ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)"

Transcript

1 ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) Αρθρο 0 Α.Ν /21 Ιουνίου 1951 (Α 179). Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον 37 ΝΔ 2961/1954 (Α 197): "Καταργείται πάσα άλλη γενική ή ειδική διάταξις Νομοθεσίας περί ανεργίας ΑΝ 1846/ 1951, πλην άρθρου 51 παρ. 4." ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον μόνον παρ. 3 ΑΝ 455/1968 (Α 136): "Πρόσωπα εξαιρούμενα ασφαλίσεως ΙΚΑ βάσει Β.Δ/τος εκδοθησομένου κατ' εξουσιοδότησιν παρόντος Α.Ν., δύνανται τη αιτήσει των, να υπάγωνται προαιρετικώς εις την ασφάλισιν ΙΚΑ,κατά τας διατάξεις ΑΝ 1846/51 ως ισχύει νυν, και Κανονισμού, περί ου η παρ. 3 άρθρου 4 ΑΝ 1846/1951." *** ΠΡΟΣΟΧΗ: ΒΛ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ παρόντος στον Ν.3518/2006 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η διάταξη παρ.6 άρθρου 28 παρόντος νόμου κρίθηκε ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ με την υπ' αριθμ. 1467/2004 απόφαση ΣτΕ (Ολομέλεια) και τις υπ' αριθμ. 1473/2006, 760/2001, 243/2000 αποφάσεις ΣτΕ. Αρθρο 1 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 24 Αρθρ Ο παρών νόμος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις επομένοις άρθροις 2-4 αναφερομένων προσώπων εις περίπτωσιν ασθενείας, μητρότητος, αναπηρίας, ατυχήματος, γήρατος και ανεργίας, ως και των μελών οικογενείας αυτών, εν περιπτώσει ασθενείας τούτων ή θανά προστά αυτών, ησφαλισμένου. 2. Η δια παρόντος θεσπιζομένη ασφάλισις περιλαμβάνει ειδικώτερον ς ακολούθους κλάδους: α`) Τον κλάδον παροχών ασθενείας και μητρότητος εις χρήμα. β`) Τον κλάδον παροχών ασθενείας και μητρότητος εις είδος. γ`) Τον κλάδον αναπηρίας, γήρατος και θανά. δ`) Τον κλάδον ανεργίας.

2 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την Απόφ /77(ΙΚΑ)"περί α)επεκτάσεως ασφαλίσεως ΙΚΑ εις ς απασχολουμένους εις οικοδομ.εργασίας όγκου 250 κυβ. μέτρων και άνω ή εις τεχνικάς εργασίας αξίας δραχμών και άνω εκτελουμένας εκτός ασφαλιστικής περιοχής δια λογαριασμόν φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ. και β) τροποποιήσεως υπ` αριθ. 367/72 αποφάσεως Δ.Σ. Ι.Κ.Α.",(ΦΕΚ 1283 Β` ), αποφασίζεται η επέκταση: "...των εν άρθρω 1 παρ. 2 Α.Ν. 1846/ 1951 "περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων", ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, κλάδων ασφαλίσεως Ι.Κ.Α. εις απάσας τας επαγγελματικάς κατηγορίας των απασχολουμένων και απασχοληθησομένων προσώπων εις οικοδομικάς εργασίας συνολικού όγκου διακοσίων πεντήκοντα(250)κυβικών μέτρων και άνω ή εις τεχνικάς εν γένει εργασίας πάσης φύσεως συνολικής αξίας τριακοσίων χιλιάδων ( ) δραχμών και άνω, εκτελουμένας ή εκτελεσθησομένας εκτός ασφαλιστικής περιοχής ΙΚΑ δια λογαριασμόν φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου". ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο τρίτο Ν. 1305/1982 (Α` 146): "Η Ασφάλιση Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων γιά ς κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 Α.Ν. 1846/1951 επεκτείνεται σε όλη τη Χώρα. Η επεκτεινόμενη κατά την προηγούμενη παράγραφο ασφάλιση ισχύει από την πρώτη έκ (6ου) μήνα από την έναρξη ισχύος παρόντος νόμου". ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα δε με το άρθρο πέμπτο αυτού ως άνω νόμου: "Η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των προσώπων, που υπάγονται στην ασφάλιση, σύμφωνα με το άρθρο τρίτο παρόντος γιά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών και των χορηγούμενων παροχών, καθώς και ο καθορισμός αριθμού των ημερών ασφαλίσεως θα γίνεται με τις ισχύουσες διατάξεις νομοθεσίας ΙΚA. Κατεξαίρεση τα θέματα προηγούμενης παραγράφου μπορούν να ρυθμίζονται με Κανονισμό ανάλογα προς τον πληθυσμό Δήμου ή Κοινότητας όπου παρέχεται η απασχόληση, τη μορφή και το είδος επιχειρήσεως, τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση μισθωτών, καθώς και τις τοπικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες απασχολήσεως". Αρθρο 2 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 397 Προισχύσασες μορφές άρθρου 9

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α`. Πρόσωπα υπαγόμενα εις την ασφάλισιν Αρθρ Εις την ασφάλισιν παρόντος νόμου υπάγονται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, υπό ς εν άρθρω 7 οριζομένους όρους και προϋποθέσεις: "α) Τα πρόσωπα τα οποία εντός των ορίων χώρας παρέχουν κατά κύριον επάγγελμα εξηρτημένην εργασίαν έναντι αμοιβής, ως τοιαύ νοουμένης και παρεχομένης δια λογαριασμόν Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αδιαφόρως νομικής φύσεως σχέσεως (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου). Η έννοια κυρίου επαγγέλματος δεν αποκλείει την ασφάλισιν προσώπων με μειωμένην απασχόλησιν εφ`όσον δεν έχουν άλλη κυρίαν πηγήν βιοπορισμού. Επι δυσχερούς διακρίσεως εξηρτημένης ή μη εργασίας ή κυρίου ή μη επαγγέλματος προσώπου τινος, τούτο θεωρείται ως υπαγόμενον είς την ασφάλισιν. Κατ` εξαίρεσιν πρόσωπα παρέχοντα εργασίαν εκτός των ορίων χώρας κατά κύριον επάγγελμα έναντι αμοιβής προς εργοδότην εδρεύοντα εντός των ορίων χώρας, δύναται κατά τας διατάξεις Κανονισμού να υπάγωνται είς την ασφάλισιν ΙΚΑ δι`άπαντας ς Κλάδους αυτής ή δια τινας η δια τινα μόνον εξ αυτών εφ`όσον υπήρξαν ήδη ησφαλισμένα παρά τω ΙΚΑ ανεξαρτήτως δε τού εφ`όσον κέκτηνται την Ελληνικήν υπηκόοτητα. Η κατά τα ανωτέρω ασφάλισις δεν χωρεί εάν δια τα πρόσωπα ταύτα έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις Διεθνούς Συμβάσεως Κοινωνικής Ασφαλίσεως μεταξύ Βασιλείου Ελλάδος και ετέρας χώρας ή ετέρων χωρών. Δια Κανονισμού θέλουν καθορισθή οι όροι και αι προυποθέσεις, εφ`ας πρόσωπα παρέχοντα εργασίαν δια λογαριασμόν πλειόνων μίας επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων υπάγονται είς την ασφάλισιν παρόντος

4 Νόμου." ***Η εντός " " περίπτωσις αντικατεστάθη ως άνω διά παρ.1 αρθρου 2 Ν. 4476/1965 (ΦΕΚ Α 103) β`) Οι μετέχοντες εις την διοίκησιν επαγγελματικών σωματείων των περί ων το εδάφ. α` προσώπων ή ενώσεων τοιούτων σωματείων, εφ` όσον λαμβάνουν αποζημίωσιν εκ των σωματείων ή των ενώσεων αυτών. γ`) Οι μαθητευόμενοι. δ`) Οι συνταξιούχοι Δημοσίου και των πάσης φύσεως Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως, οι παρέχοντες εργασίαν υπαγομένην εις τας διατάξεις εδαφίου α` ως και το πάσης φύσεως έκτακτον, ημερομίσθιον και επί συμβάσει προσωπικόν δημοσίου, εφ` όσον ο χρόνος υπηρεσίας τού δεν υπολογίζεται δια την απονομήν συντάξεως παρά Δημοσίου. "ε`) Οι εμπειρογνώμονες καπνού εφ` όσον δεν υπάγονται εις την ασφάλισιν ετέρου φορέως κυρίας ασφαλίσεως. Εργοδόται τούτων θεωρούνται αι πάσης φύσεως καπνεμπορικαί επιχειρήσεις των υπέρ Ιδρύματος εισφορών υπολογιζομένων βάσει των καταβαλλομένων εις ς εμπειρογνώμονας καπνού, αμοιβών. Επί πολλαπλής απασχολήσεως εμπειρογνώμονος το σύνολον εργοδοτικής εισφοράς δεν δύναται να υπερβή το αντίστοιχον ποσόν εισφοράς ανωτά ασφαλιστικής κλάσεως. Αύτη βαρύνει ς εργοδότας κατ` αναλογίαν υφ` εκάσ καταβληθείσης αμοιβής εις τον καπνομεσίτην. Αι εκ αμοιβής των εμπειρογνωμόνων εκπιπτόμεναι δαπάναι διά τον υπολογισμόν των υπέρ ΙΚΑ εισφορών, ο χρόνος καταβολής αυτών αι κατ` έτος ημέραι απασχολήσεως τούτων αίτινες δεν δύνανται να υπολογισθούν εις πλείονας των 270 και πάσα σχετική με την ασφάλισίν των λεπτομέρεια θέλει καθορισθή διά κανονισμού". ***Το εντός " " εδάφιον ε), προστεθέν διά παρ.2 άρθρου 2 Ν. 4476/1965 (Α 103), αντικατεστάθη διά άρθρου 1, παρ. 11 Ν.Δ. 4577/1966 (Α 230). "στ) οι απασχολούμενοι κατά κύριο επάγγελμα στη συλλογή ρητίνης, εφόσον:

5 1) εργάζονται για λογαριασμό των βιομηχάνων ρητίνης, 2) είναι: α) μέλη συνεταιρισμών που έχουν ως σκοπό τη συλλογή και διάθεση ρητίνης, β) μικροϊδιοκτήτες πευκώνων, γ) ελεύθεροι ρητινοσυλλέκτες. Ο αριθμός των ημερών εργασίας ρητινοσυλλέκτη που αναγνωρίζεται κατ` έτος στην ασφάλιση ανέρχεται σε 35 ημέρες ανά χίλια κιλά ρητίνης που παραδίδεται σε εμπόρους, ιδιωτικές ή συνεταιριστικές βιομηχανίες ρητίνης. Ο υπολογισμός των παροχών που χορηγούνται στα ανωτέρω πρόσωπα γίνεται με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο ασφαλιστικής κλάσης άρθρου 37 α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, στην οποία αντιστοιχεί κατά την περίοδο υπολογισμού το πηλίκο διαίρεσης ετήσιου εισοδήματος ρητινοσυλλέκτη από την πώληση ρητίνης, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία των εμπόρων και βιομηχανιών ρητίνης, δια κατά τα παραπάνω αναγνωριζόμενου αριθμού ημερών εργασίας κατά την περίοδο αυτή. Οι ημέρες εργασίας ανάγονται στο ημερολογιακό έτος παράδοσης ρητίνης. Σε περίπτωση παράδοσης ρητίνης μέσα σς πρώς πέντε μήνες κάθε ημερολογιακού ές, οι αναλογούσες, κατά τα ανωτέρω, ημέρες εργασίας θεωρούνται ότι ανάγονται στο προηγούμενο παράδοσης ρητίνης ημερολογιακό έτος. Εργοδότες των ανωτέρω ασφαλισμένων θεωρούνται οι βιομήχανοι και έμποροι σς οποίους παραδίδουν τη ρητίνη. Με Κανονισμό καθορίζεται η έννοια κύριου επαγγέλματος ρητινοσυλλέκτη, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή διάταξης αυτής." *** Η περ.στ,η οποία είχε προστεθεί με την παρ. 1 άρθρου 6 ν.4504/1966 και τροποποιηθεί από την παρ.14 άρθρου 1 ν.δ.4577/1966,παρ.3 άρθρου 2 ν.825/1978 και παρ.3 άρθρου 15 ν.1469/1984, αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 άρθρου 29 Ν.3518/2006,ΦΕΚ Α 272/ "ζ) Οι απασχολούμενοι κατά κύριον επάγγελμα εις τας πάσης φύσεως εργασίας

6 εντός ή εκτός κέντρου ασφαλίσεως ΙΚΑ εφ` όσον είναι μέλη δασικών Συνεταιρισμών ή ελεύθεροι δασεργάται Δημοσίου. Διά κανονισμού καθορισθήσεται η διαδικασία ασφαλίσεως των ως άνω προσώπων οι υπόχρεοι διά την καταβολήν των εισφορών ως και πάσα σχετική λεπτομέρεια. Διά κανονισμού ωσαύτως δύναται να διευρύνεται ο κύκλος των ασφαλιζομένων κατηγοριών δασεργατών". ***Το εντός " " εδάφιον ζ), προσετέθη ως άνω διά άρθρου 1,παρ. 12 Ν.Δ. 4577/1966 (Α 230). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρον 16 παρ.19 Ν. 4497/1966 (Α 37): " Από ενάρξεως ισχύος παρόντος ασφαλίζονται υποχρεωτικώς εις το ΙΚΑ, εξαιρούμενοι παρά τω ΟΓΑ ασφαλίσεως, οι τυροκόμοι, οι πληρούντες τας προϋποθέσεις παρ. 1 άρθρου 2 Α.Ν. 1846/51, εφ` όσον η απασχόλησίς των λαμβάνει χώραν εις περιοχάς εις ας έχει επεκταθή η ασφάλισις ΙΚΑ". "η. Αι καθαρίστριαι Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. αι αμειβόμεναι εκ παγίας επιχορηγήσεως. Η υποχρέωσις καταβολής των υπέρ Ι.Κ.Α. εισφορών εργοδό βαρύνει το Δημόσιον ή το Ν.Π.Δ.Δ. μεθ` ου συνδέονται αύται". το ***Η εντός " " διάταξη η παρ. 1 άρθρου 2 προστέθηκε με άρθρο 1 παρ. 2 ΝΔ 78/1973 (ΦΕΚ Α 156), η δε ισχύς αυτής αρχίζει απο 1ης Ιανουαρίου ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 825/1978 (Α` 189): "Εις την ασφάλισιν ΙΚΑ υπάγονται υπό τας προϋποθέσεις παραγράφου 1 άρθρου 2 Α.Ν. 184/1951 ως ετροποποιήθη: α) Οι απασχολούμενοι εις βουστάσια, ιπποφορβεία, πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, τυροκομεία καί παρεμφερείς προς αυτα πάσης μορφής επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, κειμένας εις περιοχάς εις ας το ίδρυμα επεξερσγάσθη μετά την ή θέλει επεκταθή μετά την ισχύν παρόντος β) Οι απασχολούμενοι εις γεωργικάς εργασίας διά λογαριασμόν Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. γ) Οι αξιωματικοί πολεμικής διαθεσιμότητος. Χρόνος απασχολήσεως των υπό στοιχεία β` και γ` προσώπων προηγουμένης παραγράφου εντός ασφαλιστικών περιοχών μέχρις ενάρξεως ισχύος παρόντος λογίζεται ως χρόνος ασφαλίσεως παρά τω Κλάδω

7 συντάξεων ΙΚΑ, εφ` όσον κατεβλήθησαν αί αντίστιχοι υπέρ αυτού εισφοραί εργοδό καί ησφαλισμένου ή θέλουν καταβληθεί αύται υπό ησφαλισμένου εντός τριών ετών από ισχύος τού παρόντος". 2. Τα περί ων αι διατάξεις προηγουμένης παραγράφου πρόσωπα συνεχίζουν την υπαγωγήν των εις την ασφάλισιν παρόντος και διαρκούντος χρόνου, καθ` ον δικαιωματικώς ή εκ λόγων ανεξαρτήτων θελήσεως των, δεν προσφέρουν εξηρτημένην εργασίαν πλην όμως τυγχάνουν εν όλω ή εν μέρει των αποδοχών των παρά εργοδό (άδειαι, στράτευσις). "Προκειμένου περί μητέρων ασφαλισμένων Ιδρύματος, η κατά τα ανωτέρω ασφάλιση συνεχίζεται και κατά το χρόνο επιδότησης ς από τον ΟΑΕΔ λόγω κυοφορίας και λοχείας. Οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη για την ασφάλιση των προσώπων αυτών υπολογίζονται επί καταβαλλόμενου επιδόματος και παρακρατούνται απ` αυτό". ***Το εντός " " εδάφιον δεύτερον προσετέθη εις την παρ. 2 δια άρθρου 12 παρ. 1 Ν. 1469/1984, ΦΕΚ Α Δι`αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Ι.Κ.Α. εγκρινομένων παρά Υπουργού Εργασίας και δημοσιευομένων δια Εφημερίδος Κυβερνήσεως, δύνανται να υπάγωνται εις την ασφάλισιν παρόντος είτε δι` άπαντας ς κλάδους είτε δι` ωρισμένους μόνον εξ αυτών, οικονομικών ασθενείς κατηγορίαι αυτοτελώς εργαζομένων προσώπων, στερουμένων επαγγελματικής στέγης. "Στην ασφάλιση Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Εργατικής Εστίας υπάγονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 35 έως και 51 Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. οι εργολάβοι και υπεργολάβοι οικοδομικών και τεχνικών εργασιών που απασχολούνται αυτοπροσώπως σε εργασίες παραγράφου 1 άρθρου 35 Κανονισμού αυτού, ανεξάρτητα αν προσφέρουν ή όχι εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής, εφ` όσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.). Ο τρόπος αμοιβής των παραπάνω (όπως ημερομίσθιο, κατ` αποκοπή, κατά

8 μονάδα έργου), η τυχόν έκδοση τιμολογίων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, ο τρόπος φορολόγησης αμοιβής ς, η χρησιμοποίηση δικών ς μηχανημάτων και εργαλείων και τέλος η μεσολάβησή ς στην πρόσληψη και αμοιβή προσώπων απασχολουμένων υπό την επίβλεψη και τις εντολές ς δεν επηρεάζει την κατά τα ανωτέρω ασφάλισή ς στο Ι.Κ.Α. Οι παραπάνω για την ιδιότητά ς αυτήν εξαιρούνται από την ασφάλιση Τ.Ε.Β.Ε. Επίσης στην ασφάλιση Ι.Κ.Α. Ι.Κ.Α - Τ.Ε.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Δ. (ανεργία, λογαριασμός στρατευμένων μισθωτών, διανεμητικός λογαριασμός οικογενειακών επιδομάτων μισθωτών), Ο.Ε.Κ. και Εργατικής Εστίας υπάγονται οι παραγωγοί πωλήσεων (πλασιέ), ανεξάρτητα αν συνδέονται με τον εργοδότη ς με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, εφ` όσον εξυπηρετούν αποκλειστικά μία επιχείρηση και απασχολούνται μέσα ή έξω από αυτήν, αυτοπροσώπως με τη διάθεση των προϊόντων. Η ασφάλιση χωρεί ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής ς (ποσοστά ή μισθός, ή μισθός και ποσοστά), την τυχόν έκδοση τιμολογίων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών και τον τρόπο φορολόγησής ". ***Το εντός " " πρώτο εδάφιο προσετέθη δια άρθρ. 29 παρ. 2 Ν.Δ. 2698/1953, (ΦΕΚ Α 315) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με τα εντός " " πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.2 Ν.1880/1990 (Α 39). Κατά την υπαγωγήν εις την ασφάλισιν τοιούτων κατηγοριών ησφαλισμένων δύναται να επιβάλλεται δια Β. Διαταγμάτων προκαλουμένων προτάσει των υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας η υποχρέωσις εφοδιασμού τούτων δι` αστυνομικών αδειών ασκήσεως επαγγέλματος, εφ` όσον δεν απαιτούνται τοιαύται βάσει ισχυουσών ετέρων διατάξεων και περιοδικής ανανεώσεως αυτών, ως και η απαγόρευσις εκδόσεως ή ανανεώσεως των εν λόγω αδειών, εφ` όσον δεν προσάγεται βεβαίωσις Ι.Κ.Α. περί εκπληρώσεως των έναντι τού ασφαλιστικών των υποχρεώσεων. "Οι Διευθυνταί και Γεν. Διευθυνταί, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή

9 συμπράττοντες σύμβουλοι, Διοικηταί Εταιρειών ή συνεταιρισμών, ων αι αμοιβαί φορολογούνται κατά την ΣΤ` κατηγορίαν (μισθωτών υπηρεσιών) φόρου καθαράς προσόδου υπάγονται εις την ασφάλισιν Ι.Κ.Α. κατά τας διατάξεις παρόντος". ***Το εντός " " εδάφιο προσετέθη δια άρθρου 29 παρ. 3 Ν.Δ. 2698/1953, ΦΕΚ Α 315. "Επίσης υπάγονται στην ασφάλιση παρόντος νόμου και πρόσωπα που απασχολούνται ή παρέχουν εργασία ή υπηρεσία με αμοιβή είτε σε φυσικά πρόσωπα, είτε στο Δημόσιο,είτε σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου με οποιαδήποτε άλλη σχέση, εφόσον γιά την απασχόληση, εργασία ς ή υπηρεσία ς αυτή δεν υπάγονται από ρητή διάταξη νόμου στην ασφάλιση άλλου Ταμείου κύριας ασφαλίσεως. Από τα πρόσωπα προηγούμενου εδαφίου οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δημόσιο υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ,εφ`όσον εργάζονται με συνθήκες που απαντώνται στις μισθώσεις εργασίας". ***Το εντός " " πρώτο εδάφιο που είχε προστεθεί από το πρώτο εδάφιο παρ. 1 άρθ. 4 Ν. 1305/1982, αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 άρθρου 1 Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ Α`50) Οι προϋποθέσεις ασφαλίσεως, ο τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφαλίσεως των προσώπων τούτων κατά κατηγορία, η μισθολογική περίοδος, ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των εισφορών, ο υπόχρεος γιά την καταβολή ς καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια με την εφαρμογή παρόντος άρθρου θα καθορίζεται με Κανονισμό. Η υπαγωγή των ανωτέρω προσώπων στην ασφάλιση ισχύει από την πρώτη 6ου μήνα από την έναρξη ισχύος παρόντος νόμου ". ***Τα εντός " " εδάφια προσετέθησαν ως άνω διά άρθρου τετάρ Ν. 1305/1982 (Α 146). "Επίσης, υπάγονται στην ασφάλιση παρόντος νόμου και μέλη των αστικών συνεταιρισμών που απασχολούνται σε αυτούς και δεν ασφαλίζονται για άλλη επαγγελματική ς δραστηριότητα σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον αστικό συνεταιρισμό και τον ενδιαφερόμενο, κατά την αναλογία, που προβλέπουν οι διατάξεις νομοθεσίας Ι.Κ.Α. Με κανονισμό ορίζονται οι όροι και οι

10 προϋποθέσεις παραπάνω προσώπων". για την πραγματοποίηση ασφάλισης των ***Το εντός " " τελευταίο εδάφιο παρ. 3 άρθρου 2 προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 1759/1988 (Α` 50). "4) Ωσαύτος υπάγονται εις την υποχρεωτικήν ασφάλισιν παρόντος οι οικιακοί έμμισθοι βοηθοί (οικόσιτοι υπηρέται) και λοιπά κατ` οίκον εργοδο απασχολούμενα πρόσωπα. Η ασφάλισις των εν λόγω προσώπων άρχεται αφ`ής το ΙΚΑ λαμβάνει εκάστοτε γνώσιν περί απασχολήσεως των, λήγει δε αφ`ής αναγγέλεται εις το ΙΚΑ η λήξις απασχολήσεως. Κανονισμός εκδοθησόμενος το βραδύτερον εντός εξαμήνου από ισχύος παρόντος, θέλει ορίσει την διαδικασίαν και τον τρόπον υπολογισμού και καταβολής των εισφορών των ανωτέρω προσώπων, επιτρεπομένης κατατάξεως αυτών εις κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων δια τον υπολογισμόν των εισφορών και παροχών. Επί ασφαλίσεως οικιακού έμμισθου βοηθητικού προσωπικού και λοιπών κατ` οίκον εργοδό απασχολουμένων προσώπων δύναται να έχη εφαρμογήν το δεύτερον εδάφιον παραγράφου 3 παρόντος άρθρου, καθ`ά ειδικώτερον θέλει ορίσει ο κατά τα ανωτέρω Κανονισμός. Η Διοίκησης ΙΚΑ υποχρεούται οπως εντός πέντε μηνών από ισχύος παρόντος υποβάλη εις το Υπουργείον Εργασίας των ως άνω Κανονισμόν προς έγκρισιν κατά την διαδικασίαν άρθρου 16 παρόντος" ***Η εντός " " παράγραφος προσετέθη ως άνω διά άρθρου 1 Ν.Δ. 4104/1960 (ΦΕΚ Α 147) "Επίσης, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση νόμου αυτού τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία εντός των ορίων χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες με ς οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς πρώ και δεύτερου βαθμού συγγένειας, εφ` όσον για την εργασία ς αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης. Με κανονισμό ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση ασφάλισης των παραπάνω προσώπων. Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν μπορεί να υπολογιστούν σε κατώτερη από την ασφαλιστική κλάση που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευ εργάτη που ισχύει κάθε φορά". ***Η εντός " " διάταξη στο τέλος άρθρου 2 προστέθηκε με το άρθρο 1 Ν. 1759/1988 (Α` 50). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 39 παρ. 7 Ν. 1892/1990 (Α` 101) ορίζονται τα ακόλουθα: "Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για ς μερικώς απασχολουμένους

11 κατ` οίκον εργοδότη, καθώς και για ς συγγενείς εργοδότη, για ς οποίους προβλέπει η παρ. 1 άρθρου 1 ν. 1759/1988 και για ς οποίους ισχύουν οι κείμενες κάθε φορά ασφαλιστικές διατάξεις". "Επίσης υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση Ι.Κ.Α για ολους ς κλάδους ασφαλίσεως αυ, καθώς και Ι.Κ.Α. - Τ Ε.Α.Μ, Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Εργατικής Εστίας, οι μη υπαγόμενοι από ίδιο δικαιωμα στην ασφάλιση άλλου ταμείου πτυχιούχοι των ανώτατων εκπαιδευτικων ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφίες προς επιμόρφωση και ειδίκευση στα διάφορα κέντρα ερευνών που λειργούν στην Ελλάδα ως αυτοτελή ιδρύματα. Η ασφάλιση διαρκεί καθ` όλη την περίοδο υποτροφίας και ανεξάρτητα από τη διάρκεια ημερήσιας ή κατά μηνα πραγματικής απασχόλησης διενεργείται δε για 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα. Οι μηνιαίες εισφορές υπολογιζονται με βάση το συνολικό ασφάλιστρο των ανωτέρω κλάδων ασφάλισης και το κάθε φορά καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό υποτροφίας. Οι εισφορες εργοδότη βαρύνουν το κέντρο ερευνών στο οποίο πραγματοποιείται η επιμόρφωση ή ειδίκευση και ασφαλισμένου ς ιδιους ς υποτρόφους, ενώ για τον υπεύθυνο καταβολης των εισφορών, το χρόνο καταβολής ς, την επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη την επιδίωξη εισπραξής ς κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε κλπ. εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις νομοθεσίας Ι.Κ.Α." ***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρου 14 Ν. 1976/1991 (ΦΕΚ Α 184), όπου ορίζεται επίσης ότι: "Ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων που έχει πραγματοποιηθεί για επιμόρφωση και ειδίκευση στα ερευνητικά κέντρα προ ισχύος παρόντος παραμένει ισχυρή". "Επίσης υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση Ι.Κ.Α., Ι.Κ.Α - Τ.Ε.Α.Μ Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Εργατικής Εστίας οι εφοδιασμένες με άδεια εργασίας αποκλειστικές αδελφές νοσοκόμες. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται πάνω στο σύνολο εργατικής αμοιβής. Οι αποκλειστικές αδελφές εισπράτν από τον αποδέκτη των υπηρεσιών ς και τις βαρύνουσες τον εργοδότη ασφαλιστικές εισφορές με τριπλότυπες αποδείξεις, που χορηγεί το Ι.Κ.Α και τις αποδίδουν σ` αυτό μαζί με τις εισφορές ασφαλισμένου που βαρύνουν τις ίδιες μέχρι το τέλος επόμενου απασχόλησης μήνα. Ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση άδειας εργασίας ο τύπος και το περιεχόμενο άδειας και οι προϋποθέσεις χορήγησής ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργασίας.

12 Με απόφαση διοικητικού συμβουλίου Ι.Κ.Α. καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμου των ημερών ασφάλισης και ασφαλιστικής κλάσης, οι συνέπειες μη έγκαιρης καταβολής των εισφορών μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι και η αφαίρεση αδείας απασχόλησης, η είσπραξη των καθυστερουμένων εισφορών κατα τον Κ Ε.Δ.Ε. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειργία ασφάλισης των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων". ***Το νέο εντός " " τελευταίο εδάφιο προστέθηκε ως άνω με την παρ. 4 άρθρου 14 Ν. 1976/1991 (ΦΕΚ Α 184). "Οι τρόφιμοι ιδρυμάτων προστασίας απροσάρμοστων παιδιών, κατά το χρόνο πρακτικής άσκησής ς σε εργοδότες ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση Ι.Κ.Α., κατά κινδύνου ατυχήματος, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα για την ασφάλιση ατυχήματος νομοθεσία. Για τον υπολογισμό των εισφορών, αναγνωρίζονται μια ημέρα ασφάλισης για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης και 25 για κάθε μήνα, ανεξάρτητα από την πραγματική διάρκεια ημερήσιας πρακτικής άσκησης ή τη διάρκεια πραγματικής άσκησης κάθε μήνα. Οι εργοδότες, σς οποίους πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση των ανωτέρω προσώπων υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ι.Κ.Α με βάση τις σχετικές διατάξεις νομοθεσίας εισφορά 2 % υπολογιζόμενη πάνω στο ημερομίσθιο ανειδίκευ εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά". ***Η νέα εντός " " διάταξη στο τέλος άρθρου 2 προστέθηκε με την παρ. 5 άρθρου 14 Ν. 1976/1991 (ΦΕΚ Α 184) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 21 παρ. 8 Ν. 1976/1991 (Α` 184): "Τα ποσοστά πρόσθε τέλους, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, που προβλέπονται από τις διάτάξεις αρθρου 19 ν. 1469/1984 όπως αυτά αναπροσαρμόσθηκαν με τις διατάξεις παρ. 3 άρθρ. 21 ν. 1902/1990 και ισχύουν σήμερα, εφαρμόζονται αναλόγως για όλους ς ασφαλιστικούς οργανισμούς, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων". "Στην ασφάλιση Ι.Κ.Α. και για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος υπάγονται οι άνεργοι που δεν είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό και παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στα πλαίσια 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και για όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων αυτών. Οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη για την ανωτέρω ασφάλιση υπαλογίζονται με βάση το ποσό εκπαιδευτικού επιδόματος που καταβάλλεται για τις ώρες προγράμματος, βαρύνουν το φορέα υλοποίησης προγράμματος και αποδίδονται στο Ι.Κ.Α. μέχρι το τέλος επόμενου μήνα από αυτόν που καταβλήθηκε το εκπαιδευτικό επίδομα. Θέση εργοδότη έναντι Ι.Κ.Α., με όλες τις απορρέουσες από τη νομοθεσία ιδρύματος υποχρεώσεις, έχει ο φορέας υλοποίησης προγράμματος.

13 Οι παροχές κλάδου ασθένειας σε είδος Ι.Κ,Α. αφορούν ατομικά τον ασφαλισμένο και χορηγούνται από την πρώτη ημέρα παρακολούθησης προγράμματος και μέχρι το πέρας αυτού. Η ασφάλιση αυτή δεν αναιρεί ούτε αναστέλλει την καταβολή των επιδομάτων που χορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στα άτομα με ειδικές ανάγκες, κατά τη διάρκεια κατάρτισης ς στα επιδοτούμενα από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα. Εξαιρούνται από τις παραπάνω διατάξεις όλοι όσοι παρακολούθησαν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που εγκρίθηκαν μέχρι τη δημοσίευση παρούσας και ασφαλίστηκαν σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με την παρ άρθρου 7 απόφασης / ΦΕΚ 854 Β`) Υπουργού Εργασίας." ως *** Η εντός " " άνω διάταξη προστέθηκε από την παρ.4 άρθρ.2 Ν.2335/1995 (Α 185), η οποία στην συνέχεια αντικαταστάθηκε άνω με το άρθρο 18 Ν.2458/1997 (Α 15) "Επίσης υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση ΙΚΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ΔΛΟΕΜ και ΟΕΚ τα πρόσωπα άρθρου 6 παρ. 1 και άρθρου 10 παρ. 3 ν. 1193/1981 "περί εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 220 Α`), και όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση οποιουδήποτε άλλου οργανισμού, λόγω ασκήσεως άλλου επαγγέλματος ή δεν συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα λόγω άμεσου ή έμμεσου δικαιώματος. Η ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης νομάρχη, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο ανωτέρω νόμου. Τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα υποχρεούνται τον πρώτο μήνα κάθε χρόνου κατά τις ιατρικές εξετάσεις, που διενεργούνται κατά το άρθρο 7 παρ. 1 ν. 1193/1981, να προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα. Η μη προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας συνεπάγεται τη μη ισχύ απόφασης νομάρχη προηγούμενης παραγράφου. Με απόφαση Δ.Σ. ΙΚΑ καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης και ασφαλιστικής κλάσης, οι συνέπειες μη έγκαιρη καταβολής των εισφορών, η είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειργία ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων". *** Η εντός " " διάταξη προστέθηκε με το άρθρο 65 παρ.3 Ν.2676/1999 Α 1/ *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.10 άρθρ.15 Ν.3232/2004,ΦΕΚ Α 48/ ,ορίζεται ότι: "10. Φοιτητές και σπουδαστές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Τεχνολογικών

14 Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.), εφόσον κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένης από το πρόγραμμα σπουδών ς πρακτικής άσκησης δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα, από το δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, υπάγονται και γι` αυτόν τον κίνδυνο στην υποχρεωτική ασφάλιση Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Οι προβλεπόμενες για την περίπτωση αυτή ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο και το φορέα ή την επιχείρηση απασχόλησης πρακτικά ασκούμενου κατά την ισχύουσα αναλογία". Αρθρο 5 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 67 Προισχύσασες μορφές άρθρου 1 Αρθρ. 5. Ειδικά Ταμεία 1. Πάντα τα υφιστάμενα μέχρι δημοσιεύσεως παρόντος Νόμου, οιασδήποτε μορφής Ταμεία, τα συνεστημένα επί τη βάσει Ν ή ειδικών νόμων ή διατάγματος 15ης Μαίου 1920 "περί επαγγελματικών Σωματείων" και ασφαλίζοντα, είτε αποκλειστικώς είτε εν μέρει, πρόσωπα εκ των εν άρθρω 2 παρόντος αναφερομένων, εξακολουθούν λειργούντα και διεπόμενα υπο των ισχυουσών δι` έκαστον τούτων διατάξεων. ***Το εδάφιον β` παραγρ. 1 άρθρου 5 Α.Ν. 1846/1951 καταργείται, αφ` ης ίσχυσεν κατ` άρθρον 33 παρ. 3 ΝΔ 2698/1953, ΦΕΚ Α 315). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 33 παρ. 3 ΝΔ 2698/1953, (Α` 315), ορίζεται περί ερμηνείας β` περιόδου εδαφίου α` παρ. 1 άρθρου 5 ΑΝ 1846/1951: "Προσώπων ησφαλισμένων εις τα τοιαύτα Ταμεία κυρίας ασφαλίσεως απογορεύεται η παρά τω Ι.Κ.Α. ασφάλισις εν πάση περιπτώσει δι` ους κλάδους τα πρόσωπα ταύτα είναι ησφαλισμένα εις τα εν λόγω Ταμεία. Τυχόν κατά παράβασιν διατάξεως ταύ ασφάλισις των ως άνω προσώπων παρά τω Ι.Κ.Α. ουδέν δημιουργεί δικαίωμα υπέρ αυτών προς λήψιν παροχών, πλην δικαιώματος επιστροφής των καταβληθεισών εισφορών κλάδου αναπηρίας - γήρατος - θανά". ην "Εάν πρόσωπον τι εκτός εργασίας ην παρέχει και δι`

15 ασφαλίζεται εις ειδικόν Ταμείον ασφαλίσεως εξαιρουμένων κατά τα ανωτέρω παρά τω ΙΚΑ ασφαλίσεως παρέχη και ετέραν εργασίαν παρ`ετέρω εργοδότη,πληρούσαν τας προϋποθέσεις άρθρου 2 παρόντος νόμου,ως ετροποποιήθη,μη θεμελιούσαν υποχρέωσιν ασφαλίσεως παρ`ετέρω Ταμείω κυρίας ασφαλίσεως, υπάγεται ως προς ταύτην εις την ασφάλισιν ΙΚΑ". ***Το εντός " " δεύτερο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 5, ως η Β` περίοδος αυτού ερμηνεύθηκε υπό παρ. 2 άρθρου 33 ΝΔ 2698/1953, προστέθηκε ως άνω διά άρθρου 2 παρ. 4 Ν. 825/1978 (Α` 189). Τα κατά τα ανωτέρω διατηρούμενα και συνεχίζοντα την λειργίαν των ειδικά Ταμεία κυρίας ασφαλίσεως εάν υπάγωνται εις την αρμοδιότητα Υπουργείου Εργασίας, υποχρεούνται πάντας, ανεξαρτήτως προς τα εν παρ. 2 παρόντος άρθρου οριζόμενα: Τα μεν ασκούντα ασφάλισιν ασθενείας, όπως χορηγούν απο 1ης Ιανουαρίου 1952 τας αυτάς λάχιστον καθ` ύψος, κατηγορίας και έκτασιν παροχάς, προς εκείνας τας οποίας θα χορηγή εκάστοτε το Ι.Κ.Α. δια των κλάδων ασθενείας και μητρότητος εις χρήμα και εις είδος. Τα δε ασκούντα ασφάλισιν συντάξεων όπως χορηγούν απο αυτής ως άνω ημερομηνίας ως κατώτατα ποσά συντάξεων τα υπο παρόντος προβλεπόμενα κατώτατα όρια συντάξεων δι` εκάστην κατηγορίαν δικαιουμένων (συνταξιούχοι λόγω γήρατος, ατυχήματος, αναπηρίας και θανά), υπολογιζόμενα βάσει τεκμαρτού ημερομισθίου 1ης ασφαλιστικής κλάσεως και ελαχίσ ορίου ημερών εργασίας απαιμένου διά την χορήγησιν συντάξεως, προσαυξανόμενα δε κατά τας τυχόν προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών, τας καθοριζομένας υπό παρόντος. Αι διατάξεις προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζονται δια ς υπό των ειδικών ως άνω Ταμείων συνταξιοδομένους αυτοτελώς εργαζομένους, ουδέ δια ς μισθωτούς ς συνταξιοδομένους υπό τούτων εάν οι τελευταίοι ούτοι: α) Δεν είχον κατά τον χρόνον απονομής των συντάξεως συμπληρώσει προκειμένου περί αρρένων το 60όν και προκειμένου περί θηλέων το 55όν έτος ηλικίας των ή

16 β) Δεν πληρούν τας προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως λόγω αναπηρίας άρθρου 28 παρ. 1 εδ. πρώτον ή γ) Δεν πληρούν προκειμένου περί συνταξιούχων λόγω θανά τας υπό άρθρου 28 παρ. 6 οριζομένας προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των ως μελών οικογενείας δικαιουμένων συντάξεως και τας τοιαύτας παρ. 6. "Επίσης υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση Ι.Κ.Α., Ι.Κ.Α - Τ.Ε.Α.Μ Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Εργατικής Εστίας οι εφοδιασμένες με άδεια εργασίας αποκλειστικές αδελφές νοσοκόμες. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται πάνω στο σύνολο εργατικής αμοιβής. Οι αποκλειστικές αδελφές εισπράτν από τον αποδέκτη των υπηρεσιών ς και τις βαρύνουσες τον εργοδότη ασφαλιστικές εισφορές με τριπλότυπες αποδείξεις, που χορηγεί το Ι.Κ.Α και τις αποδίδουν σ` αυτό μαζί με τις εισφορές ασφαλισμένου που βαρύνουν τις ίδιες μέχρι το τέλος επόμενου απασχόλησης μήνα. Ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση άδειας εργασίας ο τύπος και το περιεχόμενο άδειας και οι προϋποθέσεις χορήγησής ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργασίας. Με απόφαση διοικητικού συμβουλίου Ι.Κ.Α. καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμου των ημερών ασφάλισης και ασφαλιστικής κλάσης, οι συνέπειες μη έγκαιρης καταβολής των εισφορών μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι και η αφαίρεση αδείας απασχόλησης, η είσπραξη των καθυστερουμένων εισφορών κατα τον Κ Ε.Δ.Ε. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειργία ασφάλισης των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων" άρθρου 29. Από 1ης Ιανουαρίου 1952 πάντα τα κατά τα ανωτέρω πρόσωπα (ησφαλισμένοι και συνταξιούχοι διατηρουμένων ειδικών Ταμείων, κυρίας ασφαλίσεως αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας) δικαιούνται όπως αξιούν παρά των Ειδικών Ταμείων των, εφ` όσον πληρούν τας ανωτέρω οριζομένας προϋποθέσεις, τας ως άνω παροχάς, αίτινες θεωρούνται ως το ελάχιστον όριον εν τη χώρα εξασφαλιστέας προστασίας παρά των εκ Υπουργείου Εργασίας εξαρτωμένων Οργανισμών κυρίας ασφαλίσεως (συντάξεων και ασθενείας). Αι κατά τα ανωτέρω αξιώσεις θεμελιούνται επί των οικείων διατάξεων παρόντος και των Κανονισμών Ι.Κ.Α.,

17 θεωρουμένων αυτοδικαίως και ως διατάξεων διεπούσης τα οικεία ειδικά Ταμεία νομοθεσίας. `Αρνησις χορηγήσεως των ανωτέρω παροχών αποτελεί λόγον υποχρεωτικής παραπομπής οικείου ειδικού Ταμείου εις την υπό παρ. 6 παρόντος προβλεπομένην Επιτροπήν. Απαγορεύεται η δημιουργία επαρκείας των Ειδικών Ταμείων δια την χορήγησιν των ως άνω παροχών δι` αναπροσαρμογής ή αυξήσεως των υπέρ αυτών νενομοθετημένων κοινωνικών πόρων ή αυξήσεως των εισφορών των ησφαλισμένων και εργοδοτών πέραν των υπό παρόντος νόμου οριζομένων. " Χρονικαί περίοδοι απασχολήσεως προσώπων υπαγομένων εις την ασφάλισιν ετέρου (πλην Ι.Κ.Α.) φορέως κυρίας ασφαλίσεως, δι` ας κατεβλήθησαν εις το ΙΚΑ, αι υπό διεπούσης τούτο γενικής νομοθεσίας προβλεπόμεναι εισφοραί λογίζονται ως χρόνος υποχρεωτικής ασφαλίσεως παρά τω ΙΚΑ, εάν παρήλθε διάστημα δύο λάχιστον ετών από τέλους εκάσ χρονικής περιόδου χωρίς να έχουν επιστραφή αι αχρεωστήτως καταβληθείσαι εισφοραί." ***Το εντός " " τελευταίο εδάφιο άνω παρ. 1 άρθρου 5 προστέθηκε με το άρθρο 7 Ν.Δ. 247/1969 (ΦΕΚ Α 143). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρον 1 παρ. 8 Ν.Δ. 4577/1966 (Α 230): " `Εκτακτοι ή επί συμβάσει τεχνικοί υπάλληλοι Κράς υπαχθέντες δυνάμει παραγράφου 1 άρθρου 5 Α.Ν. 1846/51 εις την ασφάλισιν ΙΚΑ και διά τον κλάδον συντάξεων δι`ον ασφαλίζονται και εις έτερον Ταμείον κυρίας ασφαλίσεως εξακολουθούν υπαγόμενοι εις την ασφάλισιν Κλάδου συντάξεων ΙΚΑ εφ` όσον υπηρετούσιν ήδη υπό την αυτήν ιδιότητα". 2. Εκ των κατά την προηγουμένην παράγραφον διατηρουμένων Ταμείων κυρίας ασφαλίσεως αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας, συγχωνεύονται εις το Ι.Κ.Α. κατά την διαδικασίαν παρόντος άρθρου, τα Ταμεία εκείνα τα οποία λαμβανομένων υπ` όψιν ύψους των εισφορών των ησφαλισμένων και εργοδοτών, των εκ περιουσίας προσόδων, χρόνου λειργίας, των προϋποθέσεων απονομής παροχών, ύψους και

18 εκτάσεως τούτων και των εξόδων διοικήσεως υπό κρίσιν Ταμείου αφ` ενός και Ι.Κ.Α. αφ` ετέρου, δεν δύνανται να παράσχουν κατά την κρίσιν περί ης η παρ. 6 παρόντος Επιτροπής, ισοδύναμον λάχιστον προς την υπό Ι.Κ.Α. παρεχομένην ασφαλιστικήν προστασίαν. 3. Το Ταμείον Ανεργίας το συσταθέν δια Α.Ν. 118/45(1) διαλύεται, συγχωνευόμενον δυνάμει παρόντος εις το Ι.Κ.Α., όπερ υπεισέρχεται δια κλάδου ανεργίας εις το σύνολον των ενεργητικών και παθητικών περιουσιακών στοιχείων και απαιτήσεων και των πάσης φύσεως υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, ως καθολικός αυτού διάδοχος. Η ασφάλισις των παρ` αυτώ ησφαλισμένων προσώπων δια τον κίνδυνον ανεργίας συνεχίζεται υπό Ι.Κ.Α. συμφώνως προς τας διατάξεις παρόντος νόμου. Η κινητή και ακίνητος περιουσία ταμείου Ανεργίας περιέρχεται άπασα, δυνάμει παρόντος, εις τον κλάδον Ανεργίας Ι.Κ.Α., αι δε υπάρχουσαι υπέρ τού μισθώσεις διατηρούνται υπό Ι.Κ.Α. 4. Η οργάνωσις αντιφυματικής ασφαλίσεως (Ο.Α.Φ.Α.) η συσταθείσα δια Α.Ν (2) διαλύεται, συγχωνευομένη δυνάμει παρόντος εις το Ι.Κ.Α., όπερ υπεισέρχεται δια κλάδου παροχών ασθενείας και μητρότητος εις είδος, εις το σύνολον των ενεργητικών και παθητικών περιουσιακών στοιχείων και απαιτήσεων και των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ως καθολικός αυτής διάδοχος. Η ασφάλισις κινδύνου φυματιώσεως αναλαμβάνεται υπό Ι.Κ.Α. συμφώνως προς τας διατάξεις παρόντος. `Απασα η κινητή και ακίνητος περιουσία Ο.Α.Φ.Α. περιέρχεται δυνάμει παρόντος εις τον κλάδον παροχών ασθενείας και μητρότητος εις είδος, αι δε υπάρχουσαι μισθώσεις διατηρούνται υπέρ Ι.Κ.Α. 5. Από δημοσιεύσεως παρόντος Νόμου απαγορεύεται η σύστασις νέων Ταμείων κυρίας ασφαλίσεως εκτός μόνον τοιούτων προερχομένων εκ συγχωνεύσεως δύο ή πλειόνων ομοειδών λειργίας ήδη

19 Ταμείων. Επιτρέπεται όμως η ίδρυσις Επικουρικών Ταμείων δια την πραγματοποίησιν επί πλέον των υπό παρόντος Νόμου προβλεπομένων παροχών, εφ` όσον ο αριθμός των ησφαλισμένων των υπερβαίνει ς χιλίους και δεν θίγονται αι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των παρ` αυτοίς ασφαλιζομένων προσώπων έναντι Ι.Κ.Α. Ως επί πλέον παροχαί θεωρούνται αι είτε κατ` είδος είτε κατά ποσόν ή κατ` αμφότερα επί πλέον των υπό Ι.Κ.Α. παρεχόμεναι τοιαύται. Δια Β. Διατάγματος, εφ` άπαξ εκδοθησομένου, προτάσει Υπουργού Εργασίας, ορισθήσεται η διαδικασία κατά τα ανωτέρω συγχωνεύσεως δύο ή πλειόνων ομοειδών Ταμείων Ασφαλίσεως εις ενιαίον ασφαλιστικόν φορέα. Η κατά την υπό ειρημένου Β. Διατάγματος ορισθησομένην διαδικασίαν πραγμάτωσις συγχωνεύσεως, ενεργείται δι` ειδικών Β.Δ. εκδιδομένων, κατά πάσαν περίπτωσιν συγχωνεύσεως, προτάσει Υπουργού Εργασίας, εκτός αν μεταξύ των υπό συγχώνευσιν Ταμείων συγκαταλέγονται και Ταμεία υπαγόμενα υπό την εποπτείαν ετέρων υπουργείων, οπότε το ειδικόν Διάταγμα εκδίδεται τη προτάσει και αρμοδίου Υπουργού. Δια των ανωτέρω ειδικών Β. Διαταγμάτων καθορίζονται και οι πόροι ενιαίου Οργανισμού, η τύχη των μη περιερχομένων τυχόν εις τούτον πόρων των συγχωνευομένων Ταμείων, αι προϋποθέσεις απονομής των παροχών, η έκτασις ως και το ύψος τούτων, τα διοικήσεως αυτού, συνθέσεως των υπηρεσιών, τα προσωπικού εν γένει ως και πάσα ετέρα συναφής λεπτομέρεια. 6. Περί εν παραγράφω 2 συγχωνεύσεως Ταμείου τινός κυρίας ασφαλίσεως εις το Ι.Κ.Α. αποφασίζει Επιτροπή διοριζομένη υπό Υπουργού Εργασίας και αποτελουμένη εξ ενός Συμβούλου Επικρατείας, οριζομένου μεθ` ενός αναπηρωτού υπό Προέδρου Συμβουλίου Επικρατείας, ως Προέδρου Επιτροπής, εκ καθηγητού Μαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών μέλους παρά τω Υπουργείω Εργασίας Συμβουλίου Κοινωνικων Ασφαλίσεων, αναπληρουμένου υπο εν τω Συμβουλίω τούτω αναπληρωτού, εκ Γενικού

20 Διευθυντού Υπουργείου Εργασίας αναπληρουμένου υπό νομίμου αναπληρωτού, εκ Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναπληρουμένου υπό μέλους Δ.Σ. εκ τάξεως των ειδικών, εκ Γενικού Διευθυντού Ι.Κ.Α. αναπληρουμένου υφ` ενός Διευθυντού Ι.Κ.Α. και εκ δύο αντιπροσώπων των ησφαλισμένων υπό συγχώνευσιν Ταμείου, εξ ων ο εις μεν ορίζεται υπό Διοικητικού Συμβουλίου εν λόγω Ταμείου, ο δε έτερος υπό Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος μετά των αναπληρωτών των. Χρέη Εισηγητού παρά τη Επιτροπή εκτελεί εν εκ των μελών Επιτροπής οριζόμενον υπό Προέδρου αυτής. Τον γραμματέα Επιτροπής ορίζει ο Υπουργός Εργασίας εξ υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας ή Ασφαλιστικού Οργανισμού. Τα καταβλητέα εις τα μετέχοντα Επιτροπής πρόσωπα πραγματικά έξοδα κινήσεως, δυνάμενα να ορίζωνται και κατ` αποκοπήν ορίζονται κατά τας διατάξεις παραγράφου 8 άρθρου 48. Εν περιπτώσει αδικαιολογή μη προσελεύσεως μέλους τινός Επιτροπής εις δύο συνεδριάσεις δια μεν τα εξ υπαλλήλων μέλη Επιτροπής η μη προσέλευσις θεωρείται ως πειθαρχικόν παράπτωμα, δια δε τα λοιπά αποτελεί λόγον αντικαταστάσεων των. Εν περιπτώσει μη ορισμού των εν τη Επιτροπή αντιπροσώπων των ησφαλισμένων παρά Δ.Σ. οικείου ταμείου και παρά Γ.Σ.Ε.Ε. εντος 15θημέρου αφ` ης ζητηθή τούτο διορίζει τούς ο Υπουργός Εργασίας κατ` οικείαν κρίσιν. Η Επιτροπή αποφαίνεται επι συγκεκριμένων ερωτημάτων περί συγχωνεύσεως ωρισμένου Ταμείου κυρίας ασφαλίσεως εις το Ι.Κ.Α., απευθυνομένων εις τον Πρόεδρον αυτής παρά Υπουργού Εργασίας, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε τη αιτήσει Δ.Σ. ωρισμένου Ταμείου ή Γ.Σ.Ε.Ε. ή οικείας επαγγελματικής οργανώσεως. Η Επιτροπή προσκαλείται εις συνεδρίασιν παρά Υπουργού Εργασίας ή Προέδρου αυτής, ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων 4 λάχιστον μελών και εκδίδει ητιολογημένας αποφάσεις δια πλειοψηφίας τεσσάρων λάχιστον ψήφων. Η Επιτροπή υποχρεούται όπως υποβάλη την επί εκάσ ερωτήματος απόφασιν

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208)

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 2 Αναγκαστ.Νόμος υπ` αριθ. 2326 3/11 Μαϊου 1940. Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΔ για όλους τους κλάδους, του ΟΕΚ και του ΟΕΕ προσώπων που εξαιρούντο από ορισμένους εξ αυτών»

ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΔ για όλους τους κλάδους, του ΟΕΚ και του ΟΕΕ προσώπων που εξαιρούντο από ορισμένους εξ αυτών» ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΔ για όλους τους κλάδους, του ΟΕΚ και του ΟΕΕ προσώπων που εξαιρούντο από ορισμένους εξ αυτών» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2335/95

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ Γεν. Ασφ. Μισθωτών Α2Ι/Φ.Τ.296 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8,10241 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: 35 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την ασφάλιση του κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (Κεφ. Ζ του ΚΑ του ΙΚΑ άρθρ ).

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την ασφάλιση του κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (Κεφ. Ζ του ΚΑ του ΙΚΑ άρθρ ). -- 1063 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-9-1998 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθμ.Πρωτ.: Α22/405 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 84 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπόχρεοι απογραφής: ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικά για τις οικοδομοτεχνικές εργασίες, ανάλογα αν πρόκειται για ιδιωτικό, δημόσιο ή τεχνικό έργο, υπόχρεος για την απογραφή του οικοδομοτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4387/2016

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4387/2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΣ, πολιτικός μηχανικός, Πρόεδρος Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Ν Ο Μ Ο Σ 4 3 8 7 / 2 0 1 6 Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95)

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95) ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ των ανέργων που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης» Σχετ. εγκύκλιος: 31/6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δήλωση έργου Αναλυτική περιοδική δήλωση Ένσημα ΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ - ΑΜΟΕ (1) Υπόχρεος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση ιεροδούλων.

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση ιεροδούλων. ΘΕΜΑ: Ασφάλιση ιεροδούλων. Σας κοινοποιούμε: α)τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/5-1-99 τ.α) για την «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Ασφάλισης - Κλάδοι Ασφάλισης

Τρόπος Ασφάλισης - Κλάδοι Ασφάλισης Θ Ε Μ Α : «Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την ασφάλιση του κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (Κεφ. Ζ του ΚΑ του ΙΚΑ. αρθρ. 52-56). Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 26 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στο ΙΚΑ των απασχολουμένων με το κομμάτι (φασόν) Σ Χ Ε Τ : Οι εγκύκλιοι 83/88, 3/87 και 35/88.

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στο ΙΚΑ των απασχολουμένων με το κομμάτι (φασόν) Σ Χ Ε Τ : Οι εγκύκλιοι 83/88, 3/87 και 35/88. ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στο ΙΚΑ των απασχολουμένων με το κομμάτι (φασόν) Σ Χ Ε Τ : Οι εγκύκλιοι 83/88, 3/87 και 35/88. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1902 90 (ΦΕΚ/138/17-10-90 τ. Α) Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2017 1η έκδοση Δικαιώματα μαθητευομένων Οι μαθητευόμενοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 1. Στον μαθητευόμενο παρέχεται αμοιβή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους Legal Flash Μάϊος 2016 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (85/12.05.2016) ο Νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) Αρθρο 0 Ν.Δ. 3348 της 2/5-9-55 (Α 242). Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας. Αρθρο 6 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 134/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Π.Κ. 134/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 134/19-10-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ------------------------- Στην Αθήνα σήμερα 12 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση χρόνου απασχόλησης σε α) Τεχνικούς Θεάτρου, Κινηµατογράφου & Τηλεόρασης & β) Σεναριογράφους Κινηµατογράφου & Τηλεόρασης

Αναγνώριση χρόνου απασχόλησης σε α) Τεχνικούς Θεάτρου, Κινηµατογράφου & Τηλεόρασης & β) Σεναριογράφους Κινηµατογράφου & Τηλεόρασης Αναγνώριση χρόνου απασχόλησης σε α) Τεχνικούς Θεάτρου, Κινηµατογράφου & Τηλεόρασης & β) Σεναριογράφους Κινηµατογράφου & Τηλεόρασης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 80 Αριθµ. Πρωτ.: Τ01/550/30-5-2007

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» υλοποιεί το έργο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2017 Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. ΘΕΜΑ: Εξαίρεση από την ασφάλιση του ΙΚΑ των απασχολουμένων με σύμβαση μίσθωσης έργου σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, καθώς και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, για δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 137/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Π.Κ. 137/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 137/26-10-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ------------------------- Στην Αθήνα σήμερα, 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΞΥ στις περιοχές των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν σε συνάρτηση με το φορολογικό Ι. Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ με Ν.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν σε συνάρτηση με το φορολογικό Ι. Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ με Ν. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν 4387 2016 σε συνάρτηση με το φορολογικό Ι. Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ με Ν. 4387/2016 Παλαιολόγος Ι. Λιάζος http://optimumanalysis.gr Email: liazospl@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Με τον τρόπο αυτό είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ιδρύματος πολλά από αυτά τα άτομα, πλην όμως αρκετά άλλα, που ήταν στην πλειοψηφία τους γυναίκες, εν

Με τον τρόπο αυτό είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ιδρύματος πολλά από αυτά τα άτομα, πλην όμως αρκετά άλλα, που ήταν στην πλειοψηφία τους γυναίκες, εν ΘΕΜΑ:. "Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ προσώπων, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μελών, της οικογένειας τους". Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου Ι παρ. Ι του ν. 1759/88 (ΦΕΚ 50/13.3.88 τ.α) "Ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση σε ένα φορέα των νεοσφαλισμένων από »

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση σε ένα φορέα των νεοσφαλισμένων από » ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση σε ένα φορέα των νεοσφαλισμένων από 1.1.1993» ΣΧΕΤ. Η εγκύκλιος 106/93. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 2335/95, οι οποίες προστέθηκαν ως εδάφιο στο τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Πειραιάς, 22 Απριλίου 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Αλλαγές για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 34 παρ.2 και 37 του ν.4387/2016 (Α 85) όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. Για τους εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, η Α.Π.Δ.

3. Για τους εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, η Α.Π.Δ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας του ΙΚΑ» και τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων. Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων:

Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων. Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: Άρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν.4387/2016: «2. α. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3-3-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 25-2-2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ78/8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.: 8. - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.: 8. - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9 - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.:

Διαβάστε περισσότερα

Β. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων, ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α..

Β. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων, ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.. ΘΕΜΑ : Α. Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. των δικηγόρων, νομικών ή δικαστικών συμβούλων, που παρέχουν ή παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ., σε επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ Αθήνα Τηλ: Γράμμα ΕΤΕΑ

Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ Αθήνα Τηλ: Γράμμα ΕΤΕΑ Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ 10671 Αθήνα Τηλ:2103637726 Γράμμα ΕΤΕΑ Σας γνωστοποιούμε το πρόσφατο Υπόμνημά των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων προς το Διοικητή του ΕΤΕΑ, το οποίο κοινοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Ένταξη στον κλάδο ασθένειας 1.0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α'), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη ασφάλιση κατ εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16»

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη ασφάλιση κατ εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΕΝΙΙΑΙΙΟ ΤΤΑΜΕΕΙΙΟ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ ΜΙΙΣΣΘΩΤΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 6/8/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/1

Αθήνα 6/8/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/1 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑ : ΕΕΠΙΙΚΟΥΡΡΙΙΚΗΣΣ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.Εισαγωγή 5. 1.1 Τι είναι το εργόσημο.5. 1.2 Μορφή εργοσήμου.5. 1.3 Εκδότης του εργοσήμου..5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.Εισαγωγή 5. 1.1 Τι είναι το εργόσημο.5. 1.2 Μορφή εργοσήμου.5. 1.3 Εκδότης του εργοσήμου..5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή 5 1.1 Τι είναι το εργόσημο.5 1.2 Μορφή εργοσήμου.5 1.3 Εκδότης του εργοσήμου..5 1.4 Εξαργύρωση του εργοσήμου από τον εργαζόμενο..6 1.5 Κατηγορίες εργαζομένων/ασφαλισμένων με εργόσημο..6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ.. 1. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.2458/97 (ΦΕΚ 15 Α), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως: «Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συμπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 1992 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 1992 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 1992 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α34/606 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 ΑΡΙΘ. 95 : 10241

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 68/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Π.Κ. 68/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 68/13-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2000-2001 Στην Αθήνα σήμερα 30 Ιουλίου 2000 οι υπογράφοντες αφενός Λευτέρης Αντωνακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2224/94(ΦΕΚ 112/τ.Α/6.7.94, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2224/94(ΦΕΚ 112/τ.Α/6.7.94, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2224/94(ΦΕΚ 112/τ.Α/6.7.94, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2335/95 (ΦΕΚ 185Α/6-9-95 και σας γνωρίζουμε τα εξής: 1.Σύσταση Νέου Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 29 Προς: Ως πίνακας αποδεκτών Αθήνα. Τηλέφωνο:

Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 29 Προς: Ως πίνακας αποδεκτών Αθήνα. Τηλέφωνο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Ι4691ΩΓ-ΓΒΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β49Ι4691ΩΓ-ΓΒΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗ- ΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗ- ΛΕΓΓΥΗΣ Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 4/2017 Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) - κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 -Μελών Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών-χειριστών βοηθών χειριστών αντλίων σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Ν. Αττικής» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση της 669/1993 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Κοινοποίηση της 669/1993 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ 1029 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω2-2ΗΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Β143513/

ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω2-2ΗΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Β143513/ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Β143513/08-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δ/νση Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. :

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 28/6/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/55/54117 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 132/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. 132/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. 132/13-10-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ) αγροτών απασχολουμένων παράλληλα και σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ) αγροτών απασχολουμένων παράλληλα και σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ) αγροτών απασχολουμένων παράλληλα και σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ. Σας κοινοποιούμε το υπ'αριθ. Φ9/29/5.1.2001 έγγραφο της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3227/04 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50/2006 Αριθµ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου απασχόλησης σε α) Τεχνικούς Θεάτρου, Κινηµατογράφου & Τηλεόρασης & β) Σεναριογράφους Κινηµατογράφου & Τηλεόρασης

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου απασχόλησης σε α) Τεχνικούς Θεάτρου, Κινηµατογράφου & Τηλεόρασης & β) Σεναριογράφους Κινηµατογράφου & Τηλεόρασης - 1 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2011 παρατείνεται μέχρι 31.1.2012.

Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2011 παρατείνεται μέχρι 31.1.2012. Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2011 παρατείνεται μέχρι 31.1.2012. Με αφορμή ερωτήματα και προβλήματα,που έχουν προκύψει από την πρώτη προσπάθεια εφαρμογής της ελεγχόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 15/2006 ΑΠΟ 1/1-31/12/2006 ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΦ/ΚΗ ΚΛΑΣΗ. 28η

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 15/2006 ΑΠΟ 1/1-31/12/2006 ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΦ/ΚΗ ΚΛΑΣΗ. 28η /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 15/2006 ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρµογή των ορίων των ηµερησίων µισθών και των τεκµαρτών ηµεροµισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1-31/12/2006» 1. Νέα όρια ηµερησίων µισθών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 635/ /ΦΕΚ Β 1708/

ΑΠΟΦΑΣΗ 635/ /ΦΕΚ Β 1708/ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 635/08-03-2016/ΦΕΚ Β 1708/15.6.2016 Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα