OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu"

Transcript

1 Návod na inštaláciu a obsluhu

2 Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do poradia, v akom budú realizované v priebehu rôznych etáp inštalácie systému. Prečítajte si prosím pred montážou výrobku tieto pokyny a pripojený súbor Upozornenie pre inštalačné techniky. Obsahujú dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti, inštalácie, použitia a údržby. Čokoľvek, čo nie je výslovne predpísané v týchto pokynoch je zakázané. Činnosti, ktoré nie sú uvedené v týchto pokynoch môžu spôsobiť poškodenie výrobku, ľudského zdravia a majetku. Spoločnosť Nice odmieta všetkú zodpovednosť za nesprávne osadenie brán alebo za akékoľvek deformácie, ktoré sa môžu obaviť v priebehu používania. Neinštalujte výrobok vo výbušnom prostredí. 1 Popis výrobku je elektromechanický prevodový pohon určený pre automatizáciu pohybu jednokrídlových alebo dvojkrídlových brán používaných u obytných domoch. K tomu, aby bola zaručená správna prevádzka prevodového pohonu, doporučujeme použitie riadiacich jednotiek NICE. Zariadenie pre odblokovanie umožňuje, aby mohla byť brána ručne otváraná. Obr. 1 zobrazuje komponenty obsiahnuté v balení: a elektromechanický pohon b predný držiak (pre uchytenie pohonu na krídlo) c zadný držiak (pre uchytenie pohonu na stĺpik) d spojovací materiál (skrutky, podložky, atd.) e kľúč pre manuálne odblokovanie pohonu 2 Inštalácia 2.1 Kontrola pred inštaláciou Pred samotnou inštaláciou skontrolujte, či je konštrukcia vhodná, inými slovami, uistite sa, či spĺňa platné normy, hlavne sa uistite, že: brána pri otváraní a zatváraní neviazne; brána je dobre vyvážená, to znamená, pokiaľ ju zastavíte v akejkoľvek polohe, brána sa nezačne pohybovať; brána sa pohybuje ticho a plynule; miesto, ktoré je určené pre upevnenie motora zaručuje, že sa brána bude pohybovať ľahko a bezpečne; balenie je poškodené; oblasť montáže zodpovedá veľkosti motora, majte pritom na pamäti, že otváranie brány a použitá sila motora závisí od miesta, kde je zadná konzola upevnená. Pred samotnou inštaláciou si prečítajte časť Montáž aby ste sa uistili, že brána má dostačujúci uhol otvárania a tlačná sila je taká, aby spĺňala požiadavky zákazníka. Pamätajte, že uvádza do pohybu bránu (jednokrídlovú alebo dvojkrídlovú), ktorá musí byť v dobrom stave a bezpečná; nemôže nahradiť nedostatky zapríčinené nesprávnou inštaláciou alebo nesprávnou údržbou.

3 2.2 Usporiadanie typického systému Obr. 3 A Pohon Wingo E Maják s anténou B Fotobunky F Kľúčový spínač alebo klávesnica C Mechanické dorazy G Riadiaca jednotka D Fotobunky na stĺpikoch 2.3 Limity využitia Pred inštaláciou pohonu skontrolujte či veľkosť a hmotnosť krídla zodpovedá zvolenému pohonu a spadajú do limitov, ktoré sú uvedené v grafe 1. 3 Montáž 3.1 Upevnenie zadnej konzoly: Preveďte nasledujúce činnosti: 1 Zmerajte hodnotu C (obr.4). 2 Nájdite hodnotu C v grafe 2 a vyznačte vodorovnou priamku (obr.5). 3 Nájdite minimálnu hodnotu B v grafe pomocou priamky, ktorú ste práve vyznačili, oblasť nad priamkou obsahuje body, kde môže byť konzola upevnená. 4 Medzi uhlom otvorenia brány a polohami konzoly (A a B) je vzťah, ktorý vyplýva z grafu daných pre každý výrobok (oddiel upevnenia zadnej konzoly), kde rôzne vyfarbené oblasti predstavujú maximálne povolené uhly. Pokiaľ, napríklad (obr.5), musí byť brána otvorená o , hodnoty A a B musia určovať taký bod na grafe, ktorý patrí zodpovedajúcej farebnej oblasti. 5 Pripomíname, že vo vnútri stanovenej oblasti je sila vyvíjaná na bránu a doba otvárania a zatvárania priamo úmerná hodnotám A a B a že pre zaistenie plynulej a lineárnej prevádzky musia byť tieto hodnoty navzájom zhodné, takže je nutné sledovať priamku doporučených hodnôt pre inštaláciu. 3.2 Upevnenie prednej konzoly Predná konzola je upevnená k bráne pri rešpektovaní vzdialenosti D a E (obr. 4); Poznámka: predný držiak je prizváraný priamo k rámu krídla, pokiaľ ho nie je možné prizvárať, použite držiak PLA8 (volitelné príslušenstvo) 1. Stanovte hodnotu rozmeru E pomocou tabuľky Stanovte výšku pozície predného držiaku podľa obr Pripevnite držiak ku krídlu brány

4 TABUĽKA 1 Model: WG2024-WG4024-WG4000 WG-3524-WG5024-WG5000 D (mm): A (mm) E (mm) Pripevnenie pohonu k držiaku 1 Pomocou skrutky, podložky a matice pripevnite ku konzole (obr. 10) 2 Maticu utiahnite a potom ju uvolnite o 1/10 závitu, aby ste nechali malú vôľu. 3.4 Upevnenie prednej časti prevodového pohonu 1 Nasaďte čap pohonu do prednej konzoly (obr. 9) 2 Čap zaistite pomocou skrutky a podložky. 3.3 Nastavenie mechanických dorazov Mechanický koncový doraz umožňuje nastaviť otvorenú pozíciu brány bez nutnosti použitia pevných externých dorazov. UPOZORNENIE - V prípade aplikácie na bránu vybavenú otvorením smerom von (obr. 7) je nutné prehodiť prívodné vodiče. Nastavte koncový doraz otvorenej polohy takto: 01. Odblokujte prevodový motor tak, ako je uvedené na obrázku 15; 02. Povoľte skrutku mechanického dorazu; 03. Nastavte ručne bránu do požadovanej otvorenej polohy; 04. Nastavte koncový doraz a utiahnite skrutku. 05. Nastavte krídla do zavretej polohy a zablokujte prevodový motor.

5 4 Elektrické zapojenie pohonu POZOR! - Chybné zapojenie môže spôsobiť škody na zdraví alebo majetku a preto postupujte obzvlášť opatrne. - Počas pripájania pohonu odpojte riadiacu jednotku od napájania. Pre pripojenie motora k riadiacej jednotke, postupujte takto: 01. Odmontujte kryt z pohonu tak, ako je uvedené na obrázku. 12; 02. Povolte maticu priechodky a pretiahnite kábel otvorom priechodky. Pripojte vodiče podľa obrázku 13 pre verziu 24V alebo podľa obrázku 14 pre verzi 230V; 03. Namontujte späť viečko pohonu. Pre kontrolu zapojenia, smeru otáčania pohonu a nastavenia koncových polôh si preštudujte návod k zapojeniu príslušnej riadiadacej jednotky. DÔLEŽITÉ Pre otváranie smerom von je nutné prehodiť vodiče k pohonu, u verzii 230V prehoďte vodiče ku svorkám OTVORIŤ A ZATVORIŤ. Nezabudnite vždy pripojiť kábel uzemnenia podľa platných noriem (EN IEC 64-1 EN 60335). 5 Ručné ovládanie alebo odblokovanie Ručné ovládanie (obr. 15) brány je nutné prevádzať v prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu alebo v prípade závady systému. Ručné ovládanie je umožnené voľným chodom pohonu, kotré je však dosiahnuté len v prípade správnej montáže a keď je použité originálne príslušenstvo. 6 Testovanie Celý systém musí byť testovaný kvalifikovaným a skúseným personálom, ktorý musí previesť požadované skúšky s prihliadnutím k možným rizikám. Pri testovaní zariadenia postupujte podľa nasledujúcich pokynov: zavrite bránu; odpojte napájanie od riadiacej jednotky; odblokujte prevodový pohon; ručne otvorte bránu ; skontrolujte, či brána pri pohybu neviazne; skontrolujte, či sa brána zastavená v akomkoľvek bode nedáva do samovoľného pohybu; skontrolujte, či je bezpečnostný systém a mechanické zarážky v dobrom stave; skontrolujte, či sú skrutkové spoje dobre utiahnuté; skontrolujte, či sú vodiace matice a vnútorné skrutky dobre namazané skontrolujte, či nie je kryt fotobunky znečistený; po dokončení vyššie uvedenej kontroly zablokujte prevodový pohon a pripojte riadiacu jednotku k elektrickému napájaniu. nie je vybavené žiadym zariadením pre nastavenie krútiaceho momentu; tento druh nastavenia je preto zaistený riadiacou jednotkou. zmerajte silu dopadu, ako je stanovené normami EN12453 a EN12445.

6 7 Údržba Zariadenie nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu, ale plánovanú kontrolu najmenej raz za šesť mesiacov. Tak bude zaistená dlhšia životnosť pohonu a správna a bezpečná prevádzka celého systému. 8 Likvidácia Zariadenie je vyrobené z rôznych druhov materiálov a ich likvidácie musia byť prevádzané v súlade s platnými predpismi daného štátu. V prípade likvidácie systému nevznikajú žiadné zvláštne nebezpečia alebo riziká. Pokiaľ je požadované triedenie odpadu, je nutné jednotlivé materiály rozdeliť podľa ich typu (elektrické súčiastky, hliník, plasty atd.). 9 Technické údaje WG2024 WG3524 WG4024 WG5024 WG4000 WG5000 Typ elektromechanicý prevodový motor pre krídlové brány Napájacie napätie 24 V = 24 V = 24 V = 24 V = 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz Max. odber 3,5 A 3,5 A 3,5 A 3,5 A 1,5 A 1,5 A Nominálny odber 2 A 2 A 2 A 2 A 0,5 A 0,5 A Max. príkon 85 W 85 W 85 W 85 W 200 W 200 W Nominálny príkon 50 W 50 W 50 W 50 W 130 W 130 W Stupeň ochrany IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 Dráha 320 mm 460 mm 320 mm 460 mm 320 mm 460 mm Rýchlosť naprázdno 0,018 m/s 0,016 m/s 0,018 m/s 0,016 m/s 0,016 m/s 0,013 m/s Rýchlosť pri zaťažení 0,013 m/s 0,012 m/s 0,013 m/s 0,012 m/s 0,012 m/s 0,010 m/s Max. sila 1500 N 1500 N 1500 N 1500 N 1500 N 1700 N Nominálna sila 500 N 500 N 500 N 500 N 500 N 600 N Pracovná teplota C Cyklov/hod. pri nom. zaťažení Životnosť až cyklov pri dodržaní technických podmienok Izolačná trieda A A A A F F Rozmery (mm) 770x98x95 h 920x98x95 h 770x98x95 h 920x98x95 h 770x98x95 h 920x98x95 h Hmotnosť (kg)

7 GRAF 1 Limity použitia hmotnosť krídla (kg) hmotnosť krídla (kg) hmotnosť krídla (kg) hmotnosť krídla (kg)

8 GRAF 2 C B OPM = odporúčaná priamka montáže OPM (mm) (mm) A (mm) C B OPM = odporúčaná priamka montáže OPM A (mm)

9

10

11

12

13

14 5 μf ČIERNA MODRÁ ZELENÁ BIELA BIELA OTVORIŤ SPOLOČNÝ ZATVORIŤ

15

16 Pokyny a upozornenia pre užívateľa pohonu Gratulujeme vám, že ste si pre vašu posuvnú bránu vybrali výrobok spoločnosti Nice! Spoločnosť Nice S.p.A. vyrába komponenty pre automatické ovládanie brán a posuvných brán, žalúzií a tieniacich markýz: prevodové pohony, riadiace jednotky, diaľkové ovládače, výstražné lampy, fotobunky a príslušenstvo. Spoločnosť Nice používa len kvalitné materiály a moderné technológie; neustále hľadá inovatívne riešenia v oblasti techniky, dizajnu a ergonómie, ktorá v maximálnej miere uľahčuje použitie ich zariadení, venuje veľkú pozornosť. Váš inštalačný technik iste vybral v rozsiahlom výrobnom programe spoločnosti Nice práve ten výrobok, ktorý nejlepšie vyhovuje Vašim konkrétnym požiadavkám. Spoločnosť Nice však nie je výrobcom Vášho automatického systému, celý systém je totiž výsledkom analýzy, zhodnotenie, výberu materiálu a následnej realizácie celého systému, ktorý je prevedený Vašim inštalačným technikom. Každý automatický systém je svojím spôsobom jedinečný a len Váš inštalačný technik má dostatok skúseností a praktických vedomostí, ktoré sú nutné k tomu, aby vytvoril systém práve podľa vašich požiadaviek a aby toto zariadenie bolo bezpečné a spoľahlivo slúžilo po dlhú dobu; a, predovšetkým, aby bolo zariadenie odborne nainštalované a aby celý systém zodpovedal príslušným predpisom. Automatické systémy nám nie len spríjemňujú život, ale sú i účinným zabezpečovacím systémom. Ak mu venujete aspoň minimálnu pozornosť, bude Vám slúžiť dlhé roky. l keď automatické zariadenie, ktoré vlastníte, spĺňa predpísanú úroveň bezpečnostnej ochrany podľa príslušných smerníc, nie je možné vylúčiť existenciu tzv. možného rizika, čo znamená, že môžu nastať situácie, ktoré môžu byť do istej miery nebezpečné, tie sú však obvykle spôsobené nevhodným alebo priamo nesprávnym používaním zariadenia, z tohto dôvodu by sme Vám radi dali niekoľko rád, ako by ste mali so zariadením zachádzať, aby ste sa vyhli všetkým nepríjemnostiam: Predtým, než po prvý raz použijete automatický systém, nechajte si od Vášho inštalačného technika vysvetliť, ako sa vyhnúť možnému riziku a venujte niekoľko minúť prečítaniu návodu Pokyny a upozornenia pre užívateľa, ktorý obdržíte od inštalačného technika. Dobre si tento návod uschovajte pre prípad, že by ste v budúcnosti mali nejaké pochybnosti, prípadne ich odovzdajte novému užívateľovi automatického zariadenia. Váš automatický systém je mechanizmus, ktorý spoľahlivo plní Vaše pokyny; pokiaľ je tento systém obsluhovaný nevhodným alebo chybným spôsobom, môže sa stať nebezpečným: neuvádzajte systém do pohybu, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú nejaké zvieratá alebo predmety. Deti: Automatický systém zaručuje vysoký stupeň bezpečnostnej ochrany, vždy je zaručené spoľahlivé a bezpečné ovládanie a jeho detekčné systémy zabraňujú uvedenie do chodu v prítomnosti osôb alebo predmetov. Zabráňte deťom, aby sa hrali v blízkosti automatického systému a vyhnete sa tak nežiadúcej aktivácii systému tým, že nebudete nechávať riadiacu jednotku v jej dosahu: Nejedná sa o hračku! Závady: Akonáhle zistíte, že automatický systém reaguje neobvyklým spôsobom, odpojte ho okamžite od elektrickej energie a preveďte ručné odblokovanie. Nepokúšajte sa sami o nejakú opravu, ale privolajte svojho inštalačného technika; medzitým môže zariadenie fungovať, ako brána, ktorá nie je vybavená automatickým systémom, to je však možné len v prípade, že prevodový pohon je odblokovaný podľa postupu, ktorý je uvedený v nasledujúcom texte. Údržba: Tak ako každé technické zariadenie i tento automatický systém vyžaduje pravidelnú údržbu, aby zariadenie čo najdlhšie slúžilo a zostalo po celú dobu bezpečné. Dohodnite sa s Vašim inštalačným technikom plán údržby s pravidelnými intervalmi; spoločnosť Nice doporučuje šesť mesačný interval v prípade, že sa jedná o bežné použitie u obytnej stavby, ale tento interval sa môže meniť v závislosti na tom, ako často je zariadenie používané. Všetky kontroly, údržba alebo opravy musia byť prevádzané len kvalifikovaným personálom. l v prípade, keď sa domnievate, že by ste to zvládli sami, neprevádazjte na zariadení žiadne úpravy a rovnako tak nemeňte naprogramované parametre a nastavenie systému

17 Konečné testovanie, pravidelné údržby a akékoľvek opravy musia byť zdokumentované technikom, ktorý ju previedol a tieto dokumenty zostávajú u majiteľa systému. Likvidácia: Potom čo automatický systém doslúži, zaistite, aby jeho likvidácia bola prevedená kvalifikovaným personálom a aby boli materiály recyklované alebo zlikvidované podľa miestne platných noriem a predpisov. V prípade poškodenia alebo prerušenia dodávky elektrickej energie. V dobe, keď budete čakať na príjazd vášho technika (alebo na obnovenie dodávky elektrickej energie, v prípade, že zariadenie nie je vybavené záložným zdrojom), je možné systém obsluhovať ručne, ako akýkoľvek iný ručne otváraný systém. Aby bylo možné zariadenie obsluhovať týmto spôsobom, je nutné ho najprv ručně odblokovať: toto môže byť prevádzané užívateľom systému a spoločnosť Nice venovala maximálnu pozornosť tomu, aby mohol byť tento úkon prevedený čo najľahším spôsbom, bez použitia náradia alebo bez nutnosti vynakladať fyzické úsilie. 1. Odsuňte ochranný kryt, ako je znázornené na obr Zasuňte kľúč a otočte ním v smere hodinových ručičiek, ako je znázornené na obr Zatiahnite za rukoväť v smere šípky až po dosadení znázornenej pozície na obr Dotlačte krídlo brány do krajného bodu polohy otvorené alebo zatvorené. 5. Pri zablokovaní systému postupujte podľa vyššie uvedených činností, ale v opačnom poradí. Dôležité upozornenie: pokiaľ sa funkčnosť diaľkového ovládania (ak je dodané) začne po určitej dobe zhoršovať alebo prestane úplne fungovať, môžu byť vybité batérie (podľa použitého typu môže byť ich životnosť od niekoľkých mesiacov až po dva alebo tri roky). Môžete si to všimnúť podľa toho, že kontrolka OK LED, ktorá signalizuje vysielanie, skúste vymeniť batériu za batériu z funkčného vysielača: ak zistíte, že to bolo príčinou nesprávneho fungovania zariadenia, vymeňte starú batériu za novú rovnakého typu. Ste spokojní? Pokiaľ chcete ku svojmu domu nainštalovať ďalšie automatické zariadenie obráťte sa na vášho inštalačného technika a my vám v spoločnosti Nice poskytneme poradenstvo odborníka, najnovší výrobok na trhu, zaistíte si i lepšiu funkčnosť a maximálnu kompatibilitu Ďakujeme Vám, že ste si prečítali tieto doporučenia a prajeme Vám, aby ste boli maximálne spokojní so svojím novým systémom. Ak máte alebo budete mať akékoľvek požiadavky alebo dotazy, obráťte sa prosím s dôverou na vášho inštalačného technika.

Obsah: strana strana Pokyny a upozornenie pre užívate a pohonu MOBY Dôležité informácie

Obsah: strana strana Pokyny a upozornenie pre užívate a pohonu MOBY Dôležité informácie Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Inštalácia 2 2.1 Predbežná kontrola 2 2.2 Obmedzenie pre použitie 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnenie zadnej konzoly 3 2.3.2 Upevnenie prednej konzoly 5 2.3.3 Otváranie brány

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROMECHANICZNY SIŁOWNIK LINIOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ

ELEKTROMECHANICZNY SIŁOWNIK LINIOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ ELEKTROMECHANICZNY SIŁOWNIK LINIOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ HU CZ SK ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДЛЯ ВОРОТ СТВОРЧАТОГО ТИПА ELEKTROMECHANIKUS KAROS MEGHAJTÁS

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži a obsluhe FIT FIT 230 / FIT 24. podzemný pohon krídlových brán. Prehľad dodávaných modelov Max Výkon Napájanie

Návod k montáži a obsluhe FIT FIT 230 / FIT 24. podzemný pohon krídlových brán. Prehľad dodávaných modelov Max Výkon Napájanie Typ FIT 230 Návod k montáži a obsluhe FIT FIT 230 / FIT 24 podzemný pohon krídlových brán Prehľad dodávaných modelov Max Menovitý Kondenzáto Max.sil Výkon Napájanie r a IP.hmotnosť Mazanie prúd motora

Διαβάστε περισσότερα

pohony posuvných brán Návod a upozornenie pre montážneho technika

pohony posuvných brán Návod a upozornenie pre montážneho technika pohony posuvných brán Návod a upozornenie pre montážneho technika Obsah strana 1 Bezpečnostné inštrukcie 3 2 Popis výrobku a jeho použitie 3 2.1 Limity použitia výrobku 4 2.2 Typické usporiadanie systému

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry OLYMPS DOOR s.r.o. Pohon křídlových bran - POP Pohony křídlových bran Instrukce a upozornění pro montéry 1 2 3 4 5 6 OLYMPS DOOR s. r.o. Pohon křídlových bran - POP CZ Obsah: 1 Popis výrobku 2 strana 2

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu a použitie CT102

Návod na inštaláciu a použitie CT102 Návod na inštaláciu a použitie CT102 OBSAH 1 Bezpečnostné upozornenia 2 2.1 2.2 2.3 2.4 Predstavenie produktu Opis riadiacej jednotky Popis pripojení Modely a technická špecifi kácia Zoznam potrebných

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

23. Zhodné zobrazenia

23. Zhodné zobrazenia 23. Zhodné zobrazenia Zhodné zobrazenie sa nazýva zhodné ak pre každé dva vzorové body X,Y a ich obrazy X,Y platí: X,Y = X,Y {Vzdialenosť vzorov sa rovná vzdialenosti obrazov} Medzi zhodné zobrazenia patria:

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS pre plynovú nádrž

MonoControl CS pre plynovú nádrž MonoControl CS pre plynovú nádrž Návod na použitie Návod na montáž Je nutné mať počas jazdy vo vozidle! Strana 2 Strana 6 MonoControl CS pre plynovú nádrž Obsah Použité symboly... 2 Účel použitia... 2

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a Obsah LED širokožiariace PLAZA FlatLED FLOOD 24W PLAZA FlatLED FLOOD 48W PLAZA FlatLED FLOOD 72W PLAZA FlatLED FLOOD 150W Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

GA-250 Micro Gyro manuál

GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál v3.2 assan Electronic Control Technology Co, Ltd http://www.assan.cn GA-250 je vysoko výkonný moderný AVCS / MEMS gyroskop, špeciálne navrhnutý a optimalizovaný

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Riadiace jednotky POA1. Inštrukcie a upozornenia pre montérov

Riadiace jednotky POA1. Inštrukcie a upozornenia pre montérov Riadiace jednotky POA1 Inštrukcie a upozornenia pre montérov POA1 Obsah: strana strana 1 Popis výrobku 3 2 Montáž 3 2 Montáž 3 2.1 Typické priestorové usporiadanie systému 3 2.2 Predbežné kontroly 4 2.3

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNÉ ČERPADLO. Montážna a užívateľská príručka. pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM

TEPELNÉ ČERPADLO. Montážna a užívateľská príručka. pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM TEPELNÉ ČERPADLO pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch Montážna a užívateľská príručka HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM Verzia: 03/2016 Montážna a užívateľská príručka HP900/1200 COMPACT

Διαβάστε περισσότερα

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 SLOVENČINA DHWHPU26G ON/OFF Pred použitím vášho domáceho tepelného vodného čerpadla si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

GE Oil & Gas. Regulátor so vzduchovým filtrom. série 78. Masoneilan* Návod na použitie. Klasifikácia údajov GE: Verejný dokument

GE Oil & Gas. Regulátor so vzduchovým filtrom. série 78. Masoneilan* Návod na použitie. Klasifikácia údajov GE: Verejný dokument GE Oil & Gas Regulátor so vzduchovým filtrom série 78 Masoneilan* Návod na použitie Klasifikácia údajov GE: Verejný dokument TENTO DOKUMENT OBSAHUJE OKREM POKYNOV POTREBNÝCH NA BEŽNÚ PREVÁDZKU A ÚDRŽBU

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu a použitie 14A

Návod na inštaláciu a použitie 14A Návod na inštaláciu a použitie 14A Obsah návodu pre riadiacu jednotku 1 Bezpečnostné upozornenia 2 Informácie o produkte 2.1 Popis riadiacej jednotky 2.2 Popis možností pripojenia 2.3 Modely a technic

Διαβάστε περισσότερα

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP 7 Obsah Analýza poruchových stavov pri skrate na sekundárnej strane transformátora... Nastavenie parametrov prvkov

Διαβάστε περισσότερα

Káblový systém podlahového vykurovania do poteru

Káblový systém podlahového vykurovania do poteru Überschrift Inštalačná príručka: Káblový systém podlahového vykurovania do poteru DÔLEŽITÉ UPOZOR- NENIE : Prečítajte si tento návod pred pokusom o inštaláciu vykurovacieho zariadenia do poteru. Nesprávna

Διαβάστε περισσότερα

Soline EV. Návod na použitie a upozornenia

Soline EV. Návod na použitie a upozornenia Soline EV SK Návod na použitie a upozornenia OBSAH 1 VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA 2 BALENIE 3 TECHNICKÉ VLASTNOSTI A ROZMERY 3.1 POPIS... 5 3.2 ROZMERY... 5 3.3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 5 3.4 STRATY HYDRAULICKÝM ODPOROM...

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Fetal doppler H10-3

Návod na použitie Fetal doppler H10-3 I S O 9 0 01 : 2 0 0 8 Návod na použitie Fetal doppler H10-3 Plodový ultrazvuk pre domáce vyšetrenie http://www.jares.sk/zdravotnictvo Obsah Úvod...4 Použitie prístroja...4 Indikácie pre použitie...4

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod

Διαβάστε περισσότερα

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii Híc, P Pokorný, M: Matematika pre informatikov a prírodné vedy 7 Derivácia funkcie 7 Motivácia k derivácii S využitím derivácií sa stretávame veľmi často v matematike, geometrii, fyzike, či v rôznych technických

Διαβάστε περισσότερα

Ponorné čerpadlá 4HS. Návod na montáž a prevádzku

Ponorné čerpadlá 4HS. Návod na montáž a prevádzku Ponorné čerpadlá 4HS Návod na montáž a prevádzku Obsah 1. Úvod do rady ponorných čerpadiel 4HS... 3 2. Bezpečnostné predpisy... 4 3. Podmienky skladovania... 4 4. Obsah balenia... 5 5. Všeobecné technické

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 GWH --NNBWCU G20 2013 s reguláciou Pred použitím plynového ohrievača vody si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce

Διαβάστε περισσότερα

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3.

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3. Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4 Termín odeslání 24. 3. 2003 Milí kamarádi, jetunovéčíslonašehočasopisuasnímiprvníinformaceojarnímsoustředění.budesekonat3. 11.května2003vCelnémuTěchonínavokreseÚstí

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE OBSAH Trvalé úspory energie... 4 Fázový posun Výkon Spotreba... 6 Účinník... 7 Ako navrhnúť výkon kompenzácie... 10

Διαβάστε περισσότερα

Glitel GW197GSM. GSM brána. Používateľský manuál

Glitel GW197GSM. GSM brána. Používateľský manuál Glitel GW197GSM GSM brána Používateľský manuál Úvod GSM brána Glitel GW197GSM je určená pre prenos hlasu medzi GSM sieťou a pripojenými telekomunikačnými zariadeniami s rozhraním FXO. Úlohou GSM brány

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Dahua DVR/NVR

Návod na použitie Dahua DVR/NVR Návod na použitie Dahua DVR/NVR Tento dokument je autorským dielom spoločnosti TSS Group a.s. a vzťahuje sa na neho ochrana podľa zákona 121/2000 Zb. (Autorský zákon) v platnom znení. Informácie obsiahnuté

Διαβάστε περισσότερα

Snímače teploty v puzdrách

Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty s káblom sú určené pre kontaktné meranie teploty pevných, kvapalných alebo plynných látok v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v potravinárstve, chemickom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Škola: Predmet: Skupina: Trieda: Dátum: Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Fyzika Fyzikálne veličiny a ich jednotky Obsah a metódy fyziky, Veličiny a jednotky sústavy SI, Násobky a diely fyzikálnych

Διαβάστε περισσότερα

Kamerový snímač SBSI

Kamerový snímač SBSI hlavné údaje Kamerové snímače SBSI sú jednoduchým riešením pre spracovanie obrazu a v závislosti od modelu umožňujú čítať 1D/2D kódy alebo kontrolovať kvalitu dielov. Sú vybavené intuitívnym softvérom

Διαβάστε περισσότερα

Pneumatické prvky. Lineárne pohony. Valce podľa ISO typu P1D-S. Valce podľa ISO typu P1D-B. Valce podľa ISO typu P1D-C

Pneumatické prvky. Lineárne pohony. Valce podľa ISO typu P1D-S. Valce podľa ISO typu P1D-B. Valce podľa ISO typu P1D-C Pneumatické prvky www.eurofluid.sk 2015-1 Lineárne pohony Valce podľa ISO 15552 typu P1D-S - priemery piestu 32-125 mm - PUR tesnenia pre dlhú životnosť - vyhotovenie odolné voči korózii - klzné časti

Διαβάστε περισσότερα

SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260

SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260 SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: 12 14 16 - www.conrad.sk DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260 požiadavkám platných európskych a domácich smerníc. Zhoda bola dokázaná; príslušné doklady sú k nahliadnutiu u výrobcu.

Διαβάστε περισσότερα

Dôležitý prvok v mozaike prístrojov pre priemysel

Dôležitý prvok v mozaike prístrojov pre priemysel NOVÉ STÝKAČE CTX Dôležitý prvok v mozaike prístrojov pre priemysel TROJPÓLOVÉ STÝKAČE OD 9 DO 310 A CTX: trojpólové priemyselné stýkače Nový rad priemyselných stýkačov CTX s príslušenstvom je ideálny pre

Διαβάστε περισσότερα

Rýchla referencia. Dôležité informácie. Upozornenie. poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob merania. hladiny cukru v krvi pacientami s cukrovkou.

Rýchla referencia. Dôležité informácie. Upozornenie. poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob merania. hladiny cukru v krvi pacientami s cukrovkou. Rýchla referencia Dôležité informácie Systém poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob merania hladiny cukru v krvi. sa používa na vlastné monitorovanie hladiny cukru v krvi pacientami s cukrovkou. 1. Vložte

Διαβάστε περισσότερα

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu 22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu Ako zabrániť náhlemu spadnutiu nahromadeného snehu zo strešnej plochy? Jednoduché a účinné riešenie bez veľkých finančných investícií je použitie zachytávačov

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA INŠTALÁCIU. Jednotka so stredným statickým tlakom v potrubí

NÁVOD NA INŠTALÁCIU. Jednotka so stredným statickým tlakom v potrubí NÁVOD NA INŠTALÁCIU Jednotka so stredným statickým tlakom v potrubí Ďakujeme za nákup našej klimatizácie. Pred použitím vašej novej klimatizácie si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho na budúce

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu GHSD 8

Návod na obsluhu GHSD 8 Vždy na Vašej strane Návod na obsluhu GHSD 8 FES2... B M SK Obsah Obsah 1 Bezpečnosť... 3 1.1 Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť... 3 1.2 Použitie podľa určenia... 3 1.3 Všeobecné bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

Ján Buša Štefan Schrötter

Ján Buša Štefan Schrötter Ján Buša Štefan Schrötter 1 KOMPLEXNÉ ČÍSLA 1 1.1 Pojem komplexného čísla Väčšine z nás je známe, že druhá mocnina ľubovoľného reálneho čísla nemôže byť záporná (ináč povedané: pre každé x R je x 0). Ako

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

ZÁKLADNÉ ÚDAJE PRE INŠTALÁCIU - VODNÉ INTERIEROVÉ PECE - VODNÉ EXTERIEROVÉ KOTLE A Z TOHO VYPLÝVAJÚCE ZÁRUĆNÉ PODMIENKY

ZÁKLADNÉ ÚDAJE PRE INŠTALÁCIU - VODNÉ INTERIEROVÉ PECE - VODNÉ EXTERIEROVÉ KOTLE A Z TOHO VYPLÝVAJÚCE ZÁRUĆNÉ PODMIENKY Stufe a Pellet ZÁKLADNÉ ÚDAJE PRE INŠTALÁCIU - VODNÉ INTERIEROVÉ PECE - VODNÉ EXTERIEROVÉ KOTLE A Z TOHO VYPLÝVAJÚCE ZÁRUĆNÉ PODMIENKY Ecologica Idro - Comfort Idro - Duchessa Idro - Melinda - Iside Lucrezia

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo Trouba Φούρνος Pečica EOC69900 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

Technická dokumentácia. Ohrievač vzduchu LH

Technická dokumentácia. Ohrievač vzduchu LH Technická dokumentácia Ohrievač vzduchu Obsah Obsah... strana Základná jednotka : skrinka, ventilátory, motory...3 Základná jednotka : výmenník tepla...4 Základná jednotka ATEX: skrinka, ventilátory, motory,

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

Dom, ktorý vám. zostane v rukách. stavba

Dom, ktorý vám. zostane v rukách. stavba Dom, ktorý vám zostane v rukách TEXT: Nora Škripcová, FOTO: Ing arch. Z. Kierulfová, Ing. arch. B. Hochel, Slamené domy.cz Na prvý pohľad nič nenasvedčuje, že tento pekný rodinný dom v Belgicku je postavený

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSC 61253

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSC 61253 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English, 1 SK Slovensky, 13 IT Italiano, 25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

2,4 GHz Bezdrôtový vysielač 1094/001T 2,4 GHZ Bezdrôtový prijímač 1094/001R

2,4 GHz Bezdrôtový vysielač 1094/001T 2,4 GHZ Bezdrôtový prijímač 1094/001R 2,4 GHz Bezdrôtový vysielač 1094/001T 2,4 GHZ Bezdrôtový prijímač 1094/001R Uţívateľský manuál www.urmet.sk Strana 1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Tento manuál popisuje ako nainštalovať a používať nasledovné zariadenia:

Διαβάστε περισσότερα

TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE

TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE W JEDNOFÁZOVÉ TRANSFORMÁTORY W JEDNO A TROJFÁZOVÉ NAPÁJACIE ZDROJE W STABILIZOVANÉ NAPÁJACIE ZDROJE W ELEKTRONICKÉ NAPÁJACIE ZDROJE OBSAH W OBSAH JEDNOFÁZOVÉ BEZPEČNOSTNÉ

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Danfoss Heating Solutions VIIDB229 09/2013 1 Montážna príručka Montážna príručka 1. Montáž 1.1 Identifikácia vašej

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE Pψed uvedenνm vύrobku do provozu si dωkladnμ proθtμte tento nαvod a bezpeθnostnν pokyny, kterι jsou v tomto nαvodu obsa eny. Nαvod musν bύt v dy pψilo

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Solárne systémy Plynové kondenzačné kotly condens Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Stacionárne kondenzačné kotly Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom zásobníku. Vysokoúčinné, úsporné

Διαβάστε περισσότερα

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Fyzikálny princíp: Každý reálny zdroj napätia (batéria, akumulátor) môžeme považova za sériovú kombináciu ideálneho zdroja s elektromotorickým napätím U e a vnútorným

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-550 Návod na použitie

TTI-TCB-550 Návod na použitie TTI-TCB-550 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia

KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia Škola pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava Anino BELAN KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia 2. vydanie BRATISLAVA 2003 2011 Copyright 2011,

Διαβάστε περισσότερα

vrz HAKL PM-B Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality

vrz HAKL PM-B Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality vrz05022016 HKL PM-B Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu SK Nemecký certifikát kvality SK Popis výrobku: Elektrický prietokový ohrievač vody PM-B je slovenský výrobok. Svojím

Διαβάστε περισσότερα

Zváracie a bodovacie zariadenia

Zváracie a bodovacie zariadenia 6. ZVÁRACIE AGREGÁTY A ELEKTROCENTRÁLY Zváracie agregáty MOST Zváracie agregáty sú rozšírením generátorov vyrábajúcich el. prúd. Odporúčajú sa všade tam, kde úlohou generátora vyrábajúceho prúd je napájať

Διαβάστε περισσότερα

vrz HAKL PM-TB Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality

vrz HAKL PM-TB Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality vrz19052016 HKL PM-TB Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu SK Nemecký certifikát kvality Popis výrobku: Elektrický prietokový ohrievač vody HKL PM-TB zohrieva vodu okamžite po

Διαβάστε περισσότερα

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny Vitodens 100-W Nástenný plynový kondenzačný kotol typ WB1C s modulovaným cylindrickým horákom MatriX a výhrevnou plochou Inox-Radial pre prevádzku závislú ako aj nezávislú na vzduchu v miestnosti. Menovitý

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA TEPLOVZDUŠNÉ PLYNOVÉ AGREGÁTY ĎALŠIE INFORMÁCIE: ĎALŠIE INFORMÁCIE:

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA TEPLOVZDUŠNÉ PLYNOVÉ AGREGÁTY ĎALŠIE INFORMÁCIE:  ĎALŠIE INFORMÁCIE: TEPLOVZDUŠNÉ PLYNOVÉ AGREGÁTY Priemyselné vykurovanie TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE NAVŠTÍVTE NAŠU STRÁNKU: WWW.PAKOLE.SK GTV-20A, C, CL Verzia_02 GTV-27A, C, CL GTV-33A, C, CL GTV-40A,

Διαβάστε περισσότερα

Návod inštalácie a obsluhy. AA-2PCF50 Hydraulický zdvihák s dvojitým valcom

Návod inštalácie a obsluhy. AA-2PCF50 Hydraulický zdvihák s dvojitým valcom Návod inštalácie a obsluhy AA-2PCF50 Hydraulický zdvihák s dvojitým valcom 1 ÚDAJE UŽIVATEĽA Nižšie sú uvedené informácie, ktoré sa nachádzajú na ceduľke s názvom ČÍSLO JEDNOTKY SÉRIOVÉ ČÍSLO DÁTUM VÝROBY

Διαβάστε περισσότερα

vrz HAKL MK-2 Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality

vrz HAKL MK-2 Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality vrz11032016 HAKL MK-2 Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu SK Nemecký certifikát kvality Popis výrobku: Elektrický prietokový ohrievač vody HAKL MK-2 zohrieva vodu okamžite po

Διαβάστε περισσότερα

V-port segment valves Série R Inštalácia, údržba a prevádzkové pokyny

V-port segment valves Série R Inštalácia, údržba a prevádzkové pokyny V-port segment valves Série R Inštalácia, údržba a prevádzkové pokyny 3 R 74 sk 6/2012 2 3 R 74 sk Obsah 1 VŠEOBECNÁ ČASŤ...3 1.1 Oblasť návodu na použitie...3 1.2 Konštrukcia ventila...3 1.3 Označenia

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu a použitie CT102

Návod na inštaláciu a použitie CT102 Návod na inštaláciu a použitie CT102 OBSAH 1 Bezpečnostné upozornenia 2 Predstavenie produktu 2.1 Opis riadiacej jednotky 2.2 Popis pripojení 2.3 Modely a technická špecifikácia 2.4 Zoznam potrebných káblov

Διαβάστε περισσότερα

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA GX-M7550SK Účelom bezpečnostných opatrení je zaistiť bezpečnosť používateľov a zabrániť majetkovým škodám. Tento dokument si pozorne prečítajte. Je to dôležité na správne používanie.

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-881 Návod na použitie

TTI-TCB-881 Návod na použitie TTI-TCB-881 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL 2/2014 SOCIETAS MEDICINAE GENERALIS V P Všeobecný praktik PRACTICAE FAMILIARE SLOVACA Pozývame Vás na konferenciu SSVPL Nové cesty

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

REGULAČNÉ KLAPKY 2 KLAPKY DO POTRUBIA 6 VÝFUKOVÉ HLAVICE 9 PROTIDAŽĎOVÉ ŽALÚZIE 12 TLMIACE VLOŽKY 15 SAMOČINNÉ KLAPKY 18 KRUHOVÉ STRIEŽKY 21 HLAVICE

REGULAČNÉ KLAPKY 2 KLAPKY DO POTRUBIA 6 VÝFUKOVÉ HLAVICE 9 PROTIDAŽĎOVÉ ŽALÚZIE 12 TLMIACE VLOŽKY 15 SAMOČINNÉ KLAPKY 18 KRUHOVÉ STRIEŽKY 21 HLAVICE REGULAČNÉ KLAPKY 2 KLAPKY DO POTRUBIA 6 VÝFUKOVÉ HLAVICE 9 PROTIDAŽĎOVÉ ŽALÚZIE 12 TLMIACE VLOŽKY 15 SAMOČINNÉ KLAPKY 18 KRUHOVÉ STRIEŽKY 21 HLAVICE CAGI 24 KRYCIE MRIEŽKY 27 REGULAČNÉ POSÚVAČE 30 POTRUBIE

Διαβάστε περισσότερα

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny Vitodens 100-W Nástenný plynový kondenzačný kotol typ WB1C s modulovaným cylindrickým horákom MatriX a výhrevnou plochou Inox-Radial pre prevádzku závislú ako aj nezávislú na vzduchu v miestnosti. Menovitý

Διαβάστε περισσότερα

V čísle prinášame : Odborný článok MODEL VYUŽITIA OSTROVNÉHO FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU (1. časť) posúdenie pre budúce zhodnotenie podnikania III.

V čísle prinášame : Odborný článok MODEL VYUŽITIA OSTROVNÉHO FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU (1. časť) posúdenie pre budúce zhodnotenie podnikania III. V čísle prinášame : Odborný článok MODEL VYUŽITIA OSTROVNÉHO FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU (1. časť) Odborný článok Terminologie a konstrukční rozdělení odvodů spalin (2. časť) Odborný článok Portfólio výroby

Διαβάστε περισσότερα