο ζηελ θαηαζθήλσζε, ζα πξέπεη λα ην βνεζήζεηε λα δηαιέμεη κεηαμχ ησλ πνηθίισλ πξνζθνξψλ. Δζείο γλσξίδεηε ην παηδί ζαο θαιχηεξα απφ νπνηνλδήπνηε άιιν, μέξεηε ηηο αλάγθεο ηνπ. εκαληηθά δεηήκαηα πξνο εμέηαζε είλαη ηα εμήο: Έρεη μαλακείλεη ην παηδί ζαο καθξηά απφ ην ζπίηη; Δίλαη πην ραξνχκελν ην παηδί ζαο φηαλ βξίζθεηαη ζε νκάδεο ιηγφηεξσλ αηφκσλ; Πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε θαηαλνκή ειηθηψλ ζηελ θαηαζθήλσζε; Αλ δελ είζηε βέβαηνη φηη ην παηδί ζαο δελ ζα έρεη πξφβιεκα λα θχγεη καθξηά απφ ην ζπίηη, είλαη πξνηηκφηεξν λα επηιέμεηε κηα δηακνλή κηθξφηεξεο δηάξθεηαο. Ο ππεχζπλνο ηεο θαηαζθήλσζεο ζα ζηείιεη ζηνπο γνλείο κηα δήισζε θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ. Με ηε θφξκα απηή, νη γνλείο κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ζην πξνζσπηθφ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά ηνπο, ψζηε λα είλαη ζίγνπξνη φηη ζα έρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηακνλή ζηελ θαηαζθήλσζε. Γηα θάζε θαηαζθήλσζε παξέρεηαη ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Δζείο, νη γνλείο, καδί κε ηα παηδηά ζαο ζα πξέπεη λα απνθαζίζεηε πνηα απφ φιεο ηηο θαηαζθελψζεηο είλαη ε θαηαιιειφηεξε. Μφιηο θαηαιήμεηε ζηελ θαηαζθήλσζε θαη ηηο θαιχηεξεο εκεξνκελίεο, πεγαίλεηε ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζπκπιεξψζηε αίηεζε ζπκκεηνρήο online. Έληππα αίηεζεο παξέρνληαη απφ ην πκβνχιην ηνπ Γηακεξίζκαηφο ζαο ή ηα θέληξα πνιηηψλ. Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα εθηππψζεηε ην έληππν αίηεζεο απφ ην αξρείν PDF πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα Οη αηηήζεηο πξέπεη λα παξαιεθζνχλ κέρξη ηελ Σπίηη 2 Αππιλίος ην αξγφηεξν. ηνπο αηηνχληεο πνπ ζα επηθνηλσλήζνπλ κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία κπνξεί λα πξνζθεξζνχλ ηπρφλ θελέο ζέζεηο πνπ έρνπλ απνκείλεη.

2 Γηα λα έρεη ην παηδί ζαο ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηακνλή φζνλ αθνξά ηε θξνληίδα θαη ηε κεηαρείξηζε, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη ην πξνζσπηθφ ηεο θαηαζθήλσζεο ηπρφλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ζαο. Παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε ηε δήισζε θαηάζηαζεο ηεο πγείαο πνπ παξέρεηαη απφ ην δηνξγαλσηή ηεο θαηαζθήλσζεο κε κέγηζηε πξνζνρή! Πνηα παηδηά κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ζεξηλέο θαηαζθελψζεηο; Σα παηδηά πξέπεη λα δηακέλνπλ θαη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηελ πφιε ηεο ηνθρφικεο θαη λα θνηηνχλ ζηα ζνπεδηθά ζρνιηθά έηε 3-9. Θα θαηαβάιινπκε θάζε πξνζπάζεηα γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε αηηήκαηα δηακνλήο ζηελ θαηαζθήλσζε καδί κε θίινπο. Πνχ δηακέλνπλ ηα παηδηά ζηελ θαηαζθήλσζε θαη πνην είλαη ην πξφγξακκα θαγεηνχ; πλήζσο, ζε θάζε δσκάηην θηινμελνχληαη 4-6 παηδηά. Σε λχρηα κέλεη πάληνηε ζην ίδην ζπίηη έλαο νκαδάξρεο, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζηξαθνχλ ηα παηδηά εάλ αηζζαλζνχλ αδηαζεζία ή λνζηαιγία γηα ην ζπίηη. ε κεξηθέο θαηαζθελψζεηο ππάξρνπλ κφλν μεξά απνρσξεηήξηα, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε ηελ θαηαζθήλσζή ζαο γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. ινη βνεζνχλ ζηηο γεληθέο εξγαζίεο, φπσο ην θαζάξηζκα θαη ην καγείξεκα. ηα παηδηά ζεξβίξνληαη ηξία δεζηά γεχκαηα ηελ εκέξα: πξσηλφ, κεζεκεξηαλφ θαη βξαδηλφ, θαζψο θαη δεθαηηαλφ θαη απνγεπκαηηλφ. Παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ηελ θαηαζθήλσζε ην λσξίηεξν δπλαηφ εάλ ην παηδί ζαο έρεη θάπνηεο ηδηαίηεξεο δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο, π.ρ. γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο ή ιφγσ αιιεξγηψλ. Πνην είλαη ην θφζηνο; Σν πκβνχιην ηνπ Γηακεξίζκαηνο ζα ιάβεη ακνηβή απφ ην γνλέα ή ηνλ θεδεκφλα κέζσ δεκνηηθνχ ηέινπο. Σν ηέινο θαζνξίδεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξεηαη ε ακνηβή αλά παηδί ηελ εκέξα. Ηζρχεη έθπησζε εάλ ε νηθνγέλεηα ζηείιεη ζηελ θαηαζθήλσζε πεξηζζφηεξα απφ έλα παηδηά. Οη νηθνγέλεηεο πνπ ζηέιλνπλ ζηελ θαηαζθήλσζε πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα παηδηά πιεξψλνπλ κφλν γηα ηέζζεξα παηδηά. πλνιηθφ κεληαίν εηζφδεκα νηθνγέλεηαο (νπεδηθέο Κνξψλεο, αθαζάξηζην) Αξ. παηδηψλ Αλ απνρσξήζεηε απφ ηελ θαηαζθήλσζε πξφσξα ή αλ απνβιεζείηε, δελ επηζηξέθνληαη ρξήκαηα. κσο, αλ αξξσζηήζεηε θαη αδπλαηείηε λα παξακείλεηε ζηελ θαηαζθήλσζε, επηζηξέθεηαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηελ πεξίνδν ηεο αζζέλεηαο ηνπ παηδηνχ. Απαηηείηαη βεβαίσζε ηαηξνχ.

3 Πνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ηελ θαηαζθήλσζε; Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζθελψζεσλ, αξκφδηα είλαη ηα πκβνχιηα Γηακεξίζκαηνο. πγθεθξηκέλα, ηα πκβνχιηα Γηακεξίζκαηνο είλαη ππεχζπλα γηα ηελ επηηήξεζε θαη ηελ επηζεψξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θαηαζθελψζεσλ.,ηη πξέπεη λα μέξεηε γηα ηηο θαηαζθελψζεηο! Μάζεηε φ,ηη πξέπεη λα μέξεηε γηα ηηο θαηαζθελψζεηο εδψ. Δάλ έρεηε νπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο, επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ή ξίμηε κηα καηηά ζηε ζειίδα καο ζην Facebook (www.facebook.com/sommarlovochkollo) Πνηνη είλαη νη θαλνληζκνί; Κάζε θαηαζθήλσζε έρεη ηνπο δηθνχο ηεο θαλνληζκνχο, γηα παξάδεηγκα, φζνλ αθνξά ην ραξηδηιίθη θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα ησλ παηδηψλ. Ο δηνξγαλσηήο ηεο θαηαζθήλσζεο ζα ζαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε θαηαζθήλσζε ζηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ηνλ Μάην. Θεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο Οη θαηαζθελψζεηο θαη άιιεο ζεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ππάγνληαη ζην ζνπεδηθφ Νφκν πεξί παξνρήο Τπνζηήξημεο θαη Δμππεξέηεζεο Πξνζψπσλ κε Λεηηνπξγηθέο Βιάβεο (LSS) θαη ηεινχλ ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ. Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο: Bengt Lundgren, ηειέθσλν Έρνπλ αζθάιηζε ηα παηδηά; Σα παηδηά θαη νη λένη πνπ δηακέλνπλ ζηελ θαηαζθήλσζε θαιχπηνληαη κε αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηεο πφιεο θαηά αηπρεκάησλ, πνπ παξέρεηαη απφ ηελ ERV. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ηελ ERV, ηειέθσλν Παηδηά πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή ππνζηήξημε Αλ πηζηεχεηε φηη ην παηδί ζαο ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί επηπιένλ ππνζηήξημε ζηε ζεξηλή θαηαζθήλσζε, πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ην Κένηπο ρ. Οη ππάιιεινη ηνπ θέληξνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηε βέιηηζηε δπλαηή δηακνλή γηα ην παηδί ζαο. Ζ δηεχζπλζε βξίζθεηαη ζην νπηζζφθπιιν ηνπ παξφληνο θαηαιφγνπ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, απεπζπλζείηε ζην Κένηπο ρ ζην ηειέθσλν ή επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηηο θαηαζθελψζεηο! 1 ΦΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ Γηα λα θάλεηε αίηεζε online, ρξεηάδεζηε έλα τηθιακό ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ (ID), ην νπνίν κπνξείηε λα πξνκεζεπηείηε απφ ηελ ηξάπεδα ή ηελ εθνξία ζαο. 2 ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΑΙΣΗΗ: Τπεύθςνορ επικοινυνίαρ Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο θαηαζθελψζεηο ππνβάιινληαη online απφ ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ. Μπνξείηε λα ζπκπιεξψζεηε ηελ αίηεζή ζαο ζηελ ηζηνζειίδα Οη δηαδηθηπαθέο αηηήζεηο πξέπεη λα παξαιεθζνχλ κέρξη ηελ Σπίηη 2 Αππιλίος ην αξγφηεξν. Μεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία, δηαηίζεληαη κφλν ηπρφλ θελέο ζέζεηο πνπ έρνπλ απνκείλεη. Γιψζζεο Οη αηηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε 13 δηαθνξεηηθέο γιψζζεο.

4 ΒΟΗΘΔΙΑ Αλ ρξεηαζηεί, κπνξείηε λα ιάβεηε βνήζεηα κε πνιινχο ηξφπνπο. ΣΟ ΠΑΙΓΙ Θπκεζείηε λα ζπκπιεξψζεηε ηελ θαηαρσξεκέλε δηεχζπλζε ηνπ παηδηνχ. ΔΙΟΓΗΜΑ πκπιεξψζηε ην ζπλνιηθφ κεληαίν εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ ζαο αλ είλαη θάησ απφ ζνπεδηθέο θνξφλεο πξν θφξσλ, θαζψο δηθαηνχζηε έθπησζε. ΚΗΓΔΜΟΝΑ/ΤΓΚΑΣΟΙΚΟ πκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία θαη ησλ δχν θεδεκφλσλ ηνπ παηδηνχ, εάλ δνπλ καδί, δηαθνξεηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ θεδεκφλα πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε θαη ηπρφλ ζπγθαηνίθνπ ηνπ/ηεο. 3 ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΑΙΣΗΗ: Δπιλογή καηαζκηνώζευν και πεπιόδυν Ξεθπιιίζηε ηνλ θαηάινγν θαη απνθαζίζηε ζε πνηεο θαηαζθελψζεηο ζα ζέιαηε λα πάεη ην παηδί ζαο. Μελ μερλάηε φηη είλαη θαιφ λα θάλεηε πνιιέο επηινγέο, θαζψο νξηζκέλεο θαηαζθελψζεηο είλαη πνιχ δεκνθηιείο θαη νη ζέζεηο ηειεηψλνπλ πνιχ γξήγνξα. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά θάλνπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζε θαηαζθελψζεηο ζηηο αξρέο θαη ζηα ηέιε ηνπ θαινθαηξηνχ, πνπ ζεκαίλεη φηη απηέο είλαη νη δπζθνιφηεξεο πεξίνδνη γηα λα βξείηε ζέζε. ΘΔΡΙΝΗ ΚΑΣΑΚΗΝΧΗ πκπιεξψζηε ηηο θαηαζθελψζεηο θαη ηηο πεξηφδνπο πνπ πξνηηκάηε. Καιφ ζα είλαη νη επηινγέο ζαο λα κελ είλαη πάλσ απφ 4 ζηνλ αξηζκφ. ΑΓΔΡΦΙΑ Ή ΦΙΛΟΙ Γηα λα κελ ππάξμνπλ παξεμεγήζεηο, πξέπεη λα γλσξίδνπκε ην ζνπεδηθφ αξηζκφ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηπρφλ θίισλ ή αδεξθηψλ κε ηνπο νπνίνπο ζα ήζειε ην παηδί ζαο λα πάεη θαηαζθήλσζε παξέα. ΔΝΣΤΠΔ ΑΙΣΗΔΙ Δάλ πξνηηκάηε λα ππνβάιεηε έληππε αίηεζε, έληππα αίηεζεο παξέρνληαη απφ ην πκβνχιην ηνπ Γηακεξίζκαηφο ζαο ή ηα θέληξα πνιηηψλ. Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα εθηππψζεηε ην έληππν αίηεζεο απφ ην αξρείν PDF πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα Πξέπεη λα ζηείιεηε ην έληππν ζην Κέληξν Δπηθνηλσλίαο (ε δηεχζπλζε βξίζθεηαη ζην νπηζζφθπιιν ηνπ παξφληνο θαηαιφγνπ) θαη λα ην ιάβνπκε έσο ηηο 2 Απξηιίνπ ην αξγφηεξν. Αλ έρεηε ππνβάιεη έληππε αίηεζε, ε πξνζθνξά ζέζεο ζα απνζηαιεί κέζσ θαλνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. πκπιεξψλεηε ην απφθνκκα θαη ην επηζηξέθεηε ζην Κέληξν Δπηθνηλσλίαο. 4 ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΑΙΣΗΗ: ύνοτη Πξνηνχ ππνβάιεηε ηελ αίηεζή ζαο, κπνξείηε λα δηαβάζεηε κηα ζχλνςε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξείραηε. Βεβαησζείηε φηη φια ηα ζηνηρεία είλαη ζσζηά πξνηνχ πξνρσξήζεηε. ΔΛΔΓΥΟ Βεβαησζείηε φηη είλαη ζσζηά φια ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο θαη φηη έρεηε ζπκπιεξψζεη ηηο ζσζηέο θαηαζθελψζεηο θαη ηηο ζσζηέο πεξηφδνπο. ε απηφ ην ζεκείν, κπνξείηε λα δείηε θαη ην θφζηνο.

5 ΑΛΛΑΓΔ Μπνξείηε λα επηζηξέςεηε φπνηε ζέιεηε ζηελ αίηεζή ζαο γηα λα θάλεηε αιιαγέο ή λα ηελ αθπξψζεηε ηειείσο. Αλ έρεηε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αίηεζή ζαο, απεπζπλζείηε ζην Κένηπο ρ ζην ηειέθσλν Ζ δηεχζπλζε βξίζθεηαη ζην νπηζζφθπιιν ηνπ παξφληνο θαηαιφγνπ. 5 ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΑΙΣΗΗ: Δπιβεβαίυζη Αθνχ νινθιεξσζεί ε αίηεζή ζαο, ζα ιάβεηε ακέζσο επηβεβαίσζε ζηελ ηζηνζειίδα. Θα ζαο ζηείινπκε επίζεο έλα κήλπκα επηβεβαίσζεο ζην ζαο. 6 ΠΡΟΦΟΡΑ Θα ζαο απνζηαιεί κηα πξνζθνξά ζέζεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θάπνηα ζηηγκή απφ ηνλ Απξίιην θαη κεηά. Έρεηε 8 εκέξεο γηα λα απνδερηείηε ή λα απνξξίςεηε ηελ πξνζθνξά. Δάν αποδεσηείηε ηην πποζθοπά, η εγγπαθή καθίζηαηαι δεζμεςηική και ζαρ αποζηέλλεηαι ηιμολόγιο πος ππέπει να εξοθληθεί ενηόρ 30 ημεπών. Δάλ απνξξίςεηε ηελ πξνζθνξά, ελδέρεηαη λα πξνζθέξνπκε ηε ζέζε ζε θάπνηνλ άιιν αηηνχληα. Σπρφλ αθχξσζε θαηφπηλ δεζκεπηηθήο εγγξαθήο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί εγγξάθσο θαη γίλεηαη απνδεθηή κφλν ζε πεξίπησζε αζζελείαο ηνπ παηδηνχ ζαο. Ζ αθχξσζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηαηξνχ. 7 ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΧΗ Σνλ κήλα Μάην, νη θαηαζθελψζεηο παξέρνπλ ζηα παηδηά θαη ζηνπο γνλείο ηνπο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθήλσζε πνπ έρνπλ επηιέμεη. Θα εηδνπνηεζείηε επίζεο ζρεηηθά κε ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν γηα ηε κεηάβαζε ζηελ θαηαζθήλσζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα παξαβξεζείηε ζε απηέο ηηο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ψζηε λα γλσξίζεηε ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπγθαηαζθελσηέο θαη λα απαληεζνχλ νη απνξίεο ζαο. 8 ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΧΗ Οη θαηαζθελψζεηο είλαη ππεχζπλεο γηα ηε κεηάβαζε ησλ παηδηψλ απφ θαη πξνο ηελ θαηαζθήλσζε. Ζ κεηαθίλεζε κπνξεί λα γίλεηαη, γηα παξάδεηγκα, κε αζηηθφ ιεσθνξείν ή πνχικαλ, κε ζπλνδεία ελφο εθπξνζψπνπ ή νκαδάξρε ηεο θαηαζθήλσζεο. Ο ππεχζπλνο ηεο θαηαζθήλσζεο ζα παξάζρεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο ηνλ Μάην. Αλππνκνλνχκε λα ιάβνπκε ηελ αίηεζή ζαο! Πψο πεξλάκε ζηελ θαηαζθήλσζε; Γηαβάζηε ηηο εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηηο ζεξηλέο θαηαζθελψζεηο εδψ! Ayman, 12 εηψλ Πφζεο θνξέο έρεηο πάεη θαηαζθήλσζε; Έρσ πάεη δχν θνξέο θαηαζθήλσζε. Ζ ηειεπηαία θνξά ήηαλ ε θαιχηεξε. Δίρε πην πνιιή πιάθα, πεξηζζφηεξα θνξίηζηα, θαη αγφξηα θπζηθά, δηάθνξεο ειηθίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Καη ηνπο θαιχηεξνπο νκαδάξρεο. Απηή ηε θνξά πήγα κφλνο κνπ. Σελ επφκελε κπνξεί λα πάσ κε θάπνηνλ θίιν, αιιά μέξσ ήδε πνιιά άηνκα. Μνπ αξέζεη λα κηιάσ γηα ηελ θαηαζθήλσζε κε ηνπο θίινπο κνπ ζην ζρνιείν. Απηνί λνκίδνπλ φηη είλαη βαξεηφ λα πεγαίλεηο θαηαζθήλσζε, αιιά είλαη πνιχ σξαία, θάλεηο πεξηζζφηεξνπο θίινπο.

6 Πνην είλαη ην θαιχηεξν πξάγκα ζηελ θαηαζθήλσζε; Οη θίινη, πνπ είκαζηε καδί ζπλέρεηα. Καη θάλεηο πνιινχο λένπο θίινπο. Δπηθνηλσλψ αθφκε κε κεξηθνχο θαη βξηζθφκαζηε ηα ζαββαηνθχξηαθα. Καηάγνληαη απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ηνθρφικεο. Ση θάλεηε ζηελ θαηαζθήλσζε; Σα πάληα. Πεξλάκε ρξφλν παξέα, θάλνπκε δξαζηεξηφηεηεο. Πην πνιιή πιάθα έρνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο, γηαηί έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα βξηζθφκαζηε φινη καδί. Κάλακε πεδνπνξίεο. Δίρακε ηελ «πεδνπνξία ηεο πνιπηέιεηαο» θαη ηελ «πεδνπνξία ηνπ ζαλάηνπ». Δγψ ήκνπλ κηθξφο θαη έθαλα ηελ πεδνπνξία ηεο πνιπηέιεηαο, πνπ είρε θαη βαξθάδα. Οη άιινη έθαλαλ ηελ πεδνπνξία ηνπ ζαλάηνπ. Πεξπάηεζαλ κε ζαθίδηα πιάηεο. Ννκίδσ φηη έθαλαλ ηνπιάρηζηνλ 10 ρηιηφκεηξα. Αιιά ζπλαληεζήθακε ζην ίδην κέξνο. Φηάζακε πξψηα εκείο πνπ θάλακε ηελ πεδνπνξία ηεο πνιπηέιεηαο. Καηαζθελψζακε θηφιαο. Δίρε πνιιά κπξκήγθηα, αιιά ήηαλ πνιχ σξαία παξφια απηά. Κάλακε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ιεκβνδξνκίεο. Μαγεηξέςακε κφλνη καο γηα λα δνχκε αλ κπνξνχκε. Οη νκαδάξρεο ήηαλ εθεί, αιιά θαζφηαλ απιψο θαη καο θνηηνχζαλ. Αιιά είρε πνιιή πιάθα. Έκαζα λα πξνζέρσ ηνλ εαπηφ κνπ, λα καγεηξεχσ θαη δηάθνξα άιια. Μπνξείο λα παο θαη γηα θνιχκπη, φκσο εγψ δελ ήζεια γηαηί είρε θξχν. Αιιά πήγα δχν θνξέο. Γηαθνξεηηθά, πεξλνχζα ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κνπ ζηε ζάνπλα. Μηα κέξα δηνξγαλψζεθε «αλαδήηεζε ρξπζνχ», θαη έπξεπε λα πάκε θαη λα καδέςνπκε ρξπζέο πέηξεο θαη λα ηηο θέξνπκε ζηελ θαηαζθήλσζε ρσξίο λα αθήζνπκε ηνπο θιέθηεο λα καο ηηο πάξνπλ. ηαλ ηειεηψζακε, παίμακε θξπθηφ κε ηνπο νκαδάξρεο. ηαλ ηνπο βξήθακε, πεξπαηήζακε κέρξη ηε ιίκλε θαη ηνπο πεηάμακε κέζα. Ήηαλ θαληαζηηθά! Σνπο ζπξψμακε ζρεδφλ φινπο κέζα! Οη νκαδάξρεο ήηαλ ληπκέλνη ιεζηέο θαη ήηαλ απηνί πνπ πξνζπαζνχζαλ λα καο αξπάμνπλ ην ρξπζφ. Σελ πξψηε θνξά πνπ πήγα, έπαημα πνιχ πνδφζθαηξν. Κάζε κέξα! Γελ ην έθαλα απηφ πέξπζη ην θαινθαίξη. Απηή ηε θνξά είρε πην πνιιή πεξηπέηεηα θαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δίρε πην πνιιή πιάθα. Θέισ λα μαλαπάσ ηνπ ρξφλνπ θαη λα θάλσ αίηεζε λσξίο. Ζ θαηαζθήλσζε είλαη σξαία, γίλνληαη πνιιά πξάγκαηα. Έρεηο ηελ επθαηξία λα κπεηο ζε απηφλ ηνλ θαηάινγν γηα παξάδεηγκα. Θέισ απιψο λα πσ φηη ε θαηαζθήλσζε είλαη ην θαιχηεξν πξάγκα ζηνλ θφζκν! Felicia & Sanna, 16 εηψλ Πφζεο θνξέο έρεηε πάεη θαηαζθήλσζε; Έρνπκε πάεη πνιιέο θνξέο. Έρνπκε πάεη θαη νη δχν ζηελ θαηαζθήλσζε καγεηξηθήο, ε νπνία δελ ππάξρεη πιένλ, κεηά πήγακε ζηελ θαηαζθήλσζε επηδείμεσλ, ζηελ θαηαζθήλσζε πεξηπέηεηαο θαη ηειεπηαία ζηελ θαηαζθήλσζε πδάηηλσλ δξαζηεξηνηήησλ/θνιχκβεζεο, φπνπ πεξάζακε δχν θαινθαίξηα ζηε ζεηξά. Πνην είλαη ην θαιχηεξν πξάγκα ζηελ θαηαζθήλσζε; Κάλεηο λέεο γλσξηκίεο θαη αζρνιείζαη κε πνιιά πξσηφγλσξα πξάγκαηα, πξάγκαηα πνπ δελ θάλεηο ζην ζπίηη. Έρεηο πάληα θάηη λα θάλεηο. Σνλ πξψην ρξφλν πήγα κφλε κνπ, θαη ε δηαδξνκή κε ην ιεσθνξείν δελ ήηαλ ηφζν θαιή, αιιά φηαλ έθηαζα ζην δσκάηηφ κνπ, βξήθα έλα θνξίηζη εθεί πνπ κνπ κίιεζε. ινη ήηαλ πνιχ θαινί, ραξνχκελνη, πξνζέρνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Πνιιά παηδηά πεγαίλνπλ κφλα ηνπο, δελ είλαη παξάμελν. Αιιά δελ είζαη πνηέ κφλνο, ππάξρεη πάληα θάπνηνο άιινο πνπ βξίζθεηαη εθεί ρσξίο παξέα. Σνλ πξψην ρξφλν, κνπ έιεηςε ιίγν ην ζπίηη κνπ, αιιά κνπ πέξαζε ζε ιίγεο κέξεο. Γελ έρεηο πνιχ ρξφλν λα λνζηαιγήζεηο ην ζπίηη ζνπ, γηαηί ζπκβαίλνπλ πάληα ηφζν πνιιά. Καη κπνξείο

7 λα ηειεθσλήζεηο αλ ζέιεηο. ηελ θαηαζθήλσζή καο, κπνξνχζεο λα πάξεηο ηειέθσλν ζην ζπίηη ζνπ κέξα παξά κέξα, αιιά δελ επηηξέπνληαλ ηα θηλεηά. ηελ πξψηε θαηαζθήλσζε κπνξνχζακε λα έρνπκε θηλεηά, αιιά φινη θνηηνχζαλ ην ηειέθσλφ ηνπο ζπλέρεηα. Ννκίδσ είλαη θαιχηεξν λα κελ επηηξέπνληαη ηα θηλεηά ηειέθσλα. Ση θάλεηε ζηελ θαηαζθήλσζε; Δίκαζηε έμσ ζρεδφλ φιε κέξα, εθηφο αλ βξέρεη νπφηε βιέπνπκε ηαηλία κεξηθέο θνξέο. Σξψκε καδί πξσηλφ θαη κεηά νη νκαδάξρεο κάο ιέλε ηη έρνπλ ζρεδηάζεη λα θάλνπκε. Καη ζην κεζεκεξηαλφ, καο ιέλε ηη ζα γίλεη ην απφγεπκα. πρλά ρσξηδφκαζηε ζε δηάθνξεο νκάδεο, ψζηε λα θάλνπλ φινη θάηη πνπ ηνπο αξέζεη. Μηα νκάδα κπνξεί λα πάεη γηα θνιχκπη ελψ κηα άιιε κέλεη ζηελ θαηαζθήλσζε θαη θάλεη ρεηξνηερλίεο, θαη κηα άιιε νκάδα κπνξεί λα πάεη ζην δάζνο. ηε ζπλέρεηα ρσξηδφκαζηε ζε κηθξφηεξεο νκάδεο θαζνδήγεζεο. Οη νκαδάξρεο είλαη νη θαζνδεγεηέο θαη ζε απηνχο πεγαίλνπκε αλ ζέινπκε λα κηιήζνπκε, λα ξσηήζνπκε θάηη ή αλ καο ιείπεη ην ζπίηη καο. Δίλαη πην εχθνιν λα κηιήζεηο ζηελ νκάδα θαζνδήγεζεο γηαηί δελ αθνχλε πνιινί. ηελ αξρή, κέλνπκε γεληθά κε ηελ νκάδα θαζνδήγεζεο θαη είλαη επθνιφηεξν λα γλσξηζηνχκε κεηαμχ καο έηζη. Οη νκαδάξρεο είλαη πνιχ θαινί. ε θαηαιαβαίλνπλ φηαλ έρεηο αλάγθε λα κηιήζεηο γηα θάηη. Γελ επηηξέπεηαη λα πνπλ ηη είπακε ζε θαλέλαλ άιιν θαη είλαη πάληα πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχλ. Δίλαη πεξηζζφηεξνη θίινη καο παξά αγρσκέλνη ελήιηθεο. Ζ θαηαζθήλσζε είλαη κηα αμέραζηε εκπεηξία, έρεη πξαγκαηηθά πνιιή πιάθα θαη ζέισ ηα παηδηά κνπ λα πάλε θαηαζθήλσζε φηαλ κεγαιψζνπλ. Αθφκε θαη φηαλ έρεηο κεγαιψζεη ιίγν, ληψζεηο ζαλ παηδί φηαλ είζαη θαηαζθήλσζε. Έρεηο ηελ επθαηξία λα παίμεηο θαη απιψο λα δήζεηο. Δίλαη σξαίν λα μεθεχγεηο ιίγν απφ ηα απηνθίλεηα θαη ηελ πφιε. Καη απφ ηα θηλεηά ηειέθσλα! Awa, 14 εηψλ Πφζεο θνξέο έρεηο πάεη θαηαζθήλσζε; Έρσ πάεη θαηαζθήλσζε πέληε θνξέο. Πψο απνθάζηζεο λα παο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηαζθήλσζε; Ήκνπλ 8 ρξνλψλ ηελ πξψηε θνξά πνπ πήγα θαηαζθήλσζε. Κάπνηα κεγαιχηεξα θνξίηζηα απφ ην ζρνιείν κηινχζαλ πνιχ γηα ηελ θαηαζθήλσζε θαη έιεγαλ φηη ζα πήγαηλαλ ζε απηήλ. Έηζη ζέιεζα λα πάσ θη εγψ. Μνπ θάλεθε πσο ζα ήηαλ πνιχ σξαία. Αξρηθά ζα πήγαηλα κε κηα θίιε πνπ είρε δηαιέμεη ηελ ίδηα θαηαζθήλσζε κε ηα θνξίηζηα ζην ζρνιείν, αιιά κεηά άιιαμε γλψκε νπφηε πήγα κε ηνλ δίδπκν αδεξθφ κνπ. Δίρε πνιιή πιάθα, νπφηε ζπλέρηζα λα πεγαίλσ. Ση ζα θάλεηο ηνπ ρξφλνπ; Θα είζαη πνιχ κεγάιε γηα θαηαζθήλσζε; Σνπ ρξφλνπ είλαη ε ηειεπηαία ρξνληά πνπ κπνξψ λα πάσ θαηαζθήλσζε, αιιά κνπ ππνζρέζεθαλ φηη κπνξψ λα μαλαπάσ σο εθπαηδεπφκελε θαη κεηά λα γίλσ νκαδάξρηζζα. Ίζσο κπνξέζσ λα δνπιέςσ εθεί ην θαινθαίξη ηνπ ρξφλνπ. Πφζα παηδηά καδεχνληαη ζηελ θαηαζθήλσζε; ηελ θαηαζθήλσζε πνπ πεγαίλσ εγψ ήηαλ πεξίπνπ 40 παηδηά, ζε δχν θηίξηα. Μέλνπλ ζην ίδην θηίξην αγφξηα θαη θνξίηζηα, αιιά ζε δσκάηηα αγνξηψλ θαη δσκάηηα θνξηηζηψλ, φρη αλαθαηεκκέλα. Σα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα έρνπλ ρσξηζηά δσκάηηα. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά θάλνπλ παξέα φια καδί. Γελ έρεη ζεκαζία αλ είζαη 8 ρξνλψλ ή 14. Κάλεηο γξήγνξα λέεο γλσξηκίεο, παξφιν πνπ ηα λέα παηδηά είλαη ληξνπαιά ζηελ αξρή. Οξηζκέλα παηδηά έξρνληαη κφλα ηνπο θαη ληξέπνληαη ιίγν.

8 Πνην είλαη ην θαιχηεξν πξάγκα ζηελ θαηαζθήλσζε; Σν θαιχηεξν πξάγκα ζηελ θαηαζθήλσζε είλαη φηη αζρνιείζαη πάληα κε θάηη. ην ζπίηη θάζεζαη απιψο κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή. ηελ θαηαζθήλσζε έρνπκε ηξεηο ή ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο ηελ εκέξα. Γελ θάζεζαη απιψο κέζα ζην ζπίηη θαη βαξηέζαη. Γλσξίδεηο άηνκα, θεχγεηο καθξηά απφ ηνπο γνλείο, ηα πάληα! Μεξηθέο θνξέο ζνπ ιείπεη ην ζπίηη, αιιά εγψ δελ ζέιεζα πνηέ λα θχγσ. Ζ λνζηαιγία πεξλάεη ζχληνκα. Οη νκαδάξρεο είλαη θαινί θαη είλαη έλαο αθφκε ιφγνο πνπ πεγαίλσ ζηελ ίδηα θαηαζθήλσζε. ΓΡΑΦΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΤΝΣΑΚΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ: Cecilia Frank, Frank Etc. AB ΔΚΣΤΠΧΖ: Edita AB ΑΡ. ΑΝΣΗΣΤΠΧΝ: ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΔΞΧΦΤΛΛΟΤ: Tetra Images/Nordic Photos ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΦΤΗΚΧΝ ΣΟΠΗΧΝ: Photodisc θαη Linnea Frank, πεηξψκαηα Jeanette Woiski ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ: Αζιεηηθή θαηαζθήλσζε Backis, θσηνγξαθία ρεξηψλ, Chad Ehlers/Tiofoto Granliden, Ester Sorri/Folio Lindängen, Nina Hellström/Tiofoto Solgården, NordicPhotos Καηαζθήλσζε εμεξεπλήζεσλ Solvik, αγφξη, NordicPhotos Strand, Erik Leonsson/Maskot Strandhem, NordicPhotos Καηαζθήλσζε δψσλ Stugorna, θνξίηζη, Niclas Andersson/NordicPhotos Östergården, Lars Dahlström/Tiofoto. Άιιεο θσηνγξαθίεο απφ ηνπο δηάθνξνπο δηνξγαλσηέο θαηαζθελψζεσλ. Δδψ είκαζηε! Απηφο ν ράξηεο δείρλεη πνχ βξίζθνληαη νη θαηαζθελψζεηο καο. Λεπηνκεξέζηεξε πεξηγξαθή παξέρεηαη ζηε ζειίδα θάζε θαηαζθήλσζεο ζηνλ παξφληα θαηάινγν. Οη επφκελεο δχν ζειίδεο πεξηέρνπλ φ,ηη πξέπεη λα μέξεηε γηα ηηο ειηθίεο, ηηο πεξηφδνπο θαη ηε ζεκαηηθή φισλ ησλ θαηαζθελψζεσλ. Granö gård Granbo Strandhem Strand Granliden Granvik Lindängen Starrbäcken Solvik Solgården Björkbacken Anton Wassberg Backis Uddis Östergården Stugorna Akka Djuprämmen Udden Ivarsudde Ηζηηνθφξν Ellen Skeppsholmsgården

9 Καηαζθήλσζε ηζηηνπινΐαο Rånö Synsholmen Barnens Ö ηνθρφικε Θεμαηική Akka Πεξηπέηεηα θελέο Värmland, πεξ. 300 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Utepedagogik Sverige AB Anton Wassberg Υνξφο Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Backis Αζιεηηζκφο Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Björkbacken Μνπζηθή Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Djuprämmen Καηαζθήλσζε πδάηηλσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα λένπο θιηλψλ Värmland, 300 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε

10 Utepedagogik Sverige AB Granbo θεληθέο ηέρλεο Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Granliden Παξαδνζηαθνχ ηχπνπ Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Granvik Κηλεκαηνγξάθνο Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Granö gård θεληθέο ηέρλεο Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Ivarsudde Παξαδνζηαθνχ ηχπνπ θιηλψλ Vätö, βνξεηναλαηνιηθά ηνπ Norrtälje Stiftelsen Birkagården Lindängen Παξαδνζηαθνχ ηχπνπ Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε

11 Καηαζθήλσζε ηζηηνπινΐαο Rånö Ηζηηνπινΐα Νφηην αξρηπέιαγνο ηνθρφικεο Arbacia AB Ηζηηνθφξν Ellen Ηζηηνπινΐα κε ζθάθνο κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο ην ζθάθνο Αξρηπέιαγνο ηνθρφικεο Stiftelsen ηζηηνθφξν Ellen Skeppsholmsgården Ηζηηνπινΐα κε ζθάθνο κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο ηα ζθάθε Αξρηπέιαγνο ηνθρφικεο Stiftelsen Skeppsholmsgården Solgården Παξαδνζηαθνχ ηχπνπ Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Solvik Δμεξεπλήζεηο Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Starrbäcken Παξαδνζηαθνχ ηχπνπ Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Strand Παξαδνζηαθνχ ηχπνπ

12 Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Strandhem Παξαδνζηαθνχ ηχπνπ Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Stugorna Εψα Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Synsholmen Παξαδνζηαθνχ ηχπνπ ε λεζί ζην αξρηπέιαγνο Αγ. Άλλαο Synsholmens Kolloförening Udden Καηαζθήλσζε πδάηηλσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα παηδηά θιηλψλ Värmland, πεξ. 300 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Utepedagogik Sverige AB Uddis Μνπζηθή Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Östergården Παξαδνζηαθνχ ηχπνπ Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε

13 Αξ. πεξηφδσλ Αξ. εκεξψλ ΗΟΤΝΗΟ ΗΟΤΛΗΟ ΑΤΓΟΤΣΟ Akka σολικά έηη θελέο, πεξ άηνκα ζε θάζε ζθελή, ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα θνηκνχληαη ρσξηζηά. 13/6 22/6 23/6 2/7 3/7 12/7 13/7 22/7 23/7 1/8 2/8 11/8 12/8 20/8 9 εκέξεο Joel Fänge Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο Utepedagogik Sverige AB Ζ θαηαζθήλσζε πεξηπέηεηαο βξίζθεηαη ζην Värmland, ζε απφζηαζε 300 ρικ. πεξίπνπ απφ ηε ηνθρφικε. Καηαζθήλσζε πεξηπέηεηαο Akka Με ράζεηε απηή ηε θαληαζηηθή πεξηπέηεηα! Σηο πνπ ζα πεξάζεηε ζηελ θαηαζθήλσζε πεξηπέηεηαο ζην Värmland ζα ζπκκεηέρεηε ζε πξσηφγλσξεο δξαζηεξηφηεηεο. Θα θάλεηε θαλφ ζηηο απίζηεπηεο πδάηηλεο δηαδξνκέο ηνπ Värmland, ζα θηηάμεηε ζρεδία θαη ζα θαηεβείηε ην πνηάκη, ζα κάζεηε λα καγεηξεχεηε ζηε θσηηά, ζα πάηε γηα ςάξεκα, ζα παίμεηε παηρλίδηα, ζα παίμεηε canoe handball θαη πνιιά άιια.

14 Σν ζνχξνππν ζα θνιπκπάκε παξέα θαη ζα καδεπφκαζηε γχξσ απφ ηε θσηηά γηα λα ραιαξψζνπκε, λα πνχκε ηζηνξίεο θαη γηαηί φρη λα ηξαγνπδήζνπκε. Σα βξάδηα καο ζα ηα πεξλάκε ζηηο ζθελέο, ελψ νη ηνικεξνί, ζα θνηκνχληαη θάησ απφ ηα αζηέξηα Έλαο λεαξφο θαηαζθελσηήο είπε: «Πνηέ δελ θαληάζηεθα φηη ζα δνχζα φια απηά πνπ θάλακε. Θα ηα ζπκάκαη φιε κνπ ηε δσή.» ηελ θαηαζθήλσζε πεξηπέηεηαο ζην Värmland ζπκκεηέρεηε θη εζείο ζηηο απνθάζεηο γηα ην πξφγξακκα ηεο εκέξαο. Έηζη θηηάρλνπκε καδί ηελ πεξηπέηεηα ηεο δσήο ζαο. Αλ ζέιεηε λα κάζεηε πεξηζζφηεξα, επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο. Anton Wassberg /6 23/6 26/6 5/7 8/7 17/7 19/7 27/7 9 εκέξεο 30/7 8/8 10/8 19/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε ρνξνχ Anton Wassberg βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη θφιπν γηα θνιχκπη. Καηαζθήλσζε ρνξνχ Anton Wassberg Barnens Ö Ζ ηδαληθή θαηαζθήλσζε γηα αγφξηα θαη θνξίηζηα πνπ ιαηξεχνπλ ην ρνξφ ζε θάζε εθδνρή ηνπ. Παξέρνπκε ζεκηλάξηα δηαθνξεηηθψλ ζηπι ρνξνχ, φπσο ρνξφο ηνπ δξφκνπ, ηδαδ θαη κνληέξλνο ρνξφο. Ο ρνξφο ηνπ δξφκνπ πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηπι, έηζη ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα δνθηκάζεηε λα ρνξέςεηε house, hip-hop, locking, popping θαη breaking. Γελ ρξεηάδνληαη πξνρσξεκέλεο γλψζεηο, απιά έλα ελδηαθέξνλ γηα ην ρνξφ.

15 Μαζαίλνπκε ηα βαζηθά βήκαηα κε ηνπο δαζθάινπο ρνξνχ θαη θηηάρλνπκε δηαθνξεηηθέο ρνξνγξαθίεο. ην ηέινο, ηα ελψλνπκε φια απηά ζηηο θιεηζηέο ή αλνηρηέο ζθελέο παξαζηάζεσλ θαη πξνζθέξνπκε έλα κεγάιν, θαληαζηηθφ ρνξεπηηθφ πξφγξακκα. Δθηφο απφ ην ρνξφ, ππάξρεη, θπζηθά, ρξφλνο γηα δηαζθεδαζηηθέο θαηαζθελσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ειηνζεξαπεία θαη θνιχκπη, θάξζεο, πνδφζθαηξν, ρεηξνηερλίεο, πεξηπέηεηεο θαη ρνξφο ζηε ληηζθνηέθ. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη λα δηαζθεδάζνπκε φινη καδί. Δηνηκαζηείηε γηα ππέξνρεο θαινθαηξηλέο κέξεο κε ρνξφ, ξπζκφ θαη θάζε είδνπο δηαζθέδαζε! Backis Κνηλή ηξαπεδαξία κε ηε κνπζηθή θαηαζθήλσζε Uddis (36 παηδηά). Σα παηδηά γεπκαηίδνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο. 14/6 25/6 28/6 9/7 12/7 23/7 25/7 5/8 8/8 19/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Backis βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη ηδησηηθφ θφιπν γηα θνιχκπη. Αζιεηηθή Καηαζθήλσζε Backis Barnens Ö Μηα ζέζε ζηελ νκάδα! Ζ αζιεηηθή θαηαζθήλσζε πξνζθέξεη έλα πιήξεο πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ γηα θνξίηζηα θαη αγφξηα πνπ αγαπάλε ηελ άζθεζε θαη λα δνθηκάδνπλ θαηλνχξηα πξάγκαηα. Μπνξείηε λα θάλεηε παζίγλσζηα θαη ιηγφηεξν γλσζηά αζιήκαηα, φπσο πνδφζθαηξν, γπκλαζηηθή θαη αθξνβαηηθά, πνιεκηθέο ηέρλεο, αγψλεο θαγηάθ, αγσλίζκαηα ζηίβνπ, κπέηδκπνι, πνδειαζία βνπλνχ, θξίζκπη θαη βφιετ.

16 Δθηφο απφ ηνλ αζιεηηζκφ, ππάξρεη άθζνλνο ρξφλνο γηα δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηαζθελσηηθήο δσήο, φπσο θνιχκπη θαη βαξθάδεο, πεδνπνξία, ηξακπνιίλν, θπλήγη ζεζαπξνχ, πεξίπαηνο θαληαζκάησλ, ρεηξνηερλίεο, ςάξεκα, ηα λνζηηκφηεξα ηζνπξέθηα ηνπ θφζκνπ, ρνξφ ζηε ληηζθνηέθ θαη ηξειέο πιάθεο. Σν πξνζσπηθφ ηεο θαηαζθήλσζεο είλαη πξφζραξνη, εμεηδηθεπκέλνη νκαδάξρεο κε πνιπεηή εκπεηξία ζε εξγαζία ζε θαηαζθελψζεηο θαη αζιεηηθέο ελψζεηο γηα λένπο. ηελ θαηαζθήλσζε Backis ππάξρεη πάληα θάηη επράξηζην λα θάλνπκε θαη πξνζθέξνπκε κεγάιε πνηθηιία αζιεκάησλ. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηε δηαζθέδαζε θαη ζηελ νκαδηθφηεηα. Björkbacken /6 28/6 1/7 14/7 17/7 30/7 2/8 15/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Björkbacken βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη θφιπν γηα θνιχκπη. Μνπζηθή θαηαζθήλσζε Björkbacken Barnens Ö Ζ επηηπρία ζπλερίδεηαη κε κηα κνπζηθή θαηαζθήλσζε γηα φινπο! Σα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα πνπ έξρνληαη ζην Björkbacken κνηξάδνληαη θάηη θνηλφ: ηελ αγάπε ηνπο γηα ηε κνπζηθή. Γελ έρεη θακία απνιχησο ζεκαζία αλ δελ έρεηε πηάζεη πνηέ πξηλ ζηα ρέξηα ζαο θάπνην κνπζηθφ φξγαλν ή αλ αζρνιείζηε έλζεξκα κε ηε κνπζηθή. Σν ζεκαληηθφ είλαη λα ζαο αξέζεη ε κνπζηθή ζηα ππφινηπα ζα βνεζήζνπκε εκείο. Πξνζθέξνπκε δηάθνξα κνπζηθά πξνγξάκκαηα ζε πιήξσο εμνπιηζκέλεο αίζνπζεο. Μπνξείηε λα παίμεηε δηάθνξα φξγαλα, λα γξάςεηε ηξαγνχδηα, λα θηηάμεηε ην δηθφ ζαο ζπγθξφηεκα, λα θάλεηε πξφβεο θαη λα παίμεηε δσληαλά ζηελ ηειηθή παξάζηαζε.

17 πσο ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο θαηαζθελψζεηο καο, έρνπκε άθζνλν ρξφλν θαη γηα άιιεο δηαζθεδαζηηθέο θαηαζθελσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θνιχκπη θαη ειηνζεξαπεία, πεδνπνξία, θπλήγη ηνπ ζεζαπξνχ κε θαλφ, πνδφζθαηξν θαη ρνξφ ζηε ληηζθνηέθ. Καη ζπκκεηέρεηε θη εζείο ζηηο απνθάζεηο καδί θηηάρλνπκε έλα αμέραζην θαινθαίξη. Djuprämmen θιηλψλ Κνηλή ηξαπεδαξία κε ηελ θαηαζθήλσζε Udden (35 παηδηά) Σα παηδηά γεπκαηίδνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο. 13/6 26/6 27/6 10/7 11/7 24/7 25/7 7/8 8/8 20/8 13 εκέξεο Joel Fänge, Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο Utepedagogik Sverige AB Ζ θαηαζθήλσζε πδάηηλσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα λένπο Djuprämmen βξίζθεηαη ζην Värmland, ζε απφζηαζε 300 ρικ. πεξίπνπ απφ ηε ηνθρφικε. Καηαζθήλσζε πδάηηλσλ δξαζηεξηνηήησλ Djuprämmen γηα λένπο Διάηε ζην Djuprämmen, ηελ θαηαζθήλσζε γηα λένπο πνπ πξνζθέξεη κεγάιεο δφζεηο δξάζεο. Ζ θαηαζθήλσζε πδάηηλσλ δξαζηεξηνηήησλ Djuprämmen βξίζθεηαη ζε κηα ιίκλε κε θξπζηάιιηλα λεξά. Κάλνπκε βφιηεο ζε θνπζθσηέο θνπινχξεο θαη κπαλάλεο πνπ ηηο ηξαβάεη ηδεη-ζθη, θάλνπκε θαλφ, ζηίβν κάρεο ζε κεγάιν πςφκεηξν, θαηαζθεπάδνπκε ζρεδίεο θαη βνπηάκε απφ ην ζαιάζζην ηξακπνιίλν. Φπζηθά, έρνπκε ρξφλν θαη γηα λα ραιαξψζνπκε ζηνλ ήιην θαη λα αξάμνπκε ζηηο μαπιψζηξεο. Καη ηη ιέηε γηα ζπα ζηε ιίκλε-ζάνπλα, γηα ηε ζρνιή DJ/ζηνχληην κνπζηθήο, γηα έλα ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ, γηα ζθπηαινδξνκίεο κε θαλφ, γηα κνλνκαρίεο, γηα ρνξφ ζηε ληηζθνηέθ, γηα πεηξάγκαηα, γηα κπνπγειψκαηα θαη πνιιά αθφκε; Απνθαζίδνπκε φινη καδί. Θα πεξάζνπκε έλα θαινθαίξη γεκάην κε ζπγθινληζηηθέο εκπεηξίεο, θαηλνχξηεο θηιίεο, θαιέο αλακλήζεηο θαη πνιιά γέιηα!

18 Έλαο λεαξφο θαηαζθελσηήο είπε: «Έλαο θίινο κε ξψηεζε πψο πεξλάκε ζην Djuprämmen. Σνπ είπα έια καδί κνπ ηνπ ρξφλνπ, πξέπεη λα ην δήζεηο γηα λα θαηαιάβεηο. Ήηαλ ην θαιχηεξν θαινθαίξη ηεο δσήο καο». Αλ ζέιεηε λα κάζεηε πεξηζζφηεξα, επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο. Granbo /6 28/6 1/7 14/7 17/7 30/7 2/8 15/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Granbo βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη ηδησηηθφ θφιπν γηα θνιχκπη. Θεαηξηθή θαηαζθήλσζε Granbo Barnens Ö Ζ αίζνπζα είλαη γεκάηε. Πάξηε ηε ζέζε ζαο ζηε ζθελή. Ζ παξάζηαζε αξρίδεη! ε απηή ηελ θαηαζθήλσζε κπνξείηε λα δνθηκάζεηε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζέαηξν θαη ηε δσή ζην παιθνζέληθν. Γελ ρξεηάδεηαη λα έρεηε πξνεγνχκελε εκπεηξία! Λακβάλεηε ππνζηήξημε θαη εκςχρσζε απφ ηνπο νκαδάξρεο καο, πνπ είλαη φινη ηνπο έκπεηξνη επαγγεικαηίεο εζνπνηνί, κνπζηθνί, εθπαηδεπηέο θαη ρνξεπηέο, κε πξνυπεξεζία ζε πξνγξάκκαηα γηα λένπο. Μαδί θηηάρλνπκε κηα θαληαζηηθή παξάζηαζε κε φ,ηη καο δηαζθεδάδεη: ρνξφο, ηξαγνχδη, αθξνβαηηθά, ηαρπδαθηπινπξγία θαη αλέθδνηα. Ζ παξάζηαζε δίλεηαη ζηε ζθελή ζεάηξνπ γηα ηνπο ζπγγελείο, ηνπο θίινπο θαη ηα ππφινηπα παηδηά ηεο θαηαζθήλσζεο. αο αξέζεη ε κνπζηθή; Πέξπζη θαηαζθεπάζακε κηα κηθξή κνπζηθή ζθελή φπνπ κπνξείηε λα δνθηκάζεηε λα παίμεηε κπάζν, ειεθηξηθή θηζάξα ή ληξακο.

19 Πξνζθέξνπκε επίζεο πνιιέο άιιεο δηαζθεδαζηηθέο θαηαζθελσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο κνλνκαρίεο, θνπηί κε θνπίδ, παηρλίδη κπζηεξίνπ, ρνξφ ζηε ληηζθνηέθ, πνδφζθαηξν, θνιχκπη θαη ραιάξσζε ζηελ παξαιία. αο πεξηκέλνπκε γηα λα πεξάζνπκε καδί ζαο κεξηθέο δηαζθεδαζηηθέο θαη μεθνχξαζηεο θαινθαηξηάηηθεο εκέξεο! Granliden /6 23/6 26/6 5/7 8/7 17/7 19/7 27/7 9 εκέξεο 30/7 8/8 10/8 19/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Granliden βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη ηδησηηθφ θφιπν γηα θνιχκπη. Granliden Barnens Ö Καισζνξίζαηε ζηε ραξνχκελε, δεκνθηιή θαηαζθήλσζή καο πνπ ζθχδεη απφ δσληάληα, δξαζηεξηφηεηεο θαη απίζηεπηεο πιάθεο. Θα πεξάζεηε πνιιέο ππέξνρεο θαινθαηξηάηηθεο εκέξεο εδψ ζην Granliden, ζα θάλεηε πάξα πνιινχο θαηλνχξηνπο θίινπο θαη ζα δήζεηε ζαπκάζηεο εκπεηξίεο. πλδπάδνπκε ζπλαξπαζηηθά παηρλίδηα, φπσο αλαδήηεζε ρξπζνχ θαη κνλνκαρίεο, κε πην ήξεκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ρεηξνηερλίεο, ηχπσκα ζηάκπαο ζε ηη-ζεξη θαη κπάξκπεθηνπ. Δθηφο απφ ηε δηαζθέδαζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ θαηαζθήλσζε, ζα γεκίδνπκε ην ρξφλν καο κε πνιιή ειηνζεξαπεία θαη θνιχκπη, κπνπγειψκαηα θαη θαλφ.

20 Σν γήπεδν πνδνζθαίξνπ καο δελ είλαη κφλν γηα αγψλεο πνδνζθαίξνπ παίδνπκε θαη rounders θαη πνιιά άιια επράξηζηα παηρλίδηα. Κάλνπκε πεδνπνξίεο θαη θνηκφκαζηε θάησ απφ ηα αζηέξηα ή ζε ζθελέο, ηξψκε ςεηέο κπαλάλεο κε ζνθνιάηα, ςήλνπκε ινπθάληθα θαη πεγαίλνπκε γηα ςάξεκα. Πεξηηηφ λα πνχκε φηη ζα έρνπκε θαη ρνξφ ζηε ληηζθνηέθ θαη κηα λχρηα θαληαζκάησλ γηα ηνπο ηνικεξνχο. Οη νκαδάξρεο ηεο θαηαζθήλσζεο Granliden είλαη πξφζραξνη, ζεηηθνί θαη εμεηδηθεπκέλνη, κε αξθεηά ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζε παηδηθέο θαηαζθελψζεηο. Granvik /6 25/6 28/6 9/7 12/7 23/7 25/7 5/8 8/8 19/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Granvik βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη ηδησηηθφ θφιπν γηα θνιχκπη. Κηλεκαηνγξαθηθή θαηαζθήλσζε Granvik Barnens Ö Φψηα! Κάκεξα! Πάκε! αο αξέζεη ε ηδέα λα γπξίζεηε κηα ηαηλία πεξηπέηεηαο, κηα θνκεληί ή κηα ηαηλία ηξφκνπ πνπ ζα θάλεη ην θνηλφ λα αλαηξηρηάζεη; ηελ θαηαζθήλσζε Granvik κπνξείηε λα κάζεηε λα γπξίδεηε ηαηλίεο. Κηλεκαηνγξαθείηε κε κηα βηληενθάκεξα, δνπιεχεηε πάλσ ζε ζελάξηα, ζθελνζεηείηε, θάλεηε κνληάδ θαη θπζηθά πξσηαγσληζηείηε ζηελ ηαηλία, αλ ζέιεηε. Σελ ηειεπηαία βξαδηά, δηνξγαλψλνπκε θεζηηβάι ηαηληψλ κε βξαβεία γηα φινπο, έλα γθαιά δείπλν θαη έλαλ απνραηξεηηζηήξην ρνξφ.

21 Υξεζηκνπνηνχκε ςεθηαθέο θάκεξεο θαη θάλνπκε κνληάδ ζε κεραλήκαηα Vegas 9, πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ήρνπ, γξαθηθψλ θαη άιισλ εθέ. Σν γχξηζκα κηαο ηαηλίαο έρεη πιάθα έηζη είλαη γηα εκάο ζηελ θαηαζθήλσζε Granvik. Γελ ρξεηάδεηαη λα έρεηε πξνεγνχκελε εκπεηξία. ηαλ δελ γπξίδνπκε ηαηλίεο, καο αξέζεη λα αζρνινχκαζηε κε άιιεο θαινθαηξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θαλφ, ηέληο, πεδνπνξία, βξαδηλέο πεξηπέηεηεο, ρνξφ ζηε ληηζθνηέθ θαη, θπζηθά, πνιχ θνιχκπη. Διπίδνπκε λα ζαο δνχκε θέηνο ην θαινθαίξη! Granö gård /6 28/6 1/7 14/7 17/7 30/7 2/8 15/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Granö gård βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη ηδησηηθφ θφιπν γηα θνιχκπη. Θεαηξηθή θαηαζθήλσζε Granö gård Barnens Ö αο αξέζεη λα δίλεηε παξαζηάζεηο θαη ζέιεηε λα δείηε πψο είλαη λα βξίζθεζηε πάλσ ζε ζθελή; Σφηε ε Granö gård είλαη ε ηδαληθή θαηαζθήλσζε γηα εζάο! Δδψ κπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε ζε ζφνπ, λα θάλεηε ζέαηξν, ηξαγνχδη, αθξνβαηηθά, ηαρπδαθηπινπξγηθά, ρνξφ, λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθφ ζαο ζπγθξφηεκα θαη λα θάλεηε πξφβεο ζηελ αίζνπζα κνπζηθήο καο ή, γηαηί φρη, λα γπξίζεηε κηα ηαηλία κηθξνχ κήθνπο. ινη εκείο νη νκαδάξρεο δνπιεχνπκε ζην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ, ηνπ ρνξνχ θαη ηεο κνπζηθήο ηνλ ππφινηπν θαηξφ. Καη ιαηξεχνπκε ηε δνπιεηά καο ζηελ θαηαζθήλσζε!

22 ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, ζπγθεληξψλνπκε ηα θαιχηεξα θνκκάηηα πνπ κάζακε θαη θηηάρλνπκε κηα θαληαζηηθή παξάζηαζε κε φ,ηη βξίζθεηε εζείο πην δηαζθεδαζηηθφ. Καη θπζηθά, φινη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ άθζνλν ρξφλν γηα ηξειέο πιάθεο, θνιχκπη, ρεηξνηερλίεο, ρνξφ ζηελ ληηζθνηέθ, εθπιήμεηο, ςάξεκα θαη πνιιά άιια. Καισζνξίζαηε ζηε ζθελή ηεο Granö gård. Ζ παξάζηαζε αξρίδεη! Ivarsudde 3-9 (6-9 γηα ηηο πεξηφδνπο 1 θαη 3) θιηλψλ 14/6 27/6 ρνιηθά έηε /6 10/7 12/7 25/7 ρνιηθά έηε /7 7/8 9/8 16/8 8 εκέξεο Oskar Norberg (Γεπηέξα-Πέκπηε 10-12) Susanne Guidetti Stiftelsen Birkagården Σν Ivarsudde βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 90 ρικ. πεξίπνπ απφ ηε ηνθρφικε, ζηελ πεξηνρή ηνπ Lidöfjärden, ζηε λήζν Vätö, βνξεηναλαηνιηθά ηνπ Norrtälje. Γηαζέηεη ηδησηηθή παξαιία θαη πξνβιήηα θνιχκβεζεο, θαζψο θαη ζάνπλα κε θσηηά απφ μχια. Ivarsudde ηελ θαηαζθήλσζε Ivarsudde ηεο Stiftelsen Birkagården ε ζάιαζζα, ν άλεκνο, ν ήιηνο θαη ην θεγγάξη θπξηαξρνχλ! Με ηε ζάιαζζα ζε απφζηαζε αλαπλνήο, ην θνιχκπη, ε ηζηηνπινΐα, ην θαλφ θαη ην ςάξεκα βξίζθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Έπεηηα απφ κηα κέξα γεκάηε κπνπγειψκαηα ή βφιηεο κε θνπζθσηέο θνπινχξεο πίζσ απφ ην ηαρχπινν, δεζηαηλφκαζηε ζηε ζάνπλα πνπ ιεηηνπξγεί κε θσηηά απφ μχια πξηλ απφ ην βξαδηλφ καο ζάληνπηηο.

23 Δηνηκαζηείηε γηα ηξειέο, επράξηζηεο θαη ζπλαξπαζηηθέο ηδέεο απφ ηνπο έκπεηξνπο νκαδάξρεο καο, ζην «Ivar»! Ο ρνξφο ζηε ληηζθνηέθ, νη κνλνκαρίεο, ην κάδεκα θξανπιψλ θαη νη «Φπιαθηζκέλνη ζην Ivar» είλαη κεξηθέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο. ηελ θαηαζθήλσζε Ivarsudde δελ ιείπνπλ επίζεο απφ ην πξφγξακκα νη δηαγσληζκνί δαραξνπιαζηηθήο, ηα ηνπξλνπά πηλγθ-πνλγθ θαη ε ραιάξσζε ζην ζπα. ε θάζε πεξίνδν, βγαίλνπκε κε ηε κεγάιε ζσζίβηα ιέκβν καο ζηηο άθξεο ηνπ αξρηπειάγνπο γηα λα θάλνπκε πεδνπνξία θάησ απφ ηα αζηέξηα. Καη δελ είλαη απίζαλν λα αλαθαιχςεηε θαλά δπν θαληάζκαηα ζην δάζνο πξηλ απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ Δηνηκαζηείηε λα θάλεηε λένπο θίινπο θαη λα δήζεηε εθπιεθηηθέο εκπεηξίεο ζηελ θαηαζθήλσζε Ivarsudde! Lindängen Κνηλή ηξαπεδαξία κε ηελ θαηαζθήλσζε Starrbäcken (34 παηδηά). Σα παηδηά γεπκαηίδνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο. 15/6 28/6 1/7 14/7 17/7 30/7 2/8 15/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Lindängen βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ, 250 κ. απφ ηελ παξαιία θαη ηελ πεξηνρή θνιχκβεζεο. Lindängen Barnens Ö Κάπνπ ζηελ θαηαζθήλσζε ρηίδεηαη έλα δεληξφζπηην, θάπνηνη παίδνπλ πηλγθ-πνλγθ ελψ άιινη θάλνπλ παληνκίκα ζην Κέληξν Σερλψλ. Κάησ απφ ηε βειαληδηά, αθνχγνληαη ηζηνξίεο θαληαζκάησλ, ελψ ηαπηφρξνλα θάπνηνο πεξλάεη ην ζθνηλί πνπ είλαη θξεκαζκέλν ζηα δέληξα. Έξρεηαη ζχληνκα ε ψξα γηα λα καδεπηνχκε θαη λα απνθαζίζνπκε φινη καδί γηα ηηο ζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο.

24 Πνηέ δχν εβδνκάδεο δελ έκνηαδαλ ηφζν ζχληνκεο θαη πεξηπεηεηψδεηο φπσο ζηελ θαηαζθήλσζε Lindängen. Μπνξείηε λα ραξείηε φιεο ηηο απνιαχζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ην θαινθαίξη θαη ε θαηαζθελσηηθή δσή: θαλφ, ρνξφο ζηε ληηζθνηέθ, θφιπα ηζίξθνπ, καγεηξηθή, αλαδήηεζε ρξπζνχ, ζέαηξν, παηρλίδηα πεξηπέηεηαο, καζθαξέκαηα, θπλήγη ηεξάησλ θαη κπνπγειψκαηα. ηε Lindängen ζα θάλεηε λένπο θίινπο θαη ζα ζπλαληήζεηε νκαδάξρεο πνπ αγαπνχλ ηε δνπιεηά ηνπο. Θα πεξάζνπκε καδί έλα ππέξνρν θαινθαίξη ζην Barnens Ö. Καηαζθήλσζε ηζηηνπινΐαο Rånö /6 30/6 2/7 15/7 18/7 31/7 2/8 15/8 Rikard Lindholm, Arbacia AB Νφηην αξρηπέιαγνο ηνθρφικεο, δίπια ζηε λήζν Utö. Καηαζθήλσζε ηζηηνπινΐαο Rånö ην Rånö νη εκέξεο είλαη γεκάηεο κε ηζηηνπινΐα, ήιην, θνιχκπη, παηρλίδηα θαη ζπνξ. Γηαζέηνπκε φια φζα πξνζθέξεη κηα θαλνληθή θαηαζθήλσζε, αιιά ε εηδηθφηεηά καο είλαη ε ηζηηνπινΐα. ινη είλαη εππξφζδεθηνη εδψ! Γελ έρεη ζεκαζία αλ είζηε αξράξηνη ή έκπεηξνη θαπεηάληνη. Πιέεηε κε κηθξά θαη κεγάια ζθάθε θαη δνθηκάδεηε λα θάλεηε ηζηηνζαλίδα. Θα ξζείηε κφλνη ή κε ηνλ θαιχηεξφ ζαο θίιν; πσο θαη λα ρεη, κεηά απφ ιίγεο κέξεο ζα ηνπο έρεηε γλσξίζεη φινπο. Έλα θνξίηζη πνπ καο επηζθέθηεθε είπε: «ηε Rånö είλαη θαλεξφ ην πλεχκα νκαδηθφηεηαο κε ηα ππφινηπα παηδηά θαη κε φινπο ηνπο νκαδάξρεο. Σν αίζζεκα ζπληξνθηθφηεηαο πνπ ζνπ δίλνπλ είλαη απίζηεπην.»

25 ηελ θαηαζθήλσζε ηνπ Rånö επηθξαηεί κηα ήζπρε, επράξηζηε αηκφζθαηξα. Κάλεηε λένπο θίινπο θαη γπξλάηε ζην ζπίηη γλσξίδνληαο ηζηηνπινΐα! Μηα δεμηφηεηα πνπ ζα έρεηε γηα ηελ ππφινηπε δσή ζαο! Αλππνκνλνχκε λα ιάβνπκε ηελ αίηεζή ζαο. Σα ιέκε ζην Rånö! Ηζηηνθφξν Ellen 4-9 (βι. πεξηφδνπο) 27 Πάλσ ζην ζθάθνο 14/6 20/6 7 εκέξεο, ρνιηθά έηε /6 5/7, ρνιηθά έηε 6-9 8/7 19/7, ρνιηθά έηε /7 2/8* 13 εκέξεο, ρνιηθά έηε 7-9 4/8 15/8, ρνιηθά έηε 6-9 * Για όσοσς έτοσν κάποια εμπειρία στην ανοικτή θάλασσα. Σαλπάροσμε τη νύττα και στα ανοικτά. Hans Rudeberg, Stiftelsen ηζηηνθφξν Ellen Σν ηζηηνθφξν Ellen πιέεη ζην αξρηπέιαγνο ηεο ηνθρφικεο. Ηζηηνπινΐα κε ην ηζηηνθφξν κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο Ellen Σν ηζηηνθφξν Ellen είλαη έλα απζεληηθφ, παιηνκνδίηηθν ζθάθνο κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο, εμνπιηζκέλν ζαλ ζθνχλα κε δχν θαηάξηηα θαη ελλέα παληά. αιπάξνπκε ζην ππέξνρν αξρηπέιαγνο ηεο ηνθρφικεο θαη πιεζηάδνπκε ζηελ αθηή φπνπ κπνξείηε λα θνιπκπήζεηε, λα βνπηήμεηε απφ ηνλ πξφβνιν ηνπ ζθάθνπο, λα ζθαξθαιψζεηε ζηα θαηάξηηα, λα ςαξέςεηε θαη λα θάλεηε άιια δηαζθεδαζηηθά πξάγκαηα. ρη κφλν ζα θάλεηε θαηλνχξηνπο θίινπο, αιιά ζα δήζεηε ηε θχζε θαη ηηο δπλάκεηο ηεο ζε έλα ηζηηνθφξν, ζα αλεβάζεηε θαη ζα θαηεβάζεηε παληά, ζα πεδαιηνπρήζεηε, ζα θπιάμεηε θαξανχιη, ζα ξίμεηε άγθπξα θαη ζα απνθηήζεηε πνιιέο άιιεο δεμηφηεηεο πνπ είλαη κέξνο ηεο

26 δσήο ζηε ζάιαζζα. Οη νκαδάξρεο δηδάζθνπλ πινήγεζε, ηνπο θαλφλεο λαπζηπινΐαο, ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο λαχηεο (ζρνηληά, θφκπνη θ.η.ι.) θαη ηελ θαιή λαπηηθή ηέρλε. Αλ έρεηε μαλάξζεη, εγγξαθείηε γηα ηελ ηέηαξηε πεξίνδν, 21 Ηνπιίνπ 2 Απγνχζηνπ! Σφηε ζα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα πιεχζεηε θαη ζηα αλνηθηά, φπνπ ην κφλν πνπ ζα βιέπεηε ζα είλαη ν νξίδνληαο. Γηα λα ζαιπάξεηε κε ην ηζηηνθφξν Ellen, είλαη ππνρξεσηηθφ λα κπνξείηε λα θνιπκπάηε ηνπιάρηζηνλ 200 κέηξα. Skeppsholmsgården Πάλσ ζηα ζθάθε Lova θαη Elmy. Γελ ππάξρεη ληνπδηέξα, πξέπεη λα είζηε πξνεηνηκαζκέλνη φηη ζα πιέλεζηε ζηε ζάιαζζα. 13/6 24/6 27/6 8/7 11/7 22/7 25/7 5/8 8/8 19/8 Leif Franzén, Stiftelsen Skeppsholmsgården Αξρηπέιαγνο ηνθρφικεο Ηζηηνπινΐα κε ζθάθνο κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο Skeppsholmsgården Γψδεθα εκέξεο ηζηηνπινΐαο θαη δηακνλήο πάλσ ζε έλα κηθξφ ζθάθνο ζην εμαίζην θπζηθφ ηνπίν γχξσ απφ ηε ηνθρφικε, είλαη κηα θαληαζηηθή εκπεηξία πνπ πξνζθέξεη αμέραζηεο αλακλήζεηο. Ζ δσή ζηε ζάιαζζα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε δσή ζηελ μεξά. ινη βνεζνχλ ζηηο δνπιεηέο ζην πινίν, φπσο ζηελ πινήγεζε, ζην καγείξεκα θαη ζην θαζάξηζκα. Γίλεζηε έλα ζεκαληηθφ κέινο ηνπ πιεξψκαηνο θαη καζαίλεηε λα είζηε ππεχζπλνη γηα ηνλ εαπηφ ζαο θαη γηα άιινπο.

27 ην ζθάθνο ζα θάλεηε θαηλνχξηνπο θίινπο, ζα κάζεηε λα ζαιπάξεηε θαη λα δέλεηε λαπηηθνχο θφκπνπο, λα καγεηξεχεηε, λα αλεβάδεηε παληά, λα πεδαιηνπρείηε θαη λα αγθπξνβνιείηε ην ζθάθνο θαη πνιιά αθφκε. Αλεμάξηεηα απφ ην εάλ είλαη ε πξψηε θνξά ή έρεηε θάλεη πνιιέο θνξέο ηζηηνπινΐα, ζα απνθηήζεηε λέεο γλψζεηο. ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο πιένπκε ζε θαηλνχξηα λεζηά ππάξρνπλ πεξίπνπ ζην αξρηπέιαγνο γηα λα δηαιέμνπκε. Solgården /6 28/6 1/7 14/7 17/7 30/7 2/8 15/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Solgården βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη ηδησηηθφ θφιπν γηα θνιχκπη. Solgården Barnens Ö ην Solgården εζηηάδνπκε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Κάλνπκε πεδνπνξίεο, θαλφ, θάξζεο, ςαξεχνπκε, ρνξεχνπκε ζηε ληηζθνηέθ, παίδνπκε παηρλίδηα, θνιπκπάκε θαη ραιαξψλνπκε ζηελ παξαιία. Δδψ ζα γλσξίζεηε νκαδάξρεο πνπ είλαη ζεηηθά θαη έκπεηξα άηνκα, κε αξθεηά ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζε θαηαζθελψζεηο θαη ζε παηδηά θαη λένπο. Ίζσο ηα παηδηά κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ θαιχηεξα πψο είλαη λα πεξλάο ην θαινθαίξη ζνπ ζην Solgården: Emma: «Οη αλακλήζεηο δελ ηειεηψλνπλ πνηέ! Ο πεξίπαηνο θαληαζκάησλ, ε παξενχια ηα βξάδηα, νη βαξθάδεο, νη νκαδάξρεο θαη φινη νη θίινη. Πνιιά άηνκα πνπ γλψξηζα έξρνληαη θάζε ρξφλν. Δίκαζηε ζαλ κία νηθνγέλεηα. Μνπ ιείπεη ην Solgården θάζε κέξα. Δίλαη ην θαιχηεξν θνκκάηη ηνπ θαινθαηξηνχ.»

28 Milka: «Έρσ ηηο θαιχηεξεο αλακλήζεηο απφ ηελ θαηαζθήλσζε ηνπ Solgården. Οη νκαδάξρεο είλαη θαηαπιεθηηθνί, έθαλα πνιινχο θίινπο, ε αηκφζθαηξα είλαη πνιχ επράξηζηε θαη νη δξαζηεξηφηεηεο νη θαιχηεξεο!» Samuel: «Οη εβδνκάδεο πνπ πέξαζα ζην Solgården ήηαλ νη θαιχηεξεο ηεο δσήο κνπ! Καηαπιεθηηθνί νκαδάξρεο θαη παηδηά, δξαζηεξηφηεηεο δξάζεο θαη ππέξνρε αηκφζθαηξα. Θέιεηο λα πεγαίλεηο θάζε ρξφλν.» Solvik /6 25/6 28/6 9/7 12/7 23/7 25/7 5/8 8/8 19/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Solvik βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη ηδησηηθή παξαιία. Καηαζθήλσζε εμεξεπλήζεσλ Solvik Barnens Ö Φάρλεηε γηα πεξηπέηεηα, πξνθιήζεηο θαη ζπλαξπαζηηθέο πιάθεο; Σφηε απηή είλαη ε ηδαληθή θαηαζθήλσζε γηα εζάο! Ζ κέξα ζηελ θαηαζθήλσζε Solvik είλαη γεκάηε εμεξεπλήζεηο θαη πεξηπέηεηεο, αιιά θαη ζπλεζηζκέλεο θαινθαηξηλέο θαηαζθελσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: θαηαζθεπή ζρεδίαο, πεδνπνξία (κε δηαλπθηέξεπζε θάησ απφ ηα αζηέξηα, αλ ζέιεηε), παηρλίδηα πεξηπέηεηαο, νκαδηθέο αζθήζεηο, βφιηα ζε κνλνπάηη ζηηο θνξπθέο δέληξσλ, λπθηεξηλφο ιαβχξηλζνο, θπλήγη πεηξαηηθνχ ζεζαπξνχ θαη βφιετ. Δθηφο απφ ηηο extreme εκπεηξίεο, ππάξρεη ρξφλνο θαη γηα θνιχκπη ζηελ παξαιία θαη παηρλίδηα ζηελ άκκν. Διάηε λα δήζνπκε καδί κηα θαινθαηξηλή πεξηπέηεηα. Ζ παξαιία καο πξνζθέξεη πδάηηλεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο θνιχκπη θαη αγψλεο κε θαλφ θαη ε άκκνο είλαη ηδαληθή γηα

29 θαινθαηξηλά παηρλίδηα φπσο πνδφζθαηξν ζηελ παξαιία κε παλεγπξηθή αηκφζθαηξα. Γηαζέηνπκε επίζεο ζάνπλα κε ηελ νκνξθφηεξε ζέα ηνπ λεζηνχ. Σν πξνζσπηθφ είλαη αθνζησκέλν, γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, αμηφπηζην θαη έκπεηξν θαη αλππνκνλεί λα θάλεη εμεξεπλήζεηο καδί ζαο. Διάηε ζηελ θαηαζθήλσζή καο θαη θάληε απηφ ην θαινθαίξη ην θαιχηεξν θαινθαίξη ηεο δσήο ζαο! Starrbäcken Κνηλή ηξαπεδαξία κε ηελ θαηαζθήλσζε Lindängen (30 παηδηά). Σα παηδηά γεπκαηίδνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο. 15/6 28/6 1/7 14/7 17/7 30/7 2/8 15/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Starrbäcken βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη 250 κ. απφ ηελ παξαιία θαη ηελ πεξηνρή θνιχκβεζεο. Starrbäcken Barnens Ö Σν ηαπί γπκλαζηηθήο είλαη γεκάην λένπο, ην ιηβάδη ζηξψλεηαη κε θνπβέξηεο ελψ ε κνπζηθή απφ ην ζηεξενθσληθφ απιψλεηαη ζηηο βειαληδηέο ηεο «πιαηείαο Starris». Γηα ηη πξάγκα κηιάλε; Ίζσο γηα ηελ αγάπε, ίζσο γηα ην ηη ζπλέβε ζηελ πεδνπνξία ζην Likholmen ή πψο πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη έλα ζσζηφ κπνπγέισκα. Καισζνξίζαηε ζε κηα πξαγκαηηθή εθεβηθή θαηαζθήλσζε! ην Starrbäcken ζαο πξνζθέξνπκε ηηο πεξηζζφηεξεο θαη ηηο θαιχηεξεο ζεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Καζφκαζηε ζηελ παξαιία, παίδνπκε πνδφζθαηξν ή θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθφ ζην γήπεδν ηνπ πνδνζθαίξνπ, πεγαίλνπκε εθδξνκέο, παίδνπκε κνπζηθή ζηε ξεζεςηφλ, ραιαξψλνπκε ζην ιηβάδη, ςήλνπκε, πεγαίλνπκε πεδνπνξίεο, δεκηνπξγνχκε θαηλνχξηεο θηιίεο

30 θαη θάλνπκε φ,ηη άιιν κπνξνχκε λα θάλνπκε ζε κηα θαηαζθήλσζε. Θα δήζνπκε καδί δχν επράξηζηεο, αμέραζηεο εβδνκάδεο! ζνη εξγαδφκαζηε ζηελ θαηαζθήλσζε, φπσο πνιινί λένη άλζξσπνη, μαλαεξρφκαζηε θάζε ρξφλν γηα λα πεξάζνπκε έλα θαηαπιεθηηθφ θαινθαίξη φινη καδί ζην Barnens Ö. Strand /6 23/6 26/6 5/7 8/7 17/7 19/7 27/7 9 εκέξεο 30/7 8/8 10/8 19/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Strand βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη ηδησηηθφ θφιπν γηα θνιχκπη. Strand Barnens Ö Πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ, πνιιή δξάζε θαη εγγπεκέλεο θάξζεο! ηελ θαηαζθήλσζε Strand κπνξείηε λα δήζεηε κηα πξαγκαηηθή θαηαζθελσηηθή εκπεηξία κε φιε ηε δηαζθέδαζε θαη ηελ ηξέια ηνπ θαινθαηξηνχ: πδάηηλεο ελαζρνιήζεηο, θαλφ, μπινπξγηθή, κνπζηθή, ςάξεκα, ρνξφο, ηαρπδαθηπινπξγίεο κε κπάιεο θαη, θπζηθά, πνιχ παηρλίδη θαη ζθαληαιηέο. Καη αλ πξνηηκάηε ηε ραιάξσζε, ην δηάβαζκα ή ηε δαραξνπιαζηηθή, κπνξείηε λα αζρνιεζείηε θαη κε απηά. Έλα απφ ηα θαιχηεξα ζηνηρεία ηεο θαηαζθήλσζήο καο είλαη ε θαηαπιεθηηθή ληηζθνηέθ καο. ηηο παξαζηάζεηο πνπ δηνξγαλψλνπκε, γελληνχληαη ζίγνπξα πνιιά λέα αζηέξηα! Καη κελ μερλάηε ην θπλήγη ηνπ ζεζαπξνχ θαη ηνλ πεξίπαην ησλ θαληαζκάησλ! Οη νκαδάξρεο ηεο

31 θαηαζθήλσζεο Strand είλαη έκπεηξνη θαη δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηελ αλάδεημε ησλ παηδηψλ θαη ζπλεξγάδνληαη δπλακηθά κε ηνπο θαζνδεγεηέο πνπ θάλνπλ φια ηα παηδηά λα ληψζνπλ κέξνο ηεο νκάδαο. Ζ θαηαζθήλσζε Strand πξνζθέξεη κηα κνλαδηθή εκπεηξία πνπ δελ πξέπεη λα ράζεηε ειάηε λα δηαζθεδάζνπκε παξέα. Strandhem /6 23/6 26/6 5/7 8/7 17/7 19/7 27/7 9 εκέξεο 30/7 8/8 10/8 19/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Strandhem βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη ηδησηηθφ θφιπν γηα θνιχκπη. Strandhem Barnens Ö Πνιιή πιάθα κε θαηαπιεθηηθνχο θίινπο θαη εγγπεκέλεο θάξζεο! Ζ θαηαζθήλσζε Strandhem είλαη ηδαληθή γηα φινπο φζνη ζέινπλ λα απνιαχζνπλ πξαγκαηηθά ην θαινθαίξη. Έρνπκε καθξά παξάδνζε ζε πνιιά δηαθνξεηηθά παηρλίδηα θαη πιάθεο. Παίδνπκε κνπζηθή, θάλνπκε μπινπξγηθή, θαλφ, καζαίλνπκε ηαρπδαθηπινπξγίεο κε κπάιεο, ηξακπνιίλν θαη ζθιεξαγσγνχκαζηε ζε δξαζηεξηφηεηεο κεγάινπ πςνκέηξνπ ή ζην λπθηεξηλφ ιαβχξηλζν. Αλ ζέιεηε λα ραιαξψζεηε θαη λα εξεκήζεηε, κπνξείηε θπζηθά λα ην θάλεηε θη απηφ.

32 Σν θεηηλφ θπλήγη ηνπ ζεζαπξνχ είλαη δπζθνιφηεξν, επθπέζηεξν θαη ίζσο πην ηξνκαθηηθφ απφ πνηέ άιινηε. Σν ηειεπηαίν βξάδπ δηνξγαλψλνπκε έλα ζεζπέζην γεχκα θαη έλαλ ππέξνρν ρνξφ κε δηάθνξεο παξαζηάζεηο. Ζ αηκφζθαηξα είλαη νηθνγελεηαθή, σο νκαδάξρεο θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε γηα λα είλαη ε δηακνλή ζαο φζν ην δπλαηφ πην δηαζθεδαζηηθή θαη πεξηπεηεηψδεο. Κάζε δσκάηην έρεη έλαλ θαζνδεγεηή, πνπ καο βνεζά λα θάλνπκε φια ηα παηδηά λα ληψζνπλ κέξνο ηεο νκάδαο. Οη νκαδάξρεο αλππνκνλνχλ ήδε λα έξζεη ην θαινθαίξη! Stugorna /6 20/6 8 εκέξεο 24/6 1/7 8 εκέξεο 4/7 11/7 8 εκέξεο 14/7 21/7 8 εκέξεο 24/7 31/7 8 εκέξεο 2/8 9/8 8 εκέξεο 12/8 19/8 8 εκέξεο Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Stugorna βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη ηδησηηθφ θφιπν γηα θνιχκπη. Καηαζθήλσζε δψσλ Stugorna Barnens Ö Σα βνζθνηφπηα γχξσ απφ ηελ θαηαζθήλσζή καο θηινμελνχλ δηάθνξα είδε θαηαπιεθηηθψλ δψσλ πνπ δεηνχλ παξέα. Έηζη, φηαλ ππάξρεη ιίγνο ειεχζεξνο ρξφλνο, βάδνπκε ηηο κπφηεο καο θαη πεγαίλνπκε λα ηα ραηξεηίζνπκε. Κάζε κέξα δηνξγαλψλνπκε κηα πεξηήγεζε γηα λα ηαΐζνπκε ηα δψα θαη λα ηα θξνληίζνπκε.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο

Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο Άιιε κία ακκψδεο παξαιία, απφ ηηο πην δεκνθηιείο θαη θνζκνπνιίηηθεο ηεο Εαθχλζνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ, ζε απφζηαζε 17 ρικ. πεξίπνπ απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ. Δίλαη νξγαλσκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα