ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 αρχική εκδοχή ( ) αναθεωρημένη εκδοχή ύστερα από διάλογο με την Επιτροπή ( ) αναθεωρημένη εκδοχή σύμφωνα με την υπ αριθμ. 258/2013/EU/ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση της απόφασης 435/2007/EC ( ) αναθεωρημένη εκδοχή μετά από αλλαγή των έργων/δράσεων σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες της εθνικής πολιτικής για την ένταξη ( ). ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΤΑΜΕΙΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΗ: Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Σημείο Επαφής: κος Κωνσταντίνος Κιντής Γενικός Διευθυντής Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Ένταξης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευαγγελιστρίας , Αθήνα Τηλ.: Φαξ: ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

3 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η εθνική πολιτική ένταξης πολιτών τρίτων χωρών (π.τ.χ.) αποτελεί λυδία λίθο για την εμπέδωση της κοινωνικής σύγκλισης και συνοχής στο πνεύμα της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και ταυτόχρονα συνάδει απόλυτα με τις ανάγκες της χώρας μας, καθώς και με τους επιχειρησιακούς στόχους που τις εκπληρώνουν, όπως έχουν αναδειχθεί και αποτυπωθεί στο Πολυετές Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα (Ε.Τ.Ε.). Επιπρόσθετα, συνάδει επίσης με το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση της Μετανάστευσης και την Αναμόρφωση του Ασύλου. Ωστόσο, η ετήσια ποσοστιαία κατανομή μεταξύ των Προτεραιοτήτων του Ταμείου για το Ε.Π (σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3 του Πολυετούς Προγράμματος) έχει αλλάξει. Πιο συγκεκριμένα, η Προτεραιότητα 1 έχει ενισχυθεί με το ποσό της να ανέρχεται στο 78,31% του συνολικού προϋπολογισμού. Τα αντίστοιχα ποσά προήλθαν από μείωση του ποσού της Προτεραιότητα 2 (η οποία τώρα αποτελεί το 2.40% του συνολικού προϋπολογισμού), της Προτεραιότητας 3 (η οποία τώρα αποτελεί το 11,46% του συνολικού προϋπολογισμού) καθώς και της Προτεραιότητας 4 (η οποία τώρα αποτελεί το 3.34% του συνολικού προϋπολογισμού). Ο λόγος αυτής της ανακατανομής ήταν το γεγονός πως οι δράσεις της Προτεραιότητας 1 (πληροφόρηση-εξυπηρέτηση π.τ.χ., ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής και ενδυνάμωση των π.τ.χ., εκπαίδευσηκατάρτιση π.τ.χ, προώθηση της διαπολιτισμικότητας) θεωρούνται υψηλής σπουδαιότητας για την προώθηση της διαδικασίας ένταξης των π.τ.χ. Προκειμένου να αναπτυχθεί η αρχή της εταιρικής σχέσης σε συνδυασμό με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες και πρακτικές, έχουν προβλεφθεί ειδικές διαδικασίες από την Υπεύθυνη Αρχή (Υ.Α.), οι οποίες περιλαμβάνουν συναντήσεις εργασίας μεταξύ των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης (Ε.Τ.Ε.), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων (Ε.Τ.Π.) καθώς και την υλοποίηση διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης (από τις 08/10 έως τις 16/11/2012) η οποία διασφαλίζει την συμπληρωματικότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης του Ετήσιου Προγράμματος (Ε.Π.) Στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως αρμόδιες περιφερειακές/τοπικές αρχές, εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα, διεθνείς οργανισμοί και φορείς της κοινωνίας πολιτών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και οργανώσεις μεταναστών όπως επίσης και κοινωνικοί εταίροι. Επισημαίνεται ότι, μεταξύ των συμμετεχόντων υπήρχαν επίσης και εκπρόσωποι από το Ε.Κ.Τ., το Ε.Τ.Π., όπως επίσης και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών. Η Υ.Α. βάσει του εγκεκριμένου Ετήσιου Προγράμματος 2013 καταρτίζει αναλυτικές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για την επιλογή των έργων προς 3

4 συγχρηματοδότηση ενώ ταυτόχρονα είναι υπεύθυνη για τη δημοσίευσή τους στον τύπο και στο διαδικτυακό τόπο του Ταμείου (http://ete.ypes.gr/) και για την καταχώρησή τους στο Σύστημα Παρακολούθησης και Λογιστικής Εφαρμογής του Ταμείου Ένταξης (Σ.Π.Λ.Ε.Τ.Ε.). Επισημαίνεται ότι οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 9 των Κανόνων Εφαρμογής του Ε.Τ.Ε. ενώ καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: τον τίτλο και την περιγραφή της δράσης, το θεσμικό πλαίσιο του Ταμείου, το σκοπό και τους στόχους της δράσης, τις κατηγορίες των υποψηφίων τελικών δικαιούχων (π.χ. ΜΚΟ, άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμοί κ.λπ.), τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των δράσεων, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 13 (5) της Βασικής Πράξης, καθώς επίσης και τα απαραίτητα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τους κανόνες επιλεξιμότητας, τον προϋπολογισμό της δράσης, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων θεραπείας, τις υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων που σχετίζονται με τη δημοσιότητα. Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Ε.Π αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2014 και θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων έως τον Ιούλιο του Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής προτάσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός μηνός από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Η επιλογή των έργων στο πλαίσιο του Ε.Π αναμένεται να γίνει με γνώμονα τον υπολογισμό της συνάρτησης κόστους-ωφέλειας (cost-effectiveness), διασφαλίζοντας την οικονομική βιωσιμότητα των σχετικών δομών και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται σε όλους τους νόμιμα διαμένοντες π.τ.χ., εστιάζοντας κυρίως στους νέους, τις γυναίκες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και άλλες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Η Υ.Α. έχει καθορίσει μια λεπτομερή διαδικασία επιλογής και μεθοδολογία αξιολόγησης, ενώ έχει θέσει συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής προτάσεων όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3.5 «Επιλογή και Εφαρμογή των Έργων» των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου. Βαρύνουσα σημασία στην επιλογή των έργων έχει δοθεί στο βαθμό συμπληρωματικότητας και συνέργιας τους με άλλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αποτελούν μέρος εθνικών προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Τ.Ε. πρέπει να είναι συμπληρωματικά των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ. και το Ε.Τ.Π. (σύμφωνα με την Βασική Πράξη). Υπό αυτό το πρίσμα, εκπρόσωποι του Ε.Κ.Τ. 4

5 και των Ταμείων Αλληλεγγύης θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης των έργων. Η συμπληρωματικότητα των δράσεων του Ε.Τ.Ε. διασφαλίζεται επίσης μέσω των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Στο πλαίσιο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του Ε.Τ.Ε., η Υ.Α. λειτουργεί μόνο ως Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει απόλυτη συμφωνία με τα Άρθρα 9, 10 και 11 της Απόφασης της Επιτροπής 2008/457/ΕΕ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφασης της Επιτροπής 2011/151/EΕ. Ως εκ τούτου, οι τελικοί δικαιούχοι των δράσεων είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της ένταξης φορείς, ήτοι οι εθνικοί και περιφερειακοί φορείς, τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι διεθνείς και διακυβερνητικοί οργανισμοί και η κοινωνία πολιτών, διασφαλίζοντας τα κριτήρια της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Η μέθοδος υλοποίησης περιγράφεται λεπτομερειακά στα Κεφάλαια 3.5 και 3.6 των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου. Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των δράσεων του Ε.Π εξαρτάται άμεσα από την ημερομηνία δημοσίευσης των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων. Η περίοδος υλοποίησης των εν λόγω δράσεων θα ξεκινήσει το νωρίτερο την 01/09/2014 και θα διαρκέσει έως τις 30/06/2015. Το Τμήμα Εφαρμογής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης ορίζεται ως σημείο επαφής για την παροχή πληροφοριών προς όλους τους εν δυνάμει τελικούς δικαιούχους (μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου επίσημου εγγράφου). 5

6 2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Περίληψη της υλοποίησης των βασικών στρατηγικών προτεραιοτήτων σε συνάρτηση με τη SOLID /2011/28: Α. Ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής τόσο των π.τ.χ. όσο και της κοινωνίας υποδοχής στη διαδικασία της ένταξης Η ενεργός συμμετοχή των μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία ενθαρρύνεται μέσω δράσεων που προωθούν τη διαπολιτισμικότητα και ενισχύουν την δημόσια συμμετοχή. Οι διαπολιτισμικές πολιτικές είναι το συνολικό προαπαιτούμενο που διασφαλίζει ότι οι μετανάστες μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά με τον γηγενή πληθυσμό. Από την άλλη πλευρά, η ύπαρξη οργανώσεων μεταναστών και η συμμετοχή τους σε αυτές προωθούνται ως εξίσου σημαντικοί παράγοντες. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες μέχρι σήμερα, μέσω δράσεων που συμπεριλαμβάνουν προγράμματα κατάρτισης για Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές ή διαπολιτισμική μεσολάβηση που υποστηρίζει την πρόσβαση σε συγκεκριμένους τομείς όπως τις κοινωνικές υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, δράσεις που είχαν την ευρεία αποδοχή τόσο των μεταναστών όσο και των γηγενών, ήταν όλων των ειδών τα καλλιτεχνικά φεστιβάλ και οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Τέλος, δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στην υποστήριξη των μεταναστευτικών κοινοτήτων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να οργανωθούν σε ενώσεις και ομοσπονδίες. Β. Αύξηση της αποτελεσματικότητας των ενταξιακών μέτρων που αφορούν σε ειδικές ανάγκες ευπαθών ομάδων (γυναίκες, νεολαία και παιδιά, ηλικιωμένοι κ.λπ.) Πολυάριθμες δράσεις έχουν υλοποιηθεί για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των ευπαθών ομάδων μεταναστών. Στοχεύοντας στις γυναίκες, δόθηκε μεγάλη σημασία κυρίως στην ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής τους στις υπηρεσίες εκπαίδευσης, μέσω μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας και ιστορίας. Το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο καθώς παρείχε στις μητέρες μετανάστριες τη δυνατότητα να αφήνουν τα παιδιά τους σε ειδικούς χώρους, όπου απασχολούνταν από εκπαιδευτές. Επιπλέον, έγιναν αξιόλογες προσπάθειες για την πληροφόρηση των γυναικών σχετικά με το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις σωματεμπορίας (trafficking), ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης. Σχετικά με τις ειδικές ανάγκες των παιδιών, διοργανώθηκε ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό πρόγραμμα, όπου συμμετείχαν ενεργά πολλά παιδιά.. Επιπροσθέτως, διοργανώθηκε πρόγραμμα δραστηριοτήτων επιμορφωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα ανηλίκων μεταναστών στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, επίσης με υψηλά ποσοστά συμμετοχής. Τέλος, έγινε ένα εγχείρημα αντιμετώπισης των αναγκών μεταναστών με αναπηρία, μέσω της έκδοσης και της διανομής ενός οδηγού πληροφόρησης και των αναγκών αναλφάβητων μεταναστών μέσω μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας και ιστορίας. 6

7 Γ. Ενίσχυση της πολυεπίπεδης συνεργασίας ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης που εμπλέκονται στην ανάπτυξη ενταξιακών στρατηγικών και μέτρων και ενθάρρυνση της τοπικής δράσης καθώς και της προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω (bottom-up approach) στη διαδικασία της ένταξης. Η πολυεπίπεδη συνεργασία ενισχύεται μέσα από την ανάπτυξη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (νόμος 3852/ ) σε κάθε δήμο. Ο ρόλος τους είναι να αναγνωρίσουν τα προβλήματα ένταξης που αντιμετωπίζουν οι π.τ.χ. που διαμένουν νόμιμα στους Δήμους και να υποβάλουν στο δημοτικό συμβούλιο προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη τοπικών δράσεων για την ομαλή ένταξη των π.τ.χ. στις τοπικές κοινωνίες και την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τους μετανάστες. Επιπροσθέτως, δόθηκε τεχνική υποστήριξη στα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, η οποία αφορούσε στην παροχή της απαραίτητης λειτουργικής υποστήριξης στα μέλη αυτών των Συμβουλίων, σε δύο επίπεδα: 1) τεχνική υποστήριξη που εστίαζε κυρίως σε θέματα μεθοδολογίας και τεχνογνωσίας και 2) κατάρτιση σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων. Επίσης, η τοπική δράση ενθαρρύνθηκε μέσω της ανάπτυξης ενός δικτύου συνεργασίας των κρατών-μελών σε τοπικό επίπεδο. Ο στόχος του Δικτύου ήταν η ανταλλαγή καλών πρακτικών και πληροφοριών για πολιτικές ένταξης σε τοπικό επίπεδο, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη σχετικών τοπικών δράσεων. Δ. Αναλογισμός των μέτρων προ της αναχώρησης ως υποστήριξη στη διαδικασία της ένταξης Στο πλαίσιο των δύο (2) εταιρικών συμπράξεων κινητικότητας που είχαν υπογραφεί με τη Μολδαβία και τη Γεωργία, υλοποιήθηκαν δύο αντίστοιχες δράσεις υπό τη μορφή των μέτρων προ της αναχώρησης που περιελάμβαναν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Γεωργία και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Και τα δύο προγράμματα βοήθησαν άτομα που επιθυμούσαν να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα, να προετοιμαστούν κατάλληλα έτσι ώστε να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία υποδοχής. 2.1 Δράσεις που αφορούν την Προτεραιότητα 1: Υλοποίηση δράσεων που εφαρμόζουν τις «Κοινές Βασικές Αρχές για την ενταξιακή πολιτική των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Δράση 1: Πληροφόρηση- Εξυπηρέτηση πολιτών τρίτων χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα Αντιστοιχία με Ενδεικτική Δράση 1 «Αναβάθμιση των διοικητικών μονάδων για την υποδοχή, ενημέρωση, συμβουλευτική και εξυπηρέτηση των υ.τ.χ.» και 2 «Αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών με την προσθήκη νέων υπηρεσιών και τη βελτίωση των υφιστάμενων, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημόσια αγαθά 7

8 και υπηρεσίες και την καλύτερη εξυπηρέτηση των υ.τ.χ., με στόχο την αποφυγή των διακρίσεων» της Προτεραιότητας 1 του Πολυετούς Προγράμματος Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της δράσης Η πληροφόρηση και παροχή υπηρεσιών σε π.τ.χ. αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της διαδικασίας ένταξης. Οι μετανάστες προκειμένου να ενταχθούν στην κοινωνία υποδοχής χρειάζονται να είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και να απολαμβάνουν καλύτερου επιπέδου υπηρεσιών. Υπό αυτό το πρίσμα η εν λόγω δράση σκοπεύει στην προώθηση της προληπτικής ιατρικής μέσω α) προγραμμάτων παρέμβασης δρόμου (street work), β) κινητών ιατροφαρμακευτικών μονάδων, γ) της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και δ) της υποστήριξης των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) στον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ένταξης σε τοπικό επίπεδο. Στρατηγικός Στόχος (SOLID/2011/28) A Η δράση αυτή αποτελεί εν μέρει συνέχεια της δράσης «Πληροφόρηση- Εξυπηρέτηση πολιτών τρίτων χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα» του Ετησίου Προγράμματος (Ε.Π.) 2012 και του Ε.Π. 2011, του έργου 1.2.α της δράσης 1 «Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης, της ανταλλαγής καλών πρακτικών κ.λπ. ανάμεσα στα μέλη των ΣΕΜ» και του έργου 4.1.β της δράσης 4 «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρόμοιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Ε.Ε. και εκπροσώπων οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο» του Ε.Π. 2011, της δράσης «Έντυπος Πολύγλωσσος Οδηγός Πρόληψης σε θέματα υγείας για την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των μεταναστών» του Ε.Π. 2010, της δράσης 1.4 «Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)» του Ε.Π. 2009, της δράσης «Εκστρατεία έντυπης ενημέρωσης προς τους υπηκόους τρίτων χωρών στους τομείς της υγείας, της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης, καθώς και στα ζητήματα καθημερινότητας και προβολής της αξίας της διαπολιτισµικότητας» του Ε.Π και της δράσης «Εκστρατεία έντυπης ενημέρωσης προς τους υπηκόους τρίτων χωρών στους τομείς της υγείας, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης» του Ε.Π Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως τα έργα που θα υλοποιούν αυτή την δράση στο πλαίσιο του Ε.Π θα επιλεγούν με νέα Πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2014 (το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο έργο) και τον Νοέμβριο του 2014 (το τέταρτο έργο) και να διαρκέσει μέχρι το τέλος της επιλέξιμης περιόδου. 8

9 2. Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι Οι τελικοί δικαιούχοι των έργων είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της ένταξης φορείς, ήτοι οι κεντρικοί και αποκεντρωμένοι φορείς, τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία πολιτών. Η χρηματοδότηση θα γίνει ύστερα από διαδικασία Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 3. Αιτιολόγηση αναφορικά με έργο(α) που υλοποιείται απευθείας από την υπεύθυνη αρχή ενεργώντας ως εκτελεστικός φορέας, όπου απαιτείται - 4. Αναμενόμενα ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα και δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν Δείκτες Δράση Εκροές Αποτελέσματα & Συνέπειες Δράση 1 Κινητές ιατροφαρμακευτικές μονάδες. Διανεμόμενο υγειονομικό υλικό (σύριγγες, προφυλακτικά κ.λπ.) Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους π.τ.χ. Βελτίωση των γνώσεων των π.τ.χ. αναφορικά με θέματα πρωτοβάθμιας βαθμίδας υγείας. Κοινωνικοί λειτουργοί και επισκέπτες υγείας σε ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Πληροφοριακό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Αύξηση της συμμετοχής των π.τ.χ. στην ενταξιακή διαδικασία. Ενίσχυση της ενταξιακής διαδικασίας. Παροχή υποστήριξης σε τουλάχιστον είκοσι (20) Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών. Οργάνωση σεμιναρίων/εργαστηρίων με θέμα τη μεθοδολογία ανίχνευσης των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και εντοπισμού και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής ένταξης σε τοπικό επίπεδο. Ενδεικτικός εκτιμώμενος αριθμός ωφελούμενων: 9

10 περίπου Προβολή της χρηματοδότησης από την Ε.Ε. Οι τελικοί δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Ε. των έργων που υλοποιούν την εν λόγω δράση, σύμφωνα με την αρχή της αναγνωρισιμότητας της κοινοτικής χρηματοδότησης (Απόφαση 435/2007/Ε.E). Πιο συγκεκριμένα, η προβολή θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση των σχετικών ενδείξεων σε όλα τα προϊόντα και παραδοτέα, καθώς επίσης και σε κάθε ανακοίνωση ή δημοσίευση που θα παραχθεί τόσο από τους τελικούς δικαιούχους, όσο και από το Υπουργείο Εσωτερικών (η ένδειξη "συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Ε.", η σημαία της Ε.Ε., το λογότυπο της E.E.). 6. Συμπληρωματικότητα με παρόμοιες δράσεις χρηματοδοτούμενες από άλλα όργανα της Ε.Ε., εάν απαιτείται H εν λόγω Δράση είναι συμπληρωματική με δράσεις που χρηματοδοτούνται από άλλα Ταμεία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (Ε.Τ.Π.) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τα οποία μπορεί να χρηματοδοτούν παρόμοιες κατηγορίες δράσεων αλλά με διαφορετικές ομάδες στόχος και διαφορετικό είδος επιλέξιμων δράσεων. Ωστόσο, έχουν αναπτυχθεί επαρκείς μηχανισμοί ελέγχου προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της επικάλυψης ή της διπλής χρηματοδότησης παρόμοιων δράσεων. Σε αυτό το πλαίσιο εκπρόσωποι του Ε.Τ.Π. και του Ε.Κ.Τ. συμμετέχουν στην Διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης, στην Επιτροπή Κατάρτισης του Ε.Π καθώς και στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 7. Χρηματοοικονομική πληροφόρηση H εν λόγω δράση προϋποθέτει συνολική χρηματοδότηση που ανέρχεται σε , με κοινοτική συγχρηματοδότηση ύψους 95% της συνολικής συμβολής, ήτοι και εθνική χρηματοδότηση ύψους 5%, ήτοι Δράση 2: Ευαισθητοποίηση κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που άπτονται της ένταξης των μεταναστών - ενδυνάμωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ. Αντιστοιχία με Ενδεικτική Δράση 2, 5 και 7 «Δημιουργία αμφίδρομων πλατφορμών διαβούλευσης καθώς και υλοποίηση δράσεων που προάγουν το διαπολιτισμικό διάλογο των υ.τ.χ. με την κοινωνία υποδοχής μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και fora, με συμμετοχή των εκπροσώπων όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και την άμεση εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων και στόχο την ευρύτερη δυνατή δημόσια παρουσία και συμμετοχή των μεταναστών, καθώς και την αλληλεπίδρασή τους με 10

11 την κοινωνία υποδοχής», 5 «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής με γνώμονα την εξάλειψη τυχόν αναχρονιστικών στερεοτύπων για τους μετανάστες και φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας, καθώς και την αποφυγή γκετοποίησης μέσα από την εξασφάλιση αξιοπρεπών όρων στέγασης και συνθηκών διαβίωσης και τη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος» και 7 «Βελτίωση των συνθηκών ένταξης των παιδιών υ.τ.χ. στο εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα από την αναβάθμιση των υποδομών και την προώθηση της ισότητας ευκαιριών, την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης του σχολείου και την ανάπτυξη του διαπολιτισμικού προσανατολισμού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Επιπλέον, ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων για παιδιά μεταναστών πέραν των βαθμίδων του υφιστάμενου εκπαιδευτικού συστήματος» της Προτεραιότητας 1 του Πολυετούς Προγράμματος Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της δράσης Η ένταξη θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μια αμφίδρομη διαδικασία η οποία φέρνει σε επαφή τους μεταναστευτικούς και γηγενής πληθυσμούς. Προκειμένου η ένταξη να λειτουργήσει ως τέτοια διαδικασία, οι μετανάστες θα πρέπει να ενδυναμωθούν ώστε να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο αναφορικά με την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία υποδοχής. Παράλληλα, η κοινωνία υποδοχής θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο και να ενημερωθεί για θέματα που σχετίζονται με την ένταξη των μεταναστών. Υπό αυτό το πρίσμα η εν λόγω δράση αποσκοπεί: Στην προώθηση της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε φορείς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες μεταναστών (π.χ. ΑμΕΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά) καθώς και σε μονάδες κέντρα απεξάρτησης της Χώρας. Στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα ρατσισμού. Στρατηγικός Στόχος (SOLID/2011/28) Α και Β Η δράση αυτή αποτελεί εν μέρει συνέχεια της δράσης «Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που σχετίζονται με την ένταξη των μεταναστών ενδυνάμωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.» του Ε.Π και του Ε.Π. 2011, της δράσης «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής» και της δράσης «Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε επιλεγμένα νοσοκομεία της χώρας» του Ε.Π. 2010, της δράσης «Πρόγραμμα Διαπολιτισμική Μεσολάβηση σε επιλεγμένα νοσοκομεία των Περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης» του Ε.Π και της δράσης «Πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων που ασχολούνται με θέματα νοσοκομειακής περίθαλψης των υπηκόων τρίτων χωρών σε νοσοκομεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης» του Ε.Π Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως τα έργα που θα υλοποιούν αυτή την δράση στο πλαίσιο του Ε.Π θα επιλεγούν με νέα Πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 11

12 Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2014 και να διαρκέσει μέχρι το τέλος της επιλέξιμης περιόδου. 2. Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι Τελικοί δικαιούχοι των έργων είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της ένταξης φορείς, ήτοι οι κεντρικοί και αποκεντρωμένοι φορείς, τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία πολιτών. Η χρηματοδότηση θα γίνει ύστερα από διαδικασία Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 3. Αιτιολόγηση αναφορικά με έργο(α) που υλοποιείται απευθείας από την υπεύθυνη αρχή ενεργώντας ως εκτελεστικός φορέας, όπου απαιτείται - 4. Αναμενόμενα ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα και δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν Δείκτες Δράση Εκροές Αποτελέσματα & Συνέπειες Δράση 2 Διαπολιτισμικοί μεσολαβητές σε φορείς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες μεταναστών. Διαπολιτισμικοί μεσολαβητές σε μονάδες κέντρα απεξάρτησης της Χώρας. Εκστρατεία ευαισθητοποίησης κατά του ρατσισμού σε σχολεία. Βελτίωση της πρόσβασης των π.τ.χ. σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες. Διευκόλυνση της πρόσβασης των π.τ.χ. στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αύξηση της συμμετοχής των π.τ.χ. στη διαδικασία ένταξης. Προώθηση της κοινωνικής και κοινοτικής συνοχής. Ενδεικτικός εκτιμώμενος αριθμός ωφελούμενων: περίπου Προβολή της χρηματοδότησης από την Ε.Ε. Οι τελικοί δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι για την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με τη συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Ε. των έργων που υλοποιούν την εν λόγω δράση, σύμφωνα με την αρχή της αναγνωρισιμότητας της κοινοτικής χρηματοδότησης (Απόφαση 435/2007/Ε.E). Πιο συγκεκριμένα, η προβολή θα περιλαμβάνει την 12

13 τοποθέτηση των σχετικών ενδείξεων σε όλα τα προϊόντα και παραδοτέα, καθώς επίσης και σε κάθε ανακοίνωση ή δημοσίευση που θα παραχθεί τόσο από τους τελικούς δικαιούχους, όσο και από το Υπουργείο Εσωτερικών (η ένδειξη "συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Ε.", η σημαία της Ε.Ε., το λογότυπο της E.E.). 6. Συμπληρωματικότητα με παρόμοιες δράσεις χρηματοδοτούμενες από άλλα όργανα της Ε.Ε., εάν απαιτείται H εν λόγω Δράση είναι συμπληρωματική με δράσεις που χρηματοδοτούνται από άλλα Ταμεία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (Ε.Τ.Π.) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τα οποία μπορεί να χρηματοδοτούν παρόμοιες κατηγορίες δράσεων αλλά να έχουν διαφορετικές ομάδες στόχο και διαφορετικό προφίλ επιλέξιμων δράσεων. Ωστόσο, έχουν αναπτυχθεί επαρκείς μηχανισμοί ελέγχου προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της επικάλυψης ή της διπλής χρηματοδότησης παρόμοιων δράσεων. Σε αυτό το πλαίσιο εκπρόσωποι του Ε.Τ.Π. και του Ε.Κ.Τ. συμμετέχουν στην Διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης και στην Επιτροπή Κατάρτισης του Ε.Π καθώς και στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 7. Χρηματοοικονομική πληροφόρηση H εν λόγω δράση προϋποθέτει συνολική χρηματοδότηση που ανέρχεται σε , με κοινοτική συγχρηματοδότηση ύψους 95% της συνολικής συμβολής, ήτοι και εθνική χρηματοδότηση ύψους 5%, ήτοι Δράση 3: Εκπαίδευση και επιμόρφωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ. Αντιστοιχία με Ενδεικτική Δράση 6 «Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, πολιτισμού και αστικού προσανατολισμού, καθώς και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για μετανάστες, με έμφαση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (γυναίκες, νέοι, ηλικιωμένοι, αναλφάβητοι και άνθρωποι με αναπηρία) και στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης» της Προτεραιότητας 1 του Πολυετούς Προγράμματος Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της δράσης Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και τα προγράμματα κατάρτισης είναι υψίστης σημασίας για την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής. Η πολιτεία οφείλει να παρέχει εκείνες τις οδούς μέσω των οποίων τα ενταξιακά αυτά εργαλεία θα γίνουν περισσότερο προσβάσιμα στους π.τ.χ. Υπό αυτό το πρίσμα η εν λόγω δράση αποσκοπεί: Στην παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας και προώθησης της αξίας της ισορροπημένης διατροφής μεταναστών μαθητών στο πλαίσιο της γειτονιάς εκ παραλλήλου με μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στους γονείς τους. 13

14 Στην προώθηση της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και αγωγής του πολίτη σε διάφορες ομάδες π.τ.χ. (όπως εργαζόμενοι, μητέρες, ΑμΕΑ, αναλφάβητοι κ.τ.λ.). Στρατηγικός Στόχος (SOLID/2011/28) Α και Β Η δράση αυτή αποτελεί εν μέρει συνέχεια της δράσης «Εκπαίδευση Κατάρτιση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.» του Ε.Π και του Ε.Π. 2011, της δράσης «Πρόγραμμα μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε μετανάστες γονείς», της δράσης «Πρόγραμμα μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε αναλφάβητους μετανάστες» και της δράσης «Πρόγραμμα δραστηριοτήτων επιμορφωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα ανηλίκων μεταναστών στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων εκτός των χώρων φιλοξενίας τους» του Ε.Π και της δράσης «Πρόγραμμα μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε μητέρες μετανάστριες» του Ε.Π Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως τα έργα που θα υλοποιούν αυτή την δράση στο πλαίσιο του Ε.Π θα επιλεγούν με νέα Πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2014 και να διαρκέσει μέχρι το τέλος της επιλέξιμης περιόδου. 2. Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι Τελικοί δικαιούχοι των έργων είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της ένταξης φορείς, ήτοι οι κεντρικοί και αποκεντρωμένοι φορείς, τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία πολιτών. Η χρηματοδότηση θα γίνει ύστερα από διαδικασία Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 3. Αιτιολόγηση αναφορικά με έργο(α) που υλοποιείται απευθείας από την υπεύθυνη αρχή ενεργώντας ως εκτελεστικός φορέας, όπου απαιτείται - 4. Αναμενόμενα ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα και δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν Δείκτες Δράση Εκροές Αποτελέσματα & Συνέπειες Δράση 3 Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για τα παιδιά των μεταναστών και μαθήματα ελληνικής γλώσσας για τους Βελτίωση των γνώσεων των π.τ.χ. αναφορικά στην Ελληνική γλώσσα και ιστορία. 14

15 γονείς τους σε γειτονιές με υψηλή συγκέντρωση μεταναστών. Πρόγραμμα για την προώθηση των υγιεινών συνηθειών διατροφής στα παιδιά των μεταναστών. Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και αγωγής του πολίτη για διάφορες ομάδες μεταναστών: εργαζόμενοι, μητέρες, αναλφάβητοι, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ. Διευκόλυνση της πρόσβασης των π.τ.χ. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των π.τ.χ. Ενίσχυση της ενταξιακής διαδικασίας. Ενίσχυση της συμμετοχής των γονέων μεταναστών στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους. Ενίσχυση του επιπέδου υγείας των παιδιών των μεταναστών. Ενδεικτικός εκτιμώμενος αριθμός ωφελούμενων: περίπου Προβολή της χρηματοδότησης από την Ε.Ε. Οι τελικοί δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι για την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με τη συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Ε. των έργων που υλοποιούν την εν λόγω δράση, σύμφωνα με την αρχή της αναγνωρισιμότητας της κοινοτικής χρηματοδότησης (Απόφαση 435/2007/Ε.E). Πιο συγκεκριμένα, η προβολή θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση των σχετικών ενδείξεων σε όλα τα προϊόντα και παραδοτέα, καθώς επίσης και σε κάθε ανακοίνωση ή δημοσίευση που θα παραχθεί τόσο από τους τελικούς δικαιούχους, όσο και από το Υπουργείο Εσωτερικών (η ένδειξη "συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Ε.", η σημαία της Ε.Ε., το λογότυπο της E.E.). 6. Συμπληρωματικότητα με παρόμοιες δράσεις χρηματοδοτούμενες από άλλα όργανα της Ε.Ε., εάν απαιτείται H εν λόγω Δράση είναι συμπληρωματική με δράσεις που χρηματοδοτούνται από άλλα Ταμεία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (Ε.Τ.Π.) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τα οποία μπορεί να χρηματοδοτούν παρόμοιες κατηγορίες δράσεων αλλά να έχουν διαφορετικές ομάδες στόχο και διαφορετικό προφίλ επιλέξιμων δράσεων. Ωστόσο, έχουν αναπτυχθεί επαρκείς μηχανισμοί ελέγχου προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της επικάλυψης ή της διπλής χρηματοδότησης παρόμοιων δράσεων. Σε αυτό το πλαίσιο εκπρόσωποι του Ε.Τ.Π. και του Ε.Κ.Τ. συμμετέχουν στην Διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης και στην Επιτροπή Κατάρτισης του Ε.Π καθώς και στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 7. Χρηματοοικονομική πληροφόρηση 15

16 H εν λόγω δράση προϋποθέτει συνολική χρηματοδότηση που ανέρχεται σε ,69, με κοινοτική συγχρηματοδότηση ύψους 95% της συνολικής συμβολής, ήτοι ,01 και εθνική χρηματοδότηση ύψους 5%, ήτοι ,68. Δράση 4: Προαγωγή της διαπολιτισμικότητας ως θεμελιώδους μηχανισμού ένταξης των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ. στην κοινωνία υποδοχής Αντιστοιχία με Ενδεικτική Δράση 4 της Προτεραιότητας 1 του Πολυετούς Προγράμματος Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της δράσης Οι συχνές αλληλεπιδράσεις μεταξύ μεταναστών και κοινωνίας υποδοχής καθώς και η προώθηση της ετερογένειας και της αμοιβαίας κατανόησης των διαφορετικών αρχών και αξιών αποτελούν έναν θεμελιώδη μηχανισμό ένταξης. Υπό αυτό το πρίσμα, η δράση αυτή αποσκοπεί στην υποστήριξη της αρμονικής συνύπαρξης των π.τ.χ. με την κοινωνία υποδοχής μέσω: της τέχνης (αλληλεπίδραση μεταναστών και γηγενών μέσω έργων συμμετοχικής τέχνης, στη διαδικασία δημιουργίας των οποίων θα πρέπει να συμμετέχουν τρεις τουλάχιστον μικτές ομάδες μεταναστών και γηγενών), σειράς ραδιοφωνικών προγραμμάτων σχετικά με θέματα που ενδιαφέρουν τους π.τ.χ. (θα περιλαμβάνουν πληροφορίες για την απασχόληση, το ελληνικό σύστημα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, την ελληνική ιστορία, τη γεωγραφία και τον πολιτισμό. Οι ραδιοφωνικές εκπομπές θα μεταδίδονται, επίσης, μέσω διαδικτύου, ενώ παράλληλα ηχητικό και οπτικοακουστικό υλικό θα παραχθεί από το πρόγραμμα και θα διανεμηθεί στους πολίτες τρίτων χωρών), προώθησης δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών. Η ομάδα στόχος αυτής της δράσης είναι μικτές ομάδες π.τ.χ. και γηγενών. Στρατηγικός Στόχος (SOLID/2011/28) A και Β Η δράση αυτή αποτελεί εν μέρει συνέχεια της δράσης 1.4 «Προώθηση της διαπολιτισμικότητας ως θεμελιώδη μηχανισμό ένταξης τω νομίμως διαμενόντων π.τ.χ. στην κοινωνία υποδοχής» και συγκεκριμένα του έργου 1.4.β «Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών» του Ε.Π. 2011, των δράσεων «Μουσειο-παιδαγωγικό πολιτιστικό πρόγραμμα για παιδιά μεταναστών» και διεξαγωγή έκθεσης», «Φεστιβάλ με θέμα μετανάστευση και κοινωνική ένταξη», «Τέχνη και Διαπολιτισμικότητα» και 16

17 «Πολιτιστική εκδήλωση για την Ημέρα του Μετανάστη (18.12)» του Ε.Π. 2010, των δράσεων «Πρόγραμμα Η τέχνη δίαυλος για την ένταξη των μεταναστών, εργαστήρι ζωγραφικής, φωτογραφίας και θεάτρου» και «Πολιτιστική εκδήλωση για την Ημέρα του Μετανάστη (18.12)» του Ε.Π και της δράσης «Πολιτιστική εκδήλωση για την Ημέρα του Μετανάστη (18.12)» του Ε.Π Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως τα έργα που θα υλοποιούν αυτή την δράση στο πλαίσιο του Ε.Π θα επιλεγούν με νέα Πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2014 (το τρίτο έργο) και τον Νοέμβριο του 2014 (το πρώτο και δεύτερο έργο) και να διαρκέσει μέχρι το τέλος της επιλέξιμης περιόδου. 2. Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι Οι τελικοί δικαιούχοι των έργων είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της ένταξης φορείς, ήτοι οι κεντρικοί και αποκεντρωμένοι φορείς, τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία πολιτών. Η χρηματοδότηση γίνεται ύστερα από διαδικασία Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 3. Αιτιολόγηση αναφορικά με έργο(α) που υλοποιείται απευθείας από την υπεύθυνη αρχή ενεργώντας ως εκτελεστικός φορέας, εάν απαιτείται - 4. Αναμενόμενα ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα και δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν Δείκτες 17

18 Δράση Εκροές Αποτελέσματα & Συνέπειες Δράση 4 Έργα συμμετοχικής τέχνης στη δημιουργία των οποίων θα συμμετέχουν τρεις (3) τουλάχιστον μικτές ομάδες μεταναστών και γηγενών. Ραδιοφωνικά προγράμματα καθώς και παραγωγή και διανομή στους π.τ.χ. ηχητικού και οπτικοακουστικό υλικού. Δημιουργικές δραστηριότητες νηπίων. Καλύτερη κατανόηση της έννοιας της ένταξης ως αμφίδρομης διαδικασίας αμοιβαίας συμβίωσης. Προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης. μέσω ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Μεγιστοποίηση της αλληλεπίδρασης των π.τ.χ με την Ελληνική κοινωνία μέσω συμμετοχικής τέχνης και δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων. Ενδεικτικός εκτιμώμενος αριθμός ωφελούμενων: περίπου Προβολή της χρηματοδότησης από την Ε.Ε. Οι τελικοί δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι για την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με τη συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Ε. των έργων που υλοποιούν την εν λόγω δράση, σύμφωνα με την αρχή της αναγνωρισιμότητας της κοινοτικής χρηματοδότησης (Απόφαση 435/2007/Ε.E). Πιο συγκεκριμένα, η προβολή θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση των σχετικών ενδείξεων σε όλα τα προϊόντα και παραδοτέα, καθώς επίσης και σε κάθε ανακοίνωση ή δημοσίευση που θα παραχθεί τόσο από τους τελικούς δικαιούχους, όσο και από το Υπουργείο Εσωτερικών (η ένδειξη "συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Ε.", η σημαία της Ε.Ε., το λογότυπο της E.E.). 6. Συμπληρωματικότητα με παρόμοιες δράσεις χρηματοδοτούμενες από άλλα όργανα της Ε.Ε., εάν απαιτείται H εν λόγω Δράση είναι συμπληρωματική με δράσεις που χρηματοδοτούνται από άλλα Ταμεία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (Ε.Τ.Π.) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τα οποία μπορεί να χρηματοδοτούν παρόμοιες κατηγορίες δράσεων αλλά να έχουν διαφορετικές ομάδες στόχο και διαφορετικό προφίλ επιλέξιμων δράσεων. Ωστόσο, έχουν αναπτυχθεί επαρκείς μηχανισμοί ελέγχου προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της επικάλυψης ή της διπλής χρηματοδότησης παρόμοιων δράσεων. Σε αυτό το πλαίσιο εκπρόσωποι του Ε.Τ.Π. και του Ε.Κ.Τ. συμμετέχουν στην Διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης, στην Επιτροπή Κατάρτισης του Ε.Π καθώς και στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 18

19 7. Χρηματοοικονομική πληροφόρηση H εν λόγω δράση προϋποθέτει συνολική χρηματοδότηση που ανέρχεται σε ,74, με κοινοτική συγχρηματοδότηση ύψους 95% της συνολικής συμβολής, ήτοι ,00 και εθνική χρηματοδότηση ύψους 5%, ήτοι , Δράσεις που υλοποιούν την Προτεραιότητα 2 Ανάπτυξη δεικτών και μεθοδολογιών αξιολόγησης με σκοπό την αποτίμηση της προόδου, την προσαρμογή πολιτικών και μέτρων και τη διευκόλυνση του συντονισμού της συγκριτικής μάθησης. Δράση 1: Μελέτες/Έρευνες στα πεδία της μετανάστευσης και της ένταξης νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών Αντιστοιχία με Ενδεικτική Δράση 1,2 «Ενίσχυση των υφιστάμενων μηχανισμών και δημιουργία νέων αναφορικά με τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών» και Ενδεικτική Δράση 3«Διενέργεια μελετών, ερευνών, σφυγμομετρήσεων και δημοσκοπήσεων επί των υλοποιηθέντων προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής ένταξης, τόσο σε μετανάστες που συμμετείχαν σε αυτά όσο και στους φορείς υλοποίησης» της Προτεραιότητας 2 του Πολυετούς Προγράμματος Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της δράσης Οι πολιτικές ένταξης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ευρήματα και αποτελέσματα των ερευνών προκειμένου να είναι περισσότερο αποτελεσματικές και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των π.τ.χ. Υπό αυτό το πρίσμα και σε συνέχεια της δράσης 2.1/11 (Ετήσιο Πρόγραμμα 2011) με τίτλο «Χαρτογράφηση των υφιστάμενων δομών που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε Π.T.X. στην ελληνική επικράτεια, καθώς επίσης και καταγραφή αναγκών για ανάλογες δομές» η εν λόγω δράση αποσκοπεί: Στην ενημέρωση της χαρτογράφησης των υφιστάμενων δημόσιων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε π.τ.χ. που διαμένουν νόμιμα σε ολόκληρη τη χώρα, στην αξιολόγηση των υφιστάμενων δημόσιων δομών που παρέχουν υπηρεσίες σε π.τ.χ. ανά τομέα ένταξης (παροχή πληροφοριών, άδειες παραμονής, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, διαπολιτισμική διαμεσολάβηση κ.λπ.) και στην διαμόρφωση προτάσεων για την καλύτερη λειτουργία τους. Στρατηγικός Στόχος (SOLID/2011/28) A και Γ Η δράση αυτή αποτελεί εν μέρει συνέχεια της δράσης «Μελέτες έρευνες στους τομείς της μετανάστευσης και ένταξης των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.» του Ε.Π και του Ε.Π της δράσης «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης των 19

20 αποτελεσμάτων των πολιτικών ένταξης μέσω της δημιουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος» του Ε.Π και της δράσης «Καθορισμός δεικτών για την αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία» του Ε.Π Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως τα έργα που θα υλοποιούν αυτή την δράση στο πλαίσιο του Ε.Π θα επιλεγούν με νέα Πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2014 και να διαρκέσει μέχρι το τέλος της επιλέξιμης περιόδου. 2. Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι Οι τελικοί δικαιούχοι των έργων είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της ένταξης φορείς, ήτοι οι κεντρικοί και αποκεντρωμένοι φορείς, τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία πολιτών. Η χρηματοδότηση γίνεται ύστερα από διαδικασία Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 3. Αιτιολόγηση αναφορικά με έργο(α) που υλοποιείται απευθείας από την υπεύθυνη αρχή ενεργώντας ως εκτελεστικός φορέας, εάν απαιτείται - 4. Αναμενόμενα ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα και δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν Δείκτες Δράση Εκροές Αποτελέσματα & Συνέπειες Δράση 1 Ενημέρωση της χαρτογράφησης των υφιστάμενων δημόσιων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε π.τ.χ. που διαμένουν νόμιμα σε ολόκληρη τη χώρα. Βελτίωση της διαχείρισης των μεταναστευτικών και ενταξιακών πολιτικών. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε π.τ.χ. Ποιοτική έρευνα αξιολόγησης των δημόσιων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε π.τ.χ. σε ολόκληρη τη χώρα. Έκθεση με τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας. Ενδεικτικός εκτιμώμενος αριθμός ωφελούμενων: περίπου

21 5. Προβολή της χρηματοδότησης από την Ε.Ε. Οι τελικοί δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι για την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με τη συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Ε. των έργων που υλοποιούν την εν λόγω δράση, σύμφωνα με την αρχή της αναγνωρισιμότητας της κοινοτικής χρηματοδότησης (Απόφαση 435/2007/Ε.E). Πιο συγκεκριμένα, η προβολή θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση των σχετικών ενδείξεων σε όλα τα προϊόντα και παραδοτέα, καθώς επίσης και σε κάθε ανακοίνωση ή δημοσίευση που θα παραχθεί τόσο από τους τελικούς δικαιούχους, όσο και από το Υπουργείο Εσωτερικών (η ένδειξη "συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Ε.", η σημαία της Ε.Ε., το λογότυπο της E.E.). 6. Συμπληρωματικότητα με παρόμοιες δράσεις χρηματοδοτούμενες από άλλα όργανα της Ε.Ε., εάν απαιτείται H εν λόγω Δράση είναι συμπληρωματική με δράσεις που χρηματοδοτούνται από άλλα Ταμεία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (Ε.Τ.Π.) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τα οποία μπορεί να χρηματοδοτούν παρόμοιες κατηγορίες δράσεων αλλά να έχουν διαφορετικές ομάδες στόχο και διαφορετικό προφίλ επιλέξιμων δράσεων. Ωστόσο, έχουν αναπτυχθεί επαρκείς μηχανισμοί ελέγχου προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της επικάλυψης ή της διπλής χρηματοδότησης παρόμοιων δράσεων. Σε αυτό το πλαίσιο εκπρόσωποι του Ε.Τ.Π. και του Ε.Κ.Τ. συμμετέχουν στην Διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης και στην Επιτροπή Κατάρτισης του Ε.Π καθώς και στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 7. Χρηματοοικονομική πληροφόρηση H εν λόγω δράση προϋποθέτει συνολική χρηματοδότηση που ανέρχεται σε ,59, με κοινοτική συγχρηματοδότηση ύψους 95% της συνολικής συμβολής, ήτοι ,11 και εθνική χρηματοδότηση ύψους 5%, ήτοι 5.259, Δράσεις που υλοποιούν την Προτεραιότητα 3 Ανάπτυξη ικανοτήτων για πολιτικές ένταξης, συντονισμός και ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των κρατών-μελών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό). Δράση 1: Διαπολιτισμική επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών ή χειρίζονται θέματα που σχετίζονται με αυτούς Αντιστοιχία με Ενδεικτική Δράση 1 «Προγράμματα διαπολιτισμικής κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού των εμπλεκόμενων στην ενταξιακή διαδικασία 21

22 φορέων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης» της Προτεραιότητας 3 του Πολυετούς Προγράμματος Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της δράσης Βελτιώνοντας τις δεξιότητες των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι συναλλάσσονται με πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη κοινωνία υποδοχής, τους δίνουμε τη δυνατότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τα διαπολιτισμικά θέματα που προκύπτουν μέσα από την διάδρασή τους με τους μετανάστες και τους βοηθάμε να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους με αποδοτικότερο τρόπο. Ειδικότερα, η παροχή κατάρτισης στον τομέα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης και η εκμάθηση νέων μεθόδων, μπορούν να οδηγήσουν στην παροχή υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς και στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Η εν λόγω δράση στοχεύει στην: προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων α) των Δήμων για θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων ένταξης στην τοπική κοινωνία, καθώς και αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων για την υλοποίηση δράσεων ένταξης στην τοπική κοινωνία και β) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των ενταξιακών στρατηγικών τους, ενίσχυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης των διοικητικών υπαλλήλων σε επιλεγμένα νοσοκομεία της χώρας προώθηση της διαπολιτισμικής επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης κατά των διακρίσεων λόγω φυλής, εθνικής καταγωγής και φύλου των υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας. Στρατηγικός Στόχος (SOLID/2011/28) Α Η δράση αυτή αποτελεί εν μέρει συνέχεια της δράσης «Διαπολιτισμική επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων που συναλλάσσονται με πολίτες τρίτων χωρών ή χειρίζονται θέματα που σχετίζονται με αυτούς» του Ε.Π και του Ε.Π. 2011, των δράσεων «Προγράμματα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης του προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Δημοτικής Αστυνομίας που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών» και «Προγράμματα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης υπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών» του Ε.Π. 2010, της δράσης «Προγράμματα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης του προσωπικού που υπηρετεί στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας, στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων & Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής» του Ε.Π. 2009, των δράσεων «Προγράμματα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών ή χειρίζονται θέματα που τους αφορούν» 22

23 και «Προγράμματα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών ή χειρίζονται θέματα που τους αφορούν στα νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης.» του Ε.Π και της δράσης «Προγράμματα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών ή χειρίζονται θέματα που τους αφορούν» του Ε.Π Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως τα έργα που θα υλοποιούν αυτή την δράση στο πλαίσιο του Ε.Π θα επιλεγούν με νέα Πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2014 και να διαρκέσει μέχρι το τέλος της επιλέξιμης περιόδου. 2. Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι Οι τελικοί δικαιούχοι των έργων είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της ένταξης φορείς, ήτοι οι κεντρικοί και αποκεντρωμένοι φορείς, τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία πολιτών. Η χρηματοδότηση γίνεται ύστερα από διαδικασία Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 3. Αιτιολόγηση αναφορικά με έργο(α) που υλοποιείται απευθείας από την υπεύθυνη αρχή ενεργώντας ως εκτελεστικός φορέας, εάν απαιτείται - 4. Αναμενόμενα ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα και δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν Δείκτες Δράση Εκροές Αποτελέσματα & Συνέπειες Δράση 1 Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων των Δήμων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Προγράμματα διαπολιτισμικής κατάρτισης των υπαλλήλων των νοσοκομείων. Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους π.τ.χ. Διευκόλυνση της ενταξιακής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Προγράμματα διαπολιτισμικής κατάρτισης των υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας. Ενδεικτικός εκτιμώμενος αριθμός ωφελούμενων: περίπου

24 5. Προβολή της χρηματοδότησης από την Ε.Ε. Οι τελικοί δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι για την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με τη συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Ε. των έργων που υλοποιούν την εν λόγω δράση, σύμφωνα με την αρχή της αναγνωρισιμότητας της κοινοτικής χρηματοδότησης (Απόφαση 435/2007/Ε.E). Πιο συγκεκριμένα, η προβολή θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση των σχετικών ενδείξεων σε όλα τα προϊόντα και παραδοτέα, καθώς επίσης και σε κάθε ανακοίνωση ή δημοσίευση που θα παραχθεί τόσο από τους τελικούς δικαιούχους, όσο και από το Υπουργείο Εσωτερικών (η ένδειξη "συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Ε.", η σημαία της Ε.Ε., το λογότυπο της E.E.). 6. Συμπληρωματικότητα με παρόμοιες δράσεις χρηματοδοτούμενες από άλλα όργανα της Ε.Ε., εάν απαιτείται H εν λόγω Δράση είναι συμπληρωματική με δράσεις που χρηματοδοτούνται από άλλα Ταμεία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (Ε.Τ.Π.) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τα οποία μπορεί να χρηματοδοτούν παρόμοιες κατηγορίες δράσεων αλλά να έχουν διαφορετικές ομάδες στόχο και διαφορετικό προφίλ επιλέξιμων δράσεων. Ωστόσο, έχουν αναπτυχθεί επαρκείς μηχανισμοί ελέγχου προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της επικάλυψης ή της διπλής χρηματοδότησης παρόμοιων δράσεων. Σε αυτό το πλαίσιο εκπρόσωποι του Ε.Τ.Π. και του Ε.Κ.Τ. συμμετέχουν στην Διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης και στην Επιτροπή Κατάρτισης του Ε.Π καθώς και στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 7. Χρηματοοικονομική πληροφόρηση H εν λόγω δράση προϋποθέτει συνολική χρηματοδότηση που ανέρχεται σε , με κοινοτική συγχρηματοδότηση ύψους 95% της συνολικής συμβολής, ήτοι ,52 και εθνική χρηματοδότηση ύψους 5%, ήτοι Δράσεις που υλοποιούν την Προτεραιότητα 4 Ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφοριών για την ένταξη μεταξύ των Κρατών Μελών. Δράση 1: Δημιουργία Δικτύων συνεργασίας για θέματα μετανάστευσης και ένταξης Αντιστοιχία με Ενδεικτική Δράση 1 «Δημιουργία διμερών και πολυμερών δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και καλών πρακτικών που αφορούν στην ενταξιακή διαδικασία» και με Ενδεικτική Δράση 3 «Συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες, καθώς και σε 24

25 προγράμματα και πρωτοβουλίες» της Προτεραιότητας 4 του Πολυετούς Προγράμματος Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της δράσης Σκοπός της εν λόγω δράσης αποτελεί η ανταλλαγή καλών πρακτικών, εμπειριών και πληροφόρησης αναφορικά σε πολιτικές ένταξης μεταξύ επαγγελματιών και οργανώσεων μεταναστών σε επίπεδο Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω δράση στοχεύει στην συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κ-μ για το θέμα του διαθρησκευτικού διαλόγου και των θρησκευτικών πρακτικών, μέσω ενός διαδικτυακής πλατφόρμας. Στρατηγικός Στόχος (SOLID/2011/28) Γ Η δράση αυτή αποτελεί εν μέρει συνέχεια της δράσης «Δημιουργία Δικτύων συνεργασίας για θέματα μετανάστευσης και ένταξης» του Ε.Π και του Ε.Π. 2011, και των δράσεων «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε.». και «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας εκπροσώπων των ενώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο» του Ε.Π Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως τα έργα που θα υλοποιούν αυτή την δράση στο πλαίσιο του Ε.Π θα επιλεγούν με νέα Πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2013 και να διαρκέσει μέχρι το τέλος της επιλέξιμης περιόδου. 2. Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι Οι τελικοί δικαιούχοι των έργων είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της ένταξης φορείς, ήτοι οι κεντρικοί και αποκεντρωμένοι φορείς, τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία πολιτών. Η συγχρηματοδότηση γίνεται ύστερα από διαδικασία Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 3. Αιτιολόγηση αναφορικά με έργο(α) που υλοποιείται απευθείας από την υπεύθυνη αρχή ενεργώντας ως εκτελεστικός φορέας, εάν απαιτείται - 4. Αναμενόμενα ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα και δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν Δείκτες 25

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: 1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» Δράση: 1.1/11«Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα»

Έργο: 1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» Δράση: 1.1/11«Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα» Έργο: 1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» Δράση: 1.1/11«Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα» Ετήσιο Πρόγραμμα 2011 Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2012 Δράση [Αρ. 4] "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου

Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2 ο Newsletter Δεκέμβριος 2014 «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή περιφερειακών και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2013 Δράση Β1[Αρ. 3] - "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201 www.praksis.gr info@praksis.gr Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Η εμπειρία μας Η PRAKSIS είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας

Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ TΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -1- 1. ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2. ΣΚΟΠΟΣ & ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 4. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 5. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΨΚ-Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΓΨΚ-Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΨΚ-Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 78ΜΤΟΚ67-6Β0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ-ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών προς πολίτες και φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 6η Τροποποίηση της Πράξης "Σχολές Γονέων -ΑΠ8" με κωδικό MIS 216957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 6η Τροποποίηση της Πράξης Σχολές Γονέων -ΑΠ8 με κωδικό MIS 216957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ.

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. ΗΠράξη«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy, Ηλ. Ταχ.: kisa@cytanet.com.cy 1 Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Η Κ.Ο. επιτελεί στην Ε.Ε. και μπορεί να παίξει και στη χώρα μας ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνικής καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 400 ΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 400 ΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 400 ΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ. Μετά από πολυπληθή αιτήματα των φοιτητών μας που συμμετέχουν σε όλο το εύρος των εκπαιδευτικών μας δράσεων, η Ακαδημία των Πολιτών προαναγγέλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Ένταξη αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών στην περιοχή του Δήμου Αλίμου Στοιχεία του Προγράμματος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου Λάρισα, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ. 943 Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.432/ΨΣ5169-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.432/ΨΣ5169-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους -Ανταλλαγές νέων -Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία -Κινητικότητα ατόμων που δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07) 26.2.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 48/7 Πρόσκληση του 2010 για υποβολή προτάσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 26/9/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ9-Ρ5Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ9-Ρ5Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα, το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ.

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ.: 602/10/21977 Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 09/07/2010 Α.Π. : 152.553/ΨΣ2805-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 09/07/2010 Α.Π. : 152.553/ΨΣ2805-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Θέρμη, 28 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 204 Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 20 η Απόφαση υπ αριθμ. 839/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα