ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε."

Transcript

1 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/

2 Περιεχόµενα I. ηλώσεις των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου (σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007) ΙΙ. Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου και ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης ΙΙΙ. Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2012 (περιλαµβάνεται η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή) ΙV. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2012 (περιλαµβάνεται η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή) V. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 εκεµβρίου 2012 VI. Πίνακας αντιστοιχίας παραποµπών µε τις πληροφορίες που δηµοσιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Οικονοµικής Χρήσης 2012 VII. Ηλεκτρονική διεύθυνση ανάρτησης πληροφοριών ενοποιούµενων εταιρειών

3 I. ηλώσεις των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου (σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007)

4 ηλώσεις Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου (σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007) Εξ όσων γνωρίζουµε δηλώνουµε ότι οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Τράπεζας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο. Επίσης, δηλώνουµε εξ όσων γνωρίζουµε ότι η Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Τράπεζας Eurobank Egrasias Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 Ευθύµιος Χριστοδούλου Α..Τ. ΑΒ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νικόλαος Κ. Νανόπουλος Α..Τ. ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Μιχαήλ Η. Κολακίδης Α..Τ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

5 II. Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου και ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης

6 EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την Έκθεση ιαχείρισης και τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 εκεµβρίου Καθαρά Κέρδη ή Ζηµιές που αναλογούν στους µετόχους Οι ζηµιές µετά από φόρους που αναλογούν στους µετόχους του Οµίλου Eurobank Ergasias Α.Ε. (Eurobank ή Όµιλος) για το 2012, λαµβάνοντας υπόψη τις έκτακτες ζηµιές ποσού 599 εκατ. ( 290 εκατ. πρόσθετες ζηµιές αποτίµησης από έκθεση σε χρέος Ελληνικού ηµοσίου και λοιπές µη επαναλαµβανόµενες ζηµιές αποτίµησης 309 εκατ.), διαµορφώνονται σε εκατ. (2011: εκατ. ζηµιές από τις οποίες εκατ. έκτακτες ζηµιές, λόγω της αποµείωσης από έκθεση σε χρέος Ελληνικού ηµοσίου και 670 εκατ. λοιπές µη επαναλαµβανόµενες ζηµιές αποτίµησης) όπως παρουσιάζονται στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων στη σελίδα 3. Εξαγορά από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Στις 15 Φεβρουαρίου 2013, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ), κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Προαιρετικής ηµόσιας Πρότασης, απέκτησε το 84,35% των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών της Eurobank. Η ΕΤΕ είναι η µεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα µε σηµαντική παρουσία στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι κοινές µετοχές της ETE είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ενώ µετοχές υπό τη µορφή αµερικανικών πιστοποιητικών αποθετηρίου (ADRs) και USD προνοµιούχες µετοχές διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. Στις 5 Οκτωβρίου 2012, ανακοινώθηκε η πρόθεση της ΕΤΕ για την υποβολή Προαιρετικής ηµόσιας Πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των µετοχών της Eurobank, προσφέροντας ως αντάλλαγµα 58 νέες κοινές µε δικαίωµα ψήφου µετοχές της ΕΤΕ για κάθε 100 κοινές µε δικαίωµα ψήφου µετοχές της Eurobank που θα προσφερθούν. Η ΕΤΕ δήλωσε, επίσης, ότι, µέτοχοι της Eurobank που εκπροσωπούν το 43,6% του µετοχικού κεφαλαίου των κοινών µετοχών, έχουν δεσµευθεί να προσφέρουν τις µετοχές τους στη δηµόσια πρόταση. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΤΕ ενέκρινε, στις 23 Νοεµβρίου 2012, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ και την έκδοση νέων κοινών µετοχών, οι οποίες θα προσφέρονταν στους κοινούς µετόχους της Eurobank που θα αποδέχονταν τη ηµόσια Πρόταση της ΕΤΕ µε την προσφερόµενη σχέση ανταλλαγής. Μετά την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ξεκίνησε, στις 11 Ιανουαρίου 2013, η περίοδος αποδοχής της ηµόσιας Πρότασης. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Eurobank, λαµβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις των συµβούλων του, αξιολόγησε τα πλεονεκτήµατα της επιχειρηµατικής ενοποίησης µε γνώµονα το συµφέρον όλων των ενδιαφεροµένων, συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων, των πελατών, των µετόχων και της ελληνικής οικονοµίας καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις της πρότασης ανταλλαγής = Ευρώ εκατ. = εκατοµµύρια δις = δισεκατοµµύρια Σελίδα 1 από 15

7 EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και διατύπωσε, στις 11 Ιανουαρίου 2013, αιτιολογηµένη γνώµη επ αυτής, όπως ορίζει ο Νόµος 3461/2006. Όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις ή/και συναινέσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού, το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και τη Γενική ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κρατικές Ενισχύσεις) ελήφθησαν στις 14 Φεβρουαρίου Η περίοδος αποδοχής της ηµόσιας Πρότασης, κατά τη διάρκεια της οποίας προσφέρθηκαν µετοχές, έληξε στις 15 Φεβρουαρίου Όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο, µετά την ολοκλήρωση της ηµόσιας Πρότασης θα ακολουθήσει η συγχώνευση των δύο τραπεζών. Σε συνέχεια αυτού, στις 19 Μαρτίου 2013, τα διοικητικά συµβούλια της Eurobank και της ΕΤΕ αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης µε απορρόφηση της Eurobank από την ΕΤΕ και όρισαν την 31 η εκεµβρίου 2012 ως ηµεροµηνία µετασχηµατισµού. Η διαδικασία της συγχώνευσης αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόµενων µηνών. Πρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων Ελληνικού ηµοσίου Στις 21 Φεβρουαρίου 2012, οι υπουργοί οικονοµικών της Ευρωζώνης συµφώνησαν σε ένα πρόγραµµα στήριξης για την Ελλάδα, το οποίο περιελάµβανε συµφωνία για την παροχή χρηµατοοικονοµικής βοήθειας από το ηµόσιο Τοµέα (Official Sector) και την εθελοντική ανταλλαγή χρεωστικών τίτλων που συµφωνήθηκε µε τον Ιδιωτικό Τοµέα (Private Sector), διαγράφοντας το 53,5% της ονοµαστικής αξίας του ελληνικού χρέους. Το νέο πρόγραµµα αποσκοπούσε στη διασφάλιση της βιωσιµότητας του χρέους και την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας, ενώ προέβλεπε τις κατευθυντήριες γραµµές ώστε να µπουν τα δηµόσια οικονοµικά και η οικονοµία της Ελλάδας σε τροχιά βιωσιµότητας. Έπειτα από τη συµµετοχή της Τράπεζας στο πρόγραµµα, ο Όµιλος αντάλλαξε Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου και λοιπούς επιλέξιµους τίτλους ονοµαστικής αξίας εκατ. Στο πλαίσιο του προγράµµατος ανταλλαγής, το Μάρτιο/ Απρίλιο του 2012 ο Όµιλος έλαβε α) νέα οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (νέα ΟΕ ) µε ονοµαστική αξία ίση µε το 31,5% της ονοµαστικής αξίας των παλαιών οµολόγων, β) τίτλους έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ευρωπαϊκού ΤΧΣ) µε ονοµαστική αξία ίση µε το 15% της ονοµαστικής αξίας των παλαιών οµολόγων και γ) χρηµατοοικονοµικά µέσα µε απόδοση συνδεδεµένη µε το ελληνικό ΑΕΠ. Τα οµόλογα που ανταλλάχθηκαν αποαναγνωρίστηκαν και τα νέα ΟΕ αναγνωρίστηκαν στην εύλογη αξία τους, βάσει των τιµών αγοράς κατά την αρχική αναγνώριση, µε συνολική ζηµιά αποτίµησης 6,2 δις προ φόρου έως την 30 Ιουνίου Σε συνέχεια των αποφάσεων των υπουργών οικονοµικών της Ευρωζώνης στις 27 Νοεµβρίου 2012 και στο πλαίσιο των µέτρων για τη µείωση του δηµοσίου χρέους, το Ελληνικό ηµόσιο κάλεσε, µέσω σχετικής ανακοίνωσής του στις 3 εκεµβρίου 2012, τους κατόχους νέων ΟΕ = Ευρώ εκατ. = εκατοµµύρια δις = δισεκατοµµύρια Σελίδα 2 από 15

8 EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ να υποβάλουν προσφορές για την ανταλλαγή των τίτλων αυτών µε οµόλογα εξάµηνης διάρκειας και µηδενικού επιτοκίου, έκδοσης του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ. Ο Όµιλος προσέφερε προς ανταλλαγή το 100% των νέων ΟΕ που κατείχε συνολικής ονοµαστικής αξίας 2,3 δις και έλαβε οµόλογα έκδοσης του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ συνολικής ονοµαστικής αξίας 0,8 δις στις 18 εκεµβρίου Από την ανωτέρω συναλλαγή, προέκυψε κέρδος 192 εκατ. προ φόρου, το οποίο αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα του δ' τριµήνου 2012 (σηµείωση 5 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων). Πλαίσιο και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης Λόγω της σηµαντικής επίπτωσης από το πρόγραµµα ανταλλαγής ελληνικών οµολόγων (PSI+), (α) η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολόγησε τη βιωσιµότητα των ελληνικών τραπεζών και προέβη σε εκτίµηση των κεφαλαιακών αναγκών τους και (β) κεφάλαια 50 δις έχουν διατεθεί στο ΕΤΧΣ, ο σκοπός του οποίου έχει διευρυνθεί και ενισχυθεί, για τη στήριξη της ανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος (σηµείωση 6 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων). Κεφαλαιακές ανάγκες της Eurobank Η Τράπεζα της Ελλάδος, µετά την αξιολόγηση του επιχειρηµατικού σχεδίου και των κεφαλαιακών αναγκών της Eurobank («η Τράπεζα»), κατέληξε στο συµπέρασµα, στις 19 Απριλίου 2012, ότι η Eurobank είναι βιώσιµη και στις 8 Νοεµβρίου 2012 την ενηµέρωσε ότι τα εποπτικά κεφάλαια (Tier I) πρέπει να αυξηθούν κατά εκατ. έως τον Απρίλιο του 2013, ποσό το οποίο είναι µικρότερο από τις ζηµιές που προέκυψαν από το πρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού ηµοσίου. Η Τράπεζα, το ΕΤΧΣ και το Ευρωπαϊκό ΤΧΣ, υπέγραψαν στις 28 Μαΐου 2012 και στις 21 εκεµβρίου 2012 µια τριµερή συµφωνία προεγγραφής, για την προκαταβολή της εισφοράς του ΕΤΧΣ έναντι της συµµετοχής του στη µελλοντική αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, µε οµόλογα έκδοσης του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ ονοµαστικής αξίας εκατ. και εκατ. αντίστοιχα (σύνολο 5,3 δις). Επιπλέον, το ΕΤΧΣ παρείχε στην Τράπεζα επιστολή δέσµευσης για επιπρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση αξίας 528 εκατ. έως του συνολικού ποσού των κεφαλαιακών της αναγκών αξίας εκατ. Λαµβάνοντας υπόψη το συνολικό ποσό της ανακεφαλαιοποίησης αξίας εκατ., την 31η εκεµβρίου 2012, τα εποπτικά κεφάλαια του Οµίλου ανέρχονται σε 4,4 δις, τα κύρια βασικά εποπτικά κεφάλαια που προσµετρούνται από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA Core Tier I Capital) σε 4,1 δις, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 11,6% και ο δείκτης κύριων βασικών εποπτικών κεφαλαίων EBA Core Tier I σε 10,8%. Κατά τη διάρκεια του 2012, ο 'Όµιλος συνέχισε την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο περιλαµβάνει πρωτοβουλίες που δηµιουργούν ή αποδεσµεύουν βασικά εποπτικά κεφάλαια (EBA) και/ή µειώνουν το σύνολο του σταθµισµένου ενεργητικού. Συνολικά κεφάλαια αξίας 1,9 δις έχουν δηµιουργηθεί ή αποδεσµευθεί από την = Ευρώ εκατ. = εκατοµµύρια δις = δισεκατοµµύρια Σελίδα 3 από 15

9 EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ αρχή της κρίσης. Επιπρόσθετα, ο Όµιλος προετοιµάζεται για την άντληση κεφαλαίων, ο χρόνος και η δοµή της οποίας θα οριστικοποιηθεί µε την ETE. Συµφωνία Προεγγραφής µε ΕΤΧΣ και Ευρωπαϊκό ΤΧΣ Η Συµφωνία Προεγγραφής, η οποία υπεγράφη ως άνω, παρέχει στο ΕΤΧΣ ορισµένα δικαιώµατα καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου, έως την ολοκλήρωση της µελλοντικής αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου (Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης, µέρος B.6, διαθέσιµος στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε τις προκαταβολές της εισφοράς από το ΕΤΧΣ στην Τράπεζα, σύµφωνα µε την Συµφωνία Προεγγραφής της 28ης Μαΐου 2012 (βλ. ανωτέρω), ως κρατική ενίσχυση. Ως εκ τούτου, στις 31 Οκτωβρίου 2012, η Eurobank µαζί µε τις λοιπές βιώσιµες τράπεζες υπέβαλε ένα πενταετές σχέδιο αναδιάρθρωσης στο ΕΤΧΣ, το οποίο ενεργεί για λογαριασµό του Υπουργείου Οικονοµικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Προαιρετικής ηµόσιας Πρότασης της ΕΤΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να υποβληθεί προς έγκριση ένα αναθεωρηµένο σχέδιο εντός του δεύτερου τριµήνου του 2013 (σηµείωση 6 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων). Επίτροπος (Monitoring Trustee) Στις 22 Φεβρουαρίου 2013, η Τράπεζα όρισε τη Grant Thornton ως Επίτροπό της (Monitoring Trustee). Ο Επίτροπος θα παρακολουθεί τη συµµόρφωση µε τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης και τις εµπορικές πρακτικές λειτουργίας καθώς και την εφαρµογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης και θα αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σηµείωση 6 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων). Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας (ν. 3723/2008) Η Eurobank συµµετέχει στο Πρόγραµµα της Ελληνικής Κυβέρνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας βάσει του Νόµου 3723/2008, όπως τροποποιήθηκε (σηµείωση 4 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων). Μερίσµατα Βάσει των αποτελεσµάτων του 2012 και του άρθρου 44α του Νόµου περί Ανωνύµων Εταιρειών 2190/1920, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δεν προτείνουν τη διανοµή µερίσµατος, τόσο στους κοινούς όσο και στους προνοµιούχους µετόχους. ραστηριότητες και περιφερειακή παρουσία Η Eurobank παρέχει χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και δραστηριοποιείται στους τοµείς τραπεζικής ιδιωτών πελατών, τραπεζικής επιχειρήσεων, private banking, διαχείρισης κεφαλαίων, ασφαλιστικών υπηρεσιών, επενδυτικής τραπεζικής και προϊόντων = Ευρώ εκατ. = εκατοµµύρια δις = δισεκατοµµύρια Σελίδα 4 από 15

10 EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ κεφαλαιαγοράς, στην Ελλάδα και στην περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η περιφερειακή παρουσία του Οµίλου εστιάζεται σε χώρες-µέλη της Ευρωζώνης (Ελλάδα, Κύπρος, Λουξεµβούργο), χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ρουµανία και Βουλγαρία) καθώς και σε υποψήφια µέλη (Σερβία). Πώληση των δραστηριοτήτων στην Πολωνία Βάσει των όρων της επενδυτικής συµφωνίας που υπογράφηκε µε την Raiffeisen Bank International AG (RBI) το Φεβρουάριο του 2011, στις 30 Απριλίου 2012, ο Όµιλος µεταβίβασε το 70% της πολωνικής θυγατρικής του τράπεζας (Polbank) στην RBI, αφού έλαβε τις απαραίτητες εγκρίσεις από την Πολωνική Ρυθµιστική Αρχή για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (KNF). Από τις 30 Απριλίου 2012, η Polbank και η RBI Poland (πολωνική θυγατρική τράπεζα της RBI) έχουν ενοποιηθεί. Επίσης, η Eurobank εξάσκησε στις 30 Απριλίου 2012 το δικαίωµα πώλησης του εναποµείναντος µεριδίου της 13% στη νέα ενιαία τράπεζα Raiffeisen Polbank. Τον Οκτώβριο του 2012, η σχετική µεταφορά των µετοχών ολοκληρώθηκε (σηµείωση 17 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων). Πώληση των δραστηριοτήτων στην Τουρκία Στις 9 Απριλίου 2012, ο Όµιλος προχώρησε σε συµφωνία για την πώληση της Eurobank Tekfen A.S. και των θυγατρικών της στην Burgan Bank του Κουβέιτ. Όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές ελήφθησαν το εκέµβριο του 2012 και η µεταφορά των µετοχών ολοκληρώθηκε στις 21 εκεµβρίου Η συναλλαγή αύξησε το δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) κατά 60 µονάδες βάσης (ή σε όρους κεφαλαίου περίπου 200 εκατ.) και βελτίωσε τη ρευστότητά της πάνω από 400 εκατ. (σηµειώσεις 17 και 27 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων). Ανασκόπηση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων Η κρίση δηµοσίου χρέους της Ελλάδας µε σηµαντικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία και οι αρνητικές συνέπειες της ευρύτερης Ευρωπαϊκής δηµοσιονοµικής κρίσης, επηρέασαν δυσµενώς τις δραστηριότητες του Οµίλου. Η έντονη αβεβαιότητα στις αγορές, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωζώνη, καθώς και η αρνητική προδιάθεση των πελατών και οργανισµών µε τους οποίους συναλλάσσεται ο Όµιλος, ιδιαίτερα από το δεύτερο εξάµηνο του 2011, έχουν δηµιουργήσει ένα πολύ δύσκολο επιχειρηµατικό περιβάλλον, παρ ότι ορισµένα σηµάδια σταθερότητας εµφανίστηκαν προς το τέλος του χρόνου. Στο περιβάλλον αυτό µε τις έντονες προκλήσεις, αν εξαιρεθεί η επίπτωση των δύο προγραµµάτων ανταλλαγής Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου και των πρόσθετων ζηµιών αποτίµησης από έκθεση σε χρέος Ελληνικού ηµοσίου, οι δραστηριότητες του Οµίλου έχουν επιδείξει σχετική ανθεκτικότητα, προσαρµοζόµενες στις επικρατούσες συνθήκες. Στις 31 εκεµβρίου 2012 το σύνολο του ενεργητικού διαµορφώθηκε σε 67,7 δις ( εκ. 2011: 76,8 δις), ως αποτέλεσµα κυρίως της συνεχιζόµενης επιλεκτικής αποµόχλευσης των δανείων και των επενδυτικών = Ευρώ εκατ. = εκατοµµύρια δις = δισεκατοµµύρια Σελίδα 5 από 15

11 EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ τίτλων, της πώλησης των δραστηριοτήτων στην Τουρκία και της µείωσης της χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων στην Πολωνία. Κατά τη διάρκεια του έτους, συνεχίστηκε η σταδιακή µετατόπιση του χαρτοφυλακίου των δανείων σε κατηγορίες χαµηλότερου κινδύνου, µε τα δάνεια εξαιρουµένων των καταναλωτικών να µειώνονται κατά 3,6% 1 σε 41,4 δις, ενώ τα καταναλωτικά δάνεια µειώθηκαν κατά 9,2% 1 σε 6,4 δις. Το σύνολο των χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαµορφώθηκε σε 47,8 δις, σηµειώνοντας µείωση κατά 4,3% 1. Οι καταθέσεις, οι οποίες, υποχώρησαν στην Ελλάδα κυρίως στο δεύτερο τρίµηνο του 2012, ως συνέπεια της παρατεταµένης προεκλογικής περιόδου και της συνακόλουθης πολιτικής αβεβαιότητας, ανέκαµψαν σηµαντικά στο δεύτερο εξάµηνο του έτους. Ως εκ τούτου παρά τη συνεχιζόµενη ύφεση και τις ταµειακές ανάγκες του ηµοσίου Τοµέα, οι καταθέσεις µειώθηκαν µόνο κατά 2,6% 1,σε ετήσια βάση και διαµορφώθηκαν σε 30,8 δις. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις του Οµίλου στο τέλος του εκεµβρίου βελτιώθηκε σε 140%από 148% 1 ένα χρόνο πριν, ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις από διεθνείς δραστηριότητες σηµείωσε βελτίωση από 103% 1 σε 93%. Λόγω της κρίσης δηµοσίου χρέους στην Ελλάδα, οι ελληνικές τράπεζες λαµβάνουν σηµαντικό µέρος της χρηµατοδότησής τους µέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Τράπεζας της Ελλάδος (συνολικά Ευρωσύστηµα ). Με 31 εκεµβρίου 2012, η Eurobank µείωσε την καθαρή χρηµατοδότησή της από το Ευρωσύστηµα σε 29 δις από 31 δις στο τέλος του 2011 και 34 δις υψηλότερο ποσό κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ οι εισροές καταθέσεων και η περιορισµένη πρόσβαση στις αγορές επέτρεψαν η εν λόγω χρηµατοδότηση να διαµορφωθεί σε 21,7 δις στο τέλος του Φεβρουαρίου Μέσα σε ένα δυσµενές µακροοικονοµικό περιβάλλον, τα κέρδη προ-προβλέψεων ανήλθαν σε 703 εκατ.έναντι εκατ 1. το Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαµορφώθηκαν σε εκατ., µειωµένα κατά 26% 1 σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω του αυξηµένου κόστους χρηµατοδότησης, (απόκλιση επιτοκίου ECB και euribor, περιορισµένη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση από την ΕΚΤ και υψηλότερο κόστος των καταθέσεων), της συνεχιζόµενης αποµόχλευσης και της καθυστέρησης στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας. Η ιοίκηση αναµένει ότι η οµαλοποίηση των εξωγενών ανισορροπιών το 2013 θα αποκαταστήσει ένα σηµαντικό µέρος αυτής της επίδρασης. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διαµορφώθηκε σε 2,05% (2011: 2,52% 1 ). Τα καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες µειώθηκαν σε 262 εκατ., λόγω της περιορισµένης οικονοµικής και πιστωτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, ενώ τα µη οργανικά έσοδα µειώθηκαν από 58 εκατ 1. το 2011 σε 33 εκατ.το Η µείωση των εσόδων µετριάστηκε από τον περιορισµό του λειτουργικού κόστους που συνεχίστηκε για τέταρτη χρονιά. Τα λειτουργικά έξοδα µειώθηκαν κατά 6,3% 1 σε ετήσια βάση, 1 Τα συγκρίσιµα µεγέθη έχουν αναπροσαρµοστεί εξαιρώντας τις δραστηριότητες στην Τουρκία = Ευρώ εκατ. = εκατοµµύρια δις = δισεκατοµµύρια Σελίδα 6 από 15

12 EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και 22,5% 1 σε σχέση µε το 2008, µε το δείκτη κόστους προς έσοδα να διαµορφώνεται σε 59,9% (2011: 47,7% 1 ). Οι επιδεινούµενες συνθήκες αγοράς, κυρίως στην Ελλάδα, οδήγησαν σε υψηλότερες προβλέψεις δανείων που ανήλθαν σε εκατ. ή 3,69% των µέσων δανείων µετά από προβλέψεις (2011: εκατ. 1, 2,75% 1 ). Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια διαµορφώνονται σε 18,3% των χορηγήσεων προ προβλέψεων (2011: 12,4% 1 ). Στις διεθνείς δραστηριότητες, οι επιδεινούµενες µακροοικονοµικές συνθήκες καθώς και η συντηρητική αξιολόγηση ορισµένων µεµονωµένων περιπτώσεων δανείων µεγάλων επιχειρήσεων στη Ρουµανία και στη Βουλγαρία, οδήγησαν σε υψηλότερες προβλέψεις που ανήλθαν σε 298 εκατ. ή 3,40% των µέσων δανείων µετά από προβλέψεις. Ο Όµιλος αναγνώρισε το 2012 ζηµιές αποµείωσης/αποτίµησης ύψους 497 εκατ. µετά φόρου, εκ των οποίων 290 εκατ. αφορούσαν το PSI και λοιπές ζηµιές από έκθεση σε χρέος Ελληνικού ηµοσίου, 80 εκατ. για τίτλους µειωµένης εξασφάλισης εκδόσεως της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και 127 εκατ. για λοιπούς επενδυτικούς τίτλους, περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασµούς και άλλα. Επίσης, ο Όµιλος µετέφερε ζηµιές ύψους 92 εκατ., οι οποίες είχαν προηγουµένως αναγνωρισθεί στα λοιπά συνολικά αποτελέσµατα (Οther comprehensive income), από την πώληση των δραστηριοτήτων στη Τουρκία και την αποµείωση συµµετοχικών τίτλων. Επιπλέον, υπεραξία 42 εκατ., από την εξαγορά της Intertrust Α.Ε..Α.Κ., αποµειώθηκε πλήρως, ως συνέπεια της επανεκτίµησης των δεδοµένων που χρησιµοποιούνταν για τον υπολογισµό του ανακτήσιµου ποσού στο πλαίσιο του τρέχοντος οικονοµικού περιβάλλοντος. Τέλος, το κέρδος από την πώληση των δραστηριοτήτων στην Πολωνία αναπροσαρµόστηκε κατά 65 εκατ. µετά φόρου, µετά την ανταλλαγή µετοχών και την εξάσκηση του δικαιώµατος πώλησης τον Απρίλιο Συνολικά, παρά τη βαθιά οικονοµική ύφεση και τις πρωτοφανείς συνθήκες αγοράς, ο Όµιλος συνεχίζει να παράγει προ-προβλέψεων κέρδη, καθώς προσαρµόζεται άµεσα στις νέες απαιτήσεις και επωφελείται από τις αποδεδειγµένες ικανότητες συγκράτησης των λειτουργικών δαπανών. Οι ζηµιές µετά φόρου από λειτουργικές δραστηριότητες που αναλογούν στους µετόχους ανέρχονται σε 853 εκατ. (2011: 28 εκατ. ζηµιές). Αφού συνυπολογιστούν οι πρόσθετες ζηµιές αποτίµησης 290 εκατ. µετά φόρου από την έκθεση σε χρέος Ελληνικού ηµοσίου και οι λοιπές µη επαναλαµβανόµενες ζηµιές αποτίµησης 309 εκατ. µετά φόρου, οι ζηµιές µετά φόρου που αναλογούν στους µετόχους ανέρχονται σε εκατ. (2011: εκατ. ζηµιές), ενώ οι ζηµιές από τις διεθνείς δραστηριότητες ανήλθαν σε 66 εκατ. (2011: 62 1 εκατ. κέρδη). = Ευρώ εκατ. = εκατοµµύρια δις = δισεκατοµµύρια Σελίδα 7 από 15

13 EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Συγχώνευση µε την Alpha Bank S.A. Την 22 Μαΐου 2012, η εύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank διέκοψε τη διαδικασία συγχώνευσης µε την Eurobank και ανακάλεσε τις αποφάσεις της από 15 Νοεµβρίου 2011 Γενικής Συνέλευσης της Alpha Bank. ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου που αναλογεί στις Κοινές Μετοχές Στις 31 εκεµβρίου 2012, το µετοχικό κεφάλαιο που αναλογεί στις κοινές µετοχές ανέρχεται σε , διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές µε ψήφο, ονοµαστικής αξίας 2,22 η κάθε µία. Όλες οι µετοχές διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον ελληνικό νόµο (σηµείωση 37 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων). ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου που αναλογεί στις Προνοµιούχες Μετοχές Στις 31 εκεµβρίου 2012 το µετοχικό κεφάλαιο που αναλογεί στις προνοµιούχες µετοχές ανέρχεται σε διαιρούµενο σε µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου, µη διαπραγµατεύσιµων, µη µεταβιβάσιµων, απόδοσης 10%, µε ονοµαστική αξία 2,75 έκαστη, σύµφωνα µε το Νόµο 3723/2008 «Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας», οι οποίες καλύπτονται από το Ελληνικό ηµόσιο. Βάσει του παραπάνω νόµου το Ελληνικό ηµόσιο έχει το δικαίωµα να ορίσει εκπρόσωπό του στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, να θέσει βέτο σε στρατηγικές αποφάσεις, σε αποφάσεις που µεταβάλουν ουσιωδώς τη νοµική ή χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Τράπεζας, για την έγκριση των οποίων απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην διανοµή µερίσµατος καθώς και να περιορίσει τις αµοιβές της ιοίκησης (σηµείωση 38 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων). Επιχειρηµατικές Προοπτικές και Κίνδυνοι Το Μάιο του 2010 η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε µια συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ( ΝΤ) (συνολικά ηµόσιος Τοµέας) για ένα τριετές πρόγραµµα αναχρηµατοδότησης και αναδιάρθρωσης ύψους 110 δις. Σύµφωνα µε το σχεδιασµό του συγκεκριµένου προγράµµατος θα καλύπτονταν οι ανάγκες χρηµατοδότησης του Ελληνικού ηµοσίου έως τα µέσα του Λόγω των δυσµενών εξελίξεων και των θεµάτων εφαρµογής, η Ελλάδα συµφώνησε ένα νέο πρόγραµµα χρηµατοδότησης και αναδιάρθρωσης µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και τις χώρες-µέλη της ζώνης του ευρώ, στην συνάντηση του Eurogroup (συµβούλιο υπουργών οικονοµικών Ευρωζώνης) στις 21 Φεβρουαρίου Το νέο πρόγραµµα στόχευε στη µείωση του λόγου δηµοσίου χρέους προς ΑΕΠ κάτω από 120% µέχρι το Παρ όλα αυτά, η εφαρµογή του νέου προγράµµατος επιβραδύνθηκε σηµαντικά µετά το τέλος = Ευρώ εκατ. = εκατοµµύρια δις = δισεκατοµµύρια Σελίδα 8 από 15

14 EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Απριλίου 2012 ενώ και η εξέλιξη του δηµοσίου χρέους δεν ήταν ενθαρρυντική. Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις και µετά από την νοµοθέτηση ή / και εφαρµογή µιας µακράς λίστας προαπαιτούµενων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων καθώς και µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής για την περίοδο , το Eurogroup της 26ης Νοεµβρίου 2012 κατέληξε σε συµφωνία για µια σειρά από ενέργειες που αποσκοπούν στη µείωση του δηµόσιου χρέους στο 124% του ΑΕΠ µέχρι το 2020 και κάτω από το 110% του ΑΕΠ το Η συγκεκριµένη εκτίµηση της πορείας του χρέους είναι συνεπής µε την προϋπόθεση βιωσιµότητας του χρέους που έθετε το ΝΤ. Η υπερψήφιση των παραπάνω ενεργειών από τα κοινοβούλια των χωρών-µελών της ζώνης του ευρώ και η επιτυχηµένη διεξαγωγή του προγράµµατος επαναγοράς χρέους, άνοιξε τον δρόµο για την καταβολή των 46,3 δις από τη δόση του δανείου του ΕΜΧΣ (EFSF), όπως αυτή εγκρίθηκε στο Eurogroup της 26ης Νοεµβρίου Στο ξεκίνηµα του 2013 οι χώρες της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης βρίσκονται αντιµέτωπες µε µια σειρά από προκλήσεις. Αυτές δεν περιορίζονται µόνο στην τρέχουσα δηµοσιονοµική κρίση των χωρών της ζώνης του ευρώ που επηρεάζει αρνητικά τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Η υψηλή έκθεση στις οικονοµίες των χωρών της ζώνης του ευρώ µέσω του εξωτερικού εµπορίου και των ροών κεφαλαίου, αλλά και οι δεσµοί ανάµεσα στα χρηµατοπιστωτικά συστήµατα καθιστούν την περιοχή ευάλωτη σε πτωτικές µεταβολές. Τέλος, η συνεχιζόµενη διαδικασία αποµόχλευσης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της ΕΕ µεταφράζεται σε µετρήσιµους µακροοικονοµικούς κινδύνους (macro prudential risks) για την περιοχή. Παρά τις αυξηµένες αβεβαιότητες και τους κινδύνους, µη εξαιρώντας και την πολιτική αστάθεια, η πλειοψηφία των οικονοµιών στην περιοχή αναµένεται να αποφύγει έναν νέο γύρο επίπονης και παρατεταµένης ύφεσης µέσα στο 2013, υπό την προϋπόθεση ότι οι βασικοί εµπορικοί εταίροι της περιοχής στην ευρωζώνη θα αποφύγουν µια βαθύτερη ύφεση και δεν θα υπάρχουν άλλες απρόβλεπτες αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις. Αυτό µεταφράζεται σε ένα υποτονικό-αν όχι µετριοπαθή- ρυθµό µεγέθυνσης για τις οικονοµίες της ηπειρωτικής Νοτιανατολικής Ευρώπης-Βουλγαρία, Ρουµανία και Σερβία. Αντίστοιχα, η οικονοµία της Ουκρανίας σηµείωσε οριακή ανάπτυξη το Οι κίνδυνοι για τη χώρα παραµένουν αυξηµένοι σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον και η οικονοµία αναµένεται να συρρικνωθεί το 2013 καθώς νέες κινητήριες δυνάµεις ανάπτυξης είναι δύσκολο να βρεθούν και το πρόγραµµα του ΝΤ έχει διακοπεί. Τέλος, στην Κύπρο, µετά από δύο δραµατικούς γύρους διαπραγµατεύσεων, η νέα κυβέρνηση έφτασε σε συµφωνία µε την Tρόικα (ΕΚΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΝΤ) πάνω σε ένα νέο πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας το οποίο ενεκρίθη από το Εurogroup την 25η Μαρτίου. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει ένα σχήµα διάσωσης (bail-out) έως 10δις, το οποίο αποσκοπεί στην αντιµετώπιση των µελλοντικών δηµοσιονοµικών απαιτήσεων. Για πρώτη φορά από την = Ευρώ εκατ. = εκατοµµύρια δις = δισεκατοµµύρια Σελίδα 9 από 15

15 EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ έναρξη της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, το πρόγραµµα περιλαµβάνει και ένα σχέδιο συµµετοχής από τις µη εγγυηµένες καταθέσεις (bail-in) που στοχεύει στην χρηµατοδότηση της εκκαθάρισης της δεύτερης µεγαλύτερης τράπεζας (Λαϊκή) µαζί µε την αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση της µεγαλύτερης τράπεζας (Τράπεζα Κύπρου). Οι πρώτες εκτιµήσεις δείχνουν προς την κατεύθυνση µιας παρατεταµένης και βαθιάς ύφεσης µέσα σε ένα µακροοικονοµικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πολύ αδύναµη εσωτερική ζήτηση, αυξανόµενη ανεργία, δριµύτατη αποµόχλευση και δηµοσιονοµική προσαρµογή. Οι κύριοι κίνδυνοι για τους επόµενους 12 µήνες προέρχονται από το µακροοικονοµικό περιβάλλον, τις εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, αναφορικά µε τη δηµοσιονοµική κρίση των χωρών της ζώνης του ευρώ, την επιτυχία των σηµαντικών δηµοσιονοµικών προσαρµογών στην Ελλάδα και του αντίκτυπου που αυτές θα έχουν στην οικονοµία καθώς και την εφαρµογή του προγράµµατος διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Μέχρι σήµερα, έχουν καταγραφεί ικανοποιητικά αποτελέσµατα, αλλά η πρόοδος θα µπορούσε να ανακοπεί από σηµαντική καθυστέρηση της χρηµατοδότησης από τον ηµόσιο Τοµέα, από εξωτερικούς κλονισµούς της παγκόσµιας οικονοµίας, καθώς και από τους κινδύνους εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων στην Ελλάδα. Επιπλέον, η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης, η προσέλκυση νέων επενδύσεων και η αναζωογόνηση της οικονοµικής ανάπτυξης παραµένουν βασικές προκλήσεις που µπορούν να µετατραπούν σε ευκαιρίες εάν αντιµετωπισθούν επιτυχώς. Η συνέχιση της ύφεσης ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή και να οδηγήσει σε µειωµένη κερδοφορία και σε επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού. Επιπλέον, το αυξανόµενο κόστος χρηµατοδότησης παραµένει ένας σηµαντικός κίνδυνος, δεδοµένου ότι εξαρτάται τόσο από το επίπεδο των περιθωρίων των οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου, όσο και από το συναλλαγµατικό κίνδυνο λόγω της αστάθειας ορισµένων ισοτιµιών. Τέλος, ο Όµιλος έχει θέσεις σε οµόλογα, µετοχές και συνάλλαγµα και συνεπώς εκτίθεται στον κίνδυνο ζηµιών εάν οι αποτιµήσεις στις αγορές µειωθούν. Αρµοδιότητα για έκδοση νέων µετοχών Οι µόνες αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου για την έκδοση νέων κοινών µετοχών, χωρίς προηγούµενη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, έχουν ως εξής: Α) Σε σχέση µε τα δικαιώµατα προαίρεσης (σηµείωση 40 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων): Κατόπιν εξουσιοδότησης από την Γενική Συνέλευση, το ιοικητικό Συµβούλιο µπορούσε να χορηγεί δικαιώµατα προαίρεσης στη ιοίκηση και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεµένων εταιρειών, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου προγράµµατος διάθεσης δικαιωµάτων προαίρεσης για αγορά µετοχών της Τράπεζας. Αυτή η εξουσιοδότηση έληξε τον Ιούνιο του Το 2012 δεν χορηγήθηκαν νέα δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών. = Ευρώ εκατ. = εκατοµµύρια δις = δισεκατοµµύρια Σελίδα 10 από 15

16 EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επίσης, το ιοικητικό Συµβούλιο έχει εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει µετοχές στους κατόχους δικαιωµάτων προαίρεσης που έχουν ασκήσει τα δικαιώµατά τους στο πλαίσιο του υφιστάµενου προγράµµατος παροχής δικαιωµάτων προαίρεσης. Το 2011 και 2012 δεν ασκήθηκαν δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών. Β) Σε σχέση µε το µετατρέψιµο σε κοινές µετοχές οµολογιακό δάνειο (σηµείωση 37 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων): Κατόπιν εξουσιοδότησης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το ιοικητικό Συµβούλιο εξέδωσε και διέθεσε το 2009 εξαγοράσιµες οµολογίες συνολικού ύψους 350 εκατ. µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές από την Τράπεζα µετά από 5 έτη. Κατόπιν εξουσιοδότησης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει, είτε εφάπαξ είτε µε σταδιακές τµηµατικές εκδόσεις, και µέχρι τον Ιούλιο του 2014 εξαγοράσιµες οµολογίες, συνολικού ύψους 150 εκατ. ή υπό ορισµένες συνθήκες 250εκατ., µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές της Τράπεζας. Επίσης, το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την αρµοδιότητα να εκδίδει κοινές µετοχές στους κατόχους οµολογιών, εφόσον, είτε οι ίδιοι είτε η Τράπεζα ασκήσουν τα δικαιώµατά τους σύµφωνα µε τους όρους του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου. Βασικοί µέτοχοι Έως τις 23 Ιουλίου 2012, η Τράπεζα ήταν µέλος του Οµίλου EFG, ο οποίος κατείχε το 44,70% των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών της, µέσω 100% θυγατρικών της απώτατης µητρικής εταιρείας του εν λόγω οµίλου «Private Financial Holdings Limited». Στις 23 Ιουλίου 2012, το 43,55% των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών που κατείχε ο Όµιλος EFG, µεταβιβάστηκε σε δέκα νοµικά πρόσωπα, κάθε ένα εκ των οποίων απέκτησε το 4,4% περίπου, ενώ ο Όµιλος EFG διακράτησε το υπόλοιπο 1,15%. Ως εκ τούτου, από τις 23 Ιουλίου 2012, η Τράπεζα έπαψε να ανήκει στον Όµιλο EFG. Επιπλέον, η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος της Τράπεζας έχουν αλλάξει, ώστε να µην περιλαµβάνουν πλέον το πρόθεµα «EFG». Στο πλαίσιο του διαχωρισµού του Οµίλου Eurobank από τον Όµιλο EFG, υποβλήθηκαν παραιτήσεις από πέντε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας. Το ιοικητικό Συµβούλιο εξέλεξε τρία νέα µέλη στις 21 Σεπτεµβρίου 2012 και δύο νέα µέλη στις 19 Μαρτίου 2013, µε θητεία ίση µε το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων µελών. Με στοιχεία της 31ης εκεµβρίου 2012, όλες οι κοινές µετοχές και τα δικαιώµατα ψήφου κατέχονταν από θεσµικούς και ιδιώτες επενδυτές, κανείς εκ των οποίων, σύµφωνα µε όσα η Τράπεζα γνωρίζει, δεν κατείχε ποσοστό 5% ή παραπάνω. = Ευρώ εκατ. = εκατοµµύρια δις = δισεκατοµµύρια Σελίδα 11 από 15

17 EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στις 15 Φεβρουαρίου 2013, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. απέκτησε µέσω Προαιρετικής ηµόσιας Πρότασης, το 84,35% του µετοχικού κεφαλαίου που αναλογεί στις κοινές µετοχές και αύξησε το µερίδιό της στην Τράπεζα σε 84,75%. Το Ελληνικό ηµόσιο κατέχει το 100% των προνοµιούχων χωρίς δικαίωµα ψήφου µετοχών της Τράπεζας, που εκδόθηκαν σύµφωνα µε το Νόµο 3723/2008. ιοικητικό Συµβούλιο Το ιοικητικό Συµβούλιο της Eurobank αναφέρεται στη σηµείωση 50 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Η θητεία όλων των µελών του λήγει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Τα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα (www.eurobank.gr). έσµευση στο Προσωπικό Η Τράπεζα έχει θεσπίσει ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο αµοιβών και παροχών για τους εργαζοµένους της µε σκοπό την προσέλκυση, απασχόληση και διατήρηση του ανθρώπινου δυναµικού της διασφαλίζοντας παράλληλα την ευθυγράµµιση των ατοµικών στόχων των εργαζοµένων µε τους µακροχρόνιους επιχειρηµατικούς στόχους και στρατηγική της και µε τη µακροπρόθεσµη δηµιουργία αξίας για τους µετόχους. Οι βασικές αρχές του πλαισίου αµοιβών και παροχών είναι: Η διασφάλιση ότι οι αποδοχές είναι επαρκείς για τη διακράτηση και προσέλκυση στελεχών µε την κατάλληλη εξειδίκευση και εµπειρία Η εσωτερική ισορροπία µεταξύ των µονάδων της Τράπεζας Η αποφυγή ανάληψης υπερβολικών κινδύνων Η σύνδεση των αµοιβών µε την αξιολόγηση σε βάθος χρόνου των επιτευχθέντων επιδόσεων Οι εργαζόµενοι ενηµερώνονται συστηµατικά για εταιρικά θέµατα µε ποικίλους τρόπους έντυπης, διαπροσωπικής και ηλεκτρονικής µορφής, όπως περιοδικό εταιρικών νέων, ανακοινώσεις, ενηµερωτικές συναντήσεις, εσωτερικό διαδικτυακό τόπο και ενδοεταιρικά βίντεο, επιτυγχάνοντας τη δηµιουργία µιας ενιαίας αντίληψης των βασικών χρηµατοοικονοµικών παραγόντων που επηρεάζουν τις επιδόσεις του Οµίλου και παράλληλα την ενδυνάµωση της εταιρικής κουλτούρας. Πλέον της ετήσιας αξιολόγησης της απόδοσης κάθε εργαζόµενου, η επαγγελµατική εξέλιξη του στελεχιακού δυναµικού σε όλα τα επίπεδα υποστηρίζεται από στοχευµένη εκπαίδευση σε τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες καθώς και σε ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων. Επιπρόσθετα, ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο επαγγελµατικής ανάπτυξης έχει εφαρµοσθεί µε στόχο να στηρίξει τη διαρκή και συστηµατική βελτίωση της απόδοσης και την εξέλιξη των εργαζοµένων. = Ευρώ εκατ. = εκατοµµύρια δις = δισεκατοµµύρια Σελίδα 12 από 15

18 EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στη Eurobank η αρχή της διαφορετικότητας καλύπτει τους πελάτες µας, τους προµηθευτές και τους συναδέλφους µας. Στόχος µας είναι η πρόσληψη και διατήρηση του ανθρώπινου δυναµικού, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, ηλικίας, γένους, σεξουαλικής προτίµησης ή ειδικών ικανοτήτων. Επιδιώκουµε να διασφαλίσουµε ότι το ανθρώπινο δυναµικό µας αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές οµάδες στις οποίες δραστηριοποιούµαστε και το διεθνές προφίλ του οργανισµού µας. Αναγνωρίζουµε ότι η διαφορετικότητα είναι βασικό κοµµάτι µιας υπεύθυνης επιχειρηµατικής στρατηγικής, η οποία µπορεί να υποστηρίξει τις περιφερειακές µας δραστηριότητες. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Από την εποχή της ίδρυσής της το 1990, η Eurobank συνδυάζει την επιχειρηµατική της δραστηριότητα µε δράσεις ευθύνης έναντι των κοινωνικών του εταίρων, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται οι εργαζόµενοι, οι πελάτες, οι µέτοχοι, η κοινωνία, στο σύνολό της, και το περιβάλλον. Mε στόχο την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των δράσεων και των πρωτοβουλιών που εµπεριέχει, το πρόγραµµα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Τράπεζας, χαρακτηρίζεται από τρία στοιχεία: α) τη συνέπεια της κατεύθυνσης των δράσεων, β) το µακροχρόνιο προγραµµατισµό και γ) την ανάπτυξη σχέσεων µε αναγνωρισµένους φορείς και οργανώσεις. Μέσα στο 2012 και στις αρχές του 2013 η Eurobank συνέχισε να αναδεικνύει την επιχειρηµατικότητα και την εξωστρέφεια σε πρωταρχικό παράγοντα για έξοδο από την κρίση και επανεκκίνηση της οικονοµίας. Στο πλαίσιο αυτό και, πέρα από τα τρέχοντα προγράµµατα στους τοµείς της Παιδείας, του Πολιτισµού και της προστασίας του Περιβάλλοντος, η Τράπεζα υλοποίησε ένα νέο Πρόγραµµα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχει ως στόχο τη δηµιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την τόνωση της νεανικής καινοτόµου επιχειρηµατικότητας: το «egg - enter grow go». Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία Οι στόχοι και οι πολιτικές της διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής για την αντιστάθµιση κινδύνων κάθε βασικού τύπου προβλεπόµενης συναλλαγής, για την οποία έχει χρησιµοποιηθεί λογιστική αντιστάθµισης κινδύνων, καθώς και της έκθεσης στον κίνδυνο αγοράς, τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας, περιγράφονται στις σηµειώσεις 2, 7 και 23 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Άλλες πληροφορίες του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007 Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Τράπεζας, εκτός των προνοµιούχων µετοχών που εκδόθηκαν για το Ελληνικό ηµόσιο και έχουν ειδικά δικαιώµατα και περιορισµούς (βλ. σηµειώσεις 4 και 38 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων): εν υφίστανται περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Τράπεζας = Ευρώ εκατ. = εκατοµµύρια δις = δισεκατοµµύρια Σελίδα 13 από 15

19 EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ εν υφίστανται µετοχές της Τράπεζας, οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου ή ψήφου στους κατόχους τους εν προβλέπονται περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου Οι κανόνες για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου είναι σύµφωνοι µε τα προβλεπόµενα από το νόµο. Η Τράπεζα δεν γνωρίζει την ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ µετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. Σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Τράπεζας κατόπιν δηµόσιας πρότασης, δεν υφίστανται σηµαντικές συµφωνίες της Τράπεζας οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν. εν υπάρχουν συµφωνίες της Τράπεζας µε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης, εκτός από την περίπτωση ενός εκτελεστικού µέλους, που δεν συµµετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας, ο οποίος έχει το δικαίωµα να λάβει 200 χιλ. κατά τη λήξη της σύµβασής του. Εξωτερικοί Ελεγκτές Κατά τη διάρκεια του 2012, η Επιτροπή Ελέγχου του ιοικητικού Συµβουλίου εξέτασε την ανεξαρτησία και την αποτελεσµατικότητα των εξωτερικών ελεγκτών συµπεριλαµβάνοντας και τη σχέση τους µε τον Όµιλο, παρακολούθησε την ανάθεση από τον Όµιλο µη ελεγκτικών εργασιών στους ελεγκτές και τη σχέση µεταξύ των αµοιβών, που καταβλήθηκαν σε αυτούς για ελεγκτικές και µη ελεγκτικές εργασίες και τα εκτίµησε ως ικανοποιητικά. Εξ' όσων γνωρίζουν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, δεν υπάρχουν σχετικές ελεγχόµενες πληροφορίες για τις οποίες οι ελεγκτές δεν είναι ενήµεροι. Κάθε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να ενηµερωθεί για κάθε σχετική ελεγχόµενη πληροφορία και να διαβεβαιώσει ότι οι Ελεγκτές της Τράπεζας είναι ενήµεροι για κάθε τέτοια πληροφορία. Για αυτούς τους σκοπούς ως «σχετική ελεγχόµενη πληροφορία» νοείται κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για τους ελεγκτές προκειµένου να εκδώσουν την έκθεσή τους. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη Όλες οι συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη έχουν πραγµατοποιηθεί µέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών του Οµίλου και στη βάση των όρων της αγοράς (arm's length). Βλέπε σηµείωση 49 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. = Ευρώ εκατ. = εκατοµµύρια δις = δισεκατοµµύρια Σελίδα 14 από 15

20 EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης Ο Κώδικας και οι Πρακτικές Εταιρικής ιακυβέρνησης της Eurobank βρίσκονται στην ιστοσελίδα της (www.eurobank.gr). Η ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης περιλαµβάνεται συνηµµένη στην παρούσα Έκθεση ιαχείρισης ως ειδικό τµήµα αυτής, αποτελούσα αναπόσπαστο µέρος της. Ευθύµιος Χριστοδούλου Πρόεδρος Νικόλαος Νανόπουλος ιευθύνων Σύµβουλος 27 Μαρτίου 2013 = Ευρώ εκατ. = εκατοµµύρια δις = δισεκατοµµύρια Σελίδα 15 από 15

21 EUROBANK ERGASIAS S.A. ΕΙ ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης και Πρακτικές Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα») και οι θυγατρικές της (συνολικά αναφερόµενες ως «Eurobank» ή ο «Όµιλος») έχουν υιοθετήσει και εφαρµόζουν Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης («Κώδικας»), ο οποίος βασίζεται στον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου. Ο Κώδικας και οι αντίστοιχες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). 2. ιοικητικό Συµβούλιο 1 Η Τράπεζα διοικείται από το ιοικητικό Συµβούλιο («.Σ.») το οποίο είναι συλλογικά υπεύθυνο για την µακροπρόθεσµη επιτυχία της Τράπεζας. Το.Σ. ασκεί τις αρµοδιότητές του αποτελεσµατικά και σύµφωνα µε τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Το.Σ. αποτελείται από δέκα έξι µέλη, πέντε εκ των οποίων είναι εκτελεστικά, πέντε είναι µη εκτελεστικά και έξι είναι ανεξάρτητα µη εκτελεστικά, εκ των οποίων τα δύο θα επικυρωθούν ως ανεξάρτητα µέλη κατά την επόµενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Επιπλέον, στο.σ. συµµετέχουν ως πρόσθετα µη εκτελεστικά µέλη αυτού, ο εκπρόσωπος του Ελληνικού ηµοσίου και ο εκπρόσωπος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), οι οποίοι έχουν διοριστεί (στις και αντίστοιχα) σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές διατάξεις. Η σύνθεση και η θητεία του.σ. εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Το.Σ. εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25 ης Ιουνίου και η θητεία του λήγει το 2013, οπότε η Τακτική Γενική Συνέλευση θα εκλέξει νέο.σ. Έτη στο.σ. Ευθύµιος Ν. Χριστοδούλου Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικός 2 Γεώργιος Κ. Γόντικας Επίτιµος Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος από τις Νικόλαος Κ. Νανόπουλος ιευθύνων Σύµβουλος 16 Νικόλαος Β. Καραµούζης Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος 13 Μιχαήλ Η. Κολακίδης Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος 5 Βύρων Ν. Μπαλλής Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος 13 Νικόλαος Κ. Παυλίδης Εκτελεστικός Σύµβουλος 12 ηµήτριος Γ. ηµόπουλος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος από τις Παύλος Κ. Μυλωνάς Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος από τις Νικόλαος Μ. Στασινόπουλος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος από τις Γεώργιος Α. αυίδ Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύµβουλος από τις Σπυρίδων Λ. Λορεντζιάδης Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύµβουλος 5 Αθανάσιος Ι. Μαρτίνος Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύµβουλος 2 ηµήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύµβουλος 2 Παναγιώτης Β. Τριδήµας Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύµβουλος 7 Αγγελική Ν. Φράγκου Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύµβουλος από τις ηµήτριος Α. Γεωργούτσος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος - Εκπρόσωπος ηµοσίου 2 Χρήστος Μ. Γκλαβάνης Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος - Εκπρόσωπος ΤΧΣ από τις εν υφίστανται περιορισµοί στην επανεκλογή και παύση των µελών του.σ.. Σε περίπτωση που µέλη του.σ. παραιτούνται, αποβιώνουν ή χάνουν την ιδιότητά τους µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο, το.σ. µπορεί µε απόφαση των αποµενόντων µελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον 3, να εκλέξει νέα µέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων. Tο.Σ. δικαιούται επίσης, εφόσον ο αριθµός των αποµενόντων µελών είναι τουλάχιστον 8, να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Τράπεζας, χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών. Τα εκτελεστικά µέλη του.σ. ασχολούνται µε τα καθηµερινά θέµατα διοίκησης, την παρακολούθηση του Οµίλου και την εφαρµογή της στρατηγικής του. Τα µη εκτελεστικά µέλη είναι επιφορτισµένα µε την προαγωγή και τη διασφάλιση των συµφερόντων της Τράπεζας, ενώ συµβάλλουν, µέσω εποικοδοµητικής κριτικής, στην ανάπτυξη προτάσεων στρατηγικής. Κάθε ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος έχει καθήκον, εφόσον κρίνει απαραίτητο, να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη σχετική αναφορά του για συγκεκριµένο θέµα. 1 Πληροφορίες σχετικά µε τη σύνθεση του.σ. περιλαµβάνονται στη σηµείωση 50 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων και σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). 2 5 µέλη του.σ., η κα Άννα Μαρία Λουΐζα Ι. Λάτση (Αντιπρόεδρος), καθώς και οι κ.κ. Σπύρος Ι. Λάτσης, Φώτιος Σ. Αντωνάτος, Emmanuel L. Bussetil και Περικλής Π. Πεταλάς, είχαν επίσης εκλεγεί στις 25 Ιουνίου 2010, αλλά παραιτήθηκαν στις 23 Ιουλίου είτε το δελτίο τύπου στο: Σ_ΕΛΛ.pdf Σελίδα 1 από 9

22 EUROBANK ERGASIAS S.A. ΕΙ ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3864/2010, το ΤΧΣ, έχει ορίσει έναν εκπρόσωπο στο.σ. (Εκπρόσωπος) ως µη εκτελεστικό µέλος, τα δικαιώµατα του οποίου πηγάζουν από το ν.3864/2010 και την τριµερή σύµβαση προεγγραφής για την καταβολή της Προκαταβολής, που υπεγράφη µεταξύ της Τράπεζας, του ΤΧΣ και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Ο Εκπρόσωπος έχει το δικαίωµα α) να ζητά τη σύγκληση του.σ., β) να αναβάλει τη συνεδρίαση του.σ. για 3 εργάσιµες ηµέρες, προκειµένου να λαµβάνει οδηγίες από το ΤΧΣ, γ) να ασκεί βέτο σε οποιαδήποτε απόφαση του.σ. σχετικά µε τη διανοµή µερισµάτων, την πολιτική παροχών στα µέλη του.σ., τους Γενικούς και Αναπληρωτές Γενικούς ιευθυντές, δ) να ασκεί βέτο σε θέµατα που µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τα συµφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσουν σοβαρά τη ρευστότητα, φερεγγυότητα και τη συνετή και εύρυθµη λειτουργία της Eurobank, ε) να εισάγει θέµατα στην Ηµερήσια ιάταξη, στ) να προωθεί στο ΤΧΣ πληροφορίες σχετικά µε αποφάσεις για συναλλαγές που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις και, ζ) να εισηγείται στο.σ. όλα τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων του ΤΧΣ και να επιβλέπει την υιοθέτηση των µέτρων αυτών. Το.Σ. έχει ορίσει τον Πρόεδρο και το ιευθύνοντα Σύµβουλο ως τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος, σύµφωνα µε το ν. 3601/2007. Ο Πρόεδρος του.σ. ηγείται του.σ. και διασφαλίζει την αποτελεσµατικότητά του σε όλο το εύρος της λειτουργίας του. Ο ιευθύνων Σύµβουλος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής σύµφωνα µε τον διαχρονικό στόχο της Τράπεζας. Είναι επιφορτισµένος να ηγείται του Οµίλου και να τον οδηγεί στην επίτευξη των στόχων του. Το.Σ. συνεδριάζει τακτικά δύο φορές κάθε τρίµηνο και όποτε άλλοτε απαιτείται µετά από πρόσκληση, η οποία γνωστοποιείται στα µέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του.σ. και κανείς δεν προβάλει αντίρρηση στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται τουλάχιστον δέκα (το ήµισυ πλέον ενός) από τα µέλη του (είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης) ή αντιπροσωπεύονται. Οι αποφάσεις του.σ. λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών, οι οποίοι παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.σ. Κατά το 2012, το.σ. πραγµατοποίησε 21 συνεδριάσεις και η µέση συµµετοχή των µελών ήταν 82% (2011: 75%). Τα υποβαλλόµενα στο.σ. έγγραφα κοινοποιούνται µαζί µε την πρόσκληση. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µετά από συζήτηση κατά την οποία αναπτύσσονται διεξοδικά τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης προς ικανοποίηση όλων των παριστάµενων µελών. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του.σ. τηρούνται από τον Γραµµατέα του.σ., εγκρίνονται σε επόµενες συνεδριάσεις του και υπογράφονται από όλα τα παριστάµενα µέλη του.σ. Τα µέλη.σ. και το προσωπικό, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της Τράπεζας. Όλα τα µέλη.σ. και το προσωπικό οφείλουν να ενηµερώνουν το.σ. για τα ίδια συµφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση συµφερόντων, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η Πολιτική Αποδοχών του Οµίλου αποσκοπεί στην ευθυγράµµιση των στόχων των µελών του.σ. και του προσωπικού µε τους µακροπρόθεσµους στόχους και τη στρατηγική της Eurobank και τη µακροπρόθεσµη δηµιουργία αξίας για τους µετόχους. Οι αποδοχές των µελών του.σ. και των βασικών µελών της ιοίκησης του 2012 αναφέρονται στη σηµείωση 49 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του το 2012, τα κύρια θέµατα που απασχόλησαν το.σ. σχετίζονται µε: α) Εταιρική ιακυβέρνηση: διορισµός τριών νέων µελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, διορισµός του Εκπροσώπου του ΤΧΣ, αναγνώριση δύο µη εκτελεστικών µελών ως ανεξάρτητων προς επικύρωση στην επόµενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εξέταση των κριτηρίων ανεξαρτησίας και αξιολόγηση της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων µελών, έγκριση της σύνθεσης των Επιτροπών του.σ., αναθεώρηση των κανονισµών λειτουργίας των Επιτροπών Αποδοχών και Ανωτάτων Στελεχών, σύσταση της Εποπτικής Επιτροπής Αποδοχών και έγκριση των αυτοαξιολογήσεων των Επιτροπών Ελέγχου, Ανωτάτων Στελεχών και Αποδοχών, τακτική ενηµέρωση για τις συνεδριάσεις των Επιτροπών του.σ., προετοιµασία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. β) Εταιρικές πράξεις: αξιολόγηση της Προαιρετικής ηµόσιας Πρότασης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενηµέρωση σχετικά µε πιθανή προσφορά για την ΑΤΕ Bank, έγκριση των προσφορών για την εξαγορά του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και της Εµπορικής Τράπεζας, πώληση στη Burgan Bank ποσοστού 99,26% των δραστηριοτήτων της Τράπεζας στην Τουρκία, συµµετοχή στο Πρόγραµµα Οικειοθελούς Αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Οικονοµίας (PSI+), συµµετοχή στο Πρόγραµµα του Ελληνικού ηµοσίου για την Επαναγορά των νέων ΟΕ, ακύρωση της προτεινόµενης συγχώνευσης µε την Alpha Bank και υποβολή της διαφοράς σε διαιτησία. γ) Κεφαλαιακή επάρκεια: Συµβάσεις προεγγραφής µε το ΤΧΣ και το ΕFSF, έγκριση των ενεργειών της ιοίκησης για τη διαχείριση του Παθητικού, εκτίµηση των µεσοπρόθεσµων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης, έγκριση της αναφοράς για την Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ICAAP) - Πυλώνας ΙΙ για το 2011, έγκριση του 5ετούς Σχεδίου Αναδιάρθρωσης (ΣΑ) και αποδοχή των δεσµεύσεων σχετικά µε το ΣΑ, διακυβέρνηση και εµπορικές πρακτικές, και τοποθέτηση Monitoring Trustee. Σελίδα 2 από 9

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Συστημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/30.4.2007 Περιεχόμενα I. Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη, 27 Ιουνίου 2013, ώρα 11 π.µ. Ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental», Λεωφ. Συγγρού 89-93, Αθήνα Σελίδα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης... 3 2. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο τέλος για το Χ.Α. σε µια συνεδρίαση µε συνεχείς εναλλαγές προσήµου. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 801,99 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,92%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων Σχέδιο Εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ATTICA BANK Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34)

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ΕRGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 σχετικά µε τη συγχώνευση µε απορρόφηση της Τράπεζας EFG

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη, 30 Απριλίου 2013, ώρα 11:00 π.µ. Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αµαλίας 20 Σελίδα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης... 3... 4 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Στην Αθήνα, την εικοστή έκτη (26η)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Με απώλειες έκλεισε το Χ.Α. µε απώλειες 4% η ΕΗ και 3,55% ο ΜΥΤΙΛ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 996,82 µονάδες σηµειώνοντας πτώση 0,84%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση a) Θέματα σχετικά με όλες τις συστημικές τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 37 /11 / 2012 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Στο σχέδιο νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

H Αlpha Bank και η Eurobank EFG Ενώνουν τις Δυνάμεις τους δημιουργώντας μια Ηγετική Τράπεζα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

H Αlpha Bank και η Eurobank EFG Ενώνουν τις Δυνάμεις τους δημιουργώντας μια Ηγετική Τράπεζα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. H Αlpha Bank και η Eurbank EFG Ενώνουν τις Δυνάμεις τους δημιουργώντας μια Ηγετική Τράπεζα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011 Τα Διοικητικά Συμβούλια της Alpha Bank και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόμενα I. Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK ERGASIAS 2014

EUROBANK ERGASIAS 2014 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2014 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης και Πρακτικές Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και τις συµβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα