OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu"

Transcript

1 Návod na inštaláciu a obsluhu

2 Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do poradia, v akom budú realizované v priebehu rôznych etáp inštalácie systému. Prečítajte si prosím pred montážou výrobku tieto pokyny a pripojený súbor Upozornenie pre inštalačné techniky. Obsahujú dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti, inštalácie, použitia a údržby. Čokoľvek, čo nie je výslovne predpísané v týchto pokynoch je zakázané. Činnosti, ktoré nie sú uvedené v týchto pokynoch môžu spôsobiť poškodenie výrobku, ľudského zdravia a majetku. Spoločnosť Nice odmieta všetkú zodpovednosť za nesprávne osadenie brán alebo za akékoľvek deformácie, ktoré sa môžu obaviť v priebehu používania. Neinštalujte výrobok vo výbušnom prostredí. 1 Popis výrobku je elektromechanický prevodový pohon určený pre automatizáciu pohybu jednokrídlových alebo dvojkrídlových brán používaných u obytných domoch. K tomu, aby bola zaručená správna prevádzka prevodového pohonu, doporučujeme použitie riadiacich jednotiek NICE. Zariadenie pre odblokovanie umožňuje, aby mohla byť brána ručne otváraná. Obr. 1 zobrazuje komponenty obsiahnuté v balení: a elektromechanický pohon b predný držiak (pre uchytenie pohonu na krídlo) c zadný držiak (pre uchytenie pohonu na stĺpik) d spojovací materiál (skrutky, podložky, atd.) e kľúč pre manuálne odblokovanie pohonu 2 Inštalácia 2.1 Kontrola pred inštaláciou Pred samotnou inštaláciou skontrolujte, či je konštrukcia vhodná, inými slovami, uistite sa, či spĺňa platné normy, hlavne sa uistite, že: brána pri otváraní a zatváraní neviazne; brána je dobre vyvážená, to znamená, pokiaľ ju zastavíte v akejkoľvek polohe, brána sa nezačne pohybovať; brána sa pohybuje ticho a plynule; miesto, ktoré je určené pre upevnenie motora zaručuje, že sa brána bude pohybovať ľahko a bezpečne; balenie je poškodené; oblasť montáže zodpovedá veľkosti motora, majte pritom na pamäti, že otváranie brány a použitá sila motora závisí od miesta, kde je zadná konzola upevnená. Pred samotnou inštaláciou si prečítajte časť Montáž aby ste sa uistili, že brána má dostačujúci uhol otvárania a tlačná sila je taká, aby spĺňala požiadavky zákazníka. Pamätajte, že uvádza do pohybu bránu (jednokrídlovú alebo dvojkrídlovú), ktorá musí byť v dobrom stave a bezpečná; nemôže nahradiť nedostatky zapríčinené nesprávnou inštaláciou alebo nesprávnou údržbou.

3 2.2 Usporiadanie typického systému Obr. 3 A Pohon Wingo E Maják s anténou B Fotobunky F Kľúčový spínač alebo klávesnica C Mechanické dorazy G Riadiaca jednotka D Fotobunky na stĺpikoch 2.3 Limity využitia Pred inštaláciou pohonu skontrolujte či veľkosť a hmotnosť krídla zodpovedá zvolenému pohonu a spadajú do limitov, ktoré sú uvedené v grafe 1. 3 Montáž 3.1 Upevnenie zadnej konzoly: Preveďte nasledujúce činnosti: 1 Zmerajte hodnotu C (obr.4). 2 Nájdite hodnotu C v grafe 2 a vyznačte vodorovnou priamku (obr.5). 3 Nájdite minimálnu hodnotu B v grafe pomocou priamky, ktorú ste práve vyznačili, oblasť nad priamkou obsahuje body, kde môže byť konzola upevnená. 4 Medzi uhlom otvorenia brány a polohami konzoly (A a B) je vzťah, ktorý vyplýva z grafu daných pre každý výrobok (oddiel upevnenia zadnej konzoly), kde rôzne vyfarbené oblasti predstavujú maximálne povolené uhly. Pokiaľ, napríklad (obr.5), musí byť brána otvorená o , hodnoty A a B musia určovať taký bod na grafe, ktorý patrí zodpovedajúcej farebnej oblasti. 5 Pripomíname, že vo vnútri stanovenej oblasti je sila vyvíjaná na bránu a doba otvárania a zatvárania priamo úmerná hodnotám A a B a že pre zaistenie plynulej a lineárnej prevádzky musia byť tieto hodnoty navzájom zhodné, takže je nutné sledovať priamku doporučených hodnôt pre inštaláciu. 3.2 Upevnenie prednej konzoly Predná konzola je upevnená k bráne pri rešpektovaní vzdialenosti D a E (obr. 4); Poznámka: predný držiak je prizváraný priamo k rámu krídla, pokiaľ ho nie je možné prizvárať, použite držiak PLA8 (volitelné príslušenstvo) 1. Stanovte hodnotu rozmeru E pomocou tabuľky Stanovte výšku pozície predného držiaku podľa obr Pripevnite držiak ku krídlu brány

4 TABUĽKA 1 Model: WG2024-WG4024-WG4000 WG-3524-WG5024-WG5000 D (mm): A (mm) E (mm) Pripevnenie pohonu k držiaku 1 Pomocou skrutky, podložky a matice pripevnite ku konzole (obr. 10) 2 Maticu utiahnite a potom ju uvolnite o 1/10 závitu, aby ste nechali malú vôľu. 3.4 Upevnenie prednej časti prevodového pohonu 1 Nasaďte čap pohonu do prednej konzoly (obr. 9) 2 Čap zaistite pomocou skrutky a podložky. 3.3 Nastavenie mechanických dorazov Mechanický koncový doraz umožňuje nastaviť otvorenú pozíciu brány bez nutnosti použitia pevných externých dorazov. UPOZORNENIE - V prípade aplikácie na bránu vybavenú otvorením smerom von (obr. 7) je nutné prehodiť prívodné vodiče. Nastavte koncový doraz otvorenej polohy takto: 01. Odblokujte prevodový motor tak, ako je uvedené na obrázku 15; 02. Povoľte skrutku mechanického dorazu; 03. Nastavte ručne bránu do požadovanej otvorenej polohy; 04. Nastavte koncový doraz a utiahnite skrutku. 05. Nastavte krídla do zavretej polohy a zablokujte prevodový motor.

5 4 Elektrické zapojenie pohonu POZOR! - Chybné zapojenie môže spôsobiť škody na zdraví alebo majetku a preto postupujte obzvlášť opatrne. - Počas pripájania pohonu odpojte riadiacu jednotku od napájania. Pre pripojenie motora k riadiacej jednotke, postupujte takto: 01. Odmontujte kryt z pohonu tak, ako je uvedené na obrázku. 12; 02. Povolte maticu priechodky a pretiahnite kábel otvorom priechodky. Pripojte vodiče podľa obrázku 13 pre verziu 24V alebo podľa obrázku 14 pre verzi 230V; 03. Namontujte späť viečko pohonu. Pre kontrolu zapojenia, smeru otáčania pohonu a nastavenia koncových polôh si preštudujte návod k zapojeniu príslušnej riadiadacej jednotky. DÔLEŽITÉ Pre otváranie smerom von je nutné prehodiť vodiče k pohonu, u verzii 230V prehoďte vodiče ku svorkám OTVORIŤ A ZATVORIŤ. Nezabudnite vždy pripojiť kábel uzemnenia podľa platných noriem (EN IEC 64-1 EN 60335). 5 Ručné ovládanie alebo odblokovanie Ručné ovládanie (obr. 15) brány je nutné prevádzať v prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu alebo v prípade závady systému. Ručné ovládanie je umožnené voľným chodom pohonu, kotré je však dosiahnuté len v prípade správnej montáže a keď je použité originálne príslušenstvo. 6 Testovanie Celý systém musí byť testovaný kvalifikovaným a skúseným personálom, ktorý musí previesť požadované skúšky s prihliadnutím k možným rizikám. Pri testovaní zariadenia postupujte podľa nasledujúcich pokynov: zavrite bránu; odpojte napájanie od riadiacej jednotky; odblokujte prevodový pohon; ručne otvorte bránu ; skontrolujte, či brána pri pohybu neviazne; skontrolujte, či sa brána zastavená v akomkoľvek bode nedáva do samovoľného pohybu; skontrolujte, či je bezpečnostný systém a mechanické zarážky v dobrom stave; skontrolujte, či sú skrutkové spoje dobre utiahnuté; skontrolujte, či sú vodiace matice a vnútorné skrutky dobre namazané skontrolujte, či nie je kryt fotobunky znečistený; po dokončení vyššie uvedenej kontroly zablokujte prevodový pohon a pripojte riadiacu jednotku k elektrickému napájaniu. nie je vybavené žiadym zariadením pre nastavenie krútiaceho momentu; tento druh nastavenia je preto zaistený riadiacou jednotkou. zmerajte silu dopadu, ako je stanovené normami EN12453 a EN12445.

6 7 Údržba Zariadenie nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu, ale plánovanú kontrolu najmenej raz za šesť mesiacov. Tak bude zaistená dlhšia životnosť pohonu a správna a bezpečná prevádzka celého systému. 8 Likvidácia Zariadenie je vyrobené z rôznych druhov materiálov a ich likvidácie musia byť prevádzané v súlade s platnými predpismi daného štátu. V prípade likvidácie systému nevznikajú žiadné zvláštne nebezpečia alebo riziká. Pokiaľ je požadované triedenie odpadu, je nutné jednotlivé materiály rozdeliť podľa ich typu (elektrické súčiastky, hliník, plasty atd.). 9 Technické údaje WG2024 WG3524 WG4024 WG5024 WG4000 WG5000 Typ elektromechanicý prevodový motor pre krídlové brány Napájacie napätie 24 V = 24 V = 24 V = 24 V = 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz Max. odber 3,5 A 3,5 A 3,5 A 3,5 A 1,5 A 1,5 A Nominálny odber 2 A 2 A 2 A 2 A 0,5 A 0,5 A Max. príkon 85 W 85 W 85 W 85 W 200 W 200 W Nominálny príkon 50 W 50 W 50 W 50 W 130 W 130 W Stupeň ochrany IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 Dráha 320 mm 460 mm 320 mm 460 mm 320 mm 460 mm Rýchlosť naprázdno 0,018 m/s 0,016 m/s 0,018 m/s 0,016 m/s 0,016 m/s 0,013 m/s Rýchlosť pri zaťažení 0,013 m/s 0,012 m/s 0,013 m/s 0,012 m/s 0,012 m/s 0,010 m/s Max. sila 1500 N 1500 N 1500 N 1500 N 1500 N 1700 N Nominálna sila 500 N 500 N 500 N 500 N 500 N 600 N Pracovná teplota C Cyklov/hod. pri nom. zaťažení Životnosť až cyklov pri dodržaní technických podmienok Izolačná trieda A A A A F F Rozmery (mm) 770x98x95 h 920x98x95 h 770x98x95 h 920x98x95 h 770x98x95 h 920x98x95 h Hmotnosť (kg)

7 GRAF 1 Limity použitia hmotnosť krídla (kg) hmotnosť krídla (kg) hmotnosť krídla (kg) hmotnosť krídla (kg)

8 GRAF 2 C B OPM = odporúčaná priamka montáže OPM (mm) (mm) A (mm) C B OPM = odporúčaná priamka montáže OPM A (mm)

9

10

11

12

13

14 5 μf ČIERNA MODRÁ ZELENÁ BIELA BIELA OTVORIŤ SPOLOČNÝ ZATVORIŤ

15

16 Pokyny a upozornenia pre užívateľa pohonu Gratulujeme vám, že ste si pre vašu posuvnú bránu vybrali výrobok spoločnosti Nice! Spoločnosť Nice S.p.A. vyrába komponenty pre automatické ovládanie brán a posuvných brán, žalúzií a tieniacich markýz: prevodové pohony, riadiace jednotky, diaľkové ovládače, výstražné lampy, fotobunky a príslušenstvo. Spoločnosť Nice používa len kvalitné materiály a moderné technológie; neustále hľadá inovatívne riešenia v oblasti techniky, dizajnu a ergonómie, ktorá v maximálnej miere uľahčuje použitie ich zariadení, venuje veľkú pozornosť. Váš inštalačný technik iste vybral v rozsiahlom výrobnom programe spoločnosti Nice práve ten výrobok, ktorý nejlepšie vyhovuje Vašim konkrétnym požiadavkám. Spoločnosť Nice však nie je výrobcom Vášho automatického systému, celý systém je totiž výsledkom analýzy, zhodnotenie, výberu materiálu a následnej realizácie celého systému, ktorý je prevedený Vašim inštalačným technikom. Každý automatický systém je svojím spôsobom jedinečný a len Váš inštalačný technik má dostatok skúseností a praktických vedomostí, ktoré sú nutné k tomu, aby vytvoril systém práve podľa vašich požiadaviek a aby toto zariadenie bolo bezpečné a spoľahlivo slúžilo po dlhú dobu; a, predovšetkým, aby bolo zariadenie odborne nainštalované a aby celý systém zodpovedal príslušným predpisom. Automatické systémy nám nie len spríjemňujú život, ale sú i účinným zabezpečovacím systémom. Ak mu venujete aspoň minimálnu pozornosť, bude Vám slúžiť dlhé roky. l keď automatické zariadenie, ktoré vlastníte, spĺňa predpísanú úroveň bezpečnostnej ochrany podľa príslušných smerníc, nie je možné vylúčiť existenciu tzv. možného rizika, čo znamená, že môžu nastať situácie, ktoré môžu byť do istej miery nebezpečné, tie sú však obvykle spôsobené nevhodným alebo priamo nesprávnym používaním zariadenia, z tohto dôvodu by sme Vám radi dali niekoľko rád, ako by ste mali so zariadením zachádzať, aby ste sa vyhli všetkým nepríjemnostiam: Predtým, než po prvý raz použijete automatický systém, nechajte si od Vášho inštalačného technika vysvetliť, ako sa vyhnúť možnému riziku a venujte niekoľko minúť prečítaniu návodu Pokyny a upozornenia pre užívateľa, ktorý obdržíte od inštalačného technika. Dobre si tento návod uschovajte pre prípad, že by ste v budúcnosti mali nejaké pochybnosti, prípadne ich odovzdajte novému užívateľovi automatického zariadenia. Váš automatický systém je mechanizmus, ktorý spoľahlivo plní Vaše pokyny; pokiaľ je tento systém obsluhovaný nevhodným alebo chybným spôsobom, môže sa stať nebezpečným: neuvádzajte systém do pohybu, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú nejaké zvieratá alebo predmety. Deti: Automatický systém zaručuje vysoký stupeň bezpečnostnej ochrany, vždy je zaručené spoľahlivé a bezpečné ovládanie a jeho detekčné systémy zabraňujú uvedenie do chodu v prítomnosti osôb alebo predmetov. Zabráňte deťom, aby sa hrali v blízkosti automatického systému a vyhnete sa tak nežiadúcej aktivácii systému tým, že nebudete nechávať riadiacu jednotku v jej dosahu: Nejedná sa o hračku! Závady: Akonáhle zistíte, že automatický systém reaguje neobvyklým spôsobom, odpojte ho okamžite od elektrickej energie a preveďte ručné odblokovanie. Nepokúšajte sa sami o nejakú opravu, ale privolajte svojho inštalačného technika; medzitým môže zariadenie fungovať, ako brána, ktorá nie je vybavená automatickým systémom, to je však možné len v prípade, že prevodový pohon je odblokovaný podľa postupu, ktorý je uvedený v nasledujúcom texte. Údržba: Tak ako každé technické zariadenie i tento automatický systém vyžaduje pravidelnú údržbu, aby zariadenie čo najdlhšie slúžilo a zostalo po celú dobu bezpečné. Dohodnite sa s Vašim inštalačným technikom plán údržby s pravidelnými intervalmi; spoločnosť Nice doporučuje šesť mesačný interval v prípade, že sa jedná o bežné použitie u obytnej stavby, ale tento interval sa môže meniť v závislosti na tom, ako často je zariadenie používané. Všetky kontroly, údržba alebo opravy musia byť prevádzané len kvalifikovaným personálom. l v prípade, keď sa domnievate, že by ste to zvládli sami, neprevádazjte na zariadení žiadne úpravy a rovnako tak nemeňte naprogramované parametre a nastavenie systému

17 Konečné testovanie, pravidelné údržby a akékoľvek opravy musia byť zdokumentované technikom, ktorý ju previedol a tieto dokumenty zostávajú u majiteľa systému. Likvidácia: Potom čo automatický systém doslúži, zaistite, aby jeho likvidácia bola prevedená kvalifikovaným personálom a aby boli materiály recyklované alebo zlikvidované podľa miestne platných noriem a predpisov. V prípade poškodenia alebo prerušenia dodávky elektrickej energie. V dobe, keď budete čakať na príjazd vášho technika (alebo na obnovenie dodávky elektrickej energie, v prípade, že zariadenie nie je vybavené záložným zdrojom), je možné systém obsluhovať ručne, ako akýkoľvek iný ručne otváraný systém. Aby bylo možné zariadenie obsluhovať týmto spôsobom, je nutné ho najprv ručně odblokovať: toto môže byť prevádzané užívateľom systému a spoločnosť Nice venovala maximálnu pozornosť tomu, aby mohol byť tento úkon prevedený čo najľahším spôsbom, bez použitia náradia alebo bez nutnosti vynakladať fyzické úsilie. 1. Odsuňte ochranný kryt, ako je znázornené na obr Zasuňte kľúč a otočte ním v smere hodinových ručičiek, ako je znázornené na obr Zatiahnite za rukoväť v smere šípky až po dosadení znázornenej pozície na obr Dotlačte krídlo brány do krajného bodu polohy otvorené alebo zatvorené. 5. Pri zablokovaní systému postupujte podľa vyššie uvedených činností, ale v opačnom poradí. Dôležité upozornenie: pokiaľ sa funkčnosť diaľkového ovládania (ak je dodané) začne po určitej dobe zhoršovať alebo prestane úplne fungovať, môžu byť vybité batérie (podľa použitého typu môže byť ich životnosť od niekoľkých mesiacov až po dva alebo tri roky). Môžete si to všimnúť podľa toho, že kontrolka OK LED, ktorá signalizuje vysielanie, skúste vymeniť batériu za batériu z funkčného vysielača: ak zistíte, že to bolo príčinou nesprávneho fungovania zariadenia, vymeňte starú batériu za novú rovnakého typu. Ste spokojní? Pokiaľ chcete ku svojmu domu nainštalovať ďalšie automatické zariadenie obráťte sa na vášho inštalačného technika a my vám v spoločnosti Nice poskytneme poradenstvo odborníka, najnovší výrobok na trhu, zaistíte si i lepšiu funkčnosť a maximálnu kompatibilitu Ďakujeme Vám, že ste si prečítali tieto doporučenia a prajeme Vám, aby ste boli maximálne spokojní so svojím novým systémom. Ak máte alebo budete mať akékoľvek požiadavky alebo dotazy, obráťte sa prosím s dôverou na vášho inštalačného technika.

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry OLYMPS DOOR s.r.o. Pohon křídlových bran - POP Pohony křídlových bran Instrukce a upozornění pro montéry 1 2 3 4 5 6 OLYMPS DOOR s. r.o. Pohon křídlových bran - POP CZ Obsah: 1 Popis výrobku 2 strana 2

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3.

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3. Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4 Termín odeslání 24. 3. 2003 Milí kamarádi, jetunovéčíslonašehočasopisuasnímiprvníinformaceojarnímsoustředění.budesekonat3. 11.května2003vCelnémuTěchonínavokreseÚstí

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo Trouba Φούρνος Pečica EOC69900 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Škola: Predmet: Skupina: Trieda: Dátum: Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Fyzika Fyzikálne veličiny a ich jednotky Obsah a metódy fyziky, Veličiny a jednotky sústavy SI, Násobky a diely fyzikálnych

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Firma BAXI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsné plynové kotle s vysokou účinností a rychlou akumulací Nástenné plynové kotle s vysokou výkonnosťou

Διαβάστε περισσότερα

Mobilní stolová pila. str. 1-22. Mobilná stolová pilka. str. 24-45. st 10l. Návod k použití Návod na použitie 06-2009

Mobilní stolová pila. str. 1-22. Mobilná stolová pilka. str. 24-45. st 10l. Návod k použití Návod na použitie 06-2009 CZ SK Mobilní stolová pila str. 1-22 Mobilná stolová pilka str. 24-45 st 10l Návod k použití Návod na použitie 06-2009 WOODSTER Mobilní stolová pila st 10l Výrobce: Woodster Günzburger Straße 69 D-89335

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSC 61253

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSC 61253 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English, 1 SK Slovensky, 13 IT Italiano, 25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE OBSAH Trvalé úspory energie... 4 Fázový posun Výkon Spotreba... 6 Účinník... 7 Ako navrhnúť výkon kompenzácie... 10

Διαβάστε περισσότερα

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL 2/2014 SOCIETAS MEDICINAE GENERALIS V P Všeobecný praktik PRACTICAE FAMILIARE SLOVACA Pozývame Vás na konferenciu SSVPL Nové cesty

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση, 1 Τεχνική Υποστήριξη, 2 Περιγραφή της συσκευής, 4 Περιγραφή της συσκευής, 6 Αντιστρεψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 26T552EU

Návod k použití SN 26T552EU Návod k použití SN 26T552EU Q4ACZM0893 1 cs cs 24 4 cs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 5 cs 12 Deutsch L:01 English L:02 Français L:03 Nederlands L:04 Italiano

Διαβάστε περισσότερα

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE Pψed uvedenνm vύrobku do provozu si dωkladnμ proθtμte tento nαvod a bezpeθnostnν pokyny, kterι jsou v tomto nαvodu obsa eny. Nαvod musν bύt v dy pψilo

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití TES 50321RW

Návod k použití TES 50321RW TES 50321RW Návod k použití TES 50321RW Q4ACZM1738 1 2 ..5..5..6..6 j..6 h..6..6..6..6..6..7..7..7..7..9 10 Vypnutí10 Filtr10 Spustit Calc n Clean10 Teplota10 Jazyk10 Tvrdost vody10 10 11 11 12 12 13

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI Ochranný otočný kryt neupínajte. Nepoužívajte poškodené alebo deformované pílové ostrie. Opotrebovanú vložku taniera vymeňte. Nepoužívajte pílové ostria, ktoré nezodpovedajú kľúčovým údajom uvedeným v

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU S -01 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3 3 1 10

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM Should be fitted by a professional. Nous vous recommandons de faire installer ce kit par un professionnel. Προτείνουμε αυτό το κιτ να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα TR10K004-G RE / 07.2013 CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ.... 9... 14

Διαβάστε περισσότερα

1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ POHODA HELUZ HIT. Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu. tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk. Skvelé tehly pre Váš dom

1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ POHODA HELUZ HIT. Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu. tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk. Skvelé tehly pre Váš dom 1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ HIT HELUZ POHODA Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu Skvelé tehly pre Váš dom tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk Baumacol Systém pre obklady a dlažby Večná čistota Baumacol

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Roman GÁŠPÁR ROČNÍKOVÝ PROJEKT 2009 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA

Διαβάστε περισσότερα

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS 1,29 EUR 2/2012 Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS Policajti s novými puškami www.alarmsecuritymagazin.sk 2/2011 Alarm magazín 1 Výrobky značiek,

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

Zkouška technologie Safe Sense

Zkouška technologie Safe Sense Hlava skartovacího stroje Otvor pro papír Nádoba ze síťoviny Spínač vyřazení Safe Sense Řídicí spínač Přehřáto (červená) Automatický start ( ) Vypnuto Pohotovostní stav (zelená) Zpětný chod (R) Nášlap

Διαβάστε περισσότερα

Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M

Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M obsahuje: Horní úložný prostor (pod odklápěcím víkem): Sadu 1/2" nástrčných hlavic: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,27,28,29,30,32mm

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3. Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4900 series User manual 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 1 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 2 2 4239_000_8858_1_Luxury

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 88014 I. Instrukcja obsługi

FAVORIT 88014 I. Instrukcja obsługi FAVORIT 88014 I Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 10L D002A-10L. Οδηγίες χρήσης

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 10L D002A-10L. Οδηγίες χρήσης ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 10L D002A-10L Οδηγίες χρήσης 5202650050076 0 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος budget. Όπως όλα τα προϊόντα budget έτσι και αυτό

Διαβάστε περισσότερα

AQUA TURBO 047201-05/05

AQUA TURBO 047201-05/05 AQUA TURBO INSTRUCTIONS FOR USE GEBRAUCHSANWEISUNG GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO MODO DE EMPLEO MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE KULLANMA TALIMATI 047201-05/05 3

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev.č. D/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev.č. D/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev.č. D/1/2014 Bratislava, 29. novembra 2013 Platnosť od 1. januára 2014 1. Úvodné ustanovenia

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος

Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος EU Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος Version: EU, Language: el Περιεχόμενα Η εταιρεία μας 1 SOLIVIA - Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη 2 Μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura Zuzana Išpoldová Mytologické postavy v diele A. Sikeliana Magisterská diplomová práca Vedúca práce: Mgr. Nicole

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS D P O O C O O C ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSNVISNING C pa a a a Πλυντήριο ρούχων utomatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA Ročník: XI. Číslo: 4/2006 Vyšlo v decembri 2006 INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA SUZ Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu S prianím šťastia a zdravia

Διαβάστε περισσότερα

Pasívny dom sa oplatí

Pasívny dom sa oplatí 6/2014 6/2014 technologicky vyspelé domy a budovy Pasívny dom sa oplatí www.idbjournal.sk ročník IV ISSN 1338-3337 Vážení čitatelia, ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku, prajeme

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania. TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania Miroslav Mojžiš PRIEMYSELNÉ MERANIE Košice 2011 Miroslav Mojžiš PRIEMYSELNÉ

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS DA P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING Automatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα 3 Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας,

Διαβάστε περισσότερα

VYMEDZENIE POJMOV. Váhy s automatickou činnosťou. Kontrolné váhy s automatickou činnosťou. Triediace váhy s automatickou činnosťou

VYMEDZENIE POJMOV. Váhy s automatickou činnosťou. Kontrolné váhy s automatickou činnosťou. Triediace váhy s automatickou činnosťou VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU (MI-006) Pre váhy s automatickou činnosťou, používané na určenie hmotnosti telesa s využitím pôsobenia gravitácie na toto teleso platia uplatniteľné požiadavky prílohy č.

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Bakalárska diplomová práca 2014 Zuzana Mavromoustakis Zajacová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Novogrécky

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

Mitsos Papanikolau. Životopis 65

Mitsos Papanikolau. Životopis 65 ŘECKÁ POEZIE 20. LET 20. STOLETÍ Mitsos Papanikolau Životopis 65 1900 1943, vlastním jménem Dimitris, * na ostrově Ydra, kde prožil první roky svého života rodina se často stěhovala, v dětství žil např.

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOprof

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOprof Made in Italy Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOprof ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : 2104203625-28, Fax : 2104200036 E-mail: info@carad.gr Ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε. Έχετε αγοράσει

Διαβάστε περισσότερα

Trouba Φούρνος Пећница

Trouba Φούρνος Пећница CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 21 SR Упутство за употребу 41 Trouba Φούρνος Пећница ZOB35712BK ZOB35712WK ZOB35712XK ZOB535712X Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Varovania...3 Upozornenia...4

OBSAH. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Varovania...3 Upozornenia...4 SK Nástenná klimatizácia - delená Návod na obsluhu ACH-09FCI, ACH-12FCI INVERTER, QUICK Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili toto klimatizačné zariadenie. Pred jeho použitím si pozorne prečítajte tento návod

Διαβάστε περισσότερα

ATEX, IECEx Φόρμα παραγγελίας και λίστα ελέγχου για ηλεκτρομειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία

ATEX, IECEx Φόρμα παραγγελίας και λίστα ελέγχου για ηλεκτρομειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες ATEX, IECEx Φόρμα παραγγελίας και λίστα ελέγχου για ηλεκτρομειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Bakal{rska diplomov{ pr{ca 2012 Martina Huskov{ Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi Sporák Κουζίνα Kuchenka EKC601503 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΑΣΚΗΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΗ

2 η ΑΣΚΗΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΗ 2 η ΑΣΚΗΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΗ Διαθέτουμε τροχό ο οποίος αποτελείται από έναν ομογενή λεπτό δακτύλιο μάζας m = 1 kg και ακτίνας R και τέσσερις λεπτές ομογενείς ράβδους μάζας Μ ρ = ¾m και μήκους l = 2R η

Διαβάστε περισσότερα

9. LITERATURA 70. LET

9. LITERATURA 70. LET 9. Literatura 70. let 9. LITERATURA 70. LET 9.1. Protirežimní literatura Řečtí spisovatelé reagovali na politiku junty různým způsobem. Někteří publikují v zahraničí, jiní zůstávají stranou politického

Διαβάστε περισσότερα

4-kanálový zosilňovač triedy D

4-kanálový zosilňovač triedy D 4-581-373-11(2) (SK) 4-kanálový zosilňovač triedy D Návod na použitie Záznam majiteľa Číslo modelu a sériové číslo sa nachádzajú na spodnej strane jednotky. Sériové číslo si poznačte na vyhradené miesto

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 CS EL. Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA

Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 CS EL. Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA CS EL Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 8 Varná deska

Διαβάστε περισσότερα

Izotermický dej: Popis merania

Izotermický dej: Popis merania Izotermický dej: Tlak a objem plynu v uzavretej nádobe sa mení tak že súčin p V zostáva konštantný pričom predpokladáme že teplota plynu zostáva konštantná Tento vzorec sa volá Boylov zákon. p V = N k

Διαβάστε περισσότερα

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova?

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Križovatky II 2010 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE Recenzenti: PaedDr. Rastislava Brťková,

Διαβάστε περισσότερα

Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005. Jozef Říha, Pavel Stříž

Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005. Jozef Říha, Pavel Stříž Informa ní Bulletin STAT IST ČESKÁ ICKÁ * SPOLEČNOST České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005 Vážené kolegyně, vážení kolegové, jaksiřadazvásvšimla,spostupemdigitalizacesepodstatněměníizpůsob

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2.

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 4A Αρθρωτή μονάδα ελέγχου για ή μοτέρ 4Vdc Management System ISO 9:8 www.tuv.com ID 9543769 EL Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας Σελ. Εισαγωγή στο προϊόν Σελ.. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες σιδερώματος με ατμό SI 2.600 CB. Τεχνικά στοιχεία

Μονάδες σιδερώματος με ατμό SI 2.600 CB. Τεχνικά στοιχεία Μονάδες σιδερώματος με ατμό SI 2.600 CB Μείωση του χρόνου σιδερώματος στο μισό. Σιδέρωμα σαν επαγγελματίες γρήγορα και χωρίς κόπο. Χάρη στην πίεση ατμού τα υφάσματα σιδερώνονται γρήγορα και χωρίς κόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok NOVÉ NORMY V OBLASTI REGULÁCIE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV Odborný článok AKO VPLÝVA POLOHA BYTU NA KVALITU DODÁVKY TEPLEJ VODY? Odborný článok TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

Ma-Go-20-T List 1. Obsah trojuholníka. RNDr. Marián Macko

Ma-Go-20-T List 1. Obsah trojuholníka. RNDr. Marián Macko Ma-Go-0-T List 1 Obsah trojuholníka RNDr Marián Macko U: Čo potrebuješ poznať, aby si mohol vypočítať obsah trojuholníka? Ž: Potrebujem poznať jednu stranu a výšku na túto stranu, lebo základný vzorec

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší anglicky-řecky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší anglicky-řecky Všechno nejlepší : Manželství Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

1 Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων. 2. Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα. 3 Πίνακες Διανομής και Ερμάρια. 4 Βιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης

1 Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων. 2. Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα. 3 Πίνακες Διανομής και Ερμάρια. 4 Βιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης Ηλεκτρολογικό Υλικό Τιμοκατάλογος 2013 1 Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων 2. Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα 3 Πίνακες Διανομής και Ερμάρια 4 Βιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης 5 Ηλεκτρονικά Προϊόντα Αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα