Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν"

Transcript

1 Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Υπςζάνθη Βάββα 1, Δπαμεινώνδαρ Βοςηζάρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Δςζηπάηιορ Καλογήπος 3, Γημήηπιορ Σαζιόρ 1 1. Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, 15780, Αζήλα, Διιάδα 2. Σκήκα Σερλνινγηώλ Αληηξύπαλζεο, ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ, Σ.Δ.Ι. Γ. Μαθεδνλίαο, 50100, Κνίια Κνδάλεο, Διιάδα 3. Γξ. Υεκηθόο Μεραληθόο, Πξόεδξνο ΤΝΔΡΓΔΙΑ, πγγξαθέαο γηα επηθνηλσλία: Υξπζάλζε Βάββα, ηει.: , θαμ: , Πεπίλητη ηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο, ηα ππνιείκκαηα ησλ ζπζηεκάησλ θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ (Air Pollution Control - APC) πνπ παξάγνληαη ζηνπο απνηεθξσηήξεο αζηηθώλ ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ (ΑΑ) πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ε κειινληηθή απειεπζέξσζε ησλ ξππνγόλσλ παξαγόλησλ (βαξηά κέηαιια, άιαηα, δηνμίλεο) θαη έπεηηα νδεγνύληαη ζε ηαθή. ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη αξρηθά αλαθνξά ζην πξόβιεκα ηεο δηαρείξηζεο απηώλ ησλ ππνιεηκκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε πεηξακαηηθή θαη ζεσξεηηθή εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζηόρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ APC ππνιεηκκάησλ. Η κεζνδνινγία επεμεξγαζίαο ε νπνία κειεηάηαη είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε κε ρξήζε θσζθνξηθώλ αιάησλ, ε νπνία έρεη απνδεηρζεί πνιύ απνηειεζκαηηθή γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε κεηάιισλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ππνιείκκαηα θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ κνλάδσλ θαύζεο ΑΑ. Σα θπξηόηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ ησλ θσζθνξηθώλ είλαη ην ρακειό θόζηνο θαη ε επθνιία ζηελ εθαξκνγή. Λέμεηο Κιεηδηά: ππνιείκκαηα, ζύζηεκα θαζαξηζκνύ αεξίσλ, ηπηάκελε ηέθξα, θαύζε, αζηηθά απνξξίκκαηα 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Καηά ηελ θαύζε Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ (ΑΑ) ζε κνλάδεο καδηθήο θαύζεο παξάγεηαη ηέθξα σο θύξην παξαπξντόλ. Πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ηεο κάδαο ησλ απνβιήησλ ζε πγξή βάζε παξακέλεη σο ζηεξεό ππόιεηκκα. Ο όγθνο ησλ ππνιεηκκάησλ αληηζηνηρεί ζην έλα δέθαην ηνπ αξρηθνύ όγθνπ απνβιήησλ. ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζύγρξνλνπο απνηεθξσηήξεο παξάγνληαη δηαθνξεηηθά ξεύκαηα ζε θάζε ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ηα νπνία πεξηέρνπλ δηαθεθξηκέλα είδε ηέθξαο. Σα ξεύκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: Σέθπα Πςθμένα (Bottom Ash): Δίλαη ην ζηεξεό ππόιεηκκα πνπ ζπιιέγεηαη από ην ζάιακν θαύζεο θαη πεξηιακβάλεη θπξίσο γπαιί, θεξακηθά, ζηδεξνύρα θαη κε ζηδεξνύρα κέηαιια, αλόξγαλα πιηθά θαη κηθξέο πνζόηεηεο άθαπζηνπ νξγαληθνύ πιηθνύ. Απνηειεί πεξίπνπ ην 15-25% αξρηθήο κάδαο ησλ απνβιήησλ ζε πγξή βάζε. Σέθπα ςζηήμαηορ Ανάκηηζηρ Θεπμόηηηαρ (Heat Recovery System Ash): Πεξηιακβάλεη ηελ ηέθξα πνπ παξαζύξνπλ ηα αέξηα από ην ζάιακν θαύζεο θαη ε νπνία ζπιιέγεηαη ζηα ζηιό θάησ από ην ζύζηεκα αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο (ιέβεηαο, ππεξζεξκαληήξαο θαη νηθνλνκηηήξαο). Σν ξεύκα απηό κπνξεί λα απνηειεί 0,2-0,5% (θ.β.) ησλ ΑΑ θαη δελ ζα πξέπεη λα αλακηγλύεηαη κε ηε ηέθξα ππζκέλα αιιά λα γίλεηαη ε δηαρείξηζή ηνπ καδί κε ηελ ηπηάκελε ηέθξα, θάηη πνπ ήδε ηζρύεη ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία νξηζκέλσλ ρσξώλ (Vehlow et al., 2007).

2 Ιπηάμενη Σέθπα (Fly Ash): Σα ιεπηά ζσκαηίδηα πνπ παξακέλνπλ αθόκα ζηα αέξηα κεηά ην ζύζηεκα αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο θαη αθαηξνύληαη ζηηο δηαηάμεηο θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ (electrostatic precipitator, fabric filter or baghouse, cyclone) πξηλ ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ αεξίσλ. Η πνζόηεηα ηπηάκελεο ηέθξαο πνπ παξάγεηαη από έλαλ απνηεθξσηήξα ΑΑ είλαη πεξίπνπ 1-2,5% (θ.β.) ησλ ΑΑ. Τπολείμμαηα ηος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού ηυν Απαεπίυν (Air Pollution Control-APCresidues): Πεξηιακβάλνπλ ην ππόιεηκκα πνπ ζπιιέγεηαη ζηηο κνλάδεο θαζαξηζκνύ ησλ απαεξίσλ πξηλ ηα αέξηα ειεπζεξσζνύλ ζηελ αηκόζθαηξα. Απηά ηα ππνιείκκαηα κπνξεί λα είλαη ζε κνξθή ζηεξεή, πγξή ή εκίξξεπζηε αλάινγα κε ην εάλ ην ζύζηεκα θαζαξηζκνύ είλαη μεξό, εκη-μεξό, ή πγξό. Απνηεινύλ ζπλήζσο ην 1-5% (θ.β.) ησλ ΑΑ. πρλά, αλακηγλύνληαη κε ηελ ηπηάκελε ηέθξα. ηηο Η.Π.Α. ε ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη ηα δηαθνξεηηθά ξεύκαηα λα αλακηλγύνληαη ζε έλα κνλαδηθό ξεύκα ην νπνίν απνηειεί ηε ζπλδπαζκέλε ηέθξα (combined ash). Αληίζεηα, ζηηο πεξηζζόηεξεο επξσπατθέο ρώξεο θαη ζηνλ Καλαδά ε ηέθξα ππζκέλα θαη ηα APC ππνιείκκαηα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά θαη πθίζηαληαη μερσξηζηή δηαρείξηζε. Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο από ηελ ηέθξα ππζκέλα ζεσξνύληαη ακειεηέεο θαζόηη παξνπζηάδεη ρακειέο ζπγθεληξώζεηο ξύπσλ θαη ηδηόηεηεο παξόκνηεο κε απηέο ησλ θπζηθώλ αδξαλώλ. Σν θύξην πξόβιεκα αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ηπηάκελσλ ηεθξώλ θαη ησλ APC ππνιεηκκάησλ, θαζόηη είλαη πηζαλή ε απειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ νξηζκέλσλ ξππνγόλσλ νπζηώλ πνπ πεξηέρνπλ. Σα ξεύκαηα απηά ζπρλά αλακηγλύνληαη θαη πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη επηπηώζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ πθίζηαληαη εηδηθή δηαρείξηζε. 2. ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΑΔΡΙΩΝ 2.1 Παπαγυγή και σαπακηηπιζηικά Η ηέθξα ηνπ ιέβεηα, ε ηέθξα από ηηο πιπληξίδεο θαη ε ηέθξα από ηηο δηαηάμεηο θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ απνηεινύληαη από ζσκαηίδηα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ θπξίσο δώλε θαύζεο, παξαζύξνληαη από ησλ ξεύκα ησλ απαεξίσλ θαύζεο θαη κεηαθέξνληαη ζην ιέβεηα θαη ζην ζύζηεκα επεμεξγαζίαο ησλ απαεξίσλ. Όηαλ ηα αέξηα από ηελ θαύζε πεξλνύλ από ην ιέβεηα, ηελ πιπληξίδα θαη ηηο άιιεο δηαηάμεηο, ηα παξαζπξόκελα ζσκαηίδηα ζπζζσξεύνληαη ζηα ηνηρώκαηα θαη ζηνπο απινύο ηνπ ιέβεηα, ή ζπιιέγνληαη ζηηο ζπζθεπέο θαζαξηζκνύ ησλ αέξησλ ξύπσλ. Σα ππνιείκκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ (APC ππνιείκκαηα) από ηηο εγθαηαζηάζεηο απνηέθξσζεο απνβιήησλ ππάξρνπλ ζε δηάθνξεο πνηθηιίεο αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ απνηεθξσηήξα θαη ηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ αεξίσλ. Η ρεκηθή ζύλζεζε ησλ APC ππνιεηκκάησλ εμαξηάηαη επίζεο από ηα απόβιεηα πνπ απνηεθξώλνληαη. Γεληθά, εληνύηνηο, ηα ππνιείκκαηα απηά είλαη κηα πνιύ ιεπηόθνθθε ζθόλε, κε ρξώκα πνπ θπκαίλεηαη από αλνηθηό γθξη ζε ζθνύξν γθξη. Τπάξρνπλ δύν θπξίσο ηύπνη APC ππνιεηκκάησλ (ISWA, 2008a): Τπολείμμαηα από ξηπά και ημι-ξηπά ζςζηήμαηα καθαπιζμού (dry and semi-dry scrubbing residues): ηα απαέξηα εγρέεηαη αζβέζηεο ώζηε λα εμνπδεηεξσζνύλ ηα όμηλα ζπζηαηηθά ησλ αεξίσλ. Η πξνζζήθε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο πξίλ αθαηξεζεί ε ηπηάκελε ηέθξα από ηα αέξηα. Η ηπηάκελε ηέθξα, ηα πξντόληα ηεο αληίδξαζεο, θαη ν αζβέζηεο πνπ δελ αληέδξαζε απνκαθξύλνληαη ζπλήζσο κε ρξήζε ζαθθόθηιηξσλ. Δπίζεο, ελεξγόο άλζξαθαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αθαίξεζε δηνμηλώλ θαη ζηε ζπλέρεηα αθαηξείηαη καδί κε ηελ ηπηάκελε ηέθξα. Σα μεξά θαη εκη-μεξά ζπζηήκαηα παξάγνπλ ζπλήζσο έλα εληαίν ππόιεηκκα. Η πνζόηεηα ππνιεηκκάησλ πνπ παξάγεηαη από απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη πεξίπνπ 3-6% ηεο αξρηθήο κάδαο ησλ απνβιήησλ.

3 Τπολείμμαηα από ςγπά ζςζηήμαηα καθαπιζμού (wet scrubbing residues): Η ηπηάκελε ηέθξα αθαηξείηαη ζπλήζσο πξίλ ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ όμηλσλ ζπζηαηηθώλ. ηε ζπλέρεηα, ην αέξην θαζαξίδεηαη ζε κία, δύν, ή πεξηζζόηεξεο πιπληξίδεο. Σα δηαιύκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο πιπληξίδεο πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα λα παξαρζεί ιάζπε θαη γύςνο. Σα πγξά ζπζηήκαηα παξάγνπλ ηππηθά πεξηζζόηεξα από έλα ππνιείκκαηα. Η πνζόηεηα ππνιεηκκάησλ πνπ παξάγεηαη από απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη πεξίπνπ 1% ηεο αξρηθήο κάδαο ησλ απνβιήησλ. ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο ν όξνο «APC ππνιείκκαηα» πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ πξντόλησλ θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ. Η ρεκηθή ζύζηαζε ησλ APC ππνιεηκκάησλ κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά γηα θάζε κνλάδα θαύζεο θαη γηα θάζε πεξηνρή. ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ην ηππηθό εύξνο ηεο πνζόηεηαο ησλ θπξηόηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά ηα ππνιείκκαηα. 2.2 Σο ππόβλημα Σν θύξην πξόβιεκα ζρεηηθά κε ηα APC ππνιείκκαηα είλαη ε πηζαλή απειεπζέξσζε ξππνγόλσλ νπζηώλ ζην πεξηβάιινλ. Απηή ε απειεπζέξσζε ζπκβαίλεη θπξίσο κέζσ ηεο εθρύιηζεο ησλ ππνιεηκκάησλ ζην ρώξν πνπ έρνπλ ηαθεί ή όπνπ έρνπλ ηειηθά θαηαιήμεη. Η θύξηα, ινηπόλ, αλεζπρία ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ησλ ππνιεηκκάησλ απηώλ αθνξά ζηελ έθπιπζε ησλ εμήο (ISWA, 2008a): Δύκολα διαλςηά άλαηα όπυρ Cl και Na: Αλ θαη κε ηνμηθά γηα ηνπο αλζξώπνπο ζηα ηππηθά επίπεδα ζπγθέληξσζεο απηά ηα ζπζηαηηθά κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ην πόζηκν λεξό. Βαπιά μέηαλλα όπυρ Cd, Cr, Cu, Ni, Pb και Zn: Σα βαξηά κέηαιια θαη ηα ηρλνζηνηρεία κπνξνύλ ελδερνκέλσο λα πεξηέρνληαη ζε ζπγθεληξώζεηο επηβιαβείο γηα ηνπο αλζξώπνπο αιιά θαη γηα ηα νηθνζπζηήκαηα. Η εθρύιηζε απηώλ ησλ ζπζηαηηθώλ απνηειεί ηελ θύξηα αλεζπρία θαη έρεη πξνθαιέζεη κεγάιν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ. Γιοξίνερ: Αλ θαη νη δηνμίλεο θαη ηα θνπξάληα δελ εθπιέλνληαη εύθνια ιόγσ ηνπ όηη είλαη πδξόθνβεο ελώζεηο, ε απειεπζέξσζε απηώλ ησλ νπζηώλ πξνθαιεί αλεζπρία ιόγσ ηεο ηνμηθόηεηάο ηνπο. Ωζηόζν, ε εθρύιηζε ησλ ηνμηθώλ νξγαληθώλ ελώζεσλ (εηδηθά PCDDs θαη PCDFs) πνπ πεξηέρνληαη ζηα APC ππνιείκκαηα ζεσξείηαη γεληθά δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο ιόγσ ηεο πδξνθνβηθήο θύζεο ησλ νπζηώλ απηώλ θαη ησλ ρακειώλ ζπγθεληξώζεώλ ηνπο ζηα APC ππνιείκκαηα ησλ εξγνζηαζίσλ θαύζεο ΑΑ πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ην ζσζηό ηξόπν (Sabbas, 2003). Πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ, ε απειεπζέξσζε ησλ παξαπάλσ ζπζηαηηθώλ ησλ ππνιεηκκάησλ πξέπεη λα κεησζεί όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε απηό ζεκαίλεη όηη απηά ηα ζπζηαηηθά πξέπεη είηε λα δεζκεπηνύλ απνηειεζκαηηθά ζηε κήηξα ηνπ ππνιείκκαηνο είηε λα αθαηξεζνύλ ώζηε λα παξακείλνπλ κόλν ηα ππόινηπα αβιαβή πιηθά. Αλ θαη απηό δελ είλαη πάληα δπλαηό λα επηηεπρζεί, εληνύηνηο ηα ππνιείκκαηα ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ πξέπεη πάληα λα πθίζηαληαη επεμεξγαζία ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη κία πηζαλή κειινληηθή απειεπζέξσζε ξππνγόλσλ νπζηώλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο θαη ε αλάπηπμε ηερλνινγηώλ ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ αμηνιόγεζε ηερληθώλ γηα ηε κείσζε ηεο εθρπιηζηκόηεηαο ησλ ππνιεηκκάησλ κεηά ηελ ηειηθή δηάζεζή ηνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ δηνμηλώλ, νη πξνζπάζεηεο επηθεληξώλνληαη ζηελ θαηαζηξνθή ηνπο.

4 Πίνακαρ 1. Σππηθή ζύζηαζε APC ππνιεηκκάησλ καδηθήο θαύζεο ΑΑ. Οη ζπγθεληξώζεηο εθθξάδνληαη ζε mg/kg (IAWG, 1997) ηνηρείν Ιπηάκελε Σέθξα Τπνιείκκαηα από πγξό Τπνιείκκαηα από μεξό/ ζύζηεκα θαζαξηζκνύ εκη-μεξό ζύζηεκα αεξίσλ ρσξίο ηπηάκελε θαζαξηζκνύ αεξίσλ ηέθξα Al 49,000-90,000 12,000-83,000 21,000-39,000 As Ba , Ca 74, , , ,000 87, ,000 Cd Cl 29, ,000 62, ,000 17,000-51,000 Cr Cu Fe 12,000-44, ,000 20,000-97,000 Hg K 22,000-62, , Mg 11,000-19, ,000 19, ,000 Mn ,000 Mo Na 15,000-57, , Ni Pb , , ,000 S 11,000-45, , Sb , Si 95, , ,000-20, V Zn , , , Γιασείπιζη ηελ Δπξώπε ηα APC ππνιιείκκαηα ζεσξνύληαη επηθίλδπλν απόβιεηo (European Waste Catalogue and Hazardous Waste List) θαη σο επί ην πιείζηνλ νδεγνύληαη ζε εηδηθνύο ρώξνπο ηαθήο. ρεδόλ ζε όιεο ηηο ρώξεο, απαηηείηαη θάπνηα επεμεξγαζία ησλ APC ππνιεηκκάησλ πξηλ ηελ ηαθή ή ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Ωζηόζν, δελ ππάξρεη έλαο θνηλόο νξηζκόο ζρεηηθά κε ην πνην είλαη ην απνδεθηό επίπεδν ζηαζεξνπνίεζεο, θαζώο ηα θξηηήξηα θαη νη θαλνληζκνί δηαθέξνπλ παγθνζκίσο (ISWA, 2008a). Γεληθά, ηα APC ππνιείκκαηα θαηαιήγνπλ σο εμήο: Οδηγούνηαι ζε ηαθή: Η ηαθή ησλ ππνιεηκκάησλ κπνξεί λα γίλεη είηε ζε επηθαλεηαθνύο ρώξνπο ηαθήο (surface level landfill) είηε κε ππόγεηα ελαπόζεζε (subsurface landfill) π.ρ. ζε παιηά νξπρεία. Πξηλ ηελ ελαπόζεζε ηα ππνιείκκαηα ζα πξέπεη λα ππνζηνύλ επεμεξγαζία ώζηε λα κεησζεί ε κειινληηθή έθπιπζε ξππνγόλσλ ζπζηαηηθώλ θαη λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηα ζρεηηθά θξηηήξηα απνδνρήο. Καηά θύξην ιόγν παγθνζκίσο γίλεηαη ηαθή παξαδνζηαθά ζε επηθαλεηαθνύο ρώξνπο ηαθήο αθνύ ζπλήζσο έρεη πξνεγεζεί επεμεξγαζία (π.ρ. ρεκηθή ζηαζεξνπνίεζε, ζεξκηθή επεμεξγαζία ή ζηαζεξνπνίεζε). Η ηερληθή ηεο ππόγεηαο ελαπόζεζεο ζε παιηά νξπρεία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηε Γεξκαλία αιιά θαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Σα νξπρεία αιάησλ ζεσξνύληαη κηα βηώζηκε θαη αζθαιήο επηινγή δηάζεζεο ζηελ Δπξώπε, θαζόηη δελ έρνπλ

5 πξαθηηθά θακία επαθή κε ηνπο πεξηβάιινληεο πδάηηλνπο πόξνπο θαη ζε απηά εκπνδίδεηαη θπζηθά νπνηαδήπνηε έθπιπζε ή απειεπζέξσζε ξππνγόλσλ νπζηώλ (ISWA, 2008a). Γίνεηαι ανάκηηζη ςλικών: πγθεθξηκέλα ζπζηαηηθά ησλ ππνιεηκκάησλ κπνξνύλ λα αλαθηεζνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πάιη, γηα παξάδεηγκα ζε άιιεο βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο. Σν ελδηαθέξνλ ζπγθεληξώλεηαη γύξσ από ηα κέηαιια θαη ηα άιαηα, αιιά ζε εκπνξηθή εθαξκνγή βξίζθεηαη επίζεο ε αλάθηεζε πδξνρισξηθνύ νμένο θαη γύςνπ. Υπηζιμοποιούνηαι υρ ππόζθεηα: Tα APC ππνιείκκαηα εκθαλίδνπλ ηδηόηεηεο ζπγθξίζηκεο, σο έλα νξηζκέλν βαζκό, κε ην ηζηκέλην (π.ρ. πνδνιαληθή ζπκπεξηθνξά θαη πεξηεθηηθόηεηα ζε Ca, S, Al, Si), θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο πιεξσηηθό πιηθό (filler material) ή πξόζζεηα (aggregates). Δληνύηνηο, ιόγσ ηνπ πςεινύ πεξηερνκέλνπ ζε εύθνια δηαιπηά άιαηα θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο, ηα ππνιείκκαηα δελ κπνξνύλ άκεζα λα αληηθαηαζηήζνπλ ην ηζηκέλην ηελ Δπξώπε θάζε κία από ηηο παξαπάλσ ιύζεηο πεξηιακβάλεη θαη θάπνηνπ είδνπο επεμεξγαζία ή/θαη ζηαζεξνπνίεζε. ε παγθόζκην επίπεδν, ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκόο ζπλδπαζκώλ επεμεξγαζίαο, ζηαζεξνπνίεζεο, ρξεζηκνπνίεζεο θαη ελαπόζεζεο ησλ APC ππνιεηκκάησλ. Πεξίπνπ ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ή έρνπλ πξνηαζεί παγθνζκίσο (ISWA 2008a). 2.4 Σεσνικέρ επεξεπγαζίαρ Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη πξνηαζεί έλαο κεγάινο αξηζκόο ηερληθώλ επεμεξγαζίαο ησλ APC ππνιεηκκάησλ. Παξόηη ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία, νη ηερληθέο απηέο κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ αλάινγα κε ηε βαζηθή αξρή ηεο δηεξγαζίαο ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: Έκπλςζη και Γιασυπιζμόρ (Extraction and separation): Γηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ έθπιπζε θαη ηελ αθαίξεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηαηηθώλ από ηα ππνιείκκαηα. Υξεζηκνπνηνύλ απιέο ηερληθέο, αιιά ην βαζηθό κεηνλέθηεκα είλαη ε παξαγσγή πγξώλ πξνηόλησλ πνπ πεξηέρνπλ κέηαια θαη άιαηα. Υημική ζηαθεποποίηζη (Chemical stabilization): Γηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε δέζκεπζε θαη ηελ αθηλεηνπνίεζε ησλ ξππνγόλσλ ζπζηαηηθώλ κέζσ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ. Υξεζηκνπνηνύλ ζρεηηθά απιέο ηερληθέο θαη νδεγνύλ ζε ζεκαληηθή κείσζε ηεο εθρπιηζηκόηεηαο ησλ ππνιεηκκάησλ. Σν βαζηθό κεηνλέθηεκα είλαη ε παξαγσγή πγξώλ πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ κέηαια θαη άιαηα. ηεπεοποίηζη (Solidification): Δίλαη ε δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία πξνζηίζεληαη επαξθείο πνζόηεηεο κέζσλ ζηεξενπνίεζεο γηα λα εγθισβίζνπλ ηα ξππαζκέλα πιηθά ζε έλα ζηεξεό ζώκα πςειήο αληνρήο. Υξεζηκνπνηώληαο ζρεηηθά απιέο ηερλνινγίεο νδεγνύλ ζε κείσζε ηεο εθρπιηζηκόηεηαο θαη ζε βειηίσζε ησλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ. Σα θύξηα κεηνλεθηήκαηα είλαη ε πηζαλή δηάβξσζε ησλ δνκώλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, θπξίσο ιόγσ ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηεο ηέθξαο ζε άιαηα, θαη ε αύμεζε ηεο κάδαο θαη ηνπ όγθνπ κεηά ηελ επεμεξγαζία. Θεπμική επεξεπγαζία (Thermal treatment): Γηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζέξκαλζε ησλ ππνιεηκκάησλ, θαη αιιαγέο ζηα θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Από απηή ηελ επεμεξγαζία παξάγεηαη έλα πνιύ ζηαζεξό πξντόλ κε θαιή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ έθπιπζε ελώ θαηαζηξέθνληαη νη αλζεθηηθνί νξγαληθνί ξύπνη όπσο νη δηνμίλεο. Σα θύξηα κεηνλεθηήκαηα είλαη ε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηαδηθαζία θαη ε παξαγσγή αεξίνπ πνπ πεξηέρεη πηεηηθά κέηαιια. Τπάξρνπλ ηξεηο θύξηνη ηύπνη ζεξκηθώλ επεμεξγαζηώλ (vitrification, melting θαη sintering). Μόλν έλα κηθξό κέξνο ησλ πξνηεηλόκελσλ ηερληθώλ επεμεξγαζίαο έρνπλ βξεη εκπνξηθή εθαξκνγή, ελώ θαηά θύξην ιόγν νη πεξηζζόηεξεο έρνπλ εμεηαζηεί κόλν ζε εξγαζηεξηαθέο ή πηινηηθέο εθαξκνγέο. Δπίζεο, πνιιέο από ηηο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ ζπλδπαζκό

6 ησλ παξαπάλσ ηερληθώλ. ηνηρεία θόζηνπο γηα ηηο θπξηόηεξεο εκπνξηθά εθαξκνζκέλεο ηερλνινγίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε έξεπλα θαη αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηώλ επεμεξγαζίαο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ηδηνηήησλ ησλ ππνιεηκκάησλ πξηλ ηελ ηαθή ηνπο. Απηό ζεκαίλεη όηη νη πεξηζζόηεξεο δηαδηθαζίεο ζηνρεύνπλ λα κεηώζνπλ ηελ εθρπιηζηκόηεηα ησλ κεηάιισλ θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο θαη ησλ αιάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ππνιείκκαηα. Η κεζνδνινγία ε νπνία κειεηάηαη από ην Δξγαζηήξηό καο είλαη ε ρεκηθή ζηαζεξνπνίεζε κε ρξήζε θσζθνξηθώλ αιάησλ (εκπνξηθά WesPhix), ε νπνία έρεη απνδεηρζεί ζε βηνκεραληθό επίπεδν όηη νδεγεί ζε ζηαζεξνπνηεκέλν πξντόλ πνπ κπνξεί λα απνηεζεί ζε ΥΤΣΤ. Η ηερληθή απηή παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Πίνακαρ 2. Δθηίκεζε ηνπ θόζηνπο ησλ δηεξγαζηώλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ (ISWA, 2008b) Γηεξγαζία Μεηαβνιή βάξνπο % Δθηηκώκελν θόζηνο αλά ηόλλν ππνιείκκαηνο, ηεξενπνίεζε κε ηζηκέλην + (20-50) Ταινπνίεζε (vitrification) + (30-50) Σήμε (melting) Όρη Έθπιπζε κε νμέα + ζεξκηθή επεμεξγαζία ηαζεξνπνίεζε κε FeSO ηαζεξνπνίεζε κε CO 2 - (10-20) 80 ηαζεξνπνίεζε κε PO 4 + (10-20) ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΗ ΜΔ ΥΡΗΗ ΦΩΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΣΩΝ 3.1 Γενικά Δίλαη γλσζηό όηη ν θώζθνξνο αληηδξά κε αξθεηά βαξέα κέηαιια θαη κεηαιινεηδή πξνο ζρεκαηηζκό δεπηεξεπόλησλ θσζθνξηθώλ ηδεκάησλ πνπ ζεσξνύληαη ζηαζεξά θάησ από έλα κεγάιν εύξνο πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ. Γηα παξάδεηγκα νη θσζθνξηθέο ελώζεηο ηνπ Pb παξνπζηάδνπλ ρακειή δηαιπηόηεηα, γεληθά αξθεηέο ηάμεηο κεγέζνπο ρακειόηεξε από ηα αληίζηνηρα νμείδηα, πδξνμείδηα, αλζξαθηθά θαη ζεητθά. Δπηπξόζζεηα, κπνξνύλ λα ζρεκαηηζηνύλ ηαρύηαηα ππό ηελ παξνπζία επαξθνύο πνζόηεηαο Pb θαη θσζθνξηθώλ (Ξελίδεο, 2009). Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο εξγαζηεξηαθέο κειέηεο (Derie 1996, Eighmy et al. 1997, Mizutani et al. 2000, Geysen et al. 2004, Bournonville et al. 2004) ζρεηηθά κε ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ κε ρξήζε θσζθνξηθώλ αιάησλ θαη ε κέζνδνο έρεη απνδεηρζεί πνιύ απνηειεζκαηηθή γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηρλώλ κεηάιισλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη, ζύκθσλα κε κία από ηηο κειέηεο απηέο (Eighmy et al., 1997), κε ηε ρξήζε θσζθνξηθώλ αιάησλ επηηπγράλεηαη, όπσο κεηξήζεθε κε ην Dutch Total Availability Test, κείσζε ηεο εθρπιηζηκόηεηαο ηνπ κνιύβδνπ 99%, ηνπ ραιθνύ 58%, ηνπ θαδκίνπ 38%, ηνπ αξγηιίνπ 75% θαη ηνπ ςεπδαξγύξνπ 28%.

7 3.2 Η εμποπική εθαπμογή: μέθοδορ WES-PHix Η κέζνδνο WES-PHix ρξεζηκνπνηείηαη εκπνξηθά σο κία κέζνδνο ρεκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ κέζσ ηεο ρξήζεο θσζθνξηθώλ αιάησλ. Με ηε κέζνδν απηή κεηώλεηαη ε εθρπιηζηκόηεηα πνιιώλ κεηάιισλ κε κία απιή ηερληθή θαη ρσξίο λα παξάγνληαη πγξά απόβιεηα. Δίλαη γλσζηή εκπνξηθά σο WES-PHix Process από ηελ εηαηξεία Wheelabrator Technologies Inc. ηνπ Hampton, New Hampshire, U.S.A. Σν 1988 ρνξεγήζεθε ζηε Wheelabrator δίπισκα επξεζηηερλίαο γηα ηε κέζνδν WES-PHix. Από ηόηε, ε κέζνδνο WES-PHix έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηζζόηεξεο από 30 κνλάδεο ζηε Β.Ακεξηθή θαη ζε πεξηζζόηεξεο από 60 ζηελ Ιαπσλία (Lyons, 2000). Η δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο είλαη ζρεηηθά απιή, θαη απνηειείηαη από κηα ζπζθεπή αλάκημεο (ρσξεηηθόηεηαο ζπλήζσο tons/h) ζηελ νπνία ηξνθνδνηνύληαη ηα ππνιείκκαηα ζε έλα ειεγρόκελν πνζνζηό. Μηα παηεληαξηζκέλε κνξθή δηαιπηνύ θσζθνξηθνύ άιαηνο πξνζηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ αλακίθηε. Αθνύ αλακηρζεί πνιύ θαιά ην θσζθνξηθό άιαο κε ηα ππνιείκκαηα γηα πεξίπνπ 1 ιεπηό, έλαο κεηαθνξέαο ζην ηέινο ηνπ αλακίθηε απνκαθξύλεη ην επεμεξγαζκέλν πξντόλ. ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνιεηκκάησλ, ρξεζηκνπνηνύληαη θαη άιιεο πξόζζεηεο νπζίεο όπσο ν αζβέζηεο. Οη θηλεηηθέο αληίδξαζεο είλαη πνιύ γξήγνξεο θαη ην ππόιεηκκα ζεσξείηαη πιήξσο επεμεξγαζκέλν ρσξίο λα απαηηείηαη πεξαηηέξσ δηεξγαζία (ISWA, 2008a). 4. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 4.1 Ανηικείμενο Αληηθείκελν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ APC ππνιεηκκάησλ κε ηε ρξήζε θσζθνξηθώλ αιάησλ. Ο ζηόρνο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο κε ρξήζε θσζθνξηθώλ αιάησλ. Γηα ην ζθνπό απηό, κε ζεηξά πεηξακάησλ ζα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κεζόδνπ ζηαζεξνπνίεζεο νη δηάθνξνη παξάγνληεο, όπσο ε ζύζηαζε ησλ ππνιεηκκάησλ, νη δηαθνξεηηθέο πεγέο PO 4 3- (H 3 PO 4, Na 2 HPO 4 θιπ.), ε αλαινγία θσζθνξηθώλ αιάησλ πξνο ππόιεηκκα, ε αλαινγία πγξνύ πξνο ζηεξεό, νη ζπλζήθεο αλάδεπζεο θ.α. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη θάζεηο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 4.2 Φάζειρ ηηρ επεςνηηικήρ επγαζίαρ Σν πιάλν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θάζεηο: Ανάλςζη δείγμαηορ ηέθπαρ ππιν ηην επεξεπγαζία Πξαγκαηνπνηείηαη θπζηθνρεκηθόο ραξαθηεξηζκόο ηνπ ζηεξενύ δείγκαηνο ηέθξαο πξηλ ηελ επεμεξγαζία. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ζα γίλεη κε Φζνξηζηκεηξία αθηίλσλ Υ γηα ηα ζηνηρεία κε πςειή ζπγθέληξσζε (XRF), Φαζκαηνζθνπία αηνκηθήο απνξξόθεζεο (ΑΑS) θαη Φαζκαηνζθνπία αηνκηθήο εθπνκπήο κε ρξήζε επαγσγηθώο ζπδεπγκέλνπ πιάζκαηνο (ICP-AES) γηα επηιεγκέλα κέηαιια. Όπνπ απαηηείηαη ζα πξνεγεζεί ζύληεμε γηα ηε δηαιπηνπνίεζε όισλ ησλ ζπζηαηηθώλ. Γηα ηελ νξπθηνινγηθή αλάιπζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζιαζηκεηξία Αθηίλσλ Υ (XRD). Δπίζεο, πξαγκαηνπνηνύληαη νη εμήο αλαιύζεηο: Κνθθνκεηξία, Μέηξεζε πγξαζίαο, Γηαιπηόηεηα ζε θξύν θαη δεζηό (90 0 C) λεξό, Δηδηθό βάξνο, ph ζηεξενύ, Πνξώδεο, Θεξκνβαξπκεηξία (TG), LOI (Loss on Ignition), Ηιεθηξνληθό Μηθξνζθόπην άξσζεο (SEM). Δπηπιένλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί δνθηκή έθπιπζεο ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN 12457/1,2 (2003/33/ΔΚ) θαζώο θαη δνθηκή Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) θαη ε αλάιπζε ησλ εθπιπκάησλ ζα γίλεη κε AAS θαη ICP-AES. Η ζπζθεπή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ

8 πξαγκαηνπνίεζε ησλ δνθηκώλ έθπιπζεο είλαη έλαο πεξηζηξνθηθόο αλαδεπηήξαο κε ηαρύηεηα έσο 30 rpm θαη ηζρύνο 100 W (Μνληέιν ROTAX 6.8, θαηαζθεπαζηήο VELP). Δπηπιένλ, ζα κεηξεζνύλ ηα Οιηθά Γηαιπκέλα ηεξεά (TDS), ε αγσγηκόηεηα θαη ην ph ησλ εθπιπκάησλ θαη ζα γίλεη πξνζδηνξηζκόο ηεο ηνμηθόηεηαο ησλ εθπιπκάησλ κε ηε ρξήζε δσληαλώλ νξγαληζκώλ-δεηθηώλ (νηθνηνμηθνινγηθή αλάιπζε) ηαθεποποίηζη δείγμαηορ ηέθπαρ Η δεύηεξε θάζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ δεηγκάησλ κε ρξήζε θσζθνξηθώλ αιάησλ Ανάλςζη ζηαθεποποιημένος δείγμαηορ ηέθπαρ ην δείγκα πνπ ζα πξνθύςεη κεηά ηελ επεμεξγαζία ζα γίλνπλ νη ίδηεο αλαιύζεηο πνπ ζα γίλνπλ θαη γηα ην δείγκα πξηλ ηελ επεμεξγαζία, ώζηε λα γίλεη ε ζύγθξηζε θαη λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηαζεξνπνίεζεο Βεληιζηοποίηζη ηηρ ζηαθεποποίηζηρ Με κηα ζεηξά πεηξακάησλ θαη δνθηκώλ ζα πξνζδηνξηζηεί ε βέιηηζηε δηαδηθαζία ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ηέθξαο κε θσζθνξηθά άιαηα (ζπλζήθεο, είδνο θαη πνζόηεηα θσζθνξηθώλ αιάησλ, πνζόηεηα λεξνύ θιπ.). 5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Η έξεπλα θαη αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηώλ επεμεξγαζίαο γηα ηα APC ππνιείκκαηα έρνπλ επηθεληξσζεί ζηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ηδηνηήησλ ησλ ππνιεηκκάησλ πξηλ ηελ ηαθή ηνπο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ αλαπηπρζεί πνιπάξηζκεο ιύζεηο επεμεξγαζίαο γηα ηα APC ππνιείκκαηα, κεξηθέο από ηηο νπνίεο έρνπλ εμεηαζηεί κόλν εξγαζηεξηαθά ελώ άιιεο είλαη δηαζέζηκεο εκπνξηθά. Μία από ηηο ηερληθέο επεμεξγαζίαο κε εκπνξηθή εθαξκνγή είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε κε θσζθνξηθά άιαηα. Η παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε απηήο ηεο ηερληθήο κε ζηόρν ηε βειηηζηνπνίεζή ηεο. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζηαζεξνπνίεζεο αμηνινγείηαη κέζσ: θπζηθνρεκηθήο αλάιπζεο δεηγκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από πξαγκαηηθέο κνλάδεο θαύζεο απνξξηκκάησλ, πξόηππσλ δνθηκώλ έθπιπζεο θαη νηθνηνμηθνινγηθώλ αλαιύζεσλ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1]. Bournonville Blandine, Nzihou Ange, Sharrock Patrick, Depelsenaire Guy Stabilisation of heavy metal containing dusts by reaction with phosphoric acid: study of the reactivity of fly ash. Journal of Hazardous Materials B116, [2]. Derie R A new way to stabilize fly ash from municipal incinerators. Waste Management, Volume 16, Issue 8, [3]. Eighmy T., Crannell B., Butler L, Cartledge F., Emery E., Oblas D., Krzanowski, Eusden D., Shaw E., Francis C Heavy metal stabilization in municipal solid waste combustion dry scrubber residue using soluble phosphate. Environ.Sci.Technol. 31, [4]. Geysen D., Imbrechts K., Vandecasteele C., Jaspers M., Wauters G Immobilization of lead and zinc in scrubber residues from MSW combustion using soluble phosphates. Waste Management 24,

9 [6]. IAWG: Chandler AJ, Eighmy TT, Hartlen J, Hjelmar O, Kosson DS, Sawell SE, van der Sloot HA, Vehlow J Municipal solid waste incinerator residues. Studies in Environmental Science 67, Amsterdam, Elsevier. [7]. ISWA 2008(a). Management of APC residues from W-t-E Plants - An overview of management options and treatment methods. ISWA-Working Group on Thermal Treatment of Waste, Subgroup APC Residues from W-t-E plants [8]. ISWA 2008(b). ISWA Position Paper on handling APC residues. [9]. Lyons, M.R The use of soluble phosphates to stabilize heavy metals in fly ash. Sustainable construction: use of incinerator ash: proceedings of the International Symposium organised by the Concrete Technology Unit, University of Dundee and held at the University of Dundee, UK on March 2000 [10]. Mizutani Satoshi, Hans A. van der Sloot, Shin-ichi Sakai Evaluation of treatment of gas cleaning residues from MSWI with chemical agents. Waste Management 20, [11]. Sabbas T., A. Polettini, R. Pomi, T. Astrup, O. Hjelmar, P. Mostbauer, G. Cappai, G. Magel, S. Salhofer, C. Speiser, S. Heuss-Assbichler, R. Klein, P. Lechner, (members of the phoenix working group on Management of MSWI Residues) Management of municipal solid waste incineration residues. Waste Management, 23, [12]. Vehlow J., Bergfeldt B., Wilén C., Ranta J., Schwaiger H., Visser H.J.M., Gu S., Gyftopoulou E., Brammer J Management of Solid Residues in Waste-to-Energy and Biomass Systems. Institut für Technische Chemie [13]. Απόθαζε 2003/33/ΔΚ γηα ηνλ θαζνξηζκό θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζηώλ απνδνρήο ησλ απνβιήησλ ζηνπο ρώξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 θαη ην παξάξηεκα ΙΙ ηεε νδεγίαο 1999/31/ΔΚ [14]. Ξελίδεο Α., Παληαδίδνπ Μ., Παπαζηώπε Ν., εκεηώζεηο Μαζήκαηνο: Απνθαηάζηαζε ξππαζκέλσλ ρώξσλ-ηεξενπνίεζε/ηαζεξνπνίεζε, Internet (May 2009),

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Γάθηζεο Δκκαλνπήι ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΜΑ 1 ο Α Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 11 Πνην από ηα παξαθάησ άηνκα ή ηόληα έρεη δηαθνξεηηθό αξηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ Εξγαζηήξην 9 ν Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε αζβεζηόιηζωλ Γεληθά ζηνηρεία Τα ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα απνηεινύλ ην 7,9% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ησλ πεηξσκάησλ ηνπ θινηνύ ηεο γεο (64,7% ππξηγελή θαη 27,4% κεηακνξθσκέλα),

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Υγειονομική Ταυή Απορριμάτων

Τι είναι η Υγειονομική Ταυή Απορριμάτων 1 Τι είναι η Υγειονομική Ταυή Απορριμάτων Υγεηνλνκηθή Ταθή είλαη ε κέζνδνο ηεο ειεγρόκελεο θαη νξγαλσκέλεο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ ζην έδαθνο, ζηνπο ρώξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ (ΦΥΤΑ). Οη ΦΥΤΑ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα