ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417"

Transcript

1 Αθήνα Αριθμ. πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ : Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αχαρνών Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Καρανικολάου Τηλέφωνο : FAX : E mail : ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 2. Της υπ' αριθμ. 2/45564/0026 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1066/β/ ) «Περί αυξήσεως των χρηματικών ποσών και ορισμού σε ΕΥΡΩ». 3. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/ ). «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα». 4. Του Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και του Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α / ). 5. Του αρ. 39 του Ν. 2065/92 (ΦΕΚ 113/Α/92) «Ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο». 6. Το αρ. 31 παρ.3 του Ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α). 7. Του Π.Δ. 132/1998 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Οργανισμός της Γ.Γ.Λ.Ε.». 8. Του Π.Δ. 274/1999 (ΦΕΚ 130/Α / ) «Οργανισμός της Γ.Γ.Ν.Γ.».

2 2 9. Την αρίθμ. Φ. 908/21592/Η/ Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 84 Τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) περί διορισμού του Κωνσταντίνου Κουσκούκη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης. 10. Την αρίθμ. Φ 908/15744/Η/ Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 50/Τ. Υ.Ο.Δ.Δ / ) περί διορισμού του Ελευθερίου Μπούλια στη θέση του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς. 11. Το Ν «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» άρθρο 33 (μετονομασία Γ.Γ.Ε.Ε.) (ΦΕΚ 199/Τ.Α / ). 12. Την ανάγκη καθαρισμού του κτιρίου της οδού Αχαρνών 417, όπου στεγάζονται οι Γενικές Γραμματείες, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και λόγω λήξης σύμβασης του τρέχοντος έτους. 13. Τις διαθέσιμες πιστώσεις του ΚΑΕ 0875 τις οποίες βαρύνει η παρούσα δαπάνη. 14. Την αριθμ. 1189/ κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματειών Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς περί κήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ως άγονου. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Επαναπροκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη φορέα που θα αναλάβει την καθαριότητα του κτιρίου Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, για ένα έτος με δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης για έξι (6) μήνες. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας που συστάθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό στις ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ. στα γραφεία της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Γραφ. 380, 3ος όροφος, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Αθήνα Αρμόδια υπάλληλος Αγγελική Ντασάκη, τηλ Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι τις 14:00 μ.μ. με ευθύνη του προσφέροντος. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν αλλά δεν έφθασαν στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. έγκαιρα. Στη τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ΕΚΤΟΣ από τον Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί της εκατό (%). Η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε Ευρώ, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς και αφορά τους κάτωθι χώρους: 1. Είσοδος κλιμακοστάσιο θάλαμος ασανσέρ, 2. Ισόγειο (770τ.μ.), 3. Υπόγειο Α (850 τ.μ.), 4. Υπόγειο Β (850 τ.μ.), 5. Ημιόροφος - πατάρι (400 τ.μ.), 6. 1ος Όροφος (850 τ.μ.), 2

3 3 7. 2ος Όροφος (850 τ.μ.), 8. 3ος Όροφος (850 τ.μ.), 9. 4ος Όροφος (850 τ.μ.), 10. 5οςΌροφος (850 τ.μ.) Επισημαίνεται ότι εφ' όσον η προσφερόμενη τιμή δεν προκύπτει με σαφήνεια, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το συνολικό εκτιμώμενο ετήσιο κόστος ορίζεται στο ποσό των ,00 και θα καταβληθεί στον επιλεγέντα ανάδοχο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τους επιμέρους όρους. Η δαπάνη καθαρισμού θα βαρύνει αναλογικά τις στεγαζόμενες Γενικές Γραμματείες,, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς σύμφωνα με την κατανομή των ποσοστών που έχει καθοριστεί από τις δυο (2) Γενικές Γραμματείες ως ακολούθως: α) Γ.Γ.Δ.Β.Μ. 422,17 %0, β) Γ.Γ.Ν.Γ. 577,83%0 Η πληρωμή θα γίνεται με τιμολόγια, κάθε μήνα και με το ποσό επιμερισμένο ανάλογα με τα ποσοστά της κατανομής. Τις εργασίες θα παραλαμβάνει τριμελής επιτροπή η οποία θα ορισθεί με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματειών και έργο της οποίας θα είναι η πιστή τήρηση των όρων της παρούσης προκήρυξης και κατ' επέκταση της σύμβασης που θα καταρτισθεί με τον ανάδοχο. Η πληρωμή θα γίνεται μόνο με έγγραφη βεβαίωση της επιτροπής ότι όλες οι εργασίες που αναφέρονται στη σύμβαση έχουν εκτελεσθεί καλώς. Η μη κανονική εκτέλεση των εργασιών εκ μέρους του μειοδότη θα επιφέρει μείωση της αμοιβής του αναλογικά με το είδος και την έκταση της εργασίας που θα έχει εκτελεσθεί πλημμελώς. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νομίμων αποδοχών οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: 1. Συλλογή απορριμμάτων από όλους τους κάδους συλλογής του κτιρίου. 2. Σκούπισμα των δύο εισόδων, των διαδρόμων, του κλιμακοστασίου και των γραφείων Ισογείου, Ημιώροφου, 1ου, 2ου, 3 ου, 4ου και 5ου ορόφου κάθε εργάσιμη ημέρα. 3. Σφουγγάρισμα των ανωτέρω χώρων τρεις φορές την εβδομάδα. 4. Καθάρισμα όλων των επιφανειών των γραφείων και λοιπών επίπλων όλων των χώρων τρεις φορές την εβδομάδα. 3

4 4 5. Καθαρισμός, σφουγγάρισμα και συλλογή απορριμμάτων των W.C. κάθε εργάσιμη ημέρα και απολύμανσή τους μια φορά το μήνα. 6. Καθαρισμός και σφουγγάρισμα των ανελκυστήρων κάθε εργάσιμη ημέρα και μία φορά την εβδομάδα πλύσιμο των τοιχωμάτων τους. 7. Σκούπισμα ταράτσας μια φορά το μήνα. 8. Σκούπισμα μπαλκονιών 5ου δύο φορές την εβδομάδα και πλύσιμο δύο φορές το μήνα. 9. Σκούπισμα υπόλοιπων μπαλκονιών δύο φορές την εβδομάδα και πλύσιμο δύο φορές τον μήνα. 10. Σκούπισμα και πλύσιμο δύο φορές το μήνα της ράμπας και του χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων. Πλύσιμο γκαραζόπορτας μία φορά το μήνα. 11. Καθημερινό σκούπισμα αμφιθεάτρου και των βοηθητικών χώρων του. 12. Καθημερινό σκούπισμα και σφουγγάρισμα Υπόγειου Α (για τα W.C. του ιδίου χώρου ισχύουν τα της παραγρ.5). 13. Μία φορά το μήνα σκούπισμα αποθηκευτικών χώρων Υπογείου Α. 14. Μία φορά το μήνα σκούπισμα αποθηκευτικών χώρων Υπογείου Β. 15. Καθημερινό σκούπισμα, σφουγγάρισμα και ιδιαίτερα επιμελημένη καθαριότητα της κουζίνας του 3ου ορόφου. 16. Τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εργασίας (8.00 π.μ μ.μ.) να υπάρχουν δύο (2) καθαρίστριες για τη φροντίδα των ανωτέρω χώρων και ιδιαιτέρως των W.C. Β. ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΟΚΕΤΩΝ. 1. Πλύσιμο με ειδική ηλεκτρική σκούπα μία φορά στους δύο μήνες των μοκετών των γραφείων των Γενικών Γραμματέων και λοιπών γραφείων που διαθέτουν μοκέτες. 2. Πλύσιμο με ειδική ηλεκτρική σκούπα τρεις φορές το χρόνο της μοκέτας του αμφιθεάτρου. 3. Πλύσιμο των καθισμάτων του αμφιθεάτρου 2 φορές το χρόνο. Γ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΟΦΗΣ 1. Καθαριότητα υαλοπινάκων (μέσα - έξω) όλου του κτιρίου μία φορά το μήνα. 2. Πλύσιμο αλουμινένιων πλαισίων παραθύρων και κουφωμάτων μία φορά το μήνα και χημικός καθαρισμός αυτών δύο φορές το χρόνο (Συμπεριλαμβάνονται πρόσθετα αλουμίνια ισογείου). 3. Ξεσκόνισμα φωτιστικών οροφής και των ανοιγμάτων των αεραγωγών των γραφείων μία φορά το μήνα. 4

5 5 Δ. ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗ Πλύσιμο με επαγγελματική μηχανή (SCRAPPER) όλων των επιφανειών που καλύπτονται με πλαστικά δάπεδα και στη συνέχεια γυάλισμα με τη μέθοδο (SPRAY BUFF) τρεις φορές το χρόνο. Καθαρισμός των μετώπων των σκαλών του κλιμακοστασίου μία φορά το τρίμηνο και κρυσταλλοποίηση. Καθαρισμός όλων των μαρμάρινων επιφανειών των W.C. μία φορά το μήνα. Καθαρισμός μαρμάρινων επιφανειών άπαξ. Ε. ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Καθημερινή φροντίδα για ύπαρξη χαρτιού υγείας στις τουαλέτες και χειροπετσετών στους νιπτήρες. Τα υλικά καθαριότητας, απολύμανσης και συλλογής απορριμμάτων (σακούλες) βαρύνουν τον ανάδοχο. ΣΤ. ΩΡΑΡΙΟ Οι εργασίες καθαριότητας θα γίνονται καθημερινά μετά τη λήξη ωραρίου των εργαζομένων και ανεξάρτητα της εργασίας της πρωινής καθαριότητας (κεφ. Α. Παράγραφος 15) εκτός εάν λόγω επείγουσας ανάγκης υποδειχθούν στον ανάδοχο άλλες ώρες. Οι Γενικοί Γραμματείς Της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης Της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς Κωνσταντίνος Κουσκούκης Ελευθέριος Μπούλιας Καθηγητής Κοινοποίηση Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Τμήμα Οικονομικού (2) Εσωτερική διανομή 1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα 2) Δ/νση Δ/κού Οικ/κού 3) Τμήμα Οικονομικού (6) 4) Αρχείο 5

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο. Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα Προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο. Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα Προσφοράς Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Καθαρισµός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου στέγασης της Ε Α- Μεταφορών/ΕΠ-ΕΠ του Υπ.Υ.Μ..» Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002613634 2015-03-04

15PROC002613634 2015-03-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2613613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, στα Τρίκαλα»

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, στα Τρίκαλα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Α.Δ.Α. Αρμόδια Δ/νση : Διοικητικής & Αθήνα, 27-04-2012 Οικονομικής Υποστήριξης Αρ. πρωτ.: 52121 Τμήμα Προμηθειών Πληρ.: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2613613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 14-10-2014 10:00 N. 2362/1995. 3871/2010 . 1481/1984 . 2362/1995 20, 21, 22, 38 81 2286/1995 . 2522/1997 . 60/2007 . 394/1996 .

1 14-10-2014  10:00 N. 2362/1995. 3871/2010 . 1481/1984 . 2362/1995 20, 21, 22, 38 81 2286/1995 . 2522/1997 . 60/2007 . 394/1996 . Α..Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Κ Α Η Μ Ι Α ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος. ΜΑΡΟΥΣΙ 21/8/2013 Αρ πρωτ: ΔΙ.Π/Φ920/36 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Aπ. Παύλου 12

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αρθρο 1 ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τα κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, επί των οδών Πειραιώς 40, Αγησιλάου 16, Επικούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 26-3-2010 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΙΘ. 1866 Σ Υ Μ Β Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 26-3-2010 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΙΘ. 1866 Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 26-3-2010 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΙΘ. 1866 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Για την ανάθεση του ετήσιου καθαρισμού των γραφείων και των κοινοχρήστων χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς ΤΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14209/11-7-12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Διακήρυξης 4/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ: ΒΕ2646ΨΧΞ5-7ΘΨ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχοντας υπόψη :

Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχοντας υπόψη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχοντας υπόψη :

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001677677 2013-10-22

13PROC001677677 2013-10-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ7ΛΛ-Τ3Ω 13PROC001614795 2013-09-11 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη :

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ» Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β) του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α 195) «Περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β) του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α 195) «Περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΗΦ6ΣΙ-ΙΣ3 ΑΔΑΜ: 14PROC001969889 Πειραιάς, 4 Απριλίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012. αριθµ. πρωτ. Β1-895

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012. αριθµ. πρωτ. Β1-895 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012 αριθµ. πρωτ. Β1-895 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Παπάγου, 3 / 5 / 2006 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Βαθµός Προτ/τας ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 22164 / 5006 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στο σήμερα..., ημέρα......, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 88/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 95/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α : Οργάνωσης και Υποστήριξης Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων 106 77 Αθήνα Κυριάκη

Διαβάστε περισσότερα