Εσωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού ( antitrust audit ): στόχευση, τεχνική ελέγχου, οργανωτικές αρχές, νομικές επιπλοκές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εσωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού ( antitrust audit ): στόχευση, τεχνική ελέγχου, οργανωτικές αρχές, νομικές επιπλοκές"

Transcript

1 Εσωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού ( antitrust audit ): στόχευση, τεχνική ελέγχου, οργανωτικές αρχές, νομικές επιπλοκές

2 Εισαγωγή

3 Εισαγωγή (3/69) Τι είναι ο εσωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού; To assist our To provide Σύγχρονο, ευέλικτο εργαλείο προληπτικής clients capture top quality συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τους the intricacies of comprehensive κανόνες ανταγωνισμού. legal and Πρόσφατα, έχει εξελιχθεί σε μία business tax advice πολυσύνθετη και εξειδικευμένη άσκηση που απαιτεί καλό συγχρονισμό, environment εκ των προτέρων εξοικείωση των νομικών συμβούλων των επιχειρήσεων με τις ιδιαιτερότητές του, αλλά και ακριβή στόχευση.

4 Εισαγωγή (4/69) Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: To provide Εκκινεί με top ιδία quality πρωτοβουλία της επιχείρησης comprehensive Αναφέρεται legal στο χρονικό and διάστημα πριν την έναρξη διαδικασίας για παραβάσεις tax advice των άρθρων 1, 2 Ν. 3959/2011 ή/και 101, 102 ΣΛΕΕ Εντάσσεται στα πλαίσια της τακτικής λειτουργίας συμμόρφωσης (compliance function) της επιχείρησης ή εξυπηρετεί το στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης όταν πιθανολογούνται παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού

5 Εισαγωγή (5/69) Σε ποιες ερωτήσεις απαντά η σημερινή παρουσίαση: Ποιος διεξάγει τον εσωτερικό έλεγχο; Πώς ορίζεται το εύρος του ελέγχου; Για ποιο λόγο εκκινούμε τον έλεγχο; Τι ακριβώς (ποιες μορφές πιθανής παράβασης) ερευνούμε; Ποιον ερευνούμε; Με ποιο τρόπο θα διεξάγουμε τον έλεγχο και ποια μορφή αυτός θα λάβει; Ποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες απαιτούνται πριν την εκκίνηση και για τον ορθολογικό σχεδιασμό του εσωτερικού ελέγχου;

6 Εισαγωγή (6/69) Σε ποιες ερωτήσεις απαντά η σημερινή παρουσίαση: Ποια τα (εναλλακτικά) διαδικαστικά στάδια του ελέγχου; Ποια τα όρια του ελέγχου: προσκρούει η διεξαγωγή του σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, και κυρίως στο ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων; Τίθενται ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων της επιχείρησης στα πλαίσια της οποίας εκκινεί η διαδικασία; Με ποιο τρόπο είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν πρακτικά τα ευρήματα που θα προκύψουν από τον έλεγχο;

7 Ενέργειες πριν από τη διεξαγωγή του ελέγχου

8 1. Επιλογή Νομικού Συμβούλου (8/69) Εσωτερικός Νομικός Σύμβουλος ή Εξωτερικός Νομικός Σύμβουλος Δεν ισχύει η αρχή της προστασίας του απορρήτου της επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρων και πελατών Ενδεχόμενος Κίνδυνος Υποκειμενικότητας Πιο περιορισμένη δυνατότητα υποστήριξης τους ελέγχου Ισχύει η αρχή της προστασίας του απορρήτου της επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρων και πελατών Εξασφάλιση Αντικειμενικότητας Περισσότεροι δικηγόροι και δικηγόροι διαφορετικών ειδικοτήτων για την υποστήριξη του Ελέγχου Διορισμός από Ευρωπαϊκό Συντονιστικό Γραφείο

9 2. Επιλογή software provider (9/69) Ο έλεγχος γίνεται κατά βάση ηλεκτρονικά Συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής παρόχου To assist our To provide Ιδιότητες λογισμικού και προηγμένα forensic tools clients capture top quality Δυνατότητα the πραγματοποίησης intricacies of εργασιών comprehensive σε διασυνοριακό the επίπεδο Greek (cross-border) legal and Εξασφάλιση ασφαλούς business απομακρυσμένης tax advice πρόσβασης σε environment ελεγκτές Υπογραφή συμφωνιών εμπιστευτικότητας (NDA)

10 3. Σχεδιασμός του ελέγχου (10/69) Χρονική διάρκεια Για το υπό έλεγχο υλικό σημείο αναφοράς κατά κανόνα η πενταετία Παράταση του To assist our To provide χρονικού διαστήματος έρευνας σε περιπτώσεις διαρκών παραβιάσεων clients capture top quality ή όπου τίθενται ζητήματα παραγραφής Η διάρκεια του ελέγχου καθεαυτή εξαρτάται the intricacies από ποικίλους of comprehensive παράγοντες (κατά μέσο όρο έξι μήνες) legal and business Γεωγραφικό εύρος tax advice environment Σημαντική παράμετρος όταν ο έλεγχος είναι κεντρικά σχεδιασμένος Προτεραιότητα στις αγορές - κλειδιά

11 3. Σχεδιασμός του ελέγχου (11/69) Τι ψάχνουμε; Έμφαση σε συγκεκριμένες παραβιάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού Κατά κανόνα επαγγελματικά και υπηρεσιακά To assist (όχι our προσωπικά) αρχεία Κατηγορίες εγγράφων To provide με ιδιαίτερο ενδιαφέρον: clients capture Πρακτικά top συναντήσεων quality ενώσεων επιχειρήσεων the intricacies of Υλικό comprehensive που περιέχει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες ανταγωνιστών legal and (π.χ., τιμοκατάλογοι, πολιτικές εκπτώσεων) Ηλεκτρονικές business tax advice επικοινωνίες ( ) με προμηθευτές και πελάτες Συμβάσεις (με προμηθευτές και πελάτες environment ή ακόμα και ανταγωνιστές) Εσωτερικά έγγραφα που αποτελούν συγκλίνουσες αποδείξεις για την παράβαση Ημερολόγια, ηλεκτρονικές ατζέντες (outlook calendar)

12 3. Σχεδιασμός του ελέγχου (12/69) Ποιους ψάχνουμε; Προτείνεται η επιλογή υπαλλήλων από όλες τις πιθανές θέσεις στην ιεραρχία της ελεγχόμενης εταιρείας To assist our Διευθυντικά To στελέχη provide clients capture Πιθανότερο top quality να έχουν απευθείας επαφές με ανταγωνιστές the intricacies of συνήθως comprehensive εκπροσωπούν την εταιρεία σε συλλογικά όργανα π.χ., ενώσεις επιχειρήσεων legal and Πηγή πληροφοριών business tax advice για τις στρατηγικές και πολιτικές της εταιρείας environment Υπάλληλοι και άλλοι εργαζόμενοι Απευθείας επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες Πηγή πληροφοριών για την εφαρμογή των πολιτικών της εταιρείας στην πράξη

13 3. Σχεδιασμός του ελέγχου (13/69) Κατά το σχεδιασμό του ελέγχου, θα πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή σε πιθανά ζητήματα εργατικού δικαίου και προστασίας To assist προσωπικών our δεδομένων! To provide clients capture top quality the intricacies of comprehensive legal and business tax advice environment

14 4. Έναρξη της διαδικασίας (14/69) Εκ των προτέρων χαρτογράφηση όλων των σταδίων του ελέγχου (επιτόπιος έλεγχος / συνεντεύξεις κτλ.), των προσώπων-κλειδιά και ανάλυση κινδύνων. Η αλληλουχία των σταδίων αυτών είναι δυνατόν όμως να τροποποιηθεί στην πράξη, ανάλογα με τις προϊούσες ανάγκες του ελέγχου To assist our Συνεννόηση με τα κατάλληλα στελέχη clients (π.χ., capture από το νομικό τμήμα) για τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό the intricacies της of διαδικασίας Προσδιορισμός των κατάλληλων προσώπων, στα οποία θα δίνονται οι επιμέρους αναφορές, και των προσώπων, business τα οποία θα αποτελούν τους τελικούς αποδέκτες αυτών: συνήθως, environment δικηγορική εταιρεία που παρέχει στην υπό έλεγχο επιχείρηση συμβουλευτικές υπηρεσίες (μάλλον παρά ο εσωτερικός νομικός σύμβουλος ή το νομικό τμήμα της επιχείρησης) Ανακοίνωση στους εργαζομένους vs. απαραίτητο το στοιχείο του αιφνιδιασμού

15 Ενέργειες κατά τη διάρκεια του ελέγχου

16 1. Επιμέρους στάδια του ελέγχου (16/69) Η προσέγγιση είναι διερευνητική και κατά περίπτωση διαμορφώνει τα ακόλουθα στάδια του εσωτερικού ελέγχου: To assist our To provide clients capture top quality the intricacies of Σημείο έναρξης comprehensive o ηλεκτρονικός έλεγχος Κλιμάκωση legal του ηλεκτρονικού and ελέγχου γύρω business από συγκεκριμένη tax advice θεματική environment Διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης Συνεντεύξεις με εργαζομένους

17 2. Ηλεκτρονικός έλεγχος (e-review) (17/69) To provide top quality comprehensive legal and ηλεκτρονικών εγγράφων tax advice To assist our clients capture the intricacies of business Χρήση κατάλληλων key words για τον εντοπισμό των κατάλληλων environment Χρήση τεχνολογικών δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες πλατφόρμες e-discovery Predictive coding Εργαλεία αναζήτησης

18 3. Αποστολή περιοδικών progress report (18/69) Ξεχωριστή ανάλυση κάθε ευρήματος Κωδικός αριθμός ταυτοποίησης To assist our To provide Είδος εγγράφου και ημερομηνία clients capture top quality Σύντομη περιγραφή (τίτλος, περιεχόμενο, the intricacies αποστολείς of και αποδέκτες comprehensive κλπ) legal and Αξιολόγηση και περαιτέρω σχολιασμός (κατηγοριοποίηση business του ευρήματος tax ως low advice risk, medium risk, environment high risk Συχνότητα αποστολής ανάλογη με τις απαιτήσεις του ελέγχου

19 3. Αποστολή περιοδικών progress report (19/69) Κωδικός Αριθμός F ( ) Είδος / Ημερομηνία Περιγραφή Ζήτημα Αξιολόγηση Risk Μήνυμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με ένα συνημμένο αρχείο Word και ένα συνημμένο αρχείο PDF και ημερομηνία αποστολής 15 Μαρτίου Η εν λόγω επικοινωνία, με τίτλο «ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ] Μάρτιος 2010» εστάλη από τον [εργαζόμενο Α] στον To provide top [εργαζόμενο quality Γ]. comprehensive συνημμένα τα οποία legal χονδρικής and ενός ανταγωνιστή. tax advice [εργαζόμενο Β] και τον Περιλαμβάνει δύο (2) αναφέρονται σε τιμές Οι τίτλοι των συνημμένων είναι «ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ] ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010» και «ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ] ΜΑΡΤΙΟΣ 2010». Πιθανή οριζόντια παραβίαση (ανταλλαγή εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών) Η αλληλουχία της επικοινωνίας καταδεικνύει ότι εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες (δηλαδή ο τιμοκατάλογος ανταγωνιστή) προωθήθηκε στον [εργαζόμενο Α] από έναν To assist our clients capture the intricacies of Μαρτίου business environment τρίτο, [εργαζόμενο του πελάτη]. Το πρώτο e- mail της εν λόγω επικοινωνίας είχε σταλεί στον [εργαζόμενο του πελάτη] από [εργαζόμενο του ανταγωνιστή] στις 12 Τα επιμέρους δεν περιλαμβάνουν κατά τα λοιπά συνοδευτικό κείμενο. Ο συνημμένος τιμοκατάλογος έχει ημερομηνία Μαρτίου 2010 το γεγονός αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι οι πληροφορίες που περιέχει αφορούν παρόντα χρόνο. Δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ανταλλαγής πληροφοριών μέσω ενός συστήματος «hub & spoke». medium

20 4. Στον τόπο του πιθανού «εγκλήματος» (20/69) Assuming that MT decides to gift to MaT part of the shares in Neptune, MT should safeguard her interests in Neptune against unpredictable (and remote) events. Such interests include Φιλικό securing ύφος Συνεντεύξεις control on: Πριν ή μετά τον έλεγχο εγγράφων; Ποια η σημασία της συνέντευξης; Πολλές συνεντεύξεις παράλληλα; Μέθοδος, ύφος και περιεχόμενο συνέντευξης Καλή προετοιμασία ερωτήσεων Επανάληψη ορισμένων ερωτήσεων - επιμονή σε συγκεκριμένα ζητήματα Διασταύρωση επαλήθευση απαντήσεων Καταγραφή σημειώσεων Δεν πρέπει να επικοινωνούνται οι προβληματισμοί προς τον συνεντευξιαζόμενο

21 4. Στον τόπο του πιθανού «εγκλήματος» (21/69) Assuming that MT decides to gift to MaT part of the shares in Neptune, MT should safeguard her interests in Neptune against unpredictable (and remote) events. Such interests include securing control on: Έλεγχος Εγγράφων Ποια έγγραφα ελέγχονται (πρακτικά, συμβάσεις, εσωτερικά έγγραφα, ημερολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις); Μέθοδος, ύφος και περιεχόμενο ελέγχου Εξονυχιστική μελέτη των εγγράφων Ερωτήσεις αναλυτικές σε κάθε έγγραφο που μπορεί να εγείρει θέματα Διασταύρωση απαντήσεων με συναφείς απαντήσεις που δόθηκαν κατά τη συνέντευξη Καταγραφή προβληματισμών που προκύπτουν Δεν πρέπει να επικοινωνούνται οι προβληματισμοί προς το στέλεχος

22 5. Διεξαγωγή τελικών συνεντεύξεων (interviews) (22/69) Σκοπός Παροχή διευκρινήσεων σε σχέση με «προβληματικά» ευρήματα και «γκρίζες» περιοχές Εξακρίβωση τυχόν πρόθεσης παραβίασης To assist των διατάξεων our περί ανταγωνισμού και των συνθηκών υπό clients τις οποίες capture συμμετείχαν σε τυχόν παραβατική συμπεριφορά the intricacies of Προετοιμασία business Επιλογή των κατάλληλων συνεντευξιαζομένων environment ανάλογα με την εμπλοκή τους στα (ιδίως high risk ) ευρήματα και τη συχνότητα της εμπλοκής αυτής Δημιουργία εξατομικευμένων ερωτηματολογίων

23 5. Διεξαγωγή τελικών συνεντεύξεων (interviews) (23/69) Διαδικασία συνεντεύξεων Υπογραφή ενημερωτικού εγγράφου (information notice) από κάθε συνεντευξιαζόμενο To assist our Γενικές και ειδικές ερωτήσεις χωρίς προσκόλληση clients capture στη σειρά των ερωτηματολογίων the intricacies of Τήρηση πρωτοκόλλου συνεντεύξεων και πρακτικών Ενέργειες μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων business Εκ νέου συνάντηση με τους συνεντευξιαζόμενους environment (follow-up) για την αποτίμηση της διαδικασίας Αξιολόγηση ευρημάτων

24 Ενέργειες μετά τη διεξαγωγή του ελέγχου

25 1. Τελική έκθεση ελέγχου (25/69) Στόχευση συνθετική αξιολόγηση To assist των our επιμέρους ασκήσεων που clients έλαβαν capture χώρα στο πλαίσιο του ελέγχου the intricacies of εστίαση και προσανατολισμός στις υπό εξέταση πιθανές business παραβιάσεις environment Επισήμανση ότι η έκθεση είναι εμπιστευτική και απόρρητη

26 1. Τελική έκθεση ελέγχου (26/69) Δομή Περίληψη των κυριότερων συμπερασμάτων του ελέγχου (executive summary) To assist our Απαρίθμηση των επιμέρους σταδίων του clients ελέγχου capture Κατηγοριοποιημένη ανάλυση (ανά πιθανή the intricacies παραβίαση) of Κυριότερα ευρήματα από τον ηλεκτρονικό και επιτόπιο έλεγχο και business environment απαντήσεις συνεντευξιαζομένων Εντοπισμός μοτίβων συμπεριφοράς Νομική αξιολόγηση ευρημάτων Συμπεράσματα και προτάσεις για χάραξη στρατηγικής Χρήση παραρτημάτων (π.χ., αναλυτική παράθεση μεμονωμένων ευρημάτων, βοηθητικά διαγράμματα και στατιστικά στοιχεία)

27 2. Αξιολόγηση κινδύνου και κατηγοριοποίηση (27/69) Με την ολοκλήρωση του εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται στρατηγική αξιολόγηση των ευρημάτων. Τα ευρήματα κατηγοριοποιούνται σε μία κλίμακα low, medium και high risk ή αλλιώς σε: Εν δυνάμει ανησυχητικά ευρήματα (low risk) Προβληματικά ευρήματα (medium risk) Επικίνδυνα ευρήματα (high risk) To assist our clients capture the intricacies of business environment

28 2. Αξιολόγηση κινδύνου και κατηγοριοποίηση (28/69) Εν δυνάμει ανησυχητικά ευρήματα (low risk): Τα ευρήματα αυτά είναι μάλλον απίθανο να θεμελιώσουν αφ To assist our εαυτών ασυμβατότητα με τους κανόνες ανταγωνισμού, δεν clients capture εγκυμονούν κατ αρχήν κινδύνους για την εταιρεία και από μόνα the intricacies of τους δεν είναι ικανά να αποτελέσουν αιτία κυρώσεων από την πλευρά της Επιτροπής Ανταγωνισμού. business Πρόκειται για ευρήματα που δύναται να environment αποτελέσουν το έναυσμα και σε ενδεχόμενο έλεγχο της Επιτροπής να σταθούν αφορμή για βαθύτερο έλεγχο και αναζήτηση επιπλέον στοιχείων (λ.χ. παρακολούθηση πορείας «φθηνών» παράλληλων εισαγωγών προϊόντων).

29 2. Αξιολόγηση κινδύνου και κατηγοριοποίηση (29/69) Προβληματικά ευρήματα (medium risk): To assist our clients capture the intricacies of business Τα ευρήματα αυτά εγκυμονούν κινδύνους environment για την επιχείρηση, ιδίως σε συνδυασμό με οικονομικά ή άλλα στοιχεία π.χ. μαρτυρίες στελεχών της, που μπορεί να αποτελούν ενδείξεις ή και να αποδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά.

30 2. Αξιολόγηση κινδύνου και κατηγοριοποίηση (30/69) Συνήθως, πρόκειται για ευρήματα που, από νομική άποψη, κατατάσσονται σε «γκρίζες» ζώνες. To assist our Εν ολίγοις, αν και μπορούν να ερμηνευθούν clients ως παράβαση capture κανόνων δικαίου του ανταγωνισμού, καταλείπουν the περιθώρια intricacies υπεράσπισης of ενώπιον της αρχής ανταγωνισμού με βάση την the έως Greek τώρα ευρωπαϊκή και ελληνική νομολογία. business environment Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να προεξοφληθεί εκ προοιμίου θετική έκβαση για την επιχείρηση, ιδίως αν στην πορεία η αρχή ανταγωνισμού εντοπίσει συγκλίνοντα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. συνομιλία με πελάτες λιανικής αναφορικά με τον τρόπο εξασφάλισης περιθωρίου κέρδους τους).

31 2. Αξιολόγηση κινδύνου και κατηγοριοποίηση (31/69) Επικίνδυνα ευρήματα (high risk): To assist our clients capture Τα ευρήματα αυτά είναι στην κορυφή της κλίμακας. the intricacies Πρόκειται of για ευρήματα που αφ εαυτών θεμελιώνουν ευθεία the παράβαση Greek των κανόνων του ανταγωνισμού και ενδεχόμενος εντοπισμός business τους από την Επιτροπή ανταγωνισμού θα σημάνει τη βέβαιη environment επιβολή κυρώσεων, χωρίς να απαιτείται, για το σκοπό αυτό, συνεκτίμηση συγκλινόντων αποδεικτικών ευρημάτων (corroborative evidence). Κλασικό παράδειγμα η ανταλλαγή, μεταξύ ανταγωνιστών εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών αναφορικά με μελλοντικές τιμές χονδρικής, μελλοντικούς όρους συναλλαγής με πελάτες, κλπ.

32 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (32/69) To assist our Η χάραξη στρατηγικής clients capture διαφέρει σε ένταση the και intricacies σε σχεδιασμό of ανάλογα με τα the ευρήματα Greek που θα προκύψουν business environment

33 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (33/69) Σχέδιο για αντιμετώπιση εν δυνάμει ανησυχητικών ευρημάτων: Τροποποίηση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς To assist ώστε our να αποσοβούνται ακόμη και οι ελάχιστοι κίνδυνοι clients ασυμβατότητάς capture της με τους κανόνες ανταγωνισμού (λ.χ. η παύση παρακολούθησης της ροής the intricacies of των παράλληλων εισαγωγών). Έλεγχο και επικαιροποίηση των εκπαιδευτικών business εργαλείων συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού σε συνδυασμό environment με επιμορφωτικά σεμινάρια. Εσωτερικούς και στοχευμένους ελέγχους μικρότερης κλίμακας.

34 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (34/69) Σχέδιο για αντιμετώπιση προβληματικών ευρημάτων: Άμεση παύση και αλλαγή της προβληματικής To συμπεριφοράς assist our όπου αυτό είναι δυνατόν, π.χ. τροποποίηση συμβάσεων, clients δημόσια capture αποστασιοποίηση σε επικοινωνίες ( public distancing ), κλπ. the intricacies of Άμεση εφαρμογή διαδικασιών για τη συμμόρφωση με το δίκαιο του ανταγωνισμού, π.χ. εισαγωγή εσωτερικών διαδικασιών business και κανονισμών, σεμινάρια και εκπαίδευση του προσωπικού. environment Το σχέδιο αυτό δεν αποσοβεί το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων για το παρελθόν, ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει ελαφρυντική περίσταση για τον υπολογισμό του ποσού των κυρώσεων αυτών.

35 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (35/69) Σχέδιο για αντιμετώπιση επικίνδυνων ευρημάτων: Άμεση παύση και αλλαγή της προβληματικής To συμπεριφοράς assist our όπου αυτό είναι δυνατόν, π.χ. τροποποίηση συμβάσεων. clients capture the intricacies of Άμεση εφαρμογή διαδικασιών για τη συμμόρφωση με το δίκαιο του ανταγωνισμού, π.χ. εισαγωγή εσωτερικών διαδικασιών και κανονισμών, σεμινάρια και εκπαίδευση του προσωπικού. business environment Εξέταση υποβολής αίτησης επιείκειας ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού (στο μέτρο που οι ισχύοντες κανόνες επιτρέπουν την υποβολή αυτή, για παράδειγμα στην περίπτωση των οριζόντιων συμπράξεων).

36 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (36/69) Τι είναι η αίτηση επιείκειας; Η αίτηση επιείκειας είναι ένα εργαλείο - κίνητρο To που assist προβλέπεται our απευθείας από το νόμο (άρθρ. 25 παρ. 8 Ν. 3959/2011) clients capture και δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία που έχει υποπέσει σε ορισμένες παραβατικές the intricacies of συμπεριφορές να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να «ομολογήσει» την παράβαση και υπό προϋποθέσεις να εξασφαλίσει «ασυλία» ή μειωμένα πρόστιμα. business environment Η αίτηση επιείκειας υποβάλλεται μόνο για «οριζόντιες» παραβάσεις, δηλαδή για παραβάσεις που γίνονται σε συνεννόηση με ανταγωνιστές (π.χ. καρτέλ ή άλλες οριζόντιες συμπράξεις με ανταγωνιστές) και όχι για κάθετες παραβάσεις (π.χ. με πελάτες ή προμηθευτές).

37 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (37/69) Για να θεωρηθεί πλήρης και αξιολογήσιμη, η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει απτές αποδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς (δηλαδή «εν δυνάμει ανησυχητικά» και «προβληματικά» To assist ευρήματα our δεν αρκούν). clients capture Για πλήρη απαλλαγή από πρόστιμα απαιτείται the intricacies από την εταιρεία of να προσκομίσει πρώτη στοιχεία που δεν έχει η the Επιτροπή Greek Ανταγωνισμού και που να αποδεικνύουν την παραβατική συμπεριφορά. business environment Για μειωμένα πρόστιμα (έως και 50%) απαιτείται από την εταιρεία να προσκομίσει στοιχεία με σημαντική «επιπρόσθετη» αποδεικτική αξία.

38 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (38/69) Όταν ένας έλεγχος εντοπίζει τόσο οριζόντιες παραβιάσεις (π.χ. καρτέλ), όσο και κάθετες παραβιάσεις (π.χ. RPM), η αξιολόγηση της δυνατότητας υποβολής αίτησης επιείκειας To ως assist προς τις our οριζόντιες παραβιάσεις θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη clients ότι ενδέχεται capture να εγερθούν υποψίες της Επιτροπής και ως προς τις κάθετες! the intricacies of Εάν έχει κινηθεί διαδικασία από την Ευρωπαϊκή business Επιτροπή (και όχι από την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού) υπάρχει environment και η εναλλακτική «διευθέτησης διαφορών» βάσει της οποίας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και έναντι «ομολογίας», δύναται να μειωθεί το ποσό του προστίμου (Κανονισμός 773/2004, όπως έχει τροποποιηθεί).

39 Παραδείγματα ευρημάτων και αξιολόγησης αυτών

40 1. Συμπράξεις Τυπολογία ευρημάτων (40/69) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες ( ) με ανταγωνιστές To assist our clients capture Επιστολές ή επικοινωνίες κάτω από το the intricacies of λογότυπο ένωσης επιχειρήσεων business αναπροσαρμογή των χονδρικών τιμών [του προϊόντος] ως εξής: environment «Εν συνεχεία της χθεσινής πανελλήνιας σύσκεψης αποφασίστηκε η Super Market 2 EUR/kg, Αντιπρόσωποι 1,5 EUR/kg κλπ. Οι παρακάτω τιμές είναι οι κατώτατες και θα ισχύσουν από Δευτέρα 25/9. Την Πέμπτη 28/9 θα γίνει συνάντηση των Εμπορικών Διευθυντών για να διαπιστωθεί η εφαρμογή των νέων τιμών» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 563/VII/2013)

41 1. Συμπράξεις Τυπολογία ευρημάτων (41/69) Πρακτικά συναντήσεων «Τη Δευτέρα 31 Μαΐου και ώρα , στη [.], στο Ξενοδοχείο [.], πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων των [ανταγωνιστών] [Α], [Β], [Γ], [Δ] και [Ε]. Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν, οι βασικοί άξονες της στρατηγικής για το επόμενο διάστημα θα πρέπει να είναι ενόψει της επιδότησης της ποσόστωσης των παραγωγών και της αναμενόμενης μείωσης των τιμών σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. να γίνει προσπάθεια συγκράτησης των τιμών στη χώρα μας και αντιστροφής των ανοδικών τάσεων, προκειμένου να μην περιοριστεί η ανταγωνιστικότητα του [προϊόντος]» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 369/VI/2009) Χειρόγραφες σημειώσεις To assist our clients capture the intricacies of business environment Επισημάνσεις προς τρίτα μέρη Σε κατάσταση κρατήσεων εκδηλώσεων ξενοδοχείου: «ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ: [ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ] SHOULD NOT BE MENTIONNED ANYWHERE IN THE HOTEL!!!» (277/ΙV/2005)

42 1. Συμπράξεις Τυπολογία ευρημάτων (42/69) Σημειώσεις σε προσωπική ηλεκτρονική ατζέντα (calendar) Ανταγωνιστής Α, Ανταγωνιστής Β, blocked Γραφεία Ανταγωνιστή Managing Director To assist our clients capture the intricacies of business environment Ανταγωνιστής Α, Ανταγωνιστής Β, confirmed Managing Director

43 1. Συμπράξεις Τυπολογία ευρημάτων (43/69) Απευθείας επικοινωνίες μεταξύ ανταγωνιστών από της οποίες συνάγεται πρόθεση για κατανομή προσφορών σε διαγωνισμούς (bid rigging) To assist our «Στη συνέχεια της συνάντησης μας στο γραφείο clients μου, παρουσία capture των στελεχών μου κ.κ. [ ] και [ ] και του δικού σας στελέχους κ. [ ] και της συμφωνίας την the intricacies of οποία εμείς είχαμε για τον διαγωνισμό της [ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ], τα στελέχη σας κ.κ. [ ] και [ ] επισκέφθηκαν τα κεντρικά μας the γραφεία Greek και είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν, την κάλυψη την οποία business είχαμε δώσει στην [ΕΤΑΙΡΕΙΑ], όσον αφορά διάφορους πελάτες και πιο ειδικά environment στους [Α], [Β], [Γ], [Δ] κ.α. Ως εκ τούτου, περιμένω να λάβουμε την ίδια κάλυψη από εσάς για την [ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ], όπως μου είχατε υποσχεθεί προσωπικά εσείς» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 325/V/2007)

44 1. Συμπράξεις Αξιολόγηση (44/69) Εξ αντικειμένου (per se) παραβίαση των 1 Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις (εναρμονισμένες πρακτικές) η συχνότητα της επαφής με ανταγωνιστές, το περιεχόμενο της To assist επικοινωνίας our με αυτούς, η συνεκτίμηση συγκλινουσών αποδείξεων clients και η συνδρομή capture «αντικειμενικού» στοιχείου (ομοιόμορφη the συμπεριφορά intricacies of των ανταγωνιστών στην αγορά) συνηγορεί υπέρ the της εξ Greek αντικειμένου παραβίασης. business environment Οριζόντιος περιορισμός του ανταγωνισμού. Περιορισμός ιδιαίτερης σοβαρότητας και απαξίας προτεραιότητα στην πολιτική ανταγωνισμού.

45 2. Hub & spoke Tυπολογία ευρημάτων (45/69) Συστηματική λήψη πληροφοριών από προμηθευτές ή πελάτες (που με τον τρόπο αυτό λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας) Τιμές χονδρικής / τιμοκατάλογοι ανταγωνιστών Πληροφορίες για εκπτώσεις ή άλλους εμπορικούς To assist our όρους ανταγωνιστών clients capture Χαρακτηριστικά σχετικών επικοινωνιών the intricacies of Σχετικά πρόσφατες (λαμβάνονται σε πραγματικό business χρόνο) Συχνότητα επικοινωνιών environment Εξατομικευμένο περιεχόμενο επικοινωνιών (στοιχεία αφορούν συγκεκριμένο ανταγωνιστή/ ανταγωνιστές) Πολλές φορές δεν αποκαλύπτεται η πηγή των πληροφοριών Γνώση του εμπιστευτικού χαρακτήρα (CONFIDENTIAL!!!)

46 2. Hub & spoke Tυπολογία ευρημάτων (46/69) ---Original Message--- From: Ανταγωνιστής Πελάτης Σάββατο, 20 Οκτωβρίου :30 ΑΜ Εταιρεία FW: Ενημερωτικό σημείωμα αρ. 28 Ανάλυση τιμής προϊόντων.xslx, Ενημερωτικό σημείωμα 28.pdf, Προϊοντικό σημείωμα Χ.pdf, Προϊοντικό σημείωμα Υ.pdf To assist our clients capture the intricacies of business environment προϊόντα προϊόντων X και Y

47 2. Hub & spoke Αξιολόγηση (47/69) Οριζόντιος περιορισμός του ανταγωνισμού. Οι εναρμονισμένες πρακτικές (ιδίως δια μέσου της ανταλλαγής εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών) παρουσιάζουν To περισσότερες assist our δυσχέρειες στον εντοπισμό τους σε σχέση με τις «συμβατικές» clients οριζόντιες capture συμπράξεις. Δύσκολα ανιχνεύσιμη η κοινή βούληση the των intricacies ανταγωνιστών of («υποκειμενικό» στοιχείο): έμφαση στην the κάθετη Greek διάσταση της ανταλλαγής πληροφοριών business Δυσχερής η θεμελίωση αιτιώδους συνδέσμου environment μεταξύ της επικοινωνίας ή της ανταλλαγής πληροφοριών δια μέσω τρίτων και του περιορισμού του ανταγωνισμού στην αγορά («αντικειμενικό» στοιχείο) Βλ. βαθμό διαφάνειας και εναλλακτικές δυνατότητες πληροφόρησης στη σχετική αγορά

48 3. Καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM) Τυπολογία ευρημάτων (48/69) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες ( ) To assist our clients capture the intricacies of business environment «Την Τετάρτη 12 Απριλίου έχει δοθεί ραντεβού τιμών σε επίπεδο χονδρικής + ΦΠΑ στα προϊόντα του συνημμένου αρχείου. Παρακαλώ αν σε κάποια από αυτά πουλάτε χαμηλότερα, να προσαρμόσετε τις τιμές έως την Τρίτη 11 Απριλίου» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 373/V/2007)

49 3. Καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM) Τυπολογία ευρημάτων (49/69) Public distancing: ειδική περίπτωση επικοινωνιών με πελάτες Ακολουθούν «παράπονα» πελατών που αναφέρονται σε τιμές Αποδεικνύουν εξοικείωση της εταιρείας με ζητήματα δικαίου του To assist our ανταγωνισμού clients capture the intricacies of business environment Πελάτης Εταιρεία

50 3. Καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM) Τυπολογία ευρημάτων (50/69) Εσωτερικά έγγραφα To assist our clients capture the intricacies of business environment

51 3. Καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM) Τυπολογία ευρημάτων (51/69) Συμβατικές ρήτρες «Η εταιρεία θα θέτει από καιρόν εις καιρό και μόνη της την λιανική τιμή σε τοπικό νόμισμα καθεμίας από τις εκδόσεις της στη γεωγραφική περιοχή. Ο πελάτης θα πληροφορείται εγγράφως τις αλλαγές τιμών πριν την ημερομηνία αλλαγής τους» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 455/V/2009) To assist our clients capture the intricacies of business environment «Οι τιμές στις οποίες ο Δικαιοδόχος θα διαθέτει περαιτέρω τα εμπορεύματα διαμορφώνονται καταρχήν ελεύθερα από αυτόν. Ωστόσο, ο Δικαιοδόχος περιορίζεται ως προς την ελευθερία διαμόρφωσης των τιμών του από την φήμη των εμπορευμάτων της σύμβασης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διατίθενται σε τόσο χαμηλές τιμές, ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπιστία και η φήμη του συστήματος. Εφόσον στο μέλλον επιτραπεί από τη νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού η δυνατότητα του Δικαιοπαρόχου να καθορίζει τις τιμές μεταπώλησης, συμφωνείται ότι ο Δικαιοπάροχος θα έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης». (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 580/VII/2013)

52 3. Καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM)-Αξιολόγηση (52/69) Εξ αντικειμένου (per se) παραβίαση των 1 Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. To assist our Κάθετος περιορισμός του ανταγωνισμού. clients capture the intricacies of Εύκολα εντοπίσιμη παραβίαση ένα και μόνο the εύρημα Greek αρκεί για να στοιχειοθετήσει την επιβολή προστίμου χωρίς business περαιτέρω διερεύνηση εάν η σχετική δέσμευση εφαρμόστηκε ή σε environment σχέση με το αποτέλεσμα που είχε στον ανταγωνισμό.

53 4. Περιορισμός παράλληλων εισαγωγών Τυπολογία ευρημάτων (53/69) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες ( ) From: Εργαζόμενος Α Sent: Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου :15 PM To: Διάφοροι εργαζόμενοι Cc: Άλλοι εργαζόμενοι Subject: FW: [ΠΕΛΑΤΗΣ] [ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ] partner προϊόν From: Εργαζόμενος Β Sent: Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου :45 PM To: Διάφοροι εργαζόμενοι Subject: FW: [ΠΕΛΑΤΗΣ] [ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ] partner προϊόν Did we take any actions towards Germany? Εργαζόμενος Α Regards, Εργαζόμενος B title

54 4. Περιορισμός παράλληλων εισαγωγών Τυπολογία ευρημάτων (54/69) Εσωτερικά έγγραφα To assist our Η τάση της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι να clients capture αντιμετωπίζει με καχυποψία εσωτερικές the intricacies of επικοινωνίες, από τις οποίες συνάγεται ότι μια εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά το παράλληλο εμπόριο, ιδίως business όταν ο περιορισμός των παράλληλων εισαγωγών environment εμφανίζεται ως στρατηγικός στόχος (π.χ., εσωτερική παρουσίαση με τίτλο «Παράλληλες εισαγωγές Σχέδιο Δράσης»)

55 4. Περιορισμός παράλληλων εισαγωγών Τυπολογία ευρημάτων (55/69) Συμβατικές ρήτρες To assist our clients capture the intricacies of business environment «Σε περίπτωση που διακινήσετε προϊόντα της εταιρείας μας που προέρχονται από τρίτους εισαγωγείς (παράλληλο εμπόριο), τότε θα πάψει να ισχύει η παρούσα συμφωνία στο σύνολό της» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 441/V/2009) «Μη διάθεση από τα καταστήματα σας προϊόντων παράλληλης εισαγωγής, ομοίων προς αυτά που διακινεί η εταιρεία μας που όμως δεν πληρούν τους όρους της Ελληνικής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος όρου, δεν θα αποδοθεί η προβλεπόμενη από το παρόν έκπτωση συλλογής προϊόντων» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 453/V/2009)

56 5. Περιορισμός παράλληλων εισαγωγών Αξιολόγηση (56/69) To assist our clients capture the intricacies of Εξ αντικειμένου (per se) παραβίαση των business 1 Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού environment Κάθετος περιορισμός του ανταγωνισμού

57 Εσωτερικοί έλεγχοι & προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων: στάθμιση αντικρουόμενων συμφερόντων

58 1. Νομοθετικό & κανονιστικό πλαίσιο (58/69) Νόμος 2472/1997 (βασικός νόμος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) Οδηγία 115/2001 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων μέσα στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης To assist our clients capture the intricacies of business environment

59 1. Νομοθετικό & κανονιστικό πλαίσιο (59/69) Μη δεσμευτικές απόψεις της Ομάδας Εργασίας Αρ. 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ Γνώμη 1/2006 της Ομάδας Εργασίας της To 1ης assist Φεβρουαρίου our 2006 που αφορά τις εσωτερικές διαδικασίες clients καταγγελίας capture δυσλειτουργιών στους τομείς της λογιστικής, των εσωτερικών the intricacies of λογιστικών ελέγχων, των ελέγχων λογαριασμών, της καταπολέμησης της δωροδοκίας και του τραπεζικού και οικονομικού εγκλήματος business Αναμένεται έκδοση αντίστοιχης απόφασης environment της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έγγραφο εργασίας της Ομάδας Εργασίας της 29ης Μαΐου 2002 για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας

60 2. Καθορισμός υπεύθυνου επεξεργασίας (60/69) Μητρική εταιρεία από κοινού Υπεύθυνη Επεξεργασίας ή Εκτελούσα την Επεξεργασία Ελληνική θυγατρική εταιρεία Υπεύθυνη Επεξεργασίας Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών (software provider & εξωτερικός νομικός σύμβουλος) Εκτελούντες την επεξεργασία

61 3. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων (61/69) Ενημέρωση των εργαζομένων Κυρίως μέσω υιοθέτησης πολιτικής της επιχείρησης δυνάμει της οποίας οι εργαζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με την διεξαγωγή To assist εσωτερικών our ελέγχων. Η πολιτική θα πρέπει να περιλαμβάνει κυρίως clients πληροφορίες capture σχετικά με τα εξής: the intricacies of Συγκεκριμένες περιστάσεις που δικαιολογούν τον έλεγχο και το εύρος και business την εμβέλεια του Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της μεθόδου environment ελέγχου Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων Πρόσωπα στα οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα Ύπαρξη και τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης

62 3. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων (62/69) Αν δεν περιλαμβάνεται επαρκής ενημέρωση σε πολιτική της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται σε κάθε περίπτωση To assist διεξαγωγής our ελέγχου. Κρίσιμο ζήτημα clients ο χρόνος capture ενημέρωσης. the intricacies of Μετά τον έλεγχο, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα business ατομική ενημέρωση εργαζομένου εφόσον συλλέχθηκαν εναντίον environment του επιβαρυντικές πληροφορίες. Υλικό που έχει συλλεχθεί χωρίς ενημέρωση των εργαζομένων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον τους!!!

63 3. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων (63/69) Συγκατάθεση των εργαζομένων δεν απαιτείται Τήρηση των αρχών της αναγκαιότητας και αναλογικότητας Κατά κανόνα είναι επιτρεπτός ο έλεγχος To όταν assist υπάρχουν our ενδείξεις παρατυπιών clients capture Απαγόρευση γενικής, προληπτικής και συστηματικής έρευνας the intricacies of των s Περιορισμός του ελέγχου σε συγκεκριμένους εργαζομένους των οποίων η θέση εργασίας είναι συνυφασμένη business με το αντικείμενο της έρευνας environment Απαγόρευση ελέγχου των s των εργαζομένων που αποστέλλονται μέσω προσωπικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (π.χ. yahoo, hotmail) και προτροπή χρήσης αυτών για προσωπικής φύσης αλληλογραφία Περιορισμός του ελέγχου των επαγγελματικών των εργαζομένων κυρίως με την χρήση λέξεων-κλειδιών

64 3. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων (64/69) Υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Δεν απαιτείται εκτός αν τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους ή To assist our διαβιβάζονται εκτός ΕΕ (σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να απαιτείται άδεια) clients capture Υπογραφή ρητρών ανάθεσης εκτέλεσης the της intricacies επεξεργασίας of με τους παρόχους υπηρεσιών και ειδικές διατάξεις the για Greek την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων (data business processing agreements) environment

65 Ζητήματα εργατικού δικαίου

66 1. Ενημέρωση/διαβούλευση με εκπροσώπους των εργαζομένων (66/69) Από την ελληνική νομοθεσία δεν προκύπτει υποχρέωση προηγούμενης To assist our ενημέρωσης/διαβούλευσης clients capture με τους εκπροσώπους των εργαζομένων (σωματεία ή the intricacies of συμβούλια εργαζομένων) για την επικείμενη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου. business environment

67 2. Συμμετοχή των εργαζομένων (67/69) Δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση των θεμάτων αυτών στην ελληνική εργατική νομοθεσία. Η υποχρέωση των εργαζομένων να συμμετάσχουν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια εσωτερικού ελέγχου απορρέουν από την γενική αρχή της πίστης του To εργαζομένου. assist our clients capture Αντίστοιχα, η διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου the intricacies από τον εργοδότη of πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με τις αρχές της καλής the πίστης Greek και αξιοπρέπειας (όχι πίεση ή απειλή). business environment Για σκοπούς απόδειξης, είναι σκόπιμο να τηρούνται πρακτικά των συνεντεύξεων και να υπογράφονται από τα μέρη.

68 3. Καταγγελία σύμβασης (68/69) Τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να οδηγήσουν σε στοιχειοθέτηση παραβάσεων από την πλευρά εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, τα σχετικά ευρήματα To θα assist συνυπολογιστούν our στην αξιολόγηση κάθε περίπτωσης για τη λήψη των clients απαραίτητων capture μέτρων από τον εργοδότη με σημαντικότερο φυσικά the την intricacies καταγγελία of της σύμβασης εργασίας των παραβατών. business Ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση συγκεκριμένων περιπτώσεων θα έχουν environment η θέση του εργαζομένου, η έκταση της παράβασης και οι πιθανές κυρώσεις, ο βαθμός υπαιτιότητας, καθώς και η προηγούμενη γνώση (και ιδιαίτερα εκπαίδευση) επί της Πολιτικής Ανταγωνισμού του εργοδότη.

69 Σας ευχαριστούμε

70 Εσωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού ( antitrust audit ): στόχευση, τεχνική ελέγχου, οργανωτικές αρχές, νομικές επιπλοκές

H συμμόρφωση. μετράει Τι μπορούν να βελτιώσουν οι επιχειρήσεις για να τηρούν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Ανταγωνισμός

H συμμόρφωση. μετράει Τι μπορούν να βελτιώσουν οι επιχειρήσεις για να τηρούν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Ανταγωνισμός H συμμόρφωση μετράει Τι μπορούν να βελτιώσουν οι επιχειρήσεις για να τηρούν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ Ανταγωνισμός Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2005 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων 5401/01/EL/Τελικό WP 55 Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας Εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2002 Σχόλια: *

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD(2014) XXX ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων EL EL ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-08 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-08 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-08 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ...3 2 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ...4 2.1 Η EUROBANK ERGASIAS

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών Αναθέτουσα Αρχή: ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προϋπολογισμός: 813.426,83 (χωρίς ΦΠΑ) 1.000.515,00 (με ΦΠΑ 23%) Δικαίωμα Προαίρεσης: 20% επί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ 1 (ΜΑΪΟΣ 2013)

ΕΚΔΟΣΗ 1 (ΜΑΪΟΣ 2013) Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Βασικές Αρχές της Κανονιστικής Συμμόρφωσης... 4 3. Αρμοδιότητες και Ρόλοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Έργο Ομάδaς Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τις υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας στο ιαδίκτυο. Εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2003

Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τις υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας στο ιαδίκτυο. Εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2003 29 - µ π µ 10054/03/EL WP 68 Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τις υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας στο ιαδίκτυο Εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2003 µ µ 29 95/46/EC. µ µ π µ. 30 95/46/E 14 97/66/. µµ µ E (π, πµ µ,

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/νση: Μεραρχίας 1, 62120 Σέρρες Τηλ.: 23210-83634 Fax: 23210-83602 www.serres.gr e-mail: pourpouris@gmail.com Σέρρες, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ: 60691 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

27 Σεπτεμβρίου 2011. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44)

27 Σεπτεμβρίου 2011. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών EBA BS 2011 116 τελικό 27 Σεπτεμβρίου 2011 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44) Λονδίνο, 27 Σεπτεμβρίου 2011 1 Κατευθυντήριες γραμμές της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Αθήνα, 30/07/2014 Αριθμ. Πρωτ: 3220 ΠΡΟΣ : ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. Γενικά... 1 2. Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς... 1 3. Παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες... 2 4. Εκτίμηση καταλληλότητας και συμβατότητας

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

RSM Greece ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

RSM Greece ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 RSM Greece ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 2 Νομική μορφή της Εταιρίας και λοιπά εισαγωγικά στοιχεία 3 Νομικές και διαρθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2012 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

Π3.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Π3.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA Π3.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα