ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΟΚΥΟΛΜΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΟΚΥΟΛΜΗ"

Transcript

1 Γηα εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο θαηαζθελψζεηο, λα απεπζπλζείηε ζην: ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΟΚΥΟΛΜΗ Edvard Griegsgången 9, SE Kista, Sweden, Ζι. ηαρ.: Σει.: Καινθαηξηλέο Γηαθνπέο & Καηαζθελψζεηο 2013 Καλοκαιπινέρ διακοπέρ ώπα για καηαζκήνυζη! θνπφο καο είλαη λα ζαο πξνζθέξνπκε κηα ζαπκάζηα, ραξνχκελε θαη ζπλαξπαζηηθή δηακνλή ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. ε απηφλ ηνλ θαηάινγν ζα βξείηε κηα κεγάιε πνηθηιία παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ γηα λα δηαιέμεηε. ιεο νη θαηαζθελψζεηο είλαη παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, δειαδή, πξνηείλνπλ ζεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θνιχκπη θαη άιιεο πδάηηλεο ελαζρνιήζεηο, παηρλίδηα, ζέαηξν θαη αζιεηηζκφ. Μεξηθέο απφ ηηο θαηαζθελψζεηο δηαζέηνπλ επίζεο εηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μπνξείηε λα βξείηε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζε απηφ ηνλ θαηάινγν ή ζηελ ηζηνζειίδα φπνπ κπνξείηε επίζεο λα ζπκπιεξψζεηε αίηεζε ζπκκεηνρήο online. Καισζνξίζαηε ζηηο θαηαζθελψζεηο 2013! Έρεη έξζεη ε ζηηγκή λα αξρίζεηε λα πξνγξακκαηίδεηε ηηο θαινθαηξηλέο ζαο δηαθνπέο, ν θαηξφο πεξλάεη πην γξήγνξα απφ φζν λνκίδεηε! Ο θεηηλφο θαηάινγνο θαηαζθελψζεσλ πξνζθέξεη θάζε είδνπο δηαζθεδαζηηθέο θαη ζπλαξπαζηηθέο θαινθαηξηλέο πεξηπέηεηεο. ηελ θαηαζθήλσζε έρνπκε ηελ επθαηξία λα δήζνπκε λέεο εκπεηξίεο, λα απνθηήζνπκε λέεο γλψζεηο θαη λα θάλνπκε θαηλνχξηνπο θίινπο. Οη δπλαηφηεηεο επηινγήο είλαη πνιιέο, θξνληίζηε ινηπφλ λα δηαιέμεηε κηα θαηαζθήλσζε πνπ είλαη θαηάιιειε γηα εζάο θαη γηα ηα παηδηά ζαο. ιεο νη θαηαζθελψζεηο είλαη παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, δειαδή, ηα παηδηά θαη νη λένη ιακβάλνπλ κέξνο ζε δηάθνξεο ζεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θνιχκπη θαη άιιεο πδάηηλεο ελαζρνιήζεηο, πεδνπνξίεο, παηρλίδηα, ζέαηξν θαη αζιεηηζκφ. Μεξηθέο απφ ηηο θαηαζθελψζεηο δηαζέηνπλ επίζεο εηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, σζηφζν, ν πεξηζζφηεξνο ρξφλνο αθηεξψλεηαη ζε θιαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δηακνλή ζε θαηαζθήλσζε δηαξθεί απφ 7 έσο. Γηα λα είλαη επηηπρεκέλε ε δηακνλή ηνπ παηδηνχ ζαο ζηελ θαηαζθήλσζε, ζα πξέπεη λα ην βνεζήζεηε λα δηαιέμεη κεηαμχ ησλ πνηθίισλ πξνζθνξψλ. Δζείο γλσξίδεηε ην παηδί ζαο θαιχηεξα απφ νπνηνλδήπνηε άιιν, μέξεηε ηηο αλάγθεο ηνπ. εκαληηθά δεηήκαηα πξνο εμέηαζε είλαη ηα εμήο: Έρεη μαλακείλεη ην παηδί ζαο καθξηά απφ ην ζπίηη; Δίλαη πην ραξνχκελν ην παηδί ζαο φηαλ βξίζθεηαη ζε νκάδεο ιηγφηεξσλ αηφκσλ; Πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε θαηαλνκή ειηθηψλ ζηελ θαηαζθήλσζε; Αλ δελ είζηε βέβαηνη φηη ην παηδί ζαο δελ ζα έρεη πξφβιεκα λα θχγεη καθξηά απφ ην ζπίηη, είλαη πξνηηκφηεξν λα επηιέμεηε κηα δηακνλή κηθξφηεξεο δηάξθεηαο. Ο ππεχζπλνο ηεο θαηαζθήλσζεο ζα ζηείιεη ζηνπο γνλείο κηα δήισζε θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ. Με ηε θφξκα απηή, νη γνλείο κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ζην πξνζσπηθφ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά ηνπο, ψζηε λα είλαη ζίγνπξνη φηη ζα έρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηακνλή ζηελ θαηαζθήλσζε. Γηα θάζε θαηαζθήλσζε παξέρεηαη ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Δζείο, νη γνλείο, καδί κε ηα παηδηά ζαο ζα πξέπεη λα απνθαζίζεηε πνηα απφ φιεο ηηο θαηαζθελψζεηο είλαη ε θαηαιιειφηεξε. Μφιηο θαηαιήμεηε ζηελ θαηαζθήλσζε θαη ηηο θαιχηεξεο εκεξνκελίεο, πεγαίλεηε ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζπκπιεξψζηε αίηεζε ζπκκεηνρήο online. Έληππα αίηεζεο παξέρνληαη απφ ην πκβνχιην ηνπ Γηακεξίζκαηφο ζαο ή ηα θέληξα πνιηηψλ. Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα εθηππψζεηε ην έληππν αίηεζεο απφ ην αξρείν PDF πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα Οη αηηήζεηο πξέπεη λα παξαιεθζνχλ κέρξη ηελ Σπίηη 2 Αππιλίος ην αξγφηεξν. ηνπο αηηνχληεο πνπ ζα επηθνηλσλήζνπλ κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία κπνξεί λα πξνζθεξζνχλ ηπρφλ θελέο ζέζεηο πνπ έρνπλ απνκείλεη.

2 Γηα λα έρεη ην παηδί ζαο ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηακνλή φζνλ αθνξά ηε θξνληίδα θαη ηε κεηαρείξηζε, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη ην πξνζσπηθφ ηεο θαηαζθήλσζεο ηπρφλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ζαο. Παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε ηε δήισζε θαηάζηαζεο ηεο πγείαο πνπ παξέρεηαη απφ ην δηνξγαλσηή ηεο θαηαζθήλσζεο κε κέγηζηε πξνζνρή! Πνηα παηδηά κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ζεξηλέο θαηαζθελψζεηο; Σα παηδηά πξέπεη λα δηακέλνπλ θαη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηελ πφιε ηεο ηνθρφικεο θαη λα θνηηνχλ ζηα ζνπεδηθά ζρνιηθά έηε 3-9. Θα θαηαβάιινπκε θάζε πξνζπάζεηα γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε αηηήκαηα δηακνλήο ζηελ θαηαζθήλσζε καδί κε θίινπο. Πνχ δηακέλνπλ ηα παηδηά ζηελ θαηαζθήλσζε θαη πνην είλαη ην πξφγξακκα θαγεηνχ; πλήζσο, ζε θάζε δσκάηην θηινμελνχληαη 4-6 παηδηά. Σε λχρηα κέλεη πάληνηε ζην ίδην ζπίηη έλαο νκαδάξρεο, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζηξαθνχλ ηα παηδηά εάλ αηζζαλζνχλ αδηαζεζία ή λνζηαιγία γηα ην ζπίηη. ε κεξηθέο θαηαζθελψζεηο ππάξρνπλ κφλν μεξά απνρσξεηήξηα, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε ηελ θαηαζθήλσζή ζαο γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. ινη βνεζνχλ ζηηο γεληθέο εξγαζίεο, φπσο ην θαζάξηζκα θαη ην καγείξεκα. ηα παηδηά ζεξβίξνληαη ηξία δεζηά γεχκαηα ηελ εκέξα: πξσηλφ, κεζεκεξηαλφ θαη βξαδηλφ, θαζψο θαη δεθαηηαλφ θαη απνγεπκαηηλφ. Παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ηελ θαηαζθήλσζε ην λσξίηεξν δπλαηφ εάλ ην παηδί ζαο έρεη θάπνηεο ηδηαίηεξεο δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο, π.ρ. γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο ή ιφγσ αιιεξγηψλ. Πνην είλαη ην θφζηνο; Σν πκβνχιην ηνπ Γηακεξίζκαηνο ζα ιάβεη ακνηβή απφ ην γνλέα ή ηνλ θεδεκφλα κέζσ δεκνηηθνχ ηέινπο. Σν ηέινο θαζνξίδεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξεηαη ε ακνηβή αλά παηδί ηελ εκέξα. Ηζρχεη έθπησζε εάλ ε νηθνγέλεηα ζηείιεη ζηελ θαηαζθήλσζε πεξηζζφηεξα απφ έλα παηδηά. Οη νηθνγέλεηεο πνπ ζηέιλνπλ ζηελ θαηαζθήλσζε πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα παηδηά πιεξψλνπλ κφλν γηα ηέζζεξα παηδηά. πλνιηθφ κεληαίν εηζφδεκα νηθνγέλεηαο (νπεδηθέο Κνξψλεο, αθαζάξηζην) Αξ. παηδηψλ Αλ απνρσξήζεηε απφ ηελ θαηαζθήλσζε πξφσξα ή αλ απνβιεζείηε, δελ επηζηξέθνληαη ρξήκαηα. κσο, αλ αξξσζηήζεηε θαη αδπλαηείηε λα παξακείλεηε ζηελ θαηαζθήλσζε, επηζηξέθεηαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηελ πεξίνδν ηεο αζζέλεηαο ηνπ παηδηνχ. Απαηηείηαη βεβαίσζε ηαηξνχ.

3 Πνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ηελ θαηαζθήλσζε; Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζθελψζεσλ, αξκφδηα είλαη ηα πκβνχιηα Γηακεξίζκαηνο. πγθεθξηκέλα, ηα πκβνχιηα Γηακεξίζκαηνο είλαη ππεχζπλα γηα ηελ επηηήξεζε θαη ηελ επηζεψξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θαηαζθελψζεσλ.,ηη πξέπεη λα μέξεηε γηα ηηο θαηαζθελψζεηο! Μάζεηε φ,ηη πξέπεη λα μέξεηε γηα ηηο θαηαζθελψζεηο εδψ. Δάλ έρεηε νπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο, επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ή ξίμηε κηα καηηά ζηε ζειίδα καο ζην Facebook (www.facebook.com/sommarlovochkollo) Πνηνη είλαη νη θαλνληζκνί; Κάζε θαηαζθήλσζε έρεη ηνπο δηθνχο ηεο θαλνληζκνχο, γηα παξάδεηγκα, φζνλ αθνξά ην ραξηδηιίθη θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα ησλ παηδηψλ. Ο δηνξγαλσηήο ηεο θαηαζθήλσζεο ζα ζαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε θαηαζθήλσζε ζηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ηνλ Μάην. Θεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο Οη θαηαζθελψζεηο θαη άιιεο ζεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ππάγνληαη ζην ζνπεδηθφ Νφκν πεξί παξνρήο Τπνζηήξημεο θαη Δμππεξέηεζεο Πξνζψπσλ κε Λεηηνπξγηθέο Βιάβεο (LSS) θαη ηεινχλ ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ. Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο: Bengt Lundgren, ηειέθσλν Έρνπλ αζθάιηζε ηα παηδηά; Σα παηδηά θαη νη λένη πνπ δηακέλνπλ ζηελ θαηαζθήλσζε θαιχπηνληαη κε αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηεο πφιεο θαηά αηπρεκάησλ, πνπ παξέρεηαη απφ ηελ ERV. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ηελ ERV, ηειέθσλν Παηδηά πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή ππνζηήξημε Αλ πηζηεχεηε φηη ην παηδί ζαο ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί επηπιένλ ππνζηήξημε ζηε ζεξηλή θαηαζθήλσζε, πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ην Κένηπο ρ. Οη ππάιιεινη ηνπ θέληξνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηε βέιηηζηε δπλαηή δηακνλή γηα ην παηδί ζαο. Ζ δηεχζπλζε βξίζθεηαη ζην νπηζζφθπιιν ηνπ παξφληνο θαηαιφγνπ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, απεπζπλζείηε ζην Κένηπο ρ ζην ηειέθσλν ή επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηηο θαηαζθελψζεηο! 1 ΦΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ Γηα λα θάλεηε αίηεζε online, ρξεηάδεζηε έλα τηθιακό ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ (ID), ην νπνίν κπνξείηε λα πξνκεζεπηείηε απφ ηελ ηξάπεδα ή ηελ εθνξία ζαο. 2 ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΑΙΣΗΗ: Τπεύθςνορ επικοινυνίαρ Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο θαηαζθελψζεηο ππνβάιινληαη online απφ ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ. Μπνξείηε λα ζπκπιεξψζεηε ηελ αίηεζή ζαο ζηελ ηζηνζειίδα Οη δηαδηθηπαθέο αηηήζεηο πξέπεη λα παξαιεθζνχλ κέρξη ηελ Σπίηη 2 Αππιλίος ην αξγφηεξν. Μεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία, δηαηίζεληαη κφλν ηπρφλ θελέο ζέζεηο πνπ έρνπλ απνκείλεη. Γιψζζεο Οη αηηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε 13 δηαθνξεηηθέο γιψζζεο.

4 ΒΟΗΘΔΙΑ Αλ ρξεηαζηεί, κπνξείηε λα ιάβεηε βνήζεηα κε πνιινχο ηξφπνπο. ΣΟ ΠΑΙΓΙ Θπκεζείηε λα ζπκπιεξψζεηε ηελ θαηαρσξεκέλε δηεχζπλζε ηνπ παηδηνχ. ΔΙΟΓΗΜΑ πκπιεξψζηε ην ζπλνιηθφ κεληαίν εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ ζαο αλ είλαη θάησ απφ ζνπεδηθέο θνξφλεο πξν θφξσλ, θαζψο δηθαηνχζηε έθπησζε. ΚΗΓΔΜΟΝΑ/ΤΓΚΑΣΟΙΚΟ πκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία θαη ησλ δχν θεδεκφλσλ ηνπ παηδηνχ, εάλ δνπλ καδί, δηαθνξεηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ θεδεκφλα πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε θαη ηπρφλ ζπγθαηνίθνπ ηνπ/ηεο. 3 ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΑΙΣΗΗ: Δπιλογή καηαζκηνώζευν και πεπιόδυν Ξεθπιιίζηε ηνλ θαηάινγν θαη απνθαζίζηε ζε πνηεο θαηαζθελψζεηο ζα ζέιαηε λα πάεη ην παηδί ζαο. Μελ μερλάηε φηη είλαη θαιφ λα θάλεηε πνιιέο επηινγέο, θαζψο νξηζκέλεο θαηαζθελψζεηο είλαη πνιχ δεκνθηιείο θαη νη ζέζεηο ηειεηψλνπλ πνιχ γξήγνξα. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά θάλνπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζε θαηαζθελψζεηο ζηηο αξρέο θαη ζηα ηέιε ηνπ θαινθαηξηνχ, πνπ ζεκαίλεη φηη απηέο είλαη νη δπζθνιφηεξεο πεξίνδνη γηα λα βξείηε ζέζε. ΘΔΡΙΝΗ ΚΑΣΑΚΗΝΧΗ πκπιεξψζηε ηηο θαηαζθελψζεηο θαη ηηο πεξηφδνπο πνπ πξνηηκάηε. Καιφ ζα είλαη νη επηινγέο ζαο λα κελ είλαη πάλσ απφ 4 ζηνλ αξηζκφ. ΑΓΔΡΦΙΑ Ή ΦΙΛΟΙ Γηα λα κελ ππάξμνπλ παξεμεγήζεηο, πξέπεη λα γλσξίδνπκε ην ζνπεδηθφ αξηζκφ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηπρφλ θίισλ ή αδεξθηψλ κε ηνπο νπνίνπο ζα ήζειε ην παηδί ζαο λα πάεη θαηαζθήλσζε παξέα. ΔΝΣΤΠΔ ΑΙΣΗΔΙ Δάλ πξνηηκάηε λα ππνβάιεηε έληππε αίηεζε, έληππα αίηεζεο παξέρνληαη απφ ην πκβνχιην ηνπ Γηακεξίζκαηφο ζαο ή ηα θέληξα πνιηηψλ. Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα εθηππψζεηε ην έληππν αίηεζεο απφ ην αξρείν PDF πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα Πξέπεη λα ζηείιεηε ην έληππν ζην Κέληξν Δπηθνηλσλίαο (ε δηεχζπλζε βξίζθεηαη ζην νπηζζφθπιιν ηνπ παξφληνο θαηαιφγνπ) θαη λα ην ιάβνπκε έσο ηηο 2 Απξηιίνπ ην αξγφηεξν. Αλ έρεηε ππνβάιεη έληππε αίηεζε, ε πξνζθνξά ζέζεο ζα απνζηαιεί κέζσ θαλνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. πκπιεξψλεηε ην απφθνκκα θαη ην επηζηξέθεηε ζην Κέληξν Δπηθνηλσλίαο. 4 ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΑΙΣΗΗ: ύνοτη Πξνηνχ ππνβάιεηε ηελ αίηεζή ζαο, κπνξείηε λα δηαβάζεηε κηα ζχλνςε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξείραηε. Βεβαησζείηε φηη φια ηα ζηνηρεία είλαη ζσζηά πξνηνχ πξνρσξήζεηε. ΔΛΔΓΥΟ Βεβαησζείηε φηη είλαη ζσζηά φια ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο θαη φηη έρεηε ζπκπιεξψζεη ηηο ζσζηέο θαηαζθελψζεηο θαη ηηο ζσζηέο πεξηφδνπο. ε απηφ ην ζεκείν, κπνξείηε λα δείηε θαη ην θφζηνο.

5 ΑΛΛΑΓΔ Μπνξείηε λα επηζηξέςεηε φπνηε ζέιεηε ζηελ αίηεζή ζαο γηα λα θάλεηε αιιαγέο ή λα ηελ αθπξψζεηε ηειείσο. Αλ έρεηε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αίηεζή ζαο, απεπζπλζείηε ζην Κένηπο ρ ζην ηειέθσλν Ζ δηεχζπλζε βξίζθεηαη ζην νπηζζφθπιιν ηνπ παξφληνο θαηαιφγνπ. 5 ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΑΙΣΗΗ: Δπιβεβαίυζη Αθνχ νινθιεξσζεί ε αίηεζή ζαο, ζα ιάβεηε ακέζσο επηβεβαίσζε ζηελ ηζηνζειίδα. Θα ζαο ζηείινπκε επίζεο έλα κήλπκα επηβεβαίσζεο ζην ζαο. 6 ΠΡΟΦΟΡΑ Θα ζαο απνζηαιεί κηα πξνζθνξά ζέζεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θάπνηα ζηηγκή απφ ηνλ Απξίιην θαη κεηά. Έρεηε 8 εκέξεο γηα λα απνδερηείηε ή λα απνξξίςεηε ηελ πξνζθνξά. Δάν αποδεσηείηε ηην πποζθοπά, η εγγπαθή καθίζηαηαι δεζμεςηική και ζαρ αποζηέλλεηαι ηιμολόγιο πος ππέπει να εξοθληθεί ενηόρ 30 ημεπών. Δάλ απνξξίςεηε ηελ πξνζθνξά, ελδέρεηαη λα πξνζθέξνπκε ηε ζέζε ζε θάπνηνλ άιιν αηηνχληα. Σπρφλ αθχξσζε θαηφπηλ δεζκεπηηθήο εγγξαθήο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί εγγξάθσο θαη γίλεηαη απνδεθηή κφλν ζε πεξίπησζε αζζελείαο ηνπ παηδηνχ ζαο. Ζ αθχξσζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηαηξνχ. 7 ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΧΗ Σνλ κήλα Μάην, νη θαηαζθελψζεηο παξέρνπλ ζηα παηδηά θαη ζηνπο γνλείο ηνπο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθήλσζε πνπ έρνπλ επηιέμεη. Θα εηδνπνηεζείηε επίζεο ζρεηηθά κε ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν γηα ηε κεηάβαζε ζηελ θαηαζθήλσζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα παξαβξεζείηε ζε απηέο ηηο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ψζηε λα γλσξίζεηε ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπγθαηαζθελσηέο θαη λα απαληεζνχλ νη απνξίεο ζαο. 8 ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΧΗ Οη θαηαζθελψζεηο είλαη ππεχζπλεο γηα ηε κεηάβαζε ησλ παηδηψλ απφ θαη πξνο ηελ θαηαζθήλσζε. Ζ κεηαθίλεζε κπνξεί λα γίλεηαη, γηα παξάδεηγκα, κε αζηηθφ ιεσθνξείν ή πνχικαλ, κε ζπλνδεία ελφο εθπξνζψπνπ ή νκαδάξρε ηεο θαηαζθήλσζεο. Ο ππεχζπλνο ηεο θαηαζθήλσζεο ζα παξάζρεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο ηνλ Μάην. Αλππνκνλνχκε λα ιάβνπκε ηελ αίηεζή ζαο! Πψο πεξλάκε ζηελ θαηαζθήλσζε; Γηαβάζηε ηηο εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηηο ζεξηλέο θαηαζθελψζεηο εδψ! Ayman, 12 εηψλ Πφζεο θνξέο έρεηο πάεη θαηαζθήλσζε; Έρσ πάεη δχν θνξέο θαηαζθήλσζε. Ζ ηειεπηαία θνξά ήηαλ ε θαιχηεξε. Δίρε πην πνιιή πιάθα, πεξηζζφηεξα θνξίηζηα, θαη αγφξηα θπζηθά, δηάθνξεο ειηθίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Καη ηνπο θαιχηεξνπο νκαδάξρεο. Απηή ηε θνξά πήγα κφλνο κνπ. Σελ επφκελε κπνξεί λα πάσ κε θάπνηνλ θίιν, αιιά μέξσ ήδε πνιιά άηνκα. Μνπ αξέζεη λα κηιάσ γηα ηελ θαηαζθήλσζε κε ηνπο θίινπο κνπ ζην ζρνιείν. Απηνί λνκίδνπλ φηη είλαη βαξεηφ λα πεγαίλεηο θαηαζθήλσζε, αιιά είλαη πνιχ σξαία, θάλεηο πεξηζζφηεξνπο θίινπο.

6 Πνην είλαη ην θαιχηεξν πξάγκα ζηελ θαηαζθήλσζε; Οη θίινη, πνπ είκαζηε καδί ζπλέρεηα. Καη θάλεηο πνιινχο λένπο θίινπο. Δπηθνηλσλψ αθφκε κε κεξηθνχο θαη βξηζθφκαζηε ηα ζαββαηνθχξηαθα. Καηάγνληαη απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ηνθρφικεο. Ση θάλεηε ζηελ θαηαζθήλσζε; Σα πάληα. Πεξλάκε ρξφλν παξέα, θάλνπκε δξαζηεξηφηεηεο. Πην πνιιή πιάθα έρνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο, γηαηί έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα βξηζθφκαζηε φινη καδί. Κάλακε πεδνπνξίεο. Δίρακε ηελ «πεδνπνξία ηεο πνιπηέιεηαο» θαη ηελ «πεδνπνξία ηνπ ζαλάηνπ». Δγψ ήκνπλ κηθξφο θαη έθαλα ηελ πεδνπνξία ηεο πνιπηέιεηαο, πνπ είρε θαη βαξθάδα. Οη άιινη έθαλαλ ηελ πεδνπνξία ηνπ ζαλάηνπ. Πεξπάηεζαλ κε ζαθίδηα πιάηεο. Ννκίδσ φηη έθαλαλ ηνπιάρηζηνλ 10 ρηιηφκεηξα. Αιιά ζπλαληεζήθακε ζην ίδην κέξνο. Φηάζακε πξψηα εκείο πνπ θάλακε ηελ πεδνπνξία ηεο πνιπηέιεηαο. Καηαζθελψζακε θηφιαο. Δίρε πνιιά κπξκήγθηα, αιιά ήηαλ πνιχ σξαία παξφια απηά. Κάλακε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ιεκβνδξνκίεο. Μαγεηξέςακε κφλνη καο γηα λα δνχκε αλ κπνξνχκε. Οη νκαδάξρεο ήηαλ εθεί, αιιά θαζφηαλ απιψο θαη καο θνηηνχζαλ. Αιιά είρε πνιιή πιάθα. Έκαζα λα πξνζέρσ ηνλ εαπηφ κνπ, λα καγεηξεχσ θαη δηάθνξα άιια. Μπνξείο λα παο θαη γηα θνιχκπη, φκσο εγψ δελ ήζεια γηαηί είρε θξχν. Αιιά πήγα δχν θνξέο. Γηαθνξεηηθά, πεξλνχζα ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κνπ ζηε ζάνπλα. Μηα κέξα δηνξγαλψζεθε «αλαδήηεζε ρξπζνχ», θαη έπξεπε λα πάκε θαη λα καδέςνπκε ρξπζέο πέηξεο θαη λα ηηο θέξνπκε ζηελ θαηαζθήλσζε ρσξίο λα αθήζνπκε ηνπο θιέθηεο λα καο ηηο πάξνπλ. ηαλ ηειεηψζακε, παίμακε θξπθηφ κε ηνπο νκαδάξρεο. ηαλ ηνπο βξήθακε, πεξπαηήζακε κέρξη ηε ιίκλε θαη ηνπο πεηάμακε κέζα. Ήηαλ θαληαζηηθά! Σνπο ζπξψμακε ζρεδφλ φινπο κέζα! Οη νκαδάξρεο ήηαλ ληπκέλνη ιεζηέο θαη ήηαλ απηνί πνπ πξνζπαζνχζαλ λα καο αξπάμνπλ ην ρξπζφ. Σελ πξψηε θνξά πνπ πήγα, έπαημα πνιχ πνδφζθαηξν. Κάζε κέξα! Γελ ην έθαλα απηφ πέξπζη ην θαινθαίξη. Απηή ηε θνξά είρε πην πνιιή πεξηπέηεηα θαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δίρε πην πνιιή πιάθα. Θέισ λα μαλαπάσ ηνπ ρξφλνπ θαη λα θάλσ αίηεζε λσξίο. Ζ θαηαζθήλσζε είλαη σξαία, γίλνληαη πνιιά πξάγκαηα. Έρεηο ηελ επθαηξία λα κπεηο ζε απηφλ ηνλ θαηάινγν γηα παξάδεηγκα. Θέισ απιψο λα πσ φηη ε θαηαζθήλσζε είλαη ην θαιχηεξν πξάγκα ζηνλ θφζκν! Felicia & Sanna, 16 εηψλ Πφζεο θνξέο έρεηε πάεη θαηαζθήλσζε; Έρνπκε πάεη πνιιέο θνξέο. Έρνπκε πάεη θαη νη δχν ζηελ θαηαζθήλσζε καγεηξηθήο, ε νπνία δελ ππάξρεη πιένλ, κεηά πήγακε ζηελ θαηαζθήλσζε επηδείμεσλ, ζηελ θαηαζθήλσζε πεξηπέηεηαο θαη ηειεπηαία ζηελ θαηαζθήλσζε πδάηηλσλ δξαζηεξηνηήησλ/θνιχκβεζεο, φπνπ πεξάζακε δχν θαινθαίξηα ζηε ζεηξά. Πνην είλαη ην θαιχηεξν πξάγκα ζηελ θαηαζθήλσζε; Κάλεηο λέεο γλσξηκίεο θαη αζρνιείζαη κε πνιιά πξσηφγλσξα πξάγκαηα, πξάγκαηα πνπ δελ θάλεηο ζην ζπίηη. Έρεηο πάληα θάηη λα θάλεηο. Σνλ πξψην ρξφλν πήγα κφλε κνπ, θαη ε δηαδξνκή κε ην ιεσθνξείν δελ ήηαλ ηφζν θαιή, αιιά φηαλ έθηαζα ζην δσκάηηφ κνπ, βξήθα έλα θνξίηζη εθεί πνπ κνπ κίιεζε. ινη ήηαλ πνιχ θαινί, ραξνχκελνη, πξνζέρνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Πνιιά παηδηά πεγαίλνπλ κφλα ηνπο, δελ είλαη παξάμελν. Αιιά δελ είζαη πνηέ κφλνο, ππάξρεη πάληα θάπνηνο άιινο πνπ βξίζθεηαη εθεί ρσξίο παξέα. Σνλ πξψην ρξφλν, κνπ έιεηςε ιίγν ην ζπίηη κνπ, αιιά κνπ πέξαζε ζε ιίγεο κέξεο. Γελ έρεηο πνιχ ρξφλν λα λνζηαιγήζεηο ην ζπίηη ζνπ, γηαηί ζπκβαίλνπλ πάληα ηφζν πνιιά. Καη κπνξείο

7 λα ηειεθσλήζεηο αλ ζέιεηο. ηελ θαηαζθήλσζή καο, κπνξνχζεο λα πάξεηο ηειέθσλν ζην ζπίηη ζνπ κέξα παξά κέξα, αιιά δελ επηηξέπνληαλ ηα θηλεηά. ηελ πξψηε θαηαζθήλσζε κπνξνχζακε λα έρνπκε θηλεηά, αιιά φινη θνηηνχζαλ ην ηειέθσλφ ηνπο ζπλέρεηα. Ννκίδσ είλαη θαιχηεξν λα κελ επηηξέπνληαη ηα θηλεηά ηειέθσλα. Ση θάλεηε ζηελ θαηαζθήλσζε; Δίκαζηε έμσ ζρεδφλ φιε κέξα, εθηφο αλ βξέρεη νπφηε βιέπνπκε ηαηλία κεξηθέο θνξέο. Σξψκε καδί πξσηλφ θαη κεηά νη νκαδάξρεο κάο ιέλε ηη έρνπλ ζρεδηάζεη λα θάλνπκε. Καη ζην κεζεκεξηαλφ, καο ιέλε ηη ζα γίλεη ην απφγεπκα. πρλά ρσξηδφκαζηε ζε δηάθνξεο νκάδεο, ψζηε λα θάλνπλ φινη θάηη πνπ ηνπο αξέζεη. Μηα νκάδα κπνξεί λα πάεη γηα θνιχκπη ελψ κηα άιιε κέλεη ζηελ θαηαζθήλσζε θαη θάλεη ρεηξνηερλίεο, θαη κηα άιιε νκάδα κπνξεί λα πάεη ζην δάζνο. ηε ζπλέρεηα ρσξηδφκαζηε ζε κηθξφηεξεο νκάδεο θαζνδήγεζεο. Οη νκαδάξρεο είλαη νη θαζνδεγεηέο θαη ζε απηνχο πεγαίλνπκε αλ ζέινπκε λα κηιήζνπκε, λα ξσηήζνπκε θάηη ή αλ καο ιείπεη ην ζπίηη καο. Δίλαη πην εχθνιν λα κηιήζεηο ζηελ νκάδα θαζνδήγεζεο γηαηί δελ αθνχλε πνιινί. ηελ αξρή, κέλνπκε γεληθά κε ηελ νκάδα θαζνδήγεζεο θαη είλαη επθνιφηεξν λα γλσξηζηνχκε κεηαμχ καο έηζη. Οη νκαδάξρεο είλαη πνιχ θαινί. ε θαηαιαβαίλνπλ φηαλ έρεηο αλάγθε λα κηιήζεηο γηα θάηη. Γελ επηηξέπεηαη λα πνπλ ηη είπακε ζε θαλέλαλ άιιν θαη είλαη πάληα πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχλ. Δίλαη πεξηζζφηεξνη θίινη καο παξά αγρσκέλνη ελήιηθεο. Ζ θαηαζθήλσζε είλαη κηα αμέραζηε εκπεηξία, έρεη πξαγκαηηθά πνιιή πιάθα θαη ζέισ ηα παηδηά κνπ λα πάλε θαηαζθήλσζε φηαλ κεγαιψζνπλ. Αθφκε θαη φηαλ έρεηο κεγαιψζεη ιίγν, ληψζεηο ζαλ παηδί φηαλ είζαη θαηαζθήλσζε. Έρεηο ηελ επθαηξία λα παίμεηο θαη απιψο λα δήζεηο. Δίλαη σξαίν λα μεθεχγεηο ιίγν απφ ηα απηνθίλεηα θαη ηελ πφιε. Καη απφ ηα θηλεηά ηειέθσλα! Awa, 14 εηψλ Πφζεο θνξέο έρεηο πάεη θαηαζθήλσζε; Έρσ πάεη θαηαζθήλσζε πέληε θνξέο. Πψο απνθάζηζεο λα παο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηαζθήλσζε; Ήκνπλ 8 ρξνλψλ ηελ πξψηε θνξά πνπ πήγα θαηαζθήλσζε. Κάπνηα κεγαιχηεξα θνξίηζηα απφ ην ζρνιείν κηινχζαλ πνιχ γηα ηελ θαηαζθήλσζε θαη έιεγαλ φηη ζα πήγαηλαλ ζε απηήλ. Έηζη ζέιεζα λα πάσ θη εγψ. Μνπ θάλεθε πσο ζα ήηαλ πνιχ σξαία. Αξρηθά ζα πήγαηλα κε κηα θίιε πνπ είρε δηαιέμεη ηελ ίδηα θαηαζθήλσζε κε ηα θνξίηζηα ζην ζρνιείν, αιιά κεηά άιιαμε γλψκε νπφηε πήγα κε ηνλ δίδπκν αδεξθφ κνπ. Δίρε πνιιή πιάθα, νπφηε ζπλέρηζα λα πεγαίλσ. Ση ζα θάλεηο ηνπ ρξφλνπ; Θα είζαη πνιχ κεγάιε γηα θαηαζθήλσζε; Σνπ ρξφλνπ είλαη ε ηειεπηαία ρξνληά πνπ κπνξψ λα πάσ θαηαζθήλσζε, αιιά κνπ ππνζρέζεθαλ φηη κπνξψ λα μαλαπάσ σο εθπαηδεπφκελε θαη κεηά λα γίλσ νκαδάξρηζζα. Ίζσο κπνξέζσ λα δνπιέςσ εθεί ην θαινθαίξη ηνπ ρξφλνπ. Πφζα παηδηά καδεχνληαη ζηελ θαηαζθήλσζε; ηελ θαηαζθήλσζε πνπ πεγαίλσ εγψ ήηαλ πεξίπνπ 40 παηδηά, ζε δχν θηίξηα. Μέλνπλ ζην ίδην θηίξην αγφξηα θαη θνξίηζηα, αιιά ζε δσκάηηα αγνξηψλ θαη δσκάηηα θνξηηζηψλ, φρη αλαθαηεκκέλα. Σα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα έρνπλ ρσξηζηά δσκάηηα. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά θάλνπλ παξέα φια καδί. Γελ έρεη ζεκαζία αλ είζαη 8 ρξνλψλ ή 14. Κάλεηο γξήγνξα λέεο γλσξηκίεο, παξφιν πνπ ηα λέα παηδηά είλαη ληξνπαιά ζηελ αξρή. Οξηζκέλα παηδηά έξρνληαη κφλα ηνπο θαη ληξέπνληαη ιίγν.

8 Πνην είλαη ην θαιχηεξν πξάγκα ζηελ θαηαζθήλσζε; Σν θαιχηεξν πξάγκα ζηελ θαηαζθήλσζε είλαη φηη αζρνιείζαη πάληα κε θάηη. ην ζπίηη θάζεζαη απιψο κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή. ηελ θαηαζθήλσζε έρνπκε ηξεηο ή ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο ηελ εκέξα. Γελ θάζεζαη απιψο κέζα ζην ζπίηη θαη βαξηέζαη. Γλσξίδεηο άηνκα, θεχγεηο καθξηά απφ ηνπο γνλείο, ηα πάληα! Μεξηθέο θνξέο ζνπ ιείπεη ην ζπίηη, αιιά εγψ δελ ζέιεζα πνηέ λα θχγσ. Ζ λνζηαιγία πεξλάεη ζχληνκα. Οη νκαδάξρεο είλαη θαινί θαη είλαη έλαο αθφκε ιφγνο πνπ πεγαίλσ ζηελ ίδηα θαηαζθήλσζε. ΓΡΑΦΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΤΝΣΑΚΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ: Cecilia Frank, Frank Etc. AB ΔΚΣΤΠΧΖ: Edita AB ΑΡ. ΑΝΣΗΣΤΠΧΝ: ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΔΞΧΦΤΛΛΟΤ: Tetra Images/Nordic Photos ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΦΤΗΚΧΝ ΣΟΠΗΧΝ: Photodisc θαη Linnea Frank, πεηξψκαηα Jeanette Woiski ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ: Αζιεηηθή θαηαζθήλσζε Backis, θσηνγξαθία ρεξηψλ, Chad Ehlers/Tiofoto Granliden, Ester Sorri/Folio Lindängen, Nina Hellström/Tiofoto Solgården, NordicPhotos Καηαζθήλσζε εμεξεπλήζεσλ Solvik, αγφξη, NordicPhotos Strand, Erik Leonsson/Maskot Strandhem, NordicPhotos Καηαζθήλσζε δψσλ Stugorna, θνξίηζη, Niclas Andersson/NordicPhotos Östergården, Lars Dahlström/Tiofoto. Άιιεο θσηνγξαθίεο απφ ηνπο δηάθνξνπο δηνξγαλσηέο θαηαζθελψζεσλ. Δδψ είκαζηε! Απηφο ν ράξηεο δείρλεη πνχ βξίζθνληαη νη θαηαζθελψζεηο καο. Λεπηνκεξέζηεξε πεξηγξαθή παξέρεηαη ζηε ζειίδα θάζε θαηαζθήλσζεο ζηνλ παξφληα θαηάινγν. Οη επφκελεο δχν ζειίδεο πεξηέρνπλ φ,ηη πξέπεη λα μέξεηε γηα ηηο ειηθίεο, ηηο πεξηφδνπο θαη ηε ζεκαηηθή φισλ ησλ θαηαζθελψζεσλ. Granö gård Granbo Strandhem Strand Granliden Granvik Lindängen Starrbäcken Solvik Solgården Björkbacken Anton Wassberg Backis Uddis Östergården Stugorna Akka Djuprämmen Udden Ivarsudde Ηζηηνθφξν Ellen Skeppsholmsgården

9 Καηαζθήλσζε ηζηηνπινΐαο Rånö Synsholmen Barnens Ö ηνθρφικε Θεμαηική Akka Πεξηπέηεηα θελέο Värmland, πεξ. 300 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Utepedagogik Sverige AB Anton Wassberg Υνξφο Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Backis Αζιεηηζκφο Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Björkbacken Μνπζηθή Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Djuprämmen Καηαζθήλσζε πδάηηλσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα λένπο θιηλψλ Värmland, 300 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε

10 Utepedagogik Sverige AB Granbo θεληθέο ηέρλεο Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Granliden Παξαδνζηαθνχ ηχπνπ Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Granvik Κηλεκαηνγξάθνο Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Granö gård θεληθέο ηέρλεο Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Ivarsudde Παξαδνζηαθνχ ηχπνπ θιηλψλ Vätö, βνξεηναλαηνιηθά ηνπ Norrtälje Stiftelsen Birkagården Lindängen Παξαδνζηαθνχ ηχπνπ Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε

11 Καηαζθήλσζε ηζηηνπινΐαο Rånö Ηζηηνπινΐα Νφηην αξρηπέιαγνο ηνθρφικεο Arbacia AB Ηζηηνθφξν Ellen Ηζηηνπινΐα κε ζθάθνο κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο ην ζθάθνο Αξρηπέιαγνο ηνθρφικεο Stiftelsen ηζηηνθφξν Ellen Skeppsholmsgården Ηζηηνπινΐα κε ζθάθνο κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο ηα ζθάθε Αξρηπέιαγνο ηνθρφικεο Stiftelsen Skeppsholmsgården Solgården Παξαδνζηαθνχ ηχπνπ Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Solvik Δμεξεπλήζεηο Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Starrbäcken Παξαδνζηαθνχ ηχπνπ Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Strand Παξαδνζηαθνχ ηχπνπ

12 Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Strandhem Παξαδνζηαθνχ ηχπνπ Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Stugorna Εψα Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Synsholmen Παξαδνζηαθνχ ηχπνπ ε λεζί ζην αξρηπέιαγνο Αγ. Άλλαο Synsholmens Kolloförening Udden Καηαζθήλσζε πδάηηλσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα παηδηά θιηλψλ Värmland, πεξ. 300 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Utepedagogik Sverige AB Uddis Μνπζηθή Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε Östergården Παξαδνζηαθνχ ηχπνπ Barnens Ö, 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε

13 Αξ. πεξηφδσλ Αξ. εκεξψλ ΗΟΤΝΗΟ ΗΟΤΛΗΟ ΑΤΓΟΤΣΟ Akka σολικά έηη θελέο, πεξ άηνκα ζε θάζε ζθελή, ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα θνηκνχληαη ρσξηζηά. 13/6 22/6 23/6 2/7 3/7 12/7 13/7 22/7 23/7 1/8 2/8 11/8 12/8 20/8 9 εκέξεο Joel Fänge Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο Utepedagogik Sverige AB Ζ θαηαζθήλσζε πεξηπέηεηαο βξίζθεηαη ζην Värmland, ζε απφζηαζε 300 ρικ. πεξίπνπ απφ ηε ηνθρφικε. Καηαζθήλσζε πεξηπέηεηαο Akka Με ράζεηε απηή ηε θαληαζηηθή πεξηπέηεηα! Σηο πνπ ζα πεξάζεηε ζηελ θαηαζθήλσζε πεξηπέηεηαο ζην Värmland ζα ζπκκεηέρεηε ζε πξσηφγλσξεο δξαζηεξηφηεηεο. Θα θάλεηε θαλφ ζηηο απίζηεπηεο πδάηηλεο δηαδξνκέο ηνπ Värmland, ζα θηηάμεηε ζρεδία θαη ζα θαηεβείηε ην πνηάκη, ζα κάζεηε λα καγεηξεχεηε ζηε θσηηά, ζα πάηε γηα ςάξεκα, ζα παίμεηε παηρλίδηα, ζα παίμεηε canoe handball θαη πνιιά άιια.

14 Σν ζνχξνππν ζα θνιπκπάκε παξέα θαη ζα καδεπφκαζηε γχξσ απφ ηε θσηηά γηα λα ραιαξψζνπκε, λα πνχκε ηζηνξίεο θαη γηαηί φρη λα ηξαγνπδήζνπκε. Σα βξάδηα καο ζα ηα πεξλάκε ζηηο ζθελέο, ελψ νη ηνικεξνί, ζα θνηκνχληαη θάησ απφ ηα αζηέξηα Έλαο λεαξφο θαηαζθελσηήο είπε: «Πνηέ δελ θαληάζηεθα φηη ζα δνχζα φια απηά πνπ θάλακε. Θα ηα ζπκάκαη φιε κνπ ηε δσή.» ηελ θαηαζθήλσζε πεξηπέηεηαο ζην Värmland ζπκκεηέρεηε θη εζείο ζηηο απνθάζεηο γηα ην πξφγξακκα ηεο εκέξαο. Έηζη θηηάρλνπκε καδί ηελ πεξηπέηεηα ηεο δσήο ζαο. Αλ ζέιεηε λα κάζεηε πεξηζζφηεξα, επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο. Anton Wassberg /6 23/6 26/6 5/7 8/7 17/7 19/7 27/7 9 εκέξεο 30/7 8/8 10/8 19/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε ρνξνχ Anton Wassberg βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη θφιπν γηα θνιχκπη. Καηαζθήλσζε ρνξνχ Anton Wassberg Barnens Ö Ζ ηδαληθή θαηαζθήλσζε γηα αγφξηα θαη θνξίηζηα πνπ ιαηξεχνπλ ην ρνξφ ζε θάζε εθδνρή ηνπ. Παξέρνπκε ζεκηλάξηα δηαθνξεηηθψλ ζηπι ρνξνχ, φπσο ρνξφο ηνπ δξφκνπ, ηδαδ θαη κνληέξλνο ρνξφο. Ο ρνξφο ηνπ δξφκνπ πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηπι, έηζη ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα δνθηκάζεηε λα ρνξέςεηε house, hip-hop, locking, popping θαη breaking. Γελ ρξεηάδνληαη πξνρσξεκέλεο γλψζεηο, απιά έλα ελδηαθέξνλ γηα ην ρνξφ.

15 Μαζαίλνπκε ηα βαζηθά βήκαηα κε ηνπο δαζθάινπο ρνξνχ θαη θηηάρλνπκε δηαθνξεηηθέο ρνξνγξαθίεο. ην ηέινο, ηα ελψλνπκε φια απηά ζηηο θιεηζηέο ή αλνηρηέο ζθελέο παξαζηάζεσλ θαη πξνζθέξνπκε έλα κεγάιν, θαληαζηηθφ ρνξεπηηθφ πξφγξακκα. Δθηφο απφ ην ρνξφ, ππάξρεη, θπζηθά, ρξφλνο γηα δηαζθεδαζηηθέο θαηαζθελσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ειηνζεξαπεία θαη θνιχκπη, θάξζεο, πνδφζθαηξν, ρεηξνηερλίεο, πεξηπέηεηεο θαη ρνξφο ζηε ληηζθνηέθ. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη λα δηαζθεδάζνπκε φινη καδί. Δηνηκαζηείηε γηα ππέξνρεο θαινθαηξηλέο κέξεο κε ρνξφ, ξπζκφ θαη θάζε είδνπο δηαζθέδαζε! Backis Κνηλή ηξαπεδαξία κε ηε κνπζηθή θαηαζθήλσζε Uddis (36 παηδηά). Σα παηδηά γεπκαηίδνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο. 14/6 25/6 28/6 9/7 12/7 23/7 25/7 5/8 8/8 19/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Backis βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη ηδησηηθφ θφιπν γηα θνιχκπη. Αζιεηηθή Καηαζθήλσζε Backis Barnens Ö Μηα ζέζε ζηελ νκάδα! Ζ αζιεηηθή θαηαζθήλσζε πξνζθέξεη έλα πιήξεο πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ γηα θνξίηζηα θαη αγφξηα πνπ αγαπάλε ηελ άζθεζε θαη λα δνθηκάδνπλ θαηλνχξηα πξάγκαηα. Μπνξείηε λα θάλεηε παζίγλσζηα θαη ιηγφηεξν γλσζηά αζιήκαηα, φπσο πνδφζθαηξν, γπκλαζηηθή θαη αθξνβαηηθά, πνιεκηθέο ηέρλεο, αγψλεο θαγηάθ, αγσλίζκαηα ζηίβνπ, κπέηδκπνι, πνδειαζία βνπλνχ, θξίζκπη θαη βφιετ.

16 Δθηφο απφ ηνλ αζιεηηζκφ, ππάξρεη άθζνλνο ρξφλνο γηα δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηαζθελσηηθήο δσήο, φπσο θνιχκπη θαη βαξθάδεο, πεδνπνξία, ηξακπνιίλν, θπλήγη ζεζαπξνχ, πεξίπαηνο θαληαζκάησλ, ρεηξνηερλίεο, ςάξεκα, ηα λνζηηκφηεξα ηζνπξέθηα ηνπ θφζκνπ, ρνξφ ζηε ληηζθνηέθ θαη ηξειέο πιάθεο. Σν πξνζσπηθφ ηεο θαηαζθήλσζεο είλαη πξφζραξνη, εμεηδηθεπκέλνη νκαδάξρεο κε πνιπεηή εκπεηξία ζε εξγαζία ζε θαηαζθελψζεηο θαη αζιεηηθέο ελψζεηο γηα λένπο. ηελ θαηαζθήλσζε Backis ππάξρεη πάληα θάηη επράξηζην λα θάλνπκε θαη πξνζθέξνπκε κεγάιε πνηθηιία αζιεκάησλ. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηε δηαζθέδαζε θαη ζηελ νκαδηθφηεηα. Björkbacken /6 28/6 1/7 14/7 17/7 30/7 2/8 15/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Björkbacken βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη θφιπν γηα θνιχκπη. Μνπζηθή θαηαζθήλσζε Björkbacken Barnens Ö Ζ επηηπρία ζπλερίδεηαη κε κηα κνπζηθή θαηαζθήλσζε γηα φινπο! Σα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα πνπ έξρνληαη ζην Björkbacken κνηξάδνληαη θάηη θνηλφ: ηελ αγάπε ηνπο γηα ηε κνπζηθή. Γελ έρεη θακία απνιχησο ζεκαζία αλ δελ έρεηε πηάζεη πνηέ πξηλ ζηα ρέξηα ζαο θάπνην κνπζηθφ φξγαλν ή αλ αζρνιείζηε έλζεξκα κε ηε κνπζηθή. Σν ζεκαληηθφ είλαη λα ζαο αξέζεη ε κνπζηθή ζηα ππφινηπα ζα βνεζήζνπκε εκείο. Πξνζθέξνπκε δηάθνξα κνπζηθά πξνγξάκκαηα ζε πιήξσο εμνπιηζκέλεο αίζνπζεο. Μπνξείηε λα παίμεηε δηάθνξα φξγαλα, λα γξάςεηε ηξαγνχδηα, λα θηηάμεηε ην δηθφ ζαο ζπγθξφηεκα, λα θάλεηε πξφβεο θαη λα παίμεηε δσληαλά ζηελ ηειηθή παξάζηαζε.

17 πσο ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο θαηαζθελψζεηο καο, έρνπκε άθζνλν ρξφλν θαη γηα άιιεο δηαζθεδαζηηθέο θαηαζθελσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θνιχκπη θαη ειηνζεξαπεία, πεδνπνξία, θπλήγη ηνπ ζεζαπξνχ κε θαλφ, πνδφζθαηξν θαη ρνξφ ζηε ληηζθνηέθ. Καη ζπκκεηέρεηε θη εζείο ζηηο απνθάζεηο καδί θηηάρλνπκε έλα αμέραζην θαινθαίξη. Djuprämmen θιηλψλ Κνηλή ηξαπεδαξία κε ηελ θαηαζθήλσζε Udden (35 παηδηά) Σα παηδηά γεπκαηίδνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο. 13/6 26/6 27/6 10/7 11/7 24/7 25/7 7/8 8/8 20/8 13 εκέξεο Joel Fänge, Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο Utepedagogik Sverige AB Ζ θαηαζθήλσζε πδάηηλσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα λένπο Djuprämmen βξίζθεηαη ζην Värmland, ζε απφζηαζε 300 ρικ. πεξίπνπ απφ ηε ηνθρφικε. Καηαζθήλσζε πδάηηλσλ δξαζηεξηνηήησλ Djuprämmen γηα λένπο Διάηε ζην Djuprämmen, ηελ θαηαζθήλσζε γηα λένπο πνπ πξνζθέξεη κεγάιεο δφζεηο δξάζεο. Ζ θαηαζθήλσζε πδάηηλσλ δξαζηεξηνηήησλ Djuprämmen βξίζθεηαη ζε κηα ιίκλε κε θξπζηάιιηλα λεξά. Κάλνπκε βφιηεο ζε θνπζθσηέο θνπινχξεο θαη κπαλάλεο πνπ ηηο ηξαβάεη ηδεη-ζθη, θάλνπκε θαλφ, ζηίβν κάρεο ζε κεγάιν πςφκεηξν, θαηαζθεπάδνπκε ζρεδίεο θαη βνπηάκε απφ ην ζαιάζζην ηξακπνιίλν. Φπζηθά, έρνπκε ρξφλν θαη γηα λα ραιαξψζνπκε ζηνλ ήιην θαη λα αξάμνπκε ζηηο μαπιψζηξεο. Καη ηη ιέηε γηα ζπα ζηε ιίκλε-ζάνπλα, γηα ηε ζρνιή DJ/ζηνχληην κνπζηθήο, γηα έλα ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ, γηα ζθπηαινδξνκίεο κε θαλφ, γηα κνλνκαρίεο, γηα ρνξφ ζηε ληηζθνηέθ, γηα πεηξάγκαηα, γηα κπνπγειψκαηα θαη πνιιά αθφκε; Απνθαζίδνπκε φινη καδί. Θα πεξάζνπκε έλα θαινθαίξη γεκάην κε ζπγθινληζηηθέο εκπεηξίεο, θαηλνχξηεο θηιίεο, θαιέο αλακλήζεηο θαη πνιιά γέιηα!

18 Έλαο λεαξφο θαηαζθελσηήο είπε: «Έλαο θίινο κε ξψηεζε πψο πεξλάκε ζην Djuprämmen. Σνπ είπα έια καδί κνπ ηνπ ρξφλνπ, πξέπεη λα ην δήζεηο γηα λα θαηαιάβεηο. Ήηαλ ην θαιχηεξν θαινθαίξη ηεο δσήο καο». Αλ ζέιεηε λα κάζεηε πεξηζζφηεξα, επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο. Granbo /6 28/6 1/7 14/7 17/7 30/7 2/8 15/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Granbo βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη ηδησηηθφ θφιπν γηα θνιχκπη. Θεαηξηθή θαηαζθήλσζε Granbo Barnens Ö Ζ αίζνπζα είλαη γεκάηε. Πάξηε ηε ζέζε ζαο ζηε ζθελή. Ζ παξάζηαζε αξρίδεη! ε απηή ηελ θαηαζθήλσζε κπνξείηε λα δνθηκάζεηε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζέαηξν θαη ηε δσή ζην παιθνζέληθν. Γελ ρξεηάδεηαη λα έρεηε πξνεγνχκελε εκπεηξία! Λακβάλεηε ππνζηήξημε θαη εκςχρσζε απφ ηνπο νκαδάξρεο καο, πνπ είλαη φινη ηνπο έκπεηξνη επαγγεικαηίεο εζνπνηνί, κνπζηθνί, εθπαηδεπηέο θαη ρνξεπηέο, κε πξνυπεξεζία ζε πξνγξάκκαηα γηα λένπο. Μαδί θηηάρλνπκε κηα θαληαζηηθή παξάζηαζε κε φ,ηη καο δηαζθεδάδεη: ρνξφο, ηξαγνχδη, αθξνβαηηθά, ηαρπδαθηπινπξγία θαη αλέθδνηα. Ζ παξάζηαζε δίλεηαη ζηε ζθελή ζεάηξνπ γηα ηνπο ζπγγελείο, ηνπο θίινπο θαη ηα ππφινηπα παηδηά ηεο θαηαζθήλσζεο. αο αξέζεη ε κνπζηθή; Πέξπζη θαηαζθεπάζακε κηα κηθξή κνπζηθή ζθελή φπνπ κπνξείηε λα δνθηκάζεηε λα παίμεηε κπάζν, ειεθηξηθή θηζάξα ή ληξακο.

19 Πξνζθέξνπκε επίζεο πνιιέο άιιεο δηαζθεδαζηηθέο θαηαζθελσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο κνλνκαρίεο, θνπηί κε θνπίδ, παηρλίδη κπζηεξίνπ, ρνξφ ζηε ληηζθνηέθ, πνδφζθαηξν, θνιχκπη θαη ραιάξσζε ζηελ παξαιία. αο πεξηκέλνπκε γηα λα πεξάζνπκε καδί ζαο κεξηθέο δηαζθεδαζηηθέο θαη μεθνχξαζηεο θαινθαηξηάηηθεο εκέξεο! Granliden /6 23/6 26/6 5/7 8/7 17/7 19/7 27/7 9 εκέξεο 30/7 8/8 10/8 19/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Granliden βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη ηδησηηθφ θφιπν γηα θνιχκπη. Granliden Barnens Ö Καισζνξίζαηε ζηε ραξνχκελε, δεκνθηιή θαηαζθήλσζή καο πνπ ζθχδεη απφ δσληάληα, δξαζηεξηφηεηεο θαη απίζηεπηεο πιάθεο. Θα πεξάζεηε πνιιέο ππέξνρεο θαινθαηξηάηηθεο εκέξεο εδψ ζην Granliden, ζα θάλεηε πάξα πνιινχο θαηλνχξηνπο θίινπο θαη ζα δήζεηε ζαπκάζηεο εκπεηξίεο. πλδπάδνπκε ζπλαξπαζηηθά παηρλίδηα, φπσο αλαδήηεζε ρξπζνχ θαη κνλνκαρίεο, κε πην ήξεκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ρεηξνηερλίεο, ηχπσκα ζηάκπαο ζε ηη-ζεξη θαη κπάξκπεθηνπ. Δθηφο απφ ηε δηαζθέδαζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ θαηαζθήλσζε, ζα γεκίδνπκε ην ρξφλν καο κε πνιιή ειηνζεξαπεία θαη θνιχκπη, κπνπγειψκαηα θαη θαλφ.

20 Σν γήπεδν πνδνζθαίξνπ καο δελ είλαη κφλν γηα αγψλεο πνδνζθαίξνπ παίδνπκε θαη rounders θαη πνιιά άιια επράξηζηα παηρλίδηα. Κάλνπκε πεδνπνξίεο θαη θνηκφκαζηε θάησ απφ ηα αζηέξηα ή ζε ζθελέο, ηξψκε ςεηέο κπαλάλεο κε ζνθνιάηα, ςήλνπκε ινπθάληθα θαη πεγαίλνπκε γηα ςάξεκα. Πεξηηηφ λα πνχκε φηη ζα έρνπκε θαη ρνξφ ζηε ληηζθνηέθ θαη κηα λχρηα θαληαζκάησλ γηα ηνπο ηνικεξνχο. Οη νκαδάξρεο ηεο θαηαζθήλσζεο Granliden είλαη πξφζραξνη, ζεηηθνί θαη εμεηδηθεπκέλνη, κε αξθεηά ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζε παηδηθέο θαηαζθελψζεηο. Granvik /6 25/6 28/6 9/7 12/7 23/7 25/7 5/8 8/8 19/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Granvik βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη ηδησηηθφ θφιπν γηα θνιχκπη. Κηλεκαηνγξαθηθή θαηαζθήλσζε Granvik Barnens Ö Φψηα! Κάκεξα! Πάκε! αο αξέζεη ε ηδέα λα γπξίζεηε κηα ηαηλία πεξηπέηεηαο, κηα θνκεληί ή κηα ηαηλία ηξφκνπ πνπ ζα θάλεη ην θνηλφ λα αλαηξηρηάζεη; ηελ θαηαζθήλσζε Granvik κπνξείηε λα κάζεηε λα γπξίδεηε ηαηλίεο. Κηλεκαηνγξαθείηε κε κηα βηληενθάκεξα, δνπιεχεηε πάλσ ζε ζελάξηα, ζθελνζεηείηε, θάλεηε κνληάδ θαη θπζηθά πξσηαγσληζηείηε ζηελ ηαηλία, αλ ζέιεηε. Σελ ηειεπηαία βξαδηά, δηνξγαλψλνπκε θεζηηβάι ηαηληψλ κε βξαβεία γηα φινπο, έλα γθαιά δείπλν θαη έλαλ απνραηξεηηζηήξην ρνξφ.

21 Υξεζηκνπνηνχκε ςεθηαθέο θάκεξεο θαη θάλνπκε κνληάδ ζε κεραλήκαηα Vegas 9, πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ήρνπ, γξαθηθψλ θαη άιισλ εθέ. Σν γχξηζκα κηαο ηαηλίαο έρεη πιάθα έηζη είλαη γηα εκάο ζηελ θαηαζθήλσζε Granvik. Γελ ρξεηάδεηαη λα έρεηε πξνεγνχκελε εκπεηξία. ηαλ δελ γπξίδνπκε ηαηλίεο, καο αξέζεη λα αζρνινχκαζηε κε άιιεο θαινθαηξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θαλφ, ηέληο, πεδνπνξία, βξαδηλέο πεξηπέηεηεο, ρνξφ ζηε ληηζθνηέθ θαη, θπζηθά, πνιχ θνιχκπη. Διπίδνπκε λα ζαο δνχκε θέηνο ην θαινθαίξη! Granö gård /6 28/6 1/7 14/7 17/7 30/7 2/8 15/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Granö gård βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη ηδησηηθφ θφιπν γηα θνιχκπη. Θεαηξηθή θαηαζθήλσζε Granö gård Barnens Ö αο αξέζεη λα δίλεηε παξαζηάζεηο θαη ζέιεηε λα δείηε πψο είλαη λα βξίζθεζηε πάλσ ζε ζθελή; Σφηε ε Granö gård είλαη ε ηδαληθή θαηαζθήλσζε γηα εζάο! Δδψ κπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε ζε ζφνπ, λα θάλεηε ζέαηξν, ηξαγνχδη, αθξνβαηηθά, ηαρπδαθηπινπξγηθά, ρνξφ, λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθφ ζαο ζπγθξφηεκα θαη λα θάλεηε πξφβεο ζηελ αίζνπζα κνπζηθήο καο ή, γηαηί φρη, λα γπξίζεηε κηα ηαηλία κηθξνχ κήθνπο. ινη εκείο νη νκαδάξρεο δνπιεχνπκε ζην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ, ηνπ ρνξνχ θαη ηεο κνπζηθήο ηνλ ππφινηπν θαηξφ. Καη ιαηξεχνπκε ηε δνπιεηά καο ζηελ θαηαζθήλσζε!

22 ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, ζπγθεληξψλνπκε ηα θαιχηεξα θνκκάηηα πνπ κάζακε θαη θηηάρλνπκε κηα θαληαζηηθή παξάζηαζε κε φ,ηη βξίζθεηε εζείο πην δηαζθεδαζηηθφ. Καη θπζηθά, φινη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ άθζνλν ρξφλν γηα ηξειέο πιάθεο, θνιχκπη, ρεηξνηερλίεο, ρνξφ ζηελ ληηζθνηέθ, εθπιήμεηο, ςάξεκα θαη πνιιά άιια. Καισζνξίζαηε ζηε ζθελή ηεο Granö gård. Ζ παξάζηαζε αξρίδεη! Ivarsudde 3-9 (6-9 γηα ηηο πεξηφδνπο 1 θαη 3) θιηλψλ 14/6 27/6 ρνιηθά έηε /6 10/7 12/7 25/7 ρνιηθά έηε /7 7/8 9/8 16/8 8 εκέξεο Oskar Norberg (Γεπηέξα-Πέκπηε 10-12) Susanne Guidetti Stiftelsen Birkagården Σν Ivarsudde βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 90 ρικ. πεξίπνπ απφ ηε ηνθρφικε, ζηελ πεξηνρή ηνπ Lidöfjärden, ζηε λήζν Vätö, βνξεηναλαηνιηθά ηνπ Norrtälje. Γηαζέηεη ηδησηηθή παξαιία θαη πξνβιήηα θνιχκβεζεο, θαζψο θαη ζάνπλα κε θσηηά απφ μχια. Ivarsudde ηελ θαηαζθήλσζε Ivarsudde ηεο Stiftelsen Birkagården ε ζάιαζζα, ν άλεκνο, ν ήιηνο θαη ην θεγγάξη θπξηαξρνχλ! Με ηε ζάιαζζα ζε απφζηαζε αλαπλνήο, ην θνιχκπη, ε ηζηηνπινΐα, ην θαλφ θαη ην ςάξεκα βξίζθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Έπεηηα απφ κηα κέξα γεκάηε κπνπγειψκαηα ή βφιηεο κε θνπζθσηέο θνπινχξεο πίζσ απφ ην ηαρχπινν, δεζηαηλφκαζηε ζηε ζάνπλα πνπ ιεηηνπξγεί κε θσηηά απφ μχια πξηλ απφ ην βξαδηλφ καο ζάληνπηηο.

23 Δηνηκαζηείηε γηα ηξειέο, επράξηζηεο θαη ζπλαξπαζηηθέο ηδέεο απφ ηνπο έκπεηξνπο νκαδάξρεο καο, ζην «Ivar»! Ο ρνξφο ζηε ληηζθνηέθ, νη κνλνκαρίεο, ην κάδεκα θξανπιψλ θαη νη «Φπιαθηζκέλνη ζην Ivar» είλαη κεξηθέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο. ηελ θαηαζθήλσζε Ivarsudde δελ ιείπνπλ επίζεο απφ ην πξφγξακκα νη δηαγσληζκνί δαραξνπιαζηηθήο, ηα ηνπξλνπά πηλγθ-πνλγθ θαη ε ραιάξσζε ζην ζπα. ε θάζε πεξίνδν, βγαίλνπκε κε ηε κεγάιε ζσζίβηα ιέκβν καο ζηηο άθξεο ηνπ αξρηπειάγνπο γηα λα θάλνπκε πεδνπνξία θάησ απφ ηα αζηέξηα. Καη δελ είλαη απίζαλν λα αλαθαιχςεηε θαλά δπν θαληάζκαηα ζην δάζνο πξηλ απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ Δηνηκαζηείηε λα θάλεηε λένπο θίινπο θαη λα δήζεηε εθπιεθηηθέο εκπεηξίεο ζηελ θαηαζθήλσζε Ivarsudde! Lindängen Κνηλή ηξαπεδαξία κε ηελ θαηαζθήλσζε Starrbäcken (34 παηδηά). Σα παηδηά γεπκαηίδνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο. 15/6 28/6 1/7 14/7 17/7 30/7 2/8 15/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Lindängen βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ, 250 κ. απφ ηελ παξαιία θαη ηελ πεξηνρή θνιχκβεζεο. Lindängen Barnens Ö Κάπνπ ζηελ θαηαζθήλσζε ρηίδεηαη έλα δεληξφζπηην, θάπνηνη παίδνπλ πηλγθ-πνλγθ ελψ άιινη θάλνπλ παληνκίκα ζην Κέληξν Σερλψλ. Κάησ απφ ηε βειαληδηά, αθνχγνληαη ηζηνξίεο θαληαζκάησλ, ελψ ηαπηφρξνλα θάπνηνο πεξλάεη ην ζθνηλί πνπ είλαη θξεκαζκέλν ζηα δέληξα. Έξρεηαη ζχληνκα ε ψξα γηα λα καδεπηνχκε θαη λα απνθαζίζνπκε φινη καδί γηα ηηο ζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο.

24 Πνηέ δχν εβδνκάδεο δελ έκνηαδαλ ηφζν ζχληνκεο θαη πεξηπεηεηψδεηο φπσο ζηελ θαηαζθήλσζε Lindängen. Μπνξείηε λα ραξείηε φιεο ηηο απνιαχζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ην θαινθαίξη θαη ε θαηαζθελσηηθή δσή: θαλφ, ρνξφο ζηε ληηζθνηέθ, θφιπα ηζίξθνπ, καγεηξηθή, αλαδήηεζε ρξπζνχ, ζέαηξν, παηρλίδηα πεξηπέηεηαο, καζθαξέκαηα, θπλήγη ηεξάησλ θαη κπνπγειψκαηα. ηε Lindängen ζα θάλεηε λένπο θίινπο θαη ζα ζπλαληήζεηε νκαδάξρεο πνπ αγαπνχλ ηε δνπιεηά ηνπο. Θα πεξάζνπκε καδί έλα ππέξνρν θαινθαίξη ζην Barnens Ö. Καηαζθήλσζε ηζηηνπινΐαο Rånö /6 30/6 2/7 15/7 18/7 31/7 2/8 15/8 Rikard Lindholm, Arbacia AB Νφηην αξρηπέιαγνο ηνθρφικεο, δίπια ζηε λήζν Utö. Καηαζθήλσζε ηζηηνπινΐαο Rånö ην Rånö νη εκέξεο είλαη γεκάηεο κε ηζηηνπινΐα, ήιην, θνιχκπη, παηρλίδηα θαη ζπνξ. Γηαζέηνπκε φια φζα πξνζθέξεη κηα θαλνληθή θαηαζθήλσζε, αιιά ε εηδηθφηεηά καο είλαη ε ηζηηνπινΐα. ινη είλαη εππξφζδεθηνη εδψ! Γελ έρεη ζεκαζία αλ είζηε αξράξηνη ή έκπεηξνη θαπεηάληνη. Πιέεηε κε κηθξά θαη κεγάια ζθάθε θαη δνθηκάδεηε λα θάλεηε ηζηηνζαλίδα. Θα ξζείηε κφλνη ή κε ηνλ θαιχηεξφ ζαο θίιν; πσο θαη λα ρεη, κεηά απφ ιίγεο κέξεο ζα ηνπο έρεηε γλσξίζεη φινπο. Έλα θνξίηζη πνπ καο επηζθέθηεθε είπε: «ηε Rånö είλαη θαλεξφ ην πλεχκα νκαδηθφηεηαο κε ηα ππφινηπα παηδηά θαη κε φινπο ηνπο νκαδάξρεο. Σν αίζζεκα ζπληξνθηθφηεηαο πνπ ζνπ δίλνπλ είλαη απίζηεπην.»

25 ηελ θαηαζθήλσζε ηνπ Rånö επηθξαηεί κηα ήζπρε, επράξηζηε αηκφζθαηξα. Κάλεηε λένπο θίινπο θαη γπξλάηε ζην ζπίηη γλσξίδνληαο ηζηηνπινΐα! Μηα δεμηφηεηα πνπ ζα έρεηε γηα ηελ ππφινηπε δσή ζαο! Αλππνκνλνχκε λα ιάβνπκε ηελ αίηεζή ζαο. Σα ιέκε ζην Rånö! Ηζηηνθφξν Ellen 4-9 (βι. πεξηφδνπο) 27 Πάλσ ζην ζθάθνο 14/6 20/6 7 εκέξεο, ρνιηθά έηε /6 5/7, ρνιηθά έηε 6-9 8/7 19/7, ρνιηθά έηε /7 2/8* 13 εκέξεο, ρνιηθά έηε 7-9 4/8 15/8, ρνιηθά έηε 6-9 * Για όσοσς έτοσν κάποια εμπειρία στην ανοικτή θάλασσα. Σαλπάροσμε τη νύττα και στα ανοικτά. Hans Rudeberg, Stiftelsen ηζηηνθφξν Ellen Σν ηζηηνθφξν Ellen πιέεη ζην αξρηπέιαγνο ηεο ηνθρφικεο. Ηζηηνπινΐα κε ην ηζηηνθφξν κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο Ellen Σν ηζηηνθφξν Ellen είλαη έλα απζεληηθφ, παιηνκνδίηηθν ζθάθνο κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο, εμνπιηζκέλν ζαλ ζθνχλα κε δχν θαηάξηηα θαη ελλέα παληά. αιπάξνπκε ζην ππέξνρν αξρηπέιαγνο ηεο ηνθρφικεο θαη πιεζηάδνπκε ζηελ αθηή φπνπ κπνξείηε λα θνιπκπήζεηε, λα βνπηήμεηε απφ ηνλ πξφβνιν ηνπ ζθάθνπο, λα ζθαξθαιψζεηε ζηα θαηάξηηα, λα ςαξέςεηε θαη λα θάλεηε άιια δηαζθεδαζηηθά πξάγκαηα. ρη κφλν ζα θάλεηε θαηλνχξηνπο θίινπο, αιιά ζα δήζεηε ηε θχζε θαη ηηο δπλάκεηο ηεο ζε έλα ηζηηνθφξν, ζα αλεβάζεηε θαη ζα θαηεβάζεηε παληά, ζα πεδαιηνπρήζεηε, ζα θπιάμεηε θαξανχιη, ζα ξίμεηε άγθπξα θαη ζα απνθηήζεηε πνιιέο άιιεο δεμηφηεηεο πνπ είλαη κέξνο ηεο

26 δσήο ζηε ζάιαζζα. Οη νκαδάξρεο δηδάζθνπλ πινήγεζε, ηνπο θαλφλεο λαπζηπινΐαο, ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο λαχηεο (ζρνηληά, θφκπνη θ.η.ι.) θαη ηελ θαιή λαπηηθή ηέρλε. Αλ έρεηε μαλάξζεη, εγγξαθείηε γηα ηελ ηέηαξηε πεξίνδν, 21 Ηνπιίνπ 2 Απγνχζηνπ! Σφηε ζα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα πιεχζεηε θαη ζηα αλνηθηά, φπνπ ην κφλν πνπ ζα βιέπεηε ζα είλαη ν νξίδνληαο. Γηα λα ζαιπάξεηε κε ην ηζηηνθφξν Ellen, είλαη ππνρξεσηηθφ λα κπνξείηε λα θνιπκπάηε ηνπιάρηζηνλ 200 κέηξα. Skeppsholmsgården Πάλσ ζηα ζθάθε Lova θαη Elmy. Γελ ππάξρεη ληνπδηέξα, πξέπεη λα είζηε πξνεηνηκαζκέλνη φηη ζα πιέλεζηε ζηε ζάιαζζα. 13/6 24/6 27/6 8/7 11/7 22/7 25/7 5/8 8/8 19/8 Leif Franzén, Stiftelsen Skeppsholmsgården Αξρηπέιαγνο ηνθρφικεο Ηζηηνπινΐα κε ζθάθνο κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο Skeppsholmsgården Γψδεθα εκέξεο ηζηηνπινΐαο θαη δηακνλήο πάλσ ζε έλα κηθξφ ζθάθνο ζην εμαίζην θπζηθφ ηνπίν γχξσ απφ ηε ηνθρφικε, είλαη κηα θαληαζηηθή εκπεηξία πνπ πξνζθέξεη αμέραζηεο αλακλήζεηο. Ζ δσή ζηε ζάιαζζα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε δσή ζηελ μεξά. ινη βνεζνχλ ζηηο δνπιεηέο ζην πινίν, φπσο ζηελ πινήγεζε, ζην καγείξεκα θαη ζην θαζάξηζκα. Γίλεζηε έλα ζεκαληηθφ κέινο ηνπ πιεξψκαηνο θαη καζαίλεηε λα είζηε ππεχζπλνη γηα ηνλ εαπηφ ζαο θαη γηα άιινπο.

27 ην ζθάθνο ζα θάλεηε θαηλνχξηνπο θίινπο, ζα κάζεηε λα ζαιπάξεηε θαη λα δέλεηε λαπηηθνχο θφκπνπο, λα καγεηξεχεηε, λα αλεβάδεηε παληά, λα πεδαιηνπρείηε θαη λα αγθπξνβνιείηε ην ζθάθνο θαη πνιιά αθφκε. Αλεμάξηεηα απφ ην εάλ είλαη ε πξψηε θνξά ή έρεηε θάλεη πνιιέο θνξέο ηζηηνπινΐα, ζα απνθηήζεηε λέεο γλψζεηο. ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο πιένπκε ζε θαηλνχξηα λεζηά ππάξρνπλ πεξίπνπ ζην αξρηπέιαγνο γηα λα δηαιέμνπκε. Solgården /6 28/6 1/7 14/7 17/7 30/7 2/8 15/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Solgården βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη ηδησηηθφ θφιπν γηα θνιχκπη. Solgården Barnens Ö ην Solgården εζηηάδνπκε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Κάλνπκε πεδνπνξίεο, θαλφ, θάξζεο, ςαξεχνπκε, ρνξεχνπκε ζηε ληηζθνηέθ, παίδνπκε παηρλίδηα, θνιπκπάκε θαη ραιαξψλνπκε ζηελ παξαιία. Δδψ ζα γλσξίζεηε νκαδάξρεο πνπ είλαη ζεηηθά θαη έκπεηξα άηνκα, κε αξθεηά ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζε θαηαζθελψζεηο θαη ζε παηδηά θαη λένπο. Ίζσο ηα παηδηά κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ θαιχηεξα πψο είλαη λα πεξλάο ην θαινθαίξη ζνπ ζην Solgården: Emma: «Οη αλακλήζεηο δελ ηειεηψλνπλ πνηέ! Ο πεξίπαηνο θαληαζκάησλ, ε παξενχια ηα βξάδηα, νη βαξθάδεο, νη νκαδάξρεο θαη φινη νη θίινη. Πνιιά άηνκα πνπ γλψξηζα έξρνληαη θάζε ρξφλν. Δίκαζηε ζαλ κία νηθνγέλεηα. Μνπ ιείπεη ην Solgården θάζε κέξα. Δίλαη ην θαιχηεξν θνκκάηη ηνπ θαινθαηξηνχ.»

28 Milka: «Έρσ ηηο θαιχηεξεο αλακλήζεηο απφ ηελ θαηαζθήλσζε ηνπ Solgården. Οη νκαδάξρεο είλαη θαηαπιεθηηθνί, έθαλα πνιινχο θίινπο, ε αηκφζθαηξα είλαη πνιχ επράξηζηε θαη νη δξαζηεξηφηεηεο νη θαιχηεξεο!» Samuel: «Οη εβδνκάδεο πνπ πέξαζα ζην Solgården ήηαλ νη θαιχηεξεο ηεο δσήο κνπ! Καηαπιεθηηθνί νκαδάξρεο θαη παηδηά, δξαζηεξηφηεηεο δξάζεο θαη ππέξνρε αηκφζθαηξα. Θέιεηο λα πεγαίλεηο θάζε ρξφλν.» Solvik /6 25/6 28/6 9/7 12/7 23/7 25/7 5/8 8/8 19/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Solvik βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη ηδησηηθή παξαιία. Καηαζθήλσζε εμεξεπλήζεσλ Solvik Barnens Ö Φάρλεηε γηα πεξηπέηεηα, πξνθιήζεηο θαη ζπλαξπαζηηθέο πιάθεο; Σφηε απηή είλαη ε ηδαληθή θαηαζθήλσζε γηα εζάο! Ζ κέξα ζηελ θαηαζθήλσζε Solvik είλαη γεκάηε εμεξεπλήζεηο θαη πεξηπέηεηεο, αιιά θαη ζπλεζηζκέλεο θαινθαηξηλέο θαηαζθελσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: θαηαζθεπή ζρεδίαο, πεδνπνξία (κε δηαλπθηέξεπζε θάησ απφ ηα αζηέξηα, αλ ζέιεηε), παηρλίδηα πεξηπέηεηαο, νκαδηθέο αζθήζεηο, βφιηα ζε κνλνπάηη ζηηο θνξπθέο δέληξσλ, λπθηεξηλφο ιαβχξηλζνο, θπλήγη πεηξαηηθνχ ζεζαπξνχ θαη βφιετ. Δθηφο απφ ηηο extreme εκπεηξίεο, ππάξρεη ρξφλνο θαη γηα θνιχκπη ζηελ παξαιία θαη παηρλίδηα ζηελ άκκν. Διάηε λα δήζνπκε καδί κηα θαινθαηξηλή πεξηπέηεηα. Ζ παξαιία καο πξνζθέξεη πδάηηλεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο θνιχκπη θαη αγψλεο κε θαλφ θαη ε άκκνο είλαη ηδαληθή γηα

29 θαινθαηξηλά παηρλίδηα φπσο πνδφζθαηξν ζηελ παξαιία κε παλεγπξηθή αηκφζθαηξα. Γηαζέηνπκε επίζεο ζάνπλα κε ηελ νκνξθφηεξε ζέα ηνπ λεζηνχ. Σν πξνζσπηθφ είλαη αθνζησκέλν, γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, αμηφπηζην θαη έκπεηξν θαη αλππνκνλεί λα θάλεη εμεξεπλήζεηο καδί ζαο. Διάηε ζηελ θαηαζθήλσζή καο θαη θάληε απηφ ην θαινθαίξη ην θαιχηεξν θαινθαίξη ηεο δσήο ζαο! Starrbäcken Κνηλή ηξαπεδαξία κε ηελ θαηαζθήλσζε Lindängen (30 παηδηά). Σα παηδηά γεπκαηίδνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο. 15/6 28/6 1/7 14/7 17/7 30/7 2/8 15/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Starrbäcken βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη 250 κ. απφ ηελ παξαιία θαη ηελ πεξηνρή θνιχκβεζεο. Starrbäcken Barnens Ö Σν ηαπί γπκλαζηηθήο είλαη γεκάην λένπο, ην ιηβάδη ζηξψλεηαη κε θνπβέξηεο ελψ ε κνπζηθή απφ ην ζηεξενθσληθφ απιψλεηαη ζηηο βειαληδηέο ηεο «πιαηείαο Starris». Γηα ηη πξάγκα κηιάλε; Ίζσο γηα ηελ αγάπε, ίζσο γηα ην ηη ζπλέβε ζηελ πεδνπνξία ζην Likholmen ή πψο πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη έλα ζσζηφ κπνπγέισκα. Καισζνξίζαηε ζε κηα πξαγκαηηθή εθεβηθή θαηαζθήλσζε! ην Starrbäcken ζαο πξνζθέξνπκε ηηο πεξηζζφηεξεο θαη ηηο θαιχηεξεο ζεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Καζφκαζηε ζηελ παξαιία, παίδνπκε πνδφζθαηξν ή θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθφ ζην γήπεδν ηνπ πνδνζθαίξνπ, πεγαίλνπκε εθδξνκέο, παίδνπκε κνπζηθή ζηε ξεζεςηφλ, ραιαξψλνπκε ζην ιηβάδη, ςήλνπκε, πεγαίλνπκε πεδνπνξίεο, δεκηνπξγνχκε θαηλνχξηεο θηιίεο

30 θαη θάλνπκε φ,ηη άιιν κπνξνχκε λα θάλνπκε ζε κηα θαηαζθήλσζε. Θα δήζνπκε καδί δχν επράξηζηεο, αμέραζηεο εβδνκάδεο! ζνη εξγαδφκαζηε ζηελ θαηαζθήλσζε, φπσο πνιινί λένη άλζξσπνη, μαλαεξρφκαζηε θάζε ρξφλν γηα λα πεξάζνπκε έλα θαηαπιεθηηθφ θαινθαίξη φινη καδί ζην Barnens Ö. Strand /6 23/6 26/6 5/7 8/7 17/7 19/7 27/7 9 εκέξεο 30/7 8/8 10/8 19/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Strand βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη ηδησηηθφ θφιπν γηα θνιχκπη. Strand Barnens Ö Πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ, πνιιή δξάζε θαη εγγπεκέλεο θάξζεο! ηελ θαηαζθήλσζε Strand κπνξείηε λα δήζεηε κηα πξαγκαηηθή θαηαζθελσηηθή εκπεηξία κε φιε ηε δηαζθέδαζε θαη ηελ ηξέια ηνπ θαινθαηξηνχ: πδάηηλεο ελαζρνιήζεηο, θαλφ, μπινπξγηθή, κνπζηθή, ςάξεκα, ρνξφο, ηαρπδαθηπινπξγίεο κε κπάιεο θαη, θπζηθά, πνιχ παηρλίδη θαη ζθαληαιηέο. Καη αλ πξνηηκάηε ηε ραιάξσζε, ην δηάβαζκα ή ηε δαραξνπιαζηηθή, κπνξείηε λα αζρνιεζείηε θαη κε απηά. Έλα απφ ηα θαιχηεξα ζηνηρεία ηεο θαηαζθήλσζήο καο είλαη ε θαηαπιεθηηθή ληηζθνηέθ καο. ηηο παξαζηάζεηο πνπ δηνξγαλψλνπκε, γελληνχληαη ζίγνπξα πνιιά λέα αζηέξηα! Καη κελ μερλάηε ην θπλήγη ηνπ ζεζαπξνχ θαη ηνλ πεξίπαην ησλ θαληαζκάησλ! Οη νκαδάξρεο ηεο

31 θαηαζθήλσζεο Strand είλαη έκπεηξνη θαη δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηελ αλάδεημε ησλ παηδηψλ θαη ζπλεξγάδνληαη δπλακηθά κε ηνπο θαζνδεγεηέο πνπ θάλνπλ φια ηα παηδηά λα ληψζνπλ κέξνο ηεο νκάδαο. Ζ θαηαζθήλσζε Strand πξνζθέξεη κηα κνλαδηθή εκπεηξία πνπ δελ πξέπεη λα ράζεηε ειάηε λα δηαζθεδάζνπκε παξέα. Strandhem /6 23/6 26/6 5/7 8/7 17/7 19/7 27/7 9 εκέξεο 30/7 8/8 10/8 19/8 Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Strandhem βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη ηδησηηθφ θφιπν γηα θνιχκπη. Strandhem Barnens Ö Πνιιή πιάθα κε θαηαπιεθηηθνχο θίινπο θαη εγγπεκέλεο θάξζεο! Ζ θαηαζθήλσζε Strandhem είλαη ηδαληθή γηα φινπο φζνη ζέινπλ λα απνιαχζνπλ πξαγκαηηθά ην θαινθαίξη. Έρνπκε καθξά παξάδνζε ζε πνιιά δηαθνξεηηθά παηρλίδηα θαη πιάθεο. Παίδνπκε κνπζηθή, θάλνπκε μπινπξγηθή, θαλφ, καζαίλνπκε ηαρπδαθηπινπξγίεο κε κπάιεο, ηξακπνιίλν θαη ζθιεξαγσγνχκαζηε ζε δξαζηεξηφηεηεο κεγάινπ πςνκέηξνπ ή ζην λπθηεξηλφ ιαβχξηλζν. Αλ ζέιεηε λα ραιαξψζεηε θαη λα εξεκήζεηε, κπνξείηε θπζηθά λα ην θάλεηε θη απηφ.

32 Σν θεηηλφ θπλήγη ηνπ ζεζαπξνχ είλαη δπζθνιφηεξν, επθπέζηεξν θαη ίζσο πην ηξνκαθηηθφ απφ πνηέ άιινηε. Σν ηειεπηαίν βξάδπ δηνξγαλψλνπκε έλα ζεζπέζην γεχκα θαη έλαλ ππέξνρν ρνξφ κε δηάθνξεο παξαζηάζεηο. Ζ αηκφζθαηξα είλαη νηθνγελεηαθή, σο νκαδάξρεο θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε γηα λα είλαη ε δηακνλή ζαο φζν ην δπλαηφ πην δηαζθεδαζηηθή θαη πεξηπεηεηψδεο. Κάζε δσκάηην έρεη έλαλ θαζνδεγεηή, πνπ καο βνεζά λα θάλνπκε φια ηα παηδηά λα ληψζνπλ κέξνο ηεο νκάδαο. Οη νκαδάξρεο αλππνκνλνχλ ήδε λα έξζεη ην θαινθαίξη! Stugorna /6 20/6 8 εκέξεο 24/6 1/7 8 εκέξεο 4/7 11/7 8 εκέξεο 14/7 21/7 8 εκέξεο 24/7 31/7 8 εκέξεο 2/8 9/8 8 εκέξεο 12/8 19/8 8 εκέξεο Eva Alsberg, Niklas Rubin Σειέθσλν θαηαζθήλσζεο (παηήζηε 2 γηα θαηαζθήλσζε) Ζ θαηαζθήλσζε Stugorna βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 110 ρικ. απφ ηε ηνθρφικε ζην Barnens Ö, ζηε λήζν Väddö. Δίλαη θνληά ζε λεξφ θαη δηαζέηεη ηδησηηθφ θφιπν γηα θνιχκπη. Καηαζθήλσζε δψσλ Stugorna Barnens Ö Σα βνζθνηφπηα γχξσ απφ ηελ θαηαζθήλσζή καο θηινμελνχλ δηάθνξα είδε θαηαπιεθηηθψλ δψσλ πνπ δεηνχλ παξέα. Έηζη, φηαλ ππάξρεη ιίγνο ειεχζεξνο ρξφλνο, βάδνπκε ηηο κπφηεο καο θαη πεγαίλνπκε λα ηα ραηξεηίζνπκε. Κάζε κέξα δηνξγαλψλνπκε κηα πεξηήγεζε γηα λα ηαΐζνπκε ηα δψα θαη λα ηα θξνληίζνπκε.

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινές Διακοπές & Κατασκηνώσεις 2014

Καλοκαιρινές Διακοπές & Κατασκηνώσεις 2014 Καλοκαιρινές Διακοπές & Κατασκηνώσεις 2014 Γραφική σχεδίαση και Συντακτική ομάδα: Cecilia Frank, Frank Etc. AB Εκτύπωση: Kaigan AB Αρ. αντιτύπων: 40.500 Φωτογραφία εξωφύλλου: Mikael Andersson/Nordic Photos

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» «Οη ΜΟΝΔ Σξεηο πκβνπιέο Πνπ Θα Υξεηαζηείο Πνηέ Γηα Να Πεηχρεηο Σνπο ηφρνπο ζνπ γηα ηελ Απψιεηα Βάξνπο» «ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» Απφ ηνλ Πάξε Αλδξένπ, ηνλ πην Αμηφπηζην Γπκλαζηή ηεο Αζήλαο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών για τεχνικούς και μηχανικούς

Η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών για τεχνικούς και μηχανικούς Η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών για τεχνικούς και μηχανικούς Για εσάς που είστε μηχανικός ή τεχνικός να θυμάστε οτι δεν είναι ένα ακόμα ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά μια πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα

Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα ΣΗΣΛΟ: Ηζηνξία VG, Δίδε, Γεκνθηιέζηεξα, Ολνκαηνινγία, Θεκαηνινγία, Γεληέο- Γχν θφζκνη, Γηαθήκηζε, Πσιήζεηο, Τπεξθαηαλάισζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail.

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΘΕΜΑΣΟ 117Α ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Ζκεξνκελία:19-21 επηεκβξίνπ Γηακνλή: Patmos Aktis Suites and Spa Hotel Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα