Το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) είναι μια πρωτεάση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) είναι μια πρωτεάση"

Transcript

1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η επίδραση των στατινών στην τιμή του PSA Ιωάννης Χ. Χρυσογονίδης, Aλέξανδρος Σ. Ζησόπουλος Ουρολογική Κλινική Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) είναι μια πρωτεάση της σερίνης που παράγεται από τον προστάτη και χρη σιμοποιείται για την ανίχνευση του καρκίνου του οργάνου. Ενώ είναι χρήσιμο εργαλείο για τη διάγνωση του καρκίνου δεν αποτελεί ειδικό καρκινικό δείκτη, καθώς η τιμή του αυ ξάνεται και σε περιπτώσεις καλοήθων νοσημάτων του προ στάτη. Η φαρμακοθεραπεία της δυσλιπιδαιμίας με στατίνες φάνηκε ότι επηρεάζει την προστατική κυτταρική ανάπτυξη και ως επακόλουθο την τιμή του PSA. Οι στατίνες, όπως προκύπτει από ερευνητικά δεδομένα, φαίνεται να έχουν αντιφλεγμονώδη δράση και σχετίζονται με μηχανισμούς κυτταρικής απόπτωσης μέσω της αναστολής της HMG-CoA αναγωγάσης. Υπάρχουν επιστημονικές και κλινικές ενδεί ξεις μέσα από πολλές μελέτες, ότι οι στατίνες επιδρούν στη μείωση της τιμής του PSA σε άνδρες που λαμβάνουν αντι λιπιδαιμική αγωγή. ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ, ΣΤΑΤΙΝΕΣ, PSA Εισαγωγή Οι στατίνες ως αντιλιπιδαιμικοί παράγοντες αποτελούν τη δεύτερη πιο συχνή κατηγορία συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις ΗΠΑ μετά τα αναλγητικά. 1 Η ανακάλυψή τους αποδίδεται στους Endo και Kuroda που το 1970 με λέτησαν έναν αναστολέα της αναγωγάσης του 3-υδροξυ- 3-μεθυλογλουταρυλικού-συνενζύμου Α (HMG-CoA) που ονόμασαν μεβαστατίνη. Έκτοτε, πολλοί παρόμοιοι αναστο λείς της HMG-CoA ρεδουκτάσης έχουν κάνει την εμφάνι σή τους και έχουν επικρατήσει με την ονομασία στατίνες. Πρόκειται για ένζυμα που καταλύουν το πρώιμο στάδιο της βιοσύνθεσης της χοληστερόλης. Η αντιλιπιδαιμική τους αυτή δράση είναι συνυφασμένη με την ελάττωση των ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου άνω των 40 ετών, ενώ η δημοτικότητά τους αντανακλά το καλό προφίλ ασφάλειας και ανεκτικό τητάς τους. 2 Το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) είναι μια πρω τεάση που παράγεται αποκλειστικά στον προστάτη και ανιχνεύεται στο αίμα με τη χρήση ειδικών μονοκλωνι κών αντισωμάτων. Η μέτρησή του στο γενικό πληθυσμό συνδέεται με την ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη. Ωστόσο, το γεγονός ότι το PSA είναι περισσότερο ειδι κό για τον προστατικό ιστό και την προστατική κυτταρική ανάπτυξη παρά για τον ίδιο τον καρκίνο του προστάτη, το καθιστά δύσχρηστο εργαλείο στην κλινική πράξη. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι αυξάνεται σε μια πληθώρα καταστά σεων όπως η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ), η προστατίτιδα, η προστατική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία (PIN), ο καρκίνος του προστάτη, σε πρόσφατη εκσπερμά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙA 2013, 25 (1) 23

2 Η επίδραση των στατίνων στην τιμή του PSA τιση, αλλά και μετά από χειρισμούς (κυστεοσκόπηση, δα κτυλική εξέταση). Επιπλέον, η τιμή του σχετίζεται άμεσα με την ηλικία και τον όγκο του προστάτη, με μέση αύξηση 3,2% (0,04 ng/ml) ανά έτος σε υγιείς άνδρες άνω των 60 ετών ή με αύξηση 0,2 ng/ml για κάθε 1g καλοήθους υπερπλαστικού ιστού. 3 Νεώτερα δεδομένα από κλινικές μελέτες συνεκτιμούν τη φαρμακευτική θεραπεία της υπερλιπιδαιμίας με στατίνες και την ελάττωση της τιμής του PSA στο αίμα. Η ιδιότητα αυτή των στατινών θα πρέπει να είναι γνωστή από κάθε κλι νικό ιατρό που καλείται να εκτιμήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. Στην παρούσα ανασκόπηση προσεγγίζουμε τους μηχανισμούς δράσης των στατινών στα καρκινικά κύτταρα. ΠΙΘΑΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ Οι στατίνες σήμερα ταξινομούνται σε λιπόφιλες (υδρό φοβες), όπως ατορβαστατίνη, σιμβαστατίνη, λοβαστατίνη, φλουβαστατίνη, και υδρόφιλες, όπως πραβαστατίνη και ρο σουβαστατίνη. Οι πρώτες θεωρούνται πιο αποτελεσματικές ως προς την πιθανή αντικαρκινική τους δράση, καθώς έχουν καλύτερη ενδοκυττάρια συγκέντρωση και μεγαλύτερη δια περατότητα από τις βιολογικές μεμβράνες. 1 Οι υδρόφοβες στατίνες, όπως έχει αποδειχθεί από μελέτες, αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό καρκινικών προστατικών κυττάρων in vitro στη συνήθη δόση από το στόμα, ενώ, αντίθετα, οι υδρό φιλες προϋποθέτουν πολλαπλάσια συγκέντρωση στο πλά σμα για να αναστείλουν την HMG-CoA αναγωγάση. 4 Πέρα από το λιποφιλικό ή μη προφίλ της κάθε στατίνης, είναι και η βιοδιαθεσιμότητά τους που συμβάλλει στη μελετώμενη αντικαρκινική τους δράση. Η λοβαστατίνη, επί παραδείγματι, έχει βιοδιαθεσιμότητα μικρότερη από 5% σε σύγκριση με την ατορβαστατίνη που έχει 40%, αλλά την ίδια ικανότητα ενδοκυττάριας συγκέντρωσης λόγω λιποφιλικότητας. 5 Διάφοροι μηχανισμοί έχουν προταθεί για την αιτιολό γηση της αντικαρκινικής ιδιότητας των στατινών, όλοι βα σιζόμενοι σε πειραματικά in vitro και προκλινικά δεδομένα. Ανάμεσα σε αυτούς, κυρίαρχο ρόλο έχουν η καταλυτική δράση των στατινών στην οδό του μεβαλονικού οξέος, που οδηγεί στην απόπτωση των καρκινικών κυττάρων, η αντι φλεγμονώδης δράση τους και φυσικά η καταστολή που προκαλούν στη σύνθεση των ανδρογόνων. Σχήμα 1. Η οδός του μεβαλονικού οξέος. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙA 2013, 25 (1)

3 Ιωάννης Χ. Χρυσογονίδης, Aλέξανδρος Σ. Ζησόπουλος Όπως φαίνεται στο σχήμα 1, οι στατίνες αναστέλλουν τη σύνθεση της HMG-CoA αναγωγάσης στην οδό του μεβαλο νικού οξέος. Έτσι, ελαττώνουν την ηπατική παραγωγή LDL χοληστερόλης από 20 έως 60%. 6 Η πρώιμη αυτή καταστολή στη σύνθεση της χοληστερόλης επιδρά συνακόλουθα στη σύνθεση της γερανυλικής (GGPP) και της φαρνεσυλικής πυροφωσφατάσης (FPP), των δυο πιο σημαντικών ισοπρε νοειδών. Οι δύο αυτές πυροφωσφατάσες -με μια διαδικασία γνωστή ως ισοπρενυλίωση- συμμετέχουν στο σχηματισμό μεμβρανών και τη μεταγωγή κυτταρικών σημάτων για την ενεργοποίηση πρωτεϊνών (Ras και Rho πρωτεΐνες), που τε λικά συμβάλλουν στην αποπτωτική, αγγειογενετική και αντι φλεγμονώδη δράση των στατινών (σχήμα 2). Η αναστολή της HMG-CoA αναγωγάσης έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία ενεργοποίησης των παραπάνω πρωτεϊνών, γεγονός που ευ θύνεται για τη διακοπή της κυτταρικής ανάπτυξης, της από πτωσης και την ελαττωμένη αγγειογένεση στον προστατικό ιστό. 7-9 Η ανασταλτική δράση των στατινών στη φάση G1 του κυτταρικού κύκλου, τόσο στα επιθηλιακά όσο και στα ενδο θηλιακά κύτταρα, έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της αγγειογένεσης και την περαιτέρω απόπτωση των καρκινικών κυττάρων. 7 Η ροσουβαστατίνη, μια νεώτερη στατίνη, φάνηκε να μειώνει το προστατικό καρκινικό φορτίο σε μοντέλα ποντι κών με αλλομοσχεύματα. Η αντιαγγειογενετική δράση των στατινών πειραματικά αντιστρέφεται με τη χρήση της GGPP Σχήμα 2. Μηχανισμοί δράσης των στατινών στον πολλαπλασιασμό των καρκινικών προστατικών κυττάρων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙA 2013, 25 (1) 25

4 Η επίδραση των στατίνων στην τιμή του PSA πυροφωσφατάσης, γεγονός που επιβεβαιώνει το ρόλο της τελευταίας στην οδό του μεβαλονικού οξέος. 9 Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των στατινών σε διάφο ρους ιστούς επιτυγχάνονται μέσω ενεργοποίησης πυρηνικών υποδοχέων που ρυθμίζουν τον καταβολισμό της γλυκόζης, των λιπιδίων και την κυτταρική διαφοροποίηση. 10 Η αντι φλεγμονώδης αυτή δράση παίζει καθοριστικό ανασταλτικό ρόλο στην καρκινογένεση, ενώ φαίνεται να έχει συνεργική δράση με τους αναστολείς της κυκλοοξυγονάσης τύπου 2 (COX-2). Σε μελέτη 236 ανδρών που υποβλήθηκαν σε ριζική προστατεκτομή, αυτοί που ελάμβαναν στατίνες πριν από την επέμβαση είχαν σημαντικά λιγότερες φλεγμονώδεις εστίες στα χειρουργικά παρασκευάσματα σε σχέση με τους υπολοί πους. 12 Άλλος πιθανός μηχανισμός δράσης των στατινών στον ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του προστάτη είναι η κατα στολή της παραγωγής των ανδρογόνων. Είναι γνωστό ότι η χοληστερόλη είναι απαραίτητη στη διαδικασία σύνθεσης των ανδρογόνων τόσο στον όρχι, όσο και στα επινεφρίδια. Οι στατίνες επιδρούν στην παραγωγή των ανδρογόνων, είτε με τη μείωση της χοληστερόλης, είτε επηρεάζοντας το κυ τόχρωμα P450 που συμβάλλει στο μεταβολισμό τους. 13 Οι Locke et al σε μελέτη τους ανέφεραν τη δυνατότητα σύνθε σης ανδρογόνων από πρόδρομες μορφές χοληστερόλης σε ασθενείς με ορμονοάντοχο καρκίνο του προστάτη. 14 Σημα ντική παρατήρηση είναι πως τα επίπεδα LH και κυκλοφορού ντων ανδρογόνων στο αίμα παραμένουν αναλλοίωτα στους χρήστες των στατινών. Αντίθετα, η στάθμη των ανδρογόνων ενδοπροστατικά είναι αυτή που τελικά συμμετέχει στην καρκινογένεση Αυτό εξηγεί, άλλωστε, τη διαφορετική αποτελεσματικότητα των στατινών ανάλογα με τη δόση και τη βιοδιαθεσιμότητά τους στις διάφορες μελέτες. ΣΤΑΤΙΝΕΣ ΚΑΙ PSA Ο σημαντικός ρόλος της χοληστερόλης ως πρόδρομη μορφή στην παραγωγή των ανδρογόνων δημιουργεί εύ λογους προβληματισμούς για το ρόλο των στατινών στη διαμόρφωση του PSA. Τα ανδρογόνα ενεργοποιούν τους ανδρογονικούς υποδοχείς στα προστατικά κύτταρα, που με τη σειρά τους ρυθμίζουν την παραγωγή του PSA. Η μείωση της χοληστερόλης από τις στατίνες και η συνακό λουθη ελάττωση της στάθμης των ανδρογόνων ενδοπρο στατικά είναι οι παράγοντες που ελαττώνουν τα επίπεδα του PSA στο αίμα. Επιπρόσθετα, η επίδραση στη σύνθεση των ορμονών του φύλου επηρεάζει την επιθηλιακή και στρωματική ανάπτυξη του προστάτη, συμβάλλοντας έτσι στα χαμηλά επίπεδα του PSA στους άνδρες. 18 Τα παραπά νω αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης των Loeb et al σε 504 χρήστες στατινών στην ιατρική σχολή του John Hopkins, όπου φάνηκε η μείωση του PSA σε χρήστες στατινών. Οι τελευταίοι προσέθεσαν ότι παρόμοια μείωση του PSA ήταν εμφανής και σε υγιείς άνδρες χωρίς καρκίνο του προστάτη και μάλιστα ανάλογη με τη μείωση των επιπέδων της LDL χοληστερόλης. 19 Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν οι Gutt et al σε μελέτη σειράς ασθενών που υποβλήθηκαν σε ριζική ακτινοθεραπεία. 20 Το 2005, οι Cyrus-David et al δημοσίευσαν αναδρομι κή μελέτη για την επίδραση των στατινών στο PSA σε πι λότους αεροπορικών εταιρειών. Ένα δείγμα από 15 πιλό τους που διαγνώστηκαν με υπερλιπιδαιμία συγκρίθηκε με άλλους 85 με φυσιολογικές τιμές χοληστερόλης κατά το χρονικό διάστημα Όλοι οι άντρες ήταν άνω των 40 ετών, χωρίς ιστορικό υπερπλασίας του προστάτη, καρκίνου του προστάτη ή προστατίτιδας. Μετά από 6 με σοδιαστήματα παρακολούθησης -έκαστο των 15 μηνών-, σημειώθηκε μείωση στο ολικό PSA της τάξης του 41,6% στην ομάδα που ελάμβανε αντιλιπιδαιμική αγωγή σε σχέ ση με την ομάδα αναφοράς. Αξίζει να σημειωθεί πως με την ολοκλήρωση της μελέτης το PSA αυξήθηκε κατά 38% στην ομάδα ελέγχου χωρίς αντιλιπιδαιμική αγωγή. Οι με λετητές συμπέραναν πως η μείωση του ολικού PSA στην πρώτη ομάδα ίσως ήταν αποτέλεσμα της επαγωγής της κυτταρικής απόπτωσης στον προστάτη από τις στατίνες. 21 Την ίδια χρονιά (2005), οι Moyad et al δημοσίευσαν αναδρομική μελέτη 512 ανδρών που είχαν υποβληθεί σε βραχυθεραπεία για καρκίνο του προστάτη από το 1995 έως το 2001 στο αντικαρκινικό κέντρο Schiffler της Δυτι κής Βιρτζίνια. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε άτομα με υπερ λιπιδαιμία που ελάμβαναν στατίνες (κυρίως ατορβαστατί νη) και σε ομάδα με φυσιολογική χοληστερόλη και άρα απουσία αγωγής. Οι συγγραφείς παρατήρησαν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στα επίπεδα του PSA προ βρα χυθεραπείας από 5,7 ng/ml κατά μέσον όρο στην ομάδα με τις στατίνες σε 6,9 ng/ml στην ομάδα ελέγχου. 22 Σε παρόμοια μελέτη 26 μηνών του 2009 ο Soto παρατήρησε ότι οι ασθενείς υπό αντιλιπιδαιμική αγωγή που προσέρχο νταν για ακτινοθεραπεία του προστάτη είχαν κατά μέσον όρο 1,5 ng/ml μικρότερο PSA σε σχέση με όσους δεν ήταν σε αγωγή με στατίνες. 23 Το 2007, οι Mills et al δημοσίευσαν μια τυχαιοποιη μένη διπλή τυφλή μελέτη φάσης ΙΙ που εξέταζε τα αποτε λέσματα της θεραπείας με ατορβαστατίνη σε ασθενείς με συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό και καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Ανάμεσα στα αποτελέσματα της έρευνας ήταν και οι διαφοροποιήσεις στο PSA μετά από 6 μήνες καθημερινής θεραπείας με 80 mg ατορβαστατίνης 26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙA 2013, 25 (1)

5 Ιωάννης Χ. Χρυσογονίδης, Aλέξανδρος Σ. Ζησόπουλος ή placebo. Από την έρευνα εξαιρέθηκαν όσοι είχαν ιστορι κό καρκίνου του προστάτη ή χειρουργικής επέμβασης που πιθανόν άλλαζε την ανατομία του οργάνου. Συγκεκριμένα, επί συνόλου 350 ανδρών από 35 κέντρα 9 χωρών βρέθη κε ότι το PSA αναφοράς ήταν 0,08ng/mL μικρότερο στην ομάδα της στατίνης σε σχέση με την ομάδα του placebo. Μετά από 26 μήνες θεραπείας με ατορβαστατίνη η μέση μείωση ήταν 0,1ng/mL, συγκρινόμενη με μηδενική δια φοροποίηση στην ομάδα του placebo. Παρότι τα αποτελέ σματα δεν ήταν στατιστικώς σημαντικά, παρέχουν υποστη ρικτικό ρόλο στη μελετώμενη σχέση στατινών - PSA. 24 Μια άλλη σημαντική αναδρομική έρευνα από τους Hamilton et al, περιελάμβανε 1214 άνδρες που ελάμβα ναν στατίνες από το 1990 έως το Στην έρευνα υπο λογίστηκε το PSA δύο χρόνια πριν την έναρξη της θερα πείας με στατίνες και ένα χρόνο μετά, ενώ αποκλείστηκαν όσοι ελάμβαναν ανδρογόνα ή θεραπεία με φιναστερίδη, ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, όσοι είχαν PSA με γαλύτερο από 10ng/mL προ της αντιλιπιδαιμικής αγωγής και όσοι είχαν υποβληθεί σε ουρολογική χειρουργική επέμβαση. Μετά την έναρξη της στατίνης η μέση μείωση της LDL χοληστερόλης ήταν 27,5% και του PSA 4,1%. Ο μέσος χρόνος από την έναρξη της αντιλιπιδαιμικής αγω γής έως τη μεγαλύτερη πτώση του PSA ήταν 214 ημέ ρες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η μείωση του PSA είχε θετική συσχέτιση με τη μείωση της τιμής της LDL χοληστερόλης. Συγκεκριμένα, σε κάθε 10% μείωση στην LDL χοληστερόλη αντιστοιχούσε μείωση του PSA κατά 1,64%. Στην ίδια μελέτη βρέθηκε ότι στους άνδρες υπό αγωγή με στατίνη στους οποίους δεν υπήρξε μείωση στην LDL χοληστερόλη, υπήρξε αντίθετα αύξηση στη μέση τιμή του PSA. Στα συμπεράσματα της έρευνας, ο Hamilton κα ταλήγει ότι σε ίδια δόση στατίνης (20mg σιμβαστατίνης) η παρατηρούμενη μείωση του PSA είναι μεγαλύτερη όταν η αρχική τιμή αυτού υπερβαίνει το 4,0ng/mL. Αναλυτικότε ρα, παρατήρησε μείωση 12,5% σε αρχική τιμή πάνω από 4,0ng/mL και αντίστοιχα 8,5% σε αρχική τιμή PSA κάτω από 4,0ng/mL. 25 Το 2008, οι Σταματίου και συν. μελέτησαν την επί δραση της λοβαστατίνης στη συμβατική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό. 33 άνδρες άνω των 50 ετών με προστατικό όγκο μεγαλύτερο από 40 ml και ολικό PSA μεγαλύτερο από 1,5ng/mL συμπεριε λήφθηκαν στη μελέτη. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες με κριτήριο την υπερλιπιδαιμία. Από αυτούς, 18 με ΚΥΠ και υπερλιπιδαιμία έλαβαν λοβαστατίνη 80mg ημερησίως και φιναστερίδη 5 mg ημερησίως, ενώ οι υπό λοιποι 15 χωρίς υπερλιπιδαιμία έλαβαν 5 mg φιναστερί δης μόνο. Μετά από 4 μήνες παρακολούθησης η πρώτη ομάδα είχε μείωση στη μέση τιμή του PSA κατά 0,98ng/ ml σε σχέση με την αρχική, ενώ η δεύτερη 0,72ng/mL. Η μη στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσά τους αποδόθη κε στο μικρό αριθμό των ασθενών και στη χρονικά μικρή σχεδίαση της έρευνας. 26 Ακόμα πιο πρόσφατα, το 2009, οι Mener et al χρησιμο ποιώντας τα ιατρικά αρχεία του πανεπιστημίου του Rochester μελέτησαν το PSA 962 ανδρών 2 χρόνια πριν την έναρξη αντιλιπιδαιμικής αγωγής με στατίνη και ένα χρόνο μετά. Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν τα ίδια με του Hamilton, ενώ οι χορηγούμενες δόσεις στατινών μετατράπηκαν σε δόση ισοδύναμη με 20mg σιμβαστατίνης προκειμένου να είναι τα αποτελέσματα συγκρίσιμα. Η μέση μείωση στη τιμή του PSA ανήλθε στο 8,04%. Οι ασθενείς που ελάμβαναν ατορ βαστατίνη, φλουβαστατίνη, λοβαστατίνη, πραβαστατίνη, ροσουβαστατίνη και σιμβαστατίνη είχαν μέση μείωση στο PSA 0,22ng/mL, 0,27 ng/ml, 0,383 ng/ml, 0,316 ng/ml, 0,286 ng/ml και 0,316 ng/ml, αντίστοιχα. 27 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι στατίνες έχουν αδιαμφισβήτητο ρόλο στη βιολογία του προστατικού κυττάρου. Είναι φάρμακα που αναστέλλουν τη σύνθεση της χοληστερόλης και ασκούν καρδιοπροστατευτι κή δράση σε χαμηλές συγκεντρώσεις, ενώ πλέον υπάρχουν επιστημονικά και κλινικά δεδομένα που υποστηρίζουν την υπόθεση της συσχέτισής τους με τη μείωση της τιμής του PSA. Η τελευταία εμφανίζεται σε χορήγηση στατινών μεγα λύτερη των 6 μηνών και ενισχύεται ακόμα περισσότερο όταν το διάστημα χορήγησης υπερβαίνει τα 2 έτη. Η βασική έρευ να μέχρι σήμερα οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι αναστολείς της HMG-CoA ρεδουκτάσης ελαττώνουν τα επίπεδα του PSA στους άνδρες, αναστέλλοντας κυρίως την προστατική κυτταρική ανάπτυξη. Η μείωση του PSA που σχετίζεται με τη χρήση των στατινών φαίνεται να είναι πιο έκδηλη σε μεγάλη μείωση της LDL χοληστερόλης, σε υψηλές δόσεις στατινών και σε υψηλό PSA πριν την έναρξη της θεραπείας. Ο κλινικός ιατρός που χρησιμοποιεί το PSA σαν εργα λείο παρακολούθησης του καρκίνου ή ακόμα περισσότερο στον προσυμπτωματικό έλεγχο αυτού, και καλείται να απο φασίσει για μια πιθανή διενέργεια βιοψίας θα πρέπει να γνωρίζει τις αναφερόμενες ιδιότητες των στατινών και να τις λαμβάνει υπόψη στην κλινική πράξη. Παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών και τη μεγαλύτερη γνώση μας για τη δράση των στατινών, απαιτούνται περισσότερες εμπεριστατωμένες έρευνες για τη σωστή ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη και τον επαναπροσδιορισμό των ορίων του PSA σε ομάδες δυσλιπιδαιμικών ασθενών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙA 2013, 25 (1) 27

6 Η επίδραση των στατίνων στην τιμή του PSA SUMMARY I. Chrisogonidis, A. Zisopoulos Statins and PSA correlation. Hellenic Urology 2013, 25: Department of Urology, Agios Dimitrios General Hospital of Thessaloniki Prostate specific antigen (PSA) is a serine protease that is exclusively produced in the prostate and its detection is the only laboratory test available for screen ing men for prostate cancer. The interpretation of PSA values is difficult since it is specific for prostate tissue and cellular growth, but not for prostate cancer. Pharma cologic therapy for hyperlipidemia, such as statins, may influence prostate cellular growth and subsequently PSA levels in patients. Statins, with variable efficacy, have been previously shown to inhibit cellular inflammation, angiogenesis, proliferation and migration, while pro moting apoptosis in prostate cells by inhibiting the con version of HMG-CoA to mevalonate. Thus, statins may subsequently decrease PSA levels, an effect recently ob served in various cohorts. There is scientific and clinical evidence supporting the observations that statins are as sociated with an overall reduction in serum PSA in men as shown in this review. Key words: PROSTATE CANCER, STATINS, PSA ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Gonyeau MJ, Yuen DW. A clinical review of sta tins and cancer: helpful or harmful? Pharmaco therapy 2010, 30: Murtola TJ, Visakorpi T, Lahtela J, Syvala H, Tammela T. Statins and prostate cancer pre vention: where we are now, and future directions. Nat Clin Pract Urol 2008, 5: Oesterling JE, Jacobsen SJ, Chute CG, Guess HA, Girman CJ, Panser LA, et al. Serum prostate-specific antigen in a community-based population of healthy men. J Am Med Assoc 1993, 270: Sivaprasad U, Abbas T, Dutta A. Differential ef ficacy of 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA reductase inhibitors on the cell cycle of prostate cancer cells. Mol Cancer Ther 2006, 5: Stamm JA, Ornstein DL. The role of statins in cancer prevention and treatment. Oncology 2005, 19: Chan KK, Oza AM, Siu LL. The statins as antican cer agents. Clin Cancer Res 2003, 9: Lee J, Lee I, Park C, Kang WK. Lovastatin in duced RhoA modulation and its effect on senes cence in prostate cancer cells. Biochem Biophys Res Commun 2006, 339: Papadopoulos G, Delakas D, Nakopoulou L, Kassimatis T. Statins and prostate cancer: molecular and clinical aspects. Eur J Cancer 2011, 47: Wang C, Tao W, Wang Y, Bikow J, Lu B, Keat ing A, et al. Rosuvastatin, identified from a ze 28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙA 2013, 25 (1)

7 Ιωάννης Χ. Χρυσογονίδης, Aλέξανδρος Σ. Ζησόπουλος brafish chemical genetic screen for antiangiogen ic compounds, suppresses the growth of prostate cancer. Eur Urol 2010, 58: Weis M, Heeschen C, Glassford AJ, Cooke JP. Statins have biphasic effects on angiogenesis. Circulation 2002, 105: Paumelle R, et al. Peroxisome proliferator-ac tivated receptors mediate pleiotropic actions of statins. Circ Res 2007, 100: Banez LL, Klink JC, Jayachandran J, Lark AL, Gerber L, Hamilton RJ, et al. Association between statins and prostate tumor inflammatory infiltrate in men undergoing radical prostatecto my. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2010, 19: Igel M, et al. Pharmacology of 3-hydroxy-3- methylglutaryl-coenzyme A reductase inhibitors (statins), including rosuvastatin and pitavastatin. J Clin Pharmacol 2002, 42: Locke JA, Guns ES, Lubik AA, Adomat HH, Hendy SC, Wood CA, et al. Androgen levels in crease by intratumoral de novo steroidogenesis during progression of castration-resistant pros tate cancer. Cancer Res 2008, 68: Hall SA, et al. Do statins affect androgen levels in men? Results from the Boston Area Community Health Survey. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007, 16: Dobs AS, et al. Effects of simvastatin and pravas tatin on gonadal function in male hypercholester olemic patients. Metabolism 2000, 49: Schaffner GP. Effect of cholesterol-lowering agents. In Benign Prostatic Hypertrophy. (Hinman, F., Jr., ed.). 1983; pp. 280, Springer-Verlag, New York 18. Carruba G. Estrogen and prostate cancer: an eclipsed truth in an androgen-dominated scenar io. J Cell Biochem 2007, 102: Loeb S, Kan D, Helfand BT, Nadler RB, Cata lona WJ. Is statin use associated with prostate cancer aggressiveness? BJU Int 2010, 105: Gutt R, Tonlaar N, Kunnavakkam R, Kar rison T, Weichselbaum RR, Liauw SL. Statin use and risk of prostate cancer recurrence in men treated with radiation therapy. J Clin Oncol 2010, 28: Cyrus-David MS, Weinberg, A, Thompson T, Kadmon D. The effect of statins on serum pros tate specific antigen levels in a cohort of airline pilots: a preliminary report. J Urol 2005, 173, Moyad MA, Merrick GS, Butler WM, Wall ner KE, Galbreath RW, Kurko B, et al. Statins, especially atorvastatin, may favorably influence clinical presentation and biochemical progressionfree survival after brachytherapy for clinically local ized prostate cancer. J Urol 2005, 66: Soto DE, Daignault S., Sandler HM, Ray ME. No effect of statins on biochemical outcomes after radiotherapy for localized prostate cancer. Urology 2009, 73: Mills IW, Crossland A, Patel A, Ramonas H. Atorvastatin treatment for men with lower urinary tract symptoms and benign prostatic enlarge ment. Eur Urol 2007, 52: Hamilton RJ, Goldberg KC, Platz EA, Freed land SJ. The influence of statin medications on prostate specific antigen levels. J Natl Cancer Inst 2008, 100: Stamatiou KN, Zaglavira P, Skolarikos A, Sofras F. The effects of lovastatin on conven tional medical treatment of lower urinary tract symptoms with finasteride. Clin Urol 2008, 34: Mener DJ, Cambio A, Stoddard DG, Martin BA, Palapattu GS. The impact of HMG-CoA re ductase therapy on serum PSA. Prostate 2010, 70: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙA 2013, 25 (1) 29

Οι στατίνες συνιστούν ουσίες ευρέως χρησιμοποιούμενες

Οι στατίνες συνιστούν ουσίες ευρέως χρησιμοποιούμενες ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ο ρόλος των στατινών στην πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη Ιωάννης Χ. Χρυσογονίδης, Aλέξανδρος Σ. Ζησόπουλος Ουρολογική Κλινική Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος» Οι στατίνες

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των στατινών και των άλλων υπολιπιδαιμικών στα επίπεδα της 25(OH)VITD ορού

Επίδραση των στατινών και των άλλων υπολιπιδαιμικών στα επίπεδα της 25(OH)VITD ορού Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 4(2):79 85 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 4(2):79 85 Επίδραση των στατινών και των άλλων υπολιπιδαιμικών στα επίπεδα της 25(OH)VITD

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονη ουρολογία Γ. Πατσάης εκέµβριος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >22

σύγχρονη ουρολογία Γ. Πατσάης εκέµβριος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >22 σύγχρονη ουρολογία Γ. Πατσάης Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση εκέµβριος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >22 editorial επαγγελµατισµός στην ιατρική κοινότητα; Η λέξη σίγουρα δεν προδιαθέτει θετικά

Διαβάστε περισσότερα

ουρολογία >17 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση

ουρολογία >17 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση σύγχρονη ουρολογία Φωτογραφία από προσωπικό αρχείο του κ. Σοφρά Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >17 editorial Το Μάϊο που µας πέρασε το ιδιαίτερα έγκριτο

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε

Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε editorial //ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #27 Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε αυτό το τεύχος για τον πρώτο µικροοργανισµό που ανακάλυψαν οι βιολόγοι της NASA που αναπτύσσεται και αναπαράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Φρ. Σοφράς 06 // BEST OF THE BEST. 17// PROSTATE WEEK Η εβδομάδα ευαισθητοποίησης και πρόληψης για τον καρκίνο του

Φρ. Σοφράς 06 // BEST OF THE BEST. 17// PROSTATE WEEK Η εβδομάδα ευαισθητοποίησης και πρόληψης για τον καρκίνο του 05 // EDITORIAL Φρ. Σοφράς 06 // BEST OF THE BEST JOURNAL OF UROLOGY UROLOGY EUROPEAN UROLOGY SEXUAL DYSFUNCTION 17// PROSTATE WEEK Η εβδομάδα ευαισθητοποίησης και πρόληψης για τον καρκίνο του προστάτη:

Διαβάστε περισσότερα

ISSN: 2241-7389. (Northern Greece Society of Atherosclerosis)

ISSN: 2241-7389. (Northern Greece Society of Atherosclerosis) - - ISSN: 2241-7389 (Northern Greece Society of Atherosclerosis) 2014 5 18 Περιεχόμενα Περιοδικό ΑΘΗΡΟλογία (ATHIROlogia) Ιδιοκτησία Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος (Northern Greece Society of

Διαβάστε περισσότερα

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α Ειδικό προστατικό αντιγόνο Μελέτη πληθυσμού του Ν. Ζακύνθου Μ. Διαρεμέ 1, Α. Μάρκου 2, Π. Καρκαλούσος 3, Ι. Στήνιος 4 1 Βιοχημικό Εργαστήριο, ΕΟΠΠΥ Ζακύνθου 2 Βιοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Hπρόταση νόμου για τα ανώτατα εκπαιδευτικά

Hπρόταση νόμου για τα ανώτατα εκπαιδευτικά editorial // ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #29 Hπρόταση νόμου για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ψηφίστηκε και είναι πλέον νόμος του κράτους. Οι αντιδράσεις από τις κρατούσες

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονη ουρολογία Ιούνιος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >16

σύγχρονη ουρολογία Ιούνιος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >16 σύγχρονη ουρολογία Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Ιούνιος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >16 editorial Στις τελευταίες «Αθηναϊκές Ηµέρες» µου ζητήθηκε όπως και από άλλους Καθηγητές- ιευθυντές

Διαβάστε περισσότερα

ουρολογία >21 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση (CGA Galleries, London)

ουρολογία >21 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση (CGA Galleries, London) σύγχρονη ουρολογία Πίνακας του Άγγλου ζωγράφου Donald Hamilton Frazer µε τίτλο Clear Water, Glyfa, Greece (CGA Galleries, London) Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Σεπτέµβριος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονη ουρολογία Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Ιούνιος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >20

σύγχρονη ουρολογία Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Ιούνιος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >20 σύγχρονη ουρολογία Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Ιούνιος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >20 editorial Φρ. Σοφράς Το θέµα είναι τεράστιο. Καθηµερινά χιλιάδες άνδρες ακολουθώντας (ή όχι) τη συµβουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ- ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 7 26 Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιοµεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου - 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014, HOTEL ELITE CITY RESORT - KΑΛΑΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση του προστατικού αδενοκαρκινώματος

Ανασκόπηση του προστατικού αδενοκαρκινώματος EKΔOTHΣ - ΔIEYΘYNTHΣ: HΛIAΣ KAYKAΣ - Δερματολόγος EKΔOΣEIΣ KAYKAΣ: MEΣOΓEIΩN 215, 115 25 AΘHNA THΛ.: 2106777590, FAX: 2106756352 E-mail: kafkas@otenet.gr, Website: www.kafkas-publications.com ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονη ουρολογία εκέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >18

σύγχρονη ουρολογία εκέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >18 σύγχρονη ουρολογία Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση εκέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >18 editorial Παρακολουθώ τακτικά µια εκποµπή στην τηλεόραση για τα αεροπορικά ατυχήµατα, παρά το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

The impact of statin therapy on arterial stiffness. Επίδραση των στατινών στην αρτηριακή σκληρία Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η

The impact of statin therapy on arterial stiffness. Επίδραση των στατινών στην αρτηριακή σκληρία Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 4(3):158 163 Επίδραση των στατινών στην αρτηριακή σκληρία Ευ. Μήτσιου, 1 Β. Κώτσης, 2 Α. Καραγιάννης, 1 Β.Γ. Άθυρος 1 1 Β Προπαιδευτική Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Έτος: 2013 Υπεύθυνοι Έκδοσης: Δρ. Ι. Μ. Ιωαννίδης - Δρ. Ι. Α. Κυριαζής σελ. 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, 3 ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η νέα χρονιά ξεκίνησε. Το περιοδικό μας τα Επιστημονικά Χρονικά του Τζανείου συνεχίζει και φέτος στα επιτυχημένα βήματα της περσινής έκδοσης. Με την αμέριστη συμπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα Υπογονιμότητας και. Γυναικολογικός Καρκίνος

Φάρμακα Υπογονιμότητας και. Γυναικολογικός Καρκίνος Φάρμακα Υπογονιμότητας και Γυναικολογικός Καρκίνος Νικόλαος Φ. Βλάχος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Β ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ISSN 1792-4944 Τόμος 2 Τεύχος 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Volume 2 No 2 APRIL-JUNE 2011 ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ Αθηροσκλήρωσησ Τόμος 2 Τεύχος 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Νικοτινικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη πνευμονικής τοξικότητας ως επακόλουθο της ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του μαστού Ανασκόπηση των παραγόντων κινδύνου

Πρόβλεψη πνευμονικής τοξικότητας ως επακόλουθο της ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του μαστού Ανασκόπηση των παραγόντων κινδύνου ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(6):754-766 Πρόβλεψη πνευμονικής τοξικότητας ως επακόλουθο της ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του μαστού Ανασκόπηση των παραγόντων κινδύνου Copyright Athens

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Ακμή και διατροφή

Ανασκόπηση Ακμή και διατροφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΙΑΤΡΟΦΗΣ 2010, 1(2), 87 99 Ανασκόπηση Ακμή και διατροφή Μύθοι και αλήθειες Χρ. Μαυρογιάννη, Β. Ιατρίδη Τμήμα Επιστήμης ιαιτολογίας- ιατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μικρολευκωματινουρία και διαβητική νεφροπάθεια Επιδημιολογία, προγνωστική σημασία, πρόληψη

Μικρολευκωματινουρία και διαβητική νεφροπάθεια Επιδημιολογία, προγνωστική σημασία, πρόληψη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(3):316-330 Μικρολευκωματινουρία και διαβητική νεφροπάθεια Επιδημιολογία, προγνωστική σημασία, πρόληψη H διαβητική νεφροπάθεια (ΔΝ) είναι μια συχνή και

Διαβάστε περισσότερα

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης,

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης, Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Αναστάζια Κεή, 1 Βασίλειος Άθυρος, 2 Εμμανουήλ Γανωτάκης, 3 Ιωάννης Ιωαννίδης, 4 Ελένη Μπιλιανού, 5 Σταύρος Παππάς, 6 Μωυσής Ελισάφ 1 1 Παθολoγική

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος - Μάρτιος 2010 // 23. σύγχρονη. ουρολογία. www.urology.edu.gr/contemporary-urology

Ιανουάριος - Μάρτιος 2010 // 23. σύγχρονη. ουρολογία. www.urology.edu.gr/contemporary-urology Ιανουάριος - Μάρτιος 2010 // 23 σύγχρονη ουρολογία www.urology.edu.gr/contemporary-urology editorial // ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #23 Πιστεύω ότι δεν είµαι ο µοναδικός που αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της Ν-ακετυλοκυστεΐνης στα επίπεδα ασυμμετρικής διμεθυλαργινίνης και μονοξειδίου του αζώτου αιμοκαθαιρόμενων ασθενών

Η επίδραση της Ν-ακετυλοκυστεΐνης στα επίπεδα ασυμμετρικής διμεθυλαργινίνης και μονοξειδίου του αζώτου αιμοκαθαιρόμενων ασθενών ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):693-701 Η επίδραση της Ν-ακετυλοκυστεΐνης στα επίπεδα ασυμμετρικής διμεθυλαργινίνης και μονοξειδίου του αζώτου αιμοκαθαιρόμενων ασθενών ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 25 ΟΥ ΤΟΜΟΥ. Χ.Τζορμπατζάκης, Μ. Χρυσοφός, Α. Παπατσώρης, Ι. Βαρκαράκης, Χ. Δεληβελιώτης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 25 ΟΥ ΤΟΜΟΥ. Χ.Τζορμπατζάκης, Μ. Χρυσοφός, Α. Παπατσώρης, Ι. Βαρκαράκης, Χ. Δεληβελιώτης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΟΜΟΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 409 εντυπο κλειστο αρ. αδειασ 95/2011 Κωδικός εντύπου: 014030 Διεύθυνση επιστροφής: Ραβινέ 23, 11521 Αθήνα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Θεραπευτική αντιμετώπιση της

Διαβάστε περισσότερα

short news Ο. Βεργετάκη Γ. ασκαλόπουλος

short news Ο. Βεργετάκη Γ. ασκαλόπουλος 18-19 Ο. Βεργετάκη Γ. ασκαλόπουλος Αλλαντική τοξίνη Α για την υπερλειτουργική κύστη και την υπερλειτουργικότητα του εξωστήρα µυός σε ασθενείς µε νόσο Parkinson και πολυσυστηµατική ατροφία. Botulin Toxin

Διαβάστε περισσότερα

Διφωσφονικά και εμφυτεύματα. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, οδηγίες και παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων

Διφωσφονικά και εμφυτεύματα. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, οδηγίες και παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων Εμφυτευματολογία ΣTOMA 2010; 38 : 139-147 Aνασκόπηση Διφωσφονικά και εμφυτεύματα. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, οδηγίες και παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων Ν. ΣΟΛΔΑΤΟΣ 1, Ι. ΜΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2, Σ. ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα