ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 Φ.2224 ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 1. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» (Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.), νομίμως εκπροσωπούμενου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Διδότου αρ Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», νομίμως εκπροσωπούμενου, που εδρεύει στη Σαλαμίνα, οδός Ν. Παπανικολάου αρ Του Στογιάννου Μιχαήλ του Νικολάου, εργολάβου Γεωπόνου δημοσίων έργων, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ Της Αλαφογιάννη Αικατερίνης, του Ιωάννου, εργολήπτριας Δασολόγου Δημοσίων Έργων, κατοίκου Κυδωνιών 4 Νέα Ιωνία. 2224_exodiko 1

2 5. Της Σιδέρη Μαρίας, εργολήπτριας Δασοπόνου δημοσίων έργων, κάτοικο Λυκόβρυσης, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 10 Α 6. Της Λίτσα Ευδοκίας Κ., εργολήπτριας Δασολόγου δημοσίων έργων, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Ερμού αρ Της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ», νομίμως εκπροσωπούμενης, που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, οδός Αγίου Δημητρίου αρ Του Ζαφειρόπουλου Διονύση, εργολήπτη Δασολόγου δημοσίων έργων, κάτοικο Σαλαμίνας, οδός Παπανικολάου αρ Του Παπά Ευάγγελου, εργολήπτη Δασολόγος δημοσίων έργων, κάτοικο Καματερού, οδός Μπούκας αρ. 28. ΠΡΟΣ Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενη, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Τζιραίων αρ. 8 10, ως Αναθέτουσας Αρχής δύο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Πρασίνου Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων» _exodiko 2

3 ΕΠΕΙΔΗ, με την υπ αρ. 2/2009 Διακήρυξη η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχων για την ανάθεση δύο (2) συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Πρασίνου Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων» με επιμερισμό των ολυμπιακών εγκαταστάσεων σε Ενότητα 1 και Ενότητα 2 με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού για την 1 η Ενότητα ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)και για την 2 η Ενότητα ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.). Η ως άνω με αριθμ. 2/2009 διακήρυξη εγκρίθηκε με την από απόφαση του ΔΣ της εταιρίας ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΠΕΙΔΗ, ο διαγωνισμός διέπεται από το π.δ. 60/2007, με το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2004/18/ΕΚ. ΕΠΕΙΔΗ, ως ημερομηνία του υπόψη διαγωνισμού ορίσθηκε η ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τους όρους 1.2. και 9.3 της Διακήρυξης, κάθε διαγωνιζόμενος υποβάλει έναν Φάκελο Προσφοράς με αυτοτελείς Οικονομικές Προσφορές για μία ή και για τις δύο Ενότητες Εγκαταστάσεων, Ανάδοχος όμως δύναται να ανακηρυχθεί μόνο για μία Ενότητα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρο 9 επ. της παρούσας Προκήρυξης. 2224_exodiko 3

4 ΕΠΕΙΔΗ, επίσης, σύμφωνα με το άρθρο της Διακήρυξης «Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν χωριστά για κάθε Ενότητα Εγκαταστάσεων, για την οποία καταθέτουν προσφορά, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής,, ποσού ,00 για την Α Ενότητα, ,00 για τη Β Ενότητα. Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής μόνο για την/τις Ενότητα/-ες Εγκαταστάσεων, για την/τις οποία/ες υποβάλλουν προσφορά». ΕΠΕΙΔΗ, στα άρθρα 7.5 και 10.1 της εν λόγω Προκήρυξης ορίζονται τα κριτήρια αποδοχής των διαγωνιζόμενων, όσον αφορά στην τεχνική ικανότητα και εμπειρία αυτών. Ειδικότερα: ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με το άρθρο 7.5 της Διακήρυξης «Περαιτέρω, κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει και να αποδεικνύει επαρκή τεχνική γνώση και προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου. Η ως άνω ικανότητα και επαγγελματική εμπειρία των Διαγωνιζομένων θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο της παρούσας Προκήρυξης». ΕΠΕΙΔΗ, το δε άρθρο παρ. στ ορίζει ότι «στ. Στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η επαγγελματική και τεχνική ικανότητα και η επαρκής εμπειρία του Διαγωνιζομένου στην παροχή ανάλογων με τις ζητούμενες υπηρεσιών. Συγκεκριμένα οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν: iv. Υπεύθυνη δήλωση, με συνημμένο το Έντυπο 4 του Παραρτήματος Α της παρούσας (Πίνακας Εμπειρίας) Στον εν λόγω Πίνακα θα 2224_exodiko 4

5 εμφανίζονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες ως προς την παροχή υπηρεσιών από τον διαγωνιζόμενο ως οι ζητούμενες v. Οι ανωτέρω πίνακες θα συνοδεύονται από βεβαίωση του εργοδότη του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση από το διαγωνιζόμενο μιας τουλάχιστον σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου, η οποία θα πρέπει να έχει συναφθεί ή περαιωθεί μέσα στην τελευταία τριετία ή να εξακολουθεί να είναι σε ισχύ και να αφορά αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών ως οι ζητούμενες σύμφωνα με το άρθρο 7.5. της παρούσας. Το οικονομικό αντικείμενο (αξία) της ανωτέρω σύμβασης πρέπει να ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ ( ,00) τουλάχιστον, μη υπολογιζόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ.. vi. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο κύκλος εργασιών του διαγωνιζόμενου κατά την διάρκεια των τριών (3) προηγουμένων οικονομικών ετών (2007, 2008, 2009), ήτοι διαχειριστικών χρήσεων 2006, 2007, 2008 για τους τομείς έργων πρασίνου εν γένει (κατασκευής ή/και συντήρησης) υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00), εκ του οποίου ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00) αφορά ειδικώς τον τομέα παροχής υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου». ΕΠΕΙΔΗ, εκ των ως άνω όρων της Διακήρυξης προκύπτει ότι προκειμένου να αποδειχθεί ότι ο διαγωνιζόμενος διαθέτει επαρκή τεχνική γνώση και προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου, η Αναθέτουσα Αρχή ζητά από τους διαγωνιζόμενους να διαθέτουν α) εντός της τελευταίας τριετίας μια τουλάχιστον σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου, 2224_exodiko 5

6 ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ ( ,00) τουλάχιστον, καθώς και β) κύκλο εργασιών που να υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00). ΕΠΕΙΔΗ, πλην όμως τα ως άνω κριτήρια ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων είναι παράνομα, καταχρηστικά και αντίκεινται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και του ανοίγματος των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Ειδικότερα: ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με την εισαγωγική σκέψη 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το π.δ. 60/2007, «η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη μέλη, υπόκειται στην τήρηση των αρχών της συνθήκης, ιδίως στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, την αρχή της ελευθερίας της εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και στις αρχές που απορρέουν από αυτές, όπως η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή της αποφυγής διακρίσεων, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της αναλογικότητας και της διαφάνειας». ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με το άρθρο 44 της Οδηγίας 2004/18 «1. Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στα άρθρα 53 και 55, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 24, αφού οι αναθέτουσες αρχές ελέγξουν την καταλληλότητα των οικονομικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46. Ο έλεγχος της καταλληλότητας πραγματοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 2224_exodiko 6

7 επάρκειας και των επαγγελματικών και τεχνικών γνώσεων ή ικανοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 47 έως Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν τα ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες. Η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 47 και 48 καθώς και το ελάχιστο επίπεδο ικανοτήτων που απαιτείται για μια δεδομένη σύμβαση, πρέπει να είναι συνδεδεμένα και ανάλογα προς το αντικείμενο της σύμβασης». ΕΠΕΙΔΗ, εκ των ως άνω άρθρων προκύπτει η τεχνική ικανότητα και εμπειρία των υποψηφίων, πρέπει να είναι συνδεδεμένα και ανάλογα προς το αντικείμενο της σύμβασης, ενώ τα κριτήρια επιλογής πρέπει να είναι σαφή, αμερόληπτα και όντως πρόσφορα για την επιλογή των προσφορών με αντικειμενικότητα και διαφάνεια. ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΔΕΚ, η Αναθέτουσα Αρχή προσδιορίζοντας τι είδους εμπειρία οφείλουν να διαθέτουν και να αποδεικνύουν οι υποψήφιοι, δεν μπορεί να οδηγεί σε καταστρατήγηση των γενικών αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, αντιθέτως οφείλει να ενεργεί κατά τρόπο διαφανή και αντικειμενικό, συνυφασμένο με το αντικείμενο της σύμβασης και αποφεύγοντας τις διακρίσεις (βλ. ιδίως, αποφάσεις της 12ης Δεκεμβρίου 2002, C-470/99, Universale-Bau κ.λ.π., Συλλογή 2002, σ. I-11617, σκέψεις 91 και 92, και της 16ης Οκτωβρίου 2003, C-421/01, Traunfellner, Συλλογή 2003, σ. I-11941, σκέψη 29). 2224_exodiko 7

8 ΕΠΕΙΔΗ, συγκεκριμένα δε σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης οι όροι του Διαγωνισμού δεν είναι δυνατόν να εισάγουν πολιτική διακρίσεων είτε σε βάρος επιχειρήσεων άλλης χώρας είτε σε βάρος κάποιας κατηγορίας επιχειρήσεων της ίδιας χώρας. ΕΠΕΙΔΗ, άλλωστε, οι Οδηγίες για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων επιβάλλουν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού μέσα σε συνθήκες εξασφάλισης επαρκούς ανταγωνισμού, ο οποίος επιτυγχάνεται με την συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων διαγωνιζομένων. Ο επαρκής ανταγωνισμός, εν προκειμένω, συντελείται με την παροχή δυνατότητας συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων διαγωνιζομένων και όχι βεβαίως με τον αποκλεισμό αυτών, που κατέχουν την απαραίτητη εμπειρία για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας, βάσει του αντικειμένου και του προϋπολογισμού της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιβολή περιορισμών ως προς τον κύκλο των επιχειρηματιών, που μπορούν να υποβάλλουν προσφορές, αντίκειται στον σκοπό του ανοίγματος στον ανταγωνισμό, που επιδιώκουν οι Οδηγίες περί συντονισμού των διαδικασιών αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων. (Υπόθεση C-448/01 ENV AG Απόφαση του Δικαστηρίου της 4 ης Δεκεμβρίου 2003, σκ.69). ΕΠΕΙΔΗ, εκ των ως άνω προκύπτει ότι οι Αναθέτουσες Αρχές, κατά τον καθορισμό της εμπειρίας που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, ως κριτήριο καταλληλότητας της τεχνικής τους ικανότητας, οφείλουν να ενεργούν κατά τρόπο διαφανή και αντικειμενικό, βάσει κριτηρίων 2224_exodiko 8

9 αντικειμενικής εκτίμησης και πάντοτε σε συνάρτηση με το αντικείμενο της σύμβασης και συνεπώς να αξιώνουν εμπειρία εύλογη για το συγκεκριμένο έργο, βάση της αρχής της αναλογικότητας. Άλλωστε, ως κριτήριο καταλληλότητας, η εμπειρία του συμμετέχοντος σε δημόσιο διαγωνισμό, αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην εξασφάλιση του φορέα δημοπράτησης ότι οι διαγωνιζόμενοι που υποβάλουν προσφορά διαθέτουν πράγματι τη τεχνική δυνατότητα να εκτελέσουν αρτίως και εντέχνως το έργο. ΕΠΕΙΔΗ, εν προκειμένω, η Αναθέτουσα Αρχή παρά το γεγονός ότι αναθέτει δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ύψους για την 1 η (Ενότητα) ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) και για την 2 η (Ενότητα) ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.), απαιτεί οι διαγωνιζόμενοι αφενός να έχουν περαιώσει μία και μόνο σύμβαση υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου ύψους τουλάχιστον ,00 ευρώ (γιατί άραγε περισσότερες συμβάσεις μικρότερου ύψους αλλά συνολικού ποσού ,00 ευρώ, δεν αποτελούν επαρκή εμπειρία;;;), αφετέρου να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών τα τρία τελευταία χρόνια ύψους τουλάχιστον ,00 ευρώ (!!!), ήτοι το διπλάσιο της καθεμιάς από τις υπό ανάθεση συμβάσεις. ΕΠΕΙΔΗ, πλην όμως, τα ως άνω κριτήρια καταλληλότητας είναι προφανώς δυσανάλογα σε σχέση με το αντικείμενο των υπό ανάθεση συμβάσεων και τον προϋπολογισμό αυτών, ενώ δεν δικαιολογούνται ούτε από το σκοπό, ούτε από τη φύση των εν λόγω συμβάσεων, λαμβανομένων υπόψη και των όρων 1.2. και 9.3 της Διακήρυξης, 2224_exodiko 9

10 σύμφωνα με τους οποίους ο κάθε υποψήφιος δύναται να ανακηρυχθεί ανάδοχος αποκλειστικά και μόνο για μία Ενότητα, ήτοι για μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών. ΕΠΕΙΔΗ, κατ αυτό τον τρόπο όμως τα ως άνω κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημιουργούν «μεθοδευμένο» πλεονέκτημα υπέρ ορισμένων και δη λιγοστών εργοληπτικών επιχειρήσεων, και αφαιρούν, κατά παράβαση των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου και δη των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας και του ανοίγματος των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό, από τις εταιρίες μας το δικαίωμα να συμμετάσχουν στον υπόψη διαγωνισμό. ΕΠΕΙΔΗ, κατά συνέπεια, οι ως άνω όροι κατά το μέρος που εισάγουν δυσμενείς διακρίσεις με τη θέσπιση φωτογραφικών όρων και περιορισμούς στον ανταγωνισμό παραβιάζουν διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, καθώς και τις θεμελιώδεις αρχές του κοινοτικού δικαίου, ήτοι τις αρχές της απαγόρευσης διακρίσεων, της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις, της αναλογικότητας και του ανοίγματος των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό, είναι δε ως εκ τούτου παράνομοι και πρέπει να ακυρωθούν, άλλως να ανακληθούν. ΕΠΕΙΔΗ, οι ως άνω όροι της Διακήρυξης, θεσπίζοντας δυσανάλογα και αδιαφανή κριτήρια καταλληλότητας και εισάγοντας φωτογραφικές διατάξεις, στερούν κατά τα προαναφερθέντα τις εταιρίες και τις επιχειρήσεις μας από το δικαίωμα συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό και ανάληψης της εκτέλεσης των υπόψη συμβάσεων 2224_exodiko 10

11 υπηρεσιών, παρά το γεγονός ότι διαθέτουμε τα απαραίτητα προσόντα εκτέλεσης των υπό δημοπράτηση συμβάσεων. ΕΠΕΙΔΗ, όμοιοι όροι (αναφορικά με την ζητούμενη σε διαγωνισμούς εμπειρία), με αυτούς της παρούσας Διακήρυξης έχουν ήδη κριθεί παράνομοι από τα Ελληνικά Δικαστήρια (βλ. ad hoc απόφαση ΜΠρ.Αθ. 2569/2007, σύμφωνα με την οποία η Αναθέτουσα Αρχή δεν δύναται να καταστρατηγεί τις γενικές αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, αντιθέτως οφείλει να ενεργεί κατά τρόπο διαφανή και αντικειμενικό και να αποφεύγει τις διακρίσεις, επιλέγοντας την κατάλληλη εμπειρία που πρέπει να είναι συνυφασμένη με το αντικείμενο της σύμβασης). ΕΠΕΙΔΗ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όμοια περίπτωση έχει αποστείλει την από υπ αρ. 1079/ επιστολή της προς την Ελληνική Δημοκρατία, με την οποία επισημαίνει ότι η εμπειρία που δεν είναι πρόσφορη και ανάλογη να οδηγήσει στην επιλογή υποψηφίου κατάλληλου για το υπό δημοπράτηση αντικείμενο και συνεπώς δεν αποτελεί πρόσφορο κριτήριο ποιοτικής επιλογής παραβιάζει το άρθρο 49 της ΣυνθΕΚ, καθώς και τα άρθρα 44 παρ. 2 και 48 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 2224_exodiko 11

12 ΕΠΕΙΔΗ, προτιθέμεθα να ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας, τόσο ενώπιον των Ελληνικών Πολιτικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσο και ενώπιον των αρμοδίων Ευρωπαϊκών Οργάνων και δη να καταθέσουμε καταγγελία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού κατά καταστρατήγηση των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, προκειμένου να δυνηθούμε να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ με την παρούσα να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, που αφορά την έναρξη, συνέχιση ή ολοκλήρωση του διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Πρασίνου Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων» και ειδικώς σας καλούμε να απέχετε από την διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού στις και οποιαδήποτε μετ αναβολή ημερομηνία, καθώς και από την υπογραφή της σύμβασης (σε περίπτωση τυχόν παράνομης διενέργειας, κατά τα προρρηθέντα, του διαγωνισμού) και να προβείτε στην ακύρωση και επαναδημοπράτηση των ως άνω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου, αποκαθιστώντας τη νομιμότητα στους όρους συμμετοχής των υποψηφίων. 2224_exodiko 12

13 Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα εξώδικη δήλωση-πρόσκληση προς ους η παρούσα απευθύνεται αντιγράφοντας όλο το κείμενο αυτής στην επιδοτήρια έκθεση του, προς γνώση τους και για κάθε έννομη συνέπεια ή ενέργεια. Επικολλήθηκαν δύο ένσημα ΤΠΔΑ αξίας 1,15. Αθήνα, Οι Πληρεξουσίες Δικηγόροι ΛΙΑΡΟΣΤΑΘΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜ/ΔΣΑ Παξών 9 - Ζωγράφου Τηλ ΑΦΜ ΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Κατερίνα Κυρ. Καφτάνη Δρ Νομ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Σπευσίππου 35, Αθήνα Τηλ , Fax Α.Μ. / Δ.Σ.Α _exodiko 13

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 15 Απριλίου 2015 Τμήμα Προμηθειών Α.Π. 119538 Διεύθυνση: Σόλωνος 84, Τ.Κ. 10680 Αθήνα Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΟΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τηλέφωνο: 210-3664793 Φαξ: 210-3664749

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Φεβρουάριος 2013 Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Προϊστάμενος Μονάδας Νομικής Υποστήριξης Στόχος Παρουσίασης Έννοια Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6612 Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6612 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ :22426 ΗΜ/ΝΙΑ: 11-07-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY Διεύθυνση : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης email : epimelit@otenet.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 90910000-9 ΚΑΕ 0845 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ. Ημέρα 22-23/7/14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 90910000-9 ΚΑΕ 0845 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ. Ημέρα 22-23/7/14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 8579/1300,909 15-7-14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 42(Σαράντα Δύο)/2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα