ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

2 Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 8 7.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 8 2

3 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ο Εσωτερικός Έλεγχος στο ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ) (εφεξής το «Ταμείο») είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική δραστηριότητα παροχής διασφάλισης και συμβουλευτικού έργου, που βοηθά το Ταμείο να επιτυγχάνει τους στόχους του: α) συμβάλλοντας στη διαρκή και συστηματική αξιολόγηση της διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή μπορούσε να εκτίθεται το Ταμείο, των στοιχείων του συστήματος διακυβέρνησης του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που ανατίθενται εξωτερικά καθώς και των μηχανισμών Εσωτερικού Ελέγχου (controls) του Ταμείου β) προτείνοντας μέτρα για της βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους και γ) παρακολουθώντας την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών. 1.2 Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του Ταμείου (εφεξής η «Υπηρεσία») υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του Ταμείου διενεργεί συστηματική, ανεξάρτητη και αντικειμενική αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) του Ταμείου, προκειμένου να διαπιστώνει κατά πόσον το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και οι μηχανισμοί Εσωτερικού Ελέγχου (controls) και διακυβέρνησης του Ταμείου, όπως έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται, είναι επαρκή και λειτουργούν κατά τρόπο που να διασφαλίζουν: 3 τη συνεπή υλοποίηση της αποστολής του Ταμείου και τη διαρκή επίτευξη των στόχων αναφορικά με τη διοίκηση και διαχείριση των κεφαλαίων του Ταμείο κατ εφαρμογήν της κείμενης νομοθεσίας και των καταστατικών διατάξεων, την συμμόρφωση των ενεργειών του προσωπικού, με τις πολιτικές, τα πρότυπα, τις διαδικασίες και τους εν ισχύει νόμους και κανονισμούς, την έγκαιρη αναγνώριση και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή μπορούσε να εκτίθεται το Ταμείο, όπως ενδεικτικά των ασφαλιστικών, επενδυτικών και λειτουργικών κινδύνων, την παροχή αξιόπιστης χρηματοοικονομικής - διοικητικής πληροφόρησης και την έγκαιρη κοινοποίησή της αρμοδίως, την κτήση των μέσων και των πόρων στο βέλτιστο κόστος, την αποτελεσματική τους χρήση και την επαρκή προστασία τους, την επίτευξη των απαιτούμενων συνεργιών μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών διακυβέρνησης, τη λήψη διαρκούς μέριμνας για τη διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου (controls) του Ταμείου, τον εντοπισμό και την κατάλληλη αντιμετώπιση των σημαντικών νομικών και κανονιστικών ζητημάτων.

4 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 2.1 Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ορίζεται ή απαλλάσσεται των καθηκόντων του από το Δ.Σ. του Ταμείου. 2.2 Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου: είναι διοικητικά ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες Υπηρεσίες του Ταμείου, αναφέρεται στο Δ.Σ. του Ταμείου, εφόσον προκύψει ανάγκη στελέχωσης της Υπηρεσίας από πρόσωπα επιπλέον του Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου μετά από εισήγηση και τεκμηριωμένη πρόταση του Υπευθύνου, στελεχώνεται από προσωπικό, το οποίο: είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, χωρίς να έχει εκτελεστικές ή λειτουργικές αρμοδιότητες, σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα του Ταμείου, δεν είναι εξουσιοδοτημένο να α) αναλαμβάνει αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Ταμείου, β) διενεργεί ή να εγκρίνει λογιστικές εγγραφές, τοποθετείται ή απαλλάσσεται των καθηκόντων του με αποφάσεις της Διοίκησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπευθύνου της Υπηρεσίας. 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου: έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία, αρχεία, τις πληροφορίες και δραστηριότητες του Ταμείου, συνεργάζεται με τους Εξωτερικούς Ελεγκτές και τις Εποπτικές Αρχές και τους παρέχει την προβλεπόμενη πληροφόρηση. 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4.1 Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδιος για: την εφαρμογή πλαισίου διακυβέρνησης, οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα για τη δραστηριότητα Εσωτερικού Ελέγχου του Ταμείου, την ύπαρξη των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων Εσωτερικού Ελέγχου στο Ταμείο,

5 την ανάθεση καθηκόντων, έργων και αρμοδιοτήτων στα στελέχη της και τη διαχείριση του Προσωπικού της στην περίπτωση στελέχωσης της Υπηρεσίας με επιπλέον πρόσωπα κατ εφαρμογήν της παρ.2.2. του παρόντος Κανονισμού, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου τη λήψη μέτρων για α) τη συμμόρφωση, με τα 'Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Άσκησης του Εσωτερικού Ελέγχου' και τους Κώδικες Δεοντολογίας που διέπουν τον Εσωτερικό Έλεγχο και την εν γένει λειτουργία του Ταμείου, καθώς και τη θεραπεία τυχόν αδυναμιών, την υποβολή εισηγήσεων στο Δ.Σ. για την ανάθεση ελεγκτικού έργου σε εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους (outsourcing), στο πλαίσιο των όσων ορίζει το κατά τόπους κανονιστικό πλαίσιο, την κατάρτιση του προϋπολογισμού των πάσης φύσεως δαπανών της Υπηρεσίας σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία του Ταμείου, την υποβολή εισηγήσεων για τα θέματα αρμοδιότητάς του, προς το Δ.Σ. να παρίσταται στο Γενικό Συμβούλιο Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου μεριμνά για: Την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών, στο πλαίσιο των θεσπισμένων προτύπων οργάνωσης και λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στο Ταμείο, αναφορικά με: τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ελεγκτικών, συμβουλευτικών ή άλλων συναφών αυτοτελών έργων, την τεκμηρίωση των ευρημάτων, την κατάρτιση των εκθέσεων ελέγχου και την κοινοποίησή τους στις ελεγχόμενες Υπηρεσίες και τα αρμόδια Όργανα του Ταμείου όπου απαιτείται, την υλοποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου δράσης της και την υποβολή των απαιτούμενων αναφορών για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς της, την ανάπτυξη εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου προκειμένου να διασφαλίζεται, η ποιότητα του παραγόμενου έργου της, η συμμόρφωση με το εσωτερικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της, καθώς και η λήψη όπου απαιτείται, κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, την παρακολούθηση, των ελεγκτικών έργων που τυχόν ανατίθενται σε τρίτους και της τήρησης των σχετικά συμφωνηθέντων, την τήρηση των αρχείων των εσωτερικών ελέγχων και την κατάλληλη προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,

6 4.2.2 Τη διενέργεια ελέγχων προκειμένου να αξιολογεί το πλαίσιο πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών, που διέπει την οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) του Ταμείου, ως προς: την άσκηση εποπτείας και διοίκησης τους, όπως και την ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, την κατάρτιση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των σχεδίων, την επίτευξη των στόχων, καθώς και την αποτελεσματική και αποδοτική κατανομή των πόρων, την αναγνώριση, μέτρηση και διαχείριση των κινδύνων, την παραγωγή και κοινοποίηση χρηματοοικονομικής, διοικητικής και λοιπής πληροφόρησης, την ανάπτυξη και λειτουργία εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου (controls), τη συμμόρφωση με το, κατά περίπτωση, ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, την ανάπτυξη και ασφαλή λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων που να υποστηρίζουν επαρκώς την υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής και τις τρέχουσες λειτουργίες του Ταμείου, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, περιλαμβανομένων θεμάτων αξιολόγησης, εξέλιξης και εκπαίδευσης, την ανάπτυξη μηχανισμών για : (α) την αυτοαξιολόγηση της επάρκειας του ΣΕΕ, (β) την ανεξάρτητη αξιολόγησή του από τρίτους, και (γ) τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, την ανάθεση έργων σε τρίτους (outsourcing), καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνηθέντων Την υποβολή εισηγήσεων για τη θεραπεία τυχόν αδυναμιών, που εντοπίζονται σε θέματα επάρκειας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ Την αναφορά στη Διοίκηση του Ταμείου, περιπτώσεων όπου διαπιστώνεται από τους διενεργούμενους ελέγχους ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης συγκεκριμένων λειτουργιών και διαδικασιών Την παρακολούθηση της έγκαιρης λήψης από τα αρμόδια όργανα του Ταμείου διορθωτικών μέτρων, για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που καταγράφονται στις εκθέσεις των πάσης φύσεως ελέγχων (εσωτερικών ελεγκτών, εξωτερικών ελεγκτών, εποπτικών αρχών, φορολογικών αρχών κλπ) Τη διενέργεια ειδικών ελέγχων προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες, στις περιπτώσεις: ύπαρξης ενδείξεων για βλάβη των συμφερόντων του Ταμείου, απατών πάσης φύσεως, καταχρήσεων, καθώς και παραβατικών και αντικανονικών ενεργειών εκ μέρους στελεχών ή υπαλλήλων,

7 των καταγγελιών που της υποβάλλονται απευθείας ή και στη Διοίκηση του Ταμείου, από υπαλλήλους ή τρίτους Την αξιολόγηση των επιδόσεων του ελεγκτικού προσωπικού, εφαρμόζοντας θεσπισμένα κριτήρια και ολοκληρωμένες πολιτικές εξέλιξής του Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η ποιότητα του ελεγκτικού έργου καθώς και ο Υπεύθυνος αυτής αξιολογείται σε ετήσια βάση από το Δ.Σ. του Ταμείου. 5. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 5.1 Όπως επιτάσσει και η συμμόρφωση με τις αποφάσεις των Εποπτικών Αρχών, η Υπηρεσία καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. του Ταμείου: Εκθέσεις τουλάχιστον ανά τρίμηνο ή / και όποτε κριθεί απαραίτητο, στις οποίες αναφέρονται: οι κυριότερες διαπιστώσεις και συστάσεις των ελέγχων, καθώς και τυχόν σοβαρές εκκρεμότητες που παραμένουν ατακτοποίητες, τα σχετικά με τη δραστηριότητα Εσωτερικού Ελέγχου στο Ταμείο και τις συνέργειες με τις δραστηριότητες Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, τους Εξωτερικούς Ελεγκτές, καθώς και με λοιπές υπηρεσίες του Ταμείου. 7 Έκθεση εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους σχετικά με, την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Σ.Ε.Ε. του Ταμείου, την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων, την επάρκεια των πολιτικών και διαδικασιών που έχει θεσπίσει το Ταμείο για την κανονιστική του συμμόρφωση. 5.2 Προκειμένου να επιτυγχάνεται ο συντονισμός της δραστηριότητας Εσωτερικού Ελέγχου στο Ταμείο, η Υπηρεσία υποβάλλει στο Δ.Σ. του Ταμείου ετήσιο Σχέδιο Προγράμματος Ελέγχων στο Ταμείο για προϋπολογισμού για την υλοποίησή του. Το Σχέδιο και ο προϋπολογισμός καταρτίζονται σε συνεργασία με το Δ.Σ. του Ταμείου, ώστε να διασφαλίζεται η ένταξη σ' αυτό όλων των σημαντικών προς έλεγχο περιοχών και οριστικοποιούνται.

8 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το έργο του Εσωτερικού Ελέγχου, με απόφαση του Δ.Σ του Ταμείου, μπορεί να διενεργείται από ανεξάρτητη εταιρία ελεγκτών. 7.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για τα επί μέρους θέματα που αφορούν το Ελεγκτικό Προσωπικό της Υπηρεσίας (επίπεδα ιεραρχίας, υπηρεσιακή εξέλιξη, επιλογή, κλπ.), θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται τα ήδη ισχύοντα (Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ταμείου, κλπ.) μέχρι την εκπόνηση Κανονισμού Ελεγκτικού Προσωπικού. 8

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 40 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ... 2 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ

Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Αύγουστος 2014 Ετοιμάστηκε από: Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Περιεχόμενα Ακρωνύμια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ (Enterprise Risk Management, ERM) Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΜ: 128) Επιβλέπων: Καθηγητής Μπέλλας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A. Εισαγωγή Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ( ο Κώδικας ) σκοπεύει στη σαφή περιγραφή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

27 Σεπτεμβρίου 2011. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44)

27 Σεπτεμβρίου 2011. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών EBA BS 2011 116 τελικό 27 Σεπτεμβρίου 2011 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44) Λονδίνο, 27 Σεπτεμβρίου 2011 1 Κατευθυντήριες γραμμές της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπική κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απόφαση Ε.Κ. 8/459/27.12.2007 31 Δεκεμβρίου 2014 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απ. Ε.Κ. 8/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Οκτώβριος 2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 3.1. Γραφείο Δημάρχου & Αιρετών... 10 3.2. Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας... 10 3.3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας: Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστημα) Τύπος Επιβεβαίωσης Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Σούτσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ( Ε.Δ.Α.Κ.Ε. ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε.Δ.Α.Κ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2012 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 25.7.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 25.7.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2014 C(2014) 5136 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25.7.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 όσον αφορά τον ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ 1 (ΜΑΪΟΣ 2013)

ΕΚΔΟΣΗ 1 (ΜΑΪΟΣ 2013) Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Βασικές Αρχές της Κανονιστικής Συμμόρφωσης... 4 3. Αρμοδιότητες και Ρόλοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ( Ε.Δ.Α.Κ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ( Ε.Δ.Α.Κ.Ε. VERSAL ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ( Ε.Δ.Α.Κ.Ε. ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε.Δ.Α.Κ.Ε.) συντάχθηκε ώστε να καλύψει την

Διαβάστε περισσότερα