ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ"

Transcript

1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΙΟΣ 2001

2 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Εισαγωγή Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου λαµβάνοντας υπόψη τη σκοπιµότητα εισαγωγής πλαισίου βασικών γενικών αρχών και κριτηρίων που θα πρέπει να διέπουν τα συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου των τραπεζών που εποπτεύονται από αυτή, καθώς και τον προσδιορισµό των ενδεικνυοµένων σχετικών αρµοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων των οργάνων διοίκησης και της µονάδας εσωτερικής επιθεώρησης (Internal Audit Unit) της κάθε τράπεζας αποφάσισε όπως: Θέσει ορισµένες βασικές γενικές αρχές και κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρούνται σε κάθε τράπεζα που εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προκειµένου να διασφαλίζεται ότι η τράπεζα διαθέτει επαρκές Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου (παράγραφοι 2 έως και 7). Προσδιορίσει τις ενδεικνυόµενες αρµοδιότητες και υπευθυνότητες των οργάνων της τράπεζας στον τοµέα του Εσωτερικού Ελέγχου (παράγραφοι 8 και 9). Η παρούσα οδηγία εκδίδεται µε βάση τις πρόνοιες του άρθρου 41 του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου του 1997 και τίθεται σε εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου, Στόχοι του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) Το ΣΕΕ αποτελεί το σύνολο των ελεγκτικών µηχανισµών και διαδικασιών που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα µιας τράπεζας και συντελεί στην αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία της. 1

3 Στο ΣΕΕ περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως προληπτικοί ή κατασταλτικοί έλεγχοι που έχουν ως σκοπό να διασφαλίζουν ότι επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι στόχοι της τράπεζας: α) συνεπής υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής της µε αποτελεσµατική χρήση των διαθεσίµων πόρων β) συστηµατική παρακολούθηση και αντιµετώπιση των κινδύνων που αναλαµβάνει και διαφύλαξη των περιουσιακών της στοιχείων γ) εξασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισµό της οικονοµικής της κατάστασης και την παραγωγή αξιόπιστων λογιστικών καταστάσεων. δ) συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της καθώς και µε τους πάσης φύσεως εσωτερικούς κανονισµούς της. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και την αποτελεσµατική λειτουργία του ΣΕΕ, τα ανώτατα διοικητικά όργανα της τράπεζας οφείλουν: i. να έχουν µεριµνήσει για τη διαµόρφωση ενός εσωτερικού περιβάλλοντος το οποίο να αναγνωρίζει τη σηµασία της ελεγκτικής λειτουργίας και να έχουν καθιερώσει µια οργανωτική δοµή που διευκολύνει την αποτελεσµατική λειτουργία του ΣΕΕ ii. να έχουν καθορίσει µε σαφήνεια επιχειρησιακούς στόχους και πολιτικές σε συνάρτηση µε τα αποδεκτά όρια για το είδος και το ύψος των αναλαµβανοµένων κινδύνων και να έχουν διαµορφώσει ρεαλιστικά επιχειρησιακά προγράµµατα δράσης και προϋπολογισµούς, τα οποία θα πρέπει να έχουν γίνει κατανοητά από όλους όσους µετέχουν στην υλοποίησή τους 2

4 iii. να εξασφαλίζουν ότι το ΣΕΕ έχει εφαρµογή σε όλες τις υπηρεσιακές µονάδες της τράπεζας (στο εσωτερικό και το εξωτερικό) και να µεριµνούν για την ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού ΣΕΕ σε τυχόν µητρική, σε κάθε θυγατρική, και σε κάθε συνεξηρτηµένη της επιχείρηση. 3. Βασικές αρχές και κριτήρια που πρέπει να διέπουν το ΣΕΕ ως σύνολο Ένα αποτελεσµατικό ΣΕΕ θα πρέπει: α) να είναι προσαρµοσµένο στο µέγεθος και τη φύση των εργασιών της τράπεζας β) να καλύπτει πλήρως όλες τις δραστηριότητες και τις συναλλαγές της τράπεζας και ιδιαίτερα: i. τα εκάστοτε νέα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες ii. τις διασυνοριακές συναλλαγές µε υποκαταστήµατα, θυγατρικές ή συνεξηρτηµένες επιχειρήσεις και ανταποκρίτριες τράπεζες στο εξωτερικό. γ) να περιλαµβάνει κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη λαθών, παρατυπιών, παραλείψεων και καταχρήσεων δ) να διαθέτει επαρκείς µηχανισµούς για τον έγκαιρο εντοπισµό, την ανάλυση, τον έλεγχο και τη διαχείριση όλων των κινδύνων που ενυπάρχουν στις τραπεζικές δραστηριότητες ε) να υποστηρίζεται από συστήµατα πληροφόρησης και επικοινωνίας, τα οποία θα πρέπει να εξασφαλίζουν την έγκαιρη ροή και την αξιοπιστία των αναγκαίων πληροφοριών για την άσκηση διοίκησης και ελέγχου στ) να είναι κατάλληλα προσαρµοσµένο στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο ώστε να διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τις νοµοθετικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της τράπεζας 3

5 ζ) να είναι επαρκώς τεκµηριωµένο και λεπτοµερώς καταγεγραµµένο η) να προβλέπει τακτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της εφαρµογής του και διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειάς του θ) να προσδιορίζει µε σαφήνεια τις ενδεικνυόµενες διορθωτικές ενέργειες στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται αδυναµία ή αποτυχία των προληπτικών ελεγκτικών µηχανισµών, ιδιαίτερα αυτών που έχουν ενσωµατωθεί στη διαδικασία διεκπεραίωσης των συναλλαγών. 4. Βασικές αρχές και κριτήρια σχετικά µε την οργανωτική δοµή και τις διαδικασίες λειτουργίας της τράπεζας Η οργανωτική δοµή κάθε τράπεζας πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στο είδος, στην έκταση και στην πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της καθώς και στους ενυπάρχοντες στις δραστηριότητες αυτές κινδύνους. Κύρια συνιστώσα ενός αποτελεσµατικού ΣΕΕ είναι η θεσµοθέτηση οργανωτικής δοµής και λειτουργικών διαδικασιών ώστε: α) να εξασφαλίζεται µε κατάλληλες διαδικασίες η υλοποίηση της στρατηγικής που έχει εγκριθεί από το.σ. µε την ύπαρξη εξειδικευµένων στόχων για κάθε τοµέα δραστηριότητας, διοικητικό όργανο και υπηρεσιακή µονάδα β) να καθορίζεται µε σαφήνεια, η οργανωτική διάρθρωση, στα πλαίσια ενός εγκεκριµένου οργανογράµµατος, όπου υπάρχει λεπτοµερής περιγραφή αρµοδιοτήτων και ορίων ευθύνης για κάθε δραστηριότητα και υπηρεσιακή µονάδα γ) να υπάρχει σαφής καθορισµός των καθηκόντων και των ορίων δικαιοδοσίας / ευθύνης κάθε υπηρεσιακού οργάνου καθώς και αντίστοιχες διαδικασίες εξουσιοδότησης. 4

6 δ) να είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισµός των υπευθύνων για κάθε εργασία και συναλλαγή και να υφίστανται σαφώς καθορισµένες ιεραρχικές γραµµές αναφοράς που να αποκλείουν κενά και να εξασφαλίζουν αποτελεσµατικό διοικητικό έλεγχο κάθε δραστηριότητας ε) να προβλέπεται η άµεση ή έµµεση εµπλοκή δύο τουλάχιστο λειτουργών της τράπεζας σε κάθε δραστηριότητα ή συναλλαγή για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας στ) να εξασφαλίζεται ο αποτελεσµατικός διαχωρισµός καθηκόντων ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις ασυµβίβαστων ρόλων και σύγκρουση συµφερόντων και να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι λαθών, παρατυπιών και απάτης. Τα παραπάνω ισχύουν ιδιαίτερα όσον αφορά: i. στο διαχωρισµό µεταξύ των λειτουργιών διαπραγµάτευσης, διακανονισµού και λογιστικοποίησης των συναλλαγών και µεταξύ αυτών και της λειτουργίας του ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων ii. στο διαχωρισµό των καθηκόντων που αφορούν στη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας ή των πελατών της από τα καθήκοντα του προηγούµενου εδαφίου, και iii. στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των οργάνων ελέγχου από τις ελεγχόµενες δραστηριότητες και τους λειτουργούς τους ζ) να υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού µε αναλυτική περιγραφή των απαιτούµενων για κάθε θέση ευθύνης προσόντων και οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα και ικανότητες για την αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθενται 5

7 η) να εξασφαλίζεται η ύπαρξη λεπτοµερώς καταγεγραµµένων διαδικασιών για κάθε συγκεκριµένου είδους εργασία και αναλυτική γραπτή περιγραφή του τρόπου διεξαγωγής της, κοινοποιηµένη στο αρµόδιο για την εκτέλεση και τον έλεγχο της εργασίας προσωπικό θ) να έχουν ενσωµατωθεί σε όλους τους κανονισµούς διεξαγωγής των εργασιών της τράπεζας κατάλληλοι µηχανισµοί ελέγχου που να διασφαλίζουν ότι όλες οι συναλλαγές: i. είναι έγκυρες και νόµιµες ii. έχουν εκτελεστεί σύµφωνα µε όλους τους κανόνες λειτουργίας της κάθε υπηρεσιακής µονάδας iii. έχουν διεκπεραιωθεί από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένα και άµεσα εντοπιζόµενα άτοµα και iv. έχουν καταχωρηθεί στα προβλεπόµενα για κάθε περίπτωση αρχεία ι) να ελέγχεται συστηµατικά η πρόσβαση σε εµπιστευτικές πληροφορίες και περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας ή των πελατών της, η οποία να επιτρέπεται µόνο στα κατάλληλα εξουσιοδοτηµένα άτοµα ια) να εξασφαλίζεται η ύπαρξη προτύπων και προδιαγραφών, του ιδίου ποιοτικού επιπέδου, για όλες τις εργασίες της τράπεζας, προκειµένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ιβ) να υπάρχουν διαδικασίες καταγραφής, ιεράρχησης και κάλυψης των άµεσων και µελλοντικών επιχειρησιακών αναγκών ιγ) να παρακολουθείται ο τρόπος εξυπηρέτησης των πελατών και ειδικότερα οι διαδικασίες παρουσίασης και συµφωνίας των όρων συνεργασίας τους µε την τράπεζα ιδ) να προβλέπονται διαδικασίες καταγραφής των αναγκών και ελέγχου των παραπόνων των πελατών καθώς και να εξασφαλίζεται η προστασία των συµφερόντων και των προς φύλαξη περιουσιακών στοιχείων των πελατών 6

8 ιε) να υπάρχουν σχέδια αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, τα οποία να είναι γνωστά στο προσωπικό και να ελέγχονται τακτικά στην πράξη για την αποτελεσµατικότητά τους, ώστε να διασφαλίζεται η άµεση συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών της τράπεζας και η ταχεία αποκατάσταση του πλήρους ελέγχου της δραστηριότητάς της ιστ) να ελέγχεται σε τακτική βάση η λειτουργικότητα της οργανωτικής διάρθρωσης της τράπεζας και να γίνονται έγκαιρα οι αναγκαίες για τη διαχρονική αποτελεσµατικότητά της αναπροσαρµογές. 5. Βασικές αρχές και κριτήρια σχετικά µε τον έλεγχο κινδύνων Ο έλεγχος των τραπεζικών κινδύνων αποτελεί µια άλλη σηµαντική πτυχή ενός ΣΕΕ και προϋποθέτει την ανάπτυξη από τις τράπεζες συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων, τα οποία θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στο µέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων κάθε τράπεζας. Ορισµένοι από τους τραπεζικούς κινδύνους έχουν ποσοτική διάσταση που µπορεί να µετρηθεί (πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνοι αγοράς κλπ) ενώ άλλοι έχουν µόνο ποιοτική διάσταση και δεν είναι ποσοτικά µετρήσιµοι (λειτουργικός κίνδυνος, νοµικός κίνδυνος κλπ). Η αποτελεσµατική παρακολούθηση των κινδύνων προϋποθέτει την κατανόηση από όλη την ιεραρχία της τράπεζας: i. της φύσης των κινδύνων, που συνδέονται µε τις τραπεζικές εργασίες και ii. της θετικής συσχέτισης που υπάρχει µεταξύ του ύψους των αναµενόµενων αποδόσεων και του ύψους των κινδύνων που αναλαµβάνει η τράπεζα. Ως προς τον έλεγχο των κινδύνων, οι ακόλουθες βασικές αρχές και κριτήρια πρέπει να διέπουν ένα αποτελεσµατικό ΣΕΕ: 7

9 α) Στα πλαίσια του γενικότερου στρατηγικού σχεδιασµού και για κάθε είδος κινδύνου θα πρέπει να υπάρχει εγκεκριµένη πολιτική για την ανάληψη, την παρακολούθηση και τη διαχείρισή του, σαφώς διατυπωµένη και καταγεγραµµένη, η οποία να κοινοποιείται έγκαιρα σε όλα τα εµπλεκόµενα άτοµα ή υπηρεσιακές µονάδες. Ειδικότερα για τους ποσοτικά µετρήσιµους κινδύνους, η πολιτική αυτή θα πρέπει να προβλέπει µεταξύ άλλων, τον καθορισµό των εκάστοτε αποδεκτών ανώτατων ορίων ανάληψης κινδύνου για κάθε είδος κινδύνου σε συνολικό για την τράπεζα επίπεδο και περαιτέρω κατανοµή του ορίου αυτού όπου ενδείκνυται (π.χ. κατά πελάτη, κλάδο, νόµισµα, υπηρεσιακή µονάδα κλπ) και θέσπιση, όπου χρειάζεται, ορίων διακοπής ζηµιογόνων δραστηριοτήτων (stop loss controls). β) Καθιέρωση µιας εξειδικευµένης και ανεξάρτητης λειτουργίας παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων, που να καλύπτει όλο το φάσµα των εργασιών της τράπεζας και όλες τις µορφές των τραπεζικών κινδύνων. Η λειτουργία αυτή πρέπει να εξασφαλίζει µε κατάλληλες διαδικασίες ότι οι πάσης φύσεως κίνδυνοι, που ενυπάρχουν σε κάθε εργασία που αναλαµβάνει η τράπεζα, αναγνωρίζονται, αναλύονται, παρακολουθούνται σε συνεχή βάση και αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά. γ) Καθιέρωση και περιοδική αξιολόγηση διαδικασιών τιµολόγησης των προσφερόµενων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να εξασφαλίζεται ότι λαµβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες διαµόρφωσης του κόστους τους, οι τιµές που προσφέρει ο ανταγωνισµός και η σχέση κόστους οφέλους για κάθε εργασία. δ) Παρακολούθηση των εξελίξεων στο χώρο των τραπεζικών εργασιών και των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και προσαρµογή στις απαιτήσεις του ανταγωνισµού µε τρόπο ασφαλή. Πριν από την επέκταση της δραστηριότητας της τράπεζας σε νέα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες, θα πρέπει να υπάρχουν αιτιολογηµένες αποφάσεις ενσωµάτωσής τους στη στρατηγική ανάπτυξης της τράπεζας, να έχουν αναγνωρισθεί µε ακρίβεια οι σχετικοί 8

10 κίνδυνοι και να έχει ολοκληρωθεί η ενσωµάτωση των αντίστοιχων ελέγχων και διαδικασιών διαχείρισής τους στο σύστηµα διαχείρισης κινδύνων. Ακόµη θα πρέπει να έχουν καθορισθεί οι διαδικασίες έγκρισης, λογιστικής παρακολούθησης και ελέγχου των σχετικών συναλλαγών και να έχουν αντιµετωπισθεί τα νοµικά θέµατα που συνδέονται µε τη διεξαγωγή τους. ε) Παρακολούθηση σε συνεχή βάση του βαθµού συµµόρφωσης µε την πολιτική και τις διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων και έλεγχος της τήρησης των τεθέντων ανωτάτων ορίων κατά είδος κινδύνου. στ) Άµεσος εντοπισµός και έλεγχος των σηµαντικών ή αιφνίδιων µεταβολών σε οικονοµικά µεγέθη, διαδικασίες ή πρόσωπα. Οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις από το κανονικό θα πρέπει να αξιολογούνται και να αναφέρονται άµεσα στα αρµόδια όργανα για τυχόν διορθωτικές ενέργειες, η υλοποίηση των οποίων θα πρέπει να παρακολουθείται µε κατάλληλες διαδικασίες (follow up). ζ) Τακτικός έλεγχος του µεγέθους και των αιτίων των αποκλίσεων µεταξύ των προϋπολογιστικών και των απολογιστικών στοιχείων που υποβάλλονται στην διοίκηση και άλλα αρµόδια όργανα της τράπεζας, ώστε να αξιολογείται η απόδοση κάθε υπηρεσιακής µονάδας σε σχέση µε τους τεθέντες σε αυτή στόχους. η) Οι θεσµοθετηµένες πολιτικές και διαδικασίες για την αντιµετώπιση των κινδύνων και τα εγκεκριµένα ανώτατα όρια ανάληψης κινδύνων θα πρέπει να αξιολογούνται σε τακτική βάση και να αναθεωρούνται εφ όσον κρίνεται αναγκαίο, ανάλογα µε τη σοβαρότητα των προβληµάτων που παρουσιάζουν, την εκάστοτε στρατηγική της τράπεζας, τις εξελίξεις στην αγορά και τις τυχόν µεταβολές στην οργανωτική διάρθρωση ή υποδοµή της. Ενδείκνυται η σύσταση από τις τράπεζες, ανάλογα µε το µέγεθος και τη φύση των εργασιών τους, συλλογικών οργάνων (π.χ. Επιτροπής ιαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού) (Asset Liability Management Committee) για την καλύτερη διαχείριση των αναλαµβανοµένων κινδύνων. Τα όργανα αυτά θα πρέπει να έχουν σαφώς καθορισµένες αρµοδιότητες και υπευθυνότητες, και να είναι λειτουργικά ενταγµένα στην οργανωτική δοµή της τράπεζας, µε αυστηρά προσδιορισµένη θέση στο Οργανόγραµµά της. 9

11 Ανεξάρτητα όµως από τη σύσταση τέτοιων συλλογικών οργάνων, κάθε τράπεζα της οποίας το σύνολο Ενεργητικού προσαυξηµένο µε το υπόλοιπο των λογαριασµών τάξεως (µε εξαίρεση τους λογαριασµούς πληροφοριών και δικαιούχων αλλότριων περιουσιακών στοιχείων) υπερβαίνει το ποσό των 500εκ., οφείλει, µέχρι , να δηµιουργήσει µια εξειδικευµένη υπηρεσιακή µονάδα (εφόσον δεν υφίσταται ήδη) επιφορτισµένη µε την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κινδύνων (Risk Management Unit), η οποία θα είναι ανεξάρτητη από τις συναλλακτικές δραστηριότητες της τράπεζες και θα αναφέρεται απευθείας στη ιοίκηση της τράπεζας ή σε συλλογικό όργανο στο οποίο µετέχει µέλος της ιοίκησης. Ειδικότερα, η µονάδα αυτή θα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες και όλα τα είδη κινδύνων σε ατοµική και σε ενοποιηµένη βάση και θα ασχολείται µε τον εντοπισµό, την ανάλυση και τη µέτρησή τους (όπου αυτό είναι δυνατό) καθώς και την εισήγηση µέτρων αντιµετώπισης των κινδύνων. 6. Βασικές αρχές και κριτήρια σχετικά µε τα λογιστικά συστήµατα Τα λογιστικά συστήµατα των τραπεζών πρέπει να παρέχουν ακριβή απεικόνιση της οικονοµικής κατάστασης της τράπεζας καθώς και τις απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων πληροφορίες, πρέπει δε να αποτελούν αντικείµενο ιδιαίτερης παρακολούθησης από πλευράς ΣΕΕ σύµφωνα µε τις ακόλουθες βασικές αρχές: α) Κάθε έγκριση και νόµιµη συναλλαγή πρέπει να καταχωρείται έγκαιρα, µε ακρίβεια και µε όλες τις απαραίτητες λεπτοµέρειες, σύµφωνα µε τους διεθνείς αποδεκτούς λογιστικούς κανόνες και τις ειδικότερες διαδικασίες λογιστικής παρακολούθησης που έχει θεσπίσει η τράπεζα. β) Η επεξεργασία και η τήρηση των λογιστικών στοιχείων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την παραγωγή και δηµοσίευση αξιόπιστων λογιστικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία και της σχετικές Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. γ) Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν τη συστηµατική και ασφαλή τήρηση των αρχείων κατά τρόπο που να επιτρέπει την πραγµατοποίηση αποτελεσµατικών ελέγχων σε µεταγενέστερο χρόνο. Αυτό 10

12 προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλων διαδικασιών και δεδοµένων (audit trails) που να παρέχουν σε χρόνο µεταγενέστερο τη δυνατότητα αναπαραγωγής όλων των συναλλαγών κατά χρονολογική σειρά, την υποστήριξη κάθε καταχωρηµένου στοιχείου µε πρωτότυπα δικαιολογητικά και την τεκµηρίωση οποιασδήποτε µεταβολής στα υπόλοιπα των λογαριασµών, µε αναλυτικά στοιχεία για τις κινήσεις που µεσολάβησαν. δ) Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι µηχανισµοί συγκέντρωσης, επεξεργασίας, παραγωγής και διακίνησης επαρκών στοιχείων και πληροφοριών ώστε το.σ., η ιοίκηση, τα αρµόδια όργανα και τα στελέχη της τράπεζας να έχουν έγκαιρα όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να ασκήσουν αποτελεσµατικά τα καθήκοντά τους. ε) Πρέπει να διασφαλίζεται ότι η παρεχόµενη εκτός της τράπεζας πληροφόρηση (π.χ. δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις, υποβαλλόµενα στοιχεία στις εποπτικές αρχές) είναι έγκυρη και σύµφωνη µε τα προβλεπόµενα στις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις και οδηγίες, παράγεται δε και υποβάλλεται αρµοδίως εντός των καθορισµένων προθεσµιών. στ) Πρέπει να υπάρχουν καταγεγραµµένες διαδικασίες για την επιλογή και την απόκτηση του κατάλληλου εξοπλισµού και λογισµικού καθώς και για την επαρκή στελέχωση των αρµοδίων υπηρεσιών, ανάλογα µε τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες, τις προοπτικές εξέλιξης του µεγέθους και της φύσης των εργασιών και τις οικονοµικές δυνατότητες της τράπεζας, προκειµένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική λογιστική και µηχανογραφική υποστήριξη των εργασιών της. 7. Βασικές αρχές και κριτήρια σχετικά µε τα συστήµατα πληροφορικής Η συγκέντρωση, επεξεργασία, µεταφορά και διαφύλαξη πληροφοριών σε ηλεκτρονική µορφή εµπεριέχει ορισµένους πρόσθετους κινδύνους για τις τράπεζες, όπως: 11

13 λάθη στη διαχείριση των πληροφοριών ή τη χρήση του λογισµικού και των µηχανηµάτων απώλεια ή αλλοίωση στοιχείων ή προγραµµάτων προβληµατική λειτουργία ή διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισµού ακαταλληλότητα του λογισµικού, του εξοπλισµού ή του προσωπικού που εµπλέκεται µε την πληροφορική πρόσβαση µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων σε εµπιστευτικά στοιχεία απάτες µέσω των µηχανογραφικών συστηµάτων λήψη λανθασµένων αποφάσεων µε βάση αναξιόπιστες ή παραπλανητικές πληροφορίες κ.α. Ένα αποτελεσµατικό ΣΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζει την αποτελεσµατική και ασφαλή ανάπτυξη και λειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής των τραπεζών, καθώς και την ύπαρξη σχετικών διαδικασιών ελέγχου, µε την υιοθέτηση των παρακάτω αρχών: α) Πρέπει να υφίστανται διαδικασίες διαµόρφωσης, έγκρισης, υλοποίησης, αξιολόγησης και αναθεώρησης εξειδικευµένης για τα πληροφοριακά συστήµατα στρατηγικής, από το.σ. της τράπεζας. Κατάλληλες διαδικασίες πρέπει να εξασφαλίζουν τους εκάστοτε αναγκαίους πόρους, ώστε να καλύπτονται έγκαιρα και αποτελεσµατικά οι τρέχουσες και οι µελλοντικές ανάγκες της τράπεζας σε µηχανογραφική υποστήριξη. β) Η ιοίκηση της τράπεζας πρέπει να χαράσσει κατάλληλη πολιτική υλοποίησης της στρατηγικής για τα πληροφοριακά συστήµατα, µε την εισαγωγή προτύπων, διαδικασιών και ελέγχων για όλες τις λειτουργίες, που σχετίζονται µε τα πληροφοριακά συστήµατα. 12

14 γ) Πρέπει να εξασφαλίζεται η συστηµατική συνεργασία των στελεχών της πληροφορικής µε τους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών πληροφορικής, σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης, λειτουργίας και αξιολόγησης των µηχανογραφικών εφαρµογών, µε την καθιέρωση κατάλληλων διαδικασιών και τη λειτουργία ειδικών συντονιστικών οργάνων (π.χ. Steering Committee). δ) Τα πληροφοριακά συστήµατα πρέπει να σχεδιάζονται και να λειτουργούν κατά τρόπο που να επιτρέπουν τη συστηµατική παρακολούθηση και την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται µε την πληροφορική, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω. ε) Στο οργανόγραµµα κάθε τράπεζας, πρέπει να προβλέπεται η ύπαρξη εξειδικευµένης Υπηρεσιακής Μονάδας Πληροφορικής, λειτουργικά και διοικητικά ανεξάρτητης από τους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών πληροφορικής, η οποία να ασχολείται µε την ανάπτυξη και τη λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων και να έχει την ευθύνη της µηχανογραφικής υποστήριξης όλων των λειτουργιών της τράπεζας. στ) Εντός της Υπηρεσιακής Μονάδας Πληροφορικής πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισµός καθηκόντων. Ειδικότερα θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι διαχωρίζονται πλήρως οι λειτουργίες που σχετίζονται µε τον σχεδιασµό των µηχανογραφικών εφαρµογών από τις λειτουργίες που αφορούν στην καθηµερινή µηχανογραφική διαχείριση των εφαρµογών αυτών, από τη στιγµή της ενσωµάτωσης κάθε νέας εφαρµογής στις τρέχουσες διαδικασίες της τράπεζας. ζ) Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η υπηρεσιακή µονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης διαθέτει την απαιτούµενη τεχνογνωσία και προσωπικό για τη διενέργεια εξειδικευµένων ελέγχων στα πληροφοριακά συστήµατα, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η ασφάλεια όλων των µηχανογραφικών εφαρµογών 13

15 η) Πρέπει να υπάρχουν και να εφαρµόζονται µε συνέπεια κατάλληλες διαδικασίες σχεδιασµού, ανάπτυξης, τεκµηρίωσης, διαχείρισης και συντήρησης των µηχανογραφικών εφαρµογών καθώς και η έγκαιρη προσαρµογή τους ώστε να εξασφαλίζεται ότι εξυπηρετούν σε συνεχή βάση το σκοπό για τον οποίο αρχικά σχεδιάσθηκαν. θ) Πρέπει να υφίστανται εγκεκριµένοι κανονισµοί σχετικοί µε την οργάνωση και τη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης υπηρεσιών πληροφορικής στους τελικούς χρήστες, που να καλύπτουν οπωσδήποτε και θέµατα σχετικά µε την αντιµετώπιση εκτάκτων προβληµάτων λειτουργίας. ι) Πρέπει να εξασφαλίζεται από τη φάση του σχεδιασµού των µηχανογραφικών εφαρµογών και σε συνεργασία µε την υπηρεσιακή µονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης, η ενσωµάτωση στα συστήµατα πληροφορικής κατάλληλων διαδικασιών ελέγχου και η διατήρηση των αναγκαίων στοιχείων (audit trails) που να επιτρέπουν την πραγµατοποίηση αποτελεσµατικών ελέγχων σε µεταγενέστερο χρόνο. ια) Η ποιοτική και ποσοτική επάρκεια, η αποτελεσµατικότητα και η ασφάλεια των καθηµερινά παρεχοµένων υπηρεσιών πληροφορικής πρέπει να ελέγχονται συνεχώς και µε συγκεκριµένες διαδικασίες. ιβ) Η πρόσληψη, η εκπαίδευση, η εργασία, η εξέλιξη και η αποχώρηση των ατόµων που απασχολούνται µε τη µηχανογράφηση πρέπει να διέπεται από εγκεκριµένους κανονισµούς, οι οποίοι να εξασφαλίζουν την επάρκεια των ατόµων που στελεχώνουν κάθε λειτουργία των συστηµάτων της πληροφορικής και την προστασία των εµπιστευτικών στοιχείων. ιγ) Η πρόσβαση εξουσιοδοτηµένων µόνο ατόµων στις πληροφορίες και η προστασία του λογισµικού και των πληροφοριών πρέπει να εξασφαλίζεται µε συγκεκριµένες πολιτικές και διαδικασίες που ελέγχονται τακτικά για την αποτελεσµατικότητά τους. 14

16 ιδ) Η φυσική ασφάλεια των εγκαταστάσεων της πληροφορικής πρέπει να εξασφαλίζεται µε συγκεκριµένα µέτρα και διαδικασίες, ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύµητες διακοπές λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων από τυχαία γεγονότα ή σκόπιµες ενέργειες. ιε) Για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων διακοπών της λειτουργίας των µηχανογραφικών συστηµάτων, πρέπει να υφίσταται συγκεκριµένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, που να εξασφαλίζει την άµεση συνέχιση της µηχανογραφικής υποστήριξης των βασικών λειτουργιών της τράπεζας και την πλήρη αποκατάσταση τη οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων πληροφορικής σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Το σχέδιο αυτό πρέπει να έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως σε όσους θα κληθούν να το υλοποιήσουν και µε δοκιµές να ελέγχεται τακτικά ως προς την αποτελεσµατικότητά του και τη δυνατότητα άµεσης εφαρµογής του. Ειδικότερα όσον αφορά την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, ατυχήµατα ή δολιοφθορές των µηχανογραφικών τους κέντρων, οι τράπεζες θα πρέπει το αργότερο µέχρι να έχουν εξασφαλίσει τη δυνατότητα ανάκτησης κρίσιµων εφαρµογών µέσω: i. Της χρήσης εξοπλισµού και λογισµικού σε αποµακρυσµένο από το µηχανογραφικό τους κέντρο χώρο, ii. Της τήρησης ενηµερωµένων και αξιόπιστων εφεδρικών αρχείων δεδοµένων (back up) σε αποµακρυσµένο από το µηχανογραφικό τους κέντρο χώρο Με τον τρόπο αυτό οι τράπεζες θα είναι σε θέση να συνεχίσουν τις βασικές τους δραστηριότητες µέχρι την αποκατάσταση των ζηµιών στο µηχανογραφικό τους κέντρο. 15

17 8. Αρµοδιότητες και υπευθυνότητες του.σ. και της ιοίκησης της τράπεζας σχετικά µε το ΣΕΕ. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Ανεξάρτητα από την οργανωτική διάρθρωση κάθε τράπεζας, το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να έχει την τελική ευθύνη για την καθιέρωση και τη γενική εποπτεία του τρόπου εφαρµογής ενός αποτελεσµατικού ΣΕΕ, ενώ η ιοίκηση έχει την ευθύνη για την εξειδίκευση της στρατηγικής του.σ. στον τοµέα αυτό, µε τη χάραξη συγκεκριµένης πολιτικής. Το.Σ. και η ιοίκηση κάθε τράπεζας πρέπει να µεριµνούν για την ανάπτυξη και την ενσωµάτωση στις διαδικασίες διεκπεραίωσης των εργασιών, µηχανισµών και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου κατάλληλων για το µέγεθος, τη φύση και την περιπλοκότητα των εργασιών της τράπεζας. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να είναι σαφώς διακριτές σε κάθε εργασία, να είναι αναλυτικά καταγεγραµµένες και να προβλέπουν τρόπους αξιολόγησης της εφαρµογής και της αποτελεσµατικότητάς τους. Για την υποβοήθηση του.σ. στην άσκηση των καθηκόντων του στον τοµέα του ΣΕΕ, θεωρείται σκόπιµη η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) αποτελούµενης από µέλη τους.σ., τα οποία δεν έχουν εκτελεστικές αρµοδιότητες και διαθέτουν τις απαιτούµενες γνώσεις και εµπειρίες, και συµπληρωµατικά από ανώτατα στελέχη της τράπεζας που δεν έχουν αρµοδιότητες στους τοµείς της έγκρισης και διεκπεραίωσης των συναλλαγών. Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να είναι µέλος του.σ. µε ανάλογη εµπειρία. Η Εσωτερική Επιθεώρηση πρέπει να υπάγεται στην Επιτροπή Ελέγχου στην οποία θα πρέπει να έχουν άµεση πρόσβαση και οι εξωτερικοί ελεγκτές της τράπεζας. Τράπεζες των οποίων το σύνολο του Ενεργητικού υπερβαίνει το ποσό των 500 εκ. οφείλουν µέχρι να συστήσουν Επιτροπή Ελέγχου, εφόσον αυτή δεν υφίσταται ήδη. Τα κύρια καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να είναι: 16

18 α) η αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας του ΣΕΕ και η παρακολούθηση του έργου της Εσωτερικής Επιθεώρησης µε έµφαση σε θέµατα που σχετίζονται µε το βαθµό ανεξαρτησίας της, την ποιότητα και το εύρος των ελέγχων που διενεργεί την εν γένει αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας αυτής β) η παροχή γνώµης κατά την επιλογή των Εξωτερικών Ελεγκτών γ) Η διαβεβαίωση του.σ. ότι η τράπεζα συµµορφώνεται µε τους νόµους και τους κανονισµούς που διέπουν τη λειτουργία της δ) η ανεξάρτητη από τις εµπλεκόµενες υπηρεσιακές µονάδες εξέταση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και άλλων σηµαντικών στοιχείων και πληροφοριών που προορίζονται για δηµοσίευση ή για υποβολή σε αρχές ή οργανισµούς εκτός της τράπεζας ε) η διευκόλυνση της επικοινωνίας µεταξύ.σ., ιοίκησης, Εσωτερικών και Εξωτερικών Ελεγκτών της τράπεζας για την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών Τουλάχιστο µια φορά κάθε έτος, αρχής γενοµένης από το έτος 2002, το.σ. πρέπει να αξιολογεί την επάρκεια του ΣΕΕ και την αποτελεσµατικότητά της εφαρµογής του και να καθορίζει στρατηγικές βελτίωσης του, µε βάση σχετική έκθεση που του υποβάλλει η ιοίκηση της τράπεζας και τις έπ αυτής παρατηρήσεις της Επιτροπής Ελέγχου, εφόσον αυτή υφίσταται. Η έκθεση αυτή στηρίζεται σε σχετικά στοιχεία και πληροφορίες της µονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης και στις διαπιστώσεις των Εξωτερικών Ελεγκτών και των εποπτικών οργάνων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η έκθεση αυτή και τα πρακτικά της συνεδρίασης του.σ., κατά την οποία συζητήθηκε το θέµα υποβάλλονται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ( ιεύθυνση Ρυθµίσεως και Εποπτείας Τραπεζικών Ιδρυµάτων). Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται όπου θεωρεί κάτι τέτοιο αναγκαίο να απαιτήσει όπως ανατεθεί σε Εξωτερικούς Ελεγκτές, που διαθέτουν την απαραίτητη εµπειρία, η ολοκληρωµένη αξιολόγηση της επάρκειας του ΣΕΕ της τράπεζας και η σχετική έκθεση αξιολόγησης που θα συνταχθεί να κοινοποιηθεί στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ( ιεύθυνση Ρυθµίσεως και Εποπτείας Τραπεζικών 17

19 Ιδρυµάτων). Τα έξοδα αξιολόγησης της επάρκειας του ΣΕΕ θα βαρύνουν την τράπεζα. Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές που διενεργούν τον τακτικό ετήσιο έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της τράπεζας αναµένεται ότι θα αναφέρουν αναλυτικά στην έκθεσή τους τα τυχόν προβλήµατα ή αδυναµίες στο ΣΕΕ που εντόπισαν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου τους. Το περιεχόµενο της έκθεσής τους κοινοποιείται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και συζητείται κατά τις τριµερείς συναντήσεις όπως απαιτείται από το άρθρο 28 του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου. 9. Σύσταση, καθήκοντα και αρχές λειτουργίας της υπηρεσιακής µονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης Σε όλες τις τράπεζες πρέπει να υπάρχει υπηρεσιακή µονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης, ανεξάρτητη από τις λοιπές υπηρεσιακές µονάδες της τράπεζας, η οποία να υπάγεται οργανικά και να αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), εφόσον αυτή έχει θεσµοθετηθεί, ή στο.σ. της τράπεζας. Κύρια καθήκοντα της µονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης θα πρέπει να είναι: α) η τακτική αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσµατικότητας του ΣΕΕ και η διαρκής και έγκυρη ενηµέρωση των ανώτατων διοικητικών οργάνων της τράπεζας για την κατάσταση και την πορεία των ελεγκτικών διαδικασιών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην ορθή και συνεπή εφαρµογή της πολιτικής και των διαδικασιών που έχει θεσµοθετήσει το.σ. και η ιοίκηση της τράπεζας β) η διενέργεια γενικών ή δειγµατοληπτικών κατασταλτικών ελέγχων σε όλες τις λειτουργίες και τις συναλλαγές της τράπεζας για να διαπιστωθεί η πιστή εφαρµογή των πάσης φύσεως κανονισµών, διαδικασιών λειτουργίας και προληπτικών ελεγκτικών µηχανισµών που έχουν θεσπισθεί για κάθε κατηγορία συναλλαγών της καθώς και η συµµόρφωσή της µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της. 18

20 γ) η αξιολόγηση του βαθµού εφαρµογής και της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών που έχουν καθιερωθεί για τον έλεγχο και τη διαχείριση των διαφόρων τραπεζικών κινδύνων και η εκτίµηση της πιθανής ζηµιάς της τράπεζας από τους κινδύνους που έχει αναλάβει και ειδικότερα σε σχέση µε τον πιστωτικό κίνδυνο. δ) η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του λογιστικού συστήµατος και του συστήµατος πληροφορικής της τράπεζας, η συστηµατική παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής του λογιστικού σχεδίου που έχει υιοθετηθεί και των κανόνων συγκέντρωσης, επεξεργασίας, διαχείρισης και ασφαλούς φύλαξης στοιχείων και πληροφοριών και η επαλήθευση της εγκυρότητας των λογιστικοποιουµένων στοιχείων και των παραγοµένων καταστάσεων ζ) η διενέργεια ειδικών ερευνών, όπου αυτό απαιτείται. Η τήρηση των ακόλουθων αρχών είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας της Εσωτερικής Επιθεώρησης: η επαρκής κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της από όλες τις άλλες υπηρεσιακές µονάδες της τράπεζας και η διασφάλιση της άµεσης και απρόσκοπτης πρόσβασης στη ιοίκηση, στο.σ. και στην Επιτροπή Ελέγχου της τράπεζας η στελέχωση της µε έµπειρο και αριθµητικά επαρκές προσωπικό Η διασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής της, περιλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν στα υποκαταστήµατα του εξωτερικού και τις θυγατρικές επιχειρήσεις η ύπαρξη λεπτοµερώς καταγεγραµµένων ελεγκτικών στόχων, προγραµµάτων και διαδικασιών ελέγχου καθώς και κατάλληλης µεθοδολογίας διενέργειας των ελέγχων 19

21 η καθιέρωση µηχανισµών ελέγχου του βαθµού συµµόρφωσης (follow-up) προς τις υποδείξεις των πάσης φύσεως ελέγχων (εσωτερικών ελεγκτών, εξωτερικών ελεγκτών, εποπτικών αρχών, φορολογικών αρχών, κ.α.) και ενηµέρωσης της ιοίκησης της τράπεζας για την πορεία των διορθωτικών ενεργειών. Ειδικότερα, η Εσωτερική Επιθεώρηση θα πρέπει να έχει δική της άποψη ως προς την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας, το ύψος της πιθανής ζηµιάς και την επάρκεια των σχηµατισµένων προβλέψεων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει είτε να προβαίνει σε δική της ταξινόµηση των πιστοδοτήσεων κατά κατηγορία πιστωτικού κινδύνου είτε να αξιολογεί την ταξινόµηση που έχει γίνει από άλλη υπηρεσιακή µονάδα της τράπεζας. Η ταξινόµηση ή αξιολόγηση πρέπει να γίνεται τουλάχιστο κάθε 18 µήνες. Η αξιολόγηση πρέπει να καλύπτει τουλάχιστο το 70% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Επίσης, θα πρέπει να εντοπίζει τυχόν υπάρχουσες αδυναµίες στην πιστοδοτική πολιτική της τράπεζας ή στον τρόπο εφαρµογής της που συντελούν στη δηµιουργία προβληµατικών απαιτήσεων. 20

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε. Solvency II Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος Μυρτώ Χαμπάκη ΒΑ,ΜΑ Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.Ε 21/01/2009 1 Γιατί το «Solvency II» ; Η παρούσα κατάσταση Solvency

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ F EIEE Ετήσιο Συνέδριο 2013 Εσωτερικός Έλεγχος - Προκλήσεις & Ευκαιρίες ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Σχέση Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ «ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΧΩΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πέραν των συνηθισµένων τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ...9 Α ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ..31 1. Γενικά.31 2. Αρχαίοι Χρόνοι και Έλεγχο...33 3. Μεσαίωνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Έννοια της Ελεγκτικής Είδη Ελέγχων. Διάκριση ως προς την Έκταση του ελέγχου. Διάκριση ως προς την Διάρκεια του ελέγχου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Έννοια της Ελεγκτικής Είδη Ελέγχων. Διάκριση ως προς την Έκταση του ελέγχου. Διάκριση ως προς την Διάρκεια του ελέγχου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έννοια της Ελεγκτικής Είδη Ελέγχων Διάκριση ως προς την Έκταση του ελέγχου Διάκριση ως προς την Διάρκεια του ελέγχου Διάκριση ως προς τον Προορισμό του ελέγχου Διάκριση ως προς το Πρόσωπο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014.

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014. ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ. 4) ΤΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Συστημάτων Πληροφορικής

Έλεγχος Συστημάτων Πληροφορικής Έλεγχος Συστημάτων Πληροφορικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Παναγιώτης Δρούκας, ISACA Athens Chapter 25 Φεβρουαρίου 2013 2 Περιεχόμενα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Ανάληψη Κινδύνων O Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια της Epic ΑΕΠΕΥ, τους κινδύνους που αναλαµβάνει και τη διαχείρισή τους, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12) Θέµα: Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/13 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2010 περί κοινής μεθόδου ασφάλειας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου 12 Δεκεμβρίου 2013 ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Κατανόηση Βασικών Αρχών Μάνατζμεντ & Λήψη Αποφάσεων. 2.Κατανόηση Συστήματος Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Υποχρέωση για δηµοσιοποίηση πληροφοριών. 70. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, οι τράπεζες δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας του Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010 και 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.4261/2014

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα