Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α"

Transcript

1 Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης 2014GR16M1OP001 Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 31 Μαϊ 2016 EL 1 EL

2 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΊΟ Α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 2.1. Key information on the implementation of the operational programme for the year concerned, including on financial instruments, with relation to the financial and indicator data. Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ αφορά στο χρονικό διάστημα από την έγκριση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως Η έκθεση συντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με το Παράρτημα V του Εκτελεστικού Κανονισμού 207/2015. Εντός της περιόδου αναφοράς της παρούσας, δρομολογήθηκαν και ολοκληρώθηκαν σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις και διοικητικές ενέργειες, απαραίτητες για την έναρξη του Προγράμματος. Ειδικότερα: Με την έκδοση του Νόμου 4314 (ΦΕΚ 265/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια και ισχύει, καθορίστηκε το πλαίσιο για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο Από το άρθρο 5 αυτού, ορίστηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», η οποία ανέλαβε τη διαχείριση του εν λόγω Προγράμματος. Εκδόθηκε η υπ αριθ /ΕΥΘΥ/ 459/ ΥΑ που αφορούσε στη διάρθρωση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την υπ αριθ. 3887/ (ΦΕΚ 682/Β/ ) ΥΑ. Στη συνέχεια, με την υπ αριθ. 8418/ Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ καθορίστηκε η σύνθεση αυτής. Παράλληλα καταρτίστηκε και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ο οποίος εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης κατά τη πρώτη συνεδρίαση αυτής. Με βάση το Ν. 4314/2014 εκδόθηκε η υπ αριθ. 3848/ (ΦΕΚ 805/Β/ ) ΚΥΑ Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Με βάση το Ν. 4314/2014 εκδόθηκε από την ΕΥΣΣΑ η υπ αριθ /ΕΥΣΣΑ 798/ Εγκύκλιος η οποία καθορίζει τη μεθοδολογία, τη διαδικασία, το πλαίσιο αρμοδιοτήτων και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ μετά από διαβούλευση με τους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος και τις αρμόδιες Επιτελικές Δομές προχώρησε στη σύνταξη του 1ου Εγγράφου Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑ. Η 1η Εξειδίκευση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ περιλαμβάνει: oέργα phasing και μεταφερόμενα έργα από ΕΠ της Προγραμματικής Περιόδου στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. EL 2 EL

3 oεμπροσθοβαρή νέα έργα έργα έτοιμα προς δημοπράτηση εντός του 2015, με εγκεκριμένη ΣΑΕ εθνικών πόρων. oέργα /δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Παράλληλα με τη 1η Εξειδίκευση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, διαμορφώθηκε η Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής για την άμεση αξιολόγηση πράξεων του Προγράμματος. Διαμορφώθηκε η Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το έτος Η πρώτη Συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου του Μεταξύ των πεπραγμένων της 1ης Συνεδρίασης ήταν η έγκριση: oτου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ oτης μεθοδολογίας, της διαδικασίας και του περιεχομένου του 1ου Εγγράφου Εξειδίκευσης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ oτου προγραμματισμού των προσκλήσεων και των εντάξεων για το έτος 2015 oτης μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων oτης Στρατηγικής Επικοινωνίας και των σχεδιαζόμενων δράσεων για το έτος 2015 Παράλληλα, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ενημερώθηκαν από εισηγητές των αρμοδίων υπηρεσιών για την πρόοδο οριζόντιων θεμάτων. Με την υπ αριθ / ΕΥΘΥ 712 / (ΦΕΚ 1822 / Β / ) ΥΑ διαμορφώθηκε το πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των ΕΠ του ΕΣΠΑ Παράλληλα εκδόθηκε ο Οδηγός του ΣΔΕ ο οποίος επικαιροποιήθηκε τον Οκτώβρη του ίδιου έτους. Το Δεκέμβριο του 2015 εκδόθηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού ο υπ αριθ /ΕΑΣ 971/ Οδηγός για τη διαμόρφωση των Σχεδίων Αξιολόγησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ με βάση τα άρθρα του Γενικού Κανονισμού 1303/2013. Στο πλαίσιο αυτό, εντός του Δεκεμβρίου 2015 διαμορφώθηκε από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ το οποίο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του εν λόγω Οδηγού, αναρτήθηκε στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ» προκειμένου να λάβουν γνώση και να γνωμοδοτήσουν επί του περιεχομένου του τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος. Εντός του 2016 αναμένεται η οριστική διαμόρφωσή του προκειμένου να εγκριθεί από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος σε επικείμενη συνεδρίασή της. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η ενεργοποίηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ κατά τα έτη 2014 και 2015 περιορίστηκε σε ένα βαθμό, όπως και όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ , από τις διαδικασίες ολοκλήρωσης όλων των προαπαιτούμενων νομοθετικών και διοικητικών ενεργειών. Σε ότι αφορά τα λοιπά θέματα (αυτοδέσμευση, ανάγκες phasing έργων, εκπλήρωση αιρεσιμοτήτων, ωρίμανση έργων) που έπρεπε να επιλυθούν και τα οποία συνέβαλλαν επίσης στην σχετική καθυστέρηση της ενεργοποίησης του Προγράμματος, αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6 καθώς και οι ενέργειες της ευδ για την αντιμετώπιση των θεμάτων. Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων ενεργειών, στο β εξάμηνο του 2015 EL 3 EL

4 κατέστη δυνατή η έκδοση Προσκλήσεων και στη συνέχεια η σταδιακή ένταξη πράξεων στο Πρόγραμμα. Η συνολική πρόοδος του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έως 31/12/2015 είναι η εξής: Μέσω της 1ης Εξειδίκευσης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ η οποία εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2015 από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, εξειδικεύτηκε το 68,35% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης (ΣΔΔ) του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με στόχο την έκδοση μέσω Προσκλήσεων προς τους τελικούς δικαιούχους του Προγράμματος. Στη συνέχεια εκδόθηκαν (12) Προσκλήσεις από τις οποίες οι (8) αφορούν στον Τομέα Μεταφορών, και οι λοιπές (3) στους Άξονες Προτεραιότητας της Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος. Επιπλέον αυτών και στο πλαίσιο της ΚΥΑ 3848/2015 εκχώρησης, εκδόθηκε από την ΕΥΔ Περιφέρειας Αττικής (1) Πρόσκληση η οποία αφορά σε έργα ολοκλήρωσης υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών αποβλήτων σε οικισμούς Β κατηγορίας του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Προγράμματος. Η ΣΔΔ των εν λόγω Προσκλήσεων ανέρχεται σε και αντιστοιχεί σε ποσοστό 20,25% της διαθέσιμης ΣΔΔ του Προγράμματος. Εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα (2) έργα, εκ των οποίων το πρώτο αφορά στον Τομέα Μεταφορών και το δεύτερο στον Τομέα Περιβάλλοντος του Προγράμματος. Η συνολική ΣΔΔ των ενταγμένων στο Πρόγραμμα έργων ανέρχεται σε ,5 η οποία αντιστοιχεί στο 1,83% της διαθέσιμης ΣΔΔ του Προγράμματος. Οι νομικές δεσμεύσεις των έργων του Προγράμματος ανήρθαν σε ,25 που αντιστοιχεί στο 1,18% της ΣΔΔ του Προγράμματος. Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέχρι 31/12/2015 ανέρχονται σε Εξ αυτών, τα ,84 έχουν συμπεριληφθεί σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. και αντιστοιχούν στο 0,22% της ΣΔΔ του Προγράμματος EL 4 EL

5 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 3.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Αναγν ωριστι κό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 01 ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ) Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε Για τον εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας, εκδόθηκαν (2) Προσκλήσεις προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις από την ΕΡΓΟΣΕ για έργα: εγκατάστασης ηλεκτροκίνησης και σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών σε επιλεγμένα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου ΠΑΘΕ/Π συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους και τοπικών βελτιώσεων στο βασικό (core) σιδηροδρομικό δίκτυο για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας αυτού συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους Σε συνέχεια της έκδοσης των προσκλήσεων δεν υπεβλήθησαν προτάσεις για ένταξη έργων εντός της περιόδου αναφοράς της παρούσας ετήσιας έκθεσης, λόγω κυρίως αναγκών σταδιακής ωρίμανσης τους (επιμέρους τεχνικές μελέτες και ΑΚΟ). Έχει δρομολογηθεί η εκπόνηση τους με δυνατότητα συγχρηματοδότησής τους από πόρους της Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν. 02 ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε EL 5 EL

6 Αναγν ωριστι κό Άξονας προτεραιότητας ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ) Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων Εντός της περιόδου αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης δεν εκδόθηκαν σχετικές Προσκλήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 6. Για τον Άξονα Προτεραιότητας 2 δεν έγινε εξειδίκευση στη διαδικασία της έγκρισης της 1ης εξειδίκευσης του Ε.Π., λόγω της ανωριμότητας των έργων που έχουν προγραμματισθεί να συγχρηματοδοτηθούν από τους σχετικούς πόρους ΕΤΠΑ. Αντίστοιχα δεν εκδόθηκαν προσκλήσεις εντός της περιόδου αναφοράς της παρούσας ετήσιας έκθεσης. Έχει δρομολογηθεί η εκπόνηση των σχετικών μελετών με δυνατότητα συγχρηματοδότησής τους είτε από πόρους του CEF, είτε από πόρους της Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν. 03 ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ) Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε Για τον εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας, εκδόθηκαν (2) Προσκλήσεις προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις από την ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ και την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. για έργα: κατασκευής αυτοκινητόδρομων του αναλυτικού ΔΟΔ συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους και κατασκευής / αναβάθμισης τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων του βασικού (core) ΔΕΔ-Μ συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους Σε συνέχεια της έκδοσης των προσκλήσεων δεν υπεβλήθησαν προτάσεις για ένταξη έργων εντός της περιόδου αναφοράς της παρούσας ετήσιας έκθεσης, λόγω (α) αναγκών σταδιακής ωρίμανσης και δημοπράτησης των νέων έργων και (β) αναμονής έγκρισης του Φακέλου Μεγάλου Έργου που αφορά το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ ΝΟΤΟΥ ΦΑΣΗ Α» (έργο phasing) από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη της Β EL 6 EL

7 Αναγν ωριστι κό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων Φάσης του ανωτέρω έργου στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν. 04 ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ) Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε Για τον εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας, εκδόθηκε (1) Πρόσκληση προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις από τον ΟΑΚ Α.Ε. για έργα κατασκευής αυτοκινητόδρομων του αναλυτικού ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους Μετά την υποβολή σχετικής Πρότασης από τον ΟΑΚ Α.Ε. και τη σχετική αξιολόγηση από την ΕΥΔ/ΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ, εκδόθηκε η υπ αριθ / Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ για την ένταξη της πράξης: MIS : «Γούρνες Χερσόνησος» με φορέα υλοποίησης τον ΟΑΚ Α.Ε. συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους Πρόκειται για έργο αναβάθμισης του οδικού τμήματος Γούρνες Χερσόνησος (μήκους 9,2 km περίπου ) του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο Ν. Ηρακλείου. Πρόοδος του φυσικού αντικειμένου του έργου: Εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες κατά μήκος του συνόλου του έργου. Σε ότι αφορά στις απαλλοτριώσεις σημειώνεται ότι έχει εκδοθεί η υπ αριθ. 55/ Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που καθόρισε τις προσωρινές τιμές μονάδος. Η συνολική μέχρι σήμερα καταληφθείσα έκταση εκτιμάται ότι είναι m2. Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν. EL 7 EL

8 Αναγν ωριστι κό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων Μέχρι τις η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου ανέρχεται σε 91,99%. Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε (αντιστοιχούσα πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ,84 ). 05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ) 06 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ) Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε Για τον εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας, εκδόθηκε (1) Πρόσκληση προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις από την ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ για έργα κατασκευής συνδέσεων με ΔΕΔ-Μ και ενίσχυσης της Περιφερειακής κινητικότητας συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους Σε συνέχεια της έκδοσης της πρόσκλησης δεν υπεβλήθησαν προτάσεις για ένταξη έργων εντός της περιόδου αναφοράς της παρούσας ετήσιας έκθεσης, λόγω αναγκών οριστικοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του προς ένταξη μεταφερόμενου οδικού έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ». Εκτιμάται ότι έως 30/06/2016 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την ένταξη του ανωτέρω έργου. Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν. Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε Εντός της περιόδου αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης δεν εκδόθηκαν σχετικές Προσκλήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 6. Σε συνέχεια της 1ης εξειδίκευσης δεν εκδόθηκαν προσκλήσεις λόγω αναγκών σταδιακής ωρίμανσης των έργων και της αναγκαιότητας τροποποίησης της εξειδίκευσης, ώστε να συμπεριληφθεί το έργο phasing «Νέος Λιμένας EL 8 EL

9 Αναγν ωριστι κό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων Πατρών 3ο Τμήμα, Α Φάσης». Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν. 07 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ) 08 ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ) Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε Για τον εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας, εκδόθηκαν (2) Προσκλήσεις προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις από την ΥΠΑ, την ΔΥΑ και την ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ για έργα: εγκατάστασης / βελτίωσης συστημάτων αεροναυτιλίας και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους και βελτίωσης της συνδεσιμότητας νησιωτικών περιφερειών μέσω παρεμβάσεων σε υφιστάμενα αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ της χώρας συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους Σε συνέχεια της έκδοσης των προσκλήσεων δεν υπεβλήθησαν προτάσεις για ένταξη έργων εντός της περιόδου αναφοράς της παρούσας ετήσιας έκθεσης, λόγω αναγκών σταδιακής ωρίμανσης τους. Έχει δρομολογηθεί η δυνατότητα συγχρηματοδότησής των ενεργειών ωρίμανσης από πόρους Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν. Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε Εντός της περιόδου αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης δεν εκδόθηκαν σχετικές Προσκλήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 6. Οι πόροι του Άξονα Προτεραιότητας 8 που εξειδικεύθηκαν κατά την έγκριση της 1ης εξειδίκευσης του Ε.Π., έχει EL 9 EL

10 Αναγν ωριστι κό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων προγραμματισθεί να αξιοποιηθούν για τη συγχρηματοδότηση της ολοκλήρωσης των 2 Μεγάλων Έργων ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης (βασική γραμμή και σύνδεση με Καλαμαριά), ως phasing έργα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ της Π.Π Με την υποβολή προς έγκριση στην Ε.Ε. των τροποποιητικών φακέλων Μεγάλων έργων (ΦΜΕ) που αφορούν στα τμήματα των έργων που υλοποιούνται στην Π.Π (Α Φάση), θα ακολουθήσει η έκδοση πρόσκλησης. Η ένταξη των Β Φάσεων των 2 έργων θα καταστεί δυνατή μετά την έγκριση από την Ε.Ε. των ΦΜΕ της ΠΠ Η διαδικασία αυτή δεν ολοκληρώθηκε εντός της περιόδου αναφοράς της παρούσας ετήσιας έκθεσης. Αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός του 2016, μέσω της συνεχούς συνεργασίας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την Ε.Ε. Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν. 09 ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ) Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε Εντός της περιόδου αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης δεν εκδόθηκαν σχετικές Προσκλήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 6. Οι πόροι του Άξονα Προτεραιότητας 9 που εξειδικεύθηκαν κατά την έγκριση της 1ης εξειδίκευσης του Ε.Π., έχει προγραμματισθεί να αξιοποιηθούν για τη συγχρηματοδότηση της ολοκλήρωσης του Μεγάλου Έργου ΜΕΤΡΟ της Αθήνας (Χαϊδάρι - Πειραιάς), ως phasing έργο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ της Π.Π Η έκδοση της πρόσκλησης θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο προσεχές χρονικό διάστημα ενώ για την ένταξη της Β Φάσης του έργου στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση της αντίστοιχης ΑΕΧΕ της Π.Π Η διαδικασία αυτή δεν ολοκληρώθηκε εντός της περιόδου αναφοράς της παρούσας ετήσιας έκθεση. Αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός του 2016, μέσω της συνεχούς συνεργασίας της ΕΥΔ/ΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την Ε.Ε. Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του EL 10 EL

11 Αναγν ωριστι κό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν. 10 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ) 11 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ) 12 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε Εντός της περιόδου αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης δεν εκδόθηκαν σχετικές Προσκλήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 6. Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά στα έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης υποδομών της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4c, που προβλέπεται να ενταχθούν στον εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας έχει τεθεί εκ των προτέρων αιρεσιμότητα (ex ante conditionality). Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν. Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε Εντός της περιόδου αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης δεν εκδόθηκαν σχετικές Προσκλήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 6. Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν. Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε Εντός της περιόδου αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης δεν εκδόθηκαν σχετικές Προσκλήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 6. Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά στα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6b έχει EL 11 EL

12 Αναγν ωριστι κό Άξονας προτεραιότητας ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων τεθεί εκ των προτέρων αιρεσιμότητα (ex ante conditionality). Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν. 13 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 14 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε Εντός της περιόδου αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης δεν εκδόθηκαν σχετικές Προσκλήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 6. Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά στα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6b έχει τεθεί εκ των προτέρων αιρεσιμότητα (ex ante conditionality). Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν. Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε Για τον εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας, στο πλαίσιο της ΚΥΑ 3848/2015 εκχώρησης, εκδόθηκε από την ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής (1) Πρόσκληση συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους Βάσει αυτής, έχει πραγματοποιηθεί μία (1) ένταξη που αφορά στην πράξη: Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκόπουλου και Ολοκλήρωση Αναβάθμισης ΕΕΛ για Συνολική Δυναμικότητα Ι.Κ., συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους ,50. Το εν λόγω έργο εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθεί στους Πίνακες 6 και 7 των δημοσιονομικών δεδομένων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ που έχουν καταχωρηθεί στη βάση SFC. Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά στα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6ii έχει EL 12 EL

13 Αναγν ωριστι κό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων τεθεί εκ των προτέρων αιρεσιμότητα (ex ante conditionality). Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν. 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε Εντός της περιόδου αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης δεν εκδόθηκαν σχετικές Προσκλήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 6. Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν. Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε Για τον εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας, εκδόθηκαν (3) Προσκλήσεις προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις από τους δυνητικούς δικαιούχους τεχνικής βοήθειας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για έργα: υποστήριξης της λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους , υποστήριξης φορέων για την ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων του Τομέα Μεταφορών του Προγράμματος συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους και ωρίμανσης της αντιπλημμυρικής προστασίας του άξονα Προτεραιότητας 11 του Προγράμματος συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν. EL 13 EL

14 EL 14 EL

15 3.2. Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας Άξονας προτεραιότητας Επενδυτική προτεραιότητα 01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ) 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας (2023) σύνολο (2023) άνδρες (2023) γυναίκες 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες Παρατηρήσεις F CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ- Μ S CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ- Μ F T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ- Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) χλμ. 42,50 Η μηδενική τιμή του χλμ. 42,50 Η μηδενική τιμή του χλμ 587,00 Η μηδενική τιμή του EL 15 EL

16 (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας (2023) σύνολο (2023) άνδρες (2023) γυναίκες 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες Παρατηρήσεις S T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ- Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) χλμ 587,00 Η μηδενική τιμή του (1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες F CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ- Μ S CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ- Μ F T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ- Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) S T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ- Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) EL 16 EL

17 EL 17 EL

18 Άξονας προτεραιότητας Επενδυτική προτεραιότητα Ειδικός στόχος 01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ) 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 1 - Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core ΤΕΝ-Τ) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο) ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή βάσης Έτος βάσης Τιμή στόχος (2023) 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά Παρατηρήσεις T4420 Χρονοαπόσταση Λεπτά 247, ,00 247,00 Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος T4423 Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης) ktoe / έτος 94, ,37 94,21 Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος T4429 Εμπορευματικό μεταφορικό έργο χιλ. τόννους 1.001, , ,00 Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά EL 18 EL

19 T4420 Χρονοαπόσταση 247,00 T4423 Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης) 94,21 T4429 Εμπορευματικό μεταφορικό έργο 1.001,00 EL 19 EL

20 Άξονας προτεραιότητας Επενδυτική προτεραιότητα 01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ) 7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας (2023) σύνολο (2023) άνδρες (2023) γυναίκες 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες Παρατηρήσεις F CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ- Μ S CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ- Μ χλμ. 21,00 Η μηδενική τιμή του χλμ. 21,00 Η μηδενική τιμή του (1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες F CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό EL 20 EL

21 (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ- Μ S CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ- Μ EL 21 EL

22 Άξονας προτεραιότητας Επενδυτική προτεραιότητα Ειδικός στόχος 01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ) 7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 5 - Ενίσχυση των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών με διασύνδεση του βασικού σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ με λιμάνια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ και γειτονικούς αναπτυξιακούς πόλους Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο) ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή βάσης Έτος βάσης Τιμή στόχος (2023) 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά Παρατηρήσεις T4429 Εμπορευματικό μεταφορικό έργο χιλ. τόννους 235, ,00 Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά T4429 Εμπορευματικό μεταφορικό έργο 235,00 EL 22 EL

23 Άξονας προτεραιότητας Επενδυτική προτεραιότητα 01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ) 7iii - Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας (2023) σύνολο (2023) άνδρες (2023) γυναίκες 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες Παρατηρήσεις F T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ- Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) S T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ- Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) χλμ 62,00 Η μηδενική τιμή του χλμ 62,00 Η μηδενική τιμή του (1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες EL 23 EL

24 (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες F T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ- Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) S T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ- Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) EL 24 EL

25 Άξονας προτεραιότητας Επενδυτική προτεραιότητα Ειδικός στόχος 01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ) 7iii - Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου 10 - Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο) ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή βάσης Έτος βάσης Τιμή στόχος (2023) 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά Παρατηρήσεις T4420 Χρονοαπόσταση Λεπτά 26, ,00 26,00 Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος T4423 Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης) ktoe / έτος 36, ,50 36,88 Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά T4420 Χρονοαπόσταση 26,00 EL 25 EL

26 T4423 Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης) 36,88 EL 26 EL

27 Άξονας προτεραιότητας Επενδυτική προτεραιότητα 02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ) 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας (2023) σύνολο (2023) άνδρες (2023) γυναίκες 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες Παρατηρήσεις F CO12 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών χλμ. Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 52,50 Η μηδενική τιμή του S CO12 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών χλμ. Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 52,50 Η μηδενική τιμή του F CO12a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ χλμ. Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 52,50 Η μηδενική τιμή του S CO12a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ χλμ. Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 52,50 Η μηδενική τιμή του EL 27 EL

28 (1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες F CO12 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών S CO12 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών F CO12a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ S CO12a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ EL 28 EL

29 Άξονας προτεραιότητας Επενδυτική προτεραιότητα Ειδικός στόχος 02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ) 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 1 - Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core ΤΕΝ-Τ) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο) ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή βάσης Έτος βάσης Τιμή στόχος (2023) 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά Παρατηρήσεις T4420 Χρονοαπόσταση Λεπτά Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 26, ,00 26,00 Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά T4420 Χρονοαπόσταση 26,00 EL 29 EL

30 Άξονας προτεραιότητας Επενδυτική προτεραιότητα 02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ) 7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας (2023) σύνολο (2023) άνδρες (2023) γυναίκες 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες Παρατηρήσεις F CO11 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής χλμ. Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 32,00 Η μηδενική τιμή του S CO11 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής χλμ. Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 32,00 Η μηδενική τιμή του F CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ- Μ χλμ. Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 32,00 Η μηδενική τιμή του S CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ- Μ χλμ. Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 32,00 Η μηδενική τιμή του EL 30 EL

31 (1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες F CO11 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής S CO11 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής F CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ- Μ S CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ- Μ EL 31 EL

32 Άξονας προτεραιότητας Επενδυτική προτεραιότητα Ειδικός στόχος 02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ) 7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 6 - Ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών (επιβατικών και εμπορευματικών) με την επέκταση / αναβάθμιση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Αττικής Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο) ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή βάσης Έτος βάσης Τιμή στόχος (2023) 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά Παρατηρήσεις T4428 Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς Αριθμός κατοίκων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος T4429 Εμπορευματικό μεταφορικό έργο χιλ. τόννους Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 112, ,00 112,00 Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά EL 32 EL

33 T4428 Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς T4429 Εμπορευματικό μεταφορικό έργο 112,00 EL 33 EL

34 Άξονας προτεραιότητας Επενδυτική προτεραιότητα 03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ) 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας (2023) σύνολο (2023) άνδρες (2023) γυναίκες 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες Παρατηρήσεις F CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ- Μ S CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ- Μ χλμ. 206,30 Η μηδενική τιμή του χλμ. 206,30 Η μηδενική τιμή του (1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες F CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ- Μ EL 34 EL

35 (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες S CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ- Μ EL 35 EL

36 Άξονας προτεραιότητας Επενδυτική προτεραιότητα Ειδικός στόχος 03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ) 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 2 - Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο) ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή βάσης Έτος βάσης Τιμή στόχος (2023) 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά Παρατηρήσεις T4420 Χρονοαπόσταση Λεπτά ,00 30 Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος T4421 Προσπελασιμότητα χλμ/ώρα 57, ,40 57,40 Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος T4422 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος αριθμός νεκρών / 10E7οχμ-χλμ 7, ,52 7,79 Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά EL 36 EL

37 T4420 Χρονοαπόσταση 30 T4421 Προσπελασιμότητα 57,40 T4422 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος 7,79 EL 37 EL

38 Άξονας προτεραιότητας Επενδυτική προτεραιότητα Ειδικός στόχος 03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ) 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 3 - Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο) ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή βάσης Έτος βάσης Τιμή στόχος (2023) 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά Παρατηρήσεις T4422 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος αριθμός νεκρών / 10E7οχμ-χλμ 1, ,80 1,15 Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά T4422 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος 1,15 EL 38 EL

39 Άξονας προτεραιότητας Επενδυτική προτεραιότητα 04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ) 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας (2023) σύνολο (2023) άνδρες (2023) γυναίκες 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες Παρατηρήσεις F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών F CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ S CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των χλμ. Μετάβαση 19,00 Έχει ενταχθει ένα (1) έργο το οποίο συμμετέχει στο δείκτη εκροής, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως. χλμ. Μετάβαση 19,00 9,20 Έχει ενταχθει ένα (1) έργο το οποίο συμμετέχει στο δείκτη εκροής, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως. χλμ. Μετάβαση 19,00 Έχει ενταχθει ένα (1) έργο το οποίο συμμετέχει στο δείκτη εκροής, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως. χλμ. Μετάβαση 19,00 9,20 Έχει ενταχθει ένα (1) έργο το οποίο συμμετέχει στο δείκτη εκροής, αλλά δεν έχει EL 39 EL

40 (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας (2023) σύνολο (2023) άνδρες (2023) γυναίκες 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες Παρατηρήσεις οποίων: ΔΕΔ-Μ υλοποιηθεί πλήρως. (1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών F CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ S CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ EL 40 EL

41 Άξονας προτεραιότητας Επενδυτική προτεραιότητα Ειδικός στόχος 04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ) 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 2 - Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο) ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή βάσης Έτος βάσης Τιμή στόχος (2023) 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά Παρατηρήσεις T4420 Χρονοαπόσταση Λεπτά Μετάβαση 181, ,00 181,00 Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος ολοκλήρωση της ενταγμένης πράξης. T4421 Προσπελασιμότητα χλμ/ώρα Μετάβαση 48, ,30 48,10 Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος ολοκλήρωση της ενταγμένης πράξης. T4422 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος αριθμός νεκρών / 10E7οχμ-χλμ Μετάβαση 9, ,73 9,02 Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος ολοκλήρωση της ενταγμένης πράξης. EL 41 EL

42 Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά T4420 Χρονοαπόσταση 181,00 T4421 Προσπελασιμότητα 48,10 T4422 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος 9,02 EL 42 EL

43 Άξονας προτεραιότητας Επενδυτική προτεραιότητα Ειδικός στόχος 04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ) 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 3 - Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο) ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή βάσης Έτος βάσης Τιμή στόχος (2023) 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά Παρατηρήσεις T4422 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος αριθμός νεκρών / 10E7οχμ-χλμ Μετάβαση 2, ,69 2,42 Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά T4422 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος 2,42 EL 43 EL

44 Άξονας προτεραιότητας Επενδυτική προτεραιότητα 05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ) 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας (2023) σύνολο (2023) άνδρες (2023) γυναίκες 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες Παρατηρήσεις F T4402 Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου S T4402 Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου χλμ Μετάβαση 5 Η μηδενική τιμή του χλμ Μετάβαση 5 Η μηδενική τιμή του (1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες F T4402 Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων EL 44 EL

45 (1) Αναγνωρι στικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες λοιπού οδικού δικτύου S T4402 Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου EL 45 EL

46 Άξονας προτεραιότητας Επενδυτική προτεραιότητα 05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ) 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων Ειδικός στόχος 4 - Ενίσχυση κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ-Μ και ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων ορεινών / παραμεθόριων / απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών / αναπτυξιακών προβλημάτων Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο) ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή βάσης Έτος βάσης Τιμή στόχος (2023) 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά Παρατηρήσεις T4420 Χρονοαπόσταση Λεπτά Μετάβαση 56, ,00 56,00 Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος T4421 Προσπελασιμότητα χλμ/ώρα Μετάβαση 32, ,00 32,00 Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος T4422 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος αριθμός νεκρών / 10E7οχμ-χλμ Μετάβαση 0, ,25 0,36 Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος EL 46 EL

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πρόοδος υλοποίησης Οκτώβριος 2016 Περιεχόμενα Ι. Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών 2014-2020 και το Πλαίσιο Αξιολόγησης του

To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών 2014-2020 και το Πλαίσιο Αξιολόγησης του To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών 2014-2020 και το Πλαίσιο Αξιολόγησης του Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση βασικού (Core) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core ΤΕΝ-Τ) σιδηροδρομικού

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών Company LOGO Aναδιάρθρωση της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 2643/25.8.2016, τεύχος Β ) Η Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ έχει ως αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 (Ε.Π. «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.») (Τομέας ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Εξειδίκευση εφαρμογής του Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP004 Ήπειρος Έκδοση 2015.0

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Συνοπτική Έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2015 Από το 2016 έως και το 2023, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP012 Αττική Έκδοση 2015.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη (Συνοπτική Έκθεση)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη (Συνοπτική Έκθεση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη 2014-2015 (Συνοπτική Έκθεση) Μάιος 2016 Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020, αφορά στο χρονικό διάστημα από την έγκριση του Προγράμματος από την

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2015.0 Ημερομηνία έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP009 Ιόνια Νησιά Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP013 Νότιο Αιγαίο Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ) Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 1. «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ : Επιτροπές Παρακολούθησης 2016

ΕΣΠΑ : Επιτροπές Παρακολούθησης 2016 ΕΣΠΑ 2014-2020: Επιτροπές Παρακολούθησης 2016 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής ΕΣΠΑ 2014-2020 Κατανομή Πόρων (Δ/Δ) 18.000.000.000 16.000.000.000 14.000.000.000 ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠ 12.000.000.000 10.000.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΑΜΘ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Προγραμματική Περίοδος 2014 2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2014GR16M1OP001 Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π

Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π. 2007-2013 Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π. 2014-2020 Νικόλαος Μαμαλούγκας Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης «Τομέας Περιβάλλοντος»

Διαβάστε περισσότερα

4. Το άρθρο 161 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα

4. Το άρθρο 161 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 18/12/2013 Α.Π. : 2256/Φ.94 Προς: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑΣ 67 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 18/12/2013 Α.Π. : 2256/Φ.94 Προς: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑΣ 67 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ «Πελοπόννησος», 2014-2020, αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από την έναρξη επιλεξιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 ΜΑΙΟΣ 2015 Πίνακας περιεχομένων σελίδα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 5 Ενότητα Β : Διαδικασία 7 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2 ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε; Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων Από 41,3% τον Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του Ε.Π. «ATTIKΗ» Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής

Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του Ε.Π. «ATTIKΗ» Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του Ε.Π. «ATTIKΗ» 2014-2020 Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής Εξειδίκευση του Ε.Π. Νέες Προτεινόμενες Δράσεις Στοχοθεσία - Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου την προγραμματική περίοδο

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου την προγραμματική περίοδο Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου την προγραμματική περίοδο 2014-2020 για Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02/12/2016 Α.Π. : Προς: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 6ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ,Τ.K : T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02/12/2016 Α.Π. : Προς: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 6ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ,Τ.K : T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ιωάννινα, 14 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 1. Σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης Ημερήσια Διάταξη

2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ιωάννινα, 14 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 1. Σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης Ημερήσια Διάταξη Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΉΠΕΙΡΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΗ-136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΗ-136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» 2007-2013 http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 Σύγκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΟΡ1Θ-ΔΜΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΟΡ1Θ-ΔΜΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813404522-2813404529

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κώδικας: 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Ψαράκης Αντώνης Κούτρης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ1-ΩΜΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ1-ΩΜΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ιούνιος 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., θυγατρική Εταιρεία του ΟΣΕ, διαχειρίζεται το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΨΟΡ1Θ-Τ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4ΑΓΨΟΡ1Θ-Τ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax : 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο, 13-09 - 2016 71202 - Ηράκλειο Γραφείο Προϊσταμένης Τηλ.: 2813-404500 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) Αθήνα, 09 / 11 / 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Τ46ΨΧΨΤ-7ΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε.

ΑΔΑ: ΒΛ4Τ46ΨΧΨΤ-7ΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΣΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013»

Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΣΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 25-08-2011 (ως προς τον κωδικό ΣΑΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλάντης Ξυδιανός

Διαβάστε περισσότερα

: & .: 2 CCI:.. , 2014

: & .: 2 CCI:.. , 2014 Προγραµµατική Περίοδος 2014 2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI:.. ΣΧΕ ΙΟ Αθήνα, Ιούλιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ : Η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ σε απορρόφηση κονδυλίων

ΕΣΠΑ : Η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ σε απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ 2007-2013: Η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ σε απορρόφηση κονδυλίων 2 ΕΣΠΑ 2014-2020 Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 είναι το στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΚ-ΛΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΚ-ΛΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax : 2810335040 Email

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο »

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 2.9.2016 Ταχ. Διεύθ. : 1 ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ. 2830 ΤΚ : 81100, Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΚ-4Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΚ-4Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 12/02/2016 Α.Π. : 1636/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 12/02/2016 Α.Π. : 1636/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ 3 η ιάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ, ΕΠΑΛ 2007-2013 2013 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 14.12.2011 1 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 2 Πορεία Υλοποίησης ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 3 Πορεία Υλοποίησης ΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

«Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης»

«Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης» Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ναυτιλία Πανεπιστήμιο Πειραιά Χειμερινός κύκλος διαλέξεων σεμιναρίων «Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης»

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 1 η Εξειδίκευση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Regional

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΧ7ΛΚ-8ΛΖ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4ΑΧΧ7ΛΚ-8ΛΖ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλάντης Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax : 2810-335040 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4)

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ. : 115 23 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα