Εσωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού ( antitrust audit ): στόχευση, τεχνική ελέγχου, οργανωτικές αρχές, νομικές επιπλοκές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εσωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού ( antitrust audit ): στόχευση, τεχνική ελέγχου, οργανωτικές αρχές, νομικές επιπλοκές"

Transcript

1 Εσωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού ( antitrust audit ): στόχευση, τεχνική ελέγχου, οργανωτικές αρχές, νομικές επιπλοκές

2 Εισαγωγή

3 Εισαγωγή (3/69) Τι είναι ο εσωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού; To assist our To provide Σύγχρονο, ευέλικτο εργαλείο προληπτικής clients capture top quality συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τους the intricacies of comprehensive κανόνες ανταγωνισμού. legal and Πρόσφατα, έχει εξελιχθεί σε μία business tax advice πολυσύνθετη και εξειδικευμένη άσκηση που απαιτεί καλό συγχρονισμό, environment εκ των προτέρων εξοικείωση των νομικών συμβούλων των επιχειρήσεων με τις ιδιαιτερότητές του, αλλά και ακριβή στόχευση.

4 Εισαγωγή (4/69) Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: To provide Εκκινεί με top ιδία quality πρωτοβουλία της επιχείρησης comprehensive Αναφέρεται legal στο χρονικό and διάστημα πριν την έναρξη διαδικασίας για παραβάσεις tax advice των άρθρων 1, 2 Ν. 3959/2011 ή/και 101, 102 ΣΛΕΕ Εντάσσεται στα πλαίσια της τακτικής λειτουργίας συμμόρφωσης (compliance function) της επιχείρησης ή εξυπηρετεί το στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης όταν πιθανολογούνται παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού

5 Εισαγωγή (5/69) Σε ποιες ερωτήσεις απαντά η σημερινή παρουσίαση: Ποιος διεξάγει τον εσωτερικό έλεγχο; Πώς ορίζεται το εύρος του ελέγχου; Για ποιο λόγο εκκινούμε τον έλεγχο; Τι ακριβώς (ποιες μορφές πιθανής παράβασης) ερευνούμε; Ποιον ερευνούμε; Με ποιο τρόπο θα διεξάγουμε τον έλεγχο και ποια μορφή αυτός θα λάβει; Ποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες απαιτούνται πριν την εκκίνηση και για τον ορθολογικό σχεδιασμό του εσωτερικού ελέγχου;

6 Εισαγωγή (6/69) Σε ποιες ερωτήσεις απαντά η σημερινή παρουσίαση: Ποια τα (εναλλακτικά) διαδικαστικά στάδια του ελέγχου; Ποια τα όρια του ελέγχου: προσκρούει η διεξαγωγή του σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, και κυρίως στο ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων; Τίθενται ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων της επιχείρησης στα πλαίσια της οποίας εκκινεί η διαδικασία; Με ποιο τρόπο είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν πρακτικά τα ευρήματα που θα προκύψουν από τον έλεγχο;

7 Ενέργειες πριν από τη διεξαγωγή του ελέγχου

8 1. Επιλογή Νομικού Συμβούλου (8/69) Εσωτερικός Νομικός Σύμβουλος ή Εξωτερικός Νομικός Σύμβουλος Δεν ισχύει η αρχή της προστασίας του απορρήτου της επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρων και πελατών Ενδεχόμενος Κίνδυνος Υποκειμενικότητας Πιο περιορισμένη δυνατότητα υποστήριξης τους ελέγχου Ισχύει η αρχή της προστασίας του απορρήτου της επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρων και πελατών Εξασφάλιση Αντικειμενικότητας Περισσότεροι δικηγόροι και δικηγόροι διαφορετικών ειδικοτήτων για την υποστήριξη του Ελέγχου Διορισμός από Ευρωπαϊκό Συντονιστικό Γραφείο

9 2. Επιλογή software provider (9/69) Ο έλεγχος γίνεται κατά βάση ηλεκτρονικά Συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής παρόχου To assist our To provide Ιδιότητες λογισμικού και προηγμένα forensic tools clients capture top quality Δυνατότητα the πραγματοποίησης intricacies of εργασιών comprehensive σε διασυνοριακό the επίπεδο Greek (cross-border) legal and Εξασφάλιση ασφαλούς business απομακρυσμένης tax advice πρόσβασης σε environment ελεγκτές Υπογραφή συμφωνιών εμπιστευτικότητας (NDA)

10 3. Σχεδιασμός του ελέγχου (10/69) Χρονική διάρκεια Για το υπό έλεγχο υλικό σημείο αναφοράς κατά κανόνα η πενταετία Παράταση του To assist our To provide χρονικού διαστήματος έρευνας σε περιπτώσεις διαρκών παραβιάσεων clients capture top quality ή όπου τίθενται ζητήματα παραγραφής Η διάρκεια του ελέγχου καθεαυτή εξαρτάται the intricacies από ποικίλους of comprehensive παράγοντες (κατά μέσο όρο έξι μήνες) legal and business Γεωγραφικό εύρος tax advice environment Σημαντική παράμετρος όταν ο έλεγχος είναι κεντρικά σχεδιασμένος Προτεραιότητα στις αγορές - κλειδιά

11 3. Σχεδιασμός του ελέγχου (11/69) Τι ψάχνουμε; Έμφαση σε συγκεκριμένες παραβιάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού Κατά κανόνα επαγγελματικά και υπηρεσιακά To assist (όχι our προσωπικά) αρχεία Κατηγορίες εγγράφων To provide με ιδιαίτερο ενδιαφέρον: clients capture Πρακτικά top συναντήσεων quality ενώσεων επιχειρήσεων the intricacies of Υλικό comprehensive που περιέχει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες ανταγωνιστών legal and (π.χ., τιμοκατάλογοι, πολιτικές εκπτώσεων) Ηλεκτρονικές business tax advice επικοινωνίες ( ) με προμηθευτές και πελάτες Συμβάσεις (με προμηθευτές και πελάτες environment ή ακόμα και ανταγωνιστές) Εσωτερικά έγγραφα που αποτελούν συγκλίνουσες αποδείξεις για την παράβαση Ημερολόγια, ηλεκτρονικές ατζέντες (outlook calendar)

12 3. Σχεδιασμός του ελέγχου (12/69) Ποιους ψάχνουμε; Προτείνεται η επιλογή υπαλλήλων από όλες τις πιθανές θέσεις στην ιεραρχία της ελεγχόμενης εταιρείας To assist our Διευθυντικά To στελέχη provide clients capture Πιθανότερο top quality να έχουν απευθείας επαφές με ανταγωνιστές the intricacies of συνήθως comprehensive εκπροσωπούν την εταιρεία σε συλλογικά όργανα π.χ., ενώσεις επιχειρήσεων legal and Πηγή πληροφοριών business tax advice για τις στρατηγικές και πολιτικές της εταιρείας environment Υπάλληλοι και άλλοι εργαζόμενοι Απευθείας επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες Πηγή πληροφοριών για την εφαρμογή των πολιτικών της εταιρείας στην πράξη

13 3. Σχεδιασμός του ελέγχου (13/69) Κατά το σχεδιασμό του ελέγχου, θα πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή σε πιθανά ζητήματα εργατικού δικαίου και προστασίας To assist προσωπικών our δεδομένων! To provide clients capture top quality the intricacies of comprehensive legal and business tax advice environment

14 4. Έναρξη της διαδικασίας (14/69) Εκ των προτέρων χαρτογράφηση όλων των σταδίων του ελέγχου (επιτόπιος έλεγχος / συνεντεύξεις κτλ.), των προσώπων-κλειδιά και ανάλυση κινδύνων. Η αλληλουχία των σταδίων αυτών είναι δυνατόν όμως να τροποποιηθεί στην πράξη, ανάλογα με τις προϊούσες ανάγκες του ελέγχου To assist our Συνεννόηση με τα κατάλληλα στελέχη clients (π.χ., capture από το νομικό τμήμα) για τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό the intricacies της of διαδικασίας Προσδιορισμός των κατάλληλων προσώπων, στα οποία θα δίνονται οι επιμέρους αναφορές, και των προσώπων, business τα οποία θα αποτελούν τους τελικούς αποδέκτες αυτών: συνήθως, environment δικηγορική εταιρεία που παρέχει στην υπό έλεγχο επιχείρηση συμβουλευτικές υπηρεσίες (μάλλον παρά ο εσωτερικός νομικός σύμβουλος ή το νομικό τμήμα της επιχείρησης) Ανακοίνωση στους εργαζομένους vs. απαραίτητο το στοιχείο του αιφνιδιασμού

15 Ενέργειες κατά τη διάρκεια του ελέγχου

16 1. Επιμέρους στάδια του ελέγχου (16/69) Η προσέγγιση είναι διερευνητική και κατά περίπτωση διαμορφώνει τα ακόλουθα στάδια του εσωτερικού ελέγχου: To assist our To provide clients capture top quality the intricacies of Σημείο έναρξης comprehensive o ηλεκτρονικός έλεγχος Κλιμάκωση legal του ηλεκτρονικού and ελέγχου γύρω business από συγκεκριμένη tax advice θεματική environment Διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης Συνεντεύξεις με εργαζομένους

17 2. Ηλεκτρονικός έλεγχος (e-review) (17/69) To provide top quality comprehensive legal and ηλεκτρονικών εγγράφων tax advice To assist our clients capture the intricacies of business Χρήση κατάλληλων key words για τον εντοπισμό των κατάλληλων environment Χρήση τεχνολογικών δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες πλατφόρμες e-discovery Predictive coding Εργαλεία αναζήτησης

18 3. Αποστολή περιοδικών progress report (18/69) Ξεχωριστή ανάλυση κάθε ευρήματος Κωδικός αριθμός ταυτοποίησης To assist our To provide Είδος εγγράφου και ημερομηνία clients capture top quality Σύντομη περιγραφή (τίτλος, περιεχόμενο, the intricacies αποστολείς of και αποδέκτες comprehensive κλπ) legal and Αξιολόγηση και περαιτέρω σχολιασμός (κατηγοριοποίηση business του ευρήματος tax ως low advice risk, medium risk, environment high risk Συχνότητα αποστολής ανάλογη με τις απαιτήσεις του ελέγχου

19 3. Αποστολή περιοδικών progress report (19/69) Κωδικός Αριθμός F ( ) Είδος / Ημερομηνία Περιγραφή Ζήτημα Αξιολόγηση Risk Μήνυμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με ένα συνημμένο αρχείο Word και ένα συνημμένο αρχείο PDF και ημερομηνία αποστολής 15 Μαρτίου Η εν λόγω επικοινωνία, με τίτλο «ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ] Μάρτιος 2010» εστάλη από τον [εργαζόμενο Α] στον To provide top [εργαζόμενο quality Γ]. comprehensive συνημμένα τα οποία legal χονδρικής and ενός ανταγωνιστή. tax advice [εργαζόμενο Β] και τον Περιλαμβάνει δύο (2) αναφέρονται σε τιμές Οι τίτλοι των συνημμένων είναι «ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ] ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010» και «ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ] ΜΑΡΤΙΟΣ 2010». Πιθανή οριζόντια παραβίαση (ανταλλαγή εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών) Η αλληλουχία της επικοινωνίας καταδεικνύει ότι εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες (δηλαδή ο τιμοκατάλογος ανταγωνιστή) προωθήθηκε στον [εργαζόμενο Α] από έναν To assist our clients capture the intricacies of Μαρτίου business environment τρίτο, [εργαζόμενο του πελάτη]. Το πρώτο e- mail της εν λόγω επικοινωνίας είχε σταλεί στον [εργαζόμενο του πελάτη] από [εργαζόμενο του ανταγωνιστή] στις 12 Τα επιμέρους δεν περιλαμβάνουν κατά τα λοιπά συνοδευτικό κείμενο. Ο συνημμένος τιμοκατάλογος έχει ημερομηνία Μαρτίου 2010 το γεγονός αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι οι πληροφορίες που περιέχει αφορούν παρόντα χρόνο. Δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ανταλλαγής πληροφοριών μέσω ενός συστήματος «hub & spoke». medium

20 4. Στον τόπο του πιθανού «εγκλήματος» (20/69) Assuming that MT decides to gift to MaT part of the shares in Neptune, MT should safeguard her interests in Neptune against unpredictable (and remote) events. Such interests include Φιλικό securing ύφος Συνεντεύξεις control on: Πριν ή μετά τον έλεγχο εγγράφων; Ποια η σημασία της συνέντευξης; Πολλές συνεντεύξεις παράλληλα; Μέθοδος, ύφος και περιεχόμενο συνέντευξης Καλή προετοιμασία ερωτήσεων Επανάληψη ορισμένων ερωτήσεων - επιμονή σε συγκεκριμένα ζητήματα Διασταύρωση επαλήθευση απαντήσεων Καταγραφή σημειώσεων Δεν πρέπει να επικοινωνούνται οι προβληματισμοί προς τον συνεντευξιαζόμενο

21 4. Στον τόπο του πιθανού «εγκλήματος» (21/69) Assuming that MT decides to gift to MaT part of the shares in Neptune, MT should safeguard her interests in Neptune against unpredictable (and remote) events. Such interests include securing control on: Έλεγχος Εγγράφων Ποια έγγραφα ελέγχονται (πρακτικά, συμβάσεις, εσωτερικά έγγραφα, ημερολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις); Μέθοδος, ύφος και περιεχόμενο ελέγχου Εξονυχιστική μελέτη των εγγράφων Ερωτήσεις αναλυτικές σε κάθε έγγραφο που μπορεί να εγείρει θέματα Διασταύρωση απαντήσεων με συναφείς απαντήσεις που δόθηκαν κατά τη συνέντευξη Καταγραφή προβληματισμών που προκύπτουν Δεν πρέπει να επικοινωνούνται οι προβληματισμοί προς το στέλεχος

22 5. Διεξαγωγή τελικών συνεντεύξεων (interviews) (22/69) Σκοπός Παροχή διευκρινήσεων σε σχέση με «προβληματικά» ευρήματα και «γκρίζες» περιοχές Εξακρίβωση τυχόν πρόθεσης παραβίασης To assist των διατάξεων our περί ανταγωνισμού και των συνθηκών υπό clients τις οποίες capture συμμετείχαν σε τυχόν παραβατική συμπεριφορά the intricacies of Προετοιμασία business Επιλογή των κατάλληλων συνεντευξιαζομένων environment ανάλογα με την εμπλοκή τους στα (ιδίως high risk ) ευρήματα και τη συχνότητα της εμπλοκής αυτής Δημιουργία εξατομικευμένων ερωτηματολογίων

23 5. Διεξαγωγή τελικών συνεντεύξεων (interviews) (23/69) Διαδικασία συνεντεύξεων Υπογραφή ενημερωτικού εγγράφου (information notice) από κάθε συνεντευξιαζόμενο To assist our Γενικές και ειδικές ερωτήσεις χωρίς προσκόλληση clients capture στη σειρά των ερωτηματολογίων the intricacies of Τήρηση πρωτοκόλλου συνεντεύξεων και πρακτικών Ενέργειες μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων business Εκ νέου συνάντηση με τους συνεντευξιαζόμενους environment (follow-up) για την αποτίμηση της διαδικασίας Αξιολόγηση ευρημάτων

24 Ενέργειες μετά τη διεξαγωγή του ελέγχου

25 1. Τελική έκθεση ελέγχου (25/69) Στόχευση συνθετική αξιολόγηση To assist των our επιμέρους ασκήσεων που clients έλαβαν capture χώρα στο πλαίσιο του ελέγχου the intricacies of εστίαση και προσανατολισμός στις υπό εξέταση πιθανές business παραβιάσεις environment Επισήμανση ότι η έκθεση είναι εμπιστευτική και απόρρητη

26 1. Τελική έκθεση ελέγχου (26/69) Δομή Περίληψη των κυριότερων συμπερασμάτων του ελέγχου (executive summary) To assist our Απαρίθμηση των επιμέρους σταδίων του clients ελέγχου capture Κατηγοριοποιημένη ανάλυση (ανά πιθανή the intricacies παραβίαση) of Κυριότερα ευρήματα από τον ηλεκτρονικό και επιτόπιο έλεγχο και business environment απαντήσεις συνεντευξιαζομένων Εντοπισμός μοτίβων συμπεριφοράς Νομική αξιολόγηση ευρημάτων Συμπεράσματα και προτάσεις για χάραξη στρατηγικής Χρήση παραρτημάτων (π.χ., αναλυτική παράθεση μεμονωμένων ευρημάτων, βοηθητικά διαγράμματα και στατιστικά στοιχεία)

27 2. Αξιολόγηση κινδύνου και κατηγοριοποίηση (27/69) Με την ολοκλήρωση του εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται στρατηγική αξιολόγηση των ευρημάτων. Τα ευρήματα κατηγοριοποιούνται σε μία κλίμακα low, medium και high risk ή αλλιώς σε: Εν δυνάμει ανησυχητικά ευρήματα (low risk) Προβληματικά ευρήματα (medium risk) Επικίνδυνα ευρήματα (high risk) To assist our clients capture the intricacies of business environment

28 2. Αξιολόγηση κινδύνου και κατηγοριοποίηση (28/69) Εν δυνάμει ανησυχητικά ευρήματα (low risk): Τα ευρήματα αυτά είναι μάλλον απίθανο να θεμελιώσουν αφ To assist our εαυτών ασυμβατότητα με τους κανόνες ανταγωνισμού, δεν clients capture εγκυμονούν κατ αρχήν κινδύνους για την εταιρεία και από μόνα the intricacies of τους δεν είναι ικανά να αποτελέσουν αιτία κυρώσεων από την πλευρά της Επιτροπής Ανταγωνισμού. business Πρόκειται για ευρήματα που δύναται να environment αποτελέσουν το έναυσμα και σε ενδεχόμενο έλεγχο της Επιτροπής να σταθούν αφορμή για βαθύτερο έλεγχο και αναζήτηση επιπλέον στοιχείων (λ.χ. παρακολούθηση πορείας «φθηνών» παράλληλων εισαγωγών προϊόντων).

29 2. Αξιολόγηση κινδύνου και κατηγοριοποίηση (29/69) Προβληματικά ευρήματα (medium risk): To assist our clients capture the intricacies of business Τα ευρήματα αυτά εγκυμονούν κινδύνους environment για την επιχείρηση, ιδίως σε συνδυασμό με οικονομικά ή άλλα στοιχεία π.χ. μαρτυρίες στελεχών της, που μπορεί να αποτελούν ενδείξεις ή και να αποδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά.

30 2. Αξιολόγηση κινδύνου και κατηγοριοποίηση (30/69) Συνήθως, πρόκειται για ευρήματα που, από νομική άποψη, κατατάσσονται σε «γκρίζες» ζώνες. To assist our Εν ολίγοις, αν και μπορούν να ερμηνευθούν clients ως παράβαση capture κανόνων δικαίου του ανταγωνισμού, καταλείπουν the περιθώρια intricacies υπεράσπισης of ενώπιον της αρχής ανταγωνισμού με βάση την the έως Greek τώρα ευρωπαϊκή και ελληνική νομολογία. business environment Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να προεξοφληθεί εκ προοιμίου θετική έκβαση για την επιχείρηση, ιδίως αν στην πορεία η αρχή ανταγωνισμού εντοπίσει συγκλίνοντα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. συνομιλία με πελάτες λιανικής αναφορικά με τον τρόπο εξασφάλισης περιθωρίου κέρδους τους).

31 2. Αξιολόγηση κινδύνου και κατηγοριοποίηση (31/69) Επικίνδυνα ευρήματα (high risk): To assist our clients capture Τα ευρήματα αυτά είναι στην κορυφή της κλίμακας. the intricacies Πρόκειται of για ευρήματα που αφ εαυτών θεμελιώνουν ευθεία the παράβαση Greek των κανόνων του ανταγωνισμού και ενδεχόμενος εντοπισμός business τους από την Επιτροπή ανταγωνισμού θα σημάνει τη βέβαιη environment επιβολή κυρώσεων, χωρίς να απαιτείται, για το σκοπό αυτό, συνεκτίμηση συγκλινόντων αποδεικτικών ευρημάτων (corroborative evidence). Κλασικό παράδειγμα η ανταλλαγή, μεταξύ ανταγωνιστών εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών αναφορικά με μελλοντικές τιμές χονδρικής, μελλοντικούς όρους συναλλαγής με πελάτες, κλπ.

32 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (32/69) To assist our Η χάραξη στρατηγικής clients capture διαφέρει σε ένταση the και intricacies σε σχεδιασμό of ανάλογα με τα the ευρήματα Greek που θα προκύψουν business environment

33 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (33/69) Σχέδιο για αντιμετώπιση εν δυνάμει ανησυχητικών ευρημάτων: Τροποποίηση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς To assist ώστε our να αποσοβούνται ακόμη και οι ελάχιστοι κίνδυνοι clients ασυμβατότητάς capture της με τους κανόνες ανταγωνισμού (λ.χ. η παύση παρακολούθησης της ροής the intricacies of των παράλληλων εισαγωγών). Έλεγχο και επικαιροποίηση των εκπαιδευτικών business εργαλείων συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού σε συνδυασμό environment με επιμορφωτικά σεμινάρια. Εσωτερικούς και στοχευμένους ελέγχους μικρότερης κλίμακας.

34 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (34/69) Σχέδιο για αντιμετώπιση προβληματικών ευρημάτων: Άμεση παύση και αλλαγή της προβληματικής To συμπεριφοράς assist our όπου αυτό είναι δυνατόν, π.χ. τροποποίηση συμβάσεων, clients δημόσια capture αποστασιοποίηση σε επικοινωνίες ( public distancing ), κλπ. the intricacies of Άμεση εφαρμογή διαδικασιών για τη συμμόρφωση με το δίκαιο του ανταγωνισμού, π.χ. εισαγωγή εσωτερικών διαδικασιών business και κανονισμών, σεμινάρια και εκπαίδευση του προσωπικού. environment Το σχέδιο αυτό δεν αποσοβεί το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων για το παρελθόν, ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει ελαφρυντική περίσταση για τον υπολογισμό του ποσού των κυρώσεων αυτών.

35 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (35/69) Σχέδιο για αντιμετώπιση επικίνδυνων ευρημάτων: Άμεση παύση και αλλαγή της προβληματικής To συμπεριφοράς assist our όπου αυτό είναι δυνατόν, π.χ. τροποποίηση συμβάσεων. clients capture the intricacies of Άμεση εφαρμογή διαδικασιών για τη συμμόρφωση με το δίκαιο του ανταγωνισμού, π.χ. εισαγωγή εσωτερικών διαδικασιών και κανονισμών, σεμινάρια και εκπαίδευση του προσωπικού. business environment Εξέταση υποβολής αίτησης επιείκειας ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού (στο μέτρο που οι ισχύοντες κανόνες επιτρέπουν την υποβολή αυτή, για παράδειγμα στην περίπτωση των οριζόντιων συμπράξεων).

36 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (36/69) Τι είναι η αίτηση επιείκειας; Η αίτηση επιείκειας είναι ένα εργαλείο - κίνητρο To που assist προβλέπεται our απευθείας από το νόμο (άρθρ. 25 παρ. 8 Ν. 3959/2011) clients capture και δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία που έχει υποπέσει σε ορισμένες παραβατικές the intricacies of συμπεριφορές να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να «ομολογήσει» την παράβαση και υπό προϋποθέσεις να εξασφαλίσει «ασυλία» ή μειωμένα πρόστιμα. business environment Η αίτηση επιείκειας υποβάλλεται μόνο για «οριζόντιες» παραβάσεις, δηλαδή για παραβάσεις που γίνονται σε συνεννόηση με ανταγωνιστές (π.χ. καρτέλ ή άλλες οριζόντιες συμπράξεις με ανταγωνιστές) και όχι για κάθετες παραβάσεις (π.χ. με πελάτες ή προμηθευτές).

37 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (37/69) Για να θεωρηθεί πλήρης και αξιολογήσιμη, η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει απτές αποδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς (δηλαδή «εν δυνάμει ανησυχητικά» και «προβληματικά» To assist ευρήματα our δεν αρκούν). clients capture Για πλήρη απαλλαγή από πρόστιμα απαιτείται the intricacies από την εταιρεία of να προσκομίσει πρώτη στοιχεία που δεν έχει η the Επιτροπή Greek Ανταγωνισμού και που να αποδεικνύουν την παραβατική συμπεριφορά. business environment Για μειωμένα πρόστιμα (έως και 50%) απαιτείται από την εταιρεία να προσκομίσει στοιχεία με σημαντική «επιπρόσθετη» αποδεικτική αξία.

38 3. Προτάσεις για αντιμετώπιση Χάραξη στρατηγικής (38/69) Όταν ένας έλεγχος εντοπίζει τόσο οριζόντιες παραβιάσεις (π.χ. καρτέλ), όσο και κάθετες παραβιάσεις (π.χ. RPM), η αξιολόγηση της δυνατότητας υποβολής αίτησης επιείκειας To ως assist προς τις our οριζόντιες παραβιάσεις θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη clients ότι ενδέχεται capture να εγερθούν υποψίες της Επιτροπής και ως προς τις κάθετες! the intricacies of Εάν έχει κινηθεί διαδικασία από την Ευρωπαϊκή business Επιτροπή (και όχι από την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού) υπάρχει environment και η εναλλακτική «διευθέτησης διαφορών» βάσει της οποίας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και έναντι «ομολογίας», δύναται να μειωθεί το ποσό του προστίμου (Κανονισμός 773/2004, όπως έχει τροποποιηθεί).

39 Παραδείγματα ευρημάτων και αξιολόγησης αυτών

40 1. Συμπράξεις Τυπολογία ευρημάτων (40/69) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες ( ) με ανταγωνιστές To assist our clients capture Επιστολές ή επικοινωνίες κάτω από το the intricacies of λογότυπο ένωσης επιχειρήσεων business αναπροσαρμογή των χονδρικών τιμών [του προϊόντος] ως εξής: environment «Εν συνεχεία της χθεσινής πανελλήνιας σύσκεψης αποφασίστηκε η Super Market 2 EUR/kg, Αντιπρόσωποι 1,5 EUR/kg κλπ. Οι παρακάτω τιμές είναι οι κατώτατες και θα ισχύσουν από Δευτέρα 25/9. Την Πέμπτη 28/9 θα γίνει συνάντηση των Εμπορικών Διευθυντών για να διαπιστωθεί η εφαρμογή των νέων τιμών» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 563/VII/2013)

41 1. Συμπράξεις Τυπολογία ευρημάτων (41/69) Πρακτικά συναντήσεων «Τη Δευτέρα 31 Μαΐου και ώρα , στη [.], στο Ξενοδοχείο [.], πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων των [ανταγωνιστών] [Α], [Β], [Γ], [Δ] και [Ε]. Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν, οι βασικοί άξονες της στρατηγικής για το επόμενο διάστημα θα πρέπει να είναι ενόψει της επιδότησης της ποσόστωσης των παραγωγών και της αναμενόμενης μείωσης των τιμών σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. να γίνει προσπάθεια συγκράτησης των τιμών στη χώρα μας και αντιστροφής των ανοδικών τάσεων, προκειμένου να μην περιοριστεί η ανταγωνιστικότητα του [προϊόντος]» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 369/VI/2009) Χειρόγραφες σημειώσεις To assist our clients capture the intricacies of business environment Επισημάνσεις προς τρίτα μέρη Σε κατάσταση κρατήσεων εκδηλώσεων ξενοδοχείου: «ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ: [ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ] SHOULD NOT BE MENTIONNED ANYWHERE IN THE HOTEL!!!» (277/ΙV/2005)

42 1. Συμπράξεις Τυπολογία ευρημάτων (42/69) Σημειώσεις σε προσωπική ηλεκτρονική ατζέντα (calendar) Ανταγωνιστής Α, Ανταγωνιστής Β, blocked Γραφεία Ανταγωνιστή Managing Director To assist our clients capture the intricacies of business environment Ανταγωνιστής Α, Ανταγωνιστής Β, confirmed Managing Director

43 1. Συμπράξεις Τυπολογία ευρημάτων (43/69) Απευθείας επικοινωνίες μεταξύ ανταγωνιστών από της οποίες συνάγεται πρόθεση για κατανομή προσφορών σε διαγωνισμούς (bid rigging) To assist our «Στη συνέχεια της συνάντησης μας στο γραφείο clients μου, παρουσία capture των στελεχών μου κ.κ. [ ] και [ ] και του δικού σας στελέχους κ. [ ] και της συμφωνίας την the intricacies of οποία εμείς είχαμε για τον διαγωνισμό της [ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ], τα στελέχη σας κ.κ. [ ] και [ ] επισκέφθηκαν τα κεντρικά μας the γραφεία Greek και είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν, την κάλυψη την οποία business είχαμε δώσει στην [ΕΤΑΙΡΕΙΑ], όσον αφορά διάφορους πελάτες και πιο ειδικά environment στους [Α], [Β], [Γ], [Δ] κ.α. Ως εκ τούτου, περιμένω να λάβουμε την ίδια κάλυψη από εσάς για την [ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ], όπως μου είχατε υποσχεθεί προσωπικά εσείς» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 325/V/2007)

44 1. Συμπράξεις Αξιολόγηση (44/69) Εξ αντικειμένου (per se) παραβίαση των 1 Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις (εναρμονισμένες πρακτικές) η συχνότητα της επαφής με ανταγωνιστές, το περιεχόμενο της To assist επικοινωνίας our με αυτούς, η συνεκτίμηση συγκλινουσών αποδείξεων clients και η συνδρομή capture «αντικειμενικού» στοιχείου (ομοιόμορφη the συμπεριφορά intricacies of των ανταγωνιστών στην αγορά) συνηγορεί υπέρ the της εξ Greek αντικειμένου παραβίασης. business environment Οριζόντιος περιορισμός του ανταγωνισμού. Περιορισμός ιδιαίτερης σοβαρότητας και απαξίας προτεραιότητα στην πολιτική ανταγωνισμού.

45 2. Hub & spoke Tυπολογία ευρημάτων (45/69) Συστηματική λήψη πληροφοριών από προμηθευτές ή πελάτες (που με τον τρόπο αυτό λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας) Τιμές χονδρικής / τιμοκατάλογοι ανταγωνιστών Πληροφορίες για εκπτώσεις ή άλλους εμπορικούς To assist our όρους ανταγωνιστών clients capture Χαρακτηριστικά σχετικών επικοινωνιών the intricacies of Σχετικά πρόσφατες (λαμβάνονται σε πραγματικό business χρόνο) Συχνότητα επικοινωνιών environment Εξατομικευμένο περιεχόμενο επικοινωνιών (στοιχεία αφορούν συγκεκριμένο ανταγωνιστή/ ανταγωνιστές) Πολλές φορές δεν αποκαλύπτεται η πηγή των πληροφοριών Γνώση του εμπιστευτικού χαρακτήρα (CONFIDENTIAL!!!)

46 2. Hub & spoke Tυπολογία ευρημάτων (46/69) ---Original Message--- From: Ανταγωνιστής Πελάτης Σάββατο, 20 Οκτωβρίου :30 ΑΜ Εταιρεία FW: Ενημερωτικό σημείωμα αρ. 28 Ανάλυση τιμής προϊόντων.xslx, Ενημερωτικό σημείωμα 28.pdf, Προϊοντικό σημείωμα Χ.pdf, Προϊοντικό σημείωμα Υ.pdf To assist our clients capture the intricacies of business environment προϊόντα προϊόντων X και Y

47 2. Hub & spoke Αξιολόγηση (47/69) Οριζόντιος περιορισμός του ανταγωνισμού. Οι εναρμονισμένες πρακτικές (ιδίως δια μέσου της ανταλλαγής εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών) παρουσιάζουν To περισσότερες assist our δυσχέρειες στον εντοπισμό τους σε σχέση με τις «συμβατικές» clients οριζόντιες capture συμπράξεις. Δύσκολα ανιχνεύσιμη η κοινή βούληση the των intricacies ανταγωνιστών of («υποκειμενικό» στοιχείο): έμφαση στην the κάθετη Greek διάσταση της ανταλλαγής πληροφοριών business Δυσχερής η θεμελίωση αιτιώδους συνδέσμου environment μεταξύ της επικοινωνίας ή της ανταλλαγής πληροφοριών δια μέσω τρίτων και του περιορισμού του ανταγωνισμού στην αγορά («αντικειμενικό» στοιχείο) Βλ. βαθμό διαφάνειας και εναλλακτικές δυνατότητες πληροφόρησης στη σχετική αγορά

48 3. Καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM) Τυπολογία ευρημάτων (48/69) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες ( ) To assist our clients capture the intricacies of business environment «Την Τετάρτη 12 Απριλίου έχει δοθεί ραντεβού τιμών σε επίπεδο χονδρικής + ΦΠΑ στα προϊόντα του συνημμένου αρχείου. Παρακαλώ αν σε κάποια από αυτά πουλάτε χαμηλότερα, να προσαρμόσετε τις τιμές έως την Τρίτη 11 Απριλίου» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 373/V/2007)

49 3. Καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM) Τυπολογία ευρημάτων (49/69) Public distancing: ειδική περίπτωση επικοινωνιών με πελάτες Ακολουθούν «παράπονα» πελατών που αναφέρονται σε τιμές Αποδεικνύουν εξοικείωση της εταιρείας με ζητήματα δικαίου του To assist our ανταγωνισμού clients capture the intricacies of business environment Πελάτης Εταιρεία

50 3. Καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM) Τυπολογία ευρημάτων (50/69) Εσωτερικά έγγραφα To assist our clients capture the intricacies of business environment

51 3. Καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM) Τυπολογία ευρημάτων (51/69) Συμβατικές ρήτρες «Η εταιρεία θα θέτει από καιρόν εις καιρό και μόνη της την λιανική τιμή σε τοπικό νόμισμα καθεμίας από τις εκδόσεις της στη γεωγραφική περιοχή. Ο πελάτης θα πληροφορείται εγγράφως τις αλλαγές τιμών πριν την ημερομηνία αλλαγής τους» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 455/V/2009) To assist our clients capture the intricacies of business environment «Οι τιμές στις οποίες ο Δικαιοδόχος θα διαθέτει περαιτέρω τα εμπορεύματα διαμορφώνονται καταρχήν ελεύθερα από αυτόν. Ωστόσο, ο Δικαιοδόχος περιορίζεται ως προς την ελευθερία διαμόρφωσης των τιμών του από την φήμη των εμπορευμάτων της σύμβασης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διατίθενται σε τόσο χαμηλές τιμές, ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπιστία και η φήμη του συστήματος. Εφόσον στο μέλλον επιτραπεί από τη νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού η δυνατότητα του Δικαιοπαρόχου να καθορίζει τις τιμές μεταπώλησης, συμφωνείται ότι ο Δικαιοπάροχος θα έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης». (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 580/VII/2013)

52 3. Καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM)-Αξιολόγηση (52/69) Εξ αντικειμένου (per se) παραβίαση των 1 Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. To assist our Κάθετος περιορισμός του ανταγωνισμού. clients capture the intricacies of Εύκολα εντοπίσιμη παραβίαση ένα και μόνο the εύρημα Greek αρκεί για να στοιχειοθετήσει την επιβολή προστίμου χωρίς business περαιτέρω διερεύνηση εάν η σχετική δέσμευση εφαρμόστηκε ή σε environment σχέση με το αποτέλεσμα που είχε στον ανταγωνισμό.

53 4. Περιορισμός παράλληλων εισαγωγών Τυπολογία ευρημάτων (53/69) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες ( ) From: Εργαζόμενος Α Sent: Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου :15 PM To: Διάφοροι εργαζόμενοι Cc: Άλλοι εργαζόμενοι Subject: FW: [ΠΕΛΑΤΗΣ] [ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ] partner προϊόν From: Εργαζόμενος Β Sent: Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου :45 PM To: Διάφοροι εργαζόμενοι Subject: FW: [ΠΕΛΑΤΗΣ] [ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ] partner προϊόν Did we take any actions towards Germany? Εργαζόμενος Α Regards, Εργαζόμενος B title

54 4. Περιορισμός παράλληλων εισαγωγών Τυπολογία ευρημάτων (54/69) Εσωτερικά έγγραφα To assist our Η τάση της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι να clients capture αντιμετωπίζει με καχυποψία εσωτερικές the intricacies of επικοινωνίες, από τις οποίες συνάγεται ότι μια εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά το παράλληλο εμπόριο, ιδίως business όταν ο περιορισμός των παράλληλων εισαγωγών environment εμφανίζεται ως στρατηγικός στόχος (π.χ., εσωτερική παρουσίαση με τίτλο «Παράλληλες εισαγωγές Σχέδιο Δράσης»)

55 4. Περιορισμός παράλληλων εισαγωγών Τυπολογία ευρημάτων (55/69) Συμβατικές ρήτρες To assist our clients capture the intricacies of business environment «Σε περίπτωση που διακινήσετε προϊόντα της εταιρείας μας που προέρχονται από τρίτους εισαγωγείς (παράλληλο εμπόριο), τότε θα πάψει να ισχύει η παρούσα συμφωνία στο σύνολό της» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 441/V/2009) «Μη διάθεση από τα καταστήματα σας προϊόντων παράλληλης εισαγωγής, ομοίων προς αυτά που διακινεί η εταιρεία μας που όμως δεν πληρούν τους όρους της Ελληνικής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος όρου, δεν θα αποδοθεί η προβλεπόμενη από το παρόν έκπτωση συλλογής προϊόντων» (απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 453/V/2009)

56 5. Περιορισμός παράλληλων εισαγωγών Αξιολόγηση (56/69) To assist our clients capture the intricacies of Εξ αντικειμένου (per se) παραβίαση των business 1 Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού environment Κάθετος περιορισμός του ανταγωνισμού

57 Εσωτερικοί έλεγχοι & προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων: στάθμιση αντικρουόμενων συμφερόντων

58 1. Νομοθετικό & κανονιστικό πλαίσιο (58/69) Νόμος 2472/1997 (βασικός νόμος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) Οδηγία 115/2001 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων μέσα στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης To assist our clients capture the intricacies of business environment

59 1. Νομοθετικό & κανονιστικό πλαίσιο (59/69) Μη δεσμευτικές απόψεις της Ομάδας Εργασίας Αρ. 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ Γνώμη 1/2006 της Ομάδας Εργασίας της To 1ης assist Φεβρουαρίου our 2006 που αφορά τις εσωτερικές διαδικασίες clients καταγγελίας capture δυσλειτουργιών στους τομείς της λογιστικής, των εσωτερικών the intricacies of λογιστικών ελέγχων, των ελέγχων λογαριασμών, της καταπολέμησης της δωροδοκίας και του τραπεζικού και οικονομικού εγκλήματος business Αναμένεται έκδοση αντίστοιχης απόφασης environment της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έγγραφο εργασίας της Ομάδας Εργασίας της 29ης Μαΐου 2002 για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας

60 2. Καθορισμός υπεύθυνου επεξεργασίας (60/69) Μητρική εταιρεία από κοινού Υπεύθυνη Επεξεργασίας ή Εκτελούσα την Επεξεργασία Ελληνική θυγατρική εταιρεία Υπεύθυνη Επεξεργασίας Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών (software provider & εξωτερικός νομικός σύμβουλος) Εκτελούντες την επεξεργασία

61 3. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων (61/69) Ενημέρωση των εργαζομένων Κυρίως μέσω υιοθέτησης πολιτικής της επιχείρησης δυνάμει της οποίας οι εργαζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με την διεξαγωγή To assist εσωτερικών our ελέγχων. Η πολιτική θα πρέπει να περιλαμβάνει κυρίως clients πληροφορίες capture σχετικά με τα εξής: the intricacies of Συγκεκριμένες περιστάσεις που δικαιολογούν τον έλεγχο και το εύρος και business την εμβέλεια του Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της μεθόδου environment ελέγχου Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων Πρόσωπα στα οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα Ύπαρξη και τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης

62 3. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων (62/69) Αν δεν περιλαμβάνεται επαρκής ενημέρωση σε πολιτική της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται σε κάθε περίπτωση To assist διεξαγωγής our ελέγχου. Κρίσιμο ζήτημα clients ο χρόνος capture ενημέρωσης. the intricacies of Μετά τον έλεγχο, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα business ατομική ενημέρωση εργαζομένου εφόσον συλλέχθηκαν εναντίον environment του επιβαρυντικές πληροφορίες. Υλικό που έχει συλλεχθεί χωρίς ενημέρωση των εργαζομένων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον τους!!!

63 3. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων (63/69) Συγκατάθεση των εργαζομένων δεν απαιτείται Τήρηση των αρχών της αναγκαιότητας και αναλογικότητας Κατά κανόνα είναι επιτρεπτός ο έλεγχος To όταν assist υπάρχουν our ενδείξεις παρατυπιών clients capture Απαγόρευση γενικής, προληπτικής και συστηματικής έρευνας the intricacies of των s Περιορισμός του ελέγχου σε συγκεκριμένους εργαζομένους των οποίων η θέση εργασίας είναι συνυφασμένη business με το αντικείμενο της έρευνας environment Απαγόρευση ελέγχου των s των εργαζομένων που αποστέλλονται μέσω προσωπικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (π.χ. yahoo, hotmail) και προτροπή χρήσης αυτών για προσωπικής φύσης αλληλογραφία Περιορισμός του ελέγχου των επαγγελματικών των εργαζομένων κυρίως με την χρήση λέξεων-κλειδιών

64 3. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων (64/69) Υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Δεν απαιτείται εκτός αν τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους ή To assist our διαβιβάζονται εκτός ΕΕ (σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να απαιτείται άδεια) clients capture Υπογραφή ρητρών ανάθεσης εκτέλεσης the της intricacies επεξεργασίας of με τους παρόχους υπηρεσιών και ειδικές διατάξεις the για Greek την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων (data business processing agreements) environment

65 Ζητήματα εργατικού δικαίου

66 1. Ενημέρωση/διαβούλευση με εκπροσώπους των εργαζομένων (66/69) Από την ελληνική νομοθεσία δεν προκύπτει υποχρέωση προηγούμενης To assist our ενημέρωσης/διαβούλευσης clients capture με τους εκπροσώπους των εργαζομένων (σωματεία ή the intricacies of συμβούλια εργαζομένων) για την επικείμενη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου. business environment

67 2. Συμμετοχή των εργαζομένων (67/69) Δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση των θεμάτων αυτών στην ελληνική εργατική νομοθεσία. Η υποχρέωση των εργαζομένων να συμμετάσχουν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια εσωτερικού ελέγχου απορρέουν από την γενική αρχή της πίστης του To εργαζομένου. assist our clients capture Αντίστοιχα, η διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου the intricacies από τον εργοδότη of πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με τις αρχές της καλής the πίστης Greek και αξιοπρέπειας (όχι πίεση ή απειλή). business environment Για σκοπούς απόδειξης, είναι σκόπιμο να τηρούνται πρακτικά των συνεντεύξεων και να υπογράφονται από τα μέρη.

68 3. Καταγγελία σύμβασης (68/69) Τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να οδηγήσουν σε στοιχειοθέτηση παραβάσεων από την πλευρά εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, τα σχετικά ευρήματα To θα assist συνυπολογιστούν our στην αξιολόγηση κάθε περίπτωσης για τη λήψη των clients απαραίτητων capture μέτρων από τον εργοδότη με σημαντικότερο φυσικά the την intricacies καταγγελία of της σύμβασης εργασίας των παραβατών. business Ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση συγκεκριμένων περιπτώσεων θα έχουν environment η θέση του εργαζομένου, η έκταση της παράβασης και οι πιθανές κυρώσεις, ο βαθμός υπαιτιότητας, καθώς και η προηγούμενη γνώση (και ιδιαίτερα εκπαίδευση) επί της Πολιτικής Ανταγωνισμού του εργοδότη.

69 Σας ευχαριστούμε

70 Εσωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού ( antitrust audit ): στόχευση, τεχνική ελέγχου, οργανωτικές αρχές, νομικές επιπλοκές

Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα

Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα Τάκης Κακούρης, Δικηγόρος, Ζέπος & Γιαννόπουλος www.zeya.com Επισκόπηση εξελίξεων (2013-2014) 158 αποφάσεις της Αρχής το 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ )

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ ) Ανακοίνωση Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/12.10.2016) Σε απάντηση ερωτημάτων που περιλαμβάνονται στην από 12.10.2016 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 3945,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν.703/77 «ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Από 1 ης Μαΐου 2004 ισχύει στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Ευθύμιος Μπουρτζάλας Ειρήνη Αντύπα 6 Απριλίου 2012 AUSTRALIA BELGIUM CHINA FRANCE GERMANY HONG KONG SAR

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών

Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών Χρήσιμες Πληροφορίες - Ερωτήσεις και Απαντήσεις Σε τι συνίσταται η διαδικασία διευθέτησης διαφορών; Η διαδικασία διευθέτησης διαφορών αφορά στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Α. Τι είναι η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που καταθέτει το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Απόφαση επί της Διενέργειας Ακροάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Ενώσεις Επιχειρήσεων και Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού: Παραδείγματα από την ελληνική εμπειρία

Ενώσεις Επιχειρήσεων και Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού: Παραδείγματα από την ελληνική εμπειρία Ενώσεις Επιχειρήσεων και Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού: Παραδείγματα από την ελληνική εμπειρία Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016 Γραφεία ΣΕΒ Διονυσία Ξηρόκωστα Γενική Διευθύντρια Επιτροπή Ανταγωνισμού e-mail:dxirokosta

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

2001 (Ν. 138(Ι)/2001),

2001 (Ν. 138(Ι)/2001), Θέμα: Υποβολή Γνωστοποιήσεων Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείων/Έναρξη Επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασίας του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Ν. 138(Ι)/2001),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ MiFID II

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ MiFID II Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 1-2 Ιουνίου 2017 Η πρόσφατη διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε αδυναμίες όσον αφορά τη λειτουργία και τη διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η συνακόλουθη ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α 01/ Λευκωσία

Α/Α 01/ Λευκωσία Α/Α 01/2013 23-9-2013 Λευκωσία Αθηνά Κυριακίδη Ανώτερη Λειτουργός Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού Λεωφ. Στροβόλου 53, Πολυκατοικία Victory 2018 Στρόβολος, Λευκωσία Αξιότιμη κα Κυριακίδη, Θέμα: Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ανάλυση βασικών διατάξεων του νόμου 3862/2010

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ανάλυση βασικών διατάξεων του νόμου 3862/2010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ανάλυση βασικών διατάξεων του νόμου 3862/2010 Σεμινάριο ενημέρωσης 15 Σεπτεμβρίου 2010 Στις 13 Ιουλίου 2010 ξεκίνησε η ισχύς του νόμου 3862/2010, για την προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

GDPR: Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει! Δ. Στασινόπουλος, MBA Manager IT Governance

GDPR: Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει! Δ. Στασινόπουλος, MBA Manager IT Governance GDPR: Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει! Δ. Στασινόπουλος, MBA Manager IT Governance από το 1995 ανάλυση και βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών σύμφωνα με κανονιστικό πλαίσιο Ποιοι είμαστε διεθνή πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακά της στοιχεία καθώς και σχετικά με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Επισκόπηση νομικών δεσμεύσεων έναντι τρίτων (που έχουν λάβει χώρα

περιουσιακά της στοιχεία καθώς και σχετικά με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Επισκόπηση νομικών δεσμεύσεων έναντι τρίτων (που έχουν λάβει χώρα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79 12.6.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 599/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 13.6.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2012 ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2012 ΕΕΤΤ Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την κατάρτιση Κανονισμού περί καθορισμού μεθοδολογίας υπολογισμού του Καθαρού Κόστους παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1, εδάφιο ζ του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπτώσεις Δεσπόζουσας Επιχείρησης

Εκπτώσεις Δεσπόζουσας Επιχείρησης Εκπτώσεις Δεσπόζουσας Επιχείρησης (υπό το πρίσμα 102 ΣΛΕΕ) Δημήτρης Λουκάς Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Δικαστές και Εισαγγελείς Αθήνα, 21-23 Ιουνίου 2017 2 Κατηγοριοποίηση βάσει ενωσιακής νομολογίας Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 25 Νοεμβρίου 2008 Η πρακτική της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις

Ερωτήσεις Απαντήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ερωτήσεις Απαντήσεις 1. Τι είναι τα Προγράμματα Συμμόρφωσης; Τα προγράμματα συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού (εφεξής «ΠΣ») αποσκοπούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 04-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing και Νομικά Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τάκης Κακούρης, Partner, Ζέπος & Γιαννόπουλος

Cloud Computing και Νομικά Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τάκης Κακούρης, Partner, Ζέπος & Γιαννόπουλος Cloud Computing και Νομικά Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τάκης Κακούρης, Partner, Ζέπος & Γιαννόπουλος Τι είναι το Υπολογιστικό Νέφος Αποθήκευση/επεξεργασία/ χρήση δεδομένων σε απομακρυσμένους

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1338/2017 7.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η νέα Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η νέα Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος Η νέα Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος Σεμινάριο ενημέρωσης 18 Ιουνίου 2009 Η πρακτική της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως mney laundering ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (Πολιτική), εμείς, η Qualcomm Incorporated και οι θυγατρικές μας (συλλογικά «εμείς», «μας», «εμάς» κλπ) παρέχουμε πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: * Φ.Π.Α. * Νο. 18

ΠΟΛ: * Φ.Π.Α. * Νο. 18 - 599 - * Φ.Π.Α. * Νο. 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14η Δ/νση (ΦΠΑ) Τμήμα Ε' «Σχέσεων με την Ε.Ε & Νομ. Προσαρμογής» Αθήνα, 27 Μαρτίου 2001 Αρ. Πρωτ.: 1032894/1565/308/Ε0014

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 5-21 Νοεμβρίου 2013 Από το έτος 2006 και αμέσως μετά την έκδοση της Πράξεως του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ) 2577, το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της ΕΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

η PRIORITY από το 1995 ανάλυση και βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών σύμφωνα με κανονιστικό πλαίσιο διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές

η PRIORITY από το 1995 ανάλυση και βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών σύμφωνα με κανονιστικό πλαίσιο διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές η PRIORITY από το 1995 ανάλυση και βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών σύμφωνα με κανονιστικό πλαίσιο διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές εξειδίκευση αξιολόγηση κινδύνων ασφάλεια δεδομένων διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................17 Ι - ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ................................19

Διαβάστε περισσότερα

i. Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ii. Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ iii. Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

i. Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ii. Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ iii. Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΠΡΟΣ ΑΠΟ : i. Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ii. Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ iii. Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων iv. Επιχειρήσεις Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών :

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος FOURLIS Risk Based Audit

Όμιλος FOURLIS Risk Based Audit Όμιλος FOURLIS Risk Based Audit Παράδειγμα Εφαρμογής Οκτώβριος 2005 1. Risk based audit: πώς προέκυψε; 2. Risk assessment project: πώς σχεδιάστηκε; 3. Risk assessment method: ποιά επιλέξαμε; 4. Risk assessment

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ 2016 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 17 Η Κεντρική Τράπεζα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΕΣ ΛΙΣΤΕΣ. Θεοδώρα Τουτζιαράκη Δικηγόρος (LL.M.Eur) Ειδική Επιστήμων ΑΠΔΠΧ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΕΣ ΛΙΣΤΕΣ. Θεοδώρα Τουτζιαράκη Δικηγόρος (LL.M.Eur) Ειδική Επιστήμων ΑΠΔΠΧ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΕΣ ΛΙΣΤΕΣ Θεοδώρα Τουτζιαράκη Δικηγόρος (LL.M.Eur) Ειδική Επιστήμων ΑΠΔΠΧ Ληξιπρόθεσμες Οφειλές = Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών (ΕΕΟ)! ν. 3758/2009 όπως τροπ. με ά. 36 ν.4038/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 12 CPE CREDITS*

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 12 CPE CREDITS* 12 CPE CREDITS* Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 17 19 Μαΐου 2010 Η έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας συχνά υπονομεύει το έργο των ελεγκτών, καθώς «αποτυγχάνουν» να προσθέσουν αξία με το έργο τους στους

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Η Voiceland στα πλαίσια των επιχειρησιακών της λειτουργιών διαχειρίζεται τηλεπικοινωνιακά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας στην πελατειακή της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Βασικά θεσμικά θέματα Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου Δ.Ν. Δικηγόρος Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 Ιστορική διαδρομή Στόχος: Εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016 Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS 1 Περιεχόμενα 1. Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων(IPPF). 2. Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Περιεχόμενα 2 Βασικές έννοιες Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάλυση Επικινδυνότητας Πλαίσιο Διοίκησης Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009,

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.07/2 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ελεγκτική Ενότητα # 9: Σύστημα εσωτερικών δικλίδων Internal Control System Νικόλαος Συκιανάκης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών ACCE ΔΣΑ Νομική Βιβλιοθήκη. Κλεομένης Γιαννίκας

8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών ACCE ΔΣΑ Νομική Βιβλιοθήκη. Κλεομένης Γιαννίκας 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών ACCE ΔΣΑ Νομική Βιβλιοθήκη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλεομένης Γιαννίκας ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΙΚΑΙΟ ΑΝΤΓ Κομβική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική. Ενότητα # 10: Δοκιμασία εσωτερικών δικλίδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική. Ενότητα # 10: Δοκιμασία εσωτερικών δικλίδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ελεγκτική Ενότητα # 10: Δοκιμασία εσωτερικών δικλίδων Νικόλαος Συκιανάκης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ορισµοί 2. Στόχοι 3. Αρµοδιότητες Τµήµατος ιαχείρισης Παραπόνων 4. Κατηγοριοποίηση Παραπόνων 5. Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τµήµατος «Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ (στο εξής «η εταιρεία») έχει υιοθετήσει Πολιτική Αμοιβών η οποία καλύπτει όλο το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/34 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/456 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης στην

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ.

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ. Μαρούσι, 22/09/2008 Αρ. Πρωτ.: Ν 1623 Προς: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο ενδοοµιλικών συναλλαγών, ενισχυµένο µε πρόσθετες οδηγίες του ΟΟΣΑ, µοχλός χάραξης στρατηγικής επενδύσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας

Το πλαίσιο ενδοοµιλικών συναλλαγών, ενισχυµένο µε πρόσθετες οδηγίες του ΟΟΣΑ, µοχλός χάραξης στρατηγικής επενδύσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας Το πλαίσιο ενδοοµιλικών συναλλαγών, ενισχυµένο µε πρόσθετες οδηγίες του ΟΟΣΑ, µοχλός χάραξης στρατηγικής επενδύσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας 1 Γιάννης Γιαννόπουλος Διευθυντής Φορολογικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας,

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας, ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ανάθεση εργασιών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC): Συναφείς Υπηρεσίες Σταμάτιος Δρίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ

ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΘΡΟ 1- Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά στην παροχής υπηρεσίας σύνταξης 7 επιχειρηματικών σχεδίων ίδρυσης επιχείρησης και τυχόν αντίστοιχες αιτήσεις υπαγωγής σε τρέχον πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα