ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 11 09 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ Ταχ. Κώδικας: Άστρος Πληρ: Παν. Σούρσος Τηλ.: Fax: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΞΕΝΩΝΑ) ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΩΝ Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/ ) β) το Ν.3852/2010 γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) δ) την αριθ. 68/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση ακινήτου ε) την αριθμό 117/2013 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας. στ) Την υπ αριθμ.182/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας της ) ζ) Την υπ αριθμό 218/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι Την διενέργεια επαναληπτικής, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (ξενώνας) στον οικισμό Άνω Δολιανών Τ.Κ. Δολιανών. που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο, λόγω ασύμφορου με τους εξής όρους και προϋποθέσεις: 1. Περιγραφή ακινήτου:

2 Ξενώνας συνολικής επιφάνειας 862,59 τ.μ. έχει οικοδομηθεί επί συνολικού εμβαδού τ.μ. ευρίσκεται στην περιοχή του οικισμού των Άνω Δολιανών αποτελείται από Κτίριο Α Ισόγειο 71,14 μ2 Όροφος 173,60μ2 Πατάρι 104,10 μ2 Κτίριο Β - Ισόγειο 97,64 μ2 Όροφος 262,38μ2 Κτίριο Γ εστιατόριο Υπόγειο 29,70μ2 Ισόγειο 124,03μ2 Το προς εκμίσθωση ακίνητο είναι πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο για λειτουργία. διαθέτει δε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, έπιπλα και σκεύη δωματίου, ιματισμό, έπιπλα και εξοπλισμό εστίασης, που θα παραδοθούν προς χρήση στον «μισθωτή». Το σύνολο των επίπλων, μηχανημάτων, σκευών και του λοιπού εξοπλισμού, είναι καταγεγραμμένα στο Παράρτημα Α της παρούσας απόφασης καθώς και της σχετικής διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 2. Τρόπος διενέργειας της Δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Στη δημοπρασία μπορεί να συμμετάσχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που πληροί τους όρους και έχει τις προϋποθέσεις που θέτει η παρούσα διακήρυξη και οι ισχύοντες Νόμοι. Υπερήμερος οφειλέτης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ή των ΝΠΙΔ αυτού, ή του Δημοσίου, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία, εφαρμοζομένων και των όρων των επόμενων παραγράφων. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα εξής δικαιολογητικά: 1. Ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου με το 1/10 του οριζομένου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς, υπολογιζόμενη για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο των (9) ετών, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου 2

3 με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που θα επιτευχθεί. 2. Δημοτική Ενημερότητα. 3. Δήλωση του επαγγέλματος το οποίο ασκεί ο ενδιαφερόμενος ή ασκούσε στο παρελθόν. 4. Πιστοποιητικό, με ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν του ενός (1) μήνα πριν την ημέρα διενέργειας της Δημοπρασίας, το οποίο να έχει εκδοθεί από δικαστική ή διοικητική αρχή, περί μη κήρυξης σε πτώχευση και πιστοποιητικό ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση πτώχευσης ή υπαγωγής σε διαδικασία συνδιαλλαγής (άρθρο 99 Ν.3588/2007). 5. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, το οποίο να ισχύει κατά την ημέρα διενέργειας της Δημοπρασίας. 6. Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του με το εξής περιεχόμενο: «Έλαβα γνώση των όρων της Διακήρυξης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, σχετικά με την εκμίσθωση του Ξενώνα 1821, του Δήμου, τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως. Έχω πλήρη γνώση του υπό μίσθωση κτιρίου, με τα παραρτήματά του και την εν γένει πραγματική του κατάσταση, το οποίο επιθεώρησα ο ίδιος και δηλώνω ότι είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται». 7. Καταστατικό της εταιρείας, με τις τυχόν τροποποιήσεις. 8. Φ.Ε.Κ. σύστασης, εκπροσώπησης και τυχόν τροποποιήσεων. 9. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1958), ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α., δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ότι ήταν συνεπής, τόσο στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα. 10. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 3. Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας: Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 27 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ. έως 11:00 π.μ., στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Δημοτικός Υπάλληλος Παναγιώτης Σούρσος. 4. Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς: Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων είκοσι ευρώ (820,00 ) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι κατά 20,00 τουλάχιστον ανώτερη του ελαχίστου ορίου (τιμή εκκίνησης), ενώ κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι κατά 20,00 τουλάχιστον ανώτερη της προηγούμενης. 5. Εγγυητής: Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και ύστερα το συμφωνητικό και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης παραιτουμένου τούτου του δικ/τος διαιρέσεως και διζήσεως. 6. Δικαίωμα αποζημίωσης: Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη 3

4 έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. 7. Σύμβαση: Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. 8. Διάρκεια εκμίσθωσης αναπροσαρμογή μισθώματος: Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για εννέα έτη (9) από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης εκ μέρους του τελευταίου πλειοδότη μισθωτή και του εγγυητή του. Η διάρκεια της παραχώρησης μπορεί να παρατείνεται, μία φορά ή περισσότερες φορές, διαδοχικά, για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη κάθε φορά. Για την παράταση αυτή απαιτείται νέα έγγραφη σύμβαση μεταξύ Δήμου και Αναδόχου. Ο Ανάδοχος με την αποχώρησή του δεν δικαιούται να αφαιρέσει από τον Ξενώνα ή το εστιατόριο αυτού, ότι έχει παραλάβει με τη σύμβαση εκμίσθωσης, ούτε ότι έχει εγκαταστήσει ή τοποθετήσει σε αυτά, ούτε να αναζητήσει την αξία τους από το Δήμο. Το μίσθωμα των ετών, των επόμενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), και θα υπολογίζεται επί του μηνιαίου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους. Σαφώς σε κάθε περίπτωση το μηνιαίο μίσθωμα δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο από το καταβαλλόμενο του προηγούμενου έτους. 9. Προθεσμία καταβολής του μισθώματος: Το μίσθωμα θα κατατίθεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε διμήνου, στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Άρνηση, αθέτηση, ή καθυστέρηση απόδοσης του μισθώματος, συνεπάγεται την αποβολή του μισθωτή κατά τη ειδική διαδικασία αποδόσεως του μισθώματος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δήμου. Ισχύουσες διατάξεις για την είσπραξη του μισθώματος είναι αυτές του Ν.Δ 356/1974 Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Από την πρώτη εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μήνα, που ακολουθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας κατά την οποία, γίνονται ληξιπρόθεσμα τα χρέη προς το Δημόσιο, επιβάλλονται σ' αυτά προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. (άρθρο 6 παρ.1 ΝΔ 356/1974) Το ποσοστό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής των χρεών προς το Δημόσιο ορίστηκε με την υπ αριθμόν /800/0016/2005 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών σε ένα (1%) τοις εκατό για κάθε μήνα καθυστέρησης, μέχρι την ημερομηνία καταβολής τους. Για οφειλές από συμβάσεις (άρα και από μισθώσεις) δεν ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 170 ΔΚΚ για διευκολύνσεις των οφειλετών του Δημοσίου. 4

5 10. Εγγύηση συμμετοχής: Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογιζόμενη επί ολόκληρης τη μισθωτικής περιόδου. Η εγγυητική αυτή θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης από άλλη, ποσού αντίστοιχου με το επιτευχθέν συνολικό μίσθωμα των εννέα ετών, για τη εξασφάλιση εντός των υπό της διακήρυξης οριζόμενων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος. 11. Υποχρεώσεις μισθωτή: Ο μισθωτής υποχρεούται, με δική του ευθύνη και δαπάνη, να εξασφαλίσει όλες τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας του Ξενώνα και του καταστήματος που θα λειτουργήσουν στο ακίνητο. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για τη σύνδεση του μισθίου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, συνάπτοντας τα σχετικά συμβόλαια στο όνομά του, αποκλειόμενης της χρήσης των αντίστοιχων κοινόχρηστων ή Δημοτικών παροχών και συνδέσεων. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει τον Ξενώνα σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία έναντι ποσού της αντικειμενικής αξίας του κτιρίου, ήτοι συνολικού ποσού ,00. Επίσης ο μισθωτής οφείλει να αποδίδει στον Δήμο τα προβλεπόμενα τέλη και δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται από τους ισχύοντες Νόμους και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου. 12. Λήξη μίσθωσης: Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, με τον πάγιο εξοπλισμό του, όπως θα καταγραφεί και θα παραδοθεί με πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής του εξοπλισμού, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει και παραδώσει στον Δήμο, με πρωτόκολλο παράδοσης, το σύνολο του παγίου εξοπλισμού που παρέλαβε και στην κατάσταση που ήταν την ημέρα αυτή και επίσης να αποδώσει αναλώσιμο εξοπλισμό ισόποσο και ισάξιο αυτού που παρέλαβε με την εγκατάστασή του στο μίσθιο. Ο μισθωτής δικαιούται να μην παραλάβει τμήμα του υφιστάμενου εξοπλισμού, τον οποίο θα καταγράψει και παραδώσει στον Δήμο πριν την εγκατάστασή του στο μίσθιο, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης ή μείωσης του μισθώματος. Σε κάθε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του παγίου εξοπλισμού, ο μισθωτής οφείλει να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Κάθε εγκατάσταση και κάθε επέκταση ή βελτίωση του μισθίου και του εξοπλισμού του, παραμένουν στο μίσθιο μετά το τέλος της μισθωτικής περιόδου. 13. Αναμίσθωση Υπεκμίσθωση 5

6 Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. 14. Ευθύνη Δήμου: Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση την οποία ευρίσκεται το μίσθιο της οποίας τεκμαίρεται ότι έλαβε γνώση αυτός, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν εις την επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε στην λύση της μισθώσεως. Επίσης ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση μη χορήγησης άδειας ή αδειών που απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τη λειτουργία του μισθίου ως ξενώνα και εστιατορίου. Στην περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του Ξενώνα ή του εστιατορίου, λόγω ανάκλησης ή αφαίρεσης της άδειας, ο μισθωτής δεν δικαιούται αποζημίωσης ή μείωσης του συμφωνηθέντος μισθώματος. Ο Δήμος οφείλει να αποδώσει τον μισθωτή το μίσθιο και τον εξοπλισμό που περιγράφεται στο παράρτημα, αμέσως μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 15. Άλλοι όροι: Το δημοτικό αυτό κτίριο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ξενώνα και κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο). Πάσα επισκευή ή άλλη συμπληρωματική εργασία επέμβαση κατά τον χρόνο της μισθώσεως που θα απαιτηθεί να γίνει, θα γίνει μόνο μετά από έγκριση της δημοτικής αρχής και θα βαρύνει τον μισθωτή ο οποίος δεν δικαιούται να ζητήσει από τον Δήμο καμία αποζημίωση κατά την λήψη του χρόνου της μισθώσεως. Εάν η επισκευή που αφορά τις κτιριακές υποδομές ή τον περιβάλλοντα χώρο ζητηθεί από τον μισθωτή ή προταθεί με υπόδειξη των αρμοδίων Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, πραγματοποιείται μετά από απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει, για το είδος των εργασιών, τον τρόπο εκτέλεσης, και τον υπόχρεο να καταβάλει το κόστος. Αν το κόστος επιβαρύνει τον μισθωτή μπορεί να γίνει και με συμψηφισμό των οφειλομένων μισθωμάτων. 16. Δημοσίευση διακήρυξης: Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στο κατάστημα της πρώην Κοινότητας Δολιανών, στην εξώθυρα του μισθίου και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί δέκα ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού στη μοναδική τοπική ημερήσια Εφημερίδα του Νομού «Καθημερινά Νέα», ελλείψει άλλων, συμπεριλαμβανομένης και εβδομαδιαίας. Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Γενική Δημοπρασιών» (καθημερινή πρωινή οικονομική εφημερίδα) και στην εφημερίδα «Αυγή» (πρωινή γενικών ειδήσεων). Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 17. Επανάληψη της δημοπρασίας: Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας 6

7 β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 18. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων: Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας με έδρα το Άστρος, εργάσιμες ημέρες και ώρεςυπεύθυνος υπάλληλος κ. Σούρσος Παναγιώτης τηλ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της διακήρυξης εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (Ξενώνας) Άνω Δολιανών της Τ.Κ. Δολιανών α/ α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 1 ΚΑΡΕΚΛΕΣ (1 ΑΠΌ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) 2 2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ siemens 1 3 ΝΤΟΥΕΝΙΑ 3 4 ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ 2 5 ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ 4 6 ΣΚΑΜΠΟ 2 7 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 2 8 ΜΕΞΙΛΑΡΙΑ ΚΑΝΑΠΕΔΩΝ ΥΦΑΝΤΑ 22 9 ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ simag 1 10 ΤΑΣΑΚΙΑ 6 11 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ tronic 1 12 ΚΟΥΠΕΣ ΚΑΦΕ ΠΙΑΤΕΛΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΤΟΣΤΙΕΡΑ kenwood 1 16 ΣΕΤ ΑΛΑΤΟΠΙΠΕΡΟ 2 17 ΜΑΧΑΙΡΙΑ-ΚΟΥΤΑΛΙΑ-ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 3 7

8 19 ΦΑΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΜΕΓΑΛΑ ΓΙΑ ΚΕΡΙΑ 3 20 ΕΠΙΠΛΟ ΜΠΑΡ ΡΕΣΕΨΙΟΝ 1 21 ΦΩΤΑ ΣΠΟΤ (ΌΛΑ) ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 3 23 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ 1 24 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 1 26 ΓΑΛΑΤΙΕΡΕΣ 6 27 ΤΣΑΓΙΕΡΕΣ 8 28 ΚΑΝΑΤΑ ΓΥΑΛΙΝΗ 1 29 ΒΑΖΟ ΓΥΑΛΙΙΝΟ 1 30 ΜΠΟΛ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 6 31 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΑΠΕΡ 2 32 ΜΟΤΕΣ ΚΑΦΕ 4 33 ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΗΡΙΟΠΗΓΙΑ 3 34 ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1 35 ΣΚΑΛΑ ΤΡΙΠΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1 36 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ canon s UPS (ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ) 1 38 HI-FI fhillips 1 39 ΗΧΕΙΑ 3 40 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (κωδ. 9921) 1 41 ΕΠΙΠΛΟ- ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗ 1 42 ΕΠΙΠΛΟ-ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΠΑΡ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ 1 43 ΘΡΑΝΙΟ 1 44 ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΙΡΟΥΝΕΣ (ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΥ) 3 45 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ (ΛΙΚΝΟ) 1 46 ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΑΜΠΟ 1 47 ΓΡΑΦΕΙΟ reception 1 48 ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ 49 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 50 ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ inox (2 ΠΟΡΤΕΣ) 1 51 ΜΠΡΙΚΙΑ 7 52 ΣΕΙΚΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ 3 53 ΚΟΥΤΙ inox ΓΙΑ ΚΑΦΕ- ΖΑΧΑΡΗ 1 54 ΓΥΑΛΙΝΑ ΒΑΖΑ ΜΑΤΙΑ ΗΛΕΚΡΙΚΑ (ΕΣΤΙΕΣ) 1 56 ΖΑΧΑΡΙΕΡΕΣ 2 57 ΔΙΣΚΟΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 8 58 ΓΚΑΖΑΚΙ el greco 1 ΙΣΟΓΕΙΟ 1 ΚΑΔΡΑ 9 2 ΠΟΡΤΑΤΙΦ 3 3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΟΤΡΑΤΙΦ 3 4 ΚΑΝΑΤΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 2 5 ΠΕΤΣΕΤΕΣ 16 6 ΠΟΤΗΡΙΑ 6 7 ΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΠΙΑΤΕΛΑ 8 8 ΞΥΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 1 9 ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ 3 10 ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΓΚΑΚΙ 1 11 ΞΥΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ 1 12 ΚΑΔΡΑ 9 13 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕΔΩΝ 1 14 ΠΙΑΤΕΛΑΚΙΑ ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 7 16 ΠΟΤΗΡΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΟΛΩΝΑΤΑ 5 17 ΦΩΤΑ ΟΡΟΦΗΣ 2 18 ΞΥΛΙΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΚΕΡΙΑ 1 19 ΤΣΑΓΙΕΡΕΣ 4 8

9 20 ΒΑΣΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ 1 21 ΑΞΕΣΟΥΑΡ WC 1 22 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 1 23 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 1 24 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕΙΚΕΡ 6 25 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΛ 5 26 ΨΑΘΙΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ 4 27 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 3 28 ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΑ (ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ) 29 ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΓΥΑΛΙΝΟ 1 30 ΒΑΖΑ ΓΥΑΛΙΝΑ 2 31 ΞΥΛΙΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 2 32 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ miele 1 33 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΠΑΡ 34 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ 1 35 ΚΕΡΑΙΑ tv ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΥ 1 36 ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΙΚΡΗ 1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 4 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 4 3 ΠΑΠΛΩΜΑ 1 4 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 8 5 ΚΑΔΡΑ 15 6 ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ 1 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ 1 8 ΔΙΠΛΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 1 9 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ sharp ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 3 11 ΑΠΛΙΚΕΣ 3 12 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ 1 13 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 1 14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 1 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 1 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΣ 1 2 ΚΑΔΡΑ 10 3 ΦΩΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΚΕ 2 4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ 1 5 ΜΑΝΙΚΑ 1 6 ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛ 2 ΛΙΝΑ (στην ντουλάπα διαδρόμου) 1 ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΤΗΛΑ 18 5 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ-ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ 5 6 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 14 7 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 8 8 ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ 4 9 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΑΝΑΠΕΔΩΝ 5 10 ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙΑ 4 ΔΩΜΑΤΙΟ ΥΠ' ΑΡ. 5 1 ΠΕΤΣΕΤΕΣ 3 2 ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ inοx (ΚΑΛΑΘΙ-ΠΙΓΚΑΛ) 1 3 ΚΡΕΒΑΤΙ ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΟΥΡΑΝΟ 1 9

10 4 ΓΡΑΦΕΙΟ 1 5 ΚΑΡΕΚΛΑ 1 6 ΚΟΜΟΔΙΝΑ 2 7 ΚΑΔΡΑ 2 8 ΠΟΡΤΑΤΙΦ 2 9 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 1 10 ΚΑΝΑΠΕΣ 1 11 ΠΑΠΛΩΜΑ ΜΕ ΠΑΠΛΩΜΑΤΩΘΗΚΗ 1 12 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ 2 13 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΑΝΑΠΕ 2 14 ΚΟΥΒΕΡΤΑ 1 15 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 4 16 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 6 17 ΠΟΤΗΡΙΑ 2 18 ΕΠΙΠΛΟ tv 1 19 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ (ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ - ΠΟΤΗΡΙ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ) 1 20 ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΜΠΑΝΙΟΥ 1 21 ΦΩΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΚΕ 1 22 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ tomson 1 23 ΞΥΛΙΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ 1 24 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1 25 ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 3 26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛ/ΚΟΣ 1 ΔΩΜΑΤΙΟ ΥΠ' ΑΡ. 7 1 ΠΕΤΣΕΤΕΣ 1 2 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ inox (ΚΑΛΑΘΙ -ΠΙΓΚΑΛ) 1 3 ΚΡΕΒΑΤΙ ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΟΥΡΑΝΟ 1 4 ΓΡΑΦΕΙΟ 1 5 ΚΑΡΕΚΛΑ 1 6 ΚΟΜΟΔΙΝΑ 2 7 ΚΑΔΡΑ 2 8 ΠΟΡΤΑΤΙΦ 2 9 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 1 10 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 1 11 ΠΑΠΛΩΜΑ ΜΕ ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΗ 1 12 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ 2 13 ΚΟΥΒΕΡΤΑ 1 14 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 2 15 ΚΟΥΤΡΙΝΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 6 16 ΠΟΤΗΡΙ 1 17 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ (ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ - ΠΟΤΗΡΙ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ) 1 18 ΚΟΥΤΡΙΝΑ ΜΠΑΝΙΟΥ 1 19 ΦΩΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΚΕ 1 20 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Τomson ΞΥΛΙΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ 1 22 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1 23 ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 3 24 ΗΛ/ΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΩΜΑΤΙΟ ΥΠ' ΑΡ. 9 1 ΠΕΤΣΕΤΕΣ 1 2 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ inox (ΚΑΛΑΘΙ -ΠΙΓΚΑΛ) 1 3 ΚΡΕΒΑΤΙ ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΟΥΡΑΝΟ 1 4 ΓΡΑΦΕΙΟ 1 5 ΚΑΡΕΚΛΑ 1 6 ΚΟΜΟΔΙΝΑ 2 7 ΚΑΔΡΑ 4 8 ΠΟΡΤΑΤΙΦ 2 9 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 1 10 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 1 10

11 11 ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙ ΔΙΠΛΟΣ 1 12 ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 1 13 ΠΑΠΛΩΜΑ ΜΕ ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΗ 1 14 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ 2 15 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΑΝΑΠΕ 3 16 ΚΟΥΒΕΡΤΑ 2 17 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 4 18 ΚΟΥΤΡΙΝΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 6 19 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 3 20 ΠΟΤΗΡΙ 2 21 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ (ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ - ΠΟΤΗΡΙ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ) 1 22 ΚΟΥΤΡΙΝΑ ΜΠΑΝΙΟΥ 1 23 ΦΩΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΚΕ 1 24 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Τomson ΞΥΛΙΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ 1 26 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1 27 ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 3 28 ΗΛ/ΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΩΜΑΤΙΟ ΥΠ' ΑΡ ΠΕΤΣΕΤΕΣ 1 2 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ inox (ΚΑΛΑΘΙ -ΠΙΓΚΑΛ) 1 3 ΚΡΕΒΑΤΙ ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΟΥΡΑΝΟ 1 4 ΓΡΑΦΕΙΟ 1 5 ΚΑΡΕΚΛΑ 1 6 ΚΟΜΟΔΙΝΑ 2 7 ΚΑΔΡΑ 2 8 ΠΟΡΤΑΤΙΦ 2 9 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 1 10 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 1 11 ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙ ΔΙΠΛΟΣ 1 12 ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 1 13 ΠΑΠΛΩΜΑ ΜΕ ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΗ 1 14 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ 2 15 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΑΝΑΠΕ 3 16 ΚΟΥΒΕΡΤΑ 2 17 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 4 18 ΚΟΥΤΡΙΝΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 6 19 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 2 20 ΠΟΤΗΡΙ 1 21 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ (ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ - ΠΟΤΗΡΙ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ) 1 22 ΚΟΥΤΡΙΝΑ ΜΠΑΝΙΟΥ 1 23 ΦΩΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΚΕ 1 24 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Τomson ΞΥΛΙΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ 1 26 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1 27 ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 4 28 ΗΛ/ΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΩΜΑΤΙΟ ΥΠ' ΑΡ. 8 1 ΠΕΤΣΕΤΕΣ 4 2 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ inox (ΚΑΛΑΘΙ -ΠΙΓΚΑΛ) 1 3 ΚΡΕΒΑΤΙ ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΟΥΡΑΝΟ 1 4 ΓΡΑΦΕΙΟ 1 5 ΚΑΡΕΚΛΑ 1 6 ΚΟΜΟΔΙΝΑ 2 7 ΚΑΔΡΑ 1 8 ΠΟΡΤΑΤΙΦ 2 9 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 1 10 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 1 11 ΠΑΠΛΩΜΑ ΜΕ ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΗ 1 11

12 12 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ 2 13 ΚΟΥΒΕΡΤΑ 1 14 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 2 15 ΚΟΥΤΡΙΝΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 6 16 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΕΠΙΠΛΟ 1 17 ΠΟΤΗΡΙ 1 18 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ (ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ - ΠΟΤΗΡΙ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ) 1 19 ΚΟΥΤΡΙΝΑ ΜΠΑΝΙΟΥ 1 20 ΦΩΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΚΕ 1 21 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Τomson ΞΥΛΙΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ 1 23 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1 24 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 1 25 ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 3 26 ΗΛ/ΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΩΜΑΤΙΟ ΥΠ' ΑΡ. 6 1 ΠΕΤΣΕΤΕΣ 5 2 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ inox (ΚΑΛΑΘΙ -ΠΙΓΚΑΛ) 1 3 ΚΡΕΒΑΤΙ ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΟΥΡΑΝΟ 1 4 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 1 5 ΚΑΡΕΚΛΑ 1 6 ΚΟΜΟΔΙΝΑ 2 7 ΚΑΔΡΑ 2 8 ΠΟΡΤΑΤΙΦ 2 9 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 1 10 ΚΑΝΑΠΕΣ 1 11 ΠΑΠΛΩΜΑ ΜΕ ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΗ 1 12 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ 2 13 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΑΝΑΠΕ 2 14 ΚΟΥΒΕΡΤΑ 2 15 ΚΟΥΤΡΙΝΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 6 16 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 2 17 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΕΠΙΠΛΟ 1 18 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ (ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ - ΠΟΤΗΡΙ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ) 1 19 ΚΟΥΤΡΙΝΑ ΜΠΑΝΙΟΥ 1 20 ΦΩΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΚΕ 1 21 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Τomson ΞΥΛΙΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ 1 23 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1 24 ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 3 25 ΗΛ/ΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΩΜΑΤΙΟ ΥΠ' ΑΡ. 3 1 ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΕ ΟΡΟΦΗ 1 2 ΚΟΥΤΡΙΝΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 6 3 ΠΑΠΛΩΜΑ ΜΕ ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΗ 1 4 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ 2 5 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 1 6 ΚΑΝΑΠΕΣ ΔΙΠΛΟΣ 1 7 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΝΑΠΕΔΩΝ 2 8 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΑΝΑΠΕΔΩΝ 4 9 ΕΠΙΠΛΟ tv 1 10 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΕΠΙΠΛΟ 1 11 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 4 12 ΚΟΥΒΕΡΤΑ 2 13 ΚΟΜΟΔΙΝΑ 2 14 ΠΟΡΤΑΤΙΦ 1 15 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ inox (ΚΑΛΑΘΙ -ΠΙΓΚΑΛ) 1 16 ΠΕΤΣΕΤΑ ΠΟΔΙΩΝ 1 17 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 1 12

13 18 ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΕ ΟΡΟΦΗ 1 19 ΚΟΥΤΡΙΝΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 6 20 ΠΑΠΛΩΜΑ ΜΕ ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΗ 1 21 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ 2 22 ΚΟΜΟΔΙΝΑ 2 23 ΠΟΡΤΑΤΙΦ 2 24 ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 1 25 ΚΟΥΤΡΙΝΑΚΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 2 26 ΓΡΑΦΕΙΟ 1 27 ΚΑΡΕΚΛΑ 1 28 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ inox (ΚΑΛΑΘΙ -ΠΙΓΚΑΛ) 1 29 ΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΣΩΜΑΤΟΣ-ΠΟΔΙΩΝ) 2 30 ΤΑΣΑΚΙΑ 2 31 ΨΥΓΕΙΟ 1 32 TV Τomson DVD PLAYER (BLUSKY) 1 34 HI-FI 1 35 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1 36 ΠΙΘΑΡΙ 1 37 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ (ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ - ΠΟΤΗΡΙ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ) 1 38 ΣΕΣΟΥΑΡ ΤΟΙΧΟΥ 1 39 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 1 40 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ (ΠΟΤΗΡΙ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ) 1 41 ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ 1 42 ΣΠΟΤ 9 43 ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 6 44 ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛ/ΚΟΙ 2 ΔΩΜΑΤΙΟ ΥΠ' ΑΡ. 4 1 ΚΡΕΒΑΤΙ 1 2 ΓΡΑΦΕΙΟ 1 3 ΚΑΡΕΚΛΑ 1 4 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ 3 5 ΠΑΠΛΩΜΑ ΜΕ ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΗ 1 6 ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙ 1 7 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 1 8 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΝΑΠΕΔΩΝ 2 9 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 1 10 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΕΠΙΠΛΟ 1 11 ΕΠΙΠΛΟ tv 1 12 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΑΝΑΠΕ 2 13 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ inox (ΚΑΛΑΘΙ -ΠΙΓΚΑΛ) 1 14 ΠΕΤΣΕΤΕΣ 5 15 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 3 16 ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΕ ΟΡΟΦΗ 1 17 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 2 18 ΚΟΜΟΔΙΝΑ 2 19 ΠΟΡΤΑΤΙΦ 2 20 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 1 21 ΠΑΠΛΩΜΑ ΜΕ ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΗ 1 22 ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 1 23 ΚΟΥΤΡΙΝΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 6 24 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 1 25 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ inox (ΚΑΛΑΘΙ -ΠΙΓΚΑΛ) 1 26 ΠΕΤΣΕΤΑ ΠΟΔΙΩΝ 1 27 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ 3 28 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 1 29 ΨΥΓΕΙΟ 1 30 TV Τomson DVD PLAYER (BLUSKY) 1 13

14 32 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1 33 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ (ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ - ΠΟΤΗΡΙ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ) 1 34 ΣΕΣΟΥΑΡ ΤΟΙΧΟΥ 1 35 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ (ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ - ΠΟΤΗΡΙ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ) 1 36 ΣΠΟΤ ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ 1 38 ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 5 39 ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛ/ΚΟΙ 2 ΔΩΜΑΤΙΟ ΥΠ' ΑΡ. 1 1 ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΕ ΟΥΡΑΝΟ 1 2 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 5 3 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ 2 4 ΠΑΠΛΩΜΑ ΜΕ ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΗ 1 5 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΕΠΙΠΛΟ 1 6 ΓΡΑΦΕΙΟ 1 7 ΚΑΡΕΚΛΑ 1 8 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 1 9 ΚΟΥΒΕΡΤΑ 1 10 ΚΟΜΟΔΙΝΑ 2 11 ΠΟΡΤΑΤΙΦ 2 12 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ inox (ΚΑΛΑΘΙ -ΠΙΓΚΑΛ) 1 13 ΠΕΤΣΕΤΑ ΠΟΔΙΩΝ 1 14 ΚΑΝΑΠΕΣ ΔΙΠΛΟΣ 1 15 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΝΑΠΕ 1 16 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΑΝΑΠΕ 3 17 ΕΠΙΠΛΟ tv 1 18 ΕΠΙΠΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ # ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 1 20 ΚΟΥΤΡΙΝΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 2 21 ΓΡΑΦΕΙΟ 1 22 ΚΑΡΕΚΛΑ 1 23 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 1 24 ΚΟΥΤΡΙΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 1 25 ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΕ ΟΥΡΑΝΟ 1 26 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 6 27 ΚΟΥΡΤΙΝΑΚΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 28 ΠΑΠΛΩΜΑ ΜΕ ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΗ 1 29 ΚΟΜΟΔΙΝΑ 2 30 ΠΟΡΤΑΤΙΦ 2 31 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΕΠΙΠΛΟ 1 32 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ inox (ΚΑΛΑΘΙ -ΠΙΓΚΑΛ) 1 33 ΚΟΥΒΕΡΤΑ 1 34 ΤΑΣΑΚΙ 1 35 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ 2 36 ΠΕΤΣΕΤΑ ΠΟΔΙΩΝ 1 37 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ (ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ - ΠΟΤΗΡΙ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ) 1 38 ΣΕΣΟΥΑΡ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ 1 39 TV Τomson DVD PLAYER (BLUSKY) 1 41 HI-FI PHILIPS 1 42 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1 43 ΨΥΓΕΙΟ 1 44 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ (ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ - ΠΟΤΗΡΙ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ) 1 45 ΠΙΘΑΡΙ 1 46 ΣΠΟΤ 9 47 ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ 1 48 ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 6 49 ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛ/ΚΟΙ 2 ΔΩΜΑΤΙΟ ΥΠ' ΑΡ. 2 14

15 1 ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΕ ΟΥΡΑΝΟ 1 2 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 6 3 ΚΟΜΟΔΙΝΑ 2 4 ΠΟΡΤΑΤΙΦ 2 5 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ 2 6 ΠΑΠΛΩΜΑ ΜΕ ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΗ 1 7 ΓΡΑΦΕΙΟ 1 8 ΚΑΡΕΚΛΑ 1 9 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 1 10 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΕΠΙΠΛΟ 1 11 ΚΟΥΒΕΡΤΑ 1 12 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ inox (ΚΑΛΑΘΙ -ΠΙΓΚΑΛ) 1 13 ΠΕΤΣΕΤΑ ΠΟΔΙΩΝ 1 14 ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ 2 15 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ 2 16 ΕΠΙΠΛΟ tv 1 17 ΕΠΙΠΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ # ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 1 19 ΚΟΥΤΡΙΝΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 2 20 ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΕ ΟΥΡΑΝΟ 1 21 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 6 22 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ 2 23 ΠΑΠΛΩΜΑ ΜΕ ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΗ 1 24 ΚΟΜΟΔΙΝΑ 2 25 ΠΟΡΤΑΤΙΦ 1 26 ΓΡΑΦΕΙΟ 1 27 ΚΑΡΕΚΛΑ 1 28 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 1 29 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΕΠΙΠΛΟ 1 30 ΚΟΥΒΕΡΤΑ 1 31 ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 1 32 ΚΟΥΤΡΙΝΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 33 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ inox (ΚΑΛΑΘΙ -ΠΙΓΚΑΛ) 1 34 ΤΑΣΑΚΙ 1 35 ΠΟΤΗΡΙ 1 36 ΠΕΤΣΕΤΑ ΠΟΔΙΩΝ 1 37 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ (ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ - ΠΟΤΗΡΙ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ) 1 38 ΣΕΣΟΥΑΡ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ 1 39 TV Τomson DVD PLAYER (BLUSKY) 1 41 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1 42 ΨΥΓΕΙΟ 1 43 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ (ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ - ΠΟΤΗΡΙ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ) 1 44 ΠΥΘΑΡΙ 1 45 ΣΠΟΤ 9 46 ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ 1 47 ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 6 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΩΪΝΟΥ 1 ΤΑΣΑΚΙΑ 19 2 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ JANUSSI ΝΤΟΥΛΑΠΑ 1 3 ΨΥΓΕΙΑ JANUSSI ΝΤΟΥΛΑΠΑ 2 4 ΨΥΓΕΙΟ coca-cola 1 5 ΤΑΨΙΑ 1/3 ΡΕΣΩ 2 6 ΣΚΑΜΠΟ ΜΠΑΡ 2 7 ΓΥΑΛΙΝΑ ΒΑΖΑ 10 8 ΣΑΜΠΑΝΙΕΡΕΣ inox 3 9 ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΩΝ 1 10 ΞΥΛΟ ΚΟΠΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΕ ΠΟΔΙΑ 1 11 ΤΗΓΑΝΙΑ 3 15

16 12 ΑΥΓΟΘΗΚΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 1 14 ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 2 15 ΓΥΑΛΙΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 4 16 ΚΑΡΑΦΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛ/ΚΟΣ 1 19 ΑΕΡΟΚΟΥΤΡΙΝΑ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ 1 20 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ inox ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ 2 21 ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑΣ (1Χ4 m) ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1 22 ΠΑΓΚΟΣ inox (2 γούρνες) 1 23 NTOYΛΑΠΙΑ inox (ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ) 1 24 ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΡΑΦΙΑ & ΔΥΟ ΣΥΡΤΑΡΙΑ inox 1 25 ΒΑΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ inox ΜΕ ΔΥΟ ΡΑΦΙΑ 1 ΑΠΟΘΗΚΗ 1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 1 2 ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 1 3 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 15 4 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΕΞ. ΧΩΡΟΥ 30 5 ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΣ 1 6 ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΣΧΑ 1 7 ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ 1 8 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ 1 9 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1 m ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ 1 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΑΤΩ ΔΩΜΑΤΙΟ 1 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ 4 2 ΚΑΡΕΚΛΕΣ 16 3 ΚΑΝΑΠΕΣ ΔΙΠΛΟΣ ΚΡΕΒΑΤΙ 1 4 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 1 5 ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 1 6 ΠΙΑΤΟΘΗΚΗ ΞΥΛΙΝΗ 1 7 ΠΑΓΚΟΣ inox 1 ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1 ΚΑΔΡΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 10 2 ΚΑΔΡΑ - ΔΩΜΑΤΙΟ ΚΑΔΡΑ - ΚΑΤΩ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 18 4 ΚΑΔΡΑ - ΔΩΜΑΤΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ) 15 5 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΠΑΛΙΩΜΕΝΟΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 1 6 ΝΤΟΥΕΝΙΑ - ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 3 7 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΡΑΣΙΝΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΩΪΝΟΥ ράντζο που βρίσκεται στο δωμάτιο υπηρεσίας, καθώς επίσης και 2 ζεύγη αντιολισθητικές αλυσίδες αυτοκινήτου που βρίσκονται στην αποθήκη στο ισόγειο. ΧΩΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (5,5 m3) 1 2 ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 3 3 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ honda 1 4 ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΧΩΡΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 1 ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ KCHAL/H 1 2 ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ finterm 1 3 ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 80 lit 1 4 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ 1,2 m ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ-ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ 1 6 ΗΛ/ΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2 7 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ 3 16

17 8 ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 9 ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1 10 ΚΟΛΩΝΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 11 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 1 12 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ( 3 ΦΤΥΑΡΙΑ ΜΙΣΤΡΙ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ W) ΔΟΛΙΑΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σημείωση: Το παρόν παράρτημα αποτελεί μηχανογραφημένο αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής του εξοπλισμού, που υπογράφεται από την αρμόδια επιτροπή καταγραφής και παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθ. 277/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 17