ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ"

Transcript

1 ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ. Υανιώηη, Π. ιαμανδούπα, Κ. Σζιά Δξγαζηήξην Υεκείαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ρνιή Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, Πνιπηερλεηνύπνιε Εσγξάθνπ, 15780, Αζήλα ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ παξνύζα εξγαζία κειεηήζεθε ε εθρύιηζε ησλ βηνδξαζηηθώλ ζπζηαηηθώλ θαη ζπγθεθξηκέλα πνιπθαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ από πεγέο παξαπξντόλησλ επεμεξγαζίαο ειαηόιαδνπ, όπσο ν ειαηνππξήλαο θαη ηα θύιια ειηάο, κε κεζόδνπο πδαηηθήο ελδπκηθήο εθρύιηζεο (κε θάζεην ςπθηήξα), ρξήζεο κηθξνθπκάησλ ή θαη κε ζπλδπαζκό ησλ κεζόδσλ απηώλ. Σα εθρπιίζκαηα πεξηείραλ πςειόηεξε ζπγθέληξσζε ζε νιηθά θαηλνιηθά ζπζηαηηθά θαη είραλ κεγαιύηεξε αληηνμεηδσηηθή δξάζε απμαλνκέλεο ηεο ζεξκνθξαζίαο (40, 60 C). Γηα ηα εθρπιίζκαηα ειαηνππξήλα, νη κέγηζηεο ηηκέο ησλ αλαθηώκελσλ νιηθώλ θαηλνιώλ θαη ηεο αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο πξνέθπςαλ κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα ζηνπο 60 C κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη έλδπκν θαη ήηαλ 11,41 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο θαη 22,23 g μεξνύ δείγκαηνο/ g DPPH, αληίζηνηρα. Γηα ηα εθρπιίζκαηα θύιισλ ειηάο, νη κέγηζηεο ηηκέο ησλ αλαθηώκελσλ νιηθώλ θαηλνιώλ θαη ηεο αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο πξνέθπςαλ κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα ζηνπο 60 C κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη έλδπκν θαη ήηαλ 34,53 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο θαη 5,66 g μεξνύ δείγκαηνο/ g DPPH, αληίζηνηρα., Σα θαηλνιηθά πξνθίι ησλ εθρπιηζκάησλ κε HPLC ηόζν ηνπ ειαηνππξήλα όζν θαη ησλ θύιισλ ειηάο κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα θαη κηθξνθπκάησλ ήηαλ παξόκνηα. Ζ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ ρξόλνπ εθρύιηζεο πξνθάιεζε αληίζηνηρε αύμεζε ηεο αλαθηώκελεο πνζόηεηαο ησλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ ζηα εθρπιίζκαηα. Ζ παξνπζία ελδύκνπ νδήγεζε ζε εθρπιίζκαηα κε πινπζηόηεξα θαηλνιηθά πξνθίι. Σα θύξηα θαηλνιηθά ζπζηαηηθά ησλ εθρπιηζκάησλ ήηαλ: ε πδξνμπηπξνζόιε, ε ειεπξσπαΐλε, ε ινπηενιίλε θαη ε ξνπηίλε. ΔΗΑΓΧΓΖ Σν ειαηόιαδν είλαη εζληθό πξντόλ κε ηδηαίηεξν νηθνλνκηθό θαη βηνκεραληθό ελδηαθέξνλ. Από ηελ παξαγσγή ηνπ ειαηόιαδνπ πξνθύπηνπλ παξαπξντόληα όπσο θπξίσο ν ειαηνππξήλαο θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ηα θύιια ηεο ειηάο πνπ άιισζηε απνηεινύλ θαη παξαπξντόληα ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ειαηόδεληξνπ [1, 2]. Σόζν ν ειαηνππξήλαο όζν θαη ηα θύιια ειηάο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο πεγέο βηνδξαζηηθώλ ζπζηαηηθώλ θπξίσο θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζεσξνύληαη αμηνπνηήζηκα πιηθά γηα ηελ αλάθηεζε απηώλ ησλ σθέιηκσλ ζπζηαηηθώλ [3]. Κύξηα θαηλνιηθά ζπζηαηηθά πνπ απαληώληαη ζηηο πεγέο απηέο είλαη: ε ειεπξσπαΐλε [4], ε πδξνμπηπξνζόιε [5], ην θαθετθό νμύ [6] θαη ε ξνπηίλε [7]. Σα θαηλνιηθά ζπζηαηηθά έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο βηνδξαζηηθά, έρνληαο αληηνμεηδσηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο έλαληη αζζελεηώλ ηδηόηεηεο όπσο αληηθαξθηληθέο, αληη-ηηθέο, αληη-θιεγκνλώδεηο θαη ππνγιπθαηκηθέο [8]. Γηα ην ιόγν απηό βξίζθνπλ πνιιαπιέο εθαξκνγέο ζηηο βηνκεραλίεο θαξκάθσλ θαη ηξνθίκσλ [9]. Ζ αλάθηεζε ησλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ από ειαηνππξήλα ή θαη θύιια ειηάο έρεη κειεηεζεί κε ζπκβαηηθέο κεζόδνπο εθρύιηζεο. Ζ νηθνλνκηθή αμηνπνίεζε ησλ παξαπξντόλησλ ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ειαηόιαδνπ επηβάιιεη ηελ αλάπηπμε κεζόδσλ εθρύιηζεο απνδνηηθώλ νη νπνίεο παξάιιεια ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ εθρπιηδόκελσλ πξντόλησλ. Νέεο ελαιιαθηηθέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ κέζνδνη εθρύιηζεο πξνηείλνληαη ηειεπηαία όπσο: ε εθρύιηζε κε κηθξνθύκαηα, κε έλδπκα θηι. Ζ εθρύιηζε κε κηθξνθύκαηα είλαη κία ζύγρξνλε κέζνδνο εθρύιηζεο πνπ κειεηάηαη επξέσο [10, 11, 12]. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κεζόδνπ εμαξηάηαη από ην ρξόλν, ηε ζεξκνθξαζία εθρύιηζεο θαη ηελ αλαινγία ζηεξενύ: πγξνύ [13]. Ζ βαζηθή αξρή ηεο κεζόδνπ εθρύιηζεο κε κηθξνθύκαηα βαζίδεηαη ζηελ άκεζε επίδξαζε ηεο ελέξγεηαο ησλ κηθξνθπκάησλ ζηα κόξηα ησλ πξνο εθρύιηζε πιηθώλ. Σα πνιηθά κόξηα απνξξνθνύλ ηελ ελέξγεηα ησλ κηθξνθπκάησλ, κε απνηέιεζκα λα θαηαζηξέθνληαη νη θπηηαξηθέο δνκέο ησλ θπηηθώλ ηζηώλ ηνπ πιηθνύ, δηεπθνιύλνληαο έηζη ηελ εθρύιηζε [14]. Μειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ηα θπζηθά αληηνμεηδσηηθά, όπσο ηα πνιπθαηλνιηθά ζπζηαηηθά, είλαη πην εύθνια εθρπιίζηκα κε κηθξνθύκαηα [15]. Ζ ελδπκηθή εθρύιηζε (ΔΑΔ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαιαβή βηνελεξγώλ ζπζηαηηθώλ από θπηηθνύο ζπόξνπο ιόγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο όπσο, ε πςειή απόδνζε θαη ε εύθνιε ιεηηνπξγία ηεο δηεξγαζίαο [16]. Σα έλδπκα, όπσο ε θειινπιάζε θαη ε πεθηηλάζε, πδξνιύνπλ θαη απνηθνδνκνύλ ζπζηαηηθά ηνπ θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο δηεπθνιύλνληαο έηζη ηελ απειεπζέξσζε ησλ βηνελεξγώλ ζπζηαηηθώλ [17]. Ο ζπλδπαζκόο ηεο ελδπκηθήο εθρύιηζεο κε κηθξνθύκαηα είλαη κία θαηλνηόκα πξάζηλε ηερληθή εθρύιηζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από κηθξόηεξν ρξόλν θαζώο θαη κεησκέλε θαηαλάισζε πνζόηεηα δηαιπηώλ θαη ελέξγεηαο [18]. ηελ παξνύζα εξγαζία κειεηάηαη ε εθρύιηζε ησλ βηνδξαζηηθώλ ζπζηαηηθώλ θαη ζπγθεθξηκέλα πνιπθαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ από πεγέο παξαπξντόλησλ επεμεξγαζίαο ειαηόιαδνπ, όπσο ν ειαηνππξήλαο θαη ηα θύιια ειηάο κε κεζόδνπο πδαηηθήο ελδπκηθήο εθρύιηζεο, ρξήζεο κηθξνθπκάησλ ή θαη κε ζπλδπαζκό ησλ κεζόδσλ απηώλ. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε εθρύιηζε ειαηνππξήλα θαη θύιισλ ειηάο θνθθνκεηξίαο 1mm κε ρξήζε

2 κίγκαηνο ελδύκσλ (πεθηηλάζεο θαη πνιπγαιαθηνπξνλάζεο) θαη εθαξκνγή κηθξνθπκάησλ ζε ζεξκνθξαζίεο 40 θαη 60 C θαη γηα ρξόλνπο εθρύιηζεο 5 θαη 30 min. Οη παξαπάλσ κέζνδνη ζπγθξίζεθαλ κε ηε ζπκβαηηθή εθρύιηζεο κε θάζεην ςπθηήξα (ρξόλνο εθρύιηζεο: 1, 5 h θαη ζεξκνθξαζία: 40, 60 C). Μειεηήζεθε ε αλάθηεζε ησλ νιηθώλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ από ηηο αλσηέξσ πεγέο θαη ηα παξαιεθζέληα εθρπιίζκαηα αλαιύζεθαλ κε HPLC σο πξνο ηα επηκέξνπο θαηλνιηθά ζπζηαηηθά θαη αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ηελ αληηνμεηδσηηθή ηνπο δξάζε. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Υλικά Έλδπκν (Novozym 33095, Novozymes, κίγκα πνιπγαιαθηνπξνλάζεο θαη πεθηηλάζεο) Φξέζθα θύιια ειηάο από ηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο, θξέζθνο ειαηνππξήλαο πξνεξρόκελνο από θαηεξγαζία ζε θπγνθεληξηθό ειαηνπξγείν, θηηξηθό νμύ, θηηξηθό λάηξην αθεηνληηξίιην HPLC, λεξό HPLC, νμηθό νμύ, νμηθό λάηξην, αληηδξαζηήξην Folin-Ciocalteau, Na 2 CO 3, αληηδξαζηήξην DPPH, κεζαλόιε HPLC θαη πξόηππεο νπζίεο: ειεπξσπαΐλε (Extrasynthese Genay, France), πδξνμπηπξνζόιε, ξνπηίλε, θαθετθό νμύ, βαληιιίλε θαη ινπηενιίλε. Όια ηα αληηδξαζηήξηα θαη νη πξόηππεο νπζίεο (εθηόο ηεο ειεπξσπαΐλεο) ήηαλ ηεο Sigma Aldrich. Πποκαηεπγαζία ππώηηρ ύληρ Σα θύιια ειηάο, αξρηθήο πγξαζίαο 49% (π.β.), πιύζεθαλ κε πόζηκν λεξό, ζηξαγγίζηεθαλ θαη αθπδαηώζεθαλ θπζηθά ζε αηκνζθαηξηθό αέξα γηα 4-5 εκέξεο κέρξη ηειηθήο πγξαζίαο 5% (π.β.). Ζ αξρηθή πγξαζία ηνπ ειαηνππξήλα ήηαλ 45,0 % (π.β.), ε νπνία κεηώζεθε κέζσ αηκνζθαηξηθήο μήξαλζεο ζε 4,5 % (π.β.) πξηλ ηελ απνζήθεπζε. Σα αθπδαησκέλα θύιια θαη ν ειαηνππξήλαο αιέζηεθαλ ζε κύιν (FRITSCH, cutting mill, pulverisette 15) ζε κέγεζνο ηεκαρηδίσλ 1mm θαη θπιάρζεθαλ ζε ςύμε (4ºC). Πειπάμαηα εκσύλιζηρ - Επεξεπγαζίαρ εκσςλίζμαηορ Σα πεηξάκαηα εθρύιηζεο πεξηειάκβαλαλ εθρύιηζε κε ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα (κε επαλαξξνή δηαιύηε) κε δηαιύηε ξπζκηζηηθό δηάιπκα θηηξηθνύ νμένο - θηηξηθνύ λαηξίνπ ph=4,5 (buffer), κε θαη ρσξίο έλδπκν, θαζώο επίζεο θαη πεηξάκαηα εθρύιηζεο κε κηθξνθύκαηα κε θαη ρσξίο έλδπκν. Σα εθρπιίζκαηα αλαιύζεθαλ σο πξνο ηηο νιηθέο θαηλόιεο (FC - Folin Ciocalteau) θαη αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ηελ αληηνμεηδσηηθή ηνπο ηθαλόηεηα (ΗC50). Οη κεηξήζεηο απηέο έγηλαλ ζηα εθρπιίζκαηα πνπ πξνέθπςαλ πξηλ ζπκππθλσζνύλ ή/θαη αθπδαησζνύλ θαη ηα απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη ζε μεξή κάδα αξρηθήο ύιεο. Σα εθρπιίζκαηα ελ ζπλερεία αθπδαηώζεθαλ κε μήξαλζε ππό θαηάςπμε θαη ηα πξντόληα πνπ πξνέθπςαλ από ηα πεηξάκαηα θπιάρζεθαλ ζε ςύμε κέρξη ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπο ζηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά κε HPLC. Αλαιπηηθόηεξα έγηλαλ ηα παξαθάησ πεηξάκαηα όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 1. ε όιεο ηηο ζεηξέο πεηξακάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε αλάδεπζε 200rpm θαη ζηαζεξή αλαινγία ζηεξενύ / δηαιύηε 1g/12,5 ml. Μεηά ηηο εθρπιίζεηο αθνινύζεζε θπγνθέληξεζε γηα δηαρσξηζκό ηνπ εμαληιεκέλνπ ζηεξενύ. Σα εθρπιίζκαηα αθπδαηώζεθαλ ππό θαηάςπμε, νπόηε πξνέθπςε πξντόλ ζε θαηάιιειε κνξθή γηα πεξαηηέξσ ρξήζε. Κάθεηορ τςκηήπαρ Μικποκύμαηα Πίνακαρ 1. Πειπάμαηα εκσςλίζεων Ππώηη ύλη Γιαλύηηρ Υπόνορ Θεπμοκπαζία 1h 40ºC, 60ºC Buffer 4h 40ºC, 60ºC Διαηνππξήλαο Buffer + 1% 1h 40ºC, 60ºC δηάιπκα ελδύκνπ 4h 40ºC, 60ºC 1h 40ºC, 60ºC Buffer 4h 40ºC, 60ºC Φύιια ειηάο Buffer + 1% 1h 40ºC, 60ºC δηάιπκα ελδύκνπ 4h 40ºC, 60ºC 5min 40ºC, 60ºC Buffer 30min 40ºC, 60ºC Διαηνππξήλαο Buffer + 1% 5min 40ºC, 60ºC δηάιπκα ελδύκνπ 30min 40ºC, 60ºC 5min 40ºC, 60ºC Buffer 30min 40ºC, 60ºC Φύιια ειηάο Buffer + 1% 5min 40ºC, 60ºC δηάιπκα ελδύκνπ 30min 40ºC, 60ºC Μεηπήζειρ - Αναλύζειρ Σα εθρπιίζκαηα αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπο ζε νιηθέο θαηλόιεο (FC), σο πξνο ηελ αληηνμεηδσηηθή ηνπο ηθαλόηεηα (IC50) θαη έγηλε αλάιπζε ηνπ θαηλνιηθνύ πξνθίι ηνπο. Σα απνηειέζκαηα

3 αλάγνληαη σο πνζνζηό θαηά βάξνο ηεο μεξήο πξώηεο ύιεο θαη νπζηαζηηθά απνηεινύλ εθθξάζεηο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εθρπιίζεσλ ζε βηνδξαζηηθά ζπζηαηηθά ηεο πξώηεο ύιεο. Ολικέρ θαινόλερ Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ νιηθώλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ ζηα εθρπιίζκαηα έγηλε κε ηε κέζνδν Folin - Ciocalteau [19] κε ρξήζε πξόηππεο νπζίαο ην γαιιηθό νμύ. Ζ αξρή ηεο κεζόδνπ βαζίδεηαη ζηε κέηξεζε ηεο νιηθήο ζπγθέληξσζεο ησλ θαηλνιηθώλ πδξνμπνκάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα ππό αλάιπζε δείγκαηα. Σα θαηλνιηθό ηόλ νμεηδώλεηαη ζε αιθαιηθό πεξηβάιινλ κε ηαπηόρξνλε αλαγσγή ηνπ θσζθνξνκνιπβδαηληθνύ θαη θσζθνξνβνιθξακηθνύ ζπκπιόθνπ ηνπ αληηδξαζηεξίνπ, κε απνηέιεζκα ην ρξσκαηηζκό ηνπ δηαιύκαηνο από θίηξηλν ζε κπιε θαη ηε δπλαηόηεα κέηξεζεο ηεο απνξξόθεζήο ηνπ ζηα 765nm. Σν νιηθό θαηλνιηθό πεξηερόκελν εθθξάδεηαη σο: FC (Folin - Ciocalteau) = mg γαιιηθνύ νμένο (GAE)/ g μεξνύ ππνζηξώκαηνο (θύιισλ ειηάο ή ειαηνππξήλα). Ανηιοξειδωηική ικανόηηηα Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εθρπιηζκάησλ έγηλε κε ηε κέζνδν DPPH (2,2 -δηθαηλπι- 1-πηθξπιπδξαδίιην) ησλ Brand-Williams et al. (1995) [20]. Σν DPPH είλαη κία από ηηο ιίγεο ζηαζεξέο θαη εκπνξηθά δηαζέζηκεο νξγαληθέο ξίδεο αδώηνπ κε έληνλν ηώδεο ρξώκα. Σα αληηνμεηδσηηθά ζπζηαηηθά ηνπ πξνο αλάιπζε δείγκαηνο δεζκεύνπλ απηή ηε ξίδα, νδεγώληαο ζηνλ απνρξσκαηηζκό ηνπ δηαιύκαηνο από έληνλν ηώδεο ζε ππνθίηξηλν. Ζ ειάηησζε ηεο απνξξόθεζεο κεηξάηαη ζηα 515nm. Σν απνηέιεζκα γηα ηελ αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα ππνινγίδεηαη σο IC50 (g μεξνύ ππνζηξώκαηνο/g DPPH). Σν πνζνζηό ηεο δέζκεπζεο ηεο DPPH ξίδαο εθηηκώκελν από ην πνζνζηό ηνπ ελαπνκέλνληνο αληηδξαζηεξίνπ DPPH (% rem) είλαη αλάινγν ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο αληηνμεηδσηηθήο νπζίαο. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ εθρπιίζκαηνο πνπ πξνθαιεί κείσζε ζηελ αξρηθή ζπγθέληξσζε ηνπ DPPH θαηά 50% νξίδεηαη σο IC50. πλεπώο όζν κηθξόηεξε πνζόηεηα δείγκαηνο απαηηείηαη αλά 1g DPPH, ηόζν πην κεγάιε είλαη ε αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα ηνπ πιηθνύ. Χαπακηηπιζμόρ και πποζδιοπιζμόρ εκσςλιζμένων θαινολών Ζ αλάιπζε ησλ επηκέξνπο θαηλνιώλ ησλ παξαγόκελσλ εθρπιηζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πγξό ρξσκαηνγξάθν πςειήο απόδνζεο (HPLC) πνπ απνηειείηαη από αληιία βαζκσηήο έθινπζεο, HP 1100 θαη αληρλεπηή παξάηαμεο θσηνδηόδσλ (Diode Array Detector, DAD) (Hewlett-Pachard, Waldbronn, Germany), ζπλδεδεκέλα κε ζηήιε Hypersil C18 column ODS 5κm, 250 4,6 mm (MZ Analysentechnik, Mainz, Germany), κε όγθν εκβνιίνπ 20κL. Σα ρξσκαηνγξαθηθά δεδνκέλα επεμεξγάζηεθαλ κε ην ινγηζκηθό ChemStation for LC 3D Software (Agilent Technologies, Waldbronn, Germany). Σν ζύζηεκα δηαιπηώλ απνηειείην από λεξό HPLC κε νμηθό νμύ 6% θαη 2mM νμηθό λάηξην (δηαιύηεο Α) θαη αθεηνληηξίιην HPLC (δηαιύηεο Β). Υξεζηκνπνηήζεθε βαζκσηή έθινπζε σο εμήο: 0 25 min, % A θαη 0 50% B, ξνή 0.8 ml/min; min, 50 0% A θαη % B, ξνή 0.8 ml/min; min, 0% A θαη 100% B, ξνή ml/min; min, 0% A θαη 100% B, ξνή 1.2 L/min; min, 0 100% A θαη 100 0% B, ξνή ml/min, min, 100% A θαη 0% B, ξνή 0.8 ml/min. Ωο βαζηθά κήθε θύκαηνο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ζπζηαηηθώλ επηιέρζεθαλ ηα 280, 330, 340 and 350 nm (Japón-Luján et al. 2006). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ πεξηερόκελσλ θαηλνιηθώλ δεκηνπξγήζεθαλ θακπύιεο αλαθνξάο γηα ηηο εμήο πξόηππεο νπζίεο: ξνπηίλε, ινπηενιίλε, θαθετθό νμύ, βαληιιίλε, πδξνμπηπξνζόιε θαη ειεπξσπαΐλε. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ Επίδπαζη ηηρ θεπμοκπαζίαρ και ηος σπόνος εκσύλιζηρ ζηιρ ολικέρ θαινόλερ και ηην ανηιοξειδωηική δπάζη ηων εκσςλιζμάηων ελαιοπςπήνα και θύλλων ελιάρ Ζ επίδξαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο εθρύιηζεο ζηηο νιηθέο αλαθηώκελεο θαηλόιεο θαη ηελ αληηνμεηδσηηθή δξάζε ησλ εθρπιηζκάησλ ειαηνππξήλα θαη θύιισλ ειηάο κε ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα θαη κηθξνθύκαηα θαίλεηαη ζηα ζρήκαηα 1-4. Παξαηεξείηαη όηη ηα νιηθά θαηλνιηθά ζπζηαηηθά θαη ε αληηνμεηδσηηθή δξάζε ησλ εθρπιηζκάησλ απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (40, 60 C). Απηό νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ηεο δηαιπηόηεηαο ησλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζρεηίδεηαη κε ην ξπζκό κεηαθνξάο κάδαο θαη ηε δηάρπζε [8, 21]. Οη ηηκέο ησλ νιηθώλ θαηλνιώλ ησλ εθρπιηζκάησλ ηνπ ειαηνππξήλα κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα θπκαίλεηαη από 6,35-9,92 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 σο δηαιύηε θαη από 8,41-11,41 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη έλδπκν. Αληίζηνηρα, νη ηηκέο ησλ νιηθώλ θαηλνιώλ ησλ εθρπιηζκάησλ ηνπ ειαηνππξήλα κε εθαξκνγή κηθξνθπκάησλ πνηθίιιεη από 8,96-10,61 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη από 4,98-10,47 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη έλδπκν. Οη κέγηζηεο ηηκέο νιηθώλ θαηλνιώλ θαη αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο πξνέθπςαλ κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα θαη ήηαλ 11,41 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο θαη 22,23 g μεξνύ δείγκαηνο/ g DPPH ζηνπο 60 C κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη έλδπκν, αληίζηνηρα.

4 Γηα ηα εθρπιίζκαηα ησλ θύιισλ ειηάο, νη ηηκέο ησλ νιηθώλ θαηλνιώλ ησλ εθρπιηζκάησλ κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα θπκαίλεηαη από 25,36-30,15 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη από 23,98-34,53 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη έλδπκν. Αληίζηνηρα, νη ηηκέο ησλ νιηθώλ θαηλνιώλ ησλ εθρπιηζκάησλ ησλ θύιισλ ειηάο κε εθαξκνγή κηθξνθπκάησλ πνηθίιιεη από 22,67-28,00 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη από mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη έλδπκν. Οη κέγηζηεο ηηκέο νιηθώλ θαηλνιώλ θαη αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο πξνέθπςαλ κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα θαη ήηαλ 34,53 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο θαη 5,66 g μεξνύ δείγκαηνο/ g DPPH ζηνπο 60 C κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4.5 θαη έλδπκν σο δηαιύηε, αληίζηνηρα. Ζ αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα ησλ εθρπιηζκάησλ ηνπ ειαηνππξήλα θαη ησλ θύιισλ ειηάο κε εθαξκνγή κηθξνθπκάησλ θαη ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη ελδύκνπ εκθάληζε παξόκνηεο αληίζηνηρα ηηκέο ζηνπο 40 θαη 60 C. σήμα 1. Δπίδξαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο εθρύιηζεο ζηηο νιηθέο θαηλόιεο (mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο) ηνπ εθρπιίζκαηνο ειαηνππξήλα κε ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα (Α) θαη κηθξνθπκάησλ (Β). HPLC ανάλςζη ηων θαινολικών ζςζηαηικών ηων εκσςλιζμάηων ελαιοπςπήνα και θύλλων ελιάρ Οη πίλαθεο 2-5 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ (κg/g μεξνύ δείγκαηνο) ησλ εθρπιηζκάησλ ειαηνππξήλα θαη θύιισλ ειηάο κε ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα θαη κηθξνθύκαηα. Παξαηεξείηαη όηη ην θαηλνιηθό πξνθίι ησλ εθρπιηζκάησλ ειαηνππξήλα θαη θύιισλ ειηάο κε ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα θαη κηθξνθύκαηα ήηαλ παξόκνηα. Ζ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ ρξόλνπ εθρύιηζεο πξνθάιεζε θαη αληίζηνηρε αύμεζε ηεο αλαθηώκελεο πνζόηεηαο ησλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ ζηα εθρπιίζκαηα. Ζ παξνπζία ελδύκνπ νδήγεζε ζε εθρπιίζκαηα πινπζηόηεξα ζε θαηλνιηθά ζπζηαηηθά. ηα εθρπιίζκαηα ηνπ ειαηνππξήλα, ηα θύξηα θαηλνιηθά ζπζηαηηθά ήηαλ ε πδξνμπηπξνζόιε, ε ειεπξσπαΐλε, ε ινπηενιίλε θαη ε ξνπηίλε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη κηθξέο πνζόηεηεο ηνπ θαθετθνύ νμένο θαη ηεο βαληιιίλεο ππήξραλ ζηα εθρπιίζκαηα ηνπ ειαηνππξήλα θαη κε ηηο δύν κεζόδνπο παξαιαβήο. Ζ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ ρξόλνπ πξνθάιεζε θαη αληίζηνηρε αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ησλ αλαθηώκελσλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ ζηα εθρπιίζκαηα. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε όηη δελ αληρλεύηεθε ειεπξσπαΐλε ζηα εθρπιίζκαηα ειαηνππξήλα κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη έλδπκν θαη κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα. Αληίζηνηρα, ζηα εθρπιίζκαηα ησλ θύιισλ ειηάο, ηα θύξηα θαηλνιηθά ζπζηαηηθά ήηαλ: ε ειεπξσπαΐλε, ε πδξνμπηπξνζόιε, ε ινπηενιίλε, ε βαληιιίλε θαη ε ξνπηίλε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη κηθξέο πνζόηεηεο ηνπ θαθετθνύ νμένο ππήξραλ ζηα εθρπιίζκαηα θαη κε ηηο δύν κεζόδνπο παξαιαβήο. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε όηη δελ αληρλεύηεθε ινπηενιίλε ζηα εθρπιίζκαηα θύιισλ ειηάο κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη εθαξκνγή είηε θάζεηνπ ςπθηήξα είηε κηθξνθπκάησλ.

5 σήμα 2. Δπίδξαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο εθρύιηζεο ζηελ αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα (g μεξνύ δείγκαηνο/ g DPPH) ηνπ εθρπιίζκαηνο ειαηνππξήλα κε ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα (Γ) θαη κηθξνθπκάησλ (Γ). σήμα 3. Δπίδξαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο εθρύιηζεο ζηηο νιηθέο θαηλόιεο (mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο) ηνπ εθρπιίζκαηνο θύιισλ ειηάο κε ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα (Δ) θαη κηθξνθπκάησλ (Ε).

6 σήμα 4. Δπίδξαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο εθρύιηζεο ζηελ αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα (g μεξνύ δείγκαηνο/ g DPPH) ηνπ εθρπιίζκαηνο θύιισλ ειηάο κε ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα (Ζ) θαη κηθξνθπκάησλ (Θ). ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ηεο εθρύιηζεο πνιπθαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ, από πεγέο παξαπξντόλησλ επεμεξγαζίαο ειαηόιαδνπ όπσο ν ειαηνππξήλαο θαη ηα θύιια ειηάο κε κεζόδνπο πδαηηθήο ελδπκηθήο εθρύιηζεο, ρξήζεο κηθξνθπκάησλ ή θαη ζπλδπαζκό απηώλ. Από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπκπεξαίλνπκε όηη ηα νιηθά θαηλνιηθά ζπζηαηηθά θαη ε αληηνμεηδσηηθή δξάζε ησλ εθρπιηζκάησλ θαη ζηηο δύν αλαθεξόκελεο κεζόδνπο, απμάλεηαη βαζκηαία κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (40, 60 C). Γηα ηα εθρπιίζκαηα ειαηνππξήλα, νη κέγηζηεο ηηκέο νιηθώλ θαηλνιώλ θαη αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα ήηαλ 11,41 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο θαη 22,23 g μεξνύ δείγκαηνο/ g DPPH ζηνπο 60 C κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη έλδπκν, αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, γηα ηα εθρπιίζκαηα θύιισλ ειηάο, νη κέγηζηεο ηηκέο νιηθώλ θαηλνιώλ θαη αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο πξνέθπςαλ κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα θαη ήηαλ 34,53 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο θαη 5,66 g μεξνύ δείγκαηνο/ g DPPH ζηνπο 60 C κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη έλδπκν, αληίζηνηρα. Από ηηο αλαιύζεηο ηεο HPLC πξνθύπηεη όηη ηα θαηλνιηθά πξνθίι ησλ εθρπιηζκάησλ ηόζν ηνπ ειαηνππξήλα όζν θαη ησλ θύιισλ ειηάο κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα θαη κηθξνθπκάησλ ήηαλ παξόκνηα. Ζ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ ρξόλνπ πξνθαιεί αληίζηνηρα αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ησλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ ησλ εθρπιηζκάησλ. Δπηπιένλ θάηλεηαη όηη ε παξνπζία ελδύκνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εθρπιίζκαηα κε πινπζηόηεξα θαηλνιηθά πξνθίι. Σα θύξηα θαηλνιηθά ζπζηαηηθά ησλ εθρπιηζκάησλ ήηαλ ε πδξνμπηπξνζόιε, ε ειεπξσπαΐλε, ε ινπηενιίλε θαη ε ξνπηίλε. Δπνκέλσο, θαη νη δύν πξναλαθεξόκελεο κέζνδνη κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ παξαγσγή εθρπιηζκάησλ από παξαπξντόληα παξαγσγήο ειαηνιάδνπ πινύζησλ ζε πνιπθαηλνιηθά ζπζηαηηθά. Ζ πξνζζήθε ελδύκνπ βνεζάεη ζηελ απόδνζε αιιά θαη ζην ηειηθό θαηλνιηθό πξνθίι. Ζ ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα απαηηεί πην απιό εμνπιηζκό, όκσο ε εθαξκνγή κηθξνθπκάησλ κπνξεί λα κεηώζεη αηζζεηά ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν εθρύιηζεο.

7 Πίνακαρ 2. Φαηλνιηθά ζπζηαηηθά (κg/g μεξνύ δείγκαηνο) ηνπ εθρπιίζκαηνο ειαηνππξήλα κε ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα. Φαινολικά Ρςθμιζηικό διάλςμα ph=4.5 Ρςθμιζηικό διάλςμα ph=4.5 και ένζςμο ςζηαηικά 1h 40 C 1h 60 C 4h 40 C 4h 60 C 1h 40 C 1h 60 C 4h 40 C 4h 60 C Δλεςπυπαΐνη 159,8±30,2 232,6±12,0 158,9±32,2 345,2±42,5 n.d. n.d. n.d. 157,3±27,8 Τδποξςηςποζόλη 261,3±4,6 273,79±2,82 250,60±4,17 337,34±0,45 296,69±3,48 234,04±1,28 305,52±4,78 314,70±3,95 Καθεικό οξύ 2,0±0,1 6,3±0,1 2,9±0,1 12,9±0,1 7,6±0,1 8,8±0,1 10,0±0,1 18,0±0,1 Βανιλλίνη 12,6±0,2 18,4±2,2 12,9±0,7 25,3±0,5 14,9±0,8 16,5±0,5 23,4±2,3 28,2±2,5 Ροςηίνη 48,3±3,2 56,2±1,8 90,2±9,9 91,1±4,9 140,7±20,9 141,6±3,4 176,8±9,7 216,6±7,8 Λοςηεολίνη 513,4±0,3 530,6±11,1 565,6±2,2 973,1±27,7 809,1±40,4 526,4±53,6 678,7±18,1 667,1±3,6 Πίνακαρ 3. Φαηλνιηθά ζπζηαηηθά (κg/g μεξνύ δείγκαηνο) ηνπ εθρπιίζκαηνο ειαηνππξήλα κε ρξήζε κηθξνθπκάησλ. Φαινολικά Ρςθμιζηικό διάλςμα ph=4.5 Ρςθμιζηικό διάλςμα ph=4.5 και ένζςμο ςζηαηικά 5min 40 C 5min 60 C 30min 40 C 30min 60 C 5min 40 C 5min 60 C 30min 40 C 30min 60 C Δλεςπυπαΐνη 157,7±26,3 160,0±25,0 193,6±9,9 180,6±2,8 n.d. 138,1±4,7 182,5±17,3 193,5±34,7 Τδποξςηςποζόλη 203,9±0,9 224,6±1,1 255,6±6,3 202,9±0,2 281,2±15,5 223,5±8,1 328,5±8,1 374,8±19,2 Καθεικό οξύ 2,1±0,1 2,1±0,0 3,8±0,0 1,6±0,0 7,2±0,8 6,3±0,2 8,1±0,4 10,8±1,1 Βανιλλίνη 14,3±4,1 10,8±0,8 14,4±4,1 12,1±3,1 12,2±2,6 9,1±2,0 15,4±4,8 16,3±4,2 Ροςηίνη 89,0±3,1 80,3±1,7 85,5±1,2 85,8±3,6 164,0±5,2 116,6±2,7 135,8±0,6 200,9±11,1 Λοςηεολίνη 750,1±7,6 571,4±7,7 870,2±15,8 731,7±2,4 948,0±1,4 1324,9±28,6 1204,9±87,6 1754,9±181,9 Πίνακαρ 4. Φαηλνιηθά ζπζηαηηθά (κg/g μεξνύ δείγκαηνο) ηνπ εθρπιίζκαηνο θύιισλ ειηάο κε ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα. Φαινολικά Ρςθμιζηικό διάλςμα ph=4.5 Ρςθμιζηικό διάλςμα ph=4.5 και ένζςμο ςζηαηικά 1h 40 C 1h 60 C 4h 40 C 4h 60 C 1h 40 C 1h 60 C 4h 40 C 4h 60 C Δλεςπυπαΐνη n.d ±171,1 n.d. 8908,5±88,7 749,2±1059, ,2±154,3 3421,5±45, ,3±280,2 Τδποξςηςποζόλη 878,2±41, ± ,6±25,2 645,3±35,2 646,5±84,7 1218,2±363,1 1267,3±5,1 1295,4±278,1 Καθεικό οξύ 53,8±0, ±6.6 30,1±1,1 19,6±2,9 17,1±3,2 18,1±9,1 27,7±4,4 21,5±3,0 Βανιλλίνη 119,6±8, ± ,5±1,8 522,7±7,0 n.d. 861,6±2,7 749,5±13,3 448,4±25,3 Ροςηίνη 2244,6±82, ± ,7±1,4 3465,0±34,5 1767,4±61,6 3110,7±38,8 706,4±31,4 2193,0±40,3 Λοςηεολίνη n.d. n.d. 56,8±6,1 41,1±8,0 73,6±7,3 140,9±1,2 110,1±6,5 113,0±10,4

8 Πίνακαρ 5. Φαηλνιηθά ζπζηαηηθά (κg/g μεξνύ δείγκαηνο) ηνπ εθρπιίζκαηνο θύιισλ ειηάο κε ρξήζε κηθξνθπκάησλ. Φαινολικά Ρςθμιζηικό διάλςμα ph=4.5 Ρςθμιζηικό διάλςμα ph=4.5 και ένζςμο ςζηαηικά 5min 40 C 5min 60 C 30min 40 C 30min 60 C 5min 40 C 5min 60 C 30min 40 C 30min 60 C Δλεςπυπαΐνη 950,8±1344,7 1872,8±1181,5 1625,7±460, ,2±563,9 8905,0±2351, ,3±1598,4 8469,7±5802, ,2±1631,7 Τδποξςηςποζόλη 953,7±26,4 1063,0±29,0 1052,2±67,9 555,9±786,2 660,0±933,3 680,0±960,5 1394,9±136,0 770,0±1082,0 Καθεικό οξύ 18,8±0,6 23,9±0,0 20,7±2,3 23,5±3,4 91,0±9,4 51,4±10,9 72,9±36,3 52,8±11,9 Βανιλλίνη 54,9±77,7 150,7±26,5 121,2±9,1 397,7±28,3 469,5±78,7 762,3±18,9 746,9±69,6 756,0±30,7 Ροςηίνη 2102,9±75,1 2906,6±253,3 2434,6±182,2 3768,5±292,5 2324,1±155,3 2672,7±12,5 2406,2±103,7 1839,3±17,3 Λοςηεολίνη n.d. n.d. n.d. n.d. 148,0±5,4 164,2±22,3 165,8±29,4 160,8±40,9

9 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ [1]. Obied H.K., Allen M.S., Bedgood D.R., Prenzler P.D., Robards K., Stockmann R. J. Agric. Food Chem. 53: (2005). [2]. Niaounakis M., Halvadakis C.P. Olive processing waste management literature review and patent survey. Pergamon, Oxford (2006). [3]. Pereira A.P., Ferreira I.C.F.R., Marcelino F., Valentão P., Andrade P.B., Seabra R., Estevinho L., Bento A., Pereira J.A. Molecules, 12: (2007). [4]. Mulinacci N., Romani A., Galardi C., Pinelli P., Giaccherini C., Vincieri F.F. J. Agric. Food Chem., 49: (2001). [5]. Fernandez-Bolanos J., Rodriguez G., Rodriguez R., Heredia A., Guillen R., Jimenez A. J. Agric. Food Chem. 50: (2002). [6]. Lesage-Meessen L., Navarro D., Maunier S., Sigoillot J.C., Lorquin J., Delattre M., et al. Food Chem. 75: (2001). [7]. Romero C., Brenes M., Garcia P., Garrido A. J. Agric. Food Chem. 50: (2002). [8]. Alu datt M.H., Alli I., Ereifej K., Alhamad M. Food Chem.123: (2010). [9]. Rodis P.S., Karathanos V.T., Mantzavinou A. J. Agric. Food Chem. 50: (2002). [10]. Amarni F., Kadi H. Innovat Food Sci Emerg Tech. 11: (2010). [11]. Camel V. Trend Anal Chem. 19: (2000). [12]. Taghvaei M., Jafari S.M., Assadpoor E., Nowrouzieh S., Alishah O. FoodChem. 160:90 97 (2014). [13]. Terigar B.G., Balasubramanian S., Boldor D., Xu Z., Lima M., Sabliov C.M. Bioresour Technol. 101: (2010). [14]. Solid-Liquid extraction (θεθάιαην) [15]. Proestos C., Komaitis M. LWT, 41: (2008). [16]. Chen S., Xing X.H., Huang J.J., Xu M.S. Enzyme Microb. Technol. 48: (2011). [17]. Fu Y.J., Liu W., Zu Y.G., Tong M.H., Li S.M., Yan M.M., Efferth T., Luo H. Food Chem. 111: (2008). [18]. Li S.C., Chang C.M.J., Deng T.S. J. Taiwan Inst. Chem. Eng. 40: (2009). [19]. Waterhouse A.L., I1.1.1 I1.1.8, John Wiley & Sons, Inc. (2002). [20]. Brand-Williams W., Cuvelier M.E., Berset C. Lebensm Wiss Technol. 28:25-30 (1995). [21]. Gertenbach D.D. In J. Shi, G. Mazza, & M. Le Maguer (Eds.) Boca Raton, CRC Press, (2001), pp

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Magnisal Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Πεπιεσόμενα Τη είλαη ην Magnisal Αλάιπζε πξντόληνο Τα νθέιε ηνπ Magnisal Magnisal ή ζεηηθό καγλήζην; Εθαξκνγέο ηνπ Magnisal Σπκπηώκαηα έιιεηςεο καγλεζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ. Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ. Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47 Γξ. Εήζεο Σδήθαο Κηελίαηξνο, DVM, PhD ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47 Υπεύθσνος παρακολούθησης: Δρ. Γεώργιος Σαμούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ Εξγαζηήξην 9 ν Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε αζβεζηόιηζωλ Γεληθά ζηνηρεία Τα ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα απνηεινύλ ην 7,9% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ησλ πεηξσκάησλ ηνπ θινηνύ ηεο γεο (64,7% ππξηγελή θαη 27,4% κεηακνξθσκέλα),

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ

Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ ΑΤΔΙ Αζελώλ Δξγαζηήξην Αλάιπζεο Βηνινγηθώλ Υγξώλ & Δθθξηκάησλ Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ Πέηπος Καπκαλούζος Πξνζδηνξηζκόο Δηδηθνύ βάξνπο 1 Μέηξεζε ΔΒ κε ηαηλίεο νύξσλ Aιιαγή ηνπ pka πξνεπεμεξγαζκέλσλ πνιπειεθηξνιπηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα