ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)"

Transcript

1 ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) Αρθρο 0 Α.Ν /21 Ιουνίου 1951 (Α 179). Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον 37 ΝΔ 2961/1954 (Α 197): "Καταργείται πάσα άλλη γενική ή ειδική διάταξις Νομοθεσίας περί ανεργίας ΑΝ 1846/ 1951, πλην άρθρου 51 παρ. 4." ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον μόνον παρ. 3 ΑΝ 455/1968 (Α 136): "Πρόσωπα εξαιρούμενα ασφαλίσεως ΙΚΑ βάσει Β.Δ/τος εκδοθησομένου κατ' εξουσιοδότησιν παρόντος Α.Ν., δύνανται τη αιτήσει των, να υπάγωνται προαιρετικώς εις την ασφάλισιν ΙΚΑ,κατά τας διατάξεις ΑΝ 1846/51 ως ισχύει νυν, και Κανονισμού, περί ου η παρ. 3 άρθρου 4 ΑΝ 1846/1951." *** ΠΡΟΣΟΧΗ: ΒΛ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ παρόντος στον Ν.3518/2006 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η διάταξη παρ.6 άρθρου 28 παρόντος νόμου κρίθηκε ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ με την υπ' αριθμ. 1467/2004 απόφαση ΣτΕ (Ολομέλεια) και τις υπ' αριθμ. 1473/2006, 760/2001, 243/2000 αποφάσεις ΣτΕ. Αρθρο 1 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 24 Αρθρ Ο παρών νόμος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις επομένοις άρθροις 2-4 αναφερομένων προσώπων εις περίπτωσιν ασθενείας, μητρότητος, αναπηρίας, ατυχήματος, γήρατος και ανεργίας, ως και των μελών οικογενείας αυτών, εν περιπτώσει ασθενείας τούτων ή θανά προστά αυτών, ησφαλισμένου. 2. Η δια παρόντος θεσπιζομένη ασφάλισις περιλαμβάνει ειδικώτερον ς ακολούθους κλάδους: α`) Τον κλάδον παροχών ασθενείας και μητρότητος εις χρήμα. β`) Τον κλάδον παροχών ασθενείας και μητρότητος εις είδος. γ`) Τον κλάδον αναπηρίας, γήρατος και θανά. δ`) Τον κλάδον ανεργίας.

2 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την Απόφ /77(ΙΚΑ)"περί α)επεκτάσεως ασφαλίσεως ΙΚΑ εις ς απασχολουμένους εις οικοδομ.εργασίας όγκου 250 κυβ. μέτρων και άνω ή εις τεχνικάς εργασίας αξίας δραχμών και άνω εκτελουμένας εκτός ασφαλιστικής περιοχής δια λογαριασμόν φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ. και β) τροποποιήσεως υπ` αριθ. 367/72 αποφάσεως Δ.Σ. Ι.Κ.Α.",(ΦΕΚ 1283 Β` ), αποφασίζεται η επέκταση: "...των εν άρθρω 1 παρ. 2 Α.Ν. 1846/ 1951 "περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων", ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, κλάδων ασφαλίσεως Ι.Κ.Α. εις απάσας τας επαγγελματικάς κατηγορίας των απασχολουμένων και απασχοληθησομένων προσώπων εις οικοδομικάς εργασίας συνολικού όγκου διακοσίων πεντήκοντα(250)κυβικών μέτρων και άνω ή εις τεχνικάς εν γένει εργασίας πάσης φύσεως συνολικής αξίας τριακοσίων χιλιάδων ( ) δραχμών και άνω, εκτελουμένας ή εκτελεσθησομένας εκτός ασφαλιστικής περιοχής ΙΚΑ δια λογαριασμόν φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου". ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο τρίτο Ν. 1305/1982 (Α` 146): "Η Ασφάλιση Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων γιά ς κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 Α.Ν. 1846/1951 επεκτείνεται σε όλη τη Χώρα. Η επεκτεινόμενη κατά την προηγούμενη παράγραφο ασφάλιση ισχύει από την πρώτη έκ (6ου) μήνα από την έναρξη ισχύος παρόντος νόμου". ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα δε με το άρθρο πέμπτο αυτού ως άνω νόμου: "Η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των προσώπων, που υπάγονται στην ασφάλιση, σύμφωνα με το άρθρο τρίτο παρόντος γιά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών και των χορηγούμενων παροχών, καθώς και ο καθορισμός αριθμού των ημερών ασφαλίσεως θα γίνεται με τις ισχύουσες διατάξεις νομοθεσίας ΙΚA. Κατεξαίρεση τα θέματα προηγούμενης παραγράφου μπορούν να ρυθμίζονται με Κανονισμό ανάλογα προς τον πληθυσμό Δήμου ή Κοινότητας όπου παρέχεται η απασχόληση, τη μορφή και το είδος επιχειρήσεως, τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση μισθωτών, καθώς και τις τοπικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες απασχολήσεως". Αρθρο 2 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 397 Προισχύσασες μορφές άρθρου 9

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α`. Πρόσωπα υπαγόμενα εις την ασφάλισιν Αρθρ Εις την ασφάλισιν παρόντος νόμου υπάγονται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, υπό ς εν άρθρω 7 οριζομένους όρους και προϋποθέσεις: "α) Τα πρόσωπα τα οποία εντός των ορίων χώρας παρέχουν κατά κύριον επάγγελμα εξηρτημένην εργασίαν έναντι αμοιβής, ως τοιαύ νοουμένης και παρεχομένης δια λογαριασμόν Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αδιαφόρως νομικής φύσεως σχέσεως (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου). Η έννοια κυρίου επαγγέλματος δεν αποκλείει την ασφάλισιν προσώπων με μειωμένην απασχόλησιν εφ`όσον δεν έχουν άλλη κυρίαν πηγήν βιοπορισμού. Επι δυσχερούς διακρίσεως εξηρτημένης ή μη εργασίας ή κυρίου ή μη επαγγέλματος προσώπου τινος, τούτο θεωρείται ως υπαγόμενον είς την ασφάλισιν. Κατ` εξαίρεσιν πρόσωπα παρέχοντα εργασίαν εκτός των ορίων χώρας κατά κύριον επάγγελμα έναντι αμοιβής προς εργοδότην εδρεύοντα εντός των ορίων χώρας, δύναται κατά τας διατάξεις Κανονισμού να υπάγωνται είς την ασφάλισιν ΙΚΑ δι`άπαντας ς Κλάδους αυτής ή δια τινας η δια τινα μόνον εξ αυτών εφ`όσον υπήρξαν ήδη ησφαλισμένα παρά τω ΙΚΑ ανεξαρτήτως δε τού εφ`όσον κέκτηνται την Ελληνικήν υπηκόοτητα. Η κατά τα ανωτέρω ασφάλισις δεν χωρεί εάν δια τα πρόσωπα ταύτα έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις Διεθνούς Συμβάσεως Κοινωνικής Ασφαλίσεως μεταξύ Βασιλείου Ελλάδος και ετέρας χώρας ή ετέρων χωρών. Δια Κανονισμού θέλουν καθορισθή οι όροι και αι προυποθέσεις, εφ`ας πρόσωπα παρέχοντα εργασίαν δια λογαριασμόν πλειόνων μίας επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων υπάγονται είς την ασφάλισιν παρόντος

4 Νόμου." ***Η εντός " " περίπτωσις αντικατεστάθη ως άνω διά παρ.1 αρθρου 2 Ν. 4476/1965 (ΦΕΚ Α 103) β`) Οι μετέχοντες εις την διοίκησιν επαγγελματικών σωματείων των περί ων το εδάφ. α` προσώπων ή ενώσεων τοιούτων σωματείων, εφ` όσον λαμβάνουν αποζημίωσιν εκ των σωματείων ή των ενώσεων αυτών. γ`) Οι μαθητευόμενοι. δ`) Οι συνταξιούχοι Δημοσίου και των πάσης φύσεως Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως, οι παρέχοντες εργασίαν υπαγομένην εις τας διατάξεις εδαφίου α` ως και το πάσης φύσεως έκτακτον, ημερομίσθιον και επί συμβάσει προσωπικόν δημοσίου, εφ` όσον ο χρόνος υπηρεσίας τού δεν υπολογίζεται δια την απονομήν συντάξεως παρά Δημοσίου. "ε`) Οι εμπειρογνώμονες καπνού εφ` όσον δεν υπάγονται εις την ασφάλισιν ετέρου φορέως κυρίας ασφαλίσεως. Εργοδόται τούτων θεωρούνται αι πάσης φύσεως καπνεμπορικαί επιχειρήσεις των υπέρ Ιδρύματος εισφορών υπολογιζομένων βάσει των καταβαλλομένων εις ς εμπειρογνώμονας καπνού, αμοιβών. Επί πολλαπλής απασχολήσεως εμπειρογνώμονος το σύνολον εργοδοτικής εισφοράς δεν δύναται να υπερβή το αντίστοιχον ποσόν εισφοράς ανωτά ασφαλιστικής κλάσεως. Αύτη βαρύνει ς εργοδότας κατ` αναλογίαν υφ` εκάσ καταβληθείσης αμοιβής εις τον καπνομεσίτην. Αι εκ αμοιβής των εμπειρογνωμόνων εκπιπτόμεναι δαπάναι διά τον υπολογισμόν των υπέρ ΙΚΑ εισφορών, ο χρόνος καταβολής αυτών αι κατ` έτος ημέραι απασχολήσεως τούτων αίτινες δεν δύνανται να υπολογισθούν εις πλείονας των 270 και πάσα σχετική με την ασφάλισίν των λεπτομέρεια θέλει καθορισθή διά κανονισμού". ***Το εντός " " εδάφιον ε), προστεθέν διά παρ.2 άρθρου 2 Ν. 4476/1965 (Α 103), αντικατεστάθη διά άρθρου 1, παρ. 11 Ν.Δ. 4577/1966 (Α 230). "στ) οι απασχολούμενοι κατά κύριο επάγγελμα στη συλλογή ρητίνης, εφόσον:

5 1) εργάζονται για λογαριασμό των βιομηχάνων ρητίνης, 2) είναι: α) μέλη συνεταιρισμών που έχουν ως σκοπό τη συλλογή και διάθεση ρητίνης, β) μικροϊδιοκτήτες πευκώνων, γ) ελεύθεροι ρητινοσυλλέκτες. Ο αριθμός των ημερών εργασίας ρητινοσυλλέκτη που αναγνωρίζεται κατ` έτος στην ασφάλιση ανέρχεται σε 35 ημέρες ανά χίλια κιλά ρητίνης που παραδίδεται σε εμπόρους, ιδιωτικές ή συνεταιριστικές βιομηχανίες ρητίνης. Ο υπολογισμός των παροχών που χορηγούνται στα ανωτέρω πρόσωπα γίνεται με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο ασφαλιστικής κλάσης άρθρου 37 α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, στην οποία αντιστοιχεί κατά την περίοδο υπολογισμού το πηλίκο διαίρεσης ετήσιου εισοδήματος ρητινοσυλλέκτη από την πώληση ρητίνης, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία των εμπόρων και βιομηχανιών ρητίνης, δια κατά τα παραπάνω αναγνωριζόμενου αριθμού ημερών εργασίας κατά την περίοδο αυτή. Οι ημέρες εργασίας ανάγονται στο ημερολογιακό έτος παράδοσης ρητίνης. Σε περίπτωση παράδοσης ρητίνης μέσα σς πρώς πέντε μήνες κάθε ημερολογιακού ές, οι αναλογούσες, κατά τα ανωτέρω, ημέρες εργασίας θεωρούνται ότι ανάγονται στο προηγούμενο παράδοσης ρητίνης ημερολογιακό έτος. Εργοδότες των ανωτέρω ασφαλισμένων θεωρούνται οι βιομήχανοι και έμποροι σς οποίους παραδίδουν τη ρητίνη. Με Κανονισμό καθορίζεται η έννοια κύριου επαγγέλματος ρητινοσυλλέκτη, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή διάταξης αυτής." *** Η περ.στ,η οποία είχε προστεθεί με την παρ. 1 άρθρου 6 ν.4504/1966 και τροποποιηθεί από την παρ.14 άρθρου 1 ν.δ.4577/1966,παρ.3 άρθρου 2 ν.825/1978 και παρ.3 άρθρου 15 ν.1469/1984, αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 άρθρου 29 Ν.3518/2006,ΦΕΚ Α 272/ "ζ) Οι απασχολούμενοι κατά κύριον επάγγελμα εις τας πάσης φύσεως εργασίας

6 εντός ή εκτός κέντρου ασφαλίσεως ΙΚΑ εφ` όσον είναι μέλη δασικών Συνεταιρισμών ή ελεύθεροι δασεργάται Δημοσίου. Διά κανονισμού καθορισθήσεται η διαδικασία ασφαλίσεως των ως άνω προσώπων οι υπόχρεοι διά την καταβολήν των εισφορών ως και πάσα σχετική λεπτομέρεια. Διά κανονισμού ωσαύτως δύναται να διευρύνεται ο κύκλος των ασφαλιζομένων κατηγοριών δασεργατών". ***Το εντός " " εδάφιον ζ), προσετέθη ως άνω διά άρθρου 1,παρ. 12 Ν.Δ. 4577/1966 (Α 230). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρον 16 παρ.19 Ν. 4497/1966 (Α 37): " Από ενάρξεως ισχύος παρόντος ασφαλίζονται υποχρεωτικώς εις το ΙΚΑ, εξαιρούμενοι παρά τω ΟΓΑ ασφαλίσεως, οι τυροκόμοι, οι πληρούντες τας προϋποθέσεις παρ. 1 άρθρου 2 Α.Ν. 1846/51, εφ` όσον η απασχόλησίς των λαμβάνει χώραν εις περιοχάς εις ας έχει επεκταθή η ασφάλισις ΙΚΑ". "η. Αι καθαρίστριαι Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. αι αμειβόμεναι εκ παγίας επιχορηγήσεως. Η υποχρέωσις καταβολής των υπέρ Ι.Κ.Α. εισφορών εργοδό βαρύνει το Δημόσιον ή το Ν.Π.Δ.Δ. μεθ` ου συνδέονται αύται". το ***Η εντός " " διάταξη η παρ. 1 άρθρου 2 προστέθηκε με άρθρο 1 παρ. 2 ΝΔ 78/1973 (ΦΕΚ Α 156), η δε ισχύς αυτής αρχίζει απο 1ης Ιανουαρίου ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 825/1978 (Α` 189): "Εις την ασφάλισιν ΙΚΑ υπάγονται υπό τας προϋποθέσεις παραγράφου 1 άρθρου 2 Α.Ν. 184/1951 ως ετροποποιήθη: α) Οι απασχολούμενοι εις βουστάσια, ιπποφορβεία, πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, τυροκομεία καί παρεμφερείς προς αυτα πάσης μορφής επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, κειμένας εις περιοχάς εις ας το ίδρυμα επεξερσγάσθη μετά την ή θέλει επεκταθή μετά την ισχύν παρόντος β) Οι απασχολούμενοι εις γεωργικάς εργασίας διά λογαριασμόν Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. γ) Οι αξιωματικοί πολεμικής διαθεσιμότητος. Χρόνος απασχολήσεως των υπό στοιχεία β` και γ` προσώπων προηγουμένης παραγράφου εντός ασφαλιστικών περιοχών μέχρις ενάρξεως ισχύος παρόντος λογίζεται ως χρόνος ασφαλίσεως παρά τω Κλάδω

7 συντάξεων ΙΚΑ, εφ` όσον κατεβλήθησαν αί αντίστιχοι υπέρ αυτού εισφοραί εργοδό καί ησφαλισμένου ή θέλουν καταβληθεί αύται υπό ησφαλισμένου εντός τριών ετών από ισχύος τού παρόντος". 2. Τα περί ων αι διατάξεις προηγουμένης παραγράφου πρόσωπα συνεχίζουν την υπαγωγήν των εις την ασφάλισιν παρόντος και διαρκούντος χρόνου, καθ` ον δικαιωματικώς ή εκ λόγων ανεξαρτήτων θελήσεως των, δεν προσφέρουν εξηρτημένην εργασίαν πλην όμως τυγχάνουν εν όλω ή εν μέρει των αποδοχών των παρά εργοδό (άδειαι, στράτευσις). "Προκειμένου περί μητέρων ασφαλισμένων Ιδρύματος, η κατά τα ανωτέρω ασφάλιση συνεχίζεται και κατά το χρόνο επιδότησης ς από τον ΟΑΕΔ λόγω κυοφορίας και λοχείας. Οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη για την ασφάλιση των προσώπων αυτών υπολογίζονται επί καταβαλλόμενου επιδόματος και παρακρατούνται απ` αυτό". ***Το εντός " " εδάφιον δεύτερον προσετέθη εις την παρ. 2 δια άρθρου 12 παρ. 1 Ν. 1469/1984, ΦΕΚ Α Δι`αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Ι.Κ.Α. εγκρινομένων παρά Υπουργού Εργασίας και δημοσιευομένων δια Εφημερίδος Κυβερνήσεως, δύνανται να υπάγωνται εις την ασφάλισιν παρόντος είτε δι` άπαντας ς κλάδους είτε δι` ωρισμένους μόνον εξ αυτών, οικονομικών ασθενείς κατηγορίαι αυτοτελώς εργαζομένων προσώπων, στερουμένων επαγγελματικής στέγης. "Στην ασφάλιση Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Εργατικής Εστίας υπάγονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 35 έως και 51 Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. οι εργολάβοι και υπεργολάβοι οικοδομικών και τεχνικών εργασιών που απασχολούνται αυτοπροσώπως σε εργασίες παραγράφου 1 άρθρου 35 Κανονισμού αυτού, ανεξάρτητα αν προσφέρουν ή όχι εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής, εφ` όσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.). Ο τρόπος αμοιβής των παραπάνω (όπως ημερομίσθιο, κατ` αποκοπή, κατά

8 μονάδα έργου), η τυχόν έκδοση τιμολογίων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, ο τρόπος φορολόγησης αμοιβής ς, η χρησιμοποίηση δικών ς μηχανημάτων και εργαλείων και τέλος η μεσολάβησή ς στην πρόσληψη και αμοιβή προσώπων απασχολουμένων υπό την επίβλεψη και τις εντολές ς δεν επηρεάζει την κατά τα ανωτέρω ασφάλισή ς στο Ι.Κ.Α. Οι παραπάνω για την ιδιότητά ς αυτήν εξαιρούνται από την ασφάλιση Τ.Ε.Β.Ε. Επίσης στην ασφάλιση Ι.Κ.Α. Ι.Κ.Α - Τ.Ε.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Δ. (ανεργία, λογαριασμός στρατευμένων μισθωτών, διανεμητικός λογαριασμός οικογενειακών επιδομάτων μισθωτών), Ο.Ε.Κ. και Εργατικής Εστίας υπάγονται οι παραγωγοί πωλήσεων (πλασιέ), ανεξάρτητα αν συνδέονται με τον εργοδότη ς με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, εφ` όσον εξυπηρετούν αποκλειστικά μία επιχείρηση και απασχολούνται μέσα ή έξω από αυτήν, αυτοπροσώπως με τη διάθεση των προϊόντων. Η ασφάλιση χωρεί ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής ς (ποσοστά ή μισθός, ή μισθός και ποσοστά), την τυχόν έκδοση τιμολογίων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών και τον τρόπο φορολόγησής ". ***Το εντός " " πρώτο εδάφιο προσετέθη δια άρθρ. 29 παρ. 2 Ν.Δ. 2698/1953, (ΦΕΚ Α 315) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με τα εντός " " πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.2 Ν.1880/1990 (Α 39). Κατά την υπαγωγήν εις την ασφάλισιν τοιούτων κατηγοριών ησφαλισμένων δύναται να επιβάλλεται δια Β. Διαταγμάτων προκαλουμένων προτάσει των υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας η υποχρέωσις εφοδιασμού τούτων δι` αστυνομικών αδειών ασκήσεως επαγγέλματος, εφ` όσον δεν απαιτούνται τοιαύται βάσει ισχυουσών ετέρων διατάξεων και περιοδικής ανανεώσεως αυτών, ως και η απαγόρευσις εκδόσεως ή ανανεώσεως των εν λόγω αδειών, εφ` όσον δεν προσάγεται βεβαίωσις Ι.Κ.Α. περί εκπληρώσεως των έναντι τού ασφαλιστικών των υποχρεώσεων. "Οι Διευθυνταί και Γεν. Διευθυνταί, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή

9 συμπράττοντες σύμβουλοι, Διοικηταί Εταιρειών ή συνεταιρισμών, ων αι αμοιβαί φορολογούνται κατά την ΣΤ` κατηγορίαν (μισθωτών υπηρεσιών) φόρου καθαράς προσόδου υπάγονται εις την ασφάλισιν Ι.Κ.Α. κατά τας διατάξεις παρόντος". ***Το εντός " " εδάφιο προσετέθη δια άρθρου 29 παρ. 3 Ν.Δ. 2698/1953, ΦΕΚ Α 315. "Επίσης υπάγονται στην ασφάλιση παρόντος νόμου και πρόσωπα που απασχολούνται ή παρέχουν εργασία ή υπηρεσία με αμοιβή είτε σε φυσικά πρόσωπα, είτε στο Δημόσιο,είτε σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου με οποιαδήποτε άλλη σχέση, εφόσον γιά την απασχόληση, εργασία ς ή υπηρεσία ς αυτή δεν υπάγονται από ρητή διάταξη νόμου στην ασφάλιση άλλου Ταμείου κύριας ασφαλίσεως. Από τα πρόσωπα προηγούμενου εδαφίου οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δημόσιο υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ,εφ`όσον εργάζονται με συνθήκες που απαντώνται στις μισθώσεις εργασίας". ***Το εντός " " πρώτο εδάφιο που είχε προστεθεί από το πρώτο εδάφιο παρ. 1 άρθ. 4 Ν. 1305/1982, αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 άρθρου 1 Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ Α`50) Οι προϋποθέσεις ασφαλίσεως, ο τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφαλίσεως των προσώπων τούτων κατά κατηγορία, η μισθολογική περίοδος, ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των εισφορών, ο υπόχρεος γιά την καταβολή ς καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια με την εφαρμογή παρόντος άρθρου θα καθορίζεται με Κανονισμό. Η υπαγωγή των ανωτέρω προσώπων στην ασφάλιση ισχύει από την πρώτη 6ου μήνα από την έναρξη ισχύος παρόντος νόμου ". ***Τα εντός " " εδάφια προσετέθησαν ως άνω διά άρθρου τετάρ Ν. 1305/1982 (Α 146). "Επίσης, υπάγονται στην ασφάλιση παρόντος νόμου και μέλη των αστικών συνεταιρισμών που απασχολούνται σε αυτούς και δεν ασφαλίζονται για άλλη επαγγελματική ς δραστηριότητα σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον αστικό συνεταιρισμό και τον ενδιαφερόμενο, κατά την αναλογία, που προβλέπουν οι διατάξεις νομοθεσίας Ι.Κ.Α. Με κανονισμό ορίζονται οι όροι και οι

10 προϋποθέσεις παραπάνω προσώπων". για την πραγματοποίηση ασφάλισης των ***Το εντός " " τελευταίο εδάφιο παρ. 3 άρθρου 2 προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 1759/1988 (Α` 50). "4) Ωσαύτος υπάγονται εις την υποχρεωτικήν ασφάλισιν παρόντος οι οικιακοί έμμισθοι βοηθοί (οικόσιτοι υπηρέται) και λοιπά κατ` οίκον εργοδο απασχολούμενα πρόσωπα. Η ασφάλισις των εν λόγω προσώπων άρχεται αφ`ής το ΙΚΑ λαμβάνει εκάστοτε γνώσιν περί απασχολήσεως των, λήγει δε αφ`ής αναγγέλεται εις το ΙΚΑ η λήξις απασχολήσεως. Κανονισμός εκδοθησόμενος το βραδύτερον εντός εξαμήνου από ισχύος παρόντος, θέλει ορίσει την διαδικασίαν και τον τρόπον υπολογισμού και καταβολής των εισφορών των ανωτέρω προσώπων, επιτρεπομένης κατατάξεως αυτών εις κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων δια τον υπολογισμόν των εισφορών και παροχών. Επί ασφαλίσεως οικιακού έμμισθου βοηθητικού προσωπικού και λοιπών κατ` οίκον εργοδό απασχολουμένων προσώπων δύναται να έχη εφαρμογήν το δεύτερον εδάφιον παραγράφου 3 παρόντος άρθρου, καθ`ά ειδικώτερον θέλει ορίσει ο κατά τα ανωτέρω Κανονισμός. Η Διοίκησης ΙΚΑ υποχρεούται οπως εντός πέντε μηνών από ισχύος παρόντος υποβάλη εις το Υπουργείον Εργασίας των ως άνω Κανονισμόν προς έγκρισιν κατά την διαδικασίαν άρθρου 16 παρόντος" ***Η εντός " " παράγραφος προσετέθη ως άνω διά άρθρου 1 Ν.Δ. 4104/1960 (ΦΕΚ Α 147) "Επίσης, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση νόμου αυτού τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία εντός των ορίων χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες με ς οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς πρώ και δεύτερου βαθμού συγγένειας, εφ` όσον για την εργασία ς αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης. Με κανονισμό ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση ασφάλισης των παραπάνω προσώπων. Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν μπορεί να υπολογιστούν σε κατώτερη από την ασφαλιστική κλάση που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευ εργάτη που ισχύει κάθε φορά". ***Η εντός " " διάταξη στο τέλος άρθρου 2 προστέθηκε με το άρθρο 1 Ν. 1759/1988 (Α` 50). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 39 παρ. 7 Ν. 1892/1990 (Α` 101) ορίζονται τα ακόλουθα: "Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για ς μερικώς απασχολουμένους

11 κατ` οίκον εργοδότη, καθώς και για ς συγγενείς εργοδότη, για ς οποίους προβλέπει η παρ. 1 άρθρου 1 ν. 1759/1988 και για ς οποίους ισχύουν οι κείμενες κάθε φορά ασφαλιστικές διατάξεις". "Επίσης υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση Ι.Κ.Α για ολους ς κλάδους ασφαλίσεως αυ, καθώς και Ι.Κ.Α. - Τ Ε.Α.Μ, Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Εργατικής Εστίας, οι μη υπαγόμενοι από ίδιο δικαιωμα στην ασφάλιση άλλου ταμείου πτυχιούχοι των ανώτατων εκπαιδευτικων ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφίες προς επιμόρφωση και ειδίκευση στα διάφορα κέντρα ερευνών που λειργούν στην Ελλάδα ως αυτοτελή ιδρύματα. Η ασφάλιση διαρκεί καθ` όλη την περίοδο υποτροφίας και ανεξάρτητα από τη διάρκεια ημερήσιας ή κατά μηνα πραγματικής απασχόλησης διενεργείται δε για 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα. Οι μηνιαίες εισφορές υπολογιζονται με βάση το συνολικό ασφάλιστρο των ανωτέρω κλάδων ασφάλισης και το κάθε φορά καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό υποτροφίας. Οι εισφορες εργοδότη βαρύνουν το κέντρο ερευνών στο οποίο πραγματοποιείται η επιμόρφωση ή ειδίκευση και ασφαλισμένου ς ιδιους ς υποτρόφους, ενώ για τον υπεύθυνο καταβολης των εισφορών, το χρόνο καταβολής ς, την επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη την επιδίωξη εισπραξής ς κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε κλπ. εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις νομοθεσίας Ι.Κ.Α." ***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρου 14 Ν. 1976/1991 (ΦΕΚ Α 184), όπου ορίζεται επίσης ότι: "Ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων που έχει πραγματοποιηθεί για επιμόρφωση και ειδίκευση στα ερευνητικά κέντρα προ ισχύος παρόντος παραμένει ισχυρή". "Επίσης υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση Ι.Κ.Α., Ι.Κ.Α - Τ.Ε.Α.Μ Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Εργατικής Εστίας οι εφοδιασμένες με άδεια εργασίας αποκλειστικές αδελφές νοσοκόμες. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται πάνω στο σύνολο εργατικής αμοιβής. Οι αποκλειστικές αδελφές εισπράτν από τον αποδέκτη των υπηρεσιών ς και τις βαρύνουσες τον εργοδότη ασφαλιστικές εισφορές με τριπλότυπες αποδείξεις, που χορηγεί το Ι.Κ.Α και τις αποδίδουν σ` αυτό μαζί με τις εισφορές ασφαλισμένου που βαρύνουν τις ίδιες μέχρι το τέλος επόμενου απασχόλησης μήνα. Ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση άδειας εργασίας ο τύπος και το περιεχόμενο άδειας και οι προϋποθέσεις χορήγησής ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργασίας.

12 Με απόφαση διοικητικού συμβουλίου Ι.Κ.Α. καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμου των ημερών ασφάλισης και ασφαλιστικής κλάσης, οι συνέπειες μη έγκαιρης καταβολής των εισφορών μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι και η αφαίρεση αδείας απασχόλησης, η είσπραξη των καθυστερουμένων εισφορών κατα τον Κ Ε.Δ.Ε. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειργία ασφάλισης των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων". ***Το νέο εντός " " τελευταίο εδάφιο προστέθηκε ως άνω με την παρ. 4 άρθρου 14 Ν. 1976/1991 (ΦΕΚ Α 184). "Οι τρόφιμοι ιδρυμάτων προστασίας απροσάρμοστων παιδιών, κατά το χρόνο πρακτικής άσκησής ς σε εργοδότες ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση Ι.Κ.Α., κατά κινδύνου ατυχήματος, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα για την ασφάλιση ατυχήματος νομοθεσία. Για τον υπολογισμό των εισφορών, αναγνωρίζονται μια ημέρα ασφάλισης για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης και 25 για κάθε μήνα, ανεξάρτητα από την πραγματική διάρκεια ημερήσιας πρακτικής άσκησης ή τη διάρκεια πραγματικής άσκησης κάθε μήνα. Οι εργοδότες, σς οποίους πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση των ανωτέρω προσώπων υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ι.Κ.Α με βάση τις σχετικές διατάξεις νομοθεσίας εισφορά 2 % υπολογιζόμενη πάνω στο ημερομίσθιο ανειδίκευ εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά". ***Η νέα εντός " " διάταξη στο τέλος άρθρου 2 προστέθηκε με την παρ. 5 άρθρου 14 Ν. 1976/1991 (ΦΕΚ Α 184) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 21 παρ. 8 Ν. 1976/1991 (Α` 184): "Τα ποσοστά πρόσθε τέλους, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, που προβλέπονται από τις διάτάξεις αρθρου 19 ν. 1469/1984 όπως αυτά αναπροσαρμόσθηκαν με τις διατάξεις παρ. 3 άρθρ. 21 ν. 1902/1990 και ισχύουν σήμερα, εφαρμόζονται αναλόγως για όλους ς ασφαλιστικούς οργανισμούς, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων". "Στην ασφάλιση Ι.Κ.Α. και για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος υπάγονται οι άνεργοι που δεν είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό και παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στα πλαίσια 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και για όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων αυτών. Οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη για την ανωτέρω ασφάλιση υπαλογίζονται με βάση το ποσό εκπαιδευτικού επιδόματος που καταβάλλεται για τις ώρες προγράμματος, βαρύνουν το φορέα υλοποίησης προγράμματος και αποδίδονται στο Ι.Κ.Α. μέχρι το τέλος επόμενου μήνα από αυτόν που καταβλήθηκε το εκπαιδευτικό επίδομα. Θέση εργοδότη έναντι Ι.Κ.Α., με όλες τις απορρέουσες από τη νομοθεσία ιδρύματος υποχρεώσεις, έχει ο φορέας υλοποίησης προγράμματος.

13 Οι παροχές κλάδου ασθένειας σε είδος Ι.Κ,Α. αφορούν ατομικά τον ασφαλισμένο και χορηγούνται από την πρώτη ημέρα παρακολούθησης προγράμματος και μέχρι το πέρας αυτού. Η ασφάλιση αυτή δεν αναιρεί ούτε αναστέλλει την καταβολή των επιδομάτων που χορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στα άτομα με ειδικές ανάγκες, κατά τη διάρκεια κατάρτισης ς στα επιδοτούμενα από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα. Εξαιρούνται από τις παραπάνω διατάξεις όλοι όσοι παρακολούθησαν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που εγκρίθηκαν μέχρι τη δημοσίευση παρούσας και ασφαλίστηκαν σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με την παρ άρθρου 7 απόφασης / ΦΕΚ 854 Β`) Υπουργού Εργασίας." ως *** Η εντός " " άνω διάταξη προστέθηκε από την παρ.4 άρθρ.2 Ν.2335/1995 (Α 185), η οποία στην συνέχεια αντικαταστάθηκε άνω με το άρθρο 18 Ν.2458/1997 (Α 15) "Επίσης υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση ΙΚΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ΔΛΟΕΜ και ΟΕΚ τα πρόσωπα άρθρου 6 παρ. 1 και άρθρου 10 παρ. 3 ν. 1193/1981 "περί εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 220 Α`), και όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση οποιουδήποτε άλλου οργανισμού, λόγω ασκήσεως άλλου επαγγέλματος ή δεν συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα λόγω άμεσου ή έμμεσου δικαιώματος. Η ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης νομάρχη, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο ανωτέρω νόμου. Τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα υποχρεούνται τον πρώτο μήνα κάθε χρόνου κατά τις ιατρικές εξετάσεις, που διενεργούνται κατά το άρθρο 7 παρ. 1 ν. 1193/1981, να προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα. Η μη προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας συνεπάγεται τη μη ισχύ απόφασης νομάρχη προηγούμενης παραγράφου. Με απόφαση Δ.Σ. ΙΚΑ καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης και ασφαλιστικής κλάσης, οι συνέπειες μη έγκαιρη καταβολής των εισφορών, η είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειργία ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων". *** Η εντός " " διάταξη προστέθηκε με το άρθρο 65 παρ.3 Ν.2676/1999 Α 1/ *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.10 άρθρ.15 Ν.3232/2004,ΦΕΚ Α 48/ ,ορίζεται ότι: "10. Φοιτητές και σπουδαστές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Τεχνολογικών

14 Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.), εφόσον κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένης από το πρόγραμμα σπουδών ς πρακτικής άσκησης δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα, από το δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, υπάγονται και γι` αυτόν τον κίνδυνο στην υποχρεωτική ασφάλιση Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Οι προβλεπόμενες για την περίπτωση αυτή ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο και το φορέα ή την επιχείρηση απασχόλησης πρακτικά ασκούμενου κατά την ισχύουσα αναλογία". Αρθρο 5 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 67 Προισχύσασες μορφές άρθρου 1 Αρθρ. 5. Ειδικά Ταμεία 1. Πάντα τα υφιστάμενα μέχρι δημοσιεύσεως παρόντος Νόμου, οιασδήποτε μορφής Ταμεία, τα συνεστημένα επί τη βάσει Ν ή ειδικών νόμων ή διατάγματος 15ης Μαίου 1920 "περί επαγγελματικών Σωματείων" και ασφαλίζοντα, είτε αποκλειστικώς είτε εν μέρει, πρόσωπα εκ των εν άρθρω 2 παρόντος αναφερομένων, εξακολουθούν λειργούντα και διεπόμενα υπο των ισχυουσών δι` έκαστον τούτων διατάξεων. ***Το εδάφιον β` παραγρ. 1 άρθρου 5 Α.Ν. 1846/1951 καταργείται, αφ` ης ίσχυσεν κατ` άρθρον 33 παρ. 3 ΝΔ 2698/1953, ΦΕΚ Α 315). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 33 παρ. 3 ΝΔ 2698/1953, (Α` 315), ορίζεται περί ερμηνείας β` περιόδου εδαφίου α` παρ. 1 άρθρου 5 ΑΝ 1846/1951: "Προσώπων ησφαλισμένων εις τα τοιαύτα Ταμεία κυρίας ασφαλίσεως απογορεύεται η παρά τω Ι.Κ.Α. ασφάλισις εν πάση περιπτώσει δι` ους κλάδους τα πρόσωπα ταύτα είναι ησφαλισμένα εις τα εν λόγω Ταμεία. Τυχόν κατά παράβασιν διατάξεως ταύ ασφάλισις των ως άνω προσώπων παρά τω Ι.Κ.Α. ουδέν δημιουργεί δικαίωμα υπέρ αυτών προς λήψιν παροχών, πλην δικαιώματος επιστροφής των καταβληθεισών εισφορών κλάδου αναπηρίας - γήρατος - θανά". ην "Εάν πρόσωπον τι εκτός εργασίας ην παρέχει και δι`

15 ασφαλίζεται εις ειδικόν Ταμείον ασφαλίσεως εξαιρουμένων κατά τα ανωτέρω παρά τω ΙΚΑ ασφαλίσεως παρέχη και ετέραν εργασίαν παρ`ετέρω εργοδότη,πληρούσαν τας προϋποθέσεις άρθρου 2 παρόντος νόμου,ως ετροποποιήθη,μη θεμελιούσαν υποχρέωσιν ασφαλίσεως παρ`ετέρω Ταμείω κυρίας ασφαλίσεως, υπάγεται ως προς ταύτην εις την ασφάλισιν ΙΚΑ". ***Το εντός " " δεύτερο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 5, ως η Β` περίοδος αυτού ερμηνεύθηκε υπό παρ. 2 άρθρου 33 ΝΔ 2698/1953, προστέθηκε ως άνω διά άρθρου 2 παρ. 4 Ν. 825/1978 (Α` 189). Τα κατά τα ανωτέρω διατηρούμενα και συνεχίζοντα την λειργίαν των ειδικά Ταμεία κυρίας ασφαλίσεως εάν υπάγωνται εις την αρμοδιότητα Υπουργείου Εργασίας, υποχρεούνται πάντας, ανεξαρτήτως προς τα εν παρ. 2 παρόντος άρθρου οριζόμενα: Τα μεν ασκούντα ασφάλισιν ασθενείας, όπως χορηγούν απο 1ης Ιανουαρίου 1952 τας αυτάς λάχιστον καθ` ύψος, κατηγορίας και έκτασιν παροχάς, προς εκείνας τας οποίας θα χορηγή εκάστοτε το Ι.Κ.Α. δια των κλάδων ασθενείας και μητρότητος εις χρήμα και εις είδος. Τα δε ασκούντα ασφάλισιν συντάξεων όπως χορηγούν απο αυτής ως άνω ημερομηνίας ως κατώτατα ποσά συντάξεων τα υπο παρόντος προβλεπόμενα κατώτατα όρια συντάξεων δι` εκάστην κατηγορίαν δικαιουμένων (συνταξιούχοι λόγω γήρατος, ατυχήματος, αναπηρίας και θανά), υπολογιζόμενα βάσει τεκμαρτού ημερομισθίου 1ης ασφαλιστικής κλάσεως και ελαχίσ ορίου ημερών εργασίας απαιμένου διά την χορήγησιν συντάξεως, προσαυξανόμενα δε κατά τας τυχόν προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών, τας καθοριζομένας υπό παρόντος. Αι διατάξεις προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζονται δια ς υπό των ειδικών ως άνω Ταμείων συνταξιοδομένους αυτοτελώς εργαζομένους, ουδέ δια ς μισθωτούς ς συνταξιοδομένους υπό τούτων εάν οι τελευταίοι ούτοι: α) Δεν είχον κατά τον χρόνον απονομής των συντάξεως συμπληρώσει προκειμένου περί αρρένων το 60όν και προκειμένου περί θηλέων το 55όν έτος ηλικίας των ή

16 β) Δεν πληρούν τας προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως λόγω αναπηρίας άρθρου 28 παρ. 1 εδ. πρώτον ή γ) Δεν πληρούν προκειμένου περί συνταξιούχων λόγω θανά τας υπό άρθρου 28 παρ. 6 οριζομένας προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των ως μελών οικογενείας δικαιουμένων συντάξεως και τας τοιαύτας παρ. 6. "Επίσης υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση Ι.Κ.Α., Ι.Κ.Α - Τ.Ε.Α.Μ Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Εργατικής Εστίας οι εφοδιασμένες με άδεια εργασίας αποκλειστικές αδελφές νοσοκόμες. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται πάνω στο σύνολο εργατικής αμοιβής. Οι αποκλειστικές αδελφές εισπράτν από τον αποδέκτη των υπηρεσιών ς και τις βαρύνουσες τον εργοδότη ασφαλιστικές εισφορές με τριπλότυπες αποδείξεις, που χορηγεί το Ι.Κ.Α και τις αποδίδουν σ` αυτό μαζί με τις εισφορές ασφαλισμένου που βαρύνουν τις ίδιες μέχρι το τέλος επόμενου απασχόλησης μήνα. Ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση άδειας εργασίας ο τύπος και το περιεχόμενο άδειας και οι προϋποθέσεις χορήγησής ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργασίας. Με απόφαση διοικητικού συμβουλίου Ι.Κ.Α. καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμου των ημερών ασφάλισης και ασφαλιστικής κλάσης, οι συνέπειες μη έγκαιρης καταβολής των εισφορών μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι και η αφαίρεση αδείας απασχόλησης, η είσπραξη των καθυστερουμένων εισφορών κατα τον Κ Ε.Δ.Ε. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειργία ασφάλισης των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων" άρθρου 29. Από 1ης Ιανουαρίου 1952 πάντα τα κατά τα ανωτέρω πρόσωπα (ησφαλισμένοι και συνταξιούχοι διατηρουμένων ειδικών Ταμείων, κυρίας ασφαλίσεως αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας) δικαιούνται όπως αξιούν παρά των Ειδικών Ταμείων των, εφ` όσον πληρούν τας ανωτέρω οριζομένας προϋποθέσεις, τας ως άνω παροχάς, αίτινες θεωρούνται ως το ελάχιστον όριον εν τη χώρα εξασφαλιστέας προστασίας παρά των εκ Υπουργείου Εργασίας εξαρτωμένων Οργανισμών κυρίας ασφαλίσεως (συντάξεων και ασθενείας). Αι κατά τα ανωτέρω αξιώσεις θεμελιούνται επί των οικείων διατάξεων παρόντος και των Κανονισμών Ι.Κ.Α.,

17 θεωρουμένων αυτοδικαίως και ως διατάξεων διεπούσης τα οικεία ειδικά Ταμεία νομοθεσίας. `Αρνησις χορηγήσεως των ανωτέρω παροχών αποτελεί λόγον υποχρεωτικής παραπομπής οικείου ειδικού Ταμείου εις την υπό παρ. 6 παρόντος προβλεπομένην Επιτροπήν. Απαγορεύεται η δημιουργία επαρκείας των Ειδικών Ταμείων δια την χορήγησιν των ως άνω παροχών δι` αναπροσαρμογής ή αυξήσεως των υπέρ αυτών νενομοθετημένων κοινωνικών πόρων ή αυξήσεως των εισφορών των ησφαλισμένων και εργοδοτών πέραν των υπό παρόντος νόμου οριζομένων. " Χρονικαί περίοδοι απασχολήσεως προσώπων υπαγομένων εις την ασφάλισιν ετέρου (πλην Ι.Κ.Α.) φορέως κυρίας ασφαλίσεως, δι` ας κατεβλήθησαν εις το ΙΚΑ, αι υπό διεπούσης τούτο γενικής νομοθεσίας προβλεπόμεναι εισφοραί λογίζονται ως χρόνος υποχρεωτικής ασφαλίσεως παρά τω ΙΚΑ, εάν παρήλθε διάστημα δύο λάχιστον ετών από τέλους εκάσ χρονικής περιόδου χωρίς να έχουν επιστραφή αι αχρεωστήτως καταβληθείσαι εισφοραί." ***Το εντός " " τελευταίο εδάφιο άνω παρ. 1 άρθρου 5 προστέθηκε με το άρθρο 7 Ν.Δ. 247/1969 (ΦΕΚ Α 143). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρον 1 παρ. 8 Ν.Δ. 4577/1966 (Α 230): " `Εκτακτοι ή επί συμβάσει τεχνικοί υπάλληλοι Κράς υπαχθέντες δυνάμει παραγράφου 1 άρθρου 5 Α.Ν. 1846/51 εις την ασφάλισιν ΙΚΑ και διά τον κλάδον συντάξεων δι`ον ασφαλίζονται και εις έτερον Ταμείον κυρίας ασφαλίσεως εξακολουθούν υπαγόμενοι εις την ασφάλισιν Κλάδου συντάξεων ΙΚΑ εφ` όσον υπηρετούσιν ήδη υπό την αυτήν ιδιότητα". 2. Εκ των κατά την προηγουμένην παράγραφον διατηρουμένων Ταμείων κυρίας ασφαλίσεως αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας, συγχωνεύονται εις το Ι.Κ.Α. κατά την διαδικασίαν παρόντος άρθρου, τα Ταμεία εκείνα τα οποία λαμβανομένων υπ` όψιν ύψους των εισφορών των ησφαλισμένων και εργοδοτών, των εκ περιουσίας προσόδων, χρόνου λειργίας, των προϋποθέσεων απονομής παροχών, ύψους και

18 εκτάσεως τούτων και των εξόδων διοικήσεως υπό κρίσιν Ταμείου αφ` ενός και Ι.Κ.Α. αφ` ετέρου, δεν δύνανται να παράσχουν κατά την κρίσιν περί ης η παρ. 6 παρόντος Επιτροπής, ισοδύναμον λάχιστον προς την υπό Ι.Κ.Α. παρεχομένην ασφαλιστικήν προστασίαν. 3. Το Ταμείον Ανεργίας το συσταθέν δια Α.Ν. 118/45(1) διαλύεται, συγχωνευόμενον δυνάμει παρόντος εις το Ι.Κ.Α., όπερ υπεισέρχεται δια κλάδου ανεργίας εις το σύνολον των ενεργητικών και παθητικών περιουσιακών στοιχείων και απαιτήσεων και των πάσης φύσεως υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, ως καθολικός αυτού διάδοχος. Η ασφάλισις των παρ` αυτώ ησφαλισμένων προσώπων δια τον κίνδυνον ανεργίας συνεχίζεται υπό Ι.Κ.Α. συμφώνως προς τας διατάξεις παρόντος νόμου. Η κινητή και ακίνητος περιουσία ταμείου Ανεργίας περιέρχεται άπασα, δυνάμει παρόντος, εις τον κλάδον Ανεργίας Ι.Κ.Α., αι δε υπάρχουσαι υπέρ τού μισθώσεις διατηρούνται υπό Ι.Κ.Α. 4. Η οργάνωσις αντιφυματικής ασφαλίσεως (Ο.Α.Φ.Α.) η συσταθείσα δια Α.Ν (2) διαλύεται, συγχωνευομένη δυνάμει παρόντος εις το Ι.Κ.Α., όπερ υπεισέρχεται δια κλάδου παροχών ασθενείας και μητρότητος εις είδος, εις το σύνολον των ενεργητικών και παθητικών περιουσιακών στοιχείων και απαιτήσεων και των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ως καθολικός αυτής διάδοχος. Η ασφάλισις κινδύνου φυματιώσεως αναλαμβάνεται υπό Ι.Κ.Α. συμφώνως προς τας διατάξεις παρόντος. `Απασα η κινητή και ακίνητος περιουσία Ο.Α.Φ.Α. περιέρχεται δυνάμει παρόντος εις τον κλάδον παροχών ασθενείας και μητρότητος εις είδος, αι δε υπάρχουσαι μισθώσεις διατηρούνται υπέρ Ι.Κ.Α. 5. Από δημοσιεύσεως παρόντος Νόμου απαγορεύεται η σύστασις νέων Ταμείων κυρίας ασφαλίσεως εκτός μόνον τοιούτων προερχομένων εκ συγχωνεύσεως δύο ή πλειόνων ομοειδών λειργίας ήδη

19 Ταμείων. Επιτρέπεται όμως η ίδρυσις Επικουρικών Ταμείων δια την πραγματοποίησιν επί πλέον των υπό παρόντος Νόμου προβλεπομένων παροχών, εφ` όσον ο αριθμός των ησφαλισμένων των υπερβαίνει ς χιλίους και δεν θίγονται αι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των παρ` αυτοίς ασφαλιζομένων προσώπων έναντι Ι.Κ.Α. Ως επί πλέον παροχαί θεωρούνται αι είτε κατ` είδος είτε κατά ποσόν ή κατ` αμφότερα επί πλέον των υπό Ι.Κ.Α. παρεχόμεναι τοιαύται. Δια Β. Διατάγματος, εφ` άπαξ εκδοθησομένου, προτάσει Υπουργού Εργασίας, ορισθήσεται η διαδικασία κατά τα ανωτέρω συγχωνεύσεως δύο ή πλειόνων ομοειδών Ταμείων Ασφαλίσεως εις ενιαίον ασφαλιστικόν φορέα. Η κατά την υπό ειρημένου Β. Διατάγματος ορισθησομένην διαδικασίαν πραγμάτωσις συγχωνεύσεως, ενεργείται δι` ειδικών Β.Δ. εκδιδομένων, κατά πάσαν περίπτωσιν συγχωνεύσεως, προτάσει Υπουργού Εργασίας, εκτός αν μεταξύ των υπό συγχώνευσιν Ταμείων συγκαταλέγονται και Ταμεία υπαγόμενα υπό την εποπτείαν ετέρων υπουργείων, οπότε το ειδικόν Διάταγμα εκδίδεται τη προτάσει και αρμοδίου Υπουργού. Δια των ανωτέρω ειδικών Β. Διαταγμάτων καθορίζονται και οι πόροι ενιαίου Οργανισμού, η τύχη των μη περιερχομένων τυχόν εις τούτον πόρων των συγχωνευομένων Ταμείων, αι προϋποθέσεις απονομής των παροχών, η έκτασις ως και το ύψος τούτων, τα διοικήσεως αυτού, συνθέσεως των υπηρεσιών, τα προσωπικού εν γένει ως και πάσα ετέρα συναφής λεπτομέρεια. 6. Περί εν παραγράφω 2 συγχωνεύσεως Ταμείου τινός κυρίας ασφαλίσεως εις το Ι.Κ.Α. αποφασίζει Επιτροπή διοριζομένη υπό Υπουργού Εργασίας και αποτελουμένη εξ ενός Συμβούλου Επικρατείας, οριζομένου μεθ` ενός αναπηρωτού υπό Προέδρου Συμβουλίου Επικρατείας, ως Προέδρου Επιτροπής, εκ καθηγητού Μαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών μέλους παρά τω Υπουργείω Εργασίας Συμβουλίου Κοινωνικων Ασφαλίσεων, αναπληρουμένου υπο εν τω Συμβουλίω τούτω αναπληρωτού, εκ Γενικού

20 Διευθυντού Υπουργείου Εργασίας αναπληρουμένου υπό νομίμου αναπληρωτού, εκ Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναπληρουμένου υπό μέλους Δ.Σ. εκ τάξεως των ειδικών, εκ Γενικού Διευθυντού Ι.Κ.Α. αναπληρουμένου υφ` ενός Διευθυντού Ι.Κ.Α. και εκ δύο αντιπροσώπων των ησφαλισμένων υπό συγχώνευσιν Ταμείου, εξ ων ο εις μεν ορίζεται υπό Διοικητικού Συμβουλίου εν λόγω Ταμείου, ο δε έτερος υπό Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος μετά των αναπληρωτών των. Χρέη Εισηγητού παρά τη Επιτροπή εκτελεί εν εκ των μελών Επιτροπής οριζόμενον υπό Προέδρου αυτής. Τον γραμματέα Επιτροπής ορίζει ο Υπουργός Εργασίας εξ υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας ή Ασφαλιστικού Οργανισμού. Τα καταβλητέα εις τα μετέχοντα Επιτροπής πρόσωπα πραγματικά έξοδα κινήσεως, δυνάμενα να ορίζωνται και κατ` αποκοπήν ορίζονται κατά τας διατάξεις παραγράφου 8 άρθρου 48. Εν περιπτώσει αδικαιολογή μη προσελεύσεως μέλους τινός Επιτροπής εις δύο συνεδριάσεις δια μεν τα εξ υπαλλήλων μέλη Επιτροπής η μη προσέλευσις θεωρείται ως πειθαρχικόν παράπτωμα, δια δε τα λοιπά αποτελεί λόγον αντικαταστάσεων των. Εν περιπτώσει μη ορισμού των εν τη Επιτροπή αντιπροσώπων των ησφαλισμένων παρά Δ.Σ. οικείου ταμείου και παρά Γ.Σ.Ε.Ε. εντος 15θημέρου αφ` ης ζητηθή τούτο διορίζει τούς ο Υπουργός Εργασίας κατ` οικείαν κρίσιν. Η Επιτροπή αποφαίνεται επι συγκεκριμένων ερωτημάτων περί συγχωνεύσεως ωρισμένου Ταμείου κυρίας ασφαλίσεως εις το Ι.Κ.Α., απευθυνομένων εις τον Πρόεδρον αυτής παρά Υπουργού Εργασίας, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε τη αιτήσει Δ.Σ. ωρισμένου Ταμείου ή Γ.Σ.Ε.Ε. ή οικείας επαγγελματικής οργανώσεως. Η Επιτροπή προσκαλείται εις συνεδρίασιν παρά Υπουργού Εργασίας ή Προέδρου αυτής, ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων 4 λάχιστον μελών και εκδίδει ητιολογημένας αποφάσεις δια πλειοψηφίας τεσσάρων λάχιστον ψήφων. Η Επιτροπή υποχρεούται όπως υποβάλη την επί εκάσ ερωτήματος απόφασιν

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΛΨ4691ΩΓ-9ΩΧ Αθήνα, 05/06/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3518 Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντά ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων

Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων 1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται από τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014 ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 3 5) Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Μέτρα για την ανακούφιση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. XV.- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κεφ. XV.- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Κεφ. XV.- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Προοιμιακά να σημειώσουμε ότι το δικαίωμα της απασχόλησης παντός προσώπου είναι απαραβίαστο. Κατοχυρώνεται από τα άρθρ. 5 παρ. 1 και 22 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Ο κλάδος κύριας σύνταξης του ΙΚΑ και κάθε ειδικού Ταμείου καλύπτει τους ασφαλιστικούς κινδύνους: Γήρας, αναπηρία, θάνατος. Για κάθε ένα κίνδυνο εξ αυτών υπάρχουν ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ

Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 2013-16:Συντάξεις,Αποδοχές,Εργατικά,ΝΕΟΣ ΚΒΣ,Αποκρατ/σεις,Φάρμακα,Καύσιμα κλπ (583593) Αρθρο Πρώτο παρ.ια Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 21 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...5 Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα