ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/ /11

2 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Προϊστάµενος του Ε.ΣΥ.. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Ο Προϊστάµενος του Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/ /11

3 Άρθρο 1 Ορισµοί Αξιολογητής είναι φυσικό πρόσωπο, ειδικών προσόντων, στο οποίο ανατίθεται από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης AE (Ε.ΣY..) η αξιολόγηση της συµµόρφωσης, προς τους κανονισµούς και τα κριτήρια διαπίστευσης, των υποψήφιων για διαπίστευση φορέων. Εµπειρογνώµονας είναι φυσικό πρόσωπο µε ειδικές γνώσεις το οποίο υποβοηθάει τον αξιολογητή κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης. Άρθρο 2 Αρµοδιότητες και Καθήκοντα Αξιολογητών / Εµπειρογνωµόνων 2.1 Ο Αξιολογητής / Εµπειρογνώµονας οφείλει να είναι πλήρως ενήµερος των επιστηµονικών και επαγγελµατικών προσόντων που ανάλογα απαιτούνται για Επικεφαλής Αξιολογητές / Αξιολογητές για κάθε περίπτωση ανατιθέµενης αξιολόγησης. 2.2 Ο Αξιολογητής / Εµπειρογνώµονας εγγυάται στο Ε.ΣΥ.. ότι κατέχει αυτά τα προσόντα, και ότι είναι ικανός να εκτελέσει όλα του τα καθήκοντα που προβλέπονται στη σχετική σύµβαση ανάθεσης της αξιολόγησης, υπόδειγµα της οποίας περιγράφεται στο Έγγραφο ΕΣY ΣΥΜΒΑΣΗ. 2.3 Ο Αξιολογητής / Εµπειρογνώµονας οφείλει να απαντά πλήρως σε όλες τις ερωτήσεις που του υποβάλλονται από τα όργανα του Ε.ΣY.. και να αποκαλύπτει πλήρως όλα τα θέµατα που του είναι γνωστά και τα οποία, µπορεί να επηρεάσουν τα όργανα του Ε.ΣY.. να αποφασίσουν να αναθέσουν συγκεκριµένη αξιολόγηση. 2.4 Ο Αξιολογητής / Εµπειρογνώµονας οφείλει να αποκαλύπτει στα όργανα του Ε.ΣY.. τυχόν σχέση µε επιχειρήσεις ή συµφέροντα, άµεσα ή έµµεσα µε οποιαδήποτε ιδιότητα, που έχει αυτός ή συγγενικό πρόσωπο πρώτου βαθµού, µε τον υπό αξιολόγηση φορέα, τα οποία µπορεί να επηρεάζουν την ανεξαρτησία και την αντικειµενικότητα της αξιολόγησης, που εκτελείται µε βάση τον παρόντα Κανονισµό, 2.5 Ο Αξιολογητής δεν επιτρέπεται να δραστηριοποιείται επαγγελµατικά, αµέσως ή εµµέσως, ως σύµβουλος εργαστηρίων ή φορέων πιστοποίησης και ελέγχου, για την απόκτηση πιστοποιητικού διαπίστευσης από το Ε.ΣΥ Ο Αξιολογητής αποδέχεται και υπογράφει τη ήλωση Ανεξαρτησίας και Εµπιστευτικότητας, υπόδειγµα της οποίας περιγράφεται στο Έγγραφο ΕΣY ΗΛΩΣΗ. ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/ /11

4 2.7 Ο Αξιολογητής / Εµπειρογνώµονας εκτελεί το έργο και παρέχει τις υπηρεσίες του όπως προβλέπονται στη σύµβαση και µέσα στην προβλεπόµενη από τη σύµβαση προθεσµία και ευθύνεται για κάθε λάθος, παράλειψη ή ανεπάρκεια στις υπηρεσίες του. Στην περίπτωση λάθους, παράλειψης ή ανεπάρκειας του Αξιολογητή/ Εµπειρογνώµονα το Ε.ΣΥ.. πρέπει να λάβει τα προσήκοντα µέτρα εντός 15 ηµερών από την παραλαβή γραπτής σχετικής ειδοποίησης και µε δική του δαπάνη. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, το Ε.ΣY.. δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζηµίωσης του Αξιολογητή/ Εµπειρογνώµονα λόγω χρησιµοποίησης τρίτου προσώπου, σε αντικατάσταση του ορισθέντα αξιιολογητή/ εµπειρογνώµονα. 2.8 Οι Εµπειρογνώµονες οι οποίοι ορίζονται στις οµάδες αξιολόγησης πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη τεχνική επάρκεια σε όλους τους κωδικούς του πεδίου αξιολόγησης για τους οποίους έχουν ορισθεί. Α) Εργαστήρια Ο Εµπειρογνώµονας εξετάζει τις δοκιµές/ διακριβώσεις που έχει αναλάβει, συµµετέχοντας στις εξής διαδικασίες: 1. αποδοχή του χρονοδιαγράµµατος και του προγράµµατος αξιολόγησης µε έγγραφο προς τον Επικεφαλής Αξιολογητή, σε ότι τον αφορά. 2. συµµετοχή στην αρχική συνάντηση της αξιολόγησης (κατά την ηµέρα φυσικής παρουσίας του). 3. αξιολόγηση του υπολογισµού των αποτελεσµάτων µε παράλληλο έλεγχο δειγµατοληπτικά εκθέσεων/ πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί. 4. συµµετοχή στην αξιολόγηση της διακρίβωσης του εξοπλισµού του εργαστηρίου. 5. συµπλήρωση και υπογραφή των σχετικών εντύπων µε τα ευρήµατα. Η αντίστοιχη παράγραφος του Προτύπου καθώς και ο Τύπος της Μ.Σ. θα συµπληρώνονται από τον Επικεφαλής Αξιολογητή. 6. συµµετοχή στην τελική συνάντηση της αξιολόγησης και τη διαδικασία πρότασης διορθωτικών ενεργειών από το εργαστήριο κατά την ηµέρα φυσικής παρουσίας. 7. έλεγχο του φακέλου των διορθωτικών ενεργειών που έχει ο ίδιος εντοπίσει και έγγραφα σχόλια στον επικεφαλής αξιολογητή πριν ο φάκελος προωθηθεί στον αρµόδιο Εισηγητή ιαπίστευσης. Υπογραφή της άρσης των µη συµµορφώσεων που τον αφορούν ή αποστολή έγγραφης επιβεβαίωσης. 8. αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας του προσωπικού του εργαστηρίου σε όλα τα στάδια της αξιολόγησης. 9. αξιολόγηση του αρχείου ποιοτικού ελέγχου του εργαστηρίου µε όλες τις προβλεπόµενες διαδικασίες συµπεριλαµβανόµενων των σχηµάτων δοκιµών ικανότητας. ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/ /11

5 10. αξιολόγηση των διαδικασιών επικύρωσης ή/και επαλήθευσης µεθόδων και του υπολογισµού της αβεβαιότητας. 11. έλεγχος χώρων 12. έλεγχος προτύπων 13. έλεγχος δεικτών βελτίωσης σε σχέση µε εργαστηριακά ευρήµατα 14. έλεγχος τετραδίου εργασιών και δειγµάτων 15. έκδοση αποτελεσµάτων Οι διαδικασίες 3 έως 15 θα πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε τον Επικεφαλής Αξιολογητή. Οι Εµπειρογνώµονες πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους για πρώτη φορά πρέπει να υφίστανται σύντοµη εκπαίδευση στις διαδικασίες του Ε.ΣΥ.., στον τρόπο συµπλήρωσης των εντύπων καθώς και στις βασικές αρχές του Προτύπου. Επίσης δύναται να καλούνται, κατά την κρίση του Ε.ΣΥ.., να συµµετέχουν στις συναντήσεις των Αξιολογητών, που διοργανώνει το Ε.ΣΥ.. Σε περίπτωση πολύ εξειδικευµένων µεθόδων, στις οποίες δεν είναι δυνατή η χρήση εµπειρογνωµόνων µε γνώση του προτύπου διαπίστευσης, είναι δυνατή η χρησιµοποίηση εµπειρογνωµόνων, οι οποίοι θα βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία µε τον αρµόδιο Αξιολογητή ή ΕΑ και η συµµετοχή τους θα περιορίζεται σε καθαρά τεχνικά θέµατα. Β) Φορείς Ο Εµπειρογνώµονας συµµετέχει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης ενός φορέα, που αφορούν στο αντικείµενο που του έχει ανατεθεί. Ειδικότερα: 1. αποδοχή του χρονοδιαγράµµατος και του προγράµµατος αξιολόγησης µε έγγραφο προς τον Επικεφαλής Αξιολογητή. 2. συµµετοχή στην αρχική συνάντηση της αξιολόγησης κατά την ηµέρα φυσικής παρουσίας του. 3. αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας του προσωπικού σε όλα τα στάδια της αξιολόγησης. 4. αξιολόγηση του αρχείου των τεχνικών διαδικασιών / σχηµάτων πιστοποίησηςεπιθεώρησηςελέγχου. 5. δειγµατοληπτική αξιολόγηση των τεχνικών φακέλων ελέγχου µε παράλληλο έλεγχο των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί. 6. συµµετοχή στην αξιολόγηση της διακρίβωσης του εξοπλισµού του φορέα ελέγχου, όπου απαιτείται. 7. συµπλήρωση των εντύπων ΕΑΦ04 8.προσυπογραφή των εντύπων ΕΑΦ05-1 (Έντυπο Μη Συµµορφώσεων) και ΕΑΦ052 (Έντυπο Παρατηρήσεων), καθώς και της άρση των Μη Συµµορφώσεων που τον αφορούν, όταν είναι αποτέλεσµα των δικών του ευρηµάτων ή η απόδειξη της τεκµηριωµένης συµφωνίας τους. 9. συµπλήρωση και υπογραφή των σχετικών εντύπων (ΕΑΦ09-1) µε τα ευρήµατα. ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/ /11

6 10. συµµετοχή στην τελική συνάντηση της αξιολόγησης και τη διαδικασία πρότασης διορθωτικών ενεργειών από το φορέα, κατά την ηµέρα φυσικής παρουσίας του. Στους φορείς ελέγχου ή πιστοποίησης προιόντων, όπου ελέγχονται εκθέσεις δοκιµών εργαστηρίων, θα συµπεριλαµβάνονται στην οµάδα αξιολόγησης, εφόσον απαιτείται και αξιολογητές εργαστηρίων ως εµπειρογνώµονες. Τα στάδια 3 έως 9 θα πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε τον Επικεφαλής Αξιολογητή. Οι νέοι Εµπειρογνώµονες πρέπει να υφίστανται σύντοµη εκπαίδευση / ενηµέρωση στις διαδικασίες του Ε.ΣΥ.., στον τρόπο συµπλήρωσης των εντύπων καθώς και στις βασικές αρχές του Προτύπου. Επίσης οφείλουν να συµµετέχουν στις συναντήσεις των Αξιολογητών, που διοργανώνει το Ε.ΣΥ.. όταν καλούνται. Άρθρο 3 Κατάρτιση 3.1 Ο Αξιολογητής οφείλει να παρακολουθεί, σε τόπους και χρόνους που καθορίζονται από το Ε.ΣY.., συµπληρωµατικά σεµινάρια κατάρτισης, τα οποία δεν υπερβαίνουν τη διάρκεια των 40 ωρών, για κατάρτιση σε νέα ή τροποποιηµένα κριτήρια και διαδικασίες διαπίστευσης, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής αποτελεσµατική εκτέλεση των καθηκόντων του ως Επικεφαλής Αξιολογητής / Αξιολογητής. 3.2 Το ΕΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον Αξιολογητή να καλύψει τη σχετική δαπάνη κατάρτισης. Τα έξοδα µετακίνησης των αξιολογητών καλύπτονται από το Ε.ΣY.. σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Άρθρο 4 Αµοιβή Αξιολογητών / Εµπειρογνωµόνων 4.1 Η αµοιβή των αξιολογητών / εµπειρογνωµόνων υπολογίζεται µε βάση την ηµερήσια αποζηµίωση, που αποφασίζεται σύµφωνα µε την καθιερωµένη από το Ε.ΣΥ.. τιµολογιακή πολιτική και τον απαιτούµενο για κάθε αξιολόγηση χρόνο. 4.2 Ο απαιτούµενος για κάθε αξιολόγηση χρόνος υπολογίζεται από το Μέλος της Υπηρεσίας, σε συνεργασία µε τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιολογητή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ιαδικασίες Αξιολόγησης και ιαπίστευσης του Ε.ΣY Το Ε.ΣY.. καταβάλει στον Αξιολογητή / Εµπειρογνώµονα ποσό για δαπάνες ταξιδιών, διατροφής και άλλες σχετικές δαπάνες, τις οποίες ορίζει το Ε.ΣY.. ως κανονικές ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/ /11

7 και αναγκαίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του σχετικού έργου και οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από τον Αξιολογητή / Εµπειρογνώµονα. 4.4 Καταβολή οποιουδήποτε ποσού προς τον Αξιολογητή/ Εµπειρογνώµονα, µε βάση τα προηγούµενα, γίνεται σύµφωνα µε τους όρους πληρωµής του Ε.ΣY.. και µετά την υποβολή από τον Αξιολογητή / Εµπειρογνώµονα των σχετικών µε τη δαπάνη νόµιµων παραστατικών, στα οποία θα εµφαίνεται το είδος και η περιγραφή της δαπάνης. 4.5 Η παραπάνω διαδικασία και οι όροι πληρωµής των Αξιολογητών περιγράφονται στις σχετικές ιαδικασίες του Ε.ΣΥ... Άρθρο 5 Αµεροληψία Α. Αξιολογητές Εργαστηρίων 1. εν επιτρέπεται οι αξιολογητές εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.., οι οποίοι απασχολούνται ως επιθεωρητές φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου κατά την έννοια των προτύπων διαπίστευσης, να συµµετέχουν σε αξιολόγηση εργαστηρίων, µε τα οποία υπάρχει πελατειακή σχέση του φορέα τους. 2. Οι αξιολογητές εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.. δεν επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά ως σύµβουλοι εργαστηρίων στα πρότυπα διαπίστευσης ή πιστοποίησης ή ελέγχου. 3. Επιτρέπεται η συµµετοχή των αξιολογητών εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.. υπό µορφή εισηγητού σε εκπαιδευτικές ή επιµορφωτικές δραστηριότητες µε την προϋπόθεση ότι οι εισηγήσεις τους περιορίζονται στην παροχή γενικών πληροφοριών/οδηγιών οι οποίες είναι δηµόσια και ελεύθερα διαθέσιµες, δηλαδή δεν παρέχουν στους φορείς/εργαστήρια εξειδικευµένες πληροφορίες/οδηγίες σχετικές µε τις δραστηριότητες του Ε.ΣΥ... Η συµµετοχή των αξιολογητών εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.. στις εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να γνωστοποιείται στο Ε.ΣΥ.. Β. Αξιολογητές Φορεών Πιστοποίησης / Ελέγχου / Επαλήθευσης 1. Οι αξιολογητές φορέων πιστοποίησης / ελέγχου / επαλήθευσης του Ε.ΣΥ.. δεν µπορούν να είναι ταυτόχρονα και επιθεωρητές φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου. Επιτρέπεται οι αξιολογητές εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.. να είναι ταυτόχρονα και επιθεωρητές φορέων πιστοποίησης / ελέγχου / επαλήθευσης κατά την έννοια των προτύπων διαπίστευσης. Επίσης επιτρέπεται οι αξιολογητές ΚΤΕΟ του Ε.ΣΥ.. να είναι ταυτόχρονα και επιθεωρητές άλλων φορέων πιστοποίησης / ελέγχου / επαλήθευσης, πλην ΚΤΕΟ, κατά την έννοια των προτύπων διαπίστευσης. 2. Οι αξιολογητές φορέων πιστοποίησης / ελέγχου / επαλήθευσης του Ε.ΣΥ.. δεν επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά ως σύµβουλοι φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στα πρότυπα διαπίστευσης. 3. Οι αξιολογητές φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου του Ε.ΣΥ.. σε περίπτωση που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά ως σύµβουλοι επιχειρήσεων πελατών των φορέων πιστοποίησης / ελέγχου / επαλήθευσης θα πρέπει να δηλώνουν ποιες είναι οι επιχειρήσεις ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/ /11

8 αυτές και από ποιους φορείς πιστοποίησης ή ελέγχου πιστοποιούνται ή ελέγχονται. Οι αξιολογητές αυτοί θα ορίζονται σε οµάδες αξιολόγησης φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου µε τους οποίους δεν έχουν συνεργαστεί έµµεσα ή άµεσα την τελευταία τριετία. Τα παραπάνω θα δηλώνονται από τους αξιολογητές του Ε.ΣΥ.. µε Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/1986. Άρθρο 6 Εχεµύθεια 6.1 Πληροφορίες που περιέχονται υπό οιανδήποτε µορφή ή µέσο, κατά τη διάρκεια ή ως αποτέλεσµα του έργου του Αξιολογητή / Εµπειρογνώµονα και αφορούν τον υπό αξιολόγηση φορέα, είναι και τηρούνται απόρρητες και εµπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου των εν λόγω πληροφοριών, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής. 6.2 Ο Αξιολογητής / Εµπειρογνώµονας υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια σχετικά µε τις εν λόγω πληροφορίες. 6.3 Τήρηση εχεµύθειας δεν απαιτείται για: - πληροφορίες που είναι ήδη γνωστές στον Αξιολογητή / Εµπειρογνώµονα κατά τον χρόνο λήψης, όπως αυτό τεκµηριώνεται από τα γραπτά αρχεία του Αξιολογητή / Εµπειρογνώµονα, - πληροφορίες που είναι ή πρόκειται να γίνουν δηµόσια γνωστές, ανεξάρτητα των ενεργειών του Αξιολογητή / Εµπειρογνώµονα, - πληροφορίες που ελήφθησαν νοµίµως από τρίτους. 6.4 Η ανωτέρω υποχρέωση εχεµύθειας ισχύει για περίοδο επτά ετών µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 6.5 Τυχόν παραβίαση της υποχρέωσης για εχεµύθεια (µε την επιφύλαξη των άλλων δικαιωµάτων του Ε.ΣY..) δίδει το δικαίωµα στο Ε.ΣY.. να λύσει τη σχετική σύµβαση και να διαγράψει τον Αξιολογητή / Εµπειρογνώµονα από τον Κατάλογο Αξιολογητών / Εµπειρογνωµόνων χωρίς προειδοποίηση. 6.6 Οποιαδήποτε υποκλοπή ή απώλεια εµπιστευτικών πληροφοριών σε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο, πρέπει να καταγγέλλονται στο Ε.ΣY Όλα τα έγγραφα, σε οποιαδήποτε µορφή, που εµφανίζονται ή έρχονται στην κατοχή του Αξιολογητή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του, αποτελούν ιδιοκτησία του Ε.ΣY.., και παραδίδονται στο Ε.ΣY... ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/ /11

9 Άρθρο 7 ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας κάθε πονήµατος, έκθεσης, έγγραφου σε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο, τα οποία εκπονούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και στο πλαίσιο των καθηκόντων του Αξιολογητή ανήκουν στο Ε.ΣY... Άρθρο 8 Λύση σύµβασης, διαγραφή από τον Κατάλογο Αξιολογητών 8.1 Η σύµβαση λύεται αµέσως και το Ε.ΣY.., διαγράφει τον Αξιολογητή / Εµπειρογνώµονα από τον Κατάλογο Αξιολογητών / Εµπειρογνωµόνων, χωρίς ειδοποίηση, εάν ο Αξιολογητής / Εµπειρογνώµονας: - συµπεριφέρεται ή ενεργεί µε τρόπο ασυµβίβαστο προς τον παρόντα Κανονισµό, - έχει σχέση ή συµφέροντα, άµεσα ή έµµεσα, µε οποιαδήποτε ιδιότητα, στις εργασίες προσώπου ή εταιρείας που έχει συµφέροντα σε φορέα που αξιολογείται από αυτόν, εκτός εάν έχει την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Ε.ΣY.., - δεν τηρεί τους όρους της ήλωσης Ανεξαρτησίας και Εµπιστευτικότητας ή δεν τηρεί τους όρους της υπογραφείσας σύµβασης. 8.2 Σε κάθε περίπτωση, µε τον τερµατισµό της υπογραφείσας σύµβασης, ο Αξιολογητής οφείλει να επιστρέψει αµέσως όλο το υλικό τεκµηρίωσης που έχει λάβει και να διαγράψει οριστικά τυχόν απόρρητες, εµπιστευτικές ή εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονται µε το Ε.ΣY.. ή τους πελάτες του, που έχουν αποθηκευθεί σε µαγνητικό ή οπτικό δίσκο ή µνήµη ή άλλα µέσα, καθώς και οποιοδήποτε υλικό που ήταν στην κατοχή, τη φύλαξη, τη µέριµνα ή τον έλεγχό του, σε θέση εκτός των εγκαταστάσεων του Ε.ΣY... Άρθρο 9 Τροποποίηση σύµβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση της υπογραφόµενης σύµβασης δεν ισχύει εκτός εάν έχει γίνει γραπτώς και κατόπιν συµφωνίας των δύο συµβαλλοµένων. ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/ /11

10 Άρθρο 10 Αλληλογραφία 10.1 Κάθε αλληλογραφία του Αξιολογητή µε το Ε.ΣY.. γίνεται γραπτώς, µε τηλεοµοιότυπο ή και αποστέλλεται στην έδρα του Ε.ΣY Η αλληλογραφία του Ε.ΣY.. µε τον Αξιολογητή µπορεί να παραδίδεται προσωπικά µε απόδειξη παραλαβής, ταχυδροµικώς ή µε τηλεοµοιοτυπία ή µε και θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί κατά τον χρόνο της παράδοσης, όταν παραδίνεται προσωπικά, κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία συνήθως το ταχυδροµείο κάνει παραδόσεις, όταν η κοινοποίηση γίνεται ταχυδροµικώς, και κατά τον χρόνο αποστολής, όπως τεκµηριώνεται από την απόδειξη αποστολής, όταν η κοινοποίηση αποστέλλεται µε τηλεοµοιότυπο ή µε . Άρθρο 11 Νοµοθεσία - Επίλυση ιαφορών 11.1 Ο παρών Κανονισµός διέπεται από την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, από την εφαρµογή της σύµβασης, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των Ελληνικών ικαστηρίων (Αθηνών) Άρθρο 12 Υγεία και ασφάλεια Ο Αξιολογητής / Εµπειρογνώµονας οφείλει να συµµορφώνεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλους τους ισχύοντες κανονισµούς περί υγείας και ασφάλειας σχετικά µε τους χώρους, τους οποίους επισκέπτεται για λογαριασµό του Ε.ΣY... Άρθρο 13 Σχέση µε το Ε.ΣY Η σύµβαση δεν καθιστά τον Αξιολογητή / Εµπειρογνώµονα εταίρο του Ε.ΣY.., ούτε ο Αξιολογητής/ Εµπειρογνώµονας, άµεσα ή έµµεσα, οποιαδήποτε στιγµή κατά ή µετά τον τερµατισµό της ανωτέρω σύµβασης µπορεί να εµφανίζεται ότι είναι καθ' οιονδήποτε τρόπο συνδεδεµένος ή ότι έχει συµφέροντα στο Ε.ΣY... ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/ /11

11 13.2 Η σύµβαση δεν δίδει το δικαίωµα στον Αξιολογητή / Εµπειρογνώµονα να δηµιουργήσει ή να προκαλέσει τυχόν υποχρέωση ή ευθύνη εκ µέρους του Ε.ΣY... Σε αντίθετη περίπτωση, ο Αξιολογητής / Εµπειρογνώµονας θα αποζηµιώνει και θα συνεχίσει να αποζηµιώνει το Ε.ΣY.. αναλόγως Η σύµβαση δεν δίνει το δικαίωµα στον Αξιολογητή / Εµπειρογνώµονα να κάνει, σε έγγραφα ή άλλα µέσα, οποιαδήποτε αναφορά στο Ε.ΣY.., πλην για σκοπούς επικοινωνίας ή ειδοποίησης βάσει του παρόντος Κανονισµού και των σχετικών ιαδικασιών Αξιολόγησης και ιαπίστευσης Ο Αξιολογητής / Εµπειρογνώµονας κατά την εκτέλεση του σχετικού έργου θεωρείται ως «Ανεξάρτητος Εργολάβος» (ΑΚ 681) και συνεπώς δεν θεωρείται ότι είναι προστεθείς ή αντιπρόσωπος του Ε.ΣΥ... Άρθρο 14 ικαιώµατα αξιολογητών Η ανάθεση αξιολογήσεων στους Αξιολογητές / Εµπειρογνώµονες γίνεται µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες αξιολόγησης, χωρίς διακρίσεις και τηρώντας την αρχή της ίσης απασχόλησης, όπου αυτό είναι εφικτό. ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/ /11

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA MHXANOΛΟΓΙΑΣ Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Quality System, Procedures and Certification of Technical Control in vechicles in

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY..

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY.. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY.. ΕΣΥ ΚΡΙΤΑ/02/03/27-01-2011 1/16 ΕΣΥ ΚΡΙΤΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 27-01-2011 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα