ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ

2 Δπηζθόπεζε ηεο Δηαηξείαο Η κεγαιύηεξε εηαηξεία επελδύζεσλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ Ειιάδα ζε αμία ραξηνθπιαθίνπ. Ο κέηνρνο ηεο Εηαηξείαο είλαη ε Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο Α.Ε. Φαξαθηεξηζηηθά Φαξηνθπιαθίνπ Αθηλήησλ ηεο Εηαηξείαο: 241 αθίλεηα ζπλνιηθήο εθκηζζώζηκεο επηθάλεηαο πεξίπνπ 354 ρηι. η.κ. Σπλνιηθή Εθηηκεζείζα Αμία 914 εθαη. (1) θαη Implied Yield Φαξηνθπιαθίνπ 7,13 %. (1) Σύμθωνα με ηην εκηίμηζη ηος Σ.Ο.Ε. (Σώμα Οπκωηών Ελεγκηών) ηην 30/09/

3 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (Γ..) ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ ζπκβνύισλ πνπ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεύνληαη Σν Γ.. δηνξίδεη ηα κέιε ηεο Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο Η Δπελδπηηθή Δπηηξνπή ιακβάλεη απνθάζεηο κε νκνθσλία Γηνηθεηηθό πκβνύιην Έμη κέιε (1) Σνπιάρηζηνλ δύν κέιε ππνρξεσηηθά είλαη αλεμάξηεηα Δπελδπηηθή Δπηηξνπή Σέζζεξα κέιε (2) Έλα κέινο ππνρξεσηηθά είλαη αλεμάξηεην Λνηπά Γηαρεηξηζηηθά & Δπνπηηθά Όξγαλα Δπηηξνπή Διέγρνπ Τπεξεζία Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Γηεύζπλζε Δπελδύζεσλ Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ & Δξγαζηώλ Τπνδ/λζε Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ & Γεκνζίσλ ρέζεσλ Τπνδ/λζε Δηαηξηθώλ Αλαθνηλώζεσλ & Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο Τπνδ/λζε Λεηηνπξγηθήο ηήξημεο Υαξηνθπιαθίνπ (1) Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα απνηειείηαη από 4 έσο 9 κέιε. (2) H Επελδπηηθή Επηηξνπή κπνξεί λα απνηειείηαη από 4 έσο 7 κέιε. 3

4 ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Α. Καξπηηλόο θ. Ι. Κπξηαθόπνπινο θα. Γ. ππξηνύλε θ. Γ. Κνπληνύξεο θ.. Μαθξπδάθεο θ. Π. Βιάκεο Θέζε Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Μέινο ηνπ Γ.. Δθηειεζηηθό Μέινο ηνπ Γ.. Δθηειεζηηθό Μέινο ηνπ Γ.. Αλεμάξηεην Μέινο ηνπ Γ.. Αλεμάξηεην Μέινο ηνπ Γ.. Πξνϋπεξεζία Γεληθόο Γηεπζπληήο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηεο ΔΣΔ, Eπηθεθαιήο ηνπ Real Estate ηνπ Οκίινπ Eurobank ΕFG, Εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Δ.Σ. θαη κέινο ηεο Επελδπηηθήο Επηηξνπήο ηεο Εηαηξείαο Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. Βνεζόο Γεληθόο Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθώλ ηεο ΔΣΔ Βνεζόο Γεληθή Γηεπζύληξηα Οηθνλνκηθώλ θαη Λεηηνπξγηθήο ηήξημεο ηεο ΔΣΔ, Εηαίξνο ζηελ KPMG CEO ηεο Assets and Technologies Limited, CEO ηεο Real Estate Alternative Capital θαη κέινο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηεο Portland Capital LLP, European Partner θαη κέινο ηεο παγθόζκηαο επελδπηηθήο επηηξνπήο ηνπ fund DLJ Real Estate Capital Partners (Credit Suisse), Σπλεπηθεθαιήο ηνπ Real Estate Private Equity Group ηεο Deutsche Bank Καζεγεηήο ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο INSEAD, Μέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ Senior Lecturer ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Cambridge, Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 4

5 ύλζεζε Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο θ. Α. Καξπηηλόο θ. Γ. Κνπληνύξεο θ. Δ. Παλάο θ. Γ. Κσλζηαληαθόπνπινο Θέζε Πξόεδξνο ηεο Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο Μέινο ηεο Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο Μέινο ηεο Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο Μέινο ηεο Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο Πξνϋπεξεζία Γεληθόο Γηεπζπληήο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηεο ΔΣΔ, Eπηθεθαιήο ηνπ Real Estate ηνπ Οκίινπ Eurobank ΕFG, Εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Δ.Σ. θαη κέινο ηεο Επελδπηηθήο Επηηξνπήο ηεο Εηαηξείαο Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ. CEO ηεο Assets and Technologies Limited, CEO ηεο Real Estate Alternative Capital θαη κέινο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηεο Portland Capital LLP, European Partner θαη κέινο ηεο παγθόζκηαο επελδπηηθήο επηηξνπήο ηνπ fund DLJ Real Estate Capital Partners (Credit Suisse), Σπλεπηθεθαιήο ηνπ Real Estate Private Equity Group ηεο Deutsche Bank. Καζεγεηήο ηαηηζηηθήο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Αλεμάξηεην κέινο ηεο Επελδπηηθήο Επηηξνπήο ηεο Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ. Πολςεηήρ πποϋπηπεζία ζε Δκηιμήζειρ και Τεσνικά Έπγα, Ιδπςηικό Μέλορ και Ανηιππόεδπορ ηος Γ.Σ. ηος ΔΛ.Ι.Δ., Υπνδηεπζπληήο Οηθνδνκηθώλ Έξγσλ ηεο ΕΤΕ, Επηθεθαιήο ηεο Υπνδηεύζπλζεο Τερληθώλ Αμηνινγήζεσλ Αθηλήησλ θαη Τερληθώλ Εηαηξεηώλ ηεο Δηεύζπλζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηεο ΕΤΕ, Υπεύθςνορ για ηην ανάπηςξη ηος δικηύος ηηρ Εθνικήρ Τπάπεζαρ αναθοπικά με θέμαηα Real Estate ζηα Βαλκάνια, ηην Ολλανδία και ηην Αίγςπηο. 5

6 Λνηπά Γηνηθεηηθά ηειέρε Θέζε Πξνϋπεξεζία θα. Θ. Μεζζάξε CFO, COO CFO ηεο Δηαηξείαο Δζληθή πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ., Δηεπζπληήο Σηξαηεγηθνύ Σρεδηαζκνύ, Υπνζηήξημεο & Ειέγρνπ ηνπ Τνκέα Real Estate ηεο EFG Eurobank Ergasias, Investor Relations Manager θαη κέινο ηεο νκάδαο ησλ roadshows ηεο Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ θαη Εθηειεζηηθό Μέινο ηνπ Δ.Σ. ηεο Eurobank Property Services. 6

7 πλνπηηθά ηνηρεία Υαξηνθπιαθίνπ Αθηλήησλ Γξαθεία Καηαζηήκαηα Λνηπά (1) 22 ακίνηηα (2) 41,0% ηηρ ζςνολικήρ μικηήρ εκμιζθώζιμηρ επιθάνειαρ 26,9% ηων ζςνολικών ERVs 217 ακίνηηα (2) 56,5% ηηρ ζςνολικήρ μικηήρ εκμιζθώζιμηρ επιθάνειαρ 72,6% ηων ζςνολικών ERVs 2 ακίνηηα (2) 2,5% ηηρ ζςνολικήρ μικηήρ εκμιζθώζιμηρ επιθάνειαρ 0,5% ηων ζςνολικών ERVs (1) Η θαηεγνξία ινηπά αθνξά ζε απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο (2) Αλαθνξηθά κε ηα αθίλεηα κεηθηήο ρξήζεο, ν επηκεξηζκόο έρεη γίλεη αλά βαζηθή ρξήζε. 7

8 Γεσγξαθηθή Γηαζπνξά Υαξηνθπιαθίνπ 8

9 Αλάιπζε Υαξηνθπιαθίνπ αλά Πεξηνρή Ανάλςζη ζύμθωνα με απιθμό ακινήηων Ανάλςζη ζύμθωνα με εμποπική αξία ( εκ.) Ήπεηξνο 2% Ήπεηξνο 1% Θξάθε Θεζζαιία 4% 4% Απ. Ακινήηων: 241 Θξάθε Κεληξηθή Ειιάδα 2% 3% Δμποπική Αξία: 913.9εκ Θεζζαινλίθε 6% Θεζζαιία 4% Κεληξηθή Ειιάδα 9% Μαθεδνλία 5% Μαθεδνλία 9% Πεινπόλλεζνο 6% Νεζησηηθή Ειιάδα 12% Νεζησηηθή Ειιάδα 7% Πεινπόλλεζνο 12% Θεζζαινλίθε 8% Αηηηθή 41% Αηηηθή 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ανάλςζη ζύμθωνα με εκμιζθώζιμη επιθάνεια (ημ) GLA: 354 σιλ. η.μ. Ήπεηξνο 1% Θξάθε 2% Θεζζαιία 3% Κεληξηθή Ειιάδα 5% Νεζησηηθή Ειιάδα 6% Μαθεδνλία 6% Θεζζαινλίθε 7% Πεινπόλλεζνο 7% Αηηηθή 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 9

10 Αλάιπζε Υαξηνθπιαθίνπ αλά Υξήζε Ανάλςζη ζύμθωνα με Βαζική Χπήζη Απ. Ακινήηων Λνηπά 1% Γξαθείν 9% Ανάλςζη ζύμθωνα με Δμποπική Αξία ( εκ) Λνηπά 0,5% Γξαθείν 37,6% Καηάζηεκα 90% Λνηπά 2% Απ. Ακινήηων: 241 Ανάλςζη ζύμθωνα με εκμιζθώζιμη επιθάνεια (ημ) Γξαθείν 41% Καηάζηεκα 61,9% Ανάλςζη ζύμθωνα με ERVs ( εκ) Λνηπά 0,5% Δμποπική Αξία: 913.9εκ. Γξαθείν 26,9% Καηάζηεκα 57% GLA: 374 σιλ. ημ Καηάζηεκα 72,6% ERVs: 65.1εκ 10

11 Λνηπά Υαξαθηεξηζηηθά Υαξηνθπιαθίνπ Ανάλςζη ζύμθωνα με Δμποπική Αξία ( εκ) Απ. Ακινήηων <0,5 0,5-1,0 1,0-2,5 2,5-5,0 5,0-10,0 >10,0 Ανάλςζη ζύμθωνα με Μέγεθορ Ακινήηων (ημ) Απ. Ακινήηων < > Ανάλςζη ζύμθωνα με ERVs ( σιλ.) Απ. Ακινήηων < >

12 Δλδεηθηηθά Αθίλεηα Υαξηνθπιαθίνπ Γέπακαρ, Ν. Αηηικήρ Πλ. Ομονοίαρ, Αθήνα, Ν. Αηηικήρ Φξήζε: Μεραλνγξαθηθό Κέληξν / Γξαθεία Φξήζε: Γξαθεία /Καηάζηεκα Σπλνιηθό Εκβαδόλ: ηκ Σπλνιηθό Εκβαδόλ: ηκ Σεκ.: Σε αθίλεηα κεηθηήο ρξήζεο αλαθέξεηαη πξώηα ε ρξήζε κε ηε κεγαιύηεξε αλαινγία η.κ. επί ηνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 12

13 Δλδεηθηηθά Αθίλεηα Υαξηνθπιαθίνπ (ζπλ.) Λεωθ. Κηθιζίαρ, Κηθιζιά, Ν. Αηηικήρ Καπαγ. Σεπβίαρ 6, Αθήνα, Ν. Αηηικήρ Φξήζε: Καηάζηεκα / Γξαθεία Φξήζε: Γξαθεία / Καηάζηεκα Σπλνιηθό Εκβαδόλ: η.κ. Σπλνιηθό Εκβαδόλ: η.κ. Σεκ.: Σε αθίλεηα κεηθηήο ρξήζεο αλαθέξεηαη πξώηα ε ρξήζε κε ηε κεγαιύηεξε αλαινγία η.κ. επί ηνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 13

14 Δλδεηθηηθά Αθίλεηα Υαξηνθπιαθίνπ (ζπλ.) Πλ. Απιζηοηέλοςρ, Θεζζαλονίκη, Ν. Θεζζαλονίκηρ Ακαδημίαρ & Χαπ. Τπικούπη, Αθήνα, Ν. Αηηικήρ Φξήζε: Γξαθεία Φξήζε: Γξαθεία / Καηάζηεκα Σπλνιηθό Εκβαδόλ: η.κ. Σπλνιηθό Εκβαδόλ: η.κ. Σεκ.: Σε αθίλεηα κεηθηήο ρξήζεο αλαθέξεηαη πξώηα ε ρξήζε κε ηε κεγαιύηεξε αλαινγία η.κ. επί ηνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 14

15 Δλδεηθηηθά Αθίλεηα Υαξηνθπιαθίνπ (ζπλ.) Δπμού & Απιζηοηέλοςρ, Θεζζαλονίκη, Ν. Θεζζαλονίκηρ Πλ. Μηηποπόλεωρ, Αθήνα, Ν. Αηηικήρ Φξήζε: Γξαθεία / Καηάζηεκα Φξήζε: Καηάζηεκα /Γξαθεία Σπλνιηθό Εκβαδόλ: η.κ. Σπλνιηθό Εκβαδόλ: η.κ. Σεκ.: Σε αθίλεηα κεηθηήο ρξήζεο αλαθέξεηαη πξώηα ε ρξήζε κε ηε κεγαιύηεξε αλαινγία η.κ. επί ηνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 15

16 Δπελδπηηθόο ηόρνο θαη ηξαηεγηθή Η Εηαηξεία έρεη ζηόρν λα εθκεηαιιεπηεί, ιακβάλνληαο ππ όςηλ ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζην ρώξν ηνπ real estate θπξίσο ζηελ Ειιάδα αιιά θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, εκπινπηίδνληαο έηζη ην ραξηνθπιάθηό ηεο κε αθίλεηα πνπ πιεξνύλ ηα απζηεξά επελδπηηθά θξηηήξηά ηεο θαη επηηπγράλνληαο δηεύξπλζε ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο κε αμηόπηζηνπο κηζζσηέο πιένλ ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο. H ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π., από ηε ζηηγκή πνπ νη κεηνρέο ηεο ζα εηζαρζνύλ ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ, αλακέλεηαη λα απνηειέζεη έλα επελδπηηθό όρεκα κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα επελδπηέο πνπ απνζθνπνύλ ζε έλα ζηαζεξό εηζόδεκα (ειιεληθά θαη δηεζλή ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, ζεζκηθνί επελδπηέο, ηδηώηεο επελδπηέο θ.ιπ.) κέζσ κεξηζκάησλ κηαο εηαηξείαο κε ηελ αμηνπηζηία πνπ πξνζδίδεη ν Όκηινο ηεο ΕΤΕ. 16

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

REITs: Δηεζλέο θαη Ειιεληθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο

REITs: Δηεζλέο θαη Ειιεληθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο REITs: Δηεζλέο θαη Ειιεληθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο Δξ Αξηζηνηέιεο Καξπηηλόο Γεληθόο Δηεπζπληήο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο Εζληθή Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο NBG Real Estate 1 Ση είλαη ηα REITs θαη γηαηί λα επελδύζεη θάπνηνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Οξηζκνί θαη θαηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ 2 2.1 Ιδηώηεο πειάηεο 2 2.2 Επαγγεικαηίεο πειάηεο 2 2.2.1 Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο 2 2.2.2 Επαγγεικαηίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ Σνπ ηδησηηθνύ δηεζλνύο ζπιινγηθνύ επελδπηηθνύ ζρήκαηνο κε ηελ επσλπκία «EMMA DELTA Ltd», πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιώλ

Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιώλ Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιώλ Περιετόμενα 1 Δηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο 2 3 Παξάγνληεο εθηέιεζεο 3 4 Κξηηήξηα πξνζδηνξηζκνύ ηεο βαξύηεηαο ησλ παξαγόλησλ βέιηηζηεο εθηέιεζεο 4 5 Σόπνη Γηαπξαγκάηεπζεο Γηακεζνιαβεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 3 ν. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2008.

ΘΔΜΑ 3 ν. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2008. ειίδα 1 από 5 ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 279 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ ΥΑ, ε εηαηξεία ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ ΑΔ γλσζηνπνηεί όηη ηελ 19 Ηνπλίνπ 2009 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 09.00 π.κ. θαη ζην μελνδνρείν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ Δγκύκλιορ απ. 43 Θέμα: Γιεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηιρ πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ άδειαρ λειηοςπγίαρ και ηη λειηοςπγία Δηαιπείαρ Δπενδύζευν ζε Ακίνηηη Πεπιοςζία (ΑΔΔΑΠ). Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «RILKEN BIOMHXANIA

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ 2004/25ΔΚ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΗ ΓΖΜΟΗΔ ΠΡΟΣΑΔΗ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ

ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΙΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΙΣΖΡΙΟ ΑΘΖΝΧΝ 1.900.000 ΝΔΧΝ, ΚΟΙΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΙΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ

ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΕΣΟΤ 2009 Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ Πεξηερόκελα 1 Μήλπκα Γηνίθεζεο... 6 2 Γεληθά γηα ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ Α.Δ.

ΔΝΖΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ Α.Δ. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ Α.Δ. ΔΝΖΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Γηα ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε Γεκφζηα Πξνζθνξά ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012)

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012) ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α A. ΓΖΛΧΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-03-2012. Ππορ: -πληνληζηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Κοιν.: -Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο -Γεσηερληθνύο θνξείο

Καβάια, 29-03-2012. Ππορ: -πληνληζηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Κοιν.: -Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο -Γεσηερληθνύο θνξείο Καβάια, 29-03-2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΘΚΟ ΕΠΘΜΕΛΗΣΗΡΘΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Ανώνσμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν Αρ. μητρώοσ Α.Ε. 6013/06/Β/86/90 Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα Αλώλπκε Εηαηξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ηοσ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ «ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια ύζηαζης: Απόθαζη Δ.Κ 9/813/18-3-2008) από ηο ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ «ΑΣΣΙΚΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ:

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΓΗΔΘΝΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΟΤΜ «Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣHΖ ΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ» ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ: 24-25 Οθησβξίνπ 2012 Σόπνο δηεμαγσγήο: Ξελνδνρείν, DIVANI CARAVEL

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007 ΥΑΛΚΟΡ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ Α.Δ. Γ.Δ.ΜΖ.: 303401000 ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 2836/06/B/86/48 ΔΓΡΑ: Λ.Μεζνγείσλ 2-4, Πχξγνο Αζελψλ ΠINAKA

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα