Εσωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού ( antitrust audit ): στόχευση, τεχνική ελέγχου, οργανωτικές αρχές, νομικές επιπλοκές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εσωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού ( antitrust audit ): στόχευση, τεχνική ελέγχου, οργανωτικές αρχές, νομικές επιπλοκές"

Transcript

1 Εσωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού ( antitrust audit ): στόχευση, τεχνική ελέγχου, οργανωτικές αρχές, νομικές επιπλοκές

2 Εισαγωγή

3 Εισαγωγή (3/69) Τι είναι ο εσωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού; To assist our To provide Σύγχρονο, ευέλικτο εργαλείο προληπτικής clients capture top quality συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τους the intricacies of comprehensive κανόνες ανταγωνισμού. legal and Πρόσφατα, έχει εξελιχθεί σε μία business tax advice πολυσύνθετη και εξειδικευμένη άσκηση που απαιτεί καλό συγχρονισμό, environment εκ των προτέρων εξοικείωση των νομικών συμβούλων των επιχειρήσεων με τις ιδιαιτερότητές του, αλλά και ακριβή στόχευση.

4 Εισαγωγή (4/69) Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: To provide Εκκινεί με top ιδία quality πρωτοβουλία της επιχείρησης comprehensive Αναφέρεται legal στο χρονικό and διάστημα πριν την έναρξη διαδικασίας για παραβάσεις tax advice των άρθρων 1, 2 Ν. 3959/2011 ή/και 101, 102 ΣΛΕΕ Εντάσσεται στα πλαίσια της τακτικής λειτουργίας συμμόρφωσης (compliance function) της επιχείρησης ή εξυπηρετεί το στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης όταν πιθανολογούνται παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού

5 Εισαγωγή (5/69) Σε ποιες ερωτήσεις απαντά η σημερινή παρουσίαση: Ποιος διεξάγει τον εσωτερικό έλεγχο; Πώς ορίζεται το εύρος του ελέγχου; Για ποιο λόγο εκκινούμε τον έλεγχο; Τι ακριβώς (ποιες μορφές πιθανής παράβασης) ερευνούμε; Ποιον ερευνούμε; Με ποιο τρόπο θα διεξάγουμε τον έλεγχο και ποια μορφή αυτός θα λάβει; Ποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες απαιτούνται πριν την εκκίνηση και για τον ορθολογικό σχεδιασμό του εσωτερικού ελέγχου;

6 Εισαγωγή (6/69) Σε ποιες ερωτήσεις απαντά η σημερινή παρουσίαση: Ποια τα (εναλλακτικά) διαδικαστικά στάδια του ελέγχου; Ποια τα όρια του ελέγχου: προσκρούει η διεξαγωγή του σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, και κυρίως στο ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων; Τίθενται ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων της επιχείρησης στα πλαίσια της οποίας εκκινεί η διαδικασία; Με ποιο τρόπο είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν πρακτικά τα ευρήματα που θα προκύψουν από τον έλεγχο;

7 Ενέργειες πριν από τη διεξαγωγή του ελέγχου

8 1. Επιλογή Νομικού Συμβούλου (8/69) Εσωτερικός Νομικός Σύμβουλος ή Εξωτερικός Νομικός Σύμβουλος Δεν ισχύει η αρχή της προστασίας του απορρήτου της επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρων και πελατών Ενδεχόμενος Κίνδυνος Υποκειμενικότητας Πιο περιορισμένη δυνατότητα υποστήριξης τους ελέγχου Ισχύει η αρχή της προστασίας του απορρήτου της επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρων και πελατών Εξασφάλιση Αντικειμενικότητας Περισσότεροι δικηγόροι και δικηγόροι διαφορετικών ειδικοτήτων για την υποστήριξη του Ελέγχου Διορισμός από Ευρωπαϊκό Συντονιστικό Γραφείο

9 2. Επιλογή software provider (9/69) Ο έλεγχος γίνεται κατά βάση ηλεκτρονικά Συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής παρόχου To assist our To provide Ιδιότητες λογισμικού και προηγμένα forensic tools clients capture top quality Δυνατότητα the πραγματοποίησης intricacies of εργασιών comprehensive σε διασυνοριακό the επίπεδο Greek (cross-border) legal and Εξασφάλιση ασφαλούς business απομακρυσμένης tax advice πρόσβασης σε environment ελεγκτές Υπογραφή συμφωνιών εμπιστευτικότητας (NDA)

10 3. Σχεδιασμός του ελέγχου (10/69) Χρονική διάρκεια Για το υπό έλεγχο υλικό σημείο αναφοράς κατά κανόνα η πενταετία Παράταση του To assist our To provide χρονικού διαστήματος έρευνας σε περιπτώσεις διαρκών παραβιάσεων clients capture top quality ή όπου τίθενται ζητήματα παραγραφής Η διάρκεια του ελέγχου καθεαυτή εξαρτάται the intricacies από ποικίλους of comprehensive παράγοντες (κατά μέσο όρο έξι μήνες) legal and business Γεωγραφικό εύρος tax advice environment Σημαντική παράμετρος όταν ο έλεγχος είναι κεντρικά σχεδιασμένος Προτεραιότητα στις αγορές - κλειδιά

11 3. Σχεδιασμός του ελέγχου (11/69) Τι ψάχνουμε; Έμφαση σε συγκεκριμένες παραβιάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού Κατά κανόνα επαγγελματικά και υπηρεσιακά To assist (όχι our προσωπικά) αρχεία Κατηγορίες εγγράφων To provide με ιδιαίτερο ενδιαφέρον: clients capture Πρακτικά top συναντήσεων quality ενώσεων επιχειρήσεων the intricacies of Υλικό comprehensive που περιέχει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες ανταγωνιστών legal and (π.χ., τιμοκατάλογοι, πολιτικές εκπτώσεων) Ηλεκτρονικές business tax advice επικοινωνίες ( ) με προμηθευτές και πελάτες Συμβάσεις (με προμηθευτές και πελάτες environment ή ακόμα και ανταγωνιστές) Εσωτερικά έγγραφα που αποτελούν συγκλίνουσες αποδείξεις για την παράβαση Ημερολόγια, ηλεκτρονικές ατζέντες (outlook calendar)

12 3. Σχεδιασμός του ελέγχου (12/69) Ποιους ψάχνουμε; Προτείνεται η επιλογή υπαλλήλων από όλες τις πιθανές θέσεις στην ιεραρχία της ελεγχόμενης εταιρείας To assist our Διευθυντικά To στελέχη provide clients capture Πιθανότερο top quality να έχουν απευθείας επαφές με ανταγωνιστές the intricacies of συνήθως comprehensive εκπροσωπούν την εταιρεία σε συλλογικά όργανα π.χ., ενώσεις επιχειρήσεων legal and Πηγή πληροφοριών business tax advice για τις στρατηγικές και πολιτικές της εταιρείας environment Υπάλληλοι και άλλοι εργαζόμενοι Απευθείας επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες Πηγή πληροφοριών για την εφαρμογή των πολιτικών της εταιρείας στην πράξη

13 3. Σχεδιασμός του ελέγχου (13/69) Κατά το σχεδιασμό του ελέγχου, θα πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή σε πιθανά ζητήματα εργατικού δικαίου και προστασίας To assist προσωπικών our δεδομένων! To provide clients capture top quality the intricacies of comprehensive legal and business tax advice environment

14 4. Έναρξη της διαδικασίας (14/69) Εκ των προτέρων χαρτογράφηση όλων των σταδίων του ελέγχου (επιτόπιος έλεγχος / συνεντεύξεις κτλ.), των προσώπων-κλειδιά και ανάλυση κινδύνων. Η αλληλουχία των σταδίων αυτών είναι δυνατόν όμως να τροποποιηθεί στην πράξη, ανάλογα με τις προϊούσες ανάγκες του ελέγχου To assist our Συνεννόηση με τα κατάλληλα στελέχη clients (π.χ., capture από το νομικό τμήμα) για τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό the intricacies της of διαδικασίας Προσδιορισμός των κατάλληλων προσώπων, στα οποία θα δίνονται οι επιμέρους αναφορές, και των προσώπων, business τα οποία θα αποτελούν τους τελικούς αποδέκτες αυτών: συνήθως, environment δικηγορική εταιρεία που παρέχει στην υπό έλεγχο επιχείρηση συμβουλευτικές υπηρεσίες (μάλλον παρά ο εσωτερικός νομικός σύμβουλος ή το νομικό τμήμα της επιχείρησης) Ανακοίνωση στους εργαζομένους vs. απαραίτητο το στοιχείο του αιφνιδιασμού

15 Ενέργειες κατά τη διάρκεια του ελέγχου

16 1. Επιμέρους στάδια του ελέγχου (16/69) Η προσέγγιση είναι διερευνητική και κατά περίπτωση διαμορφώνει τα ακόλουθα στάδια του εσωτερικού ελέγχου: To assist our To provide clients capture top quality the intricacies of Σημείο έναρξης comprehensive o ηλεκτρονικός έλεγχος Κλιμάκωση legal του ηλεκτρονικού and ελέγχου γύρω business από συγκεκριμένη tax advice θεματική environment Διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης Συνεντεύξεις με εργαζομένους

17 2. Ηλεκτρονικός έλεγχος (e-review) (17/69) To provide top quality comprehensive legal and ηλεκτρονικών εγγράφων tax advice To assist our clients capture the intricacies of business Χρήση κατάλληλων key words για τον εντοπισμό των κατάλληλων environment Χρήση τεχνολογικών δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες πλατφόρμες e-discovery Predictive coding Εργαλεία αναζήτησης

18 3. Αποστολή περιοδικών progress report (18/69) Ξεχωριστή ανάλυση κάθε ευρήματος Κωδικός αριθμός ταυτοποίησης To assist our To provide Είδος εγγράφου και ημερομηνία clients capture top quality Σύντομη περιγραφή (τίτλος, περιεχόμενο, the intricacies αποστολείς of και αποδέκτες comprehensive κλπ) legal and Αξιολόγηση και περαιτέρω σχολιασμός (κατηγοριοποίηση business του ευρήματος tax ως low advice risk, medium risk, environment high risk Συχνότητα αποστολής ανάλογη με τις απαιτήσεις του ελέγχου

19 3. Αποστολή περιοδικών progress report (19/69) Κωδικός Αριθμός F ( ) Είδος / Ημερομηνία Περιγραφή Ζήτημα Αξιολόγηση Risk Μήνυμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με ένα συνημμένο αρχείο Word και ένα συνημμένο αρχείο PDF και ημερομηνία αποστολής 15 Μαρτίου Η εν λόγω επικοινωνία, με τίτλο «ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ] Μάρτιος 2010» εστάλη από τον [εργαζόμενο Α] στον To provide top [εργαζόμενο quality Γ]. comprehensive συνημμένα τα οποία legal χονδρικής and ενός ανταγωνιστή. tax advice [εργαζόμενο Β] και τον Περιλαμβάνει δύο (2) αναφέρονται σε τιμές Οι τίτλοι των συνημμένων είναι «ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ] ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010» και «ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ] ΜΑΡΤΙΟΣ 2010». Πιθανή οριζόντια παραβίαση (ανταλλαγή εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών) Η αλληλουχία της επικοινωνίας καταδεικνύει ότι εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες (δηλαδή ο τιμοκατάλογος ανταγωνιστή) προωθήθηκε στον [εργαζόμενο Α] από έναν To assist our clients capture the intricacies of Μαρτίου business environment τρίτο, [εργαζόμενο του πελάτη]. Το πρώτο e- mail της εν λόγω επικοινωνίας είχε σταλεί στον [εργαζόμενο του πελάτη] από [εργαζόμενο του ανταγωνιστή] στις 12 Τα επιμέρους δεν περιλαμβάνουν κατά τα λοιπά συνοδευτικό κείμενο. Ο συνημμένος τιμοκατάλογος έχει ημερομηνία Μαρτίου 2010 το γεγονός αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι οι πληροφορίες που περιέχει αφορούν παρόντα χρόνο. Δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ανταλλαγής πληροφοριών μέσω ενός συστήματος «hub & spoke». medium

20 4. Στον τόπο του πιθανού «εγκλήματος» (20/69) Assuming that MT decides to gift to MaT part of the shares in Neptune, MT should safeguard her interests in Neptune against unpredictable (and remote) events. Such interests include Φιλικό securing ύφος Συνεντεύξεις control on: Πριν ή μετά τον έλεγχο εγγράφων; Ποια η σημασία της συνέντευξης; Πολλές συνεντεύξεις παράλληλα; Μέθοδος, ύφος και περιεχόμενο συνέντευξης Καλή προετοιμασία ερωτήσεων Επανάληψη ορισμένων ερωτήσεων - επιμονή σε συγκεκριμένα ζητήματα Διασταύρωση επαλήθευση απαντήσεων Καταγραφή σημειώσεων Δεν πρέπει να επικοινωνούνται οι προβληματισμοί προς τον συνεντευξιαζόμενο

21 4. Στον τόπο του πιθανού «εγκλήματος» (21/69) Assuming that MT decides to gift to MaT part of the shares in Neptune, MT should safeguard her interests in Neptune against unpredictable (and remote) events. Such interests include securing control on: Έλεγχος Εγγράφων Ποια έγγραφα ελέγχονται (πρακτικά, συμβάσεις, εσωτερικά έγγραφα, ημερολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις); Μέθοδος, ύφος και περιεχόμενο ελέγχου Εξονυχιστική μελέτη των εγγράφων Ερωτήσεις αναλυτικές σε κάθε έγγραφο που μπορεί να εγείρει θέματα Διασταύρωση απαντήσεων με συναφείς απαντήσεις που δόθηκαν κατά τη συνέντευξη Καταγραφή προβληματισμών που προκύπτουν Δεν πρέπει να επικοινωνούνται οι προβληματισμοί προς το στέλεχος

22 5. Διεξαγωγή τελικών συνεντεύξεων (interviews) (22/69) Σκοπός Παροχή διευκρινήσεων σε σχέση με «προβληματικά» ευρήματα και «γκρίζες» περιοχές Εξακρίβωση τυχόν πρόθεσης παραβίασης To assist των διατάξεων our περί ανταγωνισμού και των συνθηκών υπό clients τις οποίες capture συμμετείχαν σε τυχόν παραβατική συμπεριφορά the intricacies of Προετοιμασία business Επιλογή των κατάλληλων συνεντευξιαζομένων environment ανάλογα με την εμπλοκή τους στα (ιδίως high risk ) ευρήματα και τη συχνότητα της εμπλοκής αυτής Δημιουργία εξατομικευμένων ερωτηματολογίων

23 5. Διεξαγωγή τελικών συνεντεύξεων (interviews) (23/69) Διαδικασία συνεντεύξεων Υπογραφή ενημερωτικού εγγράφου (information notice) από κάθε συνεντευξιαζόμενο To assist our Γενικές και ειδικές ερωτήσεις χωρίς προσκόλληση clients capture στη σειρά των ερωτηματολογίων the intricacies of Τήρηση πρωτοκόλλου συνεντεύξεων και πρακτικών Ενέργειες μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων business Εκ νέου συνάντηση με τους συνεντευξιαζόμενους environment (follow-up) για την αποτίμηση της διαδικασίας Αξιολόγηση ευρημάτων

24 Ενέργειες μετά τη διεξαγωγή του ελέγχου

25 1. Τελική έκθεση ελέγχου (25/69) Στόχευση συνθετική αξιολόγηση To assist των our επιμέρους ασκήσεων που clients έλαβαν capture χώρα στο πλαίσιο του ελέγχου the intricacies of εστίαση και προσανατολισμός στις υπό εξέταση πιθανές business παραβιάσεις environment Επισήμανση ότι η έκθεση είναι εμπιστευτική και απόρρητη

26 1. Τελική έκθεση ελέγχου (26/69) Δομή Περίληψη των κυριότερων συμπερασμάτων του ελέγχου (executive summary) To assist our Απαρίθμηση των επιμέρους σταδίων του clients ελέγχου capture Κατηγοριοποιημένη ανάλυση (ανά πιθανή the intricacies παραβίαση) of Κυριότερα ευρήματα από τον ηλεκτρονικό και επιτόπιο έλεγχο και business environment απαντήσεις συνεντευξιαζομένων Εντοπισμός μοτίβων συμπεριφοράς Νομική αξιολόγηση ευρημάτων Συμπεράσματα και προτάσεις για χάραξη στρατηγικής Χρήση παραρτημάτων (π.χ., αναλυτική παράθεση μεμονωμένων ευρημάτων, βοηθητικά διαγράμματα και στατιστικά στοιχεία)

27 2. Αξιολόγηση κινδύνου και κατηγοριοποίηση (27/69) Με την ολοκλήρωση του εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται στρατηγική αξιολόγηση των ευρημάτων. Τα ευρήματα κατηγοριοποιούνται σε μία κλίμακα low, medium και high risk ή αλλιώς σε: Εν δυνάμει ανησυχητικά ευρήματα (low risk) Προβληματικά ευρήματα (medium risk) Επικίνδυνα ευρήματα (high risk) To assist our clients capture the intricacies of business environment

28 2. Αξιολόγηση κινδύνου και κατηγοριοποίηση (28/69) Εν δυνάμει ανησυχητικά ευρήματα (low risk): Τα ευρήματα αυτά είναι μάλλον απίθανο να θεμελιώσουν αφ To assist our εαυτών ασυμβατότητα με τους κανόνες ανταγωνισμού, δεν clients capture εγκυμονούν κατ αρχήν κινδύνους για την εταιρεία και από μόνα the intricacies of τους δεν είναι ικανά να αποτελέσουν αιτία κυρώσεων από την πλευρά της Επιτροπής Ανταγωνισμού. business Πρόκειται για ευρήματα που δύναται να environment αποτελέσουν το έναυσμα και σε ενδεχόμενο έλεγχο της Επιτροπής να σταθούν αφορμή για βαθύτερο έλεγχο και αναζήτηση επιπλέον στοιχείων (λ.χ. παρακολούθηση πορείας «φθηνών» παράλληλων εισαγωγών προϊόντων).

29 2. Αξιολόγηση κινδύνου και κατηγοριοποίηση (29/69) Προβληματικά ευρήματα (medium risk): To assist our clients capture the intricacies of business Τα ευρήματα αυτά εγκυμονούν κινδύνους environment για την επιχείρηση, ιδίως σε συνδυασμό με οικονομικά ή άλλα στοιχεία π.χ. μαρτυρίες στελεχών της, που μπορεί να αποτελούν ενδείξεις ή και να αποδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά.

30 2. Αξιολόγηση κινδύνου και κατηγοριοποίηση (30/69) Συνήθως, πρόκειται για ευρήματα που, από νομική άποψη, κατατάσσονται σε «γκρίζες» ζώνες. To assist our Εν ολίγοις, αν και μπορούν να ερμηνευθούν clients ως παράβαση capture κανόνων δικαίου του ανταγωνισμού, καταλείπουν the περιθώρια intricacies υπεράσπισης of ενώπιον της αρχής ανταγωνισμού με βάση την the έως Greek τώρα ευρωπαϊκή και ελληνική νομολογία. business environment Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να προεξοφληθεί εκ προοιμίου θετική έκβαση για την επιχείρηση, ιδίως αν στην πορεία η αρχή ανταγωνισμού εντοπίσει συγκλίνοντα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. συνομιλία με πελάτες λιανικής αναφορικά με τον τρόπο εξασφάλισης περιθωρίου κέρδους τους).

31 2. Αξιολόγηση κινδύνου και κατηγοριοποίηση (31/69) Επικίνδυνα ευρήματα (high risk): To assist our clients capture Τα ευρήματα αυτά είναι στην κορυφή της κλίμακας. the intricacies Πρόκειται of για ευρήματα που αφ εαυτών θεμελιώνουν ευθεία the παράβαση Greek των κανόνων του ανταγωνισμού και ενδεχόμενος εντοπισμός business τους από την Επιτροπή ανταγωνισμού θα σημάνει τη βέβαιη environment επιβολή κυρώσεων, χωρίς να απαιτείται, για το σκοπό αυτό, συνεκτίμηση συγκλινόντων αποδεικτικών ευρημάτων (corroborative evidence). Κλασικό παράδειγμα η ανταλλαγή, μεταξύ ανταγωνιστών εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών αναφορικά με μελλοντικές τιμές χονδρικής, μελλοντικούς όρους συναλλαγής με πελάτες, κλπ.

32 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (32/69) To assist our Η χάραξη στρατηγικής clients capture διαφέρει σε ένταση the και intricacies σε σχεδιασμό of ανάλογα με τα the ευρήματα Greek που θα προκύψουν business environment

33 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (33/69) Σχέδιο για αντιμετώπιση εν δυνάμει ανησυχητικών ευρημάτων: Τροποποίηση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς To assist ώστε our να αποσοβούνται ακόμη και οι ελάχιστοι κίνδυνοι clients ασυμβατότητάς capture της με τους κανόνες ανταγωνισμού (λ.χ. η παύση παρακολούθησης της ροής the intricacies of των παράλληλων εισαγωγών). Έλεγχο και επικαιροποίηση των εκπαιδευτικών business εργαλείων συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού σε συνδυασμό environment με επιμορφωτικά σεμινάρια. Εσωτερικούς και στοχευμένους ελέγχους μικρότερης κλίμακας.

34 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (34/69) Σχέδιο για αντιμετώπιση προβληματικών ευρημάτων: Άμεση παύση και αλλαγή της προβληματικής To συμπεριφοράς assist our όπου αυτό είναι δυνατόν, π.χ. τροποποίηση συμβάσεων, clients δημόσια capture αποστασιοποίηση σε επικοινωνίες ( public distancing ), κλπ. the intricacies of Άμεση εφαρμογή διαδικασιών για τη συμμόρφωση με το δίκαιο του ανταγωνισμού, π.χ. εισαγωγή εσωτερικών διαδικασιών business και κανονισμών, σεμινάρια και εκπαίδευση του προσωπικού. environment Το σχέδιο αυτό δεν αποσοβεί το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων για το παρελθόν, ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει ελαφρυντική περίσταση για τον υπολογισμό του ποσού των κυρώσεων αυτών.

35 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (35/69) Σχέδιο για αντιμετώπιση επικίνδυνων ευρημάτων: Άμεση παύση και αλλαγή της προβληματικής To συμπεριφοράς assist our όπου αυτό είναι δυνατόν, π.χ. τροποποίηση συμβάσεων. clients capture the intricacies of Άμεση εφαρμογή διαδικασιών για τη συμμόρφωση με το δίκαιο του ανταγωνισμού, π.χ. εισαγωγή εσωτερικών διαδικασιών και κανονισμών, σεμινάρια και εκπαίδευση του προσωπικού. business environment Εξέταση υποβολής αίτησης επιείκειας ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού (στο μέτρο που οι ισχύοντες κανόνες επιτρέπουν την υποβολή αυτή, για παράδειγμα στην περίπτωση των οριζόντιων συμπράξεων).

36 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (36/69) Τι είναι η αίτηση επιείκειας; Η αίτηση επιείκειας είναι ένα εργαλείο - κίνητρο To που assist προβλέπεται our απευθείας από το νόμο (άρθρ. 25 παρ. 8 Ν. 3959/2011) clients capture και δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία που έχει υποπέσει σε ορισμένες παραβατικές the intricacies of συμπεριφορές να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να «ομολογήσει» την παράβαση και υπό προϋποθέσεις να εξασφαλίσει «ασυλία» ή μειωμένα πρόστιμα. business environment Η αίτηση επιείκειας υποβάλλεται μόνο για «οριζόντιες» παραβάσεις, δηλαδή για παραβάσεις που γίνονται σε συνεννόηση με ανταγωνιστές (π.χ. καρτέλ ή άλλες οριζόντιες συμπράξεις με ανταγωνιστές) και όχι για κάθετες παραβάσεις (π.χ. με πελάτες ή προμηθευτές).

37 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (37/69) Για να θεωρηθεί πλήρης και αξιολογήσιμη, η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει απτές αποδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς (δηλαδή «εν δυνάμει ανησυχητικά» και «προβληματικά» To assist ευρήματα our δεν αρκούν). clients capture Για πλήρη απαλλαγή από πρόστιμα απαιτείται the intricacies από την εταιρεία of να προσκομίσει πρώτη στοιχεία που δεν έχει η the Επιτροπή Greek Ανταγωνισμού και που να αποδεικνύουν την παραβατική συμπεριφορά. business environment Για μειωμένα πρόστιμα (έως και 50%) απαιτείται από την εταιρεία να προσκομίσει στοιχεία με σημαντική «επιπρόσθετη» αποδεικτική αξία.

38 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (38/69) Όταν ένας έλεγχος εντοπίζει τόσο οριζόντιες παραβιάσεις (π.χ. καρτέλ), όσο και κάθετες παραβιάσεις (π.χ. RPM), η αξιολόγηση της δυνατότητας υποβολής αίτησης επιείκειας To ως assist προς τις our οριζόντιες παραβιάσεις θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη clients ότι ενδέχεται capture να εγερθούν υποψίες της Επιτροπής και ως προς τις κάθετες! the intricacies of Εάν έχει κινηθεί διαδικασία από την Ευρωπαϊκή business Επιτροπή (και όχι από την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού) υπάρχει environment και η εναλλακτική «διευθέτησης διαφορών» βάσει της οποίας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και έναντι «ομολογίας», δύναται να μειωθεί το ποσό του προστίμου (Κανονισμός 773/2004, όπως έχει τροποποιηθεί).

39 Παραδείγματα ευρημάτων και αξιολόγησης αυτών

40 1. Συμπράξεις Τυπολογία ευρημάτων (40/69) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες ( ) με ανταγωνιστές To assist our clients capture Επιστολές ή επικοινωνίες κάτω από το the intricacies of λογότυπο ένωσης επιχειρήσεων business αναπροσαρμογή των χονδρικών τιμών [του προϊόντος] ως εξής: environment «Εν συνεχεία της χθεσινής πανελλήνιας σύσκεψης αποφασίστηκε η Super Market 2 EUR/kg, Αντιπρόσωποι 1,5 EUR/kg κλπ. Οι παρακάτω τιμές είναι οι κατώτατες και θα ισχύσουν από Δευτέρα 25/9. Την Πέμπτη 28/9 θα γίνει συνάντηση των Εμπορικών Διευθυντών για να διαπιστωθεί η εφαρμογή των νέων τιμών» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 563/VII/2013)

41 1. Συμπράξεις Τυπολογία ευρημάτων (41/69) Πρακτικά συναντήσεων «Τη Δευτέρα 31 Μαΐου και ώρα , στη [.], στο Ξενοδοχείο [.], πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων των [ανταγωνιστών] [Α], [Β], [Γ], [Δ] και [Ε]. Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν, οι βασικοί άξονες της στρατηγικής για το επόμενο διάστημα θα πρέπει να είναι ενόψει της επιδότησης της ποσόστωσης των παραγωγών και της αναμενόμενης μείωσης των τιμών σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. να γίνει προσπάθεια συγκράτησης των τιμών στη χώρα μας και αντιστροφής των ανοδικών τάσεων, προκειμένου να μην περιοριστεί η ανταγωνιστικότητα του [προϊόντος]» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 369/VI/2009) Χειρόγραφες σημειώσεις To assist our clients capture the intricacies of business environment Επισημάνσεις προς τρίτα μέρη Σε κατάσταση κρατήσεων εκδηλώσεων ξενοδοχείου: «ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ: [ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ] SHOULD NOT BE MENTIONNED ANYWHERE IN THE HOTEL!!!» (277/ΙV/2005)

42 1. Συμπράξεις Τυπολογία ευρημάτων (42/69) Σημειώσεις σε προσωπική ηλεκτρονική ατζέντα (calendar) Ανταγωνιστής Α, Ανταγωνιστής Β, blocked Γραφεία Ανταγωνιστή Managing Director To assist our clients capture the intricacies of business environment Ανταγωνιστής Α, Ανταγωνιστής Β, confirmed Managing Director

43 1. Συμπράξεις Τυπολογία ευρημάτων (43/69) Απευθείας επικοινωνίες μεταξύ ανταγωνιστών από της οποίες συνάγεται πρόθεση για κατανομή προσφορών σε διαγωνισμούς (bid rigging) To assist our «Στη συνέχεια της συνάντησης μας στο γραφείο clients μου, παρουσία capture των στελεχών μου κ.κ. [ ] και [ ] και του δικού σας στελέχους κ. [ ] και της συμφωνίας την the intricacies of οποία εμείς είχαμε για τον διαγωνισμό της [ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ], τα στελέχη σας κ.κ. [ ] και [ ] επισκέφθηκαν τα κεντρικά μας the γραφεία Greek και είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν, την κάλυψη την οποία business είχαμε δώσει στην [ΕΤΑΙΡΕΙΑ], όσον αφορά διάφορους πελάτες και πιο ειδικά environment στους [Α], [Β], [Γ], [Δ] κ.α. Ως εκ τούτου, περιμένω να λάβουμε την ίδια κάλυψη από εσάς για την [ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ], όπως μου είχατε υποσχεθεί προσωπικά εσείς» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 325/V/2007)

44 1. Συμπράξεις Αξιολόγηση (44/69) Εξ αντικειμένου (per se) παραβίαση των 1 Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις (εναρμονισμένες πρακτικές) η συχνότητα της επαφής με ανταγωνιστές, το περιεχόμενο της To assist επικοινωνίας our με αυτούς, η συνεκτίμηση συγκλινουσών αποδείξεων clients και η συνδρομή capture «αντικειμενικού» στοιχείου (ομοιόμορφη the συμπεριφορά intricacies of των ανταγωνιστών στην αγορά) συνηγορεί υπέρ the της εξ Greek αντικειμένου παραβίασης. business environment Οριζόντιος περιορισμός του ανταγωνισμού. Περιορισμός ιδιαίτερης σοβαρότητας και απαξίας προτεραιότητα στην πολιτική ανταγωνισμού.

45 2. Hub & spoke Tυπολογία ευρημάτων (45/69) Συστηματική λήψη πληροφοριών από προμηθευτές ή πελάτες (που με τον τρόπο αυτό λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας) Τιμές χονδρικής / τιμοκατάλογοι ανταγωνιστών Πληροφορίες για εκπτώσεις ή άλλους εμπορικούς To assist our όρους ανταγωνιστών clients capture Χαρακτηριστικά σχετικών επικοινωνιών the intricacies of Σχετικά πρόσφατες (λαμβάνονται σε πραγματικό business χρόνο) Συχνότητα επικοινωνιών environment Εξατομικευμένο περιεχόμενο επικοινωνιών (στοιχεία αφορούν συγκεκριμένο ανταγωνιστή/ ανταγωνιστές) Πολλές φορές δεν αποκαλύπτεται η πηγή των πληροφοριών Γνώση του εμπιστευτικού χαρακτήρα (CONFIDENTIAL!!!)

46 2. Hub & spoke Tυπολογία ευρημάτων (46/69) ---Original Message--- From: Ανταγωνιστής Πελάτης Σάββατο, 20 Οκτωβρίου :30 ΑΜ Εταιρεία FW: Ενημερωτικό σημείωμα αρ. 28 Ανάλυση τιμής προϊόντων.xslx, Ενημερωτικό σημείωμα 28.pdf, Προϊοντικό σημείωμα Χ.pdf, Προϊοντικό σημείωμα Υ.pdf To assist our clients capture the intricacies of business environment προϊόντα προϊόντων X και Y

47 2. Hub & spoke Αξιολόγηση (47/69) Οριζόντιος περιορισμός του ανταγωνισμού. Οι εναρμονισμένες πρακτικές (ιδίως δια μέσου της ανταλλαγής εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών) παρουσιάζουν To περισσότερες assist our δυσχέρειες στον εντοπισμό τους σε σχέση με τις «συμβατικές» clients οριζόντιες capture συμπράξεις. Δύσκολα ανιχνεύσιμη η κοινή βούληση the των intricacies ανταγωνιστών of («υποκειμενικό» στοιχείο): έμφαση στην the κάθετη Greek διάσταση της ανταλλαγής πληροφοριών business Δυσχερής η θεμελίωση αιτιώδους συνδέσμου environment μεταξύ της επικοινωνίας ή της ανταλλαγής πληροφοριών δια μέσω τρίτων και του περιορισμού του ανταγωνισμού στην αγορά («αντικειμενικό» στοιχείο) Βλ. βαθμό διαφάνειας και εναλλακτικές δυνατότητες πληροφόρησης στη σχετική αγορά

48 3. Καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM) Τυπολογία ευρημάτων (48/69) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες ( ) To assist our clients capture the intricacies of business environment «Την Τετάρτη 12 Απριλίου έχει δοθεί ραντεβού τιμών σε επίπεδο χονδρικής + ΦΠΑ στα προϊόντα του συνημμένου αρχείου. Παρακαλώ αν σε κάποια από αυτά πουλάτε χαμηλότερα, να προσαρμόσετε τις τιμές έως την Τρίτη 11 Απριλίου» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 373/V/2007)

49 3. Καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM) Τυπολογία ευρημάτων (49/69) Public distancing: ειδική περίπτωση επικοινωνιών με πελάτες Ακολουθούν «παράπονα» πελατών που αναφέρονται σε τιμές Αποδεικνύουν εξοικείωση της εταιρείας με ζητήματα δικαίου του To assist our ανταγωνισμού clients capture the intricacies of business environment Πελάτης Εταιρεία

50 3. Καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM) Τυπολογία ευρημάτων (50/69) Εσωτερικά έγγραφα To assist our clients capture the intricacies of business environment

51 3. Καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM) Τυπολογία ευρημάτων (51/69) Συμβατικές ρήτρες «Η εταιρεία θα θέτει από καιρόν εις καιρό και μόνη της την λιανική τιμή σε τοπικό νόμισμα καθεμίας από τις εκδόσεις της στη γεωγραφική περιοχή. Ο πελάτης θα πληροφορείται εγγράφως τις αλλαγές τιμών πριν την ημερομηνία αλλαγής τους» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 455/V/2009) To assist our clients capture the intricacies of business environment «Οι τιμές στις οποίες ο Δικαιοδόχος θα διαθέτει περαιτέρω τα εμπορεύματα διαμορφώνονται καταρχήν ελεύθερα από αυτόν. Ωστόσο, ο Δικαιοδόχος περιορίζεται ως προς την ελευθερία διαμόρφωσης των τιμών του από την φήμη των εμπορευμάτων της σύμβασης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διατίθενται σε τόσο χαμηλές τιμές, ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπιστία και η φήμη του συστήματος. Εφόσον στο μέλλον επιτραπεί από τη νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού η δυνατότητα του Δικαιοπαρόχου να καθορίζει τις τιμές μεταπώλησης, συμφωνείται ότι ο Δικαιοπάροχος θα έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης». (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 580/VII/2013)

52 3. Καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM)-Αξιολόγηση (52/69) Εξ αντικειμένου (per se) παραβίαση των 1 Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. To assist our Κάθετος περιορισμός του ανταγωνισμού. clients capture the intricacies of Εύκολα εντοπίσιμη παραβίαση ένα και μόνο the εύρημα Greek αρκεί για να στοιχειοθετήσει την επιβολή προστίμου χωρίς business περαιτέρω διερεύνηση εάν η σχετική δέσμευση εφαρμόστηκε ή σε environment σχέση με το αποτέλεσμα που είχε στον ανταγωνισμό.

53 4. Περιορισμός παράλληλων εισαγωγών Τυπολογία ευρημάτων (53/69) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες ( ) From: Εργαζόμενος Α Sent: Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου :15 PM To: Διάφοροι εργαζόμενοι Cc: Άλλοι εργαζόμενοι Subject: FW: [ΠΕΛΑΤΗΣ] [ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ] partner προϊόν From: Εργαζόμενος Β Sent: Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου :45 PM To: Διάφοροι εργαζόμενοι Subject: FW: [ΠΕΛΑΤΗΣ] [ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ] partner προϊόν Did we take any actions towards Germany? Εργαζόμενος Α Regards, Εργαζόμενος B title

54 4. Περιορισμός παράλληλων εισαγωγών Τυπολογία ευρημάτων (54/69) Εσωτερικά έγγραφα To assist our Η τάση της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι να clients capture αντιμετωπίζει με καχυποψία εσωτερικές the intricacies of επικοινωνίες, από τις οποίες συνάγεται ότι μια εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά το παράλληλο εμπόριο, ιδίως business όταν ο περιορισμός των παράλληλων εισαγωγών environment εμφανίζεται ως στρατηγικός στόχος (π.χ., εσωτερική παρουσίαση με τίτλο «Παράλληλες εισαγωγές Σχέδιο Δράσης»)

55 4. Περιορισμός παράλληλων εισαγωγών Τυπολογία ευρημάτων (55/69) Συμβατικές ρήτρες To assist our clients capture the intricacies of business environment «Σε περίπτωση που διακινήσετε προϊόντα της εταιρείας μας που προέρχονται από τρίτους εισαγωγείς (παράλληλο εμπόριο), τότε θα πάψει να ισχύει η παρούσα συμφωνία στο σύνολό της» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 441/V/2009) «Μη διάθεση από τα καταστήματα σας προϊόντων παράλληλης εισαγωγής, ομοίων προς αυτά που διακινεί η εταιρεία μας που όμως δεν πληρούν τους όρους της Ελληνικής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος όρου, δεν θα αποδοθεί η προβλεπόμενη από το παρόν έκπτωση συλλογής προϊόντων» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 453/V/2009)

56 5. Περιορισμός παράλληλων εισαγωγών Αξιολόγηση (56/69) To assist our clients capture the intricacies of Εξ αντικειμένου (per se) παραβίαση των business 1 Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού environment Κάθετος περιορισμός του ανταγωνισμού

57 Εσωτερικοί έλεγχοι & προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων: στάθμιση αντικρουόμενων συμφερόντων

58 1. Νομοθετικό & κανονιστικό πλαίσιο (58/69) Νόμος 2472/1997 (βασικός νόμος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) Οδηγία 115/2001 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων μέσα στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης To assist our clients capture the intricacies of business environment

59 1. Νομοθετικό & κανονιστικό πλαίσιο (59/69) Μη δεσμευτικές απόψεις της Ομάδας Εργασίας Αρ. 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ Γνώμη 1/2006 της Ομάδας Εργασίας της To 1ης assist Φεβρουαρίου our 2006 που αφορά τις εσωτερικές διαδικασίες clients καταγγελίας capture δυσλειτουργιών στους τομείς της λογιστικής, των εσωτερικών the intricacies of λογιστικών ελέγχων, των ελέγχων λογαριασμών, της καταπολέμησης της δωροδοκίας και του τραπεζικού και οικονομικού εγκλήματος business Αναμένεται έκδοση αντίστοιχης απόφασης environment της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έγγραφο εργασίας της Ομάδας Εργασίας της 29ης Μαΐου 2002 για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας

60 2. Καθορισμός υπεύθυνου επεξεργασίας (60/69) Μητρική εταιρεία από κοινού Υπεύθυνη Επεξεργασίας ή Εκτελούσα την Επεξεργασία Ελληνική θυγατρική εταιρεία Υπεύθυνη Επεξεργασίας Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών (software provider & εξωτερικός νομικός σύμβουλος) Εκτελούντες την επεξεργασία

61 3. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων (61/69) Ενημέρωση των εργαζομένων Κυρίως μέσω υιοθέτησης πολιτικής της επιχείρησης δυνάμει της οποίας οι εργαζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με την διεξαγωγή To assist εσωτερικών our ελέγχων. Η πολιτική θα πρέπει να περιλαμβάνει κυρίως clients πληροφορίες capture σχετικά με τα εξής: the intricacies of Συγκεκριμένες περιστάσεις που δικαιολογούν τον έλεγχο και το εύρος και business την εμβέλεια του Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της μεθόδου environment ελέγχου Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων Πρόσωπα στα οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα Ύπαρξη και τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης

62 3. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων (62/69) Αν δεν περιλαμβάνεται επαρκής ενημέρωση σε πολιτική της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται σε κάθε περίπτωση To assist διεξαγωγής our ελέγχου. Κρίσιμο ζήτημα clients ο χρόνος capture ενημέρωσης. the intricacies of Μετά τον έλεγχο, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα business ατομική ενημέρωση εργαζομένου εφόσον συλλέχθηκαν εναντίον environment του επιβαρυντικές πληροφορίες. Υλικό που έχει συλλεχθεί χωρίς ενημέρωση των εργαζομένων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον τους!!!

63 3. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων (63/69) Συγκατάθεση των εργαζομένων δεν απαιτείται Τήρηση των αρχών της αναγκαιότητας και αναλογικότητας Κατά κανόνα είναι επιτρεπτός ο έλεγχος To όταν assist υπάρχουν our ενδείξεις παρατυπιών clients capture Απαγόρευση γενικής, προληπτικής και συστηματικής έρευνας the intricacies of των s Περιορισμός του ελέγχου σε συγκεκριμένους εργαζομένους των οποίων η θέση εργασίας είναι συνυφασμένη business με το αντικείμενο της έρευνας environment Απαγόρευση ελέγχου των s των εργαζομένων που αποστέλλονται μέσω προσωπικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (π.χ. yahoo, hotmail) και προτροπή χρήσης αυτών για προσωπικής φύσης αλληλογραφία Περιορισμός του ελέγχου των επαγγελματικών των εργαζομένων κυρίως με την χρήση λέξεων-κλειδιών

64 3. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων (64/69) Υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Δεν απαιτείται εκτός αν τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους ή To assist our διαβιβάζονται εκτός ΕΕ (σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να απαιτείται άδεια) clients capture Υπογραφή ρητρών ανάθεσης εκτέλεσης the της intricacies επεξεργασίας of με τους παρόχους υπηρεσιών και ειδικές διατάξεις the για Greek την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων (data business processing agreements) environment

65 Ζητήματα εργατικού δικαίου

66 1. Ενημέρωση/διαβούλευση με εκπροσώπους των εργαζομένων (66/69) Από την ελληνική νομοθεσία δεν προκύπτει υποχρέωση προηγούμενης To assist our ενημέρωσης/διαβούλευσης clients capture με τους εκπροσώπους των εργαζομένων (σωματεία ή the intricacies of συμβούλια εργαζομένων) για την επικείμενη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου. business environment

67 2. Συμμετοχή των εργαζομένων (67/69) Δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση των θεμάτων αυτών στην ελληνική εργατική νομοθεσία. Η υποχρέωση των εργαζομένων να συμμετάσχουν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια εσωτερικού ελέγχου απορρέουν από την γενική αρχή της πίστης του To εργαζομένου. assist our clients capture Αντίστοιχα, η διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου the intricacies από τον εργοδότη of πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με τις αρχές της καλής the πίστης Greek και αξιοπρέπειας (όχι πίεση ή απειλή). business environment Για σκοπούς απόδειξης, είναι σκόπιμο να τηρούνται πρακτικά των συνεντεύξεων και να υπογράφονται από τα μέρη.

68 3. Καταγγελία σύμβασης (68/69) Τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να οδηγήσουν σε στοιχειοθέτηση παραβάσεων από την πλευρά εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, τα σχετικά ευρήματα To θα assist συνυπολογιστούν our στην αξιολόγηση κάθε περίπτωσης για τη λήψη των clients απαραίτητων capture μέτρων από τον εργοδότη με σημαντικότερο φυσικά the την intricacies καταγγελία of της σύμβασης εργασίας των παραβατών. business Ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση συγκεκριμένων περιπτώσεων θα έχουν environment η θέση του εργαζομένου, η έκταση της παράβασης και οι πιθανές κυρώσεις, ο βαθμός υπαιτιότητας, καθώς και η προηγούμενη γνώση (και ιδιαίτερα εκπαίδευση) επί της Πολιτικής Ανταγωνισμού του εργοδότη.

69 Σας ευχαριστούμε

70 Εσωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού ( antitrust audit ): στόχευση, τεχνική ελέγχου, οργανωτικές αρχές, νομικές επιπλοκές

Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα

Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα Τάκης Κακούρης, Δικηγόρος, Ζέπος & Γιαννόπουλος www.zeya.com Επισκόπηση εξελίξεων (2013-2014) 158 αποφάσεις της Αρχής το 2013

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Ευθύμιος Μπουρτζάλας Ειρήνη Αντύπα 6 Απριλίου 2012 AUSTRALIA BELGIUM CHINA FRANCE GERMANY HONG KONG SAR

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................17 Ι - ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ................................19

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs)

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, Msc Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, ΚΑΠΕ Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 25 Νοεμβρίου 2008 Η πρακτική της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεοντολογία και Επαγγελματισμός Σύνολο δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Περιεχόμενα 2 Βασικές έννοιες Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάλυση Επικινδυνότητας Πλαίσιο Διοίκησης Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ CLOUD

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ CLOUD ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ CLOUD ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΙΝΑ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LL.M ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Προσωπικά Δεδοµένα «κάθε πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με ορισμένα καθήκοντα του Λειτουργού Συμμόρφωσης ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Περί τίνος πρόκειται Κατά NIST πρόκειται για ένα μοντέλο που ενεργοποιεί ευχερή, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ο κανονισµός ξυλείας 995/2010 της Ε.Ε. καθιστά αδίκηµα την διοχέτευση παράνοµης ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην αγορά της ΕΕ,. Με τον κανονισµό θεσπίζονται υποχρεώσεις για όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 5-21 Νοεμβρίου 2013 Από το έτος 2006 και αμέσως μετά την έκδοση της Πράξεως του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ) 2577, το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της ΕΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. 032866312 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Δρώμενα από τη συμμετοχή στην Μεσογειακή Έκθεση Ελιάς και Ελαιολάδου «Ελαιοτεχνία» 16-18 Απριλίου 2010. Πρακτικά της συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΘΕΣΗ COMP/39771 - Restrictions concerning ELT books

ΥΠΟΘΕΣΗ COMP/39771 - Restrictions concerning ELT books ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΘΕΣΗ COMP/39771 - Restrictions concerning ELT books ANTITRUST PROCEDURE Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της Επιτροπής Αρθρο 7 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου 12 Δεκεμβρίου 2013 ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Κατανόηση Βασικών Αρχών Μάνατζμεντ & Λήψη Αποφάσεων. 2.Κατανόηση Συστήματος Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα