Cross sectional Panel Omnibus

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Cross sectional Panel Omnibus"

Transcript

1 είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1

2 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional Panel Omnibus 2

3 Οι ποσοτικές έρευνες.. Μετρούν το πόσο Όχι το γιατί Μετρούν το µέγεθος Όχι τους λόγους Προϋποθέτουν (αλλά µερικές φορές προϊδεάζουν για την ύπαρξη λόγων) Συνδυάζονται µε τις ποιοτικές µεθόδους (πριν ή µετά από αυτές) 3

4 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Με τον όρο ποιοτικές µέθοδοι έρευνας εννοούµε ένα σύνολο ερµηνευτικών και διερευνητικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται σε διάφορες επιστήµες για να περιγράψουν, να αποκωδικοποιήσουν, να µεταφράσουν και να αποδώσουν κάποιο νόηµα σε ένα φαινόµενο. Οι ποιοτικές µέθοδοι έρευνας δεν µετρούν τις συχνότητες και τα ποσοστά εµφάνισης των φαινοµένων, αλλά εξηγούν και αναλύουν τους λόγους εµφάνισης των φαινοµένων αυτών. 4

5 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Οι ποιοτικές µέθοδοι έρευνας µπορούν να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά µε τις ποσοτικές σε µία έρευνα πεδίου. Το κύριο χαρακτηριστικό των ποιοτικών µεθόδων είναι ότι µπορούν να ερµηνεύσουν, να διαφωτίσουν και να εξηγήσουν τους λόγους και τις αιτίες εµφάνισης συµπεριφορών και γενικά φαινόµενα των κοινωνικών επιστηµών. Το κύριο χαρακτηριστικό των ποσοτικών µεθόδων είναι ότι µετρούν το µέγεθος των επιδράσεων που διέπουν ένα φαινόµενο καθώς και το µέγεθος του ίδιου του φαινοµένου. 5

6 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Τα είδη της ποιοτικής έρευνας: 1. Συµµετοχική παρατήρηση (participant observation). 2. Οµάδες εστίασης (focus groups). 3. Προσωπική συνέντευξη (personal interview). 4. Ανάλυση λόγου (discourse analysis). 5. Ανάλυση κειµένων-αρχειακού υλικού (analysis of documentation). 6. Ανάλυση περιεχοµένου (content analysis). 7. Μελέτες ευχρηστίας (usability studies). 8. Η µελέτη περίπτωσης (case study). 6

7 Στάδια µιας ποσοτικής έρευνας Ορισµός θέµατος ερωτηµάτων Ορισµός πληθυσµού Σχεδιασµός ερωτηµατολογίου Ορισµός δείγµατος-δειγµατοληψία Εκπαίδευση και συντονισµός συνεντευκτών Συλλογή δεδοµένων Έλεγχος Ανάλυση Παρουσίαση ευρηµάτων 7

8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε ανοιχτές και σε κλειστές. Οι ανοιχτές ερωτήσεις δεν περιλαµβάνουν συγκεκριµένες τιµές στον ερωτώµενο ώστε να επιλέξει. Αντίθετα, δέχονται περισσότερο γενικές απαντήσεις που ποικίλουν από ερωτώµενο σε ερωτώµενο. Συχνά οι απαντήσεις σε ανοιχτές ερωτήσεις αναλύονται µε ποιοτικό και όχι ποσοτικό τρόπο (τα συν και τα πλην). 8

9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Στις κλειστές ερωτήσεις υποδεικνύονται µια σειρά τιµών (πιθανών απαντήσεων) από τις οποίες επιλέγει ο ερωτώµενος. Οι κλειστές ερωτήσεις χρησιµοποιούνται ως επί το πλείστον γιατί επιτρέπουν την ποσοτική ανάλυση. Πρόβληµα αποτελεί το γεγονός πως µπορεί να µην εκφράζουν πλήρως το σύνολο των πιθανών απαντήσεων. 9

10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Τα ερωτηµατολόγια είναι δύο ειδών:τα δοµηµένα και τα µη δοµηµένα. οµηµένο είναι ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο έχει αυστηρά καθορισµένη σειρά των γραπτών ερωτήσεων, συνήθως κλειστών, και δεν επιτρέπει στον ερευνητή να ρωτά µε διαφορετική σειρά. Τα δοµηµένα ερωτηµατολόγια χρησιµοποιούνται σε ποσοτικές έρευνες πρόσωπο µε πρόσωπο καθώς και σε τηλεφωνικές και ταχυδροµικές έρευνες. 10

11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Στα µη δοµηµένα ερωτηµατολόγια η σειρά των ερωτήσεων µπορεί να αλλάζει σύµφωνα µε τη γνώµη του ερευνητή. Τα µη δοµηµένα ερωτηµατολόγια παρέχουν στον ερευνητή την ευχέρεια να ρυθµίσει καλύτερα τη ροή της συζήτησης. Τα µη δοµηµένα ερωτηµατολόγια προσφέρουν στον ερευνητή ευελιξία στη διεξαγωγή της έρευνας. Τα µη δοµηµένα ερωτηµατολόγια χρησιµοποιούνται σε οµάδες συζήτησης και σε συνεντεύξεις σε βάθος. 11

12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Τα µη δοµηµένα ερωτηµατολόγια παρουσιάζουν τα εξής µειονεκτήµατα: 1. Χρειάζονται ειδικά εκπαιδευµένους και έµπειρους ερευνητές. 2. Αυξάνουν για το λόγο αυτόν το συνολικό κόστος της έρευνας. 3. Παρουσιάζουν δυσκολίες στον έλεγχο από κάποιον επόπτη. 4. εν ελέγχονται µε ακρίβεια ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. 5. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των ερευνητών και οι διαφορετικές ερµηνείες κάνουν δύσκολη την πινακοποίηση και τη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων. 12

13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τα εξής µέρη: 1. Τίτλος και εισαγωγικό σηµείωµα. 2. Κυρίως Ερωτηµατολόγιο. α) µία σειρά εισαγωγικών ερωτήσεων σχετικές µε το θέµα β) µία σειρά ερωτήσεων που αποτελούν τον πυρήνα του ερωτηµατολογίου. γ) βιογραφικά στοιχεία του ερωτώµενου-δηµογραφικά στοιχεία. Γενικά κάθε τµήµα του ερωτηµατολογίου είναι καλό να οργανώνεται σε οµάδες οµοειδών ερωτήσεων. 13

14 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Για τον καθορισµό του περιεχοµένου των ερωτήσεων εργαζόµαστε µε πολλούς τρόπους όπως είναι: 1. Αναζήτηση µέσω βιβλιογραφίας 2. Καταιγισµός ιδεών (Brainstorming). 3. ιερευνητικές προσπάθειες. 4. Οµάδες εστίασης. 5. Τράπεζες ερωτήσεων-προηγούµενες έρευνες. 14

15 Έλεγχος καλής ποιότητας δεδοµένων Το δείγµα Κάλυψη δείγµατος Ποσοστό απόκρισης Εχεµύθεια και ανωνυµία Οι συνεντευκτές Η επίδραση του συνεντευκτή ιευκρινήσεις Ικανότητα άντλησης πληροφορίας στην περίπτωση που ο ερωτώµενος είναι σε σύγχυση 15

16 Έλεγχος καλής ποιότητας δεδοµένων Οι ερωτήσεις Ευαίσθητες ερωτήσεις Σύνθετες ερωτήσεις Ανοιχτές ερωτήσεις Ερωτήσεις µε την υποβοήθηση καρτών ή σχηµάτων Οι απαντήσεις Η µη απόκριση Κοινωνικές αποδεκτές απαντήσεις Το µέγεθος του ερωτηµατολογίου 16

17 Η κατασκευή του ερωτηµατολογίου Εισαγωγικό σηµείωµα Όνοµα ερευνητή Στοιχεία ιδρύµατος που πραγµατοποιεί την έρευνα Λόγοι πραγµατοποίησης της έρευνας Εξασφάλιση ανωνυµίας και εχεµύθειας Λόγοι συµµετοχής Αίτηση της άδειας του ερωτώµενου 17

18 Η κατασκευή του ερωτηµατολογίου Προκαταρκτική επιστολή ή τηλεφώνηµα Χρήση επιστολόχαρτου Όπου είναι δυνατόν χρήση ονόµατος ερωτώµενου Ηµεροµηνία επιστολής Στοιχεία για την επικείµενη επίσκεψη προς συµπλήρωση ερωτηµατολογίου (ηµέρα κα χρόνο) Περιγραφή του πεδίου της έρευνας Εξασφάλιση ανωνυµίας και εχεµύθειας Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για τη συµπλήρωση Γιατί είναι σηµαντική η συµµετοχή του συγκεκριµένου ατόµου 18

19 Οι ερωτήσεις Περιεχόµενο Λίστα των αντικειµενικών σκοπών Υλοποίηση των σκοπών µε λίστα σχετικών θεµάτων ηµιουργία και τοποθέτηση ερωτήσεων για κάθε θέµα 19

20 Η σύνταξη των ερωτήσεων Αποφύγετε φορτωµένες ερωτήσεις (που υποδεικνύουν ποια είναι «η καλύτερη» απάντηση» Αποφύγετε τη χρήση «εύφλεκτων» λέξεων (όσο γίνεται) Γράψτε απλές φυσιολογικές προτάσεις αλλά µη χρησιµοποιείτε λέξεις και σύνταξη «της παρέας» Αποφύγετε λέξεις του συρµού αλλά τεχνικούς όρους. Αποφύγετε συντοµογραφίες. Αν χρειάζεται να χρησιµοποιήσετε σύνθετες έννοιες, επεξηγήστε τες σε χωριστή πρόταση στην αρχή της ερώτησης. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι κατανοητές από όλους τους ερωτώµενους, αλλιώς ή το ερωτηµατολόγιο είναι λάθος ή το δείγµα ακατάλληλο. 20

21 Η σύνταξη των ερωτήσεων (συνέχεια..) Να είστε συγκεκριµένοι, όχι γενικότητες και αοριστολογίες. Όταν µιλάτε για δηµόσια διοίκηση πείτε αν πρόκειται για την κυβέρνηση ή την τοπική αυτοδιοίκηση Χρησιµοποιείστε κατάλληλους χρονικούς και ποσοτικούς προσδιορισµούς Τα γεγονότα που περιγράφετε στις ερωτήσεις πρέπει να είναι ακριβή Μην προϋποθέτετε κάποια συµπεριφορά ή προηγούµενη γνώση του ερωτώµενου Χρησιµοποιήστε το σωστό συντακτικό αλλά και τη σωστή γραµµατική Αποφύγετε διπλές αρνήσεις ή µονοσήµαντα φορτισµένες εκφράσεις 21

22 Η σύνταξη των ερωτήσεων (συνέχεια..) Αποφύγετε διπλές ερωτήσεις ή ερωτήσεις που ζητούν πληροφορίες για περισσότερα από ένα θέµατα. Οι προτεινόµενες απαντήσεις πρέπει να ταιριάζουν στη διατύπωση της ερώτησης. Οι προτεινόµενες απαντήσεις πρέπει να είναι αµοιβαία αποκλειόµενες. Οι προτεινόµενες απαντήσεις πρέπει να είναι εξαντλητικές. Ρωτήστε σχετικά µε παρελθοντικές και παρούσες συµπεριφορές και απόψεις, αποφύγετε προβλέψεις για το µέλλον. Αποφύγετε όρους όπως «τελείως», «ποτέ», κλπ ώστε στον ερωτώµενο να καταλάβει πώς πρέπει να απαντήσεις την ερώτηση. Αποφύγετε λίστες που υπερβαίνουν τα πέντε θέµατα. Εκφραστείτε απλά και συγκεκριµένα Εφοδιάστε τους συνεντευκτές µε µια λίστα από ουδέτερες βοηθητικές προτάσεις ώστε να βοηθούν τους ερωτώµενους σε περίπτωση που αυτοί διστάζουν ή µπερδεύονται. 22

23 Η σύνταξη των ερωτήσεων (συνέχεια..) Προσέξτε τις ερωτήσεις πρόθεσης Προσέξτε τις υποθετικές ερωτήσεις και τη διατύπωση τους Ρωτήστε µόνο σχετικές ερωτήσεις για το συγκεκριµένο κοινό Όλοι οι ερωτώµενοι δεν έχουν το ίδιο πλαίσιο αναφοράς Χρησιµοποιήστε κοινή λογική 23

24 Τεχνικές ερωτήσεων ιαχωρισµός ή σπάσιµο των ερωτήσεων Γενικές και µετά ειδικές ερωτήσεις Ειδικές και µετά γενικές ερωτήσεις Υποβοηθούµενη ανάκληση του παρελθόντος Ανάκληση του παρελθόντος µετά από συνέντευξη. Χρήση οπτικών µέσων 24

25 Η ροή του ερωτηµατολογίου Χρήση ήπιου τόνου φωνής και πνεύµατος συζήτησης ιαχωρίστε τις ερωτήσεις από τις οδηγίες Χρήση οδηγιών, βελών πορείας κλπ Αποφύγετε οργάνωση που επιβάλει την κίνηση εµπρός και πίσω στο ερωτηµατολόγιο. 25

26 Η µορφή των ερωτήσεων Οι ανάγκες της έρευνας αλλά και του ερωτώµενου πρέπει να καθορίζουν τις ερωτήσεις. Θεωρήστε τις ερωτήσεις ως µέρος ενός συνόλου, όχι µεµονωµένες Χρησιµοποιείστε διαφορετικές γραµµατοσειρές για τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις, τους τίτλους. Μεταβάλετε τη σειρά των ερωτήσεων και των απαντήσεων όσο γίνεται 26

27 Η σειρά των ερωτήσεων σε σχέση µε προβλήµατα κατά τη συµπλήρωση Η επίδραση της συνέπειας απ τη µεριά του ερωτώµενου. Η επίδραση της κούρασης. Λάθη µνήµης. Η πρώτη ή η τελευταία επιλογή Τάση συµφωνίας 27

28 Η σειρά των ερωτήσεων (συνέχεια..) Η πρώτη ερώτηση να αντικατοπτρίζει την προβληµατική της έρευνας Τοποθετήστε τις σύνθετες και κουραστικές ερωτήσεις αφού έχει προηγηθεί µια αρχική επικοινωνία µε τον ερωτώµενο αλλά πριν αυτός κουραστεί Βάλτε τις απλές ερωτήσεις και τα δηµογραφικά στο τέλος Τοποθετήστε τις ερωτήσεις σε λογική σειρά και σε ενότητες. Οι ενότητες µπορούν να έχουν τίτλους που µπορεί να βλέπει ή να ακούει και ο ερωτώµενος Προσπαθήστε να τοποθετείτε πρώτα τις γενικές και µετά τις ειδικές ερωτήσεις 28

29 Οµαδοποίηση των ερωτήσεων Οµαδοποιήστε τις ερωτήσεις ανάλογα µε τη θεµατική τους και ώστε να έχουν νόηµα για τον ερωτώµενο. Χρησιµοποιήστε τίτλους ανάµεσα σε οµάδες ερωτήσεων Οργανώστε µια πιλοτική έρευνα Και πάρτε γνώµες ειδικών και συναδέλφων 29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ακαδηµαϊκό έτος: 2005-6 Τίτλος Εργασίας: Technology Acceptance Model:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα»

«Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά ΑΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα» Ιωάννης Φλουρής Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Α.γ Είδη κοινωνικής έρευνας (βασική, εφαρμοσμένη, εκτίμησης αναγκών, έρευνα αξιολόγησης, έρευνας δράσης, κ.ά.) Νίκος Ναγόπουλος

Α.γ Είδη κοινωνικής έρευνας (βασική, εφαρμοσμένη, εκτίμησης αναγκών, έρευνα αξιολόγησης, έρευνας δράσης, κ.ά.) Νίκος Ναγόπουλος Α.γ Είδη κοινωνικής έρευνας (βασική, εφαρμοσμένη, εκτίμησης αναγκών, έρευνα αξιολόγησης, έρευνας δράσης, κ.ά.) Νίκος Ναγόπουλος Οι κοινωνικές επιστήμες στοχεύουν στη συγκρότηση θεωριών, οι οποίες στηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 1. Προετοιµασία για τη Συνέντευξη 2. Συνηθισµένες Ερωτήσεις Συνεντεύξεων 3. Τα «πρέπει» και τα «δεν πρέπει» των Συνεντεύξεων Προετοιμασία για τη Συνέντευξη Πριν τη συνέντευξη,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Υπεύθυνος Σύνταξης Κων/νος Μπαταργιάς Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα