ΦΤΞΗ ΜΔ ΓΙΟΞΔΙΓΙΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΤΞΗ ΜΔ ΓΙΟΞΔΙΓΙΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ"

Transcript

1 ΦΤΞΗ ΜΔ ΓΙΟΞΔΙΓΙΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (ζπκβνιηζκόο ςπθηηθνύ ξεπζηνύ R-744, ρεκηθόο ηύπνο CO 2 ) ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ νκάδα ησλ θπζηθώλ ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 1. Θεσξείηαη αβιαβέο αέξην, όρη εύθιεθην, κε ηνμηθό, ρσξίο γλσζηέο κέρξη ζηηγκήο επηπηώζεηο ζε θαξθηλνγέλεζε ή κεηάιιαμε θαη ρσξίο βιαβεξά θαηάινηπα θαηά ηε θαύζε. ηηο ζπλζήθεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο, ππάξρεη ζηελ αηκόζθαηξα ζε αέξην κνξθή. Δπί ηνπ παξόληνο, ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ζηελ αηκόζθαηξα αλέξρεηαη ζηα 390 ppm 2. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO 2 ) έρεη καθξά ηζηνξία ζηε παξαγσγή ςύμεο θαη είλαη έλα από ηα πξώηα ςπθηηθά αέξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πξώηα κεραληθά ζπγθξνηήκαηα ςύμεο, από ηελ αξρή ηεο εκθάληζήο ηνπο γύξσ ζην Σν CO 2 θαζηεξώζεθε ζαλ ην βαζηθό ςπθηηθό αέξην γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ηόζν γηα θαηαςύμεηο, όζν θαη γηα ζπληεξήζεηο, δηεπθνιύλνληαο έηζη ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνύο Δκπνξίνπ. Η αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ CO2 ζπλερίζηεθε κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 40, νπόηε θάκθζεθε ιόγσ ηεο αλαθάιπςεο ησλ ζπλζεηηθώλ αεξίσλ θαη θύξηα ηνπ R-22, ην νπνίν ζηαδηαθά πήξε ηε πξσηνθαζεδξία ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο ςύμεο. Μέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, όια ζρεδόλ ηα ζπζηήκαηα CO 2 είραλ αληηθαηαζηαζεί από ζπζηήκαηα ζπλζεηηθώλ αεξίσλ. Από ην 1950 θαη επί 35 ρξόληα, ππήξμε ξαγδαία αλάπηπμε ζηα ζπζηήκαηα ησλ ρισξνθζνξαλζξάθσλ (CFCs), κε ηππηθό εθπξόζσπν ην R- 12. Σα αέξηα απηά εθηόπηζαλ ζηε θπξηνιεμία όια ηα άιια αέξηα, εθηόο από ηελ ακκσλία ζηε Βηνκεραληθή Φύμε, ιόγσ ησλ εμαηξεηηθώλ ζεξκνδπλακηθώλ ηεο ηδηνηήησλ. Σε δεθαεηία ηνπ 70 όκσο νη επηζηήκνλεο εληόπηζαλ ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ νη ρισξνθζνξάλζξαθεο (π.ρ. R-12) θαη νη πδξνρισξνθζνξάλζξαθεο (π.ρ. R-22) ζηε δεκηνπξγία ηεο «ηξύπαο ηνπ όδνληνο» θαη πξννδεπηηθά νη θπβεξλήζεηο θαηήξγεζαλ απηά ηα αέξηα (ε πην πξόζθαηε θαηάξγεζε είλαη ε παξαγσγή πδξνρισξνθζνξαλζξάθσλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο ζηηο 31/12/2009). Δηο αληηθαηάζηαζε απηώλ ησλ αεξίσλ, αλαπηύρζεθαλ ηα αέξηα ηνπ ηύπνπ ησλ πδξνθζνξαλζξάθσλ (HFCs), γλσζηώλ θαη ζαλ F-GASES. Δπόκελεο όκσο επηζηεκνληθέο έξεπλεο, έδεημαλ όηη θαη απηά ηα αέξηα έρνπλ πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο, ιόγσ ηνπ όηη πξνμελνύλ θιηκαηηθέο αιιαγέο κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παγθόζκηαο ζέξκαλζεο (Global Warming Potential GWP). 1 Το άλλο μεγάλο μζλοσ τθσ ομάδασ είναι θ αμμωνία (R-717 / NH 3 ). Συγκαταλζγονται επίςθσ και οι υδρογονάνκρακεσ (HC) 2 Το 1850 υπολογίηεται ότι θ ςυγκζντρωςθ CO2 ςτθν ατμόςφαιρα ιταν τθσ τάξθσ των 280 ppm. Ζκτοτε θ ςυγκζντρωςθ αυξάνεται διαρκώσ, λόγω των ανκρωπίνων δραςτθριοτιτων (καφςεισ), οι οποίεσ προκάλεςαν και το φαινόμενο τθσ παγκόςμιασ κζρμανςθσ. Υπολογίηεται ότι ετθςίωσ θ ςυγκζντρωςθ CO2 ςτθν ατμόςφαιρα αυξάνεται κατά περίπου 2 ppm. ΨΥΞΗ ΜΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΑΚΑ 1

2 ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ CO 2 ην πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη θάπνηα ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελα ςπθηηθά αέξηα, κε ηε θαηάηαμή ηνπο ζε νκάδα αζθάιεηαο 3 θαη δείθηεο GWP 4. ΑΔΡΙΟ ΟΜΑΓΑ ΑΔΡΙΧΝ ΥΗΜΙΚΟ ΣΤΠΟ ΘΔΡΜΟΚΡ. ΚΟΡΔΜΟΤ Δ ΑΣΜΟΦ. ΠΙΔΗ (101,3 kpa), 0 C ΟΜΑΓΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΓΔΙΚΣΗ GWP Δ 100 ΥΡΟΝΙΑ R-22 HCFC CHCLF 2-40,8 A R-134A HFC CF 3CH 2F -26,1 A R-410A ΜΙΓΜΑ HFC 50% HFC-32 50% HFC ,3 A R-507A ΜΙΓΜΑ HFC 50% HFC % HFC-143a -47,1 A R-717 ΑΜΜΧΝΙΑ NH B2 0 R-744 ΓΙΟΞΔΙΓΙΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ CO 2-78,4 A1 1 Πίνακαρ 1 : Υαπακηηπιζηικά κοινών τςκηικών αεπίυν (ANSI/ASHRAE St. 34) ην πίλαθα 2 παξνπζηάδεηαη ε ζπγθξηηηθή απόδνζε ησλ ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελσλ αεξίσλ αλά KW ςπθηηθνύ θνξηίνπ, ζε ζπλζήθεο εμάηκηζεο / ζπκπύθλσζεο C / 30 0 C. 3 Ο χαρακτθριςμόσ Α, Β αφορά τθ τοξικότθτα και ο χαρακτθριςμόσ 1, 2, 3 αφορά τθν ευκολία ανάφλεξθσ (Β τα πιο τοξικά 3 τα πιο εφφλεκτα). 4 Ορίηεται εξαρχισ ότι το CO2 ζχει δείκτθ GWP = 1. Οι δείκτεσ για τα υπόλοιπα αζρια υπολογίηονται ςχετικά με το δείκτθ του CO2. ΨΥΞΗ ΜΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΑΚΑ 2

3 ΔΞΑΣΜΙΗ ΣΟΤ C ΚΑΙ ΤΜΠΤΚΝΧΗ ΣΟΤ 30 0 C ΑΔΡΙΟ ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΙΔΗ ΣΟΝ ΔΞΑΣΜΙΣΗ (Mpa) ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΙΔΗ ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΧΣΗ (Mpa) ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ (KJ/kg) ΠΑΡΟΥΗ Τ (kg/s) ΔΙΓΙΚΟ ΟΓΚΟ ΑΔΡΙΟΤ ΣΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ (m 3 /kg) R-22 0,30 1,19 162,2 1,7 X ,7 X 10-3 R-134A 0,16 0,77 147,6 1,9 X ,2 X 10-3 R-410A 0,48 1,87 167,6 1,7 X ,9 X 10-3 R-507A 0,38 1,46 110,0 2,6 X ,8 X 10-3 R-717 0,24 1, ,9 0,26 X ,6 X 10-3 R-744 2,25 7,18 133,0 1,1 X ,58 X 10-3 Πίνακαρ 2 : ςγκπιηική απόδοζη τςκηικών αεπίυν ανά τςκηικό Kilowatt εξάημιζη ζηοςρ C και ζςμπύκνυζη ζηοςρ 30 0 C (2009 ASHRAE Handbook Fundamentals) Σν CO 2 είλαη πιένλ έλα ειθπζηηθό αέξην ζηα ζύγρξνλα ζπζηήκαηα ςύμεο θαη απηό νθείιεηαη ζηηο πιενλεθηηθέο ζεξκνδπλακηθέο ηνπ ηδηόηεηεο, επηπξόζζεηα ζην όηη πξόθεηηαη γηα έλα θπζηθό αέξην : Έρεη ρακειό ημώδεο, κεγάιε ζεξκηθή αγσγηκόηεηα θαη κεγάιε ππθλόηεηα αηκώλ 5. Όια απηά νδεγνύλ ζηε δπλαηόηεηα επηινγήο εμνπιηζκώλ (εμαηκηζηέο, ζπκππθλσηέο, ζπκπηεζηέο) κηθξόηεξνπ κεγέζνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο HCFCs θαη ηνπο HFCs. Σειηθά, ην CO 2 είλαη έλα ςπθηηθό ξεπζηό επξείαο εθαξκνγήο, πνπ θαιύπηεη ζρεδόλ όιεο ηηο εθαξκνγέο ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ (βηνκεραληθή ςύμε, θιηκαηηζκόο, νηθηαθά ςπγεία, θιηκαηηζηηθά απηνθηλήησλ, θαηαςύθηεο). ην πίλαθα 3 θαίλνληαη ηα βαζηθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ CO 2 : 5 Τοφτο ςθμαίνει μικρό απαιτοφμενο μζγεκοσ ςυμπιεςτι ΨΥΞΗ ΜΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΑΚΑ 3

4 ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΡΟΠΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΑ ΑΤΣ/ΣΧΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΦΤΞΗ ΦΤΓΔΙΑ SUPER MARKET Κύξην ςπθηηθό ξεπζηό CO2 ΠΡΟΘΗΚΔ ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΧΝ ΦΤΓΔΙΑ SUPER MARKET Κύξην ςπθηηθό ξεπζηό ακκσλία (R-717) ή HFCs θαη δεπηεξεύνλ ςπθηηθό ξεπζηό CO2 ΘΔΡΜΑΝΗ ΝΔΡΟΤ Αλάθηεζε ζεξκόηεηαο από ηε θάζε ζπκπίεζεο CO2 πάλσ από ην θξίζηκν ζεκείν (transcritical cycle) ΜΔΓΑΛΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΦΤΞΗ ΣΤΠΟΤ CASCADE (ΚΛΙΜΑΚΟΔΙΓΗ) ηε ρακειή βαζκίδα ρξεζηκνπνηείηαη CO2, ελώ ζηε ςειή βαζκίδα ρξεζηκνπνηείηαη ακκσλία (R-717) ή R-507A ΜΔΑΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΦΤΞΗ ΣΤΠΟΤ CASCADE (ΚΛΙΜΑΚΟΔΙΓΗ) ηε ρακειή βαζκίδα ρξεζηκνπνηείηαη CO2, ελώ ζηε ςειή βαζκίδα ρξεζηκνπνηνύληαη HFCs ή HCs (πδξνγνλάλζξαθεο) Πίνακαρ 3 : Δθαπμογέρ τύξηρ με CO 2 Σν CO 2 έρεη ηδηαηηεξόηεηεο ζηηο αιιαγέο θάζεσλ. ην εκπόξην δηαηίζεηαη θαη ζε ζηεξεά θαη ζε πγξή / αέξην κνξθή. ηε ζηεξεά ηνπ κνξθή είλαη γλσζηό ζαλ «μεξόο πάγνο» θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα δηαηήξεζε ςύμεο ζε κεηαθεξόκελα παθέηα. ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε (101 kpa / 1,01 bar) ν μεξόο πάγνο εμαρλνύηαη 6 ζηνπο -78,5 0 C, κε ιαλζάλνπζα ζεξκόηεηα 571 KJ/kg. Σν πγξό CO 2 κεηαθέξεηαη ζε εηδηθά δνρεία ςειήο πίεζεο, πνπ ζπρλά δηαζέηνπλ δηθό ηνπο, αλεμάξηεην ζύζηεκα ςύμεο, ώζηε λα δηαηεξνύλ ηε πίεζε ππό έιεγρν. Σν CO 2 ζεσξείηαη ζήκεξα έλα πνιύ θζελό ςπθηηθό ξεπζηό, κε θόζηνο κόιηο έλα κηθξό πνζνζηό από ηα άιια ζπλήζε ςπθηηθά ξεπζηά. Απηό, ζε ζπλδπαζκό κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αζθάιεηα, πξνζδίδνπλ ζην CO 2 έλα ζεηηθό κέιινλ ζηα ζπζηήκαηα κεραληθήο ςύμεο, όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη είηε ζαλ πξσηεύνλ είηε ζαλ δεπηεξεύνλ ςπθηηθό ξεπζηό. ε θάζε πεξίπησζε, γηα λα θαηαιάβεη θαλείο πσο ιεηηνπξγεί ην CO 2, πξέπεη λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηηο ζπλζήθεο, πνπ ε νπζία απηή είλαη ζηεξεό, πγξό ή αέξην. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθά είλαη ην ηπιπλό ζημείο θαη ην κπίζιμο ζημείο. αλ ηξηπιό ζεκείν νξίδεηαη ην ζεκείν ηζνξξνπίαο, όπνπ ζπλππάξρνπλ θαη νη ηξεηο θάζεηο (ζηεξεά, πγξά θαη αέξηνο). αλ θξίζηκν ζεκείν νξίδεηαη ην ζεκείν πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο, πέξα από ην νπνίν, είηε ζε κεγαιύηεξε πίεζε, είηε ζε 6 Εξάχνωςθ ορίηεται το φαινόμενο μετατροπισ ενόσ ςτερεοφ κατευκείαν ςε αζριο, χωρίσ τθ μεςολάβθςθ τθσ υγρισ φάςθσ. Ζνα άλλο υλικό, γνωςτό για αυτι τθν ιδιότθτα, είναι θ ναφκαλίνθ. ΨΥΞΗ ΜΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΑΚΑ 4

5 κεγαιύηεξε ζεξκνθξαζία, είηε κεγαιύηεξα θαη ηα δπν, δελ ππάξρνπλ δηαθξηηή αέξηνο ή πγξή θάζε 7. Η θξίζηκε ζεξκνθξαζία ηνπ CO 2 είλαη 31 0 C θαη ε θξίζηκε πίεζε 74 bar. Σνύην ζεκαίλεη, όηη είλαη αδύλαηνλ λα πγξνπνηεζεί ην αέξην CO 2 ζε ζεξκνθξαζία απόξξηςεο ζεξκόηεηαο (heat rejection) κεγαιύηεξε από 31 0 C. Η ζεξκνθξαζία απηή ζεσξείηαη ρακειή, ζε ζρέζε κε ηα άιια ςπθηηθά ξεπζηά (γηα ηελ ακκσλία είλαη C / 113 bar θαη γηα ην R-404A είλαη 72 0 C / 38 bar). Έλα πνιύ ρξήζηκν εξγαιείν, γηα ηε θαηαλόεζε ησλ παξαπάλσ, είλαη ην διάγπαμμα θάζευν, όπνπ ζε κηα γξαθηθή παξάζηαζε κε άμνλεο ΠΙΔΗ / ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ, παξηζηάλνληαη νη πεξηνρέο, όπνπ ε νπζία βξίζθεηαη ζε ζηεξεά, πγξά, αέξην ή ζε θαηάζηαζε ππεξθξίζηκνπ ξεπζηνύ (supercritical fluid). ην ζρήκα 8, θαίλεηαη ην δηάγξακκα θάζεσλ ηνπ CO 2 : σήμα 1 : Γιάγπαμμα θάζευν ηος Γιοξειδίος ηος Άνθπακα (CO2) 7 Πςο προςεγγίηεται θ κρίςιμθ κερμοκραςία, οι ιδιότθτεσ υγροφ αερίου αλλθλοπροςεγγίηονται και ςτο κρίςιμο ςθμείο καταλιγουν ςτθ φάςθ του ομογενοφσ «υπερκρίςιμου ρευςτοφ», όπου δεν υπάρχει διάκριςθ μεταξφ των δυο φάςεων (θ λανκάνουςα κερμότθτα εξάτμιςθσ είναι μθδζν). Υπεράνω τθσ κρίςιμθσ κερμοκραςίασ, είναι αδφνατθ θ μετατροπι ςε ρευςτό, όςο και να αυξηθεί η πίεςη. ΨΥΞΗ ΜΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΑΚΑ 5

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ?

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ? ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΦΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΥΞΗ, Πολιτικόσ Μηχ/κόσ ΕΜΠ, M.Eng Univ. Of Sheffield, Πρόεδροσ Δ ΨΤΓΕΙΑ ΑΛΑΚΑ food logistics, Διευθυντήσ Cryologic Εκπαιδευτική υμβουλευτική, Πρόεδροσ Δ Ελληνικήσ Ζνωςησ

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία

Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία Θεξκνγξαθία είλαη ε παξαηήξεζε, κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζεξκόηεηαο θαη ηεο ξνήο ηεο. Όια ηα ζώκαηα ζηε γε, κε ζεξκνθξαζία πάλσ από

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο Σηον ςιό μος Αλέξανδπο 2 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ αηζζάλνληαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζνπλ ζεξκά όινπο όζνη βνήζεζαλ θαη ζπκπαξαζηάζεθαλ θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά ζα ήζειαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. Κοθθίλε Δσκορθία θαη Αλαγλώζηοσ Μηιηηάδες Διιεληθό Ηλζηηηούηο Μεηροιογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΔ: Γατηαλάξνο Δπάγγεινο Κνπηζνύθνπ Γηνλπζία Κξηπηληίξε Υαξίθιεηα Λεηβαδάξα Μαξίλα Μαξγαξίηε Δπδνμία Παξήρζεζαλ γηα πξώηε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΙΟΞΔΙΓΙΟΤ ΣΟΤ ΣΙΣΑΝΙΟΤ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΣΩΝ ΓΡΟΜΩΝ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΙΟΞΔΙΓΙΟΤ ΣΟΤ ΣΙΣΑΝΙΟΤ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΣΩΝ ΓΡΟΜΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΙΟΞΔΙΓΙΟΤ ΣΟΤ ΣΙΣΑΝΙΟΤ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΣΩΝ ΓΡΟΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Β. ΓΚΔΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452

πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452 πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ - ΟΡΗΜΟ Με ηνλ όξν γεσζεξκηθή ελέξγεηα ελλννύκε ηελ ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη ζην εζσηεξηθό ηεο γεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο»

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΔΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΔΙΣΩΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ Κιάδνη εθαξκνγήο Οη ηνκείο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο 4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο Μπζηεξίδνπ Εκκαλνπέια (ΑΜ 861) Σεηάξηε 8 Δεθεκβξίνπ 2010 Άμορφα Κράματα Τα ζηεξεά πιηθά ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηε θύζε

Διαβάστε περισσότερα