ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 και 14 του Ν.3193/03 και των Κωδικοποιηµένων διατάξεων των άρθρων και 31 Ν.2648/98.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 και 14 του Ν.3193/03 και των Κωδικοποιηµένων διατάξεων των άρθρων και 31 Ν.2648/98."

Transcript

1 * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 6 εκεµβρίου 2003 Αριθµ.Πρωτ: / /0016 ΠΟΛ.: 1131 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 και 14 του Ν.3193/03 και των Κωδικοποιηµένων διατάξεων των άρθρων και 31 Ν.2648/98. Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν.3193/03 «Κανόνες Τιµολόγησης, Ρυθµίσεις Φ.Π.Α., Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», ο οποίος δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 266/ τ.α, για ενηµέρωση και οµοιόµορφη εφαρµογή και σας παρέχουµε πρόσθετες διευκρινίσεις που κρίθηκαν αναγκαίες µετά τα ερωτήµατα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µας για τα ίδια θέµατα που οι διατάξεις αυτές αφορούν. Α. ΑΡΘΡΟ 14 Ν.3193/03 1. Με τις διατάξεις της παρ.6 παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης µέχρι , των βεβαιωµένων µέχρι οφειλών προς το ηµόσιο και τρίτους, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες την ηµέρα υποβολής σχετικής αίτησης, µε το ευεργέτηµα της απαλλαγής ποσοστού 50%, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που αναλογούν σ αυτές. Η ως άνω προθεσµία παρατάθηκε αρχικά µε την Α.Υ.Ο / / µέχρι τις και την µε νεότερη οµοία Α.Υ.Ο / / µέχρι , (σας έχουν ήδη κoινοπoιηθεί). Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και στους οφειλέτες που έχουν µερική ευθύνη (είτε προσωπική, είτε ποινική, είτε µε προσωποκράτηση) για την πληρωµή οφειλής. Έτσι έχει το ευεργέτηµα αυτό και ο κληρονόµος που έχει ευθύνη για την πληρωµή οφειλής κατά την κληρονοµική του µερίδα,. ο εγγυητής, που έχει εγγυηθεί για µέρος οφειλής, ο διαχειριστής που έχει ποινική ευθύνη για συγκεκριµένες οφειλές, η σύζυγος που φέρει ευθύνη για οφειλές που έχουν ωστόσο βεβαιωθεί στο όνοµα του συζύγου (εφόσον εξοφληθούν στο σύνολό τους οι οφειλές για την καταβολή των οποίων τα πρόσωπα αυτά φέρουν ευθύνη). εν εξαιρούνται ακόµα τα πολλαπλά τέλη και λοιπά τελωνειακά έσοδα, που βεβαιώθηκαν στις.ο.υ. από 02/01/2003 και εντεύθεν, αφού η βεβαίωση αυτών στα τελωνεία έχει προηγηθεί του παραπάνω χρόνου. Για την παροχή της παραπάνω αναφερόµενης έκπτωσης δεν είναι απαραίτητη η εξόφληση των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί εντός του 2003, έστω και αν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες µερικώς ή στο σύνολό τους την ηµέρα εξόφλησης των οφειλών που υπόκεινται την ευεργετική διάταξη. Η σχετική απαλλαγή προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής αφορά εφάπαξ εξόφληση όλων των ληξιπροθέσµων οφειλών συγκεκριµένου οφειλέτη (βεβαιωµένων µέχρι ) ανά υπηρεσιακή µονάδα (.Ο.Υ. ή Τελωνείο). Στην περίπτωση που οφειλέτης έχει υπαχθεί για µέρος οφειλών του σε ευεργετική ρύθµιση, βάση διάταξης νόµου (όπως σεισµοπαθείς, πληµµυροπαθείς κλπ) οπότε έχουµε πλήρη απαλλαγή των οφειλών αυτών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και είναι ενήµερος σε αυτήν, δεν απαιτείται η υποχρεωτική εξόφληση αυτών προκειµένου ο οφειλέτης να τύχει του ευεργετήµατος της έκπτωσης των προσαυξήσεων κατά 50% µε την πληρωµή άλλων οφειλών. Αν όµως η ευεργετική ρύθµιση έχει απολεσθεί τότε πρέπει να εξοφληθεί το σύνολο των οφειλών, προκειµένου να τύχει ο οφειλέτης του ευεργετήµατος της έκπτωσης. Στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί σε οφειλές ολική ή µερική απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου (λόγω οικονοµικής αδυναµίας κλπ), είναι δυνατόν αφενός µεν να χορηγηθεί διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, αφετέρου δε να εξοφληθεί η οφειλή και να παρασχεθεί, για το υπόλοιπο των προσαυξήσεων, έκπτωση 50%. Τη σχετική δυνατότητα έχουν και οι πτωχοί οφειλέτες, χωρίς τη µεσολάβηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής του αρ.15 Ν.2648/98 (εξαιρούνται όσοι έχουν υπαχθεί σε εξωπτωχευτικό συµβιβασµό και είναι συνεπείς). 2. Με την παρ.3 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2648/98 και επανακαθορίζονται µε βάση το ύψος των οφειλών οι αρµοδιότητες των οργάνων παροχής διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών, ως εξής: α. Ο Προϊστάµενος.Ο.Υ. ή Τελωνείου είναι αρµόδιος να εξετάσει αιτήµατα χορήγησης διευκόλυνσης τµηµατικής καταβoλής για βασικές οφειλές µέχρι ευρώ και να προσδιορίσει αριθµό δόσεων όχι πέραν των 48, χωρίς κριτήρια και προϋποθέσεις, εφόσον πρόκειται για πρώτη

2 διευκόλυνση από και εντεύθεν στο ίδιο πρόσωπο και για το ίδιο χρέος, µε ελάχιστο ποσό δόσης το ποσό των 146,74 ευρώ εκτός αν ο οφειλέτης επιθυµεί µικρότερο αριθµό δόσεων. Μετά την απώλεια της πρώτης διευκόλυνσης µπορεί να χορηγηθεί δεύτερη µε ανώτατο αριθµό δόσεων τις 26 βάσει κριτηρίων, εκ των οποίων η πρώτη δόση δεν µπορεί να είναι µικρότερη από το 10% της ληξιπρόθεσµης βασικής οφειλής, για την οποία χορηγείται η διευκόλυνση. β. ο Προϊστάµενος.Ο.Υ, ή Τελωνείου για βασικές οφειλές, από ευρώ και πάνω µέχρι και ευρώ, µετά από γνώµη του νόµιµου αναπληρωτή του και του Προϊσταµένου του ικαστικού Τµήµατος ή του αντίστοιχου γραφείου µε βάση τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας. γ. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παροχής ιευκoλύνσεων του άρθρου 15 Ν. 2648/98 από ευρώ και πάνω (βασικής οφειλής). 3. Με την παρ.5 του άρθρου 14 αντικαταστάθηκε η παρ.3 του άρθρου 18 Ν.2648/98 και µπορεί πλέον να παρασχεθεί και τρίτη διευκόλυνση, µετά την απώλεια της δεύτερης υπό την προϋπόθεση ότι η α δόση θα είναι ίση µε το 10% της εναποµείνασας οφειλής και ο αριθµός των δόσεων θα είναι ίσος µε τον αριθµό των δόσεων που έχουν αποµείνει από τη χορηγηθείσα και απωλεσθείσα δεύτερη διευκόλυνση. Απώλεια της χορηγηθείσας διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής επέρχεται µε τη µη καταβολή 3 συνεχών µηνιαίων δόσεων, ενώ επανεξέταση χορηγηθείσας διευκόλυνσης µπορεί να ζητηθεί από τους οφειλέτες λόγω σηµαντικής µεταβολής των οικονοµικών τους δεδοµένων µία φορά κατά τη διάρκεια ισχύος της πρώτης, στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί αριθµός δόσεων µικρότερος του 48 ή της δεύτερης διευκόλυνσης µε κατάθεση αίτησης µέσω της.ο.υ. προς τη Γνωµοδοτική Επιτροπή Παροχής ιευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής (αρ. 15 Ν.2648/98). Επισηµαίνουµε ότι: Στην πρώτη διευκόλυνση (µέχρι 48 δόσεις, χωρίς κριτήρια) υπάγονται µόνο, οι οφειλές στις οποίες χορηγείται διευκόλυνση για πρώτη φορά από και µετά. Εφόσον για τον ίδιο οφειλέτη υφίστανται χρέη για µέρος των οποίων χορηγείται διευκόλυνση για δεύτερη φορά ενώ για τα υπόλοιπα για πρώτη φορά ακολουθείται η εξής διαδικασία: i. Ο οφειλέτης υποβάλει αίτηση. ii. Καταβάλει ένα (ενιαίο) παράβολο για το σύνολο των ληξιπροθέσµων οφειλών. iii. Το αρµόδιο όργανο είναι ένα (ανάλογα µε το ύψος της βασικής οφειλής), όπως αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρου 17 Ν.2753/99 (ΦΕΚ 249/99). iv. Οι αποφάσεις διευκόλυνσης που καθορίζουν τον αριθµό των δόσεων και την είσπραξη είναι δύο. Στις εκδοθείσες από και εντεύθεν αποφάσεις διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών των αρµοδίων οργάνων υπολογίζεται από την ηµεροµηνία χορήγησής τους και εφεξής µειωµένη προσαύξηση εκπρόθεσµης καταβολής σε ποσοστό 30% της ισχύουσας, δηλαδή 1,05% µηνιαίως και ο οφειλέτης απαλλάσσεται της καταβολής του συνόλου των προσαυξήσεων της τελευταίας δόσης της διευκόλυνσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν θα υπερβαίνουν το 40% των συνολικών προσαυξήσεων της οφειλής. Προϋπόθεση για την παροχή των παραπάνω ευεργετηµάτων αποτελεί η εµπρόθεσµη καταβολή όλων των δόσεων. Εφόσον δεν καταβληθεί έστω και µία δόση εµπρόθεσµα ο οφειλέτης εκπίπτει του δικαιώµατος των ευεργετηµάτων της διευκόλυνσης. Σηµειώνεται ότι για διευκολύνσεις που είχαν χορηγηθεί από τα αρµόδια όργανα πριν την και βρίσκονται σε ισχύ, δε θίγεται το καθεστώς αυτών. Ήτοι οι προσαυξήσεις, που αναλογούν στις δόσεις αυτών, υπολογίζονται µε τα οριζόµενα στη Α.Υ.Ο / /0016/ (ΠΟΛ.1187). Τέλος καταργήθηκαν και οι τελευταίοι περιορισµοί της παρ.3 του άρθρου 18 Ν.2648/98, περί µη υπαγωγής σε διευκόλυνση συγκεκριµένων οφειλών. Για διευκόλυνσή σας παραθέτουµε τις σχετικές διατάξεις: «Η περίπτωση 3 γ που ορίζει είχαν ρυθµιστεί να καταβληθούν τµηµατικά µε διάταξη νόµου, χωρίς να συµµορφωθεί ο οφειλέτης. Η περίπτωση 3δ «είχαν περιληφθεί σε προηγούµενη διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής του ιδίου υποχρέου και δεν εξοφλήθηκαν και η περίπτωση 3ε «είχαν αναστολή πληρωµής ή αναστολή λήξης αναγκαστικών µέτρων είσπραξης µε αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής δεν λαµβάνονται υπόψη οι ρυθµίσεις, διευκόλυνσης ή αναστολές που χορηγήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος». Σηµειώνεται ότι δε νοείται υπαγωγή σε διευκόλυνση, χωρίς την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία για τις περιπτώσεις, που αφορούν στη δική σας αρµοδιότητα, πρέπει να γίνεται συγχρόνως µε την έκδοση της απόφασης.

3 Β. ΑΡΘΡΟ 13 Ν.3193/03 1. Με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού µειώνεται από το ανώτατο όριο προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής σε ποσοστό 200% του εισπραττοµένου κάθε φορά χρέους χωρίς αναδροµική ισχύ. Ειδικότερα Οφειλές που το ποσοστό της προσαύξησης εκπρόθεσµης καταβολής τους την έχει υπερβεί το ανώτατο προαναφερόµενο όριο δεν αυξάνεται περαιτέρω. Οφειλές που έχουν την ποσοστό 200% σταµατούν να επιβαρύνονται επίσης περαιτέρω, και Οφειλές που έχουν την ποσοστό προσαύξησης µικρότερο του 200%, προσαυξάνονται µέχρι του ποσοστού του 200%. Στις περιπτώσεις συµψηφισµού ο υπολογισµός προσαύξησης ανάγεται στο χρόνο συνάντησης των αµοιβαίων απαιτήσεων. Κάθε φορά, εποµένως, λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό προσαύξησης που έχει το χρέος κατά την ηµεροµηνία αυτή, µε την προϋπόθεση των περιορισµών της προηγούµενης παραγράφου. 2. Με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου αυτού διευρύνεται η αρµοδιότητα του Προϊσταµένου.Ο.Υ. ή Τελωνείου αναφορικά µε την εξέταση αιτηµάτων απαλλαγής προσαυξήσεων κατά τις διατάξεις του αρ. 23 Ν.2648/98 µέχρι του ποσού αυτών των 3,000 ευρώ. Για το σύνολο των διατάξεων αυτών σας έχουµε ήδη ενηµερώσει σχετικά µε την πολυγραφηµένη εγκύκλιο1109/2003. Γ. Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι στην εγκύκλιο /8036/0016/ µε θέµα «Πορεία είσπραξης ληξιπροθέσµων οφειλών µέχρι », εκ παραδροµής παρελήφθη η λέξη «προσαυξήσεων» από την προτελευταία σειρά στη σελίδα 3, µετά τη λέξη «απαλλαγής». Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. ΚΟΥΝΑ ΗΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ 21 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΥ 31 Ν.2648/98 (ΦΕΚ 238 Α) όπως συµπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 17 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α) και των άρθρων 13 και 14 Ν.3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ιευκολύνσεις τµηµατικής καταβολής ληξιπροθέσµων χρεών προς το ηµόσιο Άρθρο 13 - ικαιούχοι διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής 1. Στους οφειλέτες των ληξιπροθέσµων χρεών προς το ηµόσιο, σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων, δύναται να χορηγηθεί διευκόλυνση για την πέραν των νόµιµων προθεσµιών τµηµατική καταβολή τους, εφόσον συντρέχει πραγµατική οικονοµική αδυναµία για την άµεση καταβολή του συνόλου των οφειλών αυτών. 2. Η διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής δεν επιδρά στην υπερηµερία του οφειλέτη και στην επιβάρυνση της οφειλής µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, ούτε στην καταβολή ολόκληρης της οφειλής, όταν αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, για τη διενέργεια ορισµένων πράξεων, όπως η πληρωµή των οφειλόµενων τελών κυκλοφορίας για µεταβίβαση αυτοκινήτου ή η πληρωµή του επιµεριστικού φόρου κληρονοµιάς για τη µεταβίβαση του ακινήτου που κληρονοµήθηκε. 3. Οι οφειλέτες που είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων της διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής που χορηγούνται από τα αρµόδια όργανα του άρθρου 14, απαλλάσσονται α) της πληρωµής ποσοστού τριάντα στα εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής που επιβαρύνουν τα ποσά των δόσεων της διευκόλυνσης από την ηµέρα χορήγησης αυτής και µετά και β) της πληρωµής του συνόλου των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής που επιβαρύνουν την τελευταία δόση της διευκόλυνσης, που δεν µπορεί να υπερβαίνουν το σαράντα στα εκατό (40%) των συνολικών προσαυξήσεων της οφειλής. * Η παράγραφος 3 προστέθηκε µε το άρθρο 14 του νόµου 3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α) Άρθρο 14 - Αρµόδια όργανα 1. Αρµόδια όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής ληξιπροθέσµων οφειλών προς το ηµόσιο είναι:

4 α) Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ή του Τελωνείου για βασικές οφειλές µέχρι ποσού, διακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. β) Ο προϊστάµενος της.ο.υ. ή Τελωνείου µετά από γνώµη του νόµιµου αναπληρωτή του και του ικαστικού Τµήµατος ή του αντίστοιχου γραφείου, για βασικές οφειλές πάνω από διακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ και µέχρι του ποσού εξακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. γ) Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παροχής ιευκολύνσεων για βασικές οφειλές µεγαλύτερες των εξακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. 2. Στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από γνωµοδότηση της ίδιας Επιτροπής, υπάγεται και η εξέταση αιτηµάτων παροχής διευκόλυνσης, ανεξαρτήτως ποσού βασικής οφειλής, των ακόλουθων κατηγοριών οφειλετών: α) Επιχειρήσεων και οργανισµών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και εταιριών που βρίσκονται υπό εκκαθάριση. β) Επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης, καθώς και οφειλετών των οποίων η πτώχευση έχει περατωθεί, αλλά στην περίπτωση αυτή µόνο για τα πτωχευτικά τους χρέη γ) Οφειλετών που ζητούν την επανεξέταση του αιτήµατος τους, λόγω σηµαντικής και αποδεδειγµένης µεταβολής των οικονοµικών τους δεδοµένων κατά τη διάρκεια της διευκόλυνσης που χορηγήθηκε. Η σηµαντική µεταβολή των οικονοµικών δεδοµένων µπορεί να προέρχεται είτε από τυχαίο γεγονός η ανωτέρα βία είτε από σωρευτική βεβαίωση που διενεργήθηκε µετά από φορολογικό έλεγχο. Η διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων επανεξέτασης του αιτήµατος ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Επιτροπής. Το αίτηµα για την επανεξέταση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο µέσα σε 3 (τρεις) µήνες από την τελευταία εµπρόθεσµη πληρωµή της δόσης της προηγούµενης διευκόλυνσης και περιλαµβάνει το υπόλοιπο ποσό αυτής, καθώς και τις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες κατά το χρονικό διάστηµα από τη χορήγηση της µέχρι την ηµέρα υποβολής της αίτησης επανεξέτασης. δ) Οφειλετών µε αίτηµα που αφορά τις διατηρούµενες σε ισχύ διατάξεις της περίπτωσης δ του άρθρου 31 του παρόντος. 3. Ως βασική οφειλή, για τον προσδιορισµό του αρµόδιου οργάνου που θα εξετάσει το αίτηµα, θεωρείται το σύνολο των αρχικά βεβαιωµένων οφειλών, των υποκειµένων σε διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής κατά τον παρόντα νόµο, χωρίς τις προσαυξήσεις του άρθρου 6 του Ν.. 356/1974 (Κ.Ε..Ε., ΦΕΚ 90 Α), όπως αυτό διαµορφώνεται την ηµέρα υποβολής της αίτησης διευκόλυνσης µετά από πληρωµή ή νόµιµη διαγραφή, ανεξάρτητα από το ποσό που έχει καταστεί ληξιπρόθεσµο την ηµέρα αυτή. Άρθρο 15 - Γνωµοδοτική Επιτροπή Παροχής ιευκολύνσεων 1. Η Γνωµοδοτική Επιτροπή Παροχής ιευκολύνσεων συγκροτείται από: α) Ένα Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, που ορίζονται από την Ολοµέλεια του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.(µε το νόµο 2873/2000 Πρόεδρος της Επιτροπής µπορεί να ορίζεται και Αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κ.). β) Το Γενικό ιευθυντή Φορολογίας ή το Γενικό ιευθυντή Φορολογικών Ελέγχων, µε αναπληρωτή του έναν από τους προϊστάµενους των ιευθύνσεων που συγκροτούν τις ανωτέρω Γενικές ιευθύνσεις, ως µέλος. γ) Το Γενικό ιευθυντή Τελωνείων, µε αναπληρωτή του το ιευθυντή της ιεύθυνσης Τελωνειακών ιαδικασιών, ως µέλος. δ) Το ιευθυντή της ιεύθυνσης Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων, µε το νόµιµο αναπληρωτή του, ως µέλος. ε) Έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες µε τον αναπληρωτή του, ως µέλος, που προτείνεται από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων στις.ο.υ.. στ) Έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων στα Τελωνεία, µε τον αναπληρωτή του, ως µέλος, που προτείνεται από την Οµοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδας. ζ) Έναν εκπρόσωπο του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται από την κεντρική διοίκηση αυτού. Τα µέλη των περιπτώσεων β, γ, ε και στ συµµετέχουν κατά περίπτωση στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, εφόσον σε αυτή συζητούνται θέµατα που αφορούν τις.ο.υ. ή τα Τελωνεία αντίστοιχα. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα πρόσωπα που µετέχουν στην Επιτροπή, οι νόµιµοι αναπληρωτές τους, δύο (2) εισηγητές µε τους αναπληρωτές τους από τους προϊσταµένους τµηµάτων της ιεύθυνσης Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων, χωρίς δικαίωµα ψήφου, καθώς και ο γραµµατέας αυτής µε τον αναπληρωτή του. Με όµοια απόφαση ορίζεται η έδρα της Επιτροπής, ο αριθµός των συνεδριάσεων ανά µήνα, καθώς και η αµοιβή του προέδρου, των µελών, των εισηγητών και του γραµµατέα αυτής. 2. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι:

5 α) Οι οριζόµενες στο προηγούµενο άρθρο. β) Η γνωµοδότηση για τη διαγραφή χρεών οφειλετών του ηµοσίου για ποσό συνολικής βασικής οφειλής άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και επαναβεβαίωση αυτών που έχουν διαγραφεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε..Ε.). γ) Η γνωµοδότηση για την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε..Ε.), όπως ισχύει κάθε φορά. δ) Η γνωµοδότηση για την άρση του µέτρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, που λήφθηκε σε εφαρµογή των διατάξεων του ν. 395/1976 (ΦΕΚ 199 Α ), του άρθρου 27 ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α ) και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση αυτών, όταν προβάλλεται ανάγκη άµεσης και χωρίς αναβολή αναχώρησης στο εξωτερικό για λόγους υγείας ή για την εισαγωγή σε δίκη για αξιόποινη πράξη µετά από σχετικό αίτηµα αρµόδιου δικαστηρίου. * Η περίπτωση δεν ισχύει σήµερα. Οι διατάξεις καταργήθηκαν µε τον ν.2873/2000, άρθρο Ο Υπ. Οικονοµικών, µε τις αποφάσεις του, µπορεί να αποδεχθεί τις γνωµοδοτήσεις της παραπάνω Επιτροπής ή να τις τροποποιήσει επί το δυσµενέστερο για τον οφειλέτη. Άρθρο 16 - Κριτήρια χορήγησης διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής Η εξέταση αιτήµατος χορήγησης διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής ληξιπροθέσµων οφειλών ενεργείται από το αρµόδιο όργανο µε βάση τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών, ως ακολούθως: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ I. Οικονοµική αδυναµία 1 µέχρι 5 II. ιασφάλιση οφειλής 0 µέχρι 4 III. Είδος οφειλής 0 µέχρι 5 IV. Συµπεριφορά οφειλέτη 0 µέχρι 4 V. Αιτία για την οποία ζητείται η διευκόλυνση 0 µέχρι 4 VI. Κρίση Προϊσταµένου 1 µέχρι 4 Άρθρο 17 - Συντελεστές βαρύτητας κριτηρίων Το άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας, όπως αναλύονται παρακάτω, διαµορφώνει τον αριθµό των µηνιαίων δόσεων της διευκόλυνσης µε τον περιορισµό ότι κάθε µηνιαία δόση δεν θα είναι µικρότερη των εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδοµήντα τεσσάρων λεπτών (146,74). Όταν σε ορισµένο κριτήριο συντρέχουν άνω του ενός συντελεστές, λαµβάνεται ο απλός µέσος όρος αυτών. Σε περίπτωση δεκαδικού αθροίσµατος του συνόλου των συντελεστών, το άθροισµα στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα. Ειδικά η Επιτροπή του άρθρου 15 του παρόντος νόµου µπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να γνωµοδοτεί για χορήγηση δόσεων µέχρι του τριπλάσιου του αθροίσµατος των συντελεστών των κριτηρίων του αιτούντος οφειλέτη, που δεν υπερβαίνουν όµως τις 48 (σαράντα οκτώ) µηνιαίες δόσεις κατά ανώτατο όριο και µε τον περιορισµό του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου. Το ίδιο ισχύει και για παροχή διευκόλυνσης από τον προϊστάµενο της.ο.υ. σε οφειλέτες από καταλογισµό αποδοχών, συντάξεων και λοιπών βοηθηµάτων που έχουν ληφθεί χωρίς δόλο αχρεωστήτως. Στην περίπτωση αυτή οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής υπολογίζονται µόνο µέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης. Οι συντελεστές αξιολόγησης για κάθε κριτήριο είναι: Ι. Οικονοµική αδυναµία α. Αίτηση χωρίς αποδεικτικά στοιχεία 1 β. Εποχικό επάγγελµα ή εποχική επιχείρηση, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια µη 2 λειτουργίας της επιχείρησης γ. Ζηµία τρέχοντος έτους ή προηγούµενου. 2 δ. Μερική καταστροφή αγαθών επιχείρησης. 3 ε. Αίτηση µε αποδεικτικά στοιχεία (οικονοµική αδυναµία του φυσικού προσώπου, βαριά ασθένεια αυτού ή µέλους της οικογένειας του). 4 στ. Βαριά ασθένεια διαχειριστή ΕΠΕ ή διευθύνοντος συµβούλου Α.Ε. ή εκπροσώπου νοµικού προσώπου, εφόσον ζητά ο ίδιος διευκόλυνση για να καταβάλει οφειλές τους, για τις οποίες έχει προσωπική ευθύνη. 4 ζ. Ολική καταστροφή αγαθών επιχείρησης ή για επιστροφή από καταλογισµό αποδοχών ή 5 συντάξεων και λοιπών βοηθηµάτων που έχουν ληφθεί αχρεωστήτως. II. ιασφάλιση οφειλής α. Μη ασφαλισµένη οφειλή ή µερικώς ασφαλισµένη µε κινητά µόνο πράγµατα ασήµαντης αξίας. 0 β. Μερικώς ασφαλισµένη οφειλή µε υποθήκη ή κατάσχεση ακινήτων. 2

6 γ. Πλήρως ασφαλισµένη οφειλή µε υποθήκη ή κατάσχεση ακινήτων ή βεβαία απαίτηση από 4 τρίτο ή εγγύηση αξιόχρεου προσώπου ή εγγυητική επιστολή τράπεζας. III. Προέλευση οφειλής α. Οφειλές από παρακρατούµενους ή επιρριπτόµενους φόρους ή από δάνεια µε την εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου. 0 β. Λοιπές οφειλές από φορολογικό έλεγχο ή από δικαστικές αποφάσεις. 1 γ. Οφειλές που προέκυψαν από εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων. 2 δ. Οφειλές από µη φορολογικά έσοδα. 3 ε. Οφειλές που δεν είναι βεβαιωµένες στο όνοµα του αιτούντος, ο ίδιος όµως έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή τους ως εγγυητής, µέλος Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή εκπρόσωπος νοµικού 4 προσώπου. στ. Οφειλές από φόρους κληρονοµιών - δωρεών, γονικών παροχών, καθώς και διάφορες οφειλές του κληρονοµούµενου, για την καταβολή των οποίων είναι υπόχρεος ο αιτών κληρονόµος η οφειλή από αποδοχές, συντάξεις και λοιπά βοηθήµατα που έχουν ληφθεί 5 αχρεωστήτως. IV. Συµπεριφορά του οφειλέτη α. Μη συνεπής κατά τα δύο προηγούµενα έτη σε διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής. σε φορολογικές υποχρεώσεις για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, απόδοσης φόρου προστιθέµενης αξίας και παρακρατούµενου φόρου µισθωτών υπηρεσιών, καθώς και έκδοση ακάλυπτης επιταγής για πληρωµή οφειλών προς το ηµόσιο για το ίδιο διάστηµα. 0 β. Συνεπής σε διευκολύνσεις, καθώς και στις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις κατά τα δύο προηγούµενα έτη. 2 γ. Ζητείται διευκόλυνση για πρώτη φορά και είναι συνεπής στις λοιπές φορολογικές του υποχρεώσεις. 4 V. Αιτία για την οποία ζητείται η διευκόλυνση α. Αναστολή εκτέλεσης προγράµµατος πλειστηριασµού ή αναστολή λειτουργίας καταστήµατος επιτηδευµατία. 0 β. Αναστολή εκτέλεσης του µέτρου της προσωπικής κράτησης ή της ποινικής δίωξης 1 γ. Αποφυγή λήψης µέτρων. 2 δ. Χορήγηση αποδεικτικού ενηµερότητας ή θεώρηση φορολογικών στοιχείων. 3 ε. Η διευκόλυνση ζητείται χωρίς ιδιαίτερο λόγο. 4 Κρίση (αιτιολόγηση) προϊσταµένου Ο Προϊστάµενος της αρµόδιας.ο.υ. ή του Τελωνείου προσθέτει αιτιολογηµένα συντελεστές βαρύτητας από1 µέχρι 4 κατά την κρίση του, λαµβάνοντας υπόψη την όλη φορολογική συµπεριφορά του οφειλέτη. Άρθρο 18 Περιορισµοί - Εξαιρέσεις Η αίτηση για τη χορήγηση διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής εξετάζεται από το αρµόδιο όργανο, εφόσον έχει καταβληθεί παράβολο υπέρ του ηµοσίου, ως εξής: αξίας δεκαπέντε (15) ευρώ για ποσό οφειλής µέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, αυξανόµενο, αναλογικώς, κατά δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε επιπλέον ποσό οφειλής µέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, αυξανόµενο, αναλογικώς, κατά δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε επιπλέον ποσό οφειλής τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και µέχρι του ποσού των εννιακοσίων (900) ευρώ, που αποτελεί και το ανώτατο προβλεπόµενο όριο αξίας παραβόλου (ν.2948/2001). εν απαιτείται η καταβολή παραβόλου όταν ζητείται: α) η διαγραφή χρεών προς το ηµόσιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε..Ε.). β) η απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ίδιου διατάγµατος, Γ) η άρση του µέτρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα*. Η περίπτωση 1γ δεν ισχύει σήµερα. Καταργήθηκε µε το άρθρο 12 ν.2873/ Η διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής χορηγείται για τη ληξιπρόθεσµη βασική οφειλή. Στην απόφαση της διευκόλυνσης αναγράφονται και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που αναλογούν στην κάθε δόση της διευκόλυνσης µέχρι την ηµεροµηνία καταβολής της, η δε διαφορά που µπορεί να υπάρχει, του υπολογισθέντος ποσού της προσαύξησης, µειώνει ή αυξάνει ανάλογα το ποσό της τελευταίας δόσης. Ειδικά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να αναγράφεται µόνο ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων της ληξιπρόθεσµης βασικής οφειλής, ενώ η διαµόρφωση αυτών µε τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής γίνεται από την αρµόδια.ο.υ..

7 εν επιτρέπεται χορήγηση στον ίδιο υπόχρεο και για την ίδια οφειλή περισσοτέρων των δύο διευκολύνσεων. εύτερη διευκόλυνση µπορεί να χορηγηθεί µετά την τύχον κατά την παραγράφο 5 του παρόντος άρθρου απώλεια του ευεργετήµατος της πρώτης. Επανεξέταση άπαξ από την αρµόδια Επιτροπή της χορηγηθείσης πρώτης ή δεύτερης διευκόλυνσης, λόγω µεταβολής των οικονοµικών δεδοµένων, γίνεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση γ του παρόντος νόµου. 3. Μπορεί να χορηγηθεί και τρίτη διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής σε οφειλέτη που έχει απωλέσει τη δεύτερη διευκόλυνση, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των δόσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τον έναποµείναντα αριθµό των δόσεων της δεύτερης διευκόλυνσης στην οποία δεν είχε συµµορφωθεί και η πρώτη δόση της θα είναι ίση µε ποσοστό τουλάχιστον δέκα στα εκατό (10%) της συγκεκριµένης οφειλής για την οποία δίδεται η τρίτη διευκόλυνση. 4. Για να αποκτήσει ο οφειλέτης τα ευεργετήµατα που ορίζονται στο επόµενο άρθρο πρέπει να πληρώσει το σύνολο των οφειλών που εξαιρούνται της διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής, µαζί µε την πρώτη δόση αυτής. 5. Ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτηµα της διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής, εφόσον δεν πληρώσει τρεις συνεχείς µηνιαίες δόσεις αυτής. 6. Ο προϊστάµενος της.ο.υ. ή Τελωνείου για ποσά βασικών οφειλών µέχρι διακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ, µε την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη και χωρίς να αξιολογεί κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας αυτών, χορηγεί διευκολύνσεις τµηµατικής καταβολής σε σαράντα οκτώ µηνιαίες δόσεις, µε τον περιορισµό του πρώτου εδαφίου του άρθρου 17, εκτός αν ζητηθεί µικρότερος αριθµός δόσεων από τον οφειλέτη. Σε περίπτωση απώλειας της διευκόλυνσης αυτής ο προϊστάµενος της.ο.υ., µετά από αίτηση του οφειλέτη, µπορεί να χορηγήσει για το εναποµένον χρέος διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής για δεύτερη φορά, µε βάση τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας των άρθρων 16 και 17 και µε την προϋπόθεση ότι η πρώτη δόση θα είναι ίση µε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) αυτού. Άρθρο 19 - Ευεργετήµατα του οφειλέτη Η χορήγηση διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής και η συµµόρφωση σε αυτήν παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήµατα: α) Καθιστά τον οφειλέτη και τους κατά οποιονδήποτε τρόπο συνυπόχρεους, περιλαµβανοµένων και των εγγυητών, ενήµερους για τα χρέη προς το ηµόσιο και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ενηµερότητας για κάθε χρήση, µε την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί όλες οι δόσεις της διευκόλυνσης µέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης του αποδεικτικού και δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις του αιτούντος που εµποδίζουν τη χορήγηση του αποδεικτικού αυτού. β) Αναστέλλει τη λήψη ή η εκτέλεση κάθε µέτρου σε βάρος του υπόχρεου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του επόµενου άρθρου. γ) Αναστέλλει την εκτέλεση του µέτρου που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν.2020/1993 (ΦΕΚ 24 Α ) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 παράγραφος 3 του ν.2523/97 (ΦΕΚ 179 Α ). Άρθρο 20 - ικαιώµατα ηµοσίου 1. Το ηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη στη διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής που του χορηγήθηκε: α) Να λάβει ή να διατηρήσει το µέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, κατά τις διατάξεις του ν. 395/1976 ή του άρθρου 27 του ν.1882/1990 και των κατά εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών αποφάσεων του Υπ. Οικονοµικών. β) Να επιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, εφόσον το χρέος δεν είναι ασφαλισµένο. γ) Να µην χορηγήσει αποδεικτικό ενηµερότητας στα πρόσωπα της προηγούµενης περίπτωσης, για τη διενέργεια ορισµένων πράξεων, όπως για τη µεταβίβαση ακινήτου, εφόσον το χρέος δεν είναι ασφαλισµένο. Οι πράξεις αυτές καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπ. Οικονοµικών. δ) Να δώσει εντολή παρακράτησης µέρους ή του συνόλου της χρηµατικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων, για την είσπραξη της οποίας ζητείται το αποδεικτικό ενηµερότητας. ε) Να προβεί σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του ηµοσίου και µέχρι του ύψους των ληξιπρόθεσµων χρεών του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε..Ε.). 2. Με την απόφαση παροχής διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των χρεών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 87 του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α ). 3. Οι αναγκαστικές κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί εις χείρας τρίτων δεν αναστέλλονται και τα ποσά που εισπράττονται µε τις κατασχέσεις αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή

8 δόσεων, εφόσον δεν πιστώνονται µε άλλες οφειλές που δεν είχαν υπαχθεί στη διευκόλυνση ή δηµιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα που ίσχυε η διευκόλυνση. 4. Τα ποσά που εισπράττονται από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην περίπτωση δ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, µπορεί να καλύψουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας διευκόλυνσης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά. Άρθρο 21 - Εξουσιοδοτική διάταξη Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να ορίζεται σταθµικός µέσος όρος των κριτηρίων αντί του απλού, και να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των άρθρων 13 έως και 20 του παρόντος. Άρθρο 31 - ιατάξεις που καταργούνται Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 13 µέχρι και 21 του παρόντος καταργούνται: α) Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 5940/ 1933 (ΦΕΚ 382 Α ). β) Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε..Ε.). γ) Οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών 76803/ / και / / που κυρώθηκαν µε το άρθρο 92 του ν.1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α). δ) Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.1249/1982 διατηρουµένων σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α), του άρθρου 14 του Ν.1957/1991 (ΦΕΚ114 Α) και του άρθρου 34 παράγραφος 3 του Ν.2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α). ε) Οι διατάξεις του άρθρου 108 του π.δ. 284/1988 «Οργανισµός Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Οικονοµικών» (ΦΕΚ 128 Α ). στ) Η απόφαση του Υπ. Οικονοµικών 62812/ / , όπως ισχύει, που κυρώθηκε µε το άρθρο 64 του ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α). ζ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 21 του παρόντος κεφαλαίου και νόµου. Παρατήρηση: Οι µεταβολές των ποσών από δραχµές σε ευρώ στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 14, στην περίπτωση β της ίδιας παραγράφου 2 του άρθρου 15, στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 17 και στα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 18, ν.2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α). Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 18 έγιναν µε τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 18 τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του νόµου 2954/2001. Ο Ν.3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α ) που αναφέρεται στην παρούσα διαταγή σας έχει αποσταλεί µε το τεύχος 399 /

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1019687/1080/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1020 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Ληξιπρόθεσμες Οφειλές»

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Ληξιπρόθεσμες Οφειλές» Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Ληξιπρόθεσμες Οφειλές» Διδάσκουσα: Ιμπριξή Ελένη Επιμέλεια εργασίας: Ατσόνιος Άγγελος Α.Μ.: 12825 Σίφνος 2013 [1] T.E.I of PIRAEUS ( T.E.I. PIR) Diplomatic final

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ 1111/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1189/1.8.2014 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθµισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει

ΠΟΛ.1189/1.8.2014 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθµισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει ΠΟΛ.1189/1.8.2014 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθµισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τελικές αποφάσεις για την ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων χρεών

Οι τελικές αποφάσεις για την ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων χρεών Οι τελικές αποφάσεις για την ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων χρεών Με ελάχιστη δόση τα 15 ευρώ και µέγιστο αριθµό δόσεων τις 100 -υπό αυστηρούς όµως όρους- θα µπορούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους στην εφορία 2.500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, Ε ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, Ε ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 22.1.2007 Αρ.Πρωτ.7. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 22.1.2007 Αρ.Πρωτ.7. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22.1.2007 Αρ.Πρωτ.7 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων για θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων» Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ.πρωτ.1114305/8860/0016/

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει».

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει». ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2013 Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2013 Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αθήνα 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1098. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1075001/1342/Α0012. ΠΡΟΣ : Ως ΠΔ

ΠΟΛ: 1098. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1075001/1342/Α0012. ΠΡΟΣ : Ως ΠΔ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ E-MAIL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.Δ/ΝΣΗ 12 η (Φορολογίας Εισοδήματος - Τμήμα Α ) 2.Δ/ΝΣΗ 13 η (Φορ/γίας Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ :ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΕΣΟ ΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:80157/9-7-13

ΤΟΜΕΑΣ :ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΕΣΟ ΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:80157/9-7-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ Τ Α Μ Ε Ι Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α ΤΟΜΕΑΣ :ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 23334/6.6.2014. Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους

Αριθ. πρωτ.: 23334/6.6.2014. Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους Αριθ. πρωτ.: 23334/6.6.2014 Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους Αριθ. Πρωτ.:23334 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Εγκυκλίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 3-2-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/28/12456 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ http://www.tpda.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Η-4Μ7. Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Η-4Μ7. Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ TMHMAΤA: Α Γ Δ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΕΦΑΡΜΟΓΩΝ FAX: 210 5285599 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 33

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΕΦΑΡΜΟΓΩΝ FAX: 210 5285599 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΙΕΣ/Φ10/46/1112144 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ: ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ I)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015)

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Άρθρο 28 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 1. Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ www.tnomik.gr Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση "Νέα Αρχή". Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013)

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση Νέα Αρχή. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση Νέα Αρχή Ν4152/2013) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2013 Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2013 Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων

Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων Αιτιολογική έκθεση Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται η λύση του προβλήματος βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει πλήθος προνοιακών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1117/10.6.2015. Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ.1117/10.6.2015. Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1117/10.6.2015 Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΠΟΛ.1117/10.6.2015 Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Α. Βλασίδου, 2131364807

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Α. Βλασίδου, 2131364807 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.:23334 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik.

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρ.:1019431/114/Α0013 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛ.1122 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.»

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδημίας 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213.2116.100 Αθήνα, 19.1.2012 Αριθμ.Πρωτ.: 16136 Διεύθυνση : Δ6 Εξυπηρέτησης Δανείων Στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ 1 ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΗΞ/ΣΜΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1198

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014. Αθήνα, 19/9/2014 (ΦΕΚ Β' 2505/22.9.2014)

ΠΟΛ.1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014. Αθήνα, 19/9/2014 (ΦΕΚ Β' 2505/22.9.2014) ΠΟΛ.1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 Αθήνα, 19/9/2014 (ΦΕΚ Β' 2505/22.9.2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Α. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων 1 Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170, άρθρα 1 67, όπως τροποποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Οργανισμός OAEE Ασφάλισης Αθήνα, 24/02/2014 Ελευθέρων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/11/299023 Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ρύθμιση χρεών, φορολογική ενημερότητα, διοικητική εκτέλεση.

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ρύθμιση χρεών, φορολογική ενημερότητα, διοικητική εκτέλεση. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ρύθμιση χρεών, φορολογική ενημερότητα, διοικητική εκτέλεση. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ [1]. Με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις δύνανται να ρυθμιστούν τα βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο; α) Με τη ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

1.Α. Ληξιπρόθεσμα χρέη στις Εφορίες:

1.Α. Ληξιπρόθεσμα χρέη στις Εφορίες: Ομιλία Προέδρου ΕΣΕΕ στην κοινή Ενημερωτική εκδήλωση ΚΕΕΕ-ΕΣΕΕ-ΓΣΕΒΕΕ: «Νέα ρύθμιση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία» (12/11/2014) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους.

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer Σελίδα 1 από 6 ΠΟΛ.1026/9.2.2011 Τύπος, περιεχόµενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. - Υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εµπρόθεσµης εκκαθαριστικής δήλωσης µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013). Αθήνα 8/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β', Α' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Η'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42Χ4691Ω3-ΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/11/2012

ΑΔΑ: Β42Χ4691Ω3-ΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/11/2012 ΑΔΑ: Β42Χ4691Ω3-ΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/11/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/192/727296 Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 06-04-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονοµικών κ.. Κουσελά πρός όλες τις εφορίες, τους συµβολαιογράφους και τα δικηγορικά γραφεία κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/3/2011

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα