Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Χ. Κουτρουµπή, 1 Β. Σεβαστιανός, 2 Γ. Βρυώνη, 3 Α. Τσακρής 3 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Χ. Κουτρουµπή, 1 Β. Σεβαστιανός, 2 Γ. Βρυώνη, 3 Α. Τσακρής 3 1"

Transcript

1 Α ν α σ κ ό π η σ η Ηπατίτιδα Ε: νεότερα επιδηµιολογικά δεδοµένα και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Χ. Κουτρουµπή, 1 Β. Σεβαστιανός, 2 Γ. Βρυώνη, 3 Α. Τσακρής 3 1 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισµός 2 Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισµός 3 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών Περίληψη Η Ηπατίτιδα Ε είναι µια ζωονόσος που οφείλεται στον ιό της ηπατίτιδας Ε (Hepatitis E Virus - HEV) και µεταδίδεται κυρίως µέσω της εντεροστοµατικής οδού. Η νόσος µέχρι σήµερα θεωρούνταν ενδηµική αποκλειστικά σε περιοχές της νοτιοανατολικής Ασίας και της Αφρικής. Όµως τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αναφορές µικρών ενδηµιών, ενώ καταγράφονται υψηλά ποσοστά επιπολασµού του ιού και σε ανεπτυγµένες χώρες, όπως οι χώρες της Ευρώπης. Η ακριβής οδός µετάδοσης της λοίµωξης στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι αδιευκρίνιστη, καθιστώντας κάθε προσπάθεια εκτίµησης των παραγόντων κινδύνου µετάδοσης του ιού επισφαλή. Επίσης, επί του παρόντος τα επιδηµιολογικά δεδοµένα που αφορούν τη διαχρονική εξέλιξη της λοίµωξης στην Ευρώπη είναι ανεπαρκή, αν και φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ολοένα και περισσότερες βιβλιογραφικές καταγραφές HEV οροθετικότητας στον άνθρωπο και σε ζώα, και αντίστοιχες αναφορές κρουσµάτων οξείας Ηπατίτιδας Ε. Σκοπός της παρούσας συστηµατικής ανασκόπησης είναι η µελέτη και ανάλυση των επιδηµιολογικών δεδοµένων επιπολασµού του ιού HEV στον γενικό πληθυσµό, συµπεριλαµβανοµένων των κρουσµάτων οξείας ηπατίτιδας Ε στην Ευρώπη, παράλληλα µε την αποτύπωση της διαχρονικής εξέλιξής της λοίµωξης και την απόδοση συµπερασµάτων. Ο όγκος των βιβλιογραφικών αναφορών τα τελευταία χρόνια διευρύνεται, παράλληλα µε την διαχρονική µεταβολή της επίπτωσης της HEV λοίµωξης και την αύξηση των κρουσµάτων οξείας ηπατίτιδας Ε στην Ευρώπη. Αυτό ίσως γεννά την επιτακτική πλέον ανάγκη ευαισθητοποίησης του κλινικού ιατρού και έντονης επιδηµιολογικής επιτήρησης της λοίµωξης και στις ανεπτυγµένες ευρωπαϊκές χώρες. 7 Λέξεις κλειδιά Ηπατίτιδα Ε, HEV, Ευρώπη, επιπολασµός, ζωονόσος Υπεύθυνος αλληλογραφίας Χριστίνα Κουτρουµπή Εργαστήριο Μικροβιολογίας Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισµός ηµαρχείου 41, 12242, Αιγάλεω Τηλ.: , κιν.: ΤΟΜΟΣ 58 ΤΕΥΧΟΣ 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2013

2 Χ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ, Β. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ 8 Ει σα γω γή Η Ηπατίτιδα Ε είναι µια ζωονόσος, η οποία οφείλεται στον ιό της Ηπατίτιδας Ε (HEV) και µεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως µέσω της εντεροστοµατικής οδού. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η νόσος είναι αυτοπεριοριζόµενη, µε χαµηλά ποσοστά θνητότητας, ενώ έχουν αναφερθεί περιστατικά κεραυνοβόλου και χρόνιας ηπατίτιδας Ε σε ειδικές πληθυσµιακές οµάδες, όπως οι ανοσοκατεσταλµένοι και µεταµοσχευ- µένοι ασθενείς. Η Ηπατίτιδα Ε αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητη κλινική οντότητα το 1983, όταν κατέστη δυνατή η πρώτη άµεση πειραµατική απόδειξη ύπαρξης ενός νέου ηπατοτρόπου ιού από τον Balayan. 1 Μετά την εµφάνιση µιας µη αναγνωρισµένης µορφής ηπατίτιδας σε ένα στρατόπεδο κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής κατάληψης του Αφγανιστάν, ο Balayan µετέδωσε επιτυχώς τη λοίµωξη στον εαυτό του µετά από κατάποση διαλύµατος κοπράνων µολυσµένων στρατιωτών, µε αποτέλεσµα τα σωµατίδια του νέου ιού να αποβληθούν στα κόπρανά και να ανιχνευθούν µε τη βοήθεια του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου. Το 1990 ο Reyes, 2 κατάφερε να αναλύσει ένα τµήµα του γονιδιώµατος του νέου ιού, ενώ µετά την αναγνώριση της ολοκληρωµένης αλληλουχίας του γονιδιώµατός του, ονοµάστηκε ιός της Ηπατίτιδας Ε. 1. Ο ιός της Ηπατίτιδας Ε (ΗΕV) Ο ιός ανήκει στο γένος Hepevirus και αποτελεί το µοναδικό µέλος της οικογένειας Hepeviridiea. 3 Είναι σφαιρικός, µη ελυτροφόρος ιός, µεγέθους 27-34nm, περιβάλλεται από καψίδιο που παρουσιάζει εικοσαεδρική συµµετρία και αποτελείται από διµερή µιας πρωτεΐνης 660 αµινοξέων. Το σωµατίδιο του HEV έχει πυκνότητα 1.35 ως 1.40gr/cm 3 σε CsCl 4 και συντελεστή καθίζησης 183S. Τα ιικά σωµάτια του HEV αδρανοποιούνται σε χαµηλές θερµοκρασίες µεταξύ -70 o C και +8 o C, µετά από επώαση στους 56 o C για µια ώρα ή στους 37 o C για µισή ώρα, καθώς επίσης σε µετά από έκθεση σε ιονισµένα απολυµαντικά. 4,5 Το γονιδίωµά του συνίσταται από ένα µονής έλικας, θετικής πολικότητας RNA µεγέθους 7.500bp, ενώ περιέχει τρία ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης (Open Reading Frames-ORF1-3) που κωδικοποιούν διαφορετικές πρωτεΐνες. 5 Το δεύτερο ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης επικαλύπτει το τρίτο, ενώ κανένα πλαίσιο ανάγνωσης δεν επικαλύπτει το πρώτο. Η ORF1 βρίσκεται στο 5 άκρο του γονιδιώµατος και κωδικοποιεί µια πρωτεΐνη 1690 αµινοξέων η οποία µετά από λύση µετατρέπεται σε µη δοµικές πρωτεΐνες που συµµετέχουν στον αναδιπλασιασµό του ιού µέσα στο κύτταρο του ξενιστή (τρανσφεράσες, πρωτεάσες, RNA ελικάσες). Η ORF2 βρίσκεται στο 3 άκρο του γονιδιώµατος και κωδικοποιεί την καψιδική πρωτεΐνη που είναι υπεύθυνη για τη συναρµολόγηση του ιού, την αλληλεπίδραση µε τα κύτταρα-στόχο, αλλά και την ανοσογονικότητα του ιού. Η ORF3 αρχίζει µε το τελευταίο νουκλεοτίδιο της ORF1, αλληλοεπικαλύπτεται µε την ORF2 και κωδικοποιεί µια φωσφοπρωτείνη 123 αµινοξέων. Η πρωτεΐνη αυτή αλληλεπιδρά µε τον κυτταροσκελετό του κυττάρου του ξενιστή, αλλά και µε τα φωσφολιπίδια της κυτταροπλασµατικής του µεµβράνης, κάτι που θέτει την υποψία ότι ίσως συµµετέχει στη µετακίνηση του ιού µέσα στο κύτταρο, αλλά και στη δυνατότητα που του προσφέρεται να επαναµολύνει το ίδιο κύτταρο για ένα νέο κύκλο πολλαπλασιασµού. Η οργάνωση των ORF εµφανίζει διαφορές µεταξύ των διαφορετικών γονοτύπων, αλλά η λειτουργία τους παραµένει η ίδια. 5 Μέσω της µοριακής ανάλυσης των διαφόρων στελεχών που µολύνουν τον άνθρωπο αλλά και τα ζώα έχουν αναγνωρισθεί 5 γονότυποι του HΕV και 24 υποκατηγορίες αυτών µε γεωγραφική κατανοµή που συνιστούν ένα και µοναδικό ορότυπο (Πίνακας 1). Ο γονότυπος 1 µολύνει κατά αποκλειστικότητα τον άνθρωπο και έχει αποµονωθεί σε περιοχές της Αφρικής και της Ασίας, όπου η νόσος είναι υπερενδηµική. Τα στελέχη που ανήκουν στο γονότυπο 1 Πίνακας 1 Γονότυπος G1 G2 G3 Αναγνωρισµένοι γονότυποι και υπότυποι του ιού της Ηπατίτιδας Ε. Υπότυποι a-e (5) a-b (2) a-j (10) Ξενιστής Άνθρωπος Άνθρωπος Άνθρωπος, οικόσιτα και άγρια ζώα Κατανοµή Ασία, Αφρική Μεξικό, Τσαντ ιεθνής κατανοµή G4 a-g (7) Άνθρωπος, οικόσιτα και άγρια ζώα Ταϊβάν, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη G5 - Πτηνά Η.Π.Α., Βραζιλία, Ισπανία VOL. 58 ΙSSUE 1-2, January - June 2013

3 ΗΠΑΤΙΤΙ Α Ε: ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ έχουν νουκλεοτιδική οµοιογένεια έως και 90%. Ο γονότυπος 2 µολύνει επίσης µόνο τον άνθρωπο και περιέχει στελέχη αναγνωρισµένα στο Μεξικό αλλά και σε επιδηµίες σε µεµονωµένες περιοχές της Αφρικής (όπως η Νιγηρία και το Τσαντ), τα οποία παρουσιάζουν γενετική οµοιότητα κατά 75% µε τα στελέχη του γονοτύπου 1. Ο γονότυπος 3 περιλαµβάνει στελέχη ανθρώπων και ζώων σε βιοµηχανοποιηµένες χώρες διεθνώς και τα στελέχη αυτού παρουσιάζουν κατά 92% γενετική οµοιογένεια, αλλά µόνο σε ποσοστό 74-75% µε τα στελέχη των υπόλοιπων γονοτύπων. Ο γονότυπος 4 περιλαµβάνει στελέχη των ζώων και του ανθρώπου που έχουν αποµονωθεί στην Ασία και συγκεκριµένα την Κίνα, την Ταϊβάν και την Ιαπωνία, ενώ πρόσφατα αποµονώθηκαν στελέχη του γονοτύπου 4 και στην Ευρώπη. Τα στελέχη του ιού που ανευρίσκονται στα πτηνά ανήκουν σε έναν πέµπτο γονότυπο, τα οποία όµως έχουν ένα µικρότερο γονιδίωµα (6,6kb) µε γενετική οµοιότητα κατά 50% µε τα στελέχη των θηλαστικών. Αυτά τα στελέχη συνιστούν µια γενετικά διακριτή οµάδα, η οποία ενώ αρχικά θεωρήθηκε ως ένας πέµπτος γονότυπος του ιού, τελικά µάλλον αφορά ένα ξεχωριστό γένος, δεδοµένα που ακόµη δεν κατάφερε να αποσαφηνίσει η βιβλιογραφία. Καθένας γονότυπος του HEV θεωρείται ο κυρίαρχος σε µια γεωγραφική περιοχή, οπότε και η λοίµωξη που προκαλείται από αυτόν ονοµάζεται αυτόχθονη για τη συγκεκριµένη περιοχή, ωστόσο, δεν περιορίζεται αναγκαστικά µόνο σε αυτή. Για παράδειγµα, ενώ ο γονότυπος 2 είχε αρχικά περιγραφεί στο Μεξικό, στελέχη που ανήκουν σε αυτόν αποµονώθηκαν και στην Αφρικανική ήπειρο. 6 Πρόσφατα, ο γονότυπος 1 έχει αναγνωριστεί στην Κούβα και τη Λατινική Αµερική. 7 Αξιοσηµείωτο επίσης είναι ότι τα χοίρεια στελέχη ανήκουν στους γονοτύπους 3 και 4, αν και τελευταία ανιχνεύτηκε στέλεχος που ανήκει στο γονότυπο1 σε χοίρους στην Καµπότζη Επιδηµιολογία Ο HEV έχει µελετηθεί κυρίως σε αναπτυσσόµενες χώρες, (νοτιοανατολική Ασία), όπου αποτελεί κύριο παθογόνο παράγοντα οξείας ηπατίτιδας σε ενήλικες. 9 Ωστόσο, αντισώµατα έναντι του ιού έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια σε ενήλικες και σε ανεπτυγµένες χώρες διεθνώς. Φυσικοί ξενιστές του ιού είναι οι πίθηκοι 10, οι χοίροι 11, 12, τα πρόβατα 13, οι αρουραίοι 14, τα ποντίκια 14, και τα πτηνά. 15 Η νόσος µεταδίδεται κυρίως µέσω µολυσµένων υδάτων ή βρώση κρέατος µολυσµένου µε τον ιό (Πίνακας 2). Στην Ασία ο HEV είναι ενδηµικός. Επιδηµιολογικές έρευνες στις χώρες αυτές καταγράφουν ποσοστά επίπτωσης των κυκλοφορούντων IgG αντισωµάτων έναντι του ιού στον ορό ενηλίκων ασθενών και υγιών ατόµων, µέχρι και 50%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η θνητότητα από τη λοίµωξη στις χώρες αυτές αγγίζει το 0,2-4% στον γενικό πληθυσµό, ενώ στις εγκύους φτάνει έως και το 20%. 16 Έχουν αναγνωριστεί δύο επιδηµιολογικές εκφράσεις της λοίµωξης: α) η υπερενδηµική που παρατηρείται σε περιοχές της Ασίας και της Αφρικής µε υπεύθυνο γονότυπο τον 1και β) η σποραδική µορφή που καταγράφεται κυρίως σε βιοµηχανοποιηµένες χώρες µε υπεύθυνους γονοτύπους τους 3 και Στην πρώτη περίπτωση της υπερενδηµικής µορφής της λοίµωξης, παρουσιάζονται συχνές εξάρσεις της νόσου σε διάστηµα λίγων ετών, γεγονός που αποδίδει ένα ιδιαίτερα µεγάλο µολυσµατικό φορτίο µε αποτέλεσµα τη µόλυνση πολλών εκατοντάδων ως χιλιάδων ατόµων. Οι εξάρσεις αυτές σχετίζονται µε την κατανάλωση πόσιµου νερού µολυσµένου από τον ιό, ενώ η διάρκεια τους ποικίλλει µεταξύ µερικών εβδο- µάδων έως και πολλών ετών. Συχνά είναι επακόλουθο περιόδων µεγάλων βροχοπτώσεων και πληµµυρών ή εκτεταµένων περιόδων ξηρασίας και υψηλών θερµοκρασιών. Προσβάλλεται µόνο ο άνθρωπος, ενώ τα περισσότερα κρούσµατα αφορούν νεαρούς ενήλικες 15 έως 45 ετών. Επίσης, φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση των κρουσµάτων µε το φύλο, µε τους άνδρες να προσβάλλονται συχνότερα από τις γυναίκες. Ίσως αυτό είναι επακόλουθο της µεγαλύτερης έκθεσης των ανδρών στους παράγοντες κινδύνου ή κάποιας ιδιοσυγκρασιακής ιδιαιτερότητας που αυξάνει την πιθανότητα νόσησης. 17 Όµως στη σποραδική έκφραση της λοίµωξης, καταγράφονται λιγότερα, µεµονωµένα κρούσµατα οξείας ηπατίτιδας, ενώ η µετάδοση φαίνεται να γίνεται µέσω των ζώων, καθώς ο υπεύθυνος γονότυπος (3,4) για τις συγκεκριµένες περιοχές εµφάνισης (Ευρώπη, Αµερική) µολύνει τόσο τον άνθρωπο όσο και τα ζώα 9 Πίνακας 2 Πιθανές οδοί µετάδοσης του ιού της Ηπατίτιδας Ε Εντεροστοµατική οδός Επιµόλυνση πόσιµου νερού από κόπρανα Τροφιµογενής Κατάποση προϊόντων µολυσµένων ζώων Ζωονόσος Έκθεση σε µολυσµαντικά σωµατικά υγρά µολυσµένων ζώων Αιµατογενής Μετάγγιση µολυσµένου παραγώγου αίµατος Κάθετη Από τη µητέρα στο έµβρυο ΤΟΜΟΣ 58 ΤΕΥΧΟΣ 1-2, Ιανουάριος - June 2013

4 Χ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ, Β. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ Πίνακας 3 Χαρακτηριστικά των δύο επιδηµιολογικών εκφράσεων της Ηπατίτιδας Ε. Υπερενδηµική µορφή Σποραδική, ενδηµική µορφή Γονότυπος Περιοχή εµφάνισης Είδος που µολύνεται Είδος ενδηµίας ιάρκεια ενδηµιών Εποχιακή κατανοµή-σχέση µε κλιµατικές συνθήκες Επιπολασµός Οδός µετάδοσης Φυλετική διάκριση Ηλικιακές οµάδες Χρονιότητααναζωπύρωση G1 Ασία, Αφρική Άνθρωπος Μεγάλες υπερενδηµίες Μεγάλη: εβδοµάδες έως χρόνια. Ναι Έως και > 50% Κοπρανοστοµατική Πιο επιρρεπείς οι άνδρες Νεαροί ενήλικες εν αναφέρεται G3, G4 Eυρώπη, Ασία, Αµερική Άνθρωπος, ζώα Σποραδικά κρούσµατα, µικρές περιορισµένες ενδηµίες Λίγες εβδοµάδες σε τοπικές, µικρές ενδηµίες Όχι 2,7-52,5% Τροφογενής Πιο επιρρεπεις οι άνδρες Μεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες Σε ανοσοκατεσταλµένα άτοµαχρόνιους ασθενείς. 10 τα οποία όµως δε νοσούν. Και σε αυτή τη περίπτωση περισσότερα κρούσµατα να ανιχνεύονται µεταξύ των ανδρών, ενώ έχουν αναφερθεί και περιστατικά χρόνιας λοίµωξης από τον ιό της ηπατίτιδας Ε σε ανοσοκατεσταλµένα και µεταµοσχευµένα άτοµα, ή/και αναζωπύρωση της λοίµωξης επί συνυπάρχουσας καταστολής του ανοσιακού συστήµατος. Η νόσος στις περιπτώσεις αυτές διαδράµει µε πιο ήπια κλινική εικόνα (ηπατίτιδα µε ίκτερο συναντάται σε µικρά ποσοστά). Τα δεδοµένα αυτά µας οδηγούν µάλλον στο συµπέρασµα ότι οι γονότυποι 3 και 4 είναι λιγότερο µολυσµατικοί, παρόλο που η επίπτωσή τους στον γενικό πληθυσµό είναι ση- µαντικά υψηλή. Όµως, ο κίνδυνος εµφάνισης και η κλινική εξέλιξη της λοίµωξης ακολουθεί µια πιο βαριά πορεία σε άτοµα µεγάλης ηλικίας ή µε συνυπάρχουσες νοσηρότητες (Πίνακας 3). 3. Κλινική εικόνα Η Ηπατίτιδα Ε στις περισσότερες των περιπτώσεων εξελίσσεται ως οξεία αυτοπεριοριζόµενη νόσος, ωστόσο δύναται να µεταπέσει σε χρονιότητα ή να ακολουθήσει µια κεραυνοβόλο πορεία σε ανοσοκατεσταλµένα άτοµα, όπως τους µεταµοσχευµένους ενήλικες. Έτσι, µπορεί να παραµείνει ασυµπτωµατική (στις περισσότερες των περιπτώσεων) ή µετά από µια περίοδο επώασης 15 έως 60 ηµερών να εκφραστεί κλινικά µε συµπτωµατολογία, η οποία περιλαµβάνει δύο φάσεις: την πρόδροµη και την ικτερική. Η πρόδροµη φάση χαρακτηρίζεται από συµπτωµατολογία που οµοιάζει µε γριππώδη συνδροµή, όπως ήπια αδιαθεσία, µυοσκελετικό άλγος, χαµηλή πυρετική κίνηση, ανορεξία, ναυτία, ενίοτε πολλαπλούς εµέτους, απώλεια βάρους και αφυδάτωση. Συχνά αναφέρεται άλγος ή/και έλξη στο δεξιό υποχόνδριο, παράλληλα µε ένα αίσθηµα πληρότητας που επιδεινώνεται µε τη φυσική δραστηριότητα. Η ικτερική φάση χαρακτηρίζεται από ικτερική χροιά δέρµατος και επιπεφυκότων, υπέρχρωση ούρων και αποχρωµατισµό κοπράνων. Στο 70% των ασθενών ανευρίσκεται κατά τη φυσική εξέταση ψηλαφητό ήπαρ µε οµαλό, αποστρογγυλω- µένο χείλος, µε ήπια ευαισθησία κατά την ψηλάφηση. 18,19 Η φυσική ιστορία της λοίµωξης από τον HEV φαίνεται να διαφοροποιείται από αυτή των άλλων ηπατοτρόπων λοιµώξεων εµφανίζοντας συχνότερα κεραυνοβόλο εξέλιξη µε υψηλά ποσοστά θνητότητας, κυρίως σε εγκύους που βρίσκονται στο 3ο τρίµηνο κύησης. Συµπτωµατολογία κεραυνοβόλου ηπατίτιδας δύναται να εµφανιστεί στις 4 έως 8 εβδοµάδες από την έναρξη των λοιπών συµπτωµάτων και µπορεί να περιλάβει διαταραχές πηκτικότητας (παράταση χρόνου προθροµβίνης- αιµορραγική διάθεση), εγκεφαλοπάθεια (εγκεφαλικό οίδηµα), ασκίτη ή/και επιπλοκές από άλλα όργανα (πνεύµονες, νεφρούς) ή συστήµατα (συστηµατική φλεγµονώδη αντίδραση ή/και σήψη). 18 Υλικά και Μέθοδοι ιενεργήθηκε ηλεκτρονική διερεύνηση της βιβλιογραφίας µέσω του διαδικτύου στη βάση δεδοµένων του United States National Library of Medicine και τη National Institutes of Health Medical Database 20, αλλά και στην επίσηµη ιστοσελίδα του Παγκοσµίου Οργανισµού Υγείας (World Health Organization WHO), χρησιµοποιώντας ως λέξεις-κλειδιά Hepatitis E, HEV, VOL. 58 ΙSSUE 1-2, January - June 2013

5 ΗΠΑΤΙΤΙ Α Ε: ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Epidemiology, Seroprevalence, HEV reservoirs, συνδυάζοντάς τις µε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης χωρίς χρονικό περιορισµό. Πολλές από τις παλαιότερες δηµοσιεύσεις ανασύρθηκαν από την παραπάνω αναφερόµενη βάση δεδοµένων. Η αναζήτηση των νεότερων βιβλιογραφικών αναφορών έγινε στη Βιβλιοθήκη του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ο Ευαγγελισµός», αλλά και στη Βιβλιοθήκη της Ιατρικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αποτελέσµατα Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη ένας σηµαντικός όγκος σταδιακά αυξανόµενων δηµοσιεύσεων αφορά λοιµώξεις από τον ιό HEV. Όπως φαίνεται (Πίνακας 4), υπάρχει µια έξαρση του ιού σε πολλές χώρες την τελευταία οκταετία µε ποσοστά επιπολασµού της λοί- µωξης που κυµαίνονται από το 2,7% έως και το 52,5%. Τα µεγαλύτερα ποσοστά καταγράφονται σε Γαλλία, Γερµανία, ανία και Αυστρία. Πίνακας 4 Επιπολασµός λοίµωξης από τον ιό της Ηπατίτιδας Ε στις χώρες της Ευρώπης ΧΩΡΑ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ (%) ΕΙΓΜΑ (n) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 4.85% 350 Μετανάστες στην Ελλάδα Dalekos, 1998 (28) ΑΛΒΑΝΙΑ 9.7% 545 Υγιή άτοµα Adhami, 2001 (29) 12.1% 190 Ασθενείς χωρίς ηπατική νόσο Kondili, 2006 (30) ΚΟΣΟΒΟ 2.5% 526 Μετανάστες στην Ιταλία Chironna, 2001 (31) ΜΟΛ ΑΒΙΑ 24.7% 255 Υγιή άτοµα Drobeniuc, 2001 (32) 0.6% 165 Υγιή άτοµα Balayan, 1994 (33) ΡΩΣΙΑ 5.3% 1.8% Αιµοδότες Υγιή άτοµα Fedorova, 1996 (34) 1.7% 125 Αιµοδότες Balayan, 1997 (35) 18.2% 341 Παιδιά Abe, 2004 (36) ΓΑΛΛΙΑ 3.2% 1998 Αιµοδότες Boutrouille, 2007 (37) 11.6% 52.5% 490 Άστεγοι 512 Αιµοδότες Kaba,2010 (38) Mansuy, 2011 (21) 11 15% 300 Αιµοδότες Chwan-Heng Wang, 2009 (39) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2% 537 Υγιή άτοµα Koenecke, 2011 (40) 5.94% Αιµοδότες Vollmer,2012 (41) 16.8% Υγιή άτοµα Faber,2012 (42) 2% 537 Υγιή άτοµα Pischke, 2012 (43) 1.8% 275 Αιµοδότες Zaaijer, 1992 (44) ΟΛΛΑΝ ΙΑ 0.4% Αιµοδότες Zaaijer, 1995 (45) 0.5% 209 Υγιή άτοµα Waar, 2005 (46) 0% 50 Αιµοδότες Herremans, 2007 (47) ΣΟΥΗ ΙΑ 5.2% 349 Υγιή άτοµα Sylvan,1998 (48) 9.3% 108 Υγιή άτοµα Olsen, 2006 (49) ΓΡΟΙΛΑΝ ΙΑ 3% 503 Ασθενείς χωρίς ηπατική νόσο Langer, 1997 (50) 3.9%-8.8% 994 Υγιή άτοµα Bernal, 1996 (51) ΑΓΓΛΙΑ 10% 13.8% Αιµοδότες 464 Υγιή άτοµα Beale, 2011 (27) Keane, 2011 (52) 18.8% 670 Υγιή άτοµα Harrison, 2012 (53) ΤΟΜΟΣ 58 ΤΕΥΧΟΣ 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2013

6 Χ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ, Β. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ ΧΩΡΑ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ (%) ΕΙΓΜΑ (n) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΙΑ 32.9% 20.6% 169 Αιµοδότες 461 Αιµοδότες Christensen, 2008 (54) Christensen, 2008 (54) ΑΥΣΤΡΙΑ 26.57% 478 Υγιή άτοµα Forgach, 2007 (55) ΟΥΓΓΑΡΙΑ 9.6% 116Υγιή άτοµα Reuter, 2009 (56) ΒΕΛΓΙΟ 14% 100Υγιή άτοµα Van Hoecke, 2012 (57) ΕΛΒΕΤΙΑ 3.2% 4.9% 94 Αιµοδότες 550 Αιµοδότες Lavancy, 1994 (58) Kauffman, 2011 (59) 2.15% 492 Αιµοδότες 321 Παιδιά Bernal, 1995 (51) 5.3% 95 Παιδιά Montes, 1996 (60) ΙΣΠΑΝΙΑ 2.8% 8.92% 863 Υγιή άτοµα 336Υγιή άτοµα Mateos, 1998 (61) Perez-Gracia, 2004 (62) 7.3% 1280 Αιµοδότες Buti, 2006 (63) 0.8% 863 Αιµοδότες Lopez-Izquierdo, 2007 (64) 2.17% Υγιή άτοµα Fogeda, 2012 (65) 29% 360 Υγιή άτοµα Marinho, 1994 (66) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 4% 2.5% 50 Αιµοδότες Αιµοδότες Macedo, 1998 (67) Queiros, 1997 (68) 3.2% 95 Υγιή άτοµα Folgado, 2011 (69) % Αιµοδότες, Υγιή άτοµα, Zanetti, 1994 (70) 2.6% 653 Υγιή άτοµα Stroffolini, 1996 (71) 12 ΙΤΑΛΙΑ 2.6% 0.4% 2.6% Υγιή άτοµα Έφηβοι 804 Αιµοδότες Gessoni, 1996 (72) Ripabelli, 1997 (73) Gessoni, 1998 (74) 2.9% Υγιή άτοµα DeDonno, 2003 (75) 2.9% Υγιή άτοµα Vulcano, 2007 (76) 4.3% 532 Αιµοδότες Masia,2009 (77) 21.3% 412 Μετανάστες από αναπτυσσόµενες χώρες που ζουν στην Ιταλία Scotto, 2012 (78) 6.4% 316 Αιµοδότες Psichogiou, 1996 (79) ΕΛΛΑ Α 0.23% 0.53% 4.85% 2636 Αιµοδότες Ηπείρου 380 Αιµοδότες Αγρινίου 350 Μετανάστες από την Αλβανία Dalekos, 1998 (80) 4,8% 351 Αιµοδότες Stefanidis, 2004 (81) Υπάρχουν 57 επιδηµιολογικές µελέτες από διάφορες χώρες τις Ευρώπης που έχουν δηµοσιευθεί τη χρονική περίοδο από το έτος 1992 έως το 2012 καιστοχεύουν στη διερεύνηση του επιπολασµού της Ηπατίτιδας Ε µέσω ανίχνευσης αντισωµάτων έναντι του ιού HEV στο γενικό πληθυσµό των χωρών αυτών. Σε αρκετές από τις ευρωπαϊκές χώρες έχουν πραγ- µατοποιηθεί περισσότερες από µια µελέτες, που απέδωσαν σηµαντικές πληροφορίες για τη διαχρονικότητα της νόσου. Οι µελετητές προχώρησαν σε αναζήτηση κυκλοφορούντων IgG αντισωµάτων έναντι του ιού HEV στον ορό, δεδοµένου ότι η ανεύρεση τους VOL. 58 ΙSSUE 1-2, January - June 2013

7 ΗΠΑΤΙΤΙ Α Ε: ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ υποδηλώνει µόλυνση σε παρελθόντα χρόνο, χωρίς αυτό να συνεπάγεται απαραίτητα νόσηση, δηλαδή κλινική έκφραση της λοίµωξης µε αντίστοιχη συµπτωµατολογία. Το δείγµα ελέγχου αφορά υγιή άτοµα χωρίς ηλικιακό περιορισµό, άνδρες και γυναίκες. Επίσης, υπάρχουν επιπλέον 35 βιβλιογραφικές αναφορές κρουσµάτων οξείας Ηπατίτιδας Ε (Πίνακας-5), µε την πρώτη δηµοσίευση το Αφορούν περιπτώσεις οξείας Ηπατίτιδας Ε, επιβεβαιωµένης µέσω της αναζήτησης στον ορό κυκλοφορούντων IgM αντισωµάτων, καθώς επίσης και ανίχνευση του ιού µέσω της τεχνικής PCR όπου αυτό ήταν δυνατό. Τα αναφερόµενα επιβεβαιωµένα κρούσµατα Ηπατίτιδας Ε αφορούν λοίµωξη από το γονότυπο 3 σε περιπτώσεις αυτόχθονης λοίµωξης, καθώς ο συγκεκρι- µένος γονότυπος θεωρείται ο κυρίαρχος στις χώρες της Ευρώπης, ενώ υπάρχουν και επιβεβαιωµένα κρούσµατα Ηπατίτιδας Ε όπου ο υπεύθυνος γονότυπος είναι ο 1, αλλά αφορούν άτοµα που έχουν ταξιδέψει σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής ή άτοµα καταγωγής από τις περιοχές αυτές. Έγινε προσπάθεια οµαδοποίησης των καταγραφών του επιπολασµού της Ηπατίτιδας Ε στον γενικό πληθυσµό σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης ανά τετραετία εµφάνισης, προσφέροντας σηµαντικά στοιχεία για τη διαχρονική εξέλιξη του όγκου των δηµοσιεύσεων αλλά και του αναφερόµενου επιπολασµού ( ιάγραµµα 1). Έτσι, την τετραετία υπάρχουν 5 µελέτες µε µέγιστο επιπολασµό 29% στην Πορτογαλία και ελάχιστο 0,6% στη Ρωσία, ενώ το ποσοστό για τις υπόλοιπες µελέτες κυµάνθηκε από 1,8% έως και 3,20%. Την τετραετία καταγράφονται 17 δηµοσιευµένες µελέτες, που αναδεικνύουν ανώτερο ποσοστό επιπολασµού στο γενικό πληθυσµό 8,8% στην Αγγλία, χαµηλότερο 0,4% στην Ολλανδία και διακύµανση στις λοιπές µελέτες µεταξύ 1,70% και 6,40%. Την τετραετία υπάρχουν στο σύνολο 4 επιδηµιολογικές µελέτες από τις οποίες το ανώτερο ποσοστό επιπολασµού της Ηπατίτιδας Ε στο γενικό πληθυσµό (24,70%), εµφανίζεται στην Μολδαβία, το χαµηλότερο (2,5%) στο Κόσσοβο, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά βρίσκονται µεταξύ του 2,80% και 9,70%. Την επόµενη τετραετία στις 7 δηµοσιευµένες επιδηµιολογικές µελέτες αναγνωρίζεται µέγιστο ποσοστό επιπολασµού στο γενικό πληθυσµό στο 18,2% στη Ρωσία, χαµηλότερο το 0,5% στην Ολλανδία και τιµές διακύµανσης των υπολοίπων ποσοστών µεταξύ 2,90% και 12,10%. Την περίοδο ο όγκος των µελετών εµφανίζεται ιδιαίτερα διευρυµένος, συνολικά καταγράφονται 11 µελέτες µε το µεγαλύτερο ποσοστό επιπολασµού να εµφανίζει η ανία στο 32,9%, χαµηλότερο η Ολλανδία µε 0% και διακύµανση των υπολοίπων ποσοστών µεταξύ 0,80% και 26,57%. Τέλος, τη διετία , στο σύνολο 13 επιδηµιολογικών µελετών, το µεγαλύτερο ποσοστό επιπολασµού Ηπατίτιδας Ε στο γενικό πληθυσµό εµφανίζεται στο 52,5% στη Γαλλία, το χαµηλότερο στο 2% στη Γερµανία, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά κυ- µαίνονται µεταξύ του 2,17% και 21,30%. Τα ανωτέρω αποτυπώνονται και στο διάγραµµα 2 όπου υπογραµµίζεται η τάση εµφάνισης αυξηµένων ποσοστών επιπολασµού της Ηπατίτιδας Ε στο γενικό πληθυσµό. Σε µια προσπάθεια παρακολούθησης της διαχρονικής εξέλιξης του επιπολασµού της HEV λοίµωξης στον γενικό πληθυσµό στην Ευρώπη, καταγράφηκαν τα δεδοµένα που υπάρχουν από χώρες που προσφέρουν διαχρονικά περισσότερες της µιας επιδηµιολογικές µελέτες (Πίνακας-6). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στη Γαλλία το 2011 υπάρχει µια µελέτη ανίχνευσης IgG αντισωµάτων έναντι του ιού της Ηπατίτιδας Ε σε δείγµα υγειών αιµοδοτών όπου το ποσοστό ανέρχεται στο 52,5%. Αυξηµένα ποσοστά επιπολασµού έχουν βρεθεί επίσης και στις εξής χώρες: 24,7% στη Μολδαβία το 2001, 18,2% στη Ρωσία το 2004, 32,9% και 20,6% στη ανία το 2008, στην Αυστρία 26,57% το 2007, 14% στο Βέλγιο το 2012, 16,8% την ίδια χρονιά στη Γερ- µανία και 18,8% στην Αγγλία. Επίσης, µεταξύ των αναφερόµενων µελετών, διακρίνουµε µελέτες από 5 ευρωπαϊκές χώρες όπου γίνεται σύγκριση της επίπτωσης στον υγιή πληθυσµό ατόµων που ζουν σε αστικό περιβάλλον και δεν έρχονται σε άµεση επαφή µε ζώα, σε σχέση µε υγιή άτοµα που ζουν σε αγροτικές περιοχές και έρχονται σε καθηµερινή επαφή µε οικόσιτα ζώα όπως χοίρους και πρόβατα ( ιάγραµµα 3). Συζήτηση Υπάρχει µια ολοένα αυξανόµενη ανησυχία στην Ευρώπη για την λοίµωξη από τον ιό HEV, κάτι που αντανακλάται στην αύξηση του όγκου των επιδηµιολογικών µελετών που δηµοσιεύονται τα τελευταία χρόνια. Τα ερωτήµατα που εύλογα προκύπτουν είναι: (i) Έχει αυξηθεί η επίπτωση της νόσου τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη; (ii) Έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας λόγω του αυξανόµενου αριθµού κρουσµάτων οξείας Ηπατίτιδας Ε στο γενικό πληθυσµό, αλλά και στις ευαίσθητες οµάδες χρόνιων ασθενών, όπου η νόσος διαδράµει µε βαρύτερη κλινική εικόνα; Ή µήπως (iii) έχει βελτιωθεί η ευαισθησία των παρεχόµενων διαγνωστικών εργαλείων για την Ηπατίτιδα Ε; Τα πρώτα χρόνια της εµφάνισης της Ηπατίτιδας Ε στην Ευρώπη υπήρχε συζήτηση για µια αναδυόµενη νόσο. Μήπως τελικά το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας ήταν εκείνο που γίνεται όλο και πιο έντονο για την άγνωστη µέχρι τη δεκαετία του 1990 νόσο; Η αύξηση του ενδιαφέροντος της επιστηµονικής κοι 13 ΤΟΜΟΣ 58 ΤΕΥΧΟΣ 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2013

8 Χ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ, Β. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ Αναφορές οξείας Ηπατίτιδας Ε στις χώρες της Ευρώπης Πίνακας 5 ΧΩΡΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ* ΕΙΓΜΑ (n) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΛΒΑΝΙΑ 2.4% % 109 Adhami, 2001 (29) Kondili, 2006 (30) ΙΡΛΑΝ ΙΑ 4% 100 ΤΣΕΧΙΑ 27.8% 269 ΡΩΣΙΑ 5.2% % εν αναφέρεται ΓΑΛΛΙΑ 2 cases % 431 Πρώτη αναφορά οξείας Ηπατίτιδας Ε από HEV, γονότυπο 4 7 περιστατικά συσχέτισης νευρολογικών διαταραχών µε λοίµωξη από HEV Lynch, 1995 (82) Pazdiora, 1996 (83) Balayan, 1994 (33) Fedorova, 1996 (34) Pham, 1994 (84) Mansuy, 2004 (85) Tesse, 2012 (23) Kamar, 2012 (86) ΟΛΛΑΝ ΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2.69% cases 187 Reports 3 cases 3.3% % % 694 Αναφορά οξείας ηπατίτιδας Ε µετά από µεταµόσχευση 186 κρούσµατα µεταξύ % κρούσµατα το 2003, 150 κρούσµατα το2004, 329 κρούσµατα το 2005 Αναφορά κρούσµατος οξείας ηπατίτιδας Ε και 34 κρουσµάτων Ηπατίτιδας Ε το 2001 Zaaijer, 1992 (44) Zaaijer, 1995 (45) Widdowson, 2003 (87) Waar, 2005 (46) Herremans, 2007 (36, 47) Borgen, 2008 (88) DeNiet, 2012 (89) Ijaz, 2005 (90) Dalton, 2007 (91) Lewis, 2008 (92) Teich, 2003 (93) κρούσµατα Ηπατίτιδας Ε το2003 ΑΥΣΤΡΙΑ 8.3% 180 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1.9% 264 ΕΛΒΕΤΙΑ 1/6 6 κρούσµατα κεραυνοβόλου ηπατίτιδας Hadem, 2005 (94) Hofmann, 1995 (95) Haagsman, 2007 (96) Lavanchy, 1994 (58) ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 18 κρούσµατα Ηπατίτιδας Ε Αναφορά κρούσµατος οξείας ηπατίτιδας Ε 6.5% % κρούσµατα % % 43 22% 540 Πρώτη αναφορά οξείας Ηπατίτιδας Ε από HEV, γονότυπο 4 Mateos, 2006 (97) Duque, 2012 (98) Zanetti, 1994 (70) Zanetti, 1999 (99) Cacopardo, 1997 (100) Romano, 2011 (101) Giyseppina La Rosa, 2012 (102) Garbuglia, 2012 (24) ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 6% 400 Terzic, 2009 (103) ΕΛΛΑ Α Αναφορά ταυτόχρονης λοίµωξης από τον ιό της Ηπατίτιδας Ε και S. typhi Αναφορά κρούσµατος οξείας Ηπατίτιδας Ε Καµάρια, 2009 (104) Χολόγκιτας, 2007 (105) *Όπου αναφέρεται ποσοστό επίπτωσης, αφορά το ποσοστό επιβεβαιωµένων κρουσµάτων Ηπατίτιδας Ε σε σχέση µε το συνολικό αριθµό κρουσµάτων Ηπατίτιδας από οποιονδήποτε ιό. VOL. 58 ΙSSUE 1-2, January - June 2013

9 ΗΠΑΤΙΤΙ Α Ε: ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Πίνακας 6 ιαχρονική εξέλιξη του επιπολασµού της Ηπατίτιδας Ε στην Ευρώπη ΧΩΡΑ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ (%) ΕΙΓΜΑ (n) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΓΓΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 4,85% 350 9,7% ,1% 190 0,6% 165 5,3% εν αναφέρεται 18,2% 341 3,2% ,6% ,5% % ,3% 222 8,8% ,8% 670 2,6% 653 4,3% 532 Dalekos, 1998 (28) Adhami, 2001 (29) Kondili, 2006 (30) Balayan, 1994 (33) Fedorova, 1996 (34) Abe, 2004 (36) Boutrouille, 2007 (37) Kaba,2010 (38) Mansuy, 2011 (21) Chwan-Heng Wang, 2009 (39) Krumbholz, 2012 (106) Bernal, 1996 (51) Harrison, 2012 (53) Stroffolini, 1996 (71) Masia, 2009 (77) 60,00% 50,00% 15 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Ει κό να 1. Οµαδοποιηµένα δεδοµένα επιπολασµού της Ηπατίτιδας Ε στις χώρες της Ευρώπης ανά τετραετία ΤΟΜΟΣ 58 ΤΕΥΧΟΣ 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2013

10 Χ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ, Β. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Ει κό να 2. ιασπορά επιπολασµού Ηπατίτιδας Ε στις χώρες της Ευρώπης ,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Άτοµα αγροτικών περιοχών που έρχονται σε επαφή µε χοίρους και χοιρινό κρέας Άτοµα αστικού περιβάλλοντος - Υγιείς αιµοδότες 10,0% 0,0% Γαλλία Γερµανία Αυστρία ανία Μολδαβία Ει κό να 3. Σύγκριση επιπολασµού Ηπατίτιδας Ε µεταξύ ατόµων που ζουν σε αγροτικές περιοχές και αστικό περιβάλλον. VOL. 58 ΙSSUE 1-2, January - June 2013

11 ΗΠΑΤΙΤΙ Α Ε: ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Ει κό να 5. ιασπορά αναφερόµενων κρουσµάτων Ηπατίτιδας Ε στην Ευρώπη. νότητας αναδεικνύεται από το γεγονός ότι µετά το 1992 (πρώτη µελέτη επίπτωσης στον γενικό πληθυσµό που διεξήχθη στην Ολλανδία) υπάρχει µια αυξανόµενη τάση εµφάνισης µελετών στην βιβλιογραφία µε τον µεγαλύτερο όγκο της να καταγράφεται την τετραετία και τη διετία Φαίνεται ότι υπάρχει µια αυξανόµενη τάση στα ποσοστά εµφάνισης κυκλοφορούντων IgG αντισωµάτων έναντι του ιού HEV στην Ευρώπη. Ενώ αρχικά υπήρχε η άποψη ότι ο ιός προκαλεί µεµονωµένα κρούσµατα αυτόχθονης λοίµωξης στην Ευρώπη, αρχίζει να τίθεται η ισχυρά η υποψία ότι ο ιός µπορεί να προκαλεί µικρές ενδηµίες και στις ανεπτυγµένες χώρες της ύσης. Αυτό φαίνεται και από την ανεύρεση κατά περιόδους αυξηµένων ποσοστών οροθετικότητας, όπως για παράδειγµα στη Γαλλία το 2011, µε το ποσοστό κυκλοφορούντων IgG αντισωµάτων έναντι του HEV να ανέρχεται στο 52,5%. 21 Οι µελετητές απέδωσαν το αυξηµένο ποσοστό στην κατανάλωση µολυσµένου ωµού κρέατος υπό τη µορφή χοιρινών λουκάνικων, αλλά και στην κατανάλωση κρέατος άγριων ζώων δεδοµένου ότι στους κυνηγούς το ποσοστό οροθετικότητας ανερχόταν στο 80%. υστυχώς, στις ανωτέρω επιδηµιολογικές µελέτες όπου έγινε αναζήτηση των κυκλοφορούντων IgG αντισωµάτων στον ορό ανθρώπων χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικοί κατά περίπτωση αντιγονικοί επίτοποι του ιού, κάτι που προσέδωσε µειωµένη ευαισθησία στις µεθόδους που κατά περίπτωση εφαρµόστηκαν και συνεπώς µειωµένη αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. εν υπάρχει µέχρι και σήµερα µέθοδος ανίχνευσης των αντισωµάτων έναντι του HEV εγκεκριµένη από τον Food and Drug Association-FDA, ώστε τα αποτελέσµατα των µελετών να είναι άµεσα συγκρίσιµα. Παράδειγµα αποτελεί η µελέτη που έγινε στην Τουλούζη της Γαλλίας που ενώ αρχικά το ποσοστό επιπολασµού που αποδόθηκε στον γενικό πληθυσµό ήταν 16%, σε µια δεύτερη εξέταση του ίδιου πληθυσµού χρησιµοποιώντας διαφορετικό αντιγονικό επίτοπο το ποσοστό ανήλθε στο 52,5%. Φαίνεται ότι τα πραγµατικά ποσοστά επιπολασµού της Ηπατίτιδας Ε στην Ευρώπη υποεκτιµώνται, γεγονός που πιθανότατα µπορεί να αποδοθεί στην έλλειψη ευαισθησίας των µεθόδων που κατά και καιρούς έχουν χρησιµοποιηθεί στις επιδηµιολογικές µελέτες. 22 Όσον αφορά τα επιβεβαιωµένα κρούσµατα Ηπατίτιδας Ε στην Ευρώπη, όπως φαίνεται στο διάγραµµα 4, το ποσοστό αναφερόµενων κρουσµάτων Ηπατίτιδας Ε σε σχέση µε το συνολικό αριθµό κρουσµάτων Ηπατίτιδας από οποιονδήποτε άλλο ηπατοτρόπο ιό παρουσιάζει µια αυξητική πορεία τα τελευταία χρόνια. Αυτό µπορεί εν µέρει να οφείλεται στην γενίκευση της χρήσης των διαγνωστικών µεθόδων ανίχνευσης του HEV στην Ευρώπη αλλά και στην 17 ΤΟΜΟΣ 58 ΤΕΥΧΟΣ 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2013

12 Χ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ, Β. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ 18 αναζήτηση της Ηπατίτιδας Ε στη διαφορική διάγνωση των ηπατοπαθειών στην καθηµερινή κλινική πράξη. Μπορεί όµως να αντανακλά τα αυξηµένα ποσοστά επιπολασµού του ιού στον γενικό πληθυσµό και την εµφάνιση υπερενδηµικής µορφής Ηπατίτιδας Ε και στην Ευρώπη. υστυχώς και στην περίπτωση των επιβεβαιωµένων κρουσµάτων Ηπατίτιδας Ε, όπου η επιβεβαίωση αυτών γίνεται µε µοριακές τεχνικές όπως η µέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης, υπάρχουν διαφορετικά µοντέλα της µεθόδου που εφαρµόζονται, µε αποτέλεσµα την µείωση της ακρίβειας των αποτελεσµάτων. Επίσης, δεν έχει θεσπισθεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας µια διεθνή σταθερά ώστε να τυποποιηθούν οι µέθοδοι ανίχνευσης του ιού. Ο υπεύθυνος γονότυπος για την πλειονότητα των κρουσµάτων Ηπατίτιδας Ε στον ευρωπαϊκό χώρο, φαίνεται ότι είναι ο γονότυπος 3 του ιού. Πρόσφατα έχουν αναφερθεί περιστατικά λοίµωξης και από το γονότυπο 4 σε Γαλλία 23 και Ιταλία 24, ενώ υπάρχουν µελέτες όπου ο υπεύθυνος γονότυπος είναι ο 1. Στις τελευταίες περιπτώσεις δεν πρόκειται για αυτόχθονη λοίµωξη, αλλά για άτοµα που έχουν πρόσφατα µεταναστεύσει από ενδηµικές χώρες της Ασίας και της Αφρικής, ή άτοµα που έχουν ταξιδέψει στις χώρες αυτές. Η οδός µετάδοσης σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο να διευκρινιστεί, ωστόσο φαίνεται ότι η µετάδοση του ιού στην Ευρώπη ακολουθεί την τροφογενή οδό µετά από βρώση ωµού κρέατος, µολυσµένου µε τον ιό. Μάλιστα υπάρχουν µελέτες που έχουν συνδέσει τον αυξηµένο κίνδυνο µετάδοσης του ιού HEV µε τη βρώση ωµού ή µετρίως ψηµένου χοιρινού κρέατος. 25 Αναφέρθηκε ότι ο ιός HEV αδρανοποιείται στους 56 ο C, αλλά υπάρχουν αναφορές ότι ακόµη και µετά από ψήσιµο του χοιρινού κρέατος για µια ώρα στη θερµοκρασία αυτή (συνήθης θερµοκρασία που µαγειρεύεται το κρέας στις περισσότερες χώρες τις Ευρώπης) δεν επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση του. 26 Ωστόσο, σε πολλές των περιπτώσεων το κρέας δεν µαγειρεύεται καν στην ανωτέρω θερµοκρασία, αλλά καταναλώνεται λιγότερο ψηµένο ή στη µορφή αλλαντικών. εν έχει ακόµη διευκρινιστεί εάν οι εφαρµοζό- µενες µέθοδοι παστοποίησης του ωµού κρέατος αδρανοποιούν τον ιό. Η πιθανότητα µετάδοσης του HEV από τους χοίρους στον άνθρωπο µέσω της κατανάλωσης ωµού ή µετρίως ψηµένου χοιρινού κρέατος, ενισχύεται και από το γεγονός ότι έχει βρεθεί πως τα ανθρώπινα και χοίρεια στελέχη παρουσιάζουν κατά 92% γενετική οµοιογένεια. Να σηµειωθεί εδώ ότι στους χοίρους, αλλά και στα υπόλοιπα ζώα ο HEV δεν προκαλεί νόσο. ε φαίνεται ότι ο αυξηµένος επιπολασµός και η εµφάνιση ολοένα και περισσότερων κρουσµάτων Ηπατίτιδας Ε στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια να µπορεί να συσχετιστεί µε τη µεγαλύτερη κατανάλωση χοιρινού κρέατος. Ίσως η αύξηση που καταγράφεται είναι επακόλουθο της πιο έντονης αναζήτησης του ιού στην κλινική πράξη, αλλά και της εφαρµογής πιο εξελιγµένων διαγνωστικών µεθόδων, που όµως όπως αναφέρθηκε, ακόµη στερούνται ευαισθησίας. Ίσως στο µέλλον βρεθούµε αντιµέτωποι µε µεγαλύτερα ποσοστά επιπολασµού του ιού και στις βιοµηχανοποιηµένες χώρες της Ευρώπης δεδοµένης της παράλληλης εξέλιξης των διαγνωστικών πρακτικών, αλλά και της ευαισθητοποίησης των κλινικών ιατρών. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν ευαισθητοποίησης και ενη- µέρωσης του γενικού πληθυσµού να καταναλώνει κρέας καλά ψηµένο, αλλά και να εφαρµόζει σωστές µεθόδους υγιεινής κατά την παρασκευή των γευµάτων. Επίσης, κρίνεται αναγκαίο να λαµβάνονται µέτρα προφύλαξης στις πληθυσµιακές οµάδες µε επαγγελ- µατική ενασχόληση µε το ωµό κρέας ζώων, όπως σφαγείς και άτοµα που απασχολούνται σε µονάδες επεξεργασίας ωµού κρέατος. Μια ακόµη πιθανή οδός µετάδοσης φαίνεται πως είναι µέσω της µετάγγισης µολυσµένων µε τον ιό παραγώγων αίµατος, δεδοµένης της πλειάδας των µελετών που έχουν αναδείξει αυξηµένα ποσοστά ανεύρεσης κυκλοφορούντων IgG αντισωµάτων έναντι του ιού της Ηπατίτιδας Ε σε υγιείς αιµοδότες. Αξιοσηµείωτο είναι ότι κάποιες από αυτές αναφέρουν ανεύρεση κυκλοφορούντων IgM αντισωµάτων αλλά και RNA του ιού. 27 Ωστόσο, µια τέτοια συσχέτιση δεν έχει αποδειχθεί ακόµη αν και τα µεταγγιζόµενα παράγωγα αίµατος δεν ελέγχονται στην καθηµερινή πρακτική για µόλυνση από τον HEV. Είναι αναγκαία όµως η λήψη µέτρων, καθώς οι κύριοι αποδέκτες της διακίνησης των µονάδων αίµατος και των παραγώγων του είναι οι ανοσοκατεσταλµένοι ασθενείς, στους οποίους η νόσος δύναται να διαδράµει µε εντονότερη κλινική εικόνα, συµπεριλαµβανοµένης και της κεραυνοβόλου µορφής ηπατίτιδας. Στις αρκετές µελέτες αναδεικνύεται µια ελαφρά υπεροχή του επιπολασµού της λοίµωξης στους άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες, ενώ δεν φαίνεται να προσβάλλεται συχνότερα κάποια συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα. Στην Ευρώπη η λοίµωξη αφορά άτοµα κάθε ηλικίας σε αντιδιαστολή µε τα κρούσµατα Ηπατίτιδας Ε που απαντώνται στην Ασία και την Αφρική που αφορούν νεαρούς ενήλικες 15 έως 45 ετών. Φαίνεται ότι τα άτοµα που ζουν σε αγροτικές περιοχές και έρχονται σε άµεση επαφή µε τα ζώα και το κρέας τους έχουν περισσότερες πιθανότητες µόλυνσης µε τον ιό. Ίσως είναι αναγκαία η µελλοντική χαρτογράφηση της λοίµωξης στις αγροτικές περιοχές ανά την επικράτεια όπου ο κίνδυνος για τη µετάδοση του ιού είναι µεγαλύτερος. Φαίνεται, ότι στις περιπτώσεις των αστικών κέντρων τα άτοµα έρχονται σε επαφή µε ωµό κρέας κατά τη παρασκευή του φαγητού ή τη βρώση ωµών ζωικών εδεσµάτων. Αντίθετα, στις περιπτώσεις VOL. 58 ΙSSUE 1-2, January - June 2013

13 ΗΠΑΤΙΤΙ Α Ε: ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ του πληθυσµού των αγροτικών περιοχών, η άµεση επαφή µε οικόσιτα ζώα, εν δυνάµει ξενιστές του ιού, και η βρώση µολυσµένου κρέατος αποτελούν πιθανές πηγές διασποράς της λοίµωξης. Εγείρονται όµως ισχυρές υποψίες µόλυνσης του ανθρώπου και από τον υδροφόρο ορίζοντα άµεσα ή κατά την επεξεργασία και βρώση λαχανικών. Τέλος, µια άλλη πιθανή οδός µετάδοσης συνιστά η βρώση ωµού κρέατος άγριων ζώων όπως το ελάφι. Εποµένως τα βήµατα που κρίνονται αναγκαία για το µέλλον είναι: α) η τυποποίηση και έγκριση συγκεκριµένης διαγνωστικής µεθόδου µε αυξηµένη ευαισθησία για την καταγραφή του αληθούς επιπολασµού της λοίµωξης στον γενικό πληθυσµό, αλλά και τη διαγνωστική προσέγγιση των οξέων κρουσµάτων, β) η προσπάθεια καταγραφής όλων των κρουσµάτων οξείας ηπατίτιδας Ε πανευρωπαϊκά και η χαρτογράφηση αυτών, γ) η θέσπιση κανόνων επιδηµιολογικής επιτήρησης σε ιατρικό και κτηνιατρικό επίπεδο, δ) η ευαισθητοποίηση των κλινικών ιατρών και η ένταξη της ηπατίτιδας Ε στη διαφορική διάγνωση των ιογενών ηπατιτίδων, ε) η ευαισθητοποίηση των κλινικών που έρχονται σε επαφή µε άτοµα ευαίσθητων πληθυσµιακών οµάδων για σωστή ενηµέρωση προφύλαξης έναντι µιας πιθανής λοίµωξης από τον HEV, στ) h ενη- µέρωση του κοινού, αλλά και των ατόµων µε επαγγελµατική ενασχόληση µε τα ζώα για τον HEV, τον τρόπο µετάδοσης αλλά και τα µέτρα προφύλαξης και ζ) ο έλεγχος των µεταγγιζόµενων µονάδων αίµατος ή των παραγώγων του, τουλάχιστον στις περιοχές που έχουν καταγραφεί ως ενδηµικές. Summa ry Hepatitis E: what s new on epidemiology, a review of bibliography C. Koutroumpi, 1 V. Sevastianos, 2 G. Vrioni, 1 A. Tsakris 1 1 Department of Microbiology, Evangelismos General Hospital of Athens 2 4th Medical Department, Evangelismos General Hospital of Athens 3 Department of Microbiology, Medical School, University of Athens 19 Hepatitis E is human-zoonoses caused by Hepatitis E Virus (HEV) and is transmitted through the faecal-oral route. The disease was previously thought to be endemic only in the developing countries of Asia and Africa. However, recent studies have shown that HEV is the causative agent of sporadic autochthonous hepatitis and endemics in the developed countries of Europe too, where high prevalence of Hepatitis E is recorded. The transmission routes are still not clearly understood, making every effort to estimate the risk of infection unsafe. Even though the epidemiological data on the longitudinal changes of the infection in Europe is inadequate at present, there is an increase burden of reports on both hepatitis E prevalence and cases of acute infection. The aim of the present systematic review on hepatitis E is the analysis of the existing data on the prevalence in the general population in Europe, including the subanalysis of the existing reports of acute Hepatitis E cases, as well as the exploration of the longitudinal changes of the disease and an effort in drawing conclusions on hepatitis E epidemiology in Europe. The existing bibliography follows a consistently increasing trend allowing a first impression on hepatitis E epidemiology in Europe. It seems that HEV is the causative agent of limited endemics. In general, Hepatitis E prevalence in Europe is low, but with an increasing trend mostly in the recent years. The latter, is also reflected by the increasing amount of reports of acute hepatitis E cases through Europe. There is therefore an urgent need of clinician s awareness and disease surveillance in the developed countries of Europe too. Key words Hepatitis E, HEV, Europe, epidemiology, zoonoses ΤΟΜΟΣ 58 ΤΕΥΧΟΣ 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2013

14 20 Χ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ, Β. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ Βιβλιογραφία 1. Balayan MS, Andjaparidze AG, Savinskaya SS, Ketiladze ES, Braginsky DM, Savinov AP, et al. Evidence for a virus in non-a, non- B hepatitis transmitted via the fecal-oral route. Intervirology. 1983;20: Reyes GR, Purdy MA, Kim JP, Luk KC, Young LM, Fry KE, et al. Isolation of a cdna from the virus responsible for enterically transmitted non-a, non-b hepatitis. Science. 1990;247: Emerson SU, Purcell RH. Hepatitis E virus. Reviews Med Virol, 2003;13: Bradley DW, Krawczynski K, Cook EH, Jr., McCaustland KA, Humphrey CD, Spelbring JE, et al. Enterically transmitted non- A, non-b hepatitis: serial passage of disease in cynomolgus macaques and tamarins and recovery of disease-associated 27- to 34-nm viruslike particles. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 1987;84: Meng XJ. Recent Advances in Hepatitis E Virus. J Viral Hepat. 2010;17: Nanda SK, Panda SK, Durgapal H, Jameel S. Detection of the negative strand of hepatitis E virus RNA in the livers of experimentally infected rhesus monkeys: evidence for viral replication. J Med Virol, 1994;42: Villalba MC, Guan M, Perez A, Corredor MB, Frometa SS, Moreno AG, et al. Seroprevalence of antibodies to hepatitis E virus in two large communities in Havana, Cuba. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 2010;104: Caron M, Enouf V, Than SC, Dellamonica L, Buisson Y, Nicand E. Identification of genotype 1 hepatitis E virus in samples from swine in Cambodia. J Clin Microbiol. 2006;44: Purcell RH, Emerson SU. Hepatitis E: an emerging awareness of an old disease. J Hepatol, 2008;48: Tsarev SA, Tsareva TS, Emerson SU, Kapikian AZ, Ticehurst J, London W, et al. ELISA for antibody to hepatitis E virus (HEV) based on complete open-reading frame-2 protein expressed in insect cells: identification of HEV infection in primates. J Infect Dis, 1993;168: Usmanov RK, Balaian MS, Dzhumalieva DI, Alymbaeva DB, Korolev MB, Karas FR, et al. [Experimental hepatitis E infection in piglets]. Voprosy virusologii, 1991;36: Balayan MS, Usmanov RK, Zamyatina NA, Djumalieva DI, Karas FR. Brief report: experimental hepatitis E infection in domestic pigs. J Med Virol, 1990;32: Usmanov RK, Balaian MS, Dvoinikova OV, Alymbaeva DB, Zamiatina NA, Kazachkov Iu A, et al. [An experimental infection in lambs by the hepatitis E virus]. Voprosy virusologii. 1994;39: Maneerat Y, Clayson ET, Myint KS, Young GD, Innis BL. Experimental infection of the laboratory rat with the hepatitis E virus. J Med Virol, 1996;48: Huang FF, Sun ZF, Emerson SU, Purcell RH, Shivaprasad HL, Pierson FW, et al. Determination and analysis of the complete genomic sequence of avian hepatitis E virus (avian HEV) and attempts to infect rhesus monkeys with avian HEV. J Gen Virol, 2004;85(Pt 6): Rein DB, Stevens GA, Theaker J, Wittenborn JS, Wiersma ST. The global burden of hepatitis E virus genotypes 1 and 2 in Hepatology (Baltimore, Md). 2012;55: Teshale EH, Hu DJ, Holmberg SD. The two faces of hepatitis E virus. Clin Infect Dis, 2010;51: Chandra V, Taneja S, Kalia M, Jameel S. Molecular biology and pathogenesis of hepatitis E virus. J Bioscience. 2008;33: %U Scobie L, Dalton HR. Hepatitis E: source and route of infection, clinical manifestations and new developments. J Viral Hepatitis. 2013;20: Acharya SK, Panda SK. Hepatitis E: water, water everywhere - now a global disease. J Hepatology. 2011;54: Mansuy JM, Bendall R, Legrand-Abravanel F, Sauné K, Miédouge M, Ellis V, et al. Hepatitis E virus antibodies in blood donors, France. Emerg Infect Dis Kamar N, Bendall R, Legrand-Abravanel F, Xia NS, Ijaz S, Izopet J, et al. Hepatitis E. Lancet. 2012;379: Tesse S, Lioure B, Fornecker L, Wendling MJ, Stoll-Keller F, Bigaillon C, et al. Circulation of genotype 4 hepatitis E virus in Europe: first autochthonous hepatitis E infection in France. J Clin Virol, 2012;54: Garbuglia AR, Scognamiglio P, Petrosillo N, Mastroianni CM, Sordillo P, Gentile D, et al. Hepatitis E virus genotype 4 outbreak, Italy, Emerg Infect Dis. 2013;19: Colson P, Borentain P, Queyriaux B, Kaba M, Moal V, Gallian P, et al. Pig liver sausage as a source of hepatitis E virus transmission to humans. J Infect Dis, 2010;202: Emerson SU, Arankalle VA, Purcell RH. Thermal stability of hepatitis E virus. J Infect Dis, 2005;192: Beale MA, Tettmar K, Szypulska R, Tedder RS, Ijaz S. Is there evidence of recent hepatitis E virus infection in English and North Welsh blood donors? Vox sanguinis. 2011;100: Dalekos GN, Zervou Ε, Germanos Ν, Galanakis Ε, Bourantas Κ, Siamopoulos ΚC, Tsianos EV. Antibodies to hepatitis E virus among several populations in Greece: increased prevalence in an hemodialysis unit. Transfusion. 1998;38: Adhami JE, Angoni R. [Hepatitis E virus infection in Albania]. Sante. 2001;11: Kondili LA, Chionne P, Porcaro A, Madonna E, Taffon S, Resuli B, et al. Seroprevalence of hepatitis E virus (HEV) antibody and the possible association with chronic liver disease: a case-control study in Albania. Epidemiology and Infection. 2006;134: Chironna M, Germinario C, Lopalco PL, Carrozzini F, Quarto M. Prevalence of hepatitis virus infections in Kosovar refugees. Intern J Infect Dis, 2001;5: Drobeniuc J, Favorov MO, Shapiro CN, Bell BP, Mast EE, Dadu A, et al. Hepatitis E Virus Antibody Prevalence among Persons Who Work with Swine. J Infect Dis, 2001;184: Balayan MS, Zamyatina NA, Mikhailov MI, Sychev AV, Usmanov RK, Dvoynikova OV, et al. Serological survey on hepatitis E virus infection in an endemic area: diagnosis potential of enzyme immunoassay for detection of IgG antibody. Clin Diagn Virol, 1994;2: Fedorova OE, Balaian MS, Mikhailov MI, Pavlova IP, Slasten OA, Patiutko Iu I, et al. [Hepatitis E in a nonendemic region: antibodies to hepatitis E virus in various groups of residents]. Voprosy virusologii. 1996;41: Balayan MS, Fedorova OE, Mikhailov MI, Rytick PG, Eremin VF, Danilova TI, et al. Antibody to hepatitis E virus in HIV-infected individuals and AIDS patients. J Viral Hepat. 1997;4: Abe K, Hayakawa E, Sminov AV, Rossina AL, Ding X, Huy TT, et al. Molecular epidemiology of hepatitis B, C, D and E viruses VOL. 58 ΙSSUE 1-2, January - June 2013

15 ΗΠΑΤΙΤΙ Α Ε: ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ among children in Moscow, Russia. J Clin Virol, 2004;30: Boutrouille A, Bakkali-Kassimi L, Cruciere C, Pavio N. Prevalence of anti-hepatitis E virus antibodies in French blood donors. J Clin Microbiol, 2007;45: Kaba M, Brouqui P, Richet H, Badiaga S, Gallian P, Raoult D, et al. Hepatitis E Virus Infection in Sheltered Homeless Persons, France. Emerg Infect Dis, 2010;16: Chwan-Heng Wang AW, Li-Ru Chen, Shu-Yuan Tschen. Hepatitis E Virus Antibodies and Antigens in Blood Donors, Germany. European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology Stockholm, Europe Koenecke C, Pischke S, Heim A, Raggub L, Bremer B, Raupach R, et al. Chronic hepatitis E in hematopoietic stem cell transplant patients in a low-endemic country? Transplant infectious disease: an official journal of the Transplantation Society. 2012;14: Vollmer T, Diekmann J, Johne R, Eberhardt M, Knabbe C, Dreier J. Novel approach for detection of hepatitis E virus infection in German blood donors. J Clin Microbiol, 2012;50: Faber MS, Wenzel JJ, Jilg W, Thamm M, Hohle M, Stark K. Hepatitis E virus seroprevalence among adults, Germany. Emerg Infect Dis, 2012;18: Pischke S, Horn-Wichmann R, Ernst D, Meyer BG, Raupach R, Ahrenstorf G, et al. Absence of chronic hepatitis E in a German cohort of common variable immunodeficiency patients. Infect Dis Reports. 2012; Zaaijer HL, Kok M, Lelie PN. [Seroprevalence of hepatitis E in The Netherlands]. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. 1992;136: Zaaijer HL, Mauser-Bunschoten EP, ten Veen JH, Kapprell HP, Kok M, van den Berg HM, et al. Hepatitis E virus antibodies among patients with hemophilia, blood donors, and hepatitis patients. J Med Virol, 1995;46: Waar K, Herremans MM, Vennema H, Koopmans MP, Benne CA. Hepatitis E is a cause of unexplained hepatitis in The Netherlands. J Clin Virol, 2005;33: Herremans M, Vennema H, Bakker J, van der Veer B, Duizer E, Benne CA, et al. Swine-like hepatitis E viruses are a cause of unexplained hepatitis in the Netherlands. J Viral Hepat. 2007;14: Sylvan SP, Jacobson SH, Christenson B. Prevalence of antibodies to hepatitis E virus among hemodialysis patients in Sweden. J Med Virol, 1998;54: Olsen B, Axelsson-Olsson D, Thelin A, Weiland O. Unexpected high prevalence of IgG-antibodies to hepatitis E virus in Swedish pig farmers and controls. Scand J Infect Dis, 2006;38: Langer BC, Frosner GG, von Brunn A. Epidemiological study of viral hepatitis types A, B, C, D and E among Inuits in West Greenland. J Viral Hepat. 1997;4: Bernal MC, Leyva A, Garcia F, Galan I, Piedrola G, Heyermann H, et al. Seroepidemiological study of hepatitis E virus in different population groups. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 1995;14: Keane F, Gompels M, Bendall R, Drayton R, Jennings L, Black J, et al. Hepatitis E virus coinfection in patients with HIV infection. HIV Medicine. 2012;13: Harrison A, Scobie L, Crossan C, Parry R, Johnston P, Stratton J, et al. Hepatitis E seroprevalence in recipients of renal transplants or haemodialysis in southwest England: A case-control study. J Med Virol, 2013;85: Christensen PB, Engle RE, Hjort C, Homburg KM, Vach W, Georgsen J, et al. Time Trend of the Prevalence of Hepatitis E Antibodies among Farmers and Blood Donors: A Potential Zoonosis in Denmark. Clin Infect Dis, 2008;47: Forgách P, Tamás Bakonyi AD, Norbert Nowotny. Prevalence of Hepatitis E Virus Antibodies in Occupational Groups With Different Exposure To Swine. 56. Reuter G, Fodor D, Forgach P, Katai A, Szucs G. [Molecular epidemiology of hepatitis E virus in Hungary: endemic, food-borne zoonosis]. Orvosi hetilap. 2009;150: Van Hoecke F, Van Maerken T, De Boulle M, Geerts A, Vlierberghe V, Colle I, et al. Hepatitis E seroprevalence in east and west Flanders, Belgium. Acta gastro-enterologica Belgica. 2012;75: Lavanchy D, Morel B, Frei PC. Seroprevalence of hepatitis E virus in Switzerland. Lancet. 1994;344: Kaufmann A, André C, Canellini G, Bürgisser P, Moradpour D, Darling KE, Cavassini M. Hepatitis E virus seroprevalence among blood donors in southwest Switzerland. PLoS One. 2011; Montes Martinez I, Agulla Budino A. [Prevalence of antibodies against hepatitis A, B, C and E viruses in the rural child population in Northern Extremadura]. Anales espanoles de pediatria. 1996;45: Mateos ML, Camarero C, Lasa E, Teruel JL, Mir N, Baquero F. Hepatitis E virus: relevance in blood donors and other risk groups. Vox Sanguinis, 1998;75: Perez-Gracia MT, Garcia-Valdivia MS, Galan F, Rodriguez-Iglesias MA. Detection of hepatitis E virus in patients sera in southern Spain. Acta Virologica, 2004;48: Buti M, Domínguez À, Plans P, Jardí R, Schaper M, Espuñes J, et al. Community-Based Seroepidemiological Survey of Hepatitis E Virus Infection in Catalonia, Spain. Clin Vaccine Immunol, 2006;13: Lopez-Izquierdo R, Udaondo MA, Zarzosa P, Garcia-Ramon E, Garcinuno S, Bratos MA, et al. [Seroprevalence of viral hepatitis in a representative general population of an urban public health area in Castilla y Leon (Spain)]. Enfermedades infecciosas y microbiologia clinica. 2007;25; Fogeda M, Avellón A, Echevarría JM. Prevalence of specific antibody to hepatitis E virus in the general population of the community of Madrid, Spain. J Med Virol, 2012;84: Marinho RT. A Hepatite E existe em Portugal? Claro que sim. Jornal Portugues de Gastrenterologia. 2009;16: Macedo G, Pinto T, Sarmento JA, Vale AM, Ribeiro T. [The first assessment of hepatitis E virus seroprevalence in northern Portugal]. Acta Medica Portuguesa. 1998;11: Queiros L, Condeco J, Tender A, Mateus M, Teixeira A, Pascoal H. [The seroprevalence for hepatitis E viral antibodies in the northern region of Portugal (among the donor population)]. Acta Medica Portuguesa. 1997;10: Folgado Alberto SP, Félix J, Figueiredo A, Silva L, Franco M, de Sousa G, Ramos de Deus J. Prevalência da hepatite E em população não endémica - estudo prospectivo/prevalence of hepatitis B on a non endemc population - prospective study. GE - Jornal Português de Gastrenterologia. 2011; Zanetti AR, Dawson GJ. Hepatitis type E in Italy: a seroepidemiological survey. Study Group of Hepatitis E. J Med Virol, 1994;42: Stroffolini T, Marzolini A, Palumbo F, Novaco F, Moiraghi A, Balocchini E, et al. Incidence of non-a, non-b and HCV positive hepatitis in healthcare workers in Italy. J Hosp Infect, 1996;33: Gessoni G, Manoni F. Hepatitis E virus infection in north-east 21 ΤΟΜΟΣ 58 ΤΕΥΧΟΣ 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2013

16 Χ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ, Β. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ 22 Italy: serological study in the open population and groups at risk. J Viral Hepat. 1996;3: Ripabelli G, Sammarco ML, Campo T, Montanaro C, D'Ascenzo E, Grasso GM. Prevalence of antibodies against enterically transmitted viral hepatitis (HAV and HEV) among adolescents in an inland territory of central Italy. European J Epidemiol, 1997;13: Gessoni G, Valverde S, Giacomini A, Antico F, Manoni F. In subjects with antibody to hepatitis C virus a high serum level of interleukin-2 soluble receptor suggests activity of liver disease. J Viral Hepat. 1998;5: De Donno A, Chironna M, Craca R, Paiano A, Zizza A, Guido M, et al. [Anti-HEV seroprevalence in the area of Lecce]. Annali di igiene : medicina preventiva e di comunita. 2003;15: Vulcano A, Angelucci M, Candelori E, Martini V, Patti AM, Mancini C, et al. HEV prevalence in the general population and among workers at zoonotic risk in Latium Region. Annali di igiene : medicina preventiva e di comunita. 2007;19: Masia G, Orrù G, Liciardi M, Desogus G, Coppola RC, Murru V, et al. Evidence of hepatitis E virus (HEV) infection in human and pigs in Sardinia, Italy. J Preventive Med Hygiene, 2009;50: Scotto G, Martinelli D, Giammario A, Prato R, Fazio V. Prevalence of Antibodies to Hepatitis E Virus in Immigrants: A Seroepidemiological Survey in the District of Foggia (Apulia-Southern Italy). J Med Virol, 2013;85: Psichogiou M, Vaindirli E, Tzala E, Voudiclari S, Boletis J, Vosnidis G, et al. Hepatitis E virus (HEV) infection in haemodialysis patients. The Multicentre Haemodialysis Cohort Study on Viral Hepatitis. Nephrology, dialysis, transplantation: official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association. 1996;11: Dalekos GN, Zervou E, Elisaf M, Germanos N, Galanakis E, Bourantas K, et al. Antibodies to hepatitis E virus among several populations in Greece: increased prevalence in an hemodialysis unit. Transfusion. 1998;38: Stefanidis I, Zervou EK, Rizos C, Syrganis C, Patsidis E, Kyriakopoulos G, et al. Hepatitis E virus antibodies in hemodialysis patients: an epidemiological survey in central Greece. Intern J Artificial Organs. 2004;27: Lynch M, O'Flynn N, Cryan B, Hampl H, Opstelten R. Hepatitis E in Ireland. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 1995;14: Pazdiora P, Nemecek V, Topolcan O. [Initial results of monitoring hepatitis E virus antibodies in selected population groups in the West Bohemia Region. Preliminary report]. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie : casopis Spolecnosti pro epidemiologii a mikrobiologii Ceske lekarske spolecnosti JE Purkyne. 1996;45: Pham BN, Guigonis V, Durand F, Bernuau J, Udin L, Bezeaud A. Anti-HEV antibodies in acute hepatitis in France. J Hepatol, 1994;20: Mansuy JM, Peron JM, Abravanel F, Poirson H, Dubois M, Miedouge M, et al. Hepatitis E in the south west of France in individuals who have never visited an endemic area. J med Virol, 2004;74: Kamar N, Bendall RP, Peron JM, Cintas P, Prudhomme L, Mansuy JM, et al. Hepatitis E virus and neurologic disorders. Emerg Infect Dis. 2011;17: Widdowson MA, Jaspers WJ, van der Poel WH, Verschoor F, de Roda Husman AM, Winter HL, et al. Cluster of cases of acute hepatitis associated with hepatitis E virus infection acquired in the Netherlands. Clin Infect Dis, 2003;36: Borgen K, Herremans T, Duizer E, Vennema H, Rutjes S, Bosman A, et al. Non-travel related Hepatitis E virus genotype 3 infections in the Netherlands; a case series BMC infectious diseases. 2008;8: de Niet A, Zaaijer HL, ten Berge I, Weegink CJ, Reesink HW, Beuers U. Chronic hepatitis E after solid organ transplantation. The Netherlands J Med, 2012;70: Ijaz S, Arnold E, Banks M, Bendall RP, Cramp ME, Cunningham R, et al. Non-travel-associated hepatitis E in England and Wales: demographic, clinical, and molecular epidemiological characteristics. J Infect Dis, 2005;192: Dalton HR, Thurairajah PH, Fellows HJ, Hussaini HS, Mitchell J, Bendall R, et al. Autochthonous hepatitis E in southwest England. J Viral Hepat. 2007;14: Lewis HC, Boisson S, Ijaz S, Hewitt K, Ngui SL, Boxall E, et al. Hepatitis E in England and Wales. Emerg Infect Dis. 2008;14: Teich N, Tannapfel A, Ammon A, Ruf BR, van der Poel WH, Mossner J, et al. [Sporadic acute hepatitis E in Germany: an underdiagnosed phenomenon?]. Zeitschrift fur Gastroenterologie. 2003;41: Hadem J, Wedemeyer H, Manns MP. [Hepatitis as a travel disease]. Der Internist. 2004;45: Hofmann H, Holzmann H. [Incidence of hepatitis E in Austria]. Wiener klinische Wochenschrift. 1995;107: Haagsman A, Reuter G, Duizer E, Nagy G, Herremans T, Koopmans M, et al. Seroepidemiology of hepatitis E virus in patients with non-a, non-b, non-c hepatitis in Hungary. J Med Virol, 2007;79: Mateos ML, Molina A, Ta TH, Moreira V, Milicua JM, Barcena R. [Acute hepatitis E in Madrid: description of 18 cases]. Gastroenterologia y hepatologia. 2006;29: Duque V, Ventura C, Seixas D, da Cunha S, Melico-Silvestre A. First report of acute autochthonous hepatitis E in Portugal. J Infect Dev Ctries. 2012;6: Zanetti AR, Schlauder GG, Romano L, Tanzi E, Fabris P, Dawson GJ, et al. Identification of a novel variant of hepatitis E virus in Italy. J Med Virol, 1999;57: Cacopardo B, Russo R, Preiser W, Benanti F, Brancati G, Nunnari A. Acute hepatitis E in Catania (eastern Sicily) The role of hepatitis E virus. Infection. 1997;25: Romano L, Paladini S, Tagliacarne C, Canuti M, Bianchi S, Zanetti AR. Hepatitis E in Italy: a long-term prospective study. J Hepatol, 2011;54: La Rosa G, Muscillo M, Vennarucci VS, Garbuglia AR, La Scala P, Capobianchi MR. Hepatitis E virus in Italy: molecular analysis of travel-related and autochthonous cases. J General Virol, 2011;92(Pt 7): Terzic D, Dupanovic B, Mugosa B, Draskovic N, Svirtlih N. Acute hepatitis E in Montenegro: epidemiology, clinical and laboratory features. Ann Hepatol, 2009;8: Καµάρια Η, Κολοκοτρώνη, Κανσουζίδου Α. Ταυτόχρονη λοί- µωξη από ιό ηπατίτιδας Ε και Salmonella typhi. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής. 2009; Χολόγκιτας Ε, Σάββας Σ, Μάνεσης Ε, Κοσκίνας Ι. Οξεία Ηπατίτιδα από τον ιό της Ηπατίτιδας Ε. Ιατρική. 2007;91: Krumbholz A, Mohn U, Lange J, Motz M, Wenzel JJ, Jilg W, et al. Prevalence of hepatitis E virus-specific antibodies in human with occupational exposure to pigs. Med Microbiol Immunol, 2012;201: VOL. 58 ΙSSUE 1-2, January - June 2013

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HELLENIC MICROBIOLOGY SOCIETY

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HELLENIC MICROBIOLOGY SOCIETY ΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑCTA MICROBIOLOGICA HELLENICA - Tόµος 58 Τεύχος 1-2 Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Τόµος 58 Τεύχος 1-2 January - June 2013 Volume 58 Issue

Διαβάστε περισσότερα

Ηπατίτιδα Ε Μια αναδυόμενη λοίμωξη στην Ευρώπη

Ηπατίτιδα Ε Μια αναδυόμενη λοίμωξη στην Ευρώπη Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Ηπατίτιδα Ε Μια αναδυόμενη λοίμωξη στην Ευρώπη Η ηπατίτιδα Ε είναι μια ζωοανθρωπονόσος που

Διαβάστε περισσότερα

Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review

Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review Μπέλλου Μαρία, Βανταράκης Γεώργιος, Κόκκινος Πέτρος, Βανταράκης Απόστολος 1 Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, Εργαστήριο Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004-2016 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια Σημεία Η δηλούμενη επίπτωση της ηπατίτιδας Α είναι σχετικά σταθερή τα τελευταία χρόνια στον

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004-2015 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια Σημεία Η δηλούμενη επίπτωση της ηπατίτιδας Α είναι σχετικά σταθερή τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται η µετάδοση στους ανθρώπους; Η µετάδοση της γρίπης των χοίρων στους ανθρώπους γίνεται συνήθως από τους µολυσµένους χοίρους, ωστόσο, σε µερι

Πώς γίνεται η µετάδοση στους ανθρώπους; Η µετάδοση της γρίπης των χοίρων στους ανθρώπους γίνεται συνήθως από τους µολυσµένους χοίρους, ωστόσο, σε µερι Ενηµέρωση και κατευθυντήριες οδηγίες της ΠΟΥ (Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας) για την γρίπη των χοίρων Τι είναι η γρίπη των χοίρων; Η γρίπη των χοίρων είναι µια ιδιαίτερα µεταδοτική οξεία αναπνευστική νόσος

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004-2013 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια Σημεία Το 2013 σημειώθηκαν 3 επιδημίες ηπατίτιδας Α σε πληθυσμούς αθίγγανων. Η δηλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Σημαντικά Σημεία ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Η δηλούμενη επίπτωση της ελονοσίας στην Ελλάδα παρουσιάζει αυξητική τάση. Για την πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο και Εμβολιασμοί. Καθ. Αθανάσιος Τσακρής

Εργαστήριο και Εμβολιασμοί. Καθ. Αθανάσιος Τσακρής Εργαστήριο και Εμβολιασμοί Καθ. Αθανάσιος Τσακρής Σημαντικός ο Ρόλος του Εργαστηρίου στη Δημόσια Υγεία,για Νοσήματα που Προλαμβάνονται με τον Εμβολιασμό Στη Διάγνωση και έγκαιρη αντιμετώπιση: Μοριακή ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004-2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ-ΣΙΓΚΕΛΛΩΝ Κύρια σημεία - Η δηλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΨΟΥΡΗ 4 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ. 2410 627142 FAX 2410 627143 E-MAIL:GEOTEE_L@OTENET.GR Λάρισα 30-04-2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ Παγκόσμια ανησυχία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Σημαντικά σημεία ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2016 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Η παρωτίτιδα είναι μία νόσος που προλαμβάνεται με εμβολιασμό που η συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟ/ΠΑΡΑΤΥΦΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2011 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια σημεία Η δηλούμενη επίπτωση του τυφοειδούς πυρετού και του παράτυφου παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Κύρια σημεία Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004-2011 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) - Η δηλούμενη επίπτωση της σιγκέλλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004-2013 * ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Κύρια σημεία - Η δηλούμενη επίπτωση της σιγκέλλωσης στην Ελλάδα παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ηπατίτιδα C και HIV λοίμωξη: Επιδημιολογία

Ηπατίτιδα C και HIV λοίμωξη: Επιδημιολογία Ηπατίτιδα C και HIV λοίμωξη: Επιδημιολογία Γιώτα Τουλούμη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών gtouloum@med.uoa.gr Επιπολασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1. Επιπολασμός HIV λοίμωξης ανά έτος σε άτομα ηλικίας > 15 ετών.

Σχήμα 1. Επιπολασμός HIV λοίμωξης ανά έτος σε άτομα ηλικίας > 15 ετών. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ESTIMATION AND PROJECTION PACKAGE (EPP) ΚΑΙ SPECTRUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στην Ελλάδα, η επιτήρηση της HIV/AIDS λοίμωξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση: καινούργιος ευρωπαϊκός ορισμός κρούσματος για ηπατίτιδα Β

Πρόταση: καινούργιος ευρωπαϊκός ορισμός κρούσματος για ηπατίτιδα Β ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αλλαγή του ορισμού κρούσματος της Ηπατίτιδας Β και C Δήλωση των περιστατικών χρόνιας ηπατίτιδας Το ECDC προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

Α. Βανταράκης Πρόεδρος Εταιρείας Μελέτης Μικροβιολογικής Ποιότητας Υδάτων (www.watermicro.gr) Επικ. Καθηγητής Υγιεινής Μον.

Α. Βανταράκης Πρόεδρος Εταιρείας Μελέτης Μικροβιολογικής Ποιότητας Υδάτων (www.watermicro.gr) Επικ. Καθηγητής Υγιεινής Μον. ΙΟΙ KAIΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Α. Βανταράκης Πρόεδρος Εταιρείας Μελέτης Μικροβιολογικής Ποιότητας Υδάτων (www.watermicro.gr) Επικ. Καθηγητής Υγιεινής Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Κύρια σημεία Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004-2012 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) - Η δηλούμενη επίπτωση της σιγκέλλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά της Υγείας

Τα Οικονομικά της Υγείας ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τα Οικονομικά της Υγείας (Κωδ. Μαθήματος 510076) Παναγιώτης Μανωλιτζάς, PhD Σχολή Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση κινδύνου για αναδυόμενα παθογόνα: το παράδειγμα της ελονοσίας

Εκτίμηση κινδύνου για αναδυόμενα παθογόνα: το παράδειγμα της ελονοσίας Εκτίμηση κινδύνου για αναδυόμενα παθογόνα: το παράδειγμα της ελονοσίας 10o Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας Αθήνα, 7-8/4/2017 Τ. Παναγιωτόπουλος Καθηγητής Τομέας υγείας του παιδιού Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟ/ΠΑΡΑΤΥΦΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Κύρια σημεία 2004-2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ-ΣΙΓΚΕΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟ/ΠΑΡΑΤΥΦΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια σημεία Η δηλούμενη επίπτωση του τυφοειδούς πυρετού και του παράτυφου παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

- Η επαφή με αγροτικά ζώα (65%) και η κατανάλωση μη σωστά παρασκευασμένων

- Η επαφή με αγροτικά ζώα (65%) και η κατανάλωση μη σωστά παρασκευασμένων Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Περίληψη Η δηλούμενη επίπτωση της βρουκέλλωσης στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙ ΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΠΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ.: 7321) ΤΟΥΜΠΟΥΛΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Α.Μ.:7503) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΠΑΤΙΤΙ Α Ηπατίτιδα σηµαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης

Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια σημεία Η δηλούμενη επίπτωση της λεϊσμανίασης στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2010 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια Σημεία Η δηλούμενη επίπτωση της ηπατίτιδας Α είναι σχετικά σταθερή και τείνει μειούμενη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS)

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 εμφανίστηκε μία από τις σοβαρότερες ασθένειες ανεπάρκειας του ανοσοβιολογικού συστήματος Ανοσοβιολογική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαία Έκθεση Επιδηµιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 9 Σεπτεµβρίου 2009

Εβδοµαδιαία Έκθεση Επιδηµιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 9 Σεπτεµβρίου 2009 Εβδοµαδιαία Έκθεση Επιδηµιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 9 Σεπτεµβρίου 2009 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδοµαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδηµιολογικών δεδοµένων της χώρας µας για τη γρίπη. Στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΓΡΙΠΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ" ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΤΗΝΑ

Η ΓΡΙΠΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΤΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Καθηγητής Β. Ι. Κοντός Λ.Αλεξάνδρας 196, Αθήνα, Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210 6445049

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ. Ιανουάριος 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ. Ιανουάριος 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ιανουάριος 2006 Τι είναι η γρίπη των πτηνών; Η γρίπη των πτηνών είναι µία µολυσµατική νόσος που προσβάλει τα

Διαβάστε περισσότερα

- Ποιά εικόνα παρουσιάζει η νόσος;

- Ποιά εικόνα παρουσιάζει η νόσος; Ηπατίτιδα είναι μία νόσος που χαρακτηρίζεται από βλάβη ενός ζωτικού οργάνου που είναι το ήπαρ, η σοβαρότητα της οποίας εξαρτάται από την αιτία που την προκαλεί, από την γενική κατάσταση του ατόμου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΡΑ... Three postpartum antiretroviral regimens to prevent intrapartum HIV Nielsen-Saines K, Watts DH, Veloso VG, et al.

ΣΗΜΕΡΑ... Three postpartum antiretroviral regimens to prevent intrapartum HIV Nielsen-Saines K, Watts DH, Veloso VG, et al. ΣΗΜΕΡΑ... Three postpartum antiretroviral regimens to prevent intrapartum HIV Nielsen-Saines K, Watts DH, Veloso VG, et al. ZDV 4.8% ZDV NEVIRAPINE 2.2% ZDV NELFINAVIRE LAMIVUDINE 2.4 % N Engl J Med. June

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα C. Συχνές Ερωτήσεις

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα C. Συχνές Ερωτήσεις Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα C Συχνές Ερωτήσεις Tι είναι ηπατίτιδα; Το ήπαρ (συκώτι) είναι ένα ζωτικό όργανο που βρίσκεται στο δεξιό άνω τμήμα της κοιλιακής χώρας. Έχει πολλές λειτουργίες και διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός ιστολογικής εξέλιξης χρόνιας ηπατίτιδας C και ευαίσθητεςυποοµάδες ασθενών

Ρυθµός ιστολογικής εξέλιξης χρόνιας ηπατίτιδας C και ευαίσθητεςυποοµάδες ασθενών Ρυθµός ιστολογικής εξέλιξης χρόνιας ηπατίτιδας C και ευαίσθητεςυποοµάδες ασθενών Βάνα Σύψα Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδηµιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004 2013 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια Σημεία Η δηλούμενη επίπτωση της λιστερίωσης στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Το διάστημα 2004-2013:

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά νέας γρίπης Α(Η1Ν1)ν και αναμενόμενο φορτίο νοσηρότητας

Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά νέας γρίπης Α(Η1Ν1)ν και αναμενόμενο φορτίο νοσηρότητας Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά νέας γρίπης Α(Η1Ν1)ν και αναμενόμενο φορτίο νοσηρότητας ΕΣΔΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ Συνέδριο «Πανδημία νέας γρίπης Α(Η1Ν1) και πολιτικές προάσπισης της δημόσιας υγείας» Αθήνα, 7-8 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 23 Φεβρουαρίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 23 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 23 Φεβρουαρίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No 2008 245 2 1) 1) 2) 3) 4) 1) 1) 1) 1) 1), 2) 1) 2) 3) / 4) 20 3 24 20 8 18 2001 2 2 2004 2 59.0 2002 1 2004 12 3 2 22.1 1 14.0 (CNS), Bacillus c 2 p 0.01 2 1 31.3 41.9 21.4 1 2 80 CNS 2 1 74.3 2 Key words:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΡΡΟΕΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΟΥΣ/ΥΔΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2010, ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Κύρια σημεία Η συχνότητα των συρροών κρουσμάτων τροφιμογενούς/υδατογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟ/ΠΑΡΑΤΥΦΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2010 Περίληψη (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Η δηλούμενη επίπτωση του τυφοειδούς πυρετού και του παράτυφου παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΑΤΙΤΙ Α C. Ερωτήσεις-Απαντήσεις (μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις, οι σωστές απαντήσεις είναι με bold)

ΗΠΑΤΙΤΙ Α C. Ερωτήσεις-Απαντήσεις (μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις, οι σωστές απαντήσεις είναι με bold) ΗΠΑΤΙΤΙ Α C Ερωτήσεις-Απαντήσεις (μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις, οι σωστές απαντήσεις είναι με bold) 1) Τι είναι λάθος σχετικά με την επιδημιολογία της HCV λοίμωξης: Α. Η μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ 2010-2011 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Κατά την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 13 Ιανουαρίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 13 Ιανουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 13 Ιανουαρίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗ (ΜΗ ΤΥΦΟ-ΠΑΡΑΤΥΦΙΚΗ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004-2016 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ-ΣΙΓΚΕΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π.

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Εργασία: Γιάννης Π. Εισαγωγή Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία ηπατίτιδων B και C στην Ελλάδα

Επιδημιολογία ηπατίτιδων B και C στην Ελλάδα Επιδημιολογία ηπατίτιδων B και C στην Ελλάδα Άγγελος Χατζάκης Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ ahatzak@med.uoa.gr Μαρία Καντζανού Βιοπαθολόγος Λέκτορας Επιδημιολογίας και Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία Μάρκα Ανδριανή Ιατρός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 05 Ιανουαρίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 05 Ιανουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 05 Ιανουαρίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Hepatitis B virus infection and waste collection: prevalence, risk factors, and infection pathway. Rachiotis G, Papagiannis D, Markas D, Thanasias E, Dounias G, Hadjichristodoulou C. Source Medical Faculty,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΦΡΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΦΡΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Παχυσαρκία και νεφρική νόσος ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΦΡΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Κριτήρια* Η διαπίστωση για 3 μήνες: Νεφρικής βλάβης GFR < 60 ml/min/1.73m2 με ή χωρίς νεφρική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 52/2012 (24-30 Δεκεμβρίου 2013)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 52/2012 (24-30 Δεκεμβρίου 2013) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 52/2012 (24-30 Δεκεμβρίου 2013) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2012-2013 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΡΡΟΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΟΥΣ/ΥΔΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, 2004-2013 Κύρια σημεία Η συχνότητα των συρροών κρουσμάτων τροφιμογενούς/υδατογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Dr. Γιώργος ΜΙΧΑΗΛ BSCCP/RCOG DT Diploma in Colposcopy Ο Ο τραχηλικός καρκίνος αποτελεί μια πολύ σπάνια συνέπεια μιας ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010)

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Καραγιάννη Δ. 1, Μπάμπα Α. 2, Σουμανίδησ τ. 2, Ρίζοσ Π 2., Μπαλτζήσ Δ. 3, κούτασ Δ., ΚοτςαμίδηΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση μιας υδατογενούς ή τροφικής επιδημικής έκρηξης

Διερεύνηση μιας υδατογενούς ή τροφικής επιδημικής έκρηξης Watermicro Πρόγραμμα Κατάρτισης Εξ αποστάσεως (Distance learning course) Διερεύνηση μιας υδατογενούς ή τροφικής επιδημικής έκρηξης Τάνια Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Καθηγήτρια, ΑΠΘ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 21 Οκτωβρίου 2009

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 21 Οκτωβρίου 2009 Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 21 Οκτωβρίου 29 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας για τη γρίπη. Κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά της Υγείας

Τα Οικονομικά της Υγείας ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τα Οικονομικά της Υγείας (Κωδ. Μαθήματος 510076) Παναγιώτης Μανωλιτζάς, PhD Σχολή Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 16 Φεβρουαρίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 16 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 16 Φεβρουαρίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαία Έκθεση Επιδηµιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδοµάδα 52/2010 (27 εκεµβρίου Ιανουαρίου 2011)

Εβδοµαδιαία Έκθεση Επιδηµιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδοµάδα 52/2010 (27 εκεµβρίου Ιανουαρίου 2011) Εβδοµαδιαία Έκθεση Επιδηµιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδοµάδα 52/2010 (27 εκεµβρίου 2010-2 Ιανουαρίου 2011) Κλινικό σκέλος επιδηµιολογικής επιτήρησης της γρίπης Κατά την εβδοµάδα 52/2010 (27 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παθοφυσιολογία ΙΙ Γαστρεντερολογία Υπεύθυνος μαθήματος: Καθηγητής Αλέξανδρος Α. Δρόσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη. Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014

HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη. Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014 HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014 Περιεχόµενα Επιδηµιολογία HIV λοίµωξης (2014) ΟιόςHIV ιάγνωση κλινική εικόνα Θεραπεία Κάθετη µετάδοση: απο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΪΟΣ 2007 Τι είναι η Λιστερίωση; Η Λιστερίωση είναι µια σοβαρή λοίµωξη (ζωονόσος), η οποία προκαλείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαστρογιάννη Μαρία Διπλωματική Εργασία υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΧΟΛΕΡΑ (ICD-10 Α00): ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ 1. Λοιμογόνος παράγοντας H χολέρα είναι μια οξεία διαρροϊκή νόσος που οφείλεται στην προσβολή του εντέρου από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗ (ΜΗ ΤΥΦΟ-ΠΑΡΑΤΥΦΙΚΗ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004-2013 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια σημεία Η δηλούμενη επίπτωση της σαλμονέλλωσης στην Ελλάδα έχει μειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Επιδημία λοίμωξης από κολοβακτηρίδιο που παράγει Shigaτοξίνη (STEC), Γερμανία, Μάϊος 2011 1. Εισαγωγή Ο όρος «κολοβακτηρίδια που παράγουν Shiga-τοξίνη (STEC)», χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β

Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Είστε σίγουροι πως έχετε πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να προσατευτείτε από την ηπατίτιδα Β; ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ! ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙΤΕ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ! ΕΜΒΟΛΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 03/2011 (17-23 Ιανουαρίου 2011)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 03/2011 (17-23 Ιανουαρίου 2011) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 03/2011 (17-23 Ιανουαρίου 2011) Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 30 Δεκεμβρίου 2011

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 30 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 30 Δεκεμβρίου 2011 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών

Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών Μελέτες ασθενών-μαρτύρων (case-control studies) Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών ΕΣΔΥ ΚΕΕΛΠΝΟ, 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤA HIV ΟΡΟΘΕΤΙΚA ATOMA Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογικά στοιχεία χρόνιας ηπατίτιδας Β και C. Πολυξένη Ι. Αγοραστού

Επιδημιολογικά στοιχεία χρόνιας ηπατίτιδας Β και C. Πολυξένη Ι. Αγοραστού Επιδημιολογικά στοιχεία χρόνιας ηπατίτιδας Β και C Πολυξένη Ι. Αγοραστού Επιδημιολογικά στοιχεία χρόνιας ηπατίτιδας Β HBV: παγκόσμια διάσταση 2 δισ. δείκτες παρελθούσας-παρούσας HBV λοίμωξης ~ 350 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ηπατίτιδα Α; Η ηπατίτιδα Α είναι μια νόσος του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 16/09/2011)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 16/09/2011) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σελ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 16/09/2011) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007 2009

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007 2009 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007 2009 1 Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», 2 Ά Χειρουργική Κλινική, Γ. Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010)

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010) Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα