Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΑΙΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΑΙΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (2000-2005)"

Transcript

1 Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΑΙΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ( ) του Τηλέμαχου Αθανασίου Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2007 Εγκεκριμένο από το Καθηγητικό σώμα: 1 ος Επιβλέπων : Γιώργος Δογάνης 2 ος Επιβλέπων : Ιωάννης Θεοδωράκης 3 ος Επιβλέπων : Σίμος Βλαχόπουλος

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τηλέμαχος Αθανασίου: Η σχέση της κρισιμότητας αγώνων ποδοσφαίρου με τη δημιουργία βίαιων επεισοδίων στα Εθνικά πρωταθλήματα της Ελλάδας και της Κύπρου ( ). (Υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Γιώργου Δογάνη) Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τη σχέση της κρισιμότητας των αγώνων ποδοσφαίρου, με τη δημιουργία βίαιων επεισοδίων στα Εθνικά πρωταθλήματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Η έρευνα καλύπτει την περίοδο και το σύνολο των 2034 αγώνων (n=2034) που εξετάστηκαν, αναλύθηκε μέσω των δημοσιευμάτων των εφημερίδων της ίδιας περιόδου. Κάθε αγώνας χαρακτηρίστηκε σύμφωνα με τέσσερα κριτήρια που ήταν ο βαθμός επικινδυνότητας του, το βαθμολογικό του ενδιαφέρον, η εντοπιότητα των ομάδων και η τυχόν αναφορά βίαιων επεισοδίων. Τα δεδομένα, καταχωρήθηκαν στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS και αναλύθηκαν με τη μη παραμετρική μέθοδο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κρισιμότητα των αγώνων συσχετίστηκε σημαντικά με την ύπαρξη επεισοδίων (r= -.226, p<0.01), με την επικινδυνότητα των αγώνων (r= -.456, p<0.01), με την εντοπιότητα των ομάδων (r= -.125, p<0.01) και με το βαθμολογικό ενδιαφέρον των αγώνων (r= -.590, p<0.01). Σημαντικές συσχετίσεις, επίσης, παρατηρήθηκαν μεταξύ της επικινδυνότητας με την εντοπιότητα των ομάδων (r=.248, p<0.01), το βαθμολογικό ενδιαφέρον (r=.239, p<0.01) και την ύπαρξη επεισοδίων (r=.300, p<0.01). Ακόμη, εξίσου σημαντικές συσχετίσεις, παρατηρήθηκαν μεταξύ της εντοπιότητας με την επικινδυνότητα (r=.248, p<0.01) και την ύπαρξη επεισοδίων (r=.068, p<0.01), επίσης μεταξύ του βαθμολογικού ενδιαφέροντος με την επικινδυνότητα (r=.239, p<0.01) και την ύπαρξη επεισοδίων (r=.122, p<0.01) και τέλος, μεταξύ της ύπαρξης επεισοδίων με την επικινδυνότητα (r=.300, p<0.01), με την εντοπιότητα (r=.068, p<0.01) και το βαθμολογικό ενδιαφέρον των αγώνων (r=.122, p<0.01). Τα πιο πάνω αποτελέσματα συμφωνούν με την αρχική υπόθεση της έρευνας, ότι, δηλαδή, η κρισιμότητα των αγώνων ποδοσφαίρου σχετίζεται σημαντικά, με τη δημιουργία βίαιων επεισοδίων, στα Εθνικά Πρωταθλήματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Λέξεις-Κλειδιά: βία, θεατές, επεισόδια, ποδόσφαιρο, χούλιγκαν.

3 ABSTRACT Telemachos Athanasiou: The relation between the significance of football games and the occurrence of violence incidents at the National leagues of Greece and Cyprus during the period 2000 to (Under the supervision of Professor Doganis Georgios) The aim of this study was to determinate the relationship between the signifigance of football games and the occurrence of violence incidents at the National leagues of Greece and Cyprus. The study covers the period from 2000 to 2005 and for this reason, the relevant amount of information, concerning 2034 games (n= 2034), was collected from the newspaper publications of the same period. The games were estimated accordingly under the four criteria of the danger risk of the games, the league table importance, the town origin of the clubs and the significance of the games. The selected data were inserted to the statistic program of SPSS/for Windows and have been analyzed with the nonparametric method. The results have shown the significant correlations between the significance of the games and the occurrence of violence incidents (r= -.226, p<0.01), the danger risk of the games (r= -.456, p<0.01), the town origin of the clubs (r= -.125, p<0.01) and the league table importance (r= -.590, p<0.01). Significant correlations have also been observed among the danger risk of the games and the town origin of the clubs (r=.248, p<0.01), the league table importance (r=.239, p<0.01) and the occurrence of violence incidents (r=.300, p<0.01). Furthermore, equally significant correlations were noted between the town origin of the clubs and the danger risk of the games (r=.248, p<0.01) and the occurrence of violence incidents (r=.068, p<0.01). A level of equal importance correlations had also been observed, between the league table importance and the danger risk of the games (r=.239, p<0.01) and the occurrence of violence incidents (r=.122, p<0.01). Last, significant correlations have been observed between the occurrence of violence incidents and the danger risk of the games (r=.300, p<0.01), the town origin of the clubs (r=.068, p<0.01) and the league table importance (r=.122, p<0.01).the above observations contribute to the establishment of the initial hypothesis that is the significance of football games correlated with the occurrence of violence incidents at the National Leagues of Greece and Cyprus. Key -Words: violence, aggression, spectators, soccer, hooligan.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ i ABSTRACT ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ iii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ.iv ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ.v Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 Χουλιγκανισμός και βία στα γήπεδα 4 ΙΙ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 6 Θεωρίες 6 Έρευνες 8 Σημασία της έρευνας 12 Ερευνητική και μηδενική υπόθεση της έρευνας..12 Σκοπός της έρευνας..12 Περιορισμοί-οριοθετήσεις της έρευνας 12 ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13 Δείγμα..13 Σχεδιασμός έρευνας.13 Τεστ ανεξαρτησίας των μεταβλητών...15 ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.17 Τομεογράμματα 19 Συσχέτιση Μεταβλητών...22 Μη Παραμετρική συσχέτιση...24 Σύγκριση των πρωταθλημάτων Ελλάδας-Κύπρου..25 V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ..28 VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ VIΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Οι αγώνες υψηλής επικινδυνότητας Οι ομάδες και οι νομοί / επαρχίες της έρευνας Η βία στο Ελληνικό ποδόσφαιρο Η βία στο Κυπριακό ποδόσφαιρο Στατιστικά στοιχεία της έρευνας...47 VIII. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...58

5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1. Τεστ ανεξαρτησίας των μεταβλητών, chi square test ( x²)...16 Πίνακας 2. Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών των αγώνων μεγάλης και μικρής επικινδυνότητας Πίνακας 3. Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών της εντοπιότητας των Ομάδων Πίνακας 4. Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών της βαθμολογικής σημασίας των αγώνων.17 Πίνακας 5. Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών των αγώνων στους οποίους είχαμε αναφορά σε επεισόδια.18 Πίνακας 6. Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών των αγώνων μικρής και μεγάλης κρισιμότητας..18 Πίνακας 7. Συσχέτιση της ύπαρξης επεισοδίων με την επικινδυνότητα των αγώνων 22 Πίνακας 8. Συσχέτιση της ύπαρξης επεισοδίων με την εντοπιότητα των ομάδων 22 Πίνακας 9. Συσχέτιση της ύπαρξης επεισοδίων με την βαθμολογική σημασία των αγώνων 23 Πίνακας 10. Συσχέτιση της ύπαρξης επεισοδίων με την κρισιμότητα των αγώνων 23 Πίνακας 11. Μη παραμετρική συσχέτιση των μεταβλητών 25 Πίνακας 12. Κατανομή συχνοτήτων των αγώνων μικρής και μεγάλης κρισιμότητας στο πρωτάθλημα Α Εθνικής 26 Πίνακας 13. Κατανομή συχνοτήτων εντοπιότητας των ομάδων στο πρωτάθλημα Α Εθνικής. 26 Πίνακας 14. Συχνότητες εμφάνισης βίαιων επεισοδίων ανά χρονολογική περίοδο στο πρωτάθλημα Α Εθνικής.26

6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 1: Τα ποσοστά των αγώνων μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας..19 Σχήμα 2: Τα ποσοστά εντοπιότητας των ομάδων 19 Σχήμα 3: Τα ποσοστά των αγώνων μικρού και μεγάλου βαθμολογικού ενδιαφέροντος...20 Σχήμα 4: Τα ποσοστά εμφάνισης βίαιων επεισοδίων..20 Σχήμα 5: Ποσοστά συχνοτήτων αγώνων μεγάλης και μικρής κρισιμότητας..21 Σχήμα 6: Τα συνολικά ποσοστά των αγώνων που εξετάστηκαν.21 Σχήμα 7: Κατανομή των ποσοστών των αγώνων Α Εθνικής και Α Κατηγορίας..25

7 «Πιστεύω πως οι φίλαθλοι είναι κάτι σαν το δωδέκατο παίκτη της ομάδας τόσο σημαντικοί είναι για τη συνολική εικόνα του παιχνιδιού. Κι οι φίλαθλοι όμως, οι οπαδοί, πρέπει να γνωρίζουν πως υπάρχουν και γι αυτούς κανονισμοί: σεβασμός για την ομάδα, για τους αντιπάλους, για τους παίκτες στο γήπεδο, για τις γυναίκες στις εξέδρες, για τα παιδιά που εγγυώνται πως το ποδόσφαιρο, δε θα πεθάνει στο μέλλον. Έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στο παιχνίδι με τραγούδια, συνθήματα, κασκόλ αλλά ποτέ δεν πρέπει να προσβάλλουν τους άλλους. Η βία δεν πρέπει να συγχωρείται». ΕΝΤΣΟΝ ΑΡΑΝΤΕΣ ΝΤΟ ΝΑΣΙΜΕΝΤΟ ( Πελέ) Μάιος 2006

8 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ποδόσφαιρο από τη μέρα της γέννησης του ξεκίνησε ως ένα βίαιο άθλημα. Αρκεί κανείς να ανατρέξει στις ιστορικές πηγές για να διαπιστώσει ότι από την αρχή μετέδιδε το πάθος του και την ένταση του στους θεατές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επεισόδια. Το ποδόσφαιρο θα μπορούσε πολύ άνετα κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν έχει καταγωγή, όπως πολύ άνετα θα μπορούσε να πει πως έχει πολλές καταγωγές. Για να φτάσει στη σημερινή του μορφή πέρασε από πολλά στάδια. Οι διάφορες πηγές από ιστορικούς, συγγραφείς και καλλιτέχνες της εποχής τοποθετούν τους προγόνους του ποδοσφαίρου στα αρχαία χρόνια. Πριν από χιλιάδες χρόνια οι Κινέζοι έπαιζαν το «τσου-κου» ένα παρόμοιο άθλημα, το οποίο, πολύ γρήγορα, διαδόθηκε και στην Ιαπωνία (Mergiori, 1986). Παιζόταν με μια μπάλα δερμάτινη γεμισμένη με γυναικεία μαλλιά, που την κλωτσούσαν προς ένα τέρμα φτιαγμένο από μπαμπού ύψους 3-4μ. πίσω από το οποίο ήταν τεντωμένο δίκτυ φτιαγμένο από μετάξι. Γύρω στο 500 π.χ. το «τσου-κου» αποτελούσε μέρος της στρατιωτικής εκπαίδευσης των Κινέζων. Ένα χειρόγραφο του Λι Γιου, χρονολογημένο στο 50 π.χ., που διατηρείται στο Εθνολογικό Μουσείο του Μονάχου, μιλάει για την εισαγωγή του «τσου κου» στην Ιαπωνία και τη διοργάνωση αγώνων μεταξύ των δυο χωρών. Στην Αμερικάνικη ήπειρο οι αρχαίοι πολιτισμοί των Ίνκας, οι Ατζέκοι και οι Μάγιας έπαιζαν ένα παρόμοιο επίσης παιχνίδι. Από ένα Ινδιάνο ιστορικό με το όνομα Άουκλατζετ αναφέρεται πως οι Ατζέκοι έκλεψαν από τους Ινδιάνους το παιχνίδι και πως η φυλή των Ολμέγκα έλυνε τις διαμάχες με τη φυλή των Μάγιας διοργανώνοντας ένα αγώνα ποδοσφαίρου (Μπόμης, 2000) μέχρι τελικής παραιτήσεως του αντιπάλου. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε για κάποιο παιχνίδι με μπάλα στη λεκάνη της Μεσογείου προέρχονται από τα Ομηρικά έπη. Ο Όμηρος αναφέρει στην Οδύσσεια ότι η Ναυσικά, θυγατέρα του βασιλιά Αλκίνοου έπαιζε με τις υπηρέτριες στην ακτή με μια μπάλα. Ο Αλκίνοος για να διασκεδάσει μάλιστα το βασιλιά ζήτησε από δυο παλικάρια του παλατιού να χορέψουν μπροστά στο φιλοξενούμενο. Οι δυο χορευτές αμέσως μετά το χορό πήραν μια κόκκινη σφαίρα, φτιαγμένη από τον επιδέξιο τεχνίτη Πολύβιο, την οποία έριχνε ο ένας ψηλά και ο άλλος την έπιανε στον αέρα (Μουρατίδης, 1992). Στην αρχαία Ελλάδα μαθαίνουμε από τον Πολυδεύκη και τον Πλάτωνα για τον «επίσκυρο», που ουσιαστικά αποτελεί τον Έλληνα πρόγονο του ποδοσφαίρου (Μουρατίδης, 1992), ο οποίος αποτελούσε ένα σκληρό, βίαιο και επικίνδυνο παιχνίδι στο οποίο γίνονταν πολλά επεισόδια. Ονομαζόταν έτσι από τη γραμμή από σκύρα που διαχώριζε το γήπεδο. Στο παιχνίδι αυτό συμμετείχαν 2 ομάδες. Το γήπεδο όπου παιζόταν ο «επίσκυρος» ήταν οροθετημένο με πλάγιες γραμμές και από δυο μέρη της διαχωριστικής γραμμής. Αυτό που επιδίωκαν οι παίκτες των δυο ομάδων ήταν να πετάξουν τη μπάλα όσο πιο μακριά γινόταν στην περιοχή του αντιπάλου, με σκοπό να αναγκάσουν τους αντιπάλους να οπισθοχωρήσουν και να περάσουν τα όρια του γηπέδου τους. Έπρεπε πάντα οι αντίπαλοι να πιάσουν τη μπάλα στον αέρα, πριν αυτή ακουμπήσει το έδαφος. Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο «επίσκυρος» είναι ο πρόδρομος του ράγκμπι και μετέπειτα του ποδοσφαίρου. Ένα άλλο παιχνίδι ήταν το «άρπαστον» ή «φενίνδα» και παιζόταν επίσης με χέρια και πόδια (Μουρατίδης, 1992). Το παιχνίδι είχε αυτές τις ονομασίες λόγω του τρόπου που παιζόταν, χαρακτηριστικό γνώρισμα του οποίου ήταν το γεγονός ότι ένας

9 παίκτης άρπαζε (άρπαστον) και στη συνέχεια «εφενάκιζε» (φενίνδα), δηλ. προσποιούνταν ότι θα ρίξει τη μπάλα προς μια κατεύθυνση παρασύροντας τους αντιπάλους, ενώ την έριχνε άλλού. Το παιχνίδι αυτό παιζόταν με μικρή μπάλα. Το άρπαστον υιοθετήθηκε από τους αρχαίους Ρωμαίους με την ονομασία haspartum και το έπαιζαν κυρίως οι στρατιώτες και οι χωρικοί (Μπόμης, 2000). Αμέσως μετά τους Ρωμαίους, τα αγωνίσματα της μπάλας τα γνώρισαν οι Γαλάτες. Οι Ρωμαίοι κατακτητές διέδωσαν εκεί το άθλημα το οποίο συναντάμε στη Νορμανδία με την ονομασία «Σουλ» που είναι κέλτικη λέξη και σημαίνει ήλιος. Στο «σουλ» χρησιμοποιούσαν μια μπάλα παραγεμισμένη με άχυρα που την κλωτσούσαν με τα πόδια και έσπρωχναν με τα χέρια (Μπόμης, 2000). «Σουλ» έπαιζαν και στη Φλάνδρα και στη Βρετάνη, πιστεύοντας πως το παιχνίδι αυτό ξόρκιζε τα πονηρά πνεύματα. Και σ αυτούς τους αγώνες αναφέρονται εξάψεις παθών και επεισόδια μεταξύ παικτών και θεατών. Τελικά οι τοπικές αρχές απαγόρευσαν το άθλημα. Την ίδια εποχή που οι Γαλάτες ανέπτυξαν το «σουλ» η χρήση μπάλας ήταν γνωστή και στη Β. Αφρική. Εκεί ανέπτυξαν ένα παρόμοιο παιχνίδι με το «σουλ», το οποίο αποτελούσε κυρίως για τους Μαροκινούς και τους Βερβερίνους ένα μαγικό μέσο πρόκλησης βροχής, κατά την περίοδο της ξηρασίας (Μπόμης, 2000). Τα πρώτα χρόνια του Μεσαίωνα, το παιχνίδι με μπάλα, αποτελούσε, κυρίως, την έκφραση ανταγωνισμού ανάμεσα σε πόλεις και χωριά ή σε φατρίες των ίδιων περιοχών και παιζόταν με διαφορετικούς κανονισμούς από τόπο σε τόπο, πολύ διαφορετικούς από εκείνους της αρχαιότητας. Ο Ερρίκος ο Β της Αγγλίας έφτασε στο σημείο να απαγορέψει το παιχνίδι αυτό εξ αιτίας του υπερβολικού ενθουσιασμού που έδειχναν οι υπήκοοί του. Ένα χρονικό του Λονδίνου του 1175 αναφέρεται στους φόβους και τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, λόγω του επικίνδυνου και βίαιου τρόπου με τον οποίο παιζόταν το ποδόσφαιρο κατά την περίοδο του καρναβαλιού (Μπόμης, 2000). Την ίδια περίοδο στη Γαλλία παιζόταν η savate, παιχνίδι με μπάλα, στο οποίο χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά τα πόδια αλλά με τρόπο βίαιο (Διακογιάννης, 2002). Ο Μαρτάλιος σ ένα επίγραμμα του περιγράφει τους τύπους μπάλας που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι: την pilla paganica που χρησιμοποιούσαν κυρίως οι χωρικοί φτιαγμένη από δέρμα, γεμισμένη από πούπουλα και η follies, η οποία ήταν δερμάτινη και φουσκωμένη με αέρα (Mergiori, 1996). Στην Ιταλία το ποδόσφαιρο γνώρισε μεγάλη φήμη και ανάπτυξη στη Φλωρεντία, την εποχή των Μεδίκων (Μπόμης, 2000). Το λεξικό της Ακαδημίας του Κρούσκα που εκδόθηκε στη Βενετία τον 17 ο αιώνα δίνει τον εξής ορισμό για το ποδόσφαιρο: «Ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζεται στη Φλωρεντία, με δυο ομάδες σε παράταξη μάχης με μια μπάλα φουσκωμένη αέρα, και μοιάζει με τη σφαιρομαχία που πέρασε από τους Έλληνες στους Λατίνους και από τους Λατίνους σ εμάς». Αν και το ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή αποτελούσε προνόμιο των ευγενών, οι βιαιότητες και τα επεισόδια ήταν τόσο μεγάλα που στην Πίζα, το Συμβούλιο των Γερόντων αποφάσισε την απαγόρευση του και απείλησε με μεγάλες ποινές όσους θα συνέχιζαν να παίζουν το άθλημα στην πλατεία της Μητρόπολης και του Νεκροταφείου (Διακογιάννης, 2000). Οι ομάδες στο Φλωρεντίνικο ποδόσφαιρο ονομάζονταν partiti και ήταν δυο: οι Πράσινοι της αριστερής όχθης του ποταμού Άρδου και οι Λευκοί της δεξιάς όχθης. Πράσινοι και Λευκοί χωρισμένοι στις 2 πλευρές του ποταμού Άρδου έπαιζαν με μια δερμάτινη μπάλα για τη νίκη και το λάφυρο το οποίο έπαιρνε μετά από δοξολογία ο

10 αρχηγός της νικήτριας ομάδας, για να το χαρίσει σε μια γυναίκα της αρεσκείας του. Ο χώρος όπου γινόταν η συνάντηση ήταν η πλατεία της Santa Grotse (Mergiori, 1986). Στην Κορνουάλη παιζόταν το hurling (Αυγερινός, 1989) και μάλιστα είχε δυο μορφές: στην Ανατολική Κορνουάλη παιζόταν με τέρματα και στη Δυτική Κορνουάλη παιζόταν χωρίς τέρματα. Οι χρονογράφοι του 16 ου και 17 ου αιώνα γράφουν για το παιχνίδι του hurling: το πρώτο με τα τέρματα παιζόταν με παίκτες ή και περισσότερους σε ένα ανοιχτό χώρο με δύο τέρματα. Τα τέρματα είχαν άνοιγμα 8-10 πόδια και απείχε το ένα από το άλλο πόδια. Η μπάλα έπρεπε να μεταφερθεί μέσα στο αντίπαλο τέρμα αλλά πάσες μπορούσε να δώσει κανείς μόνο πίσω και όχι μπροστά. Από τη στιγμή που ο παίκτης έπαιρνε τη μπάλα με τα πόδια έπρεπε να ξεφύγει από τους αντιπάλους που προσπαθούσαν με γροθιές στο στήθος να του πάρουν τη μπάλα. Το παιχνίδι αποτέλεσε μια παραλλαγή του μετέπειτα ράγκμπι και είχε άμυνα και επίθεση. Το hurling χωρίς τέρματα έμοιαζε περισσότερο με πεδίο μάχης, αφού ο αγωνιστικός χώρος ήταν περίπου 4,5-6 χιλιόμετρα και δεν είχε συγκεκριμένο αριθμό παικτών. Η απόσταση αυτή χώριζε δυο χωριά ή δυο κοινότητες και τελικές γραμμές θεωρούνταν τα πρώτα σπίτια των οικισμών. Μεταξύ τους παρεμβάλλονταν δάση, ποτάμια, λόφοι και βουνά και σκοπός ήταν να μεταφερθεί η μπάλα από την μια άκρη στην άλλη ακόμη και με τη χρήση αλόγων. Ο νεότερος πρόδρομος του ποδοσφαίρου θεωρείται το football που αναπτύχθηκε στην Αγγλία στις αρχές του 19 ου αιώνα. Το 1863 ιδρύεται στην Αγγλία η Football Association που αναλαμβάνει να συντάξει τους πρώτους επίσημους κανονισμούς. Στη συνέχεια σε μια προσπάθεια να μειώσουν τη βία και την επιθετικότητα εισήχθησαν και νέοι κανονισμοί: 1874: απαγορεύτηκε το λάκτισμα, κτύπημα και η τρικλοποδιά σε αντίπαλο. 1880: καθιερώθηκε το ελεύθερο λάκτισμα 1884: εισήχθηκε ο θεσμός του διαιτητή σαν «εξωτερικός έλεγχος» 1909: εισάγεται η ποινή της αποβολής σε παίκτη που ενεργεί αντιαθλητικά 1970: καθιερώνεται η κίτρινη και κόκκινη κάρτα. Στην Ελλάδα το άθλημα διαδόθηκε το 1890 όπου Άγγλοι ναυτικοί φτάνοντας στο λιμάνι του Πειραιά, έκαναν επίδειξη του αθλήματος. Στους Ολυμπιακούς αγώνες μάλιστα του 1896 το ποδόσφαιρο ήταν στο πρόγραμμα των αγώνων, αλλά επειδή οι συμμετοχές ήταν λίγες έγιναν μόνο αγώνες επίδειξης με μοναδικό καταγεγραμμένο σκορ το Δανία Σμύρνη 15-0 (Μπόμης, 2000). Το 1899 με την ίδρυση από τον ΣΕΓΑΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (Ε.Π.Ο) εκδόθηκε η πρώτη κυβερνητική προκήρυξη αγώνων ποδοσφαίρου και το 1906 διεξάγονται οι πρώτοι Πανελλήνιοι Αγώνες Ποδοσφαίρου. Προηγουμένως οι πρώτες προσπάθειες εισαγωγής του αθλήματος στην Ελλάδα έγιναν γύρω στο 1895, όταν ο ομογενής Α. Βλαστός μετέφρασε από τα Αγγλικά σε φυλλάδιο τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, το οποίο το 1896, συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων (Διακογιάννης, 2000). Στην Κύπρο το ποδόσφαιρο μεταφέρθηκε από τους Άγγλους στις αρχές του 20 ου αιώνα. Η συστηματική του καλλιέργεια άρχισε από την Αγγλική Σχολή που ίδρυσαν οι ίδιοι το 1900 στα πρότυπα των Αγγλικών σχολείων. Αρχικά οι Άγγλοι έπαιζαν μόνο μεταξύ τους, το 1900, όμως, έγινε ο πρώτος επίσημος αγώνας που έχει καταγραφεί μεταξύ Άγγλων και Κυπρίων. Στην πάροδο του χρόνου οι διάφορες

11 πολιτιστικές λέσχες του νησιού ιδρύουν ποδοσφαιρικές ομάδες με πρώτες την Ανόρθωση Αμμοχώστου το 1911, το ΑΠΟΕΛ το 1926, την ΑΕΛ το 1930 και την Τουρκοκυπριακή Τσεττιν Καγιά το 1932 κ.α.. Το 1930 διοργανώθηκε το πρώτο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Μέχρι το 1934, οπόταν ιδρύθηκε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (Κ.Ο.Π.), τα εκάστοτε σωματεία διοργάνωναν τα πρωταθλήματα πόλεων. Η Κ.Ο.Π. είναι η πρώτη ανεξάρτητη ομοσπονδία στην ιστορία του Κυπριακού αθλητισμού. Είναι μέλος της FIFA από το 1948 και της UEFA από το Χουλιγκανισμός και Βία στα Γήπεδα. «Χουλιγκανισμός είναι η καταστρεπτική συμπεριφορά συνήθως νεαρών συμμοριών. Η προέλευση της είναι άγνωστη. Συχνά συνδυάζεται στο υποσυνείδητο με το παιχνίδι και την υποστήριξη κάποιας ποδοσφαιρικής ομάδας» (Poutvaara, 2004). Ο όρος «χούλιγκαν» όπως εξηγεί το Αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης, πρωτοεμφανίστηκε στη Βρετανία στα τέλη του 19 ου αιώνα και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 1898, κυρίως σε αστυνομικές αναφορές. Οι εκδοχές για την προέλευση του είναι αρκετές και σχεδόν όλες έχουν να κάνουν με τον ένα ή άλλο τρόπο με την Ιρλανδία. Η επικρατέστερη πάντως, αφορά τον Πάτρικ Χούλιγκαν και προέρχεται από το βιβλίο Hooligan Nights που έγραψε ο Κλάρενς Ρούκ το Ο Πάτρικ Χούλιγκαν σύμφωνα με το βιβλίο ήταν ένας νεαρός Ιρλανδός που επιβίωνε εκείνα τα χρόνια στο Λονδίνο με μικροαπατεωνιές. Κάποια στιγμή όμως έφτασε να δολοφονήσει και να συλληφθεί, να καταδικαστεί και να πεθάνει στη φυλακή. Έτσι η λέξη χούλιγκαν πέρασε στα αστυνομικά δελτία και από κει στην καθημερινότητά μας. Μάλιστα, σύμφωνα με το βιβλίο, ο Πάτρικ πάντα συνοδευόταν από μια παρέα που δε δίσταζαν σε κάθε ευκαιρία να δημιουργούν φασαρίες και επεισόδια. Το ποδόσφαιρο, ως άθλημα επαφής, υπήρξε από την αρχή επικίνδυνο και βίαιο, όπως και πολλά αθλήματα κατά την αρχαιότητα. Από τον Όμηρο μαθαίνουμε για τη μονομαχία του Έκτορα και του Αχιλλέα που οδήγησε στην εξόντωση του ενός, ενώ από τον Παυσανία στην «Περιήγηση της Ελλάδος» μαθαίνουμε πως οι αγώνες πυγμαίας διεξάγονταν μέχρι τελικής εξοντώσεως του αντιπάλου. Η βίαιη συμπεριφορά των αθλητών οδήγησε και τους θεατές σε ανάλογες διαθέσεις και καταστάσεις. Τα αθλητικά γεγονότα άρχισαν να μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο με αποτέλεσμα συχνά να συμβαίνουν έκτροπα και επεισόδια. Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα στη Χίο για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονταν, κατά τη διεξαγωγή των Διονυσίων και μοιάζουν πάρα πολύ με τα αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται σήμερα σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου (Piotrowski, 2004). Σημειωτέον είναι, επίσης, ότι στους Δελφούς κατά τη διάρκεια των αγώνων υπήρχε ποτοαπαγόρευση προς αποφυγήν εκδήλωσης ανεπιθύμητων ενεργειών από τους θεατές.. Στο Μουσείο της Νάπολης υπάρχει μια τοιχογραφία που τοποθετείται στο 59π.Χ. και απεικονίζει διαπληκτισμούς μεταξύ θεατών ενός αγώνα. Στη συνέχεια οι χώροι διεξαγωγής των αγώνων έγιναν μεγαλύτεροι, με κορυφαίο το Κολοσσιαίο που χωρούσε στα 80μ.Χ. 50 χιλιάδες θεατές (Godstein, 1999). Τόσο στην Αναγέννηση όσο και στο Βυζάντιο παρατηρούμε την οργάνωση των θεατών σε ομάδες με δική τους ιδεολογία, διακριτικά, σύμβολα κ.λ.π. Στη Φλωρεντία, την εποχή των Μεδίκων, οι Πράσινοι και οι Βενετοί είχαν αδιαφιλονίκητη κόντρα, ενώ στο Βυζάντιο ο Προκόπιος μας αναφέρει τον τεράστιο φανατισμό που επικρατούσε μεταξύ των

12 διάφορων φατριών και δήμων στα θεάματα του ιπποδρόμου. Το 532 στην Κωνσταντινούπολη στα επεισόδια που συνέβησαν στη γνωστή Στάση του Νίκα σφαγιάστηκαν πάνω από 30 χιλιάδες άτομα. Οι ιπποτικοί αγώνες του Μεσαίωνα με τα περίφημα Τουρναμέντα (κονταρομαχίες) άφηναν στο πέρας τους, επίσης, πολλούς νεκρούς. Το Μεσαίωνα, μάλιστα, το Ανώτατο Συμβούλιο των Γερόντων της Πίζας αναγκάστηκε να απαγορέψει το ποδόσφαιρο γιατί δημιουργούσε τεράστια αναστάτωση και επεισόδια (Διακογιάννης, 2000). Πηγές του 14 ου αιώνα που αναφέρονται στο football, που παιζόταν στην Αγγλία, μαρτυρούν πως το άθλημα αυτό ήταν τόσο βίαιο και επικίνδυνο που από το 1324 μέχρι το 1615 οι διάφοροι βασιλιάδες προσπάθησαν να το απαγορέψουν με 23 συνολικά διατάγματα (Αυγερινός, 1989). Το λαϊκό εκείνο football δεν έμοιαζε με το σημερινό. Δεν είχε κανονισμούς και παιζόταν με πάνω από 100 παίκτες καθ ομάδα. Από πρακτικά του δικαστηρίου της πολιτείας του Middlesex μαθαίνουμε τη δίκη μιας ομάδας πάνω από 100 ατόμων που πρωταγωνίστησαν σε πρωτοφανή επεισόδια κατά τη διεξαγωγή του football. Το 1608 απαγορεύτηκε το παιχνίδι και στο Μάντσεστερ γιατί οι κάτοικοι της πόλης τρομοκρατούνταν από το παιχνίδι. Στα νεότερα χρόνια, αφού το ποδόσφαιρο οργανώθηκε και πήρε τη σημερινή του μορφή, τα περιστατικά βίας δεν εκλείπουν. Οι θεατές είναι πλέον οργανωμένοι σε ομάδες και έχουν όπως και τις παλιές εποχές δικά τους χρώματα, σύμβολα και ιδεολογία (Haley, 2001). Το πρώτο κρούσμα βίας στα γήπεδα που συνδεόταν καθαρά με το ποδόσφαιρο έγινε τη δεκαετία του 1950 στη Βρετανία.. Από τη δεκαετία του 80 υπάρχει μια αλματώδης αύξηση της βίας στα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της εποχής ήταν τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης το 1985 στο στάδιο Χέυζελ των Βρυξελών, όπου έχασαν τη ζωή τους 39 άτομα, στον αγώνα μεταξύ Λίβερπουλ Γιουβέντους (King, 2004). Ανατρέχοντας στον ημερήσιο τύπο των παρελθόντων χρόνων διαπιστώνουμε με μια απλή ματιά ότι το αγκάθι της βίας δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο. Οι παραδοσιακές κόντρες των μεγάλων ομάδων του κέντρου αλλά και της περιφέρειας δημιούργησαν ένα υπέρμετρο φανατισμό στους θεατές ο οποίος διατηρήθηκε μέχρι και σήμερα. Τα πρώτα καταγεγραμμένα σοβαρά επεισόδια στο Ελληνικό πρωτάθλημα αναφέρονται στη δεκαετία του 60 (βλ. παράρτημα 3, σελ.40) ενώ στην Κύπρο τη δεκαετία του 30 (βλ. παράρτημα 4, σελ.44). Η βία των χούλιγκαν είναι ένα από τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει όλη η Ευρώπη. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης έχουν ανέκαθεν φιλοξενήσει μεγάλο ποσοστό των παγκόσμιων αθλητικών εκδηλώσεων: για παράδειγμα το 54% των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων κατά την περίοδο και το 50% των παγκοσμίων κυπέλλων ποδοσφαίρου από το 1930 ως το Αυτή η εντυπωσιακή συγκέντρωση παγκοσμίων αθλητικών γεγονότων στην Ευρώπη οφείλεται εν μέρει σε ιστορικούς λόγους. Η βιομηχανική επανάσταση οδήγησε σε οικονομική και κοινωνική πρόοδο η οποία ευνόησε την ανάπτυξη του αθλητισμού στην Ευρώπη.

13 ΙΙ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι διάφοροι μελετητές-ερευνητές ανέπτυξαν διάφορες θεωρίες για τη βία και την επιθετικότητα στον αθλητισμό. Πολλές απ αυτές προσπάθησαν κατά καιρούς να υπογραμμίσουν τη σπουδαιότητα της παρατήρησης και της μίμησης για τη μάθηση, όμως ο τύπος της μάθησης κατόπιν παρατήρησης (obversional learning) ξεχώρισε από τον Albert Bandura (1965, 1977, 1986), ο οποίος έκανε πειράματα όσο αφορά την κοινωνική μάθηση (social learning), όπως την ονόμασε. Η επιθετικότητα στο χώρο του αθλητισμού εκφράζεται με κάθε προσπάθεια ή ενέργεια ενός αθλητή ή φίλαθλου με σκοπό να ελέγξει, να κινηθεί εναντίον και να κυριαρχήσει στο περιβάλλον του ή σε άτομα. Ποιο κάτω παραθέτονται διάφορες θεωρίες και έρευνες για την ανάπτυξη της βίας και της επιθετικότητας στον αθλητισμό. Θεωρίες Υπάρχουν τρεις κύριες θεωρίες οι οποίες προσπάθησαν να εξηγήσουν το φαινόμενο της επιθετικότητας: Η Θεωρία του Ενστίκτου Η Θεωρία της Ματαίωσης-Επιθετικότητας Η Θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης Η Θεωρία του Ενστίκτου και της Επιθετικότητας. Η θεωρία των ορμών και του ενστίκτου, υποστηρίζει ότι η επιθετικότητα είναι έμφυτη στον άνθρωπο. Υποστηρίζεται ότι, κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται μ αυτήν ενώ, κάποιοι άλλοι όχι. Η συμπεριφορά, υποστηρίζει, καθορίζεται από το ένστικτο της επιθετικότητας, το οποίο εκδηλώνεται όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Η θεωρία αυτή πηγάζει από δύο ανεξάρτητες πηγές: την ψυχαναλυτική θεωρία και την εθνολογία. Σύμφωνα με τη δεύτερη, το ένστικτο της επιθετικότητας είναι απαραίτητο στο ανθρώπινο είδος και σημαντικό, για την επιβίωσή του. Η θεωρία αυτή έχει τις ρίζες της στις θεωρίες των Αυστριακών A. Adler και S. Freud. Αρχικά ο Adler διατύπωσε τη θέση ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του κάποιες επιθετικές ορμές, αλλά αργότερα ανέφερε ότι, το άτομο κυριαρχείται πλήρως από τις ορμές της διάκρισης, ώστε, θεώρησε ότι οι ορμές της επιθετικότητας είναι υποδυέστερες. Για τον Freud η επιθετικότητα ήταν για αρκετό καιρό ένας παράγοντας σεξουαλικότητας. Στη συνέχεια, όμως, θεώρησε την επιθετικότητα ως μια ιδιαίτερη ορμή. Ο Freud βλέπει στην ένταξη του ατόμου στην πολιτισμένη κοινωνία, που γίνεται με τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης, μια διαρκή πηγή δυστυχίας, γιατί, ο πολιτισμός περιστέλλει τις ορμές του ατόμου μέσω της συνείδησης, που είναι ο μηχανισμός των απαγορεύσεων της εκάστοτε κοινωνίας. Έτσι η συνείδηση, αστυνομεύει τις ορμές του ατόμου εκ των έσω, και δεν τις αφήνει να εκδηλωθούν και τις απωθεί στο υποσυνείδητο. Μερικές φορές, όταν τα γεγονότα της κοινωνικής ζωής είναι έντονα, οι ορμές αποκτούν μεγάλη ισχύ, ξεπερνούν το φράγμα του αστυνομικού μηχανισμού της συνείδησης και εξωτερικεύονται πάνω σε άλλα, ξένα άτομα. Έτσι, όταν τα γεγονότα στον αγωνιστικό χώρο ερεθίσουν σε μεγάλο βαθμό την ορμή της επιθετικότητας, τότε το άτομο δεν μπορεί να συγκρατηθεί από τη συνείδηση που του απαγορεύει τους κοινωνικούς κανόνες της καλής συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα να προβαίνει σε εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς και επιθετικότητας. (Αυγερινός, 1989).

14 Η Θεωρία του Ενστίκτου της Επιθετικότητας δε συναντάει αποδοχή στις μέρες μας. Ο αθλητισμός με βάση τη θεωρία αυτή θεωρεί ότι παρέχει μια ασφαλή και κοινωνικά αποδεκτή οδό διοχέτευσης της επιθετικότητας των ατόμων Θεωρία της Ματαίωσης-Επιθετικότητας Η θεωρία αυτή βασίζεται σε θέσεις του Freud τις οποίες είχε αναπτύξει πριν από τη θεωρία των ορμών και του ενστίκτου. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία τα βιώματα της ψυχικής ματαίωσης, οδηγούν στην επιθετικότητα. Ως επιθετική χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά εκείνη του ατόμου, που επιδιώκει την πρόκληση βλάβης ενός άλλου ατόμου και ως επιθετικότητα η συνέπεια μιας προηγηθείσας ψυχικής ματαίωσης. Η ψυχική ματαίωση, υποστηρίζεται, δεν οδηγεί πάντα σε επιθετική συμπεριφορά, αλλά οι πιθανότητες για μια τέτοια κατάληξη, είναι μεγάλες (Θεοδωράκης, Γούδας., Παπαιωάννου, 2000). Με βάση τη θεωρία αυτή, έγιναν πολλές έρευνες πάνω στο ποδόσφαιρο και αποδείκτηκε ότι οι οπαδοί της ομάδας που έχασε, έπραξαν περισσότερες βιαιότητες σε σχέση με τους οπαδούς της ομάδας που κέρδισε. Δηλαδή, το συμπέρασμα είναι ότι, η ψυχική ματαίωση που δημιουργείται από την ήττα, οδήγησε σε επιθετική συμπεριφορά. Μια άλλη έρευνα, έδειξε ότι οι ομάδες που χάνουν, αντιδρούν περισσότερο επιθετικά από τις ομάδες που κερδίζουν. Επίσης, οι ομάδες που παίζουν εκτός έδρας, κάνουν τα περισσότερα φαουλ όπως και οι ομάδες που βρίσκονται πιο κοντά στην κορυφή ή στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα (Valk, 1999). Ως προς τα έκτροπα των οπαδών, κάποιοι ερευνητές, θεωρούν ότι οι φίλαθλοι στην καθημερινή τους ζωή, συναντούν πολλές ψυχικές αναστολές που συσσωρεύονται, με αποτέλεσμα, όταν πάνε στο γήπεδο και να εξωτερικεύουν εκεί την επιθετικότητα τους. Η θεωρία όμως αυτή δεν έχει πολλούς υποστηριχτές σήμερα. Ένας από τους λόγους είναι ότι η απογοήτευση δεν προκαλεί πάντα επιθετικότητα. Ιδιαίτερα στον αθλητισμό, όπου οι απογοητεύσεις είναι πολύ συχνές, αλλά σπάνια συνοδεύονται από εκδήλωση επιθετικότητας. Θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης Σύμφωνα με τη θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης (Bandura 1973, 1986), δυο είναι οι πρωταρχικοί μηχανισμοί που συντελούν στη μάθηση της επιθετικότητας: η άμεση επιβράβευση και η παρατήρηση και η μίμηση. Αν κάποιο άτομο είναι θετικά ενισχυμένο στην εκδήλωση επιθετικότητας, τότε αυτό το άτομο είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να παρουσιάσει και πάλι τέτοια συμπεριφορά. Για παράδειγμα, η αποτυχία των προπονητών ή των γονέων να τιμωρήσουν τις επιθετικές συμπεριφορές, ίσως να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της επιθετικότητας στα παιδιά ή τους θεατές (Bird, 1986). Η παρατήρηση και η μίμηση προτύπων είναι ο δεύτερος τρόπος μάθησης της επιθετικής συμπεριφοράς (Βακάλη, 1995) Οι αθλητές και οι αθλήτριες παρατηρώντας την επιθετική συμπεριφορά των άλλων αθλητών μαθαίνουν να μιμούνται αυτή τη συμπεριφορά. Η μίμηση και η μάθηση συντελείται ιδιαίτερα όταν το πρότυπο το οποίο συμπεριφέρεται επιθετικά επιβραβεύεται γι αυτή του την πράξη. Έτσι ο αθλητής, ο οποίος παίρνει τα εύσημα από τον προπονητή του για το σκληρό παιχνίδι

15 και συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητα πάνω του αποτελεί ένα ελκυστικό πρότυπο επιθετικής συμπεριφοράς. Η θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης είναι ιδιαίτερα αποδεκτή σήμερα ως εξήγηση της επιθετικής συμπεριφοράς και υποστηρίζεται από πλήθος ερευνητικά δεδομένα σε κάθε πεδίο, όπως και στον αθλητισμό. Για παράδειγμα οι Mugno και Feltz (1985), σε μια έρευνα με νεαρούς ποδοσφαιριστές βρήκαν ότι υπήρχε ισχυρή σχέση μεταξύ παρατήρησης αντικανονικών επιθετικών ενεργειών και της υιοθέτησης αυτών, όταν αγωνίζονταν. Επίσης ο Smith (1988) αναφέρει ευρήματα σύμφωνα με τα οποία, νεαροί παίκτες του χοκευ σε πάγο θεωρούν ότι οι αντιλήψεις του περίγυρού τους (προπονητές, γονείς), σχετικά με τη βία στον αγωνιστικό χώρο, είναι ότι αυτή αποτελεί ένδειξη δυνατού χαρακτήρα και ότι συμβάλλει στο να κερδίζονται οι αγώνες. Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης, απορρίπτει τη θεωρία που υποστηρίζει ότι η επιθετικότητα είναι έμφυτη στον άνθρωπο. Υπάρχουν πολλές έρευνες που δείχνουν ότι η παρακολούθηση βίαιων συμπεριφορών έκανε τα άτομα πιο επιθετικά. Το ίδιο θεωρούν ότι κάνουν βίαιες σκηνές, είτε στην τηλεόραση, είτε σε φιλμ, είτε στον αθλητισμό. Άλλες έρευνες έδειξαν ότι τα άτομα που παρακολουθούσαν την ομάδα τους να χάνει γίνονταν πιο επιθετικά. Τέλος, η επιθετικότητα είναι πιο έντονη σε αθλήματα επαφής και πόσο μάλλον στο ποδόσφαιρο. Η παρατήρηση επιθετικών και βίαιων συμπεριφορών κάνει τον παρατηρητή πιο επιθετικό. Αν ο θεατής παρακολούθηση βίαια γεγονότα είναι πολύ πιθανό να τα μιμηθεί. Στον αθλητισμό είναι συνηθισμένο το φαινόμενο, όπου ο διαπληκτισμός μεταξύ αθλητών, ή αθλητών προς τους διαιτητές, μεταφέρεται στην κερκίδα και στους θεατές. Ο νεαρός οπαδός μιας ομάδας που ακούει επικίνδυνες δηλώσεις από παράγοντες ή αθλητές, μπορεί επίσης, να επηρεαστεί. Αυτό το κλίμα των τελευταίων ημερών πριν από κάποιο αγώνα που διαμορφώνεται από διάφορες συγκυρίες, προηγούμενες διαφορές, αδικίες, δηλώσεις, βαθμολογική κρισιμότητα κ.α. οδηγεί συνήθως στην εκδήλωση των βίαιων επεισοδίων. Έρευνες Από τα πρότυπα όμως αυτά επηρεάζονται και οι ίδιοι οι θεατές. Σε γενικές γραμμές οι θεατές επηρεάζονται από τα ΜΜΕ, το κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, από το εργασιακό περιβάλλον και από το ευρύτερο αθλητικό περιβάλλον όπως αθλητές, προπονητές, διαιτητές και τους άλλους θεατές (Slepicka, 1995). Η ύπαρξη θεατών είναι βασικό κίνητρο για τις ομάδες και τους αθλητές να αγωνίζονται και χωρίς αυτούς δε θα υπήρχε ανταγωνιστικός αθλητισμός. Οι θεατές μάλιστα μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι ομάδες δε χάνουν εύκολα στις έδρες τους. Αρνητικές συμπεριφορές όπως για παράδειγμα η ρίψη αντικειμένων φαίνεται να επηρεάζουν το αποτέλεσμα του αγώνα και την απόδοση των ομάδων. Οι φιλοξενούμενες ομάδες στην περίπτωση αυτή επηρεάζονται αρνητικά. Επίσης οι έρευνες δείχνουν ότι οι θεατές επηρεάζουν την κρίση των διαιτητών. Οι θεατές οι οποίοι είναι περισσότερο ταυτισμένοι με την ομάδα τους επηρεάζονται και διεγείρονται ευκολότερα, και γίνονται επιθετικοί σε αθλητές ή σε φιλάθλους άλλων ομάδων. Όσο πιο πολύ ταυτίζονται με την ομάδα, οι θεατές, τόσο πιο πολύ πιστεύουν πως επηρεάζουν το αποτέλεσμα του αγώνα (Wann et al, 1994). Η ηλικία, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η εθνικότητα, το

16 επάγγελμα και η εκπαίδευση των θεατών διαμορφώνουν τις αντιλήψεις τους για τα σπορ (Zhang, Pease & Hui, 1996). Επιπλέον, έρευνες έδειξαν ότι η επιθετικότητα των θεατών αυξάνεται, όταν παρατηρούν βίαια επεισόδια (Arms, Russel & Sandilands, 1979). Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα, τα οποία δείχνουν κατηγορηματικά ότι η επιθετικότητα είναι στοιχείο που έλκει το θεατή ή καταναλωτή του αθλητικού προϊόντος. Για παράδειγμα οι Bryant, Comisky και Zillman, (1981) έδειξαν σκηνές αμερικάνικου ποδοσφαίρου διαφορετικού βαθμού σκληρότητας και τους ζήτησαν να αξιολογήσουν την ευχαρίστηση που ένιωσαν από την τηλεθέαση. Η ευχαρίστηση που δήλωσαν ήταν ανάλογη με το βαθμό σκληρότητας των φάσεων. Δηλαδή οι σκληρότερες φάσεις προκαλούσαν μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Σε μια άλλη τους έρευνα οι Bryant, Comisky και Zillman, (1982) έδειξαν το ίδιο παιχνίδι τένις σε φοιτητές λέγοντας τους ότι είτε οι δυο παίκτες είχαν μια φιλική σχέση, είτε είχαν μια εχθρική σχέση, είτε δεν είχαν σχέση. Στην συνέχεια τους ζήτησαν να βαθμολογήσουν το ενδιαφέρον που παρουσίασε το παιχνίδι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτοί οι οποίοι νόμιζαν ότι οι παίκτες είχαν μια εχθρική σχέση βρήκαν το παιχνίδι τους πιο ενδιαφέρον και πιο ανταγωνιστικό. Όπως τεκμηριώνουν οι Bryan, Comisky και Zillman, (1982) σε μια ανάλυση του τρόπου μετάδοσης του αμερικάνικου ποδοσφαίρου και μπάσκετ από τα ΜΜΕ, υπάρχει συστηματική προβολή και προαγωγή της βίας και της επιθετικότητας στα σπορ. Σύμφωνα με τους ερευνητές αυτούς τα ΜΜΕ προάγουν την επιθετικότητα με τρεις τρόπους: Με κάλυψη και προβολή σκηνών επιθετικότητας. Με πορτραίτα αθλητών οι οποίοι διακρίνονται για την επιθετικότητά τους. Με τη χρήση σκηνών και φράσεων επιθετικότητας σε διαφημιστικά σποτ αγώνων. Από ερευνητικά δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί, φαίνεται πως η βία στους αθλητικούς χώρους μπορεί να εκδηλωθεί όταν συντρέχουν κάποιοι από τους παρακάτω λόγους (Thirer, 1993) : Μια φανατισμένη κερκίδα. Ο μη διαχωρισμός των οπαδών των δυο ομάδων. Όταν έχει γίνει χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών. Όταν υπάρχουν πολλά άτομα νεαρής ηλικίας. Η κακή διαιτησία. Η φύση του παιχνιδιού. Η ποιότητα των θεατών. Μια ήττα. Ζεστές καιρικές συνθήκες. Όταν τα ΜΜΕ επιμένουν για την κρισιμότητα του παιγνιδιού. Όταν υπάρχει καθυστέρηση στην έναρξη του παιγνιδιού. Δεν έχουν ανεβρεθεί παρόμοιες έρευνες ή μελέτες που εξετάζουν τη σχέση της κρισιμότητας των αγώνων με τη δημιουργία επεισοδίων σε αγώνες ποδοσφαίρου, αφού οι περισσότεροι ερευνητές εστιάζουν τις έρευνες τους στην αιτιολόγηση του

17 φαινομένου της βίας στα γήπεδα, στην εισήγηση μέτρων πρόληψης και στο προφίλ των θεατών που δημιουργούν επεισόδια (χούλιγκαν). Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να γίνει η αφορμή ή η βάση για περαιτέρω μελέτη του θέματος. Ο Bandura (1965, 1977, 1986 ) ανέπτυξε μετά από πειράματα τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης σύμφωνα με την οποία υποθέτει ότι η επιθετική συμπεριφορά εκφράζεται όπως άλλες κοινωνικές συμπεριφορές, μέσω της παρατήρησης και μίμησης προτύπων (Bandura, 1973). Πολλοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης με πειράματά τους όπως οι Mungo και Feltz (1985), οι οποίοι παρατήρησαν την υιοθέτηση επιθετικής συμπεριφοράς από νεαρούς ποδοσφαιριστές κατόπιν παρατήρησης και ο Smith (1989) ο οποίος παρατήρησε σε παίκτες χόκεϊ την επίδραση που είχε στη συμπεριφορά τους η αντίληψη του περίγυρου τους (γονείς, προπονητές) ότι η βία και το επιθετικό παιχνίδι είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της νίκης. Ο Silva (1980a) έκανε λόγο για διάκριση της επιθετικότητας σε εχθρική (hostile) και ενόργανη (instrumental) για να διαφοροποιήσει τους δυο τύπους επιθετικότητας (Bird, 1986). Ως εχθρική επιθετικότητα χαρακτηρίζεται η επιθετική συμπεριφορά που αναφέρεται σε εχθρικές ενέργειες, που σκοπό έχουν να τραυματίσουν σωματικά ή ψυχολογικά κάποιο άλλο άτομο και παρακινείται από την ικανοποίηση της επίτευξης αυτού του στόχου. Η ενόργανη επιθετικότητα διαφοροποιείται από την εχθρική στη βάση του λόγου που ωθεί το άτομο σε προσπάθειες που αποσκοπούν να τραυματίσουν κάποιο άλλο γιατί η επιθετική ενέργεια γίνεται για να κερδίσει το ίδιο το άτομο που την κάνει μια θετική ώθηση. Η Διεθνής Ένωση Αθλητικών Ψυχολόγων (ISSP) το 1997 σε αναρτημένη ανακοίνωση που παρέθεσε έκανε λόγω για διάκριση της επιθετικής συμπεριφοράς των θεατών σε εχθρική και ενόργανη (Tenenbaum et al, 2000). Ποιο συγκεκριμένα αναφέρει: «Οι θεατές εκδηλώνουν οποιαδήποτε επιθετική στάση, εχθρική ή οργανική όταν πετάνε αντικείμενα στους συμμετέχοντες αθλητές της άλλης ομάδας. Αν ο σκοπός τους είναι να βλάψουν φυσικά ή ψυχολογικά τους αθλητές της άλλης ομάδας τότε η συμπεριφορά τους χαρακτηρίζεται εχθρική. Αν ο σκοπός τους είναι να κερδίσουν πλεονέκτημα για την ομάδα τους παρενοχλώντας τους αντίπαλους αθλητές τότε η επιθετικότητά τους χαρακτηρίζεται ως οργανική». Σε νεότερες έρευνες αποκαλύπτονται πολλά στοιχεία σε σχέση με τους λόγους και τις αιτίες που ωθούν τους θεατές σε δημιουργία επεισοδίων. Σε έρευνα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από ανάλυση 200 ερωτηματολογίων σε φανατικούς οπαδούς τεσσάρων ομάδων (ΑΠΟΕΛ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΑΕΛ, ΑΝΟΡΘΩΣΗ) που θεωρούνται παραδοσιακές δυνάμεις βρέθηκε πως (Περιστιάνης και συν., 2000): 62% του συνόλου είχαν εμπλοκή σε επεισόδια ο μέσος όρος ηλικίας των βίαιων οπαδών ήταν τα 20 έτη, ενώ προέρχονταν από όλες τις κοινωνικές τάξεις και κυρίως τη μεσαία η πολιτική είναι ιδιαίτερα αναμιγμένη με το ποδόσφαιρο και ως πιο βίαιοι οπαδοί χαρακτηρίζονται οι ακραίοι αριστεροί και οι ακραίοι δεξιοί τα περισσότερα επεισόδια γίνονται έξω από το γήπεδο μεταξύ αντίπαλων θεατών και μεταξύ θεατών και αστυνομίας.

18 Οι περισσότεροι οπαδοί θεωρούν ότι τα ΜΜΕ καλύπτουν τους αγώνες με προκατάληψη ενώ τα επεισόδια βίας υπέρ-προβάλλονται. Οι ποινές που επιβάλλονται στους ταραξίες θεωρούνται από τους περισσότερους οπαδούς ως μη ανατρεπτικές. Όσο αφορά το Πρωτάθλημα της Κύπρου, οι πολιτικές πεποιθήσεις έχουν να κάνουν και με την υποστήριξη κάποιας ομάδας κάτι που διαφοροποιεί την οπτική σε σχέση με το πρωτάθλημα της Α Εθνικής κατηγορίας. Σε πανελλήνια δημοσκόπηση του Αρχείου Ερευνών (2005) που έγινε από τις 19 Μαρτίου μέχρι 20 Απριλίου του 2004 σε δείγμα 134 ατόμων, βρέθηκε πως οι θεατές αγώνων στην Ελλάδα δεν επηρεάζονται από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, παρόλο που πιστεύουν πως οι πολιτικοί μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του φαινόμενου της βίας και πως οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι φοβούνται να πάνε στο γήπεδο, λόγω του φόβου επεισοδίων. Επεισόδια δε συμβαίνουν μόνο σε Ελλάδα και Κύπρο. Μια έρευνα του πανεπιστημίου του Leicester (Sir Norman Chester Center for Football Research 2001) κατέγραψε τις συλλήψεις χούλιγκαν σε αγώνες ποδοσφαίρου από το μέχρι το στις 5 κατηγορίες των πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου. Βρέθηκε πως οι περισσότερες συλλήψεις γίνονται στα παιχνίδια των δυο μεγάλων κατηγοριών, της Premier League και της 1 ης κατηγορίας. Κύρια χαρακτηριστικά των συλλήψεων είναι ότι οι περισσότερες έγιναν εκτός αγωνιστικού χώρου αφού συνήθως τα επεισόδια εκεί λαμβάνουν χώρο χωρίς να μεταφέρονται εντός γηπέδου. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της έρευνας είναι πως ο αριθμός των συλλήψεων από το 1986 μέχρι το 2001 μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό και αυτό οφείλεται στην κατάλληλη ρύθμιση της νομοθεσίας και της λήψης αυστηρότερων μέτρων από την πλευρά των αρμόδιων αρχών. Σε έρευνα που έγινε για το χουλιγκανισμό στο Πολωνικό ποδόσφαιρο (Piotrowski, 2004) κατά την περίοδο διαπιστώθηκε πως πραγματοποιήθηκαν συνολικά 88 συλλήψεις και συγκεκριμένα 59 στην Α Κατηγορία, 21 στη Β Κατηγορία, 5 στη Γ Κατηγορία, 12 σε αγώνες κυπέλλου και 2 σε φιλικά παιχνίδια. Βλέπουμε, λοιπόν, μια μεγάλη διαφορά από κατηγορία σε κατηγορία με την Α Κατηγορία να συγκεντρώνει την πλειοψηφία των περιστατικών. Η πλειοψηφία των συλλήψεων έγιναν εκτός αγωνιστικού χώρου ή κατά τη διαδρομή (μόνο 14 περιστατικά συνέβησαν εντός γηπέδου), κάτι που υποδηλώνει την αδυναμία των χούλιγκαν να δρουν εντός των γηπέδων λόγω των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας από τις διοργανώτριες αρχές. Τα 2/3 των περιστατικών συνέβησαν στις μεγάλες πόλεις ένα στοιχείο που ενδιαφέρει και την έρευνα μας και αφορά την εντοπιότητα των ομάδων. Το άλλο σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι τα περισσότερα επεισόδια συνέβησαν από οπαδούς που υποστήριζαν την εντός έδρας αγωνιζόμενη ομάδα. Σε μία έρευνα του Πανεπιστημίου του Στραμβούργου μέσα από ένα δείγμα 420 ερωτηθέντων αθλητών από 100 διαφορετικά σωματεία της πόλης του Στραμβούργου, έδειξε πως στο ποδόσφαιρο υπερέχουν μεταξύ των αθλητών οι μορφές της φυσικής, ψυχολογικής και σωματικής βίας και το κατέταξε στα σκληρής βίας αθλήματα ανάμεσα σε 9 συνολικά αθλήματα (Guilbert, 2004).

19 Σημασία της Έρευνας Η σημασία της έρευνας είναι μεγάλη αν αναλογιστεί κανείς πως το φαινόμενο της βίας στης μέρες μας αποτελεί ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της εποχής που οι αρχές σε Ελλάδα και Κύπρο αδυνατούν να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότητα. Ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι η αστυνομία αλλά και οι διοργανώτριες αρχές συγκεντρώνουν τα περισσότερα μέτρα ασφαλείας στους αγώνες που θεωρούνται μεγάλης κρισιμότητας. Ίσως η κρισιμότητα ενός αγώνα να μην παίζει καθοριστικό λόγο για την αυξημένη λήψη μέτρων ασφαλείας κι αυτό είναι κάτι που προσπαθεί να ανακαλύψει η παρούσα έρευνα. Αν η υπόθεση μας γίνει αποδεκτή δια των αποτελεσμάτων τότε αυτό σημαίνει πως τα σχέδια για την αντιμετώπιση της βίας πρέπει να αλλάξουν στη βάση τους και πως η κρισιμότητα των αγώνων πρέπει να κρίνεται από άλλα κριτήρια ή καθόλου. Επίσης η σημασία της έρευνας αυτής καθίσταται μεγάλη αφού δεν υπάρχουν αντίστοιχες έρευνες. Να επισημάνουμε πως τα στοιχεία της έρευνας συλλέχτηκαν από τα ημερήσια φύλλα των εφημερίδων από το 2000 μέχρι το 2005 όπου αναφέρονταν επιγραμματικά και αναλυτικά σε όλους τους αγώνες μία μέρα πριν, τη μέρα του αγώνα και δύο μέρες μετά τον αγώνα. Δεν έχει να κάνει με αστυνομικά αρχεία ή φύλλα διαιτησίας γιατί τις πιο πολλές φορές σε αυτά δε γίνεται αναλυτική αναφορά έως και καθόλου. Ερευνητική και Μηδενική υπόθεση της έρευνας Υπόθεση της έρευνας είναι ότι η κρισιμότητα των αγώνων σχετίζεται σημαντικά με την επικινδυνότητα των αγώνων, την εντοπιότητα των ομάδων και το βαθμολογικό ενδιαφέρον των αγώνων και ως επί το πλείστον με τη δημιουργία βίαιων επεισοδίων. Η μηδενική υπόθεση της έρευνας είναι πως η κρισιμότητα των αγώνων δε σχετίζεται με τη δημιουργία βίαιων επεισοδίων. Σκοπός της έρευνας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καθορίσει τη σχέση της κρισιμότητας με τη δημιουργία επεισοδίων στους αγώνες πρωταθλήματος των πρωταθλημάτων της Ελλάδας (Α Εθνική κατηγορία) και της Κύπρου (Α Κατηγορία Κύπρου) την τελευταία πενταετία ( ) Περιορισμοί και οριοθετήσεις της έρευνας. Ο καθορισμός της κρισιμότητας είναι ένας περιοριστικός παράγοντας της έρευνας μας. Για το λόγο αυτό συσχετίσαμε την κρισιμότητα με το βαθμό επικινδυνότητας ενός παιχνιδιού, την εντοπιότητα των ομάδων και τη βαθμολογική θέση των ομάδων. Πιθανότατα η κρισιμότητα να επηρεάζεται και από άλλα κριτήρια όπως π.χ. οι πολιτικές πεποιθήσεις ή η προδιάθεση που δημιουργείται πριν από κάποιο αγώνα από τα ΜΜΕ, τους παίκτες ή τους ιθύνοντες των ομάδων ή ακόμη και από τη διαιτησία, για τη δημιουργία επεισοδίων.

20 ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δείγμα. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 2034 αγώνες ποδοσφαίρου (n= 2034), που έγιναν για τα Εθνικά Πρωταθλήματα της Ελλάδας και της Κύπρου, από το 2000 μέχρι το 2005, οι οποίοι, αναλύθηκαν μέσα από τις εκδόσεις των εφημερίδων, μία και δυο μέρες μετά το πέρας της διεξαγωγής της κάθε αγωνιστικής. Αναλυτικά οι εφημερίδες που εξετάστηκαν από την Ελλάδα ήταν το Έθνος, ο Ελεύθερος Τύπος, το Spotime και τα Σπορ του Βορρά και από Κύπρο ο Φιλελεύθερος, η Χαραυγή, η Σημερινή ο Πολίτης και το Θάρρος. Η Συλλογή των στοιχείων έγινε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης και στο Αρχείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα δεδομένα καταχωρήθηκαν στο στατιστικό πακέτο SPSS for Windows 2000, ως ποιοτικά δεδομένα σε κλίμακα τάξης. Σχεδιασμός της έρευνας Η έρευνα ακολούθησε την εξής διαδικασία: 1. Καταχώρηση των μεταβλητών και των τιμών τους. 2. Τεστ ανεξαρτησίας των μεταβλητών, x². 3. Ανάλυση των συχνοτήτων. 4. Ανάλυση των τομεογραμμάτων. 5. Μη παραμετρική συσχέτιση των δεδομένων. 6. Σύνοψη αποτελεσμάτων. Για να βρεθεί η σχέση της κρισιμότητας με τη δημιουργία επεισοδίων καθορίστηκαν τέσσερις εξαρτημένες μεταβλητές ως προς τη δημιουργία επεισοδίων, η οποία, καταχωρήθηκε ως πέμπτη μεταβλητή. Αυτές ορίστηκαν ως εξής: Α. Η επικινδυνότητα ενός αγώνα. Β. Η εντοπιότητα των αγωνιζόμενων ομάδων. Γ. Το βαθμολογικό ενδιαφέρον του αγώνα. Δ. Βαθμός κρισιμότητας του αγώνα. Ε. Ύπαρξη Επεισοδίων Η επικινδυνότητα ενός αγώνα. Ορίσαμε 2 τιμές για την επικινδυνότητα για να χαρακτηρίσουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά ως εξής: 1= αγώνας υψηλής επικινδυνότητας και 2= αγώνας χαμηλής επικινδυνότητας Τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε για να καθορίσουμε τον βαθμό επικινδυνότητας για κάθε αγώνα ξεχωριστά είναι τα εξής:

21 Αγώνες Υψηλής Επικινδυνότητας Η αυξημένη λήψη μέτρων από την αστυνομία για την πρόληψη ταραχών μέσα και έξω από το γήπεδο του αγώνα πριν και μετά τον αγώνα. Η παρουσία οπαδών και των δυο ομάδων στο γήπεδο. Η παράδοση που αφορά τοπικά παραδοσιακά ντέρμπι (π.χ. ΠΑΟ-ΟΣΦΠ, ΑΠΟΕΛ-ΟΜΟΝΟΙΑ) και ντέρμπι μεταξύ ομάδων της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας (π.χ. ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ). Προϊστορία σε επεισόδια: σε συγκεκριμένους αγώνες έχουν σημειωθεί επεισόδια στο παρελθόν. Αγώνες Χαμηλής Επικινδυνότητας Όλοι οι αγώνες μεταξύ ομάδων διαφορετικών νομών-περιφερειών (π.χ. ΟΦΗ- ΗΡΑΚΛΗΣ, ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ) Όλοι οι αγώνες που διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών για τους θεατές λόγω τιμωρίας. Όλοι οι αγώνες στους οποίους απαγορεύτηκε η μετακίνηση φιλοξενούμενων οπαδών. Βάση των ποιο πάνω δεδομένων ορίσαμε ένα πίνακα στον οποίο κατανεμήθηκαν συνολικά 42 αγώνες οι οποίοι θεωρήθηκαν υψηλής επικινδυνότητας (παράρτημα 1, σελ.36). Εντοπιότητα. Οι ομάδες που αναφέρονται στην έρευνα διαχωρίστηκαν σε τρεις διαφορετικούς νομούς-περιφέρειες παίρνοντας και τις αντίστοιχες τιμές: 1= τοπικό ντέρμπι (π.χ. ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ, ΑΠΟΕΛ-ΟΜΟΝΟΙΑ) 2= ντέρμπι μεταξύ ομάδων του νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης ή Λευκωσίας- Λεμεσού και αντίστροφα (π.χ. ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ) 3= αγώνας μεταξύ ομάδων προερχόμενων από διαφορετικούς νομούς-επαρχίες (π.χ. ΠΑΟ-ΞΑΝΘΗ, ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-Α.Ε.ΠΑΦΟΥ). Βάση αυτών των δεδομένων ορίσαμε τον πίνακα στον οποίο καταχωρήσαμε την κάθε ομάδα ανά νομό / επαρχία (παράρτημα 2, σελ. 38). Βαθμολογικό Ενδιαφέρον. Εξετάζοντας τη βαθμολογική θέση των ομάδων ξεχωριστά σε κάθε αγώνα ορίσαμε τις τιμές του βαθμολογικού ενδιαφέροντος ως εξής: 1= μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον 2= μικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον

22 Αγώνες με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Τέτοιοι έχουν χαρακτηριστεί οι αγώνες όπου: Κρίνεται το πρωτάθλημα ή επηρεάζεται άμεσα η πρώτη θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Κρίνεται η έξοδος στο CHAMPIONS LEAGUE ή επηρεάζονται άμεσα οι θέσεις που αφορούν την εξασφάλιση θέσης στο θεσμό αυτό. Κρίνεται η έξοδος στο κύπελλο UEFA ή επηρεάζονται άμεσα οι θέσεις που αφορούν την εξασφάλιση θέσης στο θεσμό αυτό. Κρίνεται η παραμονή στην κατηγορία ή ο υποβιβασμός. Αγώνες με μικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Τέτοιοι έχουν χαρακτηριστεί οι αγώνες όπου: Δεν κρίνεται η έξοδος στο CHAMPIONS LEAGUE και δεν επηρεάζονται άμεσα οι θέσεις που αφορούν την εξασφάλιση θέσης στο θεσμό αυτό. Δεν κρίνεται η έξοδος στο κύπελλο UEFA ούτε επηρεάζονται άμεσα οι θέσεις που αφορούν την εξασφάλιση θέσης στο θεσμό αυτό. Δεν κρίνεται ούτε επηρεάζονται άμεσα οι θέσεις που αφορούν τον υποβιβασμό κάποιας ομάδας. Κρισιμότητα των αγώνων. Η μεταβλητή της κρισιμότητας των αγώνων πήρε τις τιμές 1 και 2. Όπου 1 σημαίνει ότι ο αγώνας χαρακτηρίστηκε μικρής κρισιμότητας και όπου 2 σημαίνει ότι ο αγώνας χαρακτηρίστηκε μεγάλης κρισιμότητας. Μεγάλης κρισιμότητας χαρακτηρίστηκαν όλοι οι αγώνες που ανεξάρτητα από την εντοπιότητα των ομάδων θεωρήθηκαν μεγάλης επικινδυνότητας και είχαν, επίσης, μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δημιουργία Επεισοδίων. Στη μεταβλητή της δημιουργίας επεισοδίων δώσαμε τις τιμές 1 και 2. Όπου 1=ΝΑΙ, δηλαδή, υπήρξαν επεισόδια στον αγώνα που εξετάσαμε. Όπου 2= ΟΧΙ, δηλαδή, δεν υπήρξαν επεισόδια. Τεστ ανεξαρτησίας των μεταβλητών (test of independence), chi square test ( x²). To chi square test (x²) είναι ένα τεστ ανεξαρτησίας και η μηδενική του υπόθεση είναι ότι οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. Η εναλλακτική υπόθεση είναι ότι οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες. Αν λοιπόν η τιμή της ισχύος του τεστ (sig.x²) είναι μικρότερη από 0.05 απορρίπτουμε την υπόθεση της ανεξαρτησίας και δεχόμαστε ότι οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες. Για να αποδείξουμε, λοιπόν, την αξιοπιστία της έρευνας μας προχωρήσαμε στην εφαρμογή του τεστ ανεξαρτησίας x² και βρήκαμε πως η τιμή της ισχύος του τεστ ήταν μηδέν δηλαδή sig.x² < 0.05 οπότε απορρίπτουμε την υπόθεση της ανεξαρτησίας και δεχόμαστε πως οι μεταβλητές μας (επικινδυνότητα αγώνων, εντοπιότητα ομάδων, βαθμολογικό ενδιαφέρον, ύπαρξη επεισοδίων, κρισιμότητα) είναι εξαρτημένες (πίνακας 1).

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΒΑΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΒΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΒΑΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΒΑΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Χουλιγκανισμός Ως χουλιγκανισμός αναφέρεται η ανάρμοστη και βίαιη συμπεριφορά οπαδών αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακό Ποδόσφαιρο: Δεδομένα και Αντιλήψεις. Ιούλιος 2015

Κυπριακό Ποδόσφαιρο: Δεδομένα και Αντιλήψεις. Ιούλιος 2015 Κυπριακό Ποδόσφαιρο: Δεδομένα και Αντιλήψεις Ιούλιος 2015 1 Τι καλύπτει η έρευνα Αντίληψη για την Αξιοπιστία Άποψη για τη διαιτησία Ποσοστά υποστήριξης των ποδοσφαιρικών ομάδων Κυπριακό Πρωτάθλημα Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (με βάση τις οδηγίες της CMAS) Σύντομη περιγραφή του παιχνιδιού: Το υποβρύχιο ράγκμπυ είναι ένα τρισδιάστατο άθλημα που παίζεται κάτω από την επιφάνεια του νερού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πίνακας περιεχομένων Στόχος Πρωταθλήματος...3 Κατηγορίες Τμημάτων...4 Τρόπος Διεξαγωγής...4 Γήπεδα-Χώροι Διεξαγωγής Αγώνων...4 Ημέρες Ώρες Τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Το Lido Soccer θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του τουρνουά και γι αυτό αναθέτει σε μια 5μελή επιτροπή τη δυνατότητα να συντονίζει, καθώς και να επιλύει

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. ΣΤΟΧΟΣ Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ διοργανώνει τουρνουά ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ με την Αιγίδα της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και στόχος του είναι η ψυχαγωγία και η άθληση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ. www.salonicasoccercup.com. Salonica Soccer Cup. 5-8 Απριλίου 2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. alonica.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ. www.salonicasoccercup.com. Salonica Soccer Cup. 5-8 Απριλίου 2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. alonica. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Salonica Soccer Cup 5-8 Απριλίου 2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ alonica occer Cup Καλώς ήρθατε στο Salonica Soccer Cup... Στη Θεσσαλονίκη, τη "Νύμφη του Θερμαϊκού" και μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Α Κατηγορίας:

Κυπριακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Α Κατηγορίας: Κυπριακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Α Κατηγορίας: Από τι εξαρτώνται οι μισθοί των ποδοσφαιριστών και κατά πόσο οι μισθοί «επηρεάζουν» τα λεπτά συμμετοχής. Λοΐζος Χρυσοστόμου φοιτητής τμήματος οικονομικών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005. Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005. Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet.gr Πρόταση συνεργασίας Χορηγία και υποστήριξη της Ακαδημίας ποδοσφαίρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η Πετοσφαίριση ή αλλιώς Βόλεϊ όπως είναι πιο

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Σύμφωνα με τον νέο αθλητικό σχεδιασμό Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο που φιλοξενεί και

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Σύμφωνα με τον νέο αθλητικό σχεδιασμό Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο που φιλοξενεί και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΡΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Β Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Η Ε. Π. Σ Χανίων αφού έλαβε υπ όψη: 1.Το καταστατικό της. 2.Τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2012-2013 Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 126 η Ετήσια Γενική Συνάντηση του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) 3 Μαρτίου 2012 Pennyhill Park Hotel, Surrey,

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη του 3 ου «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ

Προκήρυξη του 3 ου «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ Προκήρυξη του 3 ου «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ Ο Σύλλογος Δρομέων Πρέβεζας σε συνεργασία με τον Δήμο Πρέβεζας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16 Ιουλίου 2012 Οµοσπονδία Μπιλιάρδου Κύπρου CYPBF Σελίδα - 2 - από 14 Contents Κανονισμοί... - 3 - Γενικές οδηγίες για της αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω.

Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω. Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω. Σκοπός σας είναι να είστε ο πρώτος παίκτης που θα ξεφωρτωθεί όλες του τις κάρτες. Το τοτέμ τοποθετείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Σ.Ε.Σ.Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Σ.Ε.Σ.Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Σ.Ε.Σ.Α.Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΜΕΧΡΙ 12 ΠΑΙΚΤΕΣ (7 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ 5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ) ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων

Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων Πολυτεχνείο Κρήτης Αυτόνομοι Πράκτορες 2012-2013 Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων Δουγιάκης Λάζαρος 13 Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Αθλητικό Κέντρο Ε.Π.Σ. Πιερίας, Τ.Κ.: 60100 Ν. Έφεσος, Τ.Θ.: 135 Τηλέφωνο: +30-2351027565, (Fax) : +30-2351038165 www.epspierias.gr, e-mail: epspierias@epspierias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως.

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως. Η Soccerworldcyprus διοργανώνει το καθιερωμένο Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου Αγίας Νάπας με την επωνυμία Ayia Napa Youth Soccer Festival από τις 6 μέχρι και τις 11 Απριλίου του 2012. Η όλη διοργάνωση πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

28/04 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004)

28/04 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004) ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004) Τηλ. 210 9946964 / 2130056624 Φαξ. 2130056625 e-mail : teamsporteam@gmail.com www.sportteam.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ CENTRAL & SOUTH ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΑΣ PELOPONNISE UNION ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ OF BASKETBAL CLUBS ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 34-241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ARISTOTELOUS 34 241 00 KALAMATA ΤΗΛ. ΦΑΞ (27210-)93433

Διαβάστε περισσότερα

Καλαθοσφαίριση σε αναπηρικό αμαξίδιο wheelchair basketball

Καλαθοσφαίριση σε αναπηρικό αμαξίδιο wheelchair basketball Καλαθοσφαίριση σε αναπηρικό wheelchair basketball Σοφία Μπάτσιου Οκτώβρης 2013 Καλαθοσφαίριση σε αναπηρικό (Wheelchair basketball) Άτομα με κινητικά προβλήματα Αναπηρικό Ο αγώνας διεξάγεται στο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012 Εισαγωγή Το ενδιαφέρον των Ελλήνων για τους φετινούς Ολυμπιακούς καταγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρητική Αξιολόγηση Ελληνικού Ποδοσφαίρου με βάση τα Πειθαρχικά Παραπτώματα

Συγκρητική Αξιολόγηση Ελληνικού Ποδοσφαίρου με βάση τα Πειθαρχικά Παραπτώματα Συγκρητική Αξιολόγηση Ελληνικού Ποδοσφαίρου με βάση τα Πειθαρχικά Παραπτώματα Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Ακαδημαϊκός, Distinguished Research Professor of Audencia Nantes School of Management Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Η Σ 11 99 77 88 Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ αφού έλαβε υπόψη της: 1. - Το Καταστατικό της και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Συλλόγου Volley Α.Ο. Παλλήνη

Συνοπτική Παρουσίαση Συλλόγου Volley Α.Ο. Παλλήνη Συνοπτική Παρουσίαση Συλλόγου Volley Α.Ο. Παλλήνη O σύλλογός µας ιδρύθηκε πριν από 24 χρόνια µε σκοπό την προώθηση του αθλήµατος της πετοσφαίρισης και για να προσφέρει στην νεολαία της Παλλήνης µια δηµιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... IX ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες [1] Σύνταγμα της Ελλάδος [1975/1986/2001]...3 [2] Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Σωστή τοποθέτηση στο χώρο: κλείνει διαδρόμους πάσας, αντιλαμβάνεται την μεγάλη πάσα και παίρνει το απαιτούμενο βάθος

Σωστή τοποθέτηση στο χώρο: κλείνει διαδρόμους πάσας, αντιλαμβάνεται την μεγάλη πάσα και παίρνει το απαιτούμενο βάθος του Γιάννη Σχοιναράκη* ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ατομική τακτική Σωστή τοποθέτηση στο χώρο: κλείνει διαδρόμους πάσας, αντιλαμβάνεται την μεγάλη πάσα και παίρνει το απαιτούμενο βάθος Μονομαχία στην πλάτη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM

ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM Η Arsenal FC είναι μία από τις αρχαιότερες και ιστορικότερες ομάδες της Αγγλίας με μια συνεχή παρουσία στην Α Εθνική Κατηγορία από το 1919. Οι Arsenal Soccer

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός. Αγωνιστική περίοδος

Κανονισμός. Αγωνιστική περίοδος Κανονισμός Αγωνιστική περίοδος 2014-2015 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι παρακάτω βασικές αρχές του RespectCUP είναι απαράβατοι κανόνες οδηγίες που διέπουν το τουρνουά και ισχύουν σε όλη την διάρκεια της αγωνιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

6. Για τον προπονητή μόνον οι τεχνικές και προπονητικές γνώσεις είναι απαραίτητες για την προπόνηση. Οι διοικητικές γνώσεις δεν είναι απαραίτητες.

6. Για τον προπονητή μόνον οι τεχνικές και προπονητικές γνώσεις είναι απαραίτητες για την προπόνηση. Οι διοικητικές γνώσεις δεν είναι απαραίτητες. 1. Μια εμπορική επιχείρηση και ένας αθλητικός οργανισμός δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά Σωστό Λάθος 2. Οι αλλαγές του περιβάλλοντος (οικονομικές, κοινωνικές) μέσα στο οποίο λειτουργεί ο αθλητικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εννέα χρόνια έχουν περάσει από τότε που δημιουργήθηκαν τα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ, με τη σημερινή τους μορφή, το καλοκαίρι του 2005.

Εννέα χρόνια έχουν περάσει από τότε που δημιουργήθηκαν τα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ, με τη σημερινή τους μορφή, το καλοκαίρι του 2005. Εννέα χρόνια έχουν περάσει από τότε που δημιουργήθηκαν τα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ, με τη σημερινή τους μορφή, το καλοκαίρι του 2005. Ένας από τους ανθρώπους που ξεκίνησαν τότε τη νέα αυτή προσπάθεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION Ολυμπιακό Μέγαρο Κύπρου, Αμφιπόλεως 21, Στρόβολος, Τ.Θ. 24999, 1306 Λευκωσία. Τηλ. +357 22449830, Φαξ. +357 22449835/6 Olympic House, 21

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ Κριτήρια επιλογής θέματος 1. Ενδιαφέρον 2. Διασκεδαστικό 3. Γνώσεις πάνω στο θέμα 4. Συναρπαστικό 5. Επίκαιρο Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Όπως όλοι γνωρίζουμε η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Γίνονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΚΥΠΡΟΣ ΝΕΩΝ ΙΝΣΜΠΡΟΥΓΚ/ΑΥΣΤΡΙΑ. 1 οι ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ. Κύπρος συμμετείχε φέτος στους 1ους Χειμερινούς

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΚΥΠΡΟΣ ΝΕΩΝ ΙΝΣΜΠΡΟΥΓΚ/ΑΥΣΤΡΙΑ. 1 οι ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ. Κύπρος συμμετείχε φέτος στους 1ους Χειμερινούς 1 οι ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΝΕΩΝ ΙΝΣΜΠΡΟΥΓΚ/ΑΥΣΤΡΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2012/1-2 ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΚΥΠΡΟΣ Η Κύπρος συμμετείχε φέτος στους 1ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, που πραγματοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΩΝ 26-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΠΙΕΡΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΩΝ 26-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΠΙΕΡΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΩΝ 26-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΠΙΕΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Καλώς ήρθατε...!!! Το MYTIKAS CUP κλείνει φέτος 16 χρόνια διοργάνωσης και αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο πρόβλημα της νεανικής εγκληματικότητας. Αρχικά επισημαίνει πως η αύξηση του φαινομένου οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2015 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής & ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκεκριμένο Προσωπικό........ 2 Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού.... 2 Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις.... 2 Επιχορηγήσεις για διοργάνωση αγώνων εσωτερικού.... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Τμήμα: Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

48 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ QUBICAAMF

48 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ QUBICAAMF ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 29/10/2012(ΔΕΥΤΕΡΑ) - 4/11/2012(ΚΥΡΙΑΚΗ) (Υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ) Επιπλέον χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 1520 Δώρο παιχνίδια μπόουλινγκ σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες;

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; Οι αλματώδεις πρόοδοι συνήθως αποδίδονται από τους γονείς στο ταλέντο και τα εξαιρετικά προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6Χ6 : PALLINI CLUB, ΑΜΑΖΩΝΟΣ 4, ΠΑΛΛΗΝΗ :45 ΕΥΡΩ / ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6Χ6 : PALLINI CLUB, ΑΜΑΖΩΝΟΣ 4, ΠΑΛΛΗΝΗ :45 ΕΥΡΩ / ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6Χ6 1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ :1 ο EXPRESS ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ :1 ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗ, 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΛΗΞΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 3.ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : PALLINI CLUB, ΑΜΑΖΩΝΟΣ 4, ΠΑΛΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΤΑΡΑ 48- ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.: 20100 Τηλ.: 27410 22258 FAX: 27410 23748 ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Νο: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:... ΟΜΙΛΟΣ:... Στο γήπεδο: Ημερομηνία:.

Διαβάστε περισσότερα

INTERSPORT Soccer Challenge 2013

INTERSPORT Soccer Challenge 2013 INTERSPORT Soccer Challenge 2013 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Η INTERSPORT σε συνεργασία µε το Sportcamp προκηρύσσουν τη διεξαγωγή πανελληνίου τουρνουά ανεξαρτήτων οµάδων µίνι ποδοσφαίρου. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΆΘΕ ΠΑΙΧΝΊΔΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΉ

ΚΆΘΕ ΠΑΙΧΝΊΔΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΉ ΚΆΘΕ ΠΑΙΧΝΊΔΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΉ Τα Trikala BC ξεκίνησαν την πορεία τους στο ελληνικό μπάσκετ ως Αίολος Τρικάλων το 1993. Μετά από μία πολυετή και αξιοπρόσεκτη πορεία στα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΣΚΑΘ ο Αίολος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καρνέζης στα Γιάννενα έφτασε τις 11 συμμετοχές σε πέντε σεζόν με τον Παναθηναϊκό και είναι ο πορτιέρο που έχει καταφέρει να διχάσει!

Ο Καρνέζης στα Γιάννενα έφτασε τις 11 συμμετοχές σε πέντε σεζόν με τον Παναθηναϊκό και είναι ο πορτιέρο που έχει καταφέρει να διχάσει! Ο Καρνέζης στα Γιάννενα έφτασε τις 11 συμμετοχές σε πέντε σεζόν με τον Παναθηναϊκό και είναι ο πορτιέρο που έχει καταφέρει να διχάσει! Ο 27χρονος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού σίγουρα από το βράδυ της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 27/04 ΕΩΣ 30/04 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Η εταιρεία Sport Team διοργανώνει το Πασχαλινό Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Easter Cup Sofiko Ranch στο Σοφικό Κορινθίας στις 25-28/04/. Μία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ "Τεχνικές και κινητικές απαιτήσεις καθώς και γρήγοροι βηματισμοί " Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους λόγους για τους οποίους η καλαθοσφαίριση σε αναπηρικό αμαξίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BEACH VOLLEY 2014 Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης OAKA Ανοιχτό Κολυμβητήριο Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι 210.68.01.992

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Γεώργιος Γκανάτσιος, MSc Προϊστάμενος Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Ευόσμου, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμ.Προτερ. ΤΜΗΜΑ Α Φ.125/130140/Β6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΣ ΑΛΦΑ OPEN 2015»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΣ ΑΛΦΑ OPEN 2015» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΣ ΑΛΦΑ OPEN 2015» Ο ΑΣ ΑΛΦΑ, σε συνεργασία με τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. και υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., προκηρύσσει το 1 ο ανοικτό πρωτάθλημα «ΑΣ ΑΛΦΑ», για ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Είναι δεδομένη η ανάγκη αλλαγών σε επίπεδο αθλητικού σχεδιασμού στον ΣΕΓΑΣ, ώστε να αντανακλά τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και - κυρίως - τα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο.

Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο. Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 Άρθρο 1 Ορισμοί... 1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής... 3 Άρθρο 3 Γενική Αρχή... 4 Άρθρο 4 Υπαιτιότητα Απόπειρα Συμμετοχή...

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Δομή Κεφάλαια 1. Εισαγωγή- αναφορά στο θέμα της εργασίας 2. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ Γιάννης Αθαναηλίδης - Κώστας Κολωνιάρης - Χάρης Παπάζογλου. Τεχνική Διεύθυνση Μάνος Μουλιανιτάκης. Κανόνες και Κανονισμοί 2013

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ Γιάννης Αθαναηλίδης - Κώστας Κολωνιάρης - Χάρης Παπάζογλου. Τεχνική Διεύθυνση Μάνος Μουλιανιτάκης. Κανόνες και Κανονισμοί 2013 Ε.Φ.Ο.Α. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ Γιάννης Αθαναηλίδης - Κώστας Κολωνιάρης - Χάρης Παπάζογλου Τεχνική Διεύθυνση Μάνος Μουλιανιτάκης Κανόνες και Κανονισμοί 2013 Αγόρια-Κορίτσια κάτω των 12/14/16/18 Ετών Εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Προσωπικό Γραφείου Αθλητισμού Δρ. Εύρος Δημοσθένους : Λειτουργός Πανεπιστημίου (Υπεύθυνος Γραφείου Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκό τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου.

Πανευρωπαϊκό τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου. Στο ξενοδοχείο PHAEDRA BEACH, το οποίο αποτελεί ένα από τα ωραιότερα ξενοδοχεία της Κρήτης, στις εξαιρετικές εγκαταστάσεις του ARENA SPORTS CENTER και στο δημοτικό γήπεδο ΜΑΛΙΩΝ με φυσικό χλοοτάπητα, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, προπονητές, Για έβδομη συνεχή χρονιά, το Fight Club Galatsi και η Theofanous Elite Team είναι συνεπής στο ραντεβού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΜΟΒΙΑΚ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Α.Ο. - Ε.Θ.Κ Έδρα: Καθιανά Ακρωτηρίου Χανίων -Τηλ/Fax: 2821063713 www.panakrotiriakos.com info@panakrotiriakos.com ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Το Όραμά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ (από την προνηπιακή έως στη γυµνασιακή ηλικία) Για τη διατήρηση και διεύρυνση του ενδιαφέροντος των νέων παικτών είναι θεµελιώδες ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ και µάλιστα τακτικά (κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή «Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή Γούδας Μάριος, Χασάνδρα Μαρία, Παπαχαρίσης Βασίλης, Γεροδήµος Βασίλης H παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό την περιγραφή και εξήγηση του σκεπτικού και των κύριων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα