Αθήνα 20 Νοεµβρίου Αριθµ. Πρωτ.: οικ ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ιοικήσεις της χώρας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 53

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα 20 Νοεµβρίου 2014. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.45226. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ιοικήσεις της χώρας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 53"

Transcript

1 Το παρόν, µετά των παραρτηµάτων του µπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry /Encyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. /ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση :Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ.: ΑΘΗΝΑ Αθήνα 20 Νοεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: οικ ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ιοικήσεις της χώρας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 53 ΘΕΜΑ: Έλεγχος προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2015 των δήµων, των περιφερειών και των νοµικών τους προσώπων Σχετική νοµοθεσία: α. Άρθρα 77 και 78 ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α ) και άρθρο 4 ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α ιορθ.σφαλµ. στο ΦΕΚ 33 Α ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 76 του προαναφερθέντος νόµου β. Άρθρο 64 του ν.4270/2014 (Α 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». γ. Υπ αριθµ / (Β 2059) και 29531/ (Β 2060) Αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών. δ. Υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1896 Β ) και 30844/ (ΦΕΚ 1897 Β ) όµοιες. Στοχεύοντας στην υποβοήθηση των υπηρεσιών σας κατά τον έλεγχο νοµιµότητας που πρόκειται να διενεργηθεί επί των προϋπολογισµών (π/υ) οικονοµικού έτους 2015 των φορέων αρµοδιότητας σας, κρίνουµε σκόπιµη την επισήµανση ορισµένων 1

2 θεµάτων που σχετίζονται µε την εφαρµογή της ανωτέρω σχετικής νοµοθεσίας ή αποτέλεσαν αντικείµενο ερωτηµάτων που υπεβλήθησαν στο Υπουργείο µας από τις υπηρεσίες σας ή και από ΟΤΑ και νοµικά τους πρόσωπα. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει κατά τον έλεγχο νοµιµότητας που πρόκειται να ασκηθεί από τις υπηρεσίες σας να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: A. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Σε περίπτωση που το σχέδιο του προϋπολογισµού (π/υ) εξόδων κάθε δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή το προσχέδιο του π/υ δεν καταρτιστούν ή δεν υποβληθούν εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή (από τα τοπικά συµβούλια ή και την εκτελεστική επιτροπή αντίστοιχα) ή δεν γνωµοδοτήσει εγκαίρως η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης, τότε αυτά καταρτίζονται από την οικονοµική επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται εκ του νόµου η δυνατότητα στην οικονοµική επιτροπή του δήµου και της περιφέρειας, σε περίπτωση που παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τα προηγούµενα στάδια της διαδικασίας να αναλάβει η ίδια τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να καταστεί εφικτή η τήρηση των προβλεπόµενων προθεσµιών, καθιστώντας ως εκ τούτου δυνατή τη ψήφιση του π/υ ελλειπόντων των προαναφερθέντων στοιχείων (άρθρα 77, παρ.3 και 4 και 78, παρ.3 του ν. 4172/2013). 2. Το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ράσης (ΟΠ ) που προβλέπεται στο άρθρο 4, παρ.4 του ν.4111/2013 καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρµόδια αρχή µαζί µε τον προϋπολογισµό του ΟΤΑ και του κάθε νοµικού προσώπου του ΟΤΑ που εντάσσεται στο ΟΠ (άρθρο 6 της γ. σχετικής ΚΥΑ). Συγκεκριµένα, στο ΟΠ εντάσσονται τα νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ που περιλαµβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης το οποίο εκδίδεται και επικαιροποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ (µπορείτε να το αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Το δηµοτικό / περιφερειακό / συµβούλιο, 2

3 έως τη 15η Νοεµβρίου πρέπει να ψηφίσει τον π/υ και το ΟΠ σε µία ειδική γι αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και η απόφαση του συµβουλίου (µετά του π/υ και των πινάκων του ΟΠ ) υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωµένη ιοίκηση (Α. ), η οποία αντίστοιχα θα πρέπει να µεριµνήσει ώστε αυτός να ολοκληρωθεί µέχρι την 31η εκεµβρίου. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας των υπόχρεων νοµικών προσώπων είναι απαραίτητο να έχει εγκριθεί εγκαίρως από το διοικητικό τους συµβούλιο, προκειµένου να ενσωµατωθεί έγκαιρα στο ΟΠ του δήµου/περιφέρειας και να ψηφιστεί εµπρόθεσµα από το δηµοτικό / περιφερειακό συµβούλιο. Αµέσως µόλις επικυρωθεί ο π/υ ο φορέας µεριµνά για την ενσωµάτωσή του στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ. Σε περίπτωση ωστόσο που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο π/υ έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες οδηγίες, αλλά το ΟΠ χρήζει τροποποίησης ή συµπλήρωσης και ως εκ τούτου δεν µπορεί να επικυρωθεί, τότε ο π/υ επικυρώνεται και αναπέµπεται στο φορέα µόνο το ΟΠ προς διόρθωση και επανυποβολή στην Α. το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου 2015, ώστε τελικώς να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του ελέγχου του έως τις 31 Ιανουαρίου 2015 (άρθρα 77, παρ.6 και 78, παρ.5 ν.4172/2013 σε συνδυασµό µε άρθρο το 6 της υπ αριθµ. 7261/ Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, όπως ισχύει). Ο π/υ και η µηνιαία στοχοθεσία του (πίνακες ΟΠ ) είναι δυνατόν να αποτελούν αντικείµενο µίας ή και διακριτών αποφάσεων του συµβουλίου, σε κάθε περίπτωση πάντως τα «κοινά» στοιχεία τους πρέπει να ταυτίζονται (βλ. υπ αριθµ / σχετικό έγγραφό µας: και να περιέλθουν στις υπηρεσίες σας προς έλεγχο σε χρόνο ανάλογο των προαναφερθεισών προθεσµιών. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που υποβληθεί στις υπηρεσίες σας απόφαση συµβουλίου µε την οποία ψηφίζεται µόνο ο π/υ και όχι το ΟΠ, ή εάν δεν υποβληθούν µαζί οι σχετικές αποφάσεις ψήφισής τους τότε προς επίσπευση των διαδικασιών θα πρέπει να ξεκινήσετε τον έλεγχο του π/υ, ενηµερώνοντας παράλληλα το φορέα περί της υποχρέωσής του για άµεσο 3

4 προγραµµατισµό νέας συνεδρίασης προς ψήφιση του ΟΠ επί τη βάσει των στοιχείων του ψηφισθέντος Π/Υ (εν προκειµένω ο φορέας δύναται είτε να προβεί µε απόφασή του σε τροποποίηση / συµπλήρωση της προηγούµενης απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο π/υ είτε µε νέα, αυτοτελή απόφασή του να ψηφίσει το ΟΠ επί τη βάσει των στοιχείων του ήδη ψηφισθέντος Π/Υ). Αντίστοιχα οι υπηρεσίες σας θα πρέπει να προβούν σε επικύρωση του π/υ (εφόσον φυσικά ανταποκρίνεται στις σχετικές οδηγίες), αφού λάβουν τη σχετική απόφαση του συµβουλίου περί ψήφισης του ΟΠ επί τη βάσει των στοιχείων του συγκεκριµένου π/υ. Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΜΩΝ 1. Στον π/υ του φορέα δεν µπορεί να σηµειώνεται καµία απόκλιση από το εγκεκριµένο κωδικολόγιο. Επιτρέπεται η περαιτέρω ανάλυση των τετραψήφιων ΚΑΕ µε βάση τις ανάγκες του, µε την εξαίρεση όσων αναλυτικών υποκωδικών ορίζονται στο κωδικολόγιο. Οποιαδήποτε απόκλιση, αποτελεί αιτία αναποµπής του αρχικού Π/Υ και των µετέπειτα αναµορφώσεών του. 2. Η πίστωση που εγγράφεται στον π/υ για το συνολικό κόστος µισθοδοσίας, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει, ως το γινόµενο του κόστους µισθοδοσίας του τελευταίου µήνα πριν την κατάρτιση αυτού, επί δώδεκα. Επισηµαίνεται ότι το συνολικό κόστος µισθοδοσίας προκύπτει από τον συνυπολογισµό των Κ.Α.Ε 601, 602, 603,604,605 (εκτός του Κ.Α. 6056). εδοµένου ότι οποιεσδήποτε διαφορές ως προς τα ποσά προκύψουν, µετά τον προγραµµατισµό και µετά την έγκριση των προσλήψεων προσωπικού, θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισµό µε σχετικές αναµορφώσεις, παρέχεται η δυνατότητα στον ΟΤΑ να προβλέψει µεγαλύτερου ύψους ποσό µισθοδοσίας, ακόµη και στον αρχικά καταρτισθέντα προϋπολογισµό, εφόσον αιτιολογείται ότι έχουν προγραµµατιστεί και εγκριθεί από τα 4

5 αρµόδια όργανα προσλήψεις προσωπικού που θα πραγµατοποιηθούν στην αρχή του οικονοµικού έτους που αναφέρεται ο προϋπολογισµός και δεν ενδείκνυται οι εγγραφές των σχετικών πιστώσεων να γίνουν µε αναµορφώσεις αυτού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ακόµη έγκριση για την πρόσληψη, αλλά ο δήµος αιτιολογεί ότι πρέπει να έχει εγγεγραµµένες τις σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισµό του από την αρχή του έτους. Τέλος θα πρέπει να θεωρηθούν νόµιµες οι εγγραφές πιστώσεων, που αιτιολογηµένα αποκλίνουν από τα ποσά που διατύπωσε µε τη Γνώµη του το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ως προς το µηνιαίο κόστος µισθοδοσίας που προκύπτει για το δήµο, λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της καταβολής µισθοδοσίας µεταξύ µονίµου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, τυχόν περικοπές που έγιναν λόγω απεργιών κ.λ.π.. 3. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον π/υ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. Εσόδου 0611) πρέπει να είναι ίσες µε το ποσό που προκύπτει ως το γινόµενο της πρώτης τακτικής µηνιαίας κατανοµής του έτους 2014 που αποδόθηκε στο δήµο, επί δώδεκα, αυξηµένες κατά 4,81%. 4. Το ποσό που εγγράφεται για τις δαπάνες για την κάλυψη, λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόµου, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόµενο της πρώτης τακτικής κατανοµής που αποδόθηκε στο δήµο το 2014, επί τέσσερα, αυξηµένο κατά 25%. Επιτρέπεται ο επιµερισµός του παραπάνω ποσού στον Κ.Α για το µέρος που ο φορέας εκτιµά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και στον Κ.Α αυτό που εκτιµά ότι θα δαπανήσει για την καταβολή αποζηµίωσης στους σχολικούς τροχονόµους. 5. Οι πιστώσεις που εγγράφονται για την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων (Κ.Α Εσόδου 0621), καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων (Κ.Α Εξόδου 6741) υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2013 µειωµένες κατά 5,85%. 5

6 6. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον π/υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε µισθώµατα ακινήτων (Κ.Α. Εσόδου 0612), υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήµο για το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου Απριλίου 2014 επί τρία. 7. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον π/υ, από το Φόρο Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων (Κ.Α. Εσόδου 0613), υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2013 (αφορά δήµους του Ν. ωδεκανήσου). 8. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον π/υ, για το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α Εσόδων «1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων» (πρώην Σ.Α.Τ.Α) προκύπτει ως το γινόµενο της πρώτης τακτικής κατανοµής του έτους 2014 που αποδόθηκε στο δήµο, επί δώδεκα 10. Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδου 1312, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, υπολογίζεται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος Το ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων «0715 «Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)» υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήµο κατά το έτος Η πίστωση που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων «0512 «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)» υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήµο κατά το έτος Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον π/υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στο δήµο κατά το έτος Επισηµαίνεται ότι επιτρέπεται ο επιµερισµός της παραπάνω πίστωσης στον Κ.Α µε εγγραφή του ποσού που ο δήµος εκτιµά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία και στον Κ.Α µε εγγραφή του ποσού που εκτιµά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών. 6

7 14. Έσοδα των δήµων που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009, «περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού ηµοσίου προς τους ΟΤΑ α βαθµού», εγγράφονται σε ανεπτυγµένη µορφή του Κ.Α στο σύνολό τους, ανεξαρτήτως π.χ του συµψηφισµού τους µε οφειλές του δήµου προς το Ελληνικό ηµόσιο ή τα Ασφαλιστικά Ταµεία. Προς υποβοήθηση του ελέγχου νοµιµότητας που ασκείται επί των αποφάσεων ψήφισης των π/υ των δήµων, θα σας αποσταλούν από το Υπουργείο µας, για κάθε δήµο χωρικής αρµοδιότητάς σας, αναλυτικοί πίνακες µε τα ποσά ανά είδος επιχορήγησης των ανωτέρω περιπτώσεων 2 έως 14 που πρέπει να έχουν εγγραφεί στους προϋπολογισµούς. Σηµειώνεται ότι στους ανωτέρω πίνακες θα εµφανίζονται και τα ποσά των εγγραφών που αφορούν τον Κ.Α. «0512 «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)» και τον Κ.Α. «0715 «Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)» παρότι δεν προβλέπεται από την υπ αριθµ / , καθώς η ανάγκη προσδιορισµού αυτών προέκυψε κατόπιν της έκδοσής της. 15. Στον π/υ οικονοµικού έτους 2015 δεν δύναται να εµφανίζονται εγγραφές στον Κ.Α.Ε. εσόδων 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων» και στον Κ.Α.Ε. δαπανών 83 «Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε», καθώς οι εν λόγω Κ.Α.Ε. αφορούν στο πρόγραµµα επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, του οποίου η χρονική διάρκεια εξαντλείται στο έτος 2014 χωρίς µέχρι στιγµής να είναι γνωστή δυνατότητα επέκτασής του στο επόµενο έτος. 16. Το άθροισµα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόµενη ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ Ι. καθώς και η διαφορά των ποσών που εγγράφονται στην ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ ΙΙ. (ΚΑΕ 32) και στην οµάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» (ΚΑΕ 32 µείον ΚΑΕ 85) δεν είναι αποδεκτό να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν στον προϋπολογισµό του 2015 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3, παρ. Β.1 και Β.2 της υπ αριθµ / σχετικής ΚΥΑ. 7

8 ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ Ι.: ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ KAE 01, 02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22 ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ ΙΙ.: KAE 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη σε συνδυασµό µε εγγραφή στον ΚΑΕ 85 ««Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» (ΚΑΕ 32 µείον ΚΑΕ 85)». Επισηµαίνεται ότι µετά το κλείσιµο του έτους 2014 το Υπουργείο µας θα σας αποστείλει, τα σχετικά απολογιστικά στοιχεία των παραπάνω ΟΜΑ ΩΝ Ι και ΙΙ για τους δήµους χωρικής αρµοδιότητάς σας, προκειµένου να µεριµνήσετε ώστε να λάβει χώρα η υποχρεωτική αναµόρφωση των προϋπολογισµών τους, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο ως άνω άρθρο. 17. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι τα ποσά που έχουν εγγραφεί στους ΚΑΕ 0612 και 0621 είναι µικρότερα αυτών που προκύπτουν από τις προαναφερθείσες οδηγίες λόγω πρόβλεψης ποσών στην οµάδα ΚΑΕ 21 «Έσοδα ΠΟΕ τακτικά» και ΚΑΕ 8 «Πληρωµές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις & προβλέψεις» (παραδοχή του δήµου ότι η κατανοµή που αφορά την τελευταία περίοδο του έτους 2014 θα του αποδοθεί στις αρχές του έτους 2015), τότε ισχύουν τα εξής : Στον ΚΑΕ 0612 θα πρέπει να έχει εγγραφεί ποσό που αποδόθηκε στο δήµο για το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου Απριλίου 2014 επί δυο και αντίστοιχα στην οµάδα ΚΑΕ 21 το ποσό της τελευταίας κατανοµής που αφορά το διάστηµα Σεπτεµβρίου εκεµβρίου Αντίστοιχα στον ΚΑΕ 0621 θα πρέπει να έχει εγγραφεί ποσό που ισούται µε το ποσό που προκύπτει από την οδηγία της ανωτέρω παραγράφου 6 µείον το ποσό που προκύπτει για το δήµο από την τελευταία κατανοµή έτους 2014, που του αποδόθηκε προ της κατάρτισης του π/υ του. Το ποσό που προκύπτει από την τελευταία κατανοµή, θα πρέπει να έχει εγγραφεί σε ΚΑΕ της οµάδας 21. Με την επιφύλαξη των αναφεροµένων στην παράγραφο 18, κατά τα λοιπά οι εγγραφές που προκύπτουν από τις ανωτέρω οδηγίες µνηµονεύονται στη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής 8

9 Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο) που έχει κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες σας για κάθε δήµο αρµοδιότητάς σας. 18. Για την εγγραφή πιστώσεων που αφορούν µεταβιβαστικές πληρωµές από άλλα Υπουργεία, πλην του Υπουργείου Εσωτερικών πρέπει απαραίτητα να έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος Η σχετική εγγραφή, τόσο κατά την κατάρτιση του π/υ όσο και για τις αναµορφώσεις αυτού τεκµηριώνεται µε τη συνυποβολή της αντίστοιχης απόφασης-πράξης του Υπουργείου, µε αναφορά του Α Α ανάρτησής της στο πρόγραµµα «ιαύγεια». Η παραπάνω διαδικασία ελέγχου είναι απαραίτητο να ακολουθείται και για τις εγγραφές πιστώσεων από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες δεν προέρχονται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.). 19. Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισµό ηµοσίων Επενδύσεων του έτους 2015 για νέα έργα εγγράφονται µόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης. Η σχετική εγγραφή τόσο κατά την κατάρτιση του π/υ όσο και για τις αναµορφώσεις αυτού τεκµηριώνεται µε τη συνυποβολή της αντίστοιχης απόφασης ένταξης µε αναφορά του Α Α ανάρτησής της στο πρόγραµµα «ιαύγεια». Επισηµαίνεται ότι η εγγραφή του εσόδου και της δαπάνης που προκύπτει από τις ανωτέρω κατανοµές αφορά τα ποσά που εκτιµάται ότι θα λάβει και αντίστοιχα θα πραγµατοποιήσει ο δήµος κατ έτος και όχι τη συνολική έγκριση χρηµατοδότησης και το συνολικό κόστος του έργου. Ενδεικτικός τρόπος υπολογισµού των ποσών της εν λόγω εγγραφής παρέχεται στους δήµους µέσω της Συχνής Ερώτησης 6, η οποία βρίσκεται αναρτηµένη στον ιστότοπο του Υπουργείου µας στο πεδίο Προϋπολογισµοί ΟΤΑ Στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2015, δύναται να εµφανίζονται εγγραφές εσόδων από δάνεια µόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης νοµίµως συναφθείσας δανειακής σύµβασης. 21. Οι αλλαγές που εισήχθησαν στις εγγραφές του «Χρηµατικού Υπολοίπου Προηγουµένης Χρήσης» (ΚΑΕ 51) αποσκοπούν στη διεύρυνση της δυνατότητας χρήσης των αδιάθετων πιστώσεων προηγούµενων ετών για την κάλυψη των αναγκών του δήµου. 9

10 ιευκρινίζεται ότι µε την αναφορά στο άρθρο 3 παρ.β5 της ΚΥΑ, «οι ΚΑΕ 5112 και 5122 αντικρίζονται µε δαπάνες ΠΟΕ από το Πρόγραµµα ηµοσίων Έργων», εννοείται και δίδεται έµφαση στην υποχρέωση των δήµων να εξοφλούν πρωτίστως τις παλαιότερες υποχρεώσεις τους από τις πιστώσεις που αποµένουν ως υπόλοιπα κατά την 31 εκεµβρίου κάθε έτους. 22. Για την ανάλυση του ΚΑ 132 «ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ», ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ αριθµ / ΚΥΑ παροχής οδηγιών για την κατάρτιση των π/υ δήµων, έτους 2014, ήτοι: «Τα έσοδα των δήµων από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), εγγράφονται εφεξής σε διακριτό κωδικό αριθµό (1328) της υποκατηγορίας 132 «ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ» του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισµού και καταργείται ο Κ.Α 1327, ο οποίος εφεξής αντικαθίσταται από τον Κ.Α Η υποκατηγορία εσόδων 132 διαµορφώνεται εποµένως ως ακολούθως: 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε Χρηµατοδοτήσεις έργων από ιεθνείς οργανισµούς 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 1326 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα». 23. Οι δαπάνες του ΚΑ 6721 κατανέµονται στην Υπηρεσία 00 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες, αναλόγως της φύσης της υπηρεσίας που παρέχει ο φορέας υπέρ του οποίου εγγράφεται η εισφορά. 24. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που παραστεί µόνο µέσα στη χρήση και εκ του νόµου ανάγκη εγγραφής συγκεκριµένου 10

11 εσόδου, ή που η παράλειψη εγγραφής θα έχει ως συνέπεια τη µη τήρηση των διατάξεων του ν. 4270/2014, επιβάλλεται η εγγραφή του σχετικού εσόδου στον π/υ, ακόµη και µε αύξηση του συνολικού αθροίσµατος της αντίστοιχης Οµάδας Εσόδων, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα µείωσης των επιµέρους ΚΑ που την απαρτίζουν, προϋπόθεση που θα εξεταστεί επισταµένως από τις υπηρεσίες σας. Εάν όµως η είσπραξη τέτοιου εσόδου είναι επισφαλής και προκειµένου να αποτραπεί η εγγραφή πίστωσης για δαπάνη που δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθεί, (ή ακόµη και εάν πραγµατοποιηθεί δεν θα είναι δυνατόν να αποπληρωθεί) επιβάλλεται, οµοίως κατά παρέκκλιση, να γίνει ισόποση εγγραφή σε κωδικό αριθµό της κατηγορίας 85. Η εγγραφή αυτή θα πρέπει απαραιτήτως να γίνει µε τρόπο διακριτό, σε ανεπτυγµένη µορφή του κατάλληλου κωδικού αριθµού εσόδου (χρήσης), ώστε να καθίσταται δυνατή η ακριβής αντιστοίχησή της µε το σχετικό ποσό. Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ν.Π.. ΗΜΩΝ Οι περιπτώσεις (1), (2), (16) (17) και (21) της προηγούµενης ενότητας (Β.) ισχύουν αναλόγως και για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των δήµων. Περαιτέρω επισηµαίνεται ότι στους προϋπολογισµούς των νπδδ και στο σκέλος των εσόδων, το ποσό της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που λαµβάνουν από τους οικείους δήµους µπορεί να εγγραφεί είτε σε Κ.Α.Ε. της οµάδας 06 «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» είτε στον Κ.Α.Ε «Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις».. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Το ποσό που εγγράφεται στον π/υ ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών για την καταβολή αντιµισθίας στα αιρετά όργανα, πρέπει να είναι ίση µε το ποσό που προκύπτει ως το γινόµενο της τελευταίας τακτικής κατανοµής που αποδόθηκε στην περιφέρεια πριν από τη στιγµή κατάρτισης του π/υ της, επί δώδεκα και αυξηµένο κατά 8,70%. 11

12 2. Οι πιστώσεις που εγγράφεται στον π/υ ως έσοδο για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη µεταφορά µαθητών, πρέπει να είναι ίση µε το ύψος του ποσού που δαπάνησε η περιφέρεια για τη µεταφορά µαθητών, κατά το σχολικό έτος (Σεπτέµβριος 2013 Ιούνιος 2014), µειωµένη κατά 6,25%. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που εγγράφεται υψηλότερη δαπάνη η διαφορά θα πρέπει να καλύπτεται από λοιπά έσοδα της περιφέρειας. 3. Το ποσό που εγγράφεται στον π/υ για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, υπολογίζονται στο ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2012, αυξηµένο κατά 73,36%. 4. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον π/υ για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την εφαρµογή του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ Ε), υπολογίζονται στο ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκε στην περιφέρεια κατά το έτος Οι πιστώσεις που αφορούν την καταβολή διατροφικού επιδόµατος υπολογίζονται στο ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκε στην περιφέρεια κατά το έτος Τα ποσά για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την εφαρµογή του προγράµµατος δακοκτονίας, υπολογίζονται στο ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκε στην περιφέρεια κατά το έτος Το άθροισµα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόµενη ΟΜΑ Α Α: Ι ΙΑ ΕΣΟ Α καθώς και το ποσό που εγγράφεται στην ΟΜΑ Α Β: Ι ΙΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ δεν µπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν στον προϋπολογισµό του 2014 σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 5, παρ. Β. της υπ αριθµ / σχετικής ΚΥΑ. ΟΜΑ Α Α: Ι ΙΑ ΕΣΟ Α: Άθροισµα των KAE (1000 µείον 1250), 3000, 4000, (5000 µείον 5200), (6000 µείον 6100 µείον 6620 µείον 6300),

13 ΟΜΑ Α Β: Ι ΙΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ: ΚΑΕ 8000 µείον 8100 µείον 8700 µείον 8300 µείον Επισηµαίνεται ότι µετά το κλείσιµο του έτους 2014 το Υπουργείο µας θα σας αποστείλει, τα σχετικά απολογιστικά στοιχεία των παραπάνω ΟΜΑ ΩΝ Α και Β για τις περιφέρειες χωρικής αρµοδιότητάς σας, προκειµένου να µεριµνήσετε ώστε να λάβει χώρα η υποχρεωτική αναµόρφωση των προϋπολογισµών τους, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο ως άνω άρθρο. Κατά τη διενέργεια δε του ελέγχου σας στις ως άνω αποφάσεις των υποχρεωτικών αναµορφώσεων των προϋπολογισµών, εφιστούµε την προσοχή σας και στις εγγραφές πιστώσεων για δαπάνες Π.Ο.Ε. (κωδικοί 02), καθώς θα πρέπει να εµφανίζεται ισόποση εγγραφή στο σύνολο αυτών µε το «Σύνολο Υποχρεώσεων πλην ανείων» του µήνα εκεµβρίου Το δε «Σύνολο Υποχρεώσεων πλην ανείων» προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλονται στη βάση του ΥΠ.ΕΣ. από τις ίδιες τις περιφέρειες και τα οποία θα σας αποστείλουµε µόλις είναι διαθέσιµα. Στη περίπτωση που ληφθεί νωρίτερα η απόφαση της αναµόρφωσης, από τη λήψη των στοιχείων αυτών, θα πρέπει να ελεγχθεί η παραπάνω σχέση, στην αµέσως επόµενη αναµόρφωση. 8. Oι εγγραφές που προκύπτουν από τις ανωτέρω οδηγίες µνηµονεύονται στη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο) που έχει κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες σας για κάθε περιφέρεια αρµοδιότητάς σας. 9. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που παραστεί µόνο µέσα στη χρήση και εκ του νόµου ανάγκη εγγραφής συγκεκριµένου εσόδου, ή που η παράλειψη εγγραφής θα έχει ως συνέπεια τη µη τήρηση των διατάξεων του ν. 4270/2014, επιβάλλεται η εγγραφή του σχετικού εσόδου στον Π/Υ, ακόµη και µε αύξηση του συνολικού αθροίσµατος της αντίστοιχης Οµάδας Εσόδων, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα µείωσης των επιµέρους κ.α. που την απαρτίζουν, προϋπόθεση που θα εξετάζεται επισταµένως από τις αρµόδιες για τον έλεγχο των π/υ υπηρεσίες σας. 10. Στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2015, δύναται να εµφανίζονται εγγραφές εσόδων από δάνεια µόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης νοµίµως συναφθείσας δανειακής σύµβασης. 13

14 11. Οι αλλαγές που εισήχθησαν στις εγγραφές για το Ταµειακό Υπόλοιπο, αποσκοπούν στη διεύρυνση της δυνατότητας χρήσης των αδιάθετων πιστώσεων προηγούµενων ετών για την κάλυψη των αναγκών της περιφέρειας. ιευκρινίζεται ότι µε την αναφορά στο άρθρο 5 παρ. Ε της ΚΥΑ «το συνολικό ποσό του ταµειακού υπολοίπου Τ110 να αντικρίζεται µε δαπάνες ΠΟΕ από το Πρόγραµµα ηµοσίων Έργων», εννοείται και δίδεται έµφαση στην υποχρέωση των περιφερειών να εξοφλούν πρωτίστως τις παλαιότερες υποχρεώσεις τους από τις πιστώσεις που αποµένουν ως υπόλοιπα κατά την 31 εκεµβρίου κάθε έτους. Ε. Έλεγχος νοµιµότητας σε συνάρτηση µε τη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και τα οικονοµικά στοιχεία των ΟΤΑ και των νπδδ αυτών που τηρούνται στη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.5 του ν.4172/2013 η οικονοµική επιτροπή, έως την 5 η Σεπτεµβρίου ενσωµατώνει το σχέδιο του προϋπολογισµού του δήµου στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώµη του επ` αυτού, µε βάση κριτήρια που καθορίζονται µε απόφαση του, µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και τουλάχιστον ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Με τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήµους και στις αρµόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι δήµοι που α) έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισµών που παρέχονται µε τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωµάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισµού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδοµένων εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. 14

15 Περαιτέρω, στη γνώµη περιλαµβάνονται και τα ποσά που η οικονοµική επιτροπή έκαστου δήµου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου του προϋπολογισµού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαµόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισµού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονοµική επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώµη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου αυτές απαιτούνται, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα νοµικά πρόσωπα των δήµων, που εφαρµόζουν τις ίδιες µε αυτούς ρυθµίσεις. Όµοιες διατάξεις ισχύουν για τους προϋπολογισµούς των περιφερειών, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 78 του ιδίου νόµου. Ενόψει των ανωτέρω, τα κριτήρια αξιολόγησης της ρεαλιστικότητας των σχεδίων των π/υ που καθορίστηκαν από το Παρατηρητήριο, όπως γνωρίζετε, ταυτίζονται µε αντίστοιχες οδηγίες κατάρτισης των π/υ οικ. έτους 2015 που παρασχέθηκαν µε τις 29530/ και 29531/ ΚΥΑ. Επισηµαίνεται ότι τις προαναφερθείσες οδηγίες των ΚΥΑ υποχρεούνται όλοι οι φορείς να τηρήσουν και οι υπηρεσίες σας να εφαρµόσουν κατά τον έλεγχο νοµιµότητας των π/υ τους. Το Παρατηρητήριο κοινοποίησε τη διατυπωθείσα γνώµη του τόσο στις υπηρεσίες σας, όσο σε όλους τους φορείς αρµοδιότητάς σας (δήµους, περιφέρειες, δηµοτικά νπδδ), ανεξαρτήτως εάν αυτοί υπέβαλαν εκπρόθεσµα ή δεν υπέβαλαν σχέδιο π/υ τους στη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ. Στη γνώµη αναγράφηκαν τα ποσά που προκύπτουν βάσει των προαναφερθεισών οδηγιών (οι οποίες µνηµονεύονται και στις ενότητες Β, Γ και του παρόντος), επισηµάνθηκαν στους φορείς που υπέβαλαν σχέδιο π/υ οι προσαρµογές που ήταν αναγκαίο να επέλθουν σε αυτό, όταν οι αντίστοιχες εγγραφές απέκλιναν των προαναφερθέντων ποσών και στις περιπτώσεις αυτές παρασχέθηκαν στους φορείς και σχετικές 15

16 οδηγίες από το ΥΠΕΣ, οι οποίες επίσης κοινοποιήθηκαν στις υπηρεσίες σας. Ειδικότερα δε για τον προσδιορισµό των ανώτατων ποσών που δύνανται να εγγραφούν στις οµάδες εσόδων Ι. (ή Α.) και ΙΙ. (ή Β) ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισµών 2013 και 2014 που αντλήθηκαν από τη βάση δεδοµένων κατά το χρόνο που αναφέρεται στη γνώµη, σε συνδυασµό µε το µήνα αναφοράς που δηλώθηκε από τους φορείς ότι ελήφθη υπόψη κατά την κατάρτιση του π/υ τους. Όσον αφορά δε τους φορείς που δεν υπέβαλαν σχέδιο π/υ το Παρατηρητήριο προς υποβοήθηση αυτών και επιδιώκοντας τη διασφάλιση της τήρησης των προβλεπόµενων προθεσµιών (ψήφιση των π/υ µέχρι τις 15 Νοεµβρίου, προκειµένου ο έλεγχος αυτών από τις υπηρεσίες σας να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 31 εκεµβρίου 2014 και να είναι δυνατή η εκτέλεσή τους από 1 Ιανουαρίου 2015), κοινοποίησε τη διατυπωθείσα γνώµη του στους συγκεκριµένους φορείς καθώς και στις υπηρεσίες σας, επισηµαίνοντας ειδικώς ως προς τις ανωτέρω οµάδες εσόδων εναλλακτικά ανώτατα ποσά, ανάλογα του µήνα που ήταν δυνατό να επιλέξει ο φορέας ως βάση για τις σχετικές εγγραφές, όπως αυτά ήταν διαθέσιµα στη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ κατά το χρόνο σύνταξης της σχετικής γνώµης (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος). Επισηµαίνεται ότι το περιεχόµενο της διατυπωθείσας γνώµης του Παρατηρητηρίου, όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013) δεν είναι δεσµευτικό για το οικείο (δηµοτικό ή περιφερειακό ή διοικητικό) συµβούλιο καθότι πρόκειται για απλή και όχι σύµφωνη γνώµη κατά τη γραµµατική διατύπωση του νόµου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση π/υ, στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται στη γνώµη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες των υπ αριθµ / και 29531/ ΚΥΑ και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του π/υ από την οικονοµική επιτροπή ή το συµβούλιο είτε λόγω του χρόνου υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχοµένου της γνώµης και των οδηγιών του ΥΠΕΣ ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η γνώµη υποχρεωτικά κατά νόµο 16

17 συνοδεύει τον π/υ κατά τη ψήφισή του, προκειµένου το περιεχόµενό της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα µέλη του συµβουλίου. Οι υπηρεσίες σας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος π/υ και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο π/υ πρέπει να αναπεµφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής. Στο πλαίσιο της πρόβλεψης περί προσαρµογών και προκειµένου να αποτυπωθούν µε πιο αξιόπιστο τρόπο οι προβλέψεις ως προς την είσπραξη των εσόδων, είναι δυνατόν για τις οµάδες εσόδων Ι. και ΙΙ. (ή Α. και Β. για τις περιφέρειες) να έχουν εγγραφεί στον π/υ ποσά µε βάση άλλο µήνα αναφοράς, µεταγενέστερο αυτού που αναφέρεται στη γνώµη του Παρατηρητηρίου. Στην περίπτωση αυτή όµως, προκειµένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος νοµιµότητας, σύµφωνα και µε τις σχετικές οδηγίες των ανωτέρω ΚΥΑ, απαιτείται η προηγούµενη ενσωµάτωση των σχετικών οικονοµικών στοιχείων στη βάση δεδοµένων «Οικονοµικών Στοιχείων ΟΤΑ» του ΥΠΕΣ µέσω των σχετικών Στατιστικών ελτίων και η υποβολή των συγκεκριµένων ελτίων στις υπηρεσίες σας µαζί µε το ψηφισθέντα προϋπολογισµό (στο Παράρτηµα ΙΙ, το οποίο λόγω της έκτασής του θα σας αποσταλεί µόνο ηλεκτρονικά, εµφανίζονται τα υποδείγµατα των δελτίων που θα πρέπει να υποβληθούν από τους φορείς στις υπηρεσίες σας προκειµένου να ασκηθεί ο έλεγχος). Τα Στατιστικά ελτία είναι τριµηνιαία για τα νπδδ που δεν έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) της ΕΛΣΤΑΤ και µηνιαία για όλους τους δήµους, τις περιφέρειες και όσα νπδδ έχουν ενταχθεί στον υποτοµέα «ΟΤΑ S.1313» του ΜΦΓΚ. Το ΜΦΓΚ όπως διαµορφώθηκε και εξελίχθηκε κατά την περίοδο 2008 έως 2014 µπορείτε να το αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttp://www.statistics.gr/portal/page/portal/esye/pagethemes?p_param=a1203. Οι δήµοι, οι περιφέρειες και τα νπδδ αυτών κατά τον έλεγχο του προϋπολογισµού τους από τις υπηρεσίες σας, θα πρέπει να έχουν υποβάλει στη βάση δεδοµένων, µέσω των Στατιστικών ελτίων, τα πλήρη οικονοµικά στοιχεία της περιόδου που αποτελεί τη βάση υπολογισµού των Οµάδων Εσόδων Ι και ΙΙ των παρ.β1 και 17

18 Β2 αρθ.3 ΚΥΑ / (Β 2059)) και των Οµάδων Εσόδων Α. και Β. παρ. Β αρθ.5 ΚΥΑ / (Β 2060), καθώς και του µηνός εκεµβρίου 2013 (στοιχεία σωρευτικά για το έτος 2013) σύµφωνα µε την εκ της νοµοθεσίας οριζόµενη σχετική υποχρέωσή τους (π.χ. εάν ένας φορέας έχει δηλώσει ως περίοδο βάσης υπολογισµού το 9µηνο, απαιτούνται τα Στατιστικά ελτία Σεπ. 2013, Σεπ και εκ. 2013). Πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω στοιχείων στις βάσεις δεδοµένων οικονοµικών στοιχείων, οι φορείς απαιτείται να σας προσκοµίσουν τα σχετικά Στατιστικά ελτία σε έντυπη µορφή, τα οποία πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του στατιστικού ανταποκριτή και του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας ή του αρµόδιου για τα οικονοµικά του φορέα, πιστοποιώντας κατ αυτόν τον τρόπο την πληρότητα, εγκυρότητα και ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Υποδείγµατα των ανωτέρω ελτίων επισυνάπτονται στο Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος. Επικουρικά και µόνο σε περιπτώσεις όπου διατηρείτε τυχόν επιφυλάξεις ως προς τα εν λόγω στοιχεία και θεωρείτε ότι χρήζουν διασταύρωσης, δύνανται αυτά να υποβάλλονται και από το Υπουργείο, ύστερα από σχετικό αίτηµα στη ιεύθυνση Οικονοµικών Τ.Α. Σηµειώνεται ότι η ένταξη ενός νπδδ στο ΜΦΓΚ συνεπάγεται αυτόµατα την υποχρέωση υποβολής των οικονοµικών του στοιχείων µέσω µηνιαίων δελτίων (έναντι τριµηνιαίων προ της ένταξής του) και ως εκ τούτου θα πρέπει να υποβληθούν στις υπηρεσίες σας προς πιστοποίηση των σχετικών στοιχείων, ανάλογα δελτία. Στην περίπτωση όπου ένα νπδδ που ήταν (ή είναι) εκτός ΜΦΓK ορίσει ως περίοδο βάσης υπολογισµού των Οµάδων Εσόδων Ι. και ΙΙ. περίοδο για την οποία δεν είχε την υποχρέωση υποβολής µηνιαίου στατιστικού δελτίου, (π.χ. 7µηνη ή 8µηνη βάση), τότε θα πρέπει να προσκοµίσει τα οικονοµικά στοιχεία που έχει καταθέσει στο προηγούµενο τριµηνιαίο δελτίο της περιόδου αυτής (σωρευτικά στοιχεία από την αρχή του έτους και µέχρι το τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου) καθώς και ξεχωριστό έντυπο, µε τις ίδιες ως άνω υπογραφές, στο οποίο θα πρέπει να αποτυπώνονται για τα ανωτέρω έσοδα σε διακριτές στήλες, τα στοιχεία α) που 18

19 καταγράφονται στα σχετικά, προσκοµισθέντα δελτία β) τα στοιχεία της περιόδου που δεν καλύπτουν τα δελτία και γ) το άθροισµα των προαναφερθέντων στοιχείων. Για παράδειγµα, ένα νπδδ που εντάχθηκε στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ τον Σεπτέµβριο 2013 ή το Μάρτιο 2014 (άρα µετά από τον µήνα αυτό έχει την υποχρέωση υποβολής µηνιαίων στοιχείων) και έχει δηλώσει ως περίοδο υπολογισµού το 8µηνο, τότε θα πρέπει να υποβάλλει στις υπηρεσίες σας τα εξής: α) το Στατιστικό ελτίο του εκεµβρίου 2013 (12µηνη περίοδος 2013) β) το Στατιστικό ελτίο του Αυγούστου 2014 (8µηνη περίοδος 2014) γ) το Στατιστικό ελτίο του Β Τριµήνου 2013 (6µηνη περίοδος 2013) Στα στατιστικά δελτία πρέπει να αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία εισπράξεων / πληρωµών που αναγράφονται σε αυτά. δ) έντυπο στο οποίο να αναγράφονται σε διακριτές στήλες τα στοιχεία των Οµάδων Εσόδων Ι και ΙΙ των παρ.β1 και Β2 αρθ.3 ΚΥΑ / και των Οµάδων Εσόδων Α. και Β. παρ. Β αρθ.5 ΚΥΑ / που αποτυπώνονται σε καθένα από τα παραπάνω τρία δελτία, στήλη µε τα ίδια στοιχεία για την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2013 και στήλη όπου θα εµφανίζεται το άθροισµα των στοιχείων της περιόδου αυτής (Ιουλίου-Αυγούστου) µε τα στοιχεία του (γ) στατιστικού δελτίου (Ιανουάριος- Ιούνιος), ώστε να προκύψουν τα στοιχεία της περιόδου Ιανουάριος-Αύγουστος 2013 και να καταστεί δυνατή για την εφαρµογή της σχετικής οδηγίας της ΚΥΑ, η σύγκριση της µε την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2014 (Ιανουάριος-Αύγουστος 2014 / (β) στατιστικό δελτίο). ΣΤ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ Π/Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠ Μετά τη λήψη του παρόντος παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τους φορείς που έχουν υποβάλλει τον προϋπολογισµό τους και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ράσης προς επικύρωση στις υπηρεσίες 19

20 σας. Εν συνεχεία, για όσο χρόνο διενεργείται έλεγχος νοµιµότητας, είναι απαραίτητο να µας ενηµερώνετε για την πορεία του στο τέλος κάθε εβδοµάδας µέχρι το τέλος Νοεµβρίου και σε καθηµερινή βάση από 1 ης εκεµβρίου, µε ένα αρχείο σε µορφή excel, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που δίνεται στο Παράρτηµα Ι, το οποίο θα πρέπει να αποστέλλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο υπό τον τίτλο (θέµα) «Αποκεντρωµένη ιοίκηση - Πορεία ελέγχου π/υ οικ. έτους 2015». Περαιτέρω, στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µπορείτε να αποστέλλετε τυχόν ερωτήµατά σας αναφορικά µε τον έλεγχο των προϋπολογισµών, µε θέµα «Αποκεντρωµένη ιοίκηση..- Ερωτήµατα π/υ οικ. έτους 2015» και παράλληλα να συµβουλεύεστε σε τακτική βάση την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις / Προϋπολογισµοί ΟΤΑ 2015» του ιστότοπου του ΥΠΕΣ (http://www.ypes.gr/el/ministry/faq/proypologismoi_ota/), όπου θα αναρτώνται απαντήσεις επί ερωτηµάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος. Τέλος τονίζεται ιδιαιτέρως η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του ελέγχου νοµιµότητας και επικύρωσης των π/υ όλων των υπόχρεων φορέων µέχρι τις 31 εκεµβρίου 2014, γεγονός που καθιστά επιβεβληµένη τη στελέχωση των υπηρεσιών που θα απασχοληθούν µε το συγκεκριµένο έργο µε επαρκές προσωπικό, έστω και βραχυπρόθεσµα και προς εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου σκοπού. Το παρόν κοινοποιείται και στους ΟΤΑ της χώρας προς ενηµέρωσή τους και επίσπευση των ενεργειών τους κατά το µέρος των οδηγιών που τους αφορούν, ώστε να καταστεί εφικτή η επικύρωση των π/υ και των ΟΠ το συντοµότερο δυνατόν και να αποτραπούν καθυστερήσεις λόγω αναποµπής αυτών από τις οικείες Αποκεντρωµένες ιοικήσεις. Παραµένοντας στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία, σας ενηµερώνουµε ότι αποκλειστικά επί θεµάτων στατιστικών δελτίων της βάσης δεδοµένων, υπεύθυνοι ενηµέρωσης είναι οι κ.κ Μ. Προβατάρης ( )και Γ.Καρύδας ( ), ενώ για λοιπά θέµατα οι κ.κ. Γ. Παπανικολοπούλου ( ), Π. Μαυροµµάτης ( ), Ε. Μαµούρη 20

21 ( ), Ν. Μυλωνάς ( ),, Γ. Στεφανάκης ( ) και Α. Ντονά ( ). Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ο Υπουργός Θεόφιλος Λεονταρίδης Αργύρης Ντινόπουλος ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. ήµους της Χώρας (µε την παράκληση να γνωστοποιήσουν το παρόν στα οικεία νοµικά τους πρόσωπα) 2. Περιφέρειες της Χώρας 3. Κεντρική Ένωση ήµων Ελλάδας Ακαδηµίας 65 και Γενναδίου 8, ΑΘΗΝΑ 4. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας Μεσογείων 15, ΑΘΗΝΑ 5. Υπουργείο Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία ηµοσιονοµικής Πολιτικής Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γενική ιεύθυνση Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισµού - /νση Προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης - /νση Προγραµµατισµού, ηµοσιονοµικών Στοιχείων & Μεθοδολογίας Πανεπιστηµίου ΑΘΗΝΑ 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Γενική ιεύθυνση Στατιστικών Ερευνών /νση Εθνικών Λογαριασµών Γ13 Πειραιώς 46 & Επονιτών ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7. Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ 21

22 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Υπουργού 2. - Αναπληρωτή Υπουργού 3. - Υφυπουργού 4. - Γενικού Γραµµατέα 5. Γενικό ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και ιοικητικής Υποστήριξης 6. ΜΗΕΣ (µε την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «Το Υπουργείο / Εγκύκλιοι-Αποφάσεις» 7. /νση Οικονοµικών Τ.Α. -Τµήµα Οικονοµικής /σης & Π/Υ -Tµήµα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονοµικών Στοιχείων Τ.Α. 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Προς : Θέµα : Αποκεντρωµένη ιοίκηση. - Πορεία ελέγχου Π/Υ οικ. έτους 2015». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Πληροφόρηση για την πορεία ελέγχου των Π/Υ και των ΟΤΑ και ΝΠ των ΟΠ ΟΤΑ & ΝΠΔΔ ΟΤΑ (αναγράφεται η επωνυμία) Ηµεροµηνία ενηµέρωσης : Έχει Έχει Λόγοι Έχει Έχει Έχει Έχει Λόγοι Έχει υποβληθεί ο αναπεμφθεί αναπομπής υποβληθεί επικυρω υποβληθεί αναπεμφθ αναπομπής υποβληθεί Π/Υ προς ο Π/Υ Π/Υ ο Π/Υ προς θεί ο Π/Υ το ΟΠΔ εί το ΟΠΔ ΟΠΔ το ΟΠΔ έλεγχο - 1η έλεγχο - προς προς υποβολή ύστερα έλεγχο - 1η έλεγχο - από υποβολή ύστερα αναπομπή από αναπομπή ΔΗΜΟΣ.... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.. ΝΠΔΔ Έχει επικυρω θεί το ΟΠΔ Οδηγίες συµπλήρωσης του αρχείου: Στη στήλη (1) συµπληρώνεται η ονοµασία όλων των ΟΤΑ και των ΝΠ αυτών που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Στις στήλες (2)και (11) συµπληρώνεται ο A.Π/ηµεροµηνία που έλαβε από την τη Αποκεντρωµένη ιοίκηση (Α. ) το έγγραφο του φορέα µε το οποίο υπέβαλε σε αυτή τον Π/Υ ΟΠ του προς έλεγχο (δηλ. Α.Π/ηµεροµηνία εισερχοµένου εγγράφου Α. π.χ 420/ ) Στις στήλες (3) και (8) συµπληρώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου (Α.Π) και η ηµ/νία του εγγράφου της Α. µε την οποία αναπέµφθηκε ο Π/Υ / ΟΠ στο φορέα. Σε περίπτωση που αναπεµφθεί παραπάνω από µία φορά, αναγράφονται στην ίδια γραµµή όλοι οι Α.Π / ηµεροµηνίες των εγγράφων αναποµπής. Στις στήλες (4) και (9) αναγράφονται µε συνοπτικό τρόπο για κάθε έγγραφο αναποµπής, οι λόγοι αναποµπής του Π/Υ ΟΠ (δηλ. :420/ λόγω ). 23

24 Στις στήλες (5) και (10) συµπληρώνεται ο Α.Π / ηµεροµηνία που έλαβε από την Α. το έγγραφο του φορέα µε το οποίο υπέβαλε σε αυτή τον Π/Υ-ΟΠ του ύστερα από αναποµπή (δηλ. Α.Π/ηµεροµηνία εισερχοµένου εγγράφου Α. ). Σε περίπτωση που υποβάλλεται ύστερα από πολλαπλές αναποµπές, θα πρέπει να αναγράφονται στην ίδια γραµµή όλοι οι Α.Π / ηµεροµηνίες των σχετικών εγγράφων Στις στήλες (6) και (11)συµπληρώνεται ο Α.Π/ηµεροµηνία του εγγράφου της Α. µε το οποίο επικυρώθηκε ο Π/Υ ΟΠ. 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Το Παράρτηµα ΙΙ. περιλαµβάνει υποδείγµατα Στατιστικών ελτίων που θα αποσταλούν στις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις µόνο ηλεκτρονικά. 25

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ορισµός ΟΠ 2. Περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί και με e-mail Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 41308

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί και με e-mail Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 41308 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Σ.Α. Σαχ. Δ/νση: ταδίου 27 Σαχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης,

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. 4. Η υπ αριθµ. 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β 30-12-2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. 4. Η υπ αριθµ. 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β 30-12-2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β4Μ9Ν-Π3Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Δεκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 47473 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΕΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ: οικ.29827 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ΥΠΕΣ Mάρτιος 2013 Η Πολιτική μας Η συρρίκνωση κατά 60% της κρατικής χρηματοδότησης για τους ΟΤΑ τα τελευταία χρόνια, καθώς και η ανάγκη για τη στήριξη, τον

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να αποσταλεί με fax και με e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270)

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Tαχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Αθήνα 3 Απριλίου 2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ ΡΔΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX

ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α. Π.: 29905 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00 Κεφάλαιο 2.3 Οικονοµικός Προγραµµατισµός Κεφάλαιο 2.3.1 Εκτίµηση Εσόδων Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται ο οικονοµικός προγραµµατισµός των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Εµµ. Παππά. Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληρ : Γ. Βλέτσης Τηλ : 210 38.93.329 FAX : 210 38.17.151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Σύµφωνα µε το υπ.αρ. ΥΠΕΣ/οικ.24823/19-06-2014 έγγραφο, οι διαδικασίες και αποφάσεις σχετικές µε τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ: 2/31585 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014. Αθήνα, 19/9/2014 (ΦΕΚ Β' 2505/22.9.2014)

ΠΟΛ.1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014. Αθήνα, 19/9/2014 (ΦΕΚ Β' 2505/22.9.2014) ΠΟΛ.1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 Αθήνα, 19/9/2014 (ΦΕΚ Β' 2505/22.9.2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Α. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΟΧ-ΚΕΘ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958

ΑΔΑ: 45ΨΟΧ-ΚΕΘ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 2/5099/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer Σελίδα 1 από 5 ΠΟΛ.1003/3.1.2011 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212 Α/17.12.2010) Αθήνα, 03.01.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστη και το αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ κα Δήμητρα Παππά.

Στην συνεδρίαση παρέστη και το αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ κα Δήμητρα Παππά. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 17 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ: 9-9 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Στον Αγιο Στέφανο σήμερα 9 Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30μ.μ, στο γραφείο του ΝΠ Ανεμώνης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1198

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ιαδικασίες και ικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνοµολόγηση δανείων µε ήµους, Περιφέρειες, Συνδέσµους, Ενώσεις και Νοµικά Πρόσωπα αυτών µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19.

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 12/06/2013 /ΝΣΗ 15 ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

3176/13-12-13, ) &, & 1

3176/13-12-13, ) &, &  1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΜ. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Φ. 429.1/ 47 /354987 (ΦΕΚ 3176/13-12-13,

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Με e - mail και με Φαξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού)

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992.

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα