Να φύγουν οι κατασκευές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Να φύγουν οι κατασκευές"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 26ος, Φύλλο 1252, ΤΙΜΗ 0,30 d ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ Επιβεβαιωθήκαμε συντομότερα από ό,τι νομίζαμε Ο λαός σύντομα θα βρεθεί στην εξουσία με το ΣΥΡΙΖΑ - Ε.Κ.Μ. Τόνισε από το Περιστέρι ο Αλέξης Τσίπρας Σελίδα 7 Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επαναπρόσληψη των ίδιων καθαριστριών στα σχολεία του Περιστερίου Σελίδα 5 ΜΕΛΩΔΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τριήμερο εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ Να φύγουν οι κατασκευές του Εκθεσιακού Κέντρου Η ανάπλαση του Άλσους με τους νέους, ωραίους χώρους που απολαμβάνουν οι πολίτες και οι επισκέπτες, φέρνει επιτακτικά στην επικαιρότητα μια αναγκαιότητα, για την οποία ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟ- ΓΟΣ» έχει συχνά αναφερθεί με δημοσιεύματά του: την απομάκρυνση (ή και κατεδάφιση) των κατασκευών του Εκθεσιακού Κέντρου. Πρέπει η διοίκηση του Δήμου να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε ο χώρος αυτός να καθαριστεί, να αναπλαστεί και να αποδοθεί ως ένας ακόμη χώρος Σελίδα 4 πρασίνου στους πολίτες του Περιστερίου. Στη Σελίδα 5 θεατρικές Δημιουργίες στο Θέατρο Πολιτών Περιστερίου Σελίδες Η πό λη έ χει τη δι κή της ι στο ρί α Η σπου δαί α ι στο ρι κή με λέ τη του Γ. Χρι στο φι λό που λου. Σε λί δα 10 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 12 IoÜÒ ÖÜ 2012 ¾ ˆ» ¾ˆ `... ¾ˆ ` ÜÛÜÞØÚ âþöüóì Ì ÛâÒÖÜÚ ÑÜÉâØ- Ô Ù ÒÒÆ Ý åôìû àú ßÑÆ Ö ÖÚý Û Ô Ñ Û ØÆÙÛ ÑÌ Ñ âþì ØÖÉÒªÓ Û Ü Ìå Ú Ñ.Ò. Ú ÌÒ åùöüóì àú ت- ÖØ ˇ ÕÌ ÌØ ÙÛÖçÔ. `ªÓÌØ ˇ ÙÞÖÒ ˇØ ÓÌ ˇâÓ ÙÞÌÛ Ñæ ÓÌ Ì Ì Ùæ Ö ÖÜ â ÔÌ ÙÌ ÌÑ ÖÓ ª ÛÖÜ 1 æ ÖÜ âñ Ò ÑÛÖ Ö Û ÒÌˇÌ ÛâÚ Ìå Ô Ô âýûì ÕçÒÖ ÓÌ ØàÛ àô ÙÛª Ü ÖßªÝ Ö ÛæÛÌ ÉÖÜ- ÒÌÜÛª Û Ú ØÜÙªÚ Ü ªÚ. ÜÙÛÜÞØÚ Ö Ì ÑæÔÌÚ ÔÛØÖ ªÚ âñ Ô Ô ÛÖÔ çøö Û Ú ÜØØ Ú Ñ æþ ÓæÔÖ. ªØÌ ÙÛÖ ÑØ ÔåÖ Ö ÆÔˇØà ÖÚ, ÌÔ ÔâÞÛ ÑÌ Ô ÛÖÔ ÉØå ÖÜÔ Ñ Ô ÛÖÔ ÞÛÜ ÖçÔ ÓÌ Û Ô ÌÝ ÓÌØå Ñ ßÝ ÒÖ ØØ ÙÌý ÓÌ ÙÝ Ò ÆØÌÚ Û Ô ÌÑ- ØæÙà Ö ÛÖÜ. Ûå âé ÒÌÚ ÑÜØÆ ÓÖÜ ÛÖ ÞâØ ÙÖÜ ÙÛÖ ß ÒÌÑÛØ Ñæ ØÌçÓ ý; ÌÔ ÕâØÌ Ú àú ˇ ÙÌ ÞÛÜ ª- ÙÌ ; âé ÌÔ ÌØåÓÌÔÌ ÛæÙ ÜÔ - Ó Ñª ÔÛå Ø Ù ÑÜØå ÔâÒÒ ÒÒÆ Ìå ÓÌ æû Ô Ö ÆÒÒÖÚ ÌåÔ âûö ÓÖÚ Ô ÌÑØ Ìå, ÌÔ Ü ØÔÌ Ú ÓÌ Ô ÛªØ ÙÛÖ ÞâØ. åô Ñ ÖÒæ Û ÌÔâØ Ì ÛÖÜ ÔÌ ØÖç ÖÒ Û ÑÖç. Øâ Ì Ö ÙÜÓÓÌÛâÞÖÔÛÌÚ ÙÌ ÙÜ ÛªÙÌ Ú ÌåÛÌ ÙÌ Û ÒÌÖ Û Ñæ ÙÛ ˇÓæ ÌåÛÌ Ö ÖÜ ª ÖÛÌ ÒÒÖç Ô ÌåÔ ßçÞØ ÓÖ Ñ Ô ÙÜ ÑØ ÛÖçÔ Û ÔÌçØ ÛÖÜÚ. ÜÙÛÜÞØÚ Ñ ÛÌÞæÓÌˇ æòö æ ÔÌÜØ ÑæÛ Û Ö Öå ÖÝÌåÒÌÛ ÙÛ Ô ÑÜÉÌØÔ Ùå Ñ ÙÛ Ô Ø ÛÌÛ ÓâÔ ØÖÌÑÒÖ Ñª Ì- ØåÖ Ö ÖÜ Ñ ÒÒ ÌØ Ìå Ô ÙÝÆÒÌ Ñ ÉÌÉ æû Û Ñ ÓÌÛ å ÌÛ Ù Ô... Ó ÑØæÉ Ö æ ÛÖÜÚ ß ÝÖÝæØÖÜÚ ÙÛÖÜÚ ÖÒ Û ÑÖçÚ. æóàú Û Ì Ì Ùæ ÓÌÛ Õç ÖÒ Û ÑØÔ ÌÔ ÌåÔ ßÝØÖçÛÖý ÓæÔÖ Û Ú Ì ÖÞªÚ Ó Ú. ¾ÕçˇÜÓÖÚ Ö ÀàÓ æú ÆÔÛÖÛÌ, ÌÔ ÙªÑàÔÌ Óç ÙÛÖ Ù ˇå ÛÖÜ. `ÛÖ ØÌÒˇæÔ ÙÜÔâÉ Ô Ô ÞÌ ØæÛÌØ ÓÌ- Û Õç ÉÖÜÒÌÜÛØÔ ÔÛ ÆÒàÔ ÑÖÓÓÆ- ÛàÔ. ¾Ó Ø ÑÖå Ñ Ü Æ ÌÚ ÓÌ ÜÉØ ÙÛ - ÑâÚ ÒÖ ÖÓ ÞåÌÚ ÖÜ Ñ ÛâÒ Ô ÙÌ ÕÜÒÖ ØÓÖçÚ Ñ... Ñ ØÌÑÒÖ æòìóö.»âþø Ñ ÙÛæÒ ÛØ ÉÖçÙ Ô ÑÆ- Ö Ö ˇÌØÓæ ÓÖ. ÑæÓ Ñ ÓÖÔÖÓ - ÞåÌÚ ÔæÔÛÖÜÙ Ô æû Ô Ìˇå ÌÛÖ Û Óª ÑÆ Ö ÖÜ.»ÆÒ ÙÛ ÙÛÖØ Ñª âóì ÔÌ ÓÖÔÖ- Ó Þå çö Û. ØàˇÜ ÖÜØ ØÔ ÛÖÜ àô. àôùû ÔÛæ ÖÜÒÖÜ Ñ ÛÖÜ Ó. ÀÆÒÒ Ì Ì ª Ö ØØÛÖÚ ÛÖÔ Ñ Û æø ÙÌ àú ÙÛÆÙ ÛÖÜ ÌÔ ªÛ Ô ÛØ àû Ѫ ÙÛÖ ˇâÓ Û Ú ÞØÌÖÑÖ å Ú Ì å Ø. Ø ÑÖç- ÛÖ ÓÖÔÖÓ Þå â ÔÌ ÙÛÖ ÖÜ å ÖÜ ªÛ Ô ÛæÛÌ ÌÓÆÛÖ ÞàØÆÝ Ñ ÌÜÛÜÞØÚ âò ÕÌ ÞàØåÚ ˇçÓ Û Ûå Ñ Ö çö ÙÛæÞ Ù Ô. âøþöó ÙÛÖ 1934 Ì å ÑÜÉÌØÔª- ÙÌàÚ Ô. Ù Ò ÆØ, Ö Ü ÖÜØ æú. ÖÔ çò Ú ÒÖ ÖÓÆÞ ÙÌ ÓÌ ÛÖÔ ØÞ æ ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÛÖÜ ØÖÛ ÑÖç ÑæÓÓ ÛÖÚ Ò. - Ô ÙÛ ÙåÖÜ Û Ô Ó Û åàù ßªÝ Ù Ú ÛÖÜ ÌÑÒÖ ÑÖç ÔæÓÖÜ. `ÛÖÔ Ñ Ü Æ ªØÌ ÓâØÖÚ Ñ Ö ÉÖÜÒÌÜÛªÚ ÛÖÜ Ù Ò ÆØ,. Ô ÔàÙÛæ ÖÜÒÖÚ Ö Ö ÖåÖÚ ÆØ ÕÌ âô ÑÆˇ ÙÓ Ñ ÛÖ âû Ì ÙÛÖÔ Ô ÙÛ ÙåÖÜ, ÌÛÜÞ å- ÔÖÔÛÆÚ ÛÖÔ ÙÛÖÔ ØÓÖ. ÜÛæÚ ÛÖ ªØÌ Ñ ÛÖ âû ÕÌ ÙÛÖÔ Ô ÔàÙÛæ ÖÜÒÖ Ñ ÙÌ Òå Ö ÙÜÓ ÒÖѪ ÌÔ ÑÌçÛ ÑÌ ÓÌÛ ÉÆÒÒÖÔÛ Ú Û Ô åˇöüùæ Û Ú ÙÌ ØâÔ. Ö ÖÛâÒÌÙÓ ªÛ Ô Ö - Ô ÙÛ ÙåÖÜ Ô Ü ÖÙÛÌå ÌÕÆØˇØàÙ ØÓÖÜ Ñ Ô ÞØÌ ÙÛÌå Ô ÔÖÙ ÒÌÜÛÌå 10 ÓâØÌÚ. âé Ö ß ØÆÙÛ Úý ÓÌ Ì ÙÛÖÒª ªÛ ÙÌ ÙÜ ÔØÓ æ ÛÖ ˇçÓ. ÌØÞæÓ ÙÛÌ ÙÛÖ»ÆØÛ Ö ÛÖÜ 1963 æû Ô Ö Ì Ù ÛªÚ Û Ú À àô. ÒÒ ÆÚ Ñ Û æø ÙÌ ÛÖÔ ÉÖÜÒÌÜÛª Û Ú Ò. Ò Öç àú ÌÔ ÌåÔ ÓÖÑØÆÛ Ú. ÜÛæÚ Û ß ªØÌý Ñ âéø - ÙÌ ÛÖÔ ÒÒ Æ ßÝ ÙåÙÛ ý Ñ â ÔÌ ßÛÖ âò Ô Ì Úý. ` ÑØÔÌÛ Ó ÔæÓÌÔÖÚ Ö ÑØÖ ÌÕ æú ÉÖÜÒÌÜÛªÚ Û Ú À àô. æ ÖÜÒÖÚ Ñ ØÞå Ì Ô Ì ÒÌå Ñ Ô ÉØå Ì ÛÖÜÚ ÉÖÜÒÌÜÛâÚ Û Ú : ßÀÌ ÖçÒ ØÖ, ØÌ ØÖ æûìú, ˇ Û ÝÌåÛÌ ØÌý Ñ ÆÒÒ. ØÖÙ Æˇ ÙÌ Ö ØæÌ ØÖÚ Û Ú ÖÜÒªÚ Ô Ì ÉÆÒÌ Û Ô ÛÆÕ ÞàØåÚ ÖÛâÒÌÙÓ. ¾ æ- ÖÜÒÖÚ ÙÜÔâÞ Ì çéøì Ú Ñ Ì ÒâÚ, Ö æûì Ù ÑØÔÌÛ Ö ÉÖÜÒÌÜÛªÚ Û Ú.» Ø ÒÒÆÑ Ú Ñ ÖÛÌ ÔæÓÌ- ÔÖÚ ÙÛÖ ØÖÌ ØÌåÖ ÝàÔÆ Ì : ß Ûå ÛÖÔ ÝªÔÌÛÌ Ô Ó ÒÆ ÜÛæÚ ÖÜ ÙÛ Ô Ñ ÛÖÞª ÝæØ Ì ÌØÓ Ô Ñª ÙÛÖÒªý. ß ÔÆÉÌ ý Ö æ ÖÜÒÖÚ Ñ ÛÖÔ Ì ÒÌå àú ˇ ÛÖÜ Ù ÆÙÌ ÛÖ ÑÌÝÆÒ, Ö ÆÒÒÖÚ ÛÖÜ ÝàÔÆ Ì : ß Ô ÌåÙ ÆÔÛØ Ú âò ý Ö æûì ÖÜÒª åôìû ÑÆÛ Ù Ô Ù ÓÌØ Ôæ... ª Ì Ö ÓÌ Û Ì Ì Ùæ ÛàÔ ÔàÙÛØÔ... ÖçÒ Ñ Ô. Ûå Ö æ ÖÜÒÖÚ ÌÑÛæÚ æ ÛÖÔ» Ø ÒÒÆÑ âéø Ì ÓÌ ÞÜ åìú ÒâÕÌ Ú ÛÖÜÚ ÉÖÜÒÌÜÛâÚ Û Ú àô. àûæ- Ñ Ñ Ø æø Ó ØÆÑ Ñ ÙÜ- ÑØÆÛ ÛÖÚ æøó ÙÌ ÌÔ ÔÛåÖÔ ÛÖÜ» Ø ÒÒÆÑ. ß Ô ÓÓâÔÖÚý Ñ Ö Ó ØÆÑ Ú ÖØÓÆ ÌÔ ÔÛåÖÔ ÛÖÜ æ ÖÜÒÖÜ. í ÌÙ Ô ØÑÌÛâÚ ØÖˇ âú Ñ ÑÒàÛÙ âú Ñ Ô ÌÔ ÓÌÙÖÒ ÉÖçÙ Ô Ö ßÜÞØ Óæ- ÛÌØÖ, ÑÆ Ö Ö ÔÛå ÛÖ Ù åû ÛÖÜÚ ˇ ª Ô Ô ÙÛÖ ÔÖÙÖÑÖÓÌåÖ. ÜÛÆ ÙÜÔâÉ Ô Ô ÓÌÛ Õç ÖÒ Û - ÑØÔ Ñ ˇ ÙÜÓÉ åôöüô Ûå Ìå ÓÌ Ö ÀàÓ æú ÌåÔ ˇÌØÓæ ÓÖÚ. íûù Ñ ÛÖÔ ØÖÙÉÆÒÌ Ú ª ÑÆÔÌ Ú ÑÆ Ö ÖÔ Ü - Ô Óæ ÜÛæÔ ª Ñæ ÛÖÜ ØæÙà Ö, ÛæÛÌ ÌÔ Ò ÛØÔÌ Ú Û Ô ÖØ ª ÛÖÜ. `àùûæú Û çøöú, ÖØÓÆÌ ÉØå ÖÔÛ Ú Ó Ü ÖÒÖ å ÖÔÛ Ú Û Ú ÙÜÔâ Ì ÌÚ Ó Ú ÙÜÓ ÒÖѪÚ. ÜÛæ Ñ Òæ ˇ ÌåÔ ÙÛ Ôâ ÉÖÜÒª Ö ÉÖÜÒÌÜÛâÚ Ô ØÖÙâÞÖÜÔ Û Òæ ÛÖÜÚ, åûìø æû Ô ÖÛÌåÔÖÔÛ ÙÛ â Ø Ô Û Ú ØÜÙªÚ Ü ªÚ, Ûå ÛæÛÌ ˇ ÖçÓÌ ÙÛ Ô TV ÙÑ ÔâÚ... ÌåØÖÜ ÑÆÒÒÖÜÚ. Øâ Ì ÒÖ æô Ô ÉÆÒÖÜÔ æòö ÔÌØæ ÙÛÖ ÑØ Ùå ÛÖÜÚ Ñ Ô ˇÜÓÖçÔÛ ÆÔÛ àú Ö Ò æú ÛÖÜÚ ßªÝ ÙÌ Ô ÙØÙÖÜÔ Û Ô ÒÒÆ æ ÛÖ ÞÆÒ ÖÜ Û Ô âýìø Ô ÑÆ Ö Ö ÆÒÒÖ ÙÜÔÆ ÌÒ- ÝÖå ÛÖÜÚ ÓÌ Û Ô ÔÌçˇÜÔ ÖÒ Û Ñª ÛÖÜÚ. Ú ÌÒ åùöüóì àú Ôâ ÌÔ Æ ÉÖÜÒÌÜÛØÔ ˇ ÌåÔ Ñ ÒçÛÌØ æ Û Ô Ò Æ, Ûå 500 ÙÜÔÛ Õ ÖçÞÖ ÉÖÜÒÌÜ- ÛâÚ (ÓÌ ÌÕ åøìù ÓæÔÖ 7!) ÌÑ ÑÖçÔ Ô ØÖÓ ÑÆ ÙÛ Ú ÙÜÔÛÆÕÌ Ú ÛÖÜÚ -ÙÌ ÌØåÖ Ö ÓÌ ÆÒ Ú ÑØåÙ Ú- ÓÌ ÖÙÆ æ ÌÜØØ ÓâÞØ ÌÜØØ Ö Ñ ˇâÔ Ú. Ô ÙÑÌÝÛÌåÛÌ àú ÓÌ 4 ÞØæÔ ˇ ÛÌå Ú åøôöüô ÌÜØØ ÙçÔÛ - Õ!!! ÌÔ ÌåÔ ÓÖÔ Ñª. `å ÖÜØ åøôöüô ÆÒÒ Óå åùàú Ñ 2 ÑæÓ ÙÜÔÛÆÕÌ Ú. æóàú Ñ ÛÆ Û ÒÌ æóìôæ ÛÖÜÚ ß àôå ÖÔÛ ý»¾ ¾ Û Ô ßÌÜ ÓÌØå ý ÛàÔ ß ÝÖÝæØàÔ ÛÖÜÚ. ÓÖÜ ØÞÌÛ ÙÛÖ ÔÖÜ ÛÖ ÙÞÌÛ Ñæ ÔâÑ ÖÛÖ, Ñ ÛÆ ÛÖ Ö ÖåÖ âô ØÌ æô ÓÌ Û Ô Ì Òª Ó Þ Ø Öç ÙÛ Ó ÛÆ âô Ô Ñ ÒÖÔÛÜÓâÔÖ ÑçØ Ö. - ت ÖØ Û ÒÌÝÛÆ ÙÖÜ ØÌ! - ` ÌÓâÔ ÛÖ ÒÌÚ ØÌ Þ ÓâÔÌ, ÛÖÔ ÉÖÜÒÌÜÛª; - ÖÜÒÌÜÛªÚ ÌåÙ ; ÛæÛÌ ÒÒÆ Ì. ت ÖØ»¾ˆ ØÌ! ¾ `» ˆ ˇÌ ÔˇØà ÖÚ Ñ Û Û ØÑÌ ÛàÔ ÑÖ àô ÛÖÜ Ì ÞÌ ÖÒ Ü ÙÌ Ì Ô Ü Ì ØÖÞÖ ÑÖÒÜ Ó ÙÌ Ó Ñ Û Ò Ô ˇ Ò ÙÙ, Ì ÞÌ ÌØ Û ÙÌ ØÑÌÛ àø ÙÌ Ñ ÒÔÛÌØ Ó, Ì ÞÌ ÔÌÉÖÑ ÛÌ ÉÌ ÙÑ Ò, Ì ÞÌ Ó Ì ÙÌ Ñ Ñ Ñ Ó Ó ÑØ ˇ Ò ÙÙ Ô ÉÖÒÛ Ñ ÌÔ Ñ Ì ÞÌ ÌØ ÉÌ ÝÖØÌÚ ÌØ Ö- ÞÌ Ú Ì Ô ÖØ ÙÓÌ ÔÖ ÞØÖÔ Ñ ÙÛ Ó, Ì ÙÛà Ñ Ó ÑØÖ. Ö ÖÛÌ ÒÌÙÓ Û Ô ÌÔÛÜ àù ÑÖ.» ÞÜÛ ÌÜØàÙÛ Ì ÞÖÜÓÌ Ô àùì ÖÒÖ Ó Ú ÓÌÛ Ö ÛÌ - ÛÖ ÖÜ Ì ÖÜÚ Ø ÙÛ Ø ÖÛ ÛÌÚ. ÝÜÙ Ñ Ì ÙÛØÖÝ ÙÛ Ô ÖÒ Ñ ÙÛ Ô Ñ ˇ ÓÌØ ÔÖÛ Û Ù Ó ÛÖ ÖÛÌ Û Ö Ó - Ø Ó ÒÒ ÌÜ ˇÌÙ, Û Ô Ö Ö Ó Ò ÙÛ ÖÒÜ ÌÜ ÑÖÒ ÑØ ÔÌ ÖÒÖ Ó Ú Ö ÌØ ÜØÖÚ. ÜÛ ÙÛàÙ ˇ ØÌ Ì Ö- ÒÖÜÚ Ó Ú Ô ÖÛÌÒÌ Û Ô ÝÌ- Û Ø Ì Ô ÝÖØÌÛ ÑÖ ÛØÖ- Ö à Ú, Ó à Ö ÌØ Û Û Ñ. Û ÌÔ Ñ Ö- ÓÖÒÖ ÛÖ ÌØ Û Ó Ì Ô Ö ÌÜÞ Ø ÙÛ, ÌÜ ÑÖÒ Ñ Ö - ÑÖÔÖÓ Ñ ÒÜ Ù ÙàÓ Û Ñ Ñ ßÜÞ Ñ Ü Ì.» Ù àø ÌØ Û Ó Û Ô ÓÌ Ø Ñ ÒÒÌÚ Ü Ö àøìú Û Ô ÌÉ ÖÓ ÙÛÖ ÜÓÔ ÙÛ Ø Ö Ó ÖØÖÜ Ô Ô ÜØ ÙÖÜÔ ÛÖ É ÖÒÖ- ÑÖ Ó Ú ØÖÒÖ 6-8 Ì Û Ùà. ÑÖÓ Ñ 30 ÒÌ Û Ö É - ÙÓ ÛÖÚ Û Ô ÓÌ Ø Ó ÖØÖÜ ÔÔ ÉÖ ˇ ÙÖÜÔ ÙÛ Û Ø Ù ÛÖÜ ÙàÙÛÖÜ ÙàÓ Û ÑÖÜ É ØÖÜÚ Ñ ÙÛ Ô ÖÝÜ Û Ú ÞÜÙ Ø- Ñ Ú.» Ò ÙÛ ÛÖ Ø ÖØÖ ÌØ- Û Ó 45 ÒÌ Û Ì ÛÌ ÙÙÌ- Ø Ú ÝÖØÌ Ú Û Ô ÌÉ ÖÓ ÙÜÓ- É ÒÒÌ ÙÛ ÓÌ àù Û Ú Ñ Ñ Ú ÞÖÒ ÙÛÌØÖÒ Ú, ÉÌÒÛ àôì Û ÓÔ Ó Ñ Û Ô ÔÌÜÓ Û Ñ ÙÜ- ÑÌ ÔÛØàÙ. ØÌÜÔÌÚ ÌÞÖÜÔ Ö- Ì ÕÌ ÖÛ ÛÖ É ÙÓ, Ö àú Ñ Ñ ˇÌ Ì ÖÜÚ ÙÑ Ù, Ø Ì ÙÛÖÔ Ì ÑÌ Ý ÒÖ ÌÔ ÖØÝ ÔÌÚ, ÖÜ- Ù ÌÚ ÖÜ ÓÌ àôöüô ÛÖÔ ÙàÓ Û - ÑÖ Ñ ßÜÞ ÑÖ ÖÔÖ Ñ ØÖÑ - ÒÖÜ Ô ÌÜÝÖØ. Ì Ô Ú ÖÒ Ö- ÒÌ ÛÖÚ ÌØ ÛÖÚ Ó ÖØÌ Ô ÙÜÓÉ ÒÒÌ Ñ ˇÖØ ÙÛ Ñ ØÖÚ ÜÛ Û Ô Ñ ÛÌÜ ˇÜÔÙ. Ì ÒÖÚ ÛÖ É ÙÓ ÙÌ ÙÜÔ Ü ÙÓÖ ÓÌ Ó ÙàÙÛ Ñ ÖÒÖÑÒ ØàÓÌ Ô - ÛØÖÝ ØÖÙÛ ÛÌÜ Ì Ö Û Ô ÖÙÛÌÖ ÖØàÙ. ¾Û Ô Ö Ì ÑÖ Ó ÒÖÜ Ô ÌØ ÛÖ Ô ÝÌ ØÖÔÛ ÙÌ - ÙÑÌÒ ÙÓÖ ÙÞÌÛ Ñ Ó ÑØÖ Ñ Ø Ö. Ö É ÙÓ ÑÖ ÛÌÛ ÙÜÞÔ Ö Ó ÑØÌ Ú ÙÛ ÙÌ Ú Ñ ÙÜÔ ˇàÚ ÖÙÛ Ù ÖÜ - ÔÜ ÌÛ Ì Ô 2-3 Þ Ò ÖÓÌÛØ Û Ô àø. Ö ÉÌ É Ö Ì Ô ÖÛ Ø ÞÖÒÜÛ Ñ, ÉÖ ˇ ÙÛÖ Ñ ß ÓÖ ÌÔÖÚ Ó ÑØÖÜ Ø ˇÓÖÜ ˇÌØÓ àô Ñ Ì Ô Ô ÑÖ ÛÖÓ ÖÜ ÖÝÌÜ ÖÜÔ Û ÜÓÔ ÙÛ Ø, Ì Ô ÓÌ Ò Ú Ò Ñ Ú, Ì ÞÖÜÔ ÌØ ÛÛÖ É ØÖÚ ÓÜÖÙÑÌÒÌÛ Ñ ØÖÉÒ Ó Û ÛÌ ÒÖÚ Ì Ô Ñ Ø- Ö ˇÌ Ú. Û ÛÖ à ØÖ É ÙÓ Ö ÙÑÌÒ ÙÓÖÚ Ì Ô ÓÌ ÛØ ÖÚ Ñ Ö ØܡÓÖÚ Ø ÖØÖÚ. ÔÜ ÖÜÓÌ 3-4,5 Þ Ò ÖÓÌÛØ Û Ô àø Ñ ˇÌàØÌ Û Ô ÑÖÚ ÛØÖ ÖÚ - ÙÑ Ù Ú ÛÖÓ ÓÌ Þ Ó Ò Ì àú ÓÌ ÛØ ÝÜÙ Ñ Ñ Û ÙÛ Ù. ÖÛÌÒÌ Ó Ö ÖÜÙ ÙÛ Ñ ÓÖØÝ ÙÑ Ù Ú. `ÛÖ ÜÔ Ó ÑÖ É ÙÓ - ÔÜ ÖÜÓÌ 4,5-7 Þ Ò ÖÓÌÛØ Û Ô àø. ¾ ÙÑÌÒ ÙÓÖÚ Ì Ô ÓÌ- ÒÖÚ Ñ ØÖÜÙ ÌÛ Ó Ñ Ô Ù ÙÛ ÞÌ Ø Ö Ì ÔÛÖÔ. ÌÔ ÌÔ Ì ÑÔÜÛ ÙÌ ÛÖÓ ÖÜ Ì ÞÖÜÔ ÙÖÉ Ø ØÖÉÒ Ó Û Ü- Ì Ú. Ì Ö ÖØ ÖÛ Ô ÔÌÛ ÙÌ Ì ÝÖÚ ÔÖÓÖ Ö ÌÔÌ Ú Ñ ÓÌ ÑÒ ÙÌ Ú ÖÔÖÓ ÌÛ hiking. ¾ ÙÑÌÒ ÙÓÖÚ Ì Ô ÓÌ ÒÖÚ, Ô ÒÖ ÔÛ ÓÌ Û ÓÖØÝ ÛÖÜ Ì ÝÖÜÚ, Ñ Ì ÔÛ Ù ÜÕÖÓÌ àôìû ÙÌ ÙÜÔ ØÛ Ù ÓÌ Û Ô ÑÒ Ù ÛÖÜ Ì ÝÖÜÚ. ÖÛÌÒÌ Ó ÑÜ Ø ÓÖØÝ - ÙÑ Ù Ú. ¾Û Ô àûìøöú ÙÛÖÞÖÚ Ì Ô Ô ˇ ÜÓ ÙÖÜÓÌ Ñ Ô ÖÒ Ü ÙÖÜÓÌ Û ÝÜ Ù Ñ ÖÞ ÙÑ Ù ÖÔÖÓ ÌÛ trekking Ñ ÙÜÔ Ì ÌÛ ÓÌ Û Ô ÌÕÌØÌÜ Ô - Ù Ñ Û Ô Ô ßÜÞ. ÔÛàÚ ÖÛ Ô ÌØ Û ÓÌ ØÌ Ì Ô ÑØ Û ÓÌ ÛÖ ÑÌÝ Ò ß Ò Ñ ÛÖ ÉÒÌ ÓÓ Ó Ú Ô Ì Ô ØÖÙ Ô ÛÖÒ ÙÓÌ ÔÖ Ó ØÖ- ÙÛ Ó Ú. ¾ àóö Ô Ì Ô Þ Ò ØÖ Ñ ØÖÚ Û Ùà. Ù Ú ØÌ Ì Ô ÑØ Û ÓÌ ÛÖÜÚ ÑÖ Ò ÑÖÜ Ú Ñ ÛÖÜÚ ÒÖÜ- Û ÖÜÚ ÓÜÚ ÙÝ ÞÛÖÜ Ú. ¾ ÙÑÌ- Ò ÙÓÖÚ Ô Ì Ô ÝÜÙ ÑÖÚ Ñ Ô Ó ÜÙÑÖÒÌÜ Ì. Ö Ö Ô ÑÖÜÓ ÙÛÖ Ì ÝÖÚ ØàÛ ÓÌ Û ÝÛÌ ØÔ, Ô ÑÖÒÖÜˇÌ ÛÖ Ü ÖÒÖ Ö Ì ÒÓ Ñ Û ÞÛÜ- Ò Ô ÔÖÜÔ Û Ô ÛÌÒ Ñ àˇ Ù. ÒÖ Ì Ô Ö ÌØ ÛÖÚ Ô ØÑÌ ÛÖÜÒ Þ ÙÛÖÔ 30 ÒÌ Û Ñ Ô Ì Ô Ò ÓÉ ÔÌÛ 3-4 ÝÖØÌ Ú Û Ô ÌÉ ÖÓ. Ö ÌØ - Û Ó ˇ ØÌ Ì Ô ÖÛÌÒÌ Ó ÌÜÞ Ø ÙÛ ÌÔ ÙÞÖÒ Ù Ñ ÖÞ Ô ÔÌÛ Ñ Û Ô Ñ ÙÛ Ñ, ØÖÑ ÒàÔÛ Ú ÜÙÝÖØ. ` ÖÜ- Ö ØÖÒÖ ÖÜÔ Ñ Û - ÖÜ ÛÙ ÖÜ ÝÖØ ÓÌ Ñ Û Û ØÑÌ ÛÖÜ ÌØ ÛÖÜ. Ì ÒÖ ÛÖÜÚ Ì Ô Ñ ˇÖØ ÙÛ - Ñ Ì Ô Ö ÔÌÛÖ ÌØ Û - Ó. Ö É ÙÓ, ÒÖ ÖÔ, Ö- ÛÌÒÌ Û Ô Ö Ñ Ò ÓÖØÝ ÙÑ - Ù Ú. Ô ÖÑÌ Û ÖÓàÚ ÙÛÖÔ Ñ ˇÌ Ô Ó Ú Ô Ì ÒÌ ÕÌ ÛÖ Ì ÖÚ ÛÖÜ Ñ Ô ÛÖ ÌÔÛ ÕÌ ÙÛ Ô Ñ ˇ ÓÌØ Ô ÛÖÜ à. ÖÛÌÒÌ ÙÓ Û ˇ Ì Ô ÓÌÙ Ñ ÛÖ Ù ÖÜØÖ Ì Ô ÖÛ Ì ˇ Ö Ö ÛÌÜÛÌ Ö ÜÛ Û Ø - ÙÛ Ø ÖÛ Û. ÔÛ ˇÌ ÛàÚ ˇ Ö- ÑÛ ÙÌ ÌÜ ˇÌÙ Ñ ˇ ÔÌ Ö Ó ÖÜØ ÑÖÚ Ñ Ø à- ÑÖÚ Ñ ˇ ÔÖÛ Û ˇ ÉÌÒ- Û àˇöü Ô Ñ Ö ØÖÙà ÑÌ Ú ÛÖÜ ÙÞÌ ÙÌ Ú. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 ΚΟΥΦΙΑ ΛΟΓΙΑ! Κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης δεν άφησε η συνάντηση με τους εκπροσώπους του Eurogroup. Ο νέος υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας είπε ξεκάθαρα ότι πρέπει να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της πρώην κυβέρνησης, που υπεγράφησαν Γενάρη και Φλεβάρη, και ότι το μόνο που πλέον μπορεί να επιτευχθεί είναι η επιμήκυνση της αποπληρωμής του χρέους, που πάλι θα είναι σε βάρος των πολιτών, αφού αυτό θα σημάνει επιπλέον τόκους και επιτόκια στο χρέος μας. Ακούσαμε πρόσφατα την άποψη του καθηγητή Οικονομικών στο Λονδίνο, κ. Λαπαβίτσα, ο οποίος είπε ότι τα λόγια και οι δεσμεύσεις των τριών εταίρων της νέας κυβέρνησης για επαναδιαπραγμάτευση με τους δανειστές, ήταν τελικά για εσωτερική κατανάλωση. «Κούφια» λόγια, δεσμεύσεις και προτάσεις για την προεκλογική περίοδο που, ως φαίνεται, θα παραμείνουν «κούφια». Τι έχουν αλήθεια να μας πουν η κυβέρνηση και οι συνέταιροί της; Τι θα απαντήσουν στους πολίτες που «πιάστηκαν» από την τελευταία ελπίδα, που ωραία τους «σέρβιραν» προεκλογικά τάζοντάς τους με απόλυτη βεβαιότητα και ύψος μελοδραματικό, για επαναδιαπραγμάτευση εντός μνημονίου; Και πού θα βρεθούν τα 3 δισ. ευρώ ισοδύναμα των μέτρων που έπρεπε να ληφθούν (επιπλέον περικοπές, μειώσεις μισθών, συντάξεων κ.λπ.) και που οι δανειστές πιέζουν να πάρουν, βάσει των δεσμεύσεων των Σαμαρά - Βενιζέλου - Κουβέλη; Μ.Μπ. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ! Μετάθεση σχετικής συζήτησης για χρονική παράταση του στόχου μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος προς το Σεπτέμβριο, είπε ο Γιούνκερ, μετάθεση επαναφοράς του προγράμματος προσαρμογής σε «σωστή τροχιά» προς το Σεπτέμβριο! Και το Σεπτέμβριο οι μεταθέσεις θα «πνίξουν» τον πολίτη που μαζί με τα νέα μέτρα, θα έχει να πληρώσει φόρο εισοδήματος, χαράτσια, φόρο ιδιοκτησίας, ασφάλιστρα οχημάτων, λογαριασμούς ΔΕΚΟ κ.ά. Μ.Μπ. «ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» ως... ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ... Η «ταξική συνείδηση», θα μπορούσε να ξεκινάει, από το να καθαρίσουμε την γειτονιά, το πάρκο, το πεζοδρόμιό μας, ΑΝΤΙ να κατηγορούμε μονίμως για... απραξία ας πούμε τον Δήμο που δεν διαθέτει κι από έναν οδοκαθαριστή να μας παίρνει κατά πόδας(!) και να μαζεύει αυτά που... ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΕΤΑΜΕ!!! Η ίδια «ταξική συνείδηση», θα μπορούσε στη συνέχεια να γιγαντώνεται, μέσα από δράσεις αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης, σε επίπεδο γειτονιάς και ενορίας, ΑΝΤΙ του να αναλώνεται σε καφενειακού επιπέδου αντιπαραθέσεις και... πορείες τύπου... «ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ» (!!!) που το μόνο που κατάφεραν ήταν, να εξαντλήσουν σ αυτές, την όποια φαντασία της αριστεράς, και να την οδηγήσουν στην μοιραία συρρίκνωση ενός... ούτε 5%!!! (sorry για τα... πολλά θαυμαστικά καλέ μου κ. «καθηγητά»! Για μένα είναι σημεία στίξης «έκφρασης απορίας» -εννοείται- κι όχι... θαυμασμού! Άρα, δείξε μου την ανοχή σου! Και μια παράκληση! Από σένα και κάθε άλλο δάσκαλο, θα προτιμούσα μια εμπεριστατωμένη κριτική επί των απόψεων και θέσεών μου κι όχι... επί της όποιας χρήσης σημείων στίξης κάνω... Παρ όλ αυτά... σ ευχαριστώ). Μ.Κ. * * * ΟΝΤΩΣ... «ΤΟ ΙΔΙΟ... ΚΑΘΙΚΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ»!!! Δεν έχω κανένα λόγο να ΜΗ συμφωνήσω με τις αφίσες στον πεζόδρομο που γραφαν πως: «και τα μικρά αφεντικά, το ίδιο καθίκια είναι»!!! Ναι! Ως ένα μεγάλο βαθμό, θα λεγα πως όντως ισχύει! Και το λέω «μετά λόγου... γνώσης» κι όχι... για να πάω κόντρα στην... «συνομοταξία» μου! Όντως! Οι μικροί έμποροι κι επιχειρηματίες, θα πρεπε ΝΑ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΟΥΜΕ σε κάθε πρωτοβουλία στήριξης των στρωμάτων εκείνων της πόλης μας, που αυτή την εποχή, βρίσκονται στην αδύναμη όχθη!!! Θα πρεπε να πρωτοστατούσαμε -κι ελπίζω να γίνει το συντομότερο- σε «δραστηριότητες αυτοδιαχειριζόμενης» αντιμετώπισης της κρίσης ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ! Γιατί «δράση» δεν είναι το να κατεβάζω εγώ στο δικό μου μαγαζί τις... τιμές μου! Ούτε το να καταφεύγω σε προσφορές κι εκπτώσεις για το... θεαθήναι (!!!) ή για τσιμπολόγημα πελατών!!! «Αυτοδιαχειριζόμενες δραστηριότητες» θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι μια συνολική απάντηση, στην διαφημιστική ραδιο-τηλεοπτική πρόκληση του πολυκαταστήματος... «Mumbo»!!! Να πείσουμε το αγοραστικό κοινό, πως πρόκειται για μια κοινή κατασυκοφάντηση και χτύπημα της αγοράς των μικρών και μικρομεσαίων, κάτω απ τη ζώνη!!! «Αυτοδιαχειριζόμενες δραστηριότητες» θα μπορούσαν να είναι, κάθε είδους -από τον εμπορικό κόσμο- υποστηριζόμενες πρωτοβουλίες ώστε να αναδείξουμε τη σημασία της νεολαίας και των επιλογών της, στην επιβίωση ή όχι της τοπικής αγοράς μας!!! Ποιος θα πρεπε να είναι ο ενεργός ρόλος της, ποια είναι τα προβλήματα, οι προτάσεις και οι δυνατότητες στήριξής της!!! «Αυτοδιαχειριζόμενες δραστηριότητες» (ευχής έργο θα ήταν να... έμπαινε στο παιχνίδι ΚΑΙ ο Δήμος) θα μπορούσαν να είναι, μια σειρά events που σκοπό θα είχαν, να αναδείξουν επίσης τις διαφορετικότητες, τις καινοτόμες ιδέες, τις δημιουργικές παρεμβατικές προτάσεις, τόσο για το περιβάλλον, όσο και τους κοινόχρηστους εν γένει χώρους! Οι ίδιοι οι νέοι να σχεδιάσουν, να επιληφθούν και να καθοδηγούν τις όποιες διαδικασίες βελτίωσης των όρων ζωής μας, μέσα αλλά και πέρα από τα στενά όρια της καθημερινότητάς μας!!! «Αυτοδιαχειριζόμενες δραστηριότητες» θα μπορούσε να είναι ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΙ που συμβάλει στην αυτοβελτίωσή μας ως τοπική κοινωνία! Και θα πρεπε ενεργό ρόλο, σε όλο αυτό το διαδραστικό HAPPENING διαρκείας, να έχει -εννοείται- ο μικρός και μικρομεσαίος επιχειρηματικο-εμπορικός κόσμος της πόλης μας, ως κατ ουσίαν συναναστρεφόμενος επί καθημερινής βάσης, με τους καθ ύλην «χρηματοδότες» του! Τους συμπολίτες-πελάτες μας!!! Κι όσο ΔΕΝ το κάνουμε αυτό, δίνουμε τροφή ΚΑΙ για... διαφημίσεις τύπου... «Mumbo», αλλά ΚΑΙ αφίσες με υβριστικό, προσβλητικό περιεχόμενο του τύπου: «ΚΑΙ τα μικρά αφεντικά, το ίδιο... ΚΑΘΙΚΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ»!!! Μ.Κ. * * * ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΘΕΜΑ Η ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΕΛΛΙΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!! ΚΑΙ στην πόλη μας, όπως και σ όλη την Ελλάδα φυσικά... Παρά την πληθώρα ραδιο-τηλεοπτικών μέσων, παρά τις υπεράριθμες για τον πληθυσμό μας εφημερίδες και περιοδικά, παρά την όποια ανάπτυξη της διαδικτυακής ανταλλαγής πληροφοριών και ενημέρωσης!!! Είμαστε «τυφλοί» και «κουφοί» με όλη τη σημασία των λέξεων, γι αυτό και... ΑΠΡΑΓΟΙ!!! Ή ΑΦΩΝΟΙ αν το επιθυμείτε! Όμως ΠΩΣ να πράξεις και ΠΟΥ να τα πεις, αν ΔΕΝ έχεις καν ακουστά για την ύπαρξη συλλόγων ή Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στην πόλη σου; Θα μου πείτε... «ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ, ΨΑΧΝΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΙ»! Ο.Κ. συμφωνώ! Εγώ όμως σαν... «εθισμένος» επί 30ετία έμπορος, έχω να πω τα εξής! ΑΝ στοιχειωδώς οι συλλογικές κοινότητες, λειτουργούσαν ως μια οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση, ΔΕΝ θα στηναν τα γραφεία τους, σε κάποια... άγνωστη πάροδο, μιας... ξεχασμένης συνοικίας της πόλης μας, επειδή... θα ταν φτηνό το ενοίκιο (!!!) (άκουσον-άκουσον λογική!!!) ούτε θα περίμεναν με την... ξόβεργα να περάσει το κατώφλι τους... «πελάτης» (εθελοντής)! Θα βγαιναν με κάθε τρόπο, να διαφημίσουν το προϊόν τους (τις υπηρεσίες που καλύπτουν ως σύλλογοι) και φυσικά, κάπου στο κέντρο, ώστε με τον ίδιο κόπο να έχουν πολλαπλά αποτελέσματα! (Κι ας είναι... κι ακριβότερο το ενοίκιο!!!) Κοινώς να χουν καλή προσβασιμότητα!!! Καλές δημόσιες σχέσεις! Εδώ να επανέλθω σε παλαιότερο αίτημά μου, να φιλοξενούσε ο Δήμος σε χώρους της Siemens επί της οδού Αρκαδίας, όοοολο το δυναμικό των εθελοντικών οργανώσεων της πόλης μας, ώστε ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΝ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙ- ΩΝ και με τα χρήματα που θα εξοικονομούντο, ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ο Δήμος, περισσότερες και πιο προσεκτικά οργανωμένες εκδηλώσεις, σύμφωνα με το παράδειγμα της Ξ ανθης ως προς το Καρναβάλι, αλλά και της Πάτρας!!! Δηλαδή; Το... δικό μας σκορποχώρι, είναι πιο αποδοτικό από το, των εν λόγω πόλεων; Μη γελάσω τώρα! Μη γελάσω... και κάνω ρυτίδες!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ εν είδει... «σκάει οσονούπω» ή... «να το - να το πετιέται»!!! (να...καλύψει τα... κενά που αφήνετε στο πέρασμά σας!!!) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, ΟΔΟΣ ΑΧΑΪΑΣ & ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: κ. ΖΕΚΗΣ.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 ΜΕΛΩΔΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τριήμερο εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής Στο πλαίσιο της τριήμερης γιορτής για την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Μουσικής Ιουνίου, που έχει γίνει πλέον θεσμός για το Περιστέρι, το Δημοτικό Ωδείο Περιστερίου χάρισε συναρπαστικές μελωδικές βραδιές στους Περιστεριώτες. Την Πέμπτη 21 Ιουνίου οι σπουδαστές λαϊκής μουσικής του Δημοτικού Ωδείου της πόλης πρόσφεραν απολαυστικές νότες δροσιάς με υπέροχους λαϊκούς ήχους από ένα ευρύ και πλούσιο ρεπερτόριο από γνωστά ορχηστρικά κομμάτια του ελληνικού πενταγράμμου, στη σκηνή του θεάτρου του νέου Άλσους. εκεί, την Ημέρα της μουσικής που γιορτάζεται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Την Παρασκευή 22 Ιουνίου, η Μουσική Ομάδα «εξ αδιαιρέτου», σε διδασκαλία -επιμέλεια της γνωστής ερμηνεύτριας Μαίρης Έσπερ, πρόσφερε στους ακροατές μια απολαυστική μελωδική βραδιά με τον τίτλο «...για το καλό μου». Δέκα τραγουδιστές επί σκηνής του θεάτρου «Τέχνη στην Πέτρα», με τη συνοδεία πενταμελούς ορχήστρας, ερμήνευσαν εξαιρετικά, έντεχνα ελληνικά τραγούδια, αποσπώντας δίκαια, το παρατεταμένο χειροκρότημα των θεατών. Γιορτή Μουσικής και Πολιτισμού ήταν για το Περιστέρι η 5η Πανελλήνια Συνάντηση Χορωδιών που έγινε παρουσία αμέτρητων φίλων της μουσικής και σε κλίμα ευχάριστο και «συναδελφικό», το Σάββατο 23 Ιουνίου στον μοναδικό και ήδη αγαπημένο και δροσερό χώρο του θεάτρου του Άλσους. Τη βραδιά τίμησε ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, ο οποίος βαθύτατα συγκινημένος για την όμορφη μελωδική βραδιά συνεχάρη τις χορωδίες που έλαβαν μέρος στη μεγάλη γιορτή της πόλης και απευθυνόμενος στα μέλη της χορωδίας του Δήμου, τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους στην προώθηση του Το κοινό που προσήλθε για να χαρεί μια αξέχαστη μελωδική βραδιά άκουσε με προσοχή και μεγάλο θαυμασμό τους ταλαντούχους μαθητές οι οποίοι με τη συνοδεία των δασκάλων τους Σ. Γούτου και Μ. Πελέκα έκαναν πραγματικά «θαύματα!» χαρίζοντας στο κοινό στιγμές ξεγνοιασιάς και ευτυχίας, που μόνο η μουσική μπορεί να προσφέρει. Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης στο χαιρετισμό του Στη συναυλία που ήταν απόλυτα επιτυχημένη, παρουσιάστηκε ένα μικρό αλλά αντιπροσωπευτικό δείγμα της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται στο Δημοτικό Ωδείο, πολιτισμού εκτός συνόρων της πόλης. Οι χορωδίες που τίμησαν την εκδήλωση ήταν: -Μικτή Χορωδία Περιστερίου: Μαέστρος, Χριστίνα Μιχαλάκη -Μικτή Χορωδία Αγίας Παρασκευής: Μαέστρος, Χρήστος Κουτσονίκας -Χορωδία Καλλιτεχνικού Συλλόγου Νέας Μάκρης: Μαέστρος, Λένα Σουρμελή και -Μικτή Χορωδία Δημοτικού Ωδείου Λαμίας: Μαέστρος, Μιχάλης Παπαπέτρου. Κατά γενική ομολογία η συνάντηση των Χορωδιών ακόμη μια φορά εξέπληξε και εντυπωσίασε με το μελωδικό της αποτέλεσμα. Τα θερμά χειροκροτήματα του κοινού ήταν τρανή απόδειξη ότι οι θεατές, μικροί και μεγάλοι, έζησαν στιγμές ψυχαγωγίας και ξεγνοιασιάς. Την Τρίτη 26 Ιουνίου διοργανώθηκε μια μοναδική βραδιά, μια μελωδική πανδαισία στο νέο θέατρο «Τέχνη στην Πέτρα» του νέου Άλσους Περιστερίου, στα πλαίσια των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Περιστερίου. Συμμετείχαν οι χορωδίες: όπου παρά τις αντίξοες συνθήκες εξαντλείται κάθε μέσο ώστε να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδοσπουδών και να διατηρηθεί το άριστο προφίλ του Ωδείου του Περιστερίου που σήμερα έχει κερδίσει επάξια την καλύτερη θέση στις καρδιές των Περιστεριωτών και παρακολουθούν τις επιδόσεις τους βήμα προς βήμα. Την ίδια ημέρα, η Ορχήστρα του Μοντέρνου Τμήματος του Ωδείου, δημιούργησε ένα ευχάριστο happening, στον πεζόδρομο της Εθν. Αντιστάσεως, με ήχους rock, jazz, blues, υπενθυμίζοντας σε όσους παραβρέθηκαν - Mona Shores High School Choir από το Michigan USA, μαέστρος Mr Shawn Lawton - Χορωδία Δήμου Νέας Ιωνίας με την υποστήριξη του Συμφωνικού Ωδείου Νέας Ιωνίας, μαέστρος Κατερίνα Τσεκούρα - Μικτή Χορωδία Δήμου Περιστερίου, μαέστρος Χριστίνα Μιχαλάκη - Παιδική Χορωδία Λαυρίου «Animus», μαέστρος Θοδωρής Κωνσταντόπουλος - Χορωδία Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πολύδροσου «Ελληνορθόδοξη Παράδοση», μαέστρος πατέρας Λάμπρος Ανδρεάκης Οι χορωδίες απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού και σίγουρα έφυγαν από τον Δήμο Περιστερίου με τις καλύτερες εντυπώσεις για τη φιλοξενία, αλλά και για το νέο Άλσος - Οικογένεια - Ζωή.

5 Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Επιτακτική ανάγκη η απομάκρυνση των κατασκευών του Εκθεσιακού Κέντρου. Ο χώρος αυτός στην περιοχή «Ζουμπούλια» είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος πρασίνου, μαζί με τα δύο γήπεδα και το χώρο του Γκαράζ του Δήμου. Για το θέμα αυτό με συχνά δημοσιεύματά μας έχουμε εκφράσει την αναγκαιότητα να γίνουν ενέργειες ώστε να απομακρυνθούν τα αυθαίρετα κτίσματα, που λειτουργούν χωρίς τις απαραίτητες άδειες και χωρίς κανένα όφελος για τους δημότες. Την ίδια θέση έχει εκφράσει από την αρχή της ίδρυσής του, μαζί με άλλα θέματα που έχει αναδείξει, ο Περιβαλλοντικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Περιστερίου καθώς και δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Περιστερίου. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να υπάρξει ενεργοποίηση όλων και σύσσωμο το Περιστέρι, η διοίκηση, οι δημοτικές παρατάξεις, οι φορείς και οι πολίτες να κινητοποιηθούμε ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΟΤ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Με απόφαση της Υπουργού Τουρισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη, ενεργοποιήθηκε το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του EOT «Τουρισμός για όλους». Η σχετική απόφαση υπογράφηκε και αποσκοπεί στην αναθέρμανση της εσωτερικής αγοράς, που σύμφωνα με στοιχεία επίσημων τουριστικών φορέων έχει πληγεί σοβαρά από την κρίση. Το Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε άτομα, περιλαμβάνει τα υποπρογράμματα Εξαήμερων Διακοπών (5 διανυκτερεύσεις) με διάρκεια από τον Αύγουστο 2012 ως τις 31 Μαΐου 2013 και Τρίτης Ηλικίας με διάρκεια από την 1 Οκτωβρίου 2012 ως τις 31 Μαΐου Στο Πρόγραμμα Εξαήμερων Διακοπών μπορούν να συμμετέχουν με εισοδηματικά κριτήρια υπάλληλοι και συνταξιούχοι με τα προστατευόμενα μέλη τους που δεν ήταν δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας. Επίσης άτομα με αναπηρία 67% και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος, πολύτεκνοι κ.α. Το όριο του εισοδήματος για μεμονωμένους δικαιούχους είναι ατομικό εισόδημα ευρώ, για δικαιούχους με οικογενειακό εισόδημα ευρώ και για τρίτεκνους με οικογενειακό εισόδημα ευρώ. Για κάθε προστατευόμενο τέκνο το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 1500 ευρώ. Ο EOT έχει απευθύνει ήδη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους επιχειρηματίες ξενοδόχους για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοίνωση για τους δικαιούχους του προγράμματος και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Όλες οι πληροφορίες του Προγράμματος, τα συμμετέχοντα καταλύματα, οι τιμές των καταλυμάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα διατίθενται από τα ΚΕΠ, τα Γραφεία του EOT και από το site του EOT gov.gr ή Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος εκτιμάται σε «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 αυτό βήμα: την απομάκρυνση των κατασκευών, την αναμόρφωση και ανάπλαση του χώρου σε χώρο πρασίνου. Και άμεσα να ακολουθήσουν τα επόμενα: κινητοποίηση όλων και πίεση για την απόδοση των χώρων των δυο γηπέδων στους δημότες του Περιστερίου. Πρόκειται, για δύο χώρους που, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι ιδιοκτησία της ΕΘΕΛ με ιδιώτες, είναι χαρακτηρισμένοι ως χώροι πρασίνου, άρα δεν υπάρχει καμία προοπτική οικοπεδοποίησης ή άλλης εκμετάλλευσης. Και, βέβαια, η μεταστέγαση του Γκαράζ του Δήμου, που επίσης λειτουργεί χωρίς τις απαραίτητες απ τις αρμόδιες υπηρεσίες άδειες. Ας ληφθεί υπ όψιν όλων αυτή η αναγκαιότητα, που όσο περνούν τα χρόνια η έλλειψη πρασίνου την κάνει πιο επιτακτική, και κυρίως από τη διοίκηση του Δήμου που πρέπει να μπει μπροστά για την επίτευξη αυτού του στόχου: να γίνει πράσινη η περιοχή, αλλά μόνο πράσινη, διότι η οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα μας βρει όλους αντίθετους! ποσό μέχρι 5,5 εκατ. ευρώ, το οποίο και θα καλυφθεί από τους τακτικούς Προϋπολογισμούς του EOT για τα έτη Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση του σχετικού Προγράμματος είναι ο πρώτος από τους άμεσους στόχους του Υπουργείου Τουρισμού για την ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού. Υλοποιείται για την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και εξασφαλίζει διακοπές χαμηλού κόστους σε κοινωνικές ομάδες με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Έτσι, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στην επιβίωση της συνδεδεμένης με το τουρισμό επιχείρησης. Επαναπρόσληψη των ίδιων καθαριστριών στα σχολεία του Περιστερίου Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του την Πέμπτη 5 Ιουλίου την επαναπρόσληψη (συνέχιση της εργασίας τους) των ίδιων καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Περιστερίου για το σχολικό έτος Το θέμα που τέθηκε από τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Περιστερίου Γρηγόρη Τημπλαλέξη, συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης με τη σύμφωνη γνώμη όλων των δημοτικών συμβούλων. Οι τοποθετήσεις των επικεφαλής, των αρμοδίων δημοτικών συμβούλων, αντιδημάρχων καθώς και των εκπροσώπων των καθαριστριών και του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Περιστερίου θα παρουσιαστούν αναλυτικά, στο επόμενο φύλλο μας. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που τέθηκαν προς συζήτηση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 5 Ιουλίου και οι αποφάσεις, θα παρουσιαστούν, λόγω πληθώρας ύλης, στο επόμενο φύλλο μας. Έλληνες λογοτέχνες στο πλευρό των αγωνιζόμενων χαλυβουργών Στο τριμηνιαίο περιοδικό της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών (ΕΕΛ), τεύχος 11 ο, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2012 (σελ. 4) δημοσιεύεται το παρακάτω κείμενο συμπαράσταση των Ελλήνων Λογοτεχνών στον αγώνα των Χαλυβουργών: «Στο πλαίσιο εφαρμογής του ψηφίσματος αλληλεγγύης, επίσκεψης και έμπρακτης συμπαράστασης προς τους απεργούντες από επταμήνου χαλυβουργούς της «Ελληνικής Χαλυβουργίας» της Ελευσίνας, που ενέκριναν τα μέλη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΛ, υλοποιήθηκε απολύτως: Εκδόθηκε το σχετικό ψήφισμα (Βλέπε, «Ενημερωτικό Δελτίο», τεύχος 10 ο, Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2012, σελ. 3-4), το οποίο απεστάλη σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, μεταδόθηκε από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και δημοσιεύθηκε σε μερίδα του Τύπου. Επί πλέον βρίσκεται από την πρώτη ημέρα και στην Ιστοσελίδα της ΕΕΛ στο διαδίκτυο (Internet: org.gr). Ορίστηκε και πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η επίσκεψη της οκταμελούς αντιπροσωπείας της ΕΕΛ στις 12 το μεσημέρι, στις 10 Μαΐου 2012, στο εργοστάσιο της «Ελληνικής Χαλυβουργίας», όπου έγινε η συντάντηση με τους απεργούς χαλυβουργούς σε κλίμα συναδελφικότητας και συγκκίνησης. Από την ΕΕΛ ήταν: Παύλος Ναθαναήλ, Πρόεδρος του Δ.Σ., Βασίλης Δημουλάς, Αντιπρόεδρος, Δημήτρης Χαλιβελάκης, Γενικός Γραμματέας, Κώστας Καρούσος, Γενικός Έφορος, Γιάννης Παπαοικονόμου και Τίτος Κοκκινέας, μέλη του Δ.Σ., Βαγγέλης Σακκάτος, πρώην μέλος του Δ.Σ. και Νίκος Ρίγγας, μέλος της Εταιρίας μας. Διαβάστηκε όλο το κείμενο του ψηφίσματος της ΕΕΛ από μικροφώνου για να το ακούσουν όλοι οι απεργοί που περιφρουρούσαν την απεργία τους από τον Πρόεδρό τους Γιώργο Σιφωνιό. Στη συνέχεια ο Παύλος Ναθαναήλ απηύθυνε προς τους απεργούς χαλυβουργούς σύντομο εγκάρδιο και συναδελφικό χαιρετισμό, που καταχειροκροτήθηκε. Απάντησε με συγκίνηση και με πολλές ευχαριστίες προς τα μέλη της αντιπροσωπείας της ΕΕΛ, ο Πρόεδρος των χαλυβουργών Γιώργος Σιθωνιός. Το λόγο κατόπιν πήρε και ο Βαγγέλης Σακκάτος, οποίος επαίνεσε τον αταλάντευτο και παλικαρίσιο αγώνα των χαλυβουργών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους στην εργασία, στην ασφάλιση και στην αμοιβή με αξιοπρέπεια και ήθος. Τόνισε ότι γι αυτό, άλλωστε, «ο αγώνας σας γίνεται παράδειγμα για όλους τους εργάτες της Γης για να διεκδικούν κι εκείνοι τα δικαιώματά τους με ανυποχώρητους αγώνες και όχι να προσκυνούν τους κεφαλαιοκράτες». Προσφέρθηκαν από την οκταμελή αντιπροσωπεία της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών διάφορα τρόφιμα και πολλά βιβλία: Πολλά αντίτυπα της «Λογοτεχνικής Πρωτοχρονιάς 2012» και πολλά βιβλία-δώρα συναδέλφων της Εταιρίας μας. Ο Πρόεδρος του σωματείου των απεργών χαλυβουργών Γιώργος Σιθωνιός ευχαρίστησε θερμά τα μέλη της ΕΕΛ «για την υποστήριξή μας υπέρ του απεργιακού τους αγώνα μας», όπως είπε και υπογράμμισε: «Η συμπαράστασή σας, φίλοι λογοτέχνες, μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας και να συμπαρασταθούμε με όλη μας την ψυχή στους συναδέλφους μας που απολύει ο εργοδότης μας. Το ξαναδηλώνουμε: Θα επιστρέψουμε αμέσως στις εργασίες μας, γιατί αγαπάμε τη δουλειά μας, αλλά μόνον όταν ανακληθούν οι δεκάδες απολύσεις των συναδέλφων μας, που εργάζονται πολλά χρόνια».

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 12 IoÜÒ ÖÜ 2012 ÓÌ ÖØ ÒÒ ÔÌÜ ÖØàÔ ØÑÌÛÌ Ú ÝÖØÌ ÚÌ ÞÌ ÛÖÔ ÙÛÌ Ô Ñ Ö Û Û ÛàÔ ÖØ àô ÙÛ Ú ÙÞÌ ÙÌ Ú ÛàÔ ÓÌÒàÔ Û Ú Ö ÑÖ Ì - ÔÌ Ú. ÙÝ ÒÌ ÖÜ Ó ÖÜØ- Ì ÙÛ Ü ØÕ ÛÖÜÚ Ñ Û Ø Ù ÛÖÜÚ Ö Ö ÒÖÜÚ Ö Ì ÙÛ Ô ÖÛØÖ ÖÒÒàÔ ØÖÉÒ - Ó ÛàÔ. ÌÔ ØÌ Ì Ö ÓàÚ Ô Ó ÌØ ÌÜ- ÌÛ Ì ÔÔÖ ÛàÔ ÖØ àô ÓÌ ÜÛ ÛàÔ Ö ØàÔ. Ù Ñ ØÖÜ Ö ˇÌÙ ÙÛ ˇÌØ ÙÞÌ Ù ÖÔÌ àô - ÖÜ Ñ ÛÌ ØàÚ ÔÌ ÖÜ, ÖÛÌ- ÒÌ ÔÌÜ Ö ØàÔ. àø Ú ÜÛÖ ÛÖ ˇÌÓÌ Ò Ö Ì Ô ÜÔ ÛÖÔ Ô ÛÖÔ Ñ Û Ò ÉÖÜÔ Ø Ó Û Ñ Ô Ó ˇÖÜÔ àú Ô ÛÖÔ Ñ ˇÖ- ÙÖÜÔ Ô ÔÛ ÓÌÛà ÙÖÜÔ Û ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ ÛÖÜ. ß ÖÜ- ÒÌ ý ÛÖÜÚ ÔÌÛ ÝÖØÛ Ö ÖÜ ÝÌ ØÔÌ ÙÜ ÞÜÙ Ñ Ö Ö ÛÌÜ- Ù (R. Campbell). ÌÑ ÔàÔÛ Ú Û ÙÞÌ Ù ÓÌ ÛÖ ÓÌ Û Ô ÔÌÜ Ö ØàÔ, Ó ÖØÖÜÓÌ ÙÛ ÙÜÔÌ ÞÌ Ô Ö ÑÖ- ÖÓ ÙÖÜÓÌ Û ÔàÙ Ñ Û Ô ÌÓ Ì Ø Ó Ú, àùûì Ô ÛÖ Ñ ˇÖ- ÖÜÓÌ, ÓÌ Ø ÓÌ Û ÓÌ Ø, ÙÛ Ô ÌÑ Ò ØàÙ ÛàÔ Ô ÑàÔ ÛÖÜ. ÔÌÜ Ö ØàÔ Ù Ó ÔÌ Ô ÓÌ ÛÖ ÔÌ Ö ÙÞÌÛ Ö Û Ô ÌÓÝ Ô Ù ÛÖÜ, Û Þ Ø ÙÓ Û Û ÌÒ ÛÛàÓ Û Ñ Û ØÖÉÒ - Ó Û ÛÖÜ, ÙÞÌÛ Ö ÛÖ àú ÙÜÓ ÌØ ÝÌ ØÌÛ. Ô ÝÜÙ ÑÖ Ô Ó Ô Ó Ú ØÌ ÙÌ ÔÛ ÙÜÓ Ì- Ø ÝÖØ ÛÖÜ, Ö ÓàÚ ÛÖÔ ÓÌ Ñ ÛÖÜ ÛÖ Ì ÞÔÖÜÓÌ, ÑÖ Ó Ñ Ô Û Ô ÌÞˇ ÔÖ Ó ÙÛÌ. ÔÌÜ Ö ØàÔ ÖÛÌÒÌ Ì Ô Ìà- ÌÚ, Ì Ô ÙÛÖ ÞÖ, ÖÜ ØÖÙ ˇÖÜÓÌ Ö ÖÔÌ Ú Ô ÌÛÜÞ ÔÖÜÓÌ Ñ ˇ - ÓÌØ Ô. ÌÔ Ì Ô, ÙàÚ, ÜÔ ÛÖ Ô Ô ÓÌ ÛÖ ÔÌ Ö Ó Ú Ö Ö ÖÔ- ÖÛÌ ÒÒÖ ÌÑ ÛÖ ÛÖ Ú ÌÑ ÛÖ ØÑàÚ, ÒÒ Ö ÙÖ Ö ÑÖÔÛ Ò Ù ÖÜÓÌ ÙÛÖ ÙÛÖ ÞÖ, ÛÖ ÙÖ Ö ÌÜÞ Ø ÙÛ ÓÌ ÔÖ Ùˇ ÔÖ Ó ÙÛÌ Ñ ÌÓÌ Ú Ñ Ö ÒÒÖ. ÖÒÜ ÉÖ ˇ Û ÑÌ Ú ÙÌ ÜÛ Û Ô ØÖÙ ˇÌ, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖÔ Ñ ˇ Û Campbell, Ö ÌÕ Ú ÙÑÌ ßÌ Ú: - ¾ ÔÌ Ö Ì Ô Ñ ÛÌ ÔÖÜÔ Ô ÙÜÓ ÌØ ÝÌ ØÖÔÛ àú ÛÌ ÛÖ - Ô ÓÌ ÒÖ ÓÌ ØÖÚ Û Ú ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ Ú ÛÖÜÚ Ì Ô ÜÙ - ØÌÙÛ - Ô ÌÓÌ Ú, àú ÖÔÌ Ú, ÙÜ- Ó ÌØ ÝÌØÖ Ó ÙÛÌ ÙàÙÛ Ñ ÛÖÜÚ ÓÌ, ÙÞÌÛ Ö Û ÜÙ - ØÌÙÛ ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ ÛÖÜÚ, ˇ Ì ÞÖÜÔ Û ÜÔ ÛÖ Û Û Ô àø Ó - ÙÖÜÔ Ñ Ô Ì Ñ Û ÒÌ ßÖÜÔ ÛÖÜÚ ÔàØ ÓÖÜÚ ÛØÖ ÖÜÚ ÛÖÜÚ - Ô ÛÖÜÚ ÓÌ ÓÖ ÔÖ Ö Û Ô Ó Ú ÌÜÞ Ø ÙÛÖÜÔ Ñ ÛÖÜÚ Ì ÞÔÖÜÓÌ ÛÖ ÛÌ Û Ô Ó Ú, ÌÔ Ùˇ ÔÖÔÛ Ö Û ÛÖÜÚ - ÓÌ Ø Ó Û Ñ, ÓÌ ÙÜÔÌ Ì Ô Ô àˇöüô Ô ÙÝ ÒÌ Ú, ÓÌ ØÔ Û - Ñ ÜÛÖÌ ÑÖ Ô, Ñ Ô Ó Ô àø - Ó ÙÌ ÌØ ÙÙÖ ÛÌØÖ ÙÜÓ ÌØ ÝÖ- Ø ÛÖÜÚ. ÌܡÜÔ ÜÛ ÓÖ Ø - ÌÛ ÌÕ ÙÖÜ ÙÛÖÜÚ ÔÌ ÖÜÚ Ñ ÌÓ Ú ÛÖÜÚ ÖÔÌ Ú. - Ô ÛÖÜÚ ÓÌ ÞàØ Ú Ö ØÖÜÚ, ˇ Ì ÞÖÜÔ ˇÌÛ Ñ ÙÜÔ - Ùˇ Ó Û ÛÖÔ Ì ÜÛÖ ÛÖÜÚ, Û ÜÔ ÛÖ Û Û Ô ÌÒÌ ÞÖÜÔ ÌØ Ù- ÙÖ ÛÌØÖ Û Ô ÉÌÉ Ö Û Û ÛÖÜÚ Ñ ÙÜÔÌ àú Û ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ ÛÖÜÚ, Ñ Ô Ô ÛÜÞˇÖÜÔ ÙÛ Ô àø - ÓÖ Û Û - Ô ÛÖÜÚ ÓÌ ÓÖ ÔÖ Ö Û Ô ÔÛ ÖÑØ ÔÖÔÛ ÙÛ Ú Û ÙÌ Ú Û Ú ØÖÙ ÖÑ ÌÚ Ó Ú, ˇ Ùˇ - ÔÖÔÛ Ô Ñ ÔÖ, ÌÔà ˇ - ÙÛÌÜÖÜÔ àú Ì Ô Ó Û Ö Ô ØÖÙ ˇ ÙÖÜÔ ÛÖ Ñ ÒÜÛÌØÖ ÖÜ Ó ÖØÖÜÔ, ÝÖÜ ÖÛÌ ÌÔ Ì Ô ØÑÌÛÖ. Ô ÙÝ ÒÌ, - ÞÖÚ Ñ Þ Ó Ò ÜÛÖÌÑÛ Ó Ù ˇ ÛÖÜÚ É Ù Ô ÖÜÔ ÙÜÔÌÞàÚ, ÌÔà ÌÓ Ö ˇ ÌÓÝ Ô ÖÔÛ ÙÛ Ô Ô ÛÜÕ ˇÌÛ ÑàÔ ÙÜÔ Ùˇ Ó - ÛàÔ Ñ ÙÜÓ ÌØ ÝÖØàÔ. ß Ö ÙÖ Û Ñ ÓÖÜ àýì - ÒÌ, àú ÖÔÌ ÖÜ àô ÌÛ, Ö ÙÖ Ñ Û Ô àýì ÒÌ ÛàÔ àô ÓÖÜ, ÌÜÞÖÓ ÔÌÜ Ö ØàÔ ÓÖÜ Ô Ì Ô Ö ÙÖ ÛÖ ÜÔ ÛÖ Ô Ö ÓÌ Ò. Ö ÓÌ ÒÒÖÔ ÛàÔ ÔÌ àô ÓÖÜ ÌÕ ØÛ Û Ö ÜÛ Û ˇÌÓÌÒ àù ý (R. Campbell). ( Ø Ô Û, ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à ) ¾ÝÌ ÒÖÜÓÌ Ô Ì Ó ÙÛÌ ØÖÔÛÌÚ ÔÖ àù Û Ô Ô Ñ Ô à ÜÖ ÒÖ ÛÖÜÛ Û Ô àø, ÖÜ ÛØ Ó Ú É àôì Ó ÓÌ Ò ÑØ Ù Ñ ÒÒ ÉØ ÙÑÌÛ ÙÛÖ Ì ÑÌÔÛØÖ ÛàÔ ÌÕÌÒ ÕÌàÔ,ÙÛ Ô ÌÓ ØÖÙˇÖÝÜÒ Ñ ÖÙàÔ àô ÖÜÔ Ñ ÖÒÌÓÖÜÔ ÛÖ ÓÌ ÒÒÖÔ Û Ú ÜØà Ú. Û Ñ ÔÖÜØ Ö,ÌÒ ÖÝÖØÖ ÌÔÔ Ì Û ÛÖÜÛ Û Ô àø ÙÛ Ô ÒÒ Ñ Ø ÙÛÌØ ÖÝÌ ÒÌ Ô Ì Ô ØÖÜÙ. Ö ÖÛ Ö `ˆÀ µ Ì Ô ØàÔ Ñ ÉØ ÙÑÌÛ ÙÛÖ ÙàÙÛÖ ØÖÓÖ, ÛÖ Ì ÞÔÖÜÔ Û ÖÛÌÒÌ ÙÓ Û ÛàÔ ØÖÙÝ ÛàÔ ÌÑÒÖ àô ÌÑÒÖ Ñ ÛÖÜ ÌÑÛ Ô Õ Ñ Ö ÖÞ Û Ú ÖÒ Û Ñ Ú ÛÖÜ Ö ÌÜØÜÛÌØÌÚ ÑÖ ÔàÔ ÑÌ Ú ÖÓ ÌÚ, Ì ÞÔÖÜÔ ÖÛ Ö ÌÙ ÌÚ ÛÖÜ ÙÞ Ó ÛÖÚ Û ÛÌÒÌÜÛ ÞØÖÔ Ö ÛÖÔ Ò É ÔÖ Ñ ÓÌÛ, ÛÌØ Ì ÓÌ ÛÖÔ ÒÌ Õ Ù Ø, Ì Ù Ô ÛÖÔ ÒÓÖ Û Ú ÑÖ ÔàÔ Ú Ñ Ì ˇÌÙ Ô Ì ÛÌ ÒÖÜÚ ÛÖ Û Ó ÌÕÖÜÙ Ú Û Ú Ø ÙÛÌØ Ú.» Ú Ø ÙÛÌØ Ú ÖÓàÚ, ÖÜ ÌÔ ˇ ÞÌ Ø ÙÛÌ ÒàÚ Û Ô ÌÕÖÜÙ, ÒÒ ˇ ÑÖÓ ÙÌ Ñ ÔÖÜØ ˇ Ñ Õ ÌÚ, ÖÒ Û ÙÓÖ, Õ Ö ØÌ Ì, Ñ ÖÙÜÔ, ÒÒ ÒÌ Ü ÜÛÖ ÖÓàÚ ÖÜ ˇÌàØà ØÖÙà Ñ ÛÌØ ÙÜ Ñ Ô Û ÑÖ Ñ Ì Ó ÛàÔ ÒÒ àô ÖÜ ÙÜÔÛÌÒÖÜÔÛ, Ì Ô ÖÛ Ö Ù ÓÌØ ÔÖÚ `ˆÀ µ Ñ ÛÖØˇàÙÌ Ô ÝÜ Ô ÙÌ Ò Ì Ú ÓÌÓÖÔàÓÌ ÔÌÚ ÜÔ ÓÌ Ú Û Ú Ø ÙÛÌØ Ú, ÖØ ÔàÓÌ ÔÌÚ ÙÌ ÝÖØÌÚ Ý ÙÌ Ú ÛÖÜ Ñ Ô Ó ÛÖÚ ÓÌÛ Û ÞÖÜÔÛ Ñ ÖÙÛ Ù Ö Ö ÓÌ ÔÌÚ Ñ ØÖ Ö Û ÑÌÔÛØ Ñ ÖÒ Û Ñ Ø Ó Û, Ñ Ô Û Ú ÌÔàÙÌ ÙÌ Ì Ô ÑÖ ÔÖ ÖØ Ó `Ì Ì Ô ÑÖ ÔÖ ÖØ Ó Ô ÒÒ ÕÖÜÔ Û Ø Ó Û ÙÛ Ô ÛØ Ó Ú, ØÖÚ ÖÝÌÒÖÚ Û Ú ÑÖ ÔàÔ Ú.. ÛÖ ÙÛÖ Þ Ó ˇ ÑÌØ ˇÌ ÓÌ Ù ÙÛ Ô ÑÖ ÔàÔ, ÓÌ Û Ô ÑÖ ÔàÔ ÙÜÓÓÌ ÛÖÞ Ñ Û ÔÌÖÒ Ó ØÖÙÛ. ¾ àô Ú ˇ Ì Ô ÙÑÒ ØÖÚ, Ö Ó ÞÌÚ ÜÙÑÖÒÌÚ Ñ Ö ÔÛ ÒÖ ÖÒÒÖ Ñ Ì Ó Ì ØÖ.. ÜÛÖ ÖÒÖ Ö ÌÜ Ùˇ ÛÖ ÔˇØà Ö ÖÜ ØÖÙ ÖÑÖÜÔ Û Ô - Ô ÙÛ Ù, Ù ÜÛÖ ÛÖ Ñ ÒÌÙÓ ÛÖÜÛ Û Ô àø, ÌÔ ØÌ Ì Ô ÒÌ ßÖÜÔ. ¾ Ñ ˇÌ Ô Ú Ö ÛÖ ÓÌÛÌØ ÛÖÜ ØÌ Ì Ô ÉÖ ˇ ÙÌ, Ô É ÒÌ ÛÖ Ò ˇ Ø Ñ ÛÖÜ Û Ô ÛØ ÖÜ ÖÔÌ ØÌÜÖÓ ÙÛÌ! Ö ÖÝÌ ÒÖÜÓÌ ÙÛ Ô ÙÛÖØ Ó Ú, ÙÛ Þ ÓÌ Ô ÖÔÌ Ø, ÙÛ Ú ÌÔ Ì Ú ÖÜ Ì ØÞÖÔÛ. Ò Ò Ú Ô ØÌ Ú À ` ˆ` À æþ ØÌ Æ. íòìöú. Ø ÛªÙÛÌ Ñ ÑÆÛ Û çùûìø. Ø ÛªÙÛÌ Ñ ÑÆÛ Û ÌØÆÓ Û, Ô Û âþìûì ÖÑÖçÓ, Ó Ô Û ÕÌ ÖÜÒÆÛÌ æò. å ÖÛ ÜÛÖå. ÌÔ ÑÖçÔÌ Û Ô ÝàÔª Û Ú ÑÖ ÔàÔå Ú, ÛÖÜÚ ÑÖçÝ Ô Ô Ö ÙÌ ØªÔÌÚ ÛàÔ ÛØÖäÑÆÔàÔ. Û ÕÌ ÖÜÒªÙÖÜÓÌ æò Ñ Ô ÙÑÆÙÌÛÌ ÔÛÆÔÌ.»ÌÛÆ Ó ÖØÌå Ô ÕÌÑÖÜ- Ó ÙÛÖçÔ Ñ Ô ÆÔÌ ÙÛ Ú ÌçÛÌØÌÚ ÛØå ÌÚ ÛÖÜÚ. ÖÒÖÑÒ ØØÙÖÜÔ ØØÛ. ØÖÙâÕÛÌ ØÌ Æ, ÓæÔÖ, ÔÛå Ô ÆØÌÛÌ ÛÖÔ ØæÓÖ ØÖÚ Û Ú ÜØØ Ú, Óª àú ÑÆÔÌÛÌ ÒÆˇÖÚ Ñ ÆÛÌ ØÖÚ Û Ô ÙÜÔÖ Ñå Û Ú Ì Ø Æ. íþì Ñ ÛÖ æôöó ÖÜÒ Öç. À¾ À ¾ ` ¾ˆ ˆ ¾ˆÀ ¾ˆ ¾ˆ» ¾` åô ØÖÛÌØ æû Û ÛÖÜ Ü ÖÜØ Öç ÕÌ ÖÜ- ÒªÓ ÛÖÚ, ÛÖÜ ÑÜØåÖÜ Û ÆÑ Ñ ÛÖÜ ØàˇÜ ÖÜØ Öç ÛÖÜ Ô Ó Ô ÝªÙÖÜÔ Ûå ÖÛ ÙÛ Ô ÖÑÛ Ùå ÛÖÜ ÓÖÙåÖÜ. Ò ª æò ÜÛÆ ÖÜ ÓÌ Û ÑÆ Ó Ú Û ÒÌÝÛÆ âýû Õ Ô, Û åôöüô ÛÙÆÓ. ÌÑ ÔÆÔÌ ÓÌ Û Ô ˆ, ÛÖ ÔÌØÆÑ Û Ú ØàÛÌçÖÜÙ Ú Ñ ÙÜÔÌÞå ÖÜÔ ÓÌ Û Ô ˆ, ÛÖ ÔÌØÆÑ Û Ú ÙÜÓ ØàÛÌçÖÜÙ Ú. ÌÔ ÔàØå ÖÜÔ, ÌÔ âþöüô ÉÆÙÌ æû Ö Ì æóìôöú æòìóöú ˇ ÌåÔ ÛÖ ÔÌØÆÑ, ÖÜ ˇ ÌåÔ ÙÌ âòòì ß ; Ö âòì ÞÖÚ æ ØÛÌÚ ˇ Ó ÖÜØ ªÙÌ ÌÑØ ÑÛ ÑâÚ Ñ Û ÙÛÆ- ÙÌ Ú. Ú Ó Ú ÔÛªÙÌ Ö ÑçØ ÖÚ ÖÜÉâÒ Ú, Ô Ó ØàÛÆÓÌ ÛÖÔ Ñ ÑæÓÖ ØÖ ÛÖÔ» Ø ØåÛ Ñ ÛÖÜ Ó ÖÜØ ÖçÙÌ ÌÖÒÖ Ñæ ØæÉÒ Ó ÌÔ ÑØ Ôåà. Ö ÔØÚ ÛÖÜ ˇå ÖÜÓÌ ÛÖ ÙÖÙ Ò ÙÛ - Ñæ ÛÖÜ ØÖÝåÒ. ÒÆ ØÌ ÝåÒÌ ÌÔ ÛÖ Õ Ô ØÆÝà ßÛÖ ÙÖÙ Ò ÙÛ æýìæô ˇÌàØÌåÚ æû ÙÌ ÉØå à. ÌÔÛÆÕÌ ÝåÒÌ» Ø ØåÛ, Ö ¾ ÌÔ ÌåÔ Ì ÞÌåØ Ù ÙÛØ Û ÑÖç Þ Ø ÑÛªØ. Ô Ñ Ö ¾ âþì ÑâØ Ñ ÌÔ ÉÒâ à ÛÖ Òæ Ö Ó ÛæÙÖ ÑÌØ ÖÝæØ Ì ÞÌåØ Ù Ô ÖÜÒ âû ÌÑÛæÚ ÛÖÜ æû ÌÕÜ ØÌÛÌå Û Ú Ì- ÖÒ ßåÌÚ Û Ú.. Ñ Û Ú Ò ÓÖ âú ÛàÔ ÜØà åàô Ø ÑÛ ÑØÔ. Ú ÌÞÛÖçÓÌ æû ÌÔ ÌåÔ ÙÛØ Û ÑÖç Þ Ø ÑÛªØ. ¾ ¾` Û ÌåÔ ; ¾ Ù Øæ ØÖÓÖÚ ØÌ Æ, ÛÖ Ö ÝÛ Ôæ ÓÌÛ ÝÖØ Ñæ ÓâÙÖ. ÖÌåÛ ÙªÓÌØ, ÛÖÔ 21Ö ØÔ, ÞØØ ÖÜ ÙâÉÌÛ ÛÖÔ Ì ÜÛæ Û Ú Ñ Ì ØÑÌ Û Ô ÔÆ ÛÜÕ Ô Ó Ô ÌÒâ ÞÌ ÛÖ ÑØÆÛÖÚ ÛÖÔ Ù Øæ ØÖÓÖ; `Ì Òå Ö ÖÒÖÑÒ ØØÔÖÔÛ Ö Ì ÌÔ çùì Ú ÛÖÜ ¾` ÓÌ Û Ú ÒÌÑÛØÖÑåÔ ÛÌÚ Ó ÕÖÙÛÖ ÞåÌÚ, ÌÑÙÜ ÞØÖÔå ÌÛ ÛÖ åñûüö, ÓÌ ÒÌÝÛÆ ÑÆ Ó Ú, Ñ ÓÌÛÆ ˇ Û Ô ÕÌ ÖÜÒªÙÖÜÔ ÛÙÆÓ. Ѫ ØØ æ àú ÙÛÖÔ ¾. À ˆ»» À Ø ÑÜÓå ÌÔ Ó Øåà âþì ØÖÑçßÌ ÙÛÖ ÙÜÓ ˇâÚ ÙÛ Ô Øæ Ñ ÑæÓÓ Û Ú Ø ÙÛÌØÆÚ. ÌÔ ÕâØà ØÌ Æ ÌÆÔ ÙÜÔÌÞå à Ô Ù Ú ÉØå à ÓÌ ÛÖ É Øç ÖÜ Ö ßÛ Ú Ø ÙÛÌØÆÚý, Ì Ò ÑØ ÔÆ æóàú ÌÔ âþà Ñ Ó Æ ÛâÛÖ ØæˇÌ- Ù. ÛØ ÑÜÓå Ñ ˇÖÒÖçØ ÜÛÖç ÛÖÜ ÑæÓÓ ÛÖÚ, ÓÌ ÛÖÔ ÙÜÓ ˇâÙÛ ÛÖ âû Û Ú, ÖÜ ÑÜÑÒØÔÌ ÛÖ ÛÌÛØÆ àôö, ÙÌ ÞØæÔÖ d.t., ÌåÔ æû ÓÌ ÛÖÜÚ ÉÖÜÒÌÜÛâÚ ÖÜ âþì, âýû ÕÌ ÙÑ Ø Ñ ÉâØÔ Ù.» ÌØ ÌÜÛªÑ ÓÌ ØÌ Æ, Û Û Ô ˇâÒÌÛÌ Û Ô ÙÑ Ø ; ÝÖç ÌÙÌåÚ ÙÜÓÓÌÛâÞÌÛÌ ÙÛ Ô ÝàÛÌ Ôª ÑÜÉâØÔ Ù ÜÛÖç ÛÖÜ Ó çøöü ÓÌÛØ- ÖÜ ÛàÔ ÛØ ØÔ ÑÖÓÓÆÛàÔ ÛÖÜ»arketing. Ö ÔØÚ Û ÖÜÒÆà ÝÛ ÔÆ. æò ÛÙÆÓ, ÑæÓ Ñ ÕåÌÚ Ñ ØÞâÚ Ñ ÌÖÒÖ åìú. æùö Ñ ÌÆÔ ØÖÙ ˇÌåÛÌ Ô Ó ÌåÛÌ ÙÛ ÙÑ Æ, Ö Ò æú ˇ Ù Ú ÑØåÔÌ àú ÑÜÉÌØÔ Û ÑÖçÚ ÌÛ åøöüú. ¾ À ¾ À Ö Ñ ÙÛªØ Ö ÖÜ ˇÌàØÌåÛ Ó ÑØæ, ÛÖ Ø ÔÖ ÑÌåÖ Û Ú ˇªÔ Ú ªØÌ Ó ÓÌ ÆÒ æý Ù. æý Ù ÖÜ Ô Ì ÑÔçÌ Û ÜÔ ÛæÛ Û Û Ú âó Ú Ô åøôì ÙÛÖØ ÑâÚ ÖÝÆÙÌ Ú, æû Ô ÛÖ ÑØÆÛÖÚ ÌÔ Û Ô Ôå Ì. Ö Ø ÔÖ ÑÌåÖ Û Ú ˇªÔ Ú ÓÌ ØæÙÝ Û æý Ù âé ÒÌ ÛÖÜÚ ÔæÓÖÜÚ 3833/10 Ñ 3845/10, Ò ª ÛÖÜÚ çö ÔæÓÖÜÚ ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ ÔÛ ÙÜÔÛ Ó Û ÑÖçÚ.»Ì ÛÖÜÚ ÔæÓÖÜÚ ÜÛÖçÚ ÓÌ Øˇ Ñ Ô Ö Ó ÙˇÖå ÛàÔ ÌØ ÖÓâÔàÔ Ñ ÓÌåàÙ ÑØåˇ - ÑÌ æ ÛÖ Ñ ÙÛªØ Ö ØÆÔÖÓ, ÆØ ÌØ Ö ÖÙå Øâ Ì Ô Ì ÙÛØâßÌ Û ÞØªÓ Û, ÖÜ ØÆÔÖÓ ÑØÆÛ ÙÌ æ ÛÖÜÚ ÌØ æóì- ÔÖÜÚ. ÛØ ÑÖÓÓ Û Ñª ÑÜÉâØÔ Ù ÛÖ ÙÑâÝÛÌ- Û ÙÖÉ ØÆ, Ô Ñ Û Ø ªÙÌ ÛÖ Ø ÔÖ ÑÌåÖ, Ûå ÖÔÆÌ ÞâØ ÑæÉÌ ÞâØ. ` ˆ À ` ` ØåÌßÌ ÑÜÉâØÔ Ù ` ÓØÆ ÓÌ ÛÖÜÚ ÜØà åöüú. ÜÛæ Ö ØàˇÜ ÖÜØ æú Ó Ú ÜÛÆ ÖÜ âòì Ì ØÖÌÑÒÖ ÑÆ ÌÔ Û ÕÌÞÔÆÌ ÓÌÛÌÑÒÖ ÑÆ. ÒÆ ÓÌÛ ˇâÛÌ Ø æûìø ÜÛÆ ÖÜ Ü æùþöôû Ô ÙªÓÌØ. ØåÌßÌ ÑÜÉâØÔ Ù Ñ âô Ô Ì Øæ- ÙˇÌÛÖ Òæ Ö. æû ÙÛ Ô ÑÜÉâØÔ Ù ÙÜÔÌØ Æ- ÌÛ ÓÌ çö Æ Ø ÆÛ, ÛÖ ÌÒÆØ ÖÜ ÌÔ Ù ÑØÔÌ Óç ÙÛÖ Ù ˇå ÛÖÜ. ØÚ æóàú ÛÖ Ù ˇå ÛÖÜ æó ÙÌ ÓÜ ÖÞâÙÓ Û ÜÛæ ÌåÔ ÔÌÕª ÛÖ. ÛÖ âûìøö ÆÛ Ö ØÛ Ú ÌåÔ ÙÜ ÑØÆÛ ÛÖ. Òâ Ì ØÖäÑ Ôæ Ñ ÌåÔ âûö - ÓÖÚ Ô ÛÖÔ ÑØÙÌ. Û Ú ÉØØÓ ÑÌÚ ÖÜÒÌ âú âþì ÛÖÔ Ø Ôæ, ÛÖ ÜˇÌÔÛ Ñæ ØÙÌÔ Ñæ.» À¾` ` ¾ À» ¾ ÜÛÖå Ö ÜØà åö ÌÔ Û Ô ÝªÔÖÜÔ Ñ Òå Ö âø Ô Ô ÔÌçÙÖÜÔ. â Æ ÌåÔ ÙÛ Ô ÑÜÉâØÔ Ù Òå ÙÜÓ ÆˇÌ ÑçØ Ö ØÖäÑÆÔÖ.» Ú ˇçÓ Ù Ô æû ÌÑÑØÌÓÖçÔ Ñ Ôâ ÓâÛØ 11,5 Ù. ÌÜØØ, ÖÜ ÛÖÜÚ Û ÞØàÙÛÆÓÌ Ñ ÜÛÖå ÌÔ ÕÌÞÔÖçÔ. ¾ âûìú Ó Ú Ó ÖØÌå Ô Û ÕâÞ Ù Ô ØÖÌÑÒÖ ÑÆ, âþöüóì æóàú Ü- ÛÖçÚ ÛÖÜÚ ÌÒÌ ÑÛâÚ ÖÜ ÌÔ ÕÌÞÔÆÔ Û Ú Ü ÖÞØÌØÙÌ Ú Ó Ú. âé ÌÆÔ ÛÖÜÚ ÙÛâÒÔ ÓÌ ÙÛÖ ÆÖÒÖ ÛæÛÌ ˇ ÉÒâ ÛÌ Û ÑæÛÌÚ ÌåÔ Ö Ó ÖçÒ ÌÚ. Ûå ÛæÛÌ ˇ ÑÜÉÌçÖÔÛ Ô Û ÒÌÝÛÆ ÛÖÜÚ Ñ Ó ØÖÚ ÙÛÖ ÞØªÓ Û ÌåÔ æõ. ÒÒÆ Ìå ÓÌ Ö Ò æú ÆÒÌÕÌ ÛÖ ÝæÉÖ Ñ ÙÑæÛàÙÌ ÛÖ æôì ØÖ. À ¾ ¾ ¾ ¾ `ˆ À¾ ¾» ªÑÌ ÓÌ ÛÖ ÌÕå ÑÜÉâØÔ Ù ` Ó ØÆ Ñ ÓÌ ÛÖ Ñ Ò ÓâØ ÆØÞ Ù Ô Ö Ø ÛªÙÌ Ú. î Ø Ô ÑæÓ ÆØÌ ßªÝÖ ÌÓ ÙÛÖÙçÔ Ú ÞÆÙ - ÓÌ ÛÖÔ Ø ˇÓæ ÛàÔ Ø Û ˇâÔÛàÔ Ü ÖÜØ ØÔ. ØÖÞˇâÚ ØÖÙÛ⡠ÑÌ Ö Û Ú ÌØ Ùå Ú ÜÝÜ- ÖÜØ æú, Ö ÑçØ ÖÚ ÑÖÒæ ÖÜÒÖÚ, Ö Ö ÖåÖÚ Ø Ûªˇ ÑÌ æû ÌÔ Ó ÖØÖçÙÌ Ô ÔÛâÕÌ Û Ú ØÆÒÖ ÌÚ ÛªÙÌ Ú ÛàÔ ØÖäÑÆÔàÔ. ÜÛÜÞØÚ ÖÜ Ö ` Ó ØÆÚ âþì ÛÖ `¾ Ñ Û» À ÖÜ ÛÖÔ ÙÛ Øå ÖÜÔ. ØÆÞÖ ÑÒæÔ ÛÖ Ö ÙçÔÛØÖÝÖ. ` ˆ À ` Ì Ø ÌåÔ Û ÙÖÉ ØÆ ÖÛÌÒâÙÓ Û ÛàÔ ÓÔ ÓÖÔ ÑØÔ ÖÒ Û ÑØÔ. `çóýàô ÓÌ ÙÛÖ ÞÌå ÛÖÜ ÙàÓ ÛÌåÖÜ ÌØ ÖÓâÔàÔ ÙÛÖ, ÙÛÖ ÌÑ ÔÖ â Ö Û Ú ÛÛ ÑªÚ ÛÖÜÚ ÓªÔÌÚ ÖçÔ Ö Ñ ÖçÒ Ö ÛÖÜ 2012 Û ÙÛÖ ÞÌå Û Ú ÜÛÖÑÛÖÔåÌÚ ÙÜÓ ÖÒ ÛØÔ Ó Ú ÌåÔ ÙÖÑ Ø ÙÛ ÑÆ. ÖÔ ÖçÔ Ö ÙÛÖ ÌÑ ÔÖ â Ö Û Ú ÛÛ ÑªÚ ÜÛÖÑÛæÔ Ù Ô 354 ÙÜÔÆÔˇØà Öå Ó Ú. ØÖÞˇâÚ âô Ú Ñ æøöú, ÛâØ Ú çö Ó ÑØØÔ ØÔ ÔâÉ ÑÌ ÙÛ Ô Û ØÆÛÙ ÌÔæÚ ÛØ ØØÖÝÖÜ ÑÛ ØåÖÜ ÙÛ Ô ÒÆÑ, ÆÝ ÙÌ ÛÖ Ù ÑÆÑ ÛÖÜ Ñ ÛÖÔ Þ ØÛÖÝçÒ Ñ ÓÌ Û Ú ÑÖ Ø ÝåÌÚ Ñ â ÌÙÌ ÙÛÖ ÑÌÔæ. Ñ ÔâÔ Ú æ ÜÛÖçÚ ÛÖÜÚ ÞÖÔÛØæ Ì- ÛÙÖÜÚ ÖÜ Ó Ú ÑÜÉÌØÔÖçÔ ÌÔ ÉØåÙÑÌ çö Òæ ÙÜÓ ÆˇÌ Ú ÛÖÜÚ ÙÜÓ ÖÒåÛÌÚ Ó Ú.

7 Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 Τα ψεύτικα λόγια τα μεγάλα αποκαλύφθηκαν Επιβεβαιωθήκαμε συντομότερα απ ό,τι νομίζαμε είπε ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, από το Περιστέρι Αιχμές κατά της κυβέρνησης, επίθεση στον Α. Σαμαρά με αναφορές στην επιστολή παραίτησης του Ν. Νικολόπουλου που «ξεμπρόστιασε την τριτοκομματική συγκυβέρνηση Σαμαρά και τους άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς κ. Βενιζέλο και κ. Κουβέλη που προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από τον κ. Σαμαρά» καθώς και ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως της κομματικής τους καταγωγής να συμμετέχουν στο μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ, «στην πολιτική δύναμη της μίας και μοναδικής συνιστώσας: του κυρίαρχου λαού», να γίνουν «συμμέτοχοι στην παράταξη που θα πάρει αύριο το μέλλον της χώρας στα χέρια της», απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ και Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, από το Περιστέρι, την Τρίτη 10 Ιουλίου. O Aλέξης Τσίπρας χαιρετά τους παρευρισκόμενους Με την Ανοικτή Συνέλευση της Τρίτης 10 Ιουλίου και την ομιλία του Α. Τσίπρα oλοκληρώθηκε ένας πρώτος κύκλος Συνελεύσεων στις συνοικίες της πόλης που ξεκίνησαν αμέσως μετά την εκλογική αναμέτρηση της 6ης του Μάη. Οι ανοικτές αυτές συνελεύσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Τοπικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Περιστερίου με στόχο την οργανωτική ανασυγκρότηση του σχήματος στον τέταρτο σε πληθυσμό Δήμο της χώρας στον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ με 37,71% κατέγραψε ένα από τα υψηλότερα εκλογικά του ποσοστά σε όλη τη χώρα. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση-κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο Περιστερίου, «ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο πολιτικό σχηματισμό είναι απαίτηση των πολιτών που συμβαδίζει τόσο με το στόχο για τη δημιουργία μιας πλατιάς, λαϊκής, δημοκρατικής Παράταξης της Αριστεράς, όσο και με την ανάγκη για μια υπεύθυνη και μαχητική Αντιπολίτευση, συνδεδεμένη και αλληλοτροφοδοτούμενη από τα κινήματα και τους επερχόμενους κοινωνικούς αγώνες για την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων Μνημονιακών πολιτικών». Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι», δημοτικός σύμβουλος Αλέξης Πουλιάσης πριν ανέβει στο βήμα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ, είπε κατά το χαιρετισμό του: «Ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Περιστερίου και ως δημοτικός σύμβουλος των Ενεργών Πολιτών για την Ανατροπή στο Περιστέρι, της δημοτικής παράταξης που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλωσορίζω τον επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Αλέξη Τσίπρα, στην πόλη μας. Καλωσορίζω και όλες και όλους εσάς που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ και θα ήθελα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Περιστερίου να σας ευχαριστήσω κι από αυτό το βήμα που με την ψήφο τη δική σας αλλά και όλων αυτών που δεν μπόρεσαν σήμερα να είναι μαζί μας ανέδειξαν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ πρώτη δύναμη στον δήμο μας, με ποσοστό 37,71%, στην εκλογική αναμέτρηση της 17 ης Ιουνίου. Το αποτέλεσμα αυτό μας δίνει πολλαπλάσια δύναμη αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε να γίνουν πράξη όσα εξαγγείλαμε προεκλογικά και να μπει οριστικά τέλος στα μνημόνια της λιτότητας και της φτωχοποίησης. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, είναι η ανάδειξη των πραγματικών όψεων της κρίσης: δηλαδή της ανεργίας, της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Τι να προστεθεί όταν καθημερινά η πλήρης απόγνωση που γεννάει το μνημόνιο εξωθεί τους συνανθρώπους μας στην αυτοκτονία; Αυτές τις όψεις αντικρύζουμε καθημερινά στην πόλη μας, όπως και σε όλες τις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας. Πρώτιστο καθήκον του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, όπως τόνισε ήδη από τις πρώτες μέρες μετά την εκλογική αναμέτρηση ο Αλέξης Τσίπρας, είναι η ενίσχυση με κάθε δυνατό τρόπο των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Σκοπός μας είναι η αναχαίτιση των επιπτώσεων της κρίσης και των μνημονίων. Στην προσπάθεια αυτή, καλούμε όλους τους πολίτες του Περιστερίου να συμβάλλουν ώστε να καταφέρουμε να μείνει η κοινωνία μας όρθια. Καλούμε τους πολίτες του Περιστερίου να ενταχθούν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, ώστε να παλέψουμε για την ανατροπή του Μνημονίου και την ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας. Καλούμε τους πολίτες του Περιστερίου να συγκροτήσουμε όλοι και όλες μαζί τον πολιτικό φορέα της σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς. Η εντολή των πολιτών του Περιστερίου αλλά και όλων των εργατικών και λαϊκών συνοικιών της Αθήνας είναι σαφής: συνέχιση των αγώνων μέχρι την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Η ελληνική κοινωνία γύρισε σελίδα!» ΟΜΙΛΙΑ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ Ιδιαίτερο βάρος έδωσε επίσης ο κ. Τσίπρας, κατά την ομιλία του, στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων, λέγοντας ότι έχει προειδοποιήσει την κυβέρνηση να μην οργανώσει πλιάτσικο σε βάρος της δημόσιας περιουσίας της χώρας, καθώς και στα «ψέματα» όπως είπε του κ. Σαμαρά για την επαναδιαπραγμάτευση, την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων, των χαμηλών συντάξεων και του κατώτατου μισθού, την προστασία των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, την αποφυγή μειώσεων στα ειδικά μισθολόγια και - εν γένει - τη διασφάλιση της θέσης της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. «Φίλες και Φίλοι, Συντρόφισσες και Σύντροφοι, Η σημερινή παρουσία σας στέλνει ένα διπλό πολιτικό μήνυμα: σε μας, στον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, μήνυμα συμπόρευσης. Να ανοίξουμε, όλες και όλοι μαζί, το βήμα μας στο αύριο. Πιο δυνατά, πιο ενωτικά, πιο αποφασιστικά. Στο ιστορικό εγχείρημα για το μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ σε ενιαίο, δημοκρατικό και πλουραλιστικό φορέα πολιτικής ενότητας. Στη μεγάλη δημοκρατική παράταξη της αριστεράς. Με αφορμή τη δική σας παρουσία σήμερα, απευθυνόμαστε σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα ξεχωριστά: Δε σας καλούμε να ενταχθείτε στο δικό μας κόμμα. Σας καλούμε να φτιάξετε το δικό σας πολιτικό φορέα. Να πάρετε μέρος στο μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στην πολιτική δύναμη της μίας και μοναδικής συνιστώσας: του κυρίαρχου λαού. Απευθυνόμαστε στις νέες και στους νέους. Στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Στους άνεργους, τους επαγγελματίες, τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες. Απευθυνόμαστε στους αποκλεισμένους του Μνημονίου και τους λέμε: Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ είναι η μόνη ελπίδα. Για τη ζωή μας. Για το αύριο. Στέλνετε, όμως, σήμερα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα αποκαλύφθηκαν. Τα ψέματα τελείωσαν. Αυτήν την φορά σας αντιληφθήκαμε πριν προλάβετε, καλάκαλά, να στρογγυλοκαθίσετε στις καρέκλες της εξουσίας. Δεν σας το λέμε μόνο εμείς, κύριε Σαμαρά, ότι είπατε ψέματα. Σας το γράφει ακόμα και ο μέχρι προχθές δικός σας άνθρωπος. Ο κ. Νικολόπουλος. Που, με την επιστολή του ξεμπρόστιασε την τρικομματική συγκυβέρνηση Σαμαρά. Δεν ξεμπρόστιασε μόνον τον κ. Σαμαρά. Ξεμπρόστιασε και τους άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς, που προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από τον κ. Σαμαρά. Τον κ. Βενιζέλο και τον κ. Κουβέλη. «Σχεδόν με τρόμο», γράφει ο κ. Νικολόπουλος, άκουγε τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας να διαβεβαιώνει την άτεγκτη τρόικα πως για την κυβέρνηση αποτελεί προτεραιότητα η υλοποίηση των μνημονιακών υποσχέσεων. Έτσι διαπραγματεύεται η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ. Έτσι μας απαγκιστρώνει από το Μνημόνιο ο κ. Κουβέλης. Είπε ψέματα ο κ.σαμαράς ότι θα επαναδιαπραγματευτεί το Μνημόνιο. Αντί για επαναδιαπραγμάτευση, μας έφερε την επιτάχυνση. Αντί να διεκδικεί την επαναδιαπραγμάτευσή του, διεκδικεί την «ιδιοκτησία» του και την πιο αξιόπιστη εφαρμογή του. Όποιος τον πίστεψε προεκλογικά, την πάτησε. Είπε ψέματα ο κ. Σαμαράς ότι θα αποκαταστήσει την ισχύ των συλλογικών συμβάσεων και τον κατώτατο μισθό. Σήμερα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κατέθεσε την πρώτη πρόταση νόμου της. Μια πρόταση νόμου που ανταποκρίνεται στις προεκλογικές εξαγγελίες μας. Πρόταση νόμου για την επαναφορά της μετενέργειας, του κατώτατου μισθού και των συλλογικών συμβάσεων στις συνθήκες που ίσχυαν πριν από το δεύτερο Μνημόνιο. Για την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, ανεξαρτήτως ηλικίας, και την επανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και της Εργατικής Εστίας. Είπε ψέματα ο κ. Σαμαράς ότι θα αποκαταστήσει τις πολύ χαμηλές συντάξεις στο επίπεδο του Ήδη, ετοιμάζει νέες περικοπές με τα πρόσθετα, εκτός Μνημονίου, μέτρα λιτότητας που θα πάρει. Γιατί η ύφεση είναι στο 7%, ενώ η τρόικα την είχε υπολογίσει στο 4,7%. Είπε ψέματα ο κ. Σαμαράς ότι θα προστατεύσει τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Ήδη, ετοιμάζεται να τους περικόψει ξανά. Είπε ψέματα ο κ.σαμαράς ότι θα αποφύγει τις μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια που έχει υπογράψει. Δεν μπορεί να αποφύγει τις συνέπειες της υπογραφής του στο Μνημόνιο. Είπε ψέματα ψέματα ο κ. Σαμαράς, ότι, δήθεν σε αντίθεση με εμάς, εκείνος θα διασφάλιζε τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης παρακολούθησε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα Πρόλαβε, μέσα σε λίγες μέρες, να απομονώσει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Να την στείλει στο καναβάτσο της Ευρωζώνης. Αντί να αξιοποιήσει τη νωπή λαϊκή εντολή για αλλαγή του Μνημονίου, την παρέδωσε στην κυρία Μέρκελ. Ομνύει στο Μνημόνιο και στην κυρία Μέκελ. Έχει ήδη επιδεινώσει τη θέση της χώρας. Δύο συνεδριάσεις του Eurogroup έχουν γίνει από τότε που ανέλαβε η συγκυβέρνηση. Χθες, στη δεύτερη, η Ελλάδα εξαιρέθηκε από την παράταση της δημοσιονομικής προσαρμογής που εμφανίζει η συγκυβέρνηση ως πανάκεια. Δόθηκε μόνον στην (συνέχεια στη σελίδα 19)

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 ΟΙ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΘΑΥΜΑΣΑΝ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΗΤΙΚΗΣ Το απόγευμα της Τετάρτης 13 Ιουνίου, μέσα στο δροσερό χώρο του Άλσους Περιστερίου πραγματοποιήθηκε η φετινή Έκθεση εργαστηρίων Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Χειροτεχνίας και Κεντητικής που πλήθος κόσμου έσπευσε να τη δει και να την θαυμάσει. Ήταν μια όμορφη γιορτή αφιερωμένη στις χειροποίητες δημιουργίες, όπου ο κάθε φίλος και λάτρης των χειροποίητων πέρα από το να θαυμάσει τα έργα, είχε την ευκαιρία να μάθει και κάποια μυστικά για την κατασκευή, την χρήση των υλικών και άλλα. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο Άλσος χώρο για την έκθεση, ο κάθε επισκέ- να φανταστείς είχαν βρει τη θέση τους στην έκθεση. Λίγο πιο κάτω στη σειρά τοποθετημένες φωτογραφίες με γι αυτό και ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Παχατουρίδης που επισκέφθηκε το χώρο της έκθεσης, υποσχέθηκε πως του ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ» ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Οδοιπορικό» Περιστερίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, την Τρίτη 26 Ιουνίου, μέσα σε χώρο που διαμόρφωσαν ειδικά γι αυτό το σκοπό, ανέλαβε με διάφορες δραστηριότητες να ενημερώσει τους Δημότες, μικρούς και μεγάλους για τη μάστιγα του αιώνα, τα ναρκωτικά, και να αναδείξει την αξία της πρόληψης. «Όλοι μαζί συνοδοιπόροι για μια κοινωνία χωρίς εξαρτήσεις» Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Πρόεδρος του Οδοιπορικού & Πρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού-Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π.), κα Πολυξένη-Ευαγγελία Κορόγιαννη, η Αντιπρόεδρος του Οδοιπορικού & Περιφερειακή Σύμβουλος, κα Ιωάννα Πανταλάκη-Ανδριανοπούλου και ο Ταμίας του Οδοιπορικού & Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επι- Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι του «ΟΔΟΙΠΟ- ΡΙΚΟΥ» με μεγάλη προθυμία και ακούραστα ενημέρωναν τον κόσμο για τις εξαρτησιογόνες ουσίες ή έδιναν οποιαδήποτε πληροφορία ήθελαν νέοι άνθρωποι που τους πλησίαζαν. Υπότην έμπρακτη στήριξη του Δημάρχου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη και της εργατικής χείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου (Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.), κ. Σάββας Αβραμίδης. Η Φιλοσοφία του «ΟΔΟΙΠΟΡΙ- ΚΟΥ» από το 1998 που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα είναι να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να αξιολογεί δραστηριότητες σχετικές με την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και την προαγωγή υγείας. Η φιλοσοφία πτης μακριά από τη ζέστη, χάρηκε με υπομονή όλες τις μοναδικές δημιουργίες των μαθητών των Δημοτικών εργαστηρίων. Κεντήματα πολύχρωμα, με ωραίες παραδοσιακές βελονιές, τραπεζομάντηλα, τσεβρέδες, κάδρα, πετσέτες και ό,τι άλλο μπορεί πρόσωπα, τοπία, θάλασσες, βουνά και κάμπους πλημμύρισαν με επιφωνήματα θαυμασμού τους θεατές. Έργα Ζωγραφικής και Χειροτεχνίας έδωσαν περισσότερη νότα χαράς και αισιοδοξίας στους επισκέπτες που δεν χόρταιναν να τα απολαμβάνουν, χρόνου η έκθεση θα διαρκέσει δύο ημέρες, ώστε να έχουν την ευκαιρία να την επισκεφθούν πολλοί περισσότεροι συμπολίτες και συμπλήρωσε λέγοντας: Σε πείσμα των καιρών θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Δημοτικής Συμβούλου και Προέδρου του Οδοιπορικού και του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού-Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π.), κας Ξένης Κορόγιαννη, στο «ΟΔΟΙ- ΠΟΡΙΚΟ» εστιάζουν στις πηγές που υπάρχουν στην κοινότητα του Περιστερίου, στην αξιοποίσή τους και τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν θετικές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων. Γνωρίζοντας καλά πως σε εποχές γενικευμένης κρίσης όπου η κοινωνία βρίσκεται σε σύγχυση και οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους είναι συχνή η καταφυγή στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, η ευαισθητοποίηση γύρω από την πρόληψη των εξαρτήσεων καθίσταται σήμερα περισσότερο από ποτέ- απαραίτητη και σημαντική. Όσοι δημότες παραβρέθηκαν στο Άλσος Περιστερίου από τις έως τις 21:00 είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το έργο και τις δράσεις του Οδοιπορικού ενώ παράλληλα τα μικρά παιδιά πήραν μέρος με μεγάλη προθυμία και χαρά σε εργαστήρια ζωγραφικής και χειροτεχνίας, ενισχύοντας με το δικό τους μοναδικό τρόπο το μήνυμα της ημέρας: του είναι μια διαδικασία καλλιέργειας και ενδυνάμωσης ουσιαστικών σχέσεων των μελών της κοινότητας που λειτουργούν προστατευτικά και στηρίζονται στην επικοινωνία, την ομαδικότητα, την συντροφικότητα, τη δημιουργία, την εμπιστοσύνη. Στόχος της Πρόληψης, που αποτελεί τεράστιο κομμάτι στο έργο που επιτελεί είναι η προαγωγή ενός υγιούς μοντέλου ζωής ώστε κάθε είδους εξάρτηση να μη βρίσκει πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί. Στο Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Περιστερίου «Οδοιπορικο» μπορείς να συζητήσεις για θέματα που σε απασχολούν. Να μοιραστείς σκέψεις και συναισθήματα, να εκφραστείς δημιουργικά, να ενημερωθείς για ζητήματα ψυχικής υγείας, να πάρεις μέρος σε ομάδες εφήβων και να φέρεις τις δικές σου προτάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Περιστερίου «Οδοιπορικό» μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά από τις 9.00 έως τις με τη γραμματεία του Κέντρου στο ή μέσω mail στο

9 Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 Η Περιφέρεια Αττικής δίνει οδηγίες προς τους πολίτες για την αποφυγή μόλυνσης από τον ιό του Δυτικού Νείλου Λόγω της εμφάνισης στον αστικό ιστό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου κρούσματος, που οφείλεται στον ιό του Δυτικού Νείλου, μεταδιδόμενου μέσω δηγμάτων κουνουπιών, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής συνιστούν στους πολίτες να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα όπως: 1. Αποφυγή τσιμπημάτων κουνουπιών με χρήση εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και πάνω από τα ρούχα. 2. Χρήση εντομοκτόνων στον αέρα. 3. Προσοχή κατά τις σημαντικότερες ώρες έκθεσης στα τσιμπήματα. Τα περισσότερα είδη κουνουπιών που μεταφέρουν τον ιό, τσιμπούν από το σούρουπο μέχρι το χάραμα. 4. Χρήση κατάλληλων ενδυμάτων. Ρούχα που καλύπτουν όσο περισσότερο γίνεται το σώμα (μακριά μανίκια και παντελόνια). Πιο αποτελεσματικά είναι τα ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα. 5. Συχνά λουτρά καθαριότητας για την απομάκρυνση του ιδρώτα. 6. Λήψη προστατευτικών μέτρων για την αποφυγή εισόδου κουνουπιών στο σπίτι: Αντικουνουπικά πλέγματα (σίτες, που εμποδίζουν την δίοδο κουνουπιών) στα ανοίγματα του σπιτιού (π.χ. παράθυρα, φεγγίτες, αεραγωγοί τζακιού) και περιοδικός έλεγχος και Δύο «οι όροφοι αγάπης» του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Περιστερίου Το Κοινωνικό μας Ιατρείο «μεγαλώνει» πριν ακόμα ανοίξει τις πόρτες του για να αγκαλιάσει όλους τους πολίτες. Στην οδό Μακρυγιάννη 141 (Κηπούπολη Περιστερίου) ετοιμάζεται ένας επιπλέον νέος όροφος υπό τη φροντίδα και την υποστήριξη της Μητρόπολης Περιστερίου. κή περίθαλψη αφενός και αφετέρου στήριξη και συμπαράσταση σε κάθε συνάνθρωπο μας ώστε να ανταπεξέλθει στη δεινή και σκληρή καθημερινότητα μας. Συμπαράσταση κοινωνικών φορέων στο Κοινωνικό Ιατρείο Περιστερίου Την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2012 μέλη της Συντονιστικής Επιτρο- «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 συντήρησή τους. Χρήση κουνουπιέρας σε περιοχές με μεγάλη πυκνότητα κουνουπιών ή σε περιπτώσεις που αντενδείκνυται η χρήση άλλων προστατευτικών μέσων (όπως χρήση εντομοαπωθητικών από θηλάζουσες μητέρες και βρέφη). Είναι πιο αποτελεσματικές, όταν είναι εμβαπτισμένες σε εντομοαπωθητικό. Απομάκρυνση του στάσιμου νερού από λεκάνες, βάζα, γλάστρες, παλιά λάστιχα, υδρορροές και άλλα μέρη του κήπου, ώστε να μην έχουν πρόσβαση τα κουνούπια σε λιμνάζοντα νερά που αποτελούν σημεία εναπόθεσης των αυγών τους. Σημειώνεται ότι ακόμα και το έδαφος που παραμένει για μεγάλα διαστήματα υγρό μπορεί να αποτελέσει σημείο εναπόθεσης αυγών. Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών. Ο δροσερός αέρας μειώνει τη δραστηριότητα των κουνουπιών αλλά δεν τα σκοτώνει. Η χρήση ανεμιστήρων (ιδίως οροφής) δυσχεραίνει την προσέγγιση των εντόμων. Καλό κούρεμα γρασιδιού, θάμνων, φυλλωσιών (σημεία που βρίσκουν καταφύγιο ενήλικα κουνούπια). Χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για το φωτισμό εξωτερικών χώρων (προσελκύουν λιγότερο τα κουνούπια). τρείου της πόλης μας. Η συμμετοχή αυτή είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι η σύμπραξη αυτών των κοινωνικών φορέων ενδυναμώνει το «κύμα Αλληλεγγύης» και ενισχύει την ελπίδα και την αξιοπρέπεια όλων μας. Για το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Περιστερίου Ο Υπεύθυνος Οργάνωσης και επικοινωνίας Γιώργος Βαθιώτης Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Περιστερίου Ο Δήμος Περιστερίου γνωστοποιεί ότι στο ΦΕΚ 1828 του τεύχους Β ( ) δημοσιεύτηκε με αριθμό 20124/ , η κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, σχετικά με τη Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ α βαθμού. Όπως ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αλέξης Σταυρούλιας μ αυτήν την απόφαση, δύνανται να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται κατόπιν αιτήσεως υπαγωγής του υπόχρεου στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου μας ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δόσεις οφειλών, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής Κ.Υ.Α. (μέχρι ), εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα. Ο αριθμός των δόσεων ορίζεται σε μέχρι είκοσι τέσσερις (24) με απαλλαγή κατά ποσοστό, κλιμακούμενο του αριθμού των δόσεων, των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Το αίτημα για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε αριθμό δόσεων άνω των είκοσι τεσσάρων Θερινές εκπτώσεις Ξεκινούν στις 16 Ιουλίου (24), εξετάζεται σε ειδικότερες περιπτώσεις. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης επιβαρύνεται κάθε μήνα με 1% προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής, τότε υπό όρους χορηγείται στους υπόχρεους αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας διάρκειας, αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων ή αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, υπό προϋποθέσεις. Η μη καταβολή τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης, καθώς και η μη καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης, εφόσον παρέλθει αντίστοιχο χρονικό διάστημα, έχει ως συνέπεια για το υπόλοιπο της οφειλής: α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, β) την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης και γ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα. Για την υποβολή των αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να απευθύνεστε στο αρμόδιο Τμήμα Ταμείου του Δήμου Περιστερίου (Πλατεία Δημοκρατίας 1, 1ος όροφος, γραφείο Α11, τηλ , fax , Με πυρετώδεις ρυθμούς, με ενθουσιασμό, με αυτοθυσία και αγάπη από τους εθελοντές, το Κοινωνικό μας Ιατρείο ομορφαίνει και επεκτείνεται. Η συντονιστική επιτροπή του Κοινωνικού Ιατρείου με μεγάλη περηφάνια ενημερώνει ότι το Κοινωνικό Ιατρείου Αλληλεγγύης Περιστερίου σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αρχίσει να επιτελεί το έργο του και θα προσφέρει Πρωτοβάθμια Ιατροφαρμακευτι- πής του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Περιστερίου συναντήθηκαν με τοπικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης μας. Το Κοινωνικό Ιατρείο Περιστερίου χαιρετίζει την συμμετοχή και την έμπρακτη συμπαράσταση αυτών των φορέων και γνωστοποιεί ότι ένας εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Ανέργων Περιστερίου θα συμμετέχει στη συντονιστική επιτροπή του Κοινωνικού Ια- ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο πανέμορφο Δήλεσι Βοιωτίας εξοχική μονοκατοικία σε οικόπεδο 243,80 τ.μ. με δύο κτιστές αποθήκες σύνολο 55 τ.μ. και μια αποθήκη κήπου, με τρεις ελιές, μια πορτοκαλιά, μια αχλαδιά, μια μηλιά, μια μικρή βερυκοκιά και σαράντα περίπου τριανταφυλλιές, με πλακόστρωτη αυλή, πλήρως νομιμοποιημένη σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο κ. Δημήτρη. Τη Δευτέρα 16 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν ως τις 31 Αυγούστου. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου απέστειλε οδηγίες προς τις εμπορικές επιχειρήσεις και τους Εμπορικούς Συλλόγους-μέλη της σε όλη τη χώρα για να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής: - Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (για παράδειγμα 50% έκπτωση ). - Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά (τα προϊόντα) εκτίθενται. - Η διενέργεια εκπτώσεων είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε επιχείρησης. - Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά. - Στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενεργούν 10ήμερα προσφορών. Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο μέχρι ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο.

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 12 IoÜÒ ÖÜ 2012 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ Ó -É Ó Ñ ÑÖ Û ÖÔÛ Ú - ÔÛ Ó ØÖÙÛ ÔÌÉ ÑÌ ÛÖÔ Ô ÝÖØ - ÑÖ ØÖÓÖ Û Ú Ñ Û Õ àù Ú, ÙÛ Ô ÑÖ ÔàÔ Ñ Ñ ÓÖÙ à Û Ú Ö- Ò Ú, Ö Ø ÙÑÌÜ Ú- àùû Ú Ò - ÑÖÚ, Ö ÌÔ Ó Ô Û Ú ÓÌ Ò Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ Ú ÛÖ» ÜØÖÉÖÜÔ Û Ú Ô ÛÖÒ Ñ Ú» Ô Ú. ÌÒÌ àùì ÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú - Ø Ñ Ú ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø ÛÖÜ 1955, ÛØ ÞØÖÔ Ø Ô Û ÙÜÔÛ Õ Ö ÖÛ Ù ÛÖÜ ÛÌØ ÛÖÜ ÒÌÖÓÉØÖÛÖÜ, Ñ ÓÌÞØ Û ÛÌÒ Û Ú Ì ÖÓÌÔ Ú ÌÑ - ÌÛ Ú àô ÙÛ ÑÌ Ô ÉØÌ ÛÖ É Ó - Û ÙÓÖ ÛÖÜ, ÛØÌÞÖÔÛ Ú Ö ÖÜÒÌ ÙÌ ÖÜÒÌ. ÌÒ Ñ Ì ÔÌ Ñ Û - ÙÑÌÜ ÙÛ Ú Ñ ÛÖ Ñ àô Ñ Ñ Û Ø - Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ ÓÖÛ ÑÖÚ ÙÜÓÉÖÜÒÖÚ ÌÕ ÙÜÔÌÞÖÓÌÔÌÚ ÛÌÛØ ÌÛ ÌÚ. ß Ô Ó ˇÖÜÚ Ñ ÙÜÔÌ Ì Úý, ÞàØ Ú ÑÖÓÓ Û Ñ ÙÛ Ø Õ - ÌÔ ÖÔÌ ØÖ... ˇÌ Û Ú ÜÔ Ñ Ú ÛÖÜ, Ì ÞÌ ÖØ Ôà- ÙÌ Ó ÔˇÖÜÙ ÑÛ Ó Û Ñ Ì ÞÌ - Ø Ù : ÖØ Ì ÞàØ Ý, Û ÞàØ Ì Ñ Û ÖÜÒÖÜÙÌ Ù Ô Ö ÑÖ Ì. ÝÖØ ÙÛ Ô Û Ó ÛÖ ÞàØ Ý ÙÛÖ Ö ÑÖ Ì Ö Û Ô Ó ÑØ : ÌÕÖ Ó Þ Ô ÑÖÜ Ñ ÖØ ÖˇÌÛ Ù Ú. Ö ÛÖ Ö ÑÖ Ì Ö ÖÓàÚ ÓÌÞØ ÛÖÔ ÖØ ÙÛ, ÖÜ Ì ÖÔÛ Ô Û Ô Ô Ñ Ô ÙÛÌ ÙÌ Û Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ ÛÖÜ, Ñ Ô ÒÒ Ì ÛÖ ÉØ ÞÔ ÛÖÜ ÌÔÖ Ñ ÖÜ, Û Ô ÛÌØ ÙÛ. Û ÑÌØ Ô ÒÖ. Ô ÙÜÔ ˇ ÙÓÌÔÖ Ö ÑÖ Ì Ñ ÑÖÙÛ Ì ÌØ ÖÜ ØÞ., 300 Ó ØÖÙÛ Ñ 100 ØÞ. ÛÖ Ó Ô. ¾ ÖÒÒÌÚ Ó ÑØÌÚ ß ÛÖÑÌÚý ÖÙÌ Ú Üˇ ØÌÛ Ù Û Ñ ÛàÔ 32 ÛÌÛØ - àô ÑàÔ ÓÌÛØàÔ, ÖÜ ÛÌÒÌ àô Ô ÓÌÙ ÙÌ ÜÖÓÌØÌÚ!»Ì ÛÌÞÔ Ñ Ñ ÜÒ Ñ Ì ÑØ ÉàÚÑ ˇÖØ ÙÓÌÔ : 116 ÓÌ ÒÖÜÚ ÛÙ ÓÌÔÛÖÒ ˇÖÜÚ, Ö Û Ô ß ØÖ ÓÌÔÛý, ÖÜ Ì ÞÌ ÛÖ ÌØ Ö- ÙÛ Ù Ö Û Ú ÙÛ Ô ÌØ ÖÞ ÛÖÜ ` Ø - Ñ Ñ, 2 ÖØÛÌÚ Ñ 2 Ø ˇÜØ, ØÖÑ Û ÙÑÌÜ ÙÓÌÔ ÙÛ Ô Ì ÞÌ - Ø Ù ß`Û ˇÓ ý, ÑÖÔÛ ÙÛÖ ÌÖ Õ ØÞ Ñ ÝÜÙ Ñ ÓÓÖ, Þ Ò Ñ, ÛÙ ÓÌÔÛÖ Ñ ÔÌØÖ. ÌÔ ÛÌÛÖ Ö Ù Û Ñ Ö ÖÑÛ - Û Ú Ì ÔÌ ØÞ. Ó ØÖÙÛ Ñ ÙÌ Ó Ô ÌÚ ÖÙÌ Ú. `Û Ô ØÖÑ Û ÉÖÒ ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÔÛ Ô ÔÛ Ñ ØÞ. Û ÖØ Ô Û ÚÑØ Û Ñ ÚÌÕÖÜÙ Ú, ÖÜ ÌÝÛ Ô Ô ÙÛÖ Ù ÓÌ Ö... Ò Ö Ñ ˇÜÙÛÌØ ÓÌÔ - Û Ô ÛØ Û ÓÌØ - Ô Ñ ÔÖÜÔ Û Ô ØÖÉÒÌ ÖÓÌÔ Ñ ÛÌ Ý Ù. ÖÜ ˇ ßÙÜ Ñ ÔÖÜÔÛ Ôý, ÖÓàÚ Ö Û Ô ßÌ ÑÜÖý ÜÔ Ñ ÛÖÜ ÖÑÛ - Û, ÖÜ Ì ÞÌ ÙÛ ÒàˇÌ Ó ØÖÙÛ ÙÛ Ô ØÛ Ñ Ö ÑÖ ÖÓ Ù Ó, ßÑ Û ØÌÑÑÒ Ù ý Ñ Ö 200 Ó2 Ñ Ôà, Ö ÑÖ ÖÓ Ù Ó ßÑ Û ÛÖÔ Ñ ÔÖÔ ý. Ö ÛÖÛÌ ÓÌÞØ Ù ÓÌØ, Ö Ø ÙÑÌÜ Ú Ò ÑÖÚ ÌÞÌ ßÙ ÑàÙÌ ý ÌØ ÙÙÖÛÌØ Ö 100 ÑÛ Ø, Ô ÓÌÙ ÙÛ Ö Ö ØÑÌÛ ÖÒÜÖØÖÝ. ÛÖ ÙÛ Ó ÓÌ ÛÖÜÚ ÙÜÔ Ü ÙÓÖÜÚ Û Ú ÙÜÔÛ Ø Û Ñ Ú Ø Û Õ Ú Ñ ÙÜÔÌØ ÙÛ ÑÌ ßÖ ÓÌ ÛÖÜÚ Ñ - ˇÌ ÝÖØ Ì ÑÌÝ Ò Ú Û Ú : ÒÌÕ. Ö àô, Ô. àôùû ÔÛ ÑÖ, ˇ Ô. ÙÖÜÑ ÔÛ, Ô. Ø ÑÛ Ñ Ì- Ö àøö Þ Ø Ò Ó ÖÜÚ. ÒÒ Ñ ÓÌ ÛÖ Ó ÛØ àòö ÖÜÒÖ»Ì Û Ô ØÖÙÑÖ Ñª ÛÖÜ ÙÛÖÒª Ö âô Ú, ÙÛ ÒÌÜÑÆ Ö ÆÒÒÖÚ, ÙÌ ÌÑ ØÖÓª ÙÛÖ æôüùö, Û Ô ÆÔÖ Õ ÛÖÜ åô Ö Ø ÙÑÌÜÆÚ Ò ÆÑÖÚ Ñ Ö ÙåÒ Ú åö ÒÖÜ, ÙÛÌÔÖå ÝåÒÖ Ñ ÙÜÓÓ ˇ ÛâÚ ÙÛÖ ÜÓÔÆÙ Ö Û Ú ØÆ Ñ Ú (11 `Ì ØÆ). `Û Ó ˇ Û ÑÆ ÛÖÜ ÞØæÔ Ö Ø ÙÑÌÜÆÚ, ÒÒÆ Ñ ÙÌ æò ÛÖÜ Û àª, ÌÔ ÆÝ ÙÌ, ÖçÛÌ ÙÛ Óª, Û Ô ÖÒ Û Ñª Ô Ì ØÌÆÙÌ Û Ú ØÖÙà ÑâÚ ÛÖÜ ÙÞâÙÌ Ú. ØÆ Ó ÖÜ Ì ÉÌÉ ØÔÌÛ Ñ æ ÛÖ Ì ÖÔæÚ æû ÓÌØ ÑÖå æ ÛÖÜÚ ÙÛÌÔÖçÚ ÛÖÜ ÝåÒÖÜÚ ÙÛÖ ÜÓÔÆÙ Ö, æ àú Ö Ì ÑÖÔ æóìôöú ÙåÒ Ú, Ö ` çøöú ÖÜÒæ ÖÜÒÖÚ Ñ Ö Ó. ØÛ Ú, ªÛ Ô Æ Ö ÑÖ ÌÔÌ ØÔ Û Ú ÆÒÒ Ú ÒÌÜØÆÚ. Ý ÑÌ Û Ì ÖÓÌÔ ÞØÖÔ Ù Ô ÌÔ Ú ÛÖÜÚ Ö Ì ÛÜÞ ÓÌÔÖÜÚ ÛÖÜ ÑÒ ÖÜ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ, ÔàÙÛÖÚ Û Ô Ö ÖÛ Û Û Ú ÖÜÒÌ Ú ÛÖÜ Ñ Û ÙÜÔÌ Ì ÛÖÜ. ¾ Ø ÙÑÌÜ Ú ÖÞ ØÌÛ ÙÌ Û Ô ß Ø Ñ ý ÓÌ Û Û Ú 11 Ú `Ì Ø Ú: ÛÖÔ ØÖÙà ÑÖ ÛÖÜ Ý ÒÖ ` ÜØÖ ÖÜÒÖ ÖÜÒÖ, ÛÖÔ ßÑÖÒÒ ÛÖý ÛÖÜ ` ÜØÖÜ, àùû Ò ÜÛØ,, Û Ô Ñ ˇ Ô ÙÖ ÖÜ- ÒÖÜ, ÛÖ Ö àøö ÌÛØÖ ÖÜÒÖ, Û Ô Û Ù ÒÑ ÖÜ, ÛÖ Ù Ò Ö ÒÖÜ, ÛÖÔ ÔÛàÔ ÒÜÔ, ÛÖ `ÌØ ÝÌ Ó ÜÔÛ Ô, ÛÖ ÔÔ - ÒÖ ÌØ.»Ì Û Ó Ú Ö Û Ú ÕÌÞàØ ÙÛÌÚ ÙÌ ØÌÚ ÛÖÜ ß ÜÒ ÔÖÜ ÜÓÔ Ù ÖÜý, Ö Öß Ì ÛÜÞ àô Ñ ÑØ ÙÌàÔ ÙÛÖÔ Ì ÙÛ ÓÖÔ ÑÖ Ñ ÑÖ ÔàÔ ÑÖ ÛÖÓÌ. Ûà Û Ô ÑÒ Ó Û Ø, ÙÛ Ô ÜÒ ÛÖÜ Ù Û ÖÜ ÛÖÜ, ØÖÌÛÖ Ó - ÙÛ ÑÌ ÌÔÛ Û Ñ Û Ú Ì Ù à ÑÌÚ ÌÕÌÛ ÙÌ Ú ÛÖÜ Ô/Ó ÖÜ, ØÌ ÓÌ ÛÖ Ý ÒÖ ÛÖÜ ` ÜØÖ ÖÜÒÖ ÖÜÒÖ, ÌÔ Ô ÛÖÜÚ ÖÒÜ Ñ ÒÖÜÚ Ñ ÓÌÔÖÜÚ Ó ˇ ÛÌÚ ÛÖÜ ÛÌ- Ø ÛÖÜ. ÌÛÜÞ Ô Ñ Ö ÜÖ: Ö ÖÚ ÙÛ Ô ÔÛÌ Ö Ñ Ö ` ÜØÖÚ ÙÛ ÖÓ Ñ ˇ ÔàÔ. ¾ ÑÖ Ì ÓÌ ØÞ. Ñ 100 ØÞ. ÛÖ Ó Ô ÙÛÖÙÖ, Ò Ö ÓÌÛ Û Ô Ì ÛÜÞ, Ö Ø ÙÑÌÜ Ú ÖÝ Ù ÙÌ Ô ÛÌ- ÒÌ àôì ÓÌ ÛÖ ÙÛØ Û àû ÑÖ Ñ Ñ Û - Û ÞÛ ÑÌ Ù Ô ÌˇÌÒÖÔÛ Ú ÙÛÖ ÓÌÔ - ÑÖ `àó. ˆ ØÌÛ ÙÌ Ì ÜÖÓ Ù ÞØÖÔ Ñ ÓÌÛ Û Ô ÖÒÜÙ ÛÖÜ, ÔÛ ÓÌÛà ÖÔÛ Ú Ö ÑÖÔÖÓ ÑÖ ØÖ- ÉÒ Ó, Ì ÔÌ ÌØ ÖÓÌÔÖÚ ÝÖ Û - Û Ú, ÌÔ Ú Û Ú ÌÑ ÌÚ Þ Ò ÌÚ Û Ô Ì ÖÞ ÌÑÌ Ô. Ø Ó ÖÜ ØÌÛÌ ÔÌ ØÑÌÛ ÛÖ ÞØÖÔÖ ÛàÔ Ù ÖÜ àô ÛÖÜ. É ÒÌ Û ØàÛ ÛÖÜ ÒÌÝÛ, Ù ÌÔ ÌØ ÖÙÛ Ù Ö ÙÛ. àô, Ö ÖÜ ÛÖÔ ÛØ É ÕÌ ÑÖÔÛ ÛÖÜ Ö Ó ØÖÚ ÛÖÜ àø ÖÚ Ì ÒÌØ Ú Ñ ÌØÝ ÛÖÜ Ñ ÛÌØ Ô ( - Ñ ).¾ àø ÖÚ,Ö àú Ø ÝÖÜÓÌÙÛÖ ØÖ ÖÜÓÌÔÖ ÑÌÝ Ò Ö, ÓÌ Û ÉÖ - Ó ÖÜØ ÖÜÙ Ô ÙÛÖÔ ÌÒ Û Û Ô ßÌÜÛ Ñ ÌÔÛÜ àù ÖÛ ÖØ Ì Û - Ó... Ì ÜÙÑÖÒÌÜÖÔÛ Ô Ô Ü Ö Ø ÝÌ Ø ÓÓ Û. Ô Ì ÖÞ ÌÑÌ Ô ÙÛ Ô ÖØ ÛÖÜ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ Ñ ÔÖÜÔÛ Ô Ö ÞÌØ ÙÌ ÞÌØ Ì- Ñ ÌÚ Þ Ò ÌÚ Ø ÓÓ Û, ÌÔ ÓÌ- ØÖÚ Ö Û Ö Ö ÌØÔÖÜÙÌ ÙÛÖÜÚ ÛÖÑÖ ÒÜÝÖÜÚ. ÞàØ Ý, ÖÜ ÌÔ Ù Ô ÑÖ- Ó àø Ó Ö ÑÖ Ì Ö Ö Ù, Ö àø ÖÚ Ì ÒÌØ Ú Û Ñ ÒÒ ÌØ ÖÜ- ÙÌ Ô ÖÝÌÜ Ì Û ÙÞÌÛ Ñ ÓÖÛ Ñ ÝÖØÖÒÖ. ØÔÌ ÜÛ ÑÜØ àú àöûøöýìú (Ù Ô ), Û Ú Ö Ö ÌÚ ÌÜÑÖÒ ÖÜÒÖÜÙÌ ÙÛÖÜÚ ÑÛ ÔÖÛØÖÝÖÜÚ Ñ ÙÛÖÜÚ ÓÌÛ ÝÖ- ØÌ Ú Û Ú ÖÒ Ú. ÖÒÌÚ ÜÛÌÚ Û Ú ÖÜÒÌ ÌÚ - ÙÜÔÛ Õ àû ÑàÔ ÙÜÓÝàÔ Û ÑàÔ, ÙÜÓÉÖÒ àô, ÌÝÖØÌ ÌÚ Ñ ÓÖ- Ù ÓÌ, ÒÒ Ñ àò Ù Û Ú ÙÖ Ì Ú - Ö àø ÖÚ Ì ÒÌØ Ú ÞØÌ ÖÔÛ Ô ÌÔ Ô ÔˇØà Ö ÌÓ - ÙÛÖÙÜÔ Ú Ñ ÛÖÔ ÉØ ÑÌ ÙÛÖ ØÖÙà- Ö ÛÖÜ Ó ÑØÖÜ ÌØÝÖÜ Û Ú ÜÔ - Ñ Ú ÛÖÜ. ܡ ØÌÛ Ù Û Ñ 32 Ó 2 ÖÜ ÛÌÒÌ àô Ô ÙÌ 2 ÓÌØÌÚ! ÖÜÒÌ ÑÖÔÛ ÙÛÖ Ó ØÖ ÛÖÜ Ñ Û ÓÌ Ò ÛÖÜ ÌØÝ, Û Ô ÖÒÜ Ì àýìò Ú Ñ ÛÖÔ Ø - ÙÑÌÜ Ò ÑÖ. Û ÛÖÔ ÌÓ Ì ÙÛ Ô ÖØ ÛàÔ Ñ Ô ÛàÔ, ÖÜ Ì ÔÌ Ö Ì ÌÒÓ Û ÑÖÚ ÛÖÜ ÞàØÖÚ, Û ÞØÖÔ ÖÜ ÑÖÒÖܡ Ù Ô. Ì Ö- ÓÌÔ ÙÜÔÌØ Ù ÛÖÜ Û Ô ÓÌ ÜÖ Ì Ù Ú Ñ ÒÖÜÚ Ñ ÙàÙÛÖÜÚ Ì - ÌÒÓ Û ÌÚ: Ñ Û ÙÑÌÜ ÙÛÌÚ ÜÛÖÜÚ, ÛÖ àø Ö Ò ÛÙ Ñ Ñ ÛÖ àø Ö ÓÖ ÌØÖÔÛ. ÖÜÚ ÉÖ ˇÖÜÙÌ ÙÌ Ö,Û Ì ÞÌÙÞÌÙ ÓÌÛ Ñ ÙÛ Ñ Ñ Û Ô ÑØ Û Ñ Ø ÝÌ ÖÑØ Û : àû Ñ ÙÜÓÝàÔ Û Ñ ÓÌ ÛÖÜÚ ÌÒ ÛÌÚ, ÙÜ- Ó Ò ØàÙ ÙÜÔ ÒÒ Ó Û ÑàÔ, ÒÒ Ì Ø Ý. ¾ ÜÖÌØ ÖÒ ÉÖ ÖÜÒÌÜ ÔÙÛ Ú ÌÑÛÖÚ ÙÞÌ ÖÜ ÌØ ÖÞÌÚ ÛÖÜ. ÌØÖˇÌÖÜ Ñ Û Ú ØÜÙÖÜ ÖÒ Ú. Ù Ô Ò Ì ÑÌÜÓÌÔÖ ÙÛ çö Ó ÑØæÛÌØ æ Û âôûì Æ ÛÖÜ ÒÌæÓÉØÖÛÖÜ Ñ Û Ú Ó Òå Ú Ò ÆÑÖÜ: ÜØÜ åñ ( åû ), Ý ÒæÒÖ ÖÚ Ñ ÜÔ åñ ÛÖÜ Ù ÖÜ åöü ÙÛØÖÝÜÙ ÑÖç ØØ ÖÜ» ÆÔÖÜ Ñ Ö Ø ÙÑÌÜÆÚ, Ö Ì- Ô ÓåÔ Û Ú Ö ÑÖ âôì Ú. åû ÙÛªØ ÕÌ Û Ô ØÖÌÑÒÖ Ñª ÌÑÙÛØ - ÛÌå ÛÖÜ Ó ÑØÖç Û Ú ÌØÝÖç ÛÖ 1998, âô Öå ÓÆ Û Ú Ì, ØÑÌÛÆ Ù Ó Ñæ, ªÛ Ô Ñ Û ÞàØ ÓâÔÖ ÙÛÖ É Ù Ñæ ØÖÌÑÒÖ Ñæ ÛÖÜ âôûü Ö. ÖØÛ ÛÖÜ Ù Û ÖÜ Ñ ÙÛ ˇÖÑÖ ÖÜ- ÔÛ Ô, Ñ ˇ ÖÞàØÖÜÙ Ô ÜÙÛÌØ Ö Ò àø, ÒàÔÖÔÛ Ú ß - ÜÔ Ó ÌÑÛÌÒÌÙÌàÚý.»ÌÙ Ö ÖÒÒÌÚ ÌÑ ÛÖÔÛ ÌÚ ÛÌÛÖ Ì Ì ÙÖ, ÙÑ ÔÖˇÌÛ ÓÌÔ Ñ Û ÛÖ ÓÌ ÒÜÛÌØÖ ÓÌØÖÚ ÛÖÜ, ØÖÞàØ ÙÌ Üˇ ØÌÛ Ñ Ô Ø- Þ ÖÓ Ù ÙÛ Ô ÖÒ, ÖÜ ˇ Û Ô Ì É ØÜÔÌ ÔàÙÛÖ ÑÖÓ ÞØÖÔÖ. ØÛ Ñ Ö ÑÖ ÖÓ Ù Ó, ßÑ Û ØÌÑÑÒ Ù ý... ØÖÚ ÛÖ ÛÌÒÖÚ Û Ú ÌÑ ÌÛ Ú ÛÖÜ 60 Ö Ø ÙÑÌÜ Ú Ò ÑÖÚ, Ì- ÞÖÔÛ Ú ÙÜ ÑÌÔÛØàÙÌ ØÑÌÛ Ì Ø Ñ Ñ Ö ÞØ Ó Û Ö Û ÓÌÞØ ÛÖÛÌ ÖÜÒÌ ÛÖÜ, ÖØ ÙÌ ÙÛ ØÓÌÔ Ñ ÌÔ Ñ ÒÖ Ö ÑÖ Ì Ö Ñ ÌÝÛ ÕÌ ß5 Ü Ø Ñ ý. ÖÜÒ - ÙÌ ÙÞÌ ÖÔ ÓÌÙàÚ Ñ ÑÌØ ÙÌ ØÞ.» Û Ú ØàÛÌÚ Ô ÑÌÚ ÖÜ ÌÙ ÌÜÙÌ Ô Ñ ÒÜßÌ Û Ô, Ö àú ˇÜÓ Û Ù ÓÌØ, Ô ÖØ ÙÌ ÜÛÖÑ Ô ÛÖ Ñ Ô Ý ÙÌ ÛÖ ÉÌÙ Ñ, ÓÌ ÛÖ Ö Ö Ö ÑÜÑÒÖÝÖ- ØÖÜÙÌ ÓÌÞØ ÛÖÛÌ. ÞÌ ÔÌ ÒÌÖÔ ÌÔ Ú ÙÖÉ ØÖÚ ÌØ ÖÒ ÉÖÚ, ÌÛÖ ÓÖÚ ÓÌ ÒÜÛÌØÌÚ ÖÜÒÌ ÌÚ. Ó ÙÛ Ô Ì ÌÒÓ Û Ñ ÛÖÜ ÔÌÒ Õ, Ö àú Ñ ÖÒÒàÔ ÑÖÓ ÖÛÖÔÑÒ Ö, Û Ô Ì ÌÑÛ Ù ÛÖÜ `ÞÌ ÖÜ ÖÒÌàÚ, ÛÖ 1970, ÙÛÖÔ. ÌØÖˇÌÖ Ñ Û ØÜÙÖÜ ÖÒ.»Ì Ó Ú, Ó Ñ Ô ÙÛ Ô ÖØ ÌÑ ÛÖÔÛ - ÌÚ Ó ÑØ Ñ ÓÌÙ Ö ÑÖ Ì Ñ ÛÖÜÚ Ñ Û ÙÑÌÜ ÙÛÌÚ Ó ÖÜØ- ˇ Ñ Ô ÌÑ ÛÖÔÛ ÌÚ ÔÌÌÚ ÌÜÑ - Ø ÌÚ.»Ì É Ù ÛÖ `ÞÌ Ö, Û Ö ÑÖ Ì Ö 112,5 Ó2 ÓÌÞØ 200 ÔÖÔÛ Ô ÖÔ ÌØåÓÌÔÌ âñ ÞØæÔ, ØÙ ÖÜ ÌÑÌåÔÖÚ Ô ÖÑ Û ÙÛ ˇÌå Ñ Ô ÌÛÖ Ó ÙÛÌå Û Ô ÑÖ Ôª ÛÖÜÚ àª. Ø ÒÜÑ Æ Ñ æóöøý ÒàØÌÔÛå, ÛÖ âôöú ÉÆØ, ÙÛÖ ÆÓÖ Û Ú, ÔÆÓÌÙ ÙÛÖÔ ÆÔÛØ Û Ú Ø ÙÑÌÜÆ- ØÙÛ Ò ÆÑÖ Ñ Û Ó ÛâØ ÛÖÜ Ó Òå. ÆÒÒ ØæÙà Û Ú Ì ÑæÔ Ú ÌåÔ Ö ÛâØ Ú ÛÖÜ Ø ÙÑÌÜÆ, ÒÌæÓÉØÖÛÖÚ, Ñ ÛÖ ÌÜ ÆØ ÛàÔ ÑÖÜÓ ÆØàÔ: Ö æ àøöú ÑåÔ Ú, Ó ÛÆÕ ÓÌ ÒçÛÌØÖÚ ÛÖ Ó Øæ, Ñ ÜÔ åñ ÛÖÜ ØÉÆØ, ÛÖ âôöú» ÜØÖÓÆÛ. ß åô Ó ªˇÖÜÚ Ñ ÙÜÔâ Ì Úý, ªÛ Ô Ö ÛåÛÒÖÚ ÛÖÜ ÙÜÔ Ü ÙÓÖç, ÓÌ ÛÖÔ Ö ÖåÖ Ö Ø ÙÑÌÜÆÚ Ò ÆÑÖÚ, çùûìø æ âõ ÛÌÛØ ÌÛåÌÚ ÙÛÖ ÓÖÛ Ñæ `ÜÓÉÖçÒ Ö, ÌÑ åñ ÙÌ ÛÖ 1999 Û ˇâÙ ÛÖÜ ÓÆØÞÖÜ. åùûìüì àú ÞàØåÚ Ñ Ó Æ ÑÖÓÓ Û - Ѫ Ü ÖÙÛªØ Õ, ˇ Ó ÖØÖçÙÌ Ô Ì ÛçÞÌ. Ì Ó æøìùì. ¾ ÔæÓÖ Û Ú ÑÖÓÓ Û ÑÖ Ö ÓâÔ Ú ÓæÙ Ú à- ªÚ Ö ÌåÞÛ Ñ Ô Ñ ÙÛ Ô ÌØå Ûà- Ùª ÛÖÜ ÔåÙÞÜØÖ. æ àú ØÆß ÓÌ Ñ ÙÛÖ ØÆØÛ Ó ÛÖÜ ÛæÓÖÜ ÛÖÜ ØÖÔ ÑÖç ßÑåÔ Ó ÌÔ Ü ªØÕÌ, ÛÖ ªˇÖÚ Ñ ÙÜÔâ Ì æóàú ÌØåÙÙÌß Ôý. `Û ÝàÛÖ Ø - Ýå åùà ÒÌÜØÆ ÛÖÜ É Ù ÑÖç ØÖÌÑÒÖ ÑÖç ÌÔÛç ÖÜ ÛÖÜ Ø ÙÑÌÜÆ. `Û Ó ÑØ ØÖÓ ÛÖÜ, ÑØ - Û ÙÌ Û ÙÛ ÔÛ Ø Û Ú ÖÜÒÌ Ú ÛÖÜ ÙÌ Üß Ò Ì Ì, ØÖÙÝÌØÖÔÛ Ú ÓÌØ ÙÓ Û Ñ ÒÖÝÛ ÓÌÔ Ñ ÒÌ ÛÖÜØ Ñ, Ø ÖÓÌÔ ÙÛ Ô àø ÛÖÜÚ Ñ ÙÛ Ú ØÖÙÜÓÝàÔ ÓÌ- ÔÌÚ Û ÓÌÚ.»Ì ÛÖ ÌØ Ö ÛÖÜ ÙÜÔÛÖÓ Ñ Û Õ àˇ ÑÌ ÙÛ Ô ÖÒ Ù Ô ÜÛÖ- Ó ÖÜØ ÛÖÚ Ñ Ì ÛÜÞ ÓÌÔÖÚ Ì- ÞÌ Ø Ó Û Ú, ÌÔÛ ÓÖÚ, Ñ ˇ ØÖÚÑ Ü ÌܡÜÔÖÚ. ÜÛÖ ÌÑ ÔÌ ÛÖÜÚ Ý ÒÖÜÚ ÛÖÜ Ô ÛÖÔ àˇ ÙÖÜÔ ÙÛÖ Ì ÖÛ Ú ÞÌ Ø Ù Ú ÛàÔ ÑÖ ÔàÔ. ÑØ ˇ ÑÌ Ñ ÙÛÖÔ ÛÖÓÌ ÜÛÖ, ÖÙÖ ÖÒÜ Ò Ö, ØÖÙÝÌØÖÔÛ Ú ÙÛÖ ÓÖ Ñ ÙÛÖÜÚ ÓÖÛÌÚ ÖÒÜÛ ÓÌÚ Ü ØÌÙ ÌÚ, Ì 24 ÖÒÖÑÒ Ø ÞØÖ- Ô. Ö ÛÖ 1975 ÓÌÞØ ÛÖ ÙÜÔÌÞàÚ. - ÙÜ Ø ÙÑÌÜ Ì ØÌ Ì Ô ÉØ ÙÑÌÙ ÙÛ Ô Ö à ÒÌÜØ! ÙÛÖÚ ÙÛ Ô Ø ÖÙ Û Ú Ö ÑÖ- ÌÔÌ Ú ÛÖÜ, ÖÒ ÛÌܡ ÑÌ ÖÒÖ ÜÛÖ Ì Ù Ú Ñ ÛÖ ÌÖ. Ó ÛØ ÑÖ- ÖÜÒÖ, ÖÜ ÙÑ Ù Ô Û Ö Ñ Ù ÙÛÖ ÓÖ, Ñ Û Û Ó ÑØ ÜÛ ÌØ Ö Ö. ÛÖÔ Ø ÙÑÌÜ Ò ÑÖ, Ó ØÖÛ Ù ÖÜÌØÞÖÔÛ ÔÙÛÖ Ó. `ÜÓÉÖÜÒ Ö, Û Ô Ñ Ò, ÔÌÕÜ ØÌ- ÛÖÜÙÌ Û ÙÜÓÝÌØÖÔÛ Û Ú ÖÒ Ú Ñ ÛàÔ Ñ ÛÖ ÑàÔ, Ñ Ñ Ñ, Ô Û Ì - Ó àôì. ÌÔ Ì ÞÌ Ù Ó Ù Ú Ö ÖÚ Û Ô ÌÝÌØÔÌ. Ô Û Ô ÙÜÔÛ Ø Û ÑÖÚ, - Ø ÙÛÌØÖÚ ÑÌÔÛØàÖÚ. Ô Ô ÑÌ ÙÛ Ô Ø Û Õ ÛÖÜ ÙÌ ÒÒ. ÌÔ Ñ Û Ô Ü ÌØ ÛÖÜ ÒÖ ÖÜ Ñ Û Ú ÔÛ Ø ˇÌÙ Ú ÓÌ Ì ÞÌ Ø Ó - Û, ÙÌ ÖÒ Û ÙÓÌÔÖ ÑÒ Ó Ñ ÙÌÉ - ÙÓÖ ÙÛ ß ÙÛÌÜàý ÛàÔ ÒÒàÔ.»ÌÛ Ô Ü ÌܡÜÔ ÙÛ Ù ÛÖÜÌ ÞÌ ÑÌØ ÙÌ Û ÌÔ Ñ ÌÑÛ Ó Ù, Ø - Ó ÖÜ ÌÑ ÔÌ ÛÖÔ Ò Ó ÞÖ ÑÖÓ- ÓÖÜÔ ÙÛ, Ñ Ö ÛÖÜÚ Ö Ô ÖÛÌ- ÒÌ Ú ÓÖÛ ÑÖÜÚ Ø ÖÔÛÌÚ, ÑÖ ÖÓÔ ÔÖ Ô ÛÖÜ Ì ÙÌ Ó ÙÜÔÌ- Ø Ù : - ÙÜ Ø ÙÑÌÜ, ÌÔ Ì ØÌ Ì Ô ÉØ ÙÑÌÙ ÌÑÌ ÖÜ Ì Ù, ÒÒ ÙÛ Ô Ö à ÒÌÜØ. ˆ ÖÔÖàÔÛ Ú ØÖÝ ÔàÚ àú Ö Ø ÙÛÌØÖ Ì Ô Ô ÖÛÌÒÌ Ú Ñ ÑÖ ÔàÔ Ñ Ñ Ö, Ñ Û àùûöùö ÖÜ ÌÔ Ì ÉÌÉ àôìû ÌÔ Ñ ÙÛ Ô Ñ ˇ ÓÌØ Ô à. ÌÔ Ñ Ö Ø ÙÑÌÜ Ú Ò - ÑÖÚ, ÓÌ ÒàÓÌÔÖÚ ÓÌÙ ÙÌ ÓÖ- ÑØ Û ÑÖ ÌØ É ÒÒÖÔ, ÌÔ ÌÉ Ì ÑÖÓÓ Û Ñ ÑØ Û Ø ÙÛ Ú Ý Ò ÌÚ ÛÖÜ Ñ ÙÛ Ú ÙÞÌÙÌ Ú ÛÖÜ ÓÌ ÛÖÜÚ ÒÒÖÜÚ ÔˇØà ÖÜÚ. Ì Ô Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ - ÑÖ Ö Û Ô ÒÌÜØ ÜÛ ÛÖ Ì ÖÔÖÚ ÖÛ ÓÌØ ÑÖ Ö ÛÖÜÚ ÙÛÌÔÖÜÚ ÛÖÜ Ý ÒÖÜÚ, Ö àú Ö ` ÜØÖÚ ÖÜÒÖ ÖÜ- ÒÖÚ, Ö Ù. Ö ÒÖÜ Ñ Ö Ó. àû Ú, Ù Ô Ø ÙÛÌØàÔ Ö ÑÖ ÌÔÌ àô.»öôöô ÖÙÖ Ì Þ Ô ÑÖÓÓ Û Ñ ÙÛ Ø Õ `ÛÖÛÌÒÖÚÛ Ú6 ÚÛÌÛØ ÌÛ ÚÛÖÜ, àú ÓÖÛ ÑÖÚ ÙÜÓÉÖÜÒÖÚ, Ö Ø - ÙÑÌÜ Ú ÖÝ Ù ÙÌ Ô Ñ ÛÌÉÌ ÙÛ Ú Ì ÖÓÌÔÌÚ ÓÖÛ ÑÌÚ ÌÑÒÖ ÌÚ Ì - ÑÌÝ Ò Ú ÑÖÜ ÛÖÜ ÙÜÔ Ü ÙÓÖÜ. ÖÔ ÖÔÖÓ ÙÌ ß Ô Ó ˇÖÜÚ Ñ ÙÜÔÌ Ì Úý Ñ Ì ÞÌ ÑÌÔÛØ Ñ ÙÜÔ- ˇ Ó Û : ß Û Ñ ÖÜÓÌ ÖÙ Û - Ì ÔàÔÖÜÔ ÛÖÔ ÔˇØà Öý Ñ ß Ø Ô ÙÜÓÉ É ÙÛÌ ÛÌ, Ô Û ÙÛÌ Û Ô Ò ˇÌ ý. Ø Û Ñ Ò ÒÖ Ñ Û Ú Þ Ò ÌÚ Ü ÖÙÞÌÙÌ Ú, ÖÜ ÑÖÜÙÌ, ÌÛÜÞÌ. `ÛÖ ÓÖÛ ÑÖ `ÜÓÉÖÜÒ Ö ÌÑ ØÖ- Ùà ˇ Ñ Ô ÓÖÔÖ Ö ÙÜÔ Ü ÙÓÖ (`ÜÔÌ ÞÌ ÙÛ ÙÌÒ. 18)

11 Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 Κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου Περιστερίου για τον καύσωνα Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την Πολιτική Προστασία του Δήμου Περιστερίου Στυλιανός Κανέλλος ενημερώνει ότι, για την προστασία της υγείας των δημοτών και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, όπως άτομα τρίτης ηλικίας, διατίθενται κατά τις ημέρες του καύσωνα (α φάση) οι παρακάτω κλιματιζόμενες αίθουσες: Κ.Α.Π.Η. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ, Αχαΐας 4 και Απολλωνίας, τηλ.: Κ.Α.Π.Η. ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ, Πεισιστράτου και Φιλίππου 54, τηλ.: Κ.Α.Π.Η. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, Εγνατίας 52 - τηλ.: Κ.Υ.Β.Ε., Εθνάρχου Μακαρίου 1, τηλ.: ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, Πλατεία Δημοκρατίας 1, τηλ.: Σ αυτούς τους κλιματιζόμενους χώρους θα μπορούν να φιλοξενούνται πολίτες, που χρήζουν προστασίας σε περίπτωση καύσωνα, από το πρωί μέχρι τις 21:00. Οι υπεύθυνοι θα ενημερώνονται για την παράταση του ωραρίου, μετά από εντολή Δημάρχου ή του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου. Τέλος, η Πολιτική Προστασία ζήτησε την εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων - περιπατητών σε δασικές περιοχές κατά την αντιπυρική περίοδο 2012, τις ημέρες και ώρες που ο βαθμός επικινδυνότητας είναι τέσσερα (4) και πέντε (5), σύμφωνα με τα δελτία που θα εκδίδει η Γ.Γ.Π.Π., προτείνει σε ότι αφορά τον Δήμο μας να είναι η περιοχή του Ποικίλου Ορους από Γηροκομείο έως Στρατόπεδο Χαϊδαρίου ΒΔ των οδών Τεμπών - Προσκόπων - Ρέας. Κάλεσμα Αλληλεγγύης του Κοινωνικού Ιατρείου Περιστερίου Ο Εθελοντισμός είναι ο δείκτης του πολιτισμού μιας κοινωνίας. Η έννοια του εθελοντισμού βασίζεται στην ιδέα της ανθρώπινης αλληλοβοήθειας, που ο καθένας μας προσφέρει τον εαυτό του, αλλά και όλες του τις δυνάμεις στην υπηρεσία του πάσχοντα συνανθρώπου του χωρίς να ζητάει ανταμοιβή. Ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και τη συνύπαρξη, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή μας. Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Περιστερίου θα αρχίσει την λειτουργία του σε λίγες μέρες και απευθύνει ΚΑΛΕΣΜΑ σε ΟΛΟΥΣ τους γιατρούς, φαρμακοποιούς, οδοντιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και σε ΟΛΟΥΣ τους συμπολίτες μας να δηλώσουν ΠΑΡΟΝΤΕΣ και ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ προσφέροντας ΔΥΟ ώρες την εβδομάδα από τον ελεύθερο χρόνο τους και διαθέτοντας τον για την αρωγή των συνανθρώπων μας. Σκοπός του ιατρείου είναι η ΔΩΡΕΑΝ ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους δημότες Περιστερίου χωρίς Ασφάλιση και για όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Εάν ένας συνάνθρωπός μας βοηθηθεί από την προσπάθειά αυτή, θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία γιατί στόχος μας είναι ο Άνθρωπος και στόχευσή μας η διατήρηση της Υγείας και της Ζωής του. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας! Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Περιστερίου Χρυσόστομο για την άμεση ανταπόκριση του, την ευγενική και γενναιόδωρη στήριξη του και για τη σύμπραξη της Ιεράς Μητροπόλεως με το Κοινωνικό Ιατρείο παραχωρώντας τον κατάλληλου χώρο. Στεγάζοντας το Μαζί Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Περιστερίου, στη διεύθυνση Μακρυγιάννη 141, πλησίον του Ιερού Ναού του Αγ. Νεκταρίου στην Κηπούπολη. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνετε στον εμπορικό Σύλλογο της πόλης μας, τους κοινωνικούς φορείς και τους συμπολίτες μας που συμπαραστάθηκαν άμεσα στο πρώτο κάλεσμα του Κοινωνικού Ιατρείου της πόλης. Κοινή στόχευσή μας είναι η δημιουργία γέφυρας, παρηγοριάς και ελπίδας για όλους τους ανθρώπους, χωρίς διακρίσεις, χωρίς κατηγοριοποιήσεις. Συντονιστική Επιτροπή του Ιατρείου: Μητρόπολη Περιστερίου, Γιώργος Βαθιώτης, Πηγή Χ. Τάρλα, Αθανάσιος Θεοδώρου, Μάριος Σίμος, Καραμιχάλης Γιώργος. (Τηλέφωνα επικοινωνίας: Πηγή Τάρλα) Για το Μαζί Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Περιστερίου Υπεύθυνος Οργάνωσης και επικοινωνίας Γιώργος Βαθιώτης Επικεφαλής Συντονιστικής επιτροπής Πηγή Χ. Τάρλα MD, MSc «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ AΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ Σε συνέχεια του έκτακτου δελτίου πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ που προβλέπει υψηλές θερμοκρασίες από τις και για τις επόμενες 6-7 ημέρες, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας και Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Κώστας Παπαντωνίου εξέδωσε σχετική ανακοίνωση με στόχο την ενημέρωση και προστασία των πολιτών από τον καύσωνα. Στην ανακοίνωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης συνιστά στους πολίτες την τήρηση όλων των προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών σύμφωνα με τις οδηγίες προφύλαξης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, συνιστάται η χρήση των κλιματιζόμενων αιθουσών που διατίθενται από τους Δήμους, όπως αυτοί αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση. «ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ» ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ Με σκοπό την προστασία των πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες που προβλέπονται από Δευτέρα έως και τις επόμενες 6-7 ημέρες: Α) Τους αρμόδιους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α Βαθμού για την επίδειξη ιδιαίτερης μέριμνας στην καλή λειτουργία των κλιματιζόμενων χώρων που διαθέτουν, για την ετοιμότητα υποδοχής φιλοξενίας ευπαθών κατηγοριών πολιτών. Οι λίστες με τους κλιματιζόμενους χώρους, οι ώρες λειτουργίας τους και οι αριθμοί των τηλεφωνικών κέντρων των Δήμων να αναρτηθούν σε εμφανή σημεία, ενώ τα τηλεφωνικά κέντρα των Δήμων να γνωρίζουν τους παραπάνω χώρους και να κατευθύνουν εάν απαιτηθεί τους πολίτες αυτούς. Β)Την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες. Συνιστάται στους πολίτες και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες α) η τήρηση όλων των προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του καύσωνα σύμφωνα με τις οδηγίες προφύλαξης της Γενική Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία. Παραμείνετε σε σκιερά και δροσερά μέρη αποφεύγοντας τους χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός. Αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα μάλιστα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία. Αποφύγετε το βάδισμα για πολύ ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο. Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από πορώδες υλικό για να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα. Φορέστε καπέλο ή άλλο κάλυμμα από φυσικό υλικό, που να επιτρέπει καλό αερισμό του κεφαλιού. Προτιμήστε τα ελαφρά και μικρά γεύματα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά και περιορίστε τα λιπαρά. Πίνετε άφθονα υγρά (νερό και χυμούς φρούτων). Αν η εφίδρωση είναι έντονη, τότε συστήνεται η πρόσθετη λήψη αλατιού για να κρατηθεί το επίπεδο των υγρών στον οργανισμό. Επίσης, συνιστάται να αποφεύγονται τα οινοπνευματώδη ποτά. Συνιστώνται πολλά χλιαρά ντους κατά την διάρκεια της ημέρας. Καλό θα είναι επίσης να τοποθετούνται υγρά καλύμματα στο κεφάλι και στο λαιμό, σαν προστατευτικά μέτρα. Επίσης, συστήνεται η χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών, που προστατεύουν τα μάτια από την έντονη αντανάκλαση του ήλιου. Τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, κλπ) θα πρέπει να συμβουλευτούν το θεράποντα ιατρό τους για την εφαρμογή ειδικών οδηγιών, κατά περίπτωση. Ιδιαίτερα, όσοι παίρνουν φάρμακα, πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό τους, αν πρέπει να τα συνεχίσουν και σε ποια δοσολογία, επειδή μερικά έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν την θερμοκρασία του σώματος. Αποφύγετε τα πολύωρα ταξίδια με διάφορα μέσα συγκοινωνίας, κατά τη διάρκεια της υψηλής ζέστης. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΟΓΝΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ Τα νεογνά πρέπει να είναι ντυμένα όσο γίνεται πιο ελαφρά. Προτιμότερο είναι τα χέρια και τα πόδια τους να είναι ελεύθερα και να μην τυλίγονται σε πάνες. Όταν κάνει ζέστη να τους προσφέρονται συχνά, εκτός από γάλα (μητρικό ή άλλο) και άλλα υγρά όπως χαμομήλι, νερό, κλπ. Τα βρέφη και τα μεγαλύτερα παιδιά καλό είναι να τρώνε περισσότερα χορταρικά και φρούτα και λιγότερα λίπη. Καλό είναι τα παιδιά να μην παραμένουν πολύ ώρα στον ήλιο μετά το μπάνιο και να φορούν πάντα καπέλο. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον είναι επικίνδυνο για τους ηλικιωμένους και για το λόγο αυτό αν ο δροσισμός του διαμερίσματος στην μεγάλη ζέστη είναι δύσκολος, προτιμότερη είναι η μετακίνηση των ηλικιωμένων σε δροσερότερες περιοχές της χώρας, όταν βέβαια υπάρχει η δυνατότητα. Αν η μετακίνηση των ηλικιωμένων σε παραθαλάσσια περιοχή ή σε βουνό δεν είναι εύκολη, τότε η παραμονή τους στα κατώτερα διαμερίσματα πολυώροφων σπιτιών είναι μια σχετικά εύκολη λύση. Το δωμάτιο ή το σπίτι γενικά, κατά τη διάρκεια των ζεστών ωρών της ημέρας πρέπει να είναι ερμητικά κλειστό, αφού όμως έχει δροσιστεί και μείνει ανοιχτό όλη τη νύχτα. Οι οικογένειες που έχουν ηλικιωμένα άτομα, καλό θα είναι να φροντίζουν να μην τα εγκαταλείπουν μόνα τους σε περιπτώσεις θερινών διακοπών ή πολυήμερης απουσίας από το σπίτι. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίσουν κάποιο άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα. β) Η χρήση των κλιματιζόμενων αιθουσών που διατίθενται από τους Δήμους σε περιπτώσεις καύσωνα. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» Ακαρνανίας Τηλ.-ΦΑΞ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» καταγγέλλει την απαράδεκτη παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Περιστερίου, να κατεβάσει το δεύτερο πανό, που είχε αναρτηθεί στο Άλσος, στα πλαίσια των εξορμήσεών του κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, για τη στήριξη του αγώνα των χαλυβουργών, που κλείνουν σήμερα 249 μέρες απεργίας. Το Δ.Σ. του Συλλόγου με ανακοίνωσή του στις 4/7/2012, είχε καταγγείλει το κατέβασμα του πρώτου πανό, χωρίς να έχει συγκεκριμένα στοιχεία των υπευθύνων της ενέργειας αυτής. Στη συνέχεια με μεγαλύτερο πείσμα αποφάσισε να αναρτήσει δεύτερο στις 5/7/2012, στον ίδιο χώρο, θεωρώντας ότι αποτελεί υποχρέωσή του να συνεχίσει με όλα τα μέσα που διαθέτει να στηρίζει τον περήφανο και ηρωικό αγώνα των χαλυβουργών, κόντρα σε όλους αυτούς που θα θέλανε να τους δουν να επιστρέφουν στα κάτεργα με σκυμμένο το κεφάλι. Και στις 6/7/2012 το πρωί μας κατήγγειλαν ότι συνεργείο του Δήμου, προφανέστατα μετά από εντολή, προχώρησε στην παραπάνω ενέργεια. Οι εκπαιδευτικοί, όλοι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουμε πιο δυναμικά, πιο επιθετικά να εκφράζουμε την ταξική μας αλληλεγγύη σε όλους αυτούς, που αγωνίζονται για το δικαίωμα στη δουλειά και στη ζωή. Θα αγωνιζόμαστε ενάντια σε όλους αυτούς, που θέλουν να μας μεταλλάξουν σε σύγχρονους σκλάβους, στην υπηρεσία του κεφαλαίου και των μεγάλων συμφερόντων. Και είμαστε σίγουροι ότι όπως δικαιώθηκε ο αγώνας των χαλυβουργών, έτσι θα δικαιωθεί και ο αγώνας όλης της εργατικής τάξης. Το Δ.Σ. θα αναρτήσει και τρίτο πανό την εβδομάδα, που έχει προγραμματίσει τρεις εξορμήσεις στο Άλσος στις 9/7, 11/7 και 12/7. ΤΟ Δ.Σ.

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 Με αξιόλογες παραστάσεις συνεχίστηκε το Θεατρικό Φεστιβάλ στο Θέατρο Πολιτών από θεατρικές ομάδες σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιστερίου. 11ο Λύκειο Την καταπληκτική κωμωδία «Μήδεια» του Μποστ, παρουσίασε η θεατρική ομάδα του 11ου Λυκείου Περιστερίου την Πέμπτη 21 Ιουνίου. Ένα έργο εξαιρετικό το οποίο, με τη μοναδικότητα της γραφής του Μποστ, παρουσιάζει την τραγική ηρωίδα του Ευριπίδη ως μια κωμικοτραγική φιγούρα. Όλοι οι ήρωες της γνωστής αρχαίας τραγωδίας, μεταφέρονται με ένα περίτεχνο, αριστοφανικό τρόπο γραφής στη σύγχρονη νεοελληνική πραγματικότητα από το σπουδαίο δημιουργό. Και οι μαθητές-μαθήτριες, και όλοι οι συντελεστές, απέδωσαν με τον καλύτερο τρόπο το έργο σε μια παράσταση πραγματικά επαγγελματικού επιπέδου! Έπαιξαν: Μήδεια: Σδράλη Κωνσταντίνα Ιάσονας: Αθανασόπουλος Αλέξανδρος Καλόγρια: Χούμου Μαρίνα Τροφοί: Δόξα Μαργαρίτα, Φιλίππου Παναγιώτα Ευριπίδης: Μαυρουδής Νίκος Οιδίποδας: Ζάχος Δημήτρης Καλόγερος-Δίας: Μαυρουδής Νίκος Η σκηνοθέτης, εκπαιδευτικός του σχολείου, Μαρία Πιακουλάκη Αντιγόνη: Κακλαμάνη Νεφέλη Ο Αιμίλιος Πολίτης, με την πρωτότυπη μουσική του «στόλισε» την παράσταση Ψαράς: Ζάχος Δημήτρης Γιάννης: Μαυρουδής Νίκος Μάνα: Λιγνού Πηνελόπη Κορυφαία: Πριόνα Νικολέτα Εξάγγελοι: Κωνσταντίνου Αντιγόνη, Ξυνογάλου Κατερίνα Χορός: Αθανασόπουλος Αλέξανδρος, Δόξα Μαργαρίτα, Ζάχος Δημήτρης, Ζωγράφου Δέσποινα, Κακλαμάνη Νεφέλη, Κωνσταντίνου Αντιγόνη, Λιγνού Πηνελόπη, Μάρκου Δήμητρα, Μαυρουδής Νίκος, Ξυνογάλου Κατερίνα, Πριόνα Νικολέτα, Φιλίππου Παναγιώτα, Χούμου Μαρίνα ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Χαρίτος Γιάννης, Πετράς Θανάσης, Γραμμένος Μιχάλης, Άντζελο Ρουμπιστάιν, Τσεντεκίδης Δημήτρης Θεατρικές Δημιουργίες στο Η Μήδεια, που απέδωσε μοναδικά η Κωνσταντίνα Σδράλη 1ο Λύκειο για τη βοήθειά της στη χορογραφία της παράστασης, τον κ. Πολίτη Αιμίλιο που έγραψε πρωτότυπη μουσική για την παράσταση και τη μουσική διδασκαλία του, τον κ. Μανδαλιό Αγαπητό για τη συμπαράστασή του, τον κ. Ζορμπά Γιώργο για τη βοήθειά του στο σχεδιασμό του φωτισμού, την κ. Μαυροπούλο Σοφία για την εκτέλεση των προγραμμάτων, τη Διευθύντρια κ. Κατσαρού Κατερίνα και το Σύλλογο καθηγητών για τη συμπαράστασή τους και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την έμπρακτη συμπαράστασή του. Ο δήμαρχος Αν. Παχατουρίδης και ο αντιδήμαρχος Θ. Αρβανίτης Με την πασίγνωστη και ξεκαρδιστική κωμωδία του Αλέκου Σακελλάριου «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες» που ανέβασαν μαθητές και μαθήτριες του 1ου Λυκείου Περιστερίου στη σκηνή του Θεάτρου Πολιτών, το Σάββατο 23 Ιουνίου και σημείωσαν θαυμάσια επιτυχία, αποχαιρέτισαν τη σχολική χρονιά και φέτος. Γονείς, καθηγητές, φίλοι και γνωστοί των μαθητών δεν έχασαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη γνωστή κωμωδία του Αλέκου Σακελλάριου στην οποία έχουν αφήσει εποχή στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου οι δύο μεγάλοι και αξέχαστοι ηθοποιοί: Ντίνος Ηλιόπουλος και Κωστής Χατζηχρήστος. από τον Διευθυντή του 1ου Λυκείου κ. Νίκο Τούντα, ο οποίος ευχαρίστησε ιδιαίτερα και τους μαθητές του σχολείου του, που ήταν πάντα πρόθυμοι να διδαχθούν μέσα από τους ρόλους τους την μεγάλη αξία του θεάτρου και παράλληλα να διασκεδάσουν με τους απολαυστικούς ρόλους του Σακελλάριου. Ο Ν. Τούντας, διευθυντής του σχολείου και ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Περιστερίου Γ. Κουτσιμπογιώργος ΕΠΑΙΞΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Γιώργος Μαυρομάτης, Γιώργος Τραχανάς, Γιώργος Καρέλας, Βασίλης Πετσόγλου, Σταυρούλα Νικολετσέα, Άννα Ζάχου, Θανάσης Κράλλης, Κώστας Φουντούλης, Νίκος Κουτσογιάννης, Γιώργος Γραμματικός, Φώτης Σταθόπουλος, Ισιδώρα Αναματερού, Μαρία Λαγουδάκη, Άγγελος Παυλίδης, Τζεμέ Γιάκο και Πέτρος Αθηναίος. 14ο Λύκειο Την κωμωδία «Οι Ηλίθιοι» του Νηλ Σάιμον, του σπουδαίου Αμερικανού θεατρικού συγγραφέα, που με τα έργα του θίγει θέματα της μεσοαστικής κοινωνίας, ανέβασε η θεατρική ομάδα του 14ου Λυκείου Περιστερίου την Κυριακή 24 Ιουνίου. Στο έργο ο δάσκαλος Λέων Τολτσίνσκι μένει άφωνος όταν διορίζεται σ ένα μικρό χωριό της Ουκρανίας και διαπιστώνει πως εξαιτίας μιας κατάρας όλοι οι κάτοικοί του είναι... ηλίθιοι. Ερωτεύεται μια πανέμορφη κοπέλα κι έχει 24 ώρες για να σπάσει την κατάρα, αλλιώς θα τη χάσει... «Το θέατρο είναι ο καθρέφτης της ζωής» είπε στο σημείωμα με τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις των μελών της ομάδας ο πρωταγωνιστής της παράστασης, Λέων Στεφάνοβιτς Τολτσίνσκι, ο μαθητής Πάνος Μπιρμπατάκος. «Με το θέατρο μαθαίνεις να σκέφτεσαι και να δημιουργείς», Η Ε. Μπουμπαγατζόγλου, αφηγήτρια είπε η αγαπημένη του στην παράσταση Σοφία Ζουμπρίτσκυ, η μαθήτρια Ανδρομάχη Μπάρδη. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κωνσταντίνα Χατζή, Φιλίππου Παναγιώτα, Δόξα Μαργαρίτα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ: Κωνσταντίνα Χατζή ΜΟΥΣΙΚΗ: Αιμίλιος Πολίτης ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Πιακουλάκη Η θεατρική ομάδα ευχαρίστησε την κ. Σταματοπούλου Πέρσα Οι νεαροί μαθητές με ύφος και αέρα επαγγελματία ηθοποιού, κατάφεραν υπό τη σκηνοθεσία της κας Αγγελικής Σαρακινού -η οποία έκανε και τη διασκευή του έργου- να επιτύχουν τη καλύτερη δυνατή απόδοση των ρόλων τους. Ο υπεύθυνος των Σχολικών Θεατρικών Παραστάσεων και Σκηνοθέτης κ. Φάνης Κάσσιος, έκανε την έναρξη της θεατρικής παράστασης με έναν απλό και σύντομο χαιρετισμό προς όλους που τίμησαν με την παρουσία τους την πολύωρη και κοπιαστική δουλειά των παιδιών τους. Ακολούθησε ένας μικρός χαιρετισμός και Όλοι ερμήνευσαν τους ρόλους τους καταπληκτικά και το αποτέλεσμα ήταν αξιέπαινο. ΕΠΑΙΞΑΝ ΟΙ: Σνέτσκυ: Μαρία Γκότση, Μίσκβα: Εύα Χρόνη, Σλόβιτσνα: Ευαγγελία Τριπολιτσιώτη, Γιέντσνα: Ρία Χατζηχρήστου, Μίσκιν: Χαρά Δραγανίγου, Δικαστής: Μάριος Καραμέτος, Γιατρός Ζουμπίτσκυ: Άχμετ Αμπτελαζίζ, Λένυα Ζουμπρίτσκυ: Ιωάννα Κωστούρου, Σοφία Σουμπρίτσκυ: Ανδρομάχη Μπάρδη, Κόμης Γκρέγκορ: Ζήνα Γαλάτη. Αφηγήτρια: Ελένη Μπουμπαγατζόγλου. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Σκηνικά: Κατερίνα Κόικα, Χάρης Τσουτσουλής, Νίκος Συριόπουλος, Μιχάλης Γκούλης

13 Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 13 Θέατρο Πολιτών Περιστερίου Ενδυματολόγος: Βάσια Σούρσου Υπεύθυνος Φωτισμού: Θάνος Γαλιατσάτος Φροντιστής: Βασιλική Ρούβαλη σχολείου Γεωργία Κολλινιάτη και Στέλκιο Μιχαήλογλου καθώς και την κυρία Αγάπη Αθανασιάδη, για την πολύτιμη βοήθειά τους. Την παράσταση παρακολούθησε και συνεχάρηκε όλους τους συντελεστές για το καταπληκτικό αποτέλεσμα και ο Χρ. Γαβαλάς, αντιπρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Περιστερίου. 10ο Γυμνάσιο Τη μονόπρακτη κωμωδία των Δημήτρη Κεχαΐδη - Ελένης Χαβιάρα «Με δύναμη απ την Κηφισιά» ανέβασε σε μια πραγματικά καταπληκτική παράσταση η θεατρική ομάδα του 10ου Γυμνασίου Περιστερίου τη Δευτέρα 25 Ιουνίου. «Τέσσερις σύγχρονες γυναίκες αστικής καταγωγής, αποφασίζουν ν αλλάξουν ριζικά τη ζωής τους. Ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη, θα τους δώσει τη δύναμη για το νέο ξεκίνημα. Θα καταφέρουν, όμως, να ξεφύγουν από τις αδυναμίες, τα πάθη και τα αδιέξοδα που οι ίδιες έχουν δημιουργήσει για τον εαυτό τους. Με ορμητήριο το σπίτι της Αλέκας στην Κηφισιά, οι τέσσερις φίλες κάνουν δίαιτα, ψάχνουν τον τέλειο άνδρα, αποκηρύσσουν το γάμο, τσακώνονται και αγαπιούνται, γελάνε και κλαίνε, ερωτεύονται, απογοητεύονται, χωρίζουν, ξανασμίγουν, προσπαθούν να καταλάβουν το αντίθετο φύλο, αλλά, κυρίως, την ίδια τους τη φύση.» Τους ρόλους ερμήνευσαν με τρόπο μοναδικό, που μάγεψε το κοινό, οι: Ματίνα Χατουλάκου - Αλέκα, Ειρήνη Καραμανή - Ηλέκτρα, Ιωάννα Φυρογένη - Μάρω και Μαριάννα Πλαστουργού - Φωτεινή. Η κ. Πλαστουργού, Διευθύντρια του Σχολείου και υπεύθυνη της ομάδας, ευχαρίστησε θερμά τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Φάνη Κάσσιο, ο οποίος σκηνοθέτησε το έργο, για την πολύτιμη βοήθειά του στην υλοποίηση της παράστασης. Επίσης, το Δήμο Περιστερίου για τη συνεργασία του μέσω του προγράμματος της «Θεατρικής Αγωγής». Υπεύθυνος Μουσικής / Ήχου: Τάσος Αποστολόπουλος Υπεύθυνες καθηγήτριες: Ιωάννα Φιλντίση, Ανδρομάχη Καραγιαννίδου Η θεατρική ομάδα ευχαρίστησε για την βοήθειά τους μαθητές: Βαγγέλη Φραντάτο, Βαγγέλη Σκουλίδα, Γιώργο Ρούβαλη, Έλενα Καλαμπαλίκη, Μαργαρίτα Χανδόλια, Βασίλη Διακάκη και Ξένια Φυσκαντώρου. Επίσης ευχαρίστησε τον Διευθυντή του σχολείου κ. Θανάση Αλεξόπουλο, τον Υποδιευθυντή, κ. Νίκο Κανελλάκη, τους καθηγητές του Ο Σ. Αβραμίδης, ο Τ. Καλλίφας και ο αντιδήμαρχος Τ. Θεοδωράκος ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑ» Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η καθιερωμένη καλοκαιρινή εκδήλωση των Τμημάτων Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Περιστερίου, σημείωσε μεγάλη επιτυχία και ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους που είχαν γεμίσει ασφυκτικά τον κυκλικό χώρο του θεάτρου «Τέχνη φίλοι και επισκέπτες του Άλσους είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την άψογη παρουσίαση παραδοσιακών και λαϊκών χορών από τους εκατοντάδες μαθητές, μικρούς και μεγάλους, που πλαισίωναν τα χορευτικά τμήματα και έδωσαν όλη τη ψυχή τους, πετυχαίνοντας εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους για την τιμητική τους παρουσία απηύθυνε η πάντα πρόθυμη και εξαίρετη Χοροδιδασκάλα κ. Αναστασία Ντούρου, η οποία κάλεσε νέο θέατρο. Μια όμορφη γωνιά, σαν όλες τις άλλες του Άλσους, που αποτελεί πλέον μια όαση στο κέντρο της πόλης. Κε Δήμαρχε, το Άλσος - Οικογένεια - Ζωή, προσφέρει στιγμές χαλάρωσης και δροσιάς σε όλους τους δημότες Περιστερίου. Στα παρασκήνια, στον ειδικό χώρο που ετοιμάζονται και κάνουν τις τελευταίες πρόβες πριν βγουν στη σκηνή. και Πέτρα» του νέου Άλσους. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι άλλων παρατάξεων καθώς και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, οι οποίοι πρέπει να σημειώσουμε ότι τιμούν με την παρουσία τους όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο Δήμο Περιστερίου. Το Σάββατο 16 Ιουνίου και τη Δευτέρα 18, εκατοντάδες στη συνέχεια τους πανέτοιμους χορευτές να ανεβούν στη σκηνή. Εκπρόσωπος των χορευτών ευχαρίστησε την κ. Ντούρου και το Δήμο Περιστερίου: «Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας που θα χορέψουμε στο Δημιουργήθηκε με αγάπη και μεράκι από εσάς και σας ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, ευχαριστούμε την αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Μαίρη Τσιώτα, διότι πάντα δίνει το παρόν σε ό,τι χρειαζόμαστε, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην αρμονική έκβαση κάθε προβλήματός μας και στην επιτυχία πραγματοποίησης κάθε εκδήλωσής μας. Σας θεωρούμε αναπόσπαστο μέρος της μεγάλης χορευτικής οικογένειάς μας. Τέλος, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ (συνέχεια στη σελίδα 16)

14 Σελίδα 14 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 Η ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ «F1 IN SCHOOLS» GFP ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. Για τη διάκρισή τους στην τελική φάση του εκπαιδευτικού προγράμματος «F1 in Schools» (Formula 1 στα σχολεία), στο οποίο κατέκτησαν την πρώτη θέση Πανελλαδικά και το δικαίωμα να εκπροσωπήσουν το σχολείο τους και τη χώρα μας στον τελικό του παγκόσμιου διαγωνισμού που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο στο μακρινό ABU DHABI, μίλησαν οι μαθητές των εκπαιδευτηρίων Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου που αποτελούν τη νικήτρια ομάδα GFP (Ground Force Project). Οι μαθητές της GFP (Γκίργκης Άκης, Γρηγορόπουλος Ιάσονας, Κριμιτζάς Κώστας, Νικολάου Χρήατος Παληγιάνης Μάριος και Τσουκαλά Ελένη) με την καθηγήτριά τους κ. Σοφία Μπασιάκου έδωσαν συνέντευξη στον Γιάννη Ριζόπουλο υπεύθυνο της στήλης Technoλογείν του Pathfinder και εμφανίστηκαν ζωντανά την Κυριακή 8 Ιουλίου στην εκπομπή «Ναι στη NET» με παρουσιάστρια τη Μάριον Μιχελιδάκη, μιλώντας για το διαγωνισμό, την σκληρή προετοιμασία της ομάδας ως τον Οκτώβριο και την ανάγκη οικονομικής υποστήριξής της μέσω χορηγιών. Ο διαγωνισμός «F1 in Schools» πραγματοποιείται εδώ και 12 χρόνια στο εξωτερικό με τη συμμετοχή μαθητών από 38 χώρες, ενώ τα τεκταινόμενα παρακολουθούν εκατομμύρια μαθητές απ Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα του ΑΣΔΑ για μαθητές «Γνωριμία με τη χλωρίδα και την πανίδα του Ποικίλου» Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα ξενάγησης σχολείων της Δυτικής Αθήνας που υλοποίησε ο ΑΣΔΑ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας, σε επισκέψιμα σημεία του Όρους Αιγάλεω Ποικίλου. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την Πέμπτη 10 Μαΐου και συνεχίστηκε μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Συμμετείχαν σ αυτό εκατοντάδες μαθητές σχολείων από κάθε Δήμο της Δυτικής Αθήνας. όλο τον κόσμο. Απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας από 9 έως 19 ετών με βασικό σκοπό να τους εμπνεύσει στη χρήση νέων τεχνολογιών και να τους εισάγει με δημιουργικό τρόπο στο μαγικό κόσμο της επιστήμης και των συναρπαστικών εφαρμογών της. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι μαθητές και οι συντονιστές εκπαιδευτικοί τους, λαμβάνοντας υπόψη τους γνώσεις των Φυσικών Επιστημών, της Πληροφορικής, της Μηχανικής και των Μαθηματικών, αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν ένα μοντέλο αγωνιστικού αυτοκινήτου F1 ενώ παράλληλα πολύ σημαντικές παράμετροι είναι η εύρεση χορηγών, η προβολή και ο τρόπος παρουσίασης της ομάδας, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε μία επαγγελματική ομάδα F1. 7η θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής για τους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Σ. Αυγουλέα - Λιναρδάτου Άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι μαθητές των εκπαιδευτηρίων Σ. Αυγουλέα- Λιναρδάτου με τη συμμετοχή τους στον 24 ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, κατακτώντας τη 2 η θέση ανάμεσα σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία και την 7 η θέση πανελλαδικά. Ο μαθητής της Γ Λυκείου του σχολείου Νίκος Άτλας έλαβε την 7 η θέση στην γενική κατάταξη και θα συμμετάσχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο CAMP του διαγωνισμού για τη σύσταση των Εθνικών Ομάδων της Πληροφορικής. Αντίστοιχα ο μαθητής της Β Γυμνασίου Μάριος Παληγιάννης συμμετέχοντας για πρώτη χρονιά έλαβε την 11 η θέση στην κατάταξη των Γυμνασίων και για μία μόνο θέση έχασε την ευκαιρία συμμετοχής στο CAMP. Θερμά συγχαρητήρια στους δύο μαθητές καθώς και στον καθηγητή πληροφορικής Νίκο Ξένο που τους προετοίμασε. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Θ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Στο 53 ο πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης ανδρών, γυναικών που διεξήχθη στη Τρίπολη, 22-24/6/12, η 15χρονη μαθήτρια μας της Β Λυκείου Αναστασία Κυριλή εντυπωσίασε στα 200μ. πεταλούδα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Όπως επίσης και στα 400μ. μεικτή ατομική κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, συμβάλλοντας με το καλύτερο τρόπο για την ηλικία της στη κατάκτηση του τίτλου από την ομάδα της, τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Διάκριση είχε και ο περσινός απόφοιτος του Σχολειού μας Χαλιντέι-Χριστόπουλος Στέφανος με τα χρώματα του Εθνικού Πειραιώς, ο οποίος κατέκτησε επίσης αργυρό μετάλλιο στα 400m μεικτή ατομική ανδρών! Συγχαρητήρια στους δυο αθλητές μας και ευχόμαστε ολόψυχα, τα καλύτερα για το μέλλον! διεξάγεται από την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. Στόχος των διοργανωτών είναι να διαχύσουν στη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας μας το θεμελιώδες των γνώσεων της Αλγοριθμικής, του Προγραμματισμού και κατ επέκταση της Πληροφορικής. Η συμμετοχή των μαθητών στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής δίνει την ευκαιρία να αποδείξουν την αξία τους και να διακριθούν σε βαλκανικό και παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της συμμετοχής τους στις Βαλκανιάδες και στην Ολυμπιάδα Πληροφορικής. Οι μαθητές που διακρίνονται στους διαγωνισμούς αυτούς αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε τμήμα Πληροφορικής της επιλογής τους, χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με τον νόμο 3194/2003. Κατά την επίσκεψη των σχολείων, ειδικοί παρουσίασαν στα παιδιά τα φυτικά και ζωικά είδη που συναντάμε στον ορεινό όγκο, αναδεικνύοντας την περιβαλλοντική αξία του βουνού, τη βιοποικιλότητα που το χαρακτηρίζει και φυσικά την ανάγκη προστασίας του. Το ενδιαφέρον των μαθητών ήταν αμείωτο και η συμμετοχή τους ενεργή, αποδεικνύοντας τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν για την καλλιέργεια της οικολογικής ευαισθησίας στις νέες γενιές. Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ, Ανδρέας Μποζίκας δήλωσε σχετικά: «Ευχαριστώ τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας και όλους τους εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν στην υλοποίηση του Προγράμματος. Συγχαίρω όλα τα παιδιά για το θερμό ενδιαφέρον τους και την επιθυμία τους να γνωρίσουν από κοντά το δικό μας βουνό, το Όρος Ποικίλο Αιγάλεω. Δίνουμε ραντεβού την επόμενη χρονιά για ακόμη πλατύτερη επικοινωνία και συνεργασία με τη σχολική κοινότητα της Δυτικής Αθήνας, για να γνωρίσουμε αλλά και να προστατεύσουμε από κοινού το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε». Στο ΕΣΠΑ τα 2 νέα έργα της Δυτικής Αθήνας Σε συνέχεια των αποφάσεων 260/ και 315/ του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με τις οποίες είχε καταρχήν αποφασιστεί η προώθηση στο ΕΣΠΑ του έργου «Διάνοιξη της Λ. Θηβών από την οδό Αγ. Νικολάου έως τη Λ. Φυλής» και του έργου «Αγωγός ομβρίων οδού Καλπακίου Δήμων Ιλίου-Καματερού», πραγματοποιήθηκαν την με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής και οι εντάξεις των πράξεων. Το έργο της διάνοιξης της Λ. Θηβών από την οδό Αγ. Νικολάου έως τη Λ. Φυλής εντάχθηκε στον Άξονα προτεραιότητας «01-Ενίσχυση Υποδομών Προσπελασιμότητας Ενέργειας» του Ε.Π. «Αττική» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής και αφορά έργο διάνοιξης μήκους μέτρων από την οδό Αγ. Νικολάου στο Ίλιον έως την Λ. Φυλής στους Αγ. Αναργύρους Καματερό. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 34 μήνες. Η κατασκευή αφορά διαχωριζόμενη κυκλοφορία με νησίδα πλάτους 4 μέτρων, δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και πεζοδρόμιο εκατέρωθεν της οδού. Ταυτόχρονα κατασκευάζεται το παράπλευρο οδικό δίκτυο και τα αντίστοιχα έργα αποχέτευσηςαποστράγγισης ομβρίων. Στο σημείο, όπου διασταυρώνεται η κατασκευαζόμενη οδός με το ρέμα της Εσχατιάς στην Δ.Κ. Καματερού, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έργο του ΥΠΟΜΕΔΙ. Ο «Αγωγός ομβρίων υδάτων οδού Καλπακίου Δήμων Ιλίου και Αγ. Αναργύρων Καματερού» εντάχθηκε στον Άξονα προτεραιότητας «02-Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Αττική» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το έργο αφορά την κατασκευή κεντρικού συλλεκτήρα, ολικού μήκους 1.622,50 μέτρα, ο οποίος με την προβλεπόμενη κατασκευή της Λ. Θηβών, αντιμετωπίζει το πρόβλημα της συσσώρευσης υδάτων στην περιοχή Μιχελή του Δήμου Ιλίου. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 38 μήνες. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας Κώστας Παπαντωνίου δήλωσε σχετικά: «Είναι πολύ σημαντικό να προχωρούν μεγάλα έργα υποδομής κάτω από τις δυσμενείς συνθήκες που βιώνει η χώρα. Αυτό αποδεικνύει ότι κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από διαδικασίες εποικοδομητικής συνεργασίας και διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες».

15 Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ Έρχεται η βροντερή οργή των σιωπηλών αμνών του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη Οι Έλληνες πολίτες οργίζονται, καθώς αντιλαμβάνονται, ημέρα με την ημέρα, ότι χρόνια τώρα εμπαίζονται κατάφωρα από πολλά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και από πολλές Ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο (Internet), και, ως εκ τούτου, είναι αποφασισμένοι ν απεγκλωβιστούν, όσο πιο γρήγορα μπορούν, από τη στάνη των σιωπηλών αμνών, που τους θέλουν οι εργολάβοι της παραπληροφόρησης, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και δώθε. Γνωρίζει άριστα τώρα ο λαός μας, αυτό που η στήλη κάθε τόσο αποκάλυπτε, ότι για χρόνια παραβιάζεται το Σύνταγμα της Ελλάδας (άρθρο 15, εδάφιο 2): Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Εσείς, Φίλες και Φίλοι αναγνώστες, τώρα ξέρετε ότι σχεδόν όλα όσα προβλέπει το Σύνταγμα της Ελλάδας δεν εφαρμόζεται στο ακέραιο: (1) Πρώτα και κύρια, σχετικά με την αντικειμενική και δημοκρατική ενημέρωση του ελληνικού κοινού, που οφείλουν όλα ΜΜΕ των μεγαλοκαναλαρχών και μεγαλοεκδοτών. Αυτό λέγεται ωμή παραβίαση του Συντάγματος της Ελλάδας. (2) Τα έργα Λόγου, Τέχνης και Πολιτισμού, στην ουσία, μοιάζουν ως χολερικά για αρκετούς μεγαλοκαναλάρχες και, φυσικά, βρίσκονται εκτός των Ραδιοτηλεοπτικών τους Σταθμών. Αυτό δεν είναι παραβίαση του Συντάγματος της Ελλάδας; (3) Αλήθεια, είδε κανείς μας ποιοτική στάθμη των (τηλεοπτικών) προγραμμάτων, που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης ; Αυτό δεν αποτελεί παραβίαση του Συντάγματος της Ελλάδας; (4) Μήπως μπορούμε να ισχυριστούμε ότι βλέπουμε στην τηλεόραση εκτός από κάποιες συμπαθητικές προσπάθειες της κρατικής τηλεόρασης- στοιχεία της πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας; Αυτό δεν είναι παραβίαση του Συντάγματος της Ελλάδας; (5) Ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου, σίγουρα, είναι ένα σπάνιο είδος στα ραδιοτηλεπτικά μέσα των μεγαλοκαναλαρχών.γιατί; Αυτό δεν είναι παραβίαση του Συντάγματος της Ελλάδας; (6) Σχεδόν ανύπαρκτη είναι η προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας από τα τηλεοπτικά προγράμματα, κυρίως, των μεγαλοκαναλαρχών. Δηλαδή και σ αυτή την τόσο ευαίσθητη κοινωνική πτυχή δεν παραβιάζεται επικίνδυνα το Σύνταγμα της Ελλάδας; Πολλοί αναγνώστες του Ελεύθερου Διαλόγου έχουν επικοινωνήσει με τον υπογράφοντα στα τηλέφωνά του και στις ηλεκτρονικές του διευθύνσεις με δυο τοποθετήσεις: Πρώτη, αρκετοί απ αυτούς αισθάνονται σήμερα ότι είχαν παγιδευτεί από τις πολιτικές κατευθύνσεις ορισμένων ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων, εφημερίδων, περιοδικών και ιστοσελίδων, και, προπαντός, από τις στημένες δημοσκοπήσεις. Δεύτερη: Ρωτούν τι μπορεί να γίνει για την εξυγίανση των ΜΜΕ και για την πιστή τήρηση του Συντάγματος της Ελλάδας, ιδίως, στο άρθρο 15, εδάφιο 2. Αγώνας μέχρις εσχάτων για το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών στην αντικειμενική και δημοκρατική ενημέρωση. Πολλοί ψηφοφόροι στις 17 Ιουνίου 2012 παραδέχονται τώρα, σύμφωνα με σοβαρά στοιχεία που υπάρχουν, το πόσο είχαν παγιδευτεί από τα ΜΜΕ, όταν τα μισά απ αυτά υποστήριζαν τον ηγέτη του ενός πόλου και τα άλλα μισά παρά κάτι τον ηγέτη του άλλου πόλου, αλλά και σε μικρότερο βαθμό τους συνοδοιπόρους τους στον ιδεολογικο-πολιτικό τους προσανατολισμό εντός της ευρωπαϊκής προοπτικής και του. Ομοίως, παγιδεύτηκαν και από τις στημένες δημοσκοπήσεις, που το έπαιζαν προεκλογικά με ευτελιστικό τρόπο ως ντέρμπι για παράδειγμα Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού κι αντίστροφα. Τώρα οι πολίτες συνειδητοποιούν ότι με την ψήφο τους: * Ανέδειξαν ως πρώτη εκλογική δύναμη την αποχή, τα άκυρα και τα λευκά, με 39%, που κάποιους βόλεψε! * Αύξησαν την εκλογική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑ- ΣΟΚ, που φέρουν την κύρια ευθύνη για τα μνημόνια της συμφοράς, συνολικά στο 42% από το 32%, που είχαν στις εκλογές της 6 ης Μαΐου * Άκουσαν προεκλογικά τους ηγέτες της ευρωπαϊκής προοπτικής και του που υπόσχονταν στον λαό άλλοι ότι ΘΑ καταγγείλουν νομικά και πολιτικά τα μνημόνια, τους συνοδευτικούς νόμους και τη δανειακή σύμβαση, άλλοι ότι ΘΑ ζητήσουν την εκ βάθρων διαπραγμάτευση, άλλοι ότι ΘΑ ζητήσουν την ακύρωση των μνημονίων και τα παρόμοια. * Ξαφνιάστηκαν, όμως, μετεκλογικά από τις τόσες και τόσες κωλοτούμπες, λίγο έως πολύ, όλων των πολιτικών ηγετών της ευρωπαϊκής προοπτικής και του. * Πείστηκαν πλέον στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι πολίτες ότι έπεσε άγαρμπο δούλεμα σε βάρος τους από τους πολιτικούς ηγέτες της ευρωπαϊκής προοπτικής και του, έτσι όπως άρθρωσαν και τις απόψεις τους στη Βουλή κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της τριτοκομματικής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς. Χρέος των πολιτών είναι να διεκδικούν αγωνιστικά τα δικαιώματά τους στην ανθρώπινη εργασία και σύνταξη, στην υγεία και παιδεία, στην αναψυχή και στον πολιτισμό. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΛΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ Στις 3 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε χρήσιμη συζήτηση στο Στέκι Οικοδόμων Περιστερίου που διοργάνωσε η Λαϊκή Επιτροπή Περιστερίου με τη συμμετοχή και του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ, της ΟΓΕ, του ΜΑΣ και των συνταξιούχων με θέμα την ανάγκη να δοθεί άμεση απάντηση το ερχόμενο ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η Λ.Ε.Α.Π. παρεμβαίνοντας στο δημοτικό συμβούλιο Περιστερίου, για την απόλυση των 90 συμβασιούχων καθαριστριών, κατάφερε μια πρώτη μικρή νίκη. Να αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο να επαναπροσλάβει τις ίδιες καθαρίστριες. Ξέρουμε ότι τίποτα δεν τελείωσε, δεν έχουν εξασφαλίσει την δουλειά τους οι συναδελφισσες. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να κερδίσουν τις θέσεις τους μόνιμα, σταθερά και με πλήρη δικαιώματα. Από όλη την συζήτηση, για άλλη μια φορά, επιβεβαιώθηκε ο αντιλαϊκός χαρακτήρας του «Καλλικράτη», τον οποίο η δημοτική αρχή καθώς και η πλειοψηφία των παρατάξεων διάστημα ενάντια στα βάρβαρα μέτρα της κυβέρνησης, από τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους τους νέους, στις γειτονιές και στους τόπους δουλειάς. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εργαζόμενοι κάτοικοι της περιοχής όπως και οι εργαζόμενες στην καθαριότητα οι οποίες απολύθηκαν πριν από λίγες μέρες καθώς η διοίκηση αναμένεται να προσλάβει νέο προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ. Όπως σημείωσε εισηγητικά ο Δ. Αδαμόπουλος, μέλος της Λαϊκής Επιτροπής Περιστερίου, η δράση για την προστασία της εργατικήςλαϊκής οικογένειας από την εξαθλίωση δεν μπορεί παρά να απαιτεί την οργάνωση όλων μπροστά στις εξελίξεις που έρχονται. Οπως πρόσθεσε, στο Περιστέρι η ανεργία τσακίζει δεκάδες οικογένειες οι οποίες στοιβάζονται στις ουρές του ΟΑΕΔ για ένα επίδομα που δε φθάνει ούτε για τα στοιχειώδη. Η πλειοψηφία των νέων που εργάζονται, πληρώνονται με ψίχουλα. Χαρακτηριστική περίπτωση, όπως ανέφερε, οι εργαζόμενοι στα «Μedia Markt» που πληρώνονται με δυο ευρώ την ώρα. Δεκάδες μικρομάγαζα έχουν κλείσει, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι υπό διάλυση, ενώ παιδικοί σταθμοί στην περιοχή συρρικνώνονται παρά τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών. Ανακοίνωση Ιδιαίτερη στιγμή στη σύσκεψη αποτέλεσε η παρέμβαση των εργαζομένων στην καθαριότητα οι οποίες εξέφρασαν την αγωνία τους για το αβέβαιο μέλλον, καθώς μετά την απόλυση δεν ξέρουν πώς να συντηρήσουν τις οικογένειές τους, αλλά και πως θα αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις και τα ανοιχτά μέτωπα που έχουν δημιουργήσει. Όπως ανέφεραν, πριν θεωρούμασταν «εργολάβοι» με μισθούς πείνας, τώρα μετά την απόλυση δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ούτε ένα κομμάτι ψωμί αφού δεν μας δέχονται στο Ταμείο Ανεργίας. Περιέγραψαν μια κατάστασή δραματική η οποία θα τους οδηγήσει στην εξαθλίωση. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα αλλά και σε αυτά που ετοιμάζουν για το μέλλον, η Λαϊκή Επιτροπή Περιστερίου κάλεσε τους συγκεντρωμένους να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους δυναμώνοντας τη δράση με παρεμβάσεις σε μια σειρά χώρους το ερχόμενο διάστημα. Ήδη την Πέμπτη 5 Ιουλίου πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στην Α Εφορία του Περιστερίου απαιτώντας να μη γίνει καμία κατάσχεση για τα χρέη των εργαζομένων, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας έκαναν παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επαναπρόσληψη των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων. Επίσης την Τετάρτη 11 Ιουλίου πραγματοποίησαν κινητοποίηση στο ΙΚΑ. Νέα κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί την Τρίτη 17 Ιουλίου στις 8 π.μ. στο ΟΑΕ Περιστερίου. στο Δήμο επικροτούν. Παρ ότι οι αποφάσεις παίρνονται στην Περιφέρεια και στην κεντρική κυβέρνηση, ο Δήμος φέρει την ευθύνη της υλοποίησής τους. Παρά τα μεγάλα λόγια περί «τοπικής αυτοδιοίκησης κοντά στον λαό» και άλλα πολλά λόγια, τα δημοτικά συμβούλια μόνο για νέους φόρους έχουν αρμοδιότητα και να απαλλάσσουν την εκάστοτε κυβέρνηση από υποχρεώσεις, όπως βρεφονηπιακούς σταθμούς, σχολεία, άθληση, φορτώνοντας ταυτόχρονα νέα βάρη στις πλάτες των λαϊκών οικογενειών. Μια είναι η απάντηση. Μόνο με συνεχή ανειρήνευτο ταξικό αγώνα μπορούμε να κερδίσουμε την ζωή που μας αξίζει.

16 Σελίδα 16 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 12 Ιουλίου Σ Καλοκαιρινά προγράμματα απασχόλησης για παιδιά Ο Δήμος Ιλίου κοντά στους γονείς και αυτό το καλοκαίρι Για άλλη μια χρονιά, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ο Δήμος Ιλίου, ξεπερνώντας τα όποια εμπόδια, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και δράσης, ολοκλήρωσε με επιτυχία τον πρώτο κύκλο των προγραμμάτων Παιδί και Θάλασσα και Καλοκαιρινό Camp, στηρίζοντας την οικογένεια, όπου οι γονείς είτε εργάζονται, είτε δεν έχουν την πολυτέλεια να προσφέρουν τη χαρά των διακοπών στα παιδιά τους, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος. Παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών μέσω του προγράμματος Καλοκαιρινού Camp, δραστηριοποιούνται σε ένα οργανωμένο αθλητικό και πολιτιστικό πρόγραμμα, μαθαίνοντας τα μυστικά τόσο της επικοινωνίας, της κοινωνικοποίησης και της ποιοτικής ψυχαγωγίας, όσο και του ατομικού και ομαδικού σπορ της αρεσκείας τους, από εξειδικευμένο προσωπικό (γυμναστές, προπονητές, δάσκαλοι), ενώ μέσω του προγράμματος Παιδί και Θάλασσα, χαίρονται τη φύση κοντά στο υγρό στοιχείο, με πολύ παιχνίδι, εκμάθηση κολύμβησης και διασκέδαση. Παράλληλα με τα παραπάνω προγράμματα, βρίσκονται σε εξέλιξη το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης, καθώς και το παιδικό πρόγραμμα του Τμήματος Δημοτικών Βιβλιοθηκών Future Library, τα οποία προσφέρουν στο σύνολό τους σημαντική βοήθεια και ανακούφιση στους γονείς, αξιοποιώντας, ταυτόχρονα, δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και στην ΥΓΕΙΑ Με την υποστήριξη του Δήμου Ιλίου Θερμή ήταν η ανταπόκριση του κόσμου που συνέρεε από το πρωί του Σαββάτου 30 Ιουνίου 2012 μέχρι αργά το απόγευμα στο Δημαρχείο Ιλίου, προσφέροντας φάρμακα και υγειονομικό υλικό (γάντια, γάζες, οινόπνευμα και άλλα αναλώσιμα), είτε από το οικιακό του φαρμακείο, είτε από το φαρμακείο του οικείου του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΣΚΑΪ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και στην ΥΓΕΙΑ, μαζί με τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη με την υποστήριξη του Δήμου Ιλίου. Τα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό που συγκεντρώθηκαν διατέθηκαν για την ενίσχυση των αναγκών του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, καθώς και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων πολιτών, καθώς και των κατοίκων άγονων περιοχών της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας. Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, στη σύντομη δήλωσή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στην βαρύτητα που έχει δώσει η Διοίκηση στην Κοινωνική Πολιτική, καθώς και στο Πρόγραμμα Φροντίζω του Δήμου Ιλίου, ένα δίκτυο υπηρεσιών μέσω των οποίων οι δημότες μπορούν να έχουν άμεση βοήθεια και λύση στα καθημερινά τους προβλήματα, διασφαλίζοντας την αξιοπρεπή τους διαβίωση, μια κοινωνική ομπρέλα που περιλαμβάνει Τράπεζα Τροφίμων και Ειδών Πρώτης Ανάγκης η οποία εξελίσσεται πλέον σε Κοινωνικό Παντοπωλείο, Τράπεζα Αίματος, Δημοτικά Ιατρεία, Βοήθεια στο σπίτι, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Ιλιαχτίδα, Γραφείο πληροφόρησης Ανέργων κ.ά., καθώς και συνεργασίες με τη Μητρόπολη Ιλίου για τη καθημερινή διανομή συσσιτίων σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, το Κέντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών Το Χαμόγελο του Παιδιού, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΦΑΕΘΩΝ και το ΚΕΘΕΑ. Εντάσσοντας σε αυτή τη λογική και τη στήριξη της πρωτοβουλίας ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και στην ΥΓΕΙΑ, έγινε δωρεά ύψους 1000 για αγορά φαρμάκων και υγειονομικού υλικού που είναι απαραίτητα, και που θα υποδείξει ο Ιατρικός Σύλλογος. Στο Ίλιον το 6 ο Απολλώνιο Regularity Rally Ιστορικών Αυτοκινήτων 2012 Με ενθουσιασμό και επιτυχία ολοκληρώθηκε, για άλλη μια χρονιά, το 6 ο Απολλώνιο Regularity Rally από το Triumph Sports Club Greece, που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Ιλίου, την Κυριακή 3 Ιουλίου Σαράντα έξι (46) εντυπωσιακά ιστορικά αυτοκίνητα, με σημείο εκκίνησης του αγώνα το Δημαρχείο Ιλίου, διένυσαν 290χλμ περίπου, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών διαδρομών ακριβείας, πέρασαν από περιοχές των νομών Αττικής, Βοιωτίας και Ευβοίας, για να τερματίσουν στο σημείο απ όπου ξεκίνησαν και να βραβευτούν οι νικητές του αγώνα. Με πρώτο νικητή την αγάπη για τα ιστορικά αυτά αυτοκίνητα, ο Δήμος Ιλίου και το Triumph Sports Club Greece ανανέωσαν το ραντεβού τους με τα αγωνιζόμενα πληρώματα και τους θεατές για το 2013, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ένα ακόμη εντυπωσιακό Απολλώνιο Regularity Rally. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Με απόφαση του Δημάρχου Νίκου Σαράντη ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού από και μέχρι το τέλος της θητείας της Δημοτικής Αρχής. Οι Αντιδήμαρχοι είναι: Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας κα. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, φωτισμού, πρασίνου, Μικροέργων ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ του ΒΑ- ΣΙΛΕΙΟΥ. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτικής Πρόνοιας - Μετανάστευσης ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ του ΕΜΜΑ- ΝΟΥΗΛ. Αντιδήμαρχος Αστικού σχεδιασμού Δικτύων Κυκλοφορίας Περιβάλλοντος ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αντιδήμαρχος Πόλης Καματερού ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. ΖΗΣΗΣ ΠΟΤΣΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων, Νεότητας, Εθελοντισμού και Εμπορικής Ανάπτυξης Καινοτομιών και Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων εξυπηρέτησης πολιτών ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΛΕΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Επίσης ορίστηκε υπεύθυνος για αρμοδιότητες Παραεμπορίου, ΕΡΓΟΣΕ, Λαϊκών αγορών Δ.Κ.Α.Α, Εγκαταλελειμμένων οχημάτων, Δημοτικής Αστυνομίας, Παρακολούθησης και επίβλεψης για πεζοδρομία φωτισμό ΔΕΚΟ κλπ ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ-ΠΑΠΠΑΣ. ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑ» (συνέχεια από τη σελίδα 13) για μια ζεστή αγκαλιά στη δασκάλα μας Αναστασία Ντούρου και στις βοηθούς της, κ. Κ. Βέλιου και Α. Βαγγέλη, που όχι μόνο μας διδάσκουν και μας στηρίζουν σε όλες μας τις εκδηλώσεις, αλλά μας μεταδίδουν την αγάπη τους για την ση μοιράστηκαν με τον κόσμο τον πλούτο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με το ίδιο πάθος και ορμή, χόρεψαν και τους λαϊκούς χορούς. Το κοινό και ιδιαίτερα οι γονείς των μικρών χορευτών «πνιγμένοι» από πολλά συναισθήματα χειροκρότησαν τα παιδιά τους όρθιοι... ανθρώπινη στιγμή. Μετά πήρε το μικρόφωνο και χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους, ενώ συνεχάρη τους χορευτές για την άρτια εμφάνισή τους και την κ. Αναστασία Ντούρου Η δασκάλα Αναστασία Ντούρου παράδοση κι έτσι συντελούν στη δημιουργία άρρηκτων δεσμών μεταξύ κάθε ομάδας. Είμαστε υπερήφανοι που ανήκουμε στα χορευτικά τμήματα του Δήμου». Μικροί και μεγάλοι χορευτές, άνδρες και γυναίκες ξεσήκωσαν και ενθουσίασαν το κοινό με τους χορούς τους που ήταν από κάθε περιοχή, αποδίδοντας πιστά το ήθος και το ύφος της μουσικής παράδοσης και με όπλο την αγάπη τους για την παράδο- Η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου κατά το χαιρετισμό της Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μαίρη Τσιώτα χειροκροτήθηκε ιδιαίτερα από όλους όταν...ξαφνικά την είδαν να χορεύει ανάμεσα στους χορευτές! Ήταν μια ωραία και Ο Ν. Κασουρίδης, πρόεδρος της Β Σχολικής Επιτροπής, ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης, οι αντιδήμαρχοι Μ. Τσιώτα-Μάρκου και Θ. Αρβανίτης, ο δημοτικός σύμβουλος Ι. Ζορπίδης και ο Διαμερισματικός σύμβουλος Π. Λουκόπουλος για την πολύωρη δουλειά που κάνει με αγάπη κρατώντας ζωντανό τον πυρήνα των τμημάτων και προσφέροντας χαρά στους συμπολίτες της αφού το αποτέλεσμα είναι πάντα καταπληκτικό, χαρούμενο και διασκεδαστικό. Παράλληλα η κ. Τσιώτα υποσχέθηκε, παρουσία του κοινού, ότι παρά την δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουμε, ο Δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τις πολιτιστικές δράσεις και να δίνει μια διέξοδο στους δημότες.

17 Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 17 Επιστολή Τι λένε τα σώματα, όχι τα στόματα των πολιτικών. Από ψυχολογικές έρευνες, γνωρίζουμε πως όταν βλέπουμε κάτι ευχάριστο, οι κόρες των ματιών μας διαστέλλονται για να εισπράξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και εντονότερο ερέθισμα. Ενώ όταν βλέπουμε κάτι δυσάρεστο, συστέλλονται ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η είσπραξη του ανεπιθύμητου ερεθίσματος. Η χάβρα και η τούμπα. Η χάβρα όμως δε γίνεται τυχαία όπως και η πλύση εγκεφάλου δε γίνεται τυχαία. Κανάλια και δημοσιογράφοι θέλουν να πάνε τον κόσμο απληροφόρητο και αηδιασμένο στην κάλπη. Τελικά αν πάνε το λαό αποχαυνωμένο στην κάλπη καναλάρχες και δημοσιογράφοι θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για ό,τι ακολουθήσει. Γιατί το αποτέλεσμα θα είναι η πτώχευση και η στάση πληρωμών. Οι ίδιοι που θα ψηφίσουν οι ίδιοι, όταν δεν πάρουν τη σύνταξή τους και όταν χάσουν και τις όποιες καταθέσεις τους στις τράπεζες, μικρές ή μεγάλες, οι ίδιοι θα ζητήσουν την εκτέλεσή τους. Αυτό πιστοποιεί ότι η τούμπα είναι σίγουρη. Οι ευθύνες των πολιτών. Κανένας πολιτικός δεν κατανόμασε τις παράλληλες και πελώριες ευθύνες των πολιτών. Διότι τα 38 τελευταία χρόνια συνήθιζε να τους χαϊδεύει για τα ψηφουλάκια. Πολιτικοί και πολίτες κάνουν ότι ξέχασαν τα πακέτα ντελόρ. Δηλαδή τους πακτωλούς των δισ. με πολλά πλαίσια στήριξης αφού κανένας δε θέλησε να αθροίσει τα εισπραχθέντα μέχρι σήμερα. Κανένας πολιτικός δεν είπε στο λαό τα χρόνια αυτά πως οι πληρωμές μισθών και συντάξεων ήσαν με δανεικά. Έτσι οι πολίτες έμαθαν να έχουν μόνο δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις. Καλομάθαμε και νομίζουμε ότι ζούμε σε άλλο μήκος κύματος, εκτός πραγματικότητας, σε άλλον πλανήτη. Ενώ γίναμε ρεζίλι σε όλον τον πλανήτη. Ζητιανεύουμε δεκάδες χρόνια και φυσικά χάσαμε κάθε αξιοπρέπεια. Όποιοι θίγουν την ανύπαρκτη αξιοπρέπειά μας, γίνονται εχθροί μας. Γιατί το υπερεγώ δε μας άφησε να κάνουμε αυτοκριτική. Το εγώ μάχεται να καταστεί υπερεγώ με αποτέλεσμα να μην αφήσει χώρο για αυτοκριτική. Οι πολίτες δε θέλουν να ακούσουν την αλήθεια. Νομίζουν ότι αυτοπροστατεύονται με το δεν πληρώνω. Όμως με τέτοια νοοτροπία η Ελλάδα θα πεθάνει σύντομα. Ο παραλογισμός των πολιτών θα φτάσει ως το τέλος αφού όλοι θέλουν δανεικά και αγύριστα. Κανείς σε μια ευνομούμενη κοινότητα δε μπορεί να παριστάνει το μάγκα. Πρέπει να σοβαρευτούμε, να εργαστούμε σκληρά, να συσπειρωθούμε ως έθνος και να σταματήσουμε να λουφάρουμε και να ζητιανεύουμε αφού από στατιστικές προκύπτει ότι ο ένας ζει 5,5 άλλους. Χρειάζεται επαναπροσδιορισμός της σκέψης με τον εαυτό μας εσωτερική πειθαρχία και αυστηρή αυτοκριτική. Να εσωτερικεύουμε την κρίση με αίσθημα ευθύνης και να κοιταχτούμε στον καθρέφτη γιατί οι μεγάλες καταιγίδες έρχονται. Και ο νοών, νοήτω... ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΙΣΙΑΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΤΕΛΕΤΑΙ Η εμπειρία μας μετά από 40 χρόνια στις κοινωνικές παροχές και εξυπηρετήσεις αναπτύσσεται. Είμαστε καθημερινά κοντά σας προσφέροντας πάντα φιλικές τιμές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί εγγύηση για σας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ Έτος Ιδρύσεως 1964 ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. : FAX: site:http// ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Αυλίδος 14 Θήβα - Εύδηλος Ικαρίας - Βαθύ Σάμου - Ερμού, Χίος ΑΝ ΗΤΑΝ «ΠΡΟΪΟΝ», θα... το ψώνιζε κανείς; ΑΝ οι... υπηρεσίες του κράτους μας, ήταν «προϊόν» στα ράφια ενός Super Market, θα... τ αγόραζε κανείς; Θα παίρναμε π.χ. ασφάλιση απ το ΙΚΑ, Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ και Μ ΑΥΤΗ ΤΗΝ... ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ, ΑΝ δίπλα εκτείθετο ΕΛΕΥΘΕΡΑ προς επιλογή, μία ή πολλές ασφαλίσεις ιδιωτικών εταιριών;;; Θα παίρναμε ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΣ- ΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ, «ΑΥΤΗ» την δημόσια παιδεία; «Αυτή» την αστυνομία; «Αυτές» τις συγκοινωνίες; «Αυτά» τα δημόσια έργα (διανοίξεις εθνικών οδών, αναπλάσεις πάρκων, αναβαθμίσεις πλατειών κ.λπ.) ΑΝ είχαμε να διαλέξουμε μεταξύ «ΑΥΤΗΣ» της υψηλής φορολόγησης, και της προσφοράς καλύτερης τιμής στην ΕΛΕΥ- ΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ;;; Με επίβλεψη από... τον ίδιο τον φορολογούμενο λαό; Μάλλον θα προτιμούσαμε τις ιδιωτικές επιλογές «ΑΝ» εννοείται ΔΕΝ είμασταν υποχρεωμένοι, ν ακολουθούμε αυτό το κακό πρότυπο ή μάλλον ΚΑΚΕΚΤΥΠΟ, ολοκληρωτικών καθεστώτων ενός... πάλι ποτέ κομμουνιστικού προτύπου!!! Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής! Θα μπορούσε (;) και με ποιούς τρόπους, να φτάσει το Ελληνικό Δημόσιο, κάποια στιγμή, να λειτουργεί τόσο αποδοτικά (σχέση κόστους - αποτελέσματος) με αντίστοιχες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα; Έστω και διατηρώντας αυτό το υψηλότατο κόστος;) Και ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ άραγε, η ΜΗ ικανοποιητική (αντ)απόδοση αυτών των υπηρεσιών του Δημοσίου; Μήπως στο ότι, ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ όπως θα κάναμε σε μια οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση, γιατί το κόστος που καταβάλουμε στο Δημόσιο... απλώς ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ;;; Για παράδειγμα! Όλοι κουνάγαμε το κεφάλι για τα Ολυμπιακά Έργα, αλλά κανείς μας ΔΕΝ βγήκε να διαμαρτυρηθεί, όπως θα κάναμε ΑΝ το συνεργείο που πάμε το αυτοκίνητό μας, ΔΕΝ μας είχε κάνει σωστή δουλειά συντήρησης για το αντίτιμο που του είχαμε καταβάλει! Ή πιο απλά! Όπως θα διαμαρτυρόμασταν, στη... γκαρσόνα ενός καφέ, για τη...λάθος συνταγή και δοσολογία του... φρεντοτσίνο μας!!! Γνωρίζοντας σε κάθε περίπτωση βέβαια, πως στις μεν ιδιωτικές επιχειρήσεις, κάποιος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, θα επιλαμβανόταν αμέσως για την επίλυση και διευθέτηση της υποθέσεώς μας!!! Σ αντίθεση με το... Δημόσιο που... «τα ζώα μου αργά» ωωως συνήθως!!! Κι αυτό γιατί υπάρχει η... «δικλείδα ασφαλείας» του Δημοσίου, που λέγεται: ΜΟ-ΝΙ-ΜΟ-ΤΗ-ΤΑ!!! Σαν να λέμε; ΔΕΝ ΙΔΡΩΝΕΙ ΤΟ ΑΥΤΑΚΙ ΤΟΥΣ, διότι... κανείς μα κανείς ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ... ΚΟΥ- ΝΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ (κληρονομημένη άραγε;;;) ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ!!! Μήπως; Λέω... ΜΗΠΩΣ (;) «ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ» το μαγικό σημείο G που κάνει τον ιδιωτικό τομέα, να δουλεύει έναντι του... Δημόσιου; Το σημείο G που τον ενεργοποιεί; Το ότι η θέση δουλειάς του, εξαρτάται από την καθημερινή απόδοσή του, κι όχι από το... μήκος της γλώσσας που τον συνδέει με τον... εκάστοτε κυβερνητικό παράγοντα; Λέω γω τώρα και σείς δείτε το και κουβεντιάστε το! ΤΙ ΘΑ ΑΠΕΔΙΔΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ (;) και ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΣΙΑ για το κοινωνικό σύνολο; Ο... φόβος (δήθεν) μη χάσουν κάποιοι την δουλειά τους, (αυτός ο φόβος γιατί ΔΕΝ υφίσταται στον ιδιωτικό τομέα άραγε;;;) ή πόσο πιο αποδοτικό θα ήταν το δημόσιο, ΑΝ οι όροι εργασίας ήταν ΙΔΙΟΙ μ αυτούς των ιδιωτικών επιχειρήσεων; Π.χ. Είσαι καλός στη δουλειά σου; ΔΕΝ ΣΕ ΚΟΥΝΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ! ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΙΠΟΤΕ!!! Είσαι κηφήνας εκ συστήματος; Στο σπίτι σου, εννοείται, για αναζήτηση μιας... δεύτερης ή και τρίτης ευκαιρίας. Δύσκολα τα διλήμματα κι όταν κυρίως; Σχεδόν ΕΝΑΣ σε κάθε ελληνική οικογένεια, δουλεύει στο... Δημόσιο ή σε Κρατική υπηρεσία!!! Άρα, ποιος θα τολμήσει να... βγάλει τα μάτια του;;; ΑΝ θέλουμε όμως, κάαααααποια στιγμή, έστω στο απώωωωτερο μέλλον, να πάει κι η Ελλάδα μας μπροστά, κάποιες... κακές συνήθειες, θα πρέπει να κοπούνε!!! (ελπίζω να ΜΗ μου μιλήσετε για... περισσότερα ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ!!!) Κι είναι μια ευκαιρία, τώρα που ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ έξωθεν, ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΕΜΕΙΣ να είχαμε αλλάξει χρόοοονια πριν!!! Να εφαρμόσουμε ως χώρα ένα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΝΗΜΟ- ΝΙΟ, για... «ΟΛΑ ΑΛΛΙΩΣ» ΓΙΑΤΙ ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ!!! ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΓΙΑ... «ΕΝΑ ΠΕ- ΡΙΣΤΕΡΙ ΑΛΛΙΩΣ»!!! Και μια και το φερε η κουβέντα, ας ξαναγυρίσουμε στα της πόλης μας, με ένα... κίνημα με τίτλο «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΛΛΙΩΣ», που θα βαζε σε τάξη τα όποια κακώς κείμενα και τις παραλείψεις των έως τώρα ηγητόρων, αλλά κυρίως; Θα είχε να προτείνει ΑΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ και ΑΠΟΔΟ- ΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, με... ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ!!! Σε κάθε τομέα ΕΚ- ΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ της πόλης μας! Από την... ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ των συμπολιτών μας, έως... την... ΠΟΛΕ- ΟΔΟΜΙΑ και από την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ έως... την ΑΝΑ- ΠΤΥΞΗ που κάποια στιγμή, οφείλουμε ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΝΤΩΝ προς εμάς τους ίδιους και τα παιδιά μας!!! ΑΝ μας ενδιαφέρει ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΥΡΙΟ ετούτη εδώ η πόλη!!! ΤΙ ΘΑ ΛΕΓΑΤΕ ΓΙΑ: «ΦΑΝΕΡΗ ΨΗΦΟ»!!! Μου ρχεται έτσι... σαν πρόταση, γιατί βαρέθηκα να διαπιστώνω, πως αφού ψηφίσουν κάποιοι αυτούς που ψηφίζουν, ΑΝ (που συνήθως ΕΤΣΙ ΚΑ- ΤΑΛΗΓΕΙ) τους προκύψει κάτι στραβό, κάνουν... τον ψόφιο κοριό!!! Κι αφήνουνε όοολους μας, ΝΑ ΛΟΥ- ΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΛΑΘΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥΣ!!! Τις λάθος επιλογές των πλειοψηφιών εννοώ! Καλό θα ήταν, να... τους γνωρίζουμε, ώστε να ξέρουμε ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ, ΑΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ... ΧΑΡΑΤΣΙΑ ας πούμε, ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ... ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ!!! Ή... να ξέρουμε ΑΜΑ ΤΗ ΠΡΟΣ- ΛΗΨΕΙ ΤΟΥΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΣΤΟ... ΔΗ- ΜΟΣΙΟ, πόσο... «αμερόληπτα» έγινε η επιλογή τους!!! Στο φινάλε, γιατί να μην είναι φανερή η ψήφος μας, όσο φανερά πάμε εκκλησία (άρα Χριστιανοί), όσο φανερά επιλέγουμε γήπεδο (άρα π.χ. Ατρομητάκηδες), όσο φανερά περιδρομιάζουμε στα... κοψιδοπωλεία (άρα... κοιλιόδουλοι)!!! Ώστε... «χωριά που φαίνονται, κολαούζο να μη θέλουν»!!! Ουπς... «ΦΛΑΣΣΑΚΙ»!!! Α... γιααα θυμηθείτε προ μηνός περίπου, σας το είχα... ξεφουρνίσει στην πλάκα-πλάκα!!! Επειδή ο κάθε Έλληνας είναι... «ανάδελφο» (αταίριαστο) στοιχείο, θα ταν καλό, να... συμφωνούσαμε σαν κύριοι σε μια... εσωτερική ανταλλαγή «κομματικών» πληθυσμών, ώστε όοολοι οι Νεοδημοκράτες π.χ. να ζουν σ έναν τόπο ΜΑΖΙ, όοολοι οι ΠΑΣΟΚοι τοίδιο κι όοολοι οι άλλοι, κατά... «στρατόπεδο» επίσης ΜΑΖΙ! Έτσι ώστε να μην εμπλέκονται στα πόδια των μεν, οι δε, και... απρόσκοπτα να ευημερούν (ή όχι) κατά πως το χει η κούτρα του καθενός να... κατεβάζει ψείρες!!! ΚΙ ΑΛΛΟ... «ΦΛΑΣΣΑΚΙ»!!! Για άλλη μια φορά «με βρίσκω να... προηγούμαι» (sic), παγκόσμιων τάσεων κι αρχίζω να... ανησυχώ!!! Μήπως, ν ανοίγω τα χαρτιά μου πιο έγκαιρα απ ό,τι ήδη το κάνω, ώστε ως κοινωνία, να... προπορευόμεθα, αντί του... ν ακολουθούμε «τις όποιες μόδες» ασθμαίνοντας ως συνήθως!!! Λοιπόν! Μόλις στο προηγούμενο φύλλο και εξ αφορμής της προσβλητικής για τους μικρούς και μεσαίους εμπόρους, διαφήμισης του... «Mumbo», που κατέληγε στο... «Ε... ρε Mumbo που σας χρειάζεται»(!!!), σας πρότεινα μια σειρά από αιτιολογήσεις (παρακαλώ ανατρέξτε στο προηγούμενο φύλλο του «Ελεύθερου ΔΙΑΛΟΓΟΥ»), βάσει των οποίων ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ τουλάχιστον ως πόλη, ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ γιατί (ξανά... τουλάχιστον) απ αυτές βγαίνουμε άμεσα και έμμεσα ωφελημένοι! Τι άκουσα λοιπόν μόλις σήμερα στο Euronet μέσω ΣΚΑΪ! Πως, στα πλαίσια μιας ΗΘΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, οι Βρετανοί, δείχνουν μια σαφή στροφή προς τις μικρότερες τράπεζες, σαν «τιμωρία» για τον ρόλο που έπαιξαν και παίζουν «οι μεγάλες» τράπεζες στο χρηματο-οικονομικό παγκόσμιο παιχνίδι και μας οδήγησε σ αυτή την διεθνή κρίση που όλοι βιώνουμε!!! Μπράβο στα Εγγλεζάκιαααααα!!! Άντε τώρα να δούμε το ίδιο κι απ τα... Ελληνάκιααααααα!!! ΝΑ ΠΟΥ... ΣΕ ΚΑΤΙ ΠΡΟΗΓΟΥ- ΜΑΣΤΕ... Στην... «συναλλακτική» εφαρμογή των... ΔΕΥΤΕΡΩΝ σκέψεων... Χρόοοονια τώρα οι Ελληνάρες («κάποιοι» καπάτσοι. Όχι... όλοι) εμπλέκονται με τον... «εθελοντισμό» ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ... ανταλλάξουν, ψηφοθηρικά στην... πολιτική κονίστρα!!! «Κάποιοι άλλοι» εξίσου καπάτσοι, ανταλλάσσουν τις... αφισοκολλητικές τους υπηρεσίες, με...μια θεσούλα τόοοση δα, στο Δημόσιο!!! Γι αυτό κι επιλέγουν να παίζουν στα... σίγουρα χαρτιά! Γι αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ παρά λίγο να γίνει... ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα (σε... πληθυσμό)!!! Με... συνωστιζόμενους φερέλπιδες, «άαααμα έλθει εν τη Βασιλεία του» (ο Τσίπρας) και... εν όψει βεβαιωμένων θέσεων αυτής της Αριστεράς, πως ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ Θ ΑΛΛΑΞΕΙ (ακόμα και) Σ ΑΥΤΟ ΤΟ... ΔΗΜΟΣΙΟ, να... βολέψουν και τα... υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους!!! Ακόμα; «Κάποιοι άλλοι» ελπίζουν πως... εκκλησιαζόμενοι, θα εξασφαλίσουν μια... περίοπτη θεσούλα στον... Παράδεισο! Όοοολα δήθεν κι όοολα μ ένα...(τόσο διαφανές) προκάλυμμα (δεύτερων) προθέσεων που... βγάζουν μάτι με τη γύμνια τους!!! Κι αυτή την υποκρισία, «κάποιοι» την βαφτίζουν... «ταξική συνείδηση»!!! Ε, όχι δα ρε παιδιά! Είναι ξεκάθαρο «ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ» και μάλιστα; Στην πιο χυδαία του μορφή!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ σε ρόλο: «συλλέκτη ιδεών» και... ΟΠΩΣ να σας τις εκθέσω!!! Που... ενός χρόνου όοολοι οι «Διάλογοι» δεν θα μου φτάναν!!!

18 `ÌÒ 18 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 12 IoÜÒ ÖÜ 2012» À ˆÀ Ô ÑÖ ÔàÙ ÖÜ ÓÖÙ ÌÜ Û ÑÌ Û Ô Ì Ó Û 5 ÖÜÒ ÖÜ 2012 Ñ ÝÖØ ÛÖ `Ü ÒÒÖ Ö ÖÔÌ àô Ñ ÌÓÖ ÔàÔ ÛÖÜ 6ÖÜ ÓÖÛ ÑÖÜ `ÞÖÒÌ ÖÜ ÒàÔÖÜÓÌ Ö Û Û Ô ØàÛÖÉÖÜÒ ÓÌÓÖÔàÓÌ ÔÖÜ ØÖÙà- ÖÜ ÛÖÜ.`. Ñ ÌÓÌ Ú ÖÒÜ Ò ÙÜÓÝàÔ Ù ÓÌ Ô ÖˇÌ Ì Ô ÖÙÖ ÙÛ ÒÜÉÖÜØ Ñ Û Ñ Û Ò É ÔÖÜÓÌ Û ØÖÉÒ Ó Û ÖÜ ÔÛ ÓÌÛà ÖÜÔ Ö ÌØ Ö ÓÌÔÖ Ñ ÙÌ Ñ Ó ÌØ ÛàÙ ÌÔ Ì Ó ÙÛÌ ÙÜ ÓÝàÔ Ô ÓÖÙ ÌÜÛÌ. ˇ Ô Ù Ñ - ÔÛàÔ ÖÜ ÛÌØ Ô ÌÔ ÒÌ Ô Ø Þ ÒÌÕ»¾ À ØÉ Ø 10/7/2012 ¾»¾` ` Ø. ØàÛ 6374»¾` ` À À ` À Àˆ `» ` ` ¾».. ( ¾ˆ» ) ¾» À ¾` ` À À ` - ` ØÖÑ ØÜÙÙÌ ÓÖÙ Ö Û ÑÛ ÑÖ ÓÌ Ö ÖÛ ÑÖ àô ÙÓÖ ÓÌ ÙÝØ ÙÓÌÔÌÚ ØÖÙÝÖØÌ Ú ÓÌ ÑØ Û Ø Ö Ñ Û ÑÜØàÙ Ú Û» ¾ À» Û Ó ÙˇàÙ ÖÞ Ó ÛàÔ.. ( ÖÜÒÓ Ô) Û Ô ÌÑÛÌ ÒÌÙ ÑÖ ÔàÔ ÑÖÜ ØÖ Ø ÓÓ ÛÖÚ Ô ÒÜÛ Ñ àú ÌÕ Ú: / ÖÚ»ÖÔ Ô Ì ÑÛ Ñ Ô Ì ÑÛ Ñ ÓÌ ØÌÚ ÖÙÛÖÚ ÖÙÛÖÚ»Ì ÛØ Ù Ú ÖÙÖÛ Û Ó»ÖÔ ÖÚ» ÙˇàÙ Ú ÓÌØ Ù Ú» ÙˇàÙ Ú / ÓÌ Ø ø» ÙˇàÙ Ú 1 ÖÜÒÓ Ô 50 ˇÌ ÙÌàÔ ÌÓ Þ Ö , , ,00 2 ÖÜÒÓ Ô 38 ˇÌ ÙÌàÔ ÌÓ Þ Ö 2 180, , ,00 `ÜÔÖÒÖ 3.090, ,00 13% 401, ,00 ÌÔ. `ÜÔÖÒÖ 3.491, ,00 Ø Ôà Ó ÙˇàÙ ÝÖØ Û Ô ÌÑ Ò ØàÙ ÑÖ ÔàÔ ÑÖÜ ØÖ Ø ÓÓ ÛÖÚ ÖÜ ÌÑÛÌÒÌ Ö ÓÖÚ Ñ ÌÞÌ ÙÜÔÖÒ Ñ ØÖÜ ÖÒÖ ÙˇÌ Ù Õ ,00 ÙÜÓ ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ. Ö ÖÚ Ø ÖÙ Ú ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ: ÓÖÚ Ú ØÉ Ø Ú. ÒàÙÙ ØÖÙÝÖØàÔ: ÒÒ Ô Ñ. ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÌÕ ÞˇÌ ÙÛ Ú 24/7/2012, ÓÌ Ø Ø Û ÌÔà ÖÔ Û Ú ¾ ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÛØÖ Ú ÙÛÖ ÓÖÛ ÑÖ Û ÙÛ Ó Ú ØÉ Ø Ú (Ö ÖÚ Ø ÙÛÖÓÌ ÔÖÜÚ, Ø ˇ. 8, ) ÓÌ àø ÌÔ ØÕÌàÚ Û Ô 13:00 Ó.Ó. Û Ô ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÙÛÖ àô ÙÓÖ Ü ÖÉ ÒÒÌÛ Ó ÓÌ Û Ô ØÖÙÝÖØ Ì Ü Ù ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú, ÖÙÖ ÖÜ ÔÛ ÙÛÖ ÞÌ ÙÌ ÖÙÖÙÛÖ 5% Û Ú ØÖÜ ÖÒÖ ÙˇÌ Ù Ú Ô Ú, ÙÜÓ ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ. ÞØÖÔ Ñ ØÑÌ Û Ú Ó ÙˇàÙ Ú Ì Ô Ì Ñ (10) ÓÌ ØÌÚ ÌÔÛÖÚ ÛÖÜ Ó Ô Ü ÖÜÙÛÖÜ ÔÛ Ø Ý Û Ú Ñ ØÜÕ Ú Ñ Ò ØÖÝÖØ ÌÚ ÛÖ àô ÙÓÖ ØÌ ÞÖÔÛ Ñ Û Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌØÌÚ Ñ àøìú, Ö ÛÖ Ø ÝÌ Ö ØÖÓ ˇÌ àô ÛÖÜ ÓÖÜ Ú ØÉ Ø Ú, Þ. /ÔÙ : Ø ÙÛÖÓÌ ÔÖÜÚ 8, Û Ò.: ¾» À ¾` À ¾`. `»¾ À ØÉ Ø 10/7/2012 ¾»¾` ` Ø. ØàÛ 6380»¾` ` À À ` ˆ ˆ ` : ¾ ÑÖÔÖÓ ÑàÔ ˆ ØÌÙ àô, ˆ À ` : ¾ ÑÖÔÖÓ Ñ,»» : Ö ÙÛ Ø ÖÜ, À ¾ : ØÖÓ ˇÌ àô À¾ ¾À ` : ÌàØ ÖÚ ¾ ÑÖÔÖÓÖÜ. / ` : Ø ÙÛÖÓÌ ÔÖÜÚ ¾ : Fax : À Àˆ `» ` ` ¾ ¾ À» ¾ˆ À¾ˆ ` ` ` ` ¾» À ¾` ` À À ` - ` ØÖÑ ØÜÙÙÌ ÓÖÙ Ö Û ÑÛ ÑÖ ÓÌ Ö ÖÛ ÑÖ àô ÙÓÖ ÓÌ ÙÝØ ÙÓÌÔÌÚ ØÖÙÝÖØÌ Ú ÓÌ ÑØ Û Ø Ö Ñ Û ÑÜØàÙ Ú Û» ¾ À» Û Ó ÙˇàÙ ÖÒÖÑÒ ØàÓÌ ÔÖÜ ÞàØÖÜ Ñ Ú Ñ Û ÙÑ ÔàÙ Ú Û Ý ÒÖÕÌÔ àô Û Ô ÌÑÛÌ ÒÌÙ ÑÖ ÔàÔ ÑÖÜ ØÖ Ø ÓÓ ÛÖÚ Ô ÒÜÛ Ñ àú ÌÕ Ú: ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ (`ÜÔÌ ÞÌ Ö Û ÙÌÒ. 10) ÖÜ Ì Þ Ô Ùà ÛÖÜÚ ÙÞÜØÌÚ ÖÒ Û ÑÌÚ ÜÔ ÓÌ Ú ( `¾, Ì ÓÖÑØ Û, ). ÌÙ Ù ÜÛÖ ÌÔ Ü ØÕÌ ÖÜÛÌ ÛÖÔ Ö! Ú Ì ÞÌ Ü ØÌÛ ÙÌ Û Ú ÓÖÛ ÑÌÚ Ü Ö- ˇÌÙÌ Ú ÓÌ ÖÒÜÛ ÝÖÙ àù, Ì 24 ÖÒÖÑÒ Ø ÞØÖÔ. Ô ÝÌØÖÓÌÔ ÙÛ ÖÒ Û Ñ ˇ Û Ú ÞàØ Ú Ó Ú ÌØÝ ÛÖÜ Û Ì Ø ßÌ ÛÖ 1964 Ù ÌÔ Ö Ó Û Ú ÓÌ Û ÛÒÖ ß ÕÖ ÖÚý, ÛÖ Ö Ö Ö ÛÜ à- ÙÌ Ñ ÓÖ Ø ÙÌ ÙÛ Ò Ù Û Ú ØÖÌÑÒÖ ÖÑ Ú ÛÖÜ ÌÑÙÛØ ÛÌ Ú Ö Ø ÙÑÌÜ Ú: ß... àø ÖÜ ÛÖ ÉÒÌÓÓ Ñ ÛÖ Þ ÓÖ ÌÒÖ Ì Ô Ô ÙÝ ÒÌ Ú ÛØÖ Ö ÙÜÔ Ò- Ò Ú, ÖÜ ÌÕÜ ÔÖÜÚ Ñ Ñ ÔÖÜÚ ÖÔÖ- Ó ÖÜÔ ÛÖÜÚ ÙÛ ÑÛÖÜÚ,... àø ÌÙÛÌ ÓÖÜ, ÖÜ ˇ ÉØÖÜÓÌ Ø ÖØ À ` ¾ ˆ¾ : 41-2»¾ À ¾ À» ¾ ` `»¾` ¾ ˆ À. À. : 35517/ À Àˆ `»¾ À ` ` O Ó ØÞÖÚ ¾ˆ Ñ ØÜÙÙÌ ÖÛ : 1. ÑÛ ˇÌÛ ÙÌ ÓÖ Ø Ù ÓÌ ÔÖ ÑÛÖ ÓÖÙ Ö àô ÙÓÖ ß ØÖ- Ó ˇÌ Ñ ÛÖ ÖˇÌ Û Ù ÙÜÔˇÌÛ ÑÖÜ ÞÒÖ- ÖÛ Û ÛÖ Ì Ö Ö ÖÙÝ ØÖÜ ÙÛÖ ÓÖÛ ÑÖ `Û Ö Ò ÖÜý ØÖÜ ÖÒÖ- ÙÓÖÜ ,60 Ì ÒÌ ÖÔ % ,77, ÓÌ ÙÝØ ÙÓÌ ÔÌÚ ØÖÙÝÖØÌ Ú Ñ ÓÌ ÑØ Û Ø Ö Ñ Û ÑÜØà- Ù Ú Û Ô Ö ÑÖÔÖÓ ÑÖÛÌØ ØÖÙÝÖØ Ñ Û ÞØ Ù ÒÌÑÛØÖÔ ÑÖÜ ÒÌ ÙÛ Ø - ÙÓÖÜ ÛÖ ØÖÚ ØÖÓ ˇÌ Ñ ÛÖ Ö- ˇÌ Û Ù Ì ÖÚ, ÛÖ Ö Ö Ö ÙÜÓÝàÔÌ ÓÌ Û Ú ÛÌÞÔ ÑÌ Ú ØÖ Ø ÝÌ Ú Ñ ÛÖÜÚ ÖØÖÜÚ Û Ú ØÖÜÙ Ú Ñ ØÜÕ Ú, Ö àú Ñ ˇÖ- Ø ÌÛ Ö ÛÖÔ Ô Ö ÔÖÔ ÙÓÖ ØÖ- Ó ˇÌ àô ¾... (... ¾...), ˆ / /. 2. ÓÖ Ø Ù ˇ ÔÌ ÙÛÖ Ó ØÞÌ Ö Ò ÖÜ, ÒÞÖÜ 48-50, 3ÖÚ ÖØÖÝÖÚ, ÙÛ ÌܡÜÔÙ ÌÞÔ ÑàÔ ˆ - ØÌÙ àô, Û Ô 02/08/2012 ÓÌ Ø Ì Ó Û Ñ àø 12:00 Ì àú 12:30 Ó.Ó. ÙÛ Ó Ñ Û ÛÖ Ö Ö Ö Ö Ü Öß Ý Ö ÜÔ ÔÛ Ô Ü ÖÉ ÒÒÖÜÔ Û Ú ØÖÙÝÖØÌ Ú ÛÖÜÚ ÜÛÖ ØÖÙà àú ÓÌ Ùà ÔÖÓ ÓàÚ ÌÕÖÜ- Ù Ö ÖÛ ÓÌÔÖÜ ÌÑ ØÖÙà ÖÜ ÙÛ Ô Ì - ÛØÖ ÌÔÌ Ø Ì Ú ÛÖÜ àô ÙÓÖÜ. 3. `Û Ô ÓÖ Ø Ù ÔÖÔÛ ÌÑÛÖ ÛÖÜÚ Ò ÖÜÚ ÑÖÜÛÖÜÚ Ô ÕÌÑ Ô ÙÖÜÓÌ Û Û Ú ÌÒ Ú;ý. ¾ ÌØÝÖÚÛ Ú Û Ô Ù ÖÜØ ÌÔ Ú ÛÖÜÚ ßÒ ÖÜÚ ÑÖÜÛÖÜÚ, ÛÖ ÕÌÑ Ô Ó ÖÓàÚ Û Û Ú Ì- Ò Ú ÌÔ ØÞ ÙÌ ÑÖÓ, ÌÔ ÔÛ ÞØÖÔ Ö ÛÖÛÌ ÖÜ Ø ÝÛ Ñ Ô Ö ÙÛ ÞÖ Û Ú ÛØÜÝÌØ Ú Û Ú. Ñ ÔÌ Ú Ì ÔàØ Ì Ô ˇ ØÞ ÙÌ ÖÛÌ... ¾ Ø ÙÑÌÜ Ú Ò ÑÖÚ ÌÑ - ÔÌ ÜÔ Ñ ÛÖÜ Û ÒàØÌÔÛ É - Ø, ÛÖ»ÌÛÖÞ Û Ú ÜÉÖ Ú, ÓÌÔ ÛÖÜ Û Ó ˇ Û Ñ ÞØÖÔ. ÖÔ ÌØ ÓÌÔÌ Ì 10 ÞØÖ- Ô, àù ÖÜ ÜÛÖÚ Ô ÙÛ ˇÌ ÙÛ Ö ÛÖÜ Ñ ÌÔ ÌÒÌ ßÌ ÖÜÛÌ ÙÛ Ó Ö Ò ÛÖÜ, ÙÜÓ Ø - ÙÛ Û Ú ÙÌ ÖÒ. ÝÜ Ì ÔàØ Ú. ÓÖÔ ÞÖÑÖØ ÛÖÜÚ Ó Ò Ì Ô Ñ ˇ ÛØ ÒÒ Ñ Ú Ý ÒÖÒÖ Ú, ÛÜÞ ÖÜÞÖÚ ÛàÔ Ô/Ó àô ˇ ÔàÔ Ñ `ÖØÉÖÔÔ Ú. `ˆ µ Ô ÔàØ ÙÓÌÔÖ Ü Öß Ý Ö Ñ ÔÖ Ô ØÖÙÝÌ ØÖÜÔ Û ØÖÚ ØÖÓ ˇÌ Ì, Ö Ö Ö Ö ˇ Ì Ô Ì Ì Ø ÓÓÌ ÔÖ ÙÛÖ Ö ÑÌ Ö Ì ÓÌÒ Û Ø Ö Ì ÌÒÓ Û Ñ ÖØ ÔàÙ, Ò ÜÙ Ñ ÖÓ Ñ ØÖÙà, `ÜÔÌÛ Ø ÙÓÖ, ÔàÙÌ Ú ØÖÓ ˇÌÜÛàÔ ÖÜ Ü ÖÉ ÒÒÖÜÔ ÑÖ Ô ØÖÙÝÖØ Ñ Ö ÔÖ Ø Õ ÌÚ ØÖÓ - ˇÌÜÛàÔ. ¾ Ü Öß Ý Ö Ô ÖÞÖ ˇ Ü ÖÉ ÒÒÖÜÔ ØÖÙÝÖØ ÙÛ Ô ÒÒ Ô Ñ ÒàÙÙ. 4. Ü Ù ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÖØ ÌÛ ÛÖ 5 % Ì Û Ú ÙÜÔÖÒ Ñ Ú ÌÔ Ì ÑÛ Ñ ØÖÜ ÖÒÖ ÙˇÌ Ù Ú Ô Ú Û Ú ØÖ- Ó ˇÌ Ú Ò. ÙÛÖ ÙÜÔÖÒÖ ÛÖÜÒ Þ ÙÛÖÔ ,87 ÙÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖ ØˇØÖ 26 ÛÖÜ...¾ ¾Ò Û ÙÞÌÛ Ñ Û Ú ÓÌÒÌ Û Ú Ñ Û Ú Ñ ØÜÕ Ú ÌÜØ ÙÑÖÔÛ ÙÛ Ø - ÝÌ ÛÖÜ ÓÖÜ Ò ÖÜ Ö ÖÜ Ö ÌÔ ÝÌ- ØÖÓÌÔÖ Ó ÖØÖÜÔ Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ - ØÌÚ Ñ àøìú Ô Ò ÓÉ ÔÖÜÔ ÔàÙ ( Ó Ó ØÖÓ ˇÌ àô, ÒÞÖÜ 48-50, 2ÖÚ ÖØÖÝÖÚ, Û Ò , , fax , , Ñ Ì ÛØ, Ñ. Ø ÔÛÌ, ÑÖÚ. µöüó ÖÜÒ Ú Ñ ÌØ ÙÙÖÛÌØÌÚ Ò ØÖÝÖØ ÌÚ ÙÞÌÛ Ñ ÓÌ Û Ô Ñ ØÜ- Õ ÙÛ Ô ÌܡÜÔÙ ÌÞÔ ÑàÔ ˆ ØÌ- Ù àô, Û Ò Ñ.. ÔÛàÔÖ- ÖÜÒÖÚ). Ù Ú, ˇ ØÌ ÞÌÛ ÌÒÌܡÌØ, ÓÌÙ Ñ Ò Ø Ú ØÖÙÉ Ù ÙÛ `Ü - Ø Ý ˆ ÖÞØÌàÙÌàÔ Ñ Û ÒÖ ÛÌÜÞ ÛÖÜ ØÖÔÛÖÚ àô ÙÓÖÜ ÙÛ Ô ÙÛÖÙÌÒ ÛÖÜ ÓÖÜ Ò ÖÜ ¾» À ¾` ¾` µ ¾` / ÖÚ»ÖÔ ÖÙÖÛ Û Ô Ì ÑÛ Ñ Ó ÓÌ ØÌÚ/ ÖÙÛÖÚ `ÜÔÖÒ ÑÖ»Ì ÛØ Ù Ú / ÓÌ Ø»ÖÔ ÖÚ ø Ô ÓÌØ Ù Ú ÖÙÛÖÚ» ÙˇàÙ Ú» ÙˇàÙ Ú 1 ¾ÒÖÑÒ ØàÓÌ ÔÖ Ñ Û - ÙÑ ÔàÛ ÑÖ ØÖ Ø ÓÓ ÓÌ Ø , , ,00 ÓÌØ Ù Ö `ÜÔÖÒÖ 3.420, ,00 13% 786, ,20 ÌÔ. `ÜÔÖÒÖ 4.206, ,20 Ø Ôà Ó ÙˇàÙ ÝÖØ Û Ô ÌÑ Ò ØàÙ ÑÖ ÔàÔ ÑÖÜ ØÖ Ø ÓÓ ÛÖÚ ÖÜ ÌÑÛÌÒÌ Ö ÓÖÚ Ñ ÌÞÌ ÙÜÔÖÒ Ñ ØÖÜ ÖÒÖ ÙˇÌ Ù Õ ,20 ÙÜÓ ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ. Ö ÖÚ Ø ÖÙ Ú ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ: ÓÖÚ Ú ØÉ Ø Ú. ÒàÙÙ ØÖÙÝÖØ Ú: ÒÒ Ô Ñ. ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÌÕ ÞˇÌ ÙÛ Ú 24/7/2012, ÓÌ Ø Ø Û ÌÔà ÖÔ Û Ú ¾ ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÛØÖ Ú ÙÛÖ ÓÖÛ ÑÖ Û ÙÛ Ó Ú ØÉ Ø Ú (Ö ÖÚ Ø ÙÛÖÓÌ ÔÖÜÚ, Ø ˇ. 8, ) Ñ àø Û Ô 14:00 Ó.Ó. Û Ô ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÙÛÖ àô ÙÓÖ Ü ÖÉ ÒÒÌÛ Ó ÓÌ Û Ô ØÖÙÝÖØ Ì Ü Ù ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú, ÖÙÖ ÖÜ ÔÛ ÙÛÖ ÞÌ ÙÌ ÖÙÖÙÛÖ 5% Û Ú ØÖÜ ÖÒÖ ÙˇÌ Ù Ú Ô Ú, ÙÜÓ ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ. ÞØÖÔ Ñ ØÑÌ Û Ú Ó ÙˇàÙ Ú Ì Ô ÜÖ (2) Ñ Û ÙÑ ÔàÛ ÑÌÚ ÌØ Ö ÖÜÚ ) Ö 31/7/2012 ÓÌÞØ 7/8/2012 Ñ É) Ö 7/8/2012 ÓÌ ÞØ 14/8/2012. ÔÛ Ø Ý Û Ú Ñ ØÜÕ Ú Ñ Ò ØÖÝÖØ ÌÚ ÛÖ àô ÙÓÖ ØÌ ÞÖÔÛ Ñ Û Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌØÌÚ Ñ àøìú, Ö ÛÖ Ø ÝÌ Ö ØÖÓ ˇÌ àô ÛÖÜ ÓÖÜ Ú ØÉ Ø Ú, Þ. /ÔÙ : Ø ÙÛÖÓÌ ÔÖÜÚ 8, Û Ò.: ¾» À ¾` À ¾`. `»¾ À ØÉ Ø 10/7/2012 ¾»¾` ` Ø. ØàÛ 6368»¾` ` À À ` ˆ ˆ ` : ¾ ÑÖÔÖÓ ÑàÔ ˆ ØÌÙ àô, ˆ À ` : ¾ ÑÖÔÖÓ Ñ,»» : Ö ÙÛ Ø ÖÜ, À ¾ : ØÖÓ ˇÌ àô À¾ ¾À ` : ÌàØ ÖÚ ¾ ÑÖÔÖÓÖÜ. / ` : Ø ÙÛÖÓÌ ÔÖÜÚ ¾ : Fax : À Àˆ ` ` ` ˆ À ` ¾» ¾ˆ»¾ˆ ` À À ` ¾» À ¾` ` À À ` - ` ØÖÑ ØÜÙÙÌ ÓÖÙ Ö Û ÑÛ ÑÖ ÓÌ Ö ÖÛ ÑÖ àô ÙÓÖ ÓÌ ÙÝØ ÙÓÌÔÌÚ ØÖÙÝÖØÌ Ú ÓÌ ÑØ Û Ø Ö Ñ Û ÑÜØàÙ Ú Û» ¾ À `ˆ ¾» Û Ô ÙÝ Ò Ù ÛàÔ Ü ØÌÙ ÑàÔ ÖÞ Ó ÛàÔ ÛÖÜ ÓÖÜ Ô ÒÜÛ Ñ àú ÌÕ Ú: A/A À»¾` ˆ ¾ ¾À ` À ` BONUS MALUS ¾ ˆ 1 KHI 6699 ¾ÀÀ»» ¾ ¾À¾ ¾ 4580 ¾ÀÀ»» ¾ ¾À¾ ¾ 4869 ¾ÀÀ»» ¾ ¾À¾ ¾ 4897 ¾ÀÀ»» ¾ ¾À¾ ¾ 4898 ¾ÀÀ»» ¾ ¾À¾ ¾ 5036 ¾ÀÀ»» ¾ ¾À¾ ¾ 5106 ¾ÀÀ»» ¾ ¾À¾ ¾ 5119 ¾ÀÀ»» ¾ ¾À¾ ¾ 5140 ¾ÀÀ»» ¾ ¾À¾ OKE 62 ˆ ¾ µ 148 ˆ ¾ µ 149 ˆ ¾ ¾ 4522 ¾ ¾ 4899 ¾ ¾ 4962 ¾ ¾ 5035 ¾ ¾ 5039 ¾ ¾ 5056 ¾ ¾ 4986 ¾À ¾ 13 ` ¾ 4762 ¾À ¾ 14+1 ` ME »» À ¾ˆ ME 99125»» À ¾ˆ ME 99147»» À ¾ˆ » 63959»» À ¾ˆ » 64015»» À ¾ˆ » 77366»» À ¾ˆ ¾ 5100 ¾ˆÀ ` ¾ ¾À ¾ µ 2290 À ˆ ¾ ¾ ( À ¾» ¾) ¾ ( À ¾» ¾) ¾ ( ¾ ¾) ¾ ( ` ¾) ¾ ( ` ¾) 2 7 Ø Ôà Ü ØÌÙ ÝÖØ Û Ô ÙÝ Ò Ù ÛàÔ Ü ØÌÙ ÑàÔ ÖÞ Ó ÛàÔ ÛÖÜ ÓÖÜ Ñ ÌÞÌ ÙÜÔÖÒ Ñ ØÖÜ ÖÒÖ ÙˇÌ Ù Õ ,00 ÜØà ÙÜÓ ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ. Ö ÖÚ Ø ÖÙ Ú ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ: ÓÖÚ Ú ØÉ Ø Ú. ÒàÙÙ ØÖÙÝÖØ Ú: ÒÒ Ô Ñ. ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÌÕ ÞˇÌ ÙÛ Ú 24/7/2012, ÓÌ Ø Ø Û ÌÔà ÖÔ Û Ú ¾ ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÛØÖ Ú ÙÛÖ ÓÖÛ ÑÖ Û ÙÛ Ó Ú ØÉ Ø Ú (Ö ÖÚ Ø ÙÛÖÓÌ ÔÖÜÚ, Ø ˇ. 8, ) Ñ àø Û Ô 12:00 Ó. Û Ô ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÙÛÖ àô ÙÓÖ Ü ÖÉ ÒÒÌÛ Ó ÓÌ Û Ô ØÖÙÝÖØ Ì Ü Ù ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú, ÖÙÖ ÖÜ ÔÛ ÙÛÖ ÞÌ ÙÌ ÖÙÖÙÛÖ 5% Û Ú ØÖÜ ÖÒÖ ÙˇÌ Ù Ú Ô Ú, ÙÜÓ ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ. ÞØÖÔ Ñ ØÑÌ Û Ú Ü ØÌÙ Ú Ì Ô à ÌÑ (12) Ó ÔÌÚ. ÔÛ Ø Ý Û Ú Ñ ØÜÕ Ú Ñ Ò ØÖÝÖØ ÌÚ ÛÖ àô ÙÓÖ ØÌ ÞÖÔÛ Ñ Û Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌØÌÚ Ñ àøìú, Ö ÛÖ Ø ÝÌ Ö ØÖÓ ˇÌ àô ÛÖÜ ÓÖÜ Ú ØÉ Ø Ú, Þ. /ÔÙ : Ø ÙÛÖÓÌ ÔÖÜÚ 8, Û Ò.: ¾» À ¾` À ¾`. `

19 Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 Εθελοντική Αιμοδοσία του Δήμου Περιστερίου Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η 27η Εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου Περιστερίου που διοργάνωσε ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου (ΟΠΑΑΠ) το διήμερο Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Ιουνίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στην Ξυλοτεχνία, σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα Αιμοληψίας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Ο ιατρός, αιματολόγος, Κων. Μπιροσούδης «Καθώς το αίμα αποτελεί κοινωνικό αγαθό που δεν είναι δυνατό να αντικατασταθεί από κανένα φάρμακο, η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα να βοηθήσουμε, κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη, τον ίδιο τον εαυτό μας, την οικογένεια και τους φίλους μας» τόνισε και ευχαρίστησε το Θριάσιο Νοσοκομείο για τη συνεργασία και όλους τους εργαζό- «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 19 αναπληρώνεται σταδιακά. Για λόγους ασφαλείας κρατάμε ένα διάστημα τριών μηνών για τους άνδρες και τεσσάρων μηνών για τις γυναίκες. Η αιμοδοσία είναι μια σημαντική προσφορά, γιατί τα περιστατικά που είναι σε εξέλιξη είναι πολλά, τροχαίακακοήθειες κ.λπ., και οι ανάγκες για αίμα πολύ μεγάλες. Σημαντική είναι και η προσφορά αιμοπεταλίων, μια άλλη διαδικασία εξίσου σημαντική για την οποία χρειάζεται να υπάρχει συμμετοχή και για κάθε πληροφορία ο εθελοντής μπορεί να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε τμήμα αιμοδοσίας νοσοκομείου». Ο ιατρός κ. Μπιροσούδης μας ενημέρωσε και για ένα περιστατικό εξέχουσας σημασίας, που πραγματικά αποδεικνύει τη σημασία της αιμοδοσίας: «Ένα άτομο που προσήλθε στην αιμοδοσία σήμερα είχε ακριβώς το φαινότυπο που μπορεί να πάρει ένας ασθενής που ήδη νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου μας και χρειάζεται αυτό ειδικά τον τύπο αίματος. Είναι μια σπάνια περίπτωση και το ψάχναμε εναγωνίως σε όλη την επικράτεια. Αυτό το αίμα που λάβαμε θα δοθεί στους ιατρούς για Απονομή τίτλων σπουδών και αποφοιτηρίων σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Περιστερίου Η αυλαία για το διδακτικό έτος του Δημοτικού Ωδείου Περιστερίου έπεσε στις 29 Ιουνίου 2012 στην αίθουσα συναυλιών με απονομή τίτλων σπουδών και αποφοιτηρίων σπουδαστών. Το πρώτο πτυχίο απένειμε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μαίρη Τσιώτα - Μάρκου, η οποία τόνισε το σημαντικό έργο που πραγματοποιεί το Δημοτικό Ωδείο στη Μουσική Εκπαίδευση, αλλά και στις καινοτόμες πολιτιστικές δράσεις του Δήμου Περιστερίου. οτεχνία το πρόγραμμα που είχαν ετοιμάσει με τη βοήθεια των καθηγητών τους Β. Ντούλια και Τ. Αναγνωστoπούλου και κατόπιν ομόφωνης γνώμης της επιτροπής, η οποία επεσήμανε την άρτια προετοιμασία τους, βαθμολογήθηκαν με ΑΡΙΣΤΑ. Στο β μέρος της βραδιάς με μια λιτή τελετή, έγινε η απονομή των πτυχίων και αποφοιτηρίων της διδακτικής χρονιάς , στους αποφοιτήσαντες σπουδαστές του Ωδείου. Απολυτήριους τίτλους σπουδών Η αντιδήμαρχος Μαίρη Τσιώτα-Μάρκου με τη Διευθύντρια του Ωδείου Ε. Χείλαρη και τους αποφοιτήσαντες σπουδαστές Η Δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξένη Κορόγιαννη επεσήμανε τη μεγάλη ανάγκη για αίμα και την προσπάθεια του ΟΠΑΑΠ να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες για αίμα, των κατοίκων και δημοτών του Περιστερίου. μενους, δημότες και κατοίκους του Περιστερίου που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συμμετείχαν στην αιμοδοσία. Ο ιατρός, αιματολόγος στο Θριάσιο Νοσοκομείο, Κωνσταντίνος Μπιροσούδης, μας είπε: «Η αιμοδοσία είναι μια απλή και ακίνδυνη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι η πίεση, ο αιματοκρίτης, τα ζωτικά σημεία του ανθρώπου είναι ικανοποιητικά για να δώσει αίμα. Πρέπει επίσης ο αιμοδότης να έχει κοιμηθεί και να έχει φάει καλό πρωινό. Η ποσότητα αίματος που δίδεται να μπορέσουν να φροντίσουν για τη νοσηλεία του ατόμου πιο αποτελεσματικά». Υπεύθυνες για την Αιμοδοσία ήταν από το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο «Θριάσιο» οι νοσηλεύτριες Αθ. Στεργιάτου και Δ. Δαμίγου. Η υπεύθυνη για την Αιμοδοσία από το Δήμο Κ. Περιστερίου Χριστοδούλου μας είπε ότι η συμμετοχή ήταν πολύ ικανοποιητική και εξέφρασε τις ευχαριστίες της στους εργαζόμενους και στους δημότες για την προσφορά τους, καθώς και στους χορηγούς για την στήριξη της ενέργειας. Την ξεχωριστή εκδήλωση προλόγισε η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Δημοτικού Ωδείου Ελένη Χείλαρη, κάνοντας λόγο για μια επιτυχημένη χρονιά και ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη και την κα. Τσιώτα για την έμπρακτη συμπαράστασή τους στη λειτουργία του, κάτω απ αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες για τη χώρα μας. Στο α μέρος της βραδιάς, οι σπουδαστές ηλεκτρικής κιθάρας του Μοντέρνου τμήματος του Ωδείου Μάριος Στέρπης και Γιάννης Νόυφελδ, έδωσαν το προσωπικό τους ρεσιτάλ με τη συνοδεία μπάντας, για την αποφοίτησή τους, ενώπιον επιτροπής και κοινού. Εκτέλεσαν με ακρίβεια και δεξι- έλαβαν οι σπουδαστές: Στάθης Ζουμπουλάκης, πτυχίο Φυγής - διδάσκων καθηγητής: Χ. Αναστασίου, Σταύρος Αγγέλου, πτυχίο Αντίστιξης - διδ. καθηγήτρια: Ε. Τζεράχη, Ειρήνη Κότσιφα, δίπλωμα Σαξοφώνου - διδ. καθηγητής: Γ. Δαραβέλης, Θάνος Μπένος, πτυχίο Ενοργάνωσης - διδ. πνευστών οργάνων Χ. Αναστασίου, Γιώργος Καντζίδης, αποφοιτήριο ντραμς - διδ. καθηγητής: Α. Γαρίνης, Φώτης Μπαρής, αποφοιτήριο ντραμς - διδ. καθηγητής: Α. Γαρίνης, Νίκος Μαραγκός, αποφοιτήριο ηλ. κιθάρας - διδ. καθηγητής: Β. Ντούλιας και Ανδρέας Ρουφαγάλας, αποφοιτήριο ηλ. μπάσου - διδ. καθηγητής: Π. Δραγούμης. Τα ψεύτικα λόγια τα μεγάλα αποκαλύφθηκαν Επιβεβαιωθήκαμε συντομότερα απ ό,τι νομίζαμε είπε ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, από το Περιστέρι (συνέχεια από τη σελίδα 7) Ισπανία. Στο προηγούμενο Eurogroup η χώρα μας είχε εξαιρεθεί από την απευθείας ευρωπαϊκή ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Χωρίς, δηλαδή, το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης, που είναι 50 δις ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες, να προστίθεται στο δημόσιο χρέος της χώρας. Πρόλαβε, όμως, η συγκυβέρνηση Σαμαρά να αναρτήσει την μικρή αγγελία «πωλείται η Ελλάς». Με τα μικρά γράμματα ότι τα πάντα είναι προς πώληση σε τιμές ευκαιρίας. Όποιος προλάβει. ΔΕΗ, ΟΣΕ, νερό, λιμάνια, Ελληνικό, το παραλιακό φιλέτο της Αττικής από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο. Ακόμα και η μεγάλη «άσπρη τρύπα» του προϋπολογισμού ο κερδοφόρος ΟΠΑΠ. Προειδοποιήσαμε την κυβέρνηση να μην οργανώσει πλιάτσικο σε βάρος της δημόσιας περιουσίας της χώρας. Όχι μόνο γιατί υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ. Όσο κυρίως γιατί υπάρχει η εγγύηση του Συντάγματος της χώρας. Γι αυτό προειδοποιήσαμε την κυβέρνηση να μην οργανώσει πλιάτσικο σε βάρος δημόσιων επιχειρήσεων και υποδομών που διασφάλισαν τη μεταπολεμική ανάπτυξη της χώρας και το βιοτικό επίπεδο του ελληνικού λαού. Να μην προχωρήσει στην εκποίησή τους και μάλιστα με τους όρους των πιστωτών της χώρας. Η κομματικοποίηση πολλών από αυτές τις επιχειρήσεις από τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν στη μεταπολίτευση, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, για τη διασφάλιση εκλογικής πελατείας. Η αξιοποίησή τους στο χορό της διαπλοκής που, αυτά τα δύο κόμματα, έσυραν τα τελευταία χρόνια. Δεν αποτελούν κριτήριο δυσφήμισης επιχειρήσεων, που οι χιλιάδες εργαζόμενοί τους, με τη σκληρή δουλειά τους, μετέτρεψαν σε βιομηχανικούς κολοσσούς και σε ισχυρούς αναπτυξιακούς πυλώνες. Όπως είναι η ΔΕΗ. Ούτε αποτελούν αφορμή για το ξεπούλημά τους και μάλιστα στις σημερινές ευτελείς χρηματιστηριακές αξίες της μνημονιακής εσωτερικής υποτίμησης. Το φως στα χωριά δεν το πήγε η Power γιατί δεν ήταν κερδοφόρο. Το πήγε η ΔΕΗ. Φίλες και Φίλοι, Συντρόφισσες και Σύντροφοι, Η τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά είναι πλέον σε σύγκρουση με την κοινωνία. Είναι σε σύγκρουση με το λαό. Δεν έχει περίοδο ανοχής. Δημαγώγησαν με το Μνημόνιο και κάηκαν. Εκβίασαν με τη δραχμή και θα την πληρώσουν. Πρόδωσαν τη λαϊκή εντολή και θα απολογηθούν. Η κοινωνία είναι σε απόγνωση. Τα χρεωστικά εκκαθαριστικά της εφορίας αγγίζουν το όριο του παραλόγου. Δεν πάει άλλο με τη φορολόγηση σε εισοδήματα που δεν υπάρχουν, με τεκμήρια και χαράτσια, έλεγε προεκλογικά ο κ. Σαμαράς. Πράγματι, δεν πάει άλλο, του υπενθυμίζουμε εμείς σήμερα. Η διαρκής λιτότητα και η υπερφορολόγηση των μεσαίων στρωμάτων και της φτώχειας έχουν μετατρέψει την κρίση σε επιδημία. Έχουν δημιουργήσει συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης. Η ματωμένη πτυχή του Μνημονίου ξεδιπλώνεται σχεδόν καθημερινά. Με τραγικό τρόπο. Έχουν πολλαπλασιαστεί οι αυτοκτονίες ανθρώπων σε αδιέξοδο. Σύμφωνα με στοιχεία του σωματείου εργαζομένων του ΕΚΑΒ, μόνον τον Ιούνιο κατεγράφησαν 50 αυτοκτονίες στην Αττική. Φίλες και Φίλοι, Συντρόφισσες και Σύντροφοι, Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ είναι η μόνη εναλλακτική κυβερνητική λύση στα συνεργαζόμενα κόμματα του Μνημονίου. Το προεκλογικό μας δίλημμα: Μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ επιβεβαιώθηκε μετεκλογικά, συντομότερα κι απ όσο εμείς οι ίδιοι φανταζόμασταν. Η γρήγορη φθορά, από τις πρώτες μέρες, της τρικομματικής κυβέρνησης Σαμαρά κάνει σαφές, σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, ότι δεν θα μακροημερεύσουμε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μας εμπιστευτήκατε στις 17 Ιουνίου. Ότι ο λαός σύντομα θα βρεθεί στην εξουσία. Με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ. Για να απαλλαγεί ο τόπος από το Μνημόνιο. Για να ανοίξει ο δρόμος της ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Φίλες και Φίλοι, Συντρόφισσες και σύντροφοι, Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θα είναι πάντα συνεπής σ αυτά που προεκλογικά είπε και έπραξε. Κοιτάμε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα στα μάτια. Με καθαρό βλέμμα. Τώρα είναι η ώρα να συμπορευτούμε, όλες και όλοι μαζί. Στο συναρπαστικό και μοναδικό ταξίδι του λαού προς την εξουσία. Ελάτε μαζί μας. Με την Αριστερά του 21ου αιώνα. Να ανοίξουμε όλες και όλοι μαζί το βήμα μας. Τώρα είναι η ώρα να ανταποκριθούμε στο προσκλητήριο της Δημοκρατίας, της Ελλάδας και της Ιστορίας. Εμείς δεν θα σας προδώσουμε». Μετά το τέλος της ομιλίας του, που διακόπηκε συχνά από χειροκροτήματα των μελών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ, που είχαν κατακλύσει την πλατεία, ο κ. Τσίπρας χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους, συνομίλησε μαζί τους και σε μια συμβολική κίνηση, που σηματοδοτεί την έναρξη της καμπάνιας εγγραφής νέων μελών στο πλαίσιο της διαδικασίας μετεξέλιξης του ΣΥΡΙ- ΖΑ - ΕΚΜ σε ενιαίο πολιτικό φορέα, ο κ. Τσίπρας συμπλήρωσε τη σχετική αίτηση στο Περιστέρι, όπου, όπως είχε επισημάνει νωρίτερα στην ομιλία του, οι πολίτες ανέδειξαν το ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτο κόμμα στην κάλπη της 17ης Ιουνίου.

20 Σελίδα 20 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ» Συνεχίζουν έναν αγώνα που έβαλε τον πήχη ψηλά για όλη την εργατική τάξη Αποσπάσματα από την εισήγηση που ενέκριναν ομόφωνα οι χαλυβουργοί στη συνέλευση της περασμένης Παρασκευής Τα επόμενα βήματα του αγώνα τους καθόρισαν την περασμένη Πέμπτη οι απεργοί της «Ελληνικής Χαλυβουργίας» στον Ασπρόπυργο, που ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση που κατέθεσε στη γενική τους συνέλευση το σωματείο. Παρουσιάζοντας την εισήγηση, εκ μέρους του ΔΣ του σωματείου, ο Γιώργος Σιφωνιός, πρόεδρος της διοίκησης, σημείωσε ανάμεσα στ άλλα και τα εξής: Σαν ΔΣ κατανοούμε τη δυσκολία που υπάρχει, την κούραση και τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα και αδιέξοδα που αντιμετωπίζουμε μετά από έναν τόσο μακρόχρονο ηρωικό αγώνα. Πιστεύουμε όμως ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Να αξιοποιήσουμε την όποια δυνατότητα υπάρχει, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας, να μπούνε σ ένα δρόμο υλοποίησης. Γι αυτό σαν ΔΣ, κάναμε τα αιτήματά μας πιο συγκεκριμένα για να μπορέσει να δοθεί λύση. Θα καταθέσουν υπόμνημα Παίρνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από τους συναδέλφους μας έχουν παραιτηθεί ή αποχωρήσει, ότι ορισμένοι από τους συναδέλφους μας απολυμένους δε θέλουν να ξαναγυρίσουν στη δουλειά, ενώ το επόμενο διάστημα θα αποχωρήσουν και άλλοι λόγω συνταξιοδότησης, κάνουμε προς την εργοδοσία την εξής πρόταση: 1. Από τους απολυμένους συναδέλφους μας να επαναπροσληφθούν αμέσως τουλάχιστον σαράντα (40) άτομα. 2. Για τους υπόλοιπους απολυμένους συναδέλφους μας, θα συζητήσουμε και θα συμφωνήσουμε για τον τρόπο και το χρόνο επανόδου στην εργασία τους σε εύλογο χρονικό διάστημα. Μέχρι την επάνοδό τους δεν θα πραγματοποιηθεί καμία νέα πρόσληψη. 3. Εφόσον υπάρξει μεταξύ μας συμφωνία, για την υλοποίηση των παραπάνω, θα εισηγηθούμε στη ΓΣ των μελών μας, τη διακοπή της απεργιακής κινητοποίησης και την άμεση λειτουργία του εργοστασίου. Καλούμε τη συνέλευσή μας να τα υιοθετήσει, και να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την υλοποίησή τους. Αν συμφωνούμε με αυτή την πρόταση, θα πάρουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να την επιβάλουμε. Θα τη στείλουμε στην εργοδοσία και στο υπουργείο Εργασίας. Θα ζητήσουμε άμεσα νέα τριμερή συνάντηση. Θα ζητήσουμε συνάντηση με όλα τα Εργατικά Κέντρα της Αττικής, θα τους θέσουμε υπόψη την πρόταση, θα ζητήσουμε να υπογράψουν τα αιτήματά μας και να καθορίσουν και αυτά συνάντηση με το υπουργείο Εργασίας. Επίσης, θα τα καλέσουμε να δούνε και αυτά με τι άλλους τρόπους θα μπορέσουν να συμβάλουν στον αγώνα μας, να πιέσουν για την υλοποίησή τους. Θα στείλουμε την πρότασή μας στα κόμματα που στηρίζουν τη συγκυβέρνηση και θα ζητήσουμε ξανά συνάντηση μαζί τους, να πάρουν καθαρή θέση και όχι ναι μεν αλλά. Παράλληλα, στο υπουργείο και στα κόμματα θα θέσουμε και μια σειρά άλλα αιτήματα που έχουν σχέση με τα τραπεζικά δάνεια, με την αναγνώριση των ενσήμων, με έκτακτη οικονομική ενίσχυση και άλλα. Με αυτή μας την πρόταση εξασφαλίζουμε την επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων συναδέλφων μας που ενδιαφέρονται να ξαναγυρίσουν στη δουλειά, που είναι το βασικό αίτημα της απεργίας μας. Προτείνουμε όμως ένα διαφορετικό σταδιακό τρόπο υλοποίησης του αιτήματός μας. Αυτό δεν αφήνει κανένα περιθώριο στην εργοδοσία να συκοφαντεί τον αγώνα μας. Θα αναγκαστεί να κάνει φανερές τις προθέσεις της, το ίδιο και τα πολιτικά κόμματα. Κάνουμε την πρόταση αυτή με αίσθημα ευθύνης, με ήσυχη τη συνείδηση και ψηλά το κεφάλι. Δίνουμε 250 μέρες πρωτόγνωρο, ηρωικό αγώνα. Μια τιτάνια μάχη, όχι μόνο ενάντια στον Μάνεση αλλά συνολικά στην τάξη που εκπροσωπεί και στους μηχανισμούς της. Επομένως, μπορούμε καλύτερα από τον καθένα να κατανοήσουμε τις δυσκολίες του να πάρουμε την οποιαδήποτε απόφαση θεωρούμε σωστή. Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε, το σωστό. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουν και άλλοι εργαζόμενοι. Γνωρίζουμε ότι προβλήματα δεν αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς οι Χαλυβουργοί, αλλά συνολικά η εργατική τάξη. Ανεργοι δεν είναι μόνο οι 120 Χαλυβουργοί. Οι άνεργοι είναι και άμεσα θα προστεθούν και άλλες χιλιάδες. Πολλές χιλιάδες είναι χρόνια άνεργοι. Το επόμενο διάστημα θα κλείσουν και άλλες εκατοντάδες επιχειρήσεις, η κρίση βαθαίνει. Δεν κάναμε μόνο εμείς αγώνα για να επαναπροσληφθούν οι συνάδελφοί μας απολυμένοι. Εκαναν και σε άλλους εκατοντάδες χώρους που έγιναν απολύσεις. Την περίοδο που εμείς οι Χαλυβουργοί απεργούμε, την ίδια περίοδο η μερική απασχόληση, οι μειώσεις μισθών μέσω επιχειρησιακών, ατομικών συμβάσεων προχώρησαν ραγδαία. Το αντεργατικό οπλοστάσιο έγινε πιο πλούσιο. Αυξήθηκε η φοροληστεία, οι ελλείψεις στα φάρμακα, στα νοσοκομεία, μεγάλωσαν η φτώχεια και η δυστυχία. Πρόκειται για πραγματικό πόλεμο ενάντια συνολικά στην εργατική τάξη σε όλη τη γραμμή του μετώπου. Ο αγώνας μας άνοιξε πρωτόγνωρους δρόμους Σε αυτόν τον πόλεμο, εμείς οι Χαλυβουργοί ανοίξαμε πρωτόγνωρους δρόμους. Προχωρήσαμε παλικαρίσια μπροστά, πολύ πιο μπροστά από τους άλλους. Αυτό είναι κατόρθωμά μας, αποτελεί μεγάλη νίκη. Το παράδειγμά μας δεν ήταν έτοιμοι να το ακολουθήσουν και άλλοι εργαζόμενοι σε αυτήν την φάση. Δεν τους κατηγορούμε αλλά ούτε φταίμε εμείς σε αυτό. Από την αρχή είχαμε πει, πως η ουσιαστική αλληλεγγύη και βοήθεια στον αγώνα μας, ήταν να γίνει το ίδιο μεγάλο βήμα και σε άλλα εργοστάσια και κλάδους, να γίνει όλη η Ελλάδα μια Χαλυβουργία. Δεν μπόρεσε να γίνει τώρα, θα γίνει σε επόμενη φάση, και εμείς ρίξαμε πολύ λίπασμα γι αυτό. Η εργατική τάξη πάντα θα το θυμίζει και θα το αναγνωρίζει. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να στηριζόμαστε σε αυτούς που μας εκφράζουν συμπάθεια στα λόγια, μας λένε μεγάλα λόγια, μας μιλάνε για συγκρούσεις, αλλά στην πράξη στους δικούς τους χώρους δεν κάνουν τίποτα. Αντίθετα, είναι υπέρ της μερικής απασχόλησης, των επιχειρησιακών και ατομικών συμβάσεων, έβαλαν πλάτη για να περάσουν τα αντεργατικά μέτρα. Επομένως, εμείς που κάναμε αυτόν το μεγάλο αγώνα, ξέρουμε και πώς θα τον συνεχίσουμε, γιατί ο δικός μας αγώνας δεν είναι μια μάχη που σταματάει εδώ. Πάει μακριά μέχρι να τους νικήσουμε τελειωτικά. Να διώξουμε από τη μέση τον κάθε Μάνεση, να έρθουν τα εργοστάσια και ο πλούτος στα χέρια μας. Οι απεργοί Χαλυβουργοί απέδειξαν με τον πιο περίτρανο τρόπο ποιος είναι ο παραγωγός του πλούτου και ποια είναι τα παράσιτα, ότι «χωρίς εμάς γρανάζι δε γυρνά». Στις 250 μέρες ηρωικού αγώνα μάθαμε πολλά, όσα δεν ξέραμε χρόνια. Εμείς που νικήσαμε τον Μάνεση και τους μηχανισμούς του, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε και όσους προσπαθήσουν να καπηλευτούν ή να συκοφαντήσουν ή να λερώσουν τον αγώνα μας. Τους λέμε ότι από λόγια έχουμε χορτάσει. Εμείς ξέρουμε ποιοι ήταν αυτοί που από την αρχή του αγώνα στάθηκαν αταλάντευτα, νύχτα μέρα δίπλα μας, δεν μας εγκατέλειψαν ούτε μια ώρα. Ξέρουμε ποιοι μας στήριξαν με έργα και τις 250 μέρες, με υλική βοήθεια, χωρίς ούτε μέρα ανάπαυλα, και ποιοι μας χόρτασαν με λόγια. Ξέρουμε ποιοι προσπάθησαν να μεταφέρουν τη σπίθα του αγώνα παντού, και ποιοι στους χώρους τους συμβιβάστηκαν, τα δέχτηκαν όλα παθητικά, ή στην καλύτερη περίπτωση έκαναν μια ή δύο απεργίες ντουφεκιά στον αέρα και μετά ανέθεσαν σε εμάς να τους βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Επομένως, μακριά από μας οι ανέξοδοι ηρωισμοί και τα μαθήματα αγωνιστικότητας. Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε όλους όσοι συμπαραστάθηκαν στον αγώνα μας, και καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συνεχίζουν να στηρίζουν τον αγώνα μας. Κάθε αγώνας βάζει το δικό του λιθαράκι. Ο δικός μας αγώνας άνοιξε μεγάλους δρόμους για τους μελλοντικούς αγώνες γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται. Προσέφερε σε όλη την εργατική τάξη πολύτιμη πείρα, έβαλε τον πήχη ψηλότερα για όλη την εργατική τάξη. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» do?id= ΑΔΑ: Β416Ω6Ν-ΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αιγάλεω: 06/07/2012 Αρίθμ. Πρωτ.: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Αιγάλεω, διακηρύσσει ότι στις 27/08/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα , στο Δημοτικό Κατάστημα (Ι. Οδός 364 & Κάλβου), θα διενεργήσει Ανοικτή Διεθνή Μειοδοτική Δημοπρασία, με σφραγισμένες προσφορές ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τις εκατό, για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ », προϋπολογισμού ,32 (με τον ΦΠΑ). Η παραπάνω δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ», 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και των άρθρων 209 (παρ. 2) και 273 (παρ. 1), του Ν.3463/ (ΦΕΚ 114/Β / ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι Έλληνες Πολίτες, Αλλοδαποί, Νομικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι προσφορές θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 3% του προϋπολογισμού της Μελέτης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), δηλ.: στο σύνολο ,88 ΕΥΡΩ, εάν η προσφορά αφορά το σύνολο των δρομολογίων ή 3% για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Πληροφορίες και αντίγραφα της Διακήρυξης και της Μελέτης, θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου, 1ος όροφος επί της Ι. Οδού 364 και Κάλβου, τηλ.: Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 35148/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β41ΕΩΕΒ-ΜΚΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι : 1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με πρόχειρο διαγωνισμό η «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για τον ηλεκτροφωτισμό της λεωφόρου Παλατιανής» προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,όπως καθορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο. Τ. Α. (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.), Υ. Α /1993 ΦΕΚ 185/Β. 2. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48-50, 3 ος όροφος, στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την 20/07/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 έως 11:30 διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 4. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5 % επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας δηλ. στο σύνολο τουλάχιστον 2.718,30 σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Όλα τα σχετικά της μελέτης και της διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48-50, 2 ος όροφος, τηλ , , fax , Τ. Κ , κα Πέτρη, κος Γ. Ζουμπουλίδης, κα Α. Μαράτου. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μπούας Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 Περιστέρι Τηλ.: Περιστέρι 3/7/2012 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 577 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης ανακοινώνει ότι η διενέργεια της προμήθειας γάλακτος εβαπορέ για το προσωπικό του Δήμου θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της ανάθεσης μετά από τη σχετική 197/2012 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία κηρύχθηκε άγονος και ο επαναληπτικός διαγωνισμός με αριθμό πρωτοκόλλου διακήρυξης 274/ Κριτήριο κατακύρωσης, η χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2286/95, Ν.2307/1995, Ν.2539/1997, Ν.3463/2006, Ν.3801/2009, Ν.3852/2010, ΥΑ 11389/93 «ΕΚΠΟΤΑ», Υ.Α /2006, Υ.Α. ΤΤ36586/2007, 929/2011 απόφαση εξουσιοδότησης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. Ημερομηνία υποβολής προσφορών η 31η Ιουλίου 2012 ημέρα Τρίτη από ώρα έως και π.μ. στο Δημοτικό Σταθμό Αυτοκινήτων του Δήμου, Αγ. Βασιλείου 62, ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00, θα βαρύνει δε πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2012 του Δήμου. Η δε εγγύηση για τη συμμετοχή ορίζεται στο 5% της επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης δηλαδή ύψους 9.000,00. Όλα τα στοιχεία της μελέτης με αριθμό 10/2012 και των σχετικών όρων διακήρυξης δημοπρασίας, βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, οδός Αγ. Βασιλείου 62, Τ.Κ αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Δ. Μπούας τηλ Η δαπάνη της δημοσίευσης βαραίνει τον ανάδοχο προμηθευτή. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΩΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για μίσθωση σχολικού κυλικείου) Αρ. πρωτ. 65 Αθήνα 4/7/2012 Η Δημοτική Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πετρούπολης προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του 4 ου Λυκείου Πετρούπολης. Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στο γραφείο του Διευθυντή του Λυκείου την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ.. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, Κρήτης 2, στον 2 ο όροφο, τηλ και , εργάσιμες μέρες από τις 8.00 π.μ. έως μ.μ.. Πετρούπολη 4/7/2012 Η Πρόεδρος της Σ.Ε. ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ! ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΜΑΣ!!!!!! Αφιέρωμα στην ελληνική παράδοση έκανε η χορωδία, που έχει μέλη από τα τρία ΚΑΠΗ της πόλης μας. Οι χορωδοί τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, Με την παρουσία σας απόψε, τιμάτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ EUCLID TSAKALOTOS MINISTER OF FINANCE, GREECE

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ EUCLID TSAKALOTOS MINISTER OF FINANCE, GREECE THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ EUCLID TSAKALOTOS MINISTER OF FINANCE, GREECE TO THE 21 st ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE UNRAVELLING GREECE UNTANGLING ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 1 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 27/11/2014 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. για δυναμική διεκδίκηση των πόρων που δικαιούται η Αυτοδιοίκηση από την Πολιτεία. Με τη δημιουργία κοινού

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ κ. Φειδία Πηλείδη στη Γενική Συνέλευση ΕΒΕΑ 3 Ιουλίου, 2015

Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ κ. Φειδία Πηλείδη στη Γενική Συνέλευση ΕΒΕΑ 3 Ιουλίου, 2015 Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ κ. Φειδία Πηλείδη στη Γενική Συνέλευση ΕΒΕΑ 3 Ιουλίου, 2015 Κύριε Υπουργέ, Κύριοι βουλευτές, Κύριοι Δήμαρχοι, Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, Φίλε Πρόεδρε του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη Με βασικό σύνθημα: Απαιτούμε, βροντοφωνάζουμε όλοι μαζί: «πάρτε πίσω το νόμο λαιμητόμο» πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ DELIA VELCULESCU. MISSION CHIEF for Greece, IMF

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ DELIA VELCULESCU. MISSION CHIEF for Greece, IMF THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ DELIA VELCULESCU MISSION CHIEF for Greece, IMF TO THE 20 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: SHAKEN AND STIRRED? GREECE: A SKILFUL ACORBAT? ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ,

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ, Επικαιρότητα Αθήνα 27-9-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ 6-7 ΙΟΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Ταξική Ενότητα Εργαζομένων Forthnet - Netmed

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ 6-7 ΙΟΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Ταξική Ενότητα Εργαζομένων Forthnet - Netmed Ταξική Ενότητα Εργαζομένων Forthnet - Netmed ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ 6-7 ΙΟΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ Πέμπτη 6/6 /2013, 11:00-19:00 Γραφεία ΟΓΕ, Πλ.Ατταλείας,

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 27 ΜΑΙΟΥ 13 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανάγκες των συμπολιτών για ένα ζεστό πιάτο φαί απλώνονται σε όλο το φάσμα του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Οι ανάγκες των συμπολιτών για ένα ζεστό πιάτο φαί απλώνονται σε όλο το φάσμα του πολεοδομικού συγκροτήματος. Οι ανάγκες των συμπολιτών για ένα ζεστό πιάτο φαί απλώνονται σε όλο το φάσμα του πολεοδομικού συγκροτήματος. Μετά από επτά χρόνια κρίσης στις συνήθεις «ύποπτες» γειτονιές της φτώχειας και της ανέχειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΗ 2015 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 12.30πμ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ «Η

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΗ 2015 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 12.30πμ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ «Η ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΗ 2015 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 12.30πμ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ «Η κατάργηση της Κυριακής αργίας είναι απαίτηση των μεγαλεμπόρων,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα Rass: Κλειδώνει η πρωτιά για ΣΥΡΙΖΑ - Ζητούμενο η αυτοδυναμία

Ερευνα Rass: Κλειδώνει η πρωτιά για ΣΥΡΙΖΑ - Ζητούμενο η αυτοδυναμία ΤΡΙΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ερευνα Rass: Κλειδώνει η πρωτιά για ΣΥΡΙΖΑ - Ζητούμενο η αυτοδυναμία Τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου Προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της ΝΔ κατά

Διαβάστε περισσότερα

Τσακαλώτος: Πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά θα επηρεαστούν από το κοινωνικό μέρισμα

Τσακαλώτος: Πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά θα επηρεαστούν από το κοινωνικό μέρισμα ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Τσακαλώτος: Πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά θα επηρεαστούν από το κοινωνικό μέρισμα Οι μεσαίες τάξεις πρέπει να γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ PRESIDENT OF THE HELLENIC PARLIAMENT TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business and investment

Διαβάστε περισσότερα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Δεκέμβρη, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας στη Χαλκίδα, η σύσκεψη πρωτοβάθμιων σωματείων,

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Δεκέμβρη, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας στη Χαλκίδα, η σύσκεψη πρωτοβάθμιων σωματείων, Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Δεκέμβρη, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας στη Χαλκίδα, η σύσκεψη πρωτοβάθμιων σωματείων, συνδικαλιστών, εργαζομένων, ανέργων και συνταξιούχων. Η πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Ηράκλειο, Τρίτη 28/04/2009 Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Κυρίες και κύριοι, Αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

M 2. T = 1 + κ 1. p = 1 + κ 1 ] κ. ρ = 1 + κ 1 ] 1. 2 κ + 1

M 2. T = 1 + κ 1. p = 1 + κ 1 ] κ. ρ = 1 + κ 1 ] 1. 2 κ + 1 Å Ü Ò ÙÐØ Ø ÍÒ Ú ÖÞ Ø Ø Ù Ó Ö Ù Ã Ø Ö Þ Ñ Ò Ù ÐÙ Ð Ò Ö Ëº Ó Ì Ä ÈÊÇÊ ÉÍÆ Æ ÃÁÀ ËÌÊÍ ËÌÁ ÁÎÇ ÄÍÁ Á ÆÌÊÇÈËÃ Ê Ä Á κ = 1.4µ ½ ½ ÁÞ ÒØÖÓÔ Ö Ð ÃÓÖ Ø Ò ÑÓ Þ Þ ÒØÖÓÔ Ó ØÖÙ ½ Ú ÔÓÑÓ Ù Ò ÜÙ ØÓØ ÐÒ Ú Ð Õ Ò Ø Ø

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεντρικό Γραφείο Εδονόπουλων

Εισαγωγή. Κεντρικό Γραφείο Εδονόπουλων 1 Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝοπούλων ξεκινά για ακόμα μια χρονιά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις στα Τοπικά μας Κινήματα σε όλη την Κύπρο. Στα κινήματα ΕΔΟΝοπούλων συμμετέχουν παιδιά, αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 12 ΜΑΙΟΥ 214 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τις πολιτικές εξελίξεις 2012.07.12 Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δημήτρης Καραβίδας ( ) Ταχ. Δ/νση : Φαλήρου Τηλ. Fax : / Κοιν.

Πληροφορίες: Δημήτρης Καραβίδας ( ) Ταχ. Δ/νση : Φαλήρου Τηλ. Fax : / Κοιν. Ψαθόπυργος, 19/05/2011 ΑΠ :2 Πληροφορίες: Δημήτρης Καραβίδας (6974360502) Ταχ. Δ/νση : Φαλήρου 66-26504 Τηλ. Fax : 2 6 1 0 / 9 3 1. 5 4 1 www.psathopirgos.gr Προς: Κοιν. : Αξιότιμο Δήμαρχο Πατρέων. κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΜΑΣ. Ενημερωτικό Δελτίο. Φυλακισμένα Μνήματα. Επίσκεψη στα. The G C School of Careers

ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΜΑΣ. Ενημερωτικό Δελτίο. Φυλακισμένα Μνήματα. Επίσκεψη στα. The G C School of Careers The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος 2012 - Τεύχος 19 Επίσκεψη στα Φυλακισμένα Μνήματα ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΜΑΣ Ο μαθητής της 3 Μπλε, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 05/08/15 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με τις αναπληρώτριες Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της

Διαβάστε περισσότερα

v[m/s] U[mV] 2,2 3,8 6,2 8,1 9,7 12,0 13,8 14,2 14,6 14,9

v[m/s] U[mV] 2,2 3,8 6,2 8,1 9,7 12,0 13,8 14,2 14,6 14,9 Á ¹ È ÖÙÔ ½º ÖÞ ÚÓÞ Ö ÓÒ Ø ÒØÒÓÑ ÖÞ ÒÓÑ ÒØ ÒÞ Ø Ø v 1 = 45,0 m/s ÔÖÙ ÒÓÑ ÔÖ Ð ÞÙ Ó ÔÙØ Ñ ÒÓÖÑ ÐÒÓ Ò ÔÖ Ú ÔÖÙ Ö ÙØÓÑÓ Ð ÓÒ Ø ÒØÒÓÑ ÖÞ ÒÓÑ ÒØ ÒÞ Ø Ø v 2 = 15,0 m/s Ó Ò Ð º Í ÓÐ Ó Ö Ò ÚÓÞ Ñ ØÙ ÞÚÙ ÙÕ Ø ÒÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 3665301-03 - Fax: 210 3665089 www.pasok.gr - e-mail: syntonistis@pasok.gr Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 2613 610210 Πάτρα 13/1/2017 E mail: dimospatras@gmail.com ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής πραγματοποιήθηκαν, σήμερα Παρασκευή 13 Γενάρη, συναντήσεις με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή.

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή. Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γ. Βασιλείου στην ανοικτή σύσκεψη-παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου 25-5-2015 Σας καλωσορίζουμε σε μια ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» Ομιλία του Επικεφαλή της Παράταξης «Αιγάλεω 21 ος Αιώνας», Παναγιώτη Μπιτούνη, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 6 Φεβρουαρίου 2005 Σας ευχαριστούμε που

Διαβάστε περισσότερα

«Να αποκατασταθούν οι μικροομολογιούχοι και η πληγείσα αξιοπιστία του Ελληνικού Δημοσίου»

«Να αποκατασταθούν οι μικροομολογιούχοι και η πληγείσα αξιοπιστία του Ελληνικού Δημοσίου» «Να αποκατασταθούν οι μικροομολογιούχοι και η πληγείσα αξιοπιστία του Ελληνικού Δημοσίου» Τοποθέτηση της Νάντιας Βαλαβάνη στη σημερινή Συνέντευξη Τύπου του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Φθάνουμε στον. «προτελευταίο» Ειδικό Αγορητή γιατί δεν είναι έτσι ο όρος- για τη σημερινή

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Φθάνουμε στον. «προτελευταίο» Ειδικό Αγορητή γιατί δεν είναι έτσι ο όρος- για τη σημερινή ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Φθάνουμε στον «προτελευταίο» Ειδικό Αγορητή γιατί δεν είναι έτσι ο όρος- για τη σημερινή συνεδρίαση, τον κ. Δημήτρη Καμμένο, τον οποίο καλώ στο Βήμα. Να ετοιμάζεται ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ NICOLA GIAMMARIOLI MISSION CHIEF FOR GREECE, EUROPEAN STABILITY MECHANISM (ESM) TO THE 20 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: SHAKEN AND STIRRED? GREECE: A SKILFUL

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Κοινής Γνώμης για την Πολιτική Επικαιρότητα. Αύγουστος 2013

Έρευνα Κοινής Γνώμης για την Πολιτική Επικαιρότητα. Αύγουστος 2013 Έρευνα Κοινής Γνώμης για την Πολιτική Επικαιρότητα Αύγουστος 0 Η ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα «Επενδυτής». Τύπος Έρευνας: Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τα Θέματα της Επικαιρότητας. Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ 1 ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 300,000 ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ 100,000 Η ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ. Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ. Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ενδεκτικές ασκήσεις-απαντήσεις

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ενδεκτικές ασκήσεις-απαντήσεις Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ενδεκτικές ασκήσεις-απαντήσεις Τσούλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, Μάιος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εργατική Πρωτομαγιά: Δεν είναι αργία, είναι ΑΠΕΡΓΙΑ!

Εργατική Πρωτομαγιά: Δεν είναι αργία, είναι ΑΠΕΡΓΙΑ! Εργατική Πρωτομαγιά: Δεν είναι αργία, είναι ΑΠΕΡΓΙΑ! Η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά βρίσκει τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τη νεολαία, τα πλατιά λαϊκά στρώματα να συνεχίζουν να φτωχοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος Πρότυπα ΙωάννηςΓºΤσούλος ¾¼ ½ Συναρτήσειςπροτύπων Μετιςσυναρτήσειςπροτύπωνμπορούμενακάνουμεσυναρτήσειςοιοποίεςεκτελούντονίδιοκώδικα γιαδιαφορετικούςτύπουςδεδομένων όπωςπαρουσιάζεται καιστοεπόμενοπαράδειγμαºοιδηλώσειςσυναρτήσεωνμετηνχρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ στο Πολιτιστικό Κέντρο ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2002 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τις πολιτικές εξελίξεις ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Με επιτυχία και μεγάλη προσέλευση επισήμων, εκπροσώπων τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου ξεκίνησε το Σάββατο 11 Αυγούστου 2012, στο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 1. Κατά τα φαινόμενα, οι δανειστές θα τραβήξουν στα άκρα τον χρηματοδοτικό στραγγαλισμό της χώρας, με μη καταβολή της δανειακής δόσης. Δημιουργείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 www.goneis-acharnes.gr Αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο ΑΧΑΡΝΕΣ 28/03/2012 ΠΡΑΞΗ 23 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 To Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Συνέντευξη Τύπου του υπουργού Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου και του προέδρου του Eurogroup, κ. Jeroen Dijsselbloem

Δελτίο Τύπου Συνέντευξη Τύπου του υπουργού Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου και του προέδρου του Eurogroup, κ. Jeroen Dijsselbloem ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.:2103332644 e-mail: press@minfin.gr Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 Δελτίο Τύπου Συνέντευξη Τύπου του υπουργού Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ Το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ πραγματοποίησε και φέτος την 8 η ετήσια γενική συνέλευσή του στα Καμένα Βούρλα στις 25,26,27 και 28 Σεπτεμβρίου 2015. Στην τετραήμερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ. Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ. Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 Αθήνα, σήμερα στις 5 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.23 συνήλθε στην Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω Πολιτικές (α)συνέχειες Δεν θέλω Θ(ου) www.esto.gr Ριζοσπαστικός συνωστισμός Μετανοείτε! www.esto.gr Θεωρία: Δεν βγάζω άκρη Ή ανασα ή σιωπή

ἔστω Πολιτικές (α)συνέχειες Δεν θέλω Θ(ου) www.esto.gr Ριζοσπαστικός συνωστισμός Μετανοείτε! www.esto.gr Θεωρία: Δεν βγάζω άκρη Ή ανασα ή σιωπή Δεν θέλω Θ(ου) Ένας είναι ο εχθρός, ο αντικατοπτρισμός. Θεωρία: Δεν βγάζω άκρη Την Τσίτα την είδαμε, ο Ταρζάν μας λείπει. Ριζοσπαστικός συνωστισμός Παρίση(ς) - Μόσχα. Τώρα και στο Αργοστόλι. Μετανοείτε!

Διαβάστε περισσότερα