Εσωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού ( antitrust audit ): στόχευση, τεχνική ελέγχου, οργανωτικές αρχές, νομικές επιπλοκές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εσωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού ( antitrust audit ): στόχευση, τεχνική ελέγχου, οργανωτικές αρχές, νομικές επιπλοκές"

Transcript

1 Εσωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού ( antitrust audit ): στόχευση, τεχνική ελέγχου, οργανωτικές αρχές, νομικές επιπλοκές

2 Εισαγωγή

3 Εισαγωγή (3/69) Τι είναι ο εσωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού; To assist our To provide Σύγχρονο, ευέλικτο εργαλείο προληπτικής clients capture top quality συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τους the intricacies of comprehensive κανόνες ανταγωνισμού. legal and Πρόσφατα, έχει εξελιχθεί σε μία business tax advice πολυσύνθετη και εξειδικευμένη άσκηση που απαιτεί καλό συγχρονισμό, environment εκ των προτέρων εξοικείωση των νομικών συμβούλων των επιχειρήσεων με τις ιδιαιτερότητές του, αλλά και ακριβή στόχευση.

4 Εισαγωγή (4/69) Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: To provide Εκκινεί με top ιδία quality πρωτοβουλία της επιχείρησης comprehensive Αναφέρεται legal στο χρονικό and διάστημα πριν την έναρξη διαδικασίας για παραβάσεις tax advice των άρθρων 1, 2 Ν. 3959/2011 ή/και 101, 102 ΣΛΕΕ Εντάσσεται στα πλαίσια της τακτικής λειτουργίας συμμόρφωσης (compliance function) της επιχείρησης ή εξυπηρετεί το στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης όταν πιθανολογούνται παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού

5 Εισαγωγή (5/69) Σε ποιες ερωτήσεις απαντά η σημερινή παρουσίαση: Ποιος διεξάγει τον εσωτερικό έλεγχο; Πώς ορίζεται το εύρος του ελέγχου; Για ποιο λόγο εκκινούμε τον έλεγχο; Τι ακριβώς (ποιες μορφές πιθανής παράβασης) ερευνούμε; Ποιον ερευνούμε; Με ποιο τρόπο θα διεξάγουμε τον έλεγχο και ποια μορφή αυτός θα λάβει; Ποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες απαιτούνται πριν την εκκίνηση και για τον ορθολογικό σχεδιασμό του εσωτερικού ελέγχου;

6 Εισαγωγή (6/69) Σε ποιες ερωτήσεις απαντά η σημερινή παρουσίαση: Ποια τα (εναλλακτικά) διαδικαστικά στάδια του ελέγχου; Ποια τα όρια του ελέγχου: προσκρούει η διεξαγωγή του σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, και κυρίως στο ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων; Τίθενται ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων της επιχείρησης στα πλαίσια της οποίας εκκινεί η διαδικασία; Με ποιο τρόπο είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν πρακτικά τα ευρήματα που θα προκύψουν από τον έλεγχο;

7 Ενέργειες πριν από τη διεξαγωγή του ελέγχου

8 1. Επιλογή Νομικού Συμβούλου (8/69) Εσωτερικός Νομικός Σύμβουλος ή Εξωτερικός Νομικός Σύμβουλος Δεν ισχύει η αρχή της προστασίας του απορρήτου της επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρων και πελατών Ενδεχόμενος Κίνδυνος Υποκειμενικότητας Πιο περιορισμένη δυνατότητα υποστήριξης τους ελέγχου Ισχύει η αρχή της προστασίας του απορρήτου της επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρων και πελατών Εξασφάλιση Αντικειμενικότητας Περισσότεροι δικηγόροι και δικηγόροι διαφορετικών ειδικοτήτων για την υποστήριξη του Ελέγχου Διορισμός από Ευρωπαϊκό Συντονιστικό Γραφείο

9 2. Επιλογή software provider (9/69) Ο έλεγχος γίνεται κατά βάση ηλεκτρονικά Συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής παρόχου To assist our To provide Ιδιότητες λογισμικού και προηγμένα forensic tools clients capture top quality Δυνατότητα the πραγματοποίησης intricacies of εργασιών comprehensive σε διασυνοριακό the επίπεδο Greek (cross-border) legal and Εξασφάλιση ασφαλούς business απομακρυσμένης tax advice πρόσβασης σε environment ελεγκτές Υπογραφή συμφωνιών εμπιστευτικότητας (NDA)

10 3. Σχεδιασμός του ελέγχου (10/69) Χρονική διάρκεια Για το υπό έλεγχο υλικό σημείο αναφοράς κατά κανόνα η πενταετία Παράταση του To assist our To provide χρονικού διαστήματος έρευνας σε περιπτώσεις διαρκών παραβιάσεων clients capture top quality ή όπου τίθενται ζητήματα παραγραφής Η διάρκεια του ελέγχου καθεαυτή εξαρτάται the intricacies από ποικίλους of comprehensive παράγοντες (κατά μέσο όρο έξι μήνες) legal and business Γεωγραφικό εύρος tax advice environment Σημαντική παράμετρος όταν ο έλεγχος είναι κεντρικά σχεδιασμένος Προτεραιότητα στις αγορές - κλειδιά

11 3. Σχεδιασμός του ελέγχου (11/69) Τι ψάχνουμε; Έμφαση σε συγκεκριμένες παραβιάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού Κατά κανόνα επαγγελματικά και υπηρεσιακά To assist (όχι our προσωπικά) αρχεία Κατηγορίες εγγράφων To provide με ιδιαίτερο ενδιαφέρον: clients capture Πρακτικά top συναντήσεων quality ενώσεων επιχειρήσεων the intricacies of Υλικό comprehensive που περιέχει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες ανταγωνιστών legal and (π.χ., τιμοκατάλογοι, πολιτικές εκπτώσεων) Ηλεκτρονικές business tax advice επικοινωνίες ( ) με προμηθευτές και πελάτες Συμβάσεις (με προμηθευτές και πελάτες environment ή ακόμα και ανταγωνιστές) Εσωτερικά έγγραφα που αποτελούν συγκλίνουσες αποδείξεις για την παράβαση Ημερολόγια, ηλεκτρονικές ατζέντες (outlook calendar)

12 3. Σχεδιασμός του ελέγχου (12/69) Ποιους ψάχνουμε; Προτείνεται η επιλογή υπαλλήλων από όλες τις πιθανές θέσεις στην ιεραρχία της ελεγχόμενης εταιρείας To assist our Διευθυντικά To στελέχη provide clients capture Πιθανότερο top quality να έχουν απευθείας επαφές με ανταγωνιστές the intricacies of συνήθως comprehensive εκπροσωπούν την εταιρεία σε συλλογικά όργανα π.χ., ενώσεις επιχειρήσεων legal and Πηγή πληροφοριών business tax advice για τις στρατηγικές και πολιτικές της εταιρείας environment Υπάλληλοι και άλλοι εργαζόμενοι Απευθείας επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες Πηγή πληροφοριών για την εφαρμογή των πολιτικών της εταιρείας στην πράξη

13 3. Σχεδιασμός του ελέγχου (13/69) Κατά το σχεδιασμό του ελέγχου, θα πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή σε πιθανά ζητήματα εργατικού δικαίου και προστασίας To assist προσωπικών our δεδομένων! To provide clients capture top quality the intricacies of comprehensive legal and business tax advice environment

14 4. Έναρξη της διαδικασίας (14/69) Εκ των προτέρων χαρτογράφηση όλων των σταδίων του ελέγχου (επιτόπιος έλεγχος / συνεντεύξεις κτλ.), των προσώπων-κλειδιά και ανάλυση κινδύνων. Η αλληλουχία των σταδίων αυτών είναι δυνατόν όμως να τροποποιηθεί στην πράξη, ανάλογα με τις προϊούσες ανάγκες του ελέγχου To assist our Συνεννόηση με τα κατάλληλα στελέχη clients (π.χ., capture από το νομικό τμήμα) για τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό the intricacies της of διαδικασίας Προσδιορισμός των κατάλληλων προσώπων, στα οποία θα δίνονται οι επιμέρους αναφορές, και των προσώπων, business τα οποία θα αποτελούν τους τελικούς αποδέκτες αυτών: συνήθως, environment δικηγορική εταιρεία που παρέχει στην υπό έλεγχο επιχείρηση συμβουλευτικές υπηρεσίες (μάλλον παρά ο εσωτερικός νομικός σύμβουλος ή το νομικό τμήμα της επιχείρησης) Ανακοίνωση στους εργαζομένους vs. απαραίτητο το στοιχείο του αιφνιδιασμού

15 Ενέργειες κατά τη διάρκεια του ελέγχου

16 1. Επιμέρους στάδια του ελέγχου (16/69) Η προσέγγιση είναι διερευνητική και κατά περίπτωση διαμορφώνει τα ακόλουθα στάδια του εσωτερικού ελέγχου: To assist our To provide clients capture top quality the intricacies of Σημείο έναρξης comprehensive o ηλεκτρονικός έλεγχος Κλιμάκωση legal του ηλεκτρονικού and ελέγχου γύρω business από συγκεκριμένη tax advice θεματική environment Διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης Συνεντεύξεις με εργαζομένους

17 2. Ηλεκτρονικός έλεγχος (e-review) (17/69) To provide top quality comprehensive legal and ηλεκτρονικών εγγράφων tax advice To assist our clients capture the intricacies of business Χρήση κατάλληλων key words για τον εντοπισμό των κατάλληλων environment Χρήση τεχνολογικών δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες πλατφόρμες e-discovery Predictive coding Εργαλεία αναζήτησης

18 3. Αποστολή περιοδικών progress report (18/69) Ξεχωριστή ανάλυση κάθε ευρήματος Κωδικός αριθμός ταυτοποίησης To assist our To provide Είδος εγγράφου και ημερομηνία clients capture top quality Σύντομη περιγραφή (τίτλος, περιεχόμενο, the intricacies αποστολείς of και αποδέκτες comprehensive κλπ) legal and Αξιολόγηση και περαιτέρω σχολιασμός (κατηγοριοποίηση business του ευρήματος tax ως low advice risk, medium risk, environment high risk Συχνότητα αποστολής ανάλογη με τις απαιτήσεις του ελέγχου

19 3. Αποστολή περιοδικών progress report (19/69) Κωδικός Αριθμός F ( ) Είδος / Ημερομηνία Περιγραφή Ζήτημα Αξιολόγηση Risk Μήνυμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με ένα συνημμένο αρχείο Word και ένα συνημμένο αρχείο PDF και ημερομηνία αποστολής 15 Μαρτίου Η εν λόγω επικοινωνία, με τίτλο «ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ] Μάρτιος 2010» εστάλη από τον [εργαζόμενο Α] στον To provide top [εργαζόμενο quality Γ]. comprehensive συνημμένα τα οποία legal χονδρικής and ενός ανταγωνιστή. tax advice [εργαζόμενο Β] και τον Περιλαμβάνει δύο (2) αναφέρονται σε τιμές Οι τίτλοι των συνημμένων είναι «ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ] ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010» και «ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ] ΜΑΡΤΙΟΣ 2010». Πιθανή οριζόντια παραβίαση (ανταλλαγή εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών) Η αλληλουχία της επικοινωνίας καταδεικνύει ότι εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες (δηλαδή ο τιμοκατάλογος ανταγωνιστή) προωθήθηκε στον [εργαζόμενο Α] από έναν To assist our clients capture the intricacies of Μαρτίου business environment τρίτο, [εργαζόμενο του πελάτη]. Το πρώτο e- mail της εν λόγω επικοινωνίας είχε σταλεί στον [εργαζόμενο του πελάτη] από [εργαζόμενο του ανταγωνιστή] στις 12 Τα επιμέρους δεν περιλαμβάνουν κατά τα λοιπά συνοδευτικό κείμενο. Ο συνημμένος τιμοκατάλογος έχει ημερομηνία Μαρτίου 2010 το γεγονός αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι οι πληροφορίες που περιέχει αφορούν παρόντα χρόνο. Δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ανταλλαγής πληροφοριών μέσω ενός συστήματος «hub & spoke». medium

20 4. Στον τόπο του πιθανού «εγκλήματος» (20/69) Assuming that MT decides to gift to MaT part of the shares in Neptune, MT should safeguard her interests in Neptune against unpredictable (and remote) events. Such interests include Φιλικό securing ύφος Συνεντεύξεις control on: Πριν ή μετά τον έλεγχο εγγράφων; Ποια η σημασία της συνέντευξης; Πολλές συνεντεύξεις παράλληλα; Μέθοδος, ύφος και περιεχόμενο συνέντευξης Καλή προετοιμασία ερωτήσεων Επανάληψη ορισμένων ερωτήσεων - επιμονή σε συγκεκριμένα ζητήματα Διασταύρωση επαλήθευση απαντήσεων Καταγραφή σημειώσεων Δεν πρέπει να επικοινωνούνται οι προβληματισμοί προς τον συνεντευξιαζόμενο

21 4. Στον τόπο του πιθανού «εγκλήματος» (21/69) Assuming that MT decides to gift to MaT part of the shares in Neptune, MT should safeguard her interests in Neptune against unpredictable (and remote) events. Such interests include securing control on: Έλεγχος Εγγράφων Ποια έγγραφα ελέγχονται (πρακτικά, συμβάσεις, εσωτερικά έγγραφα, ημερολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις); Μέθοδος, ύφος και περιεχόμενο ελέγχου Εξονυχιστική μελέτη των εγγράφων Ερωτήσεις αναλυτικές σε κάθε έγγραφο που μπορεί να εγείρει θέματα Διασταύρωση απαντήσεων με συναφείς απαντήσεις που δόθηκαν κατά τη συνέντευξη Καταγραφή προβληματισμών που προκύπτουν Δεν πρέπει να επικοινωνούνται οι προβληματισμοί προς το στέλεχος

22 5. Διεξαγωγή τελικών συνεντεύξεων (interviews) (22/69) Σκοπός Παροχή διευκρινήσεων σε σχέση με «προβληματικά» ευρήματα και «γκρίζες» περιοχές Εξακρίβωση τυχόν πρόθεσης παραβίασης To assist των διατάξεων our περί ανταγωνισμού και των συνθηκών υπό clients τις οποίες capture συμμετείχαν σε τυχόν παραβατική συμπεριφορά the intricacies of Προετοιμασία business Επιλογή των κατάλληλων συνεντευξιαζομένων environment ανάλογα με την εμπλοκή τους στα (ιδίως high risk ) ευρήματα και τη συχνότητα της εμπλοκής αυτής Δημιουργία εξατομικευμένων ερωτηματολογίων

23 5. Διεξαγωγή τελικών συνεντεύξεων (interviews) (23/69) Διαδικασία συνεντεύξεων Υπογραφή ενημερωτικού εγγράφου (information notice) από κάθε συνεντευξιαζόμενο To assist our Γενικές και ειδικές ερωτήσεις χωρίς προσκόλληση clients capture στη σειρά των ερωτηματολογίων the intricacies of Τήρηση πρωτοκόλλου συνεντεύξεων και πρακτικών Ενέργειες μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων business Εκ νέου συνάντηση με τους συνεντευξιαζόμενους environment (follow-up) για την αποτίμηση της διαδικασίας Αξιολόγηση ευρημάτων

24 Ενέργειες μετά τη διεξαγωγή του ελέγχου

25 1. Τελική έκθεση ελέγχου (25/69) Στόχευση συνθετική αξιολόγηση To assist των our επιμέρους ασκήσεων που clients έλαβαν capture χώρα στο πλαίσιο του ελέγχου the intricacies of εστίαση και προσανατολισμός στις υπό εξέταση πιθανές business παραβιάσεις environment Επισήμανση ότι η έκθεση είναι εμπιστευτική και απόρρητη

26 1. Τελική έκθεση ελέγχου (26/69) Δομή Περίληψη των κυριότερων συμπερασμάτων του ελέγχου (executive summary) To assist our Απαρίθμηση των επιμέρους σταδίων του clients ελέγχου capture Κατηγοριοποιημένη ανάλυση (ανά πιθανή the intricacies παραβίαση) of Κυριότερα ευρήματα από τον ηλεκτρονικό και επιτόπιο έλεγχο και business environment απαντήσεις συνεντευξιαζομένων Εντοπισμός μοτίβων συμπεριφοράς Νομική αξιολόγηση ευρημάτων Συμπεράσματα και προτάσεις για χάραξη στρατηγικής Χρήση παραρτημάτων (π.χ., αναλυτική παράθεση μεμονωμένων ευρημάτων, βοηθητικά διαγράμματα και στατιστικά στοιχεία)

27 2. Αξιολόγηση κινδύνου και κατηγοριοποίηση (27/69) Με την ολοκλήρωση του εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται στρατηγική αξιολόγηση των ευρημάτων. Τα ευρήματα κατηγοριοποιούνται σε μία κλίμακα low, medium και high risk ή αλλιώς σε: Εν δυνάμει ανησυχητικά ευρήματα (low risk) Προβληματικά ευρήματα (medium risk) Επικίνδυνα ευρήματα (high risk) To assist our clients capture the intricacies of business environment

28 2. Αξιολόγηση κινδύνου και κατηγοριοποίηση (28/69) Εν δυνάμει ανησυχητικά ευρήματα (low risk): Τα ευρήματα αυτά είναι μάλλον απίθανο να θεμελιώσουν αφ To assist our εαυτών ασυμβατότητα με τους κανόνες ανταγωνισμού, δεν clients capture εγκυμονούν κατ αρχήν κινδύνους για την εταιρεία και από μόνα the intricacies of τους δεν είναι ικανά να αποτελέσουν αιτία κυρώσεων από την πλευρά της Επιτροπής Ανταγωνισμού. business Πρόκειται για ευρήματα που δύναται να environment αποτελέσουν το έναυσμα και σε ενδεχόμενο έλεγχο της Επιτροπής να σταθούν αφορμή για βαθύτερο έλεγχο και αναζήτηση επιπλέον στοιχείων (λ.χ. παρακολούθηση πορείας «φθηνών» παράλληλων εισαγωγών προϊόντων).

29 2. Αξιολόγηση κινδύνου και κατηγοριοποίηση (29/69) Προβληματικά ευρήματα (medium risk): To assist our clients capture the intricacies of business Τα ευρήματα αυτά εγκυμονούν κινδύνους environment για την επιχείρηση, ιδίως σε συνδυασμό με οικονομικά ή άλλα στοιχεία π.χ. μαρτυρίες στελεχών της, που μπορεί να αποτελούν ενδείξεις ή και να αποδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά.

30 2. Αξιολόγηση κινδύνου και κατηγοριοποίηση (30/69) Συνήθως, πρόκειται για ευρήματα που, από νομική άποψη, κατατάσσονται σε «γκρίζες» ζώνες. To assist our Εν ολίγοις, αν και μπορούν να ερμηνευθούν clients ως παράβαση capture κανόνων δικαίου του ανταγωνισμού, καταλείπουν the περιθώρια intricacies υπεράσπισης of ενώπιον της αρχής ανταγωνισμού με βάση την the έως Greek τώρα ευρωπαϊκή και ελληνική νομολογία. business environment Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να προεξοφληθεί εκ προοιμίου θετική έκβαση για την επιχείρηση, ιδίως αν στην πορεία η αρχή ανταγωνισμού εντοπίσει συγκλίνοντα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. συνομιλία με πελάτες λιανικής αναφορικά με τον τρόπο εξασφάλισης περιθωρίου κέρδους τους).

31 2. Αξιολόγηση κινδύνου και κατηγοριοποίηση (31/69) Επικίνδυνα ευρήματα (high risk): To assist our clients capture Τα ευρήματα αυτά είναι στην κορυφή της κλίμακας. the intricacies Πρόκειται of για ευρήματα που αφ εαυτών θεμελιώνουν ευθεία the παράβαση Greek των κανόνων του ανταγωνισμού και ενδεχόμενος εντοπισμός business τους από την Επιτροπή ανταγωνισμού θα σημάνει τη βέβαιη environment επιβολή κυρώσεων, χωρίς να απαιτείται, για το σκοπό αυτό, συνεκτίμηση συγκλινόντων αποδεικτικών ευρημάτων (corroborative evidence). Κλασικό παράδειγμα η ανταλλαγή, μεταξύ ανταγωνιστών εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών αναφορικά με μελλοντικές τιμές χονδρικής, μελλοντικούς όρους συναλλαγής με πελάτες, κλπ.

32 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (32/69) To assist our Η χάραξη στρατηγικής clients capture διαφέρει σε ένταση the και intricacies σε σχεδιασμό of ανάλογα με τα the ευρήματα Greek που θα προκύψουν business environment

33 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (33/69) Σχέδιο για αντιμετώπιση εν δυνάμει ανησυχητικών ευρημάτων: Τροποποίηση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς To assist ώστε our να αποσοβούνται ακόμη και οι ελάχιστοι κίνδυνοι clients ασυμβατότητάς capture της με τους κανόνες ανταγωνισμού (λ.χ. η παύση παρακολούθησης της ροής the intricacies of των παράλληλων εισαγωγών). Έλεγχο και επικαιροποίηση των εκπαιδευτικών business εργαλείων συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού σε συνδυασμό environment με επιμορφωτικά σεμινάρια. Εσωτερικούς και στοχευμένους ελέγχους μικρότερης κλίμακας.

34 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (34/69) Σχέδιο για αντιμετώπιση προβληματικών ευρημάτων: Άμεση παύση και αλλαγή της προβληματικής To συμπεριφοράς assist our όπου αυτό είναι δυνατόν, π.χ. τροποποίηση συμβάσεων, clients δημόσια capture αποστασιοποίηση σε επικοινωνίες ( public distancing ), κλπ. the intricacies of Άμεση εφαρμογή διαδικασιών για τη συμμόρφωση με το δίκαιο του ανταγωνισμού, π.χ. εισαγωγή εσωτερικών διαδικασιών business και κανονισμών, σεμινάρια και εκπαίδευση του προσωπικού. environment Το σχέδιο αυτό δεν αποσοβεί το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων για το παρελθόν, ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει ελαφρυντική περίσταση για τον υπολογισμό του ποσού των κυρώσεων αυτών.

35 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (35/69) Σχέδιο για αντιμετώπιση επικίνδυνων ευρημάτων: Άμεση παύση και αλλαγή της προβληματικής To συμπεριφοράς assist our όπου αυτό είναι δυνατόν, π.χ. τροποποίηση συμβάσεων. clients capture the intricacies of Άμεση εφαρμογή διαδικασιών για τη συμμόρφωση με το δίκαιο του ανταγωνισμού, π.χ. εισαγωγή εσωτερικών διαδικασιών και κανονισμών, σεμινάρια και εκπαίδευση του προσωπικού. business environment Εξέταση υποβολής αίτησης επιείκειας ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού (στο μέτρο που οι ισχύοντες κανόνες επιτρέπουν την υποβολή αυτή, για παράδειγμα στην περίπτωση των οριζόντιων συμπράξεων).

36 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (36/69) Τι είναι η αίτηση επιείκειας; Η αίτηση επιείκειας είναι ένα εργαλείο - κίνητρο To που assist προβλέπεται our απευθείας από το νόμο (άρθρ. 25 παρ. 8 Ν. 3959/2011) clients capture και δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία που έχει υποπέσει σε ορισμένες παραβατικές the intricacies of συμπεριφορές να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να «ομολογήσει» την παράβαση και υπό προϋποθέσεις να εξασφαλίσει «ασυλία» ή μειωμένα πρόστιμα. business environment Η αίτηση επιείκειας υποβάλλεται μόνο για «οριζόντιες» παραβάσεις, δηλαδή για παραβάσεις που γίνονται σε συνεννόηση με ανταγωνιστές (π.χ. καρτέλ ή άλλες οριζόντιες συμπράξεις με ανταγωνιστές) και όχι για κάθετες παραβάσεις (π.χ. με πελάτες ή προμηθευτές).

37 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (37/69) Για να θεωρηθεί πλήρης και αξιολογήσιμη, η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει απτές αποδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς (δηλαδή «εν δυνάμει ανησυχητικά» και «προβληματικά» To assist ευρήματα our δεν αρκούν). clients capture Για πλήρη απαλλαγή από πρόστιμα απαιτείται the intricacies από την εταιρεία of να προσκομίσει πρώτη στοιχεία που δεν έχει η the Επιτροπή Greek Ανταγωνισμού και που να αποδεικνύουν την παραβατική συμπεριφορά. business environment Για μειωμένα πρόστιμα (έως και 50%) απαιτείται από την εταιρεία να προσκομίσει στοιχεία με σημαντική «επιπρόσθετη» αποδεικτική αξία.

38 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (38/69) Όταν ένας έλεγχος εντοπίζει τόσο οριζόντιες παραβιάσεις (π.χ. καρτέλ), όσο και κάθετες παραβιάσεις (π.χ. RPM), η αξιολόγηση της δυνατότητας υποβολής αίτησης επιείκειας To ως assist προς τις our οριζόντιες παραβιάσεις θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη clients ότι ενδέχεται capture να εγερθούν υποψίες της Επιτροπής και ως προς τις κάθετες! the intricacies of Εάν έχει κινηθεί διαδικασία από την Ευρωπαϊκή business Επιτροπή (και όχι από την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού) υπάρχει environment και η εναλλακτική «διευθέτησης διαφορών» βάσει της οποίας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και έναντι «ομολογίας», δύναται να μειωθεί το ποσό του προστίμου (Κανονισμός 773/2004, όπως έχει τροποποιηθεί).

39 Παραδείγματα ευρημάτων και αξιολόγησης αυτών

40 1. Συμπράξεις Τυπολογία ευρημάτων (40/69) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες ( ) με ανταγωνιστές To assist our clients capture Επιστολές ή επικοινωνίες κάτω από το the intricacies of λογότυπο ένωσης επιχειρήσεων business αναπροσαρμογή των χονδρικών τιμών [του προϊόντος] ως εξής: environment «Εν συνεχεία της χθεσινής πανελλήνιας σύσκεψης αποφασίστηκε η Super Market 2 EUR/kg, Αντιπρόσωποι 1,5 EUR/kg κλπ. Οι παρακάτω τιμές είναι οι κατώτατες και θα ισχύσουν από Δευτέρα 25/9. Την Πέμπτη 28/9 θα γίνει συνάντηση των Εμπορικών Διευθυντών για να διαπιστωθεί η εφαρμογή των νέων τιμών» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 563/VII/2013)

41 1. Συμπράξεις Τυπολογία ευρημάτων (41/69) Πρακτικά συναντήσεων «Τη Δευτέρα 31 Μαΐου και ώρα , στη [.], στο Ξενοδοχείο [.], πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων των [ανταγωνιστών] [Α], [Β], [Γ], [Δ] και [Ε]. Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν, οι βασικοί άξονες της στρατηγικής για το επόμενο διάστημα θα πρέπει να είναι ενόψει της επιδότησης της ποσόστωσης των παραγωγών και της αναμενόμενης μείωσης των τιμών σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. να γίνει προσπάθεια συγκράτησης των τιμών στη χώρα μας και αντιστροφής των ανοδικών τάσεων, προκειμένου να μην περιοριστεί η ανταγωνιστικότητα του [προϊόντος]» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 369/VI/2009) Χειρόγραφες σημειώσεις To assist our clients capture the intricacies of business environment Επισημάνσεις προς τρίτα μέρη Σε κατάσταση κρατήσεων εκδηλώσεων ξενοδοχείου: «ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ: [ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ] SHOULD NOT BE MENTIONNED ANYWHERE IN THE HOTEL!!!» (277/ΙV/2005)

42 1. Συμπράξεις Τυπολογία ευρημάτων (42/69) Σημειώσεις σε προσωπική ηλεκτρονική ατζέντα (calendar) Ανταγωνιστής Α, Ανταγωνιστής Β, blocked Γραφεία Ανταγωνιστή Managing Director To assist our clients capture the intricacies of business environment Ανταγωνιστής Α, Ανταγωνιστής Β, confirmed Managing Director

43 1. Συμπράξεις Τυπολογία ευρημάτων (43/69) Απευθείας επικοινωνίες μεταξύ ανταγωνιστών από της οποίες συνάγεται πρόθεση για κατανομή προσφορών σε διαγωνισμούς (bid rigging) To assist our «Στη συνέχεια της συνάντησης μας στο γραφείο clients μου, παρουσία capture των στελεχών μου κ.κ. [ ] και [ ] και του δικού σας στελέχους κ. [ ] και της συμφωνίας την the intricacies of οποία εμείς είχαμε για τον διαγωνισμό της [ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ], τα στελέχη σας κ.κ. [ ] και [ ] επισκέφθηκαν τα κεντρικά μας the γραφεία Greek και είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν, την κάλυψη την οποία business είχαμε δώσει στην [ΕΤΑΙΡΕΙΑ], όσον αφορά διάφορους πελάτες και πιο ειδικά environment στους [Α], [Β], [Γ], [Δ] κ.α. Ως εκ τούτου, περιμένω να λάβουμε την ίδια κάλυψη από εσάς για την [ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ], όπως μου είχατε υποσχεθεί προσωπικά εσείς» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 325/V/2007)

44 1. Συμπράξεις Αξιολόγηση (44/69) Εξ αντικειμένου (per se) παραβίαση των 1 Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις (εναρμονισμένες πρακτικές) η συχνότητα της επαφής με ανταγωνιστές, το περιεχόμενο της To assist επικοινωνίας our με αυτούς, η συνεκτίμηση συγκλινουσών αποδείξεων clients και η συνδρομή capture «αντικειμενικού» στοιχείου (ομοιόμορφη the συμπεριφορά intricacies of των ανταγωνιστών στην αγορά) συνηγορεί υπέρ the της εξ Greek αντικειμένου παραβίασης. business environment Οριζόντιος περιορισμός του ανταγωνισμού. Περιορισμός ιδιαίτερης σοβαρότητας και απαξίας προτεραιότητα στην πολιτική ανταγωνισμού.

45 2. Hub & spoke Tυπολογία ευρημάτων (45/69) Συστηματική λήψη πληροφοριών από προμηθευτές ή πελάτες (που με τον τρόπο αυτό λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας) Τιμές χονδρικής / τιμοκατάλογοι ανταγωνιστών Πληροφορίες για εκπτώσεις ή άλλους εμπορικούς To assist our όρους ανταγωνιστών clients capture Χαρακτηριστικά σχετικών επικοινωνιών the intricacies of Σχετικά πρόσφατες (λαμβάνονται σε πραγματικό business χρόνο) Συχνότητα επικοινωνιών environment Εξατομικευμένο περιεχόμενο επικοινωνιών (στοιχεία αφορούν συγκεκριμένο ανταγωνιστή/ ανταγωνιστές) Πολλές φορές δεν αποκαλύπτεται η πηγή των πληροφοριών Γνώση του εμπιστευτικού χαρακτήρα (CONFIDENTIAL!!!)

46 2. Hub & spoke Tυπολογία ευρημάτων (46/69) ---Original Message--- From: Ανταγωνιστής Πελάτης Σάββατο, 20 Οκτωβρίου :30 ΑΜ Εταιρεία FW: Ενημερωτικό σημείωμα αρ. 28 Ανάλυση τιμής προϊόντων.xslx, Ενημερωτικό σημείωμα 28.pdf, Προϊοντικό σημείωμα Χ.pdf, Προϊοντικό σημείωμα Υ.pdf To assist our clients capture the intricacies of business environment προϊόντα προϊόντων X και Y

47 2. Hub & spoke Αξιολόγηση (47/69) Οριζόντιος περιορισμός του ανταγωνισμού. Οι εναρμονισμένες πρακτικές (ιδίως δια μέσου της ανταλλαγής εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών) παρουσιάζουν To περισσότερες assist our δυσχέρειες στον εντοπισμό τους σε σχέση με τις «συμβατικές» clients οριζόντιες capture συμπράξεις. Δύσκολα ανιχνεύσιμη η κοινή βούληση the των intricacies ανταγωνιστών of («υποκειμενικό» στοιχείο): έμφαση στην the κάθετη Greek διάσταση της ανταλλαγής πληροφοριών business Δυσχερής η θεμελίωση αιτιώδους συνδέσμου environment μεταξύ της επικοινωνίας ή της ανταλλαγής πληροφοριών δια μέσω τρίτων και του περιορισμού του ανταγωνισμού στην αγορά («αντικειμενικό» στοιχείο) Βλ. βαθμό διαφάνειας και εναλλακτικές δυνατότητες πληροφόρησης στη σχετική αγορά

48 3. Καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM) Τυπολογία ευρημάτων (48/69) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες ( ) To assist our clients capture the intricacies of business environment «Την Τετάρτη 12 Απριλίου έχει δοθεί ραντεβού τιμών σε επίπεδο χονδρικής + ΦΠΑ στα προϊόντα του συνημμένου αρχείου. Παρακαλώ αν σε κάποια από αυτά πουλάτε χαμηλότερα, να προσαρμόσετε τις τιμές έως την Τρίτη 11 Απριλίου» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 373/V/2007)

49 3. Καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM) Τυπολογία ευρημάτων (49/69) Public distancing: ειδική περίπτωση επικοινωνιών με πελάτες Ακολουθούν «παράπονα» πελατών που αναφέρονται σε τιμές Αποδεικνύουν εξοικείωση της εταιρείας με ζητήματα δικαίου του To assist our ανταγωνισμού clients capture the intricacies of business environment Πελάτης Εταιρεία

50 3. Καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM) Τυπολογία ευρημάτων (50/69) Εσωτερικά έγγραφα To assist our clients capture the intricacies of business environment

51 3. Καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM) Τυπολογία ευρημάτων (51/69) Συμβατικές ρήτρες «Η εταιρεία θα θέτει από καιρόν εις καιρό και μόνη της την λιανική τιμή σε τοπικό νόμισμα καθεμίας από τις εκδόσεις της στη γεωγραφική περιοχή. Ο πελάτης θα πληροφορείται εγγράφως τις αλλαγές τιμών πριν την ημερομηνία αλλαγής τους» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 455/V/2009) To assist our clients capture the intricacies of business environment «Οι τιμές στις οποίες ο Δικαιοδόχος θα διαθέτει περαιτέρω τα εμπορεύματα διαμορφώνονται καταρχήν ελεύθερα από αυτόν. Ωστόσο, ο Δικαιοδόχος περιορίζεται ως προς την ελευθερία διαμόρφωσης των τιμών του από την φήμη των εμπορευμάτων της σύμβασης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διατίθενται σε τόσο χαμηλές τιμές, ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπιστία και η φήμη του συστήματος. Εφόσον στο μέλλον επιτραπεί από τη νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού η δυνατότητα του Δικαιοπαρόχου να καθορίζει τις τιμές μεταπώλησης, συμφωνείται ότι ο Δικαιοπάροχος θα έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης». (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 580/VII/2013)

52 3. Καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM)-Αξιολόγηση (52/69) Εξ αντικειμένου (per se) παραβίαση των 1 Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. To assist our Κάθετος περιορισμός του ανταγωνισμού. clients capture the intricacies of Εύκολα εντοπίσιμη παραβίαση ένα και μόνο the εύρημα Greek αρκεί για να στοιχειοθετήσει την επιβολή προστίμου χωρίς business περαιτέρω διερεύνηση εάν η σχετική δέσμευση εφαρμόστηκε ή σε environment σχέση με το αποτέλεσμα που είχε στον ανταγωνισμό.

53 4. Περιορισμός παράλληλων εισαγωγών Τυπολογία ευρημάτων (53/69) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες ( ) From: Εργαζόμενος Α Sent: Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου :15 PM To: Διάφοροι εργαζόμενοι Cc: Άλλοι εργαζόμενοι Subject: FW: [ΠΕΛΑΤΗΣ] [ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ] partner προϊόν From: Εργαζόμενος Β Sent: Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου :45 PM To: Διάφοροι εργαζόμενοι Subject: FW: [ΠΕΛΑΤΗΣ] [ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ] partner προϊόν Did we take any actions towards Germany? Εργαζόμενος Α Regards, Εργαζόμενος B title

54 4. Περιορισμός παράλληλων εισαγωγών Τυπολογία ευρημάτων (54/69) Εσωτερικά έγγραφα To assist our Η τάση της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι να clients capture αντιμετωπίζει με καχυποψία εσωτερικές the intricacies of επικοινωνίες, από τις οποίες συνάγεται ότι μια εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά το παράλληλο εμπόριο, ιδίως business όταν ο περιορισμός των παράλληλων εισαγωγών environment εμφανίζεται ως στρατηγικός στόχος (π.χ., εσωτερική παρουσίαση με τίτλο «Παράλληλες εισαγωγές Σχέδιο Δράσης»)

55 4. Περιορισμός παράλληλων εισαγωγών Τυπολογία ευρημάτων (55/69) Συμβατικές ρήτρες To assist our clients capture the intricacies of business environment «Σε περίπτωση που διακινήσετε προϊόντα της εταιρείας μας που προέρχονται από τρίτους εισαγωγείς (παράλληλο εμπόριο), τότε θα πάψει να ισχύει η παρούσα συμφωνία στο σύνολό της» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 441/V/2009) «Μη διάθεση από τα καταστήματα σας προϊόντων παράλληλης εισαγωγής, ομοίων προς αυτά που διακινεί η εταιρεία μας που όμως δεν πληρούν τους όρους της Ελληνικής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος όρου, δεν θα αποδοθεί η προβλεπόμενη από το παρόν έκπτωση συλλογής προϊόντων» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 453/V/2009)

56 5. Περιορισμός παράλληλων εισαγωγών Αξιολόγηση (56/69) To assist our clients capture the intricacies of Εξ αντικειμένου (per se) παραβίαση των business 1 Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού environment Κάθετος περιορισμός του ανταγωνισμού

57 Εσωτερικοί έλεγχοι & προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων: στάθμιση αντικρουόμενων συμφερόντων

58 1. Νομοθετικό & κανονιστικό πλαίσιο (58/69) Νόμος 2472/1997 (βασικός νόμος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) Οδηγία 115/2001 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων μέσα στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης To assist our clients capture the intricacies of business environment

59 1. Νομοθετικό & κανονιστικό πλαίσιο (59/69) Μη δεσμευτικές απόψεις της Ομάδας Εργασίας Αρ. 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ Γνώμη 1/2006 της Ομάδας Εργασίας της To 1ης assist Φεβρουαρίου our 2006 που αφορά τις εσωτερικές διαδικασίες clients καταγγελίας capture δυσλειτουργιών στους τομείς της λογιστικής, των εσωτερικών the intricacies of λογιστικών ελέγχων, των ελέγχων λογαριασμών, της καταπολέμησης της δωροδοκίας και του τραπεζικού και οικονομικού εγκλήματος business Αναμένεται έκδοση αντίστοιχης απόφασης environment της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έγγραφο εργασίας της Ομάδας Εργασίας της 29ης Μαΐου 2002 για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας

60 2. Καθορισμός υπεύθυνου επεξεργασίας (60/69) Μητρική εταιρεία από κοινού Υπεύθυνη Επεξεργασίας ή Εκτελούσα την Επεξεργασία Ελληνική θυγατρική εταιρεία Υπεύθυνη Επεξεργασίας Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών (software provider & εξωτερικός νομικός σύμβουλος) Εκτελούντες την επεξεργασία

61 3. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων (61/69) Ενημέρωση των εργαζομένων Κυρίως μέσω υιοθέτησης πολιτικής της επιχείρησης δυνάμει της οποίας οι εργαζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με την διεξαγωγή To assist εσωτερικών our ελέγχων. Η πολιτική θα πρέπει να περιλαμβάνει κυρίως clients πληροφορίες capture σχετικά με τα εξής: the intricacies of Συγκεκριμένες περιστάσεις που δικαιολογούν τον έλεγχο και το εύρος και business την εμβέλεια του Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της μεθόδου environment ελέγχου Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων Πρόσωπα στα οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα Ύπαρξη και τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης

62 3. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων (62/69) Αν δεν περιλαμβάνεται επαρκής ενημέρωση σε πολιτική της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται σε κάθε περίπτωση To assist διεξαγωγής our ελέγχου. Κρίσιμο ζήτημα clients ο χρόνος capture ενημέρωσης. the intricacies of Μετά τον έλεγχο, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα business ατομική ενημέρωση εργαζομένου εφόσον συλλέχθηκαν εναντίον environment του επιβαρυντικές πληροφορίες. Υλικό που έχει συλλεχθεί χωρίς ενημέρωση των εργαζομένων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον τους!!!

63 3. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων (63/69) Συγκατάθεση των εργαζομένων δεν απαιτείται Τήρηση των αρχών της αναγκαιότητας και αναλογικότητας Κατά κανόνα είναι επιτρεπτός ο έλεγχος To όταν assist υπάρχουν our ενδείξεις παρατυπιών clients capture Απαγόρευση γενικής, προληπτικής και συστηματικής έρευνας the intricacies of των s Περιορισμός του ελέγχου σε συγκεκριμένους εργαζομένους των οποίων η θέση εργασίας είναι συνυφασμένη business με το αντικείμενο της έρευνας environment Απαγόρευση ελέγχου των s των εργαζομένων που αποστέλλονται μέσω προσωπικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (π.χ. yahoo, hotmail) και προτροπή χρήσης αυτών για προσωπικής φύσης αλληλογραφία Περιορισμός του ελέγχου των επαγγελματικών των εργαζομένων κυρίως με την χρήση λέξεων-κλειδιών

64 3. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων (64/69) Υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Δεν απαιτείται εκτός αν τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους ή To assist our διαβιβάζονται εκτός ΕΕ (σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να απαιτείται άδεια) clients capture Υπογραφή ρητρών ανάθεσης εκτέλεσης the της intricacies επεξεργασίας of με τους παρόχους υπηρεσιών και ειδικές διατάξεις the για Greek την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων (data business processing agreements) environment

65 Ζητήματα εργατικού δικαίου

66 1. Ενημέρωση/διαβούλευση με εκπροσώπους των εργαζομένων (66/69) Από την ελληνική νομοθεσία δεν προκύπτει υποχρέωση προηγούμενης To assist our ενημέρωσης/διαβούλευσης clients capture με τους εκπροσώπους των εργαζομένων (σωματεία ή the intricacies of συμβούλια εργαζομένων) για την επικείμενη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου. business environment

67 2. Συμμετοχή των εργαζομένων (67/69) Δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση των θεμάτων αυτών στην ελληνική εργατική νομοθεσία. Η υποχρέωση των εργαζομένων να συμμετάσχουν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια εσωτερικού ελέγχου απορρέουν από την γενική αρχή της πίστης του To εργαζομένου. assist our clients capture Αντίστοιχα, η διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου the intricacies από τον εργοδότη of πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με τις αρχές της καλής the πίστης Greek και αξιοπρέπειας (όχι πίεση ή απειλή). business environment Για σκοπούς απόδειξης, είναι σκόπιμο να τηρούνται πρακτικά των συνεντεύξεων και να υπογράφονται από τα μέρη.

68 3. Καταγγελία σύμβασης (68/69) Τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να οδηγήσουν σε στοιχειοθέτηση παραβάσεων από την πλευρά εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, τα σχετικά ευρήματα To θα assist συνυπολογιστούν our στην αξιολόγηση κάθε περίπτωσης για τη λήψη των clients απαραίτητων capture μέτρων από τον εργοδότη με σημαντικότερο φυσικά the την intricacies καταγγελία of της σύμβασης εργασίας των παραβατών. business Ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση συγκεκριμένων περιπτώσεων θα έχουν environment η θέση του εργαζομένου, η έκταση της παράβασης και οι πιθανές κυρώσεις, ο βαθμός υπαιτιότητας, καθώς και η προηγούμενη γνώση (και ιδιαίτερα εκπαίδευση) επί της Πολιτικής Ανταγωνισμού του εργοδότη.

69 Σας ευχαριστούμε

70 Εσωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού ( antitrust audit ): στόχευση, τεχνική ελέγχου, οργανωτικές αρχές, νομικές επιπλοκές

Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα

Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα Τάκης Κακούρης, Δικηγόρος, Ζέπος & Γιαννόπουλος www.zeya.com Επισκόπηση εξελίξεων (2013-2014) 158 αποφάσεις της Αρχής το 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Περί τίνος πρόκειται Κατά NIST πρόκειται για ένα μοντέλο που ενεργοποιεί ευχερή, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), λόγω της στενής τους συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, αποτελούν συχνά πεδία διεξαγωγής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΘΕΣΗ COMP/39771 - Restrictions concerning ELT books

ΥΠΟΘΕΣΗ COMP/39771 - Restrictions concerning ELT books ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΘΕΣΗ COMP/39771 - Restrictions concerning ELT books ANTITRUST PROCEDURE Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της Επιτροπής Αρθρο 7 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210 3318.170 (24 γραµµές) - Fax: 210 3318.171 (2 γραµµές), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com

Τηλ.: 210 3318.170 (24 γραµµές) - Fax: 210 3318.171 (2 γραµµές), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com Φιλελλήνων 26 105 58, Αθήνα Τηλ.: 210 3318.170 (24 γραµµές) - Fax: 210 3318.171 (2 γραµµές), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com LEGAL FLASH NEWS 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 14 15 Μαρτίου 2013 Περιεχόμενα Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 3 Άρθρο 2: Γενικές Αρχές...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ Επιθεώρηση Εργασίας Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ ΣΏΜΑ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού. 2. Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. 032866312 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................13 Ι - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.........................................15

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική Τιμολόγηση στην Ελλάδα σήμερα

Η ηλεκτρονική Τιμολόγηση στην Ελλάδα σήμερα Ετοιμότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο Ερευνητικό Κέντρο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών www.eltrun.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι τρίτοι με τους οποίους η affidea πραγματοποιεί επιχειρηματικές συναλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα»

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες:

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: 1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράρτημα 1 Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: επιλογή υποψηφίων (φύλλο εργασίας 1 του λογιστικού φύλλου) υλοποίηση των έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Ημερίδα για έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 9 Δεκεμβρίου 2010 Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Δρ. Π. Περιστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 επί Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα επί σε μερίσματα Νέες που θα επικυρωθούν το 2014 Αυξήσεις συντελεστών Μετατροπή ξένου νομίσματος Αλλαγές στους κανόνες τιμολόγησης Σχέδιο ταμειακής λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα