ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015. Της από Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015. Της από 9-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου."

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Της από Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 9 η Μαρτίου 2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:00 π.µ., έχει συνέλθει σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ήµου Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1191/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία έχει δηµοσιευθεί στο δηµοτικό κατάστηµα και έχει επιδοθεί σε καθένα από τα µέλη αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. Από την συνεδρίαση απουσίαζε η Πρόεδρος Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα λόγω εκτάκτων ανειληµµένων υποχρεώσεων της στην Αθήνα κατόπιν πρόσκλησής της από τον Πρόεδρο της ΚΕ Ε και χρέη Πρόεδρου ασκήθηκαν από τον Αντιπρόεδρο της ΟΕ Κωνσταντινίδη Μιχαήλ σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο µελών (7) βρέθηκαν παρόντες ( 6 ), δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Κωνσταντινίδης Μιχαήλ 1) Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα (Πρόεδρος) 2) Ορφανίδης Κων/νος 3) Ματζαρίδης Νικόλαος Αν και κλήθηκε νόµιµα 4) Ελευθεριάδης Χρήστος 5) Μουστακίδης Γεώργιος 6) Κουκαριώτης Παναγιώτης Γραµµατέας: Καλαϊτζόγλου Εµµανουήλ υπάλληλος του ήµου µε Βαθµό Γ Αριθµ.Απόφασης: 28/ ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» και καθορισµός των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού» Ο Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 4ο τακτικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Ο.Ε. την από.υ/ εισήγηση του τµήµατος Οικον. υπηρεσιών του ήµου η οποία έχει ως εξής: Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 209 του ΚΚ- N.3463/06, οι προµήθειες των ήµων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσµων τους, των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ιδρυµάτων τους διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, µε

2 την επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του Π.. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199 Α ), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100 Α ) και των αντίστοιχων του Π.. 57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α ). (Ε1) (Β5). Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού εκδίδεται από τον δήµαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι αυτού καθορίζονται µε απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µε βάση σχέδιο που συντάσσει η αναφεροµένη στη παρ.4 του άρθρου 4 του παρόντος υπηρεσία και ελέγχονται από άποψη νοµιµότητας από το νοµάρχη σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα (.Κ.Κ.). 2. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισµού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις..». Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Σε κάθε διακήρυξη και σύµβαση, επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του προς προµήθεια υλικού ή αναφέρεται συγκεκριµένη προδιαγραφή. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια υλικών περιλαµβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών και των απαιτήσεων του χρήστη και των διατάξεων των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισµού. 3. εν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και των συµβάσεων προµηθειών τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα ορισµένης κατασκευής ή προέλευσης, ή µεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα να ευνοούν ορισµένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες το αντικείµενο της διακήρυξης ή της σύµβασης δεν επιτρέπει την κατάρτιση συγκεκριµένων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισµένης προέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις «ή αντίστοιχο» και εφόσον το αντικείµενο της σύµβασης δεν µπορεί να περιγραφεί διαφορετικά µε προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόµενους. 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια προϊόντων συντάσσονται από την καθ' ύλη αρµόδια τεχνική υπηρεσία των φορέων και όπου αυτή δεν υπάρχει από την αντίστοιχη της διεύθυνσης εσωτερικών της οικείας νοµαρχίας, µε παραποµπή ή στα ελληνικά πρότυπα που ισχύουν κατ' εφαρµογή των αντιστοίχων "Ευρωπαϊκών" ή "στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές". Σε περίπτωση αδυναµίας σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών και από την υπηρεσία αυτή, ο νοµάρχης µπορεί µε απόφασή του να αναθέσει την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε αντίστοιχη υπηρεσία των φορέων του δηµοσίου τοµέα που εδρεύουν στο νοµό. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από τη δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 23 του παρόντος

3 κανονισµού εγκρίνονται από το δήµαρχο ή τον πρόεδρο κοινότητας. Πριν τη δηµοσίευση της προκήρυξης διαγωνισµού απαιτείται προηγουµένως να έχουν εγκριθεί οι προδιαγραφές.». Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ: «5.Κατά τον πρόχειρο διαγωνισµό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισµού.». Η προµήθεια αφορά τρόφιµα( γάλα, είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη αρτοποιείου) και λοιπά αναλώσιµα είδη παντοπωλείου προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ήµου Παρανεστίου, του Νοµικού Προσώπου ήµου Παρανεστίου και των Σχολικών Επιτροπών ήµου Παρανεστίου για το έτος Τα µέλη της Επιτροπής, λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 2. Το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης. 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06.(κύρωση του κώδικα ήµων και Κοινοτήτων),όπως αναδιατυπώθηκε µε το Ν. 3536/ Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους». 5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ηµοσίου τοµέα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 6. Την Π1/2570/2007 (ΦΕΚ 1240 Β): Εξαίρεση προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη χορηγητών προµηθευτών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.). 7. Την υπ αριθµ /2006 Υπουργική απόφαση για «παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ». 8. Τις διατάξεις του άρθρου2 του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση, ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50». 9. Το άρθρο 4 της από Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α 240), που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α 18). 10. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ τεύχος Α ) για τις εγγυήσεις. 11. Τις υπ αριθµ. 27/2014 και 28/2014 αποφάσεις Σ του Νοµικού Προσώπου ήµου Παρανεστίου. 12. Την υπ αριθµ. 6/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Παρανεστίου. 13. Την υπ αριθµ. 6/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Παρανεστίου.

4 14. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του ήµου Παρανεστίου οικονοµικού έτους 2015 που θα εγγραφούν στους ΚΑ. 15/6481 ποσό 3.000,00, ΚΑ. 20/6061 ποσό 1.100,0, ΚΑ. 25/6061 ποσό 1.500,00, ΚΑ. 30/6061 ποσό 350,00, ΚΑ. 10/6634 ποσό 5.000, Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του Ν.Π του ήµου Παρανεστίου οικονοµικού έτους 2015 που θα εγγραφούν στους Κ.Α.10/ ποσό 1.500,00, Κ.Α. 10/ Ποσό 1.000,00, Κ.Α. 10/ Ποσό 400,00, Κ.Α. 10/ Ποσό 1.100,00, Κ.Α. 10/ Ποσό 200,00, Κ.Α. 10/ ποσό 100,00, Κ.Α. 10/ ποσό 100,00, Κ.Α. 10/ ποσό 270,00, Κ.Α. 10/ ποσό 1.800,00, Κ.Α. 10/ ποσό 1.300,00, Κ.Α. 10/ ποσό 400,00, Κ.Α. 10/ ποσό 1.400,00, Κ.Α. 10/ ποσό 300,00, Κ.Α. 10/ ποσό 200,00, Κ.Α. 10/ ποσό 600,00, Κ.Α. 10/ ποσό 330,00, Κ.Α. 10/ ποσό 700,00, Κ.Α. 10/ ποσό 800,00, Κ.Α. 10/ ποσό 100,00, Κ.Α. 10/ ποσό 200, Τις λειτουργικές δαπάνες των Σχολικών Επιτροπών, καλούνται να αποφασίσουν για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και να καθορίσουν τον τρόπο εκτέλεσης και του όρους του διαγωνισµού αυτού για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τους όρους του διαγωνισµού αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1, άρθρο 4 παρ.4 και άρθρο 23 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ, της ανωτέρω προµήθειας. Μετά τα παραπάνω ο Αντιπρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του 2286/95,τα άρθρα 3, 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ,τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10, τις σχετικές αποφάσεις του Ν.Π... και µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο µ ό φ ω ν α Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια τροφίµων και λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου, όπως αυτές αναφέρονται στην αριθµ. 2/2015 µελέτη προµήθειας η οποία έχει ως εξής: Η µελέτη αφορά την προµήθεια ειδών για τις ανάγκες του ήµου Παρανεστίου, του Ν.Π ήµου Παρανεστίου και των Σχολικών Επιτροπών ήµου Παρανεστίου. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ηµέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια και την

5 χαµηλότερη τιµή για τα λοιπά είδη µε την προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας. Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν ενδείξεις όπως ποιοτική κατάταξη, θερµοκρασία κατάψυξης, ηµεροµηνία παραγωγής, ηµεροµηνία λήξης, ονοµασία και κωδικός λειτουργίας εταιρίας παραγωγής, καθαρό βάρος, να µην έχουν, παράσιτα έντοµα, ξένα σώµατα και οι φυσικοχηµικές τους ιδιότητες να είναι αυτές, που ορίζονται από τον Κώδικα τροφίµων και ποτών. Η προµήθεια αφορά τα παρακάτω είδη ανά κατηγορία: ΟΜΑ Α 1: ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ α/α Είδος- Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα 1 Γάλα Λευκό φρέσκο πλήρες παστεριωµένο αγελαδινό και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής µε 3.5% ή 1,5% λιπαρά, σε συσκευασία του 1 lt. τεµάχιο 2016 ΟΜΑ Α 2: ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ α/α Είδος- Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα Υγρό Γενικού καθαρισµού σε συσκευασία 4 λίτρων. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά. συσκευασία 40 Χλωρίνη παχύρρευστη (αρωµατική)σε συσκευασία 1250 µλ. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά. συσκευασία 40 Χλωρίνη λεπτόρρευστη σε συσκευασία 4 λίτρων Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά. συσκευασία 40 Υγρό τζαµιών σε συσκευασία 4 λίτρων Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά. συσκευασία 30 Υγρό πιάτων σε συσκευασία 4 λίτρων Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά. συσκευασία 10 Υγρό κρεµοσάπουνο σε συσκευασία 4 λίτρων Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι συσκευασία 30

6 επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά Παχύρευστο υγρό wc συσκευασία 750 γρ. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά. συσκευασία 30 Άκουα φόρτε (κεζάπ)σε συσκευασία 0,450ml Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά. συσκευασία 15 Οινόπνευµα -φωτιστικό σε συσκευασία των 0,350λ Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά συσκευασία 15 Ξαραχνιάστρα πτυσσόµενη µε κοντάρι 1,5 µ τεµάχιο 4 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας (απλής) τεµάχιο Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας επαγγελµατικής (για καροτσάκι) τεµάχιο Κοντάρι µεταλλικό τεµάχιο Κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός τεµάχιο 1 15 Κουβάς σφουγγαρίσµατος πλαστικός τεµάχιο Σκούπα χόρτου µε κοντάρι τεµάχιο Φαράσι µε πλαστικό κοντάρι τεµάχιο Σκούπα µε πλαστικό κοντάρι τεµάχιο Σφουγγαράκια κουζίνας µε σύρµα σε συσκευασία 6 τεµαχίων (φωτιστικό) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά συσκευασία Χαρτί Υγείας 12άρι 85γρ/ρολό Α ποιότητας, λευκό και λείο. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά. συσκευασία Χαρτί ρολό κουζίνας συσκευασία 450 γρ. Α ποιότητας, λευκό και λείο. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά. συσκευασία Χαρτί ρολό κουζίνας συσκευασία 1κιλού Α ποιότητας, λευκό και λείο. Τα συσκευασία 200

7 προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά Χειροπετσέτα λευκή 4000τεµαχίων Α ποιότητας, λευκό και λείο. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά. συσκευασία 20 Απορροφητικά πανάκια(τύπου vitex)συσκευασία τριών τεµαχίων θα πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά. συσκευασία 15 Σάκοι απορριµµάτων µαύροι του κιλού διαστάσεων 70Χ80εκ. τεµάχιο 200 Σακούλες απορριµµάτων για καλαθάκια σε ρολό των 20 τεµαχίων διαστάσεων 50Χ50εκ. τεµάχιο 300 Εντοµοκτόνα σε συσκευασία των 300ml συσκευασία 28 Γάντια latex συσκευασία 100τεµαχίων συσκευασία 18 Βούρτσα µε θήκη τουαλέτας -πλαστική τεµάχιο 10 ΟΜΑ Α 3: ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ α/α 1 Είδος- Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα Άρτος να είναι πολυτελείας Α ποιότητας. Το βάρος του θα πρέπει να είναι από γραµµάρια (καθαρό) Για την παρασκευή του θα πρέπει να χρησιµοποιείται άλευρο σίτου επώνυµης αλευροβιοµηχανίας. Το ποσοστό του προστιθέµενου άλατος δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο από 1,5% και να πληροί τους όρους του µαγειρικού άλατος. Ο άρτος πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση, µισή ώρα τουλάχιστον µετά την απόκτηση της θερµοκρασίας δωµατίου. εν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών κιλό 400 ΟΜΑ Α 4: ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ α/α Είδος- Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα

8 1 2 Κρέας µοσχαρίσιο (σπάλα-κιµάς) Νωπό εγχώριο σε µερίδες, από ποντίκι, σπάλα ή µπούτι, Α ποιότητας απαλλαγµένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π. Να προέρχεται από ζώα υγιή και να είναι αρίστης θρεπτικής αξίας. Να έχουν σφαγιασθεί σε ελεγχόµενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να έχουν υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγισθεί µε τις προβλεπόµενες σφραγίδες Κτηνιατρικού ελέγχου. Στο σφάγιο να υπάρχει σε κάθε τεταρτηµόριό του το ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όπου θα αναγράφονται: α) η ηµεροµηνία σφαγής β) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώο γ) χώρα γέννησης: Ελλάδα δ) χώρα εκτροφής: Ελλάδα ε) χώρα σφαγής: Ελλάδα Ταξινόµηση ζώου Κατηγορία: Α Ο Βαθµός πάχυνσης: 1 ή 2 κιλό 50 Χοιρινό α/ο Νωπό εγχώριο σε µερίδες, από ποντίκι, σπάλα ή µπούτι, Α ποιότητας απαλλαγµένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π. Να προέρχεται από ζώα υγιή και να είναι αρίστης θρεπτικής αξίας. Να έχουν σφαγιασθεί σε ελεγχόµενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να έχουν υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγισθεί µε τις προβλεπόµενες σφραγίδες Κτηνιατρικού ελέγχου. Στο σφάγιο να υπάρχει σε κάθε τεταρτηµόριό του το ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όπου θα αναγράφονται: α) η ηµεροµηνία σφαγής β) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώο γ) χώρα γέννησης: Ελλάδα δ) χώρα εκτροφής: Ελλάδα ε) χώρα σφαγής: Ελλάδα Ταξινόµηση ζώου Κατηγορία: Α ιάπλαση: U ή R ή Ο Βαθµός πάχυνσης: 1 ή 2 κιλό 10

9 ΟΜΑ Α 5: ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΛΑΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ α/α 1 2 Είδος- Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα Λάδι έξτρα παρθένο 5L παρθένο ελαιόλαδο Α ποιότητας, οξύτητας 0,1-0,8 και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε µεταλλική συσκευασία τεµάχιο 10 Σπορέλαιο 5L λάδι που είναι καθαρό λαµπερό και άοσµο και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής τεµάχιο 10 α/α 1 ΟΜΑ Α 6: ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Είδος- Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα ΑΛΑΤΙ 1 kg ψιλό, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο, µε περιεκτικότητα σε NaCl τουλάχιστον 97%. Να µην περιέχει ξένες ύλες, να µην εµφανίζει οποιαδήποτε οσµή και να µην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Να είναι κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία - πλαστική σακούλα - χωρίς ίχνος παραβίασης τεµάχιο 5 2 ΥΟΣΜΟΣ 55gr τεµάχιο 2 3 ΕΛΙΕΣ 1 kg καλαµών τεµάχιο 2 4 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500gr (µέτριο) από 100% σιµιγδάλι. Να µην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό και απαλλαγµένο από έντοµα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης τεµάχιο 30 5 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨ. (αρακάς-φασολάκια) 1kg Τα κατεψυγµένα λαχανικά (ανάµεικτα λαχανικά) να είναι απαλλαγµένα από ζωύφια και άλλες ξένες ύλες. Στη συσκευασία του 1 κιλού στην οποία αναγράφονται οι εξής ενδείξεις : α)η ονοµασία πώλησης συµπληρωµένης µε την ένδειξη «βαθείας κατάψυξης»β) η ηµεροµηνία λήξης γ) ο προσδιορισµός παρτίδας τεµάχιο ΜΑΚΑΡΟΝΙ 500gr Νο 6 ή Νο10 από 100% σιµιγδάλι. Να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό και απηλλαγµένα από έντοµα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι κατά προτίµηση εγχώριας τεµάχιο 80

10 παραγωγής σε πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης 7 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 500gr τεµάχιο 10 8 ΞΥ ΙΑ (ξύδι, µηλόξυδο, βαλσάµικο) 400ml τεµάχιο 15 9 ΠΙΠΕΡΙ (άσπρο, µαύρο, κόκκους) 120gr απαλλαγµένο από ξένες ύλες και οσµές σε πλαστική συσκευασία συσκευασία 4 10 ΠΛΙΓΟΥΡΙ 1kg να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγµένο από κάθε ξένη ύλη. Να µην παρουσιάζεται οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης τεµάχιο ΡΕΒΙΘΙΑ 1kg τυποποιηµένα, να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγµένα από κάθε ξένη ύλη. Να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης τεµάχιο ΡΙΓΑΝΗ 500gr απαλλαγµένη από ξένες ύλες και οσµές σε πλαστική συσκευασία συσκευασία 2 13 ΡΥΖΙ 1 kg (τύπου καρολίνα) να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγµένο από κάθε ξένη ύλη. Να µην παρουσιάζεται οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης τεµάχιο ΣΑΛΤΣΕΣ (ντοµατοπελτές) 410gr να προέρχεται από συµπύκνωση χυµού ντοµάτας.η συσκευασία του να είναι µεταλλική τεµάχιο ΦΑΚΕΣ 1 kg (χονδρές) τυποποιηµένες, να είναι απολύτως καθαρές, απαλλαγµένες από κάθε ξένη ύλη. Να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία χωρίς ίχνος παραβίασης συσκευασία ΦΑΣΟΛΙΑ 1 kg (µέτρια) τυποποιηµένα, να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγµένα από κάθε ξένη ύλη. Να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση. Επί της συσκευασία 30

11 συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία χωρίς ίχνος παραβίασης 17 ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 500gr τεµάχιο 70 ΟΜΑ Α 7: ΕΙ Η ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Τα οπωρολαχανικά θα είναι πρώτης (Α ) ποιότητας, της εποχής, και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων αλλοιωµένων. Τα φρούτα θα προσφέρονται σε συσκευασία µιας ή δύο σειρών και όχι σε περισσότερες σειρές. Τα φρούτα θα φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται η ποικιλία και η προέλευσή τους. Εφιστάται η προσοχή του προµηθευτή στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιµολόγιο στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται λεπτοµερώς οι χαρακτηρισµοί του προσκοµιζόµενου είδους, (κατηγορία, προέλευση όπως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας, Πρέβεζας, Γιάφας). ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντέλισιους, Βόλου, Γκόλντεν, Ρενέτες, Γκράν-Σµίθ, Μπέλφόρ. ΑΧΛΑ ΙΑ: Κρυστάλια, Αµπάτε-φετε, κάιζερ κ.λ.π. α/α Είδος- Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα 1 ΚΑΡΟΤΑ κιλό 18 2 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ κιλό 5 3 ΚΡΕΜΜΥ ΙΑ κιλό 70 4 ΛΕΜΟΝΙΑ κιλό 50 5 ΝΤΟΜΑΤΕΣ κιλό 90 6 ΠΑΤΑΤΕΣ κιλό ΣΕΛΙΝΟ κιλό 6 8 ΣΚΟΡ Α κιλό 6 9 ΣΠΑΝΑΚΙ κιλό ΠΡΑΣΣΑ κιλό ΑΝΙΘΟΣ µατσάκι ΜΑΪ ΑΝΟ µατσάκι 30 ΟΜΑ Α 8: ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΝΠ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ α/α Είδος- Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα ΑΛΑΤΙ 1 kg απαλλαγµένο από ξένες ύλες και οσµές τεµάχιο 10 ΑΛΑΤΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 750 gr απαλλαγµένο από ξένες ύλες και οσµές τεµάχιο 7 ΑΛΕΥΡΙ 1kg Αλεύρι που να µην είναι υγροποιηµένο ή σβολιασµένο και να µην έχει καµία µυρωδιά. Να είναι κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης τεµάχιο 70 ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 500 kg Αλεύρι που να µην είναι υγροποιηµένο ή σβολιασµένο και να µην έχει καµία τεµάχιο 10

12 µυρωδιά. Να είναι κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης ΑΜΥΓ ΑΛΑ (ψίχα) 1 kg αρίστης ποιότητας τεµάχιο 6 ΑΝΘΟΝΕΡΟ 300γρ αρίστης ποιότητας δεν επιτρέπεται να περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες τεµάχιο 3 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (βαν - σοκ) gr αρίστης ποιότητας τεµάχιο 40 ΑΧΝΗ 500 gr απαλλαγµένη από ξένες ύλες και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης τεµάχιο 15 ΒΑΝΙΛΙΕΣ 5 φιαλίδια x 1gr συσκευασία πέντε τεµαχίων σε πλαστική κάψουλα µιας δόσης. συσκευασία 25 ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 375gr να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγµένα από έντοµα, ακάρεα και χωρίς χρωστικές ουσίες. Να είναι κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης τεµάχιο 45 ΥΟΣΜΟΣ 55gr απαλλαγµένος από ξένες ύλες και οσµές τεµάχιο 8 ΕΒΑΠΟΡΕ 400gr λευκό αγελαδινό συµπυκνωµένο εβαπορέ αποστειρωµένο γάλα και κατά προτίµηση εγχώριας παρασκευής σε µεταλλική συσκευασία τεµάχιο 7 13 ΕΛΙΕΣ 1 kg καλαµών τεµάχιο 6 14 ΖΑΧΑΡΗ 1 kg ψιλή, λευκή, κρυσταλλική Α ποιότητας, απαλλαγµένη από ξένες ύλες και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης τεµάχιο ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ 397gr Στιγµιαίο ρόφηµα κακάο το οποίο περιέχει βιταµίνες και µεταλλικά στοιχεία. Το βάρος τη συσκευασίας του να είναι 500 γρ. Στη συσκευασία να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε βιταµίνες και µεταλλικά στοιχεία τεµάχιο 7 16 ΖΕΛΕ 170gr τεµάχιο 6 17 ΙΝ ΟΚΑΡΥ Ο 150gr να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγµένο από κάθε ξένη ύλη. Να µην παρουσιάζεται οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση τεµάχιο ΚΑΚΑΟ 125gr (σε σκόνη) να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγµένο από κάθε ξένη ύλη. Να µην παρουσιάζεται οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση σε (πλαστική, χάρτινη, Μεταλλική) συσκευασία τεµάχιο 10

13 19 ΚΑΝΕΛΑ (τριµµένη gr & ξύλο10x5cm) απαλλαγµένη από ξένες ύλες και οσµές σε πλαστική συσκευασία τεµάχιο 8 20 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ (ζελεδάκια γάλακτος) συσκευασία 8 21 ΚΑΡΥ ΙΑ (ψίχα) 1 kg τεµάχιο 4 22 ΚΟΜΠΟΣΤΑ γρ (ροδάκινο) να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγµένο από κάθε ξένη ύλη. Να µην παρουσιάζεται οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση σε µεταλλική συσκευασία τεµάχιο ΚΟΝΙΑΚ 750 ml τεµάχιο 2 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200 gr Άµυλο 24 αραβοσίτου σε χάρτινη συσκευασία τεµάχιο ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 125gr τεµάχιο ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ 1kg διαφόρων γεύσεων τεµάχιο 8 27 ΚΟΥΣ-ΚΟΥΣ 1kg τεµάχιο ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 500gr ΦΥΤΙΚΗ τεµάχιο ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500gr (µέτριο) από 100% σιµιγδάλι. Να µην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό και απαλλαγµένο από έντοµα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης τεµάχιο ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨ. (αρακάς-φασολάκια) 1kg τυποποιηµένα, να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγµένα από κάθε ξένη ύλη. Να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης τεµάχιο ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ 1 kg διάφορες γεύσεις σε συσκευασία τεµάχιο 5 32 ΜΑΓΙΑ 3 τεµx8gr συσκευασία ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΚΟΠΤΟ 500gr από 100% σιµιγδάλι. Να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό και απαλλαγµένα από έντοµα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης τεµάχιο ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 800γρ συσκευασία ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 500gr τεµάχιο ΜΑΡΜΕΛΑ Α 380 gr εγχώριας παραγωγής χωρίς συντηρητικά σε γυάλινη συσκευασία συσκευασία ΜΕΛΙ 1 kg ελληνικής παραγωγής. Η ονοµασία «πευκόµελο» ή «ανθόµελο» πρέπει να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη πάνω στη συσκευασία. Επίσης συσκευασία 25

14 38 πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία το καθαρό βάρος σε γραµµάρια, το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή του συσκευαστή. Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα ΜΟΣΧΟΚΑΡΥ Ο 1x3 απαλλαγµένο από ξένες ύλες και οσµές σε πλαστική συσκευασία τεµάχιο 4 39 ΜΟΥΣΤΑΡ Α 500gr συσκευασία 4 40 ΜΠΕΪΚΙΝ 3τεµ Χ 20gr συσκευασία ΜΠΕΣΑΜΕΛ 176gr συσκευασία 2 42 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ 200γρ σε διάφορες γεύσεις παραγωγής και συσκευασίας Ελλάδας σε αεροστεγή συσκευασία συσκευασία ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225gr παραγωγής και συσκευασίας Ελλάδας σε αεροστεγή συσκευασία συσκευασία ΝΕΡΟ 1x6L Το εµφιαλωµένο νερό δεν επιτρέπεται να περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες συσκευασία 3 45 ΝΙΦΑ ΕΣ ΒΡΩΜΗΣ 500gr συσκευασία ΞΥ ΙΑ (ξύδι, µηλόξυδο, βαλσάµικο) 400ml τεµάχιο ΠΙΠΕΡΙ (άσπρο, µαύρο, κόκους) 120gr απαλλαγµένο από ξένες ύλες και οσµές σε πλαστική συσκευασία συσκευασία 4 48 ΠΛΙΓΟΥΡΙ 1kg Να µην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό και απαλλαγµένο από έντοµα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης τεµάχιο ΠΟΥΡΑΚΙΑ 400gr συσκευασία 3 50 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ (µερέντα) 1kg εξαιρετική ποιότητα πραλίνα µε υψηλή περιεκτικότητα σε φουντούκι, γάλα και κακάο και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία τεµάχιο ΡΕΒΙΘΙΑ 1kg τυποποιηµένα, να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγµένα από κάθε ξένη ύλη. Να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης τεµάχιο 9 52 ΡΙΓΑΝΗ 500gr απαλλαγµένη από ξένες ύλες και οσµές σε πλαστική συσκευασία συσκευασία 2 53 ΡΥΖΙ 1 kg (τύπου µπονέτ) να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγµένο από τεµάχιο 50

15 κάθε ξένη ύλη. Να µην παρουσιάζεται οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης 54 ΣΑΛΑΜΙ ΠΑΡΙΖΑ ΥΦΑΝΤΗΣ κιλό συσκευασία 5 55 ΣΑΛΤΣΕΣ (ντοµατοπελτές) 410gr να προέρχεται από συµπύκνωση χυµού ντοµάτας.η συσκευασία του να είναι µεταλλική τεµάχιο ΣΙΜΙΓ ΑΛΙ 500 gr απαλλαγµένο από ξένες ύλες και οσµές σε πλαστική συσκευασία τεµάχιο 8 57 ΣΙΡΟΠΙ ΠΑΓΩΤΟΥ 250gr συσκευασία 2 58 ΣΟ Α ΦΑΓΗΤΟΥ 350gr συσκευασία 8 59 ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ (γάλακτος - λευκή) gr τεµάχιο ΣΤΑΦΙ ΕΣ 250gr απαλλαγµένες από ξένες ύλες και οσµές σε πλαστική συσκευασία συσκευασία 5 61 ΣΦΟΛΙΑΤΑ 700gr τεµάχιο 15 ΤΡΟΥΦΑ 250gr απαλλαγµένη από ξένες 62 ύλες και οσµές σε πλαστική συσκευασία συσκευασία ΤΣΑΪ (φασκόµηλο, βουνού, µέντα κλπ) τεµάχιο ΦΑΚΕΣ 1 kg (χονδρές) τυποποιηµένες, να είναι απολύτως καθαρές, απαλλαγµένες από κάθε ξένη ύλη. Να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία χωρίς ίχνος παραβίασης συσκευασία ΦΑΣΟΛΙΑ 1 kg (µέτρια) τυποποιηµένα, να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγµένα από κάθε ξένη ύλη. Να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία χωρίς ίχνος παραβίασης συσκευασία ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ 200gr τεµάχιο ΦΙΣΤΙΚΙΑ (ψίχα) 500gr απαλλαγµένα από ξένες ύλες και οσµές σε πλαστική συσκευασία συσκευασία 3 68 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ (ψίχα) 1 kg απαλλαγµένα από ξένες ύλες και οσµές σε πλαστική συσκευασία συσκευασία 5 69 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 250gr να προέρχεται από κανονικά παρασκευασµένο άρτο σε πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης σε συσκευασία συσκευασία ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 500gr συσκευασία 15

16 71 ΧΑΛΒΑΣ τεµάχιο 4 72 ΧΥΜΟΙ 1L 3 φρούτα χωρίς συντηρητικά κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία τεµάχιο ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 500gr κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε µεταλλική συσκευασία. Το άνοιγµα της συσκευασίας να µην απαιτεί ανοιχτήρι τεµάχιο ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ 700gr Ψωµί συσκευασµένο σε φέτες όπως διατίθεται ευρέως στο εµπόριο ελληνικής παραγωγής, σε µεγάλη συσκευασία όπου θα αναγράφονται η ηµέρα παραγωγής, η ηµεροµηνία λήξης. Χωρίς Συντηρητικά συσκευασία ΦΥΤΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΛΙΠΟΣ 400 gr για επάλειψη περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες άνω των 62% και κάτω του 80%. τεµάχιο 3 ΟΜΑ Α 9: ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΛΑΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΝΠ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ α/α 1 Είδος- Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα ΛΑ Ι ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 5L παρθένο ελαιόλαδο Α ποιότητας, οξύτητας 0,1-0,8 και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής σε µεταλλική συσκευασία τεµάχιο 37 2 ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ 5L τεµάχιο 10 ΟΜΑ Α 10: ΕΙ Η ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ α/α 1 2 Είδος- Περιγαφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα ΓΑΛΑ παστ. 2 ΛΙΤ 3,5% 100% Ελλην. Λευκό φρέσκο παστεριωµένο αγελαδινό γάλα µε 3,5% λιπαρά, µέσα σε χάρτινη συσκευασία ή πλαστική φιάλη (συσκευασία ΡΕΤ) (σήµα καταλληλότητας) και θα πληροί τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις. Θα προέρχεται δε από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια, τα οποία θα έχουν εγκεκριµένη εγκατάσταση µε κωδικό αριθµό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου. τεµάχιο 190 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΑΡΑ. 320 ΓΡ 100%Ελλην. Να είναι µε καϊµάκι από αγελαδινό γάλα, µε 3,5 % λιπαρά. Να πληρεί τις ισχύουσες περί τροφίµων διατάξεις και να έχει περιεκτικότητα σε λίπος 3,85% Το παρασκευαστήριο να πληρεί τις προδιαγραφές του Π.. 56/95 και να έχει εξοπλισµό για αφυδάτωση τεµάχιο 400

17 3 4 του γάλακτος. ΦΕΤΑ ΠΟΠ 4 kg Τυρί φέτα Α ποιότητας από πρόβειο και γίδινο γάλα. Στη συσκευασία να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α)«φετα» (FETA) β) Προστατευµένη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ) γ) Τυρί δ) Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγούσυσκευαστή ε) Το βάρος του περιεχοµένου στ) Η ηµεροµηνία παραγωγής ζ) Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 1) Τα δυο πρώτα γράµµατα της ονοµασίας προέλευσης: ΦΕ 2) Ο αύξοντας αριθµός του τύπου συσκευασίας 3) Ηµεροµηνία παραγωγής. Παράδειγµα: (ΦΕ Το τυρί να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθµό ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. κιλό 88 ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ 3 kg (µπαστούνι) Α ποιότητας, παρασκευασµένο από ελληνικό γάλα. Στη συσκευασία του, να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α. Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού συσκευαστή. β. Το βάρος του περιεχοµένου. γ. Η ηµεροµηνία παραγωγής.. Η ηµεροµηνία λήξης Τα είδη γαλακτοκοµίας να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίµανση, να είναι απαλλαγµένα από ανεπιθύµητες οσµές κιλό 80 5 ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΓΕΛ. 250 ΓΡ τεµάχιο 40 6 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 1000ΓΡ. κιλό 15 7 ΠΑΓΩΤΟ (βανίλια σοκολάτα) 3κιλ τεµάχιο 7 ΟΜΑ Α 11: ΕΙ Η ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Τα οπωρολαχανικά θα είναι πρώτης (Α ) ποιότητας, της εποχής, και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων αλλοιωµένων. Τα φρούτα θα προσφέρονται σε συσκευασία µιας ή δύο σειρών και όχι σε περισσότερες σειρές. Τα φρούτα θα φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται η ποικιλία και η προέλευσή τους. Εφιστάται η προσοχή του προµηθευτή στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιµολόγιο στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται λεπτοµερώς οι χαρακτηρισµοί του προσκοµιζόµενου είδους, (κατηγορία, προέλευση όπως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας, Πρέβεζας, Γιάφας). ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντέλισιους, Βόλου, Γκόλντεν, Ρενέτες, Γκράν-Σµίθ, Μπέλφόρ. ΑΧΛΑ ΙΑ: Κρυστάλια, Αµπάτε-φετε, κάιζερ κ.λ.π.

18 α/α Είδος- Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ κιλό ΓΕΜΙΣΤΑ κιλό 50 3 ΚΑΡΟΤΑ κιλό ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ κιλό 10 5 ΚΟΥΝΟΥΠΙ Ι κιλό 13 6 ΚΡΕΜΜΥ ΙΑ κιλό ΛΑΧΑΝΟ (λευκό - κόκκινο) κιλό 30 8 ΛΕΜΟΝΙΑ κιλό 70 9 ΜΑΡΟΥΛΙ κιλό ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ κιλό ΜΠΡΟΚΟΛΟ κιλό ΝΤΟΜΑΤΕΣ κιλό ΠΑΤΑΤΕΣ κιλό ΠΑΝΤΖΑΡΙ κιλό ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ κιλό 8 16 ΣΕΛΙΝΟ κιλό 6 17 ΣΚΟΡ Α κιλό 6 18 ΣΠΑΝΑΚΙ κιλό ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ κιλό ΦΛΩΡΙΝΗΣ κιλό ΠΡΑΣΑ κιλό ΠΑΝΤΖΑΡΙ κιλό ΑΝΙΘΟΣ µατσάκι ΜΑΪ ΑΝΟ µατσάκι ΑΧΛΑ ΙΑ κιλό ΒΑΝΙΛΙΕΣ κιλό ΒΕΡΙΚΟΚΑ κιλό ΚΑΡΠΟΥΖΙ κιλό ΚΕΡΑΣΙΑ κιλό ΜΗΛΑ κιλό ΜΠΑΝΑΝΕΣ κιλό ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ κιλό ΠΕΠΟΝΙ κιλό ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ κιλό ΡΟ ΑΚΙΝΑ κιλό ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ κιλό ΦΡΑΟΥΛΕΣ κιλό ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ κιλό 100 ΟΜΑ Α 12: ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

19 α/α 1 2 Είδος- Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ (σπάλα-κιµάς) Νωπό εγχώριο σε µερίδες, από ποντίκι, σπάλα ή µπούτι, Α ποιότητας απαλλαγµένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π. Να προέρχεται από ζώα υγιή και να είναι αρίστης θρεπτικής αξίας. Να έχουν σφαγιασθεί σε ελεγχόµενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να έχουν υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγισθεί µε τις προβλεπόµενες σφραγίδες Κτηνιατρικού ελέγχου. Στο σφάγιο να υπάρχει σε κάθε τεταρτηµόριό του το ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όπου θα αναγράφονται: α) η ηµεροµηνία σφαγής β) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώο γ) χώρα γέννησης: Ελλάδα δ) χώρα εκτροφής: Ελλάδα ε) χώρα σφαγής: Ελλάδα Ταξινόµηση ζώου Κατηγορία: Α Ο Βαθµός πάχυνσης: 1 ή 2 κιλό 79 ΧΟΙΡΙΝΟ Α/Ο Νωπό εγχώριο σε µερίδες, από ποντίκι, σπάλα ή µπούτι, Α ποιότητας απαλλαγµένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π. Να προέρχεται από ζώα υγιή και να είναι αρίστης θρεπτικής αξίας. Να έχουν σφαγιασθεί σε ελεγχόµενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να έχουν υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγισθεί µε τις προβλεπόµενες σφραγίδες Κτηνιατρικού ελέγχου. Στο σφάγιο να υπάρχει σε κάθε τεταρτηµόριό του το ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όπου θα αναγράφονται: α) η ηµεροµηνία σφαγής β) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώο γ) χώρα γέννησης: Ελλάδα δ) χώρα εκτροφής: Ελλάδα ε) χώρα σφαγής: Ελλάδα κιλό 14

20 Ταξινόµηση ζώου Κατηγορία: Α ιάπλαση: U ή R ή Ο Βαθµός πάχυνσης: 1 ή 2 ΟΜΑ Α 13: ΕΙ Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ α/α 1 Είδος- Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα ΨΑΡΙΑ (βακαλάος, τσιπούρα., σολοµ. κλπ) φρέσκα κατά προτίµηση εγχώριας προέλευσης Α ποιότητας. κιλό 50 ΟΜΑ Α 14: ΕΙ Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ α/α Είδος- Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα 1 ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ κιλό 20 ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ (ΠΑΣΧΑ- 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) κιλό 14 ΟΜΑ Α 15: ΕΙ Η ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ α/α Είδος- Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (µπούτι ) Να είναι Α ποιότητας, προσφάτου σφαγής και του τύπου 70% χωρίς εντόσθια (συκωτάκια, καρδιά κ.λ.π.), και αµάρα. Να προέρχονται από υγιή εγχώρια κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής αξίας να έχουν σφαγιαστεί σε σύγχρονο και ελεγχόµενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο. κιλό 75 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (φιλέτο στήθους) Να είναι Α ποιότητας, προσφάτου σφαγής και του τύπου 70% χωρίς εντόσθια (συκωτάκια, καρδιά κ.λ.π.), και αµάρα. Να προέρχονται από υγιή εγχώρια κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής αξίας να έχουν σφαγιαστεί σε σύγχρονο και ελεγχόµενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο. κιλό 24 ΑΥΓΑ Τα αυγά να είναι κοινά πτηνοτροφείου κατηγορίας ΑΜ (Medium) µεσαίου βάρους από γρ. Να τεµάχιο 850

21 είναι ωοσκοπηµένα και ποιοτικά καταταγµένα από νόµιµα λειτουργούντα ωοσκοπικά κέντρα τα οποία διαθέτουν κωδικό αριθµό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Στη συσκευασία τους να υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας, ποιότητας και βάρους. Να υπάρχει ηµεροµηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης, ο κωδικός αριθµός του ωοσκοπικού κέντρου και ηµεροµηνία λήξης. Η παράδοση τους να γίνεται τρεις (3) ηµέρες από την ηµεροµηνία ωοσκόπησης. ΟΜΑ Α 16: ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ α/α 1 2 Είδος- Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα ΑΡΤΟΣ να είναι πολυτελείας Α ποιότητας. Το βάρος του θα πρέπει να είναι από γραµµάρια (καθαρό) Για την παρασκευή του θα πρέπει να χρησιµοποιείται άλευρο σίτου επώνυµης αλευροβιοµηχανίας. Το ποσοστό του προστιθέµενου άλατος δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο από 1,5% και να πληροί τους όρους του µαγειρικού άλατος. Ο άρτος πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση, µισή ώρα τουλάχιστον µετά την απόκτηση της θερµοκρασίας δωµατίου. εν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών κιλό 310 ΖΥΜΑΡΙ κιλό 30 ΟΜΑ Α 17: ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΝΠ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ α/α 1 2 Είδος- Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα ΑΚΟΥΑ ΦΟΡΤΕ Ελληνική αγορά τεµάχιο 15 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100m τεµάχιο 5

22 Ελληνική αγορά 3 ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 4L τεµάχιο 5 4 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Ελληνική αγορά τεµάχιο 7 5 ΒΑΜΒΑΚΙ Ελληνική αγορά τεµάχιο 5 6 ΒΕΤΕΞ 3 ΤΕΜ Ελληνική αγορά τεµάχιο 20 7 ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ Ελληνική αγορά τεµάχιο 8 8 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ τεµάχιο 6 9 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ τεµάχιο 8 10 ΓΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ 10L τεµάχιο 1 11 ΓΚΑΖΑΚΙΑ Ελληνική αγορά τεµάχιο 8 12 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ Ελληνική αγορά τεµάχιο ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 100ΤΕΜ τεµάχιο 3 14 ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ τεµάχιο 9 15 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ τεµάχιο 2 16 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4L τεµάχιο 9 17 ΛΑ ΟΚΟΛΛΑ 10m τεµάχιο ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 3L Ελληνική αγορά τεµάχιο 8 19 ΜΕΜΒΡΑΝΗ 25cm X 250m τεµάχιο 2 20 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ τεµάχιο ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ 10TEM τεµάχιο 7 22 Ο ΟΝΤΟΓΛΥΦΙ ΕΣ τεµάχιο 4 23 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ φωτιστικό το προϊόν θα πρέπει να είναι Ελληνική αγορά τεµάχιο ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 10TEM τεµάχιο ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ 50 TEM τεµάχιο ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΞΥΛΑ τεµάχιο 5 27 ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC 20 TEM τεµάχιο ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ 10 τεµ τεµάχιο 40

23 29 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ 30X25L τεµάχιο ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 50TEM τεµάχιο ΣΚΟΥΠΕΣ τεµάχιο ΣΟ Α ΠΛΥΣΗΣ τεµάχιο 2 33 ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυµο αγορά τεµάχιο 5 34 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ KOYZINAΣ 3ΤΕΜ το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυµο αγορά τεµάχιο ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 2τεµ τεµάχιο ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΦΕΡΥ ΠΛΥΝΤΗΡ τεµάχιο ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4L το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυµο αγορά τεµάχιο ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 10L τεµάχιο 1 39 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΙΑΤΩΝ 1L τεµάχιο ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4L το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυµο αγορά τεµάχιο 5 41 ΦΑΡΑΣΙΑ τεµάχιο 5 42 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 600gr το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυµο αγορά τεµάχιο ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10 αρωµατικό το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυµο αγορά τεµάχιο ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ τεµάχιο ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 100ΤΕΜ το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυµο αγορά τεµάχιο ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤ παχύρρευστη (αρωµατική) -Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυµο ευρέως διαδεδοµένο στην Ελληνική αγορά τεµάχιο ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ 750gr επώνυµο αγορά τεµάχιο ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 16 Χ 250τεµ επώνυµο αγορά τεµάχιο ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 5L επώνυµο αγορά τεµάχιο 10

24 50 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 5L επώνυµο αγορά τεµάχιο 10 ΟΜΑ Α 18: ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ α/α 1 2 Είδος- Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα ΑΚΟΥΑ ΦΟΡΤΕ Ελληνική αγορά τεµάχιο 20 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100m Ελληνική αγορά τεµάχιο 10 3 ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 4L τεµάχιο 10 4 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ Ελληνική αγορά τεµάχιο 10 5 ΒΑΜΒΑΚΙ Ελληνική αγορά τεµάχιο 15 6 ΒΕΤΕΞ 3 ΤΕΜ Ελληνική αγορά τεµάχιο 20 7 ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ Ελληνική αγορά τεµάχιο 10 8 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ τεµάχιο 10 9 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ τεµάχιο ΓΚΑΖΑΚΙΑ Ελληνική αγορά τεµάχιο ΕΥΡΗΚΑ Ελληνική αγορά τεµάχιο ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 100ΤΕΜ τεµάχιο ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ τεµάχιο ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ τεµάχιο ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4L Ελληνική αγορά τεµάχιο ΛΑ ΟΚΟΛΛΑ 10m τεµάχιο ΜΕΜΒΡΑΝΗ 25cm X 250m τεµάχιο 10

25 18 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ τεµάχιο ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ 10TEM τεµάχιο ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ φωτιστικό Ελληνική αγορά τεµάχιο ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 10TEM τεµάχιο ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ 50 TEM τεµάχιο ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΞΥΛΑ τεµάχιο ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC 20 TEM τεµάχιο ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ 10 τεµ τεµάχιο ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ 30X25L τεµάχιο ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 50TEM τεµάχιο ΣΚΟΥΠΕΣ τεµάχιο ΣΟ Α ΠΛΥΣΗΣ τεµάχιο ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ τεµάχιο ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ KOYZINAΣ 3ΤΕΜ τεµάχιο ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 2τεµ τεµάχιο ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΦΕΡΥ ΠΛΥΝΤΗΡ τεµάχιο ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4L επώνυµο αγορά τεµάχιο ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 10L επώνυµο αγορά τεµάχιο 2 36 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΙΑΤΩΝ 1L επώνυµο αγορά τεµάχιο ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4L επώνυµο αγορά τεµάχιο ΦΑΡΑΣΙΑ τεµάχιο ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 600gr τεµάχιο ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10 αρωµατικό τεµάχιο ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ τεµάχιο ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 100ΤΕΜ επώνυµο αγορά τεµάχιο ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤ τεµάχιο ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ 750gr επώνυµο αγορά τεµάχιο ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 16 Χ 250τεµ επώνυµο τεµάχιο 10

26 46 47 αγορά ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 5L επώνυµο αγορά τεµάχιο 10 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 5L επώνυµο αγορά τεµάχιο 15 ΟΜΑ Α 19: ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ α/α 1 2 Είδος- Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα ΑΚΟΥΑ ΦΟΡΤΕ Ελληνική αγορά τεµάχιο 20 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100m Ελληνική αγορά τεµάχιο 10 3 ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 4L τεµάχιο 10 4 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ Ελληνική αγορά τεµάχιο 10 5 ΒΑΜΒΑΚΙ Ελληνική αγορά τεµάχιο 15 6 ΒΕΤΕΞ 3 ΤΕΜ Ελληνική αγορά τεµάχιο 20 7 ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ Ελληνική αγορά τεµάχιο 10 8 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ τεµάχιο 10 9 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ τεµάχιο ΓΚΑΖΑΚΙΑ Ελληνική αγορά τεµάχιο ΕΥΡΗΚΑ Ελληνική αγορά τεµάχιο ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 100ΤΕΜ τεµάχιο ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ τεµάχιο ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ τεµάχιο 10 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4L 15 τεµάχιο 10

27 Ελληνική αγορά 16 ΛΑ ΟΚΟΛΛΑ 10m τεµάχιο ΜΕΜΒΡΑΝΗ 25cm X 250m τεµάχιο ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ τεµάχιο ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ 10TEM τεµάχιο ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ φωτιστικό Ελληνική αγορά τεµάχιο ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 10TEM τεµάχιο ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ 50 TEM τεµάχιο ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΞΥΛΑ τεµάχιο ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC 20 TEM τεµάχιο ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ 10 τεµ τεµάχιο ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ 30X25L τεµάχιο ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 50TEM τεµάχιο ΣΚΟΥΠΕΣ τεµάχιο ΣΟ Α ΠΛΥΣΗΣ τεµάχιο ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ τεµάχιο ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ KOYZINAΣ 3ΤΕΜ τεµάχιο ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 2τεµ τεµάχιο ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΦΕΡΥ ΠΛΥΝΤΗΡ τεµάχιο ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4L επώνυµο αγορά τεµάχιο ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 10L επώνυµο αγορά τεµάχιο 2 36 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΙΑΤΩΝ 1L επώνυµο αγορά τεµάχιο ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4L επώνυµο αγορά τεµάχιο ΦΑΡΑΣΙΑ τεµάχιο ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 600gr τεµάχιο ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10 αρωµατικό τεµάχιο ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ τεµάχιο ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 100ΤΕΜ επώνυµο αγορά τεµάχιο ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤ τεµάχιο 20 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ 750gr 44 επώνυµο τεµάχιο 20

28 αγορά ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 16 Χ 250τεµ επώνυµο αγορά τεµάχιο 10 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 5L επώνυµο αγορά τεµάχιο 10 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 5L επώνυµο αγορά τεµάχιο 15 Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και σε ότι αφορά τρόφιµα θα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις. Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδοµένα στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιµα και δοκιµασµένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν σε σούπερ µάρκετ και παντοπωλεία. Στις συσκευασίες τροφίµων(µακράς κατανάλωσης) θα πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης, η οποία θα είναι πάνω από 6µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης τους. Ο προµηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής να τα αντικαταστήσει αµέσως µε υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωµή. Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων τροφίµων και αναλώσιµου είδη παντοπωλείου και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίµων και αναλώσιµων είδων παντοπωλείου επήλθε η οποιαδήποτε βλάβη σε νήπιο, πολίτη ή υπάλληλο, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. Γαλακτοκοµικά είδη 1. Να αναγράφεται στη συσκευασία η ηµεροµηνία παστερίωσης και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος η οποία θα είναι τουλάχιστον 5 ηµέρες για το γάλα, 40 ηµέρες για το γιαούρτι και 12 µήνες για το τυρί φέτα και το ηµίσκληρο τυρί. 2. Η συσκευασία πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής όπως καθορίζονται από το Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 3. Κατά την παράδοση από τον προµηθευτή, τα κουτιά του προϊόντος πρέπει να είναι απαλλαγµένα από χτυπήµατα. 4. Η διανοµή θα πρέπει να γίνεται µε φορτηγά ψυγεία µε την νόµιµη άδεια στην θερµοκρασία που καθορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις και να προέρχονται από εγκαταστάσεις η ψυκτικές αποθήκες που έχουν κωδικό αριθµό έγκρισης από την Ε.Ε. 5. Το τυρί να είναι τυποποιηµένο και συσκευασµένο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 6. Η διανοµή θα πρέπει να γίνεται στους χώρους που θα υποδείξει η εκάστοτε υπηρεσία. Είδη Κρεοπωλείου 1. Το κοτόπουλο πρέπει να είναι Α ποιότητας από επιχειρήσεις που έχουν κωδικό αριθµό κτηνιατρικής έγκρισης που έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 2. Το Κρέας Μόσχου (από ζώο κάτω των 17 µηνών κατηγορίας E ή U και λίπος 1-2) 3. Τα κρέατα θα πρέπει να είναι συσκευασµένα και να έχουν σήµανση σύµφωνα µε την Κοινοτική Νοµοθεσία και το άρθρο 11του Κώδικα τροφίµων και ποτών.

29 4. Τα ανωτέρω προϊόντα θα πρέπει να παρασκευάζονται σε εγκαταστάσεις που έχουν κωδικό αριθµό Κτηνιατρικής έγκρισης που έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και να σηµαίνονται σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία και το άρθρο 11 του κώδικα τροφίµων και ποτών. 5. Η διανοµή θα πρέπει να γίνεται στους χώρους που θα υποδείξει η εκάστοτε υπηρεσία. Είδη ιχθυοπωλείου 1. Να είναι Α' ποιότητας,, να είναι καθαρισµένα, να µην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσµή και το χρώµα. 2. Η διανοµή θα πρέπει να γίνεται µε φορτηγά ψυγεία και να είναι εφοδιασµένα µε άδεια από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. 3. Η διανοµή θα πρέπει να γίνεται στους χώρους που θα υποδείξει η εκάστοτε υπηρεσία. Αποφασίζει τον τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας µε πρόχειρο διαγωνισµό Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισµού ως εξής: ιακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών χορηγητών για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» για τις ανάγκες του ήµου Παρανεστίου και των Νοµικών του προσώπων, ποσού είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννιά ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτών (27.329,58 ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 2. Το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης. 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06.(κύρωση του κώδικα ήµων και Κοινοτήτων),όπως αναδιατυπώθηκε µε το Ν. 3536/ Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους». 5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ηµοσίου τοµέα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 6. Την Π1/2570/2007 (ΦΕΚ 1240 Β): Εξαίρεση προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη χορηγητών προµηθευτών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.). 7. Την υπ αριθµ /2006 Υπουργική απόφαση για «παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ». 8. Τις διατάξεις του άρθρου2 του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση, ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50». 9. Το άρθρο 4 της από Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α 240), που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α 18). 10. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ τεύχος Α ) για τις εγγυήσεις. 11. Τις υπ αριθµ. 27/2014 και 28/2014 αποφάσεις Σ του Νοµικού Προσώπου ήµου Παρανεστίου. 12. Την υπ αριθµ. 6/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Παρανεστίου. 13. Την υπ αριθµ. 6/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Παρανεστίου. 14. Τις προβλεπόµενες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του ήµου Παρανεστίου οικονοµικού έτους 2015 που θα εγγραφούν στους ΚΑ. 15/6481 ποσό 3.000,00, ΚΑ. 20/6061 ποσό 1.100,0, ΚΑ. 25/6061 ποσό 1.500,00, ΚΑ. 30/6061 ποσό 350,00, ΚΑ. 10/6634 ποσό 5.000,00

30 15. Τις προβλεπόµενες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του Ν.Π του ήµου Παρανεστίου οικονοµικού έτους 2015 που θα εγγραφούν στους Κ.Α.10/ ποσό 1.500,00, Κ.Α. 10/ Ποσό 1.000,00, Κ.Α. 10/ Ποσό 400,00, Κ.Α. 10/ Ποσό 1.100,00, Κ.Α. 10/ Ποσό 200,00, Κ.Α. 10/ ποσό 100,00, Κ.Α. 10/ ποσό 100,00, Κ.Α. 10/ ποσό 270,00, Κ.Α. 10/ ποσό 1.800,00, Κ.Α. 10/ ποσό 1.300,00, Κ.Α. 10/ ποσό 400,00, Κ.Α. 10/ ποσό 1.400,00, Κ.Α. 10/ ποσό 300,00, Κ.Α. 10/ ποσό 200,00, Κ.Α. 10/ ποσό 600,00, Κ.Α. 10/ ποσό 330,00, Κ.Α. 10/ ποσό 700,00, Κ.Α. 10/ ποσό 800,00, Κ.Α. 10/ ποσό 100,00, Κ.Α. 10/ ποσό 200, Τις λειτουργικές δαπάνες των Σχολικών Επιτροπών. 17. Την υπ αριθµ. 1267/ απόφαση του ηµάρχου του ήµου Παρανεστίου περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας τροφίµων και λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου για το έτος Την υπ αριθµ. 28/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων δηµοπράτησης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» που συµπεριλαµβάνει Γάλα, Τρόφιµα και Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου, συνολικού προϋπολογισµού ,58 (µε ΦΠΑ), για το έτος 2015 για τον ήµο Παρανεστίου, το Ν.Π. του ήµου Παρανεστίου και τις Σχολικές Επιτροπές του ήµου Παρανεστίου. Αναλυτικότερα οι προµήθειες χωρίζονται στις εξής οµάδες: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΗΜΟΣ 2.419,20 ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 2 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 3 ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 4 ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 5 ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ (ΕΛΑΙΑ) ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 6 ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ (ΤΡΟΦΙΜΑ) ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 7 ΕΙ Η ΗΜΟΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 8 ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΠ ΗΜΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9 ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΠ ΗΜΟΥ (ΕΛΑΙΑ) ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 10 ΕΙ Η ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΠ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ΕΙ Η ΝΠ ΗΜΟΥ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 12 ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΠ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 4.985,80 580,00 510,00 255, ,45 609, ,52 781, , ,20 795,00

31 13 ΕΙ Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΠ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 14 ΕΙ Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΝΠ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 15 ΕΙ Η ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΝΠ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 16 ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΝΠ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 17 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ Η ΝΠ ΗΜΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 18 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 19 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 700,00 298,00 595,72 479, , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,58 Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά από πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, σπορέλαια, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά (νωπά), αυγά και ψάρια (νωπά και κατεψυγµένα), θα είναι µε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας ράµας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ενώ για τα υπόλοιπα είδη τροφίµων και αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου η ανάθεση θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στις τιµές της µελέτης και µε την προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν τρόφιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των ,58 µε τον Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µία ή και για περισσότερες οµάδες, για τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της κάθε οµάδας. ΑΡΘΡΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Τόπος και χρόνος ιενέργειας του ιαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο ηµοτικό Κατάστηµα Παρανεστίου την 26 η Μαρτίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00π.µ. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ιεξαγωγής του διαγωνισµού. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ιακήρυξη το αργότερο µέχρι την 26 η Μαρτίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00π.µ, στην έδρα της

Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων CPV 15000000-8 CPV 03000000-1

Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων CPV 15000000-8 CPV 03000000-1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πολύγυρος 08/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Μελέτης: 10/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 1 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό για την περίοδο 2014-2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και όρων της υπ αριθ. 2/2015 Μελέτης καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ /ΝΣΗΟIKONOMIΚΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρίθ. Μελέτης: 3/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5127/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5140/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 3/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 38275 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες :Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: 2221355173

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΗΜΘΙΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΙ ΓΛΚΤΟΣ ΓΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρµόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου Καλοµοίρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. ιευθυνση : Ύδρας 6 36100 Καρπενήσι Τηλέφωνο : 2237350030

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7ΗΙΟΩΚΑ-Γ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Α Α:7ΗΙΟΩΚΑ-Γ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:7ΗΙΟΩΚΑ-Γ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αγρίνιο, 15-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 73 ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:3803 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΨΑΡΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 222.926,05 Φ.Π.Α. : 29.147,78 ΣΥΝΟΛΟ : 252.073,83

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 222.926,05 Φ.Π.Α. : 29.147,78 ΣΥΝΟΛΟ : 252.073,83 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ /νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου Τηλ.-213-2023842-4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 Email:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002888077 2015-07-02

15PROC002888077 2015-07-02 15PROC002888077 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 29/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 18190 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 17/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 29105 ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014 α) Ειδών τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού β)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ)

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ προϋπολογισμού: 40.000,00 Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. /νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013 I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα