Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α"

Transcript

1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [1] Σύνταγµα της Ελλάδας [1975/1986/2001] ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Α Μορφή του Πολιτεύµατος [Άρθρο 2 παρ. 1]... 3 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ [Άρθρα 5 παρ. 1, 5, 5Α, 8, 9Α, 25 παρ. 1, 3]... 3 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Α Ειδικές διατάξεις [Άρθρο 106]... 5 [2] N. 2251/1994 Προστασία των καταναλωτών [Άρθρο 1]... 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ [Άρθρα 2-9]... 9 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 10-15] [3] Αστικός Κώδικας [Άρθρα 57-59, 174, 178, 179, 200] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ - Άσκηση δικαιωµάτων, αυτοδικία, άµυνακαι κατάσταση ανάγκης [Άρθρο 281] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Η υποχρέωση παροχής γενικά [Άρθρα 288, 332] VII

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Αδυναµία παροχής και υπερηµερία του οφειλέτη [Άρθρα ] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Υπερηµερία του δανειστή [Άρθρα ] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Ενοχές από συµβάσεις γενικά [Άρθρα ] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - Αρχές για τις αµφοτεροβαρείς συµβάσεις [Άρθρα ] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ - Αδικαιολόγητος πλουτισµός [Άρθρο 904] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ - Αδικοπραξίες [Άρθρα 914, 919, 932] [4] Ν. 3297/2004 Συνήγορος του Καταναλωτή - Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Συνήγορος του Καταναλωτή [Άρθρα 1-8] [5] Π.Δ. 197/1997 Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή και καθορισµός των αρµοδιοτήτων της ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - Διάρθρωση - Αρµοδιότητες [Άρθρα 1-6] [6] ΑΥΑναπτ Ζ1-116/ Έγκριση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Εθνικού Συµβουλίου Καταναλωτών [Άρθρα 1-17] [7] ΑΥΑναπτ 22729/50/ Διαδικασίες πιστοποίησης του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης AΕ (ΕΛΟΤ AΕ) [Άρθρο 2] VIII

3 [8] ΑΥΑναπτ Φ1 1342/ Μητρώο Προµηθευτών του άρθρου 4 του ν. 2251/1994 (συµβάσεις από απόσταση) [Άρθρα 1-3] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ I. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α. Κανονιστικό πλαίσιο της άσκησης δραστηριόητας των πιστωτικών φορέων [9] Ν. 2076/1992 Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες συναφείς διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Σκοπός, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής [Άρθρα 2, 4, 24] [10] Π.Δ. 33/2000 Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 97/5/ΕΚ της για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων [Άρθρα 1-4] ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ [Άρθρα 5-11] [11] ΠΔ/ΤΕ 2485/2002 Προϋποθέσεις παροχής άδειας για την ίδρυση και λειτουργία Εταιρειών Παροχής Πιστώσεων στην Ελλάδα και κανόνες εποπτείας των εταιρειών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος IX

4 [12] ΠΔ/ΤΕ 2250/1993 Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας διαµεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές συναλλάγµατος και χρήµατος [13] ΕΝΠΘ 581/4/1996 Συµπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2250/ , όπως ισχύει, που αφορά στην ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας διαµεσολάβησης στην αγορά συναλλάγµατος και χρήµατος [Άρθρο µόνο] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2250/ [14] ΕΝΠΘ 473/17/1991 Έκδοση και διάθεση από τις Εµπορικές Τράπεζες, καθώς και την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών δελτίων (καρτών) χωρίς προηγούµενη έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος [15] Ν.Δ. 887/1971 Περί ειδικών επιτοκίων δι' επιχειρήσεις εξαγούσας βιοµηχανίας, βιοτεχνικά και µεταλλευτικά προϊόντα [Άρθρo 1] Β. Κανόνες αυτορρύθµισης [16] Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Γενικές αρχές ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Βασικές Τραπεζικές Εργασίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ TΡΙTΟ - Συναλλαγές µε κάρτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ TΕTΑΡTΟ - Σχέσεις των Τραπεζών µεταξύ τους και µε τρίτους φορείς ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠTΟ - Προώθηση τραπεζικών προϊόντων από τρίτους X

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Γ. Καταναλωτική πίστη [17] ΑΥΟικΔικΕµπ Φ1-983/ Καταναλωτική πίστη - Εναρµόνιση µε Οδηγία 87/102/ΕΟΚ της , όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 90/88/ΕΟΚ της [Άρθρα 1-14, 15] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΒΑΣΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΦΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΑΦΕΤΕΡΟΥ [18] ΑΥΕθνΟικΑνάπτΔικ Ζ1-178/ Συναλλαγές που γίνονται µε κάρτες - Εναρµόνιση µε τις διατάξεις της Σύστασης 97/489/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης Ιουλίου 1997 «σχετικά µε τις συναλλαγές που γίνονται µε µέσα ηλεκτρονικής πληρωµής και ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις µεταξύ του εκδότη και του κατόχου» (ΕΕ αριθ. L 208 της , σελ ). Καταναλωτική πίστη - Προσαρµογή της ΚΥΑ Φ1-983/91 προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 «σχετικά µε την τροποποίηση της Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη» (ΕΕ αριθ. L 101 της σελ ) [Άρθρο 1] ΚΕΦAΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Υποχρεώσεις και ευθύνη του κατόχου κάρτας [Άρθρα 2-4, 6] [19] ΠΔ/ΤΕ 1955/1991 Κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων σε δραχµές από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα XI

6 Δ. Πληροφόρηση - Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων καταναλωτών [20] ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους [21] Σύσταση της Επιτροπής της Σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [Άρθρα 1-8] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε. Επιτόκια - Ανατοκισµός [22] Αστικός Κώδικας [Άρθρα 293, 294] [23] Εισαγωγικός Νόµος [Άρθρα ] [24] ΠΔ/ΤΕ 2393/1996 Επιτόκιο υπερηµερίας για τις χορηγήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων σε δραχµές και σε συνάλλαγµα XII

7 [25] N. 2789/2000 Προσαρµογή του ελληνικού δικαίου προς την Οδηγία αριθµ. 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της σχετικά µε το αµετάκλητο του διακανονισµού στα συστήµατα πληρωµών και στα συστήµατα διακανονισµού χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 30] ΙΙ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ [26] Ν. 2533/1997 Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ Δ - ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αναδιάρθρωση Συνεγγυητικού - Έδρα - Συµµετέχοντα µέλη - Ορισµοί - Κάλυψη [Άρθρα 61-67] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Διοικητικά και ελεγκτικά όργανα του Συνεγγυητικού - Επιτροπή αποζηµιώσεων [Άρθρο 68] [27] Ν. 2396/1996 Επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων και άυλες µετοχές [Άρθρο 7] [28] ΑΥΕθνΟικ 12263/Β. 500/ Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) [Άρθρο µόνο] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Σκοπός - Ορισµοί - Γενικές Αρχές Δεοντολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Εξειδίκευση υποχρεώσεων και υπόδειξη µέτρων XIII

8 [29] Εγκύκλιος Ε.Κ. 4/ Επισηµάνσεις ως προς την υποχρέωση των ΕΠΕΥ να παρέχουν στους επενδυτές - πελάτες τους τακτική πληροφόρηση σχετικά µε τις συναλλαγές της [30] Π.Δ. 53/1992 Για τις πράξεις προσώπων που είναι κάτοχοι εµπιστευτικών πληροφοριών σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 89/592/ΕΟΚ [Άρθρα 1-13] [31] Π.Δ. 350/1985 Καθορισµός των προϋποθέσεων εισαγωγής κινητών αξιών (µετοχών, οµολογιών) στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, ως και των υποχρεώσεων των εκδοτών κινητών αξιών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο αυτό [Άρθρο 3α] ΙΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ [32] Ν. 3229/2004 Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης [Άρθρα 1-11] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - Eπιτροπή εποπτείας και ελέγχου τυχερών παιχνιδιών και θέµατα λειτουργίας καζίνο [Άρθρα 16, 17, 20, 21] XIV

9 [33] Π.Δ. 298/1986 Δικαιώµατα και υποχρεώσεις ασφαλιστικών πρακτόρων και παραγωγών ασφαλίσεων και Κώδικας Δεοντολογίας για την άσκηση του επαγγέλµατος αυτών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Ασφαλιστικοί πράκτορες [Άρθρα 1-5] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Παραγωγοί ασφαλίσεων [Άρθρα 6-9] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - Κώδικας Δεοντολογίας [Άρθρα 10-15] ΙV. ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ [34] Αστικός Κώδικας [Άρθρα ] [35] Π.Δ. 166/2003 Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές [Άρθρα 1-9] V. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ [36] Π.Δ. 219/1991 Περί εµπορικών αντιπροσώπων σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [Άρθρα 1-12] XV

10 VI. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ [37] Ν. 1665/1986 Συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης [Άρθρα 1-8] VII. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ [38] Π.Δ. 131/2003 Προσαρµογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο) Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-2] ΙΙ. ΑΡΧΕΣ 1. Εγκατάσταση και πληροφόρηση [Άρθρα 3-4] Εµπορικές επικοινωνίες [Άρθρα 5-7] Συµβάσεις καταρτιζόµενες µε ηλεκτρονικά µέσα [Άρθρα 8-10] Ευθύνη των µεσαζόντων παροχής υπηρεσιών [Άρθρα 11-14] ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [Άρθρα 15-21] XVI

11 [39] Π.Δ. 150/2001 Προσαρµογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές [Άρθρα 1-10] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Όροι ισχύοντες για αναγνωρισµένα πιστοποιητικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Όροι ισχύοντες για παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης που εκδίδουν αναγνωρισµένα πιστοποιητικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Διασφάλιση αξιοπιστίας της δηµιουργίας υπογραφής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Συστάσεις για την ασφαλή επαλήθευση της υπογραφής [40] Π.Δ. 39/2001 Καθιέρωση µίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συµµόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ [Άρθρα 2, 8] [41] Π.Δ. 342/2002 Διακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ή µεταξύ αυτών και των φυσικών ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων [Άρθρα 1-5] [42] Ν. 2472/1997 Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-3] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα [Άρθρα 4-10] XVII

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - Δικαιώµατα του υποκειµένου των δεδοµένων [Άρθρα 11-14] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - Κυρώσεις [Άρθρα 21-23] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 24-26] VIII. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ [43] Ν. 2160/1993 Ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις [Άρθρα 2-4] [44] Αστικός Κώδικας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ - Ευθύνη των ξενοδόχων [Άρθρα ] [45] Απόφ.Γ.Γ. ΕΟΤ / Περί Κανονισµού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών [Άρθρα 1-27] [46] Κανονισµός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της Για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 [Άρθρα 1-19] XVIII

13 [47] ΑΥΕθνΟικΑναπτΕµπΝαυτ 4841/Φ7β/52/ Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής ΚΕΦΑΛΑΙΟ I [Άρθρα 1-7] ΚΕΦΑΛΑΙΟ II [Άρθρα 8-9] ΚΕΦΑΛΑΙΟ III [Άρθρο 10] ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV [Άρθρα 11-14] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Η ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ - ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ - ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII - ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ XIX

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV - ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ [Άρθρα 15-16] ΙΧ. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ [48] Π.Δ. 339/1996 Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (EEL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις [Άρθρα 1-9] Χ. ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ [49] Ν. 1652/1986 Σύµβαση της χρονοµεριστικής µίσθωσης και ρύθµιση συναφών θεµάτων [Άρθρα 1-9] [50] Π.Δ. 182/1999 Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 94/47/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 1994 «περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισµένες πλευρές των συµβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώµατος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονοµεριστικής µίσθωσης» που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθµ. L 280 της [Άρθρα 1-14] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΣΥΜΒΑΣΗ XX

15 [51] ΑΥφυπΕθνΟικ Α9953/ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/ Υπαγωγή τουριστικών καταλυµάτων σε καθεστώς χρονοµεριστικής µίσθωσης [Άρθρα 1-10] [52] Απόφ.Γ.Γ. EOT / Εννοιολογικός προσδιορισµός και καθορισµός διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήµατος λειτουργίας σε επιχειρήσεις προώθησης ή/και πραγµατοποίησης πωλήσεων δικαιωµάτων χρονοµεριστικής κυριότητας ή χρήσης καταλυµάτων (Time share marketing companies) [Άρθρο µόνον] ΧΙ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ [53] Ν. 2867/2000 Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικές διατάξεις [Άρθρο 1] [54] Ν. 2774/1999 Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα [Άρθρα 1-14] [55] ΑΥΜετΕπικ 68141/ Κώδικας Δεοντολογίας Άσκησης Τηλεπικοινωνιακών Δραστηριοτήτων [Άρθρα 1-12] XXI

16 [56] ΑΥΜετΕπικ 50920/Α/281/ Κανονισµός παροχής δορυφορικών προσωπικών επικοινωνιακών υπηρεσιών [Άρθρο 18] [57] Ν. 2644/1998 Για την παροχή συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις [Άρθρα 9, 10, 14] [58] Ν. 2328/1995 Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις [Άρθρο 3] [59] Ν. 1730/1987 Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυµη Εταιρία (ΕΡΤ - ΑΕ) [Άρθρο 3] [60] Π.Δ. 100/2000 Εναρµόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ής Ιουνίου 1997 (ΕΕ αριθ. L 202 της , σελ. 60) µε την οποία τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ αριθ. L 298 της , σελ. 23) σχετικά µε την παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών [Άρθρα 1-11] [61] Ν. 2863/2000 Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες Αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης [Άρθρα 1-7] XXII

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Όργανα αυτοδέσµευσης και αυτοελέγχου [Άρθρα 8-9] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ [Άρθρα 10-11] ΧΙΙ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ [62] N. 146/1914 Περί αθεµίτου ανταγωνισµού [Άρθρα 1, 3] [63] Αστικός Κώδικας [Άρθρα ] [64] Ελληνικός Κώδικας Διαφήµισης ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ [Άρθρα 1-19] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ Εισαγωγή Γενικές αρχές Για τη συµπεριφορά των παιδιών Υποσχέσεις Θέµατα ασφαλείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΚΟΠΟΣ XXIII

18 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ I. Εισαγωγή II. Γενικές αρχές III. Κανόνες IV. Ευθύνη τήρησης του Παραρτήµατος του ελληνικού Κώδικα Διαφήµισης V. Επιτροπή Ελέγχου VI. Κυρώσεις [65] Απόφ. ΕΣΡ 609/ Δεοντολογία ραδιοτηλεοπτικών διαφηµίσεων (Κώδικας Δεοντολογίας Ραδιοτηλεοπτικών Διαφηµίσεων) Κανονισµός υπ' αριθ. 3/1991 του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως [Άρθρα 1-13] ΧΙΙΙ. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ [66] Β.Δ. της 25.5/ Περί Κανονισµού Ιατρικής Δεοντολογίας Γενικά καθήκοντα γιατρών [Άρθρα µόνο, 1-3] [67] Α.Ν. 1565/1939 Περί Kώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλµατος [Άρθρα 13, 23-26] [68] Π.Δ. 340/1993 Κώδικας της Ελληνικής Φαρµακευτικής Δεοντολογίας [Άρθρο 3] XXIV

19 ΧΙV. ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ [69] Ν.Δ. 3026/1954 Περί του Κώδικος των Δικηγόρων ΚΩΔΙΞ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α - Δικηγόρος - Κτήσις ιδιότητος (Άρθρα 1-12) [Άρθρα 1, 2, 39, 46, 48, 49] [70] Κώδικας Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήµατος Γ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ [Άρθρα 5-7] Θ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΟΛΕΑ [Άρθρα 36, 37] XV. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ [71] Ν. 2414/1996 Εκσυγχρονισµός των Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών και άλλες διατάξεις [Άρθρο 9] [72] Ν. 2668/1998 Οργάνωση του τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις [Άρθρα 14, 18] XXV

20 [73] Ν. 2773/1999 Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις [Άρθρα 3, 5] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ - Κανονισµός αδειών - Τιµολόγια - Τήρηση λογαριασµών [Άρθρο 28] [74] Ν. 2744/1999 Ρυθµίσεις θεµάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις [Άρθρο 6] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ [75] Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της Για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - Στόχος - Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί [Άρθρα 1-2] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - Γενική επιταγή ασφάλειας, κριτήρια αξιολόγησης της συµµόρφωσης και ευρωπαϊκά πρότυπα [Άρθρα 3-4] ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - Άλλες υποχρεώσεις παραγωγών και υποχρεώσεις διανοµέων [Άρθρο 5] ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - Ειδικές υποχρεώσεις και εξουσίες των κρατών µελών [Άρθρα 6-10] XXVI

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - Ανταλλαγές πληροφοριών και καταστάσεις ταχείας επέµβασης [Άρθρα 11-13] ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - Διαδικασίες επιτροπής [Άρθρα 14-15] ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ - Τελικές διατάξεις [Άρθρα 16-24] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ RAPEX ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV [76] ΑΥΕσΔηµΔιοικΑποκΟικΟικΑναπτΥγΚοιν ΑλληλΔικΜετΕπικ Ζ3/2810/2004 Γενική ασφάλεια των προϊόντων Εναρµόνιση µε την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2001/95/ΕΚ της ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Στόχος - Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί [Άρθρα 1-2] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - Γενική επιταγή ασφάλειας, κριτήρια αξιολόγησης της συµµόρφωσης και ευρωπαϊκά πρότυπα [Άρθρα 3-4] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - Άλλες υποχρεώσεις παραγωγών και υποχρεώσεις διανοµέων [Άρθρο 5] ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - Ειδικές υποχρεώσεις και εξουσίες των αρµοδίων Αρχών [Άρθρα 6-10] XXVII

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - Ανταλλαγές πληροφοριών και καταστάσεις ταχείας επέµβασης [Άρθρα 11-16] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ RAPEX ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Άρθρο 4 της Οδηγίας 2001/ Άρθρο 14 της Οδηγίας 2001/ Άρθρο 15 της Οδηγίας 2001/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΓΧΚ) / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας / Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Άρθρα 17-18] ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. Φαρµακευτικά προϊόντα [77] ΑΥΟικΟικΥγΚοινΑλληλεγγ Υ6/75691/2004 Τροποποίηση και συµπλήρωση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθµ. Υ6/11228/92 µε σκοπό την εναρµόνιση XXVIII

23 της εθνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2003/94/ΕΚ για την θέσπιση των αρχών και των κατευθυντηρίων γραµµών κανόνων καλής παρασκευής όσον αφορά τα φάρµακα που προορίζονται για τον άνθρωπο και τα δοκιµαζόµενα φάρµακα που προορίζονται για τον άνθρωπο [Άρθρα 1-17] [78] ΑΥΕθνΟικΥγΠρονΚοινΑσφ Υ6α/776/1993 Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τοµέα της κατάταξης ως προς τον τρόπο διαθέσεως των φαρµακευτικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, της επισήµανσης και του φύλλου οδηγιών αυτών καθώς και της διαφήµισής τους [Άρθρο 30] [79] Π.Δ. 142/1989 Οργανισµός Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων [Άρθρο 6] Β. Γεωργικά φάρµακα [80] Ν. 721/1977 Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρµάκων, ως και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων [Άρθρα 2, 5, 13, 32] Γ. Τρόφιµα [81] Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της Για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων XXIX

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί [Άρθρα 1-3] ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - Γενική νοµοθεσία για τα τρόφιµα [Άρθρο 4] ΤΜΗΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ [Άρθρα 5-8] ΤΜΗΜΑ 2 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ [Άρθρα 9-10] ΤΜΗΜΑ 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ [Άρθρα 11-13] ΤΜΗΜΑ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ [Άρθρα 14-21] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τροφίµων ΤΜΗΜΑ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ [Άρθρα 22-23] ΤΜΗΜΑ 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ [Άρθρα 24-28] ΤΜΗΜΑ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [Άρθρα 29-36] ΤΜΗΜΑ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ [Άρθρα 37-42] ΤΜΗΜΑ 5 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 43-45] ΤΜΗΜΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 46-49] ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης, διαχείριση κρίσεων και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ΤΜΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ [Άρθρα 50-52] ΤΜΗΜΑ 2 ΚATAΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ [Άρθρα 53-54] XXX

25 ΤΜΗΜΑ 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ [Άρθρα 55-57] ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - Διαδικασίες και τελικές διατάξεις ΤΜΗΜΑ 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ [Άρθρα 58-60] ΤΜΗΜΑ 2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 61-65] [82] Ν. 2741/1999 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων [Άρθρα 1-6 παρ. 1, 7-9] [83] Π.Δ. 223/2000 Οργανισµός του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αποστολή και βασική διάρθρωση του ΕΦΕΤ [Άρθρο 1] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Διάρθρωση και αρµοδιότητες Υπηρεσιών [Άρθρο 12] [84] ΑΥΕσΔηµΔιοικΑποκΟικΟικΑναπτΥγΚοιν ΑλληλεγγΑγρΑναπτΤροφ 052/ Συνεργασία του ΕΦΕΤ µε τις Δηµόσιες Αρχές και Υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένων των Αρχών Πρωτοβάθµιας και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου [Άρθρα 1, 7] [85] Ν. 4328/1929 Περί συστάσεως Γενικού Χηµείου του Κράτους [Άρθρο 6 παρ. 8] XXXI

26 [86] ΑΥΕθνΟικΑνάπτΔικ 487/2000 Υγιεινή των τροφίµων σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 93/43/ ΕΟΚ του Συµβουλίου [Άρθρα 1-13] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Γενικές απαιτήσεις για τους χώρους (εκτός όσων ορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ) ΙΙ. Ειδικές απαιτήσεις για τους χώρους παρασκευής, επεξεργασίας ή µεταποίησης τροφίµων (εξαιρουµένων των τραπεζαριών και των χώρων που ορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ) ΙΙΙ. Απαιτήσεις για κινητούς ή/και προσωρινούς χώρους (όπως σκηνές πανηγυριών, περίπτερα σε αγορές, οχήµατα πώλησης τροφίµων) για χώρους που χρησιµοποιούνται κυρίως ως ιδιωτικές κατοικίες, για χώρους που χρησιµοποιούνται περιστασιακά προς τροφοδοσία και για αυτόµατους πωλητές IV. Μεταφορά V. Απαιτήσεις εξοπλισµού VI. Απορρίµµατα τροφών VII. Παροχή νερού VIII. Ατοµική υγιεινή ΙΧ. Διατάξεις που εφαρµόζονται στα τρόφιµα Χ. Κατάρτιση [87] AΥ 1110/1987 Κωδικοποίηση και µεταγλώττιση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών µε σύστηµα κινητών φύλλων [Άρθρα 2-12α] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Οµάδες τροφίµων ειδικής διατροφής για τις οποίες έχουν θεσπισθεί ή θα θεσπισθούν ειδικές διατάξεις µέσω ειδικών οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Κατηγορίες συστατικών, για τα οποία η ένδειξη της κατηγορίας µπορεί να αντικαταστήσει εκείνη της ειδικής ονοµασίας XXXII

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - Κατηγορίες συστατικών που αναφέρονται υποχρεωτικά µε το όνοµα της κατηγορίας ακολουθούµενο από το ειδικό τους όνοµα ή τον αριθµό ΕΟΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - Αναγραφή των αρωµατικών υλών στον κατάλογο των συστατικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - Κατάλογος των τροφίµων των οποίων η επισήµανση πρέπει να περιλαµβάνει συµπληρωµατική υποχρεωτική ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Βιταµίνες και ανόργανα άλατα που µπορεί να αναφέρονται και Συνιστώµενη Ηµερήσια Παροχή (ΣΗΠ) [88] ΑΥΕθνΟικΥγΠρον Υ3Ε/5497/ Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/8/ΕΚ της Επιτροπής «σχετικά µε τα τρόφιµα, που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε δίαιτες µειωµένων θερµίδων για απώλεια βάρους» [Άρθρο 5] [89] ΑΥΕθνΟικΟικΥγΠρον Α2Ε/5478/ Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τοµέα των τροφίµων ειδικής διατροφής σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 89/398/ΕΟΚ και της Οδηγίας 96/84/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [Άρθρα 2, 7] [90] ΑΥΥγΠρον Υ46/10170/ Κυκλοφορία συµπληρωµάτων διατροφής [Άρθρα 1-11] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Πίνακας Συνιστωµένων Ηµερήσιων Δόσεων Βιταµινών, Μετάλλων και Ιχνοστοιχείων XXXIII

28 Δ. Νερό [91] ΚΑΥΕσΔηµΔιοικΑποκΕθνΟικΑναπτΠΕΧΩΔΕ ΥγΠρον Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της [Άρθρα 1-20] ΙΙ. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΩΝ [92] ΑΥΕθνΟικΑναπτ Ζ1-404/ Αναγραφή των τιµών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές - Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιµών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές (ΕΕ αριθµ. L 80της , σελ ) [Άρθρα 1-8] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ [93] Ν. 1792/1988 Κύρωση Σύµβασης Ρώµης για την προσχώρηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας στη σύµβαση για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές [Άρθρα πρώτο, 5] ΣΥΜΒΑΣΗ (84/297/ΕΟΚ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ XXXIV

29 ΠΡΟΟΙΜΙΟ [94] Κανονισµός Βρυξελλών 44/2001 Για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - Διεθνής δικαιοδοσία ΤΜΗΜΑ 4 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ [Άρθρα 15-17] [95] Π.Δ. 301/2002 Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 «περί των αγωγών παραλείψεως στον τοµέα της προστασίας των συµφερόντων των καταναλωτών» (ΕΕ αριθ. L 166 της , σελ ) και τροποποίηση του ν. 2251/1994 για την «προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α 191) [Άρθρα 1-4] XXXV

Πρόλογος Ι έκδοσης Πρόλογοι προηγουµένων εκδόσεων Α. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 1. Έµποροι Εµπορικές Πράξεις Ι. Β της 2/14 Μαΐου 1835 «Περί αρµοδιότητος των Εµποροδικείων» ΙΙ. Εµπορικός Νόµος. Άρθρα 17 Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Εισαγωγή... 63

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Εισαγωγή... 63 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογοι... 7 Λίγα λόγια για το βιβλίο... 13 Συντομογραφίες... 31 α/ Ελληνικές... 31 β/ Αλλοδαπές... 35 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 39 α/ Ελληνική... 39 β/ Ξενόγλωσση... 53 γ/ Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς Διαχείριση Κινδύνου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής «Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο παροχής τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002213204 2014-07-31

14PROC002213204 2014-07-31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988571, e-mail:th.papadopoulos@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Απριλίου 2004.

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Απριλίου 2004. 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 8. Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 8. Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... IX ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 8 Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών... 8 Α. Έννοια και ορισμός του δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 10-02-2014 Aρ.Πρωτ.: 3894 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 29-09-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 32403 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002908053 2015-07-13

15PROC002908053 2015-07-13 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πληροφορίες :Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 26-09-14 Aρ.Πρωτ.: 32388

Αθήνα: 26-09-14 Aρ.Πρωτ.: 32388 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-09-14 Aρ.Πρωτ.: 32388 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η Αθήνα: 12-11-12 Aρ.Πρωτ.: 26941 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΠΡΩΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΠΡΩΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : Γιαννιτσά: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος ιάγραµµα Περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VII XII Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 3 Χρονοδιάγραµµα ενεργειών για σύσταση A.E. 10 Πίνακας Α': ιαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 30-4-14 Aρ.Πρωτ.: 14059. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

Αθήνα: 30-4-14 Aρ.Πρωτ.: 14059. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 12-11-12 Aρ.Πρωτ.: 26933 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3595, 19/4/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3595, 19/4/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3595 της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με αρ. 5048 για την προμήθεια ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με αρ. 5048 για την προμήθεια ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με αρ. 5048 για την προμήθεια ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με αρ. 5048 για την προμήθεια ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002903574 2015-07-10

15PROC002903574 2015-07-10 15PROC002903574 2015-07-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 4 η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο».

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο». Αριθµ. ΥΓ3α/79602 Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/28/ΕΚ της 8ης Απριλίου 2005 «για τον καθορισµό αρχών και λεπτοµερών κατευθυντήριων γραµµών

Διαβάστε περισσότερα