Να φύγουν οι κατασκευές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Να φύγουν οι κατασκευές"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 26ος, Φύλλο 1252, ΤΙΜΗ 0,30 d ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ Επιβεβαιωθήκαμε συντομότερα από ό,τι νομίζαμε Ο λαός σύντομα θα βρεθεί στην εξουσία με το ΣΥΡΙΖΑ - Ε.Κ.Μ. Τόνισε από το Περιστέρι ο Αλέξης Τσίπρας Σελίδα 7 Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επαναπρόσληψη των ίδιων καθαριστριών στα σχολεία του Περιστερίου Σελίδα 5 ΜΕΛΩΔΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τριήμερο εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ Να φύγουν οι κατασκευές του Εκθεσιακού Κέντρου Η ανάπλαση του Άλσους με τους νέους, ωραίους χώρους που απολαμβάνουν οι πολίτες και οι επισκέπτες, φέρνει επιτακτικά στην επικαιρότητα μια αναγκαιότητα, για την οποία ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟ- ΓΟΣ» έχει συχνά αναφερθεί με δημοσιεύματά του: την απομάκρυνση (ή και κατεδάφιση) των κατασκευών του Εκθεσιακού Κέντρου. Πρέπει η διοίκηση του Δήμου να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε ο χώρος αυτός να καθαριστεί, να αναπλαστεί και να αποδοθεί ως ένας ακόμη χώρος Σελίδα 4 πρασίνου στους πολίτες του Περιστερίου. Στη Σελίδα 5 θεατρικές Δημιουργίες στο Θέατρο Πολιτών Περιστερίου Σελίδες Η πό λη έ χει τη δι κή της ι στο ρί α Η σπου δαί α ι στο ρι κή με λέ τη του Γ. Χρι στο φι λό που λου. Σε λί δα 10 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 12 IoÜÒ ÖÜ 2012 ¾ ˆ» ¾ˆ `... ¾ˆ ` ÜÛÜÞØÚ âþöüóì Ì ÛâÒÖÜÚ ÑÜÉâØ- Ô Ù ÒÒÆ Ý åôìû àú ßÑÆ Ö ÖÚý Û Ô Ñ Û ØÆÙÛ ÑÌ Ñ âþì ØÖÉÒªÓ Û Ü Ìå Ú Ñ.Ò. Ú ÌÒ åùöüóì àú ت- ÖØ ˇ ÕÌ ÌØ ÙÛÖçÔ. `ªÓÌØ ˇ ÙÞÖÒ ˇØ ÓÌ ˇâÓ ÙÞÌÛ Ñæ ÓÌ Ì Ì Ùæ Ö ÖÜ â ÔÌ ÙÌ ÌÑ ÖÓ ª ÛÖÜ 1 æ ÖÜ âñ Ò ÑÛÖ Ö Û ÒÌˇÌ ÛâÚ Ìå Ô Ô âýûì ÕçÒÖ ÓÌ ØàÛ àô ÙÛª Ü ÖßªÝ Ö ÛæÛÌ ÉÖÜ- ÒÌÜÛª Û Ú ØÜÙªÚ Ü ªÚ. ÜÙÛÜÞØÚ Ö Ì ÑæÔÌÚ ÔÛØÖ ªÚ âñ Ô Ô ÛÖÔ çøö Û Ú ÜØØ Ú Ñ æþ ÓæÔÖ. ªØÌ ÙÛÖ ÑØ ÔåÖ Ö ÆÔˇØà ÖÚ, ÌÔ ÔâÞÛ ÑÌ Ô ÛÖÔ ÉØå ÖÜÔ Ñ Ô ÛÖÔ ÞÛÜ ÖçÔ ÓÌ Û Ô ÌÝ ÓÌØå Ñ ßÝ ÒÖ ØØ ÙÌý ÓÌ ÙÝ Ò ÆØÌÚ Û Ô ÌÑ- ØæÙà Ö ÛÖÜ. Ûå âé ÒÌÚ ÑÜØÆ ÓÖÜ ÛÖ ÞâØ ÙÖÜ ÙÛÖ ß ÒÌÑÛØ Ñæ ØÌçÓ ý; ÌÔ ÕâØÌ Ú àú ˇ ÙÌ ÞÛÜ ª- ÙÌ ; âé ÌÔ ÌØåÓÌÔÌ ÛæÙ ÜÔ - Ó Ñª ÔÛå Ø Ù ÑÜØå ÔâÒÒ ÒÒÆ Ìå ÓÌ æû Ô Ö ÆÒÒÖÚ ÌåÔ âûö ÓÖÚ Ô ÌÑØ Ìå, ÌÔ Ü ØÔÌ Ú ÓÌ Ô ÛªØ ÙÛÖ ÞâØ. åô Ñ ÖÒæ Û ÌÔâØ Ì ÛÖÜ ÔÌ ØÖç ÖÒ Û ÑÖç. Øâ Ì Ö ÙÜÓÓÌÛâÞÖÔÛÌÚ ÙÌ ÙÜ ÛªÙÌ Ú ÌåÛÌ ÙÌ Û ÒÌÖ Û Ñæ ÙÛ ˇÓæ ÌåÛÌ Ö ÖÜ ª ÖÛÌ ÒÒÖç Ô ÌåÔ ßçÞØ ÓÖ Ñ Ô ÙÜ ÑØ ÛÖçÔ Û ÔÌçØ ÛÖÜÚ. ÜÙÛÜÞØÚ Ñ ÛÌÞæÓÌˇ æòö æ ÔÌÜØ ÑæÛ Û Ö Öå ÖÝÌåÒÌÛ ÙÛ Ô ÑÜÉÌØÔ Ùå Ñ ÙÛ Ô Ø ÛÌÛ ÓâÔ ØÖÌÑÒÖ Ñª Ì- ØåÖ Ö ÖÜ Ñ ÒÒ ÌØ Ìå Ô ÙÝÆÒÌ Ñ ÉÌÉ æû Û Ñ ÓÌÛ å ÌÛ Ù Ô... Ó ÑØæÉ Ö æ ÛÖÜÚ ß ÝÖÝæØÖÜÚ ÙÛÖÜÚ ÖÒ Û ÑÖçÚ. æóàú Û Ì Ì Ùæ ÓÌÛ Õç ÖÒ Û ÑØÔ ÌÔ ÌåÔ ßÝØÖçÛÖý ÓæÔÖ Û Ú Ì ÖÞªÚ Ó Ú. ¾ÕçˇÜÓÖÚ Ö ÀàÓ æú ÆÔÛÖÛÌ, ÌÔ ÙªÑàÔÌ Óç ÙÛÖ Ù ˇå ÛÖÜ. `ÛÖ ØÌÒˇæÔ ÙÜÔâÉ Ô Ô ÞÌ ØæÛÌØ ÓÌ- Û Õç ÉÖÜÒÌÜÛØÔ ÔÛ ÆÒàÔ ÑÖÓÓÆ- ÛàÔ. ¾Ó Ø ÑÖå Ñ Ü Æ ÌÚ ÓÌ ÜÉØ ÙÛ - ÑâÚ ÒÖ ÖÓ ÞåÌÚ ÖÜ Ñ ÛâÒ Ô ÙÌ ÕÜÒÖ ØÓÖçÚ Ñ... Ñ ØÌÑÒÖ æòìóö.»âþø Ñ ÙÛæÒ ÛØ ÉÖçÙ Ô ÑÆ- Ö Ö ˇÌØÓæ ÓÖ. ÑæÓ Ñ ÓÖÔÖÓ - ÞåÌÚ ÔæÔÛÖÜÙ Ô æû Ô Ìˇå ÌÛÖ Û Óª ÑÆ Ö ÖÜ.»ÆÒ ÙÛ ÙÛÖØ Ñª âóì ÔÌ ÓÖÔÖ- Ó Þå çö Û. ØàˇÜ ÖÜØ ØÔ ÛÖÜ àô. àôùû ÔÛæ ÖÜÒÖÜ Ñ ÛÖÜ Ó. ÀÆÒÒ Ì Ì ª Ö ØØÛÖÚ ÛÖÔ Ñ Û æø ÙÌ àú ÙÛÆÙ ÛÖÜ ÌÔ ªÛ Ô ÛØ àû Ѫ ÙÛÖ ˇâÓ Û Ú ÞØÌÖÑÖ å Ú Ì å Ø. Ø ÑÖç- ÛÖ ÓÖÔÖÓ Þå â ÔÌ ÙÛÖ ÖÜ å ÖÜ ªÛ Ô ÛæÛÌ ÌÓÆÛÖ ÞàØÆÝ Ñ ÌÜÛÜÞØÚ âò ÕÌ ÞàØåÚ ˇçÓ Û Ûå Ñ Ö çö ÙÛæÞ Ù Ô. âøþöó ÙÛÖ 1934 Ì å ÑÜÉÌØÔª- ÙÌàÚ Ô. Ù Ò ÆØ, Ö Ü ÖÜØ æú. ÖÔ çò Ú ÒÖ ÖÓÆÞ ÙÌ ÓÌ ÛÖÔ ØÞ æ ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÛÖÜ ØÖÛ ÑÖç ÑæÓÓ ÛÖÚ Ò. - Ô ÙÛ ÙåÖÜ Û Ô Ó Û åàù ßªÝ Ù Ú ÛÖÜ ÌÑÒÖ ÑÖç ÔæÓÖÜ. `ÛÖÔ Ñ Ü Æ ªØÌ ÓâØÖÚ Ñ Ö ÉÖÜÒÌÜÛªÚ ÛÖÜ Ù Ò ÆØ,. Ô ÔàÙÛæ ÖÜÒÖÚ Ö Ö ÖåÖÚ ÆØ ÕÌ âô ÑÆˇ ÙÓ Ñ ÛÖ âû Ì ÙÛÖÔ Ô ÙÛ ÙåÖÜ, ÌÛÜÞ å- ÔÖÔÛÆÚ ÛÖÔ ÙÛÖÔ ØÓÖ. ÜÛæÚ ÛÖ ªØÌ Ñ ÛÖ âû ÕÌ ÙÛÖÔ Ô ÔàÙÛæ ÖÜÒÖ Ñ ÙÌ Òå Ö ÙÜÓ ÒÖѪ ÌÔ ÑÌçÛ ÑÌ ÓÌÛ ÉÆÒÒÖÔÛ Ú Û Ô åˇöüùæ Û Ú ÙÌ ØâÔ. Ö ÖÛâÒÌÙÓ ªÛ Ô Ö - Ô ÙÛ ÙåÖÜ Ô Ü ÖÙÛÌå ÌÕÆØˇØàÙ ØÓÖÜ Ñ Ô ÞØÌ ÙÛÌå Ô ÔÖÙ ÒÌÜÛÌå 10 ÓâØÌÚ. âé Ö ß ØÆÙÛ Úý ÓÌ Ì ÙÛÖÒª ªÛ ÙÌ ÙÜ ÔØÓ æ ÛÖ ˇçÓ. ÌØÞæÓ ÙÛÌ ÙÛÖ»ÆØÛ Ö ÛÖÜ 1963 æû Ô Ö Ì Ù ÛªÚ Û Ú À àô. ÒÒ ÆÚ Ñ Û æø ÙÌ ÛÖÔ ÉÖÜÒÌÜÛª Û Ú Ò. Ò Öç àú ÌÔ ÌåÔ ÓÖÑØÆÛ Ú. ÜÛæÚ Û ß ªØÌý Ñ âéø - ÙÌ ÛÖÔ ÒÒ Æ ßÝ ÙåÙÛ ý Ñ â ÔÌ ßÛÖ âò Ô Ì Úý. ` ÑØÔÌÛ Ó ÔæÓÌÔÖÚ Ö ÑØÖ ÌÕ æú ÉÖÜÒÌÜÛªÚ Û Ú À àô. æ ÖÜÒÖÚ Ñ ØÞå Ì Ô Ì ÒÌå Ñ Ô ÉØå Ì ÛÖÜÚ ÉÖÜÒÌÜÛâÚ Û Ú : ßÀÌ ÖçÒ ØÖ, ØÌ ØÖ æûìú, ˇ Û ÝÌåÛÌ ØÌý Ñ ÆÒÒ. ØÖÙ Æˇ ÙÌ Ö ØæÌ ØÖÚ Û Ú ÖÜÒªÚ Ô Ì ÉÆÒÌ Û Ô ÛÆÕ ÞàØåÚ ÖÛâÒÌÙÓ. ¾ æ- ÖÜÒÖÚ ÙÜÔâÞ Ì çéøì Ú Ñ Ì ÒâÚ, Ö æûì Ù ÑØÔÌÛ Ö ÉÖÜÒÌÜÛªÚ Û Ú.» Ø ÒÒÆÑ Ú Ñ ÖÛÌ ÔæÓÌ- ÔÖÚ ÙÛÖ ØÖÌ ØÌåÖ ÝàÔÆ Ì : ß Ûå ÛÖÔ ÝªÔÌÛÌ Ô Ó ÒÆ ÜÛæÚ ÖÜ ÙÛ Ô Ñ ÛÖÞª ÝæØ Ì ÌØÓ Ô Ñª ÙÛÖÒªý. ß ÔÆÉÌ ý Ö æ ÖÜÒÖÚ Ñ ÛÖÔ Ì ÒÌå àú ˇ ÛÖÜ Ù ÆÙÌ ÛÖ ÑÌÝÆÒ, Ö ÆÒÒÖÚ ÛÖÜ ÝàÔÆ Ì : ß Ô ÌåÙ ÆÔÛØ Ú âò ý Ö æûì ÖÜÒª åôìû ÑÆÛ Ù Ô Ù ÓÌØ Ôæ... ª Ì Ö ÓÌ Û Ì Ì Ùæ ÛàÔ ÔàÙÛØÔ... ÖçÒ Ñ Ô. Ûå Ö æ ÖÜÒÖÚ ÌÑÛæÚ æ ÛÖÔ» Ø ÒÒÆÑ âéø Ì ÓÌ ÞÜ åìú ÒâÕÌ Ú ÛÖÜÚ ÉÖÜÒÌÜÛâÚ Û Ú àô. àûæ- Ñ Ñ Ø æø Ó ØÆÑ Ñ ÙÜ- ÑØÆÛ ÛÖÚ æøó ÙÌ ÌÔ ÔÛåÖÔ ÛÖÜ» Ø ÒÒÆÑ. ß Ô ÓÓâÔÖÚý Ñ Ö Ó ØÆÑ Ú ÖØÓÆ ÌÔ ÔÛåÖÔ ÛÖÜ æ ÖÜÒÖÜ. í ÌÙ Ô ØÑÌÛâÚ ØÖˇ âú Ñ ÑÒàÛÙ âú Ñ Ô ÌÔ ÓÌÙÖÒ ÉÖçÙ Ô Ö ßÜÞØ Óæ- ÛÌØÖ, ÑÆ Ö Ö ÔÛå ÛÖ Ù åû ÛÖÜÚ ˇ ª Ô Ô ÙÛÖ ÔÖÙÖÑÖÓÌåÖ. ÜÛÆ ÙÜÔâÉ Ô Ô ÓÌÛ Õç ÖÒ Û - ÑØÔ Ñ ˇ ÙÜÓÉ åôöüô Ûå Ìå ÓÌ Ö ÀàÓ æú ÌåÔ ˇÌØÓæ ÓÖÚ. íûù Ñ ÛÖÔ ØÖÙÉÆÒÌ Ú ª ÑÆÔÌ Ú ÑÆ Ö ÖÔ Ü - Ô Óæ ÜÛæÔ ª Ñæ ÛÖÜ ØæÙà Ö, ÛæÛÌ ÌÔ Ò ÛØÔÌ Ú Û Ô ÖØ ª ÛÖÜ. `àùûæú Û çøöú, ÖØÓÆÌ ÉØå ÖÔÛ Ú Ó Ü ÖÒÖ å ÖÔÛ Ú Û Ú ÙÜÔâ Ì ÌÚ Ó Ú ÙÜÓ ÒÖѪÚ. ÜÛæ Ñ Òæ ˇ ÌåÔ ÙÛ Ôâ ÉÖÜÒª Ö ÉÖÜÒÌÜÛâÚ Ô ØÖÙâÞÖÜÔ Û Òæ ÛÖÜÚ, åûìø æû Ô ÖÛÌåÔÖÔÛ ÙÛ â Ø Ô Û Ú ØÜÙªÚ Ü ªÚ, Ûå ÛæÛÌ ˇ ÖçÓÌ ÙÛ Ô TV ÙÑ ÔâÚ... ÌåØÖÜ ÑÆÒÒÖÜÚ. Øâ Ì ÒÖ æô Ô ÉÆÒÖÜÔ æòö ÔÌØæ ÙÛÖ ÑØ Ùå ÛÖÜÚ Ñ Ô ˇÜÓÖçÔÛ ÆÔÛ àú Ö Ò æú ÛÖÜÚ ßªÝ ÙÌ Ô ÙØÙÖÜÔ Û Ô ÒÒÆ æ ÛÖ ÞÆÒ ÖÜ Û Ô âýìø Ô ÑÆ Ö Ö ÆÒÒÖ ÙÜÔÆ ÌÒ- ÝÖå ÛÖÜÚ ÓÌ Û Ô ÔÌçˇÜÔ ÖÒ Û Ñª ÛÖÜÚ. Ú ÌÒ åùöüóì àú Ôâ ÌÔ Æ ÉÖÜÒÌÜÛØÔ ˇ ÌåÔ Ñ ÒçÛÌØ æ Û Ô Ò Æ, Ûå 500 ÙÜÔÛ Õ ÖçÞÖ ÉÖÜÒÌÜ- ÛâÚ (ÓÌ ÌÕ åøìù ÓæÔÖ 7!) ÌÑ ÑÖçÔ Ô ØÖÓ ÑÆ ÙÛ Ú ÙÜÔÛÆÕÌ Ú ÛÖÜÚ -ÙÌ ÌØåÖ Ö ÓÌ ÆÒ Ú ÑØåÙ Ú- ÓÌ ÖÙÆ æ ÌÜØØ ÓâÞØ ÌÜØØ Ö Ñ ˇâÔ Ú. Ô ÙÑÌÝÛÌåÛÌ àú ÓÌ 4 ÞØæÔ ˇ ÛÌå Ú åøôöüô ÌÜØØ ÙçÔÛ - Õ!!! ÌÔ ÌåÔ ÓÖÔ Ñª. `å ÖÜØ åøôöüô ÆÒÒ Óå åùàú Ñ 2 ÑæÓ ÙÜÔÛÆÕÌ Ú. æóàú Ñ ÛÆ Û ÒÌ æóìôæ ÛÖÜÚ ß àôå ÖÔÛ ý»¾ ¾ Û Ô ßÌÜ ÓÌØå ý ÛàÔ ß ÝÖÝæØàÔ ÛÖÜÚ. ÓÖÜ ØÞÌÛ ÙÛÖ ÔÖÜ ÛÖ ÙÞÌÛ Ñæ ÔâÑ ÖÛÖ, Ñ ÛÆ ÛÖ Ö ÖåÖ âô ØÌ æô ÓÌ Û Ô Ì Òª Ó Þ Ø Öç ÙÛ Ó ÛÆ âô Ô Ñ ÒÖÔÛÜÓâÔÖ ÑçØ Ö. - ت ÖØ Û ÒÌÝÛÆ ÙÖÜ ØÌ! - ` ÌÓâÔ ÛÖ ÒÌÚ ØÌ Þ ÓâÔÌ, ÛÖÔ ÉÖÜÒÌÜÛª; - ÖÜÒÌÜÛªÚ ÌåÙ ; ÛæÛÌ ÒÒÆ Ì. ت ÖØ»¾ˆ ØÌ! ¾ `» ˆ ˇÌ ÔˇØà ÖÚ Ñ Û Û ØÑÌ ÛàÔ ÑÖ àô ÛÖÜ Ì ÞÌ ÖÒ Ü ÙÌ Ì Ô Ü Ì ØÖÞÖ ÑÖÒÜ Ó ÙÌ Ó Ñ Û Ò Ô ˇ Ò ÙÙ, Ì ÞÌ ÌØ Û ÙÌ ØÑÌÛ àø ÙÌ Ñ ÒÔÛÌØ Ó, Ì ÞÌ ÔÌÉÖÑ ÛÌ ÉÌ ÙÑ Ò, Ì ÞÌ Ó Ì ÙÌ Ñ Ñ Ñ Ó Ó ÑØ ˇ Ò ÙÙ Ô ÉÖÒÛ Ñ ÌÔ Ñ Ì ÞÌ ÌØ ÉÌ ÝÖØÌÚ ÌØ Ö- ÞÌ Ú Ì Ô ÖØ ÙÓÌ ÔÖ ÞØÖÔ Ñ ÙÛ Ó, Ì ÙÛà Ñ Ó ÑØÖ. Ö ÖÛÌ ÒÌÙÓ Û Ô ÌÔÛÜ àù ÑÖ.» ÞÜÛ ÌÜØàÙÛ Ì ÞÖÜÓÌ Ô àùì ÖÒÖ Ó Ú ÓÌÛ Ö ÛÌ - ÛÖ ÖÜ Ì ÖÜÚ Ø ÙÛ Ø ÖÛ ÛÌÚ. ÝÜÙ Ñ Ì ÙÛØÖÝ ÙÛ Ô ÖÒ Ñ ÙÛ Ô Ñ ˇ ÓÌØ ÔÖÛ Û Ù Ó ÛÖ ÖÛÌ Û Ö Ó - Ø Ó ÒÒ ÌÜ ˇÌÙ, Û Ô Ö Ö Ó Ò ÙÛ ÖÒÜ ÌÜ ÑÖÒ ÑØ ÔÌ ÖÒÖ Ó Ú Ö ÌØ ÜØÖÚ. ÜÛ ÙÛàÙ ˇ ØÌ Ì Ö- ÒÖÜÚ Ó Ú Ô ÖÛÌÒÌ Û Ô ÝÌ- Û Ø Ì Ô ÝÖØÌÛ ÑÖ ÛØÖ- Ö à Ú, Ó à Ö ÌØ Û Û Ñ. Û ÌÔ Ñ Ö- ÓÖÒÖ ÛÖ ÌØ Û Ó Ì Ô Ö ÌÜÞ Ø ÙÛ, ÌÜ ÑÖÒ Ñ Ö - ÑÖÔÖÓ Ñ ÒÜ Ù ÙàÓ Û Ñ Ñ ßÜÞ Ñ Ü Ì.» Ù àø ÌØ Û Ó Û Ô ÓÌ Ø Ñ ÒÒÌÚ Ü Ö àøìú Û Ô ÌÉ ÖÓ ÙÛÖ ÜÓÔ ÙÛ Ø Ö Ó ÖØÖÜ Ô Ô ÜØ ÙÖÜÔ ÛÖ É ÖÒÖ- ÑÖ Ó Ú ØÖÒÖ 6-8 Ì Û Ùà. ÑÖÓ Ñ 30 ÒÌ Û Ö É - ÙÓ ÛÖÚ Û Ô ÓÌ Ø Ó ÖØÖÜ ÔÔ ÉÖ ˇ ÙÖÜÔ ÙÛ Û Ø Ù ÛÖÜ ÙàÙÛÖÜ ÙàÓ Û ÑÖÜ É ØÖÜÚ Ñ ÙÛ Ô ÖÝÜ Û Ú ÞÜÙ Ø- Ñ Ú.» Ò ÙÛ ÛÖ Ø ÖØÖ ÌØ- Û Ó 45 ÒÌ Û Ì ÛÌ ÙÙÌ- Ø Ú ÝÖØÌ Ú Û Ô ÌÉ ÖÓ ÙÜÓ- É ÒÒÌ ÙÛ ÓÌ àù Û Ú Ñ Ñ Ú ÞÖÒ ÙÛÌØÖÒ Ú, ÉÌÒÛ àôì Û ÓÔ Ó Ñ Û Ô ÔÌÜÓ Û Ñ ÙÜ- ÑÌ ÔÛØàÙ. ØÌÜÔÌÚ ÌÞÖÜÔ Ö- Ì ÕÌ ÖÛ ÛÖ É ÙÓ, Ö àú Ñ Ñ ˇÌ Ì ÖÜÚ ÙÑ Ù, Ø Ì ÙÛÖÔ Ì ÑÌ Ý ÒÖ ÌÔ ÖØÝ ÔÌÚ, ÖÜ- Ù ÌÚ ÖÜ ÓÌ àôöüô ÛÖÔ ÙàÓ Û - ÑÖ Ñ ßÜÞ ÑÖ ÖÔÖ Ñ ØÖÑ - ÒÖÜ Ô ÌÜÝÖØ. Ì Ô Ú ÖÒ Ö- ÒÌ ÛÖÚ ÌØ ÛÖÚ Ó ÖØÌ Ô ÙÜÓÉ ÒÒÌ Ñ ˇÖØ ÙÛ Ñ ØÖÚ ÜÛ Û Ô Ñ ÛÌÜ ˇÜÔÙ. Ì ÒÖÚ ÛÖ É ÙÓ ÙÌ ÙÜÔ Ü ÙÓÖ ÓÌ Ó ÙàÙÛ Ñ ÖÒÖÑÒ ØàÓÌ Ô - ÛØÖÝ ØÖÙÛ ÛÌÜ Ì Ö Û Ô ÖÙÛÌÖ ÖØàÙ. ¾Û Ô Ö Ì ÑÖ Ó ÒÖÜ Ô ÌØ ÛÖ Ô ÝÌ ØÖÔÛ ÙÌ - ÙÑÌÒ ÙÓÖ ÙÞÌÛ Ñ Ó ÑØÖ Ñ Ø Ö. Ö É ÙÓ ÑÖ ÛÌÛ ÙÜÞÔ Ö Ó ÑØÌ Ú ÙÛ ÙÌ Ú Ñ ÙÜÔ ˇàÚ ÖÙÛ Ù ÖÜ - ÔÜ ÌÛ Ì Ô 2-3 Þ Ò ÖÓÌÛØ Û Ô àø. Ö ÉÌ É Ö Ì Ô ÖÛ Ø ÞÖÒÜÛ Ñ, ÉÖ ˇ ÙÛÖ Ñ ß ÓÖ ÌÔÖÚ Ó ÑØÖÜ Ø ˇÓÖÜ ˇÌØÓ àô Ñ Ì Ô Ô ÑÖ ÛÖÓ ÖÜ ÖÝÌÜ ÖÜÔ Û ÜÓÔ ÙÛ Ø, Ì Ô ÓÌ Ò Ú Ò Ñ Ú, Ì ÞÖÜÔ ÌØ ÛÛÖ É ØÖÚ ÓÜÖÙÑÌÒÌÛ Ñ ØÖÉÒ Ó Û ÛÌ ÒÖÚ Ì Ô Ñ Ø- Ö ˇÌ Ú. Û ÛÖ à ØÖ É ÙÓ Ö ÙÑÌÒ ÙÓÖÚ Ì Ô ÓÌ ÛØ ÖÚ Ñ Ö ØܡÓÖÚ Ø ÖØÖÚ. ÔÜ ÖÜÓÌ 3-4,5 Þ Ò ÖÓÌÛØ Û Ô àø Ñ ˇÌàØÌ Û Ô ÑÖÚ ÛØÖ ÖÚ - ÙÑ Ù Ú ÛÖÓ ÓÌ Þ Ó Ò Ì àú ÓÌ ÛØ ÝÜÙ Ñ Ñ Û ÙÛ Ù. ÖÛÌÒÌ Ó Ö ÖÜÙ ÙÛ Ñ ÓÖØÝ ÙÑ Ù Ú. `ÛÖ ÜÔ Ó ÑÖ É ÙÓ - ÔÜ ÖÜÓÌ 4,5-7 Þ Ò ÖÓÌÛØ Û Ô àø. ¾ ÙÑÌÒ ÙÓÖÚ Ì Ô ÓÌ- ÒÖÚ Ñ ØÖÜÙ ÌÛ Ó Ñ Ô Ù ÙÛ ÞÌ Ø Ö Ì ÔÛÖÔ. ÌÔ ÌÔ Ì ÑÔÜÛ ÙÌ ÛÖÓ ÖÜ Ì ÞÖÜÔ ÙÖÉ Ø ØÖÉÒ Ó Û Ü- Ì Ú. Ì Ö ÖØ ÖÛ Ô ÔÌÛ ÙÌ Ì ÝÖÚ ÔÖÓÖ Ö ÌÔÌ Ú Ñ ÓÌ ÑÒ ÙÌ Ú ÖÔÖÓ ÌÛ hiking. ¾ ÙÑÌÒ ÙÓÖÚ Ì Ô ÓÌ ÒÖÚ, Ô ÒÖ ÔÛ ÓÌ Û ÓÖØÝ ÛÖÜ Ì ÝÖÜÚ, Ñ Ì ÔÛ Ù ÜÕÖÓÌ àôìû ÙÌ ÙÜÔ ØÛ Ù ÓÌ Û Ô ÑÒ Ù ÛÖÜ Ì ÝÖÜÚ. ÖÛÌÒÌ Ó ÑÜ Ø ÓÖØÝ - ÙÑ Ù Ú. ¾Û Ô àûìøöú ÙÛÖÞÖÚ Ì Ô Ô ˇ ÜÓ ÙÖÜÓÌ Ñ Ô ÖÒ Ü ÙÖÜÓÌ Û ÝÜ Ù Ñ ÖÞ ÙÑ Ù ÖÔÖÓ ÌÛ trekking Ñ ÙÜÔ Ì ÌÛ ÓÌ Û Ô ÌÕÌØÌÜ Ô - Ù Ñ Û Ô Ô ßÜÞ. ÔÛàÚ ÖÛ Ô ÌØ Û ÓÌ ØÌ Ì Ô ÑØ Û ÓÌ ÛÖ ÑÌÝ Ò ß Ò Ñ ÛÖ ÉÒÌ ÓÓ Ó Ú Ô Ì Ô ØÖÙ Ô ÛÖÒ ÙÓÌ ÔÖ Ó ØÖ- ÙÛ Ó Ú. ¾ àóö Ô Ì Ô Þ Ò ØÖ Ñ ØÖÚ Û Ùà. Ù Ú ØÌ Ì Ô ÑØ Û ÓÌ ÛÖÜÚ ÑÖ Ò ÑÖÜ Ú Ñ ÛÖÜÚ ÒÖÜ- Û ÖÜÚ ÓÜÚ ÙÝ ÞÛÖÜ Ú. ¾ ÙÑÌ- Ò ÙÓÖÚ Ô Ì Ô ÝÜÙ ÑÖÚ Ñ Ô Ó ÜÙÑÖÒÌÜ Ì. Ö Ö Ô ÑÖÜÓ ÙÛÖ Ì ÝÖÚ ØàÛ ÓÌ Û ÝÛÌ ØÔ, Ô ÑÖÒÖÜˇÌ ÛÖ Ü ÖÒÖ Ö Ì ÒÓ Ñ Û ÞÛÜ- Ò Ô ÔÖÜÔ Û Ô ÛÌÒ Ñ àˇ Ù. ÒÖ Ì Ô Ö ÌØ ÛÖÚ Ô ØÑÌ ÛÖÜÒ Þ ÙÛÖÔ 30 ÒÌ Û Ñ Ô Ì Ô Ò ÓÉ ÔÌÛ 3-4 ÝÖØÌ Ú Û Ô ÌÉ ÖÓ. Ö ÌØ - Û Ó ˇ ØÌ Ì Ô ÖÛÌÒÌ Ó ÌÜÞ Ø ÙÛ ÌÔ ÙÞÖÒ Ù Ñ ÖÞ Ô ÔÌÛ Ñ Û Ô Ñ ÙÛ Ñ, ØÖÑ ÒàÔÛ Ú ÜÙÝÖØ. ` ÖÜ- Ö ØÖÒÖ ÖÜÔ Ñ Û - ÖÜ ÛÙ ÖÜ ÝÖØ ÓÌ Ñ Û Û ØÑÌ ÛÖÜ ÌØ ÛÖÜ. Ì ÒÖ ÛÖÜÚ Ì Ô Ñ ˇÖØ ÙÛ - Ñ Ì Ô Ö ÔÌÛÖ ÌØ Û - Ó. Ö É ÙÓ, ÒÖ ÖÔ, Ö- ÛÌÒÌ Û Ô Ö Ñ Ò ÓÖØÝ ÙÑ - Ù Ú. Ô ÖÑÌ Û ÖÓàÚ ÙÛÖÔ Ñ ˇÌ Ô Ó Ú Ô Ì ÒÌ ÕÌ ÛÖ Ì ÖÚ ÛÖÜ Ñ Ô ÛÖ ÌÔÛ ÕÌ ÙÛ Ô Ñ ˇ ÓÌØ Ô ÛÖÜ à. ÖÛÌÒÌ ÙÓ Û ˇ Ì Ô ÓÌÙ Ñ ÛÖ Ù ÖÜØÖ Ì Ô ÖÛ Ì ˇ Ö Ö ÛÌÜÛÌ Ö ÜÛ Û Ø - ÙÛ Ø ÖÛ Û. ÔÛ ˇÌ ÛàÚ ˇ Ö- ÑÛ ÙÌ ÌÜ ˇÌÙ Ñ ˇ ÔÌ Ö Ó ÖÜØ ÑÖÚ Ñ Ø à- ÑÖÚ Ñ ˇ ÔÖÛ Û ˇ ÉÌÒ- Û àˇöü Ô Ñ Ö ØÖÙà ÑÌ Ú ÛÖÜ ÙÞÌ ÙÌ Ú. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 ΚΟΥΦΙΑ ΛΟΓΙΑ! Κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης δεν άφησε η συνάντηση με τους εκπροσώπους του Eurogroup. Ο νέος υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας είπε ξεκάθαρα ότι πρέπει να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της πρώην κυβέρνησης, που υπεγράφησαν Γενάρη και Φλεβάρη, και ότι το μόνο που πλέον μπορεί να επιτευχθεί είναι η επιμήκυνση της αποπληρωμής του χρέους, που πάλι θα είναι σε βάρος των πολιτών, αφού αυτό θα σημάνει επιπλέον τόκους και επιτόκια στο χρέος μας. Ακούσαμε πρόσφατα την άποψη του καθηγητή Οικονομικών στο Λονδίνο, κ. Λαπαβίτσα, ο οποίος είπε ότι τα λόγια και οι δεσμεύσεις των τριών εταίρων της νέας κυβέρνησης για επαναδιαπραγμάτευση με τους δανειστές, ήταν τελικά για εσωτερική κατανάλωση. «Κούφια» λόγια, δεσμεύσεις και προτάσεις για την προεκλογική περίοδο που, ως φαίνεται, θα παραμείνουν «κούφια». Τι έχουν αλήθεια να μας πουν η κυβέρνηση και οι συνέταιροί της; Τι θα απαντήσουν στους πολίτες που «πιάστηκαν» από την τελευταία ελπίδα, που ωραία τους «σέρβιραν» προεκλογικά τάζοντάς τους με απόλυτη βεβαιότητα και ύψος μελοδραματικό, για επαναδιαπραγμάτευση εντός μνημονίου; Και πού θα βρεθούν τα 3 δισ. ευρώ ισοδύναμα των μέτρων που έπρεπε να ληφθούν (επιπλέον περικοπές, μειώσεις μισθών, συντάξεων κ.λπ.) και που οι δανειστές πιέζουν να πάρουν, βάσει των δεσμεύσεων των Σαμαρά - Βενιζέλου - Κουβέλη; Μ.Μπ. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ! Μετάθεση σχετικής συζήτησης για χρονική παράταση του στόχου μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος προς το Σεπτέμβριο, είπε ο Γιούνκερ, μετάθεση επαναφοράς του προγράμματος προσαρμογής σε «σωστή τροχιά» προς το Σεπτέμβριο! Και το Σεπτέμβριο οι μεταθέσεις θα «πνίξουν» τον πολίτη που μαζί με τα νέα μέτρα, θα έχει να πληρώσει φόρο εισοδήματος, χαράτσια, φόρο ιδιοκτησίας, ασφάλιστρα οχημάτων, λογαριασμούς ΔΕΚΟ κ.ά. Μ.Μπ. «ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» ως... ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ... Η «ταξική συνείδηση», θα μπορούσε να ξεκινάει, από το να καθαρίσουμε την γειτονιά, το πάρκο, το πεζοδρόμιό μας, ΑΝΤΙ να κατηγορούμε μονίμως για... απραξία ας πούμε τον Δήμο που δεν διαθέτει κι από έναν οδοκαθαριστή να μας παίρνει κατά πόδας(!) και να μαζεύει αυτά που... ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΕΤΑΜΕ!!! Η ίδια «ταξική συνείδηση», θα μπορούσε στη συνέχεια να γιγαντώνεται, μέσα από δράσεις αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης, σε επίπεδο γειτονιάς και ενορίας, ΑΝΤΙ του να αναλώνεται σε καφενειακού επιπέδου αντιπαραθέσεις και... πορείες τύπου... «ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ» (!!!) που το μόνο που κατάφεραν ήταν, να εξαντλήσουν σ αυτές, την όποια φαντασία της αριστεράς, και να την οδηγήσουν στην μοιραία συρρίκνωση ενός... ούτε 5%!!! (sorry για τα... πολλά θαυμαστικά καλέ μου κ. «καθηγητά»! Για μένα είναι σημεία στίξης «έκφρασης απορίας» -εννοείται- κι όχι... θαυμασμού! Άρα, δείξε μου την ανοχή σου! Και μια παράκληση! Από σένα και κάθε άλλο δάσκαλο, θα προτιμούσα μια εμπεριστατωμένη κριτική επί των απόψεων και θέσεών μου κι όχι... επί της όποιας χρήσης σημείων στίξης κάνω... Παρ όλ αυτά... σ ευχαριστώ). Μ.Κ. * * * ΟΝΤΩΣ... «ΤΟ ΙΔΙΟ... ΚΑΘΙΚΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ»!!! Δεν έχω κανένα λόγο να ΜΗ συμφωνήσω με τις αφίσες στον πεζόδρομο που γραφαν πως: «και τα μικρά αφεντικά, το ίδιο καθίκια είναι»!!! Ναι! Ως ένα μεγάλο βαθμό, θα λεγα πως όντως ισχύει! Και το λέω «μετά λόγου... γνώσης» κι όχι... για να πάω κόντρα στην... «συνομοταξία» μου! Όντως! Οι μικροί έμποροι κι επιχειρηματίες, θα πρεπε ΝΑ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΟΥΜΕ σε κάθε πρωτοβουλία στήριξης των στρωμάτων εκείνων της πόλης μας, που αυτή την εποχή, βρίσκονται στην αδύναμη όχθη!!! Θα πρεπε να πρωτοστατούσαμε -κι ελπίζω να γίνει το συντομότερο- σε «δραστηριότητες αυτοδιαχειριζόμενης» αντιμετώπισης της κρίσης ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ! Γιατί «δράση» δεν είναι το να κατεβάζω εγώ στο δικό μου μαγαζί τις... τιμές μου! Ούτε το να καταφεύγω σε προσφορές κι εκπτώσεις για το... θεαθήναι (!!!) ή για τσιμπολόγημα πελατών!!! «Αυτοδιαχειριζόμενες δραστηριότητες» θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι μια συνολική απάντηση, στην διαφημιστική ραδιο-τηλεοπτική πρόκληση του πολυκαταστήματος... «Mumbo»!!! Να πείσουμε το αγοραστικό κοινό, πως πρόκειται για μια κοινή κατασυκοφάντηση και χτύπημα της αγοράς των μικρών και μικρομεσαίων, κάτω απ τη ζώνη!!! «Αυτοδιαχειριζόμενες δραστηριότητες» θα μπορούσαν να είναι, κάθε είδους -από τον εμπορικό κόσμο- υποστηριζόμενες πρωτοβουλίες ώστε να αναδείξουμε τη σημασία της νεολαίας και των επιλογών της, στην επιβίωση ή όχι της τοπικής αγοράς μας!!! Ποιος θα πρεπε να είναι ο ενεργός ρόλος της, ποια είναι τα προβλήματα, οι προτάσεις και οι δυνατότητες στήριξής της!!! «Αυτοδιαχειριζόμενες δραστηριότητες» (ευχής έργο θα ήταν να... έμπαινε στο παιχνίδι ΚΑΙ ο Δήμος) θα μπορούσαν να είναι, μια σειρά events που σκοπό θα είχαν, να αναδείξουν επίσης τις διαφορετικότητες, τις καινοτόμες ιδέες, τις δημιουργικές παρεμβατικές προτάσεις, τόσο για το περιβάλλον, όσο και τους κοινόχρηστους εν γένει χώρους! Οι ίδιοι οι νέοι να σχεδιάσουν, να επιληφθούν και να καθοδηγούν τις όποιες διαδικασίες βελτίωσης των όρων ζωής μας, μέσα αλλά και πέρα από τα στενά όρια της καθημερινότητάς μας!!! «Αυτοδιαχειριζόμενες δραστηριότητες» θα μπορούσε να είναι ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΙ που συμβάλει στην αυτοβελτίωσή μας ως τοπική κοινωνία! Και θα πρεπε ενεργό ρόλο, σε όλο αυτό το διαδραστικό HAPPENING διαρκείας, να έχει -εννοείται- ο μικρός και μικρομεσαίος επιχειρηματικο-εμπορικός κόσμος της πόλης μας, ως κατ ουσίαν συναναστρεφόμενος επί καθημερινής βάσης, με τους καθ ύλην «χρηματοδότες» του! Τους συμπολίτες-πελάτες μας!!! Κι όσο ΔΕΝ το κάνουμε αυτό, δίνουμε τροφή ΚΑΙ για... διαφημίσεις τύπου... «Mumbo», αλλά ΚΑΙ αφίσες με υβριστικό, προσβλητικό περιεχόμενο του τύπου: «ΚΑΙ τα μικρά αφεντικά, το ίδιο... ΚΑΘΙΚΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ»!!! Μ.Κ. * * * ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΘΕΜΑ Η ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΕΛΛΙΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!! ΚΑΙ στην πόλη μας, όπως και σ όλη την Ελλάδα φυσικά... Παρά την πληθώρα ραδιο-τηλεοπτικών μέσων, παρά τις υπεράριθμες για τον πληθυσμό μας εφημερίδες και περιοδικά, παρά την όποια ανάπτυξη της διαδικτυακής ανταλλαγής πληροφοριών και ενημέρωσης!!! Είμαστε «τυφλοί» και «κουφοί» με όλη τη σημασία των λέξεων, γι αυτό και... ΑΠΡΑΓΟΙ!!! Ή ΑΦΩΝΟΙ αν το επιθυμείτε! Όμως ΠΩΣ να πράξεις και ΠΟΥ να τα πεις, αν ΔΕΝ έχεις καν ακουστά για την ύπαρξη συλλόγων ή Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στην πόλη σου; Θα μου πείτε... «ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ, ΨΑΧΝΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΙ»! Ο.Κ. συμφωνώ! Εγώ όμως σαν... «εθισμένος» επί 30ετία έμπορος, έχω να πω τα εξής! ΑΝ στοιχειωδώς οι συλλογικές κοινότητες, λειτουργούσαν ως μια οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση, ΔΕΝ θα στηναν τα γραφεία τους, σε κάποια... άγνωστη πάροδο, μιας... ξεχασμένης συνοικίας της πόλης μας, επειδή... θα ταν φτηνό το ενοίκιο (!!!) (άκουσον-άκουσον λογική!!!) ούτε θα περίμεναν με την... ξόβεργα να περάσει το κατώφλι τους... «πελάτης» (εθελοντής)! Θα βγαιναν με κάθε τρόπο, να διαφημίσουν το προϊόν τους (τις υπηρεσίες που καλύπτουν ως σύλλογοι) και φυσικά, κάπου στο κέντρο, ώστε με τον ίδιο κόπο να έχουν πολλαπλά αποτελέσματα! (Κι ας είναι... κι ακριβότερο το ενοίκιο!!!) Κοινώς να χουν καλή προσβασιμότητα!!! Καλές δημόσιες σχέσεις! Εδώ να επανέλθω σε παλαιότερο αίτημά μου, να φιλοξενούσε ο Δήμος σε χώρους της Siemens επί της οδού Αρκαδίας, όοοολο το δυναμικό των εθελοντικών οργανώσεων της πόλης μας, ώστε ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΝ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙ- ΩΝ και με τα χρήματα που θα εξοικονομούντο, ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ο Δήμος, περισσότερες και πιο προσεκτικά οργανωμένες εκδηλώσεις, σύμφωνα με το παράδειγμα της Ξ ανθης ως προς το Καρναβάλι, αλλά και της Πάτρας!!! Δηλαδή; Το... δικό μας σκορποχώρι, είναι πιο αποδοτικό από το, των εν λόγω πόλεων; Μη γελάσω τώρα! Μη γελάσω... και κάνω ρυτίδες!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ εν είδει... «σκάει οσονούπω» ή... «να το - να το πετιέται»!!! (να...καλύψει τα... κενά που αφήνετε στο πέρασμά σας!!!) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, ΟΔΟΣ ΑΧΑΪΑΣ & ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: κ. ΖΕΚΗΣ.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 ΜΕΛΩΔΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τριήμερο εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής Στο πλαίσιο της τριήμερης γιορτής για την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Μουσικής Ιουνίου, που έχει γίνει πλέον θεσμός για το Περιστέρι, το Δημοτικό Ωδείο Περιστερίου χάρισε συναρπαστικές μελωδικές βραδιές στους Περιστεριώτες. Την Πέμπτη 21 Ιουνίου οι σπουδαστές λαϊκής μουσικής του Δημοτικού Ωδείου της πόλης πρόσφεραν απολαυστικές νότες δροσιάς με υπέροχους λαϊκούς ήχους από ένα ευρύ και πλούσιο ρεπερτόριο από γνωστά ορχηστρικά κομμάτια του ελληνικού πενταγράμμου, στη σκηνή του θεάτρου του νέου Άλσους. εκεί, την Ημέρα της μουσικής που γιορτάζεται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Την Παρασκευή 22 Ιουνίου, η Μουσική Ομάδα «εξ αδιαιρέτου», σε διδασκαλία -επιμέλεια της γνωστής ερμηνεύτριας Μαίρης Έσπερ, πρόσφερε στους ακροατές μια απολαυστική μελωδική βραδιά με τον τίτλο «...για το καλό μου». Δέκα τραγουδιστές επί σκηνής του θεάτρου «Τέχνη στην Πέτρα», με τη συνοδεία πενταμελούς ορχήστρας, ερμήνευσαν εξαιρετικά, έντεχνα ελληνικά τραγούδια, αποσπώντας δίκαια, το παρατεταμένο χειροκρότημα των θεατών. Γιορτή Μουσικής και Πολιτισμού ήταν για το Περιστέρι η 5η Πανελλήνια Συνάντηση Χορωδιών που έγινε παρουσία αμέτρητων φίλων της μουσικής και σε κλίμα ευχάριστο και «συναδελφικό», το Σάββατο 23 Ιουνίου στον μοναδικό και ήδη αγαπημένο και δροσερό χώρο του θεάτρου του Άλσους. Τη βραδιά τίμησε ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, ο οποίος βαθύτατα συγκινημένος για την όμορφη μελωδική βραδιά συνεχάρη τις χορωδίες που έλαβαν μέρος στη μεγάλη γιορτή της πόλης και απευθυνόμενος στα μέλη της χορωδίας του Δήμου, τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους στην προώθηση του Το κοινό που προσήλθε για να χαρεί μια αξέχαστη μελωδική βραδιά άκουσε με προσοχή και μεγάλο θαυμασμό τους ταλαντούχους μαθητές οι οποίοι με τη συνοδεία των δασκάλων τους Σ. Γούτου και Μ. Πελέκα έκαναν πραγματικά «θαύματα!» χαρίζοντας στο κοινό στιγμές ξεγνοιασιάς και ευτυχίας, που μόνο η μουσική μπορεί να προσφέρει. Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης στο χαιρετισμό του Στη συναυλία που ήταν απόλυτα επιτυχημένη, παρουσιάστηκε ένα μικρό αλλά αντιπροσωπευτικό δείγμα της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται στο Δημοτικό Ωδείο, πολιτισμού εκτός συνόρων της πόλης. Οι χορωδίες που τίμησαν την εκδήλωση ήταν: -Μικτή Χορωδία Περιστερίου: Μαέστρος, Χριστίνα Μιχαλάκη -Μικτή Χορωδία Αγίας Παρασκευής: Μαέστρος, Χρήστος Κουτσονίκας -Χορωδία Καλλιτεχνικού Συλλόγου Νέας Μάκρης: Μαέστρος, Λένα Σουρμελή και -Μικτή Χορωδία Δημοτικού Ωδείου Λαμίας: Μαέστρος, Μιχάλης Παπαπέτρου. Κατά γενική ομολογία η συνάντηση των Χορωδιών ακόμη μια φορά εξέπληξε και εντυπωσίασε με το μελωδικό της αποτέλεσμα. Τα θερμά χειροκροτήματα του κοινού ήταν τρανή απόδειξη ότι οι θεατές, μικροί και μεγάλοι, έζησαν στιγμές ψυχαγωγίας και ξεγνοιασιάς. Την Τρίτη 26 Ιουνίου διοργανώθηκε μια μοναδική βραδιά, μια μελωδική πανδαισία στο νέο θέατρο «Τέχνη στην Πέτρα» του νέου Άλσους Περιστερίου, στα πλαίσια των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Περιστερίου. Συμμετείχαν οι χορωδίες: όπου παρά τις αντίξοες συνθήκες εξαντλείται κάθε μέσο ώστε να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδοσπουδών και να διατηρηθεί το άριστο προφίλ του Ωδείου του Περιστερίου που σήμερα έχει κερδίσει επάξια την καλύτερη θέση στις καρδιές των Περιστεριωτών και παρακολουθούν τις επιδόσεις τους βήμα προς βήμα. Την ίδια ημέρα, η Ορχήστρα του Μοντέρνου Τμήματος του Ωδείου, δημιούργησε ένα ευχάριστο happening, στον πεζόδρομο της Εθν. Αντιστάσεως, με ήχους rock, jazz, blues, υπενθυμίζοντας σε όσους παραβρέθηκαν - Mona Shores High School Choir από το Michigan USA, μαέστρος Mr Shawn Lawton - Χορωδία Δήμου Νέας Ιωνίας με την υποστήριξη του Συμφωνικού Ωδείου Νέας Ιωνίας, μαέστρος Κατερίνα Τσεκούρα - Μικτή Χορωδία Δήμου Περιστερίου, μαέστρος Χριστίνα Μιχαλάκη - Παιδική Χορωδία Λαυρίου «Animus», μαέστρος Θοδωρής Κωνσταντόπουλος - Χορωδία Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πολύδροσου «Ελληνορθόδοξη Παράδοση», μαέστρος πατέρας Λάμπρος Ανδρεάκης Οι χορωδίες απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού και σίγουρα έφυγαν από τον Δήμο Περιστερίου με τις καλύτερες εντυπώσεις για τη φιλοξενία, αλλά και για το νέο Άλσος - Οικογένεια - Ζωή.

5 Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Επιτακτική ανάγκη η απομάκρυνση των κατασκευών του Εκθεσιακού Κέντρου. Ο χώρος αυτός στην περιοχή «Ζουμπούλια» είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος πρασίνου, μαζί με τα δύο γήπεδα και το χώρο του Γκαράζ του Δήμου. Για το θέμα αυτό με συχνά δημοσιεύματά μας έχουμε εκφράσει την αναγκαιότητα να γίνουν ενέργειες ώστε να απομακρυνθούν τα αυθαίρετα κτίσματα, που λειτουργούν χωρίς τις απαραίτητες άδειες και χωρίς κανένα όφελος για τους δημότες. Την ίδια θέση έχει εκφράσει από την αρχή της ίδρυσής του, μαζί με άλλα θέματα που έχει αναδείξει, ο Περιβαλλοντικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Περιστερίου καθώς και δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Περιστερίου. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να υπάρξει ενεργοποίηση όλων και σύσσωμο το Περιστέρι, η διοίκηση, οι δημοτικές παρατάξεις, οι φορείς και οι πολίτες να κινητοποιηθούμε ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΟΤ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Με απόφαση της Υπουργού Τουρισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη, ενεργοποιήθηκε το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του EOT «Τουρισμός για όλους». Η σχετική απόφαση υπογράφηκε και αποσκοπεί στην αναθέρμανση της εσωτερικής αγοράς, που σύμφωνα με στοιχεία επίσημων τουριστικών φορέων έχει πληγεί σοβαρά από την κρίση. Το Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε άτομα, περιλαμβάνει τα υποπρογράμματα Εξαήμερων Διακοπών (5 διανυκτερεύσεις) με διάρκεια από τον Αύγουστο 2012 ως τις 31 Μαΐου 2013 και Τρίτης Ηλικίας με διάρκεια από την 1 Οκτωβρίου 2012 ως τις 31 Μαΐου Στο Πρόγραμμα Εξαήμερων Διακοπών μπορούν να συμμετέχουν με εισοδηματικά κριτήρια υπάλληλοι και συνταξιούχοι με τα προστατευόμενα μέλη τους που δεν ήταν δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας. Επίσης άτομα με αναπηρία 67% και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος, πολύτεκνοι κ.α. Το όριο του εισοδήματος για μεμονωμένους δικαιούχους είναι ατομικό εισόδημα ευρώ, για δικαιούχους με οικογενειακό εισόδημα ευρώ και για τρίτεκνους με οικογενειακό εισόδημα ευρώ. Για κάθε προστατευόμενο τέκνο το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 1500 ευρώ. Ο EOT έχει απευθύνει ήδη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους επιχειρηματίες ξενοδόχους για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοίνωση για τους δικαιούχους του προγράμματος και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Όλες οι πληροφορίες του Προγράμματος, τα συμμετέχοντα καταλύματα, οι τιμές των καταλυμάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα διατίθενται από τα ΚΕΠ, τα Γραφεία του EOT και από το site του EOT gov.gr ή Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος εκτιμάται σε «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 αυτό βήμα: την απομάκρυνση των κατασκευών, την αναμόρφωση και ανάπλαση του χώρου σε χώρο πρασίνου. Και άμεσα να ακολουθήσουν τα επόμενα: κινητοποίηση όλων και πίεση για την απόδοση των χώρων των δυο γηπέδων στους δημότες του Περιστερίου. Πρόκειται, για δύο χώρους που, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι ιδιοκτησία της ΕΘΕΛ με ιδιώτες, είναι χαρακτηρισμένοι ως χώροι πρασίνου, άρα δεν υπάρχει καμία προοπτική οικοπεδοποίησης ή άλλης εκμετάλλευσης. Και, βέβαια, η μεταστέγαση του Γκαράζ του Δήμου, που επίσης λειτουργεί χωρίς τις απαραίτητες απ τις αρμόδιες υπηρεσίες άδειες. Ας ληφθεί υπ όψιν όλων αυτή η αναγκαιότητα, που όσο περνούν τα χρόνια η έλλειψη πρασίνου την κάνει πιο επιτακτική, και κυρίως από τη διοίκηση του Δήμου που πρέπει να μπει μπροστά για την επίτευξη αυτού του στόχου: να γίνει πράσινη η περιοχή, αλλά μόνο πράσινη, διότι η οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα μας βρει όλους αντίθετους! ποσό μέχρι 5,5 εκατ. ευρώ, το οποίο και θα καλυφθεί από τους τακτικούς Προϋπολογισμούς του EOT για τα έτη Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση του σχετικού Προγράμματος είναι ο πρώτος από τους άμεσους στόχους του Υπουργείου Τουρισμού για την ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού. Υλοποιείται για την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και εξασφαλίζει διακοπές χαμηλού κόστους σε κοινωνικές ομάδες με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Έτσι, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στην επιβίωση της συνδεδεμένης με το τουρισμό επιχείρησης. Επαναπρόσληψη των ίδιων καθαριστριών στα σχολεία του Περιστερίου Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του την Πέμπτη 5 Ιουλίου την επαναπρόσληψη (συνέχιση της εργασίας τους) των ίδιων καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Περιστερίου για το σχολικό έτος Το θέμα που τέθηκε από τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Περιστερίου Γρηγόρη Τημπλαλέξη, συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης με τη σύμφωνη γνώμη όλων των δημοτικών συμβούλων. Οι τοποθετήσεις των επικεφαλής, των αρμοδίων δημοτικών συμβούλων, αντιδημάρχων καθώς και των εκπροσώπων των καθαριστριών και του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Περιστερίου θα παρουσιαστούν αναλυτικά, στο επόμενο φύλλο μας. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που τέθηκαν προς συζήτηση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 5 Ιουλίου και οι αποφάσεις, θα παρουσιαστούν, λόγω πληθώρας ύλης, στο επόμενο φύλλο μας. Έλληνες λογοτέχνες στο πλευρό των αγωνιζόμενων χαλυβουργών Στο τριμηνιαίο περιοδικό της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών (ΕΕΛ), τεύχος 11 ο, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2012 (σελ. 4) δημοσιεύεται το παρακάτω κείμενο συμπαράσταση των Ελλήνων Λογοτεχνών στον αγώνα των Χαλυβουργών: «Στο πλαίσιο εφαρμογής του ψηφίσματος αλληλεγγύης, επίσκεψης και έμπρακτης συμπαράστασης προς τους απεργούντες από επταμήνου χαλυβουργούς της «Ελληνικής Χαλυβουργίας» της Ελευσίνας, που ενέκριναν τα μέλη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΛ, υλοποιήθηκε απολύτως: Εκδόθηκε το σχετικό ψήφισμα (Βλέπε, «Ενημερωτικό Δελτίο», τεύχος 10 ο, Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2012, σελ. 3-4), το οποίο απεστάλη σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, μεταδόθηκε από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και δημοσιεύθηκε σε μερίδα του Τύπου. Επί πλέον βρίσκεται από την πρώτη ημέρα και στην Ιστοσελίδα της ΕΕΛ στο διαδίκτυο (Internet: org.gr). Ορίστηκε και πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η επίσκεψη της οκταμελούς αντιπροσωπείας της ΕΕΛ στις 12 το μεσημέρι, στις 10 Μαΐου 2012, στο εργοστάσιο της «Ελληνικής Χαλυβουργίας», όπου έγινε η συντάντηση με τους απεργούς χαλυβουργούς σε κλίμα συναδελφικότητας και συγκκίνησης. Από την ΕΕΛ ήταν: Παύλος Ναθαναήλ, Πρόεδρος του Δ.Σ., Βασίλης Δημουλάς, Αντιπρόεδρος, Δημήτρης Χαλιβελάκης, Γενικός Γραμματέας, Κώστας Καρούσος, Γενικός Έφορος, Γιάννης Παπαοικονόμου και Τίτος Κοκκινέας, μέλη του Δ.Σ., Βαγγέλης Σακκάτος, πρώην μέλος του Δ.Σ. και Νίκος Ρίγγας, μέλος της Εταιρίας μας. Διαβάστηκε όλο το κείμενο του ψηφίσματος της ΕΕΛ από μικροφώνου για να το ακούσουν όλοι οι απεργοί που περιφρουρούσαν την απεργία τους από τον Πρόεδρό τους Γιώργο Σιφωνιό. Στη συνέχεια ο Παύλος Ναθαναήλ απηύθυνε προς τους απεργούς χαλυβουργούς σύντομο εγκάρδιο και συναδελφικό χαιρετισμό, που καταχειροκροτήθηκε. Απάντησε με συγκίνηση και με πολλές ευχαριστίες προς τα μέλη της αντιπροσωπείας της ΕΕΛ, ο Πρόεδρος των χαλυβουργών Γιώργος Σιθωνιός. Το λόγο κατόπιν πήρε και ο Βαγγέλης Σακκάτος, οποίος επαίνεσε τον αταλάντευτο και παλικαρίσιο αγώνα των χαλυβουργών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους στην εργασία, στην ασφάλιση και στην αμοιβή με αξιοπρέπεια και ήθος. Τόνισε ότι γι αυτό, άλλωστε, «ο αγώνας σας γίνεται παράδειγμα για όλους τους εργάτες της Γης για να διεκδικούν κι εκείνοι τα δικαιώματά τους με ανυποχώρητους αγώνες και όχι να προσκυνούν τους κεφαλαιοκράτες». Προσφέρθηκαν από την οκταμελή αντιπροσωπεία της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών διάφορα τρόφιμα και πολλά βιβλία: Πολλά αντίτυπα της «Λογοτεχνικής Πρωτοχρονιάς 2012» και πολλά βιβλία-δώρα συναδέλφων της Εταιρίας μας. Ο Πρόεδρος του σωματείου των απεργών χαλυβουργών Γιώργος Σιθωνιός ευχαρίστησε θερμά τα μέλη της ΕΕΛ «για την υποστήριξή μας υπέρ του απεργιακού τους αγώνα μας», όπως είπε και υπογράμμισε: «Η συμπαράστασή σας, φίλοι λογοτέχνες, μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας και να συμπαρασταθούμε με όλη μας την ψυχή στους συναδέλφους μας που απολύει ο εργοδότης μας. Το ξαναδηλώνουμε: Θα επιστρέψουμε αμέσως στις εργασίες μας, γιατί αγαπάμε τη δουλειά μας, αλλά μόνον όταν ανακληθούν οι δεκάδες απολύσεις των συναδέλφων μας, που εργάζονται πολλά χρόνια».

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 12 IoÜÒ ÖÜ 2012 ÓÌ ÖØ ÒÒ ÔÌÜ ÖØàÔ ØÑÌÛÌ Ú ÝÖØÌ ÚÌ ÞÌ ÛÖÔ ÙÛÌ Ô Ñ Ö Û Û ÛàÔ ÖØ àô ÙÛ Ú ÙÞÌ ÙÌ Ú ÛàÔ ÓÌÒàÔ Û Ú Ö ÑÖ Ì - ÔÌ Ú. ÙÝ ÒÌ ÖÜ Ó ÖÜØ- Ì ÙÛ Ü ØÕ ÛÖÜÚ Ñ Û Ø Ù ÛÖÜÚ Ö Ö ÒÖÜÚ Ö Ì ÙÛ Ô ÖÛØÖ ÖÒÒàÔ ØÖÉÒ - Ó ÛàÔ. ÌÔ ØÌ Ì Ö ÓàÚ Ô Ó ÌØ ÌÜ- ÌÛ Ì ÔÔÖ ÛàÔ ÖØ àô ÓÌ ÜÛ ÛàÔ Ö ØàÔ. Ù Ñ ØÖÜ Ö ˇÌÙ ÙÛ ˇÌØ ÙÞÌ Ù ÖÔÌ àô - ÖÜ Ñ ÛÌ ØàÚ ÔÌ ÖÜ, ÖÛÌ- ÒÌ ÔÌÜ Ö ØàÔ. àø Ú ÜÛÖ ÛÖ ˇÌÓÌ Ò Ö Ì Ô ÜÔ ÛÖÔ Ô ÛÖÔ Ñ Û Ò ÉÖÜÔ Ø Ó Û Ñ Ô Ó ˇÖÜÔ àú Ô ÛÖÔ Ñ ˇÖ- ÙÖÜÔ Ô ÔÛ ÓÌÛà ÙÖÜÔ Û ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ ÛÖÜ. ß ÖÜ- ÒÌ ý ÛÖÜÚ ÔÌÛ ÝÖØÛ Ö ÖÜ ÝÌ ØÔÌ ÙÜ ÞÜÙ Ñ Ö Ö ÛÌÜ- Ù (R. Campbell). ÌÑ ÔàÔÛ Ú Û ÙÞÌ Ù ÓÌ ÛÖ ÓÌ Û Ô ÔÌÜ Ö ØàÔ, Ó ÖØÖÜÓÌ ÙÛ ÙÜÔÌ ÞÌ Ô Ö ÑÖ- ÖÓ ÙÖÜÓÌ Û ÔàÙ Ñ Û Ô ÌÓ Ì Ø Ó Ú, àùûì Ô ÛÖ Ñ ˇÖ- ÖÜÓÌ, ÓÌ Ø ÓÌ Û ÓÌ Ø, ÙÛ Ô ÌÑ Ò ØàÙ ÛàÔ Ô ÑàÔ ÛÖÜ. ÔÌÜ Ö ØàÔ Ù Ó ÔÌ Ô ÓÌ ÛÖ ÔÌ Ö ÙÞÌÛ Ö Û Ô ÌÓÝ Ô Ù ÛÖÜ, Û Þ Ø ÙÓ Û Û ÌÒ ÛÛàÓ Û Ñ Û ØÖÉÒ - Ó Û ÛÖÜ, ÙÞÌÛ Ö ÛÖ àú ÙÜÓ ÌØ ÝÌ ØÌÛ. Ô ÝÜÙ ÑÖ Ô Ó Ô Ó Ú ØÌ ÙÌ ÔÛ ÙÜÓ Ì- Ø ÝÖØ ÛÖÜ, Ö ÓàÚ ÛÖÔ ÓÌ Ñ ÛÖÜ ÛÖ Ì ÞÔÖÜÓÌ, ÑÖ Ó Ñ Ô Û Ô ÌÞˇ ÔÖ Ó ÙÛÌ. ÔÌÜ Ö ØàÔ ÖÛÌÒÌ Ì Ô Ìà- ÌÚ, Ì Ô ÙÛÖ ÞÖ, ÖÜ ØÖÙ ˇÖÜÓÌ Ö ÖÔÌ Ú Ô ÌÛÜÞ ÔÖÜÓÌ Ñ ˇ - ÓÌØ Ô. ÌÔ Ì Ô, ÙàÚ, ÜÔ ÛÖ Ô Ô ÓÌ ÛÖ ÔÌ Ö Ó Ú Ö Ö ÖÔ- ÖÛÌ ÒÒÖ ÌÑ ÛÖ ÛÖ Ú ÌÑ ÛÖ ØÑàÚ, ÒÒ Ö ÙÖ Ö ÑÖÔÛ Ò Ù ÖÜÓÌ ÙÛÖ ÙÛÖ ÞÖ, ÛÖ ÙÖ Ö ÌÜÞ Ø ÙÛ ÓÌ ÔÖ Ùˇ ÔÖ Ó ÙÛÌ Ñ ÌÓÌ Ú Ñ Ö ÒÒÖ. ÖÒÜ ÉÖ ˇ Û ÑÌ Ú ÙÌ ÜÛ Û Ô ØÖÙ ˇÌ, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖÔ Ñ ˇ Û Campbell, Ö ÌÕ Ú ÙÑÌ ßÌ Ú: - ¾ ÔÌ Ö Ì Ô Ñ ÛÌ ÔÖÜÔ Ô ÙÜÓ ÌØ ÝÌ ØÖÔÛ àú ÛÌ ÛÖ - Ô ÓÌ ÒÖ ÓÌ ØÖÚ Û Ú ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ Ú ÛÖÜÚ Ì Ô ÜÙ - ØÌÙÛ - Ô ÌÓÌ Ú, àú ÖÔÌ Ú, ÙÜ- Ó ÌØ ÝÌØÖ Ó ÙÛÌ ÙàÙÛ Ñ ÛÖÜÚ ÓÌ, ÙÞÌÛ Ö Û ÜÙ - ØÌÙÛ ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ ÛÖÜÚ, ˇ Ì ÞÖÜÔ Û ÜÔ ÛÖ Û Û Ô àø Ó - ÙÖÜÔ Ñ Ô Ì Ñ Û ÒÌ ßÖÜÔ ÛÖÜÚ ÔàØ ÓÖÜÚ ÛØÖ ÖÜÚ ÛÖÜÚ - Ô ÛÖÜÚ ÓÌ ÓÖ ÔÖ Ö Û Ô Ó Ú ÌÜÞ Ø ÙÛÖÜÔ Ñ ÛÖÜÚ Ì ÞÔÖÜÓÌ ÛÖ ÛÌ Û Ô Ó Ú, ÌÔ Ùˇ ÔÖÔÛ Ö Û ÛÖÜÚ - ÓÌ Ø Ó Û Ñ, ÓÌ ÙÜÔÌ Ì Ô Ô àˇöüô Ô ÙÝ ÒÌ Ú, ÓÌ ØÔ Û - Ñ ÜÛÖÌ ÑÖ Ô, Ñ Ô Ó Ô àø - Ó ÙÌ ÌØ ÙÙÖ ÛÌØÖ ÙÜÓ ÌØ ÝÖ- Ø ÛÖÜÚ. ÌܡÜÔ ÜÛ ÓÖ Ø - ÌÛ ÌÕ ÙÖÜ ÙÛÖÜÚ ÔÌ ÖÜÚ Ñ ÌÓ Ú ÛÖÜÚ ÖÔÌ Ú. - Ô ÛÖÜÚ ÓÌ ÞàØ Ú Ö ØÖÜÚ, ˇ Ì ÞÖÜÔ ˇÌÛ Ñ ÙÜÔ - Ùˇ Ó Û ÛÖÔ Ì ÜÛÖ ÛÖÜÚ, Û ÜÔ ÛÖ Û Û Ô ÌÒÌ ÞÖÜÔ ÌØ Ù- ÙÖ ÛÌØÖ Û Ô ÉÌÉ Ö Û Û ÛÖÜÚ Ñ ÙÜÔÌ àú Û ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ ÛÖÜÚ, Ñ Ô Ô ÛÜÞˇÖÜÔ ÙÛ Ô àø - ÓÖ Û Û - Ô ÛÖÜÚ ÓÌ ÓÖ ÔÖ Ö Û Ô ÔÛ ÖÑØ ÔÖÔÛ ÙÛ Ú Û ÙÌ Ú Û Ú ØÖÙ ÖÑ ÌÚ Ó Ú, ˇ Ùˇ - ÔÖÔÛ Ô Ñ ÔÖ, ÌÔà ˇ - ÙÛÌÜÖÜÔ àú Ì Ô Ó Û Ö Ô ØÖÙ ˇ ÙÖÜÔ ÛÖ Ñ ÒÜÛÌØÖ ÖÜ Ó ÖØÖÜÔ, ÝÖÜ ÖÛÌ ÌÔ Ì Ô ØÑÌÛÖ. Ô ÙÝ ÒÌ, - ÞÖÚ Ñ Þ Ó Ò ÜÛÖÌÑÛ Ó Ù ˇ ÛÖÜÚ É Ù Ô ÖÜÔ ÙÜÔÌÞàÚ, ÌÔà ÌÓ Ö ˇ ÌÓÝ Ô ÖÔÛ ÙÛ Ô Ô ÛÜÕ ˇÌÛ ÑàÔ ÙÜÔ Ùˇ Ó - ÛàÔ Ñ ÙÜÓ ÌØ ÝÖØàÔ. ß Ö ÙÖ Û Ñ ÓÖÜ àýì - ÒÌ, àú ÖÔÌ ÖÜ àô ÌÛ, Ö ÙÖ Ñ Û Ô àýì ÒÌ ÛàÔ àô ÓÖÜ, ÌÜÞÖÓ ÔÌÜ Ö ØàÔ ÓÖÜ Ô Ì Ô Ö ÙÖ ÛÖ ÜÔ ÛÖ Ô Ö ÓÌ Ò. Ö ÓÌ ÒÒÖÔ ÛàÔ ÔÌ àô ÓÖÜ ÌÕ ØÛ Û Ö ÜÛ Û ˇÌÓÌÒ àù ý (R. Campbell). ( Ø Ô Û, ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à ) ¾ÝÌ ÒÖÜÓÌ Ô Ì Ó ÙÛÌ ØÖÔÛÌÚ ÔÖ àù Û Ô Ô Ñ Ô à ÜÖ ÒÖ ÛÖÜÛ Û Ô àø, ÖÜ ÛØ Ó Ú É àôì Ó ÓÌ Ò ÑØ Ù Ñ ÒÒ ÉØ ÙÑÌÛ ÙÛÖ Ì ÑÌÔÛØÖ ÛàÔ ÌÕÌÒ ÕÌàÔ,ÙÛ Ô ÌÓ ØÖÙˇÖÝÜÒ Ñ ÖÙàÔ àô ÖÜÔ Ñ ÖÒÌÓÖÜÔ ÛÖ ÓÌ ÒÒÖÔ Û Ú ÜØà Ú. Û Ñ ÔÖÜØ Ö,ÌÒ ÖÝÖØÖ ÌÔÔ Ì Û ÛÖÜÛ Û Ô àø ÙÛ Ô ÒÒ Ñ Ø ÙÛÌØ ÖÝÌ ÒÌ Ô Ì Ô ØÖÜÙ. Ö ÖÛ Ö `ˆÀ µ Ì Ô ØàÔ Ñ ÉØ ÙÑÌÛ ÙÛÖ ÙàÙÛÖ ØÖÓÖ, ÛÖ Ì ÞÔÖÜÔ Û ÖÛÌÒÌ ÙÓ Û ÛàÔ ØÖÙÝ ÛàÔ ÌÑÒÖ àô ÌÑÒÖ Ñ ÛÖÜ ÌÑÛ Ô Õ Ñ Ö ÖÞ Û Ú ÖÒ Û Ñ Ú ÛÖÜ Ö ÌÜØÜÛÌØÌÚ ÑÖ ÔàÔ ÑÌ Ú ÖÓ ÌÚ, Ì ÞÔÖÜÔ ÖÛ Ö ÌÙ ÌÚ ÛÖÜ ÙÞ Ó ÛÖÚ Û ÛÌÒÌÜÛ ÞØÖÔ Ö ÛÖÔ Ò É ÔÖ Ñ ÓÌÛ, ÛÌØ Ì ÓÌ ÛÖÔ ÒÌ Õ Ù Ø, Ì Ù Ô ÛÖÔ ÒÓÖ Û Ú ÑÖ ÔàÔ Ú Ñ Ì ˇÌÙ Ô Ì ÛÌ ÒÖÜÚ ÛÖ Û Ó ÌÕÖÜÙ Ú Û Ú Ø ÙÛÌØ Ú.» Ú Ø ÙÛÌØ Ú ÖÓàÚ, ÖÜ ÌÔ ˇ ÞÌ Ø ÙÛÌ ÒàÚ Û Ô ÌÕÖÜÙ, ÒÒ ˇ ÑÖÓ ÙÌ Ñ ÔÖÜØ ˇ Ñ Õ ÌÚ, ÖÒ Û ÙÓÖ, Õ Ö ØÌ Ì, Ñ ÖÙÜÔ, ÒÒ ÒÌ Ü ÜÛÖ ÖÓàÚ ÖÜ ˇÌàØà ØÖÙà Ñ ÛÌØ ÙÜ Ñ Ô Û ÑÖ Ñ Ì Ó ÛàÔ ÒÒ àô ÖÜ ÙÜÔÛÌÒÖÜÔÛ, Ì Ô ÖÛ Ö Ù ÓÌØ ÔÖÚ `ˆÀ µ Ñ ÛÖØˇàÙÌ Ô ÝÜ Ô ÙÌ Ò Ì Ú ÓÌÓÖÔàÓÌ ÔÌÚ ÜÔ ÓÌ Ú Û Ú Ø ÙÛÌØ Ú, ÖØ ÔàÓÌ ÔÌÚ ÙÌ ÝÖØÌÚ Ý ÙÌ Ú ÛÖÜ Ñ Ô Ó ÛÖÚ ÓÌÛ Û ÞÖÜÔÛ Ñ ÖÙÛ Ù Ö Ö ÓÌ ÔÌÚ Ñ ØÖ Ö Û ÑÌÔÛØ Ñ ÖÒ Û Ñ Ø Ó Û, Ñ Ô Û Ú ÌÔàÙÌ ÙÌ Ì Ô ÑÖ ÔÖ ÖØ Ó `Ì Ì Ô ÑÖ ÔÖ ÖØ Ó Ô ÒÒ ÕÖÜÔ Û Ø Ó Û ÙÛ Ô ÛØ Ó Ú, ØÖÚ ÖÝÌÒÖÚ Û Ú ÑÖ ÔàÔ Ú.. ÛÖ ÙÛÖ Þ Ó ˇ ÑÌØ ˇÌ ÓÌ Ù ÙÛ Ô ÑÖ ÔàÔ, ÓÌ Û Ô ÑÖ ÔàÔ ÙÜÓÓÌ ÛÖÞ Ñ Û ÔÌÖÒ Ó ØÖÙÛ. ¾ àô Ú ˇ Ì Ô ÙÑÒ ØÖÚ, Ö Ó ÞÌÚ ÜÙÑÖÒÌÚ Ñ Ö ÔÛ ÒÖ ÖÒÒÖ Ñ Ì Ó Ì ØÖ.. ÜÛÖ ÖÒÖ Ö ÌÜ Ùˇ ÛÖ ÔˇØà Ö ÖÜ ØÖÙ ÖÑÖÜÔ Û Ô - Ô ÙÛ Ù, Ù ÜÛÖ ÛÖ Ñ ÒÌÙÓ ÛÖÜÛ Û Ô àø, ÌÔ ØÌ Ì Ô ÒÌ ßÖÜÔ. ¾ Ñ ˇÌ Ô Ú Ö ÛÖ ÓÌÛÌØ ÛÖÜ ØÌ Ì Ô ÉÖ ˇ ÙÌ, Ô É ÒÌ ÛÖ Ò ˇ Ø Ñ ÛÖÜ Û Ô ÛØ ÖÜ ÖÔÌ ØÌÜÖÓ ÙÛÌ! Ö ÖÝÌ ÒÖÜÓÌ ÙÛ Ô ÙÛÖØ Ó Ú, ÙÛ Þ ÓÌ Ô ÖÔÌ Ø, ÙÛ Ú ÌÔ Ì Ú ÖÜ Ì ØÞÖÔÛ. Ò Ò Ú Ô ØÌ Ú À ` ˆ` À æþ ØÌ Æ. íòìöú. Ø ÛªÙÛÌ Ñ ÑÆÛ Û çùûìø. Ø ÛªÙÛÌ Ñ ÑÆÛ Û ÌØÆÓ Û, Ô Û âþìûì ÖÑÖçÓ, Ó Ô Û ÕÌ ÖÜÒÆÛÌ æò. å ÖÛ ÜÛÖå. ÌÔ ÑÖçÔÌ Û Ô ÝàÔª Û Ú ÑÖ ÔàÔå Ú, ÛÖÜÚ ÑÖçÝ Ô Ô Ö ÙÌ ØªÔÌÚ ÛàÔ ÛØÖäÑÆÔàÔ. Û ÕÌ ÖÜÒªÙÖÜÓÌ æò Ñ Ô ÙÑÆÙÌÛÌ ÔÛÆÔÌ.»ÌÛÆ Ó ÖØÌå Ô ÕÌÑÖÜ- Ó ÙÛÖçÔ Ñ Ô ÆÔÌ ÙÛ Ú ÌçÛÌØÌÚ ÛØå ÌÚ ÛÖÜÚ. ÖÒÖÑÒ ØØÙÖÜÔ ØØÛ. ØÖÙâÕÛÌ ØÌ Æ, ÓæÔÖ, ÔÛå Ô ÆØÌÛÌ ÛÖÔ ØæÓÖ ØÖÚ Û Ú ÜØØ Ú, Óª àú ÑÆÔÌÛÌ ÒÆˇÖÚ Ñ ÆÛÌ ØÖÚ Û Ô ÙÜÔÖ Ñå Û Ú Ì Ø Æ. íþì Ñ ÛÖ æôöó ÖÜÒ Öç. À¾ À ¾ ` ¾ˆ ˆ ¾ˆÀ ¾ˆ ¾ˆ» ¾` åô ØÖÛÌØ æû Û ÛÖÜ Ü ÖÜØ Öç ÕÌ ÖÜ- ÒªÓ ÛÖÚ, ÛÖÜ ÑÜØåÖÜ Û ÆÑ Ñ ÛÖÜ ØàˇÜ ÖÜØ Öç ÛÖÜ Ô Ó Ô ÝªÙÖÜÔ Ûå ÖÛ ÙÛ Ô ÖÑÛ Ùå ÛÖÜ ÓÖÙåÖÜ. Ò ª æò ÜÛÆ ÖÜ ÓÌ Û ÑÆ Ó Ú Û ÒÌÝÛÆ âýû Õ Ô, Û åôöüô ÛÙÆÓ. ÌÑ ÔÆÔÌ ÓÌ Û Ô ˆ, ÛÖ ÔÌØÆÑ Û Ú ØàÛÌçÖÜÙ Ú Ñ ÙÜÔÌÞå ÖÜÔ ÓÌ Û Ô ˆ, ÛÖ ÔÌØÆÑ Û Ú ÙÜÓ ØàÛÌçÖÜÙ Ú. ÌÔ ÔàØå ÖÜÔ, ÌÔ âþöüô ÉÆÙÌ æû Ö Ì æóìôöú æòìóöú ˇ ÌåÔ ÛÖ ÔÌØÆÑ, ÖÜ ˇ ÌåÔ ÙÌ âòòì ß ; Ö âòì ÞÖÚ æ ØÛÌÚ ˇ Ó ÖÜØ ªÙÌ ÌÑØ ÑÛ ÑâÚ Ñ Û ÙÛÆ- ÙÌ Ú. Ú Ó Ú ÔÛªÙÌ Ö ÑçØ ÖÚ ÖÜÉâÒ Ú, Ô Ó ØàÛÆÓÌ ÛÖÔ Ñ ÑæÓÖ ØÖ ÛÖÔ» Ø ØåÛ Ñ ÛÖÜ Ó ÖÜØ ÖçÙÌ ÌÖÒÖ Ñæ ØæÉÒ Ó ÌÔ ÑØ Ôåà. Ö ÔØÚ ÛÖÜ ˇå ÖÜÓÌ ÛÖ ÙÖÙ Ò ÙÛ - Ñæ ÛÖÜ ØÖÝåÒ. ÒÆ ØÌ ÝåÒÌ ÌÔ ÛÖ Õ Ô ØÆÝà ßÛÖ ÙÖÙ Ò ÙÛ æýìæô ˇÌàØÌåÚ æû ÙÌ ÉØå à. ÌÔÛÆÕÌ ÝåÒÌ» Ø ØåÛ, Ö ¾ ÌÔ ÌåÔ Ì ÞÌåØ Ù ÙÛØ Û ÑÖç Þ Ø ÑÛªØ. Ô Ñ Ö ¾ âþì ÑâØ Ñ ÌÔ ÉÒâ à ÛÖ Òæ Ö Ó ÛæÙÖ ÑÌØ ÖÝæØ Ì ÞÌåØ Ù Ô ÖÜÒ âû ÌÑÛæÚ ÛÖÜ æû ÌÕÜ ØÌÛÌå Û Ú Ì- ÖÒ ßåÌÚ Û Ú.. Ñ Û Ú Ò ÓÖ âú ÛàÔ ÜØà åàô Ø ÑÛ ÑØÔ. Ú ÌÞÛÖçÓÌ æû ÌÔ ÌåÔ ÙÛØ Û ÑÖç Þ Ø ÑÛªØ. ¾ ¾` Û ÌåÔ ; ¾ Ù Øæ ØÖÓÖÚ ØÌ Æ, ÛÖ Ö ÝÛ Ôæ ÓÌÛ ÝÖØ Ñæ ÓâÙÖ. ÖÌåÛ ÙªÓÌØ, ÛÖÔ 21Ö ØÔ, ÞØØ ÖÜ ÙâÉÌÛ ÛÖÔ Ì ÜÛæ Û Ú Ñ Ì ØÑÌ Û Ô ÔÆ ÛÜÕ Ô Ó Ô ÌÒâ ÞÌ ÛÖ ÑØÆÛÖÚ ÛÖÔ Ù Øæ ØÖÓÖ; `Ì Òå Ö ÖÒÖÑÒ ØØÔÖÔÛ Ö Ì ÌÔ çùì Ú ÛÖÜ ¾` ÓÌ Û Ú ÒÌÑÛØÖÑåÔ ÛÌÚ Ó ÕÖÙÛÖ ÞåÌÚ, ÌÑÙÜ ÞØÖÔå ÌÛ ÛÖ åñûüö, ÓÌ ÒÌÝÛÆ ÑÆ Ó Ú, Ñ ÓÌÛÆ ˇ Û Ô ÕÌ ÖÜÒªÙÖÜÔ ÛÙÆÓ. Ѫ ØØ æ àú ÙÛÖÔ ¾. À ˆ»» À Ø ÑÜÓå ÌÔ Ó Øåà âþì ØÖÑçßÌ ÙÛÖ ÙÜÓ ˇâÚ ÙÛ Ô Øæ Ñ ÑæÓÓ Û Ú Ø ÙÛÌØÆÚ. ÌÔ ÕâØà ØÌ Æ ÌÆÔ ÙÜÔÌÞå à Ô Ù Ú ÉØå à ÓÌ ÛÖ É Øç ÖÜ Ö ßÛ Ú Ø ÙÛÌØÆÚý, Ì Ò ÑØ ÔÆ æóàú ÌÔ âþà Ñ Ó Æ ÛâÛÖ ØæˇÌ- Ù. ÛØ ÑÜÓå Ñ ˇÖÒÖçØ ÜÛÖç ÛÖÜ ÑæÓÓ ÛÖÚ, ÓÌ ÛÖÔ ÙÜÓ ˇâÙÛ ÛÖ âû Û Ú, ÖÜ ÑÜÑÒØÔÌ ÛÖ ÛÌÛØÆ àôö, ÙÌ ÞØæÔÖ d.t., ÌåÔ æû ÓÌ ÛÖÜÚ ÉÖÜÒÌÜÛâÚ ÖÜ âþì, âýû ÕÌ ÙÑ Ø Ñ ÉâØÔ Ù.» ÌØ ÌÜÛªÑ ÓÌ ØÌ Æ, Û Û Ô ˇâÒÌÛÌ Û Ô ÙÑ Ø ; ÝÖç ÌÙÌåÚ ÙÜÓÓÌÛâÞÌÛÌ ÙÛ Ô ÝàÛÌ Ôª ÑÜÉâØÔ Ù ÜÛÖç ÛÖÜ Ó çøöü ÓÌÛØ- ÖÜ ÛàÔ ÛØ ØÔ ÑÖÓÓÆÛàÔ ÛÖÜ»arketing. Ö ÔØÚ Û ÖÜÒÆà ÝÛ ÔÆ. æò ÛÙÆÓ, ÑæÓ Ñ ÕåÌÚ Ñ ØÞâÚ Ñ ÌÖÒÖ åìú. æùö Ñ ÌÆÔ ØÖÙ ˇÌåÛÌ Ô Ó ÌåÛÌ ÙÛ ÙÑ Æ, Ö Ò æú ˇ Ù Ú ÑØåÔÌ àú ÑÜÉÌØÔ Û ÑÖçÚ ÌÛ åøöüú. ¾ À ¾ À Ö Ñ ÙÛªØ Ö ÖÜ ˇÌàØÌåÛ Ó ÑØæ, ÛÖ Ø ÔÖ ÑÌåÖ Û Ú ˇªÔ Ú ªØÌ Ó ÓÌ ÆÒ æý Ù. æý Ù ÖÜ Ô Ì ÑÔçÌ Û ÜÔ ÛæÛ Û Û Ú âó Ú Ô åøôì ÙÛÖØ ÑâÚ ÖÝÆÙÌ Ú, æû Ô ÛÖ ÑØÆÛÖÚ ÌÔ Û Ô Ôå Ì. Ö Ø ÔÖ ÑÌåÖ Û Ú ˇªÔ Ú ÓÌ ØæÙÝ Û æý Ù âé ÒÌ ÛÖÜÚ ÔæÓÖÜÚ 3833/10 Ñ 3845/10, Ò ª ÛÖÜÚ çö ÔæÓÖÜÚ ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ ÔÛ ÙÜÔÛ Ó Û ÑÖçÚ.»Ì ÛÖÜÚ ÔæÓÖÜÚ ÜÛÖçÚ ÓÌ Øˇ Ñ Ô Ö Ó ÙˇÖå ÛàÔ ÌØ ÖÓâÔàÔ Ñ ÓÌåàÙ ÑØåˇ - ÑÌ æ ÛÖ Ñ ÙÛªØ Ö ØÆÔÖÓ, ÆØ ÌØ Ö ÖÙå Øâ Ì Ô Ì ÙÛØâßÌ Û ÞØªÓ Û, ÖÜ ØÆÔÖÓ ÑØÆÛ ÙÌ æ ÛÖÜÚ ÌØ æóì- ÔÖÜÚ. ÛØ ÑÖÓÓ Û Ñª ÑÜÉâØÔ Ù ÛÖ ÙÑâÝÛÌ- Û ÙÖÉ ØÆ, Ô Ñ Û Ø ªÙÌ ÛÖ Ø ÔÖ ÑÌåÖ, Ûå ÖÔÆÌ ÞâØ ÑæÉÌ ÞâØ. ` ˆ À ` ` ØåÌßÌ ÑÜÉâØÔ Ù ` ÓØÆ ÓÌ ÛÖÜÚ ÜØà åöüú. ÜÛæ Ö ØàˇÜ ÖÜØ æú Ó Ú ÜÛÆ ÖÜ âòì Ì ØÖÌÑÒÖ ÑÆ ÌÔ Û ÕÌÞÔÆÌ ÓÌÛÌÑÒÖ ÑÆ. ÒÆ ÓÌÛ ˇâÛÌ Ø æûìø ÜÛÆ ÖÜ Ü æùþöôû Ô ÙªÓÌØ. ØåÌßÌ ÑÜÉâØÔ Ù Ñ âô Ô Ì Øæ- ÙˇÌÛÖ Òæ Ö. æû ÙÛ Ô ÑÜÉâØÔ Ù ÙÜÔÌØ Æ- ÌÛ ÓÌ çö Æ Ø ÆÛ, ÛÖ ÌÒÆØ ÖÜ ÌÔ Ù ÑØÔÌ Óç ÙÛÖ Ù ˇå ÛÖÜ. ØÚ æóàú ÛÖ Ù ˇå ÛÖÜ æó ÙÌ ÓÜ ÖÞâÙÓ Û ÜÛæ ÌåÔ ÔÌÕª ÛÖ. ÛÖ âûìøö ÆÛ Ö ØÛ Ú ÌåÔ ÙÜ ÑØÆÛ ÛÖ. Òâ Ì ØÖäÑ Ôæ Ñ ÌåÔ âûö - ÓÖÚ Ô ÛÖÔ ÑØÙÌ. Û Ú ÉØØÓ ÑÌÚ ÖÜÒÌ âú âþì ÛÖÔ Ø Ôæ, ÛÖ ÜˇÌÔÛ Ñæ ØÙÌÔ Ñæ.» À¾` ` ¾ À» ¾ ÜÛÖå Ö ÜØà åö ÌÔ Û Ô ÝªÔÖÜÔ Ñ Òå Ö âø Ô Ô ÔÌçÙÖÜÔ. â Æ ÌåÔ ÙÛ Ô ÑÜÉâØÔ Ù Òå ÙÜÓ ÆˇÌ ÑçØ Ö ØÖäÑÆÔÖ.» Ú ˇçÓ Ù Ô æû ÌÑÑØÌÓÖçÔ Ñ Ôâ ÓâÛØ 11,5 Ù. ÌÜØØ, ÖÜ ÛÖÜÚ Û ÞØàÙÛÆÓÌ Ñ ÜÛÖå ÌÔ ÕÌÞÔÖçÔ. ¾ âûìú Ó Ú Ó ÖØÌå Ô Û ÕâÞ Ù Ô ØÖÌÑÒÖ ÑÆ, âþöüóì æóàú Ü- ÛÖçÚ ÛÖÜÚ ÌÒÌ ÑÛâÚ ÖÜ ÌÔ ÕÌÞÔÆÔ Û Ú Ü ÖÞØÌØÙÌ Ú Ó Ú. âé ÌÆÔ ÛÖÜÚ ÙÛâÒÔ ÓÌ ÙÛÖ ÆÖÒÖ ÛæÛÌ ˇ ÉÒâ ÛÌ Û ÑæÛÌÚ ÌåÔ Ö Ó ÖçÒ ÌÚ. Ûå ÛæÛÌ ˇ ÑÜÉÌçÖÔÛ Ô Û ÒÌÝÛÆ ÛÖÜÚ Ñ Ó ØÖÚ ÙÛÖ ÞØªÓ Û ÌåÔ æõ. ÒÒÆ Ìå ÓÌ Ö Ò æú ÆÒÌÕÌ ÛÖ ÝæÉÖ Ñ ÙÑæÛàÙÌ ÛÖ æôì ØÖ. À ¾ ¾ ¾ ¾ `ˆ À¾ ¾» ªÑÌ ÓÌ ÛÖ ÌÕå ÑÜÉâØÔ Ù ` Ó ØÆ Ñ ÓÌ ÛÖ Ñ Ò ÓâØ ÆØÞ Ù Ô Ö Ø ÛªÙÌ Ú. î Ø Ô ÑæÓ ÆØÌ ßªÝÖ ÌÓ ÙÛÖÙçÔ Ú ÞÆÙ - ÓÌ ÛÖÔ Ø ˇÓæ ÛàÔ Ø Û ˇâÔÛàÔ Ü ÖÜØ ØÔ. ØÖÞˇâÚ ØÖÙÛ⡠ÑÌ Ö Û Ú ÌØ Ùå Ú ÜÝÜ- ÖÜØ æú, Ö ÑçØ ÖÚ ÑÖÒæ ÖÜÒÖÚ, Ö Ö ÖåÖÚ Ø Ûªˇ ÑÌ æû ÌÔ Ó ÖØÖçÙÌ Ô ÔÛâÕÌ Û Ú ØÆÒÖ ÌÚ ÛªÙÌ Ú ÛàÔ ØÖäÑÆÔàÔ. ÜÛÜÞØÚ ÖÜ Ö ` Ó ØÆÚ âþì ÛÖ `¾ Ñ Û» À ÖÜ ÛÖÔ ÙÛ Øå ÖÜÔ. ØÆÞÖ ÑÒæÔ ÛÖ Ö ÙçÔÛØÖÝÖ. ` ˆ À ` Ì Ø ÌåÔ Û ÙÖÉ ØÆ ÖÛÌÒâÙÓ Û ÛàÔ ÓÔ ÓÖÔ ÑØÔ ÖÒ Û ÑØÔ. `çóýàô ÓÌ ÙÛÖ ÞÌå ÛÖÜ ÙàÓ ÛÌåÖÜ ÌØ ÖÓâÔàÔ ÙÛÖ, ÙÛÖ ÌÑ ÔÖ â Ö Û Ú ÛÛ ÑªÚ ÛÖÜÚ ÓªÔÌÚ ÖçÔ Ö Ñ ÖçÒ Ö ÛÖÜ 2012 Û ÙÛÖ ÞÌå Û Ú ÜÛÖÑÛÖÔåÌÚ ÙÜÓ ÖÒ ÛØÔ Ó Ú ÌåÔ ÙÖÑ Ø ÙÛ ÑÆ. ÖÔ ÖçÔ Ö ÙÛÖ ÌÑ ÔÖ â Ö Û Ú ÛÛ ÑªÚ ÜÛÖÑÛæÔ Ù Ô 354 ÙÜÔÆÔˇØà Öå Ó Ú. ØÖÞˇâÚ âô Ú Ñ æøöú, ÛâØ Ú çö Ó ÑØØÔ ØÔ ÔâÉ ÑÌ ÙÛ Ô Û ØÆÛÙ ÌÔæÚ ÛØ ØØÖÝÖÜ ÑÛ ØåÖÜ ÙÛ Ô ÒÆÑ, ÆÝ ÙÌ ÛÖ Ù ÑÆÑ ÛÖÜ Ñ ÛÖÔ Þ ØÛÖÝçÒ Ñ ÓÌ Û Ú ÑÖ Ø ÝåÌÚ Ñ â ÌÙÌ ÙÛÖ ÑÌÔæ. Ñ ÔâÔ Ú æ ÜÛÖçÚ ÛÖÜÚ ÞÖÔÛØæ Ì- ÛÙÖÜÚ ÖÜ Ó Ú ÑÜÉÌØÔÖçÔ ÌÔ ÉØåÙÑÌ çö Òæ ÙÜÓ ÆˇÌ Ú ÛÖÜÚ ÙÜÓ ÖÒåÛÌÚ Ó Ú.

7 Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 Τα ψεύτικα λόγια τα μεγάλα αποκαλύφθηκαν Επιβεβαιωθήκαμε συντομότερα απ ό,τι νομίζαμε είπε ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, από το Περιστέρι Αιχμές κατά της κυβέρνησης, επίθεση στον Α. Σαμαρά με αναφορές στην επιστολή παραίτησης του Ν. Νικολόπουλου που «ξεμπρόστιασε την τριτοκομματική συγκυβέρνηση Σαμαρά και τους άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς κ. Βενιζέλο και κ. Κουβέλη που προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από τον κ. Σαμαρά» καθώς και ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως της κομματικής τους καταγωγής να συμμετέχουν στο μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ, «στην πολιτική δύναμη της μίας και μοναδικής συνιστώσας: του κυρίαρχου λαού», να γίνουν «συμμέτοχοι στην παράταξη που θα πάρει αύριο το μέλλον της χώρας στα χέρια της», απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ και Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, από το Περιστέρι, την Τρίτη 10 Ιουλίου. O Aλέξης Τσίπρας χαιρετά τους παρευρισκόμενους Με την Ανοικτή Συνέλευση της Τρίτης 10 Ιουλίου και την ομιλία του Α. Τσίπρα oλοκληρώθηκε ένας πρώτος κύκλος Συνελεύσεων στις συνοικίες της πόλης που ξεκίνησαν αμέσως μετά την εκλογική αναμέτρηση της 6ης του Μάη. Οι ανοικτές αυτές συνελεύσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Τοπικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Περιστερίου με στόχο την οργανωτική ανασυγκρότηση του σχήματος στον τέταρτο σε πληθυσμό Δήμο της χώρας στον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ με 37,71% κατέγραψε ένα από τα υψηλότερα εκλογικά του ποσοστά σε όλη τη χώρα. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση-κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο Περιστερίου, «ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο πολιτικό σχηματισμό είναι απαίτηση των πολιτών που συμβαδίζει τόσο με το στόχο για τη δημιουργία μιας πλατιάς, λαϊκής, δημοκρατικής Παράταξης της Αριστεράς, όσο και με την ανάγκη για μια υπεύθυνη και μαχητική Αντιπολίτευση, συνδεδεμένη και αλληλοτροφοδοτούμενη από τα κινήματα και τους επερχόμενους κοινωνικούς αγώνες για την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων Μνημονιακών πολιτικών». Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι», δημοτικός σύμβουλος Αλέξης Πουλιάσης πριν ανέβει στο βήμα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ, είπε κατά το χαιρετισμό του: «Ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Περιστερίου και ως δημοτικός σύμβουλος των Ενεργών Πολιτών για την Ανατροπή στο Περιστέρι, της δημοτικής παράταξης που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλωσορίζω τον επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Αλέξη Τσίπρα, στην πόλη μας. Καλωσορίζω και όλες και όλους εσάς που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ και θα ήθελα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Περιστερίου να σας ευχαριστήσω κι από αυτό το βήμα που με την ψήφο τη δική σας αλλά και όλων αυτών που δεν μπόρεσαν σήμερα να είναι μαζί μας ανέδειξαν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ πρώτη δύναμη στον δήμο μας, με ποσοστό 37,71%, στην εκλογική αναμέτρηση της 17 ης Ιουνίου. Το αποτέλεσμα αυτό μας δίνει πολλαπλάσια δύναμη αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε να γίνουν πράξη όσα εξαγγείλαμε προεκλογικά και να μπει οριστικά τέλος στα μνημόνια της λιτότητας και της φτωχοποίησης. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, είναι η ανάδειξη των πραγματικών όψεων της κρίσης: δηλαδή της ανεργίας, της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Τι να προστεθεί όταν καθημερινά η πλήρης απόγνωση που γεννάει το μνημόνιο εξωθεί τους συνανθρώπους μας στην αυτοκτονία; Αυτές τις όψεις αντικρύζουμε καθημερινά στην πόλη μας, όπως και σε όλες τις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας. Πρώτιστο καθήκον του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, όπως τόνισε ήδη από τις πρώτες μέρες μετά την εκλογική αναμέτρηση ο Αλέξης Τσίπρας, είναι η ενίσχυση με κάθε δυνατό τρόπο των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Σκοπός μας είναι η αναχαίτιση των επιπτώσεων της κρίσης και των μνημονίων. Στην προσπάθεια αυτή, καλούμε όλους τους πολίτες του Περιστερίου να συμβάλλουν ώστε να καταφέρουμε να μείνει η κοινωνία μας όρθια. Καλούμε τους πολίτες του Περιστερίου να ενταχθούν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, ώστε να παλέψουμε για την ανατροπή του Μνημονίου και την ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας. Καλούμε τους πολίτες του Περιστερίου να συγκροτήσουμε όλοι και όλες μαζί τον πολιτικό φορέα της σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς. Η εντολή των πολιτών του Περιστερίου αλλά και όλων των εργατικών και λαϊκών συνοικιών της Αθήνας είναι σαφής: συνέχιση των αγώνων μέχρι την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Η ελληνική κοινωνία γύρισε σελίδα!» ΟΜΙΛΙΑ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ Ιδιαίτερο βάρος έδωσε επίσης ο κ. Τσίπρας, κατά την ομιλία του, στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων, λέγοντας ότι έχει προειδοποιήσει την κυβέρνηση να μην οργανώσει πλιάτσικο σε βάρος της δημόσιας περιουσίας της χώρας, καθώς και στα «ψέματα» όπως είπε του κ. Σαμαρά για την επαναδιαπραγμάτευση, την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων, των χαμηλών συντάξεων και του κατώτατου μισθού, την προστασία των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, την αποφυγή μειώσεων στα ειδικά μισθολόγια και - εν γένει - τη διασφάλιση της θέσης της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. «Φίλες και Φίλοι, Συντρόφισσες και Σύντροφοι, Η σημερινή παρουσία σας στέλνει ένα διπλό πολιτικό μήνυμα: σε μας, στον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, μήνυμα συμπόρευσης. Να ανοίξουμε, όλες και όλοι μαζί, το βήμα μας στο αύριο. Πιο δυνατά, πιο ενωτικά, πιο αποφασιστικά. Στο ιστορικό εγχείρημα για το μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ σε ενιαίο, δημοκρατικό και πλουραλιστικό φορέα πολιτικής ενότητας. Στη μεγάλη δημοκρατική παράταξη της αριστεράς. Με αφορμή τη δική σας παρουσία σήμερα, απευθυνόμαστε σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα ξεχωριστά: Δε σας καλούμε να ενταχθείτε στο δικό μας κόμμα. Σας καλούμε να φτιάξετε το δικό σας πολιτικό φορέα. Να πάρετε μέρος στο μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στην πολιτική δύναμη της μίας και μοναδικής συνιστώσας: του κυρίαρχου λαού. Απευθυνόμαστε στις νέες και στους νέους. Στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Στους άνεργους, τους επαγγελματίες, τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες. Απευθυνόμαστε στους αποκλεισμένους του Μνημονίου και τους λέμε: Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ είναι η μόνη ελπίδα. Για τη ζωή μας. Για το αύριο. Στέλνετε, όμως, σήμερα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα αποκαλύφθηκαν. Τα ψέματα τελείωσαν. Αυτήν την φορά σας αντιληφθήκαμε πριν προλάβετε, καλάκαλά, να στρογγυλοκαθίσετε στις καρέκλες της εξουσίας. Δεν σας το λέμε μόνο εμείς, κύριε Σαμαρά, ότι είπατε ψέματα. Σας το γράφει ακόμα και ο μέχρι προχθές δικός σας άνθρωπος. Ο κ. Νικολόπουλος. Που, με την επιστολή του ξεμπρόστιασε την τρικομματική συγκυβέρνηση Σαμαρά. Δεν ξεμπρόστιασε μόνον τον κ. Σαμαρά. Ξεμπρόστιασε και τους άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς, που προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από τον κ. Σαμαρά. Τον κ. Βενιζέλο και τον κ. Κουβέλη. «Σχεδόν με τρόμο», γράφει ο κ. Νικολόπουλος, άκουγε τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας να διαβεβαιώνει την άτεγκτη τρόικα πως για την κυβέρνηση αποτελεί προτεραιότητα η υλοποίηση των μνημονιακών υποσχέσεων. Έτσι διαπραγματεύεται η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ. Έτσι μας απαγκιστρώνει από το Μνημόνιο ο κ. Κουβέλης. Είπε ψέματα ο κ.σαμαράς ότι θα επαναδιαπραγματευτεί το Μνημόνιο. Αντί για επαναδιαπραγμάτευση, μας έφερε την επιτάχυνση. Αντί να διεκδικεί την επαναδιαπραγμάτευσή του, διεκδικεί την «ιδιοκτησία» του και την πιο αξιόπιστη εφαρμογή του. Όποιος τον πίστεψε προεκλογικά, την πάτησε. Είπε ψέματα ο κ. Σαμαράς ότι θα αποκαταστήσει την ισχύ των συλλογικών συμβάσεων και τον κατώτατο μισθό. Σήμερα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κατέθεσε την πρώτη πρόταση νόμου της. Μια πρόταση νόμου που ανταποκρίνεται στις προεκλογικές εξαγγελίες μας. Πρόταση νόμου για την επαναφορά της μετενέργειας, του κατώτατου μισθού και των συλλογικών συμβάσεων στις συνθήκες που ίσχυαν πριν από το δεύτερο Μνημόνιο. Για την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, ανεξαρτήτως ηλικίας, και την επανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και της Εργατικής Εστίας. Είπε ψέματα ο κ. Σαμαράς ότι θα αποκαταστήσει τις πολύ χαμηλές συντάξεις στο επίπεδο του Ήδη, ετοιμάζει νέες περικοπές με τα πρόσθετα, εκτός Μνημονίου, μέτρα λιτότητας που θα πάρει. Γιατί η ύφεση είναι στο 7%, ενώ η τρόικα την είχε υπολογίσει στο 4,7%. Είπε ψέματα ο κ. Σαμαράς ότι θα προστατεύσει τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Ήδη, ετοιμάζεται να τους περικόψει ξανά. Είπε ψέματα ο κ.σαμαράς ότι θα αποφύγει τις μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια που έχει υπογράψει. Δεν μπορεί να αποφύγει τις συνέπειες της υπογραφής του στο Μνημόνιο. Είπε ψέματα ψέματα ο κ. Σαμαράς, ότι, δήθεν σε αντίθεση με εμάς, εκείνος θα διασφάλιζε τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης παρακολούθησε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα Πρόλαβε, μέσα σε λίγες μέρες, να απομονώσει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Να την στείλει στο καναβάτσο της Ευρωζώνης. Αντί να αξιοποιήσει τη νωπή λαϊκή εντολή για αλλαγή του Μνημονίου, την παρέδωσε στην κυρία Μέρκελ. Ομνύει στο Μνημόνιο και στην κυρία Μέκελ. Έχει ήδη επιδεινώσει τη θέση της χώρας. Δύο συνεδριάσεις του Eurogroup έχουν γίνει από τότε που ανέλαβε η συγκυβέρνηση. Χθες, στη δεύτερη, η Ελλάδα εξαιρέθηκε από την παράταση της δημοσιονομικής προσαρμογής που εμφανίζει η συγκυβέρνηση ως πανάκεια. Δόθηκε μόνον στην (συνέχεια στη σελίδα 19)

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 ΟΙ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΘΑΥΜΑΣΑΝ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΗΤΙΚΗΣ Το απόγευμα της Τετάρτης 13 Ιουνίου, μέσα στο δροσερό χώρο του Άλσους Περιστερίου πραγματοποιήθηκε η φετινή Έκθεση εργαστηρίων Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Χειροτεχνίας και Κεντητικής που πλήθος κόσμου έσπευσε να τη δει και να την θαυμάσει. Ήταν μια όμορφη γιορτή αφιερωμένη στις χειροποίητες δημιουργίες, όπου ο κάθε φίλος και λάτρης των χειροποίητων πέρα από το να θαυμάσει τα έργα, είχε την ευκαιρία να μάθει και κάποια μυστικά για την κατασκευή, την χρήση των υλικών και άλλα. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο Άλσος χώρο για την έκθεση, ο κάθε επισκέ- να φανταστείς είχαν βρει τη θέση τους στην έκθεση. Λίγο πιο κάτω στη σειρά τοποθετημένες φωτογραφίες με γι αυτό και ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Παχατουρίδης που επισκέφθηκε το χώρο της έκθεσης, υποσχέθηκε πως του ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ» ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Οδοιπορικό» Περιστερίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, την Τρίτη 26 Ιουνίου, μέσα σε χώρο που διαμόρφωσαν ειδικά γι αυτό το σκοπό, ανέλαβε με διάφορες δραστηριότητες να ενημερώσει τους Δημότες, μικρούς και μεγάλους για τη μάστιγα του αιώνα, τα ναρκωτικά, και να αναδείξει την αξία της πρόληψης. «Όλοι μαζί συνοδοιπόροι για μια κοινωνία χωρίς εξαρτήσεις» Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Πρόεδρος του Οδοιπορικού & Πρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού-Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π.), κα Πολυξένη-Ευαγγελία Κορόγιαννη, η Αντιπρόεδρος του Οδοιπορικού & Περιφερειακή Σύμβουλος, κα Ιωάννα Πανταλάκη-Ανδριανοπούλου και ο Ταμίας του Οδοιπορικού & Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επι- Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι του «ΟΔΟΙΠΟ- ΡΙΚΟΥ» με μεγάλη προθυμία και ακούραστα ενημέρωναν τον κόσμο για τις εξαρτησιογόνες ουσίες ή έδιναν οποιαδήποτε πληροφορία ήθελαν νέοι άνθρωποι που τους πλησίαζαν. Υπότην έμπρακτη στήριξη του Δημάρχου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη και της εργατικής χείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου (Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.), κ. Σάββας Αβραμίδης. Η Φιλοσοφία του «ΟΔΟΙΠΟΡΙ- ΚΟΥ» από το 1998 που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα είναι να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να αξιολογεί δραστηριότητες σχετικές με την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και την προαγωγή υγείας. Η φιλοσοφία πτης μακριά από τη ζέστη, χάρηκε με υπομονή όλες τις μοναδικές δημιουργίες των μαθητών των Δημοτικών εργαστηρίων. Κεντήματα πολύχρωμα, με ωραίες παραδοσιακές βελονιές, τραπεζομάντηλα, τσεβρέδες, κάδρα, πετσέτες και ό,τι άλλο μπορεί πρόσωπα, τοπία, θάλασσες, βουνά και κάμπους πλημμύρισαν με επιφωνήματα θαυμασμού τους θεατές. Έργα Ζωγραφικής και Χειροτεχνίας έδωσαν περισσότερη νότα χαράς και αισιοδοξίας στους επισκέπτες που δεν χόρταιναν να τα απολαμβάνουν, χρόνου η έκθεση θα διαρκέσει δύο ημέρες, ώστε να έχουν την ευκαιρία να την επισκεφθούν πολλοί περισσότεροι συμπολίτες και συμπλήρωσε λέγοντας: Σε πείσμα των καιρών θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Δημοτικής Συμβούλου και Προέδρου του Οδοιπορικού και του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού-Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π.), κας Ξένης Κορόγιαννη, στο «ΟΔΟΙ- ΠΟΡΙΚΟ» εστιάζουν στις πηγές που υπάρχουν στην κοινότητα του Περιστερίου, στην αξιοποίσή τους και τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν θετικές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων. Γνωρίζοντας καλά πως σε εποχές γενικευμένης κρίσης όπου η κοινωνία βρίσκεται σε σύγχυση και οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους είναι συχνή η καταφυγή στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, η ευαισθητοποίηση γύρω από την πρόληψη των εξαρτήσεων καθίσταται σήμερα περισσότερο από ποτέ- απαραίτητη και σημαντική. Όσοι δημότες παραβρέθηκαν στο Άλσος Περιστερίου από τις έως τις 21:00 είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το έργο και τις δράσεις του Οδοιπορικού ενώ παράλληλα τα μικρά παιδιά πήραν μέρος με μεγάλη προθυμία και χαρά σε εργαστήρια ζωγραφικής και χειροτεχνίας, ενισχύοντας με το δικό τους μοναδικό τρόπο το μήνυμα της ημέρας: του είναι μια διαδικασία καλλιέργειας και ενδυνάμωσης ουσιαστικών σχέσεων των μελών της κοινότητας που λειτουργούν προστατευτικά και στηρίζονται στην επικοινωνία, την ομαδικότητα, την συντροφικότητα, τη δημιουργία, την εμπιστοσύνη. Στόχος της Πρόληψης, που αποτελεί τεράστιο κομμάτι στο έργο που επιτελεί είναι η προαγωγή ενός υγιούς μοντέλου ζωής ώστε κάθε είδους εξάρτηση να μη βρίσκει πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί. Στο Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Περιστερίου «Οδοιπορικο» μπορείς να συζητήσεις για θέματα που σε απασχολούν. Να μοιραστείς σκέψεις και συναισθήματα, να εκφραστείς δημιουργικά, να ενημερωθείς για ζητήματα ψυχικής υγείας, να πάρεις μέρος σε ομάδες εφήβων και να φέρεις τις δικές σου προτάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Περιστερίου «Οδοιπορικό» μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά από τις 9.00 έως τις με τη γραμματεία του Κέντρου στο ή μέσω mail στο