ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την αριθ /118/ πράξη του Πρύτα νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα το Ν.2517/1997, το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, το άρθρο 77 παρ. 2 του Ν. 4009/2011, διορίζεται, μετά από εκλογή, ο Απόστολος Σερλέτης του Δημητρίου, σε κενή οργανική θέση καθηγητή, της βαθμίδας του μόνιμου καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στον Τομέα Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικο νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Νομι σματική Θεωρία και Πολιτική». Η προκήρυξη της θέσης 48/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. στις Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1085/ ). Με την αριθ /39/ πράξη του Πρύτανη Ν. 3549/2007, το άρθρο 77 παρ. 2 του Ν. 4009/2011, δι ορίζεται, μετά από εκλογή, ο Νικόλαος Διαμαντής του Δημητρίου, σε κενή οργανική θέση καθηγητή, της βαθ μίδας του μόνιμου αναπληρωτή καθηγητή, στον Τομέα Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επι στημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί κης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Θε ωρία Αριθμών». Η προκήρυξη της θέσης 556/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Π.Δ. 463/79. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1086/ ). Με την αριθ /23/ πράξη του Πρύτανη το άρθρο 77 παρ. 4γ του Ν. 4009/2011, όπως αντικατα στάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 4 του Ν. 4115/2013, διο ρίζεται, μετά από εκλογή, ο Πάρις Γέρος του Δημητρίου, σε κενή οργανική θέση καθηγητή, της βαθμίδας του επί κουρου καθηγητή με τετραετή θητεία, στον Τομέα Δη μοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα λονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Πολι τική Επιστήμη (Θεωρία Κράτους Δημόσιες Πολιτικές)». Η προκήρυξη της θέσης 544/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Π.Δ. 20/ Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1087/ ). Με την αριθ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τον Ν. 2517/1997, το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, το άρθρο 77 παρ. 2 όπως το πρώτο της εδάφιο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 5α του Ν. 4076/2012 του Ν. 4009/2011 και το άρθρο 77 παρ. 4γ του Ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 4 του Ν. 4115/3013, διορίζεται, μετά από εκλογή, η Δήμητρα Ντάφου του Κωνσταντίνου, σε αυτοδίκαια ιδρυόμενη θέση καθηγητή, της βαθμίδας του επίκου ρου καθηγητή με τετραετή θητεία, στον Τομέα Γενετι κής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Βιο χημεία με έμφαση στην Παθοβιολογία ζωικών οργανι σμών». Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 121/ τ.γ.

2 5874 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης 1088/ ). Με την αριθ /20/ πράξη του Πρύτανη το άρθρο 77 παρ. 4γ του Ν. 4009/2011, όπως αντικατα στάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 4 του Ν. 4115/2013, δι ορίζεται, μετά από εκλογή, ο Θεόδωρος Γαϊτάνος του Κλείτου, σε κενή οργανική θέση καθηγητή, της βαθμί δας του επίκουρου καθηγητή με τετραετή θητεία, στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σω ματιδίων του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα λονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Θε ωρητική Πυρηνική Φυσική». Η προκήρυξη της θέσης 1066/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1089/ ). Με την αριθ /87/ πράξη του Πρύτανη το άρθρο 77 παρ. 4γ του Ν. 4009/2011, όπως αντικαταστά θηκε από το άρθρο 34 παρ. 4 του Ν. 4115/2013, διορίζε ται, μετά από εκλογή, η Ευαγγελία Νομίδου του Δημο σθένη, σε κενή οργανική θέση καθηγητή, της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με τετραετή θητεία, στο Τμή μα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ σαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Πλα στική Χώρος». Η προκήρυξη της θέσης 31/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Π.Δ. 164/84. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1090/ ). Με την αριθ /93/ πράξη του Πρύτανη το άρθρο 77 παρ. 4γ του Ν. 4009/2011, όπως αντικατα στάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 4 του Ν. 4115/2013, δι ορίζεται, μετά από εκλογή, η Νίκη Παπαβραμίδου του Σπύρου, σε κενή οργανική θέση καθηγητή, της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με τετραετή θητεία, στον Το μέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής του Τμή ματος Ιατρικής (πρώην Ιατρική Σχολή) της Σχολής Επι στημών Υγείας (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστο ρία της Ιατρικής». Η προκήρυξη της θέσης 441/ τ.γ. Η θέση αυτή προέρχεται από το σύνολο κενών ορ γανικών θέσεων ΔΕΠ των Τμημάτων που μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5α του Ν. 2817/2000 και δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. 368/ τ. Β' (ετήσιος προγραμματισμός ). Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1091/ ). Με την αριθ /124/ πράξη του Πρύτα νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που το άρθρο 77 παρ. 4γ του Ν. 4009/2011, όπως αντικατα στάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 4 του Ν. 4115/2013, δι ορίζεται, μετά από εκλογή, ο Γεώργιος Στεφάνου του Στέργιου, σε αυτοδίκαια ιδρυόμενη θέση καθηγητή, της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με τετραετή θητεία, στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευ ών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνι κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα λονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Στα τική και Δυναμική των Κατασκευών». Η προκήρυξη της θέσης 972/ τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1092/ ). Με την αριθ /102/ πράξη του Πρύτανη το άρθρο 77 παρ. 4γ του Ν. 4009/2011, όπως αντικατα στάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 4 του Ν. 4115/2013, διο ρίζεται, μετά από εκλογή, η Σταματία Παπουτσοπούλου του Βασιλείου, σε αυτοδίκαια ιδρυόμενη θέση καθηγη τή, της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με τετραετή θητεία, στον Τομέα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επει δή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοχη μεία». Η προκήρυξη της θέσης 445/ τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1093/ ). Με την αριθ /48/ πράξη του Πρύτανη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5875 το άρθρο 77 παρ. 4γ του Ν. 4009/2011, όπως αντικατα στάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 4 του Ν. 4115/2013, διορί ζεται, μετά από εκλογή, ο Κωνσταντίνος Ιωαννίδης του Θεοδώρου, σε κενή οργανική θέση καθηγητή, της βαθμί δας του επίκουρου καθηγητή με τετραετή θητεία, στον Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι στη Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχι τεκτονικός Σχεδιασμός». Η προκήρυξη της θέσης 576/ τ.γ. Η θέση αυτή προκηρύχθηκε εκτός προ γραμματισμού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 της Υ.Α. Φ.122.1/23/Β2.6042/ και κενώθηκε ύστερα από την παραίτηση του μόνιμου βοηθού Στ. Βασιλειάδη με την Πρ.Πρ. 6396/ (ΦΕΚ 827/ τ.γ ). Ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971 και με την υπ. απ. αρ. 1017/ Β1./ , ΦΕΚ 2228/ τ.β, η θέση μετατρά πηκε αυτοδίκαια σε θέση ΔΕΠ. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1094/ ). Με την αριθ / πράξη του Πρύτανη το άρθρο 77 παρ. 4γ του Ν. 4009/2011, όπως αντικατα στάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 4 του Ν. 4115/2013, διο ρίζεται, μετά από εκλογή, ο Στυλιανός Παπαρίζος του Κωνσταντίνου, σε κενή οργανική θέση καθηγητή, της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με τετραετή θητεία, στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστη μών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Εξό ρυξη Δεδομένων». Η προκήρυξη της θέσης 429/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε υε το ΠΔ 200/91. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1095/ ). Με την αριθ /153/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, η Θεοφανώ Ψαρρά του Αγγέλου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία, στον Τομέα Δο μής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών του Τμήμα τος Κτηνιατρικής (πρώην Κτηνιατρική Σχολή) της Σχο λής Επιστημών Υγείας (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Κτη νιατρική Φαρμακολογία». Η προκήρυξη της θέσης 157/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1096/ ). Με την αριθ /89/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Αναστάσιος Ξανθόπουλος του Κομνηνού, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προ σωπικού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία, στον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης του Τμήματος Μηχανο λόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αρι στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσο τικές Μέθοδοι στο Σχεδιασμό και στη Διοίκηση Παρα γωγικών Συστημάτων και Εφοδιαστικών Αλυσίδων». Η προκήρυξη της θέσης 876/ τ.γ. Η θέση αυτή προέρχεται από το σύνολο κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ των Τμημάτων που μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστή μιο σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5α του Ν. 2817/2000 και δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. 2102/ τ.β (ετή σιος προγραμματισμός ). Ελληνικού Δημοσίου / ). οικητικής Μεταρρύθμισης και Διακυβέρνησης: 1097/ ). Με την αριθ /123/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Θωμάς Στεργιόπουλος του Θεοδοσίου, μέα Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επει δή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Χημεία και Ηλεκτροχημεία». Η προκήρυξη της θέσης 671/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1098/ ).

4 5876 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθ /70/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, η Βασιλική Λαμπίτση του Παντελή, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία, στον Τομέα Αι σθητικής Παιδείας του Τμήματος Επιστημών Προσχο λικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχο λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Εικα στική Αγωγή». Η προκήρυξη της θέσης 641/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Π.Δ. 117/1992. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1099/ ). Με την αριθ /22/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Δημήτριος Γενειατάκης του Γεωργίου, σε κού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής (κατάργηση Γενικού Τμήμα τος, Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α, απόφαση συνε δρίασης Συγκλήτου αριθ. 2866/ ) του Αριστο τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ασφά λεια Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων». Η προκήρυξη της θέσης 427/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1100/ ). Με την αριθ /138/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Νικόλαος Τσιγγίλης του Χριστοδούλου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προ σωπικού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινω νίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστοτελεί ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμι μα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Μεθο δολογία και Στατιστική των Κοινωνικών Επιστημών». Η προκήρυξη της θέσης 357/ τ.γ. Η θέση αυτή προέρχεται από το σύνολο κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ των Τμημάτων που μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστή μιο σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5α του Ν. 2817/2000 και δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. 1477/ τ.β (ετή σιος προγραμματισμός ). Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1101/ ). Με την αριθ /122/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Σάββας Σταφυλίδης του Αναστασίου, σε αυτοδίκαια ιδρυόμενη θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία, στον Τομέα Αγωνιστικών Αθλημάτων του Τμήματος Επιστή μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επι στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Π.Δ. 98/2013, Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Κινη σιολογία του Κλασικού Αθλητισμού». Η προκήρυξη της θέσης 440/ τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1102/ ). Με την αριθ /80/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Σωτήριος Μπαρμπάνης του Βασιλείου, σε Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρική Σχολή) της Σχολής Επιστημών Υγείας (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστο τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική». Η προκήρυξη της θέσης 118/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το ΒΔ 2/45. Ελληνικού Δημοσίου / ).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5877 νησης: 1103/ ). Με την αριθ /110/ πράξη του Πρύτανη το άρθρο 77 παρ. 5 εδ. 2 του Ν.4009/2011, όπως τροποποι ήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 5 εδ. 2 του Ν.4076/2012 και το άρθρο 34 παρ. 3 του Ν.4115/2013, διορίζεται, μετά από εκλογή, ο Κωνσταντίνος Πουρλιώτης του Διονυσίου, σε Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής (πρώην Κτηνιατρι Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Πα θολογία Μηρυκαστικών». Η προκήρυξη της θέσης 790/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1104/ ). Με την αριθ /108/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Κωνσταντίνος Πορπόδης του Ιωάννη, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσω μέα Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρι Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Πνευ μονολογία». Η προκήρυξη της θέσης 986/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1105/ ). Με την αριθ /97/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, η Παγώνα Παπαδοπούλου του Δημητρίου, πι Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Βυζα ντινή Αρχαιολογία και Τέχνη». Η προκήρυξη της θέσης 144/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1106/ ). Με την αριθ /117/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Χαράλαμπος Σαραφίδης του Σάββα, σε Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Μα γνητικές και Ηλεκτρικές Ιδιότητες της Ύλης». Η προκήρυ ξη της θέσης 1074/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1107/ ). Με την αριθ /107/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Ιωάννης Πολίτης του Κωνσταντίνου, σε Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έρ γων και Ανάπτυξης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι στη Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Συ γκοινωνιακή τεχνική και διαχείριση κινητικότητας». Η προκήρυξη της θέσης 473/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1108/ ). Με την αριθ /72/ πράξη του Πρύτανη

6 5878 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) από εκλογή, η Μαρία Ελένη Μάνθου του Αναστασίου, σε Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρική Σχολή) της Σχολής Επιστημών Υγείας (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστο τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστο λογία Εμβρυολογία». Η προκήρυξη της θέσης 552/ τ.γ. Ως προς το ιδρυτικό της, η θέση αυτή προκηρύχθηκε στα πλαίσια του τετραετούς ακαδημα ϊκού αναπτυξιακού προγραμματισμού για το έτος 2009 και προέρχεται από το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ των Τμημάτων που μεταφέρθη καν στο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την προγραμματι κή Συμφωνία μεταξύ του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 354/ τ.β (Απόφαση συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου αριθ / ). Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1109/ ). Με την αριθ /13/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Νικόλαος Βασιλειάδης του Δημητρίου, σε Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμή ματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αρι στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Συ σχεδιασμός υλικού λογισμικού για υλοποίηση επανα διαρθρώσιμων ψηφιακών συστημάτων». Η προκήρυξη της θέσης 1066/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 386/76. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1110/ ). Με την αριθ /64/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, η Παναγιώτα Κουτρολίκου του Ευσταθίου, πι Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυ ξης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πο λυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Πολεο δομικός Σχεδιασμός και Αστική Ανάπτυξη». Η προκήρυξη της θέσης 834/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1111/ ). Με την αριθ /38/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Θεόδωρος Δημητρούλας του Βασιλείου, μέα Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρι Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ρευ ματολογία». Η προκήρυξη της θέσης 235/ τ.γ. Η θέση αυτή προέρχεται από το σύνολο κενών οργα νικών θέσεων ΔΕΠ των Τμημάτων που μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5α του Ν. 2817/2000 και δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. 2102/ τ.β (ετήσιος προγραμματισμός ). Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1112/ ). Με την αριθ /86/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Κυριάκος Μωυσίδης του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσω μέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρι Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ου ρολογία». Η προκήρυξη της θέσης 560/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5879 Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1113/ ). Με την αριθ /149/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Μιχαήλ Χουρδάκης του Κωνσταντίνου, σε Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρική Σχολή) της Σχολής Επιστημών Υγείας (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επει δή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Βασική Ιατρική Διατροφολογία». Η προκήρυξη της θέσης 87/ τ.γ. Η θέση αυτή προέρχεται από το σύνολο κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ των Τμημάτων που μετα φέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5α του Ν. 2817/2000 και δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. 307/ τ.β (ετήσιος προγραμματισμός , απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθ. 1386/ ). Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1114/ ). Με την αριθ /136/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Μάριος Τρίγκας του Κωνσταντίνου, σε Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων του Τμή ματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (πρώ ην Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος) της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλ λοντος (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστο τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Δασική Οικονομική». Η προκήρυξη της θέσης 235/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Π.Δ. 354/73. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1115/ ). Με την αριθ /103/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, η Δήμητρα Παρδάλη του Στυλιανού, σε Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής (πρώην Κτηνιατρι Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Κτη νιατρική Γενική Παθολογία και Προπαιδευτική». Η προ κήρυξη της θέσης 790/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύ θηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1116/ ). Με την αριθ /35/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Άγγελος Δανιηλίδης του Σάββα, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία, στον Τομέα Χει ρουργικής του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρική Σχολή) της Σχολής Επιστημών Υγείας (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα λονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Μαι ευτική Γυναικολογία». Η προκήρυξη της θέσης 997/ τ.γ. Η θέση αυτή προέρχεται από την αυ τοδίκαια ιδρυόμενη θέση από ειδικό επιστήμονα που κατείχε ο καθηγητής Δ. Πανίδης. (Αριθ. βεβ. της Υ.Δ. Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. 6201/ ). Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1117/ ). Με την αριθ /52/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Ιωάννης Καλογιαννίδης του Αντωνίου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσω μέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρι

8 5880 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Μαι ευτική Γυναικολογία». Η προκήρυξη της θέσης 1034/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 723/72. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1118/ ). Με την αριθ /134/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Τρύφων Τότλης του Δημητρίου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία, στον Τομέα Ανα τομικής και Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος Ια τρικής (πρώην Ιατρική Σχολή) της Σχολής Επιστημών Υγείας (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστο τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Πε ριγραφική Ανατομική». Η προκήρυξη της θέσης 552/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1119/ ). Με την αριθ /100/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Ευάγγελος Παπανικολάου του Γεωργίου, μέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρι Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Μαι ευτική Γυναικολογία». Η προκήρυξη της θέσης 1033/ τ.γ. Η θέση αυτή προέρχεται από την αυ τοδίκαια ιδρυόμενη θέση από ειδικό επιστήμονα που κατείχε ο καθηγητής Ιωάννης Παπαδήμας. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1120/ ). Με την αριθ /25/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, η Μαριάνθη Γεωργίτση του Αριστείδη, σε Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρική Σχολή) της Σχολής Επιστημών Υγείας (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επει δή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Βιολογία Γενετική». Η προκήρυξη της θέσης 30/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1121/ ). Με την αριθ /152/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Γεώργιος Ψαρουδάκης του Ιωάννη, σε Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου του Τμήματος Νο μικής της Νομικής Σχολής (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο νίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Εμπο ρικό Δίκαιο». Η προκήρυξη της θέσης 165/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. της (ΦΕΚ 422/ τ.α ). Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1122/ ). Με την αριθ /125/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, η Ησαΐα Συμεωνίδου του Βασιλείου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία, στον Τομέα Λοιμω δών και Παρασιτικών Νοσημάτων και Παθολογικής Ανα τομικής του Τμήματος Κτηνιατρικής (πρώην Κτηνιατρι

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5881 Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Πα ρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα των Ζώων». Η προκήρυξη της θέσης 364/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Π.Δ. 435/76. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1123/ ). Με την αριθ /61/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Τιμολέων Κοσμίδης του Θεοδώρου, σε Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής (Π.Δ. 98/2013, Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο». Η προκήρυξη της θέσης 255/ τ.γ. Η θέση αυτή, ως προς το ιδρυτικό της, προέρχεται από θέση εντεταλμένου υφηγητή, η οποία βάσει του άρθρου 32 του Ν. 1268/82 μετατράπηκε σε αυτοδίκαια ιδρυόμενη θέση ΔΕΠ. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1124/ ). Με την αριθ /71/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, η Καλή Μακέδου του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία, στον Τομέα Βιο λογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής του Τμή ματος Ιατρικής (πρώην Ιατρική Σχολή) της Σχολής Επι στημών Υγείας (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Βιοχημεία». Η προκήρυξη της θέσης 380/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1125/ ). Με την αριθ /24/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, η Ελισάβετ Γεωργίου του Νικολάου, σε Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρική Σχολή) της Σχολής Επιστημών Υγείας (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επει δή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Βιοχημεία». Η προκήρυξη της θέσης 556/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1126/ ). Με την αριθ /145/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, η Ανθούλα Χατζηκυριακίδου του Λαζάρου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προ σωπικού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία, στον Τομέα Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρι κής του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρική Σχολή) της Σχολής Επιστημών Υγείας (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ σαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ιατρι κή Βιολογία Ιατρική Γενετική». Η προκήρυξη της θέσης 565/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1127/ ). Με την αριθ /55/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, η Αναστασία Καριώτη του Παναγιώτη, σε Φαρμακογνωσίας Φαρμακολογίας του Τμήματος Φαρ μακευτικής (πρώην Φαρμακευτική Σχολή) της Σχολής

10 5882 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Επιστημών Υγείας (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επει δή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Φαρ μακογνωσία». Η προκήρυξη της θέσης 973/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με τον Ν. 3472/55. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1128/ ). Με την αριθ /129/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Απόστολος Τασίκας του Δημητρίου, σε Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής (Π.Δ. 98/2013, Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο». Η προκήρυξη της θέσης 165/ τ.γ. Η θέση αυτή, ως προς το ιδρυτικό της, προέρχεται από θέση εντεταλμένου υφηγητή, η οποία βάσει του άρθρου 32 του Ν. 1268/82 μετατράπηκε σε αυτοδίκαια ιδρυόμενη θέση ΔΕΠ. Ελληνικού Δημοσίου / _. νησης: 1129/ ). Με την αριθ /92/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Θεοδόσιος Παπαβραμίδης του Σπύρου, μέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρι Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική». Η προκήρυξη της θέσης 23/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1130/ ). Με την αριθ /78/ πράξη του Πρύτανη το άρθρο 77 παρ. 5 εδ. 2 του Ν.4009/2011, όπως τροποποι ήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 5 εδ. 2 του Ν.4076/2012 και το άρθρο 34 παρ. 3 του Ν.4115/2013, διορίζεται, μετά από εκλογή, ο Ιωάννης Μουρτζίνος του Θεοδώρου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία, στον Τομέα Επιστή μης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπο νίας (πρώην Γεωπονική Σχολή) της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Π.Δ. 98/2013, Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Χη μεία και Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων». Η προκήρυξη της θέσης 290/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1131/ ). Με την αριθ /96/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος του Αργυρίου, πι Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προ στασίας του Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρι κής (πρώην Κτηνιατρική Σχολή) της Σχολής Επιστημών Υγείας (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστο τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ζωι κή Παραγωγή, με ιδιαίτερη ενασχόληση στην εκτροφή μονογαστρικών ζώων». Η προκήρυξη της θέσης 595/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού, Υπ. Δι νησης: 1132/ ). Με την αριθ /74/ πράξη του Πρύτανη το άρθρο 77 παρ. 5 εδ. 2 του Ν.4009/2011, όπως τροποποι ήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 5 εδ. 2 του Ν.4076/2012 και το άρθρο 34 παρ. 3 του Ν.4115/2013, διορίζεται, μετά από εκλογή, ο Χρυσόστομος Μήλης του Βασιλείου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία, στον Τομέα Ζωι κής Παραγωγής του Τμήματος Γεωπονίας (πρώην Γεω

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5883 πονική Σχολή) της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Δια τροφή Μηρυκαστικών Αγροτικών Ζώων». Η προκήρυξη της θέσης 409/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1133/ ). Με την αριθ /141/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, η Ηλέκτρα Φράγκου του Αριστείδη, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία, στον Τομέα Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής (πρώην Κτηνιατρική Σχολή) της Σχολής Επιστημών Υγείας (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ σαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσι οπαθολογίας της Αναπαραγωγής και του Μαστού των Ζώων». Η προκήρυξη της θέσης 378/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1134/ ). Με την αριθ /37/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, η Δήμητρα Δημητρακοπούλου του Γεωρ γίου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινω νίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστοτελεί ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμι μα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Εναλ λακτική και Συμμετοχική Δημοσιογραφία». Η προκήρυξη της θέσης 1129/ τ.γ. Η θέση αυτή προέρχεται από το σύνολο κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ των Τμη μάτων που μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5α του Ν. 2817/2000 και δημοσι εύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. 2102/ τ.β (ετήσιος προ γραμματισμός ). Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1135/ ). Με την αριθ /4/ πράξη του Πρύτανη εκδόθηκε σύμφωνα το Ν. 2517/1997, το άρθρο 25 του από εκλογή, ο Πασχάλης Ανδρούδης του Νικολάου, σε Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Βυ ζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη». Η προκήρυξη της θέ σης 473/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1136/ ). Με την αριθ /132/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Ιωάννης Τερζίδης του Πέτρου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία, στον Τομέα Ανα τομικής και Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος Ια τρικής (πρώην Ιατρική Σχολή) της Σχολής Επιστημών Υγείας (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστο τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Πε ριγραφική Ανατομική». Η προκήρυξη της θέσης 552/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1137/ ). Με την αριθ /66/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Ευστάθιος Κωτίδης του Βασιλείου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσω

12 5884 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) μέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρι Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική». Η προκήρυξη της θέσης 1034/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Π.Δ. 760/80. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1138/ ). Με την αριθ /135/ πράξη του Πρύτανη το άρθρο 77 παρ. 5 εδ. 2 του Ν.4009/2011, όπως τροποποι ήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 5 εδ. 2 του Ν.4076/2012 και το άρθρο 34 παρ. 3 του Ν.4115/2013, διορίζεται, μετά από εκλογή, ο Αθανάσιος Τραγιαννίδης του Κωνσταντίνου, μέα Υγείας Παιδιού του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρι Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Παι διατρική Παιδιατρική Αιματολογία». Η προκήρυξη της θέσης 1034/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Π.Δ. 436/76. Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων ΠροσωπΙκού Υπ. Δι νησης: 1139/ ). Με την αριθ /115/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Κωνσταντίνος Σακαντάμης του Αθανα σίου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία, στον Τομέα Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού του Τμή ματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχι τεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός με Περιβαλλοντική Οπτική». Η προκήρυξη της θέσης 583/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 18/56. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1140/ ). Με την αριθ /51/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, η Κωνσταντίνα Καλαρά του Γεωργίου, σε Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί κης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Εικα στικές Τέχνες». Η προκήρυξη της θέσης 510/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Προσω/τικού Υπ. Δι νησης: 1141/ ). Με την αριθ /82/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, η Ζωίτσα Μπασδαγιάννη του Νικολάου, σε Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος Γεωπονίας (πρώην Γεωπονική Σχολή) της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογί ας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ σαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ζω οτεχνία Εκτροφή Μηρυκαστικών». Η προκήρυξη της θέσης 164/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1142/ ). Με την αριθ /98/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, η Μαρία Παπαϊωάννου του Αναστασίου, σε Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρική Σχολή) της Σχολής Επιστημών Υγείας (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επει δή έχει τα νόμιμα προσόντα.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5885 Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Βιο χημεία Μοριακή Βιολογία». Η προκήρυξη της θέσης 573/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/1971. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1143/ ). Με την αριθ /112/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Κωνσταντίνος Ραμπαλάκος του Γεωργίου, μέα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστο τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ορ γανική Χημεία». Η προκήρυξη της θέσης 1034/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 1081/1977. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1144/ ). Με την αριθ /88/ πράξη του Πρύτανη από εκλογή, ο Θωμάς Νούλης του Αποστόλου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία, στον Τομέα Ηλε κτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμήμα τος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αρι στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλε κτρονικά Κυκλώματα για Μετρήσεις Φυσικών Μεγεθών». Η προκήρυξη της θέσης 35/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Π.Δ. 680/81. Ελληνικού Δημοσίου / _. νησης: 1145/ ). Με την αριθ / πράξη του Πρύτανη το άρθρο 77 παρ. 5 εδ. 2 του Ν.4009/2011, όπως τροποποι ήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 5 εδ. 2 του Ν.4076/2012 και το άρθρο 34 παρ. 3 του Ν.4115/2013, διορίζεται, μετά από εκλογή, η Φωτεινή Κουγιουμουτζάκη του Δημητρίου, σε κού, της βαθμίδας της λέκτορα με θητεία, στον Τομέα Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών του Παιδαγωγι κού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγι κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα λονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινω νιολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης». Η προκή ρυξη της θέσης δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 556/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Π.Δ. 168/88. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1146/ ). Με την αριθ / πράξη του Πρύτανη του Αρι στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα το Ν.2517/1997, το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, το άρθρο 77 παρ. 2 του Ν. 4009/2011 και το άρθρο 77 παρ. 5 εδ. 2 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 5 εδ. 2 του Ν.4076/2012 και το άρθρο 34 παρ. 3 του Ν.4115/2013, διορίζεται, μετά από εκλο γή, η Μάρθα Ιωαννίδου του Ιωάννη, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμί δας του λέκτορα με θητεία, στον Τομέα Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Τέχνη στην Εκπαίδευση». Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 510/ τ.γ. Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το ΠΔ 168/88. Ελληνικού Δημοσίου / ). νησης: 1147/ ). Με την αριθ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκ δόθηκε σύμφωνα το άρθρο 16 του Ν. 1268/82, το άρ θρο 3 παρ. 15α και 17α του Ν. 3027/02, το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, το άρθρο 77 του Ν. 4009/2011 και κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του πρώην Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής (συνεδρίαση αριθ. 10/ ), μετακαλείται ο Γεώργιος Φραντζισκώνης του Νικολάου, καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Πανε πιστημίου της Arizona ΗΠΑ, σε κενή οργανική θέση κα θηγητή, της ίδιας βαθμίδας στο Τμήμα Πολιτικών Μη χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά την κατάργηση του Γενικού Τμήματος (Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134/ τ.α ), επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η μετάκληση γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Πειρα ματική και Υπολογιστική Μηχανική των Υλικών». Ως προς το ιδρυτικό της, η θέση αυτή προκηρύχθηκε στα πλαίσια

14 5886 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) του τετραετούς ακαδημαϊκού αναπτυξιακού προγραμ ματισμού για το έτος 2010 και προέρχεται από το σύνολο οργανικών θέσεων ΔΕΠ των Τμημάτων που μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργού Παι δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δημο σιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1113/ τ.β (απόφαση συνεδρί ασης του Πρυτανικού Συμβουλίου αριθ. 1480/ ), Ελληνικού Δημοσίου / ). Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπ. Δι νησης: 1148/ ). Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

15

16 5888 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 820 30 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Με την υπ αριθμ. 434/8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 804 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την υπ αριθμ. πρωτ. 20134485/2 9 2013 απόφαση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 805 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 13302/23 10 2013 πράξη του Πρύτανη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 475 21 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2492 18 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων.... 1 Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 865 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Ιουλίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 20159 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Κινηματο γράφου της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2047 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 134 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 97. Κατάργηση Τμήματος, ένταξη Τμημάτων σε Σχο λές, συγκρότηση και ανασυγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 369 24 Απριλίου 2015 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 2575 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 768 28 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Βαθμός Προτερ. Φ.253.1/46539/Β6 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1252 31 Δεκεμβρίου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 117/22.9.2010 πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 803 11 Αυγούστου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμ. 20152261 Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 176 27 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1580 21 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.253.1/84496/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ 391 Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6809 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 835 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Προστασίας του Πολίτη.................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1222 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού στα Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 22 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1501 6 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.253.1/85022/Β6 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/46539/Β6/27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα