SHORT MATTERS. Φεζηιβάλ Βπαβεςμένυν Δςπυπαφκών Σαινιών Μικπού Μήκοςρ επηεμβπίος 2014 ζηιρ 21:00 ζηο Ίδπςμα AΡTορ, Λεςκυζία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SHORT MATTERS. Φεζηιβάλ Βπαβεςμένυν Δςπυπαφκών Σαινιών Μικπού Μήκοςρ. 24-26 επηεμβπίος 2014 ζηιρ 21:00 ζηο Ίδπςμα AΡTορ, Λεςκυζία."

Transcript

1 SHORT MATTERS Φεζηιβάλ Βπαβεςμένυν Δςπυπαφκών Σαινιών Μικπού Μήκοςρ επηεμβπίος 2014 ζηιρ 21:00 ζηο Ίδπςμα AΡTορ, Λεςκυζία και 8-10 Οκηυβπίος 2014 ζηιρ 21:00 ζηο Αμθιθέαηπο Πεύκιορ Γευπγιάδηρ (ΣΔΠAΚ), Λεμεζόρ Σν Τποςπγείο Παιδείαρ και Πολιηιζμού, ε Δςπυπαφκή Ακαδημία Κινημαηογπάθος θαη ην Ίδπςμα AΡTορ κε ηε ζηήξημε ηνπ Σεσνολογικού Πανεπιζηημίος Κύππος πξνζθαινύλ ηνπο ιάηξεηο ησλ ηαηληώλ κηθξνύ κήθνπο ζην Φεζηηβάι Βξαβεπκέλσλ Δπξσπατθώλ Σαηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο Short Matters. Γηα όγδνε ζπλερή ρξνληά ζπλερίδεηαη κε κεγάιε επηηπρία ζηελ Κύπξν ε πεξηνδεία ησλ ηαηληώλ κηθξνύ κήθνπο ηεο Δπξσπατθήο Αθαδεκίαο Κηλεκαηνγξάθνπ. Οη πξνβνιέο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην Ίδπςμα AΡTορ ζηη Λεςκυζία ζηιρ 24, 25 και 26 επηεμβπίος θαη ζην Αμθιθέαηπο Πεύκιορ Γευπγιάδηρ (ΣΔΠΑΚ) ζηη Λεμεζό ζηιρ 8, 9 και 10 Οκηυβπίος. Σν SHORT MATTERS είλαη ε πεξηήγεζε ησλ ηαηληώλ κηθξνύ κήθνπο ηεο Δπξσπατθήο Αθαδεκίαο Κηλεκαηνγξάθνπ, ε νπνία θέξλεη ηηο ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο νη νπνίεο είλαη ππνςήθηεο, γηα ηα Βξαβεία Δπξσπατθνύ Κηλεκαηνγξάθνπ, ζε κηα ζεηξά από θεζηηβάι θαη ηδξύκαηα ζε όιε ηελ Δπξώπε θαη παξαπέξα. Πξνεξρόκελν από δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Δπξώπεο - Βέιγην, Βνπιγαξία, Γαιιία, Γεξκαλία, Ιξιαλδία, Παιαηζηίλε, Πνξηνγαιία, Ρσζία, Ιζπαλία, Οιιαλδία, Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη Οπθξαλία ην πξόγξακκα ηνπ SHORT MATTERS 2014, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ππνςήθηεο ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο γηα ηα Βξαβεία Δπξσπατθνύ Κηλεκαηνγξάθνπ 2013, είλαη έλα πνιπδηάζηαην παλόξακα λεαληθνύ ζύγρξνλνπ επξσπατθνύ θηλεκαηνγξάθνπ. Σα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Αθαδεκίαο Κηλεκαηνγξάθνπ επέιεμαλ σο ηειηθό ληθεηή ην DOOD VAN EEN SCHADUW (Ο Θάνατος μιας Σκιάς) ηνπ Βέιγνπ ζθελνζέηε Tom Van Avermaet, ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ζηελ 26ε Σειεηή Απνλνκήο Δπξσπατθώλ Βξαβείσλ Κηλεκαηνγξάθνπ ζην Βεξνιίλν, ην πξώην αββαηνθύξηαθν ηνπ Γεθεκβξίνπ ην Οη ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο δηνξγαλώλεηαη από ηελ Δπξσπατθή Αθαδεκία Κηλεκαηνγξάθνπ ζε ζπλεξγαζία κε κηα ζεηξά από θηλεκαηνγξαθηθά θεζηηβάι ζε όιε ηελ ήπεηξν. ε θάζε έλα από απηά ηα θεζηηβάι, κηα αλεμάξηεηε θξηηηθή επηηξνπή παξνπζηάδεη κηα από ηηο επξσπατθέο ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο ε νπνία ηίζεηαη ζε δηαγσληζκό κε κηα ππνςεθηόηεηα από ηελ θαηεγνξία ηαηληώλ κηθξνύ κήθνπο ησλ Δπξσπατθώλ Βξαβείσλ Κηλεκαηνγξάθνπ. Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ππόςε γηα απηή ηελ πξσηνβνπιία ηαηληώλ κηθξνύ κήθνπο, νη ηαηλίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ επηιεγεί γηα ηελ δηαγσληζηηθή ελόηεηα νπνηνπδήπνηε από απηά ηα ζπλεηαηξηθά θεζηηβάι: Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Βεξνιίλνπ/Γεξκαλία Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Κνξθ/Ιξιαλδία Curtas Vila do Conde - Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ/Πνξηνγαιία Encounters Short Film θαη Animation Film Festival Bristol Festival del film Locarno/Διβεηία

2 Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Γάλδεο/Βέιγην Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Ρόηεξληακ/Οιιαλδία Γηεζλέο Φεζηηβάι Σαηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο Κιεξκόλ-Φεξάλ/Γαιιία Γηεζλέο Φεζηηβάι Σαηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο Γξάκαο/Διιάδα Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Κξαθνβίαο/Πνισλία Ννξβεγηθό Φεζηηβάι Σαηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο Γθξίκζηαλη/Ννξβεγία Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ εξάγεβνπ/βνζλία & Δξδεγνβίλε Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Σάκπεξε/Φηλιαλδία Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Βαγηαδνιίδ/Ιζπαλία Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Βελεηίαο/Ιηαιία Ίδπςμα AΡTορ, Λεςκυζία 24-26/9/2014 Λεσθ. Aγ. Οκνινγεηώλ. 64, Λεπθσζία Σει.: Αμθιθέαηπο Πεύκιορ Γευπγιάδηρ (ΣΔΠΑΚ), 8-10/10/2014 Κηήξην Αλδξέαο Θεκηζηνθιένπο Σερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Οδόο Αζελώλ, Λεκεζόο Σει.: Όλερ οι πποβολέρ ξεκινούν ζηιρ 21:00 Δλληνικοί & αγγλικοί ςπόηιηλοι Δίζοδορ ελεύθεπη Πεπιλήτειρ ηαινιών και άλλερ πληποθοπίερ: short-matters.blogspot.com Γιοπγάνυζη Με ηη ζηήπιξη

3 Υοπηγόρ επικοινυνίαρ

4 Ππόγπαμμα πποβολών AS ONDAS (ΣΑ ΚΤΜΑΣΑ) ΆΡΣορ: 24/9/2014 ΣΔΠΑΚ: 08/10/2014 Τπνςεθηόηεηα Σαηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο Γάλδεο 2012 Πνξηνγαιία, 22, κπζνπιαζία θελνζεζία: Miguel Fonseca ελάξην: Miguel Fonseca Γηεύζπλζε Φσηνγξαθίαο: Mário Castanheira Δπηκέιεηα: Sandro Aguilar Ήρνο: António Figueiredo Ηζνπνηνί: Andreia Contreiras, Alice Contreiras ύνοτη: Όκνξθεο, αιεζηλά πνξηνγαιηθέο ζαιαζζνγξαθίεο ζαξώλνληαη κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ. Γεκέλε ζε απηέο ηηο εηθόλεο ήηαλ ε ληόηε κνπ, ν δηθόο κνπ ρακέλνο παξάδεηζόο. Η απέξαληε ζάιαζζα, ε παξαιία, νη άλζξσπνη, όια πεξηκέλνπλ, όια πεζαίλνπλ απαιά, ζιηκκέλα, όκνξθα. Η δσή θαη ν ζάλαηνο θαηαγξάθνληαλ εδώ σο έλα ζύλνιν, ν ζάλαηνο σο κέξνο ηεο δσήο, κηα θνζκηθή αιιαγή, κηα κεηακόξθσζε. DOOD VAN EEN SCHADUW (Ο ΘΑΝΑΣΟ ΜΙΑ ΚΙΑ) ΆΡΣορ: 24/9/2014 ΣΔΠΑΚ: 08/10/2014 Τπνςεθηόηεηα Σαηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο Βαγηαδνιίδ - Δπξσπατθή Σαηλία Μηθξνύ Μήθνπο 2013 Βέιγην/Γαιιία, 20, κπζνπιαζία θελνζεζία: Tom Van Avermaet ελάξην: Ines Van Impe Γηεύζπλζε Παξαγσγήο: Ellen De Waele Δπηκέιεηα: Dieter Diependaele Ήρνο: Christian Monheim Ηζνπνηνί: Matthias Schoenaerts, Laura Verlinden, Peter Van Den Eede, Benjamin Ramon, Amandine Zurbuchen, Brian Piezel, Denis Duron, Gregory Rabat, Emile Boudaille, Bruno Clément, Frank Mareco, Laurent Marchetti, Guillaume Sentier, Clément Bruneau, Guillaume Leguichon, Jean - Baptiste Wagnon, Daniel Rechul, Simon Robas, Jérome Wagnon ύνοτη: Ο ζηξαηηώηεο Nathan Rijckx πέζαλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξώηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Έλαο παξάμελνο ζπιιέθηεο θπιάθηζε ηελ ζθηά ηνπ θαη ηνπ έδσζε κηα θαηλνύξγηα επθαηξία, κηα δεύηεξε δσή έλαληη ρηιηάδσλ αηρκάισησλ ζθηώλ. Η αγάπε είλαη απηή πνπ ηνλ θαζνδεγεί, θαζώο ζθνπόο ηνπ είλαη λα ζπλαληεζεί θαη πάιη κε ηελ Sarah, ηε γπλαίθα πνπ εξσηεύηεθε πξηλ πεζάλεη. Όηαλ όκσο αλαθαιύπηεη όηη απηή είλαη ήδε εξσηεπκέλε κε θάπνηνλ άιιν, ε δήιηα ηνπ ζνιώλεη ην κπαιό θαη ηνλ σζεί πξνο κηα πηθξή απόθαζε, κηα απόθαζε ε νπνία έρεη ζπλέπεηεο... MORNING (ΠΡΩΙ) ΆΡΣορ: 24/9/2014 ΣΔΠΑΚ: 08/10/2014 Τπνςεθηόηεηα Σαηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο Κνξθ Ιξιαλδία/Ηλσκέλν Βαζίιεην, 20, κπζνπιαζία θελνζεζία: Cathy Brady ελάξην: Sarah Woolner, Cathy Brady Γηεύζπλζε Παξαγσγήο: Isona Rigau Δπηκέιεηα: Matteo Bini Ήρνο: Tom Griffiths

5 Ηζνπνηνί: Eileen Walsh, Johnny Harris ύνοτη: Μηα ςπρηθά δηαηαξαγκέλε γπλαίθα δελ έρεη θακία δηάζεζε λα ελνριεζεί, αιιά ην θνπδνύλη ηεο κπξνζηηλήο πόξηαο ζπλερίδεη λα θηππά θαη ν επηζθέπηεο δελ έρεη ζθνπό λα θύγεη κέρξηο όηνπ απηή αλνίμεη ηελ πόξηα. THOUGH I KNOW THE RIVER IS DRY (ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΞΔΡΩ ΠΩ ΣΟ ΠΟΣΑΜΙ ΔΙΝΑΙ ΞΗΡΟ) ΆΡΣορ: 24/9/2014 ΣΔΠΑΚ: 08/10/2014 Τπνςεθηόηεηα Σαηλίσλ Μηθξνύ Μήθνπο Ρόηεξληακ 2013 Αίγππηνο/ Παιαηζηίλε/Ηλσκέλν Βαζίιεην/Καηάξ, 19, κπζνπιαζία θελνζεζία: Omar Robert Hamilton ελάξην: Omar Robert Hamilton Γηεύζπλζε Παξαγσγήο: Louis Lewarne Δπηκέιεηα: Omar Robert Hamilton Ήρνο: Βαζηιεία Ακπάο Ηζνπνηνί: Kais Nashif ύνοτη: Έρεη επηζηξέςεη ζηελ Παιαηζηίλε. ηνπο γεκάηνπο από θόζκν δξόκνπο θαηά κήθνο ηεο ρώξαο μαλαδεί ηελ επηινγή απηή πνπ ηνλ έζηεηιε ζηελ Ακεξηθή θαη ηηο δπλάκεηο ηεο ηζηνξίαο πνπ ηνλ νδεγνύλ ηώξα πιένλ ζπίηη. SKOK (ΆΛΜΑ) Τπνςεθηόηεηα Σαηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο Κιεξκόλ-Φεξξάλ 2012 Βνπιγαξία, 30, κπζνπιαζία θελνζεζία: Petar Valchanov & Kristina Grozeva ελάξην: Kristina Grozeva, Petar Valchanov Γηεύζπλζε Παξαγσγήο: Kristina Grozeva, Petar Valchanov Δπηκέιεηα: Petar Valchanov Ήρνο: Ivan Andreev Ηζνπνηνί: Stephan Denoliubov, Ani Valchanova ύνοτη: Ο Gosho, έλα γεξνληνπαιίθαξν, ιακβάλεη κηα πξνζθνξά από ηνλ πινύζην μάδειθν ηνπ Joro γηα ηελ θξνληίδα ηνπ πνιπηεινύο ξεηηξέ ηνπ, θαζώο ν ίδηνο ζα βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθό. Γηα ηνλ θησρό ζπγγελή, ν νπνίνο εμαθνινπζεί λα δεη κε ηε κεηέξα θαη ηνλ παππνύ ηνπ, απηή είλαη ε ηέιεηα επθαηξία γηα ιίγεο ζηηγκέο γαιήλεο θαη εζπρίαο ζηελ πνιπηέιεηα θαη ηνλ πινύην. Αιιά από ηε δεύηεξε θηόιαο κέξα ζην δηακέξηζκα, θαηαθζάλεη ε κεηξεηήο ηνπ λεξνύ, ε νπνία εθηειεί ηελ κεληαία επηζεώξεζή ηεο. Η επίζθεςή ηεο απνδεηθλύεηαη λα είλαη θάηη πνιύ πεξηζζόηεξν από κηα απιή αλάγλσζε ηνπ κεηξεηή λεξνύ, αιιά ε πην δόιηα, ε πην παζηαζκέλε, ε πην δηαζθεδαζηηθή θαη ε πην ζιηβεξή αγάπε ζηνλ θόζκν.

6 MISTERIO (ΜΤΣΗΡΙΟ) Τπνςεθηόηεηα Σαηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο Βεξνιίλνπ 2013 Ιζπαλία, 12, κπζνπιαζία θελνζεζία: Chema García Ibarra ελάξην: Chema García Ibarra Γηεύζπλζε Παξαγσγήο: José Antonio Fernández Δπηκέιεηα: Chema García Ibarra Ήρνο: José Marsilla, David Rodríguez. Ηζνπνηνί: Angelita López, Asun Quinto, Josefa Sempere, Antonio Molina Blas, José Manuel Ibarra, Luismi Bienvenido, Susi Martínez, Josette Mora. ύνοτη: Λέλε όηη αλ βάιεηο ην απηί ζνπ ζην πίζσ κέξνο ηνπ ιαηκνύ ηνπ, κπνξείο λα αθνύζεηο ηελ Παξζέλν λα κηιά. SONNTAG 3 (ΚΤΡΙΑΚΗ 3) Τπνςεθηόηεηα Σαηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο Σάκπεξε 2012 Γεξκαλία, 14, animation θελνζεζία: Jochen Kuhn ελάξην: Jochen Kuhn Γηεύζπλζε Παξαγσγήο: Jochen Kuhn Δπηκέιεηα: Olaf Meltzer Ήρνο: Jochen Kuhn ύνοτη: Σν ηξίην κέξνο κηα ζεηξάο γηα Κπξηαθάηηθεο εμόδνπο. ην SONNTAG 3, ν πξσηαγσληζηήο έρεη έλα ξαληεβνύ ζηα ηπθιά κε ηελ θαγθειάξην. YADERNI WYDHODY (ΠΤΡΗΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ) Τπνςεθηόηεηα Σαηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο Γθξίκζηαλη 2012 Οπθξαλία, 25, κπζνπιαζία, ρσξίο δηάινγν θελνζεζία: Myroslav Slaboshpytskiy ελάξην: Myroslav Slaboshpytskiy Γηεύζπλζε Παξαγσγήο: Volodymyr Tykhyy, Denys Ivanov Δπηκέιεηα: Kristof Hoornaert Ήρνο: Sergiy Stepanskiy Ηζνπνηνί: Sergiy Gavryluk, Svenlana Shtanko ύνοτη: Ο Sergiy θαη ε Sveta δνπλ ζην Σζέξλνκπηι. O Sergiy εξγάδεηαη σο νδεγόο θνξηεγνύ ζε κηα κνλάδα αμηνπνίεζεο ξαδηελεξγώλ απνβιήησλ. Η Sveta εξγάδεηαη ζε έλα πιπληήξην απνιύκαλζεο ξαδηελέξγεηαο. Η δνπιεηά ηνπο θαη ε δσή ηνπο πξνζηάδνληαη από έλα ακεηάβιεην ξπζκό κε ηελ αθξίβεηα ξνινγηνύ. Αιιά ηη ζέηεη απηό ην κεραληζκό ζε θίλεζε κέξα κε ηε κέξα.

7 CUT (ΥΑΡΑΚΙA) Τπνςεθηόηεηα Curtas Vila do Conde 2013 Γεξκαλία, 12, πεηξακαηηθή, ρσξίο δηάινγν θελνζεζία: Christoph Girardet & Matthias Müller ύνοτη: Σν ζώκα ζαλ κηα πιεγή πνπ δελ επνπιώλεηαη πνηέ. ZIMA Τπνςεθηόηεηα Festival del film Locarno 2013 Ρσζία, 13, ληνθηκαληέξ/πεηξακαηηθή θελνζεζία: Cristina Picchi ελάξην: Cristina Picchi Γηεύζπλζε Παξαγσγήο: Ekaterina Okhonko Δπηκέιεηα: Cristina Picchi Ήρνο: Henri d 'Armancourt Ηζνπνηνί: Ay Ogunlana, Vladimir Kopilov, Alexander (Murmansk's sailor), Alexey Beznosov, Sergey Krutikov, Alexander (Baikal's fisherman), Alexey Laptev ύνοτη: Έλα ηαμίδη κέζα από ηε Βόξεηα Ρσζία θαη ηε ηβεξία, όπνπ νη άλζξσπνη πξέπεη λα αληαπεμέιζνπλ ζε θάπνηεο από ηηο ζθιεξόηεξεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηνπ θόζκνπ, ε ηαηλία «Zima» απεηθνλίδεη κηα πξαγκαηηθόηεηα όπνπ ην όξην κεηαμύ δσήο θαη ζαλάηνπ είλαη ηόζν ιεπηό πνπ κεξηθέο θνξέο είλαη ζρεδόλ αλύπαξθην. ε απηέο ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, ν πνιηηηζκόο παιεύεη ζπλερώο θαη αγθαιηάδεη ηε θύζε θαη ηνπο δηαρξνληθνύο ηεο θαλόλεο θαη ηειεηνπξγίεο. Άλζξσπνη, δώα θαη θύζε γίλνληαη ζηνηρεία ελόο θύθινπ ρηιηεηνύο ύπαξμεο όπνπ ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή αληνρή είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά κε ηελ ηύρε θαη όπνπ ε δσή θαη ν ζάλαηνο αληακώλνληαη ζπλερώο. A STORY FOR THE MODLINS (ΜΙΑ ΙΣΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣOY ΜΟΝΣΛΙΝ) Τπνςεθηόηεηα Σαηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο εξάγεβνπ 2012 Ιζπαλία, 26, ληνθηκαληέξ θελνζεζία: Sergio Oksman ελάξην: Carlos Muguiro, Emilio Tomé, Sergio Oksman Γηεύζπλζε Παξαγσγήο: Sergio Oksman Δπηκέιεηα: Fernando Franco, Sergio Oksman Ήρνο: Iñaki Sánchez Ηζνπνηνί: Elmer Modling ύνοτη: Μεηά από ηελ εκθάληζε ηνπ ζηελ ηαηλία «Σν κσξό ηεο Ρόδκαξη», ηνπ Roman Polanski, ν Elmer Modlin ην έζθαζε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζε κηα καθξηλή ρώξα, όπνπ παξέκεηλαλ θιεηζκέλνη κέζα ζε έλα ζθνηεηλό δηακέξηζκα επί ηξηάληα ρξόληα.

8 HOUSES WITH SMALL WINDOWS (ΠΙΣΙΑ ΜΔ ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΘΤΡΑ) Τπνςεθηόηεηα Σαηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο Βελεηίαο 2013 Βέιγην, 15, κπζνπιαζία θελνζεζία: Bülent Öztürk ελάξην: Bülent Öztürk θαη Mizgin Mujde Αξζιάλ Γηεύζπλζε Παξαγσγήο: Clind'oeil films & The fridge.tv Δπηκέιεηα: Bert Jacobs, Pieter Jan Smet & Hameeuw Ήρνο: Thierry De Vries Ηζνπνηνί: Mizgin Mujde Arslan, Seyithan Altıparmak, Emine Korkmaz ύνοτη: Η ηαηλία «Houses with small windows» είλαη έλα ηζρπξό αιιά θαη ζησπειό πνξηξέην ελόο θόλνπ ηηκήο ζηελ αγξνηηθή Κνπξδηθή Ννηηναλαηνιηθή Σνπξθία. Η 22ρξνλε Dilan πιεξώλεη ηελ απαγνξεπκέλε ηεο αγάπε γηα έλαλ λεαξό άλδξα ζε έλα γεηηνληθό ρσξηό, κε ηε δσή ηεο. Νηξόπηαζε ηελ νηθνγέλεηα θαη, ζπλεπώο, πξέπεη λα πεζάλεη από ηα ρέξηα ησλ ίδησλ ησλ αδειθώλ ηεο. Καη όπσο ην έρεη ε παξάδνζε, ε θόλνο πξέπεη λα απνδεκησζεί. BUTTER LAMP Τπνςεθηόηεηα Σαηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο Γξάκαο 2013 Γαιιία/Κίλα, 15, κπζνπιαζία θελνζεζία: Hu Wei ελάξην: Hu Wei Γηεύζπλζε Παξαγσγήο: AMA Productions - Goya Entertainement Δπηκέιεηα: Hu Wei Ήρνο: Hervé Guyadère Ηζνπνηνί: Genden Punstok ύνοτη: Έλαο λεαξόο θσηνγξάθνο θαη ν βνεζόο ηνπ εηζεγνύληαη ζε θάπνηνπο λνκάδεο από ην Θηβέη λα ηνπο θσηνγξαθίζνπλ. Με θόλην πνηθίια θαη ιίγν ή πνιύ εμσηηθά ηνπία, δηάθνξεο νηθνγέλεηεο αξρίδνπλ λα επηζθέπηνληαη ην θσηνγξάθν. Μέζα από απηέο ηηο ιήςεηο, ν θσηνγξάθνο ζα πθάλεη κνλαδηθέο ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ ρσξηθώλ. ORBIT EVER AFTER Τπνςεθηόηεηα Σαηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο Μπξίζηνι 2013 Ηλσκέλν Βαζίιεην, 20, κπζνπιαζία θελνζεζία: Jamie Stone ελάξην: Jamie Stone Γηεύζπλζε Παξαγσγήο: Chee-Lan Chan, Len Rowles πληάθηεο: James Taylor Ήρνο: Jens Petersen Rosenlund Ηζνπνηνί: Thomas Brodie-Sangster, MacKenzie Crook, Bronaugh Gallagher, Bob Goody ύνοτη: Η ηξνρηά ηεο Γεο. Σν καθξηλό κέιινλ. Γύν άηπρνη εξαζηέο μεπεξλνύλ όιεο ηηο πηζαλόηεηεο θαη ζπζηάδνπλ ό,ηη έρνπλ γηα λα πεξάζνπλ κηα ηέιεηα ζηηγκή καδί.

9 Όλερ οι πποβολέρ ξεκινούν ζηιρ 21:00 Δλληνικοί & αγγλικοί ςπόηιηλοι Δίζοδορ ελεύθεπη Πεπιλήτειρ ηαινιών και άλλερ πληποθοπίερ: short-matters.blogspot.com