Αθήνα 20 Νοεµβρίου Αριθµ. Πρωτ.: οικ ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ιοικήσεις της χώρας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα 20 Νοεµβρίου 2014. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.45226. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ιοικήσεις της χώρας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 53"

Transcript

1 Το παρόν, µετά των παραρτηµάτων του µπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry /Encyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. /ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση :Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ.: ΑΘΗΝΑ Αθήνα 20 Νοεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: οικ ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ιοικήσεις της χώρας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 53 ΘΕΜΑ: Έλεγχος προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2015 των δήµων, των περιφερειών και των νοµικών τους προσώπων Σχετική νοµοθεσία: α. Άρθρα 77 και 78 ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α ) και άρθρο 4 ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α ιορθ.σφαλµ. στο ΦΕΚ 33 Α ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 76 του προαναφερθέντος νόµου β. Άρθρο 64 του ν.4270/2014 (Α 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». γ. Υπ αριθµ / (Β 2059) και 29531/ (Β 2060) Αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών. δ. Υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1896 Β ) και 30844/ (ΦΕΚ 1897 Β ) όµοιες. Στοχεύοντας στην υποβοήθηση των υπηρεσιών σας κατά τον έλεγχο νοµιµότητας που πρόκειται να διενεργηθεί επί των προϋπολογισµών (π/υ) οικονοµικού έτους 2015 των φορέων αρµοδιότητας σας, κρίνουµε σκόπιµη την επισήµανση ορισµένων 1

2 θεµάτων που σχετίζονται µε την εφαρµογή της ανωτέρω σχετικής νοµοθεσίας ή αποτέλεσαν αντικείµενο ερωτηµάτων που υπεβλήθησαν στο Υπουργείο µας από τις υπηρεσίες σας ή και από ΟΤΑ και νοµικά τους πρόσωπα. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει κατά τον έλεγχο νοµιµότητας που πρόκειται να ασκηθεί από τις υπηρεσίες σας να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: A. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Σε περίπτωση που το σχέδιο του προϋπολογισµού (π/υ) εξόδων κάθε δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή το προσχέδιο του π/υ δεν καταρτιστούν ή δεν υποβληθούν εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή (από τα τοπικά συµβούλια ή και την εκτελεστική επιτροπή αντίστοιχα) ή δεν γνωµοδοτήσει εγκαίρως η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης, τότε αυτά καταρτίζονται από την οικονοµική επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται εκ του νόµου η δυνατότητα στην οικονοµική επιτροπή του δήµου και της περιφέρειας, σε περίπτωση που παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τα προηγούµενα στάδια της διαδικασίας να αναλάβει η ίδια τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να καταστεί εφικτή η τήρηση των προβλεπόµενων προθεσµιών, καθιστώντας ως εκ τούτου δυνατή τη ψήφιση του π/υ ελλειπόντων των προαναφερθέντων στοιχείων (άρθρα 77, παρ.3 και 4 και 78, παρ.3 του ν. 4172/2013). 2. Το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ράσης (ΟΠ ) που προβλέπεται στο άρθρο 4, παρ.4 του ν.4111/2013 καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρµόδια αρχή µαζί µε τον προϋπολογισµό του ΟΤΑ και του κάθε νοµικού προσώπου του ΟΤΑ που εντάσσεται στο ΟΠ (άρθρο 6 της γ. σχετικής ΚΥΑ). Συγκεκριµένα, στο ΟΠ εντάσσονται τα νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ που περιλαµβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης το οποίο εκδίδεται και επικαιροποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ (µπορείτε να το αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Το δηµοτικό / περιφερειακό / συµβούλιο, 2

3 έως τη 15η Νοεµβρίου πρέπει να ψηφίσει τον π/υ και το ΟΠ σε µία ειδική γι αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και η απόφαση του συµβουλίου (µετά του π/υ και των πινάκων του ΟΠ ) υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωµένη ιοίκηση (Α. ), η οποία αντίστοιχα θα πρέπει να µεριµνήσει ώστε αυτός να ολοκληρωθεί µέχρι την 31η εκεµβρίου. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας των υπόχρεων νοµικών προσώπων είναι απαραίτητο να έχει εγκριθεί εγκαίρως από το διοικητικό τους συµβούλιο, προκειµένου να ενσωµατωθεί έγκαιρα στο ΟΠ του δήµου/περιφέρειας και να ψηφιστεί εµπρόθεσµα από το δηµοτικό / περιφερειακό συµβούλιο. Αµέσως µόλις επικυρωθεί ο π/υ ο φορέας µεριµνά για την ενσωµάτωσή του στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ. Σε περίπτωση ωστόσο που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο π/υ έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες οδηγίες, αλλά το ΟΠ χρήζει τροποποίησης ή συµπλήρωσης και ως εκ τούτου δεν µπορεί να επικυρωθεί, τότε ο π/υ επικυρώνεται και αναπέµπεται στο φορέα µόνο το ΟΠ προς διόρθωση και επανυποβολή στην Α. το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου 2015, ώστε τελικώς να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του ελέγχου του έως τις 31 Ιανουαρίου 2015 (άρθρα 77, παρ.6 και 78, παρ.5 ν.4172/2013 σε συνδυασµό µε άρθρο το 6 της υπ αριθµ. 7261/ Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, όπως ισχύει). Ο π/υ και η µηνιαία στοχοθεσία του (πίνακες ΟΠ ) είναι δυνατόν να αποτελούν αντικείµενο µίας ή και διακριτών αποφάσεων του συµβουλίου, σε κάθε περίπτωση πάντως τα «κοινά» στοιχεία τους πρέπει να ταυτίζονται (βλ. υπ αριθµ / σχετικό έγγραφό µας: και να περιέλθουν στις υπηρεσίες σας προς έλεγχο σε χρόνο ανάλογο των προαναφερθεισών προθεσµιών. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που υποβληθεί στις υπηρεσίες σας απόφαση συµβουλίου µε την οποία ψηφίζεται µόνο ο π/υ και όχι το ΟΠ, ή εάν δεν υποβληθούν µαζί οι σχετικές αποφάσεις ψήφισής τους τότε προς επίσπευση των διαδικασιών θα πρέπει να ξεκινήσετε τον έλεγχο του π/υ, ενηµερώνοντας παράλληλα το φορέα περί της υποχρέωσής του για άµεσο 3

4 προγραµµατισµό νέας συνεδρίασης προς ψήφιση του ΟΠ επί τη βάσει των στοιχείων του ψηφισθέντος Π/Υ (εν προκειµένω ο φορέας δύναται είτε να προβεί µε απόφασή του σε τροποποίηση / συµπλήρωση της προηγούµενης απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο π/υ είτε µε νέα, αυτοτελή απόφασή του να ψηφίσει το ΟΠ επί τη βάσει των στοιχείων του ήδη ψηφισθέντος Π/Υ). Αντίστοιχα οι υπηρεσίες σας θα πρέπει να προβούν σε επικύρωση του π/υ (εφόσον φυσικά ανταποκρίνεται στις σχετικές οδηγίες), αφού λάβουν τη σχετική απόφαση του συµβουλίου περί ψήφισης του ΟΠ επί τη βάσει των στοιχείων του συγκεκριµένου π/υ. Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΜΩΝ 1. Στον π/υ του φορέα δεν µπορεί να σηµειώνεται καµία απόκλιση από το εγκεκριµένο κωδικολόγιο. Επιτρέπεται η περαιτέρω ανάλυση των τετραψήφιων ΚΑΕ µε βάση τις ανάγκες του, µε την εξαίρεση όσων αναλυτικών υποκωδικών ορίζονται στο κωδικολόγιο. Οποιαδήποτε απόκλιση, αποτελεί αιτία αναποµπής του αρχικού Π/Υ και των µετέπειτα αναµορφώσεών του. 2. Η πίστωση που εγγράφεται στον π/υ για το συνολικό κόστος µισθοδοσίας, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει, ως το γινόµενο του κόστους µισθοδοσίας του τελευταίου µήνα πριν την κατάρτιση αυτού, επί δώδεκα. Επισηµαίνεται ότι το συνολικό κόστος µισθοδοσίας προκύπτει από τον συνυπολογισµό των Κ.Α.Ε 601, 602, 603,604,605 (εκτός του Κ.Α. 6056). εδοµένου ότι οποιεσδήποτε διαφορές ως προς τα ποσά προκύψουν, µετά τον προγραµµατισµό και µετά την έγκριση των προσλήψεων προσωπικού, θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισµό µε σχετικές αναµορφώσεις, παρέχεται η δυνατότητα στον ΟΤΑ να προβλέψει µεγαλύτερου ύψους ποσό µισθοδοσίας, ακόµη και στον αρχικά καταρτισθέντα προϋπολογισµό, εφόσον αιτιολογείται ότι έχουν προγραµµατιστεί και εγκριθεί από τα 4

5 αρµόδια όργανα προσλήψεις προσωπικού που θα πραγµατοποιηθούν στην αρχή του οικονοµικού έτους που αναφέρεται ο προϋπολογισµός και δεν ενδείκνυται οι εγγραφές των σχετικών πιστώσεων να γίνουν µε αναµορφώσεις αυτού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ακόµη έγκριση για την πρόσληψη, αλλά ο δήµος αιτιολογεί ότι πρέπει να έχει εγγεγραµµένες τις σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισµό του από την αρχή του έτους. Τέλος θα πρέπει να θεωρηθούν νόµιµες οι εγγραφές πιστώσεων, που αιτιολογηµένα αποκλίνουν από τα ποσά που διατύπωσε µε τη Γνώµη του το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ως προς το µηνιαίο κόστος µισθοδοσίας που προκύπτει για το δήµο, λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της καταβολής µισθοδοσίας µεταξύ µονίµου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, τυχόν περικοπές που έγιναν λόγω απεργιών κ.λ.π.. 3. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον π/υ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. Εσόδου 0611) πρέπει να είναι ίσες µε το ποσό που προκύπτει ως το γινόµενο της πρώτης τακτικής µηνιαίας κατανοµής του έτους 2014 που αποδόθηκε στο δήµο, επί δώδεκα, αυξηµένες κατά 4,81%. 4. Το ποσό που εγγράφεται για τις δαπάνες για την κάλυψη, λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόµου, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόµενο της πρώτης τακτικής κατανοµής που αποδόθηκε στο δήµο το 2014, επί τέσσερα, αυξηµένο κατά 25%. Επιτρέπεται ο επιµερισµός του παραπάνω ποσού στον Κ.Α για το µέρος που ο φορέας εκτιµά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και στον Κ.Α αυτό που εκτιµά ότι θα δαπανήσει για την καταβολή αποζηµίωσης στους σχολικούς τροχονόµους. 5. Οι πιστώσεις που εγγράφονται για την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων (Κ.Α Εσόδου 0621), καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων (Κ.Α Εξόδου 6741) υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2013 µειωµένες κατά 5,85%. 5

6 6. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον π/υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε µισθώµατα ακινήτων (Κ.Α. Εσόδου 0612), υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήµο για το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου Απριλίου 2014 επί τρία. 7. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον π/υ, από το Φόρο Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων (Κ.Α. Εσόδου 0613), υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2013 (αφορά δήµους του Ν. ωδεκανήσου). 8. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον π/υ, για το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α Εσόδων «1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων» (πρώην Σ.Α.Τ.Α) προκύπτει ως το γινόµενο της πρώτης τακτικής κατανοµής του έτους 2014 που αποδόθηκε στο δήµο, επί δώδεκα 10. Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδου 1312, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, υπολογίζεται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος Το ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων «0715 «Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)» υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήµο κατά το έτος Η πίστωση που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων «0512 «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)» υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήµο κατά το έτος Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον π/υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στο δήµο κατά το έτος Επισηµαίνεται ότι επιτρέπεται ο επιµερισµός της παραπάνω πίστωσης στον Κ.Α µε εγγραφή του ποσού που ο δήµος εκτιµά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία και στον Κ.Α µε εγγραφή του ποσού που εκτιµά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών. 6

7 14. Έσοδα των δήµων που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009, «περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού ηµοσίου προς τους ΟΤΑ α βαθµού», εγγράφονται σε ανεπτυγµένη µορφή του Κ.Α στο σύνολό τους, ανεξαρτήτως π.χ του συµψηφισµού τους µε οφειλές του δήµου προς το Ελληνικό ηµόσιο ή τα Ασφαλιστικά Ταµεία. Προς υποβοήθηση του ελέγχου νοµιµότητας που ασκείται επί των αποφάσεων ψήφισης των π/υ των δήµων, θα σας αποσταλούν από το Υπουργείο µας, για κάθε δήµο χωρικής αρµοδιότητάς σας, αναλυτικοί πίνακες µε τα ποσά ανά είδος επιχορήγησης των ανωτέρω περιπτώσεων 2 έως 14 που πρέπει να έχουν εγγραφεί στους προϋπολογισµούς. Σηµειώνεται ότι στους ανωτέρω πίνακες θα εµφανίζονται και τα ποσά των εγγραφών που αφορούν τον Κ.Α. «0512 «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)» και τον Κ.Α. «0715 «Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)» παρότι δεν προβλέπεται από την υπ αριθµ / , καθώς η ανάγκη προσδιορισµού αυτών προέκυψε κατόπιν της έκδοσής της. 15. Στον π/υ οικονοµικού έτους 2015 δεν δύναται να εµφανίζονται εγγραφές στον Κ.Α.Ε. εσόδων 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων» και στον Κ.Α.Ε. δαπανών 83 «Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε», καθώς οι εν λόγω Κ.Α.Ε. αφορούν στο πρόγραµµα επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, του οποίου η χρονική διάρκεια εξαντλείται στο έτος 2014 χωρίς µέχρι στιγµής να είναι γνωστή δυνατότητα επέκτασής του στο επόµενο έτος. 16. Το άθροισµα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόµενη ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ Ι. καθώς και η διαφορά των ποσών που εγγράφονται στην ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ ΙΙ. (ΚΑΕ 32) και στην οµάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» (ΚΑΕ 32 µείον ΚΑΕ 85) δεν είναι αποδεκτό να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν στον προϋπολογισµό του 2015 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3, παρ. Β.1 και Β.2 της υπ αριθµ / σχετικής ΚΥΑ. 7

8 ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ Ι.: ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ KAE 01, 02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22 ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ ΙΙ.: KAE 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη σε συνδυασµό µε εγγραφή στον ΚΑΕ 85 ««Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» (ΚΑΕ 32 µείον ΚΑΕ 85)». Επισηµαίνεται ότι µετά το κλείσιµο του έτους 2014 το Υπουργείο µας θα σας αποστείλει, τα σχετικά απολογιστικά στοιχεία των παραπάνω ΟΜΑ ΩΝ Ι και ΙΙ για τους δήµους χωρικής αρµοδιότητάς σας, προκειµένου να µεριµνήσετε ώστε να λάβει χώρα η υποχρεωτική αναµόρφωση των προϋπολογισµών τους, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο ως άνω άρθρο. 17. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι τα ποσά που έχουν εγγραφεί στους ΚΑΕ 0612 και 0621 είναι µικρότερα αυτών που προκύπτουν από τις προαναφερθείσες οδηγίες λόγω πρόβλεψης ποσών στην οµάδα ΚΑΕ 21 «Έσοδα ΠΟΕ τακτικά» και ΚΑΕ 8 «Πληρωµές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις & προβλέψεις» (παραδοχή του δήµου ότι η κατανοµή που αφορά την τελευταία περίοδο του έτους 2014 θα του αποδοθεί στις αρχές του έτους 2015), τότε ισχύουν τα εξής : Στον ΚΑΕ 0612 θα πρέπει να έχει εγγραφεί ποσό που αποδόθηκε στο δήµο για το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου Απριλίου 2014 επί δυο και αντίστοιχα στην οµάδα ΚΑΕ 21 το ποσό της τελευταίας κατανοµής που αφορά το διάστηµα Σεπτεµβρίου εκεµβρίου Αντίστοιχα στον ΚΑΕ 0621 θα πρέπει να έχει εγγραφεί ποσό που ισούται µε το ποσό που προκύπτει από την οδηγία της ανωτέρω παραγράφου 6 µείον το ποσό που προκύπτει για το δήµο από την τελευταία κατανοµή έτους 2014, που του αποδόθηκε προ της κατάρτισης του π/υ του. Το ποσό που προκύπτει από την τελευταία κατανοµή, θα πρέπει να έχει εγγραφεί σε ΚΑΕ της οµάδας 21. Με την επιφύλαξη των αναφεροµένων στην παράγραφο 18, κατά τα λοιπά οι εγγραφές που προκύπτουν από τις ανωτέρω οδηγίες µνηµονεύονται στη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής 8

9 Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο) που έχει κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες σας για κάθε δήµο αρµοδιότητάς σας. 18. Για την εγγραφή πιστώσεων που αφορούν µεταβιβαστικές πληρωµές από άλλα Υπουργεία, πλην του Υπουργείου Εσωτερικών πρέπει απαραίτητα να έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος Η σχετική εγγραφή, τόσο κατά την κατάρτιση του π/υ όσο και για τις αναµορφώσεις αυτού τεκµηριώνεται µε τη συνυποβολή της αντίστοιχης απόφασης-πράξης του Υπουργείου, µε αναφορά του Α Α ανάρτησής της στο πρόγραµµα «ιαύγεια». Η παραπάνω διαδικασία ελέγχου είναι απαραίτητο να ακολουθείται και για τις εγγραφές πιστώσεων από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες δεν προέρχονται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.). 19. Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισµό ηµοσίων Επενδύσεων του έτους 2015 για νέα έργα εγγράφονται µόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης. Η σχετική εγγραφή τόσο κατά την κατάρτιση του π/υ όσο και για τις αναµορφώσεις αυτού τεκµηριώνεται µε τη συνυποβολή της αντίστοιχης απόφασης ένταξης µε αναφορά του Α Α ανάρτησής της στο πρόγραµµα «ιαύγεια». Επισηµαίνεται ότι η εγγραφή του εσόδου και της δαπάνης που προκύπτει από τις ανωτέρω κατανοµές αφορά τα ποσά που εκτιµάται ότι θα λάβει και αντίστοιχα θα πραγµατοποιήσει ο δήµος κατ έτος και όχι τη συνολική έγκριση χρηµατοδότησης και το συνολικό κόστος του έργου. Ενδεικτικός τρόπος υπολογισµού των ποσών της εν λόγω εγγραφής παρέχεται στους δήµους µέσω της Συχνής Ερώτησης 6, η οποία βρίσκεται αναρτηµένη στον ιστότοπο του Υπουργείου µας στο πεδίο Προϋπολογισµοί ΟΤΑ Στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2015, δύναται να εµφανίζονται εγγραφές εσόδων από δάνεια µόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης νοµίµως συναφθείσας δανειακής σύµβασης. 21. Οι αλλαγές που εισήχθησαν στις εγγραφές του «Χρηµατικού Υπολοίπου Προηγουµένης Χρήσης» (ΚΑΕ 51) αποσκοπούν στη διεύρυνση της δυνατότητας χρήσης των αδιάθετων πιστώσεων προηγούµενων ετών για την κάλυψη των αναγκών του δήµου. 9

10 ιευκρινίζεται ότι µε την αναφορά στο άρθρο 3 παρ.β5 της ΚΥΑ, «οι ΚΑΕ 5112 και 5122 αντικρίζονται µε δαπάνες ΠΟΕ από το Πρόγραµµα ηµοσίων Έργων», εννοείται και δίδεται έµφαση στην υποχρέωση των δήµων να εξοφλούν πρωτίστως τις παλαιότερες υποχρεώσεις τους από τις πιστώσεις που αποµένουν ως υπόλοιπα κατά την 31 εκεµβρίου κάθε έτους. 22. Για την ανάλυση του ΚΑ 132 «ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ», ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ αριθµ / ΚΥΑ παροχής οδηγιών για την κατάρτιση των π/υ δήµων, έτους 2014, ήτοι: «Τα έσοδα των δήµων από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), εγγράφονται εφεξής σε διακριτό κωδικό αριθµό (1328) της υποκατηγορίας 132 «ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ» του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισµού και καταργείται ο Κ.Α 1327, ο οποίος εφεξής αντικαθίσταται από τον Κ.Α Η υποκατηγορία εσόδων 132 διαµορφώνεται εποµένως ως ακολούθως: 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε Χρηµατοδοτήσεις έργων από ιεθνείς οργανισµούς 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 1326 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα». 23. Οι δαπάνες του ΚΑ 6721 κατανέµονται στην Υπηρεσία 00 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες, αναλόγως της φύσης της υπηρεσίας που παρέχει ο φορέας υπέρ του οποίου εγγράφεται η εισφορά. 24. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που παραστεί µόνο µέσα στη χρήση και εκ του νόµου ανάγκη εγγραφής συγκεκριµένου 10

11 εσόδου, ή που η παράλειψη εγγραφής θα έχει ως συνέπεια τη µη τήρηση των διατάξεων του ν. 4270/2014, επιβάλλεται η εγγραφή του σχετικού εσόδου στον π/υ, ακόµη και µε αύξηση του συνολικού αθροίσµατος της αντίστοιχης Οµάδας Εσόδων, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα µείωσης των επιµέρους ΚΑ που την απαρτίζουν, προϋπόθεση που θα εξεταστεί επισταµένως από τις υπηρεσίες σας. Εάν όµως η είσπραξη τέτοιου εσόδου είναι επισφαλής και προκειµένου να αποτραπεί η εγγραφή πίστωσης για δαπάνη που δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθεί, (ή ακόµη και εάν πραγµατοποιηθεί δεν θα είναι δυνατόν να αποπληρωθεί) επιβάλλεται, οµοίως κατά παρέκκλιση, να γίνει ισόποση εγγραφή σε κωδικό αριθµό της κατηγορίας 85. Η εγγραφή αυτή θα πρέπει απαραιτήτως να γίνει µε τρόπο διακριτό, σε ανεπτυγµένη µορφή του κατάλληλου κωδικού αριθµού εσόδου (χρήσης), ώστε να καθίσταται δυνατή η ακριβής αντιστοίχησή της µε το σχετικό ποσό. Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ν.Π.. ΗΜΩΝ Οι περιπτώσεις (1), (2), (16) (17) και (21) της προηγούµενης ενότητας (Β.) ισχύουν αναλόγως και για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των δήµων. Περαιτέρω επισηµαίνεται ότι στους προϋπολογισµούς των νπδδ και στο σκέλος των εσόδων, το ποσό της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που λαµβάνουν από τους οικείους δήµους µπορεί να εγγραφεί είτε σε Κ.Α.Ε. της οµάδας 06 «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» είτε στον Κ.Α.Ε «Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις».. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Το ποσό που εγγράφεται στον π/υ ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών για την καταβολή αντιµισθίας στα αιρετά όργανα, πρέπει να είναι ίση µε το ποσό που προκύπτει ως το γινόµενο της τελευταίας τακτικής κατανοµής που αποδόθηκε στην περιφέρεια πριν από τη στιγµή κατάρτισης του π/υ της, επί δώδεκα και αυξηµένο κατά 8,70%. 11

12 2. Οι πιστώσεις που εγγράφεται στον π/υ ως έσοδο για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη µεταφορά µαθητών, πρέπει να είναι ίση µε το ύψος του ποσού που δαπάνησε η περιφέρεια για τη µεταφορά µαθητών, κατά το σχολικό έτος (Σεπτέµβριος 2013 Ιούνιος 2014), µειωµένη κατά 6,25%. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που εγγράφεται υψηλότερη δαπάνη η διαφορά θα πρέπει να καλύπτεται από λοιπά έσοδα της περιφέρειας. 3. Το ποσό που εγγράφεται στον π/υ για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, υπολογίζονται στο ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2012, αυξηµένο κατά 73,36%. 4. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον π/υ για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την εφαρµογή του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ Ε), υπολογίζονται στο ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκε στην περιφέρεια κατά το έτος Οι πιστώσεις που αφορούν την καταβολή διατροφικού επιδόµατος υπολογίζονται στο ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκε στην περιφέρεια κατά το έτος Τα ποσά για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την εφαρµογή του προγράµµατος δακοκτονίας, υπολογίζονται στο ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκε στην περιφέρεια κατά το έτος Το άθροισµα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόµενη ΟΜΑ Α Α: Ι ΙΑ ΕΣΟ Α καθώς και το ποσό που εγγράφεται στην ΟΜΑ Α Β: Ι ΙΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ δεν µπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν στον προϋπολογισµό του 2014 σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 5, παρ. Β. της υπ αριθµ / σχετικής ΚΥΑ. ΟΜΑ Α Α: Ι ΙΑ ΕΣΟ Α: Άθροισµα των KAE (1000 µείον 1250), 3000, 4000, (5000 µείον 5200), (6000 µείον 6100 µείον 6620 µείον 6300),

13 ΟΜΑ Α Β: Ι ΙΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ: ΚΑΕ 8000 µείον 8100 µείον 8700 µείον 8300 µείον Επισηµαίνεται ότι µετά το κλείσιµο του έτους 2014 το Υπουργείο µας θα σας αποστείλει, τα σχετικά απολογιστικά στοιχεία των παραπάνω ΟΜΑ ΩΝ Α και Β για τις περιφέρειες χωρικής αρµοδιότητάς σας, προκειµένου να µεριµνήσετε ώστε να λάβει χώρα η υποχρεωτική αναµόρφωση των προϋπολογισµών τους, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο ως άνω άρθρο. Κατά τη διενέργεια δε του ελέγχου σας στις ως άνω αποφάσεις των υποχρεωτικών αναµορφώσεων των προϋπολογισµών, εφιστούµε την προσοχή σας και στις εγγραφές πιστώσεων για δαπάνες Π.Ο.Ε. (κωδικοί 02), καθώς θα πρέπει να εµφανίζεται ισόποση εγγραφή στο σύνολο αυτών µε το «Σύνολο Υποχρεώσεων πλην ανείων» του µήνα εκεµβρίου Το δε «Σύνολο Υποχρεώσεων πλην ανείων» προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλονται στη βάση του ΥΠ.ΕΣ. από τις ίδιες τις περιφέρειες και τα οποία θα σας αποστείλουµε µόλις είναι διαθέσιµα. Στη περίπτωση που ληφθεί νωρίτερα η απόφαση της αναµόρφωσης, από τη λήψη των στοιχείων αυτών, θα πρέπει να ελεγχθεί η παραπάνω σχέση, στην αµέσως επόµενη αναµόρφωση. 8. Oι εγγραφές που προκύπτουν από τις ανωτέρω οδηγίες µνηµονεύονται στη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο) που έχει κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες σας για κάθε περιφέρεια αρµοδιότητάς σας. 9. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που παραστεί µόνο µέσα στη χρήση και εκ του νόµου ανάγκη εγγραφής συγκεκριµένου εσόδου, ή που η παράλειψη εγγραφής θα έχει ως συνέπεια τη µη τήρηση των διατάξεων του ν. 4270/2014, επιβάλλεται η εγγραφή του σχετικού εσόδου στον Π/Υ, ακόµη και µε αύξηση του συνολικού αθροίσµατος της αντίστοιχης Οµάδας Εσόδων, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα µείωσης των επιµέρους κ.α. που την απαρτίζουν, προϋπόθεση που θα εξετάζεται επισταµένως από τις αρµόδιες για τον έλεγχο των π/υ υπηρεσίες σας. 10. Στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2015, δύναται να εµφανίζονται εγγραφές εσόδων από δάνεια µόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης νοµίµως συναφθείσας δανειακής σύµβασης. 13

14 11. Οι αλλαγές που εισήχθησαν στις εγγραφές για το Ταµειακό Υπόλοιπο, αποσκοπούν στη διεύρυνση της δυνατότητας χρήσης των αδιάθετων πιστώσεων προηγούµενων ετών για την κάλυψη των αναγκών της περιφέρειας. ιευκρινίζεται ότι µε την αναφορά στο άρθρο 5 παρ. Ε της ΚΥΑ «το συνολικό ποσό του ταµειακού υπολοίπου Τ110 να αντικρίζεται µε δαπάνες ΠΟΕ από το Πρόγραµµα ηµοσίων Έργων», εννοείται και δίδεται έµφαση στην υποχρέωση των περιφερειών να εξοφλούν πρωτίστως τις παλαιότερες υποχρεώσεις τους από τις πιστώσεις που αποµένουν ως υπόλοιπα κατά την 31 εκεµβρίου κάθε έτους. Ε. Έλεγχος νοµιµότητας σε συνάρτηση µε τη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και τα οικονοµικά στοιχεία των ΟΤΑ και των νπδδ αυτών που τηρούνται στη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.5 του ν.4172/2013 η οικονοµική επιτροπή, έως την 5 η Σεπτεµβρίου ενσωµατώνει το σχέδιο του προϋπολογισµού του δήµου στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώµη του επ` αυτού, µε βάση κριτήρια που καθορίζονται µε απόφαση του, µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και τουλάχιστον ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Με τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήµους και στις αρµόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι δήµοι που α) έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισµών που παρέχονται µε τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωµάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισµού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδοµένων εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. 14

15 Περαιτέρω, στη γνώµη περιλαµβάνονται και τα ποσά που η οικονοµική επιτροπή έκαστου δήµου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου του προϋπολογισµού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαµόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισµού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονοµική επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώµη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου αυτές απαιτούνται, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα νοµικά πρόσωπα των δήµων, που εφαρµόζουν τις ίδιες µε αυτούς ρυθµίσεις. Όµοιες διατάξεις ισχύουν για τους προϋπολογισµούς των περιφερειών, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 78 του ιδίου νόµου. Ενόψει των ανωτέρω, τα κριτήρια αξιολόγησης της ρεαλιστικότητας των σχεδίων των π/υ που καθορίστηκαν από το Παρατηρητήριο, όπως γνωρίζετε, ταυτίζονται µε αντίστοιχες οδηγίες κατάρτισης των π/υ οικ. έτους 2015 που παρασχέθηκαν µε τις 29530/ και 29531/ ΚΥΑ. Επισηµαίνεται ότι τις προαναφερθείσες οδηγίες των ΚΥΑ υποχρεούνται όλοι οι φορείς να τηρήσουν και οι υπηρεσίες σας να εφαρµόσουν κατά τον έλεγχο νοµιµότητας των π/υ τους. Το Παρατηρητήριο κοινοποίησε τη διατυπωθείσα γνώµη του τόσο στις υπηρεσίες σας, όσο σε όλους τους φορείς αρµοδιότητάς σας (δήµους, περιφέρειες, δηµοτικά νπδδ), ανεξαρτήτως εάν αυτοί υπέβαλαν εκπρόθεσµα ή δεν υπέβαλαν σχέδιο π/υ τους στη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ. Στη γνώµη αναγράφηκαν τα ποσά που προκύπτουν βάσει των προαναφερθεισών οδηγιών (οι οποίες µνηµονεύονται και στις ενότητες Β, Γ και του παρόντος), επισηµάνθηκαν στους φορείς που υπέβαλαν σχέδιο π/υ οι προσαρµογές που ήταν αναγκαίο να επέλθουν σε αυτό, όταν οι αντίστοιχες εγγραφές απέκλιναν των προαναφερθέντων ποσών και στις περιπτώσεις αυτές παρασχέθηκαν στους φορείς και σχετικές 15

16 οδηγίες από το ΥΠΕΣ, οι οποίες επίσης κοινοποιήθηκαν στις υπηρεσίες σας. Ειδικότερα δε για τον προσδιορισµό των ανώτατων ποσών που δύνανται να εγγραφούν στις οµάδες εσόδων Ι. (ή Α.) και ΙΙ. (ή Β) ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισµών 2013 και 2014 που αντλήθηκαν από τη βάση δεδοµένων κατά το χρόνο που αναφέρεται στη γνώµη, σε συνδυασµό µε το µήνα αναφοράς που δηλώθηκε από τους φορείς ότι ελήφθη υπόψη κατά την κατάρτιση του π/υ τους. Όσον αφορά δε τους φορείς που δεν υπέβαλαν σχέδιο π/υ το Παρατηρητήριο προς υποβοήθηση αυτών και επιδιώκοντας τη διασφάλιση της τήρησης των προβλεπόµενων προθεσµιών (ψήφιση των π/υ µέχρι τις 15 Νοεµβρίου, προκειµένου ο έλεγχος αυτών από τις υπηρεσίες σας να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 31 εκεµβρίου 2014 και να είναι δυνατή η εκτέλεσή τους από 1 Ιανουαρίου 2015), κοινοποίησε τη διατυπωθείσα γνώµη του στους συγκεκριµένους φορείς καθώς και στις υπηρεσίες σας, επισηµαίνοντας ειδικώς ως προς τις ανωτέρω οµάδες εσόδων εναλλακτικά ανώτατα ποσά, ανάλογα του µήνα που ήταν δυνατό να επιλέξει ο φορέας ως βάση για τις σχετικές εγγραφές, όπως αυτά ήταν διαθέσιµα στη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ κατά το χρόνο σύνταξης της σχετικής γνώµης (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος). Επισηµαίνεται ότι το περιεχόµενο της διατυπωθείσας γνώµης του Παρατηρητηρίου, όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013) δεν είναι δεσµευτικό για το οικείο (δηµοτικό ή περιφερειακό ή διοικητικό) συµβούλιο καθότι πρόκειται για απλή και όχι σύµφωνη γνώµη κατά τη γραµµατική διατύπωση του νόµου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση π/υ, στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται στη γνώµη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες των υπ αριθµ / και 29531/ ΚΥΑ και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του π/υ από την οικονοµική επιτροπή ή το συµβούλιο είτε λόγω του χρόνου υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχοµένου της γνώµης και των οδηγιών του ΥΠΕΣ ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η γνώµη υποχρεωτικά κατά νόµο 16

17 συνοδεύει τον π/υ κατά τη ψήφισή του, προκειµένου το περιεχόµενό της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα µέλη του συµβουλίου. Οι υπηρεσίες σας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος π/υ και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο π/υ πρέπει να αναπεµφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής. Στο πλαίσιο της πρόβλεψης περί προσαρµογών και προκειµένου να αποτυπωθούν µε πιο αξιόπιστο τρόπο οι προβλέψεις ως προς την είσπραξη των εσόδων, είναι δυνατόν για τις οµάδες εσόδων Ι. και ΙΙ. (ή Α. και Β. για τις περιφέρειες) να έχουν εγγραφεί στον π/υ ποσά µε βάση άλλο µήνα αναφοράς, µεταγενέστερο αυτού που αναφέρεται στη γνώµη του Παρατηρητηρίου. Στην περίπτωση αυτή όµως, προκειµένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος νοµιµότητας, σύµφωνα και µε τις σχετικές οδηγίες των ανωτέρω ΚΥΑ, απαιτείται η προηγούµενη ενσωµάτωση των σχετικών οικονοµικών στοιχείων στη βάση δεδοµένων «Οικονοµικών Στοιχείων ΟΤΑ» του ΥΠΕΣ µέσω των σχετικών Στατιστικών ελτίων και η υποβολή των συγκεκριµένων ελτίων στις υπηρεσίες σας µαζί µε το ψηφισθέντα προϋπολογισµό (στο Παράρτηµα ΙΙ, το οποίο λόγω της έκτασής του θα σας αποσταλεί µόνο ηλεκτρονικά, εµφανίζονται τα υποδείγµατα των δελτίων που θα πρέπει να υποβληθούν από τους φορείς στις υπηρεσίες σας προκειµένου να ασκηθεί ο έλεγχος). Τα Στατιστικά ελτία είναι τριµηνιαία για τα νπδδ που δεν έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) της ΕΛΣΤΑΤ και µηνιαία για όλους τους δήµους, τις περιφέρειες και όσα νπδδ έχουν ενταχθεί στον υποτοµέα «ΟΤΑ S.1313» του ΜΦΓΚ. Το ΜΦΓΚ όπως διαµορφώθηκε και εξελίχθηκε κατά την περίοδο 2008 έως 2014 µπορείτε να το αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttp://www.statistics.gr/portal/page/portal/esye/pagethemes?p_param=a1203. Οι δήµοι, οι περιφέρειες και τα νπδδ αυτών κατά τον έλεγχο του προϋπολογισµού τους από τις υπηρεσίες σας, θα πρέπει να έχουν υποβάλει στη βάση δεδοµένων, µέσω των Στατιστικών ελτίων, τα πλήρη οικονοµικά στοιχεία της περιόδου που αποτελεί τη βάση υπολογισµού των Οµάδων Εσόδων Ι και ΙΙ των παρ.β1 και 17

18 Β2 αρθ.3 ΚΥΑ / (Β 2059)) και των Οµάδων Εσόδων Α. και Β. παρ. Β αρθ.5 ΚΥΑ / (Β 2060), καθώς και του µηνός εκεµβρίου 2013 (στοιχεία σωρευτικά για το έτος 2013) σύµφωνα µε την εκ της νοµοθεσίας οριζόµενη σχετική υποχρέωσή τους (π.χ. εάν ένας φορέας έχει δηλώσει ως περίοδο βάσης υπολογισµού το 9µηνο, απαιτούνται τα Στατιστικά ελτία Σεπ. 2013, Σεπ και εκ. 2013). Πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω στοιχείων στις βάσεις δεδοµένων οικονοµικών στοιχείων, οι φορείς απαιτείται να σας προσκοµίσουν τα σχετικά Στατιστικά ελτία σε έντυπη µορφή, τα οποία πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του στατιστικού ανταποκριτή και του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας ή του αρµόδιου για τα οικονοµικά του φορέα, πιστοποιώντας κατ αυτόν τον τρόπο την πληρότητα, εγκυρότητα και ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Υποδείγµατα των ανωτέρω ελτίων επισυνάπτονται στο Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος. Επικουρικά και µόνο σε περιπτώσεις όπου διατηρείτε τυχόν επιφυλάξεις ως προς τα εν λόγω στοιχεία και θεωρείτε ότι χρήζουν διασταύρωσης, δύνανται αυτά να υποβάλλονται και από το Υπουργείο, ύστερα από σχετικό αίτηµα στη ιεύθυνση Οικονοµικών Τ.Α. Σηµειώνεται ότι η ένταξη ενός νπδδ στο ΜΦΓΚ συνεπάγεται αυτόµατα την υποχρέωση υποβολής των οικονοµικών του στοιχείων µέσω µηνιαίων δελτίων (έναντι τριµηνιαίων προ της ένταξής του) και ως εκ τούτου θα πρέπει να υποβληθούν στις υπηρεσίες σας προς πιστοποίηση των σχετικών στοιχείων, ανάλογα δελτία. Στην περίπτωση όπου ένα νπδδ που ήταν (ή είναι) εκτός ΜΦΓK ορίσει ως περίοδο βάσης υπολογισµού των Οµάδων Εσόδων Ι. και ΙΙ. περίοδο για την οποία δεν είχε την υποχρέωση υποβολής µηνιαίου στατιστικού δελτίου, (π.χ. 7µηνη ή 8µηνη βάση), τότε θα πρέπει να προσκοµίσει τα οικονοµικά στοιχεία που έχει καταθέσει στο προηγούµενο τριµηνιαίο δελτίο της περιόδου αυτής (σωρευτικά στοιχεία από την αρχή του έτους και µέχρι το τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου) καθώς και ξεχωριστό έντυπο, µε τις ίδιες ως άνω υπογραφές, στο οποίο θα πρέπει να αποτυπώνονται για τα ανωτέρω έσοδα σε διακριτές στήλες, τα στοιχεία α) που 18

19 καταγράφονται στα σχετικά, προσκοµισθέντα δελτία β) τα στοιχεία της περιόδου που δεν καλύπτουν τα δελτία και γ) το άθροισµα των προαναφερθέντων στοιχείων. Για παράδειγµα, ένα νπδδ που εντάχθηκε στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ τον Σεπτέµβριο 2013 ή το Μάρτιο 2014 (άρα µετά από τον µήνα αυτό έχει την υποχρέωση υποβολής µηνιαίων στοιχείων) και έχει δηλώσει ως περίοδο υπολογισµού το 8µηνο, τότε θα πρέπει να υποβάλλει στις υπηρεσίες σας τα εξής: α) το Στατιστικό ελτίο του εκεµβρίου 2013 (12µηνη περίοδος 2013) β) το Στατιστικό ελτίο του Αυγούστου 2014 (8µηνη περίοδος 2014) γ) το Στατιστικό ελτίο του Β Τριµήνου 2013 (6µηνη περίοδος 2013) Στα στατιστικά δελτία πρέπει να αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία εισπράξεων / πληρωµών που αναγράφονται σε αυτά. δ) έντυπο στο οποίο να αναγράφονται σε διακριτές στήλες τα στοιχεία των Οµάδων Εσόδων Ι και ΙΙ των παρ.β1 και Β2 αρθ.3 ΚΥΑ / και των Οµάδων Εσόδων Α. και Β. παρ. Β αρθ.5 ΚΥΑ / που αποτυπώνονται σε καθένα από τα παραπάνω τρία δελτία, στήλη µε τα ίδια στοιχεία για την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2013 και στήλη όπου θα εµφανίζεται το άθροισµα των στοιχείων της περιόδου αυτής (Ιουλίου-Αυγούστου) µε τα στοιχεία του (γ) στατιστικού δελτίου (Ιανουάριος- Ιούνιος), ώστε να προκύψουν τα στοιχεία της περιόδου Ιανουάριος-Αύγουστος 2013 και να καταστεί δυνατή για την εφαρµογή της σχετικής οδηγίας της ΚΥΑ, η σύγκριση της µε την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2014 (Ιανουάριος-Αύγουστος 2014 / (β) στατιστικό δελτίο). ΣΤ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ Π/Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠ Μετά τη λήψη του παρόντος παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τους φορείς που έχουν υποβάλλει τον προϋπολογισµό τους και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ράσης προς επικύρωση στις υπηρεσίες 19

20 σας. Εν συνεχεία, για όσο χρόνο διενεργείται έλεγχος νοµιµότητας, είναι απαραίτητο να µας ενηµερώνετε για την πορεία του στο τέλος κάθε εβδοµάδας µέχρι το τέλος Νοεµβρίου και σε καθηµερινή βάση από 1 ης εκεµβρίου, µε ένα αρχείο σε µορφή excel, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που δίνεται στο Παράρτηµα Ι, το οποίο θα πρέπει να αποστέλλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο υπό τον τίτλο (θέµα) «Αποκεντρωµένη ιοίκηση - Πορεία ελέγχου π/υ οικ. έτους 2015». Περαιτέρω, στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µπορείτε να αποστέλλετε τυχόν ερωτήµατά σας αναφορικά µε τον έλεγχο των προϋπολογισµών, µε θέµα «Αποκεντρωµένη ιοίκηση..- Ερωτήµατα π/υ οικ. έτους 2015» και παράλληλα να συµβουλεύεστε σε τακτική βάση την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις / Προϋπολογισµοί ΟΤΑ 2015» του ιστότοπου του ΥΠΕΣ (http://www.ypes.gr/el/ministry/faq/proypologismoi_ota/), όπου θα αναρτώνται απαντήσεις επί ερωτηµάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος. Τέλος τονίζεται ιδιαιτέρως η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του ελέγχου νοµιµότητας και επικύρωσης των π/υ όλων των υπόχρεων φορέων µέχρι τις 31 εκεµβρίου 2014, γεγονός που καθιστά επιβεβληµένη τη στελέχωση των υπηρεσιών που θα απασχοληθούν µε το συγκεκριµένο έργο µε επαρκές προσωπικό, έστω και βραχυπρόθεσµα και προς εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου σκοπού. Το παρόν κοινοποιείται και στους ΟΤΑ της χώρας προς ενηµέρωσή τους και επίσπευση των ενεργειών τους κατά το µέρος των οδηγιών που τους αφορούν, ώστε να καταστεί εφικτή η επικύρωση των π/υ και των ΟΠ το συντοµότερο δυνατόν και να αποτραπούν καθυστερήσεις λόγω αναποµπής αυτών από τις οικείες Αποκεντρωµένες ιοικήσεις. Παραµένοντας στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία, σας ενηµερώνουµε ότι αποκλειστικά επί θεµάτων στατιστικών δελτίων της βάσης δεδοµένων, υπεύθυνοι ενηµέρωσης είναι οι κ.κ Μ. Προβατάρης ( )και Γ.Καρύδας ( ), ενώ για λοιπά θέµατα οι κ.κ. Γ. Παπανικολοπούλου ( ), Π. Μαυροµµάτης ( ), Ε. Μαµούρη 20

21 ( ), Ν. Μυλωνάς ( ),, Γ. Στεφανάκης ( ) και Α. Ντονά ( ). Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ο Υπουργός Θεόφιλος Λεονταρίδης Αργύρης Ντινόπουλος ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. ήµους της Χώρας (µε την παράκληση να γνωστοποιήσουν το παρόν στα οικεία νοµικά τους πρόσωπα) 2. Περιφέρειες της Χώρας 3. Κεντρική Ένωση ήµων Ελλάδας Ακαδηµίας 65 και Γενναδίου 8, ΑΘΗΝΑ 4. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας Μεσογείων 15, ΑΘΗΝΑ 5. Υπουργείο Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία ηµοσιονοµικής Πολιτικής Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γενική ιεύθυνση Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισµού - /νση Προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης - /νση Προγραµµατισµού, ηµοσιονοµικών Στοιχείων & Μεθοδολογίας Πανεπιστηµίου ΑΘΗΝΑ 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Γενική ιεύθυνση Στατιστικών Ερευνών /νση Εθνικών Λογαριασµών Γ13 Πειραιώς 46 & Επονιτών ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7. Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ 21

22 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Υπουργού 2. - Αναπληρωτή Υπουργού 3. - Υφυπουργού 4. - Γενικού Γραµµατέα 5. Γενικό ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και ιοικητικής Υποστήριξης 6. ΜΗΕΣ (µε την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «Το Υπουργείο / Εγκύκλιοι-Αποφάσεις» 7. /νση Οικονοµικών Τ.Α. -Τµήµα Οικονοµικής /σης & Π/Υ -Tµήµα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονοµικών Στοιχείων Τ.Α. 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Προς : Θέµα : Αποκεντρωµένη ιοίκηση. - Πορεία ελέγχου Π/Υ οικ. έτους 2015». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Πληροφόρηση για την πορεία ελέγχου των Π/Υ και των ΟΤΑ και ΝΠ των ΟΠ ΟΤΑ & ΝΠΔΔ ΟΤΑ (αναγράφεται η επωνυμία) Ηµεροµηνία ενηµέρωσης : Έχει Έχει Λόγοι Έχει Έχει Έχει Έχει Λόγοι Έχει υποβληθεί ο αναπεμφθεί αναπομπής υποβληθεί επικυρω υποβληθεί αναπεμφθ αναπομπής υποβληθεί Π/Υ προς ο Π/Υ Π/Υ ο Π/Υ προς θεί ο Π/Υ το ΟΠΔ εί το ΟΠΔ ΟΠΔ το ΟΠΔ έλεγχο - 1η έλεγχο - προς προς υποβολή ύστερα έλεγχο - 1η έλεγχο - από υποβολή ύστερα αναπομπή από αναπομπή ΔΗΜΟΣ.... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.. ΝΠΔΔ Έχει επικυρω θεί το ΟΠΔ Οδηγίες συµπλήρωσης του αρχείου: Στη στήλη (1) συµπληρώνεται η ονοµασία όλων των ΟΤΑ και των ΝΠ αυτών που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Στις στήλες (2)και (11) συµπληρώνεται ο A.Π/ηµεροµηνία που έλαβε από την τη Αποκεντρωµένη ιοίκηση (Α. ) το έγγραφο του φορέα µε το οποίο υπέβαλε σε αυτή τον Π/Υ ΟΠ του προς έλεγχο (δηλ. Α.Π/ηµεροµηνία εισερχοµένου εγγράφου Α. π.χ 420/ ) Στις στήλες (3) και (8) συµπληρώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου (Α.Π) και η ηµ/νία του εγγράφου της Α. µε την οποία αναπέµφθηκε ο Π/Υ / ΟΠ στο φορέα. Σε περίπτωση που αναπεµφθεί παραπάνω από µία φορά, αναγράφονται στην ίδια γραµµή όλοι οι Α.Π / ηµεροµηνίες των εγγράφων αναποµπής. Στις στήλες (4) και (9) αναγράφονται µε συνοπτικό τρόπο για κάθε έγγραφο αναποµπής, οι λόγοι αναποµπής του Π/Υ ΟΠ (δηλ. :420/ λόγω ). 23

24 Στις στήλες (5) και (10) συµπληρώνεται ο Α.Π / ηµεροµηνία που έλαβε από την Α. το έγγραφο του φορέα µε το οποίο υπέβαλε σε αυτή τον Π/Υ-ΟΠ του ύστερα από αναποµπή (δηλ. Α.Π/ηµεροµηνία εισερχοµένου εγγράφου Α. ). Σε περίπτωση που υποβάλλεται ύστερα από πολλαπλές αναποµπές, θα πρέπει να αναγράφονται στην ίδια γραµµή όλοι οι Α.Π / ηµεροµηνίες των σχετικών εγγράφων Στις στήλες (6) και (11)συµπληρώνεται ο Α.Π/ηµεροµηνία του εγγράφου της Α. µε το οποίο επικυρώθηκε ο Π/Υ ΟΠ. 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Το Παράρτηµα ΙΙ. περιλαµβάνει υποδείγµατα Στατιστικών ελτίων που θα αποσταλούν στις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις µόνο ηλεκτρονικά. 25

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΝ-ΟΔΥ. Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013. Αριθμ. Πρωτ.οικ: 46703. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΝ-ΟΔΥ. Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013. Αριθμ. Πρωτ.οικ: 46703. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας Το παρόν, μετά των παραρτημάτων του μπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «Το Υπουργείο / Έγγραφα» (http://www.ypes.gr/el/ministry/eggrafa/) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 12 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12ης/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 40069/04.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 35 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 40069/04.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 35 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 0069/0.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 35 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 03.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Επιτροπή ήµου ιονύσου

ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Επιτροπή ήµου ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 31-10-2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. 36656 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Επιτροπή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Ενσωµάτωση αναγκαίων προσαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 39/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 41 ΘΕΜΑ: Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 41 ΘΕΜΑ: Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων Το παρόν, μετά των παραρτημάτων του μπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/encyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. Αθήνα 30 Νοεµβρίου Αριθµ. Πρωτ. οικ.: 38577

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. Αθήνα 30 Νοεµβρίου Αριθµ. Πρωτ. οικ.: 38577 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΑΔΑ: 6Ο4Τ465ΦΘΕ-ΗΧΩ Το παρόν, µετά των παραρτηµάτων του µπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/encyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί και με e-mail Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 41308

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί και με e-mail Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 41308 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Σ.Α. Σαχ. Δ/νση: ταδίου 27 Σαχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ορισµός ΟΠ 2. Περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ISO 9001 : Προς: Πρόεδρο Δημοτικού. Κ α Χαριτίδη. Μαρία

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ISO 9001 : Προς: Πρόεδρο Δημοτικού. Κ α Χαριτίδη. Μαρία ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 05/04/2016 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αγ. Τριάδος 39 Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 510

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 510 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 20/11/2015 με αριθμ. 27 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 510 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Ο.Ν.Α.Π ΘΕΣΠΙΣ Πλ.Μικράς Ασίας 49, Κρυονέρι Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το αναφερόµενο

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το αναφερόµενο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 36o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 940 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού

Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2013, είναι: η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Με τις παρ 1 έως 3 του άρθρου 52 του ν. 4186/2013 ορίζονται τα εξής:

ΠΡΟΣ. Με τις παρ 1 έως 3 του άρθρου 52 του ν. 4186/2013 ορίζονται τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 20-12-2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 42332 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Αποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η08465ΦΘΕ-ΠΛΣ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: Εγκύκλιος: 20

ΑΔΑ: 6Η08465ΦΘΕ-ΠΛΣ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με  Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: Εγκύκλιος: 20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Κ. Τρυποσκούφης Μ. Προβατάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΙΚ-Λ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΔΑ: 4Α9ΙΚ-Λ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101 83 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 292/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 30/18-11-2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με και Fax. Αριθμ. Πρωτ.: 39355

Με  και Fax. Αριθμ. Πρωτ.: 39355 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε.Ε.Τσαμίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Θέμα : Αποκεντρωμένη Διοίκηση. - Πορεία ελέγχου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Θέμα : Αποκεντρωμένη Διοίκηση. - Πορεία ελέγχου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Προς : oikonomika.ota1@ypes.gr Θέμα : Αποκεντρωμένη Διοίκηση. - Πορεία ελέγχου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Πληροφόρηση για την πορεία ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση και Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμων οικονομικού έτους 2016 Οδηγίες - Δικαιολογητικά

ΘΕΜΑ: Ψήφιση και Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμων οικονομικού έτους 2016 Οδηγίες - Δικαιολογητικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΠΔΔ Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56 Ταχ. Κώδικας : 11525 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/29.11.12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/29.11.12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 48667 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

3. Την απόφαση µε αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα».

3. Την απόφαση µε αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα». Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2012 Αριθ. πρωτ.:2/86954/ ΠΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός O.T.A. Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ

3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός O.T.A. Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός O.T.A. Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ Εισηγητής: Γ. Γιαννακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 27/30-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 496/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση σχεδίου του πίνακα 5Α περί Σ οικονομικών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΘΕΜΑ: 3 ο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης(ΟΠΔ)» ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αρίθμ.: 5

Εγκύκλιος υπ αρίθμ.: 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 40 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 40 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 385 / 2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 40

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ. 27205

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Σπήλι 20/1/2014 Αρ.Πρωτ.732 ΠΡΟΣ 1) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. 4. Η υπ αριθµ. 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β 30-12-2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. 4. Η υπ αριθµ. 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β 30-12-2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β4Μ9Ν-Π3Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Δεκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 47473 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΕΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν:

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν: Ηµεροµηνία: 22-11-2013 ΑΠ 8524/2192/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 151/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα: Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης - Συγκερασµός Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα: Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης - Συγκερασµός Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα 26-09 - 2011 Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 21/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 21/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 21/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την δέκατη τέταρτη (14η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ΥΠΕΣ Mάρτιος 2013 Η Πολιτική μας Η συρρίκνωση κατά 60% της κρατικής χρηματοδότησης για τους ΟΤΑ τα τελευταία χρόνια, καθώς και η ανάγκη για τη στήριξη, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2011. Αρ.πρωτ.: 12 1113908 ΕΞ 2011. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π..

ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2011. Αρ.πρωτ.: 12 1113908 ΕΞ 2011. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων των ήµων και των Περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων των ήµων και των Περιφερειών Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12. 5. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 16456 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 207 /

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 207 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 27 / 2-4-26 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθ. 4 / 26 της Τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή διατάξεων του Ν.3536/2007 επί οικονοµικών θεµάτων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού.

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή διατάξεων του Ν.3536/2007 επί οικονοµικών θεµάτων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού. Κ.Ζ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ /ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ /ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. /νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ: οικ.29827 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του.

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την «Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισµού ήµου Άνδρου Α, Β, Γ και Δ Τριµήνου έτους 2014».

Θ Ε Μ Α: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την «Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισµού ήµου Άνδρου Α, Β, Γ και Δ Τριµήνου έτους 2014». Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Αριθμός Απόφασης: 56/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 08/06/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1621 31 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 26945 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογι σμού των δήμων, οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΠΗ-ΧΔΣ. ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΔΑ: Β4ΠΠΗ-ΧΔΣ. ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 1) /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 40 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ορεστιάδας για το οικονομικό έτος 2014.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ορεστιάδας για το οικονομικό έτος 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 20 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) α) Απόφαση του οικείου δηµοτικού ή διοικητικού (εφόσον πρόκειται για Σύνδεσµο) συµβουλίου µόνο για προσωπικό ανταποδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/08/2014. ΗΜΕΡΑ:...Παρασκευή...

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/08/2014. ΗΜΕΡΑ:...Παρασκευή... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αγ. Τριάδος 39 Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Τηλ.: 210 2460800 210 2447274 E-mail: npdd.11@gmail.com Αρ.Απόφ.: 78/29-08-2014 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ο.Ε. 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ο.Ε. 2016 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ο.Ε. 2016 Ο Προϋπολογισμός με την ευρεία έννοια του όρου είναι η έκφραση της πολιτικής βούλησης της διοίκησης του Δήμου για την εφαρμογή του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους».

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΗ-ΗΕ7. Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1199. ΠΡΟΣ: Ως Π..

ΑΔΑ: 4Α8ΥΗ-ΗΕ7. Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1199. ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Β ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270)

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Tαχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Αθήνα 3 Απριλίου 2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1 Μηνιαίως Υποβάλλεται έως από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στην εποπτεύουσα αρχή τους, έως την 12 η ημέρα του επόμενου μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 73 (Αριθµός πρακτικού 7) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα µέλη της κ.κ. Ν. ηµόπουλο, Προεδρεύοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛ12ΩΚΑ-Τ47 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Α Α: ΒΛ12ΩΚΑ-Τ47 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα