Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας"

Transcript

1 Αριθμός εγγράφου: 276-RP gre Εταιρική πολιτική Τα έντυπα αντίγραφα δεν είναι ελεγχόμενα - Επαληθεύστε την ημερομηνία έναρξης ισχύος πριν από τη χρήση Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Λειτουργία: 7 Οκτωβρίου 2013 Νομικό θέμα Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας 1. Κατάσταση 1.1 Νέα πολιτική 2. Σκοπός 2.1 Η παρούσα πολιτική επιβεβαιώνει τη μακρόχρονη δέσμευση της Raytheon για τη διασφάλιση του ότι όσοι διεξάγουν διεθνείς επιχειρήσεις εκ μέρους της Εταιρείας, τις διεξάγουν με ακεραιότητα, ειλικρίνεια και σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, όπως ο νόμος περί Ξένων Πρακτικών Διαφθοράς των Η.Π.Α. (FCPA) και ο Νόμος κατά της Δωροδοκίας του Η.Β. του 2010 (UK Bribery Act) και σε συνέπεια με την πρόθεση των συμβάσεων κατά της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Ξένων Κρατικών Αξιωματούχων σε Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς. Οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι εσωτερικοί έλεγχοι της Raytheon έχουν αναπτυχθεί για την προώθηση της συμμόρφωσης και την αποτροπή, τον εντοπισμό και τη διόρθωση των παραβάσεων. Το πρόγραμμά μας για τον Κώδικα Συμπεριφοράς και Επιχειρηματικής Δεοντολογίας τονίζει την προσδοκία της Raytheon ότι οι διευθυντές, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματικοί εταίροι θα λειτουργούν σύμφωνα με τις καθοδηγητικές μας επιχειρηματικές αξίες, τις βασικές δεοντολογικές αρχές, τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς καθώς και τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας. Αυτή η πολιτική ενισχύει το γεγονός ότι αποτελεί ευθύνη της διεύθυνσης, κάθε εργαζομένου της Raytheon και όλων όσων επιλέγουμε για την εκπροσώπησή μας, να διασφαλίσουν ότι η Εταιρεία διεξάγει τις διεθνείς της επιχειρήσεις σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους. 3. Πεδίο εφαρμογής 3.1 Αυτή η πολιτική ισχύει για όλους τους οργανισμούς της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών εντός των Η.Π.Α. και εκτός των Η.Π.Α. ή των ξένων Εταιρικών Επιχειρήσεων και των ελεγχόμενων Θυγατρικών. 3.2 Όλα τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα υπόκεινται σε αυτήν την πολιτική. Σελίδα: 1

2 3.3 Καλυπτόμενα Πρόσωπα που είναι τρίτα μέρη που έχουν προσληφθεί από την Εταιρεία και εκτελούν οποιονδήποτε ρόλο ή λειτουργία που περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών στην Εταιρεία ή εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον οποιωνδήποτε κρατικών ή μη κρατικών φορέων, αξιωματούχων ή εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων τρίτων μεσολαβητών όπως είναι οι αντιπρόσωποι πωλήσεων, οι σύμβουλοι ή οι ανεξάρτητοι πάροχοι υπηρεσιών, είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή, εντός των δικών τους οργανισμών, των πολιτικών, διαδικασιών και εσωτερικών ελέγχων που διασφαλίζουν την ικανότητά τους να επιδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες ενότητες αυτής της πολιτικής κατά την απόδοση των υπηρεσιών τους ή άλλων δραστηριοτήτων επιχειρηματικής υποστήριξης. Οι Επιχειρήσεις της Εταιρείας που εμπλέκουν τέτοιους τρίτους φορείς που αποτελούν Καλυπτόμενα Πρόσωπα, πρέπει να παρέχουν αντίγραφα αυτής της πολιτικής (και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών πολιτικών της Εταιρείας) στα εν λόγω Καλυπτόμενα Πρόσωπα και σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Νομικού Συμβούλου (OGC), να διασφαλίζουν ότι οι συμβάσεις της Εταιρείας με τα εν λόγω τρίτα Καλυπτόμενα Πρόσωπα συμπεριλαμβάνουν γραπτές αποδοχές για την παραλαβή, τα δικαιώματα ελέγχου, τις πιστοποιήσεις συμμόρφωσης και την εκπαίδευση συμμόρφωσης ανάλογα με την περίπτωση. 4. Ορισμοί 4.1 Επιχείρηση Όλες οι λειτουργίες των Ενοποιημένων Συστημάτων Άμυνας [Integrated Defense Systems (IDS)], της Παρακολούθησης, Πληροφοριών και Υπηρεσιών [Intelligence, Information and Services (IIS)], των Πυραυλικών Συστημάτων [Missile Systems (MS)] και των Συστημάτων Διαστήματος και Πτήσεων [Space and Airborne Systems (SAS)]. 4.2 Εταιρεία Όλες οι λειτουργικές οντότητες της εταιρείας Raytheon Company, συμπεριλαμβανομένων των εντός των ΗΠΑ και ξένων Επιχειρήσεων και ελεγχόμενων Θυγατρικών. 4.3 Καλυπτόμενα Πρόσωπα Διευθυντές, εργαζόμενοι και επιχειρηματικοί εταίροι της Raytheon που έχουν προσληφθεί από την εταιρεία και όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3.3 της παρούσας πολιτικής, τρίτα μέρη που έχουν εμπλακεί από την Raytheon. 4.4 Νόμος περί Ξένων Πρακτικών Διαφθοράς (FCPA), όπως τροποποιήθηκε Νόμος των ΗΠΑ που απαγορεύει την πληρωμή δωροδοκιών σε ξένους αξιωματούχους. Τα καλυπτόμενα στοιχεία του FCPA περιλαμβάνουν την προσφορά ή παροχή, άμεσα ή έμμεσα, μέσω αντιπροσώπων ή μεσαζόντων, «οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας», που συμπεριλαμβάνει παράνομες ή καταχρηστικές επαγγελματικές χορηγίες/φιλοφρονήσεις σε ξένους αξιωματούχους όσον αφορά σε επιχειρήσεις των Η.Π.Α. στο εξωτερικό, για την απόκτηση ή τη διατήρηση επιχειρήσεων ή την εξασφάλιση οποιουδήποτε αθέμιτου επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. Ο νόμος FCPA περιλαμβάνει επίσης διατάξεις λογιστικής που απαιτούν από τις δημόσιες επιχειρήσεις των ΗΠΑ να διατηρούν αποτελεσματικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου για την αποτροπή και τον εντοπισμό δωροδοκιών (που συμπεριλαμβάνουν ακριβή βιβλία και αρχεία που αντικατοπτρίζουν όλες τις συναλλαγές των επιχειρήσεων). Ο νόμος FCPA απαιτεί ακριβή και διαφανή λογιστική για τις οικονομικές συναλλαγές, έτσι ώστε οι πληρωμές σε ξένους κρατικούς αξιωματούχους να μην είναι δυνατόν να αποκρύπτονται ή να παραποιούνται στα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και τα αρχεία να διατηρούνται με εύλογες λεπτομέρειες για την ακριβή και διαφανή καταγραφή όλων των συναλλαγών. Η παραβίαση του νόμου FCPA μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές κυρώσεις που συμπεριλαμβάνουν τη φυλάκιση, αστικά πρόστιμα και αποκλεισμό από κρατικές συμβάσεις προμηθειών. Οι κυρώσεις για τις παραβιάσεις των διατάξεων του FCPA για τα βιβλία και τα αρχεία, μπορεί να είναι τόσο σοβαρές όσο είναι για τις παραβιάσεις των διατάξεων περί δωροδοκιών. 4.5 Συνθήκη του ΟΟΣΑ Η Συνθήκη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Ξένων Κρατικών Αξιωματούχων σε Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές (1997) που απαιτεί από τους υπογράφοντες να υιοθετήσουν νόμους που ποινικοποιούν τη δωροδοκία ξένων αξιωματούχων. Έως τις 21 Νοεμβρίου 2012, 40 κράτη είχαν υπογράψει τη Συνθήκη. 4.6 Νόμος κατά της Δωροδοκίας του Η.Β. Νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου που ποινικοποιεί τη χορήγηση, υπόσχεση, προσφορά, αίτηση ή τη λήψη των δωροδοκιών καθώς και τη δωροδοκία ξένων κρατικών αξιωματούχων. Ο Νόμος κατά της Δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου καθιστά επίσης ως εταιρικό αδίκημα την παράλειψη της πρόληψης της δωροδοκίας που διαπράττεται από «συνδεδεμένα πρόσωπα» μίας εταιρείας (όπως οι εργαζόμενοι, οι αντιπρόσωποι, οι επιχειρηματικοί εταίροι ή οι εκπρόσωποι). Επιπλέον, ο Αριθμός εγγράφου: 276-RP gre Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 7 Οκτωβρίου 2013 Σελίδα: 2 από: 8

3 Νόμος καθιστά τους ανώτερους υπαλλήλους της εταιρείας υπεύθυνους, εάν θεωρηθούν συνένοχοι σε οποιοδήποτε από τα αδικήματα. Ο Νόμος κατά της Δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου απαγορεύει την δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα καθώς και τη δωροδοκία ξένων κρατικών αξιωματούχων. Όπως και ο FCPA, αυτός ο νόμος ισχύει εκτός επικράτειας, που σημαίνει ότι οι εταιρείες που διεξάγουν επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι υπάλληλοί τους μπορεί να διωχθούν για αδικήματα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. 4.7 Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (2000) Τα συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών 167 χώρες συμφώνησαν, από τις 10 Σεπτεμβρίου 2013, να θεσπίσουν νόμους ποινικοποίησης της διαφθοράς εάν οι εθνικές τους νομοθεσίες δεν την απαγορεύουν ήδη και να συνεργαστούν για την καταπολέμηση της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, έρευνας και δίωξης των δραστών. Οι χώρες δεσμεύονται από τη Συνθήκη να θεσπίσουν συγκεκριμένη αμοιβαία δικαστική συνδρομή για τη συλλογή και μεταφορά αποδεικτικών στοιχείων για χρήση σε ποινικές διώξεις. 5. Πολιτική 5.1 Γενικά Αποτελεί πολιτική της Raytheon Company να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των διευθυντών, εργαζομένων και Καλυπτόμενων Προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων, συμβούλων και άλλων τρίτων επί συμβάσει, με τον νόμο FCPA, τον Νόμο κατά της Δωροδοκίας του Η.Β. και όλους τους άλλους σχετικούς νόμους κατά της διαφθοράς. Η Εταιρεία μας ανταγωνίζεται με βάση την τιμή, την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας καθώς και των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των υπεργολάβων μας και όχι με βάση οποιοδήποτε αθέμιτο πλεονέκτημα εκτός των κανόνων που καθιερώνουν τον θεμιτό ανταγωνισμό. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι η συμμόρφωση με αυτήν την πολιτική μπορεί να αποτελεί πρόκληση καθώς η διαφθορά και τα συναφή προβλήματα είναι κοινά, τα τοπικά έθιμα και οι κανόνες μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση και τα νομικά πρότυπα και οι πολιτικές επιβολής του νόμου εξελίσσονται. Κατά συνέπεια, σε ορισμένες περιπτώσεις, η αυστηρή τήρηση αυτής της πολιτικής μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια εργασιών. Παρ' όλα αυτά, όταν προκύπτουν τέτοιες περιπτώσεις, είναι πιο σημαντικό να συμμορφωνόμαστε με όλους τους σχετικούς νόμους και να προστατεύουμε τη φήμη και την ακεραιότητα της Εταιρείας, παρά να εξασφαλίζουμε εργασίες διακυβεύοντας τις βασικές αρχές μας Η Raytheon έχει αναπτύξει ένα ισχυρό σύνολο πολιτικών, διαδικασιών και εσωτερικών ελέγχων που καθορίζονται στην Ενότητα 8.2 αυτής της πολιτικής, άλλων σχετικών πολιτικών της Raytheon που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον νόμο FCPA και άλλους ισχύοντες νόμους κατά της διαφθοράς. Αυτές οι πολιτικές, διαδικασίες και εσωτερικοί έλεγχοι, σε συνδυασμό με αυτήν την πολιτική, διασφαλίζουν ότι η Raytheon και οι εργαζόμενοί της έχουν δεσμευτεί στα υψηλότερα πρότυπα της ειλικρίνειας και της ακεραιότητας κατά τη διεξαγωγή των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Αυτές οι πολιτικές, διαδικασίες και έλεγχοι καθοδηγούν τις ενέργειες των διευθυντών της Raytheon στην καθιέρωση της στρατηγικής κατεύθυνσης της Εταιρείας και όλους τους εργαζόμενους της Raytheon στη διεξαγωγή των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι, πελάτες, αντιπρόσωποι, σύμβουλοι, εκπρόσωποι, προμηθευτές της Raytheon και άλλοι, μπορούν να βασίζονται στο ότι η Εταιρεία θα διεξάγει τις διεθνείς της επιχειρήσεις σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και σε συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες των χωρών όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία Η Raytheon προάγει μια ελεύθερη και ανοιχτή ατμόσφαιρα που επιτρέπει και ενθαρρύνει τους εργαζόμενους και άλλους να διεξάγουν έρευνες, να εκφράζουν σχετικά με την εργασία ζητήματα που τους απασχολούν σχετικά με θέματα δεοντολογίας και συμμόρφωσης, να αναφέρουν παραβάσεις ή εικαζόμενες παραβάσεις των νόμων ή κανονισμών, των πολιτικών, διαδικασιών ή κανόνων ή του Κώδικα Συμπεριφοράς της Raytheon. Αριθμός εγγράφου: 276-RP gre Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 7 Οκτωβρίου 2013 Σελίδα: 3 από: 8

4 5.1.4 Οι προσπάθειες της Raytheon για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι συνεχείς και εξετάζονται και αναθεωρούνται τακτικά όπως απαιτείται. Η διαδικασία ξεκινά από τα πρώτα στάδια της επιχειρηματικής ανάπτυξης και συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής οποιουδήποτε έργου ή ανάθεσης. Για αυτόν τον σκοπό, η Εταιρεία εξακολουθεί να διεξάγει συνεχείς αυτοαξιολογήσεις των πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων κατά της διαφθοράς και στη συνέχεια παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τα εν λόγω πρότυπα καταπολέμησης της διαφθοράς μέσω της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου που καθορίζεται στην πολιτική της Raytheon, 56-RP Εσωτερικός Έλεγχος. Ενώ οι εργαζόμενοι θα πρέπει να βασίζονται στις πολιτικές, τις διαδικασίες και τους εσωτερικούς ελέγχους που καθορίζονται στην παράγραφο 8.2 αυτής της πολιτικής, για συγκεκριμένες κατευθύνσεις, οι βασικές αρχές και πεποιθήσεις της πολιτικής μας για την καταπολέμηση της διαφθοράς παρατίθενται παρακάτω. 5.2 Επαγγελματικές Χορηγίες Οι ισχυρές σχέσεις είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και τη διατήρηση των επιχειρήσεων. Οι επαγγελματικές χορηγίες είναι ενίοτε κατάλληλες για την οικοδόμηση και τη διατήρηση των επιχειρηματικών σχέσεων με τον κρατικό τομέα και τους εμπορικούς πελάτες. Ωστόσο, κατά τη διεξαγωγή των Εταιρικών επιχειρήσεων, οι εργαζόμενοι της Raytheon πρέπει να αποφεύγουν έστω και την υπόνοια ότι αναζητούν ένα αθέμιτο επιχειρηματικό πλεονέκτημα ή οποιοδήποτε άλλο παράπτωμα που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη φήμη της Raytheon. Η πολιτική της Raytheon, 97-RP, Προσφορά και Αποδοχή Επαγγελματικών Χορηγιών, Δώρων και άλλων Φιλοφρονήσεων, καθορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι εργαζόμενοι πριν από την προσφορά ή την αποδοχή μίας επαγγελματικής χορηγίας, ενός δώρου ή άλλων εμπράκτων φιλοφρονήσεων. Αν και τα συγκεκριμένα όρια σε δολάρια και οι διαδικασίες έγκρισης καθορίζονται σε αυτήν την πολιτική, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε επαγγελματική χορηγία: (i) είναι μικρής αξίας και κατάλληλη για την περίσταση, (ii) έχει νομότυπο επιχειρηματικό σκοπό και (iii) συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, τις πολιτικές και τους κανονισμούς. Δεν επιτρέπεται ποτέ να προσφέρουν ή να ανταποδώσουν μια επαγγελματική χορηγία/φιλοφρόνηση που θα μπορούσε εύλογα να ερμηνευθεί ως προσπάθεια να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν ένα αθέμιτο επιχειρηματικό πλεονέκτημα ή που θα μπορούσε να φέρει σε δύσκολη θέση τη Raytheon ή να επηρεάσει αρνητικά τη φήμη της Raytheon. 5.3 Πολιτική Δραστηριότητα και Φιλανθρωπικές Συνεισφορές Η Raytheon συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς δεοντολογίας που ισχύουν για δραστηριότητες ομάδων συμφερόντων (λόμπι) και διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε εισφορές προς πολιτικά κόμματα, υπαλλήλους, υποψηφίους πολιτικών θέσεων, οργανισμούς και φιλανθρωπικά ιδρύματα πραγματοποιούνται για νομότυπους σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν αθέμιτο επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Η πολιτική της Raytheon 197-RP, Δραστηριότητες των ομοσπονδιακών ομάδων συμφερόντων - Αναφορά και Γνωστοποίηση, καθορίζει την πολιτική μας για τη συμμόρφωση όσον αφορά στις ομάδες συμφερόντων (λόμπι). Η πολιτική της Raytheon 117-RP, Εταιρικές συνεισφορές και αντίστοιχα δώρα, παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των συνεισφορών και των δώρων και καθιερώνει μια διαδικασία για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές της Raytheon 74-RP, Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς και Πρόγραμμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης και 124-RP Συγκρούσεις Συμφερόντων. 5.4 Τρίτα Μέρη Η Raytheon συνεργάζεται συχνά με τρίτα μέρη για τη διεξαγωγή των διεθνών επιχειρήσεών της. Ωστόσο, η Raytheon μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σύμφωνα με τον νόμο FCPA και άλλους νόμους κατά της διαφθοράς, όχι μόνο για τις ενέργειες των υπαλλήλων της, αλλά και για τις ενέργειες των εν λόγω τρίτων μερών. Η Raytheon μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη εάν γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει, οποιαδήποτε ανάρμοστη δραστηριότητα από έναν αντιπρόσωπο, συνεταίρο κοινοπραξίας, προμηθευτή, εργολάβο, μεσολαβητή, διανομέα, μεταπωλητή ή άλλο τρίτο μέρος και παρέλειψε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να προσπαθήσει να αποτρέψει το εν λόγω παράπτωμα. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία πρέπει να ασκεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία με τρίτα μέρη και δεν πρέπει ποτέ να επιχειρεί ή να επιτρέψει σε ένα τρίτο μέρος να επιχειρήσει να εμπλακεί σε συμπεριφορά που δεν συνάδει με αυτήν την πολιτική. Πριν από τη σύναψη μίας σύμβασης με ένα τρίτο μέρος επί του οποίου η Raytheon ασκεί έλεγχο, η Raytheon θα πρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, να εξασφαλίσει αποδοχή από το τρίτο μέρος σχετικά με την κατανόηση και τη συμφωνία για συμμόρφωση του τρίτου μέρους με τις πολιτικές κατά της διαφθοράς και τον Κώδικα Συμπεριφοράς της Raytheon. Συγκεκριμένες οδηγίες για τον χειρισμό ορισμένων τρίτων βρίσκονται στις πολιτικές της Raytheon , Εξουσιοδότηση και Επεξεργασία Συμβάσεων με Διεθνείς Αντιπροσώπους και Συμβούλους, 21-RP, Κόστη Διεθνών Αντιπροσώπων Πωλήσεων και Συμβούλων, Διαγωνισμοί, Λογιστική Αριθμός εγγράφου: 276-RP gre Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 7 Οκτωβρίου 2013 Σελίδα: 4 από: 8

5 και Πληρωμές, 67-RP, Διεθνείς Προμήθειες, 109-RP, Διεθνής Βιομηχανική Συνεργασία (Αντισταθμιστικά Οφέλη) και το έγγραφο Εφοδιαστικής Αλυσίδας TC 004, Διεθνείς Όροι και Προϋποθέσεις Αγορών. 5.5 Δέουσα Επιμέλεια Αποτελεί πολιτική της Raytheon να επιδεικνύει την κατάλληλη δέουσα επιμέλεια με βάση τον κίνδυνο όλων των τρίτων μερών και συναλλαγών, τόσο πριν από, όσο και καθ' όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει λεπτομερείς, ενδιάμεσες διαδικασίες που παρέχουν μια πειθαρχημένη διεργασία δέουσας επιμέλειας για τρίτα μέρη και συναλλαγές, για όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές όπου εμπλέκονται διεθνή στοιχεία. Όπως καθορίζεται στην πολιτική της Raytheon 251-RP, Δέουσα Επιμέλεια Διεθνών Μερών και Συναλλαγών, η δέουσα επιμέλεια πρέπει να επιδεικνύεται για διεθνείς αντιπροσώπους και εκπροσώπους, όπως και για διεθνείς συναλλαγές. Ομοίως, η πολιτική της Raytheon 67-RP, Διεθνείς Προμήθειες, περιγράφει λεπτομερώς τη διεργασία και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διεξαγωγή της δέουσας επιμέλειας για τους διεθνείς προμηθευτές και εργολάβους. Επιπλέον, η πολιτική της Raytheon 109-RP, Διεθνής Βιομηχανική Συνεργασία (Αντισταθμιστικά Οφέλη), καθορίζει τη διεργασία, τις ευθύνες και τις διαδικασίες για την ικανοποίηση των διεθνών απαιτήσεων Αντισταθμιστικών Οφελών, κατά τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανόνες. Αυτές οι πολιτικές αποτελούν τρία κρίσιμα στοιχεία στο πρόγραμμα Εταιρικής Διεθνούς Δέουσας Επιμέλειας, το οποίο μαζί με τον Οδηγό Δέουσας Επιμέλειας κατά της Διαφθοράς, απαιτούν πολλαπλή διατμηματική συνεργασία μεταξύ των Επιχειρήσεων και των διαφόρων εταιρικών τμημάτων, συμπεριλαμβανομένης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, των τμημάτων Συμβάσεων, Συμμόρφωσης, Οικονομικού και του Νομικού τμήματος, ώστε να παρέχονται επαρκείς εσωτερικοί έλεγχοι κατά της διαφθοράς. Ο ακρογωνιαίος λίθος της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας της Raytheon είναι η προορατική αναγνώριση των «red flags» (προειδοποιητικών ενδείξεων) και η διασφάλιση ότι οι εν λόγω ανησυχίες έχουν διευθετηθεί με τη βοήθεια του νομικού συμβούλου, κατά περίπτωση για την άμβλυνση των ενδεχόμενων κινδύνων διαφθοράς. Τα αποτελέσματα των ελέγχων δέουσας επιμέλειας τεκμηριώνονται και καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων 3D της Raytheon, η οποία παρέχει πρόσβαση σε όλο το φάσμα της Εταιρείας, στα αποτελέσματα της δέουσας επιμέλειας για ανασκόπηση από όλους τους εργαζόμενους της Raytheon. 5.6 Πληρωμές διευκολύνσεων Οι «πληρωμές διευκόλυνσης» είναι μικρές πληρωμές που έχουν σκοπό να επισπεύσουν τυπικές κατά τα άλλα ενέργειες του κρατικού τομέα, όπως την επεξεργασία των θεωρήσεων εισόδου (visa) ή των αδειών εργασίας ή εκτελωνισμούς. Οι πληρωμές διευκόλυνσης δεν περιλαμβάνουν καμία διακριτική ενέργεια, όπως μία απόφαση για το εάν ή υπό ποιους όρους, θα εγκριθεί μία άδεια. Ενώ ο νόμος FCPA επιτρέπει περιορισμένες εξαιρέσεις για τις πληρωμές διευκόλυνσης, πολλοί άλλοι νόμοι κατά της διαφθοράς δεν το κάνουν αυτό. Επιπλέον, η διάκριση μεταξύ μιας παράνομης δωροδοκία και μιας νόμιμης πληρωμής διευκόλυνσης μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί, ακόμη και από έμπειρους δικηγόρους. Η Raytheon αποθαρρύνει έντονα τις πληρωμές διευκόλυνσης και ως συμβαλλόμενη εταιρεία με τις Αρχές Παγκόσμιας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας για την Αεροδιαστημική και Αμυντική Βιομηχανία, η Raytheon έχει συμφωνήσει να επιδιώξει την εξάλειψη των πληρωμών διευκόλυνσης. Κατά συνέπεια, οι πληρωμές διευκόλυνσης απαγορεύονται από την παρούσα πολιτική και τυχόν αιτήματα για την καταβολή πληρωμών διευκόλυνσης θα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στο OGC Οποιαδήποτε εξαίρεση από αυτήν την πολιτική απαιτεί: (1) εκ των προτέρων γραπτή έγκριση από το OGC μετά από ενδελεχή ανάλυση των εφαρμοστέων νόμων κατά της διαφθοράς και των σχετικών γεγονότων και περιστάσεων και (2) μια κατάλληλη και ακριβή λογιστική καταγραφή της πληρωμής στα βιβλία και αρχεία της Εταιρείας, όπου να επισημαίνεται ξεκάθαρα ως «πληρωμή διευκόλυνσης» Αυτή η απαγόρευση σχετικά με τις πληρωμές διευκολύνσεων δεν έχει σκοπό να θέσει τη σωματική ασφάλεια των ανθρώπων σε κίνδυνο. Εάν οποιοσδήποτε εργαζόμενος της Raytheon αντιμετωπίσει μια κατάσταση που αφορά σε πληρωμή διευκόλυνσης η οποία παρουσιάζει εύλογα απειλή για τη σωματική ασφάλεια ενός ατόμου, ο εργαζόμενος πρέπει να προβεί στα κατάλληλα βήματα, σύμφωνα με αυτήν την πολιτική και τους τοπικούς και εθνικούς νόμους των Η.Π.Α., για να διασφαλίσει την εν λόγω ασφάλεια. Μόλις ο εργαζόμενος της Raytheon μπορέσει να επιλύσει την Αριθμός εγγράφου: 276-RP gre Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 7 Οκτωβρίου 2013 Σελίδα: 5 από: 8

6 άμεση απειλή για τη σωματική ασφάλεια, πρέπει να αναφέρει το περιστατικό στην OGC. 5.7 Βιβλία και Αρχεία Αποτελεί πολιτική της Raytheon να καθιερώσει και να διατηρεί βιβλία, αρχεία και λογαριασμούς που αντικατοπτρίζουν με αμεροληψία και ακρίβεια τις συναλλαγές και τις διαθέσεις των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Όλες οι συμβάσεις ή τα έγγραφα πρέπει να περιγράφουν με ακρίβεια τις συναλλαγές στις οποίες αναφέρονται και δεν πρέπει να πραγματοποιούνται ψευδείς ή παραπλανητικές καταχωρίσεις στα βιβλία, αρχεία ή τους λογαριασμούς της Εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, οι πληρωμές που πραγματοποιούνται εκ μέρους της Raytheon πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκή δικαιολογητικά έγγραφα που να περιγράφουν με ακρίβεια τη φύση και τον σκοπό κάθε πληρωμής. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση ορθών βιβλίων και αρχείων βρίσκονται στην πολιτική της Raytheon 17-RP, Πρότυπα Ακεραιότητας Αναφοράς Κόστους, ενώ λεπτομέρειες για τη συμμόρφωση με συγκεκριμένα απαιτήσεις για τα βιβλία και τα αρχεία βρίσκονται στην πολιτική της Raytheon 247-RP, Απαιτήσεις Γενικού Καθολικού. 5.8 Παραβάσεις και Πειθαρχικές Ενέργειες Η συμμόρφωση με αυτήν την πολιτική είναι υποχρεωτική. Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα πειθαρχικές κυρώσεις που συμπεριλαμβάνουν έως και την απόλυση εργαζομένων της Εταιρείας ή τον τερματισμό της επιχειρηματικής σχέσης (ή σχέσεων) με τρίτα μέρη. Οι παραβάσεις των νόμων κατά της διαφθοράς μπορεί επίσης να έχουν σαν αποτέλεσμα αστικές ή ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες. Κανένας εργαζόμενος δεν θα υποστεί δυσμενείς συνέπειες για την άρνησή του/της να δωροδοκήσει ή για τη συμμόρφωσή του/της με αυτήν την πολιτική, ακόμη και αν αυτό θα προκαλούσε απώλεια εργασιών για την Εταιρεία. 5.9 Επικοινωνία και Αναφορές 6. Εκπαίδευση Αν και αυτή η πολιτική καθορίζει τις κατευθυντήριες αρχές του προγράμματος καταπολέμησης της διαφθοράς της Raytheon, δεν προορίζεται να χρησιμεύσει ως ολοκληρωμένη πολιτική που αντιμετωπίζει οποιαδήποτε και όλες τις περιπτώσεις διαφθοράς. Συνιστούμε θερμά σε όλους τους εργαζόμενους και τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3.3 της παρούσας πολιτικής να μιλούν ανοιχτά και με ειλικρίνεια στο OGC ή το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης (OEC), εάν έχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με ένα συγκεκριμένο περιστατικό που σχετίζεται με τις αρχές που διατυπώνονται σε αυτήν την πολιτική Οι εργαζόμενοι που πιστεύουν ότι έχουν συμβεί πιθανές παραβάσεις των προτύπων της Εταιρείας που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική, πρέπει να παραπέμπουν το ζήτημα στο OGC ή το ΟEC. Οι παραπομπές μπορούν να γίνονται αυτοπροσώπως, μέσω ή τηλεφώνου απευθείας σε ένα δικηγόρο του OGC, ανώνυμα ή εμπιστευτικά, μέσω της «γραμμής βοήθειας» Δεοντολογίας της Εταιρείας ή μέσω της ιστοσελίδας για τον νόμο FCPA. Απαγορεύονται από τον νόμο τα αντίποινα κατά των ατόμων που αναφέρουν πιθανή ανάρμοστη συμπεριφορά και η Raytheon δεν θα ανεχτεί οποιουδήποτε είδους αντίποινα εναντίον οποιουδήποτε εργαζομένου ο οποίος αναφέρει, καλή τη πίστει, πιθανά παραπτώματα. 6.1 Κάθε επιχείρηση της Raytheon είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι ολοκληρώνεται η περιοδική εκπαίδευση κατά της διαφθοράς από όλους τους εργαζόμενους για τους οποίους ισχύει, τόσο εντός όσο και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκτός από τη βασική εκπαίδευση κατά της διαφθοράς, προτείνεται θερμά στις Επιχειρήσεις να διεξάγουν πρόσθετη εκπαίδευση κατά της διαφθοράς, συγκεκριμένη για τα τμήματά τους (π.χ., Οικονομικό τμήμα, τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας, τμήμα Συμβάσεων) ανάλογα με την περίπτωση. 6.2 Πόροι για την παροχή τόσο της βασικής εκπαίδευσης κατά της διαφθοράς όσο και οποιασδήποτε πρόσθετης εκπαίδευσης, διατίθενται στον ιστότοπο του νόμου FCPA ή μέσω επικοινωνίας με το OGC ή το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης. Αριθμός εγγράφου: 276-RP gre Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 7 Οκτωβρίου 2013 Σελίδα: 6 από: 8

7 7. Ευθύνες 7.1 Ο Πρόεδρος κάθε Εταιρικής Επιχείρησης, όλα τα μέλη των επιχειρήσεων της Εταιρείας και των ομάδων διαχείρισης του προγράμματος και όλοι οι διευθυντές τμημάτων είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή και συμμόρφωση με αυτήν την πολιτική εντός των αντίστοιχων οργανισμών τους. 7.2 Όλα τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα έχουν ευθύνη για την συμμόρφωσή τους με αυτήν την πολιτική. 7.3 Το Γραφείο του Γενικού Νομικού Συμβούλου και το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης θα παρέχουν καθοδήγηση και εκπαίδευση σχετικά με αυτήν την πολιτική. 8. Σχετικές πληροφορίες 8.1 Η αρχική σελίδα του ενδοδικτύου (Intranet) της Raytheon περιέχει συνδέσεις προς άλλες on-line πηγές τις οποίες μπορούν να προσπελάσουν οι εργαζόμενοι για να λάβουν τους κανόνες, κανονισμούς ή πολιτικές, όπως και σχετικά έντυπα και εκπαιδευτικά υλικά που σχετίζονται με τις θέσεις εργασίας τους. Ο ιστότοπος Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης παρέχει πληροφορίες σχετικά με κατευθυντήριες αξίες των επιχειρήσεων της Raytheon και βασικές δεοντολογικές αρχές, εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες, την εκπαίδευση περί της επίγνωσης της δεοντολογίας, εκπαίδευση συμμόρφωσης και το Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης της Εταιρείας. Οι εργαζόμενοι και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται επίσης για τον τρόπο επικοινωνίας με τη Γραμμή Δεοντολογίας της Raytheon και τους Αρμόδιους Δεοντολογίας της Εταιρείας. Μπορείτε να προσπελάσετε το «Κέντρο Πηγών Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας» της Εταιρείας από αυτόν τον ιστότοπο. 8.2 Άλλες σχετικές πολιτικές της Raytheon Αριθμός εγγράφου 3-RP 17-RP 21-RP 24-RP 32-RP 56-RP 58-RP 63-RP 67-RP 74-RP 93-RP 94-RP 96-RP 97-RP 109-RP Τίτλος Πολιτικής Έξοδα Επιχειρηματικών Ταξιδιών, Συσκέψεων, Ψυχαγωγίας και Διάφορα Έξοδα Πρότυπα Ακεραιότητας Καταγραφής Κόστους Κόστη Διεθνών Αντιπροσώπων Πωλήσεων και Συμβούλων, Διαγωνισμών, Λογιστικής και Πληρωμών Διαχείριση Αρχείων Ανασκόπηση Προτάσεων και Εγγράφων Συμβάσεων Εσωτερικός Έλεγχος Απασχόληση Τρεχόντων και Πρώην Κρατικών Υπαλλήλων των Η.Π.Α. Αναφορά Πολιτικών Συνεισφορών, Τέλη και Προμήθειες που Αφορούν Σε Πωλήσεις Προϊόντων / Υπηρεσιών Αμύνης στο Εξωτερικό Διεθνείς Προμήθειες Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς και Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης Αιτήματα Ηλεκτρονικών Εμβασμάτων- Συμπεριλαμβανομένων όλων των Ηλεκτρονικών Εμβασμάτων σε Δολάρια Η.Π.Α., Ηλεκτρονικών Εμβασμάτων σε Ξένα Νομίσματα & Διατακτικών σε Ξένα Νομίσματα Εξουσιοδοτήσεις Τραπεζικών Λογαριασμών Διαχείριση Επιταγών, Χαρτονομισμάτων και Κερμάτων από Τοπικά Γραφεία της Raytheon Προσφορά και Αποδοχή Επαγγελματικών Χορηγιών, Δώρων και Άλλων Έμπρακτων Φιλοφρονήσεων Διεθνής Βιομηχανική Συνεργασία (Αντισταθμιστικά Οφέλη) Αριθμός εγγράφου: 276-RP gre Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 7 Οκτωβρίου 2013 Σελίδα: 7 από: 8

8 Αριθμός εγγράφου Τίτλος Πολιτικής 117-RP 124-RP 128-RP 138-RP 156-RP 197-RP 215-RP 247-RP 251-RP Εταιρικές Συνεισφορές και Αντίστοιχα Δώρα Συγκρούσεις Συμφερόντων Έλεγχος Εξαγωγών, Επανεξαγωγών και Εισαγωγών Εσωτερικός Έλεγχος Οικονομικών Εκθέσεων Πρόγραμμα Καρτών Αγορών Ομοσπονδιακές Δραστηριότητες Ομάδων Συμφερόντων (λόμπι) Αναφορά και Γνωστοποίηση Πρόγραμμα Εταιρικών Καρτών Απαιτήσεις Γενικού Καθολικού Δέουσα Επιμέλεια για Διεθνή Μέρη και Συναλλαγές Εξουσιοδότηση και Επεξεργασία Συμβάσεων Διεθνών Αντιπροσώπων και Συμβούλων XX-RP Πρόσληψη Ξένων Υπηκόων και Υπηκόων Τρίτων Χωρών (προσχέδιο σε εξέλιξη) 8.3 Άλλες Εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων των σχετικών πολιτικών και διαδικασιών που αναφέρονται παραπάνω, βρίσκονται στον ιστότοπο του ενδοδικτύου της Εταιρείας «Πολιτικές, Διαδικασίες και Έντυπα». 8.4 Ιστότοπος Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης της Raytheon 8.5 Ιστότοπος Νομικού Τμήματος και Νόμου FCPA της Raytheon 8.6 Κώδικας Συμπεριφοράς της Raytheon 8.7 Κέντρο Πηγών Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης Τέλος εγγράφου Αριθμός εγγράφου: 276-RP gre Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 7 Οκτωβρίου 2013 Σελίδα: 8 από: 8

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott Μέτρα κατά της διαφθοράς Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που Σκοπός Η Abbott έχει δεσμευτεί να πραγματοποιεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους νόμους και τον κώδικα δεοντολογίας και τηρεί

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι τρίτοι με τους οποίους η affidea πραγματοποιεί επιχειρηματικές συναλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

(περιλαμβάνοντας Δώρα, Φιλοξενία και Ψυχαγωγία και Πολιτικές και Φιλανθρωπικές Δωρεές)

(περιλαμβάνοντας Δώρα, Φιλοξενία και Ψυχαγωγία και Πολιτικές και Φιλανθρωπικές Δωρεές) ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΡΜΟΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (περιλαμβάνοντας Δώρα, Φιλοξενία και Ψυχαγωγία και Πολιτικές και Φιλανθρωπικές Δωρεές) 1 ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η affidea αντιτίθεται σε κάθε είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal διασφαλίζει ότι συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. 2 Νοέμβριος 2010 έκδοση 2.0

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. 2 Νοέμβριος 2010 έκδοση 2.0 ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η πρακτική της διαφθοράς και του χρηματισμού είναι παράνομη, αξιόποινη και επιζήμια για τις επιχειρήσεις, τους θεσμούς και τις κυβερνήσεις, και κατά συνέπεια επιβλαβής για όλες τις κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HARTMANN. PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Γερμανία. www.hartmann.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HARTMANN. PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Γερμανία. www.hartmann. ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HARTMANN PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Γερμανία www.hartmann.info Αγαπητοί εργαζόμενοι, Για να ευθυγραμμιστούμε με τις διεθνείς απαιτήσεις συμμόρφωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Αξίες μας Ο κώδικάς μας Η Avon έχει προ πολλού ασπασθεί πέντε βασικές αξίες: εμπιστοσύνη, σεβασμό, πίστη, ταπεινοφροσύνη, και ακεραιότητα. Ως υπάλληλοι της Avon, πορευόμαστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 40/13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Premium Integrity

Πρόγραμμα Premium Integrity Πρόγραμμα Premium Integrity Πρόγραμμα Συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς Ημερομηνία δημοσίευσης: Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα 1 Η προσέγγιση Pirelli για την καταπολέμηση της διαφθοράς...4 2 Το

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012 Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς Έκδοση 2012 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας HEINZ Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 600 Grant Street Pittsburgh, Πενσυλβάνια 15219-2857 William R. Johnson Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Προς: Όλους τους υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες:

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: 1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράρτημα 1 Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: επιλογή υποψηφίων (φύλλο εργασίας 1 του λογιστικού φύλλου) υλοποίηση των έργων

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Περιεχόμενα 5 7 9 15 17 19 21 25 27 29 31 33 35 37 Μήνυμα από τη Διοίκηση Εταιρικές Αρχές -Αποστολή-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΒΕΑ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. Όνομα ---------------------------------------------------------------------------- Επώνυμο -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα