ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΜΕ ECTs

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΜΕ ECTs"

Transcript

1 υντελεςτήσ "credits/ώρα" Μακιματα 1ου Εξαμινου I. Τποχρεωτικά Μαθηματική Ανάλυςη Ι 4 1,25 5 Γραμμική Άλγεβρα 3 1,33 4 Παραςτατική Γεωμετρία 5 1,00 5 Σεχνικό χζδιο 4 1,25 5 Γεωλογία Μηχανικοφ 4 1,00 4 Σεχνική Μηχανική Ι ( τατική του τερεοφ ώματοσ ) 4 1, ΙΙ. Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά (επιλογι ενόσ) Αγγλική Γλώςςα 2 0,00 0 Γαλλική Γλώςςα και Σεχνική Ορολογία 2 0,00 0 Γερμανική Γλώςςα 2 0,00 0 Ιταλική Γλώςςα 2 0,00 0 μαθημάτων ( 1 από 4) Σημείωση: Η διδασκαλία των ξζνων γλωσσών γίνεται στο 1ο, 2ο, 3ο και 4ο εξάμηνο και η εξζταση μόνο στο 3ο και 4ο εξάμηνο. Ώρεσ διδαςκαλίασ 28 Μακιματα 2ου Εξαμινου I. Τποχρεωτικά Μαθηματική Ανάλυςη ΙΙ 4 1,25 5 Σεχνική Μηχανική ΙΙ ( Μηχανική του Παραμορφωςίμου ώματοσ ) 3 1,67 5 Προγραμματιςμόσ Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτή 4 1,00 4 Σεχνικά Τλικά 4 1,00 4 Γενική Οικοδομική 3 1,33 4 Αρχζσ Οικολογίασ και Περιβαλλοντικήσ Χημείασ 3 1,

2 Ώρεσ διδαςκαλίασ υντελεςτήσ "credits/ώρα" ΙI. Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά (επιλογι ενόσ) Εφαρμοςμζνη Οικονομική 3 1,00 3 τοιχεία Φιλοςοφίασ και Θεωρία Γνώςεων 3 1,00 3 μαθημάτων ( 1 από 2) ΙΙΙ. Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά (Μόνο διδαςκαλία) Αγγλική Γλώςςα 2 0,00 0 Γαλλική Γλώςςα και Σεχνική Ορολογία 2 0,00 0 Γερμανική Γλώςςα 2 0,00 0 Ιταλική Γλώςςα 2 0,00 0 μαθημάτων (Μόνο διδαςκαλία) ( 1 από 2) ΙV. Προαιρετικά χεδίαςη Ζργων Πολιτικοφ Μηχανικοφ με Η/Τ 3 0,00 0 Τποςφνολο διδακτικών ωρών και ECTs προαιρετικών μαθημάτων ( 1 από 2) Μακιματα 3ου Εξαμινου Ι. Τποχρεωτικά Διαφορικζσ Εξιςώςεισ 4 1,25 5 Αντοχή των Τλικών 2 1,50 3 Αριθμητική Ανάλυςη 4 1,00 4 Σεχνική Μηχανική ΙΙΙ ( Δυναμική του τερεοφ ώματοσ ) 3 1,33 4 τοιχεία Αρχιτεκτονικήσ 3 1,00 3 Γεωδαιςία 3 1,00 3 Φυςική 4 1, ΙI. Κατ Εκλογιν υποχρεωτικά ( υποχρεωτικι θ επιλογι ενόσ )

3 Ώρεσ υντελεςτήσ διδαςκαλίασ "credits/ώρα" Ειςαγωγή ςτην Ενεργειακή Σεχνολογία 3 1,00 3 Ειςαγωγή ςτην Παραγωγή Σεχνικών Ζργων 3 1,00 3 Πολεοδομία Χωροταξία 3 1,00 3 μαθημάτων ( 1 από 3) ΙΙΙ. Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά (υποχρεωτικι θ επιλογι ενόσ) Αγγλική Γλώςςα 2 0,00 0 Γαλλική Γλώςςα και Σεχνική Ορολογία 2 0,00 0 Γερμανική Γλώςςα 2 0,00 0 Ιταλική Γλώςςα 2 0,00 0 μαθημάτων ( 1 από 4) Μακιματα 4ου Εξαμινου Ι. Τποχρεωτικά Πιθανότητεσ τατιςτική 4 1,00 4 Δομικζσ Μηχανζσ και Καταςκευαςτικζσ Μζθοδοι 4 1,00 4 Γεωδαιτικζσ Εφαρμογζσ 3 1,00 3 τατική Ι 5 1,00 5 Μερικζσ Διαφορικζσ Εξιςώςεισ και Μιγαδικζσ υναρτήςεισ 4 1,00 4 Μηχανική των Ρευςτών 5 1, ΙΙ. Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά (υποχρεωτικι θ επιλογι ενόσ) Μηχανική του υνεχοφσ Μζςου 3 1,33 4 Πειραματική Αντοχή Τλικών 4 1,00 4 μαθημάτων ( 1 από 2) 3 ή ΙΙΙ. Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά (υποχρεωτικι θ επιλογι ενόσ)

4 Ώρεσ διδαςκαλίασ υντελεςτήσ "credits/ώρα" Αγγλική Γλώςςα 2 1,00 2 Γαλλική Γλώςςα και Σεχνική Ορολογία 2 1,00 2 Γερμανική Γλώςςα 2 1,00 2 Ιταλική Γλώςςα 2 1,00 2 μαθημάτων ( 1 από 4) Μακιματα 5ου Εξαμινου I. Τποχρεωτικά Εδαφομηχανική Ι 4 1,00 4 τατική ΙΙ 5 1,00 5 Σεχνική Τδρολογία 5 1,00 5 Οδοποιία Ι 4 1,00 4 Εφαρμοςμζνη Τδραυλική 4 1,00 4 Περιβαλλοντική Σεχνολογία 4 1, ΙΙ. Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά (υποχρεωτικι θ επιλογι ενόσ) Προχωρημζνη Αριθμητική Ανάλυςη 3 1,00 3 Εφαρμογζσ Η/Τ 3 1,00 3 Ειςαγωγή ςτη Βελτιςτοποίηςη υςτημάτων 3 1,00 3 μαθημάτων ( 1 από 3) Μακιματα 6ου Εξαμινου I. Τποχρεωτικά Σεχνική Γεωλογία 3 1,00 3 Εδαφομηχανική ΙΙ 4 1,25 5 Ειςαγωγή ςτο ιδηροπαγζσ κυρόδεμα 4 1,25 5 τατική ΙΙΙ 4 1,25 5

5 Ώρεσ υντελεςτήσ διδαςκαλίασ "credits/ώρα" Οδοποιία ΙΙ 4 1,25 5 Αςτικά Τδραυλικά Ζργα 4 1,25 5 χεδιαςμόσ Μεταφορικών υςτημάτων 3 1, Μακιματα 7ου Εξαμινου ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ Ι. Τποχρεωτικά για όλεσ τισ κατευκφνςεισ Σιδηροπαγζς Σκυρόδεμα 5 1,00 5 ιδηρζσ Καταςκευζσ Ι 5 1,00 5 Θαλάςςια Τδραυλική και Λιμενικά Ζργα 4 1,00 4 Θεμελιώςεισ 5 1,00 5 Διαχείριςη Σεχνικών Ζργων 4 1, ΙΙ. Τποχρεωτικά Κατεφκυνςθσ Δομοςτατικοφ Μθχανικοφ Σα μαθήματα με τατικι IV 4 1,25 5 πλαγιαςτά πράςινα γράμματα Κατεφθυνςησ Δομοςτατικοφ παίρνουν τιμζσ ECTs από τα ΙΙΙ. Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά Κατεφκυνςθσ (υποχρεωτικι θ επιλογι ενόσ) αντίςτοιχα μαθήματα Ειδικά Θζματα Οικοδομικήσ 3 1,00 3 με ζντονα κόκκινα γράμματα Κτιριολογία 3 1,00 3 μαθημάτων Κατεφθυνςησ Δομοςτατικοφ ( 1 από 2) Μακιματα 7ου Εξαμινου (ςυνζχεια) ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΙ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΙ Ι. Τποχρεωτικά για όλεσ τισ κατευκφνςεισ ΙΙ. Τποχρεωτικά Κατεφκυνςθσ Τδραυλικοφ Μθχανικοφ

6 Ώρεσ υντελεςτήσ διδαςκαλίασ "credits/ώρα" Τδραυλικι Ανοικτών Αγωγών και Ποταμών 4 1,00 4 Αντιςειςμικζσ Καταςκευζσ 4 1,00 4 Κατεφθυνςησ Τδραυλικοφ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ Ι. Τποχρεωτικά για όλεσ τισ κατευκφνςεισ ΙΙ. Τποχρεωτικά Κατεφκυνςθσ υγκοινωνιολόγου Μθχανικοφ Αντιςειςμικζσ Καταςκευζσ 4 1,00 4 Κυκλοφοριακι Ροι 4 1,00 4 Κατεφθυνςησ υγκοινωνιολόγου ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟΙ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟΙ Ι. Τποχρεωτικά για όλεσ τισ κατευκφνςεισ ΙΙ. Τποχρεωτικά Κατεφκυνςθσ Γεωτεχνικοφ Μθχανικοφ Πειραματικι Εδαφομθχανικι 4 1,25 5 Κατεφθυνςησ Γεωτεχνικοφ III. Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά Κατεφκυνςθσ (υποχρεωτικι θ επιλογι ενόσ) τατικι IV 4 1,25 5 Τδραυλικι Ανοικτών Αγωγών και Ποταμών 4 1,00 4 Κυκλοφοριακι Ροι 4 1,00 4 μαθημάτων Κατεφθυνςησ Γεωτεχνικοφ ( 1 από 3) Μακιματα 8ου Εξαμινου ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ

7 Ώρεσ διδαςκαλίασ υντελεςτήσ "credits/ώρα" Ι. Τποχρεωτικά για όλεσ τισ κατευκφνςεισ Καταςκευζσ από Οπλιςμζνο κυρόδεμα 5 1,20 6 ιδηρζσ Καταςκευζσ ΙΙ 5 1,20 6 τοιχεία Δικαίου και Σεχνικήσ Νομοθεςίασ 2 1, ΙΙ. Τποχρεωτικά Κατεφκυνςθ Δομοςτατικοφ Μθχανικοφ τατικι V 4 1,25 5 Αντιςειςμικι Σεχνολογία 1 4 1,25 5 Κατεφθυνςησ Δομοςτατικοφ ΙΙΙ.Ομάδα Α, Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά (υποχρεωτικι θ επιλογι ενόσ ) Ειςαγωγι ςτθ Γεφυροποιία 4 1,00 4 ιδθρζσ Καταςκευζσ ΙΙΙ 3 1,33 4 Ειδικά Θζματα Θεμελιώςεων 4 1,00 4 Yπολογιςτικι Τδραυλικι 4 1,00 4 Ξφλινεσ Καταςκευζσ 4 1,00 4 Αλλθλεπίδραςθ Εδάφουσ Καταςκευισ 4 1,00 4 φνθετα Τλικά 3 1,33 4 μαθημάτων Κατεφθυνςησ Δομοςτατικοφ ( 1 από 7) 3 ή ΙV. Ομάδα B, Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά (υποχρεωτικι θ επιλογι ενόσ) Ανάλυςθ Φορζων με Πεπεραςμζνα τοιχεία 4 1,00 4 Προχωρημζνη Μηχανική Τλικών 3 1,00 3 μαθημάτων Κατεφθυνςησ Δομοςτατικοφ ( 1 από 2) 3 ή 4 3 ή 4 3 ή 4 Προαιρετικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη 3 0,00 0 Τποςφνολο διδακτικών ωρών και ECTs προαιρετικών μαθημάτων

8 Ώρεσ διδαςκαλίασ υντελεςτήσ "credits/ώρα" Μακιματα 8ου Εξαμινου (ςυνζχεια) ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΙ Ι. Τποχρεωτικά για όλεσ τισ κατευκφνςεισ ΙΙ. Τποχρεωτικά Κατεφκυνςθσ Τδραυλικοφ Μθχανικοφ Τπόγεια Νερά 4 1,25 5 Ακτομθχανικι 3 1,33 4 Τγειονομική Σεχνολογία 4 1,25 5 Κατεφθυνςησ Τδραυλικοφ ΙΙΙ. Ομάδα Α, Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά (υποχρεωτικι θ επιλογι ενόσ ) Ειςαγωγι ςτθ Γεφυροποιία 4 1,00 4 Οδοςτρώματα 4 1,00 4 Αςτικά Οδικά Δίκτυα 4 1,00 4 Ειδικά Θζματα Θεμελιώςεων 4 1,00 4 Ξφλινεσ Καταςκευζσ 4 1,00 4 Πεπεραςμζνα τοιχεία 4 1,00 4 Τδροηλεκτρικά Ζργα 4 1,00 4 Τπολογιςτικι Τδραυλικι 4 1,00 4 μαθημάτων Κατεφθυνςησ Τδραυλικοφ ( 1 από 8) Προαιρετικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη 3 0,00 0 Τποςφνολο διδακτικών ωρών και ECTs προαιρετικών μαθημάτων Μακιματα 8ου Εξαμινου (ςυνζχεια) ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ Ι. Τποχρεωτικά για όλεσ τισ κατευκφνςεισ

9 Ώρεσ διδαςκαλίασ υντελεςτήσ "credits/ώρα" ΙΙ. Τποχρεωτικά Κατεφκυνςθσ υγκοινωνιολόγου Μθχανικοφ Οδοςτρώματα 4 1,00 4 ιδηροδρομική Σεχνική 4 1,00 4 Αςτικά Οδικά Δίκτυα 4 1,00 4 Κατεφθυνςησ υγκοινωνιολόγου ΙΙΙ. Ομάδα Α, Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά (υποχρεωτικι θ επιλογι ενόσ ) Ειςαγωγι ςτθ Γεφυροποιία 4 1,00 4 ιδθρζσ Καταςκευζσ ΙΙΙ 3 1,33 4 Ειδικά Κεφάλαια Πολεοδομίασ 4 1,00 4 Ειδικά Θζματα Θεμελιώςεων 4 1,00 4 Ξφλινεσ Καταςκευζσ 4 1,00 4 Πεπεραςμζνα τοιχεία 4 1,00 4 Τπολογιςτικι Τδραυλικι 4 1,00 4 μαθημάτων Κατεφθυνςησ υγκοινωνιολόγου ( 1 από 7) 3 ή Προαιρετικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη 3 0,00 0 Τποςφνολο διδακτικών ωρών και ECTs προαιρετικών μαθημάτων Μακιματα 8ου Εξαμινου (ςυνζχεια) ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟΙ Ι. Τποχρεωτικά για όλεσ τισ κατευκφνςεισ ΙΙ.Τποχρεωτικά Κατεφκυνςθσ Γεωτεχνικοφ Μθχανικοφ Αντιςειςμικι Σεχνολογία 1 4 1,25 5 Κατεφθυνςησ Γεωτεχνικοφ ΙΙΙ. Ομάδα Α, Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά (υποχρεωτικι θ επιλογι δφο)

10 Ώρεσ υντελεςτήσ διδαςκαλίασ "credits/ώρα" τατικι V 4 1,25 5 Ειδικά Θζματα Θεμελιώςεων 4 1,00 4 Αλλθλεπίδραςθ Εδάφουσ Καταςκευισ 4 1,00 4 μαθημάτων Κατεφθυνςησ Γεωτεχνικοφ ( 2 από 3) IV. Ομάδα Β, Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά (υποχρεωτικι θ επιλογι ενόσ) Ειςαγωγι ςτθ Γεφυροποιία 4 1,00 4 Οδοςτρώματα 4 1,00 4 Ανάλυςθ Φορζων με Πεπεραςμζνα τοιχεία 4 1,00 4 Ξφλινεσ Καταςκευζσ 4 1,00 4 Τπόγεια Νερά 4 1,25 5 Ακτομθχανικι 3 1,33 4 μαθημάτων Κατεφθυνςησ Γεωτεχνικοφ ( 1 από 6) 3 ή Προαιρετικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη 3 0,00 0 Τποςφνολο διδακτικών ωρών και ECTs προαιρετικών μαθημάτων Μακιματα 9ου Εξαμινου ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ Ι.Τποχρεωτικά Κατεφκυνςθσ Κατεφκυνςθσ Δομοςτατικοφ Μθχανικοφ Ειδικά Θζματα Εφαρμοςμζνθσ τατικισ και Δυναμικισ 5 1,00 5 Προεντεταμζνο κυρόδεμα 4 1,25 5 Αντιςειςμικι Σεχνολογία 2 4 1,00 4 ιδηρζσ Γζφυρεσ 4 1,00 4 Κατεφθυνςησ Δομοςτατικοφ ΙΙ. Ομάδα Α, Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά (υποχρεωτικι θ επιλογι ενόσ)

11 Ώρεσ υντελεςτήσ διδαςκαλίασ "credits/ώρα" Βραχομθχανικι ιραγγεσ 4 1,00 4 Εδαφοδυναμικι 4 1,00 4 Ζλεγχοσ και Διαςφάλιςθ Ποιότθτοσ 3 1,33 4 Ειδικά Θζματα Διαχείριςθσ Σεχνικών Ζργων 3 1,33 4 Περιβαλλοντικι Γεωτεχνικι 4 1,00 4 Περιβαλλοντικζσ Επιπτώςεισ 3 1,33 4 Πειραματικι Εδαφομθχανικι 4 1,25 5 Τποχρ Γεωτ 7ο μαθημάτων Κατεφθυνςησ Δομοςτατικοφ (1 από7) 3 ή ΙΙΙ. Ομάδα Β, Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά (υποχρεωτικι θ επιλογι τριών) υνοριακά τοιχεία 4 1,00 4 Μη Γραμμική υμπεριφορά Μεταλλικών Καταςκευών 4 1,00 4 Σεχνική ειςμολογία 4 1,00 4 Ειδικά Κεφάλαια Ανάλυςησ Φορζων με Πεπεραςμζνα τοιχεία 4 1,00 4 Θεωρία Δίςκων και Κελυφών 4 1,00 4 φμμικτεσ Καταςκευζσ 4 1,00 4 φγχρονεσ Μζκοδοι χεδιαςμοφ Ζργων Οπλιςμζνου κυροδζματοσ 4 1,00 4 Μθχανικι τθσ Σοιχοποιίασ 4 1,00 4 Θεωρία Πλακών 4 1,00 4 Ελαφρζσ Μεταλλικζσ Καταςκευζσ 4 1,00 4 Ειδικά Κεφάλαια Οπλιςμζνου κυροδζματοσ 4 1,00 4 Πρακτικι Άςκθςθ 4 1,00 4 μαθημάτων Κατεφθυνςησ Δομοςτατικοφ (3 από 12) ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΙ Ι.Τποχρεωτικά Κατεφκυνςθσ Κατεφκυνςθσ Τδραυλικοφ Μθχανικοφ Σεχνολογία υςτημάτων Τδατικών Πόρων 4 1,25 5 Κατεφθυνςησ Τδραυλικοφ ΙΙ. Ομάδα Α, Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά (υποχρεωτικι θ επιλογι τριών-πζντε)

12 Ώρεσ διδαςκαλίασ υντελεςτήσ "credits/ώρα" Εγγειοβελτιωτικά Ζργα 4 1,00 4 Πειραματικι Τδραυλικι 4 1,25 5 Τδραυλικζσ Καταςκευζσ Φράγματα 4 1,00 4 Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ & Διάθεςησ Αςτικών Αποβλήτων 4 1,00 4 Ειδικά Θζματα Λιμενικών Ζργων 3 1,33 4 Ζργα Ανοικτήσ Θαλλάςησ 3 1,33 4 Περιβαλλοντική Ρευςτομηχανική 4 1,00 4 τοχαςτικζσ Μζθοδοι ςτουσ Τδατικοφσ Πόρουσ 4 1,00 4 Πρακτικι Άςκθςθ 4 1,00 4 μαθημάτων Κατεφθυνςησ Τδραυλικοφ (3 5 από 9) ΙΙΙ. Ομάδα Β, Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά (υποχρεωτικι θ επιλογι τριών- ζνα ) Κυκλοφοριακι Ροι 4 1,00 4 υνδυαςμζνεσ Μεταφορζσ Ειδικά υςτιματα 4 1,25 5 Διαχείριςθ Κυκλοφορίασ & Οδικι Αςφάλεια 4 1,00 4 Πειραματικι Εδαφομθχανικι 4 1,25 5 Βραχομθχανικι ιραγγεσ 4 1,00 4 Περιβαλλοντικι Γεωτεχνικι 4 1,00 4 Εδαφοδυναμικι 4 1,00 4 τατικι ΙV 4 1,25 5 Τποχρ Δομ 7ο Προεντεταμζνο κυρόδεμα 4 1,25 5 Ζλεγχοσ & Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ 3 1,33 4 Ειδικά Θζματα Διαχείριςθσ Σεχνικών Ζργων 3 1,33 4 Περιβαλλοντικζσ Επιπτώςεισ 3 1,33 4 μαθημάτων Κατεφθυνςησ Τδραυλικοφ (1 3 από 12) 12 ή ή ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ Ι.Τποχρεωτικά Κατεφκυνςθσ Κατεφκυνςθσ υγκοινωνιολόγου Μθχανικοφ υνδυαςμζνεσ Μεταφορζσ - Ειδικά υςτιματα 4 1,25 5 χεδιαςμόσ Αεροδρομίων 3 1,33 4

13 Ώρεσ υντελεςτήσ διδαςκαλίασ "credits/ώρα" Ειδικά Κεφάλαια Οδοποιίασ 4 1,00 4 Διαχείριςθ Κυκλοφορίασ και Οδικι Αςφάλεια 4 1,00 4 Λειτουργία Δικτφων Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ 4 1,00 4 Οδοςτρώματα Οδών και Αεροδρομίων 3 1,33 4 Κατεφθυνςησ υγκοινωνιολόγου ΙΙ. Ομάδα Α, Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά (υποχρεωτικι θ επιλογι ενόσ ) Βραχομθχανικι ιραγγεσ 4 1,00 4 Εδαφοδυναμικι 4 1,00 4 Ζλεγχοσ και Διαςφάλιςθ Ποιότθτοσ 3 1,33 4 Ειδικά Θζματα Διαχείριςθσ Σεχνικών Ζργων 3 1,33 4 Περιβαλλοντικι Γεωτεχνικι 4 1,00 4 Πειραματικι Εδαφομθχανικι 4 1,25 5 Προεντεταμζνο κυρόδεμα 4 1,25 5 Περιβαλλοντικζσ Επιπτώςεισ 3 1,33 4 (1 από 8) μαθημάτων Κατεφθυνςησ υγκοινωνιολόγου 3 ή 4 4 ή 5 4 ή 5 ΙΙΙ. Ομάδα Β, Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά (υποχρεωτικι θ επιλογι ενόσ) Ειδικά Θζματα χεδιαςμοφ Οδών 4 1,00 4 Ειδικά Θζματα Κυκλοφοριακήσ Σεχνικήσ 4 1,00 4 Ειδικά Θζματα Οδοςτρωμάτων 4 1,00 4 Αξιολόγηςη και Επιπτώςεισ Ζργων υγκοινωνιακήσ Τποδομήσ 4 1,00 4 Αςφάλεια και υντιρθςθ ιδθροδρομικισ Γραμμισ 4 1,00 4 Ποςοτικζσ Μζθοδοι ςτισ Μεταφορζσ 4 1,00 4 Πρακτικι Άςκθςθ 4 1,00 4 μαθημάτων Κατεφθυνςησ υγκοινωνιολόγου (1 από 7) ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟΙ Ι. Ομάδα Α, Κατ εκλογιν Τποχρεωτικά (υποχρεωτικι θ επιλογι πζντε) Βραχομθχανικι ιραγγεσ 4 1,00 4

14 Ώρεσ υντελεςτήσ διδαςκαλίασ "credits/ώρα" Περιβαλλοντικι Γεωτεχνικι 4 1,00 4 Εδαφοδυναμικι 4 1,00 4 Τπολογιςτική Γεωτεχνική 4 1,25 5 Τδραυλικζσ Καταςκευζσ Φράγματα 4 1,00 4 Προεντεταμζνο κυρόδεμα 4 1,25 5 Λειτουργία Δικτφων Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ 4 1,00 4 Πρακτικι Άςκθςθ 4 1,00 4 μαθημάτων Κατεφθυνςησ Γεωτεχνικοφ (5 από 8) ή ή 22 ΙΙ. Ομάδα Β, Κατ Εκλογιν Τποχρεωτικά (υποχρεωτικι θ επιλογι δφο) Ειδικά Κεφάλαια Οπλιςμζνου κυροδζματοσ 4 1,00 4 Ειδικά Θζματα Λιμενικών Ζργων 3 1,33 4 Αντιςειςμικι Σεχνολογία 2 4 1,00 4 φμμικτεσ Καταςκευζσ 4 1,00 4 Μθχανικι τθσ Σοιχοποιίασ 4 1,00 4 Ειδικά Θζματα Οδοςτρωμάτων 4 1,00 4 Αςφάλεια και υντιρθςθ ιδθροδρομικισ Γραμμισ 4 1,00 4 φγχρονεσ Μζκοδοι χεδιαςμοφ Ζργων Ωπλιςμζνου κυροδζματοσ 4 1,00 4 Πειραματικι Τδραυλικι 4 1,25 5 Ειδικά Θζματα Διαχείριςθσ Σεχνικών Ζργων 3 1,33 4 Ειδικά Θζματα Εφαρμοςμζνθσ τατικισ και Δυναμικισ 5 1,00 5 μαθημάτων Κατεφθυνςησ Γεωτεχνικοφ (2 από 11) ή 9 8 ή

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. 10.45-12.30 αίθ. V (Α Τμήμα) 12.45-14.30 αίθ.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. 10.45-12.30 αίθ. V (Α Τμήμα) 12.45-14.30 αίθ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ --------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 71 71.1 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71.11

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. 8.45-10.30 αμφ. 3. 8.45-10.30 αμφ. 3

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. 8.45-10.30 αμφ. 3. 8.45-10.30 αμφ. 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ --------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 ΑΔΑ: ΒΛ9Θ4691Ο8-ΡΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 0/09/013 Αριθμ.πρωτ. Α 487 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) Ηλεκτρονικοί Οδηγοί

ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) Ηλεκτρονικοί Οδηγοί ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) Ηλεκτρονικοί Οδηγοί ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 1 44 ΑΓΓΛΙΚΑ I 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3010 ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι Εργ.:ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 3030 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (2015-16)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (2015-16) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (01-1) ΜΑΘΗΜΑ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ.. ΑΑΚΚΗΗ.. ΤΤΝΟΛΛΟ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ.. ΤΤΝΟΛΛΟ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι 1 4 10 ΦΤΙΚΗ 1 1 7 1 ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 4,, 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2010 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2010 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΗΧ 1.1 Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι Y ΜΓΥ 2 2 0 4 8 5 ΜΗΧ 1.2 Φυσική Y ΜΓΥ 2 1 2 5 9 7 ΜΗΧ 1.3 Χημεία και Τεχνολογία Υλικών Y ΜΓΥ 3 0 2 5 11 7 ΜΗΧ 1.4 Μηχανολογικό Σχέδιο Ι Y ΜΓΥ 0 0 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: 1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β & Γ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: 1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β & Γ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα...3 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης...5 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου...6 Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 238 4 Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 151 Οργανισμός Σχολής Ικάρων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ Λαμία -2-2010

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ Λαμία -2-2010 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ Αριθμ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ Λαμία -2-21 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ/ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑ Ενημέρωση : Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γνωστοποιείται στους σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 838 14 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου «Οικονομική των Επιχειρήσεων και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα