Να φύγουν οι κατασκευές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Να φύγουν οι κατασκευές"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 26ος, Φύλλο 1252, ΤΙΜΗ 0,30 d ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ Επιβεβαιωθήκαμε συντομότερα από ό,τι νομίζαμε Ο λαός σύντομα θα βρεθεί στην εξουσία με το ΣΥΡΙΖΑ - Ε.Κ.Μ. Τόνισε από το Περιστέρι ο Αλέξης Τσίπρας Σελίδα 7 Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επαναπρόσληψη των ίδιων καθαριστριών στα σχολεία του Περιστερίου Σελίδα 5 ΜΕΛΩΔΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τριήμερο εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ Να φύγουν οι κατασκευές του Εκθεσιακού Κέντρου Η ανάπλαση του Άλσους με τους νέους, ωραίους χώρους που απολαμβάνουν οι πολίτες και οι επισκέπτες, φέρνει επιτακτικά στην επικαιρότητα μια αναγκαιότητα, για την οποία ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟ- ΓΟΣ» έχει συχνά αναφερθεί με δημοσιεύματά του: την απομάκρυνση (ή και κατεδάφιση) των κατασκευών του Εκθεσιακού Κέντρου. Πρέπει η διοίκηση του Δήμου να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε ο χώρος αυτός να καθαριστεί, να αναπλαστεί και να αποδοθεί ως ένας ακόμη χώρος Σελίδα 4 πρασίνου στους πολίτες του Περιστερίου. Στη Σελίδα 5 θεατρικές Δημιουργίες στο Θέατρο Πολιτών Περιστερίου Σελίδες Η πό λη έ χει τη δι κή της ι στο ρί α Η σπου δαί α ι στο ρι κή με λέ τη του Γ. Χρι στο φι λό που λου. Σε λί δα 10 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 12 IoÜÒ ÖÜ 2012 ¾ ˆ» ¾ˆ `... ¾ˆ ` ÜÛÜÞØÚ âþöüóì Ì ÛâÒÖÜÚ ÑÜÉâØ- Ô Ù ÒÒÆ Ý åôìû àú ßÑÆ Ö ÖÚý Û Ô Ñ Û ØÆÙÛ ÑÌ Ñ âþì ØÖÉÒªÓ Û Ü Ìå Ú Ñ.Ò. Ú ÌÒ åùöüóì àú ت- ÖØ ˇ ÕÌ ÌØ ÙÛÖçÔ. `ªÓÌØ ˇ ÙÞÖÒ ˇØ ÓÌ ˇâÓ ÙÞÌÛ Ñæ ÓÌ Ì Ì Ùæ Ö ÖÜ â ÔÌ ÙÌ ÌÑ ÖÓ ª ÛÖÜ 1 æ ÖÜ âñ Ò ÑÛÖ Ö Û ÒÌˇÌ ÛâÚ Ìå Ô Ô âýûì ÕçÒÖ ÓÌ ØàÛ àô ÙÛª Ü ÖßªÝ Ö ÛæÛÌ ÉÖÜ- ÒÌÜÛª Û Ú ØÜÙªÚ Ü ªÚ. ÜÙÛÜÞØÚ Ö Ì ÑæÔÌÚ ÔÛØÖ ªÚ âñ Ô Ô ÛÖÔ çøö Û Ú ÜØØ Ú Ñ æþ ÓæÔÖ. ªØÌ ÙÛÖ ÑØ ÔåÖ Ö ÆÔˇØà ÖÚ, ÌÔ ÔâÞÛ ÑÌ Ô ÛÖÔ ÉØå ÖÜÔ Ñ Ô ÛÖÔ ÞÛÜ ÖçÔ ÓÌ Û Ô ÌÝ ÓÌØå Ñ ßÝ ÒÖ ØØ ÙÌý ÓÌ ÙÝ Ò ÆØÌÚ Û Ô ÌÑ- ØæÙà Ö ÛÖÜ. Ûå âé ÒÌÚ ÑÜØÆ ÓÖÜ ÛÖ ÞâØ ÙÖÜ ÙÛÖ ß ÒÌÑÛØ Ñæ ØÌçÓ ý; ÌÔ ÕâØÌ Ú àú ˇ ÙÌ ÞÛÜ ª- ÙÌ ; âé ÌÔ ÌØåÓÌÔÌ ÛæÙ ÜÔ - Ó Ñª ÔÛå Ø Ù ÑÜØå ÔâÒÒ ÒÒÆ Ìå ÓÌ æû Ô Ö ÆÒÒÖÚ ÌåÔ âûö ÓÖÚ Ô ÌÑØ Ìå, ÌÔ Ü ØÔÌ Ú ÓÌ Ô ÛªØ ÙÛÖ ÞâØ. åô Ñ ÖÒæ Û ÌÔâØ Ì ÛÖÜ ÔÌ ØÖç ÖÒ Û ÑÖç. Øâ Ì Ö ÙÜÓÓÌÛâÞÖÔÛÌÚ ÙÌ ÙÜ ÛªÙÌ Ú ÌåÛÌ ÙÌ Û ÒÌÖ Û Ñæ ÙÛ ˇÓæ ÌåÛÌ Ö ÖÜ ª ÖÛÌ ÒÒÖç Ô ÌåÔ ßçÞØ ÓÖ Ñ Ô ÙÜ ÑØ ÛÖçÔ Û ÔÌçØ ÛÖÜÚ. ÜÙÛÜÞØÚ Ñ ÛÌÞæÓÌˇ æòö æ ÔÌÜØ ÑæÛ Û Ö Öå ÖÝÌåÒÌÛ ÙÛ Ô ÑÜÉÌØÔ Ùå Ñ ÙÛ Ô Ø ÛÌÛ ÓâÔ ØÖÌÑÒÖ Ñª Ì- ØåÖ Ö ÖÜ Ñ ÒÒ ÌØ Ìå Ô ÙÝÆÒÌ Ñ ÉÌÉ æû Û Ñ ÓÌÛ å ÌÛ Ù Ô... Ó ÑØæÉ Ö æ ÛÖÜÚ ß ÝÖÝæØÖÜÚ ÙÛÖÜÚ ÖÒ Û ÑÖçÚ. æóàú Û Ì Ì Ùæ ÓÌÛ Õç ÖÒ Û ÑØÔ ÌÔ ÌåÔ ßÝØÖçÛÖý ÓæÔÖ Û Ú Ì ÖÞªÚ Ó Ú. ¾ÕçˇÜÓÖÚ Ö ÀàÓ æú ÆÔÛÖÛÌ, ÌÔ ÙªÑàÔÌ Óç ÙÛÖ Ù ˇå ÛÖÜ. `ÛÖ ØÌÒˇæÔ ÙÜÔâÉ Ô Ô ÞÌ ØæÛÌØ ÓÌ- Û Õç ÉÖÜÒÌÜÛØÔ ÔÛ ÆÒàÔ ÑÖÓÓÆ- ÛàÔ. ¾Ó Ø ÑÖå Ñ Ü Æ ÌÚ ÓÌ ÜÉØ ÙÛ - ÑâÚ ÒÖ ÖÓ ÞåÌÚ ÖÜ Ñ ÛâÒ Ô ÙÌ ÕÜÒÖ ØÓÖçÚ Ñ... Ñ ØÌÑÒÖ æòìóö.»âþø Ñ ÙÛæÒ ÛØ ÉÖçÙ Ô ÑÆ- Ö Ö ˇÌØÓæ ÓÖ. ÑæÓ Ñ ÓÖÔÖÓ - ÞåÌÚ ÔæÔÛÖÜÙ Ô æû Ô Ìˇå ÌÛÖ Û Óª ÑÆ Ö ÖÜ.»ÆÒ ÙÛ ÙÛÖØ Ñª âóì ÔÌ ÓÖÔÖ- Ó Þå çö Û. ØàˇÜ ÖÜØ ØÔ ÛÖÜ àô. àôùû ÔÛæ ÖÜÒÖÜ Ñ ÛÖÜ Ó. ÀÆÒÒ Ì Ì ª Ö ØØÛÖÚ ÛÖÔ Ñ Û æø ÙÌ àú ÙÛÆÙ ÛÖÜ ÌÔ ªÛ Ô ÛØ àû Ѫ ÙÛÖ ˇâÓ Û Ú ÞØÌÖÑÖ å Ú Ì å Ø. Ø ÑÖç- ÛÖ ÓÖÔÖÓ Þå â ÔÌ ÙÛÖ ÖÜ å ÖÜ ªÛ Ô ÛæÛÌ ÌÓÆÛÖ ÞàØÆÝ Ñ ÌÜÛÜÞØÚ âò ÕÌ ÞàØåÚ ˇçÓ Û Ûå Ñ Ö çö ÙÛæÞ Ù Ô. âøþöó ÙÛÖ 1934 Ì å ÑÜÉÌØÔª- ÙÌàÚ Ô. Ù Ò ÆØ, Ö Ü ÖÜØ æú. ÖÔ çò Ú ÒÖ ÖÓÆÞ ÙÌ ÓÌ ÛÖÔ ØÞ æ ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÛÖÜ ØÖÛ ÑÖç ÑæÓÓ ÛÖÚ Ò. - Ô ÙÛ ÙåÖÜ Û Ô Ó Û åàù ßªÝ Ù Ú ÛÖÜ ÌÑÒÖ ÑÖç ÔæÓÖÜ. `ÛÖÔ Ñ Ü Æ ªØÌ ÓâØÖÚ Ñ Ö ÉÖÜÒÌÜÛªÚ ÛÖÜ Ù Ò ÆØ,. Ô ÔàÙÛæ ÖÜÒÖÚ Ö Ö ÖåÖÚ ÆØ ÕÌ âô ÑÆˇ ÙÓ Ñ ÛÖ âû Ì ÙÛÖÔ Ô ÙÛ ÙåÖÜ, ÌÛÜÞ å- ÔÖÔÛÆÚ ÛÖÔ ÙÛÖÔ ØÓÖ. ÜÛæÚ ÛÖ ªØÌ Ñ ÛÖ âû ÕÌ ÙÛÖÔ Ô ÔàÙÛæ ÖÜÒÖ Ñ ÙÌ Òå Ö ÙÜÓ ÒÖѪ ÌÔ ÑÌçÛ ÑÌ ÓÌÛ ÉÆÒÒÖÔÛ Ú Û Ô åˇöüùæ Û Ú ÙÌ ØâÔ. Ö ÖÛâÒÌÙÓ ªÛ Ô Ö - Ô ÙÛ ÙåÖÜ Ô Ü ÖÙÛÌå ÌÕÆØˇØàÙ ØÓÖÜ Ñ Ô ÞØÌ ÙÛÌå Ô ÔÖÙ ÒÌÜÛÌå 10 ÓâØÌÚ. âé Ö ß ØÆÙÛ Úý ÓÌ Ì ÙÛÖÒª ªÛ ÙÌ ÙÜ ÔØÓ æ ÛÖ ˇçÓ. ÌØÞæÓ ÙÛÌ ÙÛÖ»ÆØÛ Ö ÛÖÜ 1963 æû Ô Ö Ì Ù ÛªÚ Û Ú À àô. ÒÒ ÆÚ Ñ Û æø ÙÌ ÛÖÔ ÉÖÜÒÌÜÛª Û Ú Ò. Ò Öç àú ÌÔ ÌåÔ ÓÖÑØÆÛ Ú. ÜÛæÚ Û ß ªØÌý Ñ âéø - ÙÌ ÛÖÔ ÒÒ Æ ßÝ ÙåÙÛ ý Ñ â ÔÌ ßÛÖ âò Ô Ì Úý. ` ÑØÔÌÛ Ó ÔæÓÌÔÖÚ Ö ÑØÖ ÌÕ æú ÉÖÜÒÌÜÛªÚ Û Ú À àô. æ ÖÜÒÖÚ Ñ ØÞå Ì Ô Ì ÒÌå Ñ Ô ÉØå Ì ÛÖÜÚ ÉÖÜÒÌÜÛâÚ Û Ú : ßÀÌ ÖçÒ ØÖ, ØÌ ØÖ æûìú, ˇ Û ÝÌåÛÌ ØÌý Ñ ÆÒÒ. ØÖÙ Æˇ ÙÌ Ö ØæÌ ØÖÚ Û Ú ÖÜÒªÚ Ô Ì ÉÆÒÌ Û Ô ÛÆÕ ÞàØåÚ ÖÛâÒÌÙÓ. ¾ æ- ÖÜÒÖÚ ÙÜÔâÞ Ì çéøì Ú Ñ Ì ÒâÚ, Ö æûì Ù ÑØÔÌÛ Ö ÉÖÜÒÌÜÛªÚ Û Ú.» Ø ÒÒÆÑ Ú Ñ ÖÛÌ ÔæÓÌ- ÔÖÚ ÙÛÖ ØÖÌ ØÌåÖ ÝàÔÆ Ì : ß Ûå ÛÖÔ ÝªÔÌÛÌ Ô Ó ÒÆ ÜÛæÚ ÖÜ ÙÛ Ô Ñ ÛÖÞª ÝæØ Ì ÌØÓ Ô Ñª ÙÛÖÒªý. ß ÔÆÉÌ ý Ö æ ÖÜÒÖÚ Ñ ÛÖÔ Ì ÒÌå àú ˇ ÛÖÜ Ù ÆÙÌ ÛÖ ÑÌÝÆÒ, Ö ÆÒÒÖÚ ÛÖÜ ÝàÔÆ Ì : ß Ô ÌåÙ ÆÔÛØ Ú âò ý Ö æûì ÖÜÒª åôìû ÑÆÛ Ù Ô Ù ÓÌØ Ôæ... ª Ì Ö ÓÌ Û Ì Ì Ùæ ÛàÔ ÔàÙÛØÔ... ÖçÒ Ñ Ô. Ûå Ö æ ÖÜÒÖÚ ÌÑÛæÚ æ ÛÖÔ» Ø ÒÒÆÑ âéø Ì ÓÌ ÞÜ åìú ÒâÕÌ Ú ÛÖÜÚ ÉÖÜÒÌÜÛâÚ Û Ú àô. àûæ- Ñ Ñ Ø æø Ó ØÆÑ Ñ ÙÜ- ÑØÆÛ ÛÖÚ æøó ÙÌ ÌÔ ÔÛåÖÔ ÛÖÜ» Ø ÒÒÆÑ. ß Ô ÓÓâÔÖÚý Ñ Ö Ó ØÆÑ Ú ÖØÓÆ ÌÔ ÔÛåÖÔ ÛÖÜ æ ÖÜÒÖÜ. í ÌÙ Ô ØÑÌÛâÚ ØÖˇ âú Ñ ÑÒàÛÙ âú Ñ Ô ÌÔ ÓÌÙÖÒ ÉÖçÙ Ô Ö ßÜÞØ Óæ- ÛÌØÖ, ÑÆ Ö Ö ÔÛå ÛÖ Ù åû ÛÖÜÚ ˇ ª Ô Ô ÙÛÖ ÔÖÙÖÑÖÓÌåÖ. ÜÛÆ ÙÜÔâÉ Ô Ô ÓÌÛ Õç ÖÒ Û - ÑØÔ Ñ ˇ ÙÜÓÉ åôöüô Ûå Ìå ÓÌ Ö ÀàÓ æú ÌåÔ ˇÌØÓæ ÓÖÚ. íûù Ñ ÛÖÔ ØÖÙÉÆÒÌ Ú ª ÑÆÔÌ Ú ÑÆ Ö ÖÔ Ü - Ô Óæ ÜÛæÔ ª Ñæ ÛÖÜ ØæÙà Ö, ÛæÛÌ ÌÔ Ò ÛØÔÌ Ú Û Ô ÖØ ª ÛÖÜ. `àùûæú Û çøöú, ÖØÓÆÌ ÉØå ÖÔÛ Ú Ó Ü ÖÒÖ å ÖÔÛ Ú Û Ú ÙÜÔâ Ì ÌÚ Ó Ú ÙÜÓ ÒÖѪÚ. ÜÛæ Ñ Òæ ˇ ÌåÔ ÙÛ Ôâ ÉÖÜÒª Ö ÉÖÜÒÌÜÛâÚ Ô ØÖÙâÞÖÜÔ Û Òæ ÛÖÜÚ, åûìø æû Ô ÖÛÌåÔÖÔÛ ÙÛ â Ø Ô Û Ú ØÜÙªÚ Ü ªÚ, Ûå ÛæÛÌ ˇ ÖçÓÌ ÙÛ Ô TV ÙÑ ÔâÚ... ÌåØÖÜ ÑÆÒÒÖÜÚ. Øâ Ì ÒÖ æô Ô ÉÆÒÖÜÔ æòö ÔÌØæ ÙÛÖ ÑØ Ùå ÛÖÜÚ Ñ Ô ˇÜÓÖçÔÛ ÆÔÛ àú Ö Ò æú ÛÖÜÚ ßªÝ ÙÌ Ô ÙØÙÖÜÔ Û Ô ÒÒÆ æ ÛÖ ÞÆÒ ÖÜ Û Ô âýìø Ô ÑÆ Ö Ö ÆÒÒÖ ÙÜÔÆ ÌÒ- ÝÖå ÛÖÜÚ ÓÌ Û Ô ÔÌçˇÜÔ ÖÒ Û Ñª ÛÖÜÚ. Ú ÌÒ åùöüóì àú Ôâ ÌÔ Æ ÉÖÜÒÌÜÛØÔ ˇ ÌåÔ Ñ ÒçÛÌØ æ Û Ô Ò Æ, Ûå 500 ÙÜÔÛ Õ ÖçÞÖ ÉÖÜÒÌÜ- ÛâÚ (ÓÌ ÌÕ åøìù ÓæÔÖ 7!) ÌÑ ÑÖçÔ Ô ØÖÓ ÑÆ ÙÛ Ú ÙÜÔÛÆÕÌ Ú ÛÖÜÚ -ÙÌ ÌØåÖ Ö ÓÌ ÆÒ Ú ÑØåÙ Ú- ÓÌ ÖÙÆ æ ÌÜØØ ÓâÞØ ÌÜØØ Ö Ñ ˇâÔ Ú. Ô ÙÑÌÝÛÌåÛÌ àú ÓÌ 4 ÞØæÔ ˇ ÛÌå Ú åøôöüô ÌÜØØ ÙçÔÛ - Õ!!! ÌÔ ÌåÔ ÓÖÔ Ñª. `å ÖÜØ åøôöüô ÆÒÒ Óå åùàú Ñ 2 ÑæÓ ÙÜÔÛÆÕÌ Ú. æóàú Ñ ÛÆ Û ÒÌ æóìôæ ÛÖÜÚ ß àôå ÖÔÛ ý»¾ ¾ Û Ô ßÌÜ ÓÌØå ý ÛàÔ ß ÝÖÝæØàÔ ÛÖÜÚ. ÓÖÜ ØÞÌÛ ÙÛÖ ÔÖÜ ÛÖ ÙÞÌÛ Ñæ ÔâÑ ÖÛÖ, Ñ ÛÆ ÛÖ Ö ÖåÖ âô ØÌ æô ÓÌ Û Ô Ì Òª Ó Þ Ø Öç ÙÛ Ó ÛÆ âô Ô Ñ ÒÖÔÛÜÓâÔÖ ÑçØ Ö. - ت ÖØ Û ÒÌÝÛÆ ÙÖÜ ØÌ! - ` ÌÓâÔ ÛÖ ÒÌÚ ØÌ Þ ÓâÔÌ, ÛÖÔ ÉÖÜÒÌÜÛª; - ÖÜÒÌÜÛªÚ ÌåÙ ; ÛæÛÌ ÒÒÆ Ì. ت ÖØ»¾ˆ ØÌ! ¾ `» ˆ ˇÌ ÔˇØà ÖÚ Ñ Û Û ØÑÌ ÛàÔ ÑÖ àô ÛÖÜ Ì ÞÌ ÖÒ Ü ÙÌ Ì Ô Ü Ì ØÖÞÖ ÑÖÒÜ Ó ÙÌ Ó Ñ Û Ò Ô ˇ Ò ÙÙ, Ì ÞÌ ÌØ Û ÙÌ ØÑÌÛ àø ÙÌ Ñ ÒÔÛÌØ Ó, Ì ÞÌ ÔÌÉÖÑ ÛÌ ÉÌ ÙÑ Ò, Ì ÞÌ Ó Ì ÙÌ Ñ Ñ Ñ Ó Ó ÑØ ˇ Ò ÙÙ Ô ÉÖÒÛ Ñ ÌÔ Ñ Ì ÞÌ ÌØ ÉÌ ÝÖØÌÚ ÌØ Ö- ÞÌ Ú Ì Ô ÖØ ÙÓÌ ÔÖ ÞØÖÔ Ñ ÙÛ Ó, Ì ÙÛà Ñ Ó ÑØÖ. Ö ÖÛÌ ÒÌÙÓ Û Ô ÌÔÛÜ àù ÑÖ.» ÞÜÛ ÌÜØàÙÛ Ì ÞÖÜÓÌ Ô àùì ÖÒÖ Ó Ú ÓÌÛ Ö ÛÌ - ÛÖ ÖÜ Ì ÖÜÚ Ø ÙÛ Ø ÖÛ ÛÌÚ. ÝÜÙ Ñ Ì ÙÛØÖÝ ÙÛ Ô ÖÒ Ñ ÙÛ Ô Ñ ˇ ÓÌØ ÔÖÛ Û Ù Ó ÛÖ ÖÛÌ Û Ö Ó - Ø Ó ÒÒ ÌÜ ˇÌÙ, Û Ô Ö Ö Ó Ò ÙÛ ÖÒÜ ÌÜ ÑÖÒ ÑØ ÔÌ ÖÒÖ Ó Ú Ö ÌØ ÜØÖÚ. ÜÛ ÙÛàÙ ˇ ØÌ Ì Ö- ÒÖÜÚ Ó Ú Ô ÖÛÌÒÌ Û Ô ÝÌ- Û Ø Ì Ô ÝÖØÌÛ ÑÖ ÛØÖ- Ö à Ú, Ó à Ö ÌØ Û Û Ñ. Û ÌÔ Ñ Ö- ÓÖÒÖ ÛÖ ÌØ Û Ó Ì Ô Ö ÌÜÞ Ø ÙÛ, ÌÜ ÑÖÒ Ñ Ö - ÑÖÔÖÓ Ñ ÒÜ Ù ÙàÓ Û Ñ Ñ ßÜÞ Ñ Ü Ì.» Ù àø ÌØ Û Ó Û Ô ÓÌ Ø Ñ ÒÒÌÚ Ü Ö àøìú Û Ô ÌÉ ÖÓ ÙÛÖ ÜÓÔ ÙÛ Ø Ö Ó ÖØÖÜ Ô Ô ÜØ ÙÖÜÔ ÛÖ É ÖÒÖ- ÑÖ Ó Ú ØÖÒÖ 6-8 Ì Û Ùà. ÑÖÓ Ñ 30 ÒÌ Û Ö É - ÙÓ ÛÖÚ Û Ô ÓÌ Ø Ó ÖØÖÜ ÔÔ ÉÖ ˇ ÙÖÜÔ ÙÛ Û Ø Ù ÛÖÜ ÙàÙÛÖÜ ÙàÓ Û ÑÖÜ É ØÖÜÚ Ñ ÙÛ Ô ÖÝÜ Û Ú ÞÜÙ Ø- Ñ Ú.» Ò ÙÛ ÛÖ Ø ÖØÖ ÌØ- Û Ó 45 ÒÌ Û Ì ÛÌ ÙÙÌ- Ø Ú ÝÖØÌ Ú Û Ô ÌÉ ÖÓ ÙÜÓ- É ÒÒÌ ÙÛ ÓÌ àù Û Ú Ñ Ñ Ú ÞÖÒ ÙÛÌØÖÒ Ú, ÉÌÒÛ àôì Û ÓÔ Ó Ñ Û Ô ÔÌÜÓ Û Ñ ÙÜ- ÑÌ ÔÛØàÙ. ØÌÜÔÌÚ ÌÞÖÜÔ Ö- Ì ÕÌ ÖÛ ÛÖ É ÙÓ, Ö àú Ñ Ñ ˇÌ Ì ÖÜÚ ÙÑ Ù, Ø Ì ÙÛÖÔ Ì ÑÌ Ý ÒÖ ÌÔ ÖØÝ ÔÌÚ, ÖÜ- Ù ÌÚ ÖÜ ÓÌ àôöüô ÛÖÔ ÙàÓ Û - ÑÖ Ñ ßÜÞ ÑÖ ÖÔÖ Ñ ØÖÑ - ÒÖÜ Ô ÌÜÝÖØ. Ì Ô Ú ÖÒ Ö- ÒÌ ÛÖÚ ÌØ ÛÖÚ Ó ÖØÌ Ô ÙÜÓÉ ÒÒÌ Ñ ˇÖØ ÙÛ Ñ ØÖÚ ÜÛ Û Ô Ñ ÛÌÜ ˇÜÔÙ. Ì ÒÖÚ ÛÖ É ÙÓ ÙÌ ÙÜÔ Ü ÙÓÖ ÓÌ Ó ÙàÙÛ Ñ ÖÒÖÑÒ ØàÓÌ Ô - ÛØÖÝ ØÖÙÛ ÛÌÜ Ì Ö Û Ô ÖÙÛÌÖ ÖØàÙ. ¾Û Ô Ö Ì ÑÖ Ó ÒÖÜ Ô ÌØ ÛÖ Ô ÝÌ ØÖÔÛ ÙÌ - ÙÑÌÒ ÙÓÖ ÙÞÌÛ Ñ Ó ÑØÖ Ñ Ø Ö. Ö É ÙÓ ÑÖ ÛÌÛ ÙÜÞÔ Ö Ó ÑØÌ Ú ÙÛ ÙÌ Ú Ñ ÙÜÔ ˇàÚ ÖÙÛ Ù ÖÜ - ÔÜ ÌÛ Ì Ô 2-3 Þ Ò ÖÓÌÛØ Û Ô àø. Ö ÉÌ É Ö Ì Ô ÖÛ Ø ÞÖÒÜÛ Ñ, ÉÖ ˇ ÙÛÖ Ñ ß ÓÖ ÌÔÖÚ Ó ÑØÖÜ Ø ˇÓÖÜ ˇÌØÓ àô Ñ Ì Ô Ô ÑÖ ÛÖÓ ÖÜ ÖÝÌÜ ÖÜÔ Û ÜÓÔ ÙÛ Ø, Ì Ô ÓÌ Ò Ú Ò Ñ Ú, Ì ÞÖÜÔ ÌØ ÛÛÖ É ØÖÚ ÓÜÖÙÑÌÒÌÛ Ñ ØÖÉÒ Ó Û ÛÌ ÒÖÚ Ì Ô Ñ Ø- Ö ˇÌ Ú. Û ÛÖ à ØÖ É ÙÓ Ö ÙÑÌÒ ÙÓÖÚ Ì Ô ÓÌ ÛØ ÖÚ Ñ Ö ØܡÓÖÚ Ø ÖØÖÚ. ÔÜ ÖÜÓÌ 3-4,5 Þ Ò ÖÓÌÛØ Û Ô àø Ñ ˇÌàØÌ Û Ô ÑÖÚ ÛØÖ ÖÚ - ÙÑ Ù Ú ÛÖÓ ÓÌ Þ Ó Ò Ì àú ÓÌ ÛØ ÝÜÙ Ñ Ñ Û ÙÛ Ù. ÖÛÌÒÌ Ó Ö ÖÜÙ ÙÛ Ñ ÓÖØÝ ÙÑ Ù Ú. `ÛÖ ÜÔ Ó ÑÖ É ÙÓ - ÔÜ ÖÜÓÌ 4,5-7 Þ Ò ÖÓÌÛØ Û Ô àø. ¾ ÙÑÌÒ ÙÓÖÚ Ì Ô ÓÌ- ÒÖÚ Ñ ØÖÜÙ ÌÛ Ó Ñ Ô Ù ÙÛ ÞÌ Ø Ö Ì ÔÛÖÔ. ÌÔ ÌÔ Ì ÑÔÜÛ ÙÌ ÛÖÓ ÖÜ Ì ÞÖÜÔ ÙÖÉ Ø ØÖÉÒ Ó Û Ü- Ì Ú. Ì Ö ÖØ ÖÛ Ô ÔÌÛ ÙÌ Ì ÝÖÚ ÔÖÓÖ Ö ÌÔÌ Ú Ñ ÓÌ ÑÒ ÙÌ Ú ÖÔÖÓ ÌÛ hiking. ¾ ÙÑÌÒ ÙÓÖÚ Ì Ô ÓÌ ÒÖÚ, Ô ÒÖ ÔÛ ÓÌ Û ÓÖØÝ ÛÖÜ Ì ÝÖÜÚ, Ñ Ì ÔÛ Ù ÜÕÖÓÌ àôìû ÙÌ ÙÜÔ ØÛ Ù ÓÌ Û Ô ÑÒ Ù ÛÖÜ Ì ÝÖÜÚ. ÖÛÌÒÌ Ó ÑÜ Ø ÓÖØÝ - ÙÑ Ù Ú. ¾Û Ô àûìøöú ÙÛÖÞÖÚ Ì Ô Ô ˇ ÜÓ ÙÖÜÓÌ Ñ Ô ÖÒ Ü ÙÖÜÓÌ Û ÝÜ Ù Ñ ÖÞ ÙÑ Ù ÖÔÖÓ ÌÛ trekking Ñ ÙÜÔ Ì ÌÛ ÓÌ Û Ô ÌÕÌØÌÜ Ô - Ù Ñ Û Ô Ô ßÜÞ. ÔÛàÚ ÖÛ Ô ÌØ Û ÓÌ ØÌ Ì Ô ÑØ Û ÓÌ ÛÖ ÑÌÝ Ò ß Ò Ñ ÛÖ ÉÒÌ ÓÓ Ó Ú Ô Ì Ô ØÖÙ Ô ÛÖÒ ÙÓÌ ÔÖ Ó ØÖ- ÙÛ Ó Ú. ¾ àóö Ô Ì Ô Þ Ò ØÖ Ñ ØÖÚ Û Ùà. Ù Ú ØÌ Ì Ô ÑØ Û ÓÌ ÛÖÜÚ ÑÖ Ò ÑÖÜ Ú Ñ ÛÖÜÚ ÒÖÜ- Û ÖÜÚ ÓÜÚ ÙÝ ÞÛÖÜ Ú. ¾ ÙÑÌ- Ò ÙÓÖÚ Ô Ì Ô ÝÜÙ ÑÖÚ Ñ Ô Ó ÜÙÑÖÒÌÜ Ì. Ö Ö Ô ÑÖÜÓ ÙÛÖ Ì ÝÖÚ ØàÛ ÓÌ Û ÝÛÌ ØÔ, Ô ÑÖÒÖÜˇÌ ÛÖ Ü ÖÒÖ Ö Ì ÒÓ Ñ Û ÞÛÜ- Ò Ô ÔÖÜÔ Û Ô ÛÌÒ Ñ àˇ Ù. ÒÖ Ì Ô Ö ÌØ ÛÖÚ Ô ØÑÌ ÛÖÜÒ Þ ÙÛÖÔ 30 ÒÌ Û Ñ Ô Ì Ô Ò ÓÉ ÔÌÛ 3-4 ÝÖØÌ Ú Û Ô ÌÉ ÖÓ. Ö ÌØ - Û Ó ˇ ØÌ Ì Ô ÖÛÌÒÌ Ó ÌÜÞ Ø ÙÛ ÌÔ ÙÞÖÒ Ù Ñ ÖÞ Ô ÔÌÛ Ñ Û Ô Ñ ÙÛ Ñ, ØÖÑ ÒàÔÛ Ú ÜÙÝÖØ. ` ÖÜ- Ö ØÖÒÖ ÖÜÔ Ñ Û - ÖÜ ÛÙ ÖÜ ÝÖØ ÓÌ Ñ Û Û ØÑÌ ÛÖÜ ÌØ ÛÖÜ. Ì ÒÖ ÛÖÜÚ Ì Ô Ñ ˇÖØ ÙÛ - Ñ Ì Ô Ö ÔÌÛÖ ÌØ Û - Ó. Ö É ÙÓ, ÒÖ ÖÔ, Ö- ÛÌÒÌ Û Ô Ö Ñ Ò ÓÖØÝ ÙÑ - Ù Ú. Ô ÖÑÌ Û ÖÓàÚ ÙÛÖÔ Ñ ˇÌ Ô Ó Ú Ô Ì ÒÌ ÕÌ ÛÖ Ì ÖÚ ÛÖÜ Ñ Ô ÛÖ ÌÔÛ ÕÌ ÙÛ Ô Ñ ˇ ÓÌØ Ô ÛÖÜ à. ÖÛÌÒÌ ÙÓ Û ˇ Ì Ô ÓÌÙ Ñ ÛÖ Ù ÖÜØÖ Ì Ô ÖÛ Ì ˇ Ö Ö ÛÌÜÛÌ Ö ÜÛ Û Ø - ÙÛ Ø ÖÛ Û. ÔÛ ˇÌ ÛàÚ ˇ Ö- ÑÛ ÙÌ ÌÜ ˇÌÙ Ñ ˇ ÔÌ Ö Ó ÖÜØ ÑÖÚ Ñ Ø à- ÑÖÚ Ñ ˇ ÔÖÛ Û ˇ ÉÌÒ- Û àˇöü Ô Ñ Ö ØÖÙà ÑÌ Ú ÛÖÜ ÙÞÌ ÙÌ Ú. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 ΚΟΥΦΙΑ ΛΟΓΙΑ! Κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης δεν άφησε η συνάντηση με τους εκπροσώπους του Eurogroup. Ο νέος υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας είπε ξεκάθαρα ότι πρέπει να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της πρώην κυβέρνησης, που υπεγράφησαν Γενάρη και Φλεβάρη, και ότι το μόνο που πλέον μπορεί να επιτευχθεί είναι η επιμήκυνση της αποπληρωμής του χρέους, που πάλι θα είναι σε βάρος των πολιτών, αφού αυτό θα σημάνει επιπλέον τόκους και επιτόκια στο χρέος μας. Ακούσαμε πρόσφατα την άποψη του καθηγητή Οικονομικών στο Λονδίνο, κ. Λαπαβίτσα, ο οποίος είπε ότι τα λόγια και οι δεσμεύσεις των τριών εταίρων της νέας κυβέρνησης για επαναδιαπραγμάτευση με τους δανειστές, ήταν τελικά για εσωτερική κατανάλωση. «Κούφια» λόγια, δεσμεύσεις και προτάσεις για την προεκλογική περίοδο που, ως φαίνεται, θα παραμείνουν «κούφια». Τι έχουν αλήθεια να μας πουν η κυβέρνηση και οι συνέταιροί της; Τι θα απαντήσουν στους πολίτες που «πιάστηκαν» από την τελευταία ελπίδα, που ωραία τους «σέρβιραν» προεκλογικά τάζοντάς τους με απόλυτη βεβαιότητα και ύψος μελοδραματικό, για επαναδιαπραγμάτευση εντός μνημονίου; Και πού θα βρεθούν τα 3 δισ. ευρώ ισοδύναμα των μέτρων που έπρεπε να ληφθούν (επιπλέον περικοπές, μειώσεις μισθών, συντάξεων κ.λπ.) και που οι δανειστές πιέζουν να πάρουν, βάσει των δεσμεύσεων των Σαμαρά - Βενιζέλου - Κουβέλη; Μ.Μπ. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ! Μετάθεση σχετικής συζήτησης για χρονική παράταση του στόχου μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος προς το Σεπτέμβριο, είπε ο Γιούνκερ, μετάθεση επαναφοράς του προγράμματος προσαρμογής σε «σωστή τροχιά» προς το Σεπτέμβριο! Και το Σεπτέμβριο οι μεταθέσεις θα «πνίξουν» τον πολίτη που μαζί με τα νέα μέτρα, θα έχει να πληρώσει φόρο εισοδήματος, χαράτσια, φόρο ιδιοκτησίας, ασφάλιστρα οχημάτων, λογαριασμούς ΔΕΚΟ κ.ά. Μ.Μπ. «ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» ως... ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ... Η «ταξική συνείδηση», θα μπορούσε να ξεκινάει, από το να καθαρίσουμε την γειτονιά, το πάρκο, το πεζοδρόμιό μας, ΑΝΤΙ να κατηγορούμε μονίμως για... απραξία ας πούμε τον Δήμο που δεν διαθέτει κι από έναν οδοκαθαριστή να μας παίρνει κατά πόδας(!) και να μαζεύει αυτά που... ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΕΤΑΜΕ!!! Η ίδια «ταξική συνείδηση», θα μπορούσε στη συνέχεια να γιγαντώνεται, μέσα από δράσεις αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης, σε επίπεδο γειτονιάς και ενορίας, ΑΝΤΙ του να αναλώνεται σε καφενειακού επιπέδου αντιπαραθέσεις και... πορείες τύπου... «ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ» (!!!) που το μόνο που κατάφεραν ήταν, να εξαντλήσουν σ αυτές, την όποια φαντασία της αριστεράς, και να την οδηγήσουν στην μοιραία συρρίκνωση ενός... ούτε 5%!!! (sorry για τα... πολλά θαυμαστικά καλέ μου κ. «καθηγητά»! Για μένα είναι σημεία στίξης «έκφρασης απορίας» -εννοείται- κι όχι... θαυμασμού! Άρα, δείξε μου την ανοχή σου! Και μια παράκληση! Από σένα και κάθε άλλο δάσκαλο, θα προτιμούσα μια εμπεριστατωμένη κριτική επί των απόψεων και θέσεών μου κι όχι... επί της όποιας χρήσης σημείων στίξης κάνω... Παρ όλ αυτά... σ ευχαριστώ). Μ.Κ. * * * ΟΝΤΩΣ... «ΤΟ ΙΔΙΟ... ΚΑΘΙΚΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ»!!! Δεν έχω κανένα λόγο να ΜΗ συμφωνήσω με τις αφίσες στον πεζόδρομο που γραφαν πως: «και τα μικρά αφεντικά, το ίδιο καθίκια είναι»!!! Ναι! Ως ένα μεγάλο βαθμό, θα λεγα πως όντως ισχύει! Και το λέω «μετά λόγου... γνώσης» κι όχι... για να πάω κόντρα στην... «συνομοταξία» μου! Όντως! Οι μικροί έμποροι κι επιχειρηματίες, θα πρεπε ΝΑ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΟΥΜΕ σε κάθε πρωτοβουλία στήριξης των στρωμάτων εκείνων της πόλης μας, που αυτή την εποχή, βρίσκονται στην αδύναμη όχθη!!! Θα πρεπε να πρωτοστατούσαμε -κι ελπίζω να γίνει το συντομότερο- σε «δραστηριότητες αυτοδιαχειριζόμενης» αντιμετώπισης της κρίσης ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ! Γιατί «δράση» δεν είναι το να κατεβάζω εγώ στο δικό μου μαγαζί τις... τιμές μου! Ούτε το να καταφεύγω σε προσφορές κι εκπτώσεις για το... θεαθήναι (!!!) ή για τσιμπολόγημα πελατών!!! «Αυτοδιαχειριζόμενες δραστηριότητες» θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι μια συνολική απάντηση, στην διαφημιστική ραδιο-τηλεοπτική πρόκληση του πολυκαταστήματος... «Mumbo»!!! Να πείσουμε το αγοραστικό κοινό, πως πρόκειται για μια κοινή κατασυκοφάντηση και χτύπημα της αγοράς των μικρών και μικρομεσαίων, κάτω απ τη ζώνη!!! «Αυτοδιαχειριζόμενες δραστηριότητες» θα μπορούσαν να είναι, κάθε είδους -από τον εμπορικό κόσμο- υποστηριζόμενες πρωτοβουλίες ώστε να αναδείξουμε τη σημασία της νεολαίας και των επιλογών της, στην επιβίωση ή όχι της τοπικής αγοράς μας!!! Ποιος θα πρεπε να είναι ο ενεργός ρόλος της, ποια είναι τα προβλήματα, οι προτάσεις και οι δυνατότητες στήριξής της!!! «Αυτοδιαχειριζόμενες δραστηριότητες» (ευχής έργο θα ήταν να... έμπαινε στο παιχνίδι ΚΑΙ ο Δήμος) θα μπορούσαν να είναι, μια σειρά events που σκοπό θα είχαν, να αναδείξουν επίσης τις διαφορετικότητες, τις καινοτόμες ιδέες, τις δημιουργικές παρεμβατικές προτάσεις, τόσο για το περιβάλλον, όσο και τους κοινόχρηστους εν γένει χώρους! Οι ίδιοι οι νέοι να σχεδιάσουν, να επιληφθούν και να καθοδηγούν τις όποιες διαδικασίες βελτίωσης των όρων ζωής μας, μέσα αλλά και πέρα από τα στενά όρια της καθημερινότητάς μας!!! «Αυτοδιαχειριζόμενες δραστηριότητες» θα μπορούσε να είναι ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΙ που συμβάλει στην αυτοβελτίωσή μας ως τοπική κοινωνία! Και θα πρεπε ενεργό ρόλο, σε όλο αυτό το διαδραστικό HAPPENING διαρκείας, να έχει -εννοείται- ο μικρός και μικρομεσαίος επιχειρηματικο-εμπορικός κόσμος της πόλης μας, ως κατ ουσίαν συναναστρεφόμενος επί καθημερινής βάσης, με τους καθ ύλην «χρηματοδότες» του! Τους συμπολίτες-πελάτες μας!!! Κι όσο ΔΕΝ το κάνουμε αυτό, δίνουμε τροφή ΚΑΙ για... διαφημίσεις τύπου... «Mumbo», αλλά ΚΑΙ αφίσες με υβριστικό, προσβλητικό περιεχόμενο του τύπου: «ΚΑΙ τα μικρά αφεντικά, το ίδιο... ΚΑΘΙΚΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ»!!! Μ.Κ. * * * ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΘΕΜΑ Η ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΕΛΛΙΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!! ΚΑΙ στην πόλη μας, όπως και σ όλη την Ελλάδα φυσικά... Παρά την πληθώρα ραδιο-τηλεοπτικών μέσων, παρά τις υπεράριθμες για τον πληθυσμό μας εφημερίδες και περιοδικά, παρά την όποια ανάπτυξη της διαδικτυακής ανταλλαγής πληροφοριών και ενημέρωσης!!! Είμαστε «τυφλοί» και «κουφοί» με όλη τη σημασία των λέξεων, γι αυτό και... ΑΠΡΑΓΟΙ!!! Ή ΑΦΩΝΟΙ αν το επιθυμείτε! Όμως ΠΩΣ να πράξεις και ΠΟΥ να τα πεις, αν ΔΕΝ έχεις καν ακουστά για την ύπαρξη συλλόγων ή Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στην πόλη σου; Θα μου πείτε... «ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ, ΨΑΧΝΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΙ»! Ο.Κ. συμφωνώ! Εγώ όμως σαν... «εθισμένος» επί 30ετία έμπορος, έχω να πω τα εξής! ΑΝ στοιχειωδώς οι συλλογικές κοινότητες, λειτουργούσαν ως μια οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση, ΔΕΝ θα στηναν τα γραφεία τους, σε κάποια... άγνωστη πάροδο, μιας... ξεχασμένης συνοικίας της πόλης μας, επειδή... θα ταν φτηνό το ενοίκιο (!!!) (άκουσον-άκουσον λογική!!!) ούτε θα περίμεναν με την... ξόβεργα να περάσει το κατώφλι τους... «πελάτης» (εθελοντής)! Θα βγαιναν με κάθε τρόπο, να διαφημίσουν το προϊόν τους (τις υπηρεσίες που καλύπτουν ως σύλλογοι) και φυσικά, κάπου στο κέντρο, ώστε με τον ίδιο κόπο να έχουν πολλαπλά αποτελέσματα! (Κι ας είναι... κι ακριβότερο το ενοίκιο!!!) Κοινώς να χουν καλή προσβασιμότητα!!! Καλές δημόσιες σχέσεις! Εδώ να επανέλθω σε παλαιότερο αίτημά μου, να φιλοξενούσε ο Δήμος σε χώρους της Siemens επί της οδού Αρκαδίας, όοοολο το δυναμικό των εθελοντικών οργανώσεων της πόλης μας, ώστε ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΝ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙ- ΩΝ και με τα χρήματα που θα εξοικονομούντο, ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ο Δήμος, περισσότερες και πιο προσεκτικά οργανωμένες εκδηλώσεις, σύμφωνα με το παράδειγμα της Ξ ανθης ως προς το Καρναβάλι, αλλά και της Πάτρας!!! Δηλαδή; Το... δικό μας σκορποχώρι, είναι πιο αποδοτικό από το, των εν λόγω πόλεων; Μη γελάσω τώρα! Μη γελάσω... και κάνω ρυτίδες!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ εν είδει... «σκάει οσονούπω» ή... «να το - να το πετιέται»!!! (να...καλύψει τα... κενά που αφήνετε στο πέρασμά σας!!!) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, ΟΔΟΣ ΑΧΑΪΑΣ & ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: κ. ΖΕΚΗΣ.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 ΜΕΛΩΔΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τριήμερο εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής Στο πλαίσιο της τριήμερης γιορτής για την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Μουσικής Ιουνίου, που έχει γίνει πλέον θεσμός για το Περιστέρι, το Δημοτικό Ωδείο Περιστερίου χάρισε συναρπαστικές μελωδικές βραδιές στους Περιστεριώτες. Την Πέμπτη 21 Ιουνίου οι σπουδαστές λαϊκής μουσικής του Δημοτικού Ωδείου της πόλης πρόσφεραν απολαυστικές νότες δροσιάς με υπέροχους λαϊκούς ήχους από ένα ευρύ και πλούσιο ρεπερτόριο από γνωστά ορχηστρικά κομμάτια του ελληνικού πενταγράμμου, στη σκηνή του θεάτρου του νέου Άλσους. εκεί, την Ημέρα της μουσικής που γιορτάζεται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Την Παρασκευή 22 Ιουνίου, η Μουσική Ομάδα «εξ αδιαιρέτου», σε διδασκαλία -επιμέλεια της γνωστής ερμηνεύτριας Μαίρης Έσπερ, πρόσφερε στους ακροατές μια απολαυστική μελωδική βραδιά με τον τίτλο «...για το καλό μου». Δέκα τραγουδιστές επί σκηνής του θεάτρου «Τέχνη στην Πέτρα», με τη συνοδεία πενταμελούς ορχήστρας, ερμήνευσαν εξαιρετικά, έντεχνα ελληνικά τραγούδια, αποσπώντας δίκαια, το παρατεταμένο χειροκρότημα των θεατών. Γιορτή Μουσικής και Πολιτισμού ήταν για το Περιστέρι η 5η Πανελλήνια Συνάντηση Χορωδιών που έγινε παρουσία αμέτρητων φίλων της μουσικής και σε κλίμα ευχάριστο και «συναδελφικό», το Σάββατο 23 Ιουνίου στον μοναδικό και ήδη αγαπημένο και δροσερό χώρο του θεάτρου του Άλσους. Τη βραδιά τίμησε ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, ο οποίος βαθύτατα συγκινημένος για την όμορφη μελωδική βραδιά συνεχάρη τις χορωδίες που έλαβαν μέρος στη μεγάλη γιορτή της πόλης και απευθυνόμενος στα μέλη της χορωδίας του Δήμου, τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους στην προώθηση του Το κοινό που προσήλθε για να χαρεί μια αξέχαστη μελωδική βραδιά άκουσε με προσοχή και μεγάλο θαυμασμό τους ταλαντούχους μαθητές οι οποίοι με τη συνοδεία των δασκάλων τους Σ. Γούτου και Μ. Πελέκα έκαναν πραγματικά «θαύματα!» χαρίζοντας στο κοινό στιγμές ξεγνοιασιάς και ευτυχίας, που μόνο η μουσική μπορεί να προσφέρει. Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης στο χαιρετισμό του Στη συναυλία που ήταν απόλυτα επιτυχημένη, παρουσιάστηκε ένα μικρό αλλά αντιπροσωπευτικό δείγμα της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται στο Δημοτικό Ωδείο, πολιτισμού εκτός συνόρων της πόλης. Οι χορωδίες που τίμησαν την εκδήλωση ήταν: -Μικτή Χορωδία Περιστερίου: Μαέστρος, Χριστίνα Μιχαλάκη -Μικτή Χορωδία Αγίας Παρασκευής: Μαέστρος, Χρήστος Κουτσονίκας -Χορωδία Καλλιτεχνικού Συλλόγου Νέας Μάκρης: Μαέστρος, Λένα Σουρμελή και -Μικτή Χορωδία Δημοτικού Ωδείου Λαμίας: Μαέστρος, Μιχάλης Παπαπέτρου. Κατά γενική ομολογία η συνάντηση των Χορωδιών ακόμη μια φορά εξέπληξε και εντυπωσίασε με το μελωδικό της αποτέλεσμα. Τα θερμά χειροκροτήματα του κοινού ήταν τρανή απόδειξη ότι οι θεατές, μικροί και μεγάλοι, έζησαν στιγμές ψυχαγωγίας και ξεγνοιασιάς. Την Τρίτη 26 Ιουνίου διοργανώθηκε μια μοναδική βραδιά, μια μελωδική πανδαισία στο νέο θέατρο «Τέχνη στην Πέτρα» του νέου Άλσους Περιστερίου, στα πλαίσια των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Περιστερίου. Συμμετείχαν οι χορωδίες: όπου παρά τις αντίξοες συνθήκες εξαντλείται κάθε μέσο ώστε να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδοσπουδών και να διατηρηθεί το άριστο προφίλ του Ωδείου του Περιστερίου που σήμερα έχει κερδίσει επάξια την καλύτερη θέση στις καρδιές των Περιστεριωτών και παρακολουθούν τις επιδόσεις τους βήμα προς βήμα. Την ίδια ημέρα, η Ορχήστρα του Μοντέρνου Τμήματος του Ωδείου, δημιούργησε ένα ευχάριστο happening, στον πεζόδρομο της Εθν. Αντιστάσεως, με ήχους rock, jazz, blues, υπενθυμίζοντας σε όσους παραβρέθηκαν - Mona Shores High School Choir από το Michigan USA, μαέστρος Mr Shawn Lawton - Χορωδία Δήμου Νέας Ιωνίας με την υποστήριξη του Συμφωνικού Ωδείου Νέας Ιωνίας, μαέστρος Κατερίνα Τσεκούρα - Μικτή Χορωδία Δήμου Περιστερίου, μαέστρος Χριστίνα Μιχαλάκη - Παιδική Χορωδία Λαυρίου «Animus», μαέστρος Θοδωρής Κωνσταντόπουλος - Χορωδία Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πολύδροσου «Ελληνορθόδοξη Παράδοση», μαέστρος πατέρας Λάμπρος Ανδρεάκης Οι χορωδίες απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού και σίγουρα έφυγαν από τον Δήμο Περιστερίου με τις καλύτερες εντυπώσεις για τη φιλοξενία, αλλά και για το νέο Άλσος - Οικογένεια - Ζωή.

5 Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Επιτακτική ανάγκη η απομάκρυνση των κατασκευών του Εκθεσιακού Κέντρου. Ο χώρος αυτός στην περιοχή «Ζουμπούλια» είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος πρασίνου, μαζί με τα δύο γήπεδα και το χώρο του Γκαράζ του Δήμου. Για το θέμα αυτό με συχνά δημοσιεύματά μας έχουμε εκφράσει την αναγκαιότητα να γίνουν ενέργειες ώστε να απομακρυνθούν τα αυθαίρετα κτίσματα, που λειτουργούν χωρίς τις απαραίτητες άδειες και χωρίς κανένα όφελος για τους δημότες. Την ίδια θέση έχει εκφράσει από την αρχή της ίδρυσής του, μαζί με άλλα θέματα που έχει αναδείξει, ο Περιβαλλοντικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Περιστερίου καθώς και δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Περιστερίου. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να υπάρξει ενεργοποίηση όλων και σύσσωμο το Περιστέρι, η διοίκηση, οι δημοτικές παρατάξεις, οι φορείς και οι πολίτες να κινητοποιηθούμε ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΟΤ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Με απόφαση της Υπουργού Τουρισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη, ενεργοποιήθηκε το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του EOT «Τουρισμός για όλους». Η σχετική απόφαση υπογράφηκε και αποσκοπεί στην αναθέρμανση της εσωτερικής αγοράς, που σύμφωνα με στοιχεία επίσημων τουριστικών φορέων έχει πληγεί σοβαρά από την κρίση. Το Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε άτομα, περιλαμβάνει τα υποπρογράμματα Εξαήμερων Διακοπών (5 διανυκτερεύσεις) με διάρκεια από τον Αύγουστο 2012 ως τις 31 Μαΐου 2013 και Τρίτης Ηλικίας με διάρκεια από την 1 Οκτωβρίου 2012 ως τις 31 Μαΐου Στο Πρόγραμμα Εξαήμερων Διακοπών μπορούν να συμμετέχουν με εισοδηματικά κριτήρια υπάλληλοι και συνταξιούχοι με τα προστατευόμενα μέλη τους που δεν ήταν δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας. Επίσης άτομα με αναπηρία 67% και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος, πολύτεκνοι κ.α. Το όριο του εισοδήματος για μεμονωμένους δικαιούχους είναι ατομικό εισόδημα ευρώ, για δικαιούχους με οικογενειακό εισόδημα ευρώ και για τρίτεκνους με οικογενειακό εισόδημα ευρώ. Για κάθε προστατευόμενο τέκνο το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 1500 ευρώ. Ο EOT έχει απευθύνει ήδη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους επιχειρηματίες ξενοδόχους για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοίνωση για τους δικαιούχους του προγράμματος και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Όλες οι πληροφορίες του Προγράμματος, τα συμμετέχοντα καταλύματα, οι τιμές των καταλυμάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα διατίθενται από τα ΚΕΠ, τα Γραφεία του EOT και από το site του EOT gov.gr ή Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος εκτιμάται σε «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 αυτό βήμα: την απομάκρυνση των κατασκευών, την αναμόρφωση και ανάπλαση του χώρου σε χώρο πρασίνου. Και άμεσα να ακολουθήσουν τα επόμενα: κινητοποίηση όλων και πίεση για την απόδοση των χώρων των δυο γηπέδων στους δημότες του Περιστερίου. Πρόκειται, για δύο χώρους που, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι ιδιοκτησία της ΕΘΕΛ με ιδιώτες, είναι χαρακτηρισμένοι ως χώροι πρασίνου, άρα δεν υπάρχει καμία προοπτική οικοπεδοποίησης ή άλλης εκμετάλλευσης. Και, βέβαια, η μεταστέγαση του Γκαράζ του Δήμου, που επίσης λειτουργεί χωρίς τις απαραίτητες απ τις αρμόδιες υπηρεσίες άδειες. Ας ληφθεί υπ όψιν όλων αυτή η αναγκαιότητα, που όσο περνούν τα χρόνια η έλλειψη πρασίνου την κάνει πιο επιτακτική, και κυρίως από τη διοίκηση του Δήμου που πρέπει να μπει μπροστά για την επίτευξη αυτού του στόχου: να γίνει πράσινη η περιοχή, αλλά μόνο πράσινη, διότι η οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα μας βρει όλους αντίθετους! ποσό μέχρι 5,5 εκατ. ευρώ, το οποίο και θα καλυφθεί από τους τακτικούς Προϋπολογισμούς του EOT για τα έτη Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση του σχετικού Προγράμματος είναι ο πρώτος από τους άμεσους στόχους του Υπουργείου Τουρισμού για την ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού. Υλοποιείται για την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και εξασφαλίζει διακοπές χαμηλού κόστους σε κοινωνικές ομάδες με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Έτσι, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στην επιβίωση της συνδεδεμένης με το τουρισμό επιχείρησης. Επαναπρόσληψη των ίδιων καθαριστριών στα σχολεία του Περιστερίου Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του την Πέμπτη 5 Ιουλίου την επαναπρόσληψη (συνέχιση της εργασίας τους) των ίδιων καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Περιστερίου για το σχολικό έτος Το θέμα που τέθηκε από τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Περιστερίου Γρηγόρη Τημπλαλέξη, συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης με τη σύμφωνη γνώμη όλων των δημοτικών συμβούλων. Οι τοποθετήσεις των επικεφαλής, των αρμοδίων δημοτικών συμβούλων, αντιδημάρχων καθώς και των εκπροσώπων των καθαριστριών και του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Περιστερίου θα παρουσιαστούν αναλυτικά, στο επόμενο φύλλο μας. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που τέθηκαν προς συζήτηση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 5 Ιουλίου και οι αποφάσεις, θα παρουσιαστούν, λόγω πληθώρας ύλης, στο επόμενο φύλλο μας. Έλληνες λογοτέχνες στο πλευρό των αγωνιζόμενων χαλυβουργών Στο τριμηνιαίο περιοδικό της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών (ΕΕΛ), τεύχος 11 ο, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2012 (σελ. 4) δημοσιεύεται το παρακάτω κείμενο συμπαράσταση των Ελλήνων Λογοτεχνών στον αγώνα των Χαλυβουργών: «Στο πλαίσιο εφαρμογής του ψηφίσματος αλληλεγγύης, επίσκεψης και έμπρακτης συμπαράστασης προς τους απεργούντες από επταμήνου χαλυβουργούς της «Ελληνικής Χαλυβουργίας» της Ελευσίνας, που ενέκριναν τα μέλη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΛ, υλοποιήθηκε απολύτως: Εκδόθηκε το σχετικό ψήφισμα (Βλέπε, «Ενημερωτικό Δελτίο», τεύχος 10 ο, Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2012, σελ. 3-4), το οποίο απεστάλη σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, μεταδόθηκε από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και δημοσιεύθηκε σε μερίδα του Τύπου. Επί πλέον βρίσκεται από την πρώτη ημέρα και στην Ιστοσελίδα της ΕΕΛ στο διαδίκτυο (Internet: org.gr). Ορίστηκε και πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η επίσκεψη της οκταμελούς αντιπροσωπείας της ΕΕΛ στις 12 το μεσημέρι, στις 10 Μαΐου 2012, στο εργοστάσιο της «Ελληνικής Χαλυβουργίας», όπου έγινε η συντάντηση με τους απεργούς χαλυβουργούς σε κλίμα συναδελφικότητας και συγκκίνησης. Από την ΕΕΛ ήταν: Παύλος Ναθαναήλ, Πρόεδρος του Δ.Σ., Βασίλης Δημουλάς, Αντιπρόεδρος, Δημήτρης Χαλιβελάκης, Γενικός Γραμματέας, Κώστας Καρούσος, Γενικός Έφορος, Γιάννης Παπαοικονόμου και Τίτος Κοκκινέας, μέλη του Δ.Σ., Βαγγέλης Σακκάτος, πρώην μέλος του Δ.Σ. και Νίκος Ρίγγας, μέλος της Εταιρίας μας. Διαβάστηκε όλο το κείμενο του ψηφίσματος της ΕΕΛ από μικροφώνου για να το ακούσουν όλοι οι απεργοί που περιφρουρούσαν την απεργία τους από τον Πρόεδρό τους Γιώργο Σιφωνιό. Στη συνέχεια ο Παύλος Ναθαναήλ απηύθυνε προς τους απεργούς χαλυβουργούς σύντομο εγκάρδιο και συναδελφικό χαιρετισμό, που καταχειροκροτήθηκε. Απάντησε με συγκίνηση και με πολλές ευχαριστίες προς τα μέλη της αντιπροσωπείας της ΕΕΛ, ο Πρόεδρος των χαλυβουργών Γιώργος Σιθωνιός. Το λόγο κατόπιν πήρε και ο Βαγγέλης Σακκάτος, οποίος επαίνεσε τον αταλάντευτο και παλικαρίσιο αγώνα των χαλυβουργών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους στην εργασία, στην ασφάλιση και στην αμοιβή με αξιοπρέπεια και ήθος. Τόνισε ότι γι αυτό, άλλωστε, «ο αγώνας σας γίνεται παράδειγμα για όλους τους εργάτες της Γης για να διεκδικούν κι εκείνοι τα δικαιώματά τους με ανυποχώρητους αγώνες και όχι να προσκυνούν τους κεφαλαιοκράτες». Προσφέρθηκαν από την οκταμελή αντιπροσωπεία της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών διάφορα τρόφιμα και πολλά βιβλία: Πολλά αντίτυπα της «Λογοτεχνικής Πρωτοχρονιάς 2012» και πολλά βιβλία-δώρα συναδέλφων της Εταιρίας μας. Ο Πρόεδρος του σωματείου των απεργών χαλυβουργών Γιώργος Σιθωνιός ευχαρίστησε θερμά τα μέλη της ΕΕΛ «για την υποστήριξή μας υπέρ του απεργιακού τους αγώνα μας», όπως είπε και υπογράμμισε: «Η συμπαράστασή σας, φίλοι λογοτέχνες, μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας και να συμπαρασταθούμε με όλη μας την ψυχή στους συναδέλφους μας που απολύει ο εργοδότης μας. Το ξαναδηλώνουμε: Θα επιστρέψουμε αμέσως στις εργασίες μας, γιατί αγαπάμε τη δουλειά μας, αλλά μόνον όταν ανακληθούν οι δεκάδες απολύσεις των συναδέλφων μας, που εργάζονται πολλά χρόνια».

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 12 IoÜÒ ÖÜ 2012 ÓÌ ÖØ ÒÒ ÔÌÜ ÖØàÔ ØÑÌÛÌ Ú ÝÖØÌ ÚÌ ÞÌ ÛÖÔ ÙÛÌ Ô Ñ Ö Û Û ÛàÔ ÖØ àô ÙÛ Ú ÙÞÌ ÙÌ Ú ÛàÔ ÓÌÒàÔ Û Ú Ö ÑÖ Ì - ÔÌ Ú. ÙÝ ÒÌ ÖÜ Ó ÖÜØ- Ì ÙÛ Ü ØÕ ÛÖÜÚ Ñ Û Ø Ù ÛÖÜÚ Ö Ö ÒÖÜÚ Ö Ì ÙÛ Ô ÖÛØÖ ÖÒÒàÔ ØÖÉÒ - Ó ÛàÔ. ÌÔ ØÌ Ì Ö ÓàÚ Ô Ó ÌØ ÌÜ- ÌÛ Ì ÔÔÖ ÛàÔ ÖØ àô ÓÌ ÜÛ ÛàÔ Ö ØàÔ. Ù Ñ ØÖÜ Ö ˇÌÙ ÙÛ ˇÌØ ÙÞÌ Ù ÖÔÌ àô - ÖÜ Ñ ÛÌ ØàÚ ÔÌ ÖÜ, ÖÛÌ- ÒÌ ÔÌÜ Ö ØàÔ. àø Ú ÜÛÖ ÛÖ ˇÌÓÌ Ò Ö Ì Ô ÜÔ ÛÖÔ Ô ÛÖÔ Ñ Û Ò ÉÖÜÔ Ø Ó Û Ñ Ô Ó ˇÖÜÔ àú Ô ÛÖÔ Ñ ˇÖ- ÙÖÜÔ Ô ÔÛ ÓÌÛà ÙÖÜÔ Û ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ ÛÖÜ. ß ÖÜ- ÒÌ ý ÛÖÜÚ ÔÌÛ ÝÖØÛ Ö ÖÜ ÝÌ ØÔÌ ÙÜ ÞÜÙ Ñ Ö Ö ÛÌÜ- Ù (R. Campbell). ÌÑ ÔàÔÛ Ú Û ÙÞÌ Ù ÓÌ ÛÖ ÓÌ Û Ô ÔÌÜ Ö ØàÔ, Ó ÖØÖÜÓÌ ÙÛ ÙÜÔÌ ÞÌ Ô Ö ÑÖ- ÖÓ ÙÖÜÓÌ Û ÔàÙ Ñ Û Ô ÌÓ Ì Ø Ó Ú, àùûì Ô ÛÖ Ñ ˇÖ- ÖÜÓÌ, ÓÌ Ø ÓÌ Û ÓÌ Ø, ÙÛ Ô ÌÑ Ò ØàÙ ÛàÔ Ô ÑàÔ ÛÖÜ. ÔÌÜ Ö ØàÔ Ù Ó ÔÌ Ô ÓÌ ÛÖ ÔÌ Ö ÙÞÌÛ Ö Û Ô ÌÓÝ Ô Ù ÛÖÜ, Û Þ Ø ÙÓ Û Û ÌÒ ÛÛàÓ Û Ñ Û ØÖÉÒ - Ó Û ÛÖÜ, ÙÞÌÛ Ö ÛÖ àú ÙÜÓ ÌØ ÝÌ ØÌÛ. Ô ÝÜÙ ÑÖ Ô Ó Ô Ó Ú ØÌ ÙÌ ÔÛ ÙÜÓ Ì- Ø ÝÖØ ÛÖÜ, Ö ÓàÚ ÛÖÔ ÓÌ Ñ ÛÖÜ ÛÖ Ì ÞÔÖÜÓÌ, ÑÖ Ó Ñ Ô Û Ô ÌÞˇ ÔÖ Ó ÙÛÌ. ÔÌÜ Ö ØàÔ ÖÛÌÒÌ Ì Ô Ìà- ÌÚ, Ì Ô ÙÛÖ ÞÖ, ÖÜ ØÖÙ ˇÖÜÓÌ Ö ÖÔÌ Ú Ô ÌÛÜÞ ÔÖÜÓÌ Ñ ˇ - ÓÌØ Ô. ÌÔ Ì Ô, ÙàÚ, ÜÔ ÛÖ Ô Ô ÓÌ ÛÖ ÔÌ Ö Ó Ú Ö Ö ÖÔ- ÖÛÌ ÒÒÖ ÌÑ ÛÖ ÛÖ Ú ÌÑ ÛÖ ØÑàÚ, ÒÒ Ö ÙÖ Ö ÑÖÔÛ Ò Ù ÖÜÓÌ ÙÛÖ ÙÛÖ ÞÖ, ÛÖ ÙÖ Ö ÌÜÞ Ø ÙÛ ÓÌ ÔÖ Ùˇ ÔÖ Ó ÙÛÌ Ñ ÌÓÌ Ú Ñ Ö ÒÒÖ. ÖÒÜ ÉÖ ˇ Û ÑÌ Ú ÙÌ ÜÛ Û Ô ØÖÙ ˇÌ, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖÔ Ñ ˇ Û Campbell, Ö ÌÕ Ú ÙÑÌ ßÌ Ú: - ¾ ÔÌ Ö Ì Ô Ñ ÛÌ ÔÖÜÔ Ô ÙÜÓ ÌØ ÝÌ ØÖÔÛ àú ÛÌ ÛÖ - Ô ÓÌ ÒÖ ÓÌ ØÖÚ Û Ú ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ Ú ÛÖÜÚ Ì Ô ÜÙ - ØÌÙÛ - Ô ÌÓÌ Ú, àú ÖÔÌ Ú, ÙÜ- Ó ÌØ ÝÌØÖ Ó ÙÛÌ ÙàÙÛ Ñ ÛÖÜÚ ÓÌ, ÙÞÌÛ Ö Û ÜÙ - ØÌÙÛ ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ ÛÖÜÚ, ˇ Ì ÞÖÜÔ Û ÜÔ ÛÖ Û Û Ô àø Ó - ÙÖÜÔ Ñ Ô Ì Ñ Û ÒÌ ßÖÜÔ ÛÖÜÚ ÔàØ ÓÖÜÚ ÛØÖ ÖÜÚ ÛÖÜÚ - Ô ÛÖÜÚ ÓÌ ÓÖ ÔÖ Ö Û Ô Ó Ú ÌÜÞ Ø ÙÛÖÜÔ Ñ ÛÖÜÚ Ì ÞÔÖÜÓÌ ÛÖ ÛÌ Û Ô Ó Ú, ÌÔ Ùˇ ÔÖÔÛ Ö Û ÛÖÜÚ - ÓÌ Ø Ó Û Ñ, ÓÌ ÙÜÔÌ Ì Ô Ô àˇöüô Ô ÙÝ ÒÌ Ú, ÓÌ ØÔ Û - Ñ ÜÛÖÌ ÑÖ Ô, Ñ Ô Ó Ô àø - Ó ÙÌ ÌØ ÙÙÖ ÛÌØÖ ÙÜÓ ÌØ ÝÖ- Ø ÛÖÜÚ. ÌܡÜÔ ÜÛ ÓÖ Ø - ÌÛ ÌÕ ÙÖÜ ÙÛÖÜÚ ÔÌ ÖÜÚ Ñ ÌÓ Ú ÛÖÜÚ ÖÔÌ Ú. - Ô ÛÖÜÚ ÓÌ ÞàØ Ú Ö ØÖÜÚ, ˇ Ì ÞÖÜÔ ˇÌÛ Ñ ÙÜÔ - Ùˇ Ó Û ÛÖÔ Ì ÜÛÖ ÛÖÜÚ, Û ÜÔ ÛÖ Û Û Ô ÌÒÌ ÞÖÜÔ ÌØ Ù- ÙÖ ÛÌØÖ Û Ô ÉÌÉ Ö Û Û ÛÖÜÚ Ñ ÙÜÔÌ àú Û ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ ÛÖÜÚ, Ñ Ô Ô ÛÜÞˇÖÜÔ ÙÛ Ô àø - ÓÖ Û Û - Ô ÛÖÜÚ ÓÌ ÓÖ ÔÖ Ö Û Ô ÔÛ ÖÑØ ÔÖÔÛ ÙÛ Ú Û ÙÌ Ú Û Ú ØÖÙ ÖÑ ÌÚ Ó Ú, ˇ Ùˇ - ÔÖÔÛ Ô Ñ ÔÖ, ÌÔà ˇ - ÙÛÌÜÖÜÔ àú Ì Ô Ó Û Ö Ô ØÖÙ ˇ ÙÖÜÔ ÛÖ Ñ ÒÜÛÌØÖ ÖÜ Ó ÖØÖÜÔ, ÝÖÜ ÖÛÌ ÌÔ Ì Ô ØÑÌÛÖ. Ô ÙÝ ÒÌ, - ÞÖÚ Ñ Þ Ó Ò ÜÛÖÌÑÛ Ó Ù ˇ ÛÖÜÚ É Ù Ô ÖÜÔ ÙÜÔÌÞàÚ, ÌÔà ÌÓ Ö ˇ ÌÓÝ Ô ÖÔÛ ÙÛ Ô Ô ÛÜÕ ˇÌÛ ÑàÔ ÙÜÔ Ùˇ Ó - ÛàÔ Ñ ÙÜÓ ÌØ ÝÖØàÔ. ß Ö ÙÖ Û Ñ ÓÖÜ àýì - ÒÌ, àú ÖÔÌ ÖÜ àô ÌÛ, Ö ÙÖ Ñ Û Ô àýì ÒÌ ÛàÔ àô ÓÖÜ, ÌÜÞÖÓ ÔÌÜ Ö ØàÔ ÓÖÜ Ô Ì Ô Ö ÙÖ ÛÖ ÜÔ ÛÖ Ô Ö ÓÌ Ò. Ö ÓÌ ÒÒÖÔ ÛàÔ ÔÌ àô ÓÖÜ ÌÕ ØÛ Û Ö ÜÛ Û ˇÌÓÌÒ àù ý (R. Campbell). ( Ø Ô Û, ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à ) ¾ÝÌ ÒÖÜÓÌ Ô Ì Ó ÙÛÌ ØÖÔÛÌÚ ÔÖ àù Û Ô Ô Ñ Ô à ÜÖ ÒÖ ÛÖÜÛ Û Ô àø, ÖÜ ÛØ Ó Ú É àôì Ó ÓÌ Ò ÑØ Ù Ñ ÒÒ ÉØ ÙÑÌÛ ÙÛÖ Ì ÑÌÔÛØÖ ÛàÔ ÌÕÌÒ ÕÌàÔ,ÙÛ Ô ÌÓ ØÖÙˇÖÝÜÒ Ñ ÖÙàÔ àô ÖÜÔ Ñ ÖÒÌÓÖÜÔ ÛÖ ÓÌ ÒÒÖÔ Û Ú ÜØà Ú. Û Ñ ÔÖÜØ Ö,ÌÒ ÖÝÖØÖ ÌÔÔ Ì Û ÛÖÜÛ Û Ô àø ÙÛ Ô ÒÒ Ñ Ø ÙÛÌØ ÖÝÌ ÒÌ Ô Ì Ô ØÖÜÙ. Ö ÖÛ Ö `ˆÀ µ Ì Ô ØàÔ Ñ ÉØ ÙÑÌÛ ÙÛÖ ÙàÙÛÖ ØÖÓÖ, ÛÖ Ì ÞÔÖÜÔ Û ÖÛÌÒÌ ÙÓ Û ÛàÔ ØÖÙÝ ÛàÔ ÌÑÒÖ àô ÌÑÒÖ Ñ ÛÖÜ ÌÑÛ Ô Õ Ñ Ö ÖÞ Û Ú ÖÒ Û Ñ Ú ÛÖÜ Ö ÌÜØÜÛÌØÌÚ ÑÖ ÔàÔ ÑÌ Ú ÖÓ ÌÚ, Ì ÞÔÖÜÔ ÖÛ Ö ÌÙ ÌÚ ÛÖÜ ÙÞ Ó ÛÖÚ Û ÛÌÒÌÜÛ ÞØÖÔ Ö ÛÖÔ Ò É ÔÖ Ñ ÓÌÛ, ÛÌØ Ì ÓÌ ÛÖÔ ÒÌ Õ Ù Ø, Ì Ù Ô ÛÖÔ ÒÓÖ Û Ú ÑÖ ÔàÔ Ú Ñ Ì ˇÌÙ Ô Ì ÛÌ ÒÖÜÚ ÛÖ Û Ó ÌÕÖÜÙ Ú Û Ú Ø ÙÛÌØ Ú.» Ú Ø ÙÛÌØ Ú ÖÓàÚ, ÖÜ ÌÔ ˇ ÞÌ Ø ÙÛÌ ÒàÚ Û Ô ÌÕÖÜÙ, ÒÒ ˇ ÑÖÓ ÙÌ Ñ ÔÖÜØ ˇ Ñ Õ ÌÚ, ÖÒ Û ÙÓÖ, Õ Ö ØÌ Ì, Ñ ÖÙÜÔ, ÒÒ ÒÌ Ü ÜÛÖ ÖÓàÚ ÖÜ ˇÌàØà ØÖÙà Ñ ÛÌØ ÙÜ Ñ Ô Û ÑÖ Ñ Ì Ó ÛàÔ ÒÒ àô ÖÜ ÙÜÔÛÌÒÖÜÔÛ, Ì Ô ÖÛ Ö Ù ÓÌØ ÔÖÚ `ˆÀ µ Ñ ÛÖØˇàÙÌ Ô ÝÜ Ô ÙÌ Ò Ì Ú ÓÌÓÖÔàÓÌ ÔÌÚ ÜÔ ÓÌ Ú Û Ú Ø ÙÛÌØ Ú, ÖØ ÔàÓÌ ÔÌÚ ÙÌ ÝÖØÌÚ Ý ÙÌ Ú ÛÖÜ Ñ Ô Ó ÛÖÚ ÓÌÛ Û ÞÖÜÔÛ Ñ ÖÙÛ Ù Ö Ö ÓÌ ÔÌÚ Ñ ØÖ Ö Û ÑÌÔÛØ Ñ ÖÒ Û Ñ Ø Ó Û, Ñ Ô Û Ú ÌÔàÙÌ ÙÌ Ì Ô ÑÖ ÔÖ ÖØ Ó `Ì Ì Ô ÑÖ ÔÖ ÖØ Ó Ô ÒÒ ÕÖÜÔ Û Ø Ó Û ÙÛ Ô ÛØ Ó Ú, ØÖÚ ÖÝÌÒÖÚ Û Ú ÑÖ ÔàÔ Ú.. ÛÖ ÙÛÖ Þ Ó ˇ ÑÌØ ˇÌ ÓÌ Ù ÙÛ Ô ÑÖ ÔàÔ, ÓÌ Û Ô ÑÖ ÔàÔ ÙÜÓÓÌ ÛÖÞ Ñ Û ÔÌÖÒ Ó ØÖÙÛ. ¾ àô Ú ˇ Ì Ô ÙÑÒ ØÖÚ, Ö Ó ÞÌÚ ÜÙÑÖÒÌÚ Ñ Ö ÔÛ ÒÖ ÖÒÒÖ Ñ Ì Ó Ì ØÖ.. ÜÛÖ ÖÒÖ Ö ÌÜ Ùˇ ÛÖ ÔˇØà Ö ÖÜ ØÖÙ ÖÑÖÜÔ Û Ô - Ô ÙÛ Ù, Ù ÜÛÖ ÛÖ Ñ ÒÌÙÓ ÛÖÜÛ Û Ô àø, ÌÔ ØÌ Ì Ô ÒÌ ßÖÜÔ. ¾ Ñ ˇÌ Ô Ú Ö ÛÖ ÓÌÛÌØ ÛÖÜ ØÌ Ì Ô ÉÖ ˇ ÙÌ, Ô É ÒÌ ÛÖ Ò ˇ Ø Ñ ÛÖÜ Û Ô ÛØ ÖÜ ÖÔÌ ØÌÜÖÓ ÙÛÌ! Ö ÖÝÌ ÒÖÜÓÌ ÙÛ Ô ÙÛÖØ Ó Ú, ÙÛ Þ ÓÌ Ô ÖÔÌ Ø, ÙÛ Ú ÌÔ Ì Ú ÖÜ Ì ØÞÖÔÛ. Ò Ò Ú Ô ØÌ Ú À ` ˆ` À æþ ØÌ Æ. íòìöú. Ø ÛªÙÛÌ Ñ ÑÆÛ Û çùûìø. Ø ÛªÙÛÌ Ñ ÑÆÛ Û ÌØÆÓ Û, Ô Û âþìûì ÖÑÖçÓ, Ó Ô Û ÕÌ ÖÜÒÆÛÌ æò. å ÖÛ ÜÛÖå. ÌÔ ÑÖçÔÌ Û Ô ÝàÔª Û Ú ÑÖ ÔàÔå Ú, ÛÖÜÚ ÑÖçÝ Ô Ô Ö ÙÌ ØªÔÌÚ ÛàÔ ÛØÖäÑÆÔàÔ. Û ÕÌ ÖÜÒªÙÖÜÓÌ æò Ñ Ô ÙÑÆÙÌÛÌ ÔÛÆÔÌ.»ÌÛÆ Ó ÖØÌå Ô ÕÌÑÖÜ- Ó ÙÛÖçÔ Ñ Ô ÆÔÌ ÙÛ Ú ÌçÛÌØÌÚ ÛØå ÌÚ ÛÖÜÚ. ÖÒÖÑÒ ØØÙÖÜÔ ØØÛ. ØÖÙâÕÛÌ ØÌ Æ, ÓæÔÖ, ÔÛå Ô ÆØÌÛÌ ÛÖÔ ØæÓÖ ØÖÚ Û Ú ÜØØ Ú, Óª àú ÑÆÔÌÛÌ ÒÆˇÖÚ Ñ ÆÛÌ ØÖÚ Û Ô ÙÜÔÖ Ñå Û Ú Ì Ø Æ. íþì Ñ ÛÖ æôöó ÖÜÒ Öç. À¾ À ¾ ` ¾ˆ ˆ ¾ˆÀ ¾ˆ ¾ˆ» ¾` åô ØÖÛÌØ æû Û ÛÖÜ Ü ÖÜØ Öç ÕÌ ÖÜ- ÒªÓ ÛÖÚ, ÛÖÜ ÑÜØåÖÜ Û ÆÑ Ñ ÛÖÜ ØàˇÜ ÖÜØ Öç ÛÖÜ Ô Ó Ô ÝªÙÖÜÔ Ûå ÖÛ ÙÛ Ô ÖÑÛ Ùå ÛÖÜ ÓÖÙåÖÜ. Ò ª æò ÜÛÆ ÖÜ ÓÌ Û ÑÆ Ó Ú Û ÒÌÝÛÆ âýû Õ Ô, Û åôöüô ÛÙÆÓ. ÌÑ ÔÆÔÌ ÓÌ Û Ô ˆ, ÛÖ ÔÌØÆÑ Û Ú ØàÛÌçÖÜÙ Ú Ñ ÙÜÔÌÞå ÖÜÔ ÓÌ Û Ô ˆ, ÛÖ ÔÌØÆÑ Û Ú ÙÜÓ ØàÛÌçÖÜÙ Ú. ÌÔ ÔàØå ÖÜÔ, ÌÔ âþöüô ÉÆÙÌ æû Ö Ì æóìôöú æòìóöú ˇ ÌåÔ ÛÖ ÔÌØÆÑ, ÖÜ ˇ ÌåÔ ÙÌ âòòì ß ; Ö âòì ÞÖÚ æ ØÛÌÚ ˇ Ó ÖÜØ ªÙÌ ÌÑØ ÑÛ ÑâÚ Ñ Û ÙÛÆ- ÙÌ Ú. Ú Ó Ú ÔÛªÙÌ Ö ÑçØ ÖÚ ÖÜÉâÒ Ú, Ô Ó ØàÛÆÓÌ ÛÖÔ Ñ ÑæÓÖ ØÖ ÛÖÔ» Ø ØåÛ Ñ ÛÖÜ Ó ÖÜØ ÖçÙÌ ÌÖÒÖ Ñæ ØæÉÒ Ó ÌÔ ÑØ Ôåà. Ö ÔØÚ ÛÖÜ ˇå ÖÜÓÌ ÛÖ ÙÖÙ Ò ÙÛ - Ñæ ÛÖÜ ØÖÝåÒ. ÒÆ ØÌ ÝåÒÌ ÌÔ ÛÖ Õ Ô ØÆÝà ßÛÖ ÙÖÙ Ò ÙÛ æýìæô ˇÌàØÌåÚ æû ÙÌ ÉØå à. ÌÔÛÆÕÌ ÝåÒÌ» Ø ØåÛ, Ö ¾ ÌÔ ÌåÔ Ì ÞÌåØ Ù ÙÛØ Û ÑÖç Þ Ø ÑÛªØ. Ô Ñ Ö ¾ âþì ÑâØ Ñ ÌÔ ÉÒâ à ÛÖ Òæ Ö Ó ÛæÙÖ ÑÌØ ÖÝæØ Ì ÞÌåØ Ù Ô ÖÜÒ âû ÌÑÛæÚ ÛÖÜ æû ÌÕÜ ØÌÛÌå Û Ú Ì- ÖÒ ßåÌÚ Û Ú.. Ñ Û Ú Ò ÓÖ âú ÛàÔ ÜØà åàô Ø ÑÛ ÑØÔ. Ú ÌÞÛÖçÓÌ æû ÌÔ ÌåÔ ÙÛØ Û ÑÖç Þ Ø ÑÛªØ. ¾ ¾` Û ÌåÔ ; ¾ Ù Øæ ØÖÓÖÚ ØÌ Æ, ÛÖ Ö ÝÛ Ôæ ÓÌÛ ÝÖØ Ñæ ÓâÙÖ. ÖÌåÛ ÙªÓÌØ, ÛÖÔ 21Ö ØÔ, ÞØØ ÖÜ ÙâÉÌÛ ÛÖÔ Ì ÜÛæ Û Ú Ñ Ì ØÑÌ Û Ô ÔÆ ÛÜÕ Ô Ó Ô ÌÒâ ÞÌ ÛÖ ÑØÆÛÖÚ ÛÖÔ Ù Øæ ØÖÓÖ; `Ì Òå Ö ÖÒÖÑÒ ØØÔÖÔÛ Ö Ì ÌÔ çùì Ú ÛÖÜ ¾` ÓÌ Û Ú ÒÌÑÛØÖÑåÔ ÛÌÚ Ó ÕÖÙÛÖ ÞåÌÚ, ÌÑÙÜ ÞØÖÔå ÌÛ ÛÖ åñûüö, ÓÌ ÒÌÝÛÆ ÑÆ Ó Ú, Ñ ÓÌÛÆ ˇ Û Ô ÕÌ ÖÜÒªÙÖÜÔ ÛÙÆÓ. Ѫ ØØ æ àú ÙÛÖÔ ¾. À ˆ»» À Ø ÑÜÓå ÌÔ Ó Øåà âþì ØÖÑçßÌ ÙÛÖ ÙÜÓ ˇâÚ ÙÛ Ô Øæ Ñ ÑæÓÓ Û Ú Ø ÙÛÌØÆÚ. ÌÔ ÕâØà ØÌ Æ ÌÆÔ ÙÜÔÌÞå à Ô Ù Ú ÉØå à ÓÌ ÛÖ É Øç ÖÜ Ö ßÛ Ú Ø ÙÛÌØÆÚý, Ì Ò ÑØ ÔÆ æóàú ÌÔ âþà Ñ Ó Æ ÛâÛÖ ØæˇÌ- Ù. ÛØ ÑÜÓå Ñ ˇÖÒÖçØ ÜÛÖç ÛÖÜ ÑæÓÓ ÛÖÚ, ÓÌ ÛÖÔ ÙÜÓ ˇâÙÛ ÛÖ âû Û Ú, ÖÜ ÑÜÑÒØÔÌ ÛÖ ÛÌÛØÆ àôö, ÙÌ ÞØæÔÖ d.t., ÌåÔ æû ÓÌ ÛÖÜÚ ÉÖÜÒÌÜÛâÚ ÖÜ âþì, âýû ÕÌ ÙÑ Ø Ñ ÉâØÔ Ù.» ÌØ ÌÜÛªÑ ÓÌ ØÌ Æ, Û Û Ô ˇâÒÌÛÌ Û Ô ÙÑ Ø ; ÝÖç ÌÙÌåÚ ÙÜÓÓÌÛâÞÌÛÌ ÙÛ Ô ÝàÛÌ Ôª ÑÜÉâØÔ Ù ÜÛÖç ÛÖÜ Ó çøöü ÓÌÛØ- ÖÜ ÛàÔ ÛØ ØÔ ÑÖÓÓÆÛàÔ ÛÖÜ»arketing. Ö ÔØÚ Û ÖÜÒÆà ÝÛ ÔÆ. æò ÛÙÆÓ, ÑæÓ Ñ ÕåÌÚ Ñ ØÞâÚ Ñ ÌÖÒÖ åìú. æùö Ñ ÌÆÔ ØÖÙ ˇÌåÛÌ Ô Ó ÌåÛÌ ÙÛ ÙÑ Æ, Ö Ò æú ˇ Ù Ú ÑØåÔÌ àú ÑÜÉÌØÔ Û ÑÖçÚ ÌÛ åøöüú. ¾ À ¾ À Ö Ñ ÙÛªØ Ö ÖÜ ˇÌàØÌåÛ Ó ÑØæ, ÛÖ Ø ÔÖ ÑÌåÖ Û Ú ˇªÔ Ú ªØÌ Ó ÓÌ ÆÒ æý Ù. æý Ù ÖÜ Ô Ì ÑÔçÌ Û ÜÔ ÛæÛ Û Û Ú âó Ú Ô åøôì ÙÛÖØ ÑâÚ ÖÝÆÙÌ Ú, æû Ô ÛÖ ÑØÆÛÖÚ ÌÔ Û Ô Ôå Ì. Ö Ø ÔÖ ÑÌåÖ Û Ú ˇªÔ Ú ÓÌ ØæÙÝ Û æý Ù âé ÒÌ ÛÖÜÚ ÔæÓÖÜÚ 3833/10 Ñ 3845/10, Ò ª ÛÖÜÚ çö ÔæÓÖÜÚ ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ ÔÛ ÙÜÔÛ Ó Û ÑÖçÚ.»Ì ÛÖÜÚ ÔæÓÖÜÚ ÜÛÖçÚ ÓÌ Øˇ Ñ Ô Ö Ó ÙˇÖå ÛàÔ ÌØ ÖÓâÔàÔ Ñ ÓÌåàÙ ÑØåˇ - ÑÌ æ ÛÖ Ñ ÙÛªØ Ö ØÆÔÖÓ, ÆØ ÌØ Ö ÖÙå Øâ Ì Ô Ì ÙÛØâßÌ Û ÞØªÓ Û, ÖÜ ØÆÔÖÓ ÑØÆÛ ÙÌ æ ÛÖÜÚ ÌØ æóì- ÔÖÜÚ. ÛØ ÑÖÓÓ Û Ñª ÑÜÉâØÔ Ù ÛÖ ÙÑâÝÛÌ- Û ÙÖÉ ØÆ, Ô Ñ Û Ø ªÙÌ ÛÖ Ø ÔÖ ÑÌåÖ, Ûå ÖÔÆÌ ÞâØ ÑæÉÌ ÞâØ. ` ˆ À ` ` ØåÌßÌ ÑÜÉâØÔ Ù ` ÓØÆ ÓÌ ÛÖÜÚ ÜØà åöüú. ÜÛæ Ö ØàˇÜ ÖÜØ æú Ó Ú ÜÛÆ ÖÜ âòì Ì ØÖÌÑÒÖ ÑÆ ÌÔ Û ÕÌÞÔÆÌ ÓÌÛÌÑÒÖ ÑÆ. ÒÆ ÓÌÛ ˇâÛÌ Ø æûìø ÜÛÆ ÖÜ Ü æùþöôû Ô ÙªÓÌØ. ØåÌßÌ ÑÜÉâØÔ Ù Ñ âô Ô Ì Øæ- ÙˇÌÛÖ Òæ Ö. æû ÙÛ Ô ÑÜÉâØÔ Ù ÙÜÔÌØ Æ- ÌÛ ÓÌ çö Æ Ø ÆÛ, ÛÖ ÌÒÆØ ÖÜ ÌÔ Ù ÑØÔÌ Óç ÙÛÖ Ù ˇå ÛÖÜ. ØÚ æóàú ÛÖ Ù ˇå ÛÖÜ æó ÙÌ ÓÜ ÖÞâÙÓ Û ÜÛæ ÌåÔ ÔÌÕª ÛÖ. ÛÖ âûìøö ÆÛ Ö ØÛ Ú ÌåÔ ÙÜ ÑØÆÛ ÛÖ. Òâ Ì ØÖäÑ Ôæ Ñ ÌåÔ âûö - ÓÖÚ Ô ÛÖÔ ÑØÙÌ. Û Ú ÉØØÓ ÑÌÚ ÖÜÒÌ âú âþì ÛÖÔ Ø Ôæ, ÛÖ ÜˇÌÔÛ Ñæ ØÙÌÔ Ñæ.» À¾` ` ¾ À» ¾ ÜÛÖå Ö ÜØà åö ÌÔ Û Ô ÝªÔÖÜÔ Ñ Òå Ö âø Ô Ô ÔÌçÙÖÜÔ. â Æ ÌåÔ ÙÛ Ô ÑÜÉâØÔ Ù Òå ÙÜÓ ÆˇÌ ÑçØ Ö ØÖäÑÆÔÖ.» Ú ˇçÓ Ù Ô æû ÌÑÑØÌÓÖçÔ Ñ Ôâ ÓâÛØ 11,5 Ù. ÌÜØØ, ÖÜ ÛÖÜÚ Û ÞØàÙÛÆÓÌ Ñ ÜÛÖå ÌÔ ÕÌÞÔÖçÔ. ¾ âûìú Ó Ú Ó ÖØÌå Ô Û ÕâÞ Ù Ô ØÖÌÑÒÖ ÑÆ, âþöüóì æóàú Ü- ÛÖçÚ ÛÖÜÚ ÌÒÌ ÑÛâÚ ÖÜ ÌÔ ÕÌÞÔÆÔ Û Ú Ü ÖÞØÌØÙÌ Ú Ó Ú. âé ÌÆÔ ÛÖÜÚ ÙÛâÒÔ ÓÌ ÙÛÖ ÆÖÒÖ ÛæÛÌ ˇ ÉÒâ ÛÌ Û ÑæÛÌÚ ÌåÔ Ö Ó ÖçÒ ÌÚ. Ûå ÛæÛÌ ˇ ÑÜÉÌçÖÔÛ Ô Û ÒÌÝÛÆ ÛÖÜÚ Ñ Ó ØÖÚ ÙÛÖ ÞØªÓ Û ÌåÔ æõ. ÒÒÆ Ìå ÓÌ Ö Ò æú ÆÒÌÕÌ ÛÖ ÝæÉÖ Ñ ÙÑæÛàÙÌ ÛÖ æôì ØÖ. À ¾ ¾ ¾ ¾ `ˆ À¾ ¾» ªÑÌ ÓÌ ÛÖ ÌÕå ÑÜÉâØÔ Ù ` Ó ØÆ Ñ ÓÌ ÛÖ Ñ Ò ÓâØ ÆØÞ Ù Ô Ö Ø ÛªÙÌ Ú. î Ø Ô ÑæÓ ÆØÌ ßªÝÖ ÌÓ ÙÛÖÙçÔ Ú ÞÆÙ - ÓÌ ÛÖÔ Ø ˇÓæ ÛàÔ Ø Û ˇâÔÛàÔ Ü ÖÜØ ØÔ. ØÖÞˇâÚ ØÖÙÛ⡠ÑÌ Ö Û Ú ÌØ Ùå Ú ÜÝÜ- ÖÜØ æú, Ö ÑçØ ÖÚ ÑÖÒæ ÖÜÒÖÚ, Ö Ö ÖåÖÚ Ø Ûªˇ ÑÌ æû ÌÔ Ó ÖØÖçÙÌ Ô ÔÛâÕÌ Û Ú ØÆÒÖ ÌÚ ÛªÙÌ Ú ÛàÔ ØÖäÑÆÔàÔ. ÜÛÜÞØÚ ÖÜ Ö ` Ó ØÆÚ âþì ÛÖ `¾ Ñ Û» À ÖÜ ÛÖÔ ÙÛ Øå ÖÜÔ. ØÆÞÖ ÑÒæÔ ÛÖ Ö ÙçÔÛØÖÝÖ. ` ˆ À ` Ì Ø ÌåÔ Û ÙÖÉ ØÆ ÖÛÌÒâÙÓ Û ÛàÔ ÓÔ ÓÖÔ ÑØÔ ÖÒ Û ÑØÔ. `çóýàô ÓÌ ÙÛÖ ÞÌå ÛÖÜ ÙàÓ ÛÌåÖÜ ÌØ ÖÓâÔàÔ ÙÛÖ, ÙÛÖ ÌÑ ÔÖ â Ö Û Ú ÛÛ ÑªÚ ÛÖÜÚ ÓªÔÌÚ ÖçÔ Ö Ñ ÖçÒ Ö ÛÖÜ 2012 Û ÙÛÖ ÞÌå Û Ú ÜÛÖÑÛÖÔåÌÚ ÙÜÓ ÖÒ ÛØÔ Ó Ú ÌåÔ ÙÖÑ Ø ÙÛ ÑÆ. ÖÔ ÖçÔ Ö ÙÛÖ ÌÑ ÔÖ â Ö Û Ú ÛÛ ÑªÚ ÜÛÖÑÛæÔ Ù Ô 354 ÙÜÔÆÔˇØà Öå Ó Ú. ØÖÞˇâÚ âô Ú Ñ æøöú, ÛâØ Ú çö Ó ÑØØÔ ØÔ ÔâÉ ÑÌ ÙÛ Ô Û ØÆÛÙ ÌÔæÚ ÛØ ØØÖÝÖÜ ÑÛ ØåÖÜ ÙÛ Ô ÒÆÑ, ÆÝ ÙÌ ÛÖ Ù ÑÆÑ ÛÖÜ Ñ ÛÖÔ Þ ØÛÖÝçÒ Ñ ÓÌ Û Ú ÑÖ Ø ÝåÌÚ Ñ â ÌÙÌ ÙÛÖ ÑÌÔæ. Ñ ÔâÔ Ú æ ÜÛÖçÚ ÛÖÜÚ ÞÖÔÛØæ Ì- ÛÙÖÜÚ ÖÜ Ó Ú ÑÜÉÌØÔÖçÔ ÌÔ ÉØåÙÑÌ çö Òæ ÙÜÓ ÆˇÌ Ú ÛÖÜÚ ÙÜÓ ÖÒåÛÌÚ Ó Ú.

7 Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 Τα ψεύτικα λόγια τα μεγάλα αποκαλύφθηκαν Επιβεβαιωθήκαμε συντομότερα απ ό,τι νομίζαμε είπε ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, από το Περιστέρι Αιχμές κατά της κυβέρνησης, επίθεση στον Α. Σαμαρά με αναφορές στην επιστολή παραίτησης του Ν. Νικολόπουλου που «ξεμπρόστιασε την τριτοκομματική συγκυβέρνηση Σαμαρά και τους άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς κ. Βενιζέλο και κ. Κουβέλη που προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από τον κ. Σαμαρά» καθώς και ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως της κομματικής τους καταγωγής να συμμετέχουν στο μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ, «στην πολιτική δύναμη της μίας και μοναδικής συνιστώσας: του κυρίαρχου λαού», να γίνουν «συμμέτοχοι στην παράταξη που θα πάρει αύριο το μέλλον της χώρας στα χέρια της», απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ και Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, από το Περιστέρι, την Τρίτη 10 Ιουλίου. O Aλέξης Τσίπρας χαιρετά τους παρευρισκόμενους Με την Ανοικτή Συνέλευση της Τρίτης 10 Ιουλίου και την ομιλία του Α. Τσίπρα oλοκληρώθηκε ένας πρώτος κύκλος Συνελεύσεων στις συνοικίες της πόλης που ξεκίνησαν αμέσως μετά την εκλογική αναμέτρηση της 6ης του Μάη. Οι ανοικτές αυτές συνελεύσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Τοπικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Περιστερίου με στόχο την οργανωτική ανασυγκρότηση του σχήματος στον τέταρτο σε πληθυσμό Δήμο της χώρας στον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ με 37,71% κατέγραψε ένα από τα υψηλότερα εκλογικά του ποσοστά σε όλη τη χώρα. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση-κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο Περιστερίου, «ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο πολιτικό σχηματισμό είναι απαίτηση των πολιτών που συμβαδίζει τόσο με το στόχο για τη δημιουργία μιας πλατιάς, λαϊκής, δημοκρατικής Παράταξης της Αριστεράς, όσο και με την ανάγκη για μια υπεύθυνη και μαχητική Αντιπολίτευση, συνδεδεμένη και αλληλοτροφοδοτούμενη από τα κινήματα και τους επερχόμενους κοινωνικούς αγώνες για την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων Μνημονιακών πολιτικών». Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι», δημοτικός σύμβουλος Αλέξης Πουλιάσης πριν ανέβει στο βήμα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ, είπε κατά το χαιρετισμό του: «Ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Περιστερίου και ως δημοτικός σύμβουλος των Ενεργών Πολιτών για την Ανατροπή στο Περιστέρι, της δημοτικής παράταξης που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλωσορίζω τον επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Αλέξη Τσίπρα, στην πόλη μας. Καλωσορίζω και όλες και όλους εσάς που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ και θα ήθελα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Περιστερίου να σας ευχαριστήσω κι από αυτό το βήμα που με την ψήφο τη δική σας αλλά και όλων αυτών που δεν μπόρεσαν σήμερα να είναι μαζί μας ανέδειξαν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ πρώτη δύναμη στον δήμο μας, με ποσοστό 37,71%, στην εκλογική αναμέτρηση της 17 ης Ιουνίου. Το αποτέλεσμα αυτό μας δίνει πολλαπλάσια δύναμη αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε να γίνουν πράξη όσα εξαγγείλαμε προεκλογικά και να μπει οριστικά τέλος στα μνημόνια της λιτότητας και της φτωχοποίησης. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, είναι η ανάδειξη των πραγματικών όψεων της κρίσης: δηλαδή της ανεργίας, της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Τι να προστεθεί όταν καθημερινά η πλήρης απόγνωση που γεννάει το μνημόνιο εξωθεί τους συνανθρώπους μας στην αυτοκτονία; Αυτές τις όψεις αντικρύζουμε καθημερινά στην πόλη μας, όπως και σε όλες τις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας. Πρώτιστο καθήκον του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, όπως τόνισε ήδη από τις πρώτες μέρες μετά την εκλογική αναμέτρηση ο Αλέξης Τσίπρας, είναι η ενίσχυση με κάθε δυνατό τρόπο των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Σκοπός μας είναι η αναχαίτιση των επιπτώσεων της κρίσης και των μνημονίων. Στην προσπάθεια αυτή, καλούμε όλους τους πολίτες του Περιστερίου να συμβάλλουν ώστε να καταφέρουμε να μείνει η κοινωνία μας όρθια. Καλούμε τους πολίτες του Περιστερίου να ενταχθούν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, ώστε να παλέψουμε για την ανατροπή του Μνημονίου και την ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας. Καλούμε τους πολίτες του Περιστερίου να συγκροτήσουμε όλοι και όλες μαζί τον πολιτικό φορέα της σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς. Η εντολή των πολιτών του Περιστερίου αλλά και όλων των εργατικών και λαϊκών συνοικιών της Αθήνας είναι σαφής: συνέχιση των αγώνων μέχρι την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Η ελληνική κοινωνία γύρισε σελίδα!» ΟΜΙΛΙΑ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ Ιδιαίτερο βάρος έδωσε επίσης ο κ. Τσίπρας, κατά την ομιλία του, στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων, λέγοντας ότι έχει προειδοποιήσει την κυβέρνηση να μην οργανώσει πλιάτσικο σε βάρος της δημόσιας περιουσίας της χώρας, καθώς και στα «ψέματα» όπως είπε του κ. Σαμαρά για την επαναδιαπραγμάτευση, την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων, των χαμηλών συντάξεων και του κατώτατου μισθού, την προστασία των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, την αποφυγή μειώσεων στα ειδικά μισθολόγια και - εν γένει - τη διασφάλιση της θέσης της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. «Φίλες και Φίλοι, Συντρόφισσες και Σύντροφοι, Η σημερινή παρουσία σας στέλνει ένα διπλό πολιτικό μήνυμα: σε μας, στον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, μήνυμα συμπόρευσης. Να ανοίξουμε, όλες και όλοι μαζί, το βήμα μας στο αύριο. Πιο δυνατά, πιο ενωτικά, πιο αποφασιστικά. Στο ιστορικό εγχείρημα για το μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ σε ενιαίο, δημοκρατικό και πλουραλιστικό φορέα πολιτικής ενότητας. Στη μεγάλη δημοκρατική παράταξη της αριστεράς. Με αφορμή τη δική σας παρουσία σήμερα, απευθυνόμαστε σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα ξεχωριστά: Δε σας καλούμε να ενταχθείτε στο δικό μας κόμμα. Σας καλούμε να φτιάξετε το δικό σας πολιτικό φορέα. Να πάρετε μέρος στο μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στην πολιτική δύναμη της μίας και μοναδικής συνιστώσας: του κυρίαρχου λαού. Απευθυνόμαστε στις νέες και στους νέους. Στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Στους άνεργους, τους επαγγελματίες, τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες. Απευθυνόμαστε στους αποκλεισμένους του Μνημονίου και τους λέμε: Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ είναι η μόνη ελπίδα. Για τη ζωή μας. Για το αύριο. Στέλνετε, όμως, σήμερα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα αποκαλύφθηκαν. Τα ψέματα τελείωσαν. Αυτήν την φορά σας αντιληφθήκαμε πριν προλάβετε, καλάκαλά, να στρογγυλοκαθίσετε στις καρέκλες της εξουσίας. Δεν σας το λέμε μόνο εμείς, κύριε Σαμαρά, ότι είπατε ψέματα. Σας το γράφει ακόμα και ο μέχρι προχθές δικός σας άνθρωπος. Ο κ. Νικολόπουλος. Που, με την επιστολή του ξεμπρόστιασε την τρικομματική συγκυβέρνηση Σαμαρά. Δεν ξεμπρόστιασε μόνον τον κ. Σαμαρά. Ξεμπρόστιασε και τους άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς, που προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από τον κ. Σαμαρά. Τον κ. Βενιζέλο και τον κ. Κουβέλη. «Σχεδόν με τρόμο», γράφει ο κ. Νικολόπουλος, άκουγε τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας να διαβεβαιώνει την άτεγκτη τρόικα πως για την κυβέρνηση αποτελεί προτεραιότητα η υλοποίηση των μνημονιακών υποσχέσεων. Έτσι διαπραγματεύεται η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ. Έτσι μας απαγκιστρώνει από το Μνημόνιο ο κ. Κουβέλης. Είπε ψέματα ο κ.σαμαράς ότι θα επαναδιαπραγματευτεί το Μνημόνιο. Αντί για επαναδιαπραγμάτευση, μας έφερε την επιτάχυνση. Αντί να διεκδικεί την επαναδιαπραγμάτευσή του, διεκδικεί την «ιδιοκτησία» του και την πιο αξιόπιστη εφαρμογή του. Όποιος τον πίστεψε προεκλογικά, την πάτησε. Είπε ψέματα ο κ. Σαμαράς ότι θα αποκαταστήσει την ισχύ των συλλογικών συμβάσεων και τον κατώτατο μισθό. Σήμερα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κατέθεσε την πρώτη πρόταση νόμου της. Μια πρόταση νόμου που ανταποκρίνεται στις προεκλογικές εξαγγελίες μας. Πρόταση νόμου για την επαναφορά της μετενέργειας, του κατώτατου μισθού και των συλλογικών συμβάσεων στις συνθήκες που ίσχυαν πριν από το δεύτερο Μνημόνιο. Για την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, ανεξαρτήτως ηλικίας, και την επανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και της Εργατικής Εστίας. Είπε ψέματα ο κ. Σαμαράς ότι θα αποκαταστήσει τις πολύ χαμηλές συντάξεις στο επίπεδο του Ήδη, ετοιμάζει νέες περικοπές με τα πρόσθετα, εκτός Μνημονίου, μέτρα λιτότητας που θα πάρει. Γιατί η ύφεση είναι στο 7%, ενώ η τρόικα την είχε υπολογίσει στο 4,7%. Είπε ψέματα ο κ. Σαμαράς ότι θα προστατεύσει τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Ήδη, ετοιμάζεται να τους περικόψει ξανά. Είπε ψέματα ο κ.σαμαράς ότι θα αποφύγει τις μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια που έχει υπογράψει. Δεν μπορεί να αποφύγει τις συνέπειες της υπογραφής του στο Μνημόνιο. Είπε ψέματα ψέματα ο κ. Σαμαράς, ότι, δήθεν σε αντίθεση με εμάς, εκείνος θα διασφάλιζε τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης παρακολούθησε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα Πρόλαβε, μέσα σε λίγες μέρες, να απομονώσει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Να την στείλει στο καναβάτσο της Ευρωζώνης. Αντί να αξιοποιήσει τη νωπή λαϊκή εντολή για αλλαγή του Μνημονίου, την παρέδωσε στην κυρία Μέρκελ. Ομνύει στο Μνημόνιο και στην κυρία Μέκελ. Έχει ήδη επιδεινώσει τη θέση της χώρας. Δύο συνεδριάσεις του Eurogroup έχουν γίνει από τότε που ανέλαβε η συγκυβέρνηση. Χθες, στη δεύτερη, η Ελλάδα εξαιρέθηκε από την παράταση της δημοσιονομικής προσαρμογής που εμφανίζει η συγκυβέρνηση ως πανάκεια. Δόθηκε μόνον στην (συνέχεια στη σελίδα 19)

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 ΟΙ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΘΑΥΜΑΣΑΝ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΗΤΙΚΗΣ Το απόγευμα της Τετάρτης 13 Ιουνίου, μέσα στο δροσερό χώρο του Άλσους Περιστερίου πραγματοποιήθηκε η φετινή Έκθεση εργαστηρίων Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Χειροτεχνίας και Κεντητικής που πλήθος κόσμου έσπευσε να τη δει και να την θαυμάσει. Ήταν μια όμορφη γιορτή αφιερωμένη στις χειροποίητες δημιουργίες, όπου ο κάθε φίλος και λάτρης των χειροποίητων πέρα από το να θαυμάσει τα έργα, είχε την ευκαιρία να μάθει και κάποια μυστικά για την κατασκευή, την χρήση των υλικών και άλλα. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο Άλσος χώρο για την έκθεση, ο κάθε επισκέ- να φανταστείς είχαν βρει τη θέση τους στην έκθεση. Λίγο πιο κάτω στη σειρά τοποθετημένες φωτογραφίες με γι αυτό και ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Παχατουρίδης που επισκέφθηκε το χώρο της έκθεσης, υποσχέθηκε πως του ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ» ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Οδοιπορικό» Περιστερίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, την Τρίτη 26 Ιουνίου, μέσα σε χώρο που διαμόρφωσαν ειδικά γι αυτό το σκοπό, ανέλαβε με διάφορες δραστηριότητες να ενημερώσει τους Δημότες, μικρούς και μεγάλους για τη μάστιγα του αιώνα, τα ναρκωτικά, και να αναδείξει την αξία της πρόληψης. «Όλοι μαζί συνοδοιπόροι για μια κοινωνία χωρίς εξαρτήσεις» Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Πρόεδρος του Οδοιπορικού & Πρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού-Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π.), κα Πολυξένη-Ευαγγελία Κορόγιαννη, η Αντιπρόεδρος του Οδοιπορικού & Περιφερειακή Σύμβουλος, κα Ιωάννα Πανταλάκη-Ανδριανοπούλου και ο Ταμίας του Οδοιπορικού & Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επι- Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι του «ΟΔΟΙΠΟ- ΡΙΚΟΥ» με μεγάλη προθυμία και ακούραστα ενημέρωναν τον κόσμο για τις εξαρτησιογόνες ουσίες ή έδιναν οποιαδήποτε πληροφορία ήθελαν νέοι άνθρωποι που τους πλησίαζαν. Υπότην έμπρακτη στήριξη του Δημάρχου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη και της εργατικής χείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου (Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.), κ. Σάββας Αβραμίδης. Η Φιλοσοφία του «ΟΔΟΙΠΟΡΙ- ΚΟΥ» από το 1998 που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα είναι να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να αξιολογεί δραστηριότητες σχετικές με την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και την προαγωγή υγείας. Η φιλοσοφία πτης μακριά από τη ζέστη, χάρηκε με υπομονή όλες τις μοναδικές δημιουργίες των μαθητών των Δημοτικών εργαστηρίων. Κεντήματα πολύχρωμα, με ωραίες παραδοσιακές βελονιές, τραπεζομάντηλα, τσεβρέδες, κάδρα, πετσέτες και ό,τι άλλο μπορεί πρόσωπα, τοπία, θάλασσες, βουνά και κάμπους πλημμύρισαν με επιφωνήματα θαυμασμού τους θεατές. Έργα Ζωγραφικής και Χειροτεχνίας έδωσαν περισσότερη νότα χαράς και αισιοδοξίας στους επισκέπτες που δεν χόρταιναν να τα απολαμβάνουν, χρόνου η έκθεση θα διαρκέσει δύο ημέρες, ώστε να έχουν την ευκαιρία να την επισκεφθούν πολλοί περισσότεροι συμπολίτες και συμπλήρωσε λέγοντας: Σε πείσμα των καιρών θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Δημοτικής Συμβούλου και Προέδρου του Οδοιπορικού και του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού-Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π.), κας Ξένης Κορόγιαννη, στο «ΟΔΟΙ- ΠΟΡΙΚΟ» εστιάζουν στις πηγές που υπάρχουν στην κοινότητα του Περιστερίου, στην αξιοποίσή τους και τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν θετικές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων. Γνωρίζοντας καλά πως σε εποχές γενικευμένης κρίσης όπου η κοινωνία βρίσκεται σε σύγχυση και οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους είναι συχνή η καταφυγή στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, η ευαισθητοποίηση γύρω από την πρόληψη των εξαρτήσεων καθίσταται σήμερα περισσότερο από ποτέ- απαραίτητη και σημαντική. Όσοι δημότες παραβρέθηκαν στο Άλσος Περιστερίου από τις έως τις 21:00 είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το έργο και τις δράσεις του Οδοιπορικού ενώ παράλληλα τα μικρά παιδιά πήραν μέρος με μεγάλη προθυμία και χαρά σε εργαστήρια ζωγραφικής και χειροτεχνίας, ενισχύοντας με το δικό τους μοναδικό τρόπο το μήνυμα της ημέρας: του είναι μια διαδικασία καλλιέργειας και ενδυνάμωσης ουσιαστικών σχέσεων των μελών της κοινότητας που λειτουργούν προστατευτικά και στηρίζονται στην επικοινωνία, την ομαδικότητα, την συντροφικότητα, τη δημιουργία, την εμπιστοσύνη. Στόχος της Πρόληψης, που αποτελεί τεράστιο κομμάτι στο έργο που επιτελεί είναι η προαγωγή ενός υγιούς μοντέλου ζωής ώστε κάθε είδους εξάρτηση να μη βρίσκει πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί. Στο Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Περιστερίου «Οδοιπορικο» μπορείς να συζητήσεις για θέματα που σε απασχολούν. Να μοιραστείς σκέψεις και συναισθήματα, να εκφραστείς δημιουργικά, να ενημερωθείς για ζητήματα ψυχικής υγείας, να πάρεις μέρος σε ομάδες εφήβων και να φέρεις τις δικές σου προτάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Περιστερίου «Οδοιπορικό» μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά από τις 9.00 έως τις με τη γραμματεία του Κέντρου στο ή μέσω mail στο

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος Πρότυπα ΙωάννηςΓºΤσούλος ¾¼ ½ Συναρτήσειςπροτύπων Μετιςσυναρτήσειςπροτύπωνμπορούμενακάνουμεσυναρτήσειςοιοποίεςεκτελούντονίδιοκώδικα γιαδιαφορετικούςτύπουςδεδομένων όπωςπαρουσιάζεται καιστοεπόμενοπαράδειγμαºοιδηλώσειςσυναρτήσεωνμετηνχρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΜΑΣ. Ενημερωτικό Δελτίο. Φυλακισμένα Μνήματα. Επίσκεψη στα. The G C School of Careers

ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΜΑΣ. Ενημερωτικό Δελτίο. Φυλακισμένα Μνήματα. Επίσκεψη στα. The G C School of Careers The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος 2012 - Τεύχος 19 Επίσκεψη στα Φυλακισμένα Μνήματα ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΜΑΣ Ο μαθητής της 3 Μπλε, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 3665301-03 - Fax: 210 3665089 www.pasok.gr - e-mail: syntonistis@pasok.gr Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή.

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή. Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γ. Βασιλείου στην ανοικτή σύσκεψη-παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου 25-5-2015 Σας καλωσορίζουμε σε μια ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«Να αποκατασταθούν οι μικροομολογιούχοι και η πληγείσα αξιοπιστία του Ελληνικού Δημοσίου»

«Να αποκατασταθούν οι μικροομολογιούχοι και η πληγείσα αξιοπιστία του Ελληνικού Δημοσίου» «Να αποκατασταθούν οι μικροομολογιούχοι και η πληγείσα αξιοπιστία του Ελληνικού Δημοσίου» Τοποθέτηση της Νάντιας Βαλαβάνη στη σημερινή Συνέντευξη Τύπου του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ. Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ. Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Θα ήθελα όπως έκανα και με τους υπόλοιπους Αρχηγούς, να σας δώσω αυτό που ζήτησα από τον Πρωθυπουργό

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Θα ήθελα όπως έκανα και με τους υπόλοιπους Αρχηγούς, να σας δώσω αυτό που ζήτησα από τον Πρωθυπουργό ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Θα ήθελα όπως έκανα και με τους υπόλοιπους Αρχηγούς, να σας δώσω αυτό που ζήτησα από τον Πρωθυπουργό και μου έστειλε για την οικονομική κατάσταση, να λάβετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

για να γίνει η ελπίδα πράξη...

για να γίνει η ελπίδα πράξη... για να γίνει η ελπίδα πράξη... Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται ύστερα από την συντριβή των μνημονιακών κομμάτων στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Ο λαός μας ελπίζει και αισιοδοξεί για τη δικαίωση

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Με επιτυχία και μεγάλη προσέλευση επισήμων, εκπροσώπων τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου ξεκίνησε το Σάββατο 11 Αυγούστου 2012, στο

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Πολιτικές (α)συνέχειες

ἔστω www.esto.gr Πολιτικές (α)συνέχειες ἔστω www.esto.gr Πολιτικές (α)συνέχειες ἔστω info [at] esto.gr www.esto.gr/contact i n f o [at] e s t o. g r η Χούντα δεν ανατράπηκε ποτέ και από κανέναν, η Χούντα απλά παρέδωσε την εξουσία ορκίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω Πολιτικές (α)συνέχειες Δεν θέλω Θ(ου) www.esto.gr Ριζοσπαστικός συνωστισμός Μετανοείτε! www.esto.gr Θεωρία: Δεν βγάζω άκρη Ή ανασα ή σιωπή

ἔστω Πολιτικές (α)συνέχειες Δεν θέλω Θ(ου) www.esto.gr Ριζοσπαστικός συνωστισμός Μετανοείτε! www.esto.gr Θεωρία: Δεν βγάζω άκρη Ή ανασα ή σιωπή Δεν θέλω Θ(ου) Ένας είναι ο εχθρός, ο αντικατοπτρισμός. Θεωρία: Δεν βγάζω άκρη Την Τσίτα την είδαμε, ο Ταρζάν μας λείπει. Ριζοσπαστικός συνωστισμός Παρίση(ς) - Μόσχα. Τώρα και στο Αργοστόλι. Μετανοείτε!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 381 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο Δηλώνουμε ότι είμαστε πλούσιοι από αγάπη των μικρών παιδιών, εθελοντών και συγχωριανών μας. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ Το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ πραγματοποίησε και φέτος την 8 η ετήσια γενική συνέλευσή του στα Καμένα Βούρλα στις 25,26,27 και 28 Σεπτεμβρίου 2015. Στην τετραήμερη

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Κ.Π.Ν.Ν.Α.) Αποστολοπούλου 2, 22100 Τρίπολη τηλ/fax: 2710-235243 e-mail: kρnna_@otenet.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Κ.Π.Ν.Ν.Α.) Αποστολοπούλου 2, 22100 Τρίπολη τηλ/fax: 2710-235243 e-mail: kρnna_@otenet. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η φετινή μας εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, επιλέξαμε να περιστραφεί γύρω από τη σημασία των αλλαγών και των μεταβάσεων στη ζωή μας. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

www.diavitiko-xorio.gr

www.diavitiko-xorio.gr Π ρ ώ τ η Α ν α κ ο ί ν ω σ η www.diavitiko-xorio.gr Χαιρετισμός - Πρόσκληση ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι, Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 05/08/15 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με τις αναπληρώτριες Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικίδια και ζώα της φάρμας 978-960-566-195-3. Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70. Τα λουλούδια. 978-960-566-473-2 Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70

Κατοικίδια και ζώα της φάρμας 978-960-566-195-3. Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70. Τα λουλούδια. 978-960-566-473-2 Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70 x Προσχολική Αγωγή Χρώματα, Σχήματα, Γραμμές 978-960-566-192-2 Τιμή: 5,50 Πλανήτες 978-960-566-197-7 Τα γράμματα 978-960-566-474-9 Άγρια ζώα και ζώα της θάλασσας 978-960-566-193-9 Τιμή: 5,50 ÆÕÒÏ Κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα

Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα 9 Δεκεμβρίου 2011 γεννήθηκε ένα παραμύθι Ο Μύλος των Ξωτικών είναι η μεγαλύτερη και πιο πετυχημένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Έφη Δαρείου Εκπαιδευτικός, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 118

Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Μάρτιος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 74% 73% Ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Εικαστικό Ημερολόγιό. μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εικαστικό Ημερολόγιό. μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Εικαστικό Ημερολόγιό μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γεια σας φίλοι μου, Καλωσορίσατε στην παρέα μου, στην πολύχρωμη παρέα του Τέλη, της μασκότ της Cyta. Εύχομαι να περάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 Τ.Θ.: 534, 715 00 ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ.: 2810 763141 FAX: 2810 762701 www.ppkae.gr / e-mail: info@ppkae.gr Αγαπητοί φίλοι, Κρατάτε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ *********************************************************** ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας *********************************************************** Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Πρέβεζας

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

Το κεντρικό μήνυμα της εταιρικής ενέργειας και της σχετικής καμπάνιας, ήταν:

Το κεντρικό μήνυμα της εταιρικής ενέργειας και της σχετικής καμπάνιας, ήταν: Εταιρεία: COSMOTE AE Τίτλος Προγράμματος / Δράσης: Ο Κόσμος μας, Εσύ Ημερομηνία Υποβολής: 29/11/2012 Υπεύθυνος Project: Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ Γενικά Το Σεπτέμβριο του 2010, ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός - Events - Διασκέδαση - Αθλητισμός [4] ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Πολιτισμός - Events - Διασκέδαση - Αθλητισμός [4] ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πολιτισμός - Events - Διασκέδαση - Αθλητισμός [4] Ευχές για την νέα χρονιά Αρχαία Τύρινθα 6o Παλαμήδειο Πρωτάθλημα Η Εθνική ομάδα Νέων της Αυστρίας στο Τολό Εθελοντική αιμοδοσία στο Τολό Εορταστικές εκδηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ PETER SANFEY REGIONAL ECONOMIST FOR SOUTHEASTE EUROPE AND GREECE, EBRD TO THE EVENT «RESURRECTING THE GREEK ECONOMY: GREAT EXPECTATIONS?» ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 2013 Μια ανασκόπηση του 22 ου Φεστιβάλ Κιθάρας

Πάτρα 2013 Μια ανασκόπηση του 22 ου Φεστιβάλ Κιθάρας Πάτρα 2013 Μια ανασκόπηση του 22 ου Φεστιβάλ Κιθάρας Λίζα, Ευάγγελος, Sabrina, Goran Ένα ακόμη Φεστιβάλ Κιθάρας στην Πάτρα είναι πια παρελθόν και ο απολογισμός του δεν μπορεί παρά να μας γεμίζει ενθουσιασμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α. Στις 11 Ιουνίου 2015 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 18.15 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη για τους γονείς του νηπιαγωγείου με θέμα: Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Ομιλήτρια θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 125 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ - ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑ. Επιμέλεια football-academies Πέμπτη, 11 Δεκέμβριος 2014

ΟΠΑΠ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 125 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ - ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑ. Επιμέλεια football-academies Πέμπτη, 11 Δεκέμβριος 2014 Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα στήριξης 125 ερασιτεχνικών ακαδημιών ποδοσφαίρου σε όλη την Ελλάδα, παρουσίασε η ΟΠΑΠ Α.Ε. Δείτε ποιες ακαδημίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πως μπορεί μια ακαδημία να δηλώσει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

www.emfasisfoundation.org

www.emfasisfoundation.org www.emfasisfoundation.org Emfasis Foundation 2 Περιεχόμενα Emfasis σελ. 4 Ο σκοπός μας σελ. 4 Κοινωνική Εργασία Δρόμου (Social Street Work) σελ. 5-6 Τι είναι αυτό που μας ορίζει σελ. 6-7 Οι ομάδες μας

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 115

Πολιτικό Βαρόμετρο 115 Πολιτικό Βαρόμετρο 115 Δεκέμβριος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ιούνιος-Δεκέμβριος 2012 88 Σε σωστή 66 74 80 79 75 Πριν τις εκλογές Σε λάθος 5 23 19 13 14 19 Ιουν-12 Ιουλ-12 Σεπ-12 Οκτ-12

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγαπητοί γονείς Είχαμε επισημάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009 / Αριθμός Φύλλου 134 ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 40ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 40ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Τηλ: 2795360330 fax: 2795031855 e-mail: culture@gortynia.gov.gr Ιστοσελίδα: www.gortynia.gov.gr www.discovergortynia.gr Δημητσάνα, 1.07.2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 2013-2014 Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Βαδίζοντας μαζί για δημιουργία και επικοινωνία Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης Νέος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θεσσαλονίκη 23.7.2014

ΝΕΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θεσσαλονίκη 23.7.2014 Ιβήριδος 9, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54351, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310903721 www.loutropoleis.com, anestis_anastasiadis@yahoo.gr, anestis9@hol.gr, axmetalo@otenet.gr,touiteranestis92 6948849426 ΝΕΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τρίπολης.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τρίπολης. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα. Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα. Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014 2015 Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, τα φετινά Χριστούγεννα είναι από τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών για την πατρίδα

Διαβάστε περισσότερα