Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν"

Transcript

1 Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Υπςζάνθη Βάββα 1, Δπαμεινώνδαρ Βοςηζάρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Δςζηπάηιορ Καλογήπος 3, Γημήηπιορ Σαζιόρ 1 1. Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, 15780, Αζήλα, Διιάδα 2. Σκήκα Σερλνινγηώλ Αληηξύπαλζεο, ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ, Σ.Δ.Ι. Γ. Μαθεδνλίαο, 50100, Κνίια Κνδάλεο, Διιάδα 3. Γξ. Υεκηθόο Μεραληθόο, Πξόεδξνο ΤΝΔΡΓΔΙΑ, πγγξαθέαο γηα επηθνηλσλία: Υξπζάλζε Βάββα, ηει.: , θαμ: , Πεπίλητη ηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο, ηα ππνιείκκαηα ησλ ζπζηεκάησλ θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ (Air Pollution Control - APC) πνπ παξάγνληαη ζηνπο απνηεθξσηήξεο αζηηθώλ ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ (ΑΑ) πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ε κειινληηθή απειεπζέξσζε ησλ ξππνγόλσλ παξαγόλησλ (βαξηά κέηαιια, άιαηα, δηνμίλεο) θαη έπεηηα νδεγνύληαη ζε ηαθή. ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη αξρηθά αλαθνξά ζην πξόβιεκα ηεο δηαρείξηζεο απηώλ ησλ ππνιεηκκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε πεηξακαηηθή θαη ζεσξεηηθή εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζηόρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ APC ππνιεηκκάησλ. Η κεζνδνινγία επεμεξγαζίαο ε νπνία κειεηάηαη είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε κε ρξήζε θσζθνξηθώλ αιάησλ, ε νπνία έρεη απνδεηρζεί πνιύ απνηειεζκαηηθή γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε κεηάιισλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ππνιείκκαηα θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ κνλάδσλ θαύζεο ΑΑ. Σα θπξηόηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ ησλ θσζθνξηθώλ είλαη ην ρακειό θόζηνο θαη ε επθνιία ζηελ εθαξκνγή. Λέμεηο Κιεηδηά: ππνιείκκαηα, ζύζηεκα θαζαξηζκνύ αεξίσλ, ηπηάκελε ηέθξα, θαύζε, αζηηθά απνξξίκκαηα 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Καηά ηελ θαύζε Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ (ΑΑ) ζε κνλάδεο καδηθήο θαύζεο παξάγεηαη ηέθξα σο θύξην παξαπξντόλ. Πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ηεο κάδαο ησλ απνβιήησλ ζε πγξή βάζε παξακέλεη σο ζηεξεό ππόιεηκκα. Ο όγθνο ησλ ππνιεηκκάησλ αληηζηνηρεί ζην έλα δέθαην ηνπ αξρηθνύ όγθνπ απνβιήησλ. ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζύγρξνλνπο απνηεθξσηήξεο παξάγνληαη δηαθνξεηηθά ξεύκαηα ζε θάζε ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ηα νπνία πεξηέρνπλ δηαθεθξηκέλα είδε ηέθξαο. Σα ξεύκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: Σέθπα Πςθμένα (Bottom Ash): Δίλαη ην ζηεξεό ππόιεηκκα πνπ ζπιιέγεηαη από ην ζάιακν θαύζεο θαη πεξηιακβάλεη θπξίσο γπαιί, θεξακηθά, ζηδεξνύρα θαη κε ζηδεξνύρα κέηαιια, αλόξγαλα πιηθά θαη κηθξέο πνζόηεηεο άθαπζηνπ νξγαληθνύ πιηθνύ. Απνηειεί πεξίπνπ ην 15-25% αξρηθήο κάδαο ησλ απνβιήησλ ζε πγξή βάζε. Σέθπα ςζηήμαηορ Ανάκηηζηρ Θεπμόηηηαρ (Heat Recovery System Ash): Πεξηιακβάλεη ηελ ηέθξα πνπ παξαζύξνπλ ηα αέξηα από ην ζάιακν θαύζεο θαη ε νπνία ζπιιέγεηαη ζηα ζηιό θάησ από ην ζύζηεκα αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο (ιέβεηαο, ππεξζεξκαληήξαο θαη νηθνλνκηηήξαο). Σν ξεύκα απηό κπνξεί λα απνηειεί 0,2-0,5% (θ.β.) ησλ ΑΑ θαη δελ ζα πξέπεη λα αλακηγλύεηαη κε ηε ηέθξα ππζκέλα αιιά λα γίλεηαη ε δηαρείξηζή ηνπ καδί κε ηελ ηπηάκελε ηέθξα, θάηη πνπ ήδε ηζρύεη ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία νξηζκέλσλ ρσξώλ (Vehlow et al., 2007).

2 Ιπηάμενη Σέθπα (Fly Ash): Σα ιεπηά ζσκαηίδηα πνπ παξακέλνπλ αθόκα ζηα αέξηα κεηά ην ζύζηεκα αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο θαη αθαηξνύληαη ζηηο δηαηάμεηο θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ (electrostatic precipitator, fabric filter or baghouse, cyclone) πξηλ ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ αεξίσλ. Η πνζόηεηα ηπηάκελεο ηέθξαο πνπ παξάγεηαη από έλαλ απνηεθξσηήξα ΑΑ είλαη πεξίπνπ 1-2,5% (θ.β.) ησλ ΑΑ. Τπολείμμαηα ηος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού ηυν Απαεπίυν (Air Pollution Control-APCresidues): Πεξηιακβάλνπλ ην ππόιεηκκα πνπ ζπιιέγεηαη ζηηο κνλάδεο θαζαξηζκνύ ησλ απαεξίσλ πξηλ ηα αέξηα ειεπζεξσζνύλ ζηελ αηκόζθαηξα. Απηά ηα ππνιείκκαηα κπνξεί λα είλαη ζε κνξθή ζηεξεή, πγξή ή εκίξξεπζηε αλάινγα κε ην εάλ ην ζύζηεκα θαζαξηζκνύ είλαη μεξό, εκη-μεξό, ή πγξό. Απνηεινύλ ζπλήζσο ην 1-5% (θ.β.) ησλ ΑΑ. πρλά, αλακηγλύνληαη κε ηελ ηπηάκελε ηέθξα. ηηο Η.Π.Α. ε ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη ηα δηαθνξεηηθά ξεύκαηα λα αλακηλγύνληαη ζε έλα κνλαδηθό ξεύκα ην νπνίν απνηειεί ηε ζπλδπαζκέλε ηέθξα (combined ash). Αληίζεηα, ζηηο πεξηζζόηεξεο επξσπατθέο ρώξεο θαη ζηνλ Καλαδά ε ηέθξα ππζκέλα θαη ηα APC ππνιείκκαηα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά θαη πθίζηαληαη μερσξηζηή δηαρείξηζε. Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο από ηελ ηέθξα ππζκέλα ζεσξνύληαη ακειεηέεο θαζόηη παξνπζηάδεη ρακειέο ζπγθεληξώζεηο ξύπσλ θαη ηδηόηεηεο παξόκνηεο κε απηέο ησλ θπζηθώλ αδξαλώλ. Σν θύξην πξόβιεκα αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ηπηάκελσλ ηεθξώλ θαη ησλ APC ππνιεηκκάησλ, θαζόηη είλαη πηζαλή ε απειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ νξηζκέλσλ ξππνγόλσλ νπζηώλ πνπ πεξηέρνπλ. Σα ξεύκαηα απηά ζπρλά αλακηγλύνληαη θαη πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη επηπηώζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ πθίζηαληαη εηδηθή δηαρείξηζε. 2. ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΑΔΡΙΩΝ 2.1 Παπαγυγή και σαπακηηπιζηικά Η ηέθξα ηνπ ιέβεηα, ε ηέθξα από ηηο πιπληξίδεο θαη ε ηέθξα από ηηο δηαηάμεηο θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ απνηεινύληαη από ζσκαηίδηα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ θπξίσο δώλε θαύζεο, παξαζύξνληαη από ησλ ξεύκα ησλ απαεξίσλ θαύζεο θαη κεηαθέξνληαη ζην ιέβεηα θαη ζην ζύζηεκα επεμεξγαζίαο ησλ απαεξίσλ. Όηαλ ηα αέξηα από ηελ θαύζε πεξλνύλ από ην ιέβεηα, ηελ πιπληξίδα θαη ηηο άιιεο δηαηάμεηο, ηα παξαζπξόκελα ζσκαηίδηα ζπζζσξεύνληαη ζηα ηνηρώκαηα θαη ζηνπο απινύο ηνπ ιέβεηα, ή ζπιιέγνληαη ζηηο ζπζθεπέο θαζαξηζκνύ ησλ αέξησλ ξύπσλ. Σα ππνιείκκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ (APC ππνιείκκαηα) από ηηο εγθαηαζηάζεηο απνηέθξσζεο απνβιήησλ ππάξρνπλ ζε δηάθνξεο πνηθηιίεο αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ απνηεθξσηήξα θαη ηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ αεξίσλ. Η ρεκηθή ζύλζεζε ησλ APC ππνιεηκκάησλ εμαξηάηαη επίζεο από ηα απόβιεηα πνπ απνηεθξώλνληαη. Γεληθά, εληνύηνηο, ηα ππνιείκκαηα απηά είλαη κηα πνιύ ιεπηόθνθθε ζθόλε, κε ρξώκα πνπ θπκαίλεηαη από αλνηθηό γθξη ζε ζθνύξν γθξη. Τπάξρνπλ δύν θπξίσο ηύπνη APC ππνιεηκκάησλ (ISWA, 2008a): Τπολείμμαηα από ξηπά και ημι-ξηπά ζςζηήμαηα καθαπιζμού (dry and semi-dry scrubbing residues): ηα απαέξηα εγρέεηαη αζβέζηεο ώζηε λα εμνπδεηεξσζνύλ ηα όμηλα ζπζηαηηθά ησλ αεξίσλ. Η πξνζζήθε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο πξίλ αθαηξεζεί ε ηπηάκελε ηέθξα από ηα αέξηα. Η ηπηάκελε ηέθξα, ηα πξντόληα ηεο αληίδξαζεο, θαη ν αζβέζηεο πνπ δελ αληέδξαζε απνκαθξύλνληαη ζπλήζσο κε ρξήζε ζαθθόθηιηξσλ. Δπίζεο, ελεξγόο άλζξαθαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αθαίξεζε δηνμηλώλ θαη ζηε ζπλέρεηα αθαηξείηαη καδί κε ηελ ηπηάκελε ηέθξα. Σα μεξά θαη εκη-μεξά ζπζηήκαηα παξάγνπλ ζπλήζσο έλα εληαίν ππόιεηκκα. Η πνζόηεηα ππνιεηκκάησλ πνπ παξάγεηαη από απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη πεξίπνπ 3-6% ηεο αξρηθήο κάδαο ησλ απνβιήησλ.

3 Τπολείμμαηα από ςγπά ζςζηήμαηα καθαπιζμού (wet scrubbing residues): Η ηπηάκελε ηέθξα αθαηξείηαη ζπλήζσο πξίλ ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ όμηλσλ ζπζηαηηθώλ. ηε ζπλέρεηα, ην αέξην θαζαξίδεηαη ζε κία, δύν, ή πεξηζζόηεξεο πιπληξίδεο. Σα δηαιύκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο πιπληξίδεο πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα λα παξαρζεί ιάζπε θαη γύςνο. Σα πγξά ζπζηήκαηα παξάγνπλ ηππηθά πεξηζζόηεξα από έλα ππνιείκκαηα. Η πνζόηεηα ππνιεηκκάησλ πνπ παξάγεηαη από απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη πεξίπνπ 1% ηεο αξρηθήο κάδαο ησλ απνβιήησλ. ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο ν όξνο «APC ππνιείκκαηα» πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ πξντόλησλ θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ. Η ρεκηθή ζύζηαζε ησλ APC ππνιεηκκάησλ κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά γηα θάζε κνλάδα θαύζεο θαη γηα θάζε πεξηνρή. ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ην ηππηθό εύξνο ηεο πνζόηεηαο ησλ θπξηόηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά ηα ππνιείκκαηα. 2.2 Σο ππόβλημα Σν θύξην πξόβιεκα ζρεηηθά κε ηα APC ππνιείκκαηα είλαη ε πηζαλή απειεπζέξσζε ξππνγόλσλ νπζηώλ ζην πεξηβάιινλ. Απηή ε απειεπζέξσζε ζπκβαίλεη θπξίσο κέζσ ηεο εθρύιηζεο ησλ ππνιεηκκάησλ ζην ρώξν πνπ έρνπλ ηαθεί ή όπνπ έρνπλ ηειηθά θαηαιήμεη. Η θύξηα, ινηπόλ, αλεζπρία ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ησλ ππνιεηκκάησλ απηώλ αθνξά ζηελ έθπιπζε ησλ εμήο (ISWA, 2008a): Δύκολα διαλςηά άλαηα όπυρ Cl και Na: Αλ θαη κε ηνμηθά γηα ηνπο αλζξώπνπο ζηα ηππηθά επίπεδα ζπγθέληξσζεο απηά ηα ζπζηαηηθά κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ην πόζηκν λεξό. Βαπιά μέηαλλα όπυρ Cd, Cr, Cu, Ni, Pb και Zn: Σα βαξηά κέηαιια θαη ηα ηρλνζηνηρεία κπνξνύλ ελδερνκέλσο λα πεξηέρνληαη ζε ζπγθεληξώζεηο επηβιαβείο γηα ηνπο αλζξώπνπο αιιά θαη γηα ηα νηθνζπζηήκαηα. Η εθρύιηζε απηώλ ησλ ζπζηαηηθώλ απνηειεί ηελ θύξηα αλεζπρία θαη έρεη πξνθαιέζεη κεγάιν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ. Γιοξίνερ: Αλ θαη νη δηνμίλεο θαη ηα θνπξάληα δελ εθπιέλνληαη εύθνια ιόγσ ηνπ όηη είλαη πδξόθνβεο ελώζεηο, ε απειεπζέξσζε απηώλ ησλ νπζηώλ πξνθαιεί αλεζπρία ιόγσ ηεο ηνμηθόηεηάο ηνπο. Ωζηόζν, ε εθρύιηζε ησλ ηνμηθώλ νξγαληθώλ ελώζεσλ (εηδηθά PCDDs θαη PCDFs) πνπ πεξηέρνληαη ζηα APC ππνιείκκαηα ζεσξείηαη γεληθά δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο ιόγσ ηεο πδξνθνβηθήο θύζεο ησλ νπζηώλ απηώλ θαη ησλ ρακειώλ ζπγθεληξώζεώλ ηνπο ζηα APC ππνιείκκαηα ησλ εξγνζηαζίσλ θαύζεο ΑΑ πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ην ζσζηό ηξόπν (Sabbas, 2003). Πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ, ε απειεπζέξσζε ησλ παξαπάλσ ζπζηαηηθώλ ησλ ππνιεηκκάησλ πξέπεη λα κεησζεί όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε απηό ζεκαίλεη όηη απηά ηα ζπζηαηηθά πξέπεη είηε λα δεζκεπηνύλ απνηειεζκαηηθά ζηε κήηξα ηνπ ππνιείκκαηνο είηε λα αθαηξεζνύλ ώζηε λα παξακείλνπλ κόλν ηα ππόινηπα αβιαβή πιηθά. Αλ θαη απηό δελ είλαη πάληα δπλαηό λα επηηεπρζεί, εληνύηνηο ηα ππνιείκκαηα ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ πξέπεη πάληα λα πθίζηαληαη επεμεξγαζία ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη κία πηζαλή κειινληηθή απειεπζέξσζε ξππνγόλσλ νπζηώλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο θαη ε αλάπηπμε ηερλνινγηώλ ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ αμηνιόγεζε ηερληθώλ γηα ηε κείσζε ηεο εθρπιηζηκόηεηαο ησλ ππνιεηκκάησλ κεηά ηελ ηειηθή δηάζεζή ηνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ δηνμηλώλ, νη πξνζπάζεηεο επηθεληξώλνληαη ζηελ θαηαζηξνθή ηνπο.

4 Πίνακαρ 1. Σππηθή ζύζηαζε APC ππνιεηκκάησλ καδηθήο θαύζεο ΑΑ. Οη ζπγθεληξώζεηο εθθξάδνληαη ζε mg/kg (IAWG, 1997) ηνηρείν Ιπηάκελε Σέθξα Τπνιείκκαηα από πγξό Τπνιείκκαηα από μεξό/ ζύζηεκα θαζαξηζκνύ εκη-μεξό ζύζηεκα αεξίσλ ρσξίο ηπηάκελε θαζαξηζκνύ αεξίσλ ηέθξα Al 49,000-90,000 12,000-83,000 21,000-39,000 As Ba , Ca 74, , , ,000 87, ,000 Cd Cl 29, ,000 62, ,000 17,000-51,000 Cr Cu Fe 12,000-44, ,000 20,000-97,000 Hg K 22,000-62, , Mg 11,000-19, ,000 19, ,000 Mn ,000 Mo Na 15,000-57, , Ni Pb , , ,000 S 11,000-45, , Sb , Si 95, , ,000-20, V Zn , , , Γιασείπιζη ηελ Δπξώπε ηα APC ππνιιείκκαηα ζεσξνύληαη επηθίλδπλν απόβιεηo (European Waste Catalogue and Hazardous Waste List) θαη σο επί ην πιείζηνλ νδεγνύληαη ζε εηδηθνύο ρώξνπο ηαθήο. ρεδόλ ζε όιεο ηηο ρώξεο, απαηηείηαη θάπνηα επεμεξγαζία ησλ APC ππνιεηκκάησλ πξηλ ηελ ηαθή ή ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Ωζηόζν, δελ ππάξρεη έλαο θνηλόο νξηζκόο ζρεηηθά κε ην πνην είλαη ην απνδεθηό επίπεδν ζηαζεξνπνίεζεο, θαζώο ηα θξηηήξηα θαη νη θαλνληζκνί δηαθέξνπλ παγθνζκίσο (ISWA, 2008a). Γεληθά, ηα APC ππνιείκκαηα θαηαιήγνπλ σο εμήο: Οδηγούνηαι ζε ηαθή: Η ηαθή ησλ ππνιεηκκάησλ κπνξεί λα γίλεη είηε ζε επηθαλεηαθνύο ρώξνπο ηαθήο (surface level landfill) είηε κε ππόγεηα ελαπόζεζε (subsurface landfill) π.ρ. ζε παιηά νξπρεία. Πξηλ ηελ ελαπόζεζε ηα ππνιείκκαηα ζα πξέπεη λα ππνζηνύλ επεμεξγαζία ώζηε λα κεησζεί ε κειινληηθή έθπιπζε ξππνγόλσλ ζπζηαηηθώλ θαη λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηα ζρεηηθά θξηηήξηα απνδνρήο. Καηά θύξην ιόγν παγθνζκίσο γίλεηαη ηαθή παξαδνζηαθά ζε επηθαλεηαθνύο ρώξνπο ηαθήο αθνύ ζπλήζσο έρεη πξνεγεζεί επεμεξγαζία (π.ρ. ρεκηθή ζηαζεξνπνίεζε, ζεξκηθή επεμεξγαζία ή ζηαζεξνπνίεζε). Η ηερληθή ηεο ππόγεηαο ελαπόζεζεο ζε παιηά νξπρεία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηε Γεξκαλία αιιά θαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Σα νξπρεία αιάησλ ζεσξνύληαη κηα βηώζηκε θαη αζθαιήο επηινγή δηάζεζεο ζηελ Δπξώπε, θαζόηη δελ έρνπλ

5 πξαθηηθά θακία επαθή κε ηνπο πεξηβάιινληεο πδάηηλνπο πόξνπο θαη ζε απηά εκπνδίδεηαη θπζηθά νπνηαδήπνηε έθπιπζε ή απειεπζέξσζε ξππνγόλσλ νπζηώλ (ISWA, 2008a). Γίνεηαι ανάκηηζη ςλικών: πγθεθξηκέλα ζπζηαηηθά ησλ ππνιεηκκάησλ κπνξνύλ λα αλαθηεζνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πάιη, γηα παξάδεηγκα ζε άιιεο βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο. Σν ελδηαθέξνλ ζπγθεληξώλεηαη γύξσ από ηα κέηαιια θαη ηα άιαηα, αιιά ζε εκπνξηθή εθαξκνγή βξίζθεηαη επίζεο ε αλάθηεζε πδξνρισξηθνύ νμένο θαη γύςνπ. Υπηζιμοποιούνηαι υρ ππόζθεηα: Tα APC ππνιείκκαηα εκθαλίδνπλ ηδηόηεηεο ζπγθξίζηκεο, σο έλα νξηζκέλν βαζκό, κε ην ηζηκέλην (π.ρ. πνδνιαληθή ζπκπεξηθνξά θαη πεξηεθηηθόηεηα ζε Ca, S, Al, Si), θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο πιεξσηηθό πιηθό (filler material) ή πξόζζεηα (aggregates). Δληνύηνηο, ιόγσ ηνπ πςεινύ πεξηερνκέλνπ ζε εύθνια δηαιπηά άιαηα θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο, ηα ππνιείκκαηα δελ κπνξνύλ άκεζα λα αληηθαηαζηήζνπλ ην ηζηκέλην ηελ Δπξώπε θάζε κία από ηηο παξαπάλσ ιύζεηο πεξηιακβάλεη θαη θάπνηνπ είδνπο επεμεξγαζία ή/θαη ζηαζεξνπνίεζε. ε παγθόζκην επίπεδν, ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκόο ζπλδπαζκώλ επεμεξγαζίαο, ζηαζεξνπνίεζεο, ρξεζηκνπνίεζεο θαη ελαπόζεζεο ησλ APC ππνιεηκκάησλ. Πεξίπνπ ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ή έρνπλ πξνηαζεί παγθνζκίσο (ISWA 2008a). 2.4 Σεσνικέρ επεξεπγαζίαρ Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη πξνηαζεί έλαο κεγάινο αξηζκόο ηερληθώλ επεμεξγαζίαο ησλ APC ππνιεηκκάησλ. Παξόηη ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία, νη ηερληθέο απηέο κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ αλάινγα κε ηε βαζηθή αξρή ηεο δηεξγαζίαο ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: Έκπλςζη και Γιασυπιζμόρ (Extraction and separation): Γηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ έθπιπζε θαη ηελ αθαίξεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηαηηθώλ από ηα ππνιείκκαηα. Υξεζηκνπνηνύλ απιέο ηερληθέο, αιιά ην βαζηθό κεηνλέθηεκα είλαη ε παξαγσγή πγξώλ πξνηόλησλ πνπ πεξηέρνπλ κέηαια θαη άιαηα. Υημική ζηαθεποποίηζη (Chemical stabilization): Γηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε δέζκεπζε θαη ηελ αθηλεηνπνίεζε ησλ ξππνγόλσλ ζπζηαηηθώλ κέζσ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ. Υξεζηκνπνηνύλ ζρεηηθά απιέο ηερληθέο θαη νδεγνύλ ζε ζεκαληηθή κείσζε ηεο εθρπιηζηκόηεηαο ησλ ππνιεηκκάησλ. Σν βαζηθό κεηνλέθηεκα είλαη ε παξαγσγή πγξώλ πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ κέηαια θαη άιαηα. ηεπεοποίηζη (Solidification): Δίλαη ε δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία πξνζηίζεληαη επαξθείο πνζόηεηεο κέζσλ ζηεξενπνίεζεο γηα λα εγθισβίζνπλ ηα ξππαζκέλα πιηθά ζε έλα ζηεξεό ζώκα πςειήο αληνρήο. Υξεζηκνπνηώληαο ζρεηηθά απιέο ηερλνινγίεο νδεγνύλ ζε κείσζε ηεο εθρπιηζηκόηεηαο θαη ζε βειηίσζε ησλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ. Σα θύξηα κεηνλεθηήκαηα είλαη ε πηζαλή δηάβξσζε ησλ δνκώλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, θπξίσο ιόγσ ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηεο ηέθξαο ζε άιαηα, θαη ε αύμεζε ηεο κάδαο θαη ηνπ όγθνπ κεηά ηελ επεμεξγαζία. Θεπμική επεξεπγαζία (Thermal treatment): Γηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζέξκαλζε ησλ ππνιεηκκάησλ, θαη αιιαγέο ζηα θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Από απηή ηελ επεμεξγαζία παξάγεηαη έλα πνιύ ζηαζεξό πξντόλ κε θαιή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ έθπιπζε ελώ θαηαζηξέθνληαη νη αλζεθηηθνί νξγαληθνί ξύπνη όπσο νη δηνμίλεο. Σα θύξηα κεηνλεθηήκαηα είλαη ε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηαδηθαζία θαη ε παξαγσγή αεξίνπ πνπ πεξηέρεη πηεηηθά κέηαιια. Τπάξρνπλ ηξεηο θύξηνη ηύπνη ζεξκηθώλ επεμεξγαζηώλ (vitrification, melting θαη sintering). Μόλν έλα κηθξό κέξνο ησλ πξνηεηλόκελσλ ηερληθώλ επεμεξγαζίαο έρνπλ βξεη εκπνξηθή εθαξκνγή, ελώ θαηά θύξην ιόγν νη πεξηζζόηεξεο έρνπλ εμεηαζηεί κόλν ζε εξγαζηεξηαθέο ή πηινηηθέο εθαξκνγέο. Δπίζεο, πνιιέο από ηηο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ ζπλδπαζκό

6 ησλ παξαπάλσ ηερληθώλ. ηνηρεία θόζηνπο γηα ηηο θπξηόηεξεο εκπνξηθά εθαξκνζκέλεο ηερλνινγίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε έξεπλα θαη αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηώλ επεμεξγαζίαο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ηδηνηήησλ ησλ ππνιεηκκάησλ πξηλ ηελ ηαθή ηνπο. Απηό ζεκαίλεη όηη νη πεξηζζόηεξεο δηαδηθαζίεο ζηνρεύνπλ λα κεηώζνπλ ηελ εθρπιηζηκόηεηα ησλ κεηάιισλ θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο θαη ησλ αιάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ππνιείκκαηα. Η κεζνδνινγία ε νπνία κειεηάηαη από ην Δξγαζηήξηό καο είλαη ε ρεκηθή ζηαζεξνπνίεζε κε ρξήζε θσζθνξηθώλ αιάησλ (εκπνξηθά WesPhix), ε νπνία έρεη απνδεηρζεί ζε βηνκεραληθό επίπεδν όηη νδεγεί ζε ζηαζεξνπνηεκέλν πξντόλ πνπ κπνξεί λα απνηεζεί ζε ΥΤΣΤ. Η ηερληθή απηή παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Πίνακαρ 2. Δθηίκεζε ηνπ θόζηνπο ησλ δηεξγαζηώλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ (ISWA, 2008b) Γηεξγαζία Μεηαβνιή βάξνπο % Δθηηκώκελν θόζηνο αλά ηόλλν ππνιείκκαηνο, ηεξενπνίεζε κε ηζηκέλην + (20-50) Ταινπνίεζε (vitrification) + (30-50) Σήμε (melting) Όρη Έθπιπζε κε νμέα + ζεξκηθή επεμεξγαζία ηαζεξνπνίεζε κε FeSO ηαζεξνπνίεζε κε CO 2 - (10-20) 80 ηαζεξνπνίεζε κε PO 4 + (10-20) ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΗ ΜΔ ΥΡΗΗ ΦΩΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΣΩΝ 3.1 Γενικά Δίλαη γλσζηό όηη ν θώζθνξνο αληηδξά κε αξθεηά βαξέα κέηαιια θαη κεηαιινεηδή πξνο ζρεκαηηζκό δεπηεξεπόλησλ θσζθνξηθώλ ηδεκάησλ πνπ ζεσξνύληαη ζηαζεξά θάησ από έλα κεγάιν εύξνο πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ. Γηα παξάδεηγκα νη θσζθνξηθέο ελώζεηο ηνπ Pb παξνπζηάδνπλ ρακειή δηαιπηόηεηα, γεληθά αξθεηέο ηάμεηο κεγέζνπο ρακειόηεξε από ηα αληίζηνηρα νμείδηα, πδξνμείδηα, αλζξαθηθά θαη ζεητθά. Δπηπξόζζεηα, κπνξνύλ λα ζρεκαηηζηνύλ ηαρύηαηα ππό ηελ παξνπζία επαξθνύο πνζόηεηαο Pb θαη θσζθνξηθώλ (Ξελίδεο, 2009). Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο εξγαζηεξηαθέο κειέηεο (Derie 1996, Eighmy et al. 1997, Mizutani et al. 2000, Geysen et al. 2004, Bournonville et al. 2004) ζρεηηθά κε ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ κε ρξήζε θσζθνξηθώλ αιάησλ θαη ε κέζνδνο έρεη απνδεηρζεί πνιύ απνηειεζκαηηθή γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηρλώλ κεηάιισλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη, ζύκθσλα κε κία από ηηο κειέηεο απηέο (Eighmy et al., 1997), κε ηε ρξήζε θσζθνξηθώλ αιάησλ επηηπγράλεηαη, όπσο κεηξήζεθε κε ην Dutch Total Availability Test, κείσζε ηεο εθρπιηζηκόηεηαο ηνπ κνιύβδνπ 99%, ηνπ ραιθνύ 58%, ηνπ θαδκίνπ 38%, ηνπ αξγηιίνπ 75% θαη ηνπ ςεπδαξγύξνπ 28%.

7 3.2 Η εμποπική εθαπμογή: μέθοδορ WES-PHix Η κέζνδνο WES-PHix ρξεζηκνπνηείηαη εκπνξηθά σο κία κέζνδνο ρεκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ κέζσ ηεο ρξήζεο θσζθνξηθώλ αιάησλ. Με ηε κέζνδν απηή κεηώλεηαη ε εθρπιηζηκόηεηα πνιιώλ κεηάιισλ κε κία απιή ηερληθή θαη ρσξίο λα παξάγνληαη πγξά απόβιεηα. Δίλαη γλσζηή εκπνξηθά σο WES-PHix Process από ηελ εηαηξεία Wheelabrator Technologies Inc. ηνπ Hampton, New Hampshire, U.S.A. Σν 1988 ρνξεγήζεθε ζηε Wheelabrator δίπισκα επξεζηηερλίαο γηα ηε κέζνδν WES-PHix. Από ηόηε, ε κέζνδνο WES-PHix έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηζζόηεξεο από 30 κνλάδεο ζηε Β.Ακεξηθή θαη ζε πεξηζζόηεξεο από 60 ζηελ Ιαπσλία (Lyons, 2000). Η δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο είλαη ζρεηηθά απιή, θαη απνηειείηαη από κηα ζπζθεπή αλάκημεο (ρσξεηηθόηεηαο ζπλήζσο tons/h) ζηελ νπνία ηξνθνδνηνύληαη ηα ππνιείκκαηα ζε έλα ειεγρόκελν πνζνζηό. Μηα παηεληαξηζκέλε κνξθή δηαιπηνύ θσζθνξηθνύ άιαηνο πξνζηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ αλακίθηε. Αθνύ αλακηρζεί πνιύ θαιά ην θσζθνξηθό άιαο κε ηα ππνιείκκαηα γηα πεξίπνπ 1 ιεπηό, έλαο κεηαθνξέαο ζην ηέινο ηνπ αλακίθηε απνκαθξύλεη ην επεμεξγαζκέλν πξντόλ. ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνιεηκκάησλ, ρξεζηκνπνηνύληαη θαη άιιεο πξόζζεηεο νπζίεο όπσο ν αζβέζηεο. Οη θηλεηηθέο αληίδξαζεο είλαη πνιύ γξήγνξεο θαη ην ππόιεηκκα ζεσξείηαη πιήξσο επεμεξγαζκέλν ρσξίο λα απαηηείηαη πεξαηηέξσ δηεξγαζία (ISWA, 2008a). 4. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 4.1 Ανηικείμενο Αληηθείκελν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ APC ππνιεηκκάησλ κε ηε ρξήζε θσζθνξηθώλ αιάησλ. Ο ζηόρνο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο κε ρξήζε θσζθνξηθώλ αιάησλ. Γηα ην ζθνπό απηό, κε ζεηξά πεηξακάησλ ζα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κεζόδνπ ζηαζεξνπνίεζεο νη δηάθνξνη παξάγνληεο, όπσο ε ζύζηαζε ησλ ππνιεηκκάησλ, νη δηαθνξεηηθέο πεγέο PO 4 3- (H 3 PO 4, Na 2 HPO 4 θιπ.), ε αλαινγία θσζθνξηθώλ αιάησλ πξνο ππόιεηκκα, ε αλαινγία πγξνύ πξνο ζηεξεό, νη ζπλζήθεο αλάδεπζεο θ.α. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη θάζεηο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 4.2 Φάζειρ ηηρ επεςνηηικήρ επγαζίαρ Σν πιάλν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θάζεηο: Ανάλςζη δείγμαηορ ηέθπαρ ππιν ηην επεξεπγαζία Πξαγκαηνπνηείηαη θπζηθνρεκηθόο ραξαθηεξηζκόο ηνπ ζηεξενύ δείγκαηνο ηέθξαο πξηλ ηελ επεμεξγαζία. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ζα γίλεη κε Φζνξηζηκεηξία αθηίλσλ Υ γηα ηα ζηνηρεία κε πςειή ζπγθέληξσζε (XRF), Φαζκαηνζθνπία αηνκηθήο απνξξόθεζεο (ΑΑS) θαη Φαζκαηνζθνπία αηνκηθήο εθπνκπήο κε ρξήζε επαγσγηθώο ζπδεπγκέλνπ πιάζκαηνο (ICP-AES) γηα επηιεγκέλα κέηαιια. Όπνπ απαηηείηαη ζα πξνεγεζεί ζύληεμε γηα ηε δηαιπηνπνίεζε όισλ ησλ ζπζηαηηθώλ. Γηα ηελ νξπθηνινγηθή αλάιπζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζιαζηκεηξία Αθηίλσλ Υ (XRD). Δπίζεο, πξαγκαηνπνηνύληαη νη εμήο αλαιύζεηο: Κνθθνκεηξία, Μέηξεζε πγξαζίαο, Γηαιπηόηεηα ζε θξύν θαη δεζηό (90 0 C) λεξό, Δηδηθό βάξνο, ph ζηεξενύ, Πνξώδεο, Θεξκνβαξπκεηξία (TG), LOI (Loss on Ignition), Ηιεθηξνληθό Μηθξνζθόπην άξσζεο (SEM). Δπηπιένλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί δνθηκή έθπιπζεο ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN 12457/1,2 (2003/33/ΔΚ) θαζώο θαη δνθηκή Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) θαη ε αλάιπζε ησλ εθπιπκάησλ ζα γίλεη κε AAS θαη ICP-AES. Η ζπζθεπή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ

8 πξαγκαηνπνίεζε ησλ δνθηκώλ έθπιπζεο είλαη έλαο πεξηζηξνθηθόο αλαδεπηήξαο κε ηαρύηεηα έσο 30 rpm θαη ηζρύνο 100 W (Μνληέιν ROTAX 6.8, θαηαζθεπαζηήο VELP). Δπηπιένλ, ζα κεηξεζνύλ ηα Οιηθά Γηαιπκέλα ηεξεά (TDS), ε αγσγηκόηεηα θαη ην ph ησλ εθπιπκάησλ θαη ζα γίλεη πξνζδηνξηζκόο ηεο ηνμηθόηεηαο ησλ εθπιπκάησλ κε ηε ρξήζε δσληαλώλ νξγαληζκώλ-δεηθηώλ (νηθνηνμηθνινγηθή αλάιπζε) ηαθεποποίηζη δείγμαηορ ηέθπαρ Η δεύηεξε θάζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ δεηγκάησλ κε ρξήζε θσζθνξηθώλ αιάησλ Ανάλςζη ζηαθεποποιημένος δείγμαηορ ηέθπαρ ην δείγκα πνπ ζα πξνθύςεη κεηά ηελ επεμεξγαζία ζα γίλνπλ νη ίδηεο αλαιύζεηο πνπ ζα γίλνπλ θαη γηα ην δείγκα πξηλ ηελ επεμεξγαζία, ώζηε λα γίλεη ε ζύγθξηζε θαη λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηαζεξνπνίεζεο Βεληιζηοποίηζη ηηρ ζηαθεποποίηζηρ Με κηα ζεηξά πεηξακάησλ θαη δνθηκώλ ζα πξνζδηνξηζηεί ε βέιηηζηε δηαδηθαζία ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ηέθξαο κε θσζθνξηθά άιαηα (ζπλζήθεο, είδνο θαη πνζόηεηα θσζθνξηθώλ αιάησλ, πνζόηεηα λεξνύ θιπ.). 5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Η έξεπλα θαη αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηώλ επεμεξγαζίαο γηα ηα APC ππνιείκκαηα έρνπλ επηθεληξσζεί ζηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ηδηνηήησλ ησλ ππνιεηκκάησλ πξηλ ηελ ηαθή ηνπο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ αλαπηπρζεί πνιπάξηζκεο ιύζεηο επεμεξγαζίαο γηα ηα APC ππνιείκκαηα, κεξηθέο από ηηο νπνίεο έρνπλ εμεηαζηεί κόλν εξγαζηεξηαθά ελώ άιιεο είλαη δηαζέζηκεο εκπνξηθά. Μία από ηηο ηερληθέο επεμεξγαζίαο κε εκπνξηθή εθαξκνγή είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε κε θσζθνξηθά άιαηα. Η παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε απηήο ηεο ηερληθήο κε ζηόρν ηε βειηηζηνπνίεζή ηεο. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζηαζεξνπνίεζεο αμηνινγείηαη κέζσ: θπζηθνρεκηθήο αλάιπζεο δεηγκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από πξαγκαηηθέο κνλάδεο θαύζεο απνξξηκκάησλ, πξόηππσλ δνθηκώλ έθπιπζεο θαη νηθνηνμηθνινγηθώλ αλαιύζεσλ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1]. Bournonville Blandine, Nzihou Ange, Sharrock Patrick, Depelsenaire Guy Stabilisation of heavy metal containing dusts by reaction with phosphoric acid: study of the reactivity of fly ash. Journal of Hazardous Materials B116, [2]. Derie R A new way to stabilize fly ash from municipal incinerators. Waste Management, Volume 16, Issue 8, [3]. Eighmy T., Crannell B., Butler L, Cartledge F., Emery E., Oblas D., Krzanowski, Eusden D., Shaw E., Francis C Heavy metal stabilization in municipal solid waste combustion dry scrubber residue using soluble phosphate. Environ.Sci.Technol. 31, [4]. Geysen D., Imbrechts K., Vandecasteele C., Jaspers M., Wauters G Immobilization of lead and zinc in scrubber residues from MSW combustion using soluble phosphates. Waste Management 24,

9 [6]. IAWG: Chandler AJ, Eighmy TT, Hartlen J, Hjelmar O, Kosson DS, Sawell SE, van der Sloot HA, Vehlow J Municipal solid waste incinerator residues. Studies in Environmental Science 67, Amsterdam, Elsevier. [7]. ISWA 2008(a). Management of APC residues from W-t-E Plants - An overview of management options and treatment methods. ISWA-Working Group on Thermal Treatment of Waste, Subgroup APC Residues from W-t-E plants [8]. ISWA 2008(b). ISWA Position Paper on handling APC residues. [9]. Lyons, M.R The use of soluble phosphates to stabilize heavy metals in fly ash. Sustainable construction: use of incinerator ash: proceedings of the International Symposium organised by the Concrete Technology Unit, University of Dundee and held at the University of Dundee, UK on March 2000 [10]. Mizutani Satoshi, Hans A. van der Sloot, Shin-ichi Sakai Evaluation of treatment of gas cleaning residues from MSWI with chemical agents. Waste Management 20, [11]. Sabbas T., A. Polettini, R. Pomi, T. Astrup, O. Hjelmar, P. Mostbauer, G. Cappai, G. Magel, S. Salhofer, C. Speiser, S. Heuss-Assbichler, R. Klein, P. Lechner, (members of the phoenix working group on Management of MSWI Residues) Management of municipal solid waste incineration residues. Waste Management, 23, [12]. Vehlow J., Bergfeldt B., Wilén C., Ranta J., Schwaiger H., Visser H.J.M., Gu S., Gyftopoulou E., Brammer J Management of Solid Residues in Waste-to-Energy and Biomass Systems. Institut für Technische Chemie [13]. Απόθαζε 2003/33/ΔΚ γηα ηνλ θαζνξηζκό θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζηώλ απνδνρήο ησλ απνβιήησλ ζηνπο ρώξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 θαη ην παξάξηεκα ΙΙ ηεε νδεγίαο 1999/31/ΔΚ [14]. Ξελίδεο Α., Παληαδίδνπ Μ., Παπαζηώπε Ν., εκεηώζεηο Μαζήκαηνο: Απνθαηάζηαζε ξππαζκέλσλ ρώξσλ-ηεξενπνίεζε/ηαζεξνπνίεζε, Internet (May 2009),

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο Waste to Energy Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο 1 Παξαγσγή Απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή Από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα είλαη ε δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΒΙΟΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΩΜΔΝΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΤΘΙΗ ΦΩΦΟΡΟΤ ΑΠΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΑ ΛΤΜΑΣΑ

ΜΔΛΔΣΗ ΒΙΟΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΩΜΔΝΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΤΘΙΗ ΦΩΦΟΡΟΤ ΑΠΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΑ ΛΤΜΑΣΑ 12 ν πλέδξην Υεκείαο Διιάδνο Κύπξνπ ΥΗΜΕΙΑ, ΠΤΛΩΝΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΜΕΣΑ ΚΡΙΗ ΕΠΟΥΗ 8-10 ΜΑΪΟΤ 2015, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΒΙΟΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΩΜΔΝΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΤΘΙΗ ΦΩΦΟΡΟΤ ΑΠΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΑ ΛΤΜΑΣΑ Ραπτοπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ

ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ Κπξηαθή Καιαϊηδίδνπ, Γεώξγηνο Βαξβνύηεο, Μαλαζζήο Μήηξαθαο, Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Διζαγωγή Ο ηόπνο, επηθαλεηαθόο ή ππόγεηνο, από ηνλ νπνίνλ εμάγνληαη ρξήζηκα νξπθηά, ιέγεηαη ορστείο. Υπάξρνπλ δύν είδε νξπρείσλ, ηα λαηομεία

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΑΣΡΑ, 4-6 ΙΟΤΝΙΟΤ, 2015.

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΑΣΡΑ, 4-6 ΙΟΤΝΙΟΤ, 2015. 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΑΣΡΑ, 4-6 ΙΟΤΝΙΟΤ, 215. ΥΗΜΙΚΗ ΟΞΔΙΓΧΗ ΜΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ FENTON ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΔ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΧΝ Κανελλόποσλος Γ., Μπαραμπούηη Δ.Μ., Μάη.

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima

Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima Μ.Ι.Σάββα, Κ.Λ.Καρθόποσλος, Γ.Ι.Καράγγελος, Μ.Ι.Αναγνφζηάκης, Σ.Δ.Σιμόποσλος Εθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο Τομέας Πσρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα