ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ"

Transcript

1 ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ. Υανιώηη, Π. ιαμανδούπα, Κ. Σζιά Δξγαζηήξην Υεκείαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ρνιή Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, Πνιπηερλεηνύπνιε Εσγξάθνπ, 15780, Αζήλα ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ παξνύζα εξγαζία κειεηήζεθε ε εθρύιηζε ησλ βηνδξαζηηθώλ ζπζηαηηθώλ θαη ζπγθεθξηκέλα πνιπθαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ από πεγέο παξαπξντόλησλ επεμεξγαζίαο ειαηόιαδνπ, όπσο ν ειαηνππξήλαο θαη ηα θύιια ειηάο, κε κεζόδνπο πδαηηθήο ελδπκηθήο εθρύιηζεο (κε θάζεην ςπθηήξα), ρξήζεο κηθξνθπκάησλ ή θαη κε ζπλδπαζκό ησλ κεζόδσλ απηώλ. Σα εθρπιίζκαηα πεξηείραλ πςειόηεξε ζπγθέληξσζε ζε νιηθά θαηλνιηθά ζπζηαηηθά θαη είραλ κεγαιύηεξε αληηνμεηδσηηθή δξάζε απμαλνκέλεο ηεο ζεξκνθξαζίαο (40, 60 C). Γηα ηα εθρπιίζκαηα ειαηνππξήλα, νη κέγηζηεο ηηκέο ησλ αλαθηώκελσλ νιηθώλ θαηλνιώλ θαη ηεο αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο πξνέθπςαλ κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα ζηνπο 60 C κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη έλδπκν θαη ήηαλ 11,41 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο θαη 22,23 g μεξνύ δείγκαηνο/ g DPPH, αληίζηνηρα. Γηα ηα εθρπιίζκαηα θύιισλ ειηάο, νη κέγηζηεο ηηκέο ησλ αλαθηώκελσλ νιηθώλ θαηλνιώλ θαη ηεο αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο πξνέθπςαλ κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα ζηνπο 60 C κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη έλδπκν θαη ήηαλ 34,53 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο θαη 5,66 g μεξνύ δείγκαηνο/ g DPPH, αληίζηνηρα., Σα θαηλνιηθά πξνθίι ησλ εθρπιηζκάησλ κε HPLC ηόζν ηνπ ειαηνππξήλα όζν θαη ησλ θύιισλ ειηάο κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα θαη κηθξνθπκάησλ ήηαλ παξόκνηα. Ζ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ ρξόλνπ εθρύιηζεο πξνθάιεζε αληίζηνηρε αύμεζε ηεο αλαθηώκελεο πνζόηεηαο ησλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ ζηα εθρπιίζκαηα. Ζ παξνπζία ελδύκνπ νδήγεζε ζε εθρπιίζκαηα κε πινπζηόηεξα θαηλνιηθά πξνθίι. Σα θύξηα θαηλνιηθά ζπζηαηηθά ησλ εθρπιηζκάησλ ήηαλ: ε πδξνμπηπξνζόιε, ε ειεπξσπαΐλε, ε ινπηενιίλε θαη ε ξνπηίλε. ΔΗΑΓΧΓΖ Σν ειαηόιαδν είλαη εζληθό πξντόλ κε ηδηαίηεξν νηθνλνκηθό θαη βηνκεραληθό ελδηαθέξνλ. Από ηελ παξαγσγή ηνπ ειαηόιαδνπ πξνθύπηνπλ παξαπξντόληα όπσο θπξίσο ν ειαηνππξήλαο θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ηα θύιια ηεο ειηάο πνπ άιισζηε απνηεινύλ θαη παξαπξντόληα ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ειαηόδεληξνπ [1, 2]. Σόζν ν ειαηνππξήλαο όζν θαη ηα θύιια ειηάο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο πεγέο βηνδξαζηηθώλ ζπζηαηηθώλ θπξίσο θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζεσξνύληαη αμηνπνηήζηκα πιηθά γηα ηελ αλάθηεζε απηώλ ησλ σθέιηκσλ ζπζηαηηθώλ [3]. Κύξηα θαηλνιηθά ζπζηαηηθά πνπ απαληώληαη ζηηο πεγέο απηέο είλαη: ε ειεπξσπαΐλε [4], ε πδξνμπηπξνζόιε [5], ην θαθετθό νμύ [6] θαη ε ξνπηίλε [7]. Σα θαηλνιηθά ζπζηαηηθά έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο βηνδξαζηηθά, έρνληαο αληηνμεηδσηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο έλαληη αζζελεηώλ ηδηόηεηεο όπσο αληηθαξθηληθέο, αληη-ηηθέο, αληη-θιεγκνλώδεηο θαη ππνγιπθαηκηθέο [8]. Γηα ην ιόγν απηό βξίζθνπλ πνιιαπιέο εθαξκνγέο ζηηο βηνκεραλίεο θαξκάθσλ θαη ηξνθίκσλ [9]. Ζ αλάθηεζε ησλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ από ειαηνππξήλα ή θαη θύιια ειηάο έρεη κειεηεζεί κε ζπκβαηηθέο κεζόδνπο εθρύιηζεο. Ζ νηθνλνκηθή αμηνπνίεζε ησλ παξαπξντόλησλ ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ειαηόιαδνπ επηβάιιεη ηελ αλάπηπμε κεζόδσλ εθρύιηζεο απνδνηηθώλ νη νπνίεο παξάιιεια ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ εθρπιηδόκελσλ πξντόλησλ. Νέεο ελαιιαθηηθέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ κέζνδνη εθρύιηζεο πξνηείλνληαη ηειεπηαία όπσο: ε εθρύιηζε κε κηθξνθύκαηα, κε έλδπκα θηι. Ζ εθρύιηζε κε κηθξνθύκαηα είλαη κία ζύγρξνλε κέζνδνο εθρύιηζεο πνπ κειεηάηαη επξέσο [10, 11, 12]. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κεζόδνπ εμαξηάηαη από ην ρξόλν, ηε ζεξκνθξαζία εθρύιηζεο θαη ηελ αλαινγία ζηεξενύ: πγξνύ [13]. Ζ βαζηθή αξρή ηεο κεζόδνπ εθρύιηζεο κε κηθξνθύκαηα βαζίδεηαη ζηελ άκεζε επίδξαζε ηεο ελέξγεηαο ησλ κηθξνθπκάησλ ζηα κόξηα ησλ πξνο εθρύιηζε πιηθώλ. Σα πνιηθά κόξηα απνξξνθνύλ ηελ ελέξγεηα ησλ κηθξνθπκάησλ, κε απνηέιεζκα λα θαηαζηξέθνληαη νη θπηηαξηθέο δνκέο ησλ θπηηθώλ ηζηώλ ηνπ πιηθνύ, δηεπθνιύλνληαο έηζη ηελ εθρύιηζε [14]. Μειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ηα θπζηθά αληηνμεηδσηηθά, όπσο ηα πνιπθαηλνιηθά ζπζηαηηθά, είλαη πην εύθνια εθρπιίζηκα κε κηθξνθύκαηα [15]. Ζ ελδπκηθή εθρύιηζε (ΔΑΔ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαιαβή βηνελεξγώλ ζπζηαηηθώλ από θπηηθνύο ζπόξνπο ιόγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο όπσο, ε πςειή απόδνζε θαη ε εύθνιε ιεηηνπξγία ηεο δηεξγαζίαο [16]. Σα έλδπκα, όπσο ε θειινπιάζε θαη ε πεθηηλάζε, πδξνιύνπλ θαη απνηθνδνκνύλ ζπζηαηηθά ηνπ θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο δηεπθνιύλνληαο έηζη ηελ απειεπζέξσζε ησλ βηνελεξγώλ ζπζηαηηθώλ [17]. Ο ζπλδπαζκόο ηεο ελδπκηθήο εθρύιηζεο κε κηθξνθύκαηα είλαη κία θαηλνηόκα πξάζηλε ηερληθή εθρύιηζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από κηθξόηεξν ρξόλν θαζώο θαη κεησκέλε θαηαλάισζε πνζόηεηα δηαιπηώλ θαη ελέξγεηαο [18]. ηελ παξνύζα εξγαζία κειεηάηαη ε εθρύιηζε ησλ βηνδξαζηηθώλ ζπζηαηηθώλ θαη ζπγθεθξηκέλα πνιπθαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ από πεγέο παξαπξντόλησλ επεμεξγαζίαο ειαηόιαδνπ, όπσο ν ειαηνππξήλαο θαη ηα θύιια ειηάο κε κεζόδνπο πδαηηθήο ελδπκηθήο εθρύιηζεο, ρξήζεο κηθξνθπκάησλ ή θαη κε ζπλδπαζκό ησλ κεζόδσλ απηώλ. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε εθρύιηζε ειαηνππξήλα θαη θύιισλ ειηάο θνθθνκεηξίαο 1mm κε ρξήζε

2 κίγκαηνο ελδύκσλ (πεθηηλάζεο θαη πνιπγαιαθηνπξνλάζεο) θαη εθαξκνγή κηθξνθπκάησλ ζε ζεξκνθξαζίεο 40 θαη 60 C θαη γηα ρξόλνπο εθρύιηζεο 5 θαη 30 min. Οη παξαπάλσ κέζνδνη ζπγθξίζεθαλ κε ηε ζπκβαηηθή εθρύιηζεο κε θάζεην ςπθηήξα (ρξόλνο εθρύιηζεο: 1, 5 h θαη ζεξκνθξαζία: 40, 60 C). Μειεηήζεθε ε αλάθηεζε ησλ νιηθώλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ από ηηο αλσηέξσ πεγέο θαη ηα παξαιεθζέληα εθρπιίζκαηα αλαιύζεθαλ κε HPLC σο πξνο ηα επηκέξνπο θαηλνιηθά ζπζηαηηθά θαη αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ηελ αληηνμεηδσηηθή ηνπο δξάζε. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Υλικά Έλδπκν (Novozym 33095, Novozymes, κίγκα πνιπγαιαθηνπξνλάζεο θαη πεθηηλάζεο) Φξέζθα θύιια ειηάο από ηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο, θξέζθνο ειαηνππξήλαο πξνεξρόκελνο από θαηεξγαζία ζε θπγνθεληξηθό ειαηνπξγείν, θηηξηθό νμύ, θηηξηθό λάηξην αθεηνληηξίιην HPLC, λεξό HPLC, νμηθό νμύ, νμηθό λάηξην, αληηδξαζηήξην Folin-Ciocalteau, Na 2 CO 3, αληηδξαζηήξην DPPH, κεζαλόιε HPLC θαη πξόηππεο νπζίεο: ειεπξσπαΐλε (Extrasynthese Genay, France), πδξνμπηπξνζόιε, ξνπηίλε, θαθετθό νμύ, βαληιιίλε θαη ινπηενιίλε. Όια ηα αληηδξαζηήξηα θαη νη πξόηππεο νπζίεο (εθηόο ηεο ειεπξσπαΐλεο) ήηαλ ηεο Sigma Aldrich. Πποκαηεπγαζία ππώηηρ ύληρ Σα θύιια ειηάο, αξρηθήο πγξαζίαο 49% (π.β.), πιύζεθαλ κε πόζηκν λεξό, ζηξαγγίζηεθαλ θαη αθπδαηώζεθαλ θπζηθά ζε αηκνζθαηξηθό αέξα γηα 4-5 εκέξεο κέρξη ηειηθήο πγξαζίαο 5% (π.β.). Ζ αξρηθή πγξαζία ηνπ ειαηνππξήλα ήηαλ 45,0 % (π.β.), ε νπνία κεηώζεθε κέζσ αηκνζθαηξηθήο μήξαλζεο ζε 4,5 % (π.β.) πξηλ ηελ απνζήθεπζε. Σα αθπδαησκέλα θύιια θαη ν ειαηνππξήλαο αιέζηεθαλ ζε κύιν (FRITSCH, cutting mill, pulverisette 15) ζε κέγεζνο ηεκαρηδίσλ 1mm θαη θπιάρζεθαλ ζε ςύμε (4ºC). Πειπάμαηα εκσύλιζηρ - Επεξεπγαζίαρ εκσςλίζμαηορ Σα πεηξάκαηα εθρύιηζεο πεξηειάκβαλαλ εθρύιηζε κε ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα (κε επαλαξξνή δηαιύηε) κε δηαιύηε ξπζκηζηηθό δηάιπκα θηηξηθνύ νμένο - θηηξηθνύ λαηξίνπ ph=4,5 (buffer), κε θαη ρσξίο έλδπκν, θαζώο επίζεο θαη πεηξάκαηα εθρύιηζεο κε κηθξνθύκαηα κε θαη ρσξίο έλδπκν. Σα εθρπιίζκαηα αλαιύζεθαλ σο πξνο ηηο νιηθέο θαηλόιεο (FC - Folin Ciocalteau) θαη αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ηελ αληηνμεηδσηηθή ηνπο ηθαλόηεηα (ΗC50). Οη κεηξήζεηο απηέο έγηλαλ ζηα εθρπιίζκαηα πνπ πξνέθπςαλ πξηλ ζπκππθλσζνύλ ή/θαη αθπδαησζνύλ θαη ηα απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη ζε μεξή κάδα αξρηθήο ύιεο. Σα εθρπιίζκαηα ελ ζπλερεία αθπδαηώζεθαλ κε μήξαλζε ππό θαηάςπμε θαη ηα πξντόληα πνπ πξνέθπςαλ από ηα πεηξάκαηα θπιάρζεθαλ ζε ςύμε κέρξη ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπο ζηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά κε HPLC. Αλαιπηηθόηεξα έγηλαλ ηα παξαθάησ πεηξάκαηα όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 1. ε όιεο ηηο ζεηξέο πεηξακάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε αλάδεπζε 200rpm θαη ζηαζεξή αλαινγία ζηεξενύ / δηαιύηε 1g/12,5 ml. Μεηά ηηο εθρπιίζεηο αθνινύζεζε θπγνθέληξεζε γηα δηαρσξηζκό ηνπ εμαληιεκέλνπ ζηεξενύ. Σα εθρπιίζκαηα αθπδαηώζεθαλ ππό θαηάςπμε, νπόηε πξνέθπςε πξντόλ ζε θαηάιιειε κνξθή γηα πεξαηηέξσ ρξήζε. Κάθεηορ τςκηήπαρ Μικποκύμαηα Πίνακαρ 1. Πειπάμαηα εκσςλίζεων Ππώηη ύλη Γιαλύηηρ Υπόνορ Θεπμοκπαζία 1h 40ºC, 60ºC Buffer 4h 40ºC, 60ºC Διαηνππξήλαο Buffer + 1% 1h 40ºC, 60ºC δηάιπκα ελδύκνπ 4h 40ºC, 60ºC 1h 40ºC, 60ºC Buffer 4h 40ºC, 60ºC Φύιια ειηάο Buffer + 1% 1h 40ºC, 60ºC δηάιπκα ελδύκνπ 4h 40ºC, 60ºC 5min 40ºC, 60ºC Buffer 30min 40ºC, 60ºC Διαηνππξήλαο Buffer + 1% 5min 40ºC, 60ºC δηάιπκα ελδύκνπ 30min 40ºC, 60ºC 5min 40ºC, 60ºC Buffer 30min 40ºC, 60ºC Φύιια ειηάο Buffer + 1% 5min 40ºC, 60ºC δηάιπκα ελδύκνπ 30min 40ºC, 60ºC Μεηπήζειρ - Αναλύζειρ Σα εθρπιίζκαηα αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπο ζε νιηθέο θαηλόιεο (FC), σο πξνο ηελ αληηνμεηδσηηθή ηνπο ηθαλόηεηα (IC50) θαη έγηλε αλάιπζε ηνπ θαηλνιηθνύ πξνθίι ηνπο. Σα απνηειέζκαηα

3 αλάγνληαη σο πνζνζηό θαηά βάξνο ηεο μεξήο πξώηεο ύιεο θαη νπζηαζηηθά απνηεινύλ εθθξάζεηο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εθρπιίζεσλ ζε βηνδξαζηηθά ζπζηαηηθά ηεο πξώηεο ύιεο. Ολικέρ θαινόλερ Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ νιηθώλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ ζηα εθρπιίζκαηα έγηλε κε ηε κέζνδν Folin - Ciocalteau [19] κε ρξήζε πξόηππεο νπζίαο ην γαιιηθό νμύ. Ζ αξρή ηεο κεζόδνπ βαζίδεηαη ζηε κέηξεζε ηεο νιηθήο ζπγθέληξσζεο ησλ θαηλνιηθώλ πδξνμπνκάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα ππό αλάιπζε δείγκαηα. Σα θαηλνιηθό ηόλ νμεηδώλεηαη ζε αιθαιηθό πεξηβάιινλ κε ηαπηόρξνλε αλαγσγή ηνπ θσζθνξνκνιπβδαηληθνύ θαη θσζθνξνβνιθξακηθνύ ζπκπιόθνπ ηνπ αληηδξαζηεξίνπ, κε απνηέιεζκα ην ρξσκαηηζκό ηνπ δηαιύκαηνο από θίηξηλν ζε κπιε θαη ηε δπλαηόηεα κέηξεζεο ηεο απνξξόθεζήο ηνπ ζηα 765nm. Σν νιηθό θαηλνιηθό πεξηερόκελν εθθξάδεηαη σο: FC (Folin - Ciocalteau) = mg γαιιηθνύ νμένο (GAE)/ g μεξνύ ππνζηξώκαηνο (θύιισλ ειηάο ή ειαηνππξήλα). Ανηιοξειδωηική ικανόηηηα Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εθρπιηζκάησλ έγηλε κε ηε κέζνδν DPPH (2,2 -δηθαηλπι- 1-πηθξπιπδξαδίιην) ησλ Brand-Williams et al. (1995) [20]. Σν DPPH είλαη κία από ηηο ιίγεο ζηαζεξέο θαη εκπνξηθά δηαζέζηκεο νξγαληθέο ξίδεο αδώηνπ κε έληνλν ηώδεο ρξώκα. Σα αληηνμεηδσηηθά ζπζηαηηθά ηνπ πξνο αλάιπζε δείγκαηνο δεζκεύνπλ απηή ηε ξίδα, νδεγώληαο ζηνλ απνρξσκαηηζκό ηνπ δηαιύκαηνο από έληνλν ηώδεο ζε ππνθίηξηλν. Ζ ειάηησζε ηεο απνξξόθεζεο κεηξάηαη ζηα 515nm. Σν απνηέιεζκα γηα ηελ αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα ππνινγίδεηαη σο IC50 (g μεξνύ ππνζηξώκαηνο/g DPPH). Σν πνζνζηό ηεο δέζκεπζεο ηεο DPPH ξίδαο εθηηκώκελν από ην πνζνζηό ηνπ ελαπνκέλνληνο αληηδξαζηεξίνπ DPPH (% rem) είλαη αλάινγν ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο αληηνμεηδσηηθήο νπζίαο. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ εθρπιίζκαηνο πνπ πξνθαιεί κείσζε ζηελ αξρηθή ζπγθέληξσζε ηνπ DPPH θαηά 50% νξίδεηαη σο IC50. πλεπώο όζν κηθξόηεξε πνζόηεηα δείγκαηνο απαηηείηαη αλά 1g DPPH, ηόζν πην κεγάιε είλαη ε αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα ηνπ πιηθνύ. Χαπακηηπιζμόρ και πποζδιοπιζμόρ εκσςλιζμένων θαινολών Ζ αλάιπζε ησλ επηκέξνπο θαηλνιώλ ησλ παξαγόκελσλ εθρπιηζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πγξό ρξσκαηνγξάθν πςειήο απόδνζεο (HPLC) πνπ απνηειείηαη από αληιία βαζκσηήο έθινπζεο, HP 1100 θαη αληρλεπηή παξάηαμεο θσηνδηόδσλ (Diode Array Detector, DAD) (Hewlett-Pachard, Waldbronn, Germany), ζπλδεδεκέλα κε ζηήιε Hypersil C18 column ODS 5κm, 250 4,6 mm (MZ Analysentechnik, Mainz, Germany), κε όγθν εκβνιίνπ 20κL. Σα ρξσκαηνγξαθηθά δεδνκέλα επεμεξγάζηεθαλ κε ην ινγηζκηθό ChemStation for LC 3D Software (Agilent Technologies, Waldbronn, Germany). Σν ζύζηεκα δηαιπηώλ απνηειείην από λεξό HPLC κε νμηθό νμύ 6% θαη 2mM νμηθό λάηξην (δηαιύηεο Α) θαη αθεηνληηξίιην HPLC (δηαιύηεο Β). Υξεζηκνπνηήζεθε βαζκσηή έθινπζε σο εμήο: 0 25 min, % A θαη 0 50% B, ξνή 0.8 ml/min; min, 50 0% A θαη % B, ξνή 0.8 ml/min; min, 0% A θαη 100% B, ξνή ml/min; min, 0% A θαη 100% B, ξνή 1.2 L/min; min, 0 100% A θαη 100 0% B, ξνή ml/min, min, 100% A θαη 0% B, ξνή 0.8 ml/min. Ωο βαζηθά κήθε θύκαηνο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ζπζηαηηθώλ επηιέρζεθαλ ηα 280, 330, 340 and 350 nm (Japón-Luján et al. 2006). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ πεξηερόκελσλ θαηλνιηθώλ δεκηνπξγήζεθαλ θακπύιεο αλαθνξάο γηα ηηο εμήο πξόηππεο νπζίεο: ξνπηίλε, ινπηενιίλε, θαθετθό νμύ, βαληιιίλε, πδξνμπηπξνζόιε θαη ειεπξσπαΐλε. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ Επίδπαζη ηηρ θεπμοκπαζίαρ και ηος σπόνος εκσύλιζηρ ζηιρ ολικέρ θαινόλερ και ηην ανηιοξειδωηική δπάζη ηων εκσςλιζμάηων ελαιοπςπήνα και θύλλων ελιάρ Ζ επίδξαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο εθρύιηζεο ζηηο νιηθέο αλαθηώκελεο θαηλόιεο θαη ηελ αληηνμεηδσηηθή δξάζε ησλ εθρπιηζκάησλ ειαηνππξήλα θαη θύιισλ ειηάο κε ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα θαη κηθξνθύκαηα θαίλεηαη ζηα ζρήκαηα 1-4. Παξαηεξείηαη όηη ηα νιηθά θαηλνιηθά ζπζηαηηθά θαη ε αληηνμεηδσηηθή δξάζε ησλ εθρπιηζκάησλ απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (40, 60 C). Απηό νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ηεο δηαιπηόηεηαο ησλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζρεηίδεηαη κε ην ξπζκό κεηαθνξάο κάδαο θαη ηε δηάρπζε [8, 21]. Οη ηηκέο ησλ νιηθώλ θαηλνιώλ ησλ εθρπιηζκάησλ ηνπ ειαηνππξήλα κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα θπκαίλεηαη από 6,35-9,92 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 σο δηαιύηε θαη από 8,41-11,41 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη έλδπκν. Αληίζηνηρα, νη ηηκέο ησλ νιηθώλ θαηλνιώλ ησλ εθρπιηζκάησλ ηνπ ειαηνππξήλα κε εθαξκνγή κηθξνθπκάησλ πνηθίιιεη από 8,96-10,61 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη από 4,98-10,47 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη έλδπκν. Οη κέγηζηεο ηηκέο νιηθώλ θαηλνιώλ θαη αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο πξνέθπςαλ κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα θαη ήηαλ 11,41 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο θαη 22,23 g μεξνύ δείγκαηνο/ g DPPH ζηνπο 60 C κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη έλδπκν, αληίζηνηρα.

4 Γηα ηα εθρπιίζκαηα ησλ θύιισλ ειηάο, νη ηηκέο ησλ νιηθώλ θαηλνιώλ ησλ εθρπιηζκάησλ κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα θπκαίλεηαη από 25,36-30,15 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη από 23,98-34,53 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη έλδπκν. Αληίζηνηρα, νη ηηκέο ησλ νιηθώλ θαηλνιώλ ησλ εθρπιηζκάησλ ησλ θύιισλ ειηάο κε εθαξκνγή κηθξνθπκάησλ πνηθίιιεη από 22,67-28,00 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη από mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη έλδπκν. Οη κέγηζηεο ηηκέο νιηθώλ θαηλνιώλ θαη αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο πξνέθπςαλ κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα θαη ήηαλ 34,53 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο θαη 5,66 g μεξνύ δείγκαηνο/ g DPPH ζηνπο 60 C κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4.5 θαη έλδπκν σο δηαιύηε, αληίζηνηρα. Ζ αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα ησλ εθρπιηζκάησλ ηνπ ειαηνππξήλα θαη ησλ θύιισλ ειηάο κε εθαξκνγή κηθξνθπκάησλ θαη ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη ελδύκνπ εκθάληζε παξόκνηεο αληίζηνηρα ηηκέο ζηνπο 40 θαη 60 C. σήμα 1. Δπίδξαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο εθρύιηζεο ζηηο νιηθέο θαηλόιεο (mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο) ηνπ εθρπιίζκαηνο ειαηνππξήλα κε ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα (Α) θαη κηθξνθπκάησλ (Β). HPLC ανάλςζη ηων θαινολικών ζςζηαηικών ηων εκσςλιζμάηων ελαιοπςπήνα και θύλλων ελιάρ Οη πίλαθεο 2-5 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ (κg/g μεξνύ δείγκαηνο) ησλ εθρπιηζκάησλ ειαηνππξήλα θαη θύιισλ ειηάο κε ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα θαη κηθξνθύκαηα. Παξαηεξείηαη όηη ην θαηλνιηθό πξνθίι ησλ εθρπιηζκάησλ ειαηνππξήλα θαη θύιισλ ειηάο κε ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα θαη κηθξνθύκαηα ήηαλ παξόκνηα. Ζ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ ρξόλνπ εθρύιηζεο πξνθάιεζε θαη αληίζηνηρε αύμεζε ηεο αλαθηώκελεο πνζόηεηαο ησλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ ζηα εθρπιίζκαηα. Ζ παξνπζία ελδύκνπ νδήγεζε ζε εθρπιίζκαηα πινπζηόηεξα ζε θαηλνιηθά ζπζηαηηθά. ηα εθρπιίζκαηα ηνπ ειαηνππξήλα, ηα θύξηα θαηλνιηθά ζπζηαηηθά ήηαλ ε πδξνμπηπξνζόιε, ε ειεπξσπαΐλε, ε ινπηενιίλε θαη ε ξνπηίλε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη κηθξέο πνζόηεηεο ηνπ θαθετθνύ νμένο θαη ηεο βαληιιίλεο ππήξραλ ζηα εθρπιίζκαηα ηνπ ειαηνππξήλα θαη κε ηηο δύν κεζόδνπο παξαιαβήο. Ζ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ ρξόλνπ πξνθάιεζε θαη αληίζηνηρε αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ησλ αλαθηώκελσλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ ζηα εθρπιίζκαηα. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε όηη δελ αληρλεύηεθε ειεπξσπαΐλε ζηα εθρπιίζκαηα ειαηνππξήλα κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη έλδπκν θαη κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα. Αληίζηνηρα, ζηα εθρπιίζκαηα ησλ θύιισλ ειηάο, ηα θύξηα θαηλνιηθά ζπζηαηηθά ήηαλ: ε ειεπξσπαΐλε, ε πδξνμπηπξνζόιε, ε ινπηενιίλε, ε βαληιιίλε θαη ε ξνπηίλε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη κηθξέο πνζόηεηεο ηνπ θαθετθνύ νμένο ππήξραλ ζηα εθρπιίζκαηα θαη κε ηηο δύν κεζόδνπο παξαιαβήο. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε όηη δελ αληρλεύηεθε ινπηενιίλε ζηα εθρπιίζκαηα θύιισλ ειηάο κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη εθαξκνγή είηε θάζεηνπ ςπθηήξα είηε κηθξνθπκάησλ.

5 σήμα 2. Δπίδξαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο εθρύιηζεο ζηελ αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα (g μεξνύ δείγκαηνο/ g DPPH) ηνπ εθρπιίζκαηνο ειαηνππξήλα κε ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα (Γ) θαη κηθξνθπκάησλ (Γ). σήμα 3. Δπίδξαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο εθρύιηζεο ζηηο νιηθέο θαηλόιεο (mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο) ηνπ εθρπιίζκαηνο θύιισλ ειηάο κε ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα (Δ) θαη κηθξνθπκάησλ (Ε).

6 σήμα 4. Δπίδξαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο εθρύιηζεο ζηελ αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα (g μεξνύ δείγκαηνο/ g DPPH) ηνπ εθρπιίζκαηνο θύιισλ ειηάο κε ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα (Ζ) θαη κηθξνθπκάησλ (Θ). ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ηεο εθρύιηζεο πνιπθαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ, από πεγέο παξαπξντόλησλ επεμεξγαζίαο ειαηόιαδνπ όπσο ν ειαηνππξήλαο θαη ηα θύιια ειηάο κε κεζόδνπο πδαηηθήο ελδπκηθήο εθρύιηζεο, ρξήζεο κηθξνθπκάησλ ή θαη ζπλδπαζκό απηώλ. Από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπκπεξαίλνπκε όηη ηα νιηθά θαηλνιηθά ζπζηαηηθά θαη ε αληηνμεηδσηηθή δξάζε ησλ εθρπιηζκάησλ θαη ζηηο δύν αλαθεξόκελεο κεζόδνπο, απμάλεηαη βαζκηαία κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (40, 60 C). Γηα ηα εθρπιίζκαηα ειαηνππξήλα, νη κέγηζηεο ηηκέο νιηθώλ θαηλνιώλ θαη αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα ήηαλ 11,41 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο θαη 22,23 g μεξνύ δείγκαηνο/ g DPPH ζηνπο 60 C κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη έλδπκν, αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, γηα ηα εθρπιίζκαηα θύιισλ ειηάο, νη κέγηζηεο ηηκέο νιηθώλ θαηλνιώλ θαη αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο πξνέθπςαλ κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα θαη ήηαλ 34,53 mg GAE/g μεξνύ δείγκαηνο θαη 5,66 g μεξνύ δείγκαηνο/ g DPPH ζηνπο 60 C κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ph=4,5 θαη έλδπκν, αληίζηνηρα. Από ηηο αλαιύζεηο ηεο HPLC πξνθύπηεη όηη ηα θαηλνιηθά πξνθίι ησλ εθρπιηζκάησλ ηόζν ηνπ ειαηνππξήλα όζν θαη ησλ θύιισλ ειηάο κε εθαξκνγή θάζεηνπ ςπθηήξα θαη κηθξνθπκάησλ ήηαλ παξόκνηα. Ζ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ ρξόλνπ πξνθαιεί αληίζηνηρα αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ησλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ ησλ εθρπιηζκάησλ. Δπηπιένλ θάηλεηαη όηη ε παξνπζία ελδύκνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εθρπιίζκαηα κε πινπζηόηεξα θαηλνιηθά πξνθίι. Σα θύξηα θαηλνιηθά ζπζηαηηθά ησλ εθρπιηζκάησλ ήηαλ ε πδξνμπηπξνζόιε, ε ειεπξσπαΐλε, ε ινπηενιίλε θαη ε ξνπηίλε. Δπνκέλσο, θαη νη δύν πξναλαθεξόκελεο κέζνδνη κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ παξαγσγή εθρπιηζκάησλ από παξαπξντόληα παξαγσγήο ειαηνιάδνπ πινύζησλ ζε πνιπθαηλνιηθά ζπζηαηηθά. Ζ πξνζζήθε ελδύκνπ βνεζάεη ζηελ απόδνζε αιιά θαη ζην ηειηθό θαηλνιηθό πξνθίι. Ζ ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα απαηηεί πην απιό εμνπιηζκό, όκσο ε εθαξκνγή κηθξνθπκάησλ κπνξεί λα κεηώζεη αηζζεηά ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν εθρύιηζεο.

7 Πίνακαρ 2. Φαηλνιηθά ζπζηαηηθά (κg/g μεξνύ δείγκαηνο) ηνπ εθρπιίζκαηνο ειαηνππξήλα κε ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα. Φαινολικά Ρςθμιζηικό διάλςμα ph=4.5 Ρςθμιζηικό διάλςμα ph=4.5 και ένζςμο ςζηαηικά 1h 40 C 1h 60 C 4h 40 C 4h 60 C 1h 40 C 1h 60 C 4h 40 C 4h 60 C Δλεςπυπαΐνη 159,8±30,2 232,6±12,0 158,9±32,2 345,2±42,5 n.d. n.d. n.d. 157,3±27,8 Τδποξςηςποζόλη 261,3±4,6 273,79±2,82 250,60±4,17 337,34±0,45 296,69±3,48 234,04±1,28 305,52±4,78 314,70±3,95 Καθεικό οξύ 2,0±0,1 6,3±0,1 2,9±0,1 12,9±0,1 7,6±0,1 8,8±0,1 10,0±0,1 18,0±0,1 Βανιλλίνη 12,6±0,2 18,4±2,2 12,9±0,7 25,3±0,5 14,9±0,8 16,5±0,5 23,4±2,3 28,2±2,5 Ροςηίνη 48,3±3,2 56,2±1,8 90,2±9,9 91,1±4,9 140,7±20,9 141,6±3,4 176,8±9,7 216,6±7,8 Λοςηεολίνη 513,4±0,3 530,6±11,1 565,6±2,2 973,1±27,7 809,1±40,4 526,4±53,6 678,7±18,1 667,1±3,6 Πίνακαρ 3. Φαηλνιηθά ζπζηαηηθά (κg/g μεξνύ δείγκαηνο) ηνπ εθρπιίζκαηνο ειαηνππξήλα κε ρξήζε κηθξνθπκάησλ. Φαινολικά Ρςθμιζηικό διάλςμα ph=4.5 Ρςθμιζηικό διάλςμα ph=4.5 και ένζςμο ςζηαηικά 5min 40 C 5min 60 C 30min 40 C 30min 60 C 5min 40 C 5min 60 C 30min 40 C 30min 60 C Δλεςπυπαΐνη 157,7±26,3 160,0±25,0 193,6±9,9 180,6±2,8 n.d. 138,1±4,7 182,5±17,3 193,5±34,7 Τδποξςηςποζόλη 203,9±0,9 224,6±1,1 255,6±6,3 202,9±0,2 281,2±15,5 223,5±8,1 328,5±8,1 374,8±19,2 Καθεικό οξύ 2,1±0,1 2,1±0,0 3,8±0,0 1,6±0,0 7,2±0,8 6,3±0,2 8,1±0,4 10,8±1,1 Βανιλλίνη 14,3±4,1 10,8±0,8 14,4±4,1 12,1±3,1 12,2±2,6 9,1±2,0 15,4±4,8 16,3±4,2 Ροςηίνη 89,0±3,1 80,3±1,7 85,5±1,2 85,8±3,6 164,0±5,2 116,6±2,7 135,8±0,6 200,9±11,1 Λοςηεολίνη 750,1±7,6 571,4±7,7 870,2±15,8 731,7±2,4 948,0±1,4 1324,9±28,6 1204,9±87,6 1754,9±181,9 Πίνακαρ 4. Φαηλνιηθά ζπζηαηηθά (κg/g μεξνύ δείγκαηνο) ηνπ εθρπιίζκαηνο θύιισλ ειηάο κε ρξήζε θάζεηνπ ςπθηήξα. Φαινολικά Ρςθμιζηικό διάλςμα ph=4.5 Ρςθμιζηικό διάλςμα ph=4.5 και ένζςμο ςζηαηικά 1h 40 C 1h 60 C 4h 40 C 4h 60 C 1h 40 C 1h 60 C 4h 40 C 4h 60 C Δλεςπυπαΐνη n.d ±171,1 n.d. 8908,5±88,7 749,2±1059, ,2±154,3 3421,5±45, ,3±280,2 Τδποξςηςποζόλη 878,2±41, ± ,6±25,2 645,3±35,2 646,5±84,7 1218,2±363,1 1267,3±5,1 1295,4±278,1 Καθεικό οξύ 53,8±0, ±6.6 30,1±1,1 19,6±2,9 17,1±3,2 18,1±9,1 27,7±4,4 21,5±3,0 Βανιλλίνη 119,6±8, ± ,5±1,8 522,7±7,0 n.d. 861,6±2,7 749,5±13,3 448,4±25,3 Ροςηίνη 2244,6±82, ± ,7±1,4 3465,0±34,5 1767,4±61,6 3110,7±38,8 706,4±31,4 2193,0±40,3 Λοςηεολίνη n.d. n.d. 56,8±6,1 41,1±8,0 73,6±7,3 140,9±1,2 110,1±6,5 113,0±10,4

8 Πίνακαρ 5. Φαηλνιηθά ζπζηαηηθά (κg/g μεξνύ δείγκαηνο) ηνπ εθρπιίζκαηνο θύιισλ ειηάο κε ρξήζε κηθξνθπκάησλ. Φαινολικά Ρςθμιζηικό διάλςμα ph=4.5 Ρςθμιζηικό διάλςμα ph=4.5 και ένζςμο ςζηαηικά 5min 40 C 5min 60 C 30min 40 C 30min 60 C 5min 40 C 5min 60 C 30min 40 C 30min 60 C Δλεςπυπαΐνη 950,8±1344,7 1872,8±1181,5 1625,7±460, ,2±563,9 8905,0±2351, ,3±1598,4 8469,7±5802, ,2±1631,7 Τδποξςηςποζόλη 953,7±26,4 1063,0±29,0 1052,2±67,9 555,9±786,2 660,0±933,3 680,0±960,5 1394,9±136,0 770,0±1082,0 Καθεικό οξύ 18,8±0,6 23,9±0,0 20,7±2,3 23,5±3,4 91,0±9,4 51,4±10,9 72,9±36,3 52,8±11,9 Βανιλλίνη 54,9±77,7 150,7±26,5 121,2±9,1 397,7±28,3 469,5±78,7 762,3±18,9 746,9±69,6 756,0±30,7 Ροςηίνη 2102,9±75,1 2906,6±253,3 2434,6±182,2 3768,5±292,5 2324,1±155,3 2672,7±12,5 2406,2±103,7 1839,3±17,3 Λοςηεολίνη n.d. n.d. n.d. n.d. 148,0±5,4 164,2±22,3 165,8±29,4 160,8±40,9

9 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ [1]. Obied H.K., Allen M.S., Bedgood D.R., Prenzler P.D., Robards K., Stockmann R. J. Agric. Food Chem. 53: (2005). [2]. Niaounakis M., Halvadakis C.P. Olive processing waste management literature review and patent survey. Pergamon, Oxford (2006). [3]. Pereira A.P., Ferreira I.C.F.R., Marcelino F., Valentão P., Andrade P.B., Seabra R., Estevinho L., Bento A., Pereira J.A. Molecules, 12: (2007). [4]. Mulinacci N., Romani A., Galardi C., Pinelli P., Giaccherini C., Vincieri F.F. J. Agric. Food Chem., 49: (2001). [5]. Fernandez-Bolanos J., Rodriguez G., Rodriguez R., Heredia A., Guillen R., Jimenez A. J. Agric. Food Chem. 50: (2002). [6]. Lesage-Meessen L., Navarro D., Maunier S., Sigoillot J.C., Lorquin J., Delattre M., et al. Food Chem. 75: (2001). [7]. Romero C., Brenes M., Garcia P., Garrido A. J. Agric. Food Chem. 50: (2002). [8]. Alu datt M.H., Alli I., Ereifej K., Alhamad M. Food Chem.123: (2010). [9]. Rodis P.S., Karathanos V.T., Mantzavinou A. J. Agric. Food Chem. 50: (2002). [10]. Amarni F., Kadi H. Innovat Food Sci Emerg Tech. 11: (2010). [11]. Camel V. Trend Anal Chem. 19: (2000). [12]. Taghvaei M., Jafari S.M., Assadpoor E., Nowrouzieh S., Alishah O. FoodChem. 160:90 97 (2014). [13]. Terigar B.G., Balasubramanian S., Boldor D., Xu Z., Lima M., Sabliov C.M. Bioresour Technol. 101: (2010). [14]. Solid-Liquid extraction (θεθάιαην) [15]. Proestos C., Komaitis M. LWT, 41: (2008). [16]. Chen S., Xing X.H., Huang J.J., Xu M.S. Enzyme Microb. Technol. 48: (2011). [17]. Fu Y.J., Liu W., Zu Y.G., Tong M.H., Li S.M., Yan M.M., Efferth T., Luo H. Food Chem. 111: (2008). [18]. Li S.C., Chang C.M.J., Deng T.S. J. Taiwan Inst. Chem. Eng. 40: (2009). [19]. Waterhouse A.L., I1.1.1 I1.1.8, John Wiley & Sons, Inc. (2002). [20]. Brand-Williams W., Cuvelier M.E., Berset C. Lebensm Wiss Technol. 28:25-30 (1995). [21]. Gertenbach D.D. In J. Shi, G. Mazza, & M. Le Maguer (Eds.) Boca Raton, CRC Press, (2001), pp

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ?

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ? ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΦΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΥΞΗ, Πολιτικόσ Μηχ/κόσ ΕΜΠ, M.Eng Univ. Of Sheffield, Πρόεδροσ Δ ΨΤΓΕΙΑ ΑΛΑΚΑ food logistics, Διευθυντήσ Cryologic Εκπαιδευτική υμβουλευτική, Πρόεδροσ Δ Ελληνικήσ Ζνωςησ

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα