Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πο λι τι κή και Στρατη γι κή"

Transcript

1 Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο ποί α ζού με, εί ναι, σε με γά λο βαθ μό, α πο τέ λε σμα κα τα κτή σε ων, πο λιτι κής δια μά χης ή α γώ νων για α νε ξαρ τη σί α. Ω στό σο, ο πό λε μος δεν α πο τε λεί α ντι κεί με νο μό νο των στρα τιω τι κών. Στη διάρ κεια της ι στο ρί ας η ζω ή των πο λι τών έ χει πά ντοτε ε πη ρε α στεί α πό τον πό λε μο, και στη σύγ χρο νη ε πο χή την κύ ρια ευ θύ νη για την κα τεύ θυν ση του πο λέ μου την έ χουν οι πο λι τι κοί, οι ο ποί οι φυ σι κά εί ναι πο λί τες και ό χι ε παγ γελ μα τί ες στρα τιω τι κοί. ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ιω άν νης Πα ρί σης 100 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2008

2 Πριν α πό χρό νια, ο Σουν Τζου, στο πα σί γνω στο πλέ ον βι βλί ο του «Η Τέ χνη του Πο λέ μου», πα ρα τηρού σε ότι η υ ψη λο τέ ρου ε πι πέ δου μορ φή η γε σί ας ή ταν η κα τα νί κη ση του ε χθρού μέ σω της στρα τη γι κής. Ποιος ό μως ε φαρμό ζει αυ τή τη στρα τη γι κή; Η πο λι τι κή ή στρα τιω τι κή η γε σί α; Μή πως σε κα θε μί α α νή κει η αρ μο διό τη τα υ λο ποί η σης μέρους της ε θνι κής στρα τη γι κής; Και αν ναι, ως υ ψη λής ή στρα τιω τι κής στρα τη γικής; Στην πε ρί πτω ση αυ τή, ποια εί ναι η με τα ξύ τους σχέ ση και ποια τα ό ρια εντός των ο ποί ων ο φεί λει να κι νεί ται κα θε μί α; Η σχέ ση πο λι τι κής και στρα τη γικής, α να φο ρι κά με το φαι νό με νο του πολέμου, έ χει α πα σχο λή σει πολ λούς συγ γρα φείς, στρα τιω τικούς και μη. Σε πα λαιό τε ρες ε πο χές τό σο η πο λι τι κή ό σο και η στρα τιω τι κή εξου σί α -αλ λά α κό μη και η δι κα στι κή και θρη σκευ τι κή- ή ταν συγκε ντρω μέ νες σε έ να πρό σω πο: βα σι λέ α, αυ το κρά το ρα ή άλ λης μορ φής η γε μό να, ο οποί ος συ χνά η γεί το των στρα τευ μάτων στο πε δί ο της μά χης. Στις αρ χές του 18 ου αι. η λέ ξη «στρα τη γι κή», με την έν νοια της «τέχνης του στρα τη γού», προ στέ θη κε στο στρα τιω τι κό λε ξι λό γιο, για να υποδηλώ σει τους με θο δι κούς ε λιγ μούς και κι νή σεις που κυριαρ χού σαν στην επο χή των αυ στη ρά πε ριο ρι σμέ νων πολέ μων. Στις δη μο κρατι κές κοι νω νί ες των νε ό τε ρων χρόνων προ έ κυ ψε το πρόβλη μα της δια κρίσε ως των λει τουρ γιών των δύ ο μορ φών ε ξου σί ας σε ό,τι α φο ρά στον πό λε μο. Ε κεί νο το ο ποί ο εί ναι σα φές και γε νι κώς α πο δε κτό εί ναι το πρω τεί ο της πο λι τι κής ένα ντι της στρα τη γι κής. Για να κα τα νο ή σου με κα λύ τε ρα το θέμα θα πρέ πει να κά νου με τη διά κρι ση μετα ξύ πο λι τι κού και στρα τη γι κού (στρατιω τι κού) σκο πού του πο λέ μου. Ο πρώ τος ε ξυ πη ρε τεί ται κα ταρχήν α πό την υ ψη λή στρα τη γι κή, ε νώ ο δεύ τε ρος α πό τη στρατιω τι κή στρα τη γι κή, που α πο τε λεί τη βασι κή μορ φή στρα τηγικής. Εί ναι προ φα νές ό τι ο στρα τη γι κός σκο πός εί ναι το μέ σο για να επιτευ χθεί ο πο λι τι κός σκο πός του πολέ μου. Διό τι, όπως ση μειώ νει και ο Λί ντελ Χάρ τ, τα έ θνη δεν κά νουν πό λε μο για χά ρη του πολέ μου, αλ λά για να εφαρ μό σουν την πο λι τι κή τους. Για τον λό γο αυ τό οι στρατη γι κοί α ντι κειμενι κοί σκο ποί πρέ πει να υ πο τάσ σο νται στους πο λι τι κούς α ντι κει μενι κούς σκο πούς και να κα τευ θύ νο νται απ αυ τούς, με την προ ϋ πό θε ση ό τι θα ισχύ ει η βα σι κή συν θή κη, ό τι η πο λι τι κή δεν α παι τεί ό,τι εί ναι στρα τιω τι κά αδύ να το. Ο πό λε μος δεν εί ναι πλέ ον α πο κλειστι κά στρα τιω τι κό φαι νό με νο. Σή με ρα ο πό λε μος έ χει προ σλά βει μια κα θα ρά ο λο κλη ρω τι κή μορ φή, δηλα δή διε ξάγε ται συγ χρό νως σε διά φο ρα πε δί α, πο λι τι κό, οικο νο μι κό, διπλω μα τι κό, στρα τιω τι κό. Κα τά συ νέ πεια και η στρα τη γι κή έ χει ε πεκτα θεί σε ό λα αυ τά τα πε δί α και έ χει και αυ τή κατα στεί ο λο κλη ρω τι κή. Έ τσι, χρη σι μο ποι ή θηκε ο ό ρος της υ ψη λής στρα τη γι κής (grand strategy). Κα τά τον Λί ντελ Χαρ τ ο ρό λος της Στρα τη γι κής εί ναι να συ ντο νίζει και να διευ θύ νει ό λες τις πη γές ε νός έ θνους, Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 101 Πολιτική και Στρατηγική

3 Ο πό λε μος δεν μπο ρεί να διε ξα χθεί πο λι τι κά, ο φεί λει ό μως να καθο δη γεί ται πο λιτι κά. Η πο λι τι κή και η στρατιω τι κή η γε σί α ο φεί λουν να ταυ τί ζο νται εν ό ψει των κοι νών τους στό χων. ή ο μά δας ε θνών, για την επίτευ ξη του πολι τι κού σκο πού του πο λέ μου: του σκο πού που κα θο ρί ζε ται α πό τη βα σι κή πο λι τι κή (Liddell Hart, Στρα τη γι κή της Έμ με σης Προ σέγ γισης). Ε πί σης, ο Μο ντγκό με ρυ α να- φέ ρει ό τι στρα τη γι κή εί ναι η τέ χνη της κα τανομής και της ε φαρ μο γής στρα τιω τι κών μέ σων, ό πως ε νό πλων δυ νά με ων και ε φοδίων, για την εκπλή ρωση των στό χων της πο λι τι κής (Montgomery of Alamein, A History of Warfare). Το συμπέ ρα σμα εί ναι ό τι η στρατη γι κή δεν εί ναι πλέ ον -και δεν μπορεί να εί ναι- προ νό μιο μό νο των στρα τιω τι κών. Αυ τό α κρι βώς έ χει δη μιουρ γή σει μια κά ποια σύγ χυ ση ως προς τη σχέ ση της στρα τη γι κής με την πο λι τι κή, αλ λά και ως προς τον α κρι βή ο ρι σμό της. Ε κεί νο, ω στόσο, που εκ προ οι μί ου μπο ρούμε να πού με εί ναι ό τι η αρ χι κή έν νοια της στρα τη γι κής α πο δί δε ται σή με ρα με τον ό ρο στρα τιω τι κή στρα τη γι κή, προ κειμέ νου να δια κρι θεί α πό τις άλ λες δια τά σεις της υ ψη λής στρατη γι κής. Στο υψη λό τε ρο ε πί πε δο, η στρα τη γι κή α πο τε λεί την τέ χνη και την ε πι στή μη της ανά πτυ ξης και της χρη σι μο ποί η σης της πο λι τι κής, οι κο νο μι κής, κοι νω νι κο-ψυ χο λο γικής και στρα τιω τι κής ι σχύ ος του κρά τους, σύμ φω να με τις κα τευθύνσεις πο λι τι κής, για τη δη μιουργί α α πο τε λε σμά των τέ τοιων που να προ στα τεύ ουν ή να προ ω θούν τα ε θνι κά συμ φέ ρο ντα σε σχέ ση με άλ λα κρά τη, διε θνείς δρώ ντες ή περι στά σεις (Yarger, Strategic Theory for the 21 st Century: The little book on big strategy, 2006). Πώς α ντι λαμ βάνε ται η πο λι τι κή την έν νοια της στρα τη γι κής; Συ χνά ο πο λι τι κός χώ ρος ή ακό μη και η πο λι τι κή ε πι στή μη, χρη σι μο ποιούν την έν νοια της στρα τη γι κής ως μέ σο ε πί τευ ξης πο λι τικών σκο πών. Α να πτύσ σο νται πο λι τι κές 102 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2008

4 στρα τη γι κές στο κα θα ρά πο λι τι κό πεδί ο, χω ρίς να έ χει σχέ ση με την διε ξαγω γή πο λέ μου. Στην πρά ξη πρό κει ται για μια στρα τη γι κή πο λι τι κού μάρ κε τινγκ. Ε δώ μι λά με για «πο λι τι κή στρα τη γική» ή για «στρα τη γι κή δυ να τό τη τα στη σφαί ρα της πο λι τι κής» ( The Strategy of Politics, Bertelsmann Stiftung, 2007). Πρέ πει ω στό σο, να δια κρί νου με αυ τές τις έν νοιες α πό τη στρατη γι κή που α να φέ ρεται στην α μυ ντι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα μιας χώ ρας, δη λαδή στην ε τοι μό τη τα α ντί δρα σης και ι κα νό τη τα διε ξα γω γής ε πι τυ χούς πο λέμου. Την υ ψη λή στρα τη γι κή, την α πο φα σί ζει κα νο νι κά η πολι τι κή η γε σί α μιας χώ ρας, με βά ση δε δο μέ να και ει ση γή σεις που προ έρχο νται α πό την α νώ τα τη στρα τιω τι κή η γεσί α, αλ λά και α πό τους άλ λους φο ρείς του κρά τους (δι πλω μα τι κούς, οι κο νο μι κούς, κ.λπ.). Στην πο λι τι κή α νή κει η ε ξου σί α της κη ρύ ξε ως του πο λέ μου αλ λά και της συνά ψε ως της ει ρή νης. Στο πλαί σιο αυ τό η πο λι τι κή ο φεί λει να ο ρί ζει τους σκο πούς του πο λέ μου και κα τό πιν να α φή νει την ε πί τευ ξή τους στους στρα τιω τι κούς. Η στρατη γι κή παίρ νει α πό την πο λι τι κή α πλώς την «ε πι χει ρη σια κή της βά ση», υπό την έν νοια ό τι η πο λι τι κή, δη λα δή το υ πουρ γι κό συμβού λιο, προσ διο ρί ζει ά παξ δια πα ντός την α φε τη ρί α της στρα τη γι κής. Για ό λα τα υ πό λοι πα ζη τήμα τα της στρα τιω τι κής στρα τη γι κής η δρά ση της πο λι τι κής εί ναι μό νο έμμε ση (Παν. Κον δύ λης, 1997). Η υ ψη λή στρα τη γι κή πρέ πει να υ πο λογί ζει και να α να πτύσ σει τους οι κο νο μικούς πό ρους και το αν θρώ πι νο δυ να μι κό των κρα τών για να υποστη ρί ζει τα μα χό με να στρα τεύ μα τα (...). Α κό μα πε ρισ σό τε ρο, η μά χιμη ισχύς δεν εί ναι πα ρά έ να μό νο μέ σο α πό τα όρ γα να της στρα τη γι κής, η οποί α πρέ πει να λαμ βά νει υπ ό ψιν της και να χρη σι μο ποιεί την ι σχύ της οικο νο μι κής πιέ σε ως, της δι πλω μα τι κής πιέ σε ως, της ε μπο ρι κής πιέ σε ως και -χω ρίς να εί ναι μι κρό τε ρης ση μα σί ας- της η θι κής πιέ σεως, για να ε ξα σθε νή σει τη θέ λη ση του α ντι πά λου (Liddell Hart). Η δι πλω μα τί α εί ναι θε με λιώ δης για την υ ψη λή στρα τη γι κή. Μέ σω αυ τής μπο ρεί έ να κρά τος να σφυ ρη λα τή σει συμ μα χί ες ή να α σκή σει πί ε ση σε έ να άλ λο κράτος ώ στε να ε πι τευ χθεί, αν εί ναι δυ να τόν, η νί κη ή η α πο τρο πή χω ρίς προ σφυγή σε πό λε μο. Έ να άλ λο στοιχεί ο της υ ψη λής στρα τη γι κής εί ναι ο χει ρι σμός της με ταπο λε μι κής ει ρή νης. Ό πως ε πι ση μαί νει ο Κλα ούζε βιτ ς, μί α ε πι τυ χη μέ νη στρα τιω τι κή στρα τη γι κή μπορεί να εί ναι μέ σο για την ε πί τευ ξη ε νός σκο πού, αλ λά δεν εί ναι η ί δια ο σκοπός. Υ πάρ χουν πολ λά πα ρα δείγμα τα στην ι στο ρί α ό που η νί κη στο πε δί ο της μά χης δεν με τα φρά στη κε σε μα κράς διάρ κειας ει ρή νη και α σφά λεια. Στα τυ πικά α ντι κεί με να της υ ψη λής στρα τη γι κής πε ριλαμ βά νο νται η ε πι λο γή των κυρί ων έ να ντι των δευ τε ρευό ντων θε ά τρων κα τά τον πό λε μο, οι γε νι κοί τύ ποι εξο πλι σμών για την υ πο στή ρι ξη της βιο μη χα νί ας, κα θώς και ποιες διε θνείς συμ μα χί ες ε ξυ πη ρε τούν τους ε θνι κούς στό χους. Εί ναι ση μα ντικό, ι διαί τε ρα στις δη μοκρα τι κές κοι νω νί ες, η υ ψη λή στρα τη γι κή να γί νε ται α πο δε κτή α πό τον λα ό, κυ ρί ως ό ταν α παι τού νται α πό αυ τόν θυ σί ες. Και στο σημεί ο αυ τό ο Λί ντελ Χαρ τ ε πι ση μαίνει ό τι η υ ψη λή στρα τη γι κή πρέ πει να υ πολο γί ζει και να α να πτύσ σει ( ) και τις η θι κές δυ νά μεις, διό τι για να α να πτυχθεί το πνεύ μα και η θέ λη ση του λα ού, συχνά οι η θι κές δυνά μεις εί ναι το ί διο σπου δαίος πα ρά γο ντας, ό σο και η κατο χή πιο σπου δαί ων μορ φών ι σχύ ος. Ά παξ και α πο φα σι στεί ο πό λε μος, εί- Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 103 Πολιτική και Στρατηγική

5 «Η υψηλή στρατηγική πρέπει να υπολογίζει και να αναπτύσσει (...) και τις ηθικές δυνάμεις, διότι για να αναπτυχθεί το πνεύμα και η θέληση του λαού, συχνά οι ηθικές δυνάμεις είναι το ίδιο σπουδαίος παράγοντας, όσο και η κατοχή πιο σπουδαίων μορφών ισχύος». Λίντελ Χάρτ ναι α πο λύ τως α να γκαί ο να έ χει ο αρ χι στρά τη γος την ε λευ θε ρί α να τον διε ξα γά γει ό πως νο μί ζει. Η σύγχρο νη, μά λι στα μορ φή του πο λέμου, κα θι στά α κό μα πιο πε ριτ τές τις ο δη γί ες της πο λι τι κής η γε σί ας σε ε πι χει ρη σια κά θέ μα τα. Συ νε πώς οι υ πο δεί ξεις που μπο ρεί να κά νει η κυ βέρ νη ση στον αρ χι στρά τη γο σ ό τι α φο ρά στον πο λι τι κό σκο πό του πό λε μου πε ριο ρί ζο νται σε λί γα πράγμα τα (Συ νταγ μα τάρ χης J. Colin: Les Transformations de la Guerre, Paris, 1912). Η στρα τιωτι κή στρα τη γι κή, που α πο τε λεί την αρ χι κή και βα σι κή μορ φή στρα τη γι κής, εί ναι έ να α πό τα μέ σα για την ε πι τυ χί α της υ ψη λής στρα τη γι κής. Ε στιά ζει το εν δια φέρον της στην ε ναρμό νι ση των στρατιω τι κών μέσων με τους πο λι τι κούς στό χους. Η έν νοια της στρα τιω τι κής στρατη γι κής α να φέ ρε ται στην «τέ χνη του στρατηγού» ή «στρα τη γι κή τέ χνη» ( generalship ) και πε ρι λαμ βά νει, γενι κώς, τη σχε δί α ση και τη διε ξα γω γή πο λε μι κών ε πι χει ρή σε ων. Ει δι κό τε ρα έ χει να κά νει με τη σχε δί α ση και διεξα γω γή εκ στρα τειών, τις κι νή σεις και τη διά τα ξη των δυ νάμε ων, κα θώς και την πα ρα πλά νη ση του ε χθρού. Ε δώ θα πρέ πει να α να φερ θού με στη γνω στή φρά ση, η ο ποί α α ποδί δε ται στον Κλε μαν σώ (Georges Clemenceau), ό τι «ο Πό λε μος εί ναι πο λύ σο βα ρή υ πό θε ση για να την αφή σου με στους στρα τιω τι κούς», η ο ποί α χρη σι μο ποιεί ται συ νή θως με πα ρα πλα νη τι κή ση μα σί α, με πρό θεση α πα ξιώ σε ως των στρα τιω τι κών. (Η φρά ση που δια τυ πώ θη κε το 1886, στα γαλ λι κά έ χει ως ε ξής: «La guerre! C est une chose trop grave pour la 104 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2008

6 confier à des militaires»). Εί ναι προ φα νές ό τι ο Κλε μαν σώ δεν εί χε την πρό θε ση να αμ φι σβη τή σει την ικα νό τη τα των στρα τιωτι κών να φέ ρουν σε πέ ρας την α πο στο λή τους, η ο ποί α γενι κά συ νί στα ται στην ε φαρ μο γή της στρα τιω τι κής στρα τη γι κής προς υ πο στή ρι ξη του πο λι τι κού σκο πού του πο λέ μου. Ε κεί νο, μάλ λον, το ο ποί ο ή θε λε να επι ση μά νει ή ταν η πο λυ πλο κό τητα του φαι νο μέ νου του πο λέ μου η ο ποί α ε πι βάλλει την α νά γκη κι νη το ποι ή σε ως ό λων των δυ νά με ων της χώ ρας προ κειμέ νου να ε πι τευ χθεί ο πο λι τι κός σκο πός του πο λέ μου. Ό πως ε πι ση μαίνουν οι ι στο ρι κοί, με τη θέ ση αυ τή ο Κλε μαν σώ, έ δω σε α φορμή για την α νά πτυξη της α ντι λή ψε ως της υ ψη λής στρα τη γι κής, η ο ποί α συ μπε ρι λαμβά νει τη δια χεί ρι ση των πό ρων ο λο κλήρου του έ θνους για τη διεξα γω γή του πο λέ μου. Με άλ λα λό για ή θε λε να πει ό τι, για τη διε ξα γω γή του πο λέ μου δεν αρ κεί η υ λο ποί η ση της στρα τιω τι κής στρα τη γικής εκ μέ ρους των στρα τιω τι κών αλ λά α παι τείται η υ λο ποί η ση και των λοι πών δια στά σε ων της υ ψη λής στρα τη γι κής (πο λι τική, δι πλω μα τί α, οι κο νο μί α, ε σω τερι κή ορ γά νω ση της χώ ρας). Με το ί διο σκε πτικό θα μπο ρού σα με να πού με ό τι η Υ γεί α εί ναι πο λύ σο βα ρή υ πό θε ση για να την α φήσου με στους για τρούς, υ πό την έν νοια ό τι, χω ρίς να αμ φι σβη τεί ται η ι κανότη τα των για τρών να α ντα πο κρι θούν στο έρ γο τους, α παι τεί ται η ε φαρ μο γή και άλ λων πο λι τι κών προ κει μέ νου να ε πι τευ χθεί ο στό χος της Υ γεί ας: πο λι τικός σχε δια σμός και ορ γά νω ση, οι κο νο μι κός σχε δια σμός και χρη μα το δό τη ση, σχε δία ση και κα τα σκευ ή των υ πο δο μών, ε ξασφά λι ση προ σω πι κού και μέ σων. Α να φέ ρα με ή δη ό τι η στρα τη γι κή α ποτε λεί μέ σο για την ε πί τευ ξη των σκο πών της πο λι τι κής. Ω στό σο, πολ λοί α να λυ τές των θεμά των που συν δέ ο νται με τον πό λεμο, χω ρίς να αρ νού νται ό τι ο πό λε μος εί ναι όρ γα νο της πο λι τι κής, δεν ε ξή γα γαν α πό τη σχέ ση μέ σο-σκο πός στο α νώ τε ρο ε πίπε δο, τα ί δια συ μπε ρά σμα τα. Ο πό λε μος δεν μπο ρεί να διε ξα χθεί πο λι τι κά, ο φεί λει ό μως να καθο δη γεί ται πο λι τι κά. Η πο λιτι κή και η στρα τιω τι κή η γε σί α ο φεί λουν να ταυ τί ζο νται εν ό ψει των κοι νών τους στό χων. Ο στρα τη γός Μόλ τκε, ο ο ποί ος ε πα νει λημ μέ νως ήρ θε σε α ντι πα ρά θε ση με τον καγ γε λά ριο Βί σμαρ κ, ση μείωνε το 1871, ό τι η στρα τη γι κή ερ γά ζε ται βέ βαια για τους σκο πούς της πολιτι κής, και μό νο γι αυ τούς, ως προς τη δρά ση της όμως παρα μέ νει ε ντελώς α νε ξάρ τη τη απ αυ τήν. Α πο φα σι στι κή εί ναι η δρά ση της πο λι τικής στην αρ χή και το τέ λος του πο λέμου, ε νώ η ί δια μπο ρεί, μέ σα στην πο ρεί α του, να αυ ξή σει ή να μειώ σει τις α ξιώ σεις της. Ο Κλα ού ζε βιτ ς, ο ο ποί ος υ πο στη ρί ζει, ε πίσης, την υ περοχή της πο λι τι κής, ση μειώ νει ό τι η ήτ τα εί ναι δυ να τόν να ο φεί λεται στην πο λι τι κή, ό ταν αυ τή εί ναι ε σφαλ μέ νη ή κρί νει τον πό λε μο κα τά τρόπο α ντί θε το προς τη φύ ση του. «Ο πο λι τι κός σκο πός, γρά φει, δεν εί ναι δε σποτι κός νομο θέ της, ο φεί λει να προ σαρ μό ζε ται στη φύ ση των μέ σων και συ χνά, ως εκ τού του, να τρο ποποιεί ται πλή ρως» (On War, 1873). Ό πως ση μειώ νει ο Μόλ τκε, ε πει δή οι πο λι τι κοί στό χοι θα μπο ρού σαν και να αλ λά ξουν, η στρα τη γι κή θα πρέ πει να ε πι διώ κει πάντοτε τον ύ ψι στο στό χο, τον ο ποί ον κα θιστούν δυ να τό τα δια τι θέ με να μέ σα. Μια κλα σι κή πε ρί πτω ση αλ λα γής των πο λι τι κών στό χων έ χου με στη νεό τε ρη ελλη νι κή ι στο ρί α, την ε ντο λή της Κυ βερνή σε ως Βε νι ζέ λου, τον Ο κτώ βριο του 1912, προς τον Αρ χι στρά τη γο Διά δο χο Κων στα ντί νο, για την κα τά προ τε ραιό τητα Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 105 Πολιτική και Στρατηγική

7 «Δεν υ πάρ χει με γα λύτε ρη κα τά ρα εις έ να τό πον, πα ρά ό ταν οι πο λι τι κοί του, τε λεί ως α κα τάρ τι στοι εις την τέ χνην του πο λέμου, έ χουν την α ξί ω σιν να σχε διά ζουν και πο λεμικάς ε πι χει ρή σεις». Ιωάννης Μεταξάς ε νέρ γεια προς κα τά λη ψη της Θεσ σαλο νί κης. (Βλ. Κλε άν θους Μπου λα λά, Η Ελ λάς και οι σύγ χρο νοι πό λε μοι, 1965). Σχε τι κή εί ναι και η α να φο ρά του Εν γκελ ς στην α νά γκη αυ το τέλειας και της ι διαί τε ρης νο μο τέ λειας του στρα τιω τι κού πα ρά γο ντα έ να ντι της πο λι τι κής. Γρά φει το 1854: «Ό μως οι ναυ τι κές και οι στρατιω τι κές ε πι χειρή σεις, ά παξ και δια τα χθούν, δεν υ πό κει νται στις ε πι θυ μί ες και στα σχέδια της δι πλω μα τί ας, αλ λά σε δι κούς τους νό μους, που δεν μπο ρουν να πα ρα βια σθούν χω ρίς να κιν δυ νεύ σει ο λό κλη ρη η εκ στρα τεί α». Ο Ιω άν νης Με τα ξάς, σε άρ θρο του με τί τλο «Πώς προ ε λή φθη η κατα στρο φή της Ελλά δος» που δη μοσιεύ θη κε στις 25 Ο κτω βρί ου 1934, ως α πά ντη ση σε α νά λο γο άρ θρο του Ελ. Βε νι ζέ λου, α να φέ ρε ται στη διά στα ση α πό ψε ων που υ πήρ ξε, το 1915, με τα ξύ του ι δί ου ως Αρ χη γού του Ε πι τε λεί ου και του τό τε Πρω θυπουρ γού. Το πρό βλημα προ έ κυ ψε ό ταν ο δεύ τε ρος ει ση γή θη κε στον Βα σι λέ α τη συμ με το χή της Ελ λά δας στην εκ στρα τεί α των Δαρ δα νε λί ων, πα ρά την αρ νη τι κή θέ ση του πρώτου, ο ο ποί ος ε πε σή μα νε τις κα ταστρο φι κές συ νέ πειες που θα εί χε μια τέ τοια ενέρ γεια. «Εί χε προ ε τοι μά σει και σχέ διο της εκ στρα τεί ας, σαν ή ταν στρα τη γός» γρά φει ο Με τα ξάς για τον Βε νι ζέ λο, και συ νε χί ζει: «Δεν υ πάρ χει με γα λύτε ρη κα τά ρα εις έ να τό πον, πα ρά ό ταν οι πο λι τι κοί του, τε λεί ως α κα τάρ τι στοι εις την τέ χνην του πο λέ μου, έ χουν την α ξί ω σιν να σχε διά ζουν και πο λε μικάς ε πιχει ρή σεις». Στο ί διο κεί με νο ε ξη γεί την α πό φα σή του να πα ραι τη θεί 106 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2008

8 στις 17 Φε βρουα ρί ου 1915, ε ξαι τί ας της διε νέ ξε ως αυ τής: «(...) Ό ταν ο κυ βερ νών πρωθυ πουρ γός ευ ρί σκε ται εις τε λεί αν α ντί θε σιν με τον αρ χη γόν του ε πι τε λείου και ό σον α φο ρά τας εκ στρα τεί ας, αί τι νες θα ε πι χει ρη θώ σιν, και ό σον α φορά την εν γέ νει διεύ θυν σιν του πο λέ μου, τό τε, φυ σικά, εφ ό σον δεν πρό κειται να πα ραι τη θεί ο πρω θυ πουρ γός, πα ραι τεί ται ο αρ χη γός του ε πι τε λεί ου, και ο πρω θυ πουρ γός ευ ρίσκει άλ λον σύμ φω νον με τις βλέ ψεις του. Αυ τό έ χει γί νει πά ντο τε εις ό λα τα κρά τη του κό σμου, χω ρίς να γεν νή ση πο τέ καμμί αν επί κρι σιν. Αυ τό έ κα μα και ε γώ την 17 Φε βρουα ρί ου 1915» (Η Ι στο ρί α του Ε θνι κού Διχα σμού, 2003, σελ.76). Εν δια φέ ρου σες εί ναι οι α πό ψεις Γερμα νών στρα τη γών του Β Πα γκο σμί ου Πολέ μου, οι ο ποί οι ή ταν α να γκα σμέ νοι να λει τουρ γή σουν υ πό το να ζι στι κό καθε στώς του Χί τλερ, με το ο ποί ο κατά βά ση βρί σκο νταν σε α ντί θε ση. Το πρόβλη μα ή ταν δι πλής μορ φής: α φε νός η ε πι δί ω ξη ε λέγ χου του στρα τεύ μα τος α πό το να ζι στι κό κόμ μα και η προ σπάθεια των στρα τη γών να το κρα τή σουν ε κτός πο λι τι κής, α φε τέ ρου η ε πι θυ μί α του Χί τλερ να σχε διά ζει και να διευ θύ νει τις ε πι χει ρή σεις. Πολ λές μαρ τυ ρί ες έ χου με α πό τον Λί ντελ Χαρ τ, τις ο ποί ες πε ριέ λα βε στο βιβλί ο του «Η άλ λη πλευ ρά του λό φου». Ο στρα τη γός Σέ ε κτ λέ γει: «Η υ πο στή ριξη ό τι ο πό λε μος εί ναι η συ νέ χι ση της πο λι τι κής με άλ λα μέ σα κα τά ντη σε μια συν θη μα τι κή φρά ση και για τον λό γο αυτό εί ναι ε πι κίν δυ νη. Μπο ρού με να πούμε το ί διο α λη θι νά, ό τι ο πό λε μος εί ναι η χρε ο κο πί α της πο λι τι κής». Ε πί σης, δια τύπω σε την ά πο ψη ό τι ό ταν οι στρα τιω τικοί συ γκε ντρώ νο νται ε πί του απο λύ τως στρα τιω τι κού σκο πού και δεν μα θαί νουν να σκέ πτο νται με βά ση την υψη λή στρατη γι κή, εί ναι πε ρισ σό τε ρο ε πιρ ρε πείς στο να δέ χο νται πο λι τι κά ε πι χει ρή μα τα, τα ο ποί α, ε νώ φαί νο νται ορ θά στην κα θα ρή στρα τη γι κή (σ.σ. εν νο εί τη στρα τιω τι κή στρα τη γι κή), ε μπλέ κουν την πο λι τι κή πέ ραν του ση μεί ου στο ο ποί ο αυ τή θα μπο ρού σε να στα μα τή σει. Συ νε χί ζει δε λέ γο ντας ό τι «οι ακραί οι στρα τιω τι κοί σκο ποί εί ναι δύ σκο λο να συμ βι βα στούν με τη με τριοπά θεια της πο λι τι κής». Στα συ μπε ρά σμα τα του βι βλί ου του αυ τού, ο Λί ντελ Χαρτ ση μειώ νει: «Α πό την α να σκόπη ση των ε πι δό σε ων της γερ μα νι κής η γεσί ας στον πό λε μο ( ) βλέ που με ό τι μί α πλή ρης α πο τυ χί α στο πε δί ο της πο λι τι κής του πο λέ μου ή της υ ψη λής στρα τη γι κής συ νο δεύ ε ται α πό μί α α ξιό λο γη, αν και όχι ο μα λή, σει ρά ε πι τυ χιών στη στρα τη γι κή και την τα κτι κή». Εί ναι γε γο νός ό τι το να ζι στι κό κα θεστώς και η σχέ ση του με την α νω τά τη ηγε σί α του στρα τεύ μα τος, δη μιούρ γη σε ι διαί τε ρα προ βλή μα τα σχέ σε ων πο λιτικής και στρα τη γι κής. Οι συ νε χείς ε πεμ βάσεις της πο λι τι κής (Χί τλερ) εί χαν, συ χνά, κα τα λυ τι κές συ νέ πειες στην έκ βα ση των ε πι χει ρή σε ων. Χα ρα κτη ριστι κό πα ράδειγ μα α πο τε λεί η δια τα γή του Χί τλερ προς τον Γκου ντέ ριαν να ανα κό ψει την προ ώ θη σή του, με τά τη διά σπα ση των γαλ λι κών γραμ μών, το Ο Γκου ντέριαν, με τά τη βιαί α διά βα ση του Μεύ ση, προ χώ ρη σε σε βά θος 160 μι λί ων, δια μέ σου των με τό πι σθεν των συμ μα χι κών στρα τιών, για να α πο κό ψει τις γραμ μές α νε φο δια σμού τους. Την εν δέ κα τη η μέρα (16 Μα ΐ ου 1940) έ φτα σε στην α κτή της Μάγχης, α πο κό πτο ντας την α ρι στε ρή πτέ ρυ γα των συμ μα χι κών στρα τιών. Το κε ραυνο βό λο αυ τό κτύ πη μα ή ταν α πο φασι στι κό για την έκ βα ση της εκ στρα τεί ας. Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 107 Πολιτική και Στρατηγική

9 Υψηλή και στρατιωτική στρατηγική πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά προκειμένου να αποφεύγονται σφάλματα του παρελθόντος. Ε άν ο Χί τλερ δεν εί χε δια τά ξει στά ση, ο Γκου ντέ ριαν θα εί χε α πο κό ψει τη διαφυγή του βρε τα νι κού στρα τού μέ σω της Δου γκέρ κης. Η ε πέμ βα ση αυ τή της πολιτι κής η γε σί ας εί χε μοι ραί ες συ νέ πειες για την τε λι κή έκ βα ση του πο λέ μου. Ο ί διος ο Γκου ντέ ριαν ση μειώ νει: «Α ναμ φι βό λως μί α στρα τιω τι κή νί κη τοιαύ της ε κτά σε ως θα εί χε πα ρά σχει σε μί α ι κα νή δι πλω μα τί α ευ νο ϊ κές δυ να τότη τες. Η δυ να τό τη τα αυ τή ε ξέ λι πε ό μως δυ στυ χώς λό γω της νευ ρι κό τη τας του Χί τλερ». Κλεί νο ντας το σύ ντο μο αυ τό σημεί ω μα, για έ να μάλ λον α νε ξά ντλη το θέ μα, κρί νε ται σκό πι μο να πα ρα τεθεί μια α να φο ρά του Πα να γιώ τη Κον δύ λη στο βι βλίο του «Θε ω ρί α του Πο λέ μου» το ο ποί ο εκ δό θη κε αρ χι κά στη Γερ μα νί α το 1988, με τον τί τλο: THEORIE DES KRIEGES : «Ο καθέ νας ο φεί λει να α να γνω ρί σει ό τι η πο λι τι κή η γε σί α, αν δεν θέ λει με την α νά μει ξή της να ε πη ρε ά σει αρ νη τι κά την ε ξέ λι ξη του πο λέ μου, πρέ πει να εί ναι ου σια στι κά ε ξοι κειω μέ νη με στρα τιω τι κά και στρα τη γι κά ζη τή ματα. Ε πι πλέ ον, κα νείς δεν μπο ρεί να αμ φι σβη τή σει βά σι μα ό τι ο έ λεγ χος της ε κάστο τε πο λι τι κής η γε σί ας πάνω στις έ νο πλες δυ νά μεις δεν πρέ πει να γί νε ται α ντι κεί με νο εκ με τάλ λευσης, δη λα δή η στα διο δρο μί α ε νός α ξιω μα τι κού πρέ πει να ε ξαρ τά ται α πό τις υ πη ρε σια κές του ι κα νό τη τες και ό χι α πό την κομμα τι κή του το ποθέ τη ση ή άλ λους ε ξωϋ πη ρε σια κούς πα ρά γο ντες. Ό μως στην ιστο ρι κή πραγ μα τι κό τη τα των τε λευ ταί ων 150 χρό νων το «πρω τεί ο της πο λιτι κής» ερ μη νεύ θη κε κα τα χρη στι κά για κομ μα τι κούς σκο πούς σε ό χι λι γό τε ρες πε ρι πτώ σεις απ ό,τι η (δή θεν) υ περ κομ μα τι κή το πο θέ τηση ο ρι σμέ νων στρα τιω τι κών χρη σίμευ σε ως προ κά λυμ μα κομ μα τι κών και ι διο τε λών σκο πών». 108 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2008

10 ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ Aron Rayαmond, Peace and War, New York, Beaufre Andre, Ει σαγω γή στη στρατη γι κή, ΓΕΣ/ΔΕΚ 1987, ή την αγ γλι κή έκ δο ση: Introduction to Strategy, New York: Praeger, Clausewitz Carl, von, On War, Michael Howard and Peter Paret (ε πιμ. και μτφρ.), Princeton NJ: Princeton University Press, Clausewitz Carl, von, Principles of War, 1812, με τάφρα ση-ε πι μέ λεια Hans W. Gatzke, 1942, The Military Service Publishing Company. Chester W. Richards, A Swift, Elusive Sword - What if Sun Tzu and John Boyd Did a National Defense Review, Center for Defense Information, May Coram Robert, Boyd: The Fighter Pilot Who Changed the Art of War. New York: Little, Brown, Dougherty E. James & Pfaltzgraff L. Pobert, Jr, Α νταγω νι στι κές Θε ω ρί ες Διε θνών Σχέ σε ων Μια συ νο λι κή α πο τί μη ση, Πα πα ζή σης, Α θή να, Fuller J.F.C., Η ι διο φυ ής στρα τη γι κή του Με γά λου Α λε ξάν δρου, ποιό τη τα, Βλέ πε ε πί σης την αγ γλική έκ δο ση The Generalship of Alexander the Great, Wordsworth, Keegan John, Η Ι στο ρί α του Πο λέ μου, Νέ α Σύ νορα-λι ΒΑ ΝΗ, Κον δύ λης Πα να γιώ τη, Θε ω ρί α του Πο λέ μου, Θεμέλιο, Gilpin Robert, Πό λε μος και αλ λα γή στη διε θνή πολι τι κή, Ποιό τη τα, Α θή να, Guderian Heinz, Β Πα γκό σμιος Πό λε μος Α ναμνή σεις ε νός Στρα τιώ του, εκ δό σεις Α. Κα ρα βί α - Α. Δη μη τριά δη, Α θή να, Holmes Richard (editor), The Oxford Companion to Military History, Oxford University Press, New York, Howard Michael, "The Forgotten Dimensions of Strategy" Foreign Affairs, (Summer 1979), Jones Archer, Elements of Military Strategy: An Historikal Approach, Praeger Publishers, Connecticut, Jones Archer, The Art of War in the Western World, Keegan John, Η Ι στο ρί α του Πο λέ μου, Νέ α Σύ νορα Λι βά νη, Α θή να, Λα ζα ρί δης Χρ. Α να ζη τώ ντας Στρα τη γική στην Ε ξωτε ρι κή μας Πο λι τι κή, Α θή να, Liddell Hart, Στρα τη γι κή της Έμ με σης Προ σέγ γισης, Βά νιας, Βλέ πε ε πί σης την αγ γλι κή έκ δο ση Strategy - The Indirect Approach, London, Faber & Faber Ltd, London, Liddell Hart, Η άλ λη πλευ ρά του λό φου. Lykke Arthur, F., Defining Military Strategy, Military Review, (January-February 1997). Macksey Kenneth, Guderian, Στρα τη γός των Πάντσερ, Eurobooks, Αθή να, Machiavelli Niccolo, Ο Η γε μό νας, Πα τάκη, Α θή να, Montgomery of Alamein, A History of Warfare (1968) Collins. Μπου λα λάς Κλε άν θης, Η Ελ λάς και οι σύγχρο νοι πό λε μοι, Α θή να, Paret Peter, Οι Δη μιουρ γοί της Σύγ χρο νης Στρατη γι κής: Α πό τον Μακ κια βέλ λι στην Πυ ρη νι κή Ε πο χή, Του ρί κη, Πα πα σω τη ρί ου Χαρ., Βυ ζα ντι νή υ ψη λή στρα τη γι κή, 6 ος -11 ος αιώ νας, ποιό τη τα, Πλα τιάς Αθ., Διε θνείς Σχέ σεις και Στρα τη γι κή στον Θου κυ δί δη. Σέ κε ρης Γ., Η Ελ λά δα στη Νέ α Τά ξη, Η Ε θνι κή μας Στρα τη γι κή στον 21 ο αιώ να, Πα πα ζή ση, Sun Tzu, Η Τέ χνη του Πο λέ μου, Βάνιας, Θεσ σα λονί κη, Yarger Harry, Strategic Theory for the 21 st Century: The little book on big strategy, US Army Strategic Studies Institute, Zagorin Perez, Θου κυ δί δης, Μια πλή ρης ει σα γωγή για ό λους τους α να γνώ στες, Ποιό τη τα-princeton University Press. The Military Maxims of Napoleon, compiled by General Burnod, first published in Η Ι στο ρί α του Ε θνι κού Δι χα σμού, ΚΥ ΡΟΜΑ ΝΟΣ (εκ δ. 2 η ), Θεσ σα λο νί κη, The Strategy of Politics, Bertelsmann Stiftung, Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 109 Πολιτική και Στρατηγική

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 15-03-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ 15-03-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΡΟΣΚΥΗΣΕΩΣ νήµη τῶν Ἁγίων αρτύρων, Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος Δ,ce.Πα bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει agdxnddxd dpaq daqxdh{ba[ds;qpbfdssfη: d d σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 4ο Τεύχος 2012 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. Εξώφυλλο: Στιγμιότυπο από τον Τερματικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Με μια ματιά Λεπτομε ρεια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Τα κατ λληλα και καλοδιατηρη να εργαλε α βοηθο ν πολ τον τεχν τη για το γρ γορο και καλ τελε ω α των αντικει νων που

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α ΕΕΜΒΡΙΟΣ ΙΒ ΕΣΕΡΙΟΣ 12 εκεµβρίου Σπυρίδωνος Τριµυθοῦντος τοῦ θαυµατουργοῦ ( 348). Ιωάννου ὁσίου, ἐπισκόπου Ζιχνῶν ( 1333). Εἰς τὸν Ἐσπερινόν. Β Ει Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι ει εις πο ο ολ λα

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα