Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν"

Transcript

1 Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Υπςζάνθη Βάββα 1, Δπαμεινώνδαρ Βοςηζάρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Δςζηπάηιορ Καλογήπος 3, Γημήηπιορ Σαζιόρ 1 1. Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, 15780, Αζήλα, Διιάδα 2. Σκήκα Σερλνινγηώλ Αληηξύπαλζεο, ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ, Σ.Δ.Ι. Γ. Μαθεδνλίαο, 50100, Κνίια Κνδάλεο, Διιάδα 3. Γξ. Υεκηθόο Μεραληθόο, Πξόεδξνο ΤΝΔΡΓΔΙΑ, πγγξαθέαο γηα επηθνηλσλία: Υξπζάλζε Βάββα, ηει.: , θαμ: , Πεπίλητη ηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο, ηα ππνιείκκαηα ησλ ζπζηεκάησλ θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ (Air Pollution Control - APC) πνπ παξάγνληαη ζηνπο απνηεθξσηήξεο αζηηθώλ ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ (ΑΑ) πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ε κειινληηθή απειεπζέξσζε ησλ ξππνγόλσλ παξαγόλησλ (βαξηά κέηαιια, άιαηα, δηνμίλεο) θαη έπεηηα νδεγνύληαη ζε ηαθή. ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη αξρηθά αλαθνξά ζην πξόβιεκα ηεο δηαρείξηζεο απηώλ ησλ ππνιεηκκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε πεηξακαηηθή θαη ζεσξεηηθή εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζηόρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ APC ππνιεηκκάησλ. Η κεζνδνινγία επεμεξγαζίαο ε νπνία κειεηάηαη είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε κε ρξήζε θσζθνξηθώλ αιάησλ, ε νπνία έρεη απνδεηρζεί πνιύ απνηειεζκαηηθή γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε κεηάιισλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ππνιείκκαηα θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ κνλάδσλ θαύζεο ΑΑ. Σα θπξηόηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ ησλ θσζθνξηθώλ είλαη ην ρακειό θόζηνο θαη ε επθνιία ζηελ εθαξκνγή. Λέμεηο Κιεηδηά: ππνιείκκαηα, ζύζηεκα θαζαξηζκνύ αεξίσλ, ηπηάκελε ηέθξα, θαύζε, αζηηθά απνξξίκκαηα 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Καηά ηελ θαύζε Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ (ΑΑ) ζε κνλάδεο καδηθήο θαύζεο παξάγεηαη ηέθξα σο θύξην παξαπξντόλ. Πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ηεο κάδαο ησλ απνβιήησλ ζε πγξή βάζε παξακέλεη σο ζηεξεό ππόιεηκκα. Ο όγθνο ησλ ππνιεηκκάησλ αληηζηνηρεί ζην έλα δέθαην ηνπ αξρηθνύ όγθνπ απνβιήησλ. ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζύγρξνλνπο απνηεθξσηήξεο παξάγνληαη δηαθνξεηηθά ξεύκαηα ζε θάζε ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ηα νπνία πεξηέρνπλ δηαθεθξηκέλα είδε ηέθξαο. Σα ξεύκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: Σέθπα Πςθμένα (Bottom Ash): Δίλαη ην ζηεξεό ππόιεηκκα πνπ ζπιιέγεηαη από ην ζάιακν θαύζεο θαη πεξηιακβάλεη θπξίσο γπαιί, θεξακηθά, ζηδεξνύρα θαη κε ζηδεξνύρα κέηαιια, αλόξγαλα πιηθά θαη κηθξέο πνζόηεηεο άθαπζηνπ νξγαληθνύ πιηθνύ. Απνηειεί πεξίπνπ ην 15-25% αξρηθήο κάδαο ησλ απνβιήησλ ζε πγξή βάζε. Σέθπα ςζηήμαηορ Ανάκηηζηρ Θεπμόηηηαρ (Heat Recovery System Ash): Πεξηιακβάλεη ηελ ηέθξα πνπ παξαζύξνπλ ηα αέξηα από ην ζάιακν θαύζεο θαη ε νπνία ζπιιέγεηαη ζηα ζηιό θάησ από ην ζύζηεκα αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο (ιέβεηαο, ππεξζεξκαληήξαο θαη νηθνλνκηηήξαο). Σν ξεύκα απηό κπνξεί λα απνηειεί 0,2-0,5% (θ.β.) ησλ ΑΑ θαη δελ ζα πξέπεη λα αλακηγλύεηαη κε ηε ηέθξα ππζκέλα αιιά λα γίλεηαη ε δηαρείξηζή ηνπ καδί κε ηελ ηπηάκελε ηέθξα, θάηη πνπ ήδε ηζρύεη ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία νξηζκέλσλ ρσξώλ (Vehlow et al., 2007).

2 Ιπηάμενη Σέθπα (Fly Ash): Σα ιεπηά ζσκαηίδηα πνπ παξακέλνπλ αθόκα ζηα αέξηα κεηά ην ζύζηεκα αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο θαη αθαηξνύληαη ζηηο δηαηάμεηο θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ (electrostatic precipitator, fabric filter or baghouse, cyclone) πξηλ ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ αεξίσλ. Η πνζόηεηα ηπηάκελεο ηέθξαο πνπ παξάγεηαη από έλαλ απνηεθξσηήξα ΑΑ είλαη πεξίπνπ 1-2,5% (θ.β.) ησλ ΑΑ. Τπολείμμαηα ηος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού ηυν Απαεπίυν (Air Pollution Control-APCresidues): Πεξηιακβάλνπλ ην ππόιεηκκα πνπ ζπιιέγεηαη ζηηο κνλάδεο θαζαξηζκνύ ησλ απαεξίσλ πξηλ ηα αέξηα ειεπζεξσζνύλ ζηελ αηκόζθαηξα. Απηά ηα ππνιείκκαηα κπνξεί λα είλαη ζε κνξθή ζηεξεή, πγξή ή εκίξξεπζηε αλάινγα κε ην εάλ ην ζύζηεκα θαζαξηζκνύ είλαη μεξό, εκη-μεξό, ή πγξό. Απνηεινύλ ζπλήζσο ην 1-5% (θ.β.) ησλ ΑΑ. πρλά, αλακηγλύνληαη κε ηελ ηπηάκελε ηέθξα. ηηο Η.Π.Α. ε ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη ηα δηαθνξεηηθά ξεύκαηα λα αλακηλγύνληαη ζε έλα κνλαδηθό ξεύκα ην νπνίν απνηειεί ηε ζπλδπαζκέλε ηέθξα (combined ash). Αληίζεηα, ζηηο πεξηζζόηεξεο επξσπατθέο ρώξεο θαη ζηνλ Καλαδά ε ηέθξα ππζκέλα θαη ηα APC ππνιείκκαηα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά θαη πθίζηαληαη μερσξηζηή δηαρείξηζε. Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο από ηελ ηέθξα ππζκέλα ζεσξνύληαη ακειεηέεο θαζόηη παξνπζηάδεη ρακειέο ζπγθεληξώζεηο ξύπσλ θαη ηδηόηεηεο παξόκνηεο κε απηέο ησλ θπζηθώλ αδξαλώλ. Σν θύξην πξόβιεκα αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ηπηάκελσλ ηεθξώλ θαη ησλ APC ππνιεηκκάησλ, θαζόηη είλαη πηζαλή ε απειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ νξηζκέλσλ ξππνγόλσλ νπζηώλ πνπ πεξηέρνπλ. Σα ξεύκαηα απηά ζπρλά αλακηγλύνληαη θαη πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη επηπηώζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ πθίζηαληαη εηδηθή δηαρείξηζε. 2. ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΑΔΡΙΩΝ 2.1 Παπαγυγή και σαπακηηπιζηικά Η ηέθξα ηνπ ιέβεηα, ε ηέθξα από ηηο πιπληξίδεο θαη ε ηέθξα από ηηο δηαηάμεηο θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ απνηεινύληαη από ζσκαηίδηα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ θπξίσο δώλε θαύζεο, παξαζύξνληαη από ησλ ξεύκα ησλ απαεξίσλ θαύζεο θαη κεηαθέξνληαη ζην ιέβεηα θαη ζην ζύζηεκα επεμεξγαζίαο ησλ απαεξίσλ. Όηαλ ηα αέξηα από ηελ θαύζε πεξλνύλ από ην ιέβεηα, ηελ πιπληξίδα θαη ηηο άιιεο δηαηάμεηο, ηα παξαζπξόκελα ζσκαηίδηα ζπζζσξεύνληαη ζηα ηνηρώκαηα θαη ζηνπο απινύο ηνπ ιέβεηα, ή ζπιιέγνληαη ζηηο ζπζθεπέο θαζαξηζκνύ ησλ αέξησλ ξύπσλ. Σα ππνιείκκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ (APC ππνιείκκαηα) από ηηο εγθαηαζηάζεηο απνηέθξσζεο απνβιήησλ ππάξρνπλ ζε δηάθνξεο πνηθηιίεο αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ απνηεθξσηήξα θαη ηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ αεξίσλ. Η ρεκηθή ζύλζεζε ησλ APC ππνιεηκκάησλ εμαξηάηαη επίζεο από ηα απόβιεηα πνπ απνηεθξώλνληαη. Γεληθά, εληνύηνηο, ηα ππνιείκκαηα απηά είλαη κηα πνιύ ιεπηόθνθθε ζθόλε, κε ρξώκα πνπ θπκαίλεηαη από αλνηθηό γθξη ζε ζθνύξν γθξη. Τπάξρνπλ δύν θπξίσο ηύπνη APC ππνιεηκκάησλ (ISWA, 2008a): Τπολείμμαηα από ξηπά και ημι-ξηπά ζςζηήμαηα καθαπιζμού (dry and semi-dry scrubbing residues): ηα απαέξηα εγρέεηαη αζβέζηεο ώζηε λα εμνπδεηεξσζνύλ ηα όμηλα ζπζηαηηθά ησλ αεξίσλ. Η πξνζζήθε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο πξίλ αθαηξεζεί ε ηπηάκελε ηέθξα από ηα αέξηα. Η ηπηάκελε ηέθξα, ηα πξντόληα ηεο αληίδξαζεο, θαη ν αζβέζηεο πνπ δελ αληέδξαζε απνκαθξύλνληαη ζπλήζσο κε ρξήζε ζαθθόθηιηξσλ. Δπίζεο, ελεξγόο άλζξαθαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αθαίξεζε δηνμηλώλ θαη ζηε ζπλέρεηα αθαηξείηαη καδί κε ηελ ηπηάκελε ηέθξα. Σα μεξά θαη εκη-μεξά ζπζηήκαηα παξάγνπλ ζπλήζσο έλα εληαίν ππόιεηκκα. Η πνζόηεηα ππνιεηκκάησλ πνπ παξάγεηαη από απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη πεξίπνπ 3-6% ηεο αξρηθήο κάδαο ησλ απνβιήησλ.

3 Τπολείμμαηα από ςγπά ζςζηήμαηα καθαπιζμού (wet scrubbing residues): Η ηπηάκελε ηέθξα αθαηξείηαη ζπλήζσο πξίλ ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ όμηλσλ ζπζηαηηθώλ. ηε ζπλέρεηα, ην αέξην θαζαξίδεηαη ζε κία, δύν, ή πεξηζζόηεξεο πιπληξίδεο. Σα δηαιύκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο πιπληξίδεο πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα λα παξαρζεί ιάζπε θαη γύςνο. Σα πγξά ζπζηήκαηα παξάγνπλ ηππηθά πεξηζζόηεξα από έλα ππνιείκκαηα. Η πνζόηεηα ππνιεηκκάησλ πνπ παξάγεηαη από απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη πεξίπνπ 1% ηεο αξρηθήο κάδαο ησλ απνβιήησλ. ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο ν όξνο «APC ππνιείκκαηα» πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ πξντόλησλ θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ. Η ρεκηθή ζύζηαζε ησλ APC ππνιεηκκάησλ κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά γηα θάζε κνλάδα θαύζεο θαη γηα θάζε πεξηνρή. ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ην ηππηθό εύξνο ηεο πνζόηεηαο ησλ θπξηόηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά ηα ππνιείκκαηα. 2.2 Σο ππόβλημα Σν θύξην πξόβιεκα ζρεηηθά κε ηα APC ππνιείκκαηα είλαη ε πηζαλή απειεπζέξσζε ξππνγόλσλ νπζηώλ ζην πεξηβάιινλ. Απηή ε απειεπζέξσζε ζπκβαίλεη θπξίσο κέζσ ηεο εθρύιηζεο ησλ ππνιεηκκάησλ ζην ρώξν πνπ έρνπλ ηαθεί ή όπνπ έρνπλ ηειηθά θαηαιήμεη. Η θύξηα, ινηπόλ, αλεζπρία ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ησλ ππνιεηκκάησλ απηώλ αθνξά ζηελ έθπιπζε ησλ εμήο (ISWA, 2008a): Δύκολα διαλςηά άλαηα όπυρ Cl και Na: Αλ θαη κε ηνμηθά γηα ηνπο αλζξώπνπο ζηα ηππηθά επίπεδα ζπγθέληξσζεο απηά ηα ζπζηαηηθά κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ην πόζηκν λεξό. Βαπιά μέηαλλα όπυρ Cd, Cr, Cu, Ni, Pb και Zn: Σα βαξηά κέηαιια θαη ηα ηρλνζηνηρεία κπνξνύλ ελδερνκέλσο λα πεξηέρνληαη ζε ζπγθεληξώζεηο επηβιαβείο γηα ηνπο αλζξώπνπο αιιά θαη γηα ηα νηθνζπζηήκαηα. Η εθρύιηζε απηώλ ησλ ζπζηαηηθώλ απνηειεί ηελ θύξηα αλεζπρία θαη έρεη πξνθαιέζεη κεγάιν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ. Γιοξίνερ: Αλ θαη νη δηνμίλεο θαη ηα θνπξάληα δελ εθπιέλνληαη εύθνια ιόγσ ηνπ όηη είλαη πδξόθνβεο ελώζεηο, ε απειεπζέξσζε απηώλ ησλ νπζηώλ πξνθαιεί αλεζπρία ιόγσ ηεο ηνμηθόηεηάο ηνπο. Ωζηόζν, ε εθρύιηζε ησλ ηνμηθώλ νξγαληθώλ ελώζεσλ (εηδηθά PCDDs θαη PCDFs) πνπ πεξηέρνληαη ζηα APC ππνιείκκαηα ζεσξείηαη γεληθά δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο ιόγσ ηεο πδξνθνβηθήο θύζεο ησλ νπζηώλ απηώλ θαη ησλ ρακειώλ ζπγθεληξώζεώλ ηνπο ζηα APC ππνιείκκαηα ησλ εξγνζηαζίσλ θαύζεο ΑΑ πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ην ζσζηό ηξόπν (Sabbas, 2003). Πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ, ε απειεπζέξσζε ησλ παξαπάλσ ζπζηαηηθώλ ησλ ππνιεηκκάησλ πξέπεη λα κεησζεί όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε απηό ζεκαίλεη όηη απηά ηα ζπζηαηηθά πξέπεη είηε λα δεζκεπηνύλ απνηειεζκαηηθά ζηε κήηξα ηνπ ππνιείκκαηνο είηε λα αθαηξεζνύλ ώζηε λα παξακείλνπλ κόλν ηα ππόινηπα αβιαβή πιηθά. Αλ θαη απηό δελ είλαη πάληα δπλαηό λα επηηεπρζεί, εληνύηνηο ηα ππνιείκκαηα ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ πξέπεη πάληα λα πθίζηαληαη επεμεξγαζία ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη κία πηζαλή κειινληηθή απειεπζέξσζε ξππνγόλσλ νπζηώλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο θαη ε αλάπηπμε ηερλνινγηώλ ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ αμηνιόγεζε ηερληθώλ γηα ηε κείσζε ηεο εθρπιηζηκόηεηαο ησλ ππνιεηκκάησλ κεηά ηελ ηειηθή δηάζεζή ηνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ δηνμηλώλ, νη πξνζπάζεηεο επηθεληξώλνληαη ζηελ θαηαζηξνθή ηνπο.

4 Πίνακαρ 1. Σππηθή ζύζηαζε APC ππνιεηκκάησλ καδηθήο θαύζεο ΑΑ. Οη ζπγθεληξώζεηο εθθξάδνληαη ζε mg/kg (IAWG, 1997) ηνηρείν Ιπηάκελε Σέθξα Τπνιείκκαηα από πγξό Τπνιείκκαηα από μεξό/ ζύζηεκα θαζαξηζκνύ εκη-μεξό ζύζηεκα αεξίσλ ρσξίο ηπηάκελε θαζαξηζκνύ αεξίσλ ηέθξα Al 49,000-90,000 12,000-83,000 21,000-39,000 As Ba , Ca 74, , , ,000 87, ,000 Cd Cl 29, ,000 62, ,000 17,000-51,000 Cr Cu Fe 12,000-44, ,000 20,000-97,000 Hg K 22,000-62, , Mg 11,000-19, ,000 19, ,000 Mn ,000 Mo Na 15,000-57, , Ni Pb , , ,000 S 11,000-45, , Sb , Si 95, , ,000-20, V Zn , , , Γιασείπιζη ηελ Δπξώπε ηα APC ππνιιείκκαηα ζεσξνύληαη επηθίλδπλν απόβιεηo (European Waste Catalogue and Hazardous Waste List) θαη σο επί ην πιείζηνλ νδεγνύληαη ζε εηδηθνύο ρώξνπο ηαθήο. ρεδόλ ζε όιεο ηηο ρώξεο, απαηηείηαη θάπνηα επεμεξγαζία ησλ APC ππνιεηκκάησλ πξηλ ηελ ηαθή ή ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Ωζηόζν, δελ ππάξρεη έλαο θνηλόο νξηζκόο ζρεηηθά κε ην πνην είλαη ην απνδεθηό επίπεδν ζηαζεξνπνίεζεο, θαζώο ηα θξηηήξηα θαη νη θαλνληζκνί δηαθέξνπλ παγθνζκίσο (ISWA, 2008a). Γεληθά, ηα APC ππνιείκκαηα θαηαιήγνπλ σο εμήο: Οδηγούνηαι ζε ηαθή: Η ηαθή ησλ ππνιεηκκάησλ κπνξεί λα γίλεη είηε ζε επηθαλεηαθνύο ρώξνπο ηαθήο (surface level landfill) είηε κε ππόγεηα ελαπόζεζε (subsurface landfill) π.ρ. ζε παιηά νξπρεία. Πξηλ ηελ ελαπόζεζε ηα ππνιείκκαηα ζα πξέπεη λα ππνζηνύλ επεμεξγαζία ώζηε λα κεησζεί ε κειινληηθή έθπιπζε ξππνγόλσλ ζπζηαηηθώλ θαη λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηα ζρεηηθά θξηηήξηα απνδνρήο. Καηά θύξην ιόγν παγθνζκίσο γίλεηαη ηαθή παξαδνζηαθά ζε επηθαλεηαθνύο ρώξνπο ηαθήο αθνύ ζπλήζσο έρεη πξνεγεζεί επεμεξγαζία (π.ρ. ρεκηθή ζηαζεξνπνίεζε, ζεξκηθή επεμεξγαζία ή ζηαζεξνπνίεζε). Η ηερληθή ηεο ππόγεηαο ελαπόζεζεο ζε παιηά νξπρεία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηε Γεξκαλία αιιά θαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Σα νξπρεία αιάησλ ζεσξνύληαη κηα βηώζηκε θαη αζθαιήο επηινγή δηάζεζεο ζηελ Δπξώπε, θαζόηη δελ έρνπλ

5 πξαθηηθά θακία επαθή κε ηνπο πεξηβάιινληεο πδάηηλνπο πόξνπο θαη ζε απηά εκπνδίδεηαη θπζηθά νπνηαδήπνηε έθπιπζε ή απειεπζέξσζε ξππνγόλσλ νπζηώλ (ISWA, 2008a). Γίνεηαι ανάκηηζη ςλικών: πγθεθξηκέλα ζπζηαηηθά ησλ ππνιεηκκάησλ κπνξνύλ λα αλαθηεζνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πάιη, γηα παξάδεηγκα ζε άιιεο βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο. Σν ελδηαθέξνλ ζπγθεληξώλεηαη γύξσ από ηα κέηαιια θαη ηα άιαηα, αιιά ζε εκπνξηθή εθαξκνγή βξίζθεηαη επίζεο ε αλάθηεζε πδξνρισξηθνύ νμένο θαη γύςνπ. Υπηζιμοποιούνηαι υρ ππόζθεηα: Tα APC ππνιείκκαηα εκθαλίδνπλ ηδηόηεηεο ζπγθξίζηκεο, σο έλα νξηζκέλν βαζκό, κε ην ηζηκέλην (π.ρ. πνδνιαληθή ζπκπεξηθνξά θαη πεξηεθηηθόηεηα ζε Ca, S, Al, Si), θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο πιεξσηηθό πιηθό (filler material) ή πξόζζεηα (aggregates). Δληνύηνηο, ιόγσ ηνπ πςεινύ πεξηερνκέλνπ ζε εύθνια δηαιπηά άιαηα θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο, ηα ππνιείκκαηα δελ κπνξνύλ άκεζα λα αληηθαηαζηήζνπλ ην ηζηκέλην ηελ Δπξώπε θάζε κία από ηηο παξαπάλσ ιύζεηο πεξηιακβάλεη θαη θάπνηνπ είδνπο επεμεξγαζία ή/θαη ζηαζεξνπνίεζε. ε παγθόζκην επίπεδν, ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκόο ζπλδπαζκώλ επεμεξγαζίαο, ζηαζεξνπνίεζεο, ρξεζηκνπνίεζεο θαη ελαπόζεζεο ησλ APC ππνιεηκκάησλ. Πεξίπνπ ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ή έρνπλ πξνηαζεί παγθνζκίσο (ISWA 2008a). 2.4 Σεσνικέρ επεξεπγαζίαρ Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη πξνηαζεί έλαο κεγάινο αξηζκόο ηερληθώλ επεμεξγαζίαο ησλ APC ππνιεηκκάησλ. Παξόηη ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία, νη ηερληθέο απηέο κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ αλάινγα κε ηε βαζηθή αξρή ηεο δηεξγαζίαο ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: Έκπλςζη και Γιασυπιζμόρ (Extraction and separation): Γηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ έθπιπζε θαη ηελ αθαίξεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηαηηθώλ από ηα ππνιείκκαηα. Υξεζηκνπνηνύλ απιέο ηερληθέο, αιιά ην βαζηθό κεηνλέθηεκα είλαη ε παξαγσγή πγξώλ πξνηόλησλ πνπ πεξηέρνπλ κέηαια θαη άιαηα. Υημική ζηαθεποποίηζη (Chemical stabilization): Γηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε δέζκεπζε θαη ηελ αθηλεηνπνίεζε ησλ ξππνγόλσλ ζπζηαηηθώλ κέζσ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ. Υξεζηκνπνηνύλ ζρεηηθά απιέο ηερληθέο θαη νδεγνύλ ζε ζεκαληηθή κείσζε ηεο εθρπιηζηκόηεηαο ησλ ππνιεηκκάησλ. Σν βαζηθό κεηνλέθηεκα είλαη ε παξαγσγή πγξώλ πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ κέηαια θαη άιαηα. ηεπεοποίηζη (Solidification): Δίλαη ε δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία πξνζηίζεληαη επαξθείο πνζόηεηεο κέζσλ ζηεξενπνίεζεο γηα λα εγθισβίζνπλ ηα ξππαζκέλα πιηθά ζε έλα ζηεξεό ζώκα πςειήο αληνρήο. Υξεζηκνπνηώληαο ζρεηηθά απιέο ηερλνινγίεο νδεγνύλ ζε κείσζε ηεο εθρπιηζηκόηεηαο θαη ζε βειηίσζε ησλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ. Σα θύξηα κεηνλεθηήκαηα είλαη ε πηζαλή δηάβξσζε ησλ δνκώλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, θπξίσο ιόγσ ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηεο ηέθξαο ζε άιαηα, θαη ε αύμεζε ηεο κάδαο θαη ηνπ όγθνπ κεηά ηελ επεμεξγαζία. Θεπμική επεξεπγαζία (Thermal treatment): Γηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζέξκαλζε ησλ ππνιεηκκάησλ, θαη αιιαγέο ζηα θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Από απηή ηελ επεμεξγαζία παξάγεηαη έλα πνιύ ζηαζεξό πξντόλ κε θαιή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ έθπιπζε ελώ θαηαζηξέθνληαη νη αλζεθηηθνί νξγαληθνί ξύπνη όπσο νη δηνμίλεο. Σα θύξηα κεηνλεθηήκαηα είλαη ε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηαδηθαζία θαη ε παξαγσγή αεξίνπ πνπ πεξηέρεη πηεηηθά κέηαιια. Τπάξρνπλ ηξεηο θύξηνη ηύπνη ζεξκηθώλ επεμεξγαζηώλ (vitrification, melting θαη sintering). Μόλν έλα κηθξό κέξνο ησλ πξνηεηλόκελσλ ηερληθώλ επεμεξγαζίαο έρνπλ βξεη εκπνξηθή εθαξκνγή, ελώ θαηά θύξην ιόγν νη πεξηζζόηεξεο έρνπλ εμεηαζηεί κόλν ζε εξγαζηεξηαθέο ή πηινηηθέο εθαξκνγέο. Δπίζεο, πνιιέο από ηηο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ ζπλδπαζκό

6 ησλ παξαπάλσ ηερληθώλ. ηνηρεία θόζηνπο γηα ηηο θπξηόηεξεο εκπνξηθά εθαξκνζκέλεο ηερλνινγίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε έξεπλα θαη αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηώλ επεμεξγαζίαο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ηδηνηήησλ ησλ ππνιεηκκάησλ πξηλ ηελ ηαθή ηνπο. Απηό ζεκαίλεη όηη νη πεξηζζόηεξεο δηαδηθαζίεο ζηνρεύνπλ λα κεηώζνπλ ηελ εθρπιηζηκόηεηα ησλ κεηάιισλ θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο θαη ησλ αιάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ππνιείκκαηα. Η κεζνδνινγία ε νπνία κειεηάηαη από ην Δξγαζηήξηό καο είλαη ε ρεκηθή ζηαζεξνπνίεζε κε ρξήζε θσζθνξηθώλ αιάησλ (εκπνξηθά WesPhix), ε νπνία έρεη απνδεηρζεί ζε βηνκεραληθό επίπεδν όηη νδεγεί ζε ζηαζεξνπνηεκέλν πξντόλ πνπ κπνξεί λα απνηεζεί ζε ΥΤΣΤ. Η ηερληθή απηή παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Πίνακαρ 2. Δθηίκεζε ηνπ θόζηνπο ησλ δηεξγαζηώλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ (ISWA, 2008b) Γηεξγαζία Μεηαβνιή βάξνπο % Δθηηκώκελν θόζηνο αλά ηόλλν ππνιείκκαηνο, ηεξενπνίεζε κε ηζηκέλην + (20-50) Ταινπνίεζε (vitrification) + (30-50) Σήμε (melting) Όρη Έθπιπζε κε νμέα + ζεξκηθή επεμεξγαζία ηαζεξνπνίεζε κε FeSO ηαζεξνπνίεζε κε CO 2 - (10-20) 80 ηαζεξνπνίεζε κε PO 4 + (10-20) ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΗ ΜΔ ΥΡΗΗ ΦΩΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΣΩΝ 3.1 Γενικά Δίλαη γλσζηό όηη ν θώζθνξνο αληηδξά κε αξθεηά βαξέα κέηαιια θαη κεηαιινεηδή πξνο ζρεκαηηζκό δεπηεξεπόλησλ θσζθνξηθώλ ηδεκάησλ πνπ ζεσξνύληαη ζηαζεξά θάησ από έλα κεγάιν εύξνο πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ. Γηα παξάδεηγκα νη θσζθνξηθέο ελώζεηο ηνπ Pb παξνπζηάδνπλ ρακειή δηαιπηόηεηα, γεληθά αξθεηέο ηάμεηο κεγέζνπο ρακειόηεξε από ηα αληίζηνηρα νμείδηα, πδξνμείδηα, αλζξαθηθά θαη ζεητθά. Δπηπξόζζεηα, κπνξνύλ λα ζρεκαηηζηνύλ ηαρύηαηα ππό ηελ παξνπζία επαξθνύο πνζόηεηαο Pb θαη θσζθνξηθώλ (Ξελίδεο, 2009). Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο εξγαζηεξηαθέο κειέηεο (Derie 1996, Eighmy et al. 1997, Mizutani et al. 2000, Geysen et al. 2004, Bournonville et al. 2004) ζρεηηθά κε ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ κε ρξήζε θσζθνξηθώλ αιάησλ θαη ε κέζνδνο έρεη απνδεηρζεί πνιύ απνηειεζκαηηθή γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηρλώλ κεηάιισλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη, ζύκθσλα κε κία από ηηο κειέηεο απηέο (Eighmy et al., 1997), κε ηε ρξήζε θσζθνξηθώλ αιάησλ επηηπγράλεηαη, όπσο κεηξήζεθε κε ην Dutch Total Availability Test, κείσζε ηεο εθρπιηζηκόηεηαο ηνπ κνιύβδνπ 99%, ηνπ ραιθνύ 58%, ηνπ θαδκίνπ 38%, ηνπ αξγηιίνπ 75% θαη ηνπ ςεπδαξγύξνπ 28%.

7 3.2 Η εμποπική εθαπμογή: μέθοδορ WES-PHix Η κέζνδνο WES-PHix ρξεζηκνπνηείηαη εκπνξηθά σο κία κέζνδνο ρεκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ κέζσ ηεο ρξήζεο θσζθνξηθώλ αιάησλ. Με ηε κέζνδν απηή κεηώλεηαη ε εθρπιηζηκόηεηα πνιιώλ κεηάιισλ κε κία απιή ηερληθή θαη ρσξίο λα παξάγνληαη πγξά απόβιεηα. Δίλαη γλσζηή εκπνξηθά σο WES-PHix Process από ηελ εηαηξεία Wheelabrator Technologies Inc. ηνπ Hampton, New Hampshire, U.S.A. Σν 1988 ρνξεγήζεθε ζηε Wheelabrator δίπισκα επξεζηηερλίαο γηα ηε κέζνδν WES-PHix. Από ηόηε, ε κέζνδνο WES-PHix έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηζζόηεξεο από 30 κνλάδεο ζηε Β.Ακεξηθή θαη ζε πεξηζζόηεξεο από 60 ζηελ Ιαπσλία (Lyons, 2000). Η δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο είλαη ζρεηηθά απιή, θαη απνηειείηαη από κηα ζπζθεπή αλάκημεο (ρσξεηηθόηεηαο ζπλήζσο tons/h) ζηελ νπνία ηξνθνδνηνύληαη ηα ππνιείκκαηα ζε έλα ειεγρόκελν πνζνζηό. Μηα παηεληαξηζκέλε κνξθή δηαιπηνύ θσζθνξηθνύ άιαηνο πξνζηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ αλακίθηε. Αθνύ αλακηρζεί πνιύ θαιά ην θσζθνξηθό άιαο κε ηα ππνιείκκαηα γηα πεξίπνπ 1 ιεπηό, έλαο κεηαθνξέαο ζην ηέινο ηνπ αλακίθηε απνκαθξύλεη ην επεμεξγαζκέλν πξντόλ. ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνιεηκκάησλ, ρξεζηκνπνηνύληαη θαη άιιεο πξόζζεηεο νπζίεο όπσο ν αζβέζηεο. Οη θηλεηηθέο αληίδξαζεο είλαη πνιύ γξήγνξεο θαη ην ππόιεηκκα ζεσξείηαη πιήξσο επεμεξγαζκέλν ρσξίο λα απαηηείηαη πεξαηηέξσ δηεξγαζία (ISWA, 2008a). 4. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 4.1 Ανηικείμενο Αληηθείκελν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ APC ππνιεηκκάησλ κε ηε ρξήζε θσζθνξηθώλ αιάησλ. Ο ζηόρνο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο κε ρξήζε θσζθνξηθώλ αιάησλ. Γηα ην ζθνπό απηό, κε ζεηξά πεηξακάησλ ζα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κεζόδνπ ζηαζεξνπνίεζεο νη δηάθνξνη παξάγνληεο, όπσο ε ζύζηαζε ησλ ππνιεηκκάησλ, νη δηαθνξεηηθέο πεγέο PO 4 3- (H 3 PO 4, Na 2 HPO 4 θιπ.), ε αλαινγία θσζθνξηθώλ αιάησλ πξνο ππόιεηκκα, ε αλαινγία πγξνύ πξνο ζηεξεό, νη ζπλζήθεο αλάδεπζεο θ.α. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη θάζεηο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 4.2 Φάζειρ ηηρ επεςνηηικήρ επγαζίαρ Σν πιάλν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θάζεηο: Ανάλςζη δείγμαηορ ηέθπαρ ππιν ηην επεξεπγαζία Πξαγκαηνπνηείηαη θπζηθνρεκηθόο ραξαθηεξηζκόο ηνπ ζηεξενύ δείγκαηνο ηέθξαο πξηλ ηελ επεμεξγαζία. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ζα γίλεη κε Φζνξηζηκεηξία αθηίλσλ Υ γηα ηα ζηνηρεία κε πςειή ζπγθέληξσζε (XRF), Φαζκαηνζθνπία αηνκηθήο απνξξόθεζεο (ΑΑS) θαη Φαζκαηνζθνπία αηνκηθήο εθπνκπήο κε ρξήζε επαγσγηθώο ζπδεπγκέλνπ πιάζκαηνο (ICP-AES) γηα επηιεγκέλα κέηαιια. Όπνπ απαηηείηαη ζα πξνεγεζεί ζύληεμε γηα ηε δηαιπηνπνίεζε όισλ ησλ ζπζηαηηθώλ. Γηα ηελ νξπθηνινγηθή αλάιπζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζιαζηκεηξία Αθηίλσλ Υ (XRD). Δπίζεο, πξαγκαηνπνηνύληαη νη εμήο αλαιύζεηο: Κνθθνκεηξία, Μέηξεζε πγξαζίαο, Γηαιπηόηεηα ζε θξύν θαη δεζηό (90 0 C) λεξό, Δηδηθό βάξνο, ph ζηεξενύ, Πνξώδεο, Θεξκνβαξπκεηξία (TG), LOI (Loss on Ignition), Ηιεθηξνληθό Μηθξνζθόπην άξσζεο (SEM). Δπηπιένλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί δνθηκή έθπιπζεο ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN 12457/1,2 (2003/33/ΔΚ) θαζώο θαη δνθηκή Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) θαη ε αλάιπζε ησλ εθπιπκάησλ ζα γίλεη κε AAS θαη ICP-AES. Η ζπζθεπή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ

8 πξαγκαηνπνίεζε ησλ δνθηκώλ έθπιπζεο είλαη έλαο πεξηζηξνθηθόο αλαδεπηήξαο κε ηαρύηεηα έσο 30 rpm θαη ηζρύνο 100 W (Μνληέιν ROTAX 6.8, θαηαζθεπαζηήο VELP). Δπηπιένλ, ζα κεηξεζνύλ ηα Οιηθά Γηαιπκέλα ηεξεά (TDS), ε αγσγηκόηεηα θαη ην ph ησλ εθπιπκάησλ θαη ζα γίλεη πξνζδηνξηζκόο ηεο ηνμηθόηεηαο ησλ εθπιπκάησλ κε ηε ρξήζε δσληαλώλ νξγαληζκώλ-δεηθηώλ (νηθνηνμηθνινγηθή αλάιπζε) ηαθεποποίηζη δείγμαηορ ηέθπαρ Η δεύηεξε θάζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ δεηγκάησλ κε ρξήζε θσζθνξηθώλ αιάησλ Ανάλςζη ζηαθεποποιημένος δείγμαηορ ηέθπαρ ην δείγκα πνπ ζα πξνθύςεη κεηά ηελ επεμεξγαζία ζα γίλνπλ νη ίδηεο αλαιύζεηο πνπ ζα γίλνπλ θαη γηα ην δείγκα πξηλ ηελ επεμεξγαζία, ώζηε λα γίλεη ε ζύγθξηζε θαη λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηαζεξνπνίεζεο Βεληιζηοποίηζη ηηρ ζηαθεποποίηζηρ Με κηα ζεηξά πεηξακάησλ θαη δνθηκώλ ζα πξνζδηνξηζηεί ε βέιηηζηε δηαδηθαζία ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ηέθξαο κε θσζθνξηθά άιαηα (ζπλζήθεο, είδνο θαη πνζόηεηα θσζθνξηθώλ αιάησλ, πνζόηεηα λεξνύ θιπ.). 5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Η έξεπλα θαη αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηώλ επεμεξγαζίαο γηα ηα APC ππνιείκκαηα έρνπλ επηθεληξσζεί ζηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ηδηνηήησλ ησλ ππνιεηκκάησλ πξηλ ηελ ηαθή ηνπο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ αλαπηπρζεί πνιπάξηζκεο ιύζεηο επεμεξγαζίαο γηα ηα APC ππνιείκκαηα, κεξηθέο από ηηο νπνίεο έρνπλ εμεηαζηεί κόλν εξγαζηεξηαθά ελώ άιιεο είλαη δηαζέζηκεο εκπνξηθά. Μία από ηηο ηερληθέο επεμεξγαζίαο κε εκπνξηθή εθαξκνγή είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε κε θσζθνξηθά άιαηα. Η παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε απηήο ηεο ηερληθήο κε ζηόρν ηε βειηηζηνπνίεζή ηεο. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζηαζεξνπνίεζεο αμηνινγείηαη κέζσ: θπζηθνρεκηθήο αλάιπζεο δεηγκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από πξαγκαηηθέο κνλάδεο θαύζεο απνξξηκκάησλ, πξόηππσλ δνθηκώλ έθπιπζεο θαη νηθνηνμηθνινγηθώλ αλαιύζεσλ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1]. Bournonville Blandine, Nzihou Ange, Sharrock Patrick, Depelsenaire Guy Stabilisation of heavy metal containing dusts by reaction with phosphoric acid: study of the reactivity of fly ash. Journal of Hazardous Materials B116, [2]. Derie R A new way to stabilize fly ash from municipal incinerators. Waste Management, Volume 16, Issue 8, [3]. Eighmy T., Crannell B., Butler L, Cartledge F., Emery E., Oblas D., Krzanowski, Eusden D., Shaw E., Francis C Heavy metal stabilization in municipal solid waste combustion dry scrubber residue using soluble phosphate. Environ.Sci.Technol. 31, [4]. Geysen D., Imbrechts K., Vandecasteele C., Jaspers M., Wauters G Immobilization of lead and zinc in scrubber residues from MSW combustion using soluble phosphates. Waste Management 24,

9 [6]. IAWG: Chandler AJ, Eighmy TT, Hartlen J, Hjelmar O, Kosson DS, Sawell SE, van der Sloot HA, Vehlow J Municipal solid waste incinerator residues. Studies in Environmental Science 67, Amsterdam, Elsevier. [7]. ISWA 2008(a). Management of APC residues from W-t-E Plants - An overview of management options and treatment methods. ISWA-Working Group on Thermal Treatment of Waste, Subgroup APC Residues from W-t-E plants [8]. ISWA 2008(b). ISWA Position Paper on handling APC residues. [9]. Lyons, M.R The use of soluble phosphates to stabilize heavy metals in fly ash. Sustainable construction: use of incinerator ash: proceedings of the International Symposium organised by the Concrete Technology Unit, University of Dundee and held at the University of Dundee, UK on March 2000 [10]. Mizutani Satoshi, Hans A. van der Sloot, Shin-ichi Sakai Evaluation of treatment of gas cleaning residues from MSWI with chemical agents. Waste Management 20, [11]. Sabbas T., A. Polettini, R. Pomi, T. Astrup, O. Hjelmar, P. Mostbauer, G. Cappai, G. Magel, S. Salhofer, C. Speiser, S. Heuss-Assbichler, R. Klein, P. Lechner, (members of the phoenix working group on Management of MSWI Residues) Management of municipal solid waste incineration residues. Waste Management, 23, [12]. Vehlow J., Bergfeldt B., Wilén C., Ranta J., Schwaiger H., Visser H.J.M., Gu S., Gyftopoulou E., Brammer J Management of Solid Residues in Waste-to-Energy and Biomass Systems. Institut für Technische Chemie [13]. Απόθαζε 2003/33/ΔΚ γηα ηνλ θαζνξηζκό θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζηώλ απνδνρήο ησλ απνβιήησλ ζηνπο ρώξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 θαη ην παξάξηεκα ΙΙ ηεε νδεγίαο 1999/31/ΔΚ [14]. Ξελίδεο Α., Παληαδίδνπ Μ., Παπαζηώπε Ν., εκεηώζεηο Μαζήκαηνο: Απνθαηάζηαζε ξππαζκέλσλ ρώξσλ-ηεξενπνίεζε/ηαζεξνπνίεζε, Internet (May 2009),

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνο Δπεμεξγαζίαο Απνβιήηωλ Διαηνηξηβείωλ κε Τπεξδηήζεζε θαη ε. αλαδπόκελε εθαξκνγή ηεο ζηελ παξαγωγή δωνηξνθώλ.

Μέζνδνο Δπεμεξγαζίαο Απνβιήηωλ Διαηνηξηβείωλ κε Τπεξδηήζεζε θαη ε. αλαδπόκελε εθαξκνγή ηεο ζηελ παξαγωγή δωνηξνθώλ. Μέζνδνο Δπεμεξγαζίαο Απνβιήηωλ Διαηνηξηβείωλ κε Τπεξδηήζεζε θαη ε αλαδπόκελε εθαξκνγή ηεο ζηελ παξαγωγή δωνηξνθώλ. A method for Olive Mill Wastewater Treatment by Ultrafiltration and its emerging application

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Θεμιζηοκλήρ

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Π.Μ.. «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθή ηνπ Αλζξώπνπ» Καηεύζπλζε: «Μεραληθή Σξνθίκωλ θαη Δθαξκνγή Ζ/Τ ζηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ» Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT

ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT SludgeHammer Advanced Biological Treatment New Mexico Governor s Water Innovation Program April 2007 Contract No. 05-341-1000-0034 http://www.nmenv.state.nm.us/ Prepared

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο 4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο Μπζηεξίδνπ Εκκαλνπέια (ΑΜ 861) Σεηάξηε 8 Δεθεκβξίνπ 2010 Άμορφα Κράματα Τα ζηεξεά πιηθά ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηε θύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηπιωκατηθή Δργασία: ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΙΜΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Πεηξακαηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Δλεξγνχ δηαηνκήο ζράζεο πξνθαινχκελεο απφ λεηξφληα ησλ ππξήλσλ

Πεηξακαηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Δλεξγνχ δηαηνκήο ζράζεο πξνθαινχκελεο απφ λεηξφληα ησλ ππξήλσλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΦΤΗΚΖ Πεηξακαηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Δλεξγνχ δηαηνκήο ζράζεο πξνθαινχκελεο απφ λεηξφληα ησλ ππξήλσλ 234 U θαη 232 Th CERN-THESIS-2007-115 01/12/2007 Γηδαθηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο ΠΟΡΗΜΑ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ηνπ ΑΠΘ Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) κε αξηζκό 692/22-6-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ

ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ Κπξηαθή Καιαϊηδίδνπ, Γεώξγηνο Βαξβνύηεο, Μαλαζζήο Μήηξαθαο, Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΔ: Γατηαλάξνο Δπάγγεινο Κνπηζνύθνπ Γηνλπζία Κξηπηληίξε Υαξίθιεηα Λεηβαδάξα Μαξίλα Μαξγαξίηε Δπδνμία Παξήρζεζαλ γηα πξώηε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

2011-2012. Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ. 6 ε Άζθεζε

2011-2012. Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ. 6 ε Άζθεζε Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ 2011-2012 6 ε Άζθεζε Βηνηερλνινγία κηθξνθπθώλ ΙΙΙ: Βέιηηζηεο ζπλζήθεο ζύλζεζεο ιηπαξώλ από κηθξνθύθε Παξαζθεπή βηνληίδει. (Κ. Κοτζαμπάσης) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα