ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ"

Transcript

1 ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απφ 7 έσο 37 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνπο: Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ Εαραξίαο Πηπεξίδεο Υαξάιακπνο Μαδαξάθεο Κσλζηαληίλνο Βαζηιφπνπινο

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΛΗΓΑ I. ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 3 II. ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΛΟΓΗΣΩΝ 5 III. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 7 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 8 ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 9 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 10 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 11 IV. ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΔΣΖΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ 1. ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΑΖ ΤΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ (ΕΖΜΗΔ) / ΚΔΡΓΖ ΑΠΟ ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟΜΔΗΧΔΗ ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ - ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΟΗ ΔΝΧΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ ΆΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΛΟΗΠΑ ΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΠΔΛΑΣΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΛΟΗΠΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΟΗΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΗΟΓΤΝΑΜΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΛΟΓΧ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΝΟΜΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ ΓΔΜΔΤΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ AΝΑΣΑΞΗΝΟΜΖΔΗ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ

3 ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. (ε «Δηαηξεία») παξνπζηάδεη ηελ Έθζεζή ηνπ γηα ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ βάζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δπηηεύγκαηα θαηά ηε ρξήζε 2014 Γηα ην Γίθηπν Καηαζηεκάησλ ΓΔΡΜΑΝΟ, ην 2014 ήηαλ αθφκε κηα ρξνληά φπνπ ε αιπζίδα παξέκεηλε ζηαζεξά θπξίαξρε ζηε ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ηνπο αλαγθψλ. Ο ζπλδπαζκφο πςειήο ηερλνγλσζίαο ζην ιηαληθφ εκπφξην κε ην κεγαιχηεξν ηειεπηθνηλσληαθφ Όκηιν ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (ΟΣΔ - COSMOTE), θαηάθεξε θαη απέθεξε ηζρπξά απνηειέζκαηα ζε φιεο ηηο ρψξεο δξαζηεξηνπνίεζεο, παξά ηηο αξλεηηθέο ζπγθπξίεο ηεο δηεζλνχο θαη εγρψξηαο αγνξάο. Ο θχθινο εξγαζηψλ θαηά ην 2014, έθηαζε ηα 329,6 εθαη. ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 9,7% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. H θεξδνθνξία EBITDA έθηαζε ηα 13,8 εθαη. θαη απμήζεθε θαηά 287,1%, θπξίσο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζην 2013 είρε ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα δηθαζηηθέο απνδεκηψζεηο. Σν πεξηζψξην θεξδνθνξίαο EBITDA margin, γηα ην έηνο 2014, απμήζεθε θαηά 3,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Οη επηδφζεηο ηεο Δηαηξείαο απνηεινχλ ηδηαίηεξε επηηπρία θαζψο επηηεχρζεθαλ ζε κία πεξίνδν δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έληνλνπ αληαγσληζκνχ θαη ζεκαληηθψλ πξνθιήζεσλ ζηνλ θιάδν. ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδεηαη ε εμέιημε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αξηζκνδεηθηψλ: 31/12/ /12/2013 Γεληθή ξεπζηφηεηα (Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο) 2,44 1,76 Ίδηα Κεθάιαηα / Δλεξγεηηθφ 0,68 0,56 Ίδηα Κεθάιαηα / Μεηνρηθφ Κεθάιαην 7,03 7,70 Λεηηνπξγηθά θέξδε / (δεκίεο) πξν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ (3.916) Δμέιημε δξαζηεξηνηήησλ Σν 2014 πάλσ απφ 20 εθαηνκκχξηα πειάηεο πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ζηα Καηαζηήκαηα ηνπ Γηθηχνπ, κε ηνπο επηζθέπηεο λα θπκαίλνληαη ζηα 30 εθαηνκκχξηα. χκθσλα κε έξεπλα ηεο Δηαηξείαο, ε αιπζίδα θαηαζηεκάησλ ΓΔΡΜΑΝΟ είλαη πξψηε ζε αλαγλσξηζηκφηεηα θαη πξψηε ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ ζαλ «αιπζίδα θαηαζηεκάησλ πνπ αζρνιείηαη κε ηειεπηθνηλσλίεο, θηλεηά ηειέθσλα ή πξντφληα πςειήο ηερλνινγίαο», ηφζν κεηαμχ ησλ θαηαζηεκάησλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, φζν θαη ησλ retailers ηερλνινγίαο. Πνιχ ζεκαληηθφ δε κέζα ζε κηα ρξνληά ζπλερηδφκελεο θξίζεο, ήηαλ ε ζεκαληηθή αλαβάζκηζε θαη ελδπλάκσζε ηεο εηθφλαο ηεο κάξθαο. Ζ πξσηηά ζηελ πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ ζπλδπάζηεθε κε πςειέο επηδφζεηο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνπνίεζεο: Οη λέεο ζπλδέζεηο ζπκβνιαίνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο μεπέξαζαλ ηηο , κε ην 18% λα απνηεινχλ ζπλδέζεηο θνξεηφηεηαο. ε επίπεδν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηνπ Γηθηχνπ ΓΔΡΜΑΝΟ ζηηο πσιήζεηο ηνπ ΟΣΔ κε ην κεξίδην ηεο Δηαηξείαο λα αλέξρεηαη ζην 26%, ελψ ζην ΟΣΔ TV, ην 2014 ην κεξίδην ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζε 31%. ηελ αγνξά ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, επηηεχρζεθε αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ smartphones πάλσ απφ ην 50%, ελψ ησλ 4G Smartphones αλέξρεηαη ζε 18% δηαζέηνληαο ηε κεγαιχηεξε πνηθηιία ζε 4G Smartphones, θεξδίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην ραξαθηεξηζκφ «No 1 πξννξηζκφο γηα Smartphones», δηαηεξψληαο πάληα ηε ζέζε ηνπ δηθηχνπ ΓΔΡΜΑΝΟ σο «Νν1 πξννξηζκφο γηα θηλεηά ηειέθσλα». ηελ αλεξρφκελε αγνξά ησλ Tablets ε Δηαηξεία ηνπνζεηήζεθε δπλακηθά θαη ην 2014 θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ ζην θιείζηκν ηνπ έηνπο λα έρεη επηηεπρζεί αχμεζε πσιήζεσλ ζε ηεκάρηα θαηά 100%, κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηεο αγνξάο, κε απνηέιεζκα ηελ απφθηεζε επηπιένλ κεξηδίνπ αγνξάο. Σα ςεθηαθά πξντφληα ήηαλ έλαο αθφκα ηνκέαο ζηνλ νπνίν επέλδπζε ε Δηαηξεία, εζηηάδνληαο θπξίσο ζε laptops, TV Sets, αμεζνπάξ θαη παηρληδνθνλζφιεο, κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηνπ δηθηχνπ ΓΔΡΜΑΝΟ σο ν ηδαληθφο πξννξηζκφο θαη γηα ηα ππφινηπα πξντφληα ηερλνινγίαο. ηελ αγνξά ησλ laptops, home θνλζνιψλ, επηηεχρζεθε αχμεζε κεξηδίνπ αγνξάο, ελψ θαη ζηα αμεζνπάξ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, φπνπ ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ΓΔΡΜΑΝΟ απνηειεί ην «No1 πξννξηζκφ», επηηεχρζεθε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. Δπηπιένλ θαη ζηελ αγνξά ηεο ζηαζεξήο ζπζθεπήο, νη πσιήζεηο δηαηεξήζεθαλ ζε πςειά επίπεδα, παξακέλνληαο έηζη γηα κία αθφκα ρξνληά ν «Νν 1 πξννξηζκφο» γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Σέινο, ε έληαμε ηεο θαηεγνξίαο ησλ ηειενξάζεσλ ελδπλάκσζε ηελ εηθφλα ηνπ one stop shop πξνζθέξνληαο επηπιένλ θεξδνθνξία ζηελ Δηαηξεία. 3

4 ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Σέινο, ε ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηεο κάξθαο κέζσ ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο θαη δεκηνπξγνχλ πηζηνχο πειάηεο παξέκεηλε έλαο ζηξαηεγηθφο ππιψλαο. Πεξηζζφηεξνη απφ 40 % ησλ θαηαλαισηψλ εκπηζηεχηεθαλ ην ηκήκα service ζπζθεπψλ ηνπ δηθηχνπ πνπ κε δηαθνξά δηαηεξεί εγεηηθφ κεξίδην ζηελ αγνξά σο ν «Νν 1 πξννξηζκφο γηα service θηλεηνχ». Πεξηζζφηεξνη απφ πειάηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ππεξεζία G-ticketing γηα λα πξνκεζεπηνχλ ηα εηζηηήξηά ηνπο θαη πάλσ απφ πειάηεο εμππεξεηήζεθαλ πξαγκαηνπνηψληαο ςεθηαθέο εθηππψζεηο. Δπηπιένλ, ιαλζαξίζηεθε ε ππεξεζία G Tattoo, δίλνληαο έλαλ αθφκα ιφγν ζηνπο θαηαλαισηέο λα επηζθεθζνχλ ηα θαηαζηήκαηα ΓΔΡΜΑΝΟ. Σέινο ζεκαληηθή ήηαλ ε αχμεζε ησλ επηζθεπηψλ ζην site φπνπ κέζα ζην 2014 έθηαζαλ ζηνπο απφ ην Μεξηζκαηηθή πνιηηηθή Σν Γ.. ηεο Δηαηξείαο ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ 2014 θαη δεδνκέλνπ φηη ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο επέθηαζε, ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ θαη ηηο θεθαιαηνπρηθέο ηεο αλάγθεο, ζα πξνηείλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2014, θαζψο ε Δηαηξεία ζεκείσζε δεκηέο. Υξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία Οη ζηφρνη θαη νη πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαζψο θαη ε έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, ζηνπο θηλδχλνπο απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ επηηνθίσλ, ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο αλαιχνληαη ζηε εκείσζε 23 ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Πξννπηηθέο γηα ην 2015 Σν 2015 αλακέλεηαη λα είλαη γεκάην πξνθιήζεηο ηφζν ηεο ιφγσ ζπλερηδφκελεο θξίζεο ζην θαηαλαισηηθφ θιίκα θαη ην ιηαλεκπφξην, αιιά θαη ηεο δπλακηθήο επαλαηνπνζέηεζεο ηεο Δηαηξείαο ζην πεδίν ηεο ηερλνινγίαο. ηφρνο παξακέλεη ε δηαηήξεζε ηνπ Γηθηχνπ σο one stop shop επηθνηλσλίαο & ηερλνινγίαο, κε εζηίαζε ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο γθάκαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο κέζα ζην θαηάζηεκα, ηελ παξνρή δπλακηθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο. Δηδηθά ζε κία πεξίνδν πνπ ε ζρέζε ησλ θαηαλαισηψλ κε ηελ ηερλνινγία είλαη πην έληνλε θαη δηάρπηε, φια ηα παξαπάλσ ζα εληζρχζνπλ ηελ εηθφλα ηεο επσλπκίαο ΓΔΡΜΑΝΟ θαη παξάιιεια ζα ζπληειέζνπλ ζηελ πξνζθνξά νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ ζηνπο πειάηεο θαη ηειηθά ζηελ απφθηεζε λέσλ ζπλδξνκεηψλ γηα ηνλ Όκηιν ΟΣΔ - COSMOTE. Με λέα εκπνξηθή πνιηηηθή, ην Γίθηπν Καηαζηεκάησλ ΓΔΡΜΑΝΟ ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ COSMOTE. ηηο ζεηηθέο πξνβιέςεηο ζπληεινχλ θαη νη επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηνπ Οκίινπ OTE - COSMOTE, φπσο ην OTE TV, VDSL θαη ην 4G. ηφρνο είλαη ε Δηαηξεία λα ζπλερίζεη λα απνηειεί ηνλ θχξην κνριφ αλάπηπμεο ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ - COSMOTE ζε φιεο ηηο αγνξέο, νδεγψληαο ζε εληζρπκέλα κεξίδηα αγνξάο θαη ζε βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πειαηεηαθήο βάζεο. Μαθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο Σν καθξννηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα έρεη γίλεη πην επκεηάβιεην θαη απηφ είλαη πηζαλφ λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, ζηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηεο θαη ζηηο πξννπηηθέο ηεο. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά δηαξθψο ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ πηζαλή επίπησζή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη εγθαίξσο αλαιακβάλνληαη ελέξγεηεο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηπρφλ επηπηψζεσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Άγηνο ηέθαλνο, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 Ο Πξφεδξνο Γ.. Εαραξίαο Πηπεξίδεο 4

5 ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΒΔΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ» Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΒΔΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2014, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. ΠΡΑΙΓΟΤΩΣΕΡΥΑΟΤΚΟΤΠΕΡ Ανώνσμη Ελεγκηική Εηαιρεία, Λεωθ. Κηθιζίας 268, Υαλάνδρι Σ: , Φ: , Λεωθ. Κηθιζίας 260 & Κόδροσ, Υαλάνδρι, Σ: , Φ: Εθνικής Ανηίζηαζης 17, Θεζζαλονίκη, Σ: , Φ:

6 ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ Γνώμη Κατϊ τη γνώμη μασ, οι ςυνημμϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ παρουςιϊζουν εύλογα, από κϊθε ουςιώδη ϊποψη, την οικονομικό θϋςη τησ «ΓΕΡΜΑΝΟ ΑΒΕΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» κατϊ την 31 η Δεκεμβρύου 2014 και τη χρηματοοικονομικό τησ επύδοςη και τισ ταμειακϋσ τησ ροϋσ για τη χρόςη που ϋληξε την ημερομηνύα αυτό ςύμφωνα με τα Διεθνό Πρότυπα Χρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ, όπωσ αυτϊ ϋχουν υιοθετηθεύ από την Ευρωπαώκό Ένωςη. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιςτικών Θεμάτων Επαληθεύςαμε τη ςυμφωνύα και την αντιςτούχηςη του περιεχομϋνου τησ Έκθεςησ Διαχεύριςησ του Διοικητικού υμβουλύου με τισ ςυνημμϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ, ςτα πλαύςια των οριζόμενων από τα ϊρθρα 43α και 37 του κωδ.ν. 2190/1920. Αζήλα, 31 Μαξηίνπ 2015 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ΠξατζγνπσηεξρανποΚνχπεξο Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία Λεσθ. Κεθηζίαο Υαιάλδξη Μάξηνο Φάιηεο ΑΜ ΟΔΛ 113 Αξ Μ ΟΔΛ: ΠΡΑΙΓΟΤΩΣΕΡΥΑΟΤΚΟΤΠΕΡ Ανώνσμη Ελεγκηική Εηαιρεία, Λεωθ. Κηθιζίας 268, Υαλάνδρι Σ: , Φ: , Λεωθ. Κηθιζίας 260 & Κόδροσ, Υαλάνδρι, Σ: , Φ: Εθνικής Ανηίζηαζης 17, Θεζζαλονίκη, Σ: , Φ:

7 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ Κ Α Σ Α Σ Α Ζ Α Π Ο Σ Δ Λ Δ Μ Α Σ Ω Ν (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) εκεηώζεηο Έζνδα πψιεζεο εκπνξεπκάησλ Έζνδα ππεξεζηψλ ύλνιν εζόδσλ από εκπνξεύκαηα θαη ππεξεζίεο Λνηπά έζνδα ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα Λεηηνπξγηθά έμνδα Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 12 (3.000) (2.500) Απνδνρέο πξνζσπηθνχ (9.713) (10.254) Έμνδα εκπνξηθψλ πξνκεζεηψλ (75.029) (79.289) Κφζηνο εκπνξεπκάησλ ( ) ( ) Έμνδα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ (1.402) (1.387) Έμνδα πξνψζεζεο (22.803) (21.760) Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα, εθ ησλ νπνίσλ: (18.791) (32.329) Ενοίκια, μιζθώζειρ και κόζηορ εγκαηαζηάζεων (3.955) (4.458) Αμοιβέρ και ςπηπεζίερ ηπίηων (9.351) (22.143) Λοιποί θόποι και ηέλη πςθμιζηικών απσών (572) (528) Λοιπά λειηοςπγικά έξοδα ( 4.913) (5.200) ύλνιν ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ πξηλ από απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο ( ) ( ) Λεηηνπξγηθά θέξδε πξηλ από ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο Απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο 7,8 (6.234) (7.493) Λεηηνπξγηθά θέξδε / (δεκίεο) πξηλ από ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (3.916) Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Υξεσζηηθνί ηφθνη (69) (56) Πηζησηηθνί ηφθνη πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, θαζαξέο 2 - Κέξδε / (δεκίεο) απφ ζπκκεηνρέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνκεηψζεηο 5 (26.191) ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ (22.617) Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (15.003) Φφξνο εηζνδήκαηνο 6 (4.752) (20.958) (Εεκίεο) ρξήζεο κεηά από θόξνπο (19.755) (2.667) Οι επιςυναπτόμενεσ ημειώςεισ που παρατίθενται ςτισ ςελίδεσ αποτελούν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων. 7

8 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ Κ Α Σ Α Σ Α Ζ Τ Ν Ο Λ Η Κ Ο Τ Δ Η Ο Γ Ζ Μ Α Σ Ο (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) εκεηώζεηο Εεκίεο ρξήζεο (19.755) (2.667) Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ηνηρεία πνπ δε ζα ηαμηλνκεζνύλ κεηαγελέζηεξα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ: Αλαινγηζηηθέο δεκίεο 19 (190) (225) Αλαβαιιφκελνη θφξνη επί ησλ αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ ύλνιν ζηνηρείσλ πνπ δε ζα ηαμηλνκεζνύλ κεηαγελέζηεξα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ (143) (167) ηνηρεία πνπ ελδέρεηαη λα ηαμηλνκεζνύλ κεηαγελέζηεξα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ Αλαπξνζαξκνγή εχινγεο αμίαο δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ - (138) Αλαγλψξηζε αλαπξνζαξκνγήο εχινγεο αμίαο δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηα απνηειέζκαηα Αλαβαιιφκελνη θφξνη επί ηεο αλαγλψξηζεο ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο εχινγεο αμίαο ζηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 6 (266) 36 ύλνιν ζηνηρείσλ πνπ ελδέρεηαη λα ηαμηλνκεζνύλ κεηαγελέζηεξα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ (102) Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα / (δεκίεο) ρξήζεο 881 (269) πγθεληξσηηθέο ζπλνιηθέο δεκίεο ρξήζεο (18.874) (2.936) Οι επιςυναπτόμενεσ ημειώςεισ που παρατίθενται ςτισ ςελίδεσ αποτελούν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων. 8

9 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ Κ Α Σ Α Σ Α Ζ Υ Ρ Ζ Μ Α Σ Ο Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Ζ Θ Δ Ζ (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δλζψκαηα πάγηα εκεηώζεηο Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πκκεηνρέο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα Πειάηεο Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Ίδηα θεθάιαηα Μεηνρηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ Λνηπά απνζεκαηηθά 17.4 (286) (1.167) Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο Φφξνο εηζνδήκαηνο Μεξίζκαηα πιεξσηέα Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ Οι επιςυναπτόμενεσ ημειώςεισ που παρατίθενται ςτισ ςελίδεσ αποτελούν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων. 9

10 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ Κ Α Σ Α Σ Α Ζ Μ Δ Σ Α Β Ο Λ Ω Ν Η Γ Η Ω Ν Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ω Ν (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Μεηνρηθό θεθάιαην Απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην Σαθηηθό απνζεκαηηθό Λνηπά απνζεκαηηθά Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ (898) Εεκίεο ρξήζεο (2.667) (2.667) Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα / (δεκίεο) (269) - (269) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα / (δεκίεο) (269) (2.667) (2.936) Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ Γηαλνκή κεξίζκαηνο (64.949) (64.949) Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ (1.167) Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ (1.167) Εεκίεο ρξήζεο (19.755) (19.755) Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα / (δεκίεο) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα / (δεκίεο) (19.755) (18.874) Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (εκείσζε 17) - (945) (945) Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ (286) Οι επιςυναπτόμενεσ ημειώςεισ που παρατίθενται ςτισ ςελίδεσ αποτελούν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων. 10

11 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ Κ Α Σ Α Σ Α Ζ Σ Α Μ Δ Η Α Κ Ω Ν Ρ Ο Ω Ν (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Εεκίεο) / θέξδε πξν θόξσλ εκεηώζεηο 2014 (15.003) Πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ Κέξδε απφ πψιεζε ζπγαηξηθήο - (16.215) Εεκίεο απφ ζπκκεηνρέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - Απνκεηψζεηο Πηζησηηθνί ηφθνη (3.641) (6.048) Υξεσζηηθνί ηφθνη Πξφβιεςε απνκείσζεο απνζεκάησλ Πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο: Αχμεζε απνζεκάησλ (869) (867) (Αχμεζε) / Μείσζε απαηηήζεσλ (5.161) Αχμεζε ππνρξεψζεσλ Πιένλ / (κείνλ): Καηαβνιέο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 19 (113) (79) Φφξνη εηζνδήκαηνο θαηαβιεζέληεο (23.175) (2.128) Καζαξέο (εθξνέο) / εηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (6.309) Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξέο θαη πσιήζεηο ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (5.208) (2.322) Αγνξέο θαη πσιήζεηο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (301) (350) Απφθηεζε ζπκκεηνρήο 9 (16) - Πψιεζε ζπκκεηνρήο Δπελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα / νκφινγα 15 ( ) ( ) Δηζπξάμεηο απφ επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα / νκφινγα Πηζησηηθνί ηφθνη εηζπξαρζέληεο Υξεσζηηθνί ηφθνη πιεξσζέληεο (51) (56) Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (64.949) - Καζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (64.949) - Καζαξή (κείσζε) / αύμεζε ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθώλ ηζνδπλάκσλ (66.218) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο Οι επιςυναπτόμενεσ ημειώςεισ που παρατίθενται ςτισ ςελίδεσ αποτελούν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων. 11

12 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΣΖΗΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ 1. ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ζ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. (εθεμήο αλαθεξφκελε σο «Δηαηξεία») ηδξχζεθε ην 1989 ζηελ Αζήλα θαη ε έδξα ηεο βξίζθεηαη ζηνλ Άγην ηέθαλν Αηηηθήο. Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο, αλέξρεηαη ζε 90 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ίδξπζήο ηεο, κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο δηάξθεηαο κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο. Ζ Δηαηξεία είλαη εγγεγξακκέλε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.) κε αξηζκφ Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ε αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πάζεο θχζεσο ππεξεζηψλ θηλεηήο θαη ζηαζεξήο επηθνηλσλίαο, ππεξεζηψλ Ηnternet, φπσο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, αιιειεπηδξαζηηθνχ δηαιφγνπ (IRC), κεηαθνξάο αξρείσλ (FTR), πξφζβαζε ζε θαηαλεκεκέλεο βάζεο πιεξνθνξηψλ. Ζ Δηαηξεία δελ ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, θαζψο ε Δηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο ελνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. πνπ δεκνζηεχεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (α) ηεο ΟΣΔ Α.Δ., (έδξα Μαξνχζη Αηηηθήο Λεσθ. Κεθηζίαο 99 κε αξηζκφ Γ.Δ.ΜΖ θαη (β) ηεο Deutsche Telekom AG (έδξα ζηε Βφλλε Γεξκαλίαο). Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2014, εγθξίζεθαλ γηα έθδνζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 24 Φεβξνπαξίνπ 2015, ελψ ηεινχλ ππφ ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 2. ΒΑΖ ΤΝΣΑΞΖ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ θαη ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Σα πνζά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απεηθνλίδνληαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ ξεηά αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 2.1 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε παξαδνρψλ απφ πιεπξάο ηεο Γηνίθεζεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηηο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ρξεψζεσλ, ησλ εζφδσλ, ησλ δαπαλψλ θαη ησλ γλσζηνπνηήζεσλ γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ Γηνίθεζε ζε ζπλερή βάζε αμηνινγεί ηηο εθηηκήζεηο θαη ηηο παξαδνρέο απηέο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο εθθξεκείο λνκηθέο ππνζέζεηο, ηελ πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, ηελ σθέιηκε δσή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηελ απνκείσζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαη ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηελ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο απηέο βαζίδνληαη ζηελ ππάξρνπζα εκπεηξία θαη ζε δηάθνξνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη εχινγνη. Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο απηέο είλαη ε βάζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκεο απφ άιιεο πεγέο. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο θάησ απφ δηαθνξεηηθέο παξαδνρέο ή ζπλζήθεο. Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ αθνξνχλ ζε κειινληηθέο θαη άιιεο θχξηεο πεγέο αβεβαηφηεηαο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ κέζα ζηελ επφκελε ρξήζε, έρνπλ σο εμήο: Απνκείσζε ζπκκεηνρώλ Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί αλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ ζπκκεηνρψλ ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε. Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη λα εθηηκεζεί ε αμία ρξήζεο θάζε κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Ζ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεο απαηηεί ε Δηαηξεία λα εθηηκήζεη ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη λα επηιέμεη ην θαηάιιειν επηηφθην πξνεμφθιεζεο, κε βάζε ην νπνίν ζα θαζνξηζηεί ε παξνχζα αμία ησλ αλσηέξσ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Δπηπιένλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν απνκείσζεο πεξηιακβάλνληαη ζηε εκείσζε 9. 12

13 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΣΖΗΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ Πξόβιεςε γηα θόξν εηζνδήκαηνο Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην Γ.Λ.Π. 12 «Φφξνη Δηζνδήκαηνο» αθνξά ζηα πνζά ησλ θφξσλ πνπ αλακέλεηαη λα θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξφβιεςε γηα ηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη πξαγκαηηθνί θφξνη εηζνδήκαηνο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο, εμαηηίαο κειινληηθψλ αιιαγψλ ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, ή απξφβιεπησλ επηπηψζεσλ απφ ηνλ ηειηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο θάζε ρξήζεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Απηέο νη αιιαγέο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηειηθνί πξφζζεηνη θφξνη πνπ πξνθχπηνπλ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηα πνζά πνπ αξρηθά είραλ θαηαρσξεζεί, νη δηαθνξέο απηέο ζα επεξεάζνπλ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, ζηε ρξήζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ. Δπηπιένλ ιεπηνκέξεηεο πεξηιακβάλνληαη ζηε εκείσζε 6. Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο βάζεο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαη αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ ζηηο πεξηφδνπο πνπ νη δηαθνξέο απηέο αλακέλεηαη λα απαιεηθζνχλ. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκίεο, ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξρεη δηαζέζηκν θνξνινγεηέν εηζφδεκα ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαληη ησλ εθπηπηφκελσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη ησλ κεηαθεξφκελσλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ. Ζ Δηαηξεία ιακβάλεη ππφςε ηελ χπαξμε κειινληηθνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη αθνινπζεί κία ζπλερή ζπληεξεηηθή ζηξαηεγηθή θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αλάθηεζεο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ. Οη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο, απαηηνχλ απφ ηε Γηνίθεζε λα θάλεη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ κειινληηθψλ γεγνλφησλ, φπσο ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ αλακελφκελνπ κειινληηθνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη ηηο δηαζέζηκεο δπλαηφηεηεο θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δπηπιένλ ιεπηνκέξεηεο πεξηιακβάλνληαη ζηε εκείσζε 6. Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο Ζ Δηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη κηα πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη επαξθψο ηε δεκία πνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα θαη πξνέξρεηαη απφ απηέο ηηο απαηηήζεηο. Οη απαηηήζεηο εμεηάδνληαη θαη εθηηκψληαη γηα ηνλ θαζέλα μερσξηζηά. Ζ ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε αλαπξνζαξκφδεηαη κε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθάζηνηε ρξήζεο. Σπρφλ δηαγξαθέο απαηηήζεσλ απφ εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο. Δπηπιένλ ιεπηνκέξεηεο πεξηιακβάλνληαη ζηε εκείσζε 12. Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία Οη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ππνινγίδνληαη ζηελ πξνεμνθιεκέλε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ απνδεκηψζεσλ πνπ ζα έρνπλ θαηαζηεί δεδνπιεπκέλεο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. Οη ππνρξεψζεηο γηα ηηο παξνρέο απηέο ππνινγίδνληαη ζηε βάζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη αλαινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ απαηηνχλ απφ ηε Γηνίθεζε λα θάλεη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηα επηηφθηα πξνεμφθιεζεο, ηα πνζνζηά απμήζεσλ ησλ κηζζψλ, ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο θαη αληθαλφηεηαο, ηηο ειηθίεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ινηπνχο παξάγνληεο. Οη κεηαβνιέο ζε απηέο ηηο βαζηθέο παξαδνρέο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ππνρξέσζε θαη ζηα ζρεηηθά έμνδα θάζε πεξηφδνπ. Σν θαζαξφ θφζηνο ηεο πεξηφδνπ απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ θαηέζηεζαλ δεδνπιεπκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηνλ εθηνθηζκφ ηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο, ην θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαη αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο. Ζ απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία δε ρξεκαηνδνηείηαη. Λφγσ ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, απηέο νη ππνζέζεηο ππφθεηληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο. Δπηπιένλ ιεπηνκέξεηεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκείσζε 19. Δθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Ζ Δηαηξεία νθείιεη λα εθηηκήζεη ηελ σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαζψο θαη ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη είηε κέζσ απφθηεζήο ηνπο είηε κέζσ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ. Οη εθηηκήζεηο απηέο επαλεμεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε ιακβάλνληαο ππφςε λέα δεδνκέλα θαη ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο Ζ Δηαηξεία εκπιέθεηαη ζε δηάθνξεο αληηδηθίεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο. Ζ Δηαηξεία επαλεμεηάδεη ηελ θαηάζηαζε θάζε ζεκαληηθήο ππφζεζεο ζε πεξηνδηθή βάζε θαη αμηνινγεί ηνλ πηζαλφ θίλδπλν, βαζηδφκελε ελ κέξεη ζηελ άπνςε ησλ λνκηθψλ ππεξεζηψλ. Δάλ ε ελδερφκελε δεκία απφ νπνηεζδήπνηε αληηδηθίεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο ζεσξείηαη πηζαλή θαη ην πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, ε Δηαηξεία αλαγλσξίδεη κία ππνρξέσζε γηα ηελ εθηηκψκελε δεκία. Σφζν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο φζν θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλ ν θίλδπλνο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, απαηηείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο. Όηαλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο, ε Δηαηξεία επαλεμεηάδεη ηελ πηζαλή ππνρξέσζε ζρεηηθά κε εθθξεκείο αληηδηθίεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο θαη πηζαλφλ λα αλαζεσξεζνχλ νη εθηηκήζεηο γηα ηελ πηζαλφηεηα ελφο δπζκελνχο απνηειέζκαηνο θαη ε ζρεηηθή εθηίκεζε ηεο πηζαλήο δεκίαο. Σέηνηεο αλαζεσξήζεηο ζηηο εθηηκήζεηο ηεο πηζαλήο ππνρξέσζεο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. 13

14 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΣΖΗΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ Απνκείσζε ελζσκάησλ παγίσλ Ο πξνζδηνξηζκφο απνκείσζεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ πνπ αθνξνχλ, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε απηέο, ζηελ αηηία, ζην ρξφλν θαη ζην πνζφ ηεο απνκείσζεο. Ζ απνκείσζε βαζίδεηαη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ παξαγφλησλ, φπσο ζηηο αιιαγέο ησλ ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ, ζηηο πξνζδνθίεο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο ηειεπηθνηλσληψλ, ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ, ζηηο κεηαβνιέο ζηε κειινληηθή δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο, ζηελ ηερλνινγηθή απαμίσζε, ζηε δηαθνπή παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζην ηξέρνλ θφζηνο αληηθαηάζηαζεο, ζηα θαηαβιεζέληα πνζά γηα ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο θαη ζε άιιεο κεηαβνιέο ζπλζεθψλ πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη απνκείσζε. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ζπλήζσο πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ελδείμεσλ απνκείσζεο, φπσο θαη ε εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ εχινγσλ αμηψλ ησλ παγίσλ (ή νκάδσλ παγίσλ) απαηηνχλ απφ ηε δηνίθεζε λα θάλεη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελδείμεσλ απνκείσζεο, ηηο αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο, ηα επηηφθηα πξνεμφθιεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ, ηηο σθέιηκεο δσέο θαη ηηο ππνιεηκκαηηθέο αμίεο ησλ παγίσλ. 2.2 Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή ζε κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ην ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο. ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο» Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28. ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην ΓΛΠ κεηέθεξε ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο» θαη ηνπ ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ζηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» Σν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ κεηαγελέζηεξα ηεο 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ Δηαηξεία δηεξεπλά ηελ επίδξαζε ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 9 θαη ΓΠΥΑ 7 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηε ή κεηά ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2018) Σν ΓΠΥΑ 9 αληηθαζηζηά ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΛΠ 39 πνπ αθνξνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο έλα κνληέιν αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ ην νπνίν αληηθαζηζηά ην κνληέιν ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα. Δπίζεο, θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρσλ κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 14

15 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΣΖΗΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβόιαηα κε Πειάηεο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηε ή κεηά ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2017) θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα παξέρεη έλα εληαίν, θαηαλνεηφ κνληέιν αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ απφ φια ηα ζπκβφιαηα κε πειάηεο ψζηε λα βειηηψζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη δηαθνξεηηθψλ θεθαιαηαγνξψλ. Πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ επηκέηξεζε ησλ εζφδσλ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο. Ζ βαζηθή αξρή είλαη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίζεη ηα έζνδα κε ηξφπν πνπ λα απεηθνλίδεη ηε κεηαβίβαζε ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ζην πνζφ ην νπνίν αλακέλεη λα δηθαηνχηαη ζε αληάιιαγκα γηα απηά ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηε ή κεηά ηε 17 Ηνπλίνπ 2014) Απηή ε δηεξκελεία νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κίαο ππνρξέσζεο πιεξσκήο εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ηελ θπβέξλεζε θαη δελ είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο. Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη πσο ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο βάζε ηνπ νπνίνπ ζα έπξεπε λα ζρεκαηηζηεί ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο (έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 37) είλαη ε ελέξγεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία ε νπνία πξνθαιεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ππνρξέσζεο αξγφηεξα απφ φηη ηζρχεη ζήκεξα, εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε εηζθνξέο νη νπνίεο επηβάιινληαη σο απνηέιεζκα ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηε ή κεηά ηε 1 Ηνπιίνπ 2014) Ζ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη απινπνηνχλ ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ παξέρεηαη ε εξγαζία, γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζε ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ κηζζνχ. ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Σξνπνπνηήζεηο) «Γηεπθξίληζε ησλ Δπηηξεπηώλ Μεζόδσλ Απόζβεζεο θαη Απνκείσζεο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηε ή κεηά ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη ε ρξήζε κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη θαηάιιειε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη επίζεο δηεπθξηλίδεη πσο ηα έζνδα δε ζεσξνχληαη θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηε ή κεηά ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο πξνθεηκέλνπ λα ινγηζηηθνπνηήζνπλ ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο ζηηο εηαηξηθέο ηνπο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη επίζεο μεθαζαξίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 10 θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) «Πώιεζε ή εηζθνξά πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ελόο επελδπηή θαη κίαο ζπγγελνύο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηε ή κεηά ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπζεηνχλ κία αζπλέπεηα κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 10 θαη ηνπ ΓΛΠ 28 ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε ή εηζθνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ελφο επελδπηή θαη κίαο ζπγγελνχο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο. Ζ βαζηθή ζπλέπεηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη πσο αλαγλσξίδεηαη νιφθιεξν ην θέξδνο ή ε δεκηά κίαο ζπλαιιαγήο πνπ πεξηιακβάλεη κία δξαζηεξηφηεηα (είηε κε ηε κνξθή κίαο ζπγαηξηθήο είηε φρη). Μεξηθφ θέξδνο ή δεκηά αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ απνηεινχλ κία δξαζηεξηφηεηα, αθφκα θαη αλ απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ηε κνξθή κίαο ζπγαηξηθήο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνηήζεηο) Γλσζηνπνηήζεηο (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηε ή κεηά ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΛΠ 1 ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο, ηελ παξνπζίαζε ησλ κεξηθψλ αζξνηζκάησλ, ηε δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2012 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2015) Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ηεο «πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο» θαη νξίδεη δηαθξηηά ηνλ «φξν απφδνζεο» θαη ηνλ «φξν ππεξεζίαο». 15

16 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΣΖΗΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα ελδερφκελν ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή σο ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζε ησλ νξηζκψλ ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε». Δπίζεο δηεπθξηλίδεη πσο θάζε ελδερφκελν ηίκεκα, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ, πνπ δελ είλαη ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο, επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε. ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» θαη ΓΛΠ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» Καη ηα δχν πξφηππα ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ε πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο. ΓΛΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηε κεηξηθή εηαηξεία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2013 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηε ή κεηά ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2015) Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ην ΓΠΥΑ 3 δελ έρεη εθαξκνγή ζηε ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ νπνηαζδήπνηε απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο βάζε ηνπ ΓΠΥΑ 11, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο. ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε εμαίξεζε πνπ παξέρεη ην ΓΠΥΑ 13 έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνιαίσλ) εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39/ΓΠΥΑ 9. Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2014 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηε ή κεηά ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 5 «Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο φηαλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή νκάδα ζηνηρείσλ) αλαηαμηλνκείηαη απφ «δηαθξαηνχκελν πξνο πψιεζε» ζε «δηαθξαηνχκελν πξνο δηαλνκή», ή ην αληίζεην, απηφ δελ απνηειεί αιιαγή ζην ζρέδην γηα πψιεζε ή δηαλνκή θαη δελ πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη ζαλ αιιαγή. ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» Ζ ηξνπνπνίεζε πξνζζέηεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα πξνζδηνξίζεη εάλ νη φξνη κίαο ζπκθσλίαο γηα εμππεξέηεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί ζπληζηνχλ ζπλερηδφκελε αλάκεημε θαη δηεπθξηλίδεη πσο νη επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη βάζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ» δελ απαηηνχληαη γηα φιεο ηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, εθηφο εάλ έηζη νξίδεηαη απφ ην ΓΛΠ 34. ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο, φηαλ πξνζδηνξίδεηαη ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο γηα ηηο ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, ην ζεκαληηθφ είλαη ην λφκηζκα ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη φρη ε ρψξα ζηελ νπνία απηέο πξνθχπηνπλ. ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηεο «πιεξνθφξεζεο πνπ γλσζηνπνηείηαη νπνπδήπνηε αιινχ ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφηππν. 16

17 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΣΖΗΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ 3. ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη νη αθφινπζεο: 3.1 πκκεηνρέο Θπγαηξηθέο Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο, κεησκέλν κε ηελ ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ. Πώιεζε Θπγαηξηθώλ Όηαλ ε Δηαηξεία δηαζέηεη ή παχεη λα έρεη ηνλ έιεγρν ζηε ζπγαηξηθή, απηή επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο δηάζεζεο ή φηαλ ν έιεγρνο ράλεηαη, κε ηελ αιιαγή ζηε ινγηζηηθή αμία λα αλαγλσξίδεηαη σο θέξδνο ή δεκία. Ζ εχινγε αμία είλαη ε αξρηθή ινγηζηηθή αμία γηα ζθνπνχο κειινληηθήο αλαγλψξηζεο σο ζπγγελνχο ή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Δπηπιένλ, ηα πνζά πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζηεί ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε ζρέζε κε ηεv ελ ιφγσ ζπγαηξηθή κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. πγγελείο Δηαηξείεο Οη ζπγγελείο εηαηξείεο είλαη εθείλεο ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή, αιιά φρη έιεγρν επί ηεο νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπο θαη ζπλήζσο θαηέρεηαη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κεηαμχ 20% θαη 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο αζθείηαη ζεκαληηθή επηξξνή απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο, κεηνχκελν κε ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ. 3.2 Μεηαηξνπή Ξέλσλ Ννκηζκάησλ Ζ Δηαηξεία ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία ζε Δπξψ (λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο). πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη λνκηζκαηηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία. Σα θέξδε ή νη δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Σα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαη απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο πνπ απνθηήζεθαλ. Σα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαη απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο πξνζδηνξηζκνχ ησλ εχινγσλ αμηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή νη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ή απεπζείαο ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζηνηρείνπ. 3.3 Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη κεκνλσκέλα αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο. Μεηαγελέζηεξα, θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο. Όια ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή θαη απνζβέλνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα απηήο. Ζ δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εμεηάδεηαη ζε εηήζηα βάζε, θαη ηπρφλ πξνζαξκνγέο δελ αλαγλσξίδνληαη αλαδξνκηθά. Ζ θχξηα θαηεγνξία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ινγηζκηθφ. Ζ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο είλαη κεηαμχ 3 θαη 10 εηψλ. 3.4 Δλζώκαηα Πάγηα Σα ελζψκαηα πάγηα απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεο, κεησκέλα κε ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ ιακβάλνληαη, απμεκέλα κε ηφθνπο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ θαη κεησκέλα κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ απνκεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο. Σα έξγα ππφ θαηαζθεπή πεξηιακβάλνληαη ζηα ελζψκαηα πάγηα θαη ε απφζβεζε ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ ελζψκαησλ παγίσλ αξρίδεη φηαλ απηά είλαη δηαζέζηκα γηα ρξήζε. Ζ παξνχζα αμία ηνπ αλακελφκελνπ θφζηνπο γηα ηελ απφζπξζε ελφο παγίνπ ζηνηρείνπ θεθαιαηνπνηείηαη σο κέξνο ηεο αμίαο ηνπ παγίνπ απηνχ ζην βαζκφ πνπ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζήο ηνπ θαη απνζβέλεηαη αλάινγα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ εμνδνπνηείηαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ. Σν θφζηνο θηήζεο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πνπ πσινχληαη ή απνζχξνληαη, κεηαθέξνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο ή ηεο απφζπξζεο θαη νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκία πνπ πξνθχπηεη θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 17

18 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΣΖΗΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ινγίδνληαη ζπζηεκαηηθά κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο, ζηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, ε νπνία επαλεμεηάδεηαη ζε πεξηνδηθή βάζε. Ζ εθηηκψκελε σθέιηκε δσή θαη νη ζπληειεζηέο απφζβεζεο έρνπλ σο εμήο: Δθηηκώκελε σθέιηκε πληειεζηέο απόζβεζεο δσή Κηίξηα 2,0%-20,0% 5-50 έηε Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 6,7%-100,0% 1-15 έηε Μεηαθνξηθά κέζα 10,0%-14,3% 7-10 έηε Έπηπια θαη εμαξηήκαηα 8,3%-33,3% 3-12 έηε 3.5 Απνκείσζε Αμίαο Με Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο εμεηάδνληαη γηα απνκείσζε φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο δελ είλαη αλαθηήζηκεο. ηελ πεξίπησζε απηή πξνζδηνξίδεηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη αλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ ην εθηηκψκελν αλαθηήζηκν πνζφ, αλαγλσξίδεηαη δεκία απνκείσζεο, ε νπνία θαηαρσξείηαη απ επζείαο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ εχινγεο αμίαο κείνλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ πψιεζε έμνδα θαη αμίαο ρξήζεο απηψλ. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεο, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο κε ηε ρξήζε ελφο πξν θφξνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ ην νπνίν αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δε δεκηνπξγεί αλεμάξηεηεο ηακεηαθέο ξνέο, ην αλαθηήζηκν πνζφ πξνζδηνξίδεηαη γηα ηε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ζηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλήθεη. ε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε Δηαηξεία εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαγλψξηζε ηεο απνκείσζεο ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο δε ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ. ηελ πεξίπησζε απηή επαλαπξνζδηνξίδεηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ε δεκία απνκείσζεο αληηινγίδεηαη επαλαθέξνληαο ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ ζηελ έθηαζε πνπ απηφ δελ ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζηεί (θαζαξή απφ απνζβέζεηο) αλ δελ είρε θαηαρσξεζεί ε δεκία απνκείσζεο ζε πξνεγνχκελα έηε. 3.6 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, πνπ απνηειεί ζπλήζσο ην θφζηνο απφθηεζεο πιένλ ησλ άκεζσλ δαπαλψλ ζπλαιιαγήο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ επελδχζεσλ πνπ δελ απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. Απηά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκνχληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: Χο απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κε κεηαβνιέο αλαγλσξηδφκελεο ζηα απνηειέζκαηα, σο δηαθξαηνχκελα κέρξη ηε ιήμε, σο δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Ζ Δηαηξεία πξνζδηνξίδεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη σο απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κε κεηαβνιέο αλαγλσξηδφκελεο ζηα απνηειέζκαηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία θαη ην θφζηνο ζπλαιιαγήο εμνδνπνηείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, κεηαγελέζηεξα θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία. Σα δάλεηα, νη απαηηήζεηο θαη νη δηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε επελδχζεηο κεηαγελέζηεξα θαηαρσξνχληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζηε γξακκή «Κέξδε / (δεκίεο) απφ ζπκκεηνρέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνκεηψζεηο». Οη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξνχληαη σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. ηελ πεξίπησζε απνεπέλδπζεο ή απνκείσζεο ε δηαθνξά ζηελ εχινγε αμία κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Γηα επελδχζεηο νη νπνίεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγφ αγνξά, ε εχινγε αμία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηεο αγνξάο. Γηα επελδχζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά ε εχινγε αμία πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηερληθψλ απνηίκεζεο, εθηφο εάλ ην εχξνο ησλ νξζνινγηθψλ εθηηκήζεσλ ηεο εχινγεο αμίαο είλαη ζεκαληηθά κεγάιν θαη νη πηζαλφηεηεο ησλ δηάθνξσλ εθηηκήζεσλ δελ κπνξνχλ εχινγα λα αμηνινγεζνχλ, νπφηε δελ επηηξέπεηαη ε απνηίκεζε απηψλ ησλ επελδχζεσλ ζηελ εχινγε αμία. H αγνξά ή πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχλ ηελ παξάδνζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κέζα ζε έλα ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη απφ θαλνληζκφ ή παξαδνρή ηεο αγνξάο αλαγλσξίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ (δει. ηελ εκεξνκελία πνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κεηαθέξεηαη ή παξαδίδεηαη ζηελ Δηαηξεία). 18

19 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΣΖΗΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη θαη ην θαζαξφ πνζφ απεηθνλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο κφλν φηαλ ε Δηαηξεία έρεη λνκηθά ην δηθαίσκα απηφ θαη πξνηίζεηαη λα ηα ζπκςεθίζεη ζε θαζαξή βάζε κεηαμχ ηνπο ή λα απαηηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη λα δηαθαλνλίζεη ηελ ππνρξέσζε ηαπηφρξνλα. Σν λφκηκν δηθαίσκα δελ πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ κειινληηθά γεγνλφηα θαη πξέπεη λα είλαη εμαζθήζηκν θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ θαη ζε πεξίπησζε αζέηεζεο, αθεξεγγπφηεηαο ή πηψρεπζεο ηεο εηαηξείαο ή ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. Απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζνλ ε αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κίαο νκάδαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρεη απνκεησζεί σο αθνινχζσο: (i) Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζην αλαπόζβεζην θόζηνο: Δθφζνλ πθίζηαληαη αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο απνκείσζεο δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ην πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί). Οη ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ (ην επηηφθην πνπ είρε ππνινγηζηεί θαηά ηελ αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε). Σν πνζφ ηεο απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. (ii) Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Δάλ πθίζηαηαη απνκείσζε ζε δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ην πνζφ ηεο απνκείσζεο ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεο (θαζαξή απφ ηπρφλ απνπιεξσκέο θεθαιαίνπ θαη απνζβέζεηο) θαη ηεο ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο, κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζην παξειζφλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Σν πνζφ ηεο απνκείσζεο κεηαθέξεηαη απφ ηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Αληηινγηζκνί απνκεηψζεσλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Αληηινγηζκνί απνκεηψζεσλ νκνιφγσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ εθφζνλ ε αχμεζε ζηελ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κπνξεί αληηθεηκεληθά λα ζπζρεηηζηεί κε θάπνην γεγνλφο ην νπνίν έιαβε ρψξα κεηαγελέζηεξα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο δεκίαο απνκείσζεο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Απν-αλαγλώξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ή θαηά πεξίπησζε ην κέξνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ην κέξνο κίαο νκάδαο παξφκνησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) απφ-αλαγλσξίδνληαη φηαλ: ηα δηθαηψκαηα γηα ηελ εηζξνή ηακεηαθψλ πφξσλ έρνπλ εθπλεχζεη, ε Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζηελ εηζξνή ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, αιιά έρεη αλαιάβεη ηαπηφρξνλα ηελ ππνρξέσζε λα ηα θαηαβάιιεη ζε ηξίηνπο πιήξσο ρσξίο ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε, ππφ ηε κνξθή κίαο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο, ή ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη ην δηθαίσκα εηζξνήο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ελψ παξάιιεια, είηε (α) έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε απφ απηφ ή (β) δελ έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε, αιιά έρεη κεηαβηβάζεη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ. Όπνπ ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη ηα δηθαηψκαηα εηζξνήο ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, αιιά παξάιιεια δελ έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ή ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ, ηφηε ην ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη ζην βαζκφ ηεο ζπλερηδφκελεο ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απηφ. Ζ ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ε νπνία έρεη ηε κνξθή εγγχεζεο επί ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ απνηηκάηαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ζηνηρείνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ πνπ κπνξεί ε Δηαηξεία λα θιεζεί λα θαηαβάιεη. Όηαλ ε ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή είλαη ππφ ηε κνξθή δηθαησκάησλ αγνξάο θαη / ή πψιεζεο επί ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ δηαθαλνλίδνληαη ηακεηαθά), ν βαζκφο ζπλερηδφκελεο εκπινθήο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε αμία ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ πνπ δχλαηαη ε Δηαηξεία λα επαλαγνξάζεη, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ελφο δηθαηψκαηνο πψιεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ δηαθαλνλίδνληαη ηακεηαθά) ηνπ ζηνηρείνπ ην νπνίν απνηηκάηαη ζε εχινγεο αμίεο, φπνπ ε ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο πεξηνξίδεηαη ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ θαη ηελ ηηκή άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο. Απναλαγλώξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ Μία ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ ε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ ππνρξέσζε, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη. Όηαλ κία πθηζηάκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε αληηθαζίζηαηαη απφ κία άιιε απφ ηνλ ίδην δαλεηζηή αιιά κε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο, ή νη φξνη κίαο πθηζηάκελεο ππνρξέσζεο ηξνπνπνηνχληαη ζεκαληηθά, απηή ε αληαιιαγή ή ηξνπνπνίεζε αληηκεησπίδεηαη σο απναλαγλψξηζε ηεο αξρηθήο ππνρξέσζεο θαη αλαγλψξηζε κίαο λέαο ππνρξέσζεο. Ζ δηαθνξά ζηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο αμίεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 19

20 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΣΖΗΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ 3.6 Απνζέκαηα Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ζ ηηκή θηήζεο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κεζνζηαζκηθνχ κέζνπ φξνπ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο ζηα πιαίζηα ησλ ζπλήζσλ δξαζηεξηνηήησλ, κεησκέλε κε ην εθηηκψκελν θφζηνο γηα ηελ νινθιήξσζε απηψλ θαη ην εθηηκψκελν, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πψιεζεο, θφζηνο. ε πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο αχμεζεο ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο απνζεκάησλ πνπ έρνπλ απνκεησζεί, ε απνκείσζε απηή αληηινγίδεηαη. 3.7 Λνγαξηαζκνί Δηζπξαθηένη θαη Πξόβιεςε γηα Δπηζθαιείο Απαηηήζεηο Οη ινγαξηαζκνί εηζπξαθηένη αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ηνπο κεησκέλν θαηά ηα πνζά πνπ είλαη πηζαλφ φηη δε ζα εηζπξαρζνχλ. ε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε εηζπξαμηκφηεηα ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ εθηηκάηαη είηε αλά πειάηε μερσξηζηά είηε βάζε ηζηνξηθψλ ηάζεσλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα απψιεηεο πνπ είλαη πηζαλφλ λα ζπκβνχλ θαη κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. Ζ ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε αλαπξνζαξκφδεηαη κε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθάζηνηε ρξήζεο. Σπρφλ δηαγξαθέο απαηηήζεσλ απφ εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο. 3.8 Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ηζνδύλακα Γηα ζθνπνχο θαηάξηηζεο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, νη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζεσξνχληαη ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα. 3.9 Φόξνο Δηζνδήκαηνο θαη Αλαβαιιόκελνο Φόξνο ην θφξν ηεο ρξήζεο πεξηιακβάλεηαη ν ηξέρσλ θφξνο θαη νη αλαβαιιφκελνη θφξνη. Ο θφξνο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, εθηφο απφ ηνπο θφξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε θνλδχιηα πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν θφξνο αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε, αληίζηνηρα. Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο, βάζε ησλ ηζρπνπζψλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ θαη ζπληειεζηψλ θφξνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ Γηνίθεζε πεξηνδηθά πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαηά ηελ ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο επηδέρνληαη εξκελείαο θαη πξνβαίλεη ζην ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ, φπνπ ρξεηάδεηαη, κε βάζε ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο, αθνξά πεξηπηψζεηο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο θνξνινγηθήο ηνπο βάζεο. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο: φπνπ ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο ππεξαμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κίαο ππνρξέσζεο ζε κία ζπλαιιαγή ε νπνία δελ είλαη ζπλέλσζε εηαηξεηψλ θαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ θέξδνο νχηε ην θνξνινγεηέν θέξδνο ή δεκία, θαη ησλ θνξνινγεηέσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο, φπνπ ν ρξφλνο αληηζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κπνξεί λα ειεγρζεί θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δε ζα αληηζηξαθνχλ ζην πξνβιεπφκελν κέιινλ. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκίεο, ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξρεη δηαζέζηκν θνξνινγεηέν θέξδνο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαληη ησλ εθπηπηφκελσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη ησλ κεηαθεξφκελσλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο: φπνπ ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο ππεξαμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κίαο ππνρξέσζεο ζε κία ζπλαιιαγή ε νπνία δελ είλαη ζπλέλσζε εηαηξεηψλ θαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ θέξδνο νχηε ην θνξνινγεηέν θέξδνο ή δεκία, θαη ησλ θνξνινγεηέσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο, φπνπ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο ζα αληηζηξαθνχλ ζην πξνβιεπφκελν κέιινλ θαη ζα ππάξρεη δηαζέζηκν θνξνινγεηέν εηζφδεκα ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαληη ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ. Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη ππνινγίδνληαη βάζε θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ αλακέλεηαη φηη ζα ηζρχνπλ ζην ρξφλν πνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα αλαγλσξηζηεί θαη ε ππνρξέσζε ζα δηαθαλνληζηεί θαη βαζίδνληαη ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ είλαη ζε ηζρχ ή έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη κεηψλεηαη ζην βαζκφ πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ λα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ ζα θαιχςεη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ελ φισ ή ελ κέξεη. 20

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Ν.3556/2007 ΚΑΗ ΣΗ ΔΠ ΑΤΣΟΤ ΔΚΓΟΘΔΗΔ ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ LAFARGE BETON A.B.E.E ΑΡ. Μ.Α.Δ. : 311/04/B/86/69/(2011) 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνχινπ 19002 Παηαλία- Αηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΗ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 007119101000 ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΤΗ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΩ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ Α.Δ. ΔΣΖΗA ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 31 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011

ΗΑΩ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ Α.Δ. ΔΣΖΗA ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 31 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΗΑΩ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ Α.Δ. ΔΣΖΗA ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 31 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΗΟ 2012 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα