ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονο μικών στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση υπαγω γής επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3908/ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Φ.Ε.Κ. 8 /Α / ). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α / ). γ) Του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α / ). δ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γε νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α / ). ε) Του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 211/A / ) «Καθορι σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 24/2010 (Φ.Ε.Κ. 56/Α / ), 28/2010 (Φ.Ε.Κ. 64/Α / ), 50/2010 (Φ.Ε.Κ. 89/Α / ) και 96/2010 (Φ.Ε.Κ. 170/Α / ). στ) Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/Α / ). ζ) Της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1914 (Φ.Ε.Κ. 1642/Β / ) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθε ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα». η) Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κα τηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αιτήσεις, δηλώσεις και οικονομοτεχνικά στοιχεία 1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3908/2011 των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων (άρθρο 6) και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων (άρθρο 13 παρ. 1 περ. β) είναι απαραίτητη η υποβολή των ακόλουθων αιτή σεων, δηλώσεων και τεχνοοικονομικών στοιχείων που παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων Επενδυτικός Νόμος (ΠΣΚΕ Επ.) ή αναπτύσ σονται βάσει σχετικών υποδειγμάτων. α) Αίτηση Υπαγωγής και Ειδικό Ερωτηματολόγιο. β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86. Τα αναγκαία στοιχεία του περιεχομένου της Δήλωσης περιγράφονται στο κεφάλαιο Γ του Παραρτήματος, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και απο τελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. γ) Οικονομοτεχνική μελέτη. Τα αναγκαία στοιχεία του περιεχόμενου της εν λόγω μελέτης περιγράφονται στο κεφάλαιο Α του Παραρτή ματος το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. δ) Στοιχεία τεκμηρίωσης του κόστους. Υποβάλλονται πίνακες ανάλυσης του κόστους, σε συ σχετισμό με πρωτότυπες προσφορές, για το σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση καταγραφής των υποβαλλόμενων δικαιο λογητικών τεκμηρίωσης του κόστους. Επίσης σχέδια σύμβασης σε περίπτωση μεταφοράς τεχνολογίας, τε χνογνωσίας κ.λπ. ε) Στοιχεία τεκμηρίωσης της βαθμολογίας. Υποβάλλεται η αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα βαθ μολογίας κριτηρίων καθώς και η αναφορά τεκμηρίωσης της βαθμολογίας, που παράγονται από το ΠΣΚΕ Επ., με επισυναπτόμενα τα σχετικά δικαιολογητικά. στ) Δήλωση που αφορά το μέγεθος της επιχείρη σης

2 9214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (1) Δήλωση για το χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας. Συμπληρωμένο σχετικό υπόδειγμα Δήλωσης Μι κρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με τον Κα νονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου Στοιχεία του φορέα και των μετόχων εταίρων αυ τού για τεκμηρίωση των δηλωθέντων, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στο κεφάλαιο Β του Παραρτήματος, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και απο τελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. ή (2) Δήλωση για το χαρακτήρα κινήτρου σε περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων. Στοιχεία τεκμηρίωσης του χαρακτήρα κινήτρου της αιτούμενης ενίσχυσης, μέσω ανάλυσης σεναρίων υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου με ή χωρίς την αιτούμενη ενίσχυση, βάσει ενός ή περισσότερων από τα κριτήρια της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3908/ Η αίτηση υπαγωγής, το ειδικό ερωτηματολόγιο, η Υπεύθυνη Δήλωση και η Δήλωση που αφορά το μέ γεθος της επιχείρησης υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή των προσώπων που πρόκειται να συμμετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα της επένδυσης. Άρθρο 2 Δικαιολογητικά 1. Για τα επενδυτικά σχέδια του προηγουμένου άρθρου υποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του χρηματικού ποσού (παραβόλου), που καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3908/2011. β) Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης από το φορέα του επενδυτικού σχεδίου της ιδίας συμμετοχής και των πέραν αυτής ιδίων κεφαλαίων στο κόστος της επένδυσης, όπως αυτά προσδιορίζονται στο κεφάλαιο Δ του Παραρτήματος, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. Πέραν των εγγράφων του άρθρου 1 και των δικαι ολογητικών της παραγράφου 1 του παρόντος, υποβάλ λονται και τα ακόλουθα, κατά περίπτωση δικαιολογη τικά: α) Στοιχεία τεκμηρίωσης δαπανών αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με παρα γωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της. (1) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο εκτιμητή ή από επί σημο φορέα (π.χ. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, πανεπιστημιακό ίδρυμα) ότι η τιμή αγοράς του ακινήτου (κτιρίου) δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία και ότι η κατασκευή του είναι σύμφωνη με την πολεοδομική και λοιπή νομοθεσία. (2) Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από επίσημο φο ρέα (π.χ. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, πανεπι στημιακό ίδρυμα) για την κατάσταση του εξοπλισμού και την ικανότητα επαναλειτουργίας του σε σχέση με το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και τη συμφωνία αυτού με της ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα. (3) Υπεύθυνη Δήλωση του πωλητή στην οποία ανα φέρονται κρατικές ενισχύσεις που τυχόν έχει λάβει για το κτήριο ή τον εξοπλισμό της παραγωγικής μονάδας η προέλευση του εξοπλισμού και ότι η τιμή δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία, Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαι ολογητικών αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού, οι σχετικές δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται στο ενισχυ όμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου. β) Έγκριση δανείου για τη χρηματοδότηση του επιλέ ξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Έγγραφο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με το οποίο βεβαιώνεται η έγκριση του δανείου και το οποίο περιλαμβάνει τους βασικούς όρους χορήγησης του δα νείου και ειδικότερα το ύψος του, το σκοπό του, τη διάρκειά του, το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος, τις εξα σφαλίσεις για την παροχή του καθώς και το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση ομολογιακού δανείου, στοιχεία τεκμη ρίωσης της δυνατότητας άντλησης των προβλεπόμενων κεφαλαίων. γ) Σχέδιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. δ) Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων. (1) Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασής της (τελευταίο καταστατικό ή έναρξη επιτηδεύματος προ κειμένου για ατομικές επιχειρήσεις). (2) Αποδεικτικό κατάθεσης της πράξης ίδρυσης στην αρμόδια υπηρεσία (μόνο εφόσον ο φορέας του επεν δυτικού σχεδίου δηλώνει «Νέα Επιχείρηση»). Για επιχει ρήσεις που προέρχονται από μετατροπή, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της αρχικής σύστασής τους. Για επιχειρήσεις που προέρχονται από απορρόφηση ή συγχώνευση, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της σύστασης της αρχαιότερης εκ των δύο. (3) Στοιχεία πιστοποίησης της μετοχικής εταιρικής σύνθεσης (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ή/και αντίγραφο Βιβλίου Μετόχων για Α.Ε., αντίγραφο Μητρώ ου Μελών Συνεταιρισμού, τελευταία σχετική τροποποίη ση πράξης ίδρυσης για Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.). Σε περίπτωση πολυμετοχικής επιχείρησης (όπως εταιρία εισηγμένη σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά), απόσπασμα των παραπάνω δικαιολογητικών στο οποίο να εμφανίζονται οι βαθμολογούμενοι μέτοχοι, καθώς και οι μέτοχοι με ποσοστό άνω του 5%. (4) Οικονομικά στοιχεία του φορέα (ισολογισμός τε λευταίου οικονομικού έτους, Ε3 του τελευταίου οικονο μικού έτους, και τελευταίο θεωρημένο ισοζύγιο). (5) Πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπη σης. ε) Στοιχεία φερεγγυότητας υφιστάμενου φορέα. (1) Φορολογική ενημερότητα (2) Ασφαλιστική ενημερότητα (3) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αί τησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου (4) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείρι ση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριμήνου. στ) Στοιχεία τεκμηρίωσης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης. (1) Αντίγραφα συγκεντρωτικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στο ΙΚΑ για το τελευταίο έτος (τέσ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9215 σερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ.) πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. (2) Θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας και τυχόν συμπληρωματικές αυ τών για τα δύο (2) τελευταία οικονομικά έτη. ζ) Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τό που εγκατάστασης για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν σε νέο ιδιόκτητο ή σε μισθωμένο χώρο (γήπεδο ή ακίνητο). Σε περίπτωση εγκατάστασης σε νέο ιδιόκτητο χώρο, τίτλο κυριότητας και πράξη μεταγραφής αυτού. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε μη ιδιόκτητο χώρο, σύμ βαση μίσθωσης ή δήλωση ιδιοκτήτη (ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα) για την πρόθεση πώλησης ή μίσθωσης για το σκοπό της επένδυσης και με αναφορά στους όρους αυτής. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε Β.Ε.ΠΕ ή Ζώνη Και νοτομίας, συμβόλαιο αγοράς ή βεβαίωση του αρμόδιου φορέα διοίκησης για τη δυνατότητα διάθεσης οικοπέ δου ή ακινήτου. η) Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας και τυχόν συμπληρωματικές εγκρίσεις που αποτελούν προϋπό θεση της ισχύος αυτής, προκειμένου για επενδυτικό σχέδιο επέκτασης ή εκσυγχρονισμού της. Άρθρο 3 Δικαιολογητικά για επενδυτικά σχέδια του τομέα της γεωργίας Για επενδυτικά σχέδια στον τομέα της γεωργίας και μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 3908/2011 κοινής υπουργι κής απόφασης, υποβάλλονται τα Ειδικά Δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 4α της υπ αριθμ / , όπως τροποποιήθηκε, κοινής υπουργι κής απόφασης που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 2α του νόμου 3299/2004 και διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του νόμου 3908/2011. Άρθρο 4 Εγκρίσεις ή άδειες για την έναρξη εργασιών Οι φορείς όλων των επενδυτικών σχεδίων υποχρε ούνται να μεριμνήσουν για την απόκτηση από τους αρμόδιους φορείς των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων ή αδειών (ίδρυσης, εγκατάστασης, εκμε τάλλευσης, σκοπιμότητας, καταλληλότητας, περιβαλ λοντικές αδειοδοτήσεις κ.λπ.) για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο πιστοποίησης από τα Όργανα Ελέγχου προκειμένου να καταβληθεί ποσό ενίσχυσης ή να θεμελιωθεί το δικαί ωμα της φορολογικής απαλλαγής. Άρθρο 5 Διαδικασίες και όροι υποβολής 1. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχε δίων στο νόμο 3908/2011 υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις διατά ξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και της παρα γράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 3908/2011. Στοιχεία του φακέλου της επένδυσης συμπληρώνονται βάσει των υποδειγμάτων ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων Επενδυτικός Νό μος (ΠΣΚΕ Επ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η πρόσβαση στο ΠΣΚΕ Επ. γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και 2. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης προηγείται της έντυπης. Η επιχείρηση υποβάλλει στο ΠΣΚΕ Επ. όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, όπως αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας απόφα σης με τη μορφή που προβλέπονται στο Πληροφοριακό Σύστημα (doc, xls, pdf, jpg, gif). 3. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, καταθέτει τον επενδυτικό φάκελο αυτοπροσώπως σε έντυπη μορφή με τις εκτυπώσεις από το ΠΣΚΕ Επ. των δικαιολογη τικών και των στοιχείων, καθώς και με τα πρωτότυπα έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, σε ένα (1) αντίτυπο, στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 3908/2011, και παραλαμβάνει ενυπόγραφα τη βεβαίωση υποβολής του επενδυτικού φακέλου. Η αίτηση υπαγωγής είναι έγκυρη, εφόσον κάθε δικαιολογητικό ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή έχει πα νομοιότυπα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική. Δεν είναι έγκυρη η υποβολή επενδυτικού φακέλου που πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομείου (ΕΛ.ΤΑ., υπηρε σίες ταχυμεταφοράς κ.λπ.). 4. Ο έντυπος φάκελος του επενδυτικού σχεδίου δο μείται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΣΚΕ Επ. 5. Με βάση την παρούσα απόφαση συντάσσεται κα τάλογος δικαιολογητικών και στοιχείων, σύμφωνα με τον οποίο οι υπάλληλοι του αρμόδιου Γραφείου Εξυ πηρέτησης Επενδυτών προβαίνουν σε προέλεγχο της πληρότητας του υποβαλλόμενου φακέλου. 6. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαι τούμενα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, δικαιο λογητικά και στοιχεία εντός της προβλεπόμενης για το σκοπό αυτό προθεσμίας, καθώς και αιτήσεις που συνοδεύονται από οικονομοτεχνική μελέτη με περιεχό μενο που είναι προδήλως ελλιπές ή ανεπαρκές ή δεν τελεί σε αντιστοιχία με το υποβαλλόμενο αίτημα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η αξιολόγησή του, δεν εξετάζονται και απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Οργάνου.

4 9216 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προσαρτημένο στην υπ αριθμ / Απόφα ση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Περιεχόμενο οικονομοτεχνικής μελέτης 1 Η οικονομοτεχνική μελέτη περιλαμβάνει: Εισαγωγή: Συνοπτική παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου Σκοπιμότητα αυτού. Σύνοψη των βασικών στοιχείων του επενδυτικού σχε δίου (σύντομη περιγραφή αντικειμένου και χαρακτη ριστικών επενδυτικού σχεδίου, τόπος εγκατάστασης, συνολικό κόστος, αναφορά της σκοπιμότητας και των στόχων της επιχείρησης από την υλοποίηση αυτού). Ενότητα Α: Στοιχεία φορέα επενδυτικού σχεδίου α. Στοιχεία ίδρυσης φορέα: χρόνος ίδρυσης σύντομο ιστορικό ανάπτυξης, καταστατικός σκοπός. β. Μετοχική Σύνθεση Μετοχικό Κεφάλαιο. γ. Στοιχεία μετόχων εταίρων: σύντομη παρουσίαση της δραστηριότητας των βασικών μετόχων εταίρων κα θώς και τυχόν μετόχων εταίρων που ασκούν διοίκηση. δ. Δραστηριότητα του φορέα: Σύντομη αναφορά στη δραστηριότητα που ασκεί ο φορέας και τυχόν σχό λια παρατηρήσεις επί των απολογιστικών στοιχείων του Προσαρτήματος 1 της Οικονομοτεχνικής Μελέτης, όπως περιγράφεται κατωτέρω. ε. Μέγεθος φορέα επενδυτικού σχεδίου: Αιτιολόγηση του μεγέθους του φορέα. Σε περίπτωση που ο φορέας δηλώνεται ως Μεγάλη Επιχείρηση, σύντομη αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων αυτού ή άλλων συνδεδεμένων / συνεργαζόμενων επι χειρήσεων ή στοιχείων ομίλου. Σε περίπτωση Μικρομεσαίας Επιχείρησης, αναφορά και αιτιολόγηση των σχέσεων συνεργασίας ή/και σύνδε σης με άλλες επιχειρήσεις όπως παρουσιάζονται στην επισυναπτόμενη Δήλωση ΜΜΕ με αναφορά στα υπο βαλλόμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του μεγέθους ΜΜΕ (Κεφάλαιο Β του παρόντος Παραρτήματος). Ενότητα Β: Τεχνική περιγραφή επενδυτικού σχε δίου α. Περιγραφή του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου και της παραγωγικής διαδικασίας αυτού. Γενική παρουσίαση, στοιχεία οικοπέδου και κυριότη τας αυτού, περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων, τρό πος κατασκευής, επιφάνειες και χρήσεις χώρων, περι γραφή παραγωγικής διαδικασίας και τεχνική περιγραφή των βασικών εργασιών και εξοπλισμού κατά κατηγορία δαπανών (σε αντιστοιχία με τον Πίνακα Ανάλυσης Κό στους του ΠΣΚΕ Επ), με αναφορά σε επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (προσφορές, σχέδια). Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, σύντομη περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αυτών. β. Δυναμικότητα Ισχύς: Τεκμηρίωση της δυναμικότη τας του επενδυτικού σχεδίου με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού (συσχετισμός με τεχνική περι γραφή ή / και προσφορές). Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, αναλύεται η υφιστάμενη δυναμικότητα αυτών. Σε επενδυτικά σχέδια των υπαγόμενων τομέων και κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3908/2011, με Κωδικούς Αριθμούς Δρα στηριότητας από 05 έως 39, παρατίθενται αντίστοιχα στοιχεία και για την ισχύ. Ενότητα Γ: Στοιχεία απασχόλησης (υφιστάμενης και νέας) Παρουσίαση των υφιστάμενων και νέων θέσεων απασχόλησης σε συσχετισμό με τα στοιχεία που ανα φέρονται στο σχετικό Πίνακα Απασχόλησης του Προ σαρτήματος 1 της Οικονομοτεχνικής Μελέτης και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Ειδικότερα: α. Τεκμηρίωση του υπολογισμού των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης του φορέα του επενδυτικού σχε δίου σε ΕΜΕ κατά τους 12 τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ.). β. Ανάλυση των δημιουργούμενων με το επενδυτικό σχέδιο νέων θέσεων απασχόλησης και τεκμηρίωση του υπολογισμού αυτών σε ΕΜΕ. γ. Ανάλυση του υπολογισμού των πτυχιούχων στις υφιστάμενες και νέες θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ. Ενότητα Δ: Κόστος επενδυτικού σχεδίου και πηγές χρηματοδότησης α. Παρουσίαση συγκεντρωτικού πίνακα κόστους ανά κατηγορία δαπάνης, σύμφωνα με τον αντίστοιχο πίνακα από το ΠΣΚΕ Επ. β. Παρουσίαση χρηματοδοτικού σχήματος, σύμφωνα με τον αντίστοιχο πίνακα από το ΠΣΚΕ Επ., και περαι τέρω επεξήγηση των πηγών χρηματοδότησης. Ιδιαίτερα αναλύονται: ο τρόπος κάλυψης της ιδίας συμμετοχής και των πέραν αυτής ιδίων κεφαλαίων, σε συσχετισμό με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά στο Κεφάλαιο Δ του παρόντος Παραρτήματος, τα δανειακά κεφάλαια, με ειδική αναφορά στις πε ριπτώσεις που αυτά περιέχουν κρατική ενίσχυση (π.χ. εγγυήσεις Δημοσίου, χαμηλότοκα δάνεια κ.λπ.). Ενότητα Ε: Στοιχεία Αγοράς α. Κατηγορία Κλάδου βάσει της ανάπτυξης αυτού. Παρουσίαση της μέσης ετήσιας μεταβολής πωλήσεων βάσει διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων πωλήσεων σε αξία τελευταίας τετραετίας για τον κύριο κλάδο δρα στηριότητας του επενδυτικού σχεδίου (στοιχεία Ελλη νικής Στατιστικής Αρχής). Για τη διάκριση των κλάδων χρησιμοποιείται η ταξινόμηση κατά ΚΑΔ (τετραψήφιοι κωδικοί) και ως αγορά αναφοράς θεωρείται η Ελληνική Επικράτεια. β. Λοιπά στοιχεία του κλάδου για την τεκμηρίωση της δυνατότητας διάθεσης των προϊόντων υπηρεσιών του επενδυτικού σχεδίου στην ελληνική και ξένη αγορά. Ενότητα ΣΤ: Προβλέψεις βιωσιμότητας μετά την υλοποίηση της επένδυσης α. Ανάλυση των παραδοχών βιωσιμότητας. β. Τυχόν σχόλια παρατηρήσεις επί των σχετικών πι νάκων του Προσαρτήματος 1 της Οικονομοτεχνικής Μελέτης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9217 γ. Ανάλυση και τεκμηρίωση του προβλεπόμενου πο σοστού εξαγωγών των προϊόντων υπηρεσιών του επεν δυτικού σχεδίου. 2. Η οικονομοτεχνική μελέτη συνοδεύεται υποχρε ωτικά από τα κάτωθι Προσαρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Προσάρτημα 1 Οικονομοτεχνικής Μελέτης: Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστι κών Στοιχείων Φορέα βάσει υποδείγματος αναρτημένου στην ιστοσελίδα του επενδυτικού νόμου. Προσάρτημα 2 Οικονομοτεχνικής Μελέτης: Σχέδια αποτύπωσης εγκαταστάσεων επενδυτικού σχεδίου: τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου, διάγραμ μα κάλυψης, βασικά αρχιτεκτονικά σχέδια υφιστάμενων και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, και σχέδιο διάταξης υφιστάμενου και νέου μηχανολογικού εξοπλισμού (lay out). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Στοιχεία τεκμηρίωσης της ιδιότητας Μικρομεσαίας Επιχείρησης 1. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδί ου ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων υποβάλλονται στοιχεία τεκμηρίωσης της συμμετοχής αυτού στον όμιλο, καθώς και τα στοιχεία οικονομικών μεγεθών του ομίλου (δημο σιευμένοι ισολογισμοί) και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της απασχόλησης των εταιρειών του ομίλου (υποβληθείσες Α.Π.Δ. και θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας ή Υπεύθυνη Δήλωση εκάστης επιχείρησης όπου θα αναγράφονται οι απασχολούμε νοι και οι αντίστοιχες ΕΜΕ) για τις δύο (2) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. 2. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχε δίου δεν ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων υποβάλλονται τα παρακάτω στοιχεία: α. Στοιχεία τεκμηρίωσης των οικονομικών μεγεθών του φορέα του επενδυτικού σχεδίου (ισολογισμοί για επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας ή έντυπο Ε3 για επιχειρήσεις με βιβλία Β κατηγορίας) και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της απασχόλησης αυτού (υποβληθείσες Α.Π.Δ. και θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας) για τις δύο (2) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, πέραν αυτών που υποβάλλονται ως δικαιολογητικά του άρθρου 2 παρ 2 (δ) και (στ) της παρούσας απόφασης. β. Διάγραμμα συμμετοχών όπου εμφανίζονται οι επι χειρήσεις που είναι ανιούσες ή κατιούσες του φορέα του επενδυτικού σχεδίου (εξάντληση των συμμετοχών μέχρι φυσικού προσώπου) και στοιχεία τεκμηρίωσης της μετοχικής εταιρικής σύνθεσης αυτών. Στο διάγραμμα πρέπει να συνεχίζεται η διαδοχή συμμετοχών σε περί πτωση που φυσικά πρόσωπα (μέτοχοι εταίροι ή ασκού ντες διοίκηση στο φορέα ή σε κάποια από τις παραπάνω εταιρείες) συμμετέχουν ή ασκούν διοίκηση και σε άλλες πέραν των προαναφερθεισών επιχειρήσεων. γ. Για τις συνεργαζόμενες ή και συνδεδεμένες επι χειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στη Δήλωση ΜΜΕ, προσκομίζονται τα στοιχεία τεκμηρίωσης των οικονο μικών μεγεθών (ισολογισμοί για επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας ή έντυπο Ε3 για επιχειρήσεις με βιβλία Β κατηγορίας) και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της απασχό λησης (υποβληθείσες Α.Π.Δ. και θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας ή Υπεύθυνη Δήλωση εκάστης επιχείρησης όπου θα αναγράφονται οι απασχολούμενοι και οι αντίστοιχες ΕΜΕ) για την περίοδο των δύο (2) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Σε περίπτωση επιχείρησης που δεν έχει κλείσει ακόμη διαχειριστική χρήση, προσκομίζονται κατά περίπτωση επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης του κύκλου εργασιών κατά την περίοδο λειτουργίας της καθώς και του ενερ γητικού αυτής. Σε περίπτωση που το μέγεθος του φορέα του επεν δυτικού σχεδίου διαφοροποιείται μεταξύ των δύο τε λευταίων χρήσεων, σύμφωνα με τη Δήλωση ΜΜΕ, τα προαναφερόμενα στοιχεία οικονομικών μεγεθών και απασχόλησης υποβάλλονται και για τη χρήση που προ ηγήθηκε των δύο τελευταίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86. Με την Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνονται τα εξής: α) H μη πραγματοποίηση της έναρξης του επενδυτικού σχεδίου πριν τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή πάντως πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις αρμόδιες υπηρεσί ες, εφόσον η έναρξη υλοποίησης γίνει με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή. β) Η μη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας ανάκλησης της υπαγωγής σε προηγούμενους Αναπτυξιακούς Νόμους ή Κοινοτικά Προγράμματα κατά τη τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις δι ατάξεις του νόμου 3908/2011. γ) Η μη υποβολή αίτησης υπαγωγής και σε άλλες υπηρεσίες εφαρμογής επενδυτικών προγραμμάτων για επενδύσεις που αφορούν την ίδια παραγωγική μονάδα ή για επενδύσεις που έχουν τα ίδια βασικά χαρακτη ριστικά, έστω και αν εμφανίζουν διαφοροποιήσεις είτε στο κόστος είτε στα επιμέρους προτεινόμενα επενδυ τικά έργα. δ) Η μη υπαγωγή του προτεινόμενου επενδυτικού σχε δίου ή μέρους αυτού σε επενδυτικό νόμο (3908/2011 ή 3299/2004 ή 2601/1998) ή σε άλλη πηγή κρατικής χρημα τοδότησης και η μη σύνδεσή του με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις των προαναφερομένων νόμων και του οποίου η υλοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη. ε) Στοιχεία των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπα χθεί καθώς και των υποβληθεισών αιτήσεων υπαγωγής, για λογαριασμό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και των συνεργαζόμενων ή/και συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, στις παρεχόμενες ενισχύσεις του Ν. 3908/2011, εφόσον αυτά υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν εντός της ίδιας Περιφέρειας (αριθμός φακέλου αίτησης υπαγωγής, αριθμ. πρωτ. απόφασης υπαγωγής, επωνυμία υπαχθείσας επιχείρησης, συνολικό ενισχυόμενο κόστος και ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο). στ) Ο τρόπος που θα καλυφθεί η ίδια συμμετοχή και τα πέραν αυτής ίδια κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της επένδυσης. ζ) Η νομική μορφή, η εταιρική σύνθεση και η κατη γορία βιβλίων, σε περίπτωση υπό σύσταση εταιρείας ή σε περίπτωση που υφιστάμενος φορέας προτίθεται να μεταβάλει τη νομική του μορφή μετά την υποβολή της αίτησης. η) Ότι η εγκατάσταση της μονάδας που αποτελεί αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου θα γίνει στις

6 9218 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υφιστάμενες εγκαταστάσεις της επιχείρησης σε χώρο (γήπεδο ή ακίνητο) ιδιόκτητο ή μισθωμένο ή σε νέο για την επιχείρηση χώρο, ιδιόκτητο ή μισθωμένο. θ) Ότι δεν υφίσταται σχέση εξάρτησης μεταξύ του πω λητή και του αγοραστή του κτηρίου ή του εξοπλισμού, σε περίπτωση αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης από το φορέα του επενδυτικού σχεδίου της ιδίας συμμε τοχής και των πέραν αυτής ιδίων κεφαλαίων Α. ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Σε περίπτωση που η ιδία συμμετοχή πρόκειται να καλυφθεί μέσω αύξησης μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές των μετόχων εταίρων σε μετρητά: α. Αν οι μέτοχοι εταίροι είναι Φυσικά Πρόσωπα και δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο, υποβάλ λονται για το καθένα: i. αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων τριών ετών, ii. πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά ή ακριβή αντί γραφα τρίμηνης κατ ελάχιστον κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, iii. πρωτότυπες βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών, π.χ. ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών. Σε πε ρίπτωση που οι βεβαιώσεις προέρχονται από διαφο ρετικές τράπεζες, αυτές θα πρέπει να φέρουν την ίδια ημερομηνία. Σε περίπτωση συνεταιρισμών υποβάλλεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Εταίρων για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου για το σκοπό της επένδυσης και αντί των προαναφερόμενων δικαιολογητικών μπορεί να προσκομιστεί κατά περίπτωση επαρκής τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης του κεφαλαίου. β. Αν οι μέτοχοι εταίροι είναι Νομικά πρόσωπα και δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα η αύξηση μετοχικού εται ρικού κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο, υποβάλλεται για το καθένα: Τεκμηρίωση της δυνατότητας άντλησης των κεφα λαίων από διαθέσιμα της επιχείρησης, βάσει επίσημων οικονομικών στοιχείων του μετόχου εταίρου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός και πρόσφατο δευτεροβάθμιο ισοζύγιο για εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ Κατηγορίας, και καταρ τισθείς προς τούτο πρόσφατος ισολογισμός υπογε γραμμένος από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, για αυτές που τηρούν βιβλία Β κατηγο ρίας). Σε περίπτωση που η συμμετοχή του νομικού πρόσω που μετόχου εταίρου στην αύξηση μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου δεν προέλθει από υφιστάμενα διαθέσιμα του ιδίου του με τόχου εταίρου, αλλά προβλέπεται για το σκοπό αυτό προηγούμενη αύξηση του κεφαλαίου του με εισφορές των μετόχων εταίρων του, προσκομίζονται: τα προαναφερόμενα στοιχεία των περιπτώσεων 1α και 1β του παρόντος Κεφαλαίου για φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντίστοιχα, καθώς και στοιχεία τεκμηρίωσης της πρόθεσης συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση (απόφαση του αρμόδιου οργάνου σε περίπτωση νομικού προσώπου ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση φυσικού προσώπου). Σε περίπτωση εταιρειών εισηγμένων σε οργανωμέ νη χρηματιστηριακή αγορά, αντί των ανωτέρω δικαι ολογητικών κάλυψης ίδιας συμμετοχής της παρούσας παραγράφου, υποβάλλεται η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση της αύξησης του με τοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αντί των ανωτέρω δικαιολογητικών κάλυψης ίδιας συμμετοχής της παρούσας παραγρά φου, υποβάλλονται κατά περίπτωση επαρκή στοιχεία τεκμηρίωσης της πρόθεσης και δυνατότητας αυτών να συμμετάσχουν στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κε φαλαίου. γ) Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί η αύξη ση μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο, υποβάλλονται: i. Νομιμοποιητικά στοιχεία αύξησης και καταβολής του μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου από τα οποία και να προκύπτει ότι αυτή πραγματοποιήθηκε για το σκοπό της επένδυσης: Σε περίπτωση Α.Ε.: (1) Απόσπασμα απόφασης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων (Γ.Σ.Μ.) σχετικό με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για το σκοπό της προτεινό μενης επένδυσης (και απόφαση Διοικητικού Συμβου λίου προσδιορισμού του σκοπού της αύξησης εφόσον αυτός δεν ορίζεται στην απόφαση της Γ.Σ.Μ.). (2) Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης αύξησης. (3) Κα ταθετήρια του εισφερόμενου ποσού από τους μετόχους όπου θα αναγράφεται η αιτιολογία καταβολής. (4) Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της πιστοποίησης καταβολής της εν λόγω αύξησης ή αντίγραφο της σχετικής καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχίας. Σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Ομόρρυθμης, Ετερόρρυθμης εταιρείας ή Συνεταιρισμού: Πράξη τροποποίησης κατα στατικού, κατατεθειμένη στο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδι κείο, αναφορικά με την πραγματοποιηθείσα αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, όπου θα αναγράφεται ο σκοπός της. ii. Πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά ή ακριβή αντί γραφα τρίμηνης κατ ελάχιστον κίνησης τραπεζικών λογαριασμών. iii. Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του κε φαλαίου της αύξησης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής (πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά ή ακριβή αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών χρεογράφων στους οποίους τηρείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από την καταβολή της καθώς και πρόσφατο απόσπασμα ισοζυγίου στο οποίο εμφανίζονται τα υπόλοιπα των εν λόγω λογαριασμών για επιχειρήσεις με βιβλία Γ Κατηγορίας). 2. Σε περίπτωση που η ιδία συμμετοχή πρόκειται να καλυφθεί μέσω έκτακτων με τις γενικές φορολογικές διατάξεις φορολογηθέντων αποθεματικών του φορέα της επένδυσης (για υφιστάμενες εταιρείες με βιβλία

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9219 Γ κατηγορίας), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καλύ πτονται από τα Οικονομικά στοιχεία του φορέα που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ 2δ του άρθρου 2 της παρούσας (Στοιχεία νόμιμης υπόστασης και λειτουργίας υφιστάμενου φορέα). Β. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για την κάλυψη των Ιδίων Κεφαλαίων (ίδια χρηματοδό τηση) πέραν της Ιδίας Συμμετοχής, τα απαιτούμενα δι καιολογητικά καλύπτονται από τα Οικονομικά στοιχεία του φορέα που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ 2δ του άρθρου 2 της παρούσας (Στοιχεία νόμιμης υπόστα σης και λειτουργίας υφιστάμενου φορέα) σε περίπτωση επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ Κατηγορίας, και για αυτές που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας, υποβάλλεται επιπροσθέτως καταρτισθείς προς τούτο πρόσφατος ισολογισμός υπογεγραμμένος από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 19 Απριλίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

8 9220 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας Παράρτηµα - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας 12 13 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19063 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1384 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 25618 Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1522 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα