Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΑΙΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΑΙΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (2000-2005)"

Transcript

1 Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΑΙΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ( ) του Τηλέμαχου Αθανασίου Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2007 Εγκεκριμένο από το Καθηγητικό σώμα: 1 ος Επιβλέπων : Γιώργος Δογάνης 2 ος Επιβλέπων : Ιωάννης Θεοδωράκης 3 ος Επιβλέπων : Σίμος Βλαχόπουλος

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τηλέμαχος Αθανασίου: Η σχέση της κρισιμότητας αγώνων ποδοσφαίρου με τη δημιουργία βίαιων επεισοδίων στα Εθνικά πρωταθλήματα της Ελλάδας και της Κύπρου ( ). (Υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Γιώργου Δογάνη) Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τη σχέση της κρισιμότητας των αγώνων ποδοσφαίρου, με τη δημιουργία βίαιων επεισοδίων στα Εθνικά πρωταθλήματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Η έρευνα καλύπτει την περίοδο και το σύνολο των 2034 αγώνων (n=2034) που εξετάστηκαν, αναλύθηκε μέσω των δημοσιευμάτων των εφημερίδων της ίδιας περιόδου. Κάθε αγώνας χαρακτηρίστηκε σύμφωνα με τέσσερα κριτήρια που ήταν ο βαθμός επικινδυνότητας του, το βαθμολογικό του ενδιαφέρον, η εντοπιότητα των ομάδων και η τυχόν αναφορά βίαιων επεισοδίων. Τα δεδομένα, καταχωρήθηκαν στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS και αναλύθηκαν με τη μη παραμετρική μέθοδο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κρισιμότητα των αγώνων συσχετίστηκε σημαντικά με την ύπαρξη επεισοδίων (r= -.226, p<0.01), με την επικινδυνότητα των αγώνων (r= -.456, p<0.01), με την εντοπιότητα των ομάδων (r= -.125, p<0.01) και με το βαθμολογικό ενδιαφέρον των αγώνων (r= -.590, p<0.01). Σημαντικές συσχετίσεις, επίσης, παρατηρήθηκαν μεταξύ της επικινδυνότητας με την εντοπιότητα των ομάδων (r=.248, p<0.01), το βαθμολογικό ενδιαφέρον (r=.239, p<0.01) και την ύπαρξη επεισοδίων (r=.300, p<0.01). Ακόμη, εξίσου σημαντικές συσχετίσεις, παρατηρήθηκαν μεταξύ της εντοπιότητας με την επικινδυνότητα (r=.248, p<0.01) και την ύπαρξη επεισοδίων (r=.068, p<0.01), επίσης μεταξύ του βαθμολογικού ενδιαφέροντος με την επικινδυνότητα (r=.239, p<0.01) και την ύπαρξη επεισοδίων (r=.122, p<0.01) και τέλος, μεταξύ της ύπαρξης επεισοδίων με την επικινδυνότητα (r=.300, p<0.01), με την εντοπιότητα (r=.068, p<0.01) και το βαθμολογικό ενδιαφέρον των αγώνων (r=.122, p<0.01). Τα πιο πάνω αποτελέσματα συμφωνούν με την αρχική υπόθεση της έρευνας, ότι, δηλαδή, η κρισιμότητα των αγώνων ποδοσφαίρου σχετίζεται σημαντικά, με τη δημιουργία βίαιων επεισοδίων, στα Εθνικά Πρωταθλήματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Λέξεις-Κλειδιά: βία, θεατές, επεισόδια, ποδόσφαιρο, χούλιγκαν.

3 ABSTRACT Telemachos Athanasiou: The relation between the significance of football games and the occurrence of violence incidents at the National leagues of Greece and Cyprus during the period 2000 to (Under the supervision of Professor Doganis Georgios) The aim of this study was to determinate the relationship between the signifigance of football games and the occurrence of violence incidents at the National leagues of Greece and Cyprus. The study covers the period from 2000 to 2005 and for this reason, the relevant amount of information, concerning 2034 games (n= 2034), was collected from the newspaper publications of the same period. The games were estimated accordingly under the four criteria of the danger risk of the games, the league table importance, the town origin of the clubs and the significance of the games. The selected data were inserted to the statistic program of SPSS/for Windows and have been analyzed with the nonparametric method. The results have shown the significant correlations between the significance of the games and the occurrence of violence incidents (r= -.226, p<0.01), the danger risk of the games (r= -.456, p<0.01), the town origin of the clubs (r= -.125, p<0.01) and the league table importance (r= -.590, p<0.01). Significant correlations have also been observed among the danger risk of the games and the town origin of the clubs (r=.248, p<0.01), the league table importance (r=.239, p<0.01) and the occurrence of violence incidents (r=.300, p<0.01). Furthermore, equally significant correlations were noted between the town origin of the clubs and the danger risk of the games (r=.248, p<0.01) and the occurrence of violence incidents (r=.068, p<0.01). A level of equal importance correlations had also been observed, between the league table importance and the danger risk of the games (r=.239, p<0.01) and the occurrence of violence incidents (r=.122, p<0.01). Last, significant correlations have been observed between the occurrence of violence incidents and the danger risk of the games (r=.300, p<0.01), the town origin of the clubs (r=.068, p<0.01) and the league table importance (r=.122, p<0.01).the above observations contribute to the establishment of the initial hypothesis that is the significance of football games correlated with the occurrence of violence incidents at the National Leagues of Greece and Cyprus. Key -Words: violence, aggression, spectators, soccer, hooligan.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ i ABSTRACT ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ iii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ.iv ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ.v Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 Χουλιγκανισμός και βία στα γήπεδα 4 ΙΙ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 6 Θεωρίες 6 Έρευνες 8 Σημασία της έρευνας 12 Ερευνητική και μηδενική υπόθεση της έρευνας..12 Σκοπός της έρευνας..12 Περιορισμοί-οριοθετήσεις της έρευνας 12 ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13 Δείγμα..13 Σχεδιασμός έρευνας.13 Τεστ ανεξαρτησίας των μεταβλητών...15 ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.17 Τομεογράμματα 19 Συσχέτιση Μεταβλητών...22 Μη Παραμετρική συσχέτιση...24 Σύγκριση των πρωταθλημάτων Ελλάδας-Κύπρου..25 V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ..28 VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ VIΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Οι αγώνες υψηλής επικινδυνότητας Οι ομάδες και οι νομοί / επαρχίες της έρευνας Η βία στο Ελληνικό ποδόσφαιρο Η βία στο Κυπριακό ποδόσφαιρο Στατιστικά στοιχεία της έρευνας...47 VIII. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...58

5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1. Τεστ ανεξαρτησίας των μεταβλητών, chi square test ( x²)...16 Πίνακας 2. Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών των αγώνων μεγάλης και μικρής επικινδυνότητας Πίνακας 3. Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών της εντοπιότητας των Ομάδων Πίνακας 4. Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών της βαθμολογικής σημασίας των αγώνων.17 Πίνακας 5. Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών των αγώνων στους οποίους είχαμε αναφορά σε επεισόδια.18 Πίνακας 6. Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών των αγώνων μικρής και μεγάλης κρισιμότητας..18 Πίνακας 7. Συσχέτιση της ύπαρξης επεισοδίων με την επικινδυνότητα των αγώνων 22 Πίνακας 8. Συσχέτιση της ύπαρξης επεισοδίων με την εντοπιότητα των ομάδων 22 Πίνακας 9. Συσχέτιση της ύπαρξης επεισοδίων με την βαθμολογική σημασία των αγώνων 23 Πίνακας 10. Συσχέτιση της ύπαρξης επεισοδίων με την κρισιμότητα των αγώνων 23 Πίνακας 11. Μη παραμετρική συσχέτιση των μεταβλητών 25 Πίνακας 12. Κατανομή συχνοτήτων των αγώνων μικρής και μεγάλης κρισιμότητας στο πρωτάθλημα Α Εθνικής 26 Πίνακας 13. Κατανομή συχνοτήτων εντοπιότητας των ομάδων στο πρωτάθλημα Α Εθνικής. 26 Πίνακας 14. Συχνότητες εμφάνισης βίαιων επεισοδίων ανά χρονολογική περίοδο στο πρωτάθλημα Α Εθνικής.26

6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 1: Τα ποσοστά των αγώνων μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας..19 Σχήμα 2: Τα ποσοστά εντοπιότητας των ομάδων 19 Σχήμα 3: Τα ποσοστά των αγώνων μικρού και μεγάλου βαθμολογικού ενδιαφέροντος...20 Σχήμα 4: Τα ποσοστά εμφάνισης βίαιων επεισοδίων..20 Σχήμα 5: Ποσοστά συχνοτήτων αγώνων μεγάλης και μικρής κρισιμότητας..21 Σχήμα 6: Τα συνολικά ποσοστά των αγώνων που εξετάστηκαν.21 Σχήμα 7: Κατανομή των ποσοστών των αγώνων Α Εθνικής και Α Κατηγορίας..25

7 «Πιστεύω πως οι φίλαθλοι είναι κάτι σαν το δωδέκατο παίκτη της ομάδας τόσο σημαντικοί είναι για τη συνολική εικόνα του παιχνιδιού. Κι οι φίλαθλοι όμως, οι οπαδοί, πρέπει να γνωρίζουν πως υπάρχουν και γι αυτούς κανονισμοί: σεβασμός για την ομάδα, για τους αντιπάλους, για τους παίκτες στο γήπεδο, για τις γυναίκες στις εξέδρες, για τα παιδιά που εγγυώνται πως το ποδόσφαιρο, δε θα πεθάνει στο μέλλον. Έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στο παιχνίδι με τραγούδια, συνθήματα, κασκόλ αλλά ποτέ δεν πρέπει να προσβάλλουν τους άλλους. Η βία δεν πρέπει να συγχωρείται». ΕΝΤΣΟΝ ΑΡΑΝΤΕΣ ΝΤΟ ΝΑΣΙΜΕΝΤΟ ( Πελέ) Μάιος 2006

8 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ποδόσφαιρο από τη μέρα της γέννησης του ξεκίνησε ως ένα βίαιο άθλημα. Αρκεί κανείς να ανατρέξει στις ιστορικές πηγές για να διαπιστώσει ότι από την αρχή μετέδιδε το πάθος του και την ένταση του στους θεατές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επεισόδια. Το ποδόσφαιρο θα μπορούσε πολύ άνετα κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν έχει καταγωγή, όπως πολύ άνετα θα μπορούσε να πει πως έχει πολλές καταγωγές. Για να φτάσει στη σημερινή του μορφή πέρασε από πολλά στάδια. Οι διάφορες πηγές από ιστορικούς, συγγραφείς και καλλιτέχνες της εποχής τοποθετούν τους προγόνους του ποδοσφαίρου στα αρχαία χρόνια. Πριν από χιλιάδες χρόνια οι Κινέζοι έπαιζαν το «τσου-κου» ένα παρόμοιο άθλημα, το οποίο, πολύ γρήγορα, διαδόθηκε και στην Ιαπωνία (Mergiori, 1986). Παιζόταν με μια μπάλα δερμάτινη γεμισμένη με γυναικεία μαλλιά, που την κλωτσούσαν προς ένα τέρμα φτιαγμένο από μπαμπού ύψους 3-4μ. πίσω από το οποίο ήταν τεντωμένο δίκτυ φτιαγμένο από μετάξι. Γύρω στο 500 π.χ. το «τσου-κου» αποτελούσε μέρος της στρατιωτικής εκπαίδευσης των Κινέζων. Ένα χειρόγραφο του Λι Γιου, χρονολογημένο στο 50 π.χ., που διατηρείται στο Εθνολογικό Μουσείο του Μονάχου, μιλάει για την εισαγωγή του «τσου κου» στην Ιαπωνία και τη διοργάνωση αγώνων μεταξύ των δυο χωρών. Στην Αμερικάνικη ήπειρο οι αρχαίοι πολιτισμοί των Ίνκας, οι Ατζέκοι και οι Μάγιας έπαιζαν ένα παρόμοιο επίσης παιχνίδι. Από ένα Ινδιάνο ιστορικό με το όνομα Άουκλατζετ αναφέρεται πως οι Ατζέκοι έκλεψαν από τους Ινδιάνους το παιχνίδι και πως η φυλή των Ολμέγκα έλυνε τις διαμάχες με τη φυλή των Μάγιας διοργανώνοντας ένα αγώνα ποδοσφαίρου (Μπόμης, 2000) μέχρι τελικής παραιτήσεως του αντιπάλου. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε για κάποιο παιχνίδι με μπάλα στη λεκάνη της Μεσογείου προέρχονται από τα Ομηρικά έπη. Ο Όμηρος αναφέρει στην Οδύσσεια ότι η Ναυσικά, θυγατέρα του βασιλιά Αλκίνοου έπαιζε με τις υπηρέτριες στην ακτή με μια μπάλα. Ο Αλκίνοος για να διασκεδάσει μάλιστα το βασιλιά ζήτησε από δυο παλικάρια του παλατιού να χορέψουν μπροστά στο φιλοξενούμενο. Οι δυο χορευτές αμέσως μετά το χορό πήραν μια κόκκινη σφαίρα, φτιαγμένη από τον επιδέξιο τεχνίτη Πολύβιο, την οποία έριχνε ο ένας ψηλά και ο άλλος την έπιανε στον αέρα (Μουρατίδης, 1992). Στην αρχαία Ελλάδα μαθαίνουμε από τον Πολυδεύκη και τον Πλάτωνα για τον «επίσκυρο», που ουσιαστικά αποτελεί τον Έλληνα πρόγονο του ποδοσφαίρου (Μουρατίδης, 1992), ο οποίος αποτελούσε ένα σκληρό, βίαιο και επικίνδυνο παιχνίδι στο οποίο γίνονταν πολλά επεισόδια. Ονομαζόταν έτσι από τη γραμμή από σκύρα που διαχώριζε το γήπεδο. Στο παιχνίδι αυτό συμμετείχαν 2 ομάδες. Το γήπεδο όπου παιζόταν ο «επίσκυρος» ήταν οροθετημένο με πλάγιες γραμμές και από δυο μέρη της διαχωριστικής γραμμής. Αυτό που επιδίωκαν οι παίκτες των δυο ομάδων ήταν να πετάξουν τη μπάλα όσο πιο μακριά γινόταν στην περιοχή του αντιπάλου, με σκοπό να αναγκάσουν τους αντιπάλους να οπισθοχωρήσουν και να περάσουν τα όρια του γηπέδου τους. Έπρεπε πάντα οι αντίπαλοι να πιάσουν τη μπάλα στον αέρα, πριν αυτή ακουμπήσει το έδαφος. Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο «επίσκυρος» είναι ο πρόδρομος του ράγκμπι και μετέπειτα του ποδοσφαίρου. Ένα άλλο παιχνίδι ήταν το «άρπαστον» ή «φενίνδα» και παιζόταν επίσης με χέρια και πόδια (Μουρατίδης, 1992). Το παιχνίδι είχε αυτές τις ονομασίες λόγω του τρόπου που παιζόταν, χαρακτηριστικό γνώρισμα του οποίου ήταν το γεγονός ότι ένας

9 παίκτης άρπαζε (άρπαστον) και στη συνέχεια «εφενάκιζε» (φενίνδα), δηλ. προσποιούνταν ότι θα ρίξει τη μπάλα προς μια κατεύθυνση παρασύροντας τους αντιπάλους, ενώ την έριχνε άλλού. Το παιχνίδι αυτό παιζόταν με μικρή μπάλα. Το άρπαστον υιοθετήθηκε από τους αρχαίους Ρωμαίους με την ονομασία haspartum και το έπαιζαν κυρίως οι στρατιώτες και οι χωρικοί (Μπόμης, 2000). Αμέσως μετά τους Ρωμαίους, τα αγωνίσματα της μπάλας τα γνώρισαν οι Γαλάτες. Οι Ρωμαίοι κατακτητές διέδωσαν εκεί το άθλημα το οποίο συναντάμε στη Νορμανδία με την ονομασία «Σουλ» που είναι κέλτικη λέξη και σημαίνει ήλιος. Στο «σουλ» χρησιμοποιούσαν μια μπάλα παραγεμισμένη με άχυρα που την κλωτσούσαν με τα πόδια και έσπρωχναν με τα χέρια (Μπόμης, 2000). «Σουλ» έπαιζαν και στη Φλάνδρα και στη Βρετάνη, πιστεύοντας πως το παιχνίδι αυτό ξόρκιζε τα πονηρά πνεύματα. Και σ αυτούς τους αγώνες αναφέρονται εξάψεις παθών και επεισόδια μεταξύ παικτών και θεατών. Τελικά οι τοπικές αρχές απαγόρευσαν το άθλημα. Την ίδια εποχή που οι Γαλάτες ανέπτυξαν το «σουλ» η χρήση μπάλας ήταν γνωστή και στη Β. Αφρική. Εκεί ανέπτυξαν ένα παρόμοιο παιχνίδι με το «σουλ», το οποίο αποτελούσε κυρίως για τους Μαροκινούς και τους Βερβερίνους ένα μαγικό μέσο πρόκλησης βροχής, κατά την περίοδο της ξηρασίας (Μπόμης, 2000). Τα πρώτα χρόνια του Μεσαίωνα, το παιχνίδι με μπάλα, αποτελούσε, κυρίως, την έκφραση ανταγωνισμού ανάμεσα σε πόλεις και χωριά ή σε φατρίες των ίδιων περιοχών και παιζόταν με διαφορετικούς κανονισμούς από τόπο σε τόπο, πολύ διαφορετικούς από εκείνους της αρχαιότητας. Ο Ερρίκος ο Β της Αγγλίας έφτασε στο σημείο να απαγορέψει το παιχνίδι αυτό εξ αιτίας του υπερβολικού ενθουσιασμού που έδειχναν οι υπήκοοί του. Ένα χρονικό του Λονδίνου του 1175 αναφέρεται στους φόβους και τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, λόγω του επικίνδυνου και βίαιου τρόπου με τον οποίο παιζόταν το ποδόσφαιρο κατά την περίοδο του καρναβαλιού (Μπόμης, 2000). Την ίδια περίοδο στη Γαλλία παιζόταν η savate, παιχνίδι με μπάλα, στο οποίο χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά τα πόδια αλλά με τρόπο βίαιο (Διακογιάννης, 2002). Ο Μαρτάλιος σ ένα επίγραμμα του περιγράφει τους τύπους μπάλας που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι: την pilla paganica που χρησιμοποιούσαν κυρίως οι χωρικοί φτιαγμένη από δέρμα, γεμισμένη από πούπουλα και η follies, η οποία ήταν δερμάτινη και φουσκωμένη με αέρα (Mergiori, 1996). Στην Ιταλία το ποδόσφαιρο γνώρισε μεγάλη φήμη και ανάπτυξη στη Φλωρεντία, την εποχή των Μεδίκων (Μπόμης, 2000). Το λεξικό της Ακαδημίας του Κρούσκα που εκδόθηκε στη Βενετία τον 17 ο αιώνα δίνει τον εξής ορισμό για το ποδόσφαιρο: «Ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζεται στη Φλωρεντία, με δυο ομάδες σε παράταξη μάχης με μια μπάλα φουσκωμένη αέρα, και μοιάζει με τη σφαιρομαχία που πέρασε από τους Έλληνες στους Λατίνους και από τους Λατίνους σ εμάς». Αν και το ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή αποτελούσε προνόμιο των ευγενών, οι βιαιότητες και τα επεισόδια ήταν τόσο μεγάλα που στην Πίζα, το Συμβούλιο των Γερόντων αποφάσισε την απαγόρευση του και απείλησε με μεγάλες ποινές όσους θα συνέχιζαν να παίζουν το άθλημα στην πλατεία της Μητρόπολης και του Νεκροταφείου (Διακογιάννης, 2000). Οι ομάδες στο Φλωρεντίνικο ποδόσφαιρο ονομάζονταν partiti και ήταν δυο: οι Πράσινοι της αριστερής όχθης του ποταμού Άρδου και οι Λευκοί της δεξιάς όχθης. Πράσινοι και Λευκοί χωρισμένοι στις 2 πλευρές του ποταμού Άρδου έπαιζαν με μια δερμάτινη μπάλα για τη νίκη και το λάφυρο το οποίο έπαιρνε μετά από δοξολογία ο

10 αρχηγός της νικήτριας ομάδας, για να το χαρίσει σε μια γυναίκα της αρεσκείας του. Ο χώρος όπου γινόταν η συνάντηση ήταν η πλατεία της Santa Grotse (Mergiori, 1986). Στην Κορνουάλη παιζόταν το hurling (Αυγερινός, 1989) και μάλιστα είχε δυο μορφές: στην Ανατολική Κορνουάλη παιζόταν με τέρματα και στη Δυτική Κορνουάλη παιζόταν χωρίς τέρματα. Οι χρονογράφοι του 16 ου και 17 ου αιώνα γράφουν για το παιχνίδι του hurling: το πρώτο με τα τέρματα παιζόταν με παίκτες ή και περισσότερους σε ένα ανοιχτό χώρο με δύο τέρματα. Τα τέρματα είχαν άνοιγμα 8-10 πόδια και απείχε το ένα από το άλλο πόδια. Η μπάλα έπρεπε να μεταφερθεί μέσα στο αντίπαλο τέρμα αλλά πάσες μπορούσε να δώσει κανείς μόνο πίσω και όχι μπροστά. Από τη στιγμή που ο παίκτης έπαιρνε τη μπάλα με τα πόδια έπρεπε να ξεφύγει από τους αντιπάλους που προσπαθούσαν με γροθιές στο στήθος να του πάρουν τη μπάλα. Το παιχνίδι αποτέλεσε μια παραλλαγή του μετέπειτα ράγκμπι και είχε άμυνα και επίθεση. Το hurling χωρίς τέρματα έμοιαζε περισσότερο με πεδίο μάχης, αφού ο αγωνιστικός χώρος ήταν περίπου 4,5-6 χιλιόμετρα και δεν είχε συγκεκριμένο αριθμό παικτών. Η απόσταση αυτή χώριζε δυο χωριά ή δυο κοινότητες και τελικές γραμμές θεωρούνταν τα πρώτα σπίτια των οικισμών. Μεταξύ τους παρεμβάλλονταν δάση, ποτάμια, λόφοι και βουνά και σκοπός ήταν να μεταφερθεί η μπάλα από την μια άκρη στην άλλη ακόμη και με τη χρήση αλόγων. Ο νεότερος πρόδρομος του ποδοσφαίρου θεωρείται το football που αναπτύχθηκε στην Αγγλία στις αρχές του 19 ου αιώνα. Το 1863 ιδρύεται στην Αγγλία η Football Association που αναλαμβάνει να συντάξει τους πρώτους επίσημους κανονισμούς. Στη συνέχεια σε μια προσπάθεια να μειώσουν τη βία και την επιθετικότητα εισήχθησαν και νέοι κανονισμοί: 1874: απαγορεύτηκε το λάκτισμα, κτύπημα και η τρικλοποδιά σε αντίπαλο. 1880: καθιερώθηκε το ελεύθερο λάκτισμα 1884: εισήχθηκε ο θεσμός του διαιτητή σαν «εξωτερικός έλεγχος» 1909: εισάγεται η ποινή της αποβολής σε παίκτη που ενεργεί αντιαθλητικά 1970: καθιερώνεται η κίτρινη και κόκκινη κάρτα. Στην Ελλάδα το άθλημα διαδόθηκε το 1890 όπου Άγγλοι ναυτικοί φτάνοντας στο λιμάνι του Πειραιά, έκαναν επίδειξη του αθλήματος. Στους Ολυμπιακούς αγώνες μάλιστα του 1896 το ποδόσφαιρο ήταν στο πρόγραμμα των αγώνων, αλλά επειδή οι συμμετοχές ήταν λίγες έγιναν μόνο αγώνες επίδειξης με μοναδικό καταγεγραμμένο σκορ το Δανία Σμύρνη 15-0 (Μπόμης, 2000). Το 1899 με την ίδρυση από τον ΣΕΓΑΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (Ε.Π.Ο) εκδόθηκε η πρώτη κυβερνητική προκήρυξη αγώνων ποδοσφαίρου και το 1906 διεξάγονται οι πρώτοι Πανελλήνιοι Αγώνες Ποδοσφαίρου. Προηγουμένως οι πρώτες προσπάθειες εισαγωγής του αθλήματος στην Ελλάδα έγιναν γύρω στο 1895, όταν ο ομογενής Α. Βλαστός μετέφρασε από τα Αγγλικά σε φυλλάδιο τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, το οποίο το 1896, συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων (Διακογιάννης, 2000). Στην Κύπρο το ποδόσφαιρο μεταφέρθηκε από τους Άγγλους στις αρχές του 20 ου αιώνα. Η συστηματική του καλλιέργεια άρχισε από την Αγγλική Σχολή που ίδρυσαν οι ίδιοι το 1900 στα πρότυπα των Αγγλικών σχολείων. Αρχικά οι Άγγλοι έπαιζαν μόνο μεταξύ τους, το 1900, όμως, έγινε ο πρώτος επίσημος αγώνας που έχει καταγραφεί μεταξύ Άγγλων και Κυπρίων. Στην πάροδο του χρόνου οι διάφορες

11 πολιτιστικές λέσχες του νησιού ιδρύουν ποδοσφαιρικές ομάδες με πρώτες την Ανόρθωση Αμμοχώστου το 1911, το ΑΠΟΕΛ το 1926, την ΑΕΛ το 1930 και την Τουρκοκυπριακή Τσεττιν Καγιά το 1932 κ.α.. Το 1930 διοργανώθηκε το πρώτο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Μέχρι το 1934, οπόταν ιδρύθηκε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (Κ.Ο.Π.), τα εκάστοτε σωματεία διοργάνωναν τα πρωταθλήματα πόλεων. Η Κ.Ο.Π. είναι η πρώτη ανεξάρτητη ομοσπονδία στην ιστορία του Κυπριακού αθλητισμού. Είναι μέλος της FIFA από το 1948 και της UEFA από το Χουλιγκανισμός και Βία στα Γήπεδα. «Χουλιγκανισμός είναι η καταστρεπτική συμπεριφορά συνήθως νεαρών συμμοριών. Η προέλευση της είναι άγνωστη. Συχνά συνδυάζεται στο υποσυνείδητο με το παιχνίδι και την υποστήριξη κάποιας ποδοσφαιρικής ομάδας» (Poutvaara, 2004). Ο όρος «χούλιγκαν» όπως εξηγεί το Αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης, πρωτοεμφανίστηκε στη Βρετανία στα τέλη του 19 ου αιώνα και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 1898, κυρίως σε αστυνομικές αναφορές. Οι εκδοχές για την προέλευση του είναι αρκετές και σχεδόν όλες έχουν να κάνουν με τον ένα ή άλλο τρόπο με την Ιρλανδία. Η επικρατέστερη πάντως, αφορά τον Πάτρικ Χούλιγκαν και προέρχεται από το βιβλίο Hooligan Nights που έγραψε ο Κλάρενς Ρούκ το Ο Πάτρικ Χούλιγκαν σύμφωνα με το βιβλίο ήταν ένας νεαρός Ιρλανδός που επιβίωνε εκείνα τα χρόνια στο Λονδίνο με μικροαπατεωνιές. Κάποια στιγμή όμως έφτασε να δολοφονήσει και να συλληφθεί, να καταδικαστεί και να πεθάνει στη φυλακή. Έτσι η λέξη χούλιγκαν πέρασε στα αστυνομικά δελτία και από κει στην καθημερινότητά μας. Μάλιστα, σύμφωνα με το βιβλίο, ο Πάτρικ πάντα συνοδευόταν από μια παρέα που δε δίσταζαν σε κάθε ευκαιρία να δημιουργούν φασαρίες και επεισόδια. Το ποδόσφαιρο, ως άθλημα επαφής, υπήρξε από την αρχή επικίνδυνο και βίαιο, όπως και πολλά αθλήματα κατά την αρχαιότητα. Από τον Όμηρο μαθαίνουμε για τη μονομαχία του Έκτορα και του Αχιλλέα που οδήγησε στην εξόντωση του ενός, ενώ από τον Παυσανία στην «Περιήγηση της Ελλάδος» μαθαίνουμε πως οι αγώνες πυγμαίας διεξάγονταν μέχρι τελικής εξοντώσεως του αντιπάλου. Η βίαιη συμπεριφορά των αθλητών οδήγησε και τους θεατές σε ανάλογες διαθέσεις και καταστάσεις. Τα αθλητικά γεγονότα άρχισαν να μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο με αποτέλεσμα συχνά να συμβαίνουν έκτροπα και επεισόδια. Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα στη Χίο για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονταν, κατά τη διεξαγωγή των Διονυσίων και μοιάζουν πάρα πολύ με τα αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται σήμερα σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου (Piotrowski, 2004). Σημειωτέον είναι, επίσης, ότι στους Δελφούς κατά τη διάρκεια των αγώνων υπήρχε ποτοαπαγόρευση προς αποφυγήν εκδήλωσης ανεπιθύμητων ενεργειών από τους θεατές.. Στο Μουσείο της Νάπολης υπάρχει μια τοιχογραφία που τοποθετείται στο 59π.Χ. και απεικονίζει διαπληκτισμούς μεταξύ θεατών ενός αγώνα. Στη συνέχεια οι χώροι διεξαγωγής των αγώνων έγιναν μεγαλύτεροι, με κορυφαίο το Κολοσσιαίο που χωρούσε στα 80μ.Χ. 50 χιλιάδες θεατές (Godstein, 1999). Τόσο στην Αναγέννηση όσο και στο Βυζάντιο παρατηρούμε την οργάνωση των θεατών σε ομάδες με δική τους ιδεολογία, διακριτικά, σύμβολα κ.λ.π. Στη Φλωρεντία, την εποχή των Μεδίκων, οι Πράσινοι και οι Βενετοί είχαν αδιαφιλονίκητη κόντρα, ενώ στο Βυζάντιο ο Προκόπιος μας αναφέρει τον τεράστιο φανατισμό που επικρατούσε μεταξύ των

12 διάφορων φατριών και δήμων στα θεάματα του ιπποδρόμου. Το 532 στην Κωνσταντινούπολη στα επεισόδια που συνέβησαν στη γνωστή Στάση του Νίκα σφαγιάστηκαν πάνω από 30 χιλιάδες άτομα. Οι ιπποτικοί αγώνες του Μεσαίωνα με τα περίφημα Τουρναμέντα (κονταρομαχίες) άφηναν στο πέρας τους, επίσης, πολλούς νεκρούς. Το Μεσαίωνα, μάλιστα, το Ανώτατο Συμβούλιο των Γερόντων της Πίζας αναγκάστηκε να απαγορέψει το ποδόσφαιρο γιατί δημιουργούσε τεράστια αναστάτωση και επεισόδια (Διακογιάννης, 2000). Πηγές του 14 ου αιώνα που αναφέρονται στο football, που παιζόταν στην Αγγλία, μαρτυρούν πως το άθλημα αυτό ήταν τόσο βίαιο και επικίνδυνο που από το 1324 μέχρι το 1615 οι διάφοροι βασιλιάδες προσπάθησαν να το απαγορέψουν με 23 συνολικά διατάγματα (Αυγερινός, 1989). Το λαϊκό εκείνο football δεν έμοιαζε με το σημερινό. Δεν είχε κανονισμούς και παιζόταν με πάνω από 100 παίκτες καθ ομάδα. Από πρακτικά του δικαστηρίου της πολιτείας του Middlesex μαθαίνουμε τη δίκη μιας ομάδας πάνω από 100 ατόμων που πρωταγωνίστησαν σε πρωτοφανή επεισόδια κατά τη διεξαγωγή του football. Το 1608 απαγορεύτηκε το παιχνίδι και στο Μάντσεστερ γιατί οι κάτοικοι της πόλης τρομοκρατούνταν από το παιχνίδι. Στα νεότερα χρόνια, αφού το ποδόσφαιρο οργανώθηκε και πήρε τη σημερινή του μορφή, τα περιστατικά βίας δεν εκλείπουν. Οι θεατές είναι πλέον οργανωμένοι σε ομάδες και έχουν όπως και τις παλιές εποχές δικά τους χρώματα, σύμβολα και ιδεολογία (Haley, 2001). Το πρώτο κρούσμα βίας στα γήπεδα που συνδεόταν καθαρά με το ποδόσφαιρο έγινε τη δεκαετία του 1950 στη Βρετανία.. Από τη δεκαετία του 80 υπάρχει μια αλματώδης αύξηση της βίας στα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της εποχής ήταν τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης το 1985 στο στάδιο Χέυζελ των Βρυξελών, όπου έχασαν τη ζωή τους 39 άτομα, στον αγώνα μεταξύ Λίβερπουλ Γιουβέντους (King, 2004). Ανατρέχοντας στον ημερήσιο τύπο των παρελθόντων χρόνων διαπιστώνουμε με μια απλή ματιά ότι το αγκάθι της βίας δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο. Οι παραδοσιακές κόντρες των μεγάλων ομάδων του κέντρου αλλά και της περιφέρειας δημιούργησαν ένα υπέρμετρο φανατισμό στους θεατές ο οποίος διατηρήθηκε μέχρι και σήμερα. Τα πρώτα καταγεγραμμένα σοβαρά επεισόδια στο Ελληνικό πρωτάθλημα αναφέρονται στη δεκαετία του 60 (βλ. παράρτημα 3, σελ.40) ενώ στην Κύπρο τη δεκαετία του 30 (βλ. παράρτημα 4, σελ.44). Η βία των χούλιγκαν είναι ένα από τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει όλη η Ευρώπη. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης έχουν ανέκαθεν φιλοξενήσει μεγάλο ποσοστό των παγκόσμιων αθλητικών εκδηλώσεων: για παράδειγμα το 54% των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων κατά την περίοδο και το 50% των παγκοσμίων κυπέλλων ποδοσφαίρου από το 1930 ως το Αυτή η εντυπωσιακή συγκέντρωση παγκοσμίων αθλητικών γεγονότων στην Ευρώπη οφείλεται εν μέρει σε ιστορικούς λόγους. Η βιομηχανική επανάσταση οδήγησε σε οικονομική και κοινωνική πρόοδο η οποία ευνόησε την ανάπτυξη του αθλητισμού στην Ευρώπη.

13 ΙΙ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι διάφοροι μελετητές-ερευνητές ανέπτυξαν διάφορες θεωρίες για τη βία και την επιθετικότητα στον αθλητισμό. Πολλές απ αυτές προσπάθησαν κατά καιρούς να υπογραμμίσουν τη σπουδαιότητα της παρατήρησης και της μίμησης για τη μάθηση, όμως ο τύπος της μάθησης κατόπιν παρατήρησης (obversional learning) ξεχώρισε από τον Albert Bandura (1965, 1977, 1986), ο οποίος έκανε πειράματα όσο αφορά την κοινωνική μάθηση (social learning), όπως την ονόμασε. Η επιθετικότητα στο χώρο του αθλητισμού εκφράζεται με κάθε προσπάθεια ή ενέργεια ενός αθλητή ή φίλαθλου με σκοπό να ελέγξει, να κινηθεί εναντίον και να κυριαρχήσει στο περιβάλλον του ή σε άτομα. Ποιο κάτω παραθέτονται διάφορες θεωρίες και έρευνες για την ανάπτυξη της βίας και της επιθετικότητας στον αθλητισμό. Θεωρίες Υπάρχουν τρεις κύριες θεωρίες οι οποίες προσπάθησαν να εξηγήσουν το φαινόμενο της επιθετικότητας: Η Θεωρία του Ενστίκτου Η Θεωρία της Ματαίωσης-Επιθετικότητας Η Θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης Η Θεωρία του Ενστίκτου και της Επιθετικότητας. Η θεωρία των ορμών και του ενστίκτου, υποστηρίζει ότι η επιθετικότητα είναι έμφυτη στον άνθρωπο. Υποστηρίζεται ότι, κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται μ αυτήν ενώ, κάποιοι άλλοι όχι. Η συμπεριφορά, υποστηρίζει, καθορίζεται από το ένστικτο της επιθετικότητας, το οποίο εκδηλώνεται όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Η θεωρία αυτή πηγάζει από δύο ανεξάρτητες πηγές: την ψυχαναλυτική θεωρία και την εθνολογία. Σύμφωνα με τη δεύτερη, το ένστικτο της επιθετικότητας είναι απαραίτητο στο ανθρώπινο είδος και σημαντικό, για την επιβίωσή του. Η θεωρία αυτή έχει τις ρίζες της στις θεωρίες των Αυστριακών A. Adler και S. Freud. Αρχικά ο Adler διατύπωσε τη θέση ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του κάποιες επιθετικές ορμές, αλλά αργότερα ανέφερε ότι, το άτομο κυριαρχείται πλήρως από τις ορμές της διάκρισης, ώστε, θεώρησε ότι οι ορμές της επιθετικότητας είναι υποδυέστερες. Για τον Freud η επιθετικότητα ήταν για αρκετό καιρό ένας παράγοντας σεξουαλικότητας. Στη συνέχεια, όμως, θεώρησε την επιθετικότητα ως μια ιδιαίτερη ορμή. Ο Freud βλέπει στην ένταξη του ατόμου στην πολιτισμένη κοινωνία, που γίνεται με τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης, μια διαρκή πηγή δυστυχίας, γιατί, ο πολιτισμός περιστέλλει τις ορμές του ατόμου μέσω της συνείδησης, που είναι ο μηχανισμός των απαγορεύσεων της εκάστοτε κοινωνίας. Έτσι η συνείδηση, αστυνομεύει τις ορμές του ατόμου εκ των έσω, και δεν τις αφήνει να εκδηλωθούν και τις απωθεί στο υποσυνείδητο. Μερικές φορές, όταν τα γεγονότα της κοινωνικής ζωής είναι έντονα, οι ορμές αποκτούν μεγάλη ισχύ, ξεπερνούν το φράγμα του αστυνομικού μηχανισμού της συνείδησης και εξωτερικεύονται πάνω σε άλλα, ξένα άτομα. Έτσι, όταν τα γεγονότα στον αγωνιστικό χώρο ερεθίσουν σε μεγάλο βαθμό την ορμή της επιθετικότητας, τότε το άτομο δεν μπορεί να συγκρατηθεί από τη συνείδηση που του απαγορεύει τους κοινωνικούς κανόνες της καλής συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα να προβαίνει σε εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς και επιθετικότητας. (Αυγερινός, 1989).

14 Η Θεωρία του Ενστίκτου της Επιθετικότητας δε συναντάει αποδοχή στις μέρες μας. Ο αθλητισμός με βάση τη θεωρία αυτή θεωρεί ότι παρέχει μια ασφαλή και κοινωνικά αποδεκτή οδό διοχέτευσης της επιθετικότητας των ατόμων Θεωρία της Ματαίωσης-Επιθετικότητας Η θεωρία αυτή βασίζεται σε θέσεις του Freud τις οποίες είχε αναπτύξει πριν από τη θεωρία των ορμών και του ενστίκτου. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία τα βιώματα της ψυχικής ματαίωσης, οδηγούν στην επιθετικότητα. Ως επιθετική χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά εκείνη του ατόμου, που επιδιώκει την πρόκληση βλάβης ενός άλλου ατόμου και ως επιθετικότητα η συνέπεια μιας προηγηθείσας ψυχικής ματαίωσης. Η ψυχική ματαίωση, υποστηρίζεται, δεν οδηγεί πάντα σε επιθετική συμπεριφορά, αλλά οι πιθανότητες για μια τέτοια κατάληξη, είναι μεγάλες (Θεοδωράκης, Γούδας., Παπαιωάννου, 2000). Με βάση τη θεωρία αυτή, έγιναν πολλές έρευνες πάνω στο ποδόσφαιρο και αποδείκτηκε ότι οι οπαδοί της ομάδας που έχασε, έπραξαν περισσότερες βιαιότητες σε σχέση με τους οπαδούς της ομάδας που κέρδισε. Δηλαδή, το συμπέρασμα είναι ότι, η ψυχική ματαίωση που δημιουργείται από την ήττα, οδήγησε σε επιθετική συμπεριφορά. Μια άλλη έρευνα, έδειξε ότι οι ομάδες που χάνουν, αντιδρούν περισσότερο επιθετικά από τις ομάδες που κερδίζουν. Επίσης, οι ομάδες που παίζουν εκτός έδρας, κάνουν τα περισσότερα φαουλ όπως και οι ομάδες που βρίσκονται πιο κοντά στην κορυφή ή στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα (Valk, 1999). Ως προς τα έκτροπα των οπαδών, κάποιοι ερευνητές, θεωρούν ότι οι φίλαθλοι στην καθημερινή τους ζωή, συναντούν πολλές ψυχικές αναστολές που συσσωρεύονται, με αποτέλεσμα, όταν πάνε στο γήπεδο και να εξωτερικεύουν εκεί την επιθετικότητα τους. Η θεωρία όμως αυτή δεν έχει πολλούς υποστηριχτές σήμερα. Ένας από τους λόγους είναι ότι η απογοήτευση δεν προκαλεί πάντα επιθετικότητα. Ιδιαίτερα στον αθλητισμό, όπου οι απογοητεύσεις είναι πολύ συχνές, αλλά σπάνια συνοδεύονται από εκδήλωση επιθετικότητας. Θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης Σύμφωνα με τη θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης (Bandura 1973, 1986), δυο είναι οι πρωταρχικοί μηχανισμοί που συντελούν στη μάθηση της επιθετικότητας: η άμεση επιβράβευση και η παρατήρηση και η μίμηση. Αν κάποιο άτομο είναι θετικά ενισχυμένο στην εκδήλωση επιθετικότητας, τότε αυτό το άτομο είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να παρουσιάσει και πάλι τέτοια συμπεριφορά. Για παράδειγμα, η αποτυχία των προπονητών ή των γονέων να τιμωρήσουν τις επιθετικές συμπεριφορές, ίσως να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της επιθετικότητας στα παιδιά ή τους θεατές (Bird, 1986). Η παρατήρηση και η μίμηση προτύπων είναι ο δεύτερος τρόπος μάθησης της επιθετικής συμπεριφοράς (Βακάλη, 1995) Οι αθλητές και οι αθλήτριες παρατηρώντας την επιθετική συμπεριφορά των άλλων αθλητών μαθαίνουν να μιμούνται αυτή τη συμπεριφορά. Η μίμηση και η μάθηση συντελείται ιδιαίτερα όταν το πρότυπο το οποίο συμπεριφέρεται επιθετικά επιβραβεύεται γι αυτή του την πράξη. Έτσι ο αθλητής, ο οποίος παίρνει τα εύσημα από τον προπονητή του για το σκληρό παιχνίδι

15 και συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητα πάνω του αποτελεί ένα ελκυστικό πρότυπο επιθετικής συμπεριφοράς. Η θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης είναι ιδιαίτερα αποδεκτή σήμερα ως εξήγηση της επιθετικής συμπεριφοράς και υποστηρίζεται από πλήθος ερευνητικά δεδομένα σε κάθε πεδίο, όπως και στον αθλητισμό. Για παράδειγμα οι Mugno και Feltz (1985), σε μια έρευνα με νεαρούς ποδοσφαιριστές βρήκαν ότι υπήρχε ισχυρή σχέση μεταξύ παρατήρησης αντικανονικών επιθετικών ενεργειών και της υιοθέτησης αυτών, όταν αγωνίζονταν. Επίσης ο Smith (1988) αναφέρει ευρήματα σύμφωνα με τα οποία, νεαροί παίκτες του χοκευ σε πάγο θεωρούν ότι οι αντιλήψεις του περίγυρού τους (προπονητές, γονείς), σχετικά με τη βία στον αγωνιστικό χώρο, είναι ότι αυτή αποτελεί ένδειξη δυνατού χαρακτήρα και ότι συμβάλλει στο να κερδίζονται οι αγώνες. Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης, απορρίπτει τη θεωρία που υποστηρίζει ότι η επιθετικότητα είναι έμφυτη στον άνθρωπο. Υπάρχουν πολλές έρευνες που δείχνουν ότι η παρακολούθηση βίαιων συμπεριφορών έκανε τα άτομα πιο επιθετικά. Το ίδιο θεωρούν ότι κάνουν βίαιες σκηνές, είτε στην τηλεόραση, είτε σε φιλμ, είτε στον αθλητισμό. Άλλες έρευνες έδειξαν ότι τα άτομα που παρακολουθούσαν την ομάδα τους να χάνει γίνονταν πιο επιθετικά. Τέλος, η επιθετικότητα είναι πιο έντονη σε αθλήματα επαφής και πόσο μάλλον στο ποδόσφαιρο. Η παρατήρηση επιθετικών και βίαιων συμπεριφορών κάνει τον παρατηρητή πιο επιθετικό. Αν ο θεατής παρακολούθηση βίαια γεγονότα είναι πολύ πιθανό να τα μιμηθεί. Στον αθλητισμό είναι συνηθισμένο το φαινόμενο, όπου ο διαπληκτισμός μεταξύ αθλητών, ή αθλητών προς τους διαιτητές, μεταφέρεται στην κερκίδα και στους θεατές. Ο νεαρός οπαδός μιας ομάδας που ακούει επικίνδυνες δηλώσεις από παράγοντες ή αθλητές, μπορεί επίσης, να επηρεαστεί. Αυτό το κλίμα των τελευταίων ημερών πριν από κάποιο αγώνα που διαμορφώνεται από διάφορες συγκυρίες, προηγούμενες διαφορές, αδικίες, δηλώσεις, βαθμολογική κρισιμότητα κ.α. οδηγεί συνήθως στην εκδήλωση των βίαιων επεισοδίων. Έρευνες Από τα πρότυπα όμως αυτά επηρεάζονται και οι ίδιοι οι θεατές. Σε γενικές γραμμές οι θεατές επηρεάζονται από τα ΜΜΕ, το κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, από το εργασιακό περιβάλλον και από το ευρύτερο αθλητικό περιβάλλον όπως αθλητές, προπονητές, διαιτητές και τους άλλους θεατές (Slepicka, 1995). Η ύπαρξη θεατών είναι βασικό κίνητρο για τις ομάδες και τους αθλητές να αγωνίζονται και χωρίς αυτούς δε θα υπήρχε ανταγωνιστικός αθλητισμός. Οι θεατές μάλιστα μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι ομάδες δε χάνουν εύκολα στις έδρες τους. Αρνητικές συμπεριφορές όπως για παράδειγμα η ρίψη αντικειμένων φαίνεται να επηρεάζουν το αποτέλεσμα του αγώνα και την απόδοση των ομάδων. Οι φιλοξενούμενες ομάδες στην περίπτωση αυτή επηρεάζονται αρνητικά. Επίσης οι έρευνες δείχνουν ότι οι θεατές επηρεάζουν την κρίση των διαιτητών. Οι θεατές οι οποίοι είναι περισσότερο ταυτισμένοι με την ομάδα τους επηρεάζονται και διεγείρονται ευκολότερα, και γίνονται επιθετικοί σε αθλητές ή σε φιλάθλους άλλων ομάδων. Όσο πιο πολύ ταυτίζονται με την ομάδα, οι θεατές, τόσο πιο πολύ πιστεύουν πως επηρεάζουν το αποτέλεσμα του αγώνα (Wann et al, 1994). Η ηλικία, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η εθνικότητα, το

16 επάγγελμα και η εκπαίδευση των θεατών διαμορφώνουν τις αντιλήψεις τους για τα σπορ (Zhang, Pease & Hui, 1996). Επιπλέον, έρευνες έδειξαν ότι η επιθετικότητα των θεατών αυξάνεται, όταν παρατηρούν βίαια επεισόδια (Arms, Russel & Sandilands, 1979). Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα, τα οποία δείχνουν κατηγορηματικά ότι η επιθετικότητα είναι στοιχείο που έλκει το θεατή ή καταναλωτή του αθλητικού προϊόντος. Για παράδειγμα οι Bryant, Comisky και Zillman, (1981) έδειξαν σκηνές αμερικάνικου ποδοσφαίρου διαφορετικού βαθμού σκληρότητας και τους ζήτησαν να αξιολογήσουν την ευχαρίστηση που ένιωσαν από την τηλεθέαση. Η ευχαρίστηση που δήλωσαν ήταν ανάλογη με το βαθμό σκληρότητας των φάσεων. Δηλαδή οι σκληρότερες φάσεις προκαλούσαν μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Σε μια άλλη τους έρευνα οι Bryant, Comisky και Zillman, (1982) έδειξαν το ίδιο παιχνίδι τένις σε φοιτητές λέγοντας τους ότι είτε οι δυο παίκτες είχαν μια φιλική σχέση, είτε είχαν μια εχθρική σχέση, είτε δεν είχαν σχέση. Στην συνέχεια τους ζήτησαν να βαθμολογήσουν το ενδιαφέρον που παρουσίασε το παιχνίδι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτοί οι οποίοι νόμιζαν ότι οι παίκτες είχαν μια εχθρική σχέση βρήκαν το παιχνίδι τους πιο ενδιαφέρον και πιο ανταγωνιστικό. Όπως τεκμηριώνουν οι Bryan, Comisky και Zillman, (1982) σε μια ανάλυση του τρόπου μετάδοσης του αμερικάνικου ποδοσφαίρου και μπάσκετ από τα ΜΜΕ, υπάρχει συστηματική προβολή και προαγωγή της βίας και της επιθετικότητας στα σπορ. Σύμφωνα με τους ερευνητές αυτούς τα ΜΜΕ προάγουν την επιθετικότητα με τρεις τρόπους: Με κάλυψη και προβολή σκηνών επιθετικότητας. Με πορτραίτα αθλητών οι οποίοι διακρίνονται για την επιθετικότητά τους. Με τη χρήση σκηνών και φράσεων επιθετικότητας σε διαφημιστικά σποτ αγώνων. Από ερευνητικά δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί, φαίνεται πως η βία στους αθλητικούς χώρους μπορεί να εκδηλωθεί όταν συντρέχουν κάποιοι από τους παρακάτω λόγους (Thirer, 1993) : Μια φανατισμένη κερκίδα. Ο μη διαχωρισμός των οπαδών των δυο ομάδων. Όταν έχει γίνει χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών. Όταν υπάρχουν πολλά άτομα νεαρής ηλικίας. Η κακή διαιτησία. Η φύση του παιχνιδιού. Η ποιότητα των θεατών. Μια ήττα. Ζεστές καιρικές συνθήκες. Όταν τα ΜΜΕ επιμένουν για την κρισιμότητα του παιγνιδιού. Όταν υπάρχει καθυστέρηση στην έναρξη του παιγνιδιού. Δεν έχουν ανεβρεθεί παρόμοιες έρευνες ή μελέτες που εξετάζουν τη σχέση της κρισιμότητας των αγώνων με τη δημιουργία επεισοδίων σε αγώνες ποδοσφαίρου, αφού οι περισσότεροι ερευνητές εστιάζουν τις έρευνες τους στην αιτιολόγηση του

17 φαινομένου της βίας στα γήπεδα, στην εισήγηση μέτρων πρόληψης και στο προφίλ των θεατών που δημιουργούν επεισόδια (χούλιγκαν). Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να γίνει η αφορμή ή η βάση για περαιτέρω μελέτη του θέματος. Ο Bandura (1965, 1977, 1986 ) ανέπτυξε μετά από πειράματα τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης σύμφωνα με την οποία υποθέτει ότι η επιθετική συμπεριφορά εκφράζεται όπως άλλες κοινωνικές συμπεριφορές, μέσω της παρατήρησης και μίμησης προτύπων (Bandura, 1973). Πολλοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης με πειράματά τους όπως οι Mungo και Feltz (1985), οι οποίοι παρατήρησαν την υιοθέτηση επιθετικής συμπεριφοράς από νεαρούς ποδοσφαιριστές κατόπιν παρατήρησης και ο Smith (1989) ο οποίος παρατήρησε σε παίκτες χόκεϊ την επίδραση που είχε στη συμπεριφορά τους η αντίληψη του περίγυρου τους (γονείς, προπονητές) ότι η βία και το επιθετικό παιχνίδι είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της νίκης. Ο Silva (1980a) έκανε λόγο για διάκριση της επιθετικότητας σε εχθρική (hostile) και ενόργανη (instrumental) για να διαφοροποιήσει τους δυο τύπους επιθετικότητας (Bird, 1986). Ως εχθρική επιθετικότητα χαρακτηρίζεται η επιθετική συμπεριφορά που αναφέρεται σε εχθρικές ενέργειες, που σκοπό έχουν να τραυματίσουν σωματικά ή ψυχολογικά κάποιο άλλο άτομο και παρακινείται από την ικανοποίηση της επίτευξης αυτού του στόχου. Η ενόργανη επιθετικότητα διαφοροποιείται από την εχθρική στη βάση του λόγου που ωθεί το άτομο σε προσπάθειες που αποσκοπούν να τραυματίσουν κάποιο άλλο γιατί η επιθετική ενέργεια γίνεται για να κερδίσει το ίδιο το άτομο που την κάνει μια θετική ώθηση. Η Διεθνής Ένωση Αθλητικών Ψυχολόγων (ISSP) το 1997 σε αναρτημένη ανακοίνωση που παρέθεσε έκανε λόγω για διάκριση της επιθετικής συμπεριφοράς των θεατών σε εχθρική και ενόργανη (Tenenbaum et al, 2000). Ποιο συγκεκριμένα αναφέρει: «Οι θεατές εκδηλώνουν οποιαδήποτε επιθετική στάση, εχθρική ή οργανική όταν πετάνε αντικείμενα στους συμμετέχοντες αθλητές της άλλης ομάδας. Αν ο σκοπός τους είναι να βλάψουν φυσικά ή ψυχολογικά τους αθλητές της άλλης ομάδας τότε η συμπεριφορά τους χαρακτηρίζεται εχθρική. Αν ο σκοπός τους είναι να κερδίσουν πλεονέκτημα για την ομάδα τους παρενοχλώντας τους αντίπαλους αθλητές τότε η επιθετικότητά τους χαρακτηρίζεται ως οργανική». Σε νεότερες έρευνες αποκαλύπτονται πολλά στοιχεία σε σχέση με τους λόγους και τις αιτίες που ωθούν τους θεατές σε δημιουργία επεισοδίων. Σε έρευνα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από ανάλυση 200 ερωτηματολογίων σε φανατικούς οπαδούς τεσσάρων ομάδων (ΑΠΟΕΛ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΑΕΛ, ΑΝΟΡΘΩΣΗ) που θεωρούνται παραδοσιακές δυνάμεις βρέθηκε πως (Περιστιάνης και συν., 2000): 62% του συνόλου είχαν εμπλοκή σε επεισόδια ο μέσος όρος ηλικίας των βίαιων οπαδών ήταν τα 20 έτη, ενώ προέρχονταν από όλες τις κοινωνικές τάξεις και κυρίως τη μεσαία η πολιτική είναι ιδιαίτερα αναμιγμένη με το ποδόσφαιρο και ως πιο βίαιοι οπαδοί χαρακτηρίζονται οι ακραίοι αριστεροί και οι ακραίοι δεξιοί τα περισσότερα επεισόδια γίνονται έξω από το γήπεδο μεταξύ αντίπαλων θεατών και μεταξύ θεατών και αστυνομίας.

18 Οι περισσότεροι οπαδοί θεωρούν ότι τα ΜΜΕ καλύπτουν τους αγώνες με προκατάληψη ενώ τα επεισόδια βίας υπέρ-προβάλλονται. Οι ποινές που επιβάλλονται στους ταραξίες θεωρούνται από τους περισσότερους οπαδούς ως μη ανατρεπτικές. Όσο αφορά το Πρωτάθλημα της Κύπρου, οι πολιτικές πεποιθήσεις έχουν να κάνουν και με την υποστήριξη κάποιας ομάδας κάτι που διαφοροποιεί την οπτική σε σχέση με το πρωτάθλημα της Α Εθνικής κατηγορίας. Σε πανελλήνια δημοσκόπηση του Αρχείου Ερευνών (2005) που έγινε από τις 19 Μαρτίου μέχρι 20 Απριλίου του 2004 σε δείγμα 134 ατόμων, βρέθηκε πως οι θεατές αγώνων στην Ελλάδα δεν επηρεάζονται από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, παρόλο που πιστεύουν πως οι πολιτικοί μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του φαινόμενου της βίας και πως οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι φοβούνται να πάνε στο γήπεδο, λόγω του φόβου επεισοδίων. Επεισόδια δε συμβαίνουν μόνο σε Ελλάδα και Κύπρο. Μια έρευνα του πανεπιστημίου του Leicester (Sir Norman Chester Center for Football Research 2001) κατέγραψε τις συλλήψεις χούλιγκαν σε αγώνες ποδοσφαίρου από το μέχρι το στις 5 κατηγορίες των πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου. Βρέθηκε πως οι περισσότερες συλλήψεις γίνονται στα παιχνίδια των δυο μεγάλων κατηγοριών, της Premier League και της 1 ης κατηγορίας. Κύρια χαρακτηριστικά των συλλήψεων είναι ότι οι περισσότερες έγιναν εκτός αγωνιστικού χώρου αφού συνήθως τα επεισόδια εκεί λαμβάνουν χώρο χωρίς να μεταφέρονται εντός γηπέδου. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της έρευνας είναι πως ο αριθμός των συλλήψεων από το 1986 μέχρι το 2001 μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό και αυτό οφείλεται στην κατάλληλη ρύθμιση της νομοθεσίας και της λήψης αυστηρότερων μέτρων από την πλευρά των αρμόδιων αρχών. Σε έρευνα που έγινε για το χουλιγκανισμό στο Πολωνικό ποδόσφαιρο (Piotrowski, 2004) κατά την περίοδο διαπιστώθηκε πως πραγματοποιήθηκαν συνολικά 88 συλλήψεις και συγκεκριμένα 59 στην Α Κατηγορία, 21 στη Β Κατηγορία, 5 στη Γ Κατηγορία, 12 σε αγώνες κυπέλλου και 2 σε φιλικά παιχνίδια. Βλέπουμε, λοιπόν, μια μεγάλη διαφορά από κατηγορία σε κατηγορία με την Α Κατηγορία να συγκεντρώνει την πλειοψηφία των περιστατικών. Η πλειοψηφία των συλλήψεων έγιναν εκτός αγωνιστικού χώρου ή κατά τη διαδρομή (μόνο 14 περιστατικά συνέβησαν εντός γηπέδου), κάτι που υποδηλώνει την αδυναμία των χούλιγκαν να δρουν εντός των γηπέδων λόγω των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας από τις διοργανώτριες αρχές. Τα 2/3 των περιστατικών συνέβησαν στις μεγάλες πόλεις ένα στοιχείο που ενδιαφέρει και την έρευνα μας και αφορά την εντοπιότητα των ομάδων. Το άλλο σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι τα περισσότερα επεισόδια συνέβησαν από οπαδούς που υποστήριζαν την εντός έδρας αγωνιζόμενη ομάδα. Σε μία έρευνα του Πανεπιστημίου του Στραμβούργου μέσα από ένα δείγμα 420 ερωτηθέντων αθλητών από 100 διαφορετικά σωματεία της πόλης του Στραμβούργου, έδειξε πως στο ποδόσφαιρο υπερέχουν μεταξύ των αθλητών οι μορφές της φυσικής, ψυχολογικής και σωματικής βίας και το κατέταξε στα σκληρής βίας αθλήματα ανάμεσα σε 9 συνολικά αθλήματα (Guilbert, 2004).

19 Σημασία της Έρευνας Η σημασία της έρευνας είναι μεγάλη αν αναλογιστεί κανείς πως το φαινόμενο της βίας στης μέρες μας αποτελεί ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της εποχής που οι αρχές σε Ελλάδα και Κύπρο αδυνατούν να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότητα. Ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι η αστυνομία αλλά και οι διοργανώτριες αρχές συγκεντρώνουν τα περισσότερα μέτρα ασφαλείας στους αγώνες που θεωρούνται μεγάλης κρισιμότητας. Ίσως η κρισιμότητα ενός αγώνα να μην παίζει καθοριστικό λόγο για την αυξημένη λήψη μέτρων ασφαλείας κι αυτό είναι κάτι που προσπαθεί να ανακαλύψει η παρούσα έρευνα. Αν η υπόθεση μας γίνει αποδεκτή δια των αποτελεσμάτων τότε αυτό σημαίνει πως τα σχέδια για την αντιμετώπιση της βίας πρέπει να αλλάξουν στη βάση τους και πως η κρισιμότητα των αγώνων πρέπει να κρίνεται από άλλα κριτήρια ή καθόλου. Επίσης η σημασία της έρευνας αυτής καθίσταται μεγάλη αφού δεν υπάρχουν αντίστοιχες έρευνες. Να επισημάνουμε πως τα στοιχεία της έρευνας συλλέχτηκαν από τα ημερήσια φύλλα των εφημερίδων από το 2000 μέχρι το 2005 όπου αναφέρονταν επιγραμματικά και αναλυτικά σε όλους τους αγώνες μία μέρα πριν, τη μέρα του αγώνα και δύο μέρες μετά τον αγώνα. Δεν έχει να κάνει με αστυνομικά αρχεία ή φύλλα διαιτησίας γιατί τις πιο πολλές φορές σε αυτά δε γίνεται αναλυτική αναφορά έως και καθόλου. Ερευνητική και Μηδενική υπόθεση της έρευνας Υπόθεση της έρευνας είναι ότι η κρισιμότητα των αγώνων σχετίζεται σημαντικά με την επικινδυνότητα των αγώνων, την εντοπιότητα των ομάδων και το βαθμολογικό ενδιαφέρον των αγώνων και ως επί το πλείστον με τη δημιουργία βίαιων επεισοδίων. Η μηδενική υπόθεση της έρευνας είναι πως η κρισιμότητα των αγώνων δε σχετίζεται με τη δημιουργία βίαιων επεισοδίων. Σκοπός της έρευνας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καθορίσει τη σχέση της κρισιμότητας με τη δημιουργία επεισοδίων στους αγώνες πρωταθλήματος των πρωταθλημάτων της Ελλάδας (Α Εθνική κατηγορία) και της Κύπρου (Α Κατηγορία Κύπρου) την τελευταία πενταετία ( ) Περιορισμοί και οριοθετήσεις της έρευνας. Ο καθορισμός της κρισιμότητας είναι ένας περιοριστικός παράγοντας της έρευνας μας. Για το λόγο αυτό συσχετίσαμε την κρισιμότητα με το βαθμό επικινδυνότητας ενός παιχνιδιού, την εντοπιότητα των ομάδων και τη βαθμολογική θέση των ομάδων. Πιθανότατα η κρισιμότητα να επηρεάζεται και από άλλα κριτήρια όπως π.χ. οι πολιτικές πεποιθήσεις ή η προδιάθεση που δημιουργείται πριν από κάποιο αγώνα από τα ΜΜΕ, τους παίκτες ή τους ιθύνοντες των ομάδων ή ακόμη και από τη διαιτησία, για τη δημιουργία επεισοδίων.

20 ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δείγμα. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 2034 αγώνες ποδοσφαίρου (n= 2034), που έγιναν για τα Εθνικά Πρωταθλήματα της Ελλάδας και της Κύπρου, από το 2000 μέχρι το 2005, οι οποίοι, αναλύθηκαν μέσα από τις εκδόσεις των εφημερίδων, μία και δυο μέρες μετά το πέρας της διεξαγωγής της κάθε αγωνιστικής. Αναλυτικά οι εφημερίδες που εξετάστηκαν από την Ελλάδα ήταν το Έθνος, ο Ελεύθερος Τύπος, το Spotime και τα Σπορ του Βορρά και από Κύπρο ο Φιλελεύθερος, η Χαραυγή, η Σημερινή ο Πολίτης και το Θάρρος. Η Συλλογή των στοιχείων έγινε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης και στο Αρχείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα δεδομένα καταχωρήθηκαν στο στατιστικό πακέτο SPSS for Windows 2000, ως ποιοτικά δεδομένα σε κλίμακα τάξης. Σχεδιασμός της έρευνας Η έρευνα ακολούθησε την εξής διαδικασία: 1. Καταχώρηση των μεταβλητών και των τιμών τους. 2. Τεστ ανεξαρτησίας των μεταβλητών, x². 3. Ανάλυση των συχνοτήτων. 4. Ανάλυση των τομεογραμμάτων. 5. Μη παραμετρική συσχέτιση των δεδομένων. 6. Σύνοψη αποτελεσμάτων. Για να βρεθεί η σχέση της κρισιμότητας με τη δημιουργία επεισοδίων καθορίστηκαν τέσσερις εξαρτημένες μεταβλητές ως προς τη δημιουργία επεισοδίων, η οποία, καταχωρήθηκε ως πέμπτη μεταβλητή. Αυτές ορίστηκαν ως εξής: Α. Η επικινδυνότητα ενός αγώνα. Β. Η εντοπιότητα των αγωνιζόμενων ομάδων. Γ. Το βαθμολογικό ενδιαφέρον του αγώνα. Δ. Βαθμός κρισιμότητας του αγώνα. Ε. Ύπαρξη Επεισοδίων Η επικινδυνότητα ενός αγώνα. Ορίσαμε 2 τιμές για την επικινδυνότητα για να χαρακτηρίσουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά ως εξής: 1= αγώνας υψηλής επικινδυνότητας και 2= αγώνας χαμηλής επικινδυνότητας Τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε για να καθορίσουμε τον βαθμό επικινδυνότητας για κάθε αγώνα ξεχωριστά είναι τα εξής:

21 Αγώνες Υψηλής Επικινδυνότητας Η αυξημένη λήψη μέτρων από την αστυνομία για την πρόληψη ταραχών μέσα και έξω από το γήπεδο του αγώνα πριν και μετά τον αγώνα. Η παρουσία οπαδών και των δυο ομάδων στο γήπεδο. Η παράδοση που αφορά τοπικά παραδοσιακά ντέρμπι (π.χ. ΠΑΟ-ΟΣΦΠ, ΑΠΟΕΛ-ΟΜΟΝΟΙΑ) και ντέρμπι μεταξύ ομάδων της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας (π.χ. ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ). Προϊστορία σε επεισόδια: σε συγκεκριμένους αγώνες έχουν σημειωθεί επεισόδια στο παρελθόν. Αγώνες Χαμηλής Επικινδυνότητας Όλοι οι αγώνες μεταξύ ομάδων διαφορετικών νομών-περιφερειών (π.χ. ΟΦΗ- ΗΡΑΚΛΗΣ, ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ) Όλοι οι αγώνες που διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών για τους θεατές λόγω τιμωρίας. Όλοι οι αγώνες στους οποίους απαγορεύτηκε η μετακίνηση φιλοξενούμενων οπαδών. Βάση των ποιο πάνω δεδομένων ορίσαμε ένα πίνακα στον οποίο κατανεμήθηκαν συνολικά 42 αγώνες οι οποίοι θεωρήθηκαν υψηλής επικινδυνότητας (παράρτημα 1, σελ.36). Εντοπιότητα. Οι ομάδες που αναφέρονται στην έρευνα διαχωρίστηκαν σε τρεις διαφορετικούς νομούς-περιφέρειες παίρνοντας και τις αντίστοιχες τιμές: 1= τοπικό ντέρμπι (π.χ. ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ, ΑΠΟΕΛ-ΟΜΟΝΟΙΑ) 2= ντέρμπι μεταξύ ομάδων του νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης ή Λευκωσίας- Λεμεσού και αντίστροφα (π.χ. ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ) 3= αγώνας μεταξύ ομάδων προερχόμενων από διαφορετικούς νομούς-επαρχίες (π.χ. ΠΑΟ-ΞΑΝΘΗ, ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-Α.Ε.ΠΑΦΟΥ). Βάση αυτών των δεδομένων ορίσαμε τον πίνακα στον οποίο καταχωρήσαμε την κάθε ομάδα ανά νομό / επαρχία (παράρτημα 2, σελ. 38). Βαθμολογικό Ενδιαφέρον. Εξετάζοντας τη βαθμολογική θέση των ομάδων ξεχωριστά σε κάθε αγώνα ορίσαμε τις τιμές του βαθμολογικού ενδιαφέροντος ως εξής: 1= μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον 2= μικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον

22 Αγώνες με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Τέτοιοι έχουν χαρακτηριστεί οι αγώνες όπου: Κρίνεται το πρωτάθλημα ή επηρεάζεται άμεσα η πρώτη θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Κρίνεται η έξοδος στο CHAMPIONS LEAGUE ή επηρεάζονται άμεσα οι θέσεις που αφορούν την εξασφάλιση θέσης στο θεσμό αυτό. Κρίνεται η έξοδος στο κύπελλο UEFA ή επηρεάζονται άμεσα οι θέσεις που αφορούν την εξασφάλιση θέσης στο θεσμό αυτό. Κρίνεται η παραμονή στην κατηγορία ή ο υποβιβασμός. Αγώνες με μικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Τέτοιοι έχουν χαρακτηριστεί οι αγώνες όπου: Δεν κρίνεται η έξοδος στο CHAMPIONS LEAGUE και δεν επηρεάζονται άμεσα οι θέσεις που αφορούν την εξασφάλιση θέσης στο θεσμό αυτό. Δεν κρίνεται η έξοδος στο κύπελλο UEFA ούτε επηρεάζονται άμεσα οι θέσεις που αφορούν την εξασφάλιση θέσης στο θεσμό αυτό. Δεν κρίνεται ούτε επηρεάζονται άμεσα οι θέσεις που αφορούν τον υποβιβασμό κάποιας ομάδας. Κρισιμότητα των αγώνων. Η μεταβλητή της κρισιμότητας των αγώνων πήρε τις τιμές 1 και 2. Όπου 1 σημαίνει ότι ο αγώνας χαρακτηρίστηκε μικρής κρισιμότητας και όπου 2 σημαίνει ότι ο αγώνας χαρακτηρίστηκε μεγάλης κρισιμότητας. Μεγάλης κρισιμότητας χαρακτηρίστηκαν όλοι οι αγώνες που ανεξάρτητα από την εντοπιότητα των ομάδων θεωρήθηκαν μεγάλης επικινδυνότητας και είχαν, επίσης, μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δημιουργία Επεισοδίων. Στη μεταβλητή της δημιουργίας επεισοδίων δώσαμε τις τιμές 1 και 2. Όπου 1=ΝΑΙ, δηλαδή, υπήρξαν επεισόδια στον αγώνα που εξετάσαμε. Όπου 2= ΟΧΙ, δηλαδή, δεν υπήρξαν επεισόδια. Τεστ ανεξαρτησίας των μεταβλητών (test of independence), chi square test ( x²). To chi square test (x²) είναι ένα τεστ ανεξαρτησίας και η μηδενική του υπόθεση είναι ότι οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. Η εναλλακτική υπόθεση είναι ότι οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες. Αν λοιπόν η τιμή της ισχύος του τεστ (sig.x²) είναι μικρότερη από 0.05 απορρίπτουμε την υπόθεση της ανεξαρτησίας και δεχόμαστε ότι οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες. Για να αποδείξουμε, λοιπόν, την αξιοπιστία της έρευνας μας προχωρήσαμε στην εφαρμογή του τεστ ανεξαρτησίας x² και βρήκαμε πως η τιμή της ισχύος του τεστ ήταν μηδέν δηλαδή sig.x² < 0.05 οπότε απορρίπτουμε την υπόθεση της ανεξαρτησίας και δεχόμαστε πως οι μεταβλητές μας (επικινδυνότητα αγώνων, εντοπιότητα ομάδων, βαθμολογικό ενδιαφέρον, ύπαρξη επεισοδίων, κρισιμότητα) είναι εξαρτημένες (πίνακας 1).

1o ΕΠΑΛ ΑΜΟΡΓΟΥ ΤΑΞΗ: Α ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1o ΕΠΑΛ ΑΜΟΡΓΟΥ ΤΑΞΗ: Α ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1o ΕΠΑΛ ΑΜΟΡΓΟΥ ΤΑΞΗ: Α ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΟΣ: 2011-2012 2 ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος /Εισαγωγή 2. Προβληματική του θέματος 3. Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΞΩ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΩ ΟΜΑΔΑ ΤΗΑ ΟΜΟΡΗΣ ΠΟΛΗΣ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΞΩ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΩ ΟΜΑΔΑ ΤΗΑ ΟΜΟΡΗΣ ΠΟΛΗΣ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ί ΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΞΩ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΩ ΟΜΑΔΑ ΤΗΑ ΟΜΟΡΗΣ ΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή. Α' - Β' - Γ' Γυμνασίου

Φυσική Αγωγή. Α' - Β' - Γ' Γυμνασίου 1-72_Layout 1 1/23/13 2:01 PM Page 1 Φυσική Αγωγή Α' - Β' - Γ' Γυμνασίου 1-72_Layout 1 1/23/13 2:01 PM Page 2 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Θεοδωράκης Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ Αθανάσιος Τζιαμούρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΟΛΦ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.

ΓΚΟΛΦ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΚΟΛΦ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. ΣΚΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΠΟΣΟΣΤΑ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΠΟΣΟΣΤΑ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ A.T.E.I. KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΠΟΣΟΣΤΑ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σπουδαστές : ελατόλας Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΝΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΝΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΝΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική Επικαιρότητα Η εξέλιξη των εισιτηρίων στο ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο

Αθλητική Επικαιρότητα Η εξέλιξη των εισιτηρίων στο ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο Τριμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση Αθλητικής Οικονομίας, Διοίκησης και Μάρκετινγκ Υπό την Αιγίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών (ΠΣΑΟΣ) Τόμος 9 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Η ενασχόληση των νέων με τον αθλητισμό - Μια εμπειρική έρευνα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Η ενασχόληση των νέων με τον αθλητισμό - Μια εμπειρική έρευνα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι δ ΙΎΜΛ Α ν. Μ ακεδο ν ίας κ α ι Θ ράκης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πτυχιακή εονασία Η ενασχόληση των νέων με τον αθλητισμό - Μια εμπειρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. «Αθλητικό marketing» ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ ΚΡ. ΜΗΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. «Αθλητικό marketing» ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ ΚΡ. ΜΗΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Αθλητικό marketing» ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ ΚΡ. ΜΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2005 «Αθλητικό marketing» ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ ΚΡ. ΜΗΝΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ένα σύγχρονο ψυχαγωγικό μέσο και η επιρροή τους στα μικρά παιδιά»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ένα σύγχρονο ψυχαγωγικό μέσο και η επιρροή τους στα μικρά παιδιά» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ένα σύγχρονο ψυχαγωγικό μέσο και η επιρροή τους στα μικρά παιδιά» Φοιτήτριες: Σπερδούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΜΑΝΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΜΑΝΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΜΑΝΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΘΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΙΤΤΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Πρακτικών Συνεδρίου

Βιβλίο Πρακτικών Συνεδρίου 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής " Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Αθλητισμό: H Απάντηση στις Προκλήσεις του Σήμερα και του Αύριο " Βιβλίο Πρακτικών Συνεδρίου Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Το διαζύγιο στην. εφηβεία.

Το διαζύγιο στην. εφηβεία. ΠΕΣΥΠ 2013-2014 /ΑΣΠΑΙΤΕ Το διαζύγιο στην εφηβεία. Διπλωματική εργασία Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ουρανία Καλούρη Σπουδάστριες: Παπαδοπούλου Μαρία Φωτογιαννοπούλου Σοφία ΑΘΗΝΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας :ενδοσχολική βία Υποβληθείσα στην καθηγήτρια Χαρανά Κατερίνα Από τον Σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ρόλος των Ψυχομετρικών Τεστ και της Συνέντευξης

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Καταγραφής και. Παρουσίασης Στατιστικών Αγώνων Καλαθοσφαίρισης»

«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Καταγραφής και. Παρουσίασης Στατιστικών Αγώνων Καλαθοσφαίρισης» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Καταγραφής και Παρουσίασης Στατιστικών Αγώνων Καλαθοσφαίρισης» Αλεξιάδης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διπλωματική εργασία: Κίνητρα συμμετοχής καταρτιζόμενων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην

Διαβάστε περισσότερα

`` Τουριστική Ανάπτυξη Μελέτη Περίπτωσης Πίστας F1``

`` Τουριστική Ανάπτυξη Μελέτη Περίπτωσης Πίστας F1`` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΠΛΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ - Ι.Ι.Ε.Κ Πτυχιακή Εργασία `` Τουριστική Ανάπτυξη Μελέτη Περίπτωσης Πίστας F1`` Καρακώστας Γεώργιος Τσίρος Δημήτριος Διδάσκων: Μπίτης Αθανάσιος ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

δύο κείμενα για το ποδόσφαιρο

δύο κείμενα για το ποδόσφαιρο δύο κείμενα για το ποδόσφαιρο Το ανα χείρας έντυπο ετοιμάστηκε για να μοιραστεί στο τριήμερο του Θερσίτη (25,26,27 Ιούνη 2010) με αφορμή το μουντιάλ που διεξάγεται αυτές τις μέρες στη Ν. Αφρική. Πέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΕ1370

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανάλυση Τουρισμού και Προβλέψεις Τουριστικής Ζήτησης της Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Παράρτημα Θεσσαλονίκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Β4 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΘΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Β4 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΘΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Β4 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είμαστε μαθητές του Β4 του 1ου Γενικού Λυκείου Λαμίας. Στα πλαίσια του μαθήματος «ερευνητική εργασία»

Διαβάστε περισσότερα