Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999)."

Transcript

1 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες νοµοθετικές και πολιτικές τάσεις, τις προτεραιότητες των αρµόδιων φορέων καθώς και από το τρέχον και προβλεπόµενο ενεργειακό περιβάλλον (τιµές συµβατικών καυσίµων). Επίσης, η µέθοδος ΘΕ που τελικά θα εφαρµοσθεί εξαρτάται, εκτός των προαναφερόµενων παραγόντων και από το είδος των αποβλήτων που πρόκειται να επεξεργασθούν, την προέλευση τους (βιοµηχανικά, νοσοκοµειακά, οικιακά, κ.λπ.), τα χαρακτηριστικά τους (επικίνδυνα, µολυσµατικά, κ.λπ.). και τη σύσταση τους (χαρτί, ζυµώσιµα, κ.λπ. βλ. και κεφ. 1). Καθώς τα διάφορα επιµέρους κλάσµατα των απορριµµάτων (χαρτί, πλαστικό, δέρµα, ξύλο, ύφασµα) παρουσιάζουν υψηλή θερµογόνο δύναµη και η διάθεσή τους στους χώρους υγειονοµικής ταφής συνεπάγεται απώλεια ενέργειας και περιβαλλοντική επιβάρυνση, οι σύγχρονες τάσεις της διαχείρισης σε παγκόσµιο επίπεδο, κινούνται προς την κατεύθυνση της ανάκτησης ενέργειας. Στην Εικόνα 46 παρουσιάζεται η ανάκτηση ενέργειας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εικόνα 47 φαίνεται η ποσοστιαία κ.β. σύσταση των απορριµµάτων και η συµµετοχή του κάθε είδους απορρίµµατος στη συνολική ανάκτηση ενέργειας. Από την τελευταία εικόνα φαίνεται ότι το ποσό της ανακατωµένης ενέργειας δεν εξαρτάται τόσο από την ποσότητα των υλικών όσο κυρίως από έναν άλλον παράγοντα που είναι η θερµογόνος δύναµη. Εικόνα 46. Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). Η ανάκτηση ενέργειας από τα απορρίµµατα είναι ανύπαρκτη στην Ελλάδα. Με την επεξεργασία των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων των απορριµµάτων διαµορφώνονται τα τελευταία χρόνια διάφορα σενάρια, τα οποία προσβλέπουν στην υλοποίηση προγραµµάτων ΘΕ στην Ελληνική επικράτεια, αλλά προσκρούουν σε έλλειψη πολιτικής βούλησης και τεχνογνωσίας, όπως επίσης και σε κακή ενηµέρωση. 132

2 Εικόνα 47. Ποσοστιαία σύσταση απορριµµάτων και συµµετοχή κάθε είδους απορρίµµατος στη συνολική ανακατωµένη ενέργεια (Σκορδίλης, 1997). Η σχετική Κοινοτική νοµοθεσία δίνει έµφαση στην ανάκτηση υλικών και ενέργειας από τα απορρίµµατα και θεωρεί την Τ ως επιτρεπόµενη µόνο για τα υπολείµµατα θερµικών επεξεργασιών και στην περίπτωση ανάκτησης ενέργειας από το παραγόµενο βιοαέριο. Ειδικότερα για τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξέδωσε το 1988 τις πρώτες Οδηγίες για νέες και υπάρχουσες εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριµµάτων (Oδηγίες 88/609/ΕΟΚ 89/369/EOK, 89/429/EOK και 94/67/ΕΚ). Σήµερα εφαρµόζονται σε ευρεία κλίµακα οι συµβατικές µέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων (καύση αποβλήτων) µε την τάση να αντικατασταθούν από διάφορες καινοτόµες. Η ανάπτυξη των τελευταίων έχει ως βασικό στόχο την κάλυψη των αναγκών, την ικανοποίηση ποικίλων απαιτήσεων και περιορισµών και την ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα. Η λειτουργία των καινοτόµων βρίσκεται κατά το πλείστο σε πιλοτικό στάδιο, µε κάποιες από αυτές να έχουν υιοθετηθεί επιτυχώς για την επεξεργασία διαφόρων αποβλήτων. Οι πρώτες εγκαταστάσεις ΘΕ (εγκαταστάσεις καύσης) κατασκευάσθηκαν στην Ευρώπη πριν 100 χρόνια, ενώ το 1996 παγκοσµίως απαριθµούσαν εγκαταστάσεις σε λειτουργία και 150 υπό κατασκευή. Εκτιµάται ότι µέχρι το 2005 θα έχουν κατασκευασθεί ακόµη 250 εγκαταστάσεις. Το 1994 στην Ευρώπη ακολούθησαν τη διαδικασία της καύσης περίπου 33 εκατ. τόνοι οικιακών απορριµµάτων µε ενεργειακή αξιοποίηση (Εικόνα 48) Περιγραφή θερµικής επεξεργασίας Όπως αναφέρθηκε, οι σηµαντικότεροι στόχοι της ΘΕ είναι: Η ελαχιστοποίηση της ποσότητας των αποβλήτων που οδηγούνται στους ΧΥΤΑ. Η αδρανοποίησή τους (µετατροπή τους σε υλικά λιγότερο επιβλαβή). Η εκµετάλλευση της θερµογόνου δύναµης τους προς ανάκτηση ενέργειας (θέρµανση, ηλεκτρικό ρεύµα, καύσιµη ύλη). Η µείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης Η θερµική επεξεργασία των ΣΑ διαθέτει τα εξής βασικά πλεονεκτήµατα: Μειώνει τον όγκο τους σε µεγάλο βαθµό (έως και 90%). Μειώνει τη µάζα τους έως και 70%. Μπορεί να σχεδιασθεί τόσο για µικρές όσο και για µεγάλες ποσότητες αποβλήτων. 133

3 Εικόνα 48. Ποσότητες απορριµµάτων που οδηγήθηκαν προς καύση στην Ευρώπη το έτος 1994 (Σκορδίλης, 1997). Επιτυγχάνεται ανάκτηση και αξιοποίηση της παραγόµενης ενέργειας. Είναι ανταγωνιστική των συµβατικών καυσίµων (κάρβουνο, αέριο, πετρέλαιο) στην περίπτωση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κυριότερα µειονεκτήµατα της ΘΕ είναι: Υψηλό κόστος κατασκευής. Υψηλό κόστος λειτουργίας. Ανάγκη απασχόλησης εξειδικευµένου προσωπικού. Μη άµεση αξιοποίηση υλικών από τα απόβλητα. υσκολία αξιοποίησης της παραγόµενης θερµότητας (ιδίως σε µικρές εγκαταστάσεις). Χρήση δαπανηρών συστηµάτων ελέγχου και παρακολούθησης της προκαλούµενης ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Εκποµπές επικίνδυνων ρύπων µέσω των καυσαερίων. Τα συστήµατα ΘΕ καλούνται να συνεργασθούν µε συστήµατα αποκοµιδής (που καλύπτουν τη συνολική ΠΑ), σταθµούς µεταφόρτωσης απορριµµάτων (ΣΜΑ), µονάδες ανάκτησης υλικών ή και κοµποστοποίησης (ΜΑΥΚ) και χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) Απόβλητα ως καύσιµη ύλη Η µάζα των αποβλήτων διακρίνεται από µεγάλη ανοµοιογένεια και διακύµανση της αναλογίας σε οργανικά και ανόργανα συστατικά. Το γεγονός αυτό αποτελεί παράγοντα δυσκολίας για το σχεδιασµό και τη λειτουργία µιας εγκατάστασης ΘΕ, για τον υπολογισµό του ισοζυγίου µάζαςενέργειας και των εκποµπών της µονάδας. Οι βασικότερες ιδιότητες των αποβλήτων που επηρεάζουν την συµπεριφορά τους στην καύση είναι: Η ανώτερη και η κατώτερη θερµογόνος δύναµη (Πίνακας 19). 134

4 Η περιεκτικότητα σε υγρασία (% κ.β.). Η περιεκτικότητα σε στάχτη (% κ.β.). Οι πτητικές ύλες (% κ.β.). Πίνακας 19. Θερµογόνος δύναµη και ενεργειακό περιεχόµενο των Ελληνικών οικιακών απορριµµάτων (Σκορδίλης, 1997). Υλικά % κ.β. Κατώτερη θερµογόνος δύναµη (kcal/kg) Ενέργεια (kcal)/100kg απορριµµάτων Συµµετοχή στην ενέργεια (%) Χαρτί 20, ,3 Πλαστικά 8, ,7 Ζυµώσιµα 49, ,0 Γυαλί 4, Μέταλλα 4, Ξ-Λ-Y 3, ,4 Αδρανή 5, Λοιπά 5, ,9 Γενικά τα υλικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα καύσιµα και τα αδρανή (µη καύσιµα). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα ζυµώσιµα υλικά, πλαστικό, χαρτί, ξύλο, ελαστικά υλικά, δέρµα, υφάσµατα, κ.λπ., ενώ στη δεύτερη ανήκουν τα µέταλλα, γυαλιά, κ.ά.. Συγκεκριµένα, στα οικιακά απορρίµµατα τα αδρανή υλικά µπορεί να καταλαµβάνουν το 25-60% του βάρους, ενώ η περιεχόµενη υγρασία να αντιστοιχεί στο 20-60% του βάρους των απορριµµάτων. Η ποσοστιαία σύνθεση των αποβλήτων µεταβάλλεται χωροταξικά και εποχιακά. Στην Ελλάδα παρατηρείται αυξηµένο ποσοστό πλαστικών και ζυµώσιµων µε εποχιακή έξαρση τους θερινούς µήνες. Από όλα τα είδη των απορριµµάτων το πλαστικό έχει τη µεγαλύτερη θερµογόνο δύναµη. Η καύση των πλαστικών παράγει µικρότερο ποσό οξειδίων του θείου και του αζώτου από ό,τι των συµβατικών καυσίµων. Το βασικό µειονέκτηµα που παρουσιάζει η καύση των πλαστικών είναι οι εκποµπές ενώσεων χλωρίου και τα στερεά υπολείµµατα που είναι πλούσια σε βαρέα µέταλλα Προσαγωγή και τάφρος Προσαγωγή Τα απορρίµµατα είναι ένα εξαιρετικά ανοµοιογενές υλικό και προσάγονται στην εγκατάσταση αποτέφρωσης σε µη συνεχή βάση, αλλά η καύση τους πρέπει να είναι συνεχής και το καιγόµενο υλικό κατά το δυνατόν οµοιογενές. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητος ένας χώρος ενδιάµεσης αποθήκευσης και οµογενοποίησης µεταξύ της ασυνεχούς προσαγωγής και της συνεχούς καύσης. Τα απορρίµµατα προσάγονται στην εγκατάσταση αποτέφρωσης (µονάδα καύσης) είτε µε απορριµµατοφόρα (ΟΤΑ ή ιδιωτικών φορέων αποκοµιδής), είτε µέσα σε κοντέινερς (οδικώς ή σιδηροδροµικώς) προερχόµενα από σταθµούς µεταφόρτωσης, όπως επίσης και οδικώς από 135

5 µεµονωµένους µικροπαραγωγούς (βιοτεχνίες, πολίτες) και κατά κανόνα υπόκεινται σε δειγµατοληψία για προσδιορισµό της σύστασής τους. Οδική προσαγωγή Κατάλληλα οχήµατα είναι απορριµµατοφόρα, κοντέινερς (ανοικτά ή κλειστά, βλ. παρακάτω), όπως και οχήµατα µικροπαραγωγών. Για την εξασφάλιση της οµαλής προσαγωγής ιδίως σε ώρες αιχµής απαιτούνται µία σειρά από κατασκευαστικά µέτρα : - Χώρος αναµονής οχηµάτων πριν τις ζυγαριές. - 2 ζυγαριές εισόδου, εφοδιασµένες µε ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής. - Χώρος αναµονής οχηµάτων στο δρόµο µεταξύ ζυγαριών και χώρου ξεφορτώµατος. - Αίθουσα ξεφορτώµατος, κατά κανόνα µε ράµπα προσέγγισης και θερµαινόµενη το χειµώνα. Η είσοδος και η έξοδος οχηµάτων ελέγχονται µε σηµατοδότες. Οι θύρες εισόδου και εξόδου είναι ενσωµατωµένες σε µία προς αποφυγή δηµιουργίας ρευµάτων αέρα. Το ύψος της αίθουσας πρέπει να είναι επαρκές ακόµη και για ξεφόρτωµα κοντέινερς (γύρω στα 9,5 m). - Ζυγαριά εξόδου όπως και δεύτερη έξοδος χωρίς ζυγαριά για οχήµατα µε γνωστό (αποθηκευµένο στο σύστηµα καταγραφής) καθαρό βάρος. Εκτός από τις διαδροµές εισόδου και εξόδου για τα απορριµµατοφόρα, προβλέπονται και διαδροµές για πυροσβεστικά οχήµατα, προµηθευτές ανταλλακτικών, προσωπικό και επισκέπτες. Σιδηροδροµική προσαγωγή Σχετικά µε τη σιδηροδροµική µεταφορά των απορριµµάτων στη µονάδα καύσης, υπάρχουν γενικά δύο κύριες κατηγορίες κοντέινερς, τα ανοικτά και τα κλειστά (πιεστικά). Τα ανοικτά έχουν δυναµικότητα µέχρι και 8 τόνους, συνδέονται µέχρι και 3 σε 1 συρµό και µπορούν χωρίς τη βοήθεια γερανού να µεταφερθούν από φορτηγό σε αµαξοστοιχία και τανάπαλιν, ενώ η εκκένωσή τους γίνεται µε ανατροπή (από φορτηγό) ή µε γερανό (από αµαξοστοιχία). Τα κλειστά γεµίζουν µε πρέσα (σταθµός µεταφόρτωσης), έχουν δυναµικότητα µέχρι και 20 τόνους, συνδέονται µέχρι και 2 σε 1 συρµό και µπορούν να µεταφερθούν µόνον µε γερανό, ενώ για την εκκένωσή τους οδηγούνται στην άκρη της τάφρου σε ειδικά σηµεία και εκφορτώνουν υδραυλικά ειγµατοληπτικός έλεγχος Πριν από την καύση είναι απαραίτητος ένας έλεγχος των απορριµµάτων για τους ακόλουθους λόγους : - εν επιτρέπεται να εισέρχονται στην τάφρο υλικά επικίνδυνα για τη λειτουργία της εγκατάστασης (π.χ. εκρηκτικά). - Πρέπει να αποκλείονται συγκεκριµένα υλικά που επιβαρύνουν τα συστήµατα κατακράτησης ρύπων και να τυγχάνουν ειδικής επεξεργασίας ως ειδικά απορρίµµατα. Ένας καθολικός έλεγχος συνεπάγεται βέβαια υψηλό κόστος και στην πράξη υποκαθίσταται από δειγµατοληπτικό έλεγχο, ο οποίος γίνεται ύστερα από ξεφόρτωµα είτε στο δάπεδο της αίθουσας είτε σε ειδική κυλιόµενη ταινία ελέγχου Οµογενοποίηση και στοίβαγµα των απορριµµάτων Τα απορρίµµατα που προορίζονται για καύση καλύπτουν ένα ιδιαίτερα µεγάλο εύρος υλικών και συστατικών, κάτι που δηµιουργεί σοβαρές περιπλοκές στις φάσεις της καύσης και του 136

6 καθαρισµού καυσαερίων. Ο σχεδιασµός και η διαστασιολόγηση του απαιτούµενου εξοπλισµού δε µπορεί να γίνει για µέγιστα αλλά για µέσες τιµές και, ως εκ τούτου πρέπει να αποφευχθούν αιχµές και απότοµες διακυµάνσεις των περιεκτικοτήτων σε επικίνδυνες ουσίες και της θερµογόνου δύναµης. Επίσης πρέπει να περιορισθεί το µέγεθος των καιγόµενων απορριµµάτων µε γνώµονα το χρόνο παραµονής τους στην εσχάρα καύσης (χρόνος αποτέφρωσης). Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται µε θρυµµατισµό και καλή ανάµιξη Θρυµµατισµός ογκωδών απορριµµάτων Τα ογκώδη απορρίµµατα ανέκαθεν θρυµµατίζονταν πριν καούν. Οι διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις για την ποιότητα της καύσης και τον καθαρισµό των καυσαερίων έχουν τελευταία επιβάλλει και το θρυµµατισµό και άλλων απορριµµάτων που ανήκουν στις κατηγορίες οικιακά και εµπορικά. Για το θρυµµατισµό των απορριµµάτων στις µονάδες καύσης χρησιµοποιούνται κυρίως περιστροφικοί κοπτήρες και κοπτήρες τύπου γκιλοτίνας. Οι κοπτήρες τύπου γκιλοτίνας χρησιµοποιούνται για ιδιαίτερα βαριά και ανθεκτικά απορρίµµατα. Οι περιστροφικοί κοπτήρες ανήκουν στην κατηγορία των µύλων-κοπτήρων, εµφανίζονται σε µοντέλα µε 1 ή 2 κοπτήρες, δουλεύουν σε στροφές/min και έχουν µηχανισµό αυτόµατου φρεναρίσµατος και µερικής αναστροφής σε περίπτωση υπερφόρτισης Τάφρος απορριµµάτων Οι τάφροι απορριµµάτων διαστασιολογούνται για ενδιάµεση αποθήκευση ποσότητας 3-5 ηµερών. Παράδειγµα: Ετήσια παραγωγή τόνοι (τα µισά απορρίµµατα της Θεσσαλονίκης) συνεπάγεται τόνοι/εβδοµάδα ή 770 τόνοι/ηµέρα (µέση τιµή πενθηµέρου). Για χωρητικότητα τάφρου ικανή για αποθήκευση ποσότητας 4 ηµερών, για µία πυκνότητα απορριµµάτων µετά την εκφόρτωσή τους στην τάφρο 300 kg/m 3 και µε µία διακύµανση +/- 10% στην προσαγόµενη ποσότητα απορριµµάτων προκύπτει αναγκαίος όγκος τάφρου: *1,1*4/300= m 3 (όγκος κύβου ακµής 22,4 m 3 ). H τάφρος χωρίζεται στις ακόλουθες επιµέρους ζώνες: - Ζώνη ξεφορτώµατος. - Ζώνη ανάµιξης. - Ζώνη στοιβάγµατος (κλίση του σωρού: ). Υπάρχουν 2 κύριες κατασκευαστικές παραλλαγές της τάφρου, η τάφρος βάθους και η επιφανειακή, µε τις σηµερινές υψηλές απαιτήσεις σε µία µονάδα καύσης απορριµµάτων να µπορούν να εκπληρωθούν καλύτερα µε την επιφανειακή, αλλά στην πράξη να προτιµάται κάποια µέση λύση µεταξύ των δύο. Η τάφρος βάθους είναι στενή και ψηλή. Η διαφορά ύψους µεταξύ του επιπέδου εκφόρτωσης και του δαπέδου της τάφρου είναι περίπου 10 m. Πλεονεκτήµατά της είναι οι µικρές διαδροµές του γερανού και οι µικρές απαιτήσεις σε επιφάνεια. Μειονεκτήµατα αποτελούν η δαπανηρή θεµελίωση (ασφάλιση έναντι ανώσεως στην περίπτωση που η κατασκευή φθάσει στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα), ο κίνδυνος αυτανάφλεξης (σε περιπτώσεις µεγάλου στοιβάγµατος) και ο περιορισµένος διατιθέµενος χώρος (πλάτος τάφρου) για την ανάµιξη των απορριµµάτων. Στην επιφανειακή τάφρο, η υψοµετρική διαφορά µεταξύ επιπέδου εκφόρτωσης και δαπέδου τάφρου είναι 4-5 m. Το πλάτος της τίθεται κοντά στη µέγιστη διαδροµή του γερανού (30 m µείον το πλάτος της χοάνης τροφοδοσίας). Πλεονεκτήµατα της παραλλαγής αυτής αποτελούν η φθηνή θεµελίωση και ο επαρκής διαθέσιµος χώρος για ανάµιξη των απορριµµάτων. Στα µειονεκτήµατα κατατάσσονται η µεγάλη διαδροµή του γερανού και οι υψηλές απαιτήσεις σε επιφάνεια. 137

7 Η ζώνη εκφόρτωσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί εν µέρει και ως ζώνη στοιβάγµατος (µε κλειστές τις θύρες των θέσεων εκφόρτωσης), αλλά πρέπει πάντοτε να υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις εκφόρτωσης (τουλάχιστον 4). Για την ανάµιξη των απορριµµάτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν και τµήµατα των ζωνών εκφόρτωσης και στοιβάγµατος. Από τη ζώνη ανάµιξης τα απορρίµµατα µεταφέρονται µε το γερανό είτε στη ζώνη στοιβάγµατος είτε απευθείας στην εστία καύσης. Γερανός Λειτουργίες που επιτελεί ο γερανός είναι : - Η διαρκής κένωση των θέσεων εκφόρτωσης. - Η ανάµιξη των απορριµµάτων. - Το στοίβαγµα των απορριµµάτων. - Η τροφοδοσία της εστίας καύσης. - Η καταπολέµηση περιπτώσεων πυρκαγιάς. Κατά κανόνα υπάρχουν 2 γερανογέφυρες, µε την 1 ως εφεδρική. Μία γερανογέφυρα θα πρέπει να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας. Η ισχύς προδιαγράφεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο διπλάσιο της τροφοδοσίας της εσχάρας. Παράδειγµα: τόνοι/έτος και 330 ηµέρες λειτουργίας/a προϋποθέτουν µία ικανότητα καύσης περίπου 25 τόνους/h. Στην περίπτωση αυτή η γερανογέφυρα προδιαγράφεται για 50 τόνους/h. Mε ένα σύνηθες περιεχόµενο µίας λήψης (αρπάγης) της τάξης των 6 m 3 (ή 2 τόνους), η τελευταία προδιαγραφή αντιστοιχεί σε 25 κύκλους (διαδροµές) λειτουργίας την ώρα, οι οποίες θα διεξάγονται σε πλάτος τάφρου µέχρι και 60 m. Προβλεπόµενος βοηθητικός εξοπλισµός του γερανού περιλαµβάνει αυτοµατισµούς οδήγησης και λήψης όπως και πρόβλεψη για ζύγισµα. Η λειτουργία των γερανών επιβλέπεται από τον οδηγό σε µία εξωτερική καµπίνα, η οποία µπορεί να εγκατασταθεί σε διάφορα σηµεία όπως στον τοίχο κατά µήκος της τάφρου (είτε απέναντι στις θέσεις εκφόρτωσης είτε απέναντι στις χοάνες τροφοδοσίας), σε πλευρικό τοίχο (συχνά µαζί µε τη βάρδια) ή και στους 2 πλευρικούς τοίχους (1 για κάθε γερανογέφυρα). Για καµία από τις παραπάνω θέσεις δεν είναι εύκολα προσπελάσιµες ταυτοχρόνως όλες οι ζώνες (χοάνη, θέσεις εκφόρτωσης, ζώνη στοιβάγµατος, ζώνη ανάµιξης) και για το σκοπό αυτό εγκαθίστανται κατά περίπτωση κάµερες επίβλεψης. Στο σχεδιασµό της καµπίνας του οδηγού του γερανού πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα ακόλουθα στοιχεία : - Κλιµατισµός. - Εγκατάσταση πλυσίµατος (ή φυσήµατος) για καθαρισµό των τζαµιών. - Εξασφαλισµένη οδός διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς. - Τουαλέτα. Πυροπροστασία στο χώρο της τάφρου Η τάφρος έχει αποδειχθεί το τµήµα εκείνο της εγκατάστασης καύσης µε την υψηλότερη επικινδυνότητα έναντι πυρκαγιών. Ιδιαίτερα προβληµατικός έχει αποδειχθεί ο έγκαιρος εντοπισµός πυρκαγιών, καθώς συνήθη φαινόµενα κατά τη λειτουργία αποτελούν τα σύννεφα σκόνης, τα οποία καθιστούν δύσκολο τον άµεσο εντοπισµό καπνού. Μέχρι στιγµής όλα τα αυτόµατα συστήµατα πυροπροστασίας έχουν αποδειχθεί αναξιόπιστα. Ιδιαίτερα αποτελεσµατικό µέτρο πυρόσβεσης αποτελεί η ανύψωση του καιγόµενου πυρήνα µε το γερανό, ο οποίος µπορεί κατόπιν να οδηγηθεί απευθείας στην εστία καύσης (αφού ενδεχοµένως εκκενωθεί προηγουµένως το φρεάτιο τροφοδοσίας). Λόγω των παραπάνω είναι επιβεβληµένη η ιδιαίτερη προστασία του γερανού και της καµπίνας οδήγησης από τις επιπτώσεις µίας πυρκαγιάς. όκιµα µέτρα για το σκοπό αυτό είναι: 138

8 - Προσαγωγή στην καµπίνα αέρα αναρροφούµενου από µία περιοχή ασφαλή από καπνό µέσω αγωγού προστατευµένου από φωτιά. - Προστασία των παραθύρων της καµπίνας από την ακτινοβολούµενη θερµότητα. - Τηλεχειρισµός του γερανού. - Εγκατάσταση του εξοπλισµού λειτουργίας και ρύθµισης του γερανού σε δωµάτιο ασφαλές από φωτιά. - Εγκατάσταση ψεκασµού για τα καλώδια επί της γερανογέφυρας. Κατά το σχεδιασµό του καλύµµατος της αίθουσας της τάφρου πρέπει να προβλεφθεί ένα άνοιγµα επιφάνειας γύρω στο 15% της συνολικής επιφάνειας του καλύµµατος για την απαγωγή του καπνού και της θερµότητας σε περίπτωση πυρκαγιάς. Γενικός κανόνας είναι ότι η εστία καύσης πρέπει να διατηρηθεί σε λειτουργία όσο το δυνατόν περισσότερο, καθώς ένα µεγάλο ποσοστό του καπνού αναρροφάται από την αίθουσα της τάφρου ως πρωτεύων αέρας καύσης Συµβατικές µέθοδοι Γενικά Οι τεχνολογίες ΘΕ απορριµµάτων µε ανάκτηση ενέργειας αναπτύχθηκαν κατά τις δεκαετίες του 70 και του 80 ως εναλλακτικές λύσεις της χρήσης συµβατικών καυσίµων, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η διάκριση των µεθόδων θερµικής επεξεργασίας γίνεται βασικά µε το είδος της εστίας καύσης και τον τύπο του θαλάµου καύσης. Μια τυπική µονάδα καύσης φαίνεται στην Εικόνα 49. Εικόνα 49. Τυπική εγκατάσταση καύσης. Ανάλογα τον τύπο της εστίας καύσης, διακρίνονται οι παρακάτω τεχνολογίες ΘΕ: α) Εστίας τύπου εσχάρας. 139

9 β) Εστίας τύπου ρευστοποιηµένης κλίνης. γ) Περιστρεφόµενου κλιβάνου. Ανάλογα τον τύπο του θαλάµου καύσης, η θερµική επεξεργασία διακρίνεται σε: α) Μαζικής καύσης. β) Τµηµατικής καύσης. γ) Καύσιµου από Σκουπίδια [ΚαΣ, (RDF, Refuse Derived Fuel)]. Οι µονάδες µαζικής καύσης, τµηµατικής καύσης και RDF, χαρακτηρίζονται ως συµβατικές λόγω της µακρόχρονης εφαρµογής τους σε οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες µε πλούσια βιοµηχανική παράδοση (π.χ. Ιαπωνία, ΗΠΑ, Γερµανία, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, ανία, Σουηδία κ.λπ.). Η λειτουργία τους είχε ως αποτέλεσµα την ελάττωση του όγκου των απορριµµάτων προς διάθεση, την αποφυγή της µόλυνσης υπόγειων και επιφανειακών υδροφόρων οριζόντων και το συνεπαγόµενο οικονοµικό όφελος από την πώληση της ανακτούµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η εγκατάσταση καύσης των απορριµµάτων µπορεί για µεγάλες µονάδες να διαθέτει και τµήµα ανάκτησης της εκλυόµενης ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, τα καπναέρια µετά τον καθαρισµό τους οδηγούνται σε ειδικό εναλλάκτη θερµότητας για παραγωγή ατµού που χρησιµοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας. Στη συνέχεια τα καπναέρια ψύχονται και εκλύονται στην ατµόσφαιρα. Όταν η εγκατάσταση δε διαθέτει τµήµα ανάκτησης ενέργειας, τα καπναέρια απλώς ψύχονται, διέρχονται από το σύστηµα καθαρισµού και οδηγούνται στην ατµόσφαιρα. Για το σχεδιασµό και τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων καύσης, τα στοιχεία που κυρίως λαµβάνονται υπόψη είναι η ποσότητα, η θερµογόνος δύναµη των απορριµµάτων, η σύστασή τους, η περιεχόµενη σε αυτά υγρασία και η εποχιακή διακύµανση όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών. Κατά την καύση των απορριµµάτων παράγεται κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ) και υδρατµοί ενώ εκλύεται και θερµότητα. Στην περίπτωση ατελούς καύσης (συνθήκες έλλειψης οξυγόνου) παράγεται και µονοξείδιο του άνθρακα (CO). Οι διαδοχικές φάσεις της ΘΕ των απορριµµάτων µέχρι την πλήρη καύση τους είναι: (α) Ξήρανση του υλικού σε θερµοκρασίες λίγο επάνω από 100 ο C. (β) Εξαερίωση κατά την οποία αποµακρύνεται το πτητικό κλάσµα σε θερµοκρασία αερίου 250 ο C. (γ) Έναυση όπου ο άνθρακας µετατρέπεται σε αέρια προϊόντα σε θερµοκρασία ο C. (δ) Αποτέφρωση όπου σε θερµοκρασία ο C τα αέρια που προήλθαν από τις προηγούµενες φάσεις οξειδώνονται πλήρως Ολική καύση Είναι µια διαδικασία καύσης σε πολύ υψηλή θερµοκρασία που µετατρέπει τη στάχτη σε ένα υγρό κατάλοιπο. Στην εγκατάσταση αυτή τα θρυµµατισµένα απορρίµµατα κατέρχονται βραδέως στο φούρνο και συναντούν τα αέρια που ανέρχονται συνεχώς όλο και πιο θερµά. Γίνεται ξήρανση και προοδευτική άνοδος της θερµοκρασίας. Τα παραγόµενα θερµά αέρια µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή ατµού και για την τροφοδότηση του φούρνου για τις ανάγκες της καύσης των απορριµµάτων Είδη εστίας καύσης Εστία εσχαρών Οι εστίες καύσης εσχάρας αποτελούνται από τα εξής µέρη: 140

10 - ιάταξη-φρεάτιο τροφοδότησης. - Μηχανική εσχάρα (µε ηλεκτρική ή υδραυλική κίνηση) και χοάνη υποδοχής των διαρροών από την εσχάρα. - Φλογοθάλαµος. - οχείο σκωρίας. - Σύστηµα προσαγωγής αέρα καύσης. - Σύστηµα ελέγχου και ρύθµισης. - Βοηθητικοί καυστήρες για την εκκίνηση και διακοπή, όπως επίσης και για την εξασφάλιση µίας ελάχιστης θερµοκρασίας καύσης. Τροφοδότηση της εσχάρας Τα απορρίµµατα οδηγούνται στην εσχάρα µέσω ενός φρεατίου πτώσης και µίας δοσοµετρικής διάταξης. Φρεάτιο τροφοδοσίας To φρεάτιο τροφοδοσίας είναι κωνικά διαµορφωµένο σαν χοάνη στο επάνω µέρος για την τροφοδοσία από το γερανό. Η κωνική διαµόρφωση σχεδιάζεται έτσι ώστε να καλύπτει το περιεχόµενο µίας λήψης του γερανού. Το φρεάτιο έχει πλάτος ίσο µε το πλάτος της εσχάρας και ύψος πάνω από 1 m, ενώ ψύχεται εξωτερικά µε αέρα ή νερό και προβλέπεται η δυνατότητα φραγής του κατά την εκκίνηση/διακοπή µέσω απλών ή διπλών υδραυλικών διαφραγµάτων (λιγότερο κατάλληλα είναι συστήµατα τύπου σύρτη). οσοµετρική διάταξη Οι συνηθέστερες δοσοµετρικές διατάξεις (διανοµείς) σε µονάδες καύσης απορριµµάτων είναι τα υδραυλικά ωστήρια, ενώ σπανιότερα χρησιµοποιούνται και ατέρµονες εσχάρες (κυλιόµενες ταινίες). Στην περίπτωση των υδραυλικών ωστηρίων χρησιµοποιούνται συνήθως 2, το ένα δίπλα στο άλλο. Βασικό πλεονέκτηµα στην περίπτωση των ωστηρίων είναι ο επιτυγχανόµενος παράλληλος τεµαχισµός (ακόµη και συµπιεσµένων) στοιβαγµένων απορριµµάτων. Στα µειονεκτήµατα κατατάσσονται η ασυνεχής πρόωση του υλικού και η συµπίεσή του από τα ωστήρια, γιατί τα απορρίµµατα εκτονώνονται απότοµα µετά την είσοδό τους στο φλογοθάλαµο. Κατά τη χρήση ατέρµονης εσχάρας ως δοσοµετρική διάταξη, µπορεί να εµφανισθεί «φρακάρισµα» στο χώρο µεταξύ φρεατίου τροφοδοσίας και κυλιόµενης ταινίας. Πλεονεκτήµατα της παραλλαγής αυτής είναι η συνεχής και εύκολη στη ρύθµιση τροφοδότηση. Εστία καύσης και φλογοθάλαµος Στην εσχάρα και στο χώρο επάνω από αυτήν λαµβάνουν χώρα οι χηµικές αντιδράσεις, οι οποίες οξειδώνουν, εξυγιαίνουν και αδρανοποιούν το ανοµοιογενές µίγµα των απορριµµάτων. Για το σκοπό αυτό προσάγεται στις περιοχές αυτές το οξειδωτικό µέσο, δηλ. ο αέρας καύσης. Επάνω στην εσχάρα λαµβάνουν χώρα ετερογενείς αντιδράσεις (δηλ. σε στερεά, υγρή και αέρια φάση) µέσα στα καιγόµενα απορρίµµατα, ενώ κατά τη µετάκαυση στο φλογοθάλαµο και στην πρώτη διαδροµή των καυσαερίων στο λέβητα λαµβάνουν χώρα κατά κανόνα οµογενείς αντιδράσεις σε αέρια φάση. Η καύση στην εσχάρα επηρεάζεται σηµαντικά από την οδήγηση των καυσαερίων επάνω από αυτήν, κάτι που καθορίζεται από την κατασκευαστική διαµόρφωση της εστίας. Σύστηµα αέρα καύσης Ο αέρας καύσης αναρροφάται από 2 θέσεις: - Από την τάφρο απορριµµάτων. - Κάτω από το περίβληµα του λεβητοστασίου. 141

11 Ο αέρας καύσης διαχωρίζεται στον πρωτογενή (που προσάγεται στο κάτω µέρος της εσχάρας και τη διαρρέει) και στον δευτερογενή (ο οποίος προσάγεται επάνω από την εσχάρα και µέσα στο φλογοθάλαµο µε προορισµό την παραγωγή τύρβης και την ολοκλήρωση της καύσης). Πρωτογενής αέρας καύσης: - Η αναρρόφηση γίνεται από το χώρο της τάφρου απορριµµάτων της µονάδας (ή εναλλακτικά κάτω από το περίβληµα του λέβητα). - Αποτελεί περίπου το 75% του συνολικά προσαγόµενου αέρα καύσης. - Υφίσταται κατά κανόνα διβάθµια προθέρµανση (1 η βαθµίδα: µέχρι 120 C, 2 η βαθµίδα: µέχρι 200 C). - Χρησιµοποιείται φυγοκεντρικός ανεµιστήρας (τυπική περίπτωση: 1500 στροφές/λεπτό, στατική πίεση: 50 mbar (5000 Pa)), ο οποίος εγκαθίσταται µέσα στο λεβητοστάσιο. - Υπάρχει δυνατότητα ρυθµιζόµενης κατανοµής στις επιµέρους ζώνες της εσχάρας. ευτερογενής αέρας καύσης: - Η αναρρόφηση γίνεται κάτω από το περίβληµα του λέβητα. - Αποτελεί περίπου το 25% του συνολικά προσαγόµενου αέρα καύσης. - Ο ανεµιστήρας τοποθετείται κυρίως κάτω από τη χοάνη απορριµµάτων και είναι στατικής πίεσης µέχρι 80 mbar. - Η προθέρµανση είναι δόκιµη µέχρι τους 100 C (βελτιώνεται η κινητική των χηµικών αντιδράσεων του CO και του CH 4 ). - Η προσαγωγή γίνεται στη στένωση, στην περιοχή της πρώτης διαδροµής των καυσαερίων στο φλογοθάλαµο (παραγωγή τύρβης για καλή ανάµιξη) και εναλλακτικά στο επάνω µέρος του φλογοθαλάµου. Ανακυκλοφορία καυσαερίων: Για την επίτευξη όσο το δυνατόν πληρέστερης καύσης των αερίων συστατικών, ένα µέρος του ρεύµατος καυσαερίων (σε θερµοκρασία 220 C µετά την αποκονίωση) επανοδηγείται στην εστία καύσης. Η γεωµετρία της εστίας καύσης εξαρτάται από τα εξής: Το µέγεθος, το σχήµα και την αρχή λειτουργίας των εσχαρών. Το στροβιλισµό, την οµογενοποίηση, το χρόνο παραµονής και τον τρόπο ψύξης των απαερίων. Για την εξασφάλιση της σωστής καύσης απαιτούνται: α) Καλή κατασκευή των εσχάρων. β) Βέλτιστη γεωµετρία του φλογοθαλάµου. γ) Παρεµβάσεις κατά τη λειτουργία ώστε να επιτευχθεί µείωση της τιµής O2 σε 8% κ.ό. επί των ξηρών καυσαερίων. Κατηγορίες εσχαρών βάσει της κατασκευής φλογοθαλάµου Υπάρχουν τρεις κατασκευαστικές παραλλαγές φλογοθαλάµων που οδηγούν σε τρεις διαφορετικές εστίες καύσης: Εστία καύσης οµορροής (µεγάλοι χρόνοι παραµονής σε υψηλές θερµοκρασίες, ιδιαίτερα οµογενής σύσταση καυσαερίων, ευνοϊκά χαµηλές τιµές µονοξειδίου του άνθρακα και οξυγόνου, πιθανά προβλήµατα έναυσης σε περίπτωση χαµηλής θερµογόνου δύναµης). 142

12 Εστία καύσης αντιρροής (ιδιαίτερα κατάλληλη για απορρίµµατα µε χαµηλή θερµογόνο δύναµη, συνήθως κατασκευάζεται µε εσχάρα οπισθοδρόµησης, το καυσαέριο ρέει πάνω από τη ζώνη ξήρανσης-προκαλεί έντονες ανοµοιογένειες). Εστία καύσης µεσορροής (µέση λύση των δύο παραπάνω-κλίνοντας προς την οµορροή, χαµηλότερες θερµοκρασίες φλογοθαλάµου και µικρότεροι χρόνοι παραµονής από ό,τι στην οµορροή). Κατηγορίες εσχαρών βάσει του τρόπου τροφοδοσίας Κύριος προορισµός της εσχάρας είναι η µεταφορά του καυσίµου (απορριµµάτων) µέσα στον αντιδραστήρα σε περίπου 1 ώρα. Για το σκοπό αυτό η εσχάρα πρέπει να σχεδιασθεί έναντι των ακολούθων φορτίσεων: - Μηχανική φόρτιση από το βάρος των απορριµµάτων. - Θερµική φόρτιση από την εκλυόµενη θερµότητα κατά την καύση. - Χηµική φθορά (διάβρωση). - Μηχανική φόρτιση εξαιτίας της κίνησης. Oι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι εσχάρες των µονάδων καύσης απορριµµάτων είναι: - Ακριβής ρύθµιση του πρωτογενούς αέρα. - Καµία µεταβολή στις διαστάσεις των διαθεσίµων ανοιγµάτων ροής για τον πρωτογενή αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εγκατάστασης. - Αποφυγή ανοµοιογενειών στον πρωτογενή αέρα. - Μεταβλητότητα της ταχύτητας πρόωσης στις επιµέρους ζώνες. - Καλή ανάµιξη. - Μικρή στροβίλωση σωµατιδίων σκόνης. - Μικρές διαρροές υλικού από την εσχάρα (διαµέσου των ανοιγµάτων ροής αέρα). - Αποφυγή της επικόλλησης τηγµένων υλικών στην εσχάρα, όπως και της οξείδωσης των εσχαρίων. - Εύκολη αντικατάσταση των εσχαρίων. - Μακροί χρόνοι ακινησίας (διαστήµατα συντήρησης). α. Εσχάρες συνεχούς τροφοδοσίας - Ατέρµονη - κυλιόµενη εσχάρα: Τα απορρίµµατα δεν αναδεύονται αλλά καίγονται στο ίδιο πάντα εσχάριο. Στην αρχή της εσχάρας πραγµατοποιείται ξήρανση του φορτίου και στη συνέχεια καίγονται τα πτητικά. - Κυλινδρική εσχάρα: Αποτελείται από κυλινδρικά εσχάρια, τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα και έχει κλίση β. Εσχάρες ασυνεχούς τροφοδοσίας - Εσχάρα Πρόωσης: Αποτελούνται από τα εσχάρια τα οποία είναι το ένα τοποθετηµένο πάνω στο άλλο σε σχηµατισµό σκάλας και οι πρώτες σειρές προωθούν τα απορρίµµατα στις επόµενες όπως το έµβολο. Η επιφάνεια της εσχάρας χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες. Στην πρώτη γίνεται ξήρανση των απορριµµάτων, στη δεύτερη καίγονται τα πτητικά, στην τρίτη γίνεται η καύση του εξανθρακώµατος και στην τελευταία η καύση των υπολοίπων. Η εσχάρα πρόωσης διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: (α) εσχάρα εµπρόσθιας πρόωσης και (β) εσχάρα οπισθοδρόµησης (τύπου Martin). 143

13 - Εσχάρα Αντώσεως: Έχει µεγάλη κλίση και η κίνηση των εσχαρών επιτυγχάνεται µε ωστήριους ράβδους και µε έµβολα λαδιού. Εκκίνηση καύσης Κατά την εκκίνηση µίας µονάδας καύσης απορριµµάτων από την κρύα κατάσταση, ο φλογοθάλαµος πρέπει να θερµανθεί περίπου στους 850 C πριν αρχίσουν να εισέρχονται σε αυτόν απορρίµµατα προς καύση. Επίσης πρέπει να εξασφαλισθεί ότι η ελάχιστη θερµοκρασία του φλογοθαλάµου κατά τη λειτουργία δε θα κατέβει κάτω από αυτό το όριο. Για τους παραπάνω λόγους εγκαθίστανται στο φλογοθάλαµο καυστήρες έναυσης και καυστήρες υποστήριξης, οι οποίοι λειτουργούν µε πετρέλαιο θέρµανσης ή µε φυσικό αέριο (συχνά καυστήρες εναλλασσοµένου καυσίµου). Οι καυστήρες έναυσης (συνήθως 2) πρέπει να µπορούν να καθαρίζονται δονητικά από επικαθίσεις. Εάν οι καυστήρες έναυσης και υποστήριξης προδιαγραφούν για το 50% της ονοµαστικής ισχύος της εσχάρας, η εκκίνηση µίας κρύας εστίας µπορεί να ολοκληρωθεί σε 6-8 ώρες. Ο παραπάνω χρόνος µπορεί να µειωθεί στο µισό, εάν οι θερµαντικές επιφάνειες του λέβητα προθερµανθούν µε βοηθητικό ατµό. ιαρροές εσχάρας Το ποσοστό συµµετοχής των διαρροών υλικού από την εσχάρα στη συνολική ροή µάζας της σκωρίας ανέρχεται στο 1%. Έτσι, η περιεκτικότητα της σκωρίας σε άκαυστα επηρεάζεται ελάχιστα από τις διαρροές εσχάρας που είναι πλούσιες σε αυτά και αναµιγνύονται µε αυτήν. Ακόµη δεν έχει δοκιµασθεί πειραµατικά η επανοδήγηση των διαρροών εσχάρας στην εστία. Αποσκωριωτής Η θερµή σκωρία σβήνεται σε λουτρό νερού µέσα στο δοχείο σκωρίας του αποσκωριωτή, αφού προηγουµένως πέσει από την άκρη της εσχάρας, ενδεχοµένως και µε τη βοήθεια κυλίνδρου ανακοπής. Υπάρχουν 2 γενικές κατηγορίες αποσκωριωτών: Αποσκωριωτές ωστηρίου, ασυνεχούς λειτουργίας: Πλεονεκτήµατα: - Μικρό περιεχόµενο σε νερό. - Μικρή µηχανική φθορά λόγω τριβής. Μειονεκτήµατα: - Κάποιος κίνδυνος στόµωσης («φρακαρίσµατος»). - υσκολίες κατά την εκκένωση. - Ανάγκη για πρόσθετη διάταξη οδήγησης στην αποθήκη σκωρίας. Αποσκωριωτές κυλιόµενης ταινίας, συνεχούς λειτουργίας: Πλεονεκτήµατα: - Μικρός κίνδυνος στουµπώµατος. - Άµεση οδήγηση στην αποθήκη σκωρίας. Μειονεκτήµατα: - Μεγάλη µηχανική φθορά λόγω τριβής. - Μεγάλο περιεχόµενο σε νερό. Ρύθµιση της εστίας Καθοριστικά µεγέθη για τη ρύθµιση µίας εστίας καύσης µε εσχάρα είναι: - Ροή µάζας στην εσχάρα. - Ποσότητα αέρα καύσης. 144

14 - Κατανοµή του αέρα καύσης σε πρωτογενή και δευτερογενή. - Κατανοµή του πρωτογενούς αέρα στις επιµέρους ζώνες της εσχάρας. - Κατανοµή του δευτερογενούς αέρα σε διαφορετικά ακροφύσια. - Χρόνος παραµονής των απορριµµάτων στην εστία. - Ανάδευση των απορριµµάτων στην εσχάρα. - Μήκος και µορφή της φλόγας στην εσχάρα και στο φλογοθάλαµο. Ως κριτήριο καλής καύσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν: - Χρονική διακύµανση της παραγωγής ατµού. - Περιεκτικότητα Ο 2 στα καυσαέρια. - Περιεκτικότητα CO στα καυσαέρια. - Μορφή της φλόγας στο φλογοθάλαµο. Η ρύθµιση της εστίας δεν είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη και εξαρτάται από την πείρα και την τέχνη του προσωπικού. ιαδικασία καύσης Τα απορρίµµατα οδηγούνται στην εσχάρα µέσω ενός φρεατίου πτώσης και µίας δοσοµετρικής διάταξης (2 υδραυλικά ωστήρια, ατέρµονες εσχάρες). Το φρεάτιο, στο επάνω τµήµα του, είναι κωνικά διαµορφωµένο σαν χοάνη για τη διευκόλυνση της τροφοδοσίας από το γερανό. Η κωνική διαµόρφωση σχεδιάζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει το περιεχόµενο µιας λήψης του γερανού. Το φρεάτιο ψύχεται εξωτερικά µε αέρα ή νερό και προβλέπεται η δυνατότητα φραγής του κατά την εκκίνηση/διακοπή µέσω απλών ή διπλών υδραυλικών διαφραγµάτων. Τα φαινόµενα που συµβαίνουν επάνω στην εσχάρα διακρίνονται σε έξι επιµέρους ζώνες: 1. Ζώνη ξήρανσης (εκτείνεται στο αρχικό 20% του µήκους της εσχάρας): Τα εισερχόµενα απορρίµµατα παραλαµβάνουν θερµότητα µε ακτινοβολία από τη φλόγα (ακτινοβολία αερίων και σωµατιδίων) και µε συναγωγή από τον προθερµασµένο πρωτεύοντα αέρα καύσης, µε αποτέλεσµα να εξατµίζεται η περιεχόµενη σε αυτά υγρασία και τα πτητικά συστατικά. 2. Ζώνη πυρόλυσης: Αυξάνοντας τη θερµοκρασία εξατµίζονται διαρκώς περισσότερα πτητικά συστατικά. 3. Ζώνη έναυσης: Η απαραίτητη θερµότητα για την έναυση του στερεού υλικού προσδίδεται σε αυτό από επάνω µε ακτινοβολία (από τη φλόγα και τα εσωτερικά τοιχώµατα του φλογοθαλάµου). 4. Ζώνη εξαερίωσης: Η µεγάλη αύξηση της θερµοκρασίας εξαιτίας της πλήρους έναυσης των απορριµµάτων προκαλεί εξαερίωση µιας ποικιλίας υλικών που περιέχονται σε αυτά. 5. Ζώνη καύσης: Ο εναποµένων άνθρακας οξειδώνεται πλήρως, ενώ στο φλογοθάλαµο καίγονται τα αέρια που παράχθηκαν από τις φάσεις της πυρόλυσης και της εξαερίωσης. Μεγάλη σηµασία έχει η επαρκής ψύξη της εσχάρας από το πρωτεύοντα αέρα που τη διαρρέει. 6. Ζώνη ολοκλήρωσης της καύσης: Η ολοκλήρωση της καύσης αποδίδει αρκετά αδρανοποιηµένο (ανόργανο) στερεό υπόλειµµα στο τέλος της εσχάρας Θερµική επεξεργασία µε εστία τύπου ρευστοποιηµένης κλίνης Η ρευστοποιηµένη κλίνη (Εικόνα 50) χαρακτηρίζεται από µια γρήγορη, συνεχή και εναλλασσόµενη κίνηση των σωµατιδίων στο χώρο. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται τα τελευταία 25 χρόνια και ένας από τους σπουδαιότερους λόγους προτίµησής της είναι ο 145

15 έλεγχος του αποτεφρωτήρα και συγκεκριµένα ο έλεγχος της αντίδρασης καύσης, της ρύπανσης και της λειτουργίας. Στην καύση µε εστία ρευστοποιηµένης κλίνης, η καύσιµη ύλη καίγεται σε µια κλίνη από αδρανές υλικό. Η θερµότητα που ελευθερώνεται δεσµεύεται στο µεγαλύτερο µέρος της από τις θερµαντικές επιφάνειες. Πριν τροφοδοτηθούν τα απορρίµµατα προς καύση, γίνεται εκκίνηση του λέβητα µε τη βοήθεια ενός καυστήρα πετρελαίου ή αερίου, ώστε να επιτευχθεί η θερµοκρασία ανάφλεξης. Οι εγκαταστάσεις ρευστοποιηµένης κλίνης διακρίνονται σε τρία είδη: (α) Σταθερή. (β) Περιστροφική. (γ) Ταχεία Θερµική επεξεργασία µε περιστρεφόµενο κλίβανο Το σύστηµα περιστρεφόµενου κλιβάνου αποτελείται από: - Το σύστηµα υποδοχής. - Το δοσοµετρικό σύστηµα. - Τον περιστρεφόµενο κύλινδρο. - Το σύστηµα παροχής αέρα. - Τον επιπλέον καυστήρα. - Το θάλαµο µετάκαυσης (τοποθετείται ώστε να διευκολυνθεί η πλήρης καύση των απορριµµάτων, λόγω του ότι ο χρόνος παραµονής τους είναι µικρός). - Το σύστηµα αποµάκρυνσης της σκόνης και της σκωρίας. Στους συµβατικούς περιστρεφόµενους κλιβάνους, ο κύλινδρος είναι οριζόντιος και περιστρέφεται περί του άξονα του. Το υλικό (πρέπει να υπάρχει σταθερή και συνεχής παροχή) αναδεύεται, καίγεται και οδηγείται στο άλλο άκρο µε την κατάλληλη κλίση (2-4%). Η καταστροφή των οργανικών επιτυγχάνεται µε συνδυασµό υψηλών θερµοκρασιών και κατάλληλου χρόνου παραµονής. Γενικά, όσο µεγαλύτερη η θερµοκρασία, τόσο µικρότερος ο χρόνος παραµονής που απαιτείται για την καύση. Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι τα εξής: 1. Έχει τη δυνατότητα να κάψει µεγάλη ποικιλία αποβλήτων. 2. Τα απορρίµµατα δε χρειάζονται προεπεξεργασία. 3. Ελέγχεται εύκολα ο χρόνος παραµονής των απορριµµάτων στον κλίβανο. 4. Επιτυγχάνεται αποτελεσµατική επαφή µε τον αέρα. ενώ στα µειονεκτήµατα συγκαταλέγονται τα παρακάτω: 1. Παραγωγή µεγάλης ποσότητας σωµατιδίων λόγω υψηλής στροβιλότητας και τριβής που δηµιουργείται στον κλίβανο. 2. Απαιτείται µεγάλη ποσότητα περίσσειας αέρα ( %). 3. Ένα µεγάλο µέρος της θερµότητας χάνεται µε τη στάχτη. 4. Είναι αναγκαίος συχνά ένας θάλαµος µετάκαυσης. 146

16 (α) Ρευστοποιηµένη κλίνη ανακυκλοφορίας. (β) Σταθερή ρευστοποιηµένη κλίνη. Εικόνα 50. Εστίες ρευστοποιηµένης κλίνης. 147

17 Είδη θαλάµου καύσης Μαζική καύση Τα σύµµεικτα απορρίµµατα αποτεφρώνονται στις µονάδες µαζικής καύσης, χωρίς να είναι απαραίτητος κάποιος προηγούµενος διαχωρισµός. Χαρακτηριστικό των µονάδων αυτών είναι ότι διαθέτουν µόνο έναν θάλαµο καύσης. Κατηγοριοποιούνται ως εξής: (1) Εσχαρών (πρόωσης θαλάµων µε πυρίµαχα τοιχώµατα). (2) Λεβήτων µε υδραυλούς (Εικόνα 51). (3) Περιστρεφόµενου, κεκλιµένου, υδρόψυκτου κλιβάνου. Εικόνα 51. ιάταξη µονάδας µαζικής καύσης απορριµµάτων µε υδραυλωτό λέβητα. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποτροπή εισόδου προβληµατικών υλικών στη µονάδα, όπως ογκώδη, παλαιά ελαστικά αυτοκινήτων, πλαίσια και υλικά περίφραξης. Στην περίπτωση µη ύπαρξης διαχωριστών στο σύστηµα, είναι δύσκολη η εκτροπή από τη συνολική ροή των απορριµµάτων υλικών όπως γυαλί, µεταλλικά κουτιά και µπαταρίες. Υπάρχουν διάφορες κατασκευαστικές παραλλαγές της τυπολογίας που αφορούν κυρίως στοιχεία τροφοδότησης, ανάµιξης και περιστροφής. i. Μαζική καύση εσχαρών Σε ένα σύστηµα µαζικής καύσης η προεπεξεργασία των στερεών απορριµµάτων γίνεται πριν αυτά τοποθετηθούν στη χοάνη του συστήµατος. Η µεταφορά των απορριµµάτων από το χώρο 148

18 αποθήκευσής τους στη χοάνη τροφοδοσίας εσχάρας, πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια γερανού, ο οποίος χρησιµοποιείται και για την εκτροπή των ογκωδών, αδρανών και επικινδύνων απορριµµάτων. Η µηχανική εσχάρα είναι το σηµαντικότερο τµήµα της εστίας και µε αυτή εξασφαλίζεται η τροφοδοσία και ανάµιξη των απορριµµάτων. Από το κάτω µέρος της εσχάρας προσάγεται ο πρωτεύων αέρας καύσης µε τη βοήθεια καταλλήλων διατάξεων. Αρκετές παραλλαγές αυτού του συστήµατος είναι βασισµένες σε περιστροφικά και παλινδροµικά στοιχεία. Οι εσχάρες είναι στερεωµένες στα τοιχώµατα της εστίας καύσης πάνω σε ένα φέροντα µηχανισµό. Οι κύριες λειτουργίες των εσχαρών είναι η µεταφορά των αποβλήτων από το δοσοµετρικό σύστηµα, η οµοιογενής παροχή του πρωτεύοντος αέρα, η αναµόχλευση της φωτιάς στη ζώνη καύσιµης ύλης και η µεταφορά της στάχτης. Ο χώρος κάτω από τις εσχάρες αποτελείται από διαχωρισµένες µεταξύ τους ζώνες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ρύθµιση της παροχής του αέρα που απαιτείται για την καύση ανάλογα µε τις ανάγκες. Η ταχύτητα προώθησης των απορριµµάτων στις εσχάρες και η παροχή του αέρα µπορούν να ρυθµίζονται µε ακρίβεια. Κάτω από τη ζώνη βρίσκονται τοποθετηµένες χοάνες για την τέφρα που φθάνει στον υποδοχέα τέφρας. Το βάρος της τέφρας φθάνει το 10-20% του βάρους των απορριµµάτων. Συνεπώς, µε την καύση επιτυγχάνεται µείωση του όγκου των οικιακών απορριµµάτων κατά 80-90%. Από τον υποδοχέα η τέφρα µεταφέρεται στο χώρο εναπόθεσής της, ενώ τα καπναέρια, µετά τον καθαρισµό και την πιθανή επαναχρησιµοποίησή τους για ανάκτηση ενέργειας, διοχετεύονται στην ατµόσφαιρα. Τα καπναέρια περιέχουν θειούχες ενώσεις, υδροχλώριο, αιωρούµενα σωµατίδια και διάφορους οργανικούς ρύπους. Εάν διοχετευθούν στην ατµόσφαιρα χωρίς επεξεργασία και σε µεγάλες ποσότητες µπορούν να προκαλέσουν σηµαντική ρύπανση. Για το σχεδιασµό των αποτεφρωτήρων λαµβάνονται υπόψη η ποσότητα, η σύσταση και η θερµογόνος δύναµη των απορριµµάτων, δηλαδή η ποσότητα θερµότητας που απελευθερώνεται κατά την καύση τους. Για την προθέρµανση της κύριας εστίας του αποτεφρωτήρα είναι απαραίτητη η προσθήκη καυσίµου υποστήριξης (π.χ. πετρελαίου ή φυσικού αερίου). Η χρήση καυσίµου υποστήριξης όµως µπορεί να απαιτηθεί ακόµη και όταν η θερµογόνος δύναµη των απορριµµάτων είναι χαµηλή και δε µπορεί να διατηρήσει την καύση. Το µεγαλύτερο πρόβληµα της καύσης, που περιορίζει τις δυνατότητες εφαρµογής αλλά και την οικονοµική της αποδοτικότητα, εντοπίζεται στην ατµοσφαιρική ρύπανση που µπορεί να προκληθεί από τις εκποµπές των καπναερίων, π.χ. HCl, σκόνη, NΟx και SOx. Τα υπολείµµατα της καύσης και η συγκρατούµενη ιπτάµενη τέφρα µεταφέρονται συνήθως για ταφή, ενώ τελευταία αξιοποιούνται ως αδρανές υλικό στην οδοποιία ή στην τσιµεντοβιοµηχανία. Οι µονάδες µαζικής καύσης πυρίµαχων τοιχωµάτων µε εσχάρες πρόωσης χρησιµοποιήθηκαν κατά τη δεκαετία του 70 και στις αρχές του 80. Στόχος τους απετέλεσε η µείωση του όγκου των απορριµµάτων κατά 70-90% χωρίς να πραγµατοποιείται ανάκτηση ενέργειας. Στις εγκαταστάσεις µαζικής καύσης µε υδραυλούς πραγµατοποιείται ανάκτηση ενέργειας από τον παραγόµενο ατµό του λέβητα. Οι µονάδες αυτές παρουσιάζουν υψηλότερο βαθµό απόδοσης καύσης από ό,τι οι εγκαταστάσεις πυρίµαχων τοιχωµάτων, αν και η µείωση του όγκου των απορριµµάτων παραµένει περίπου η ίδια. ii. Μαζική καύση περιστρεφόµενου κλιβάνου Στις µονάδες µαζικής καύσης περιστρεφόµενου υδρόψυκτου κλιβάνου κλίσης ο, η είσοδος των απορριµµάτων πραγµατοποιείται στο υψηλότερο σηµείο µε υδραυλικό έµβολο (Εικόνα 52). Ο προθερµασµένος αέρας καύσης αποστέλλεται προς τον κλίβανο από διάφορες εισόδους. Η αργή περιστροφή του κλιβάνου (10-20 περιστροφές/ώρα) έχει ως αποτέλεσµα την ανάδευση των δηµοτικών ΣΑ και ως εκ τούτου την πλήρη καύση τους. 149

19 Εικόνα 52. ιάταξη µαζικής καύσης µε περιστρεφόµενο κλίβανο. Ο περιστρεφόµενος κλίβανος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµη και για την καύση των βιοµηχανικών αποβλήτων και των ρυπασµένων εδαφών, επειδή έχει τη δυνατότητα να κάψει εκτός από τα ΣΑ και τα υγρά σε σηµαντικές περιεκτικότητες (κάτι που δεν µπορεί να κάνει π.χ. η εσχάρα) Τµηµατική καύση Οι µονάδες τµηµατικής καύσης µεταφέρονται προκατασκευασµένες και δέχονται µη επεξεργασµένα απορρίµµατα. Χαρακτηρίζονται από µικρές δυναµικότητες (18 έως 270 τόνους ανά ηµέρα) και διακρίνονται σε µονάδες: (α) Έλλειψης ή ελεγχόµενου αέρα. (β) Περίσσειας αέρα. i. Τµηµατική καύση µε σύστηµα ελεγχόµενου αέρα Η µέθοδος ελεγχόµενου αέρα είναι γνωστή και ως καύση σε συνθήκες έλλειψης αέρα. Στην Εικόνα 53 παρουσιάζεται ένα διάγραµµα µονάδας τµηµατικής καύσης ελεγχόµενου αέρα µε έµβολα τροφοδότησης. 150

20 Αρχικά, τα απόβλητα προς καύση εισάγονται στο βασικό (ή πρωτεύοντα) θάλαµο καύσης, µαζί µε ποσότητα αέρα ή οξυγόνου µικρότερη της απαιτούµενης στοιχειοµετρικής για την καύση των αποβλήτων (δεν ξεπερνά το 60-70% της στοιχειοµετρικής). Ο αέρας καύσης (πρωτεύων αέρας) εισέρχεται κάτω από την κλίνη µε τη βοήθεια ενός µηχανισµού. Στο βασικό θάλαµο είναι απαραίτητη η παρουσία τουλάχιστον ενός καυστήρα, ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη θερµοκρασία λειτουργίας. Εικόνα 53. Μονάδα τµηµατικής καύσης ελεγχόµενου αέρα µε έµβολα τροφοδότησης. Τα παραγόµενα αέρια από την πρωτοβάθµια (ή πρωτογενή) καύση εισέρχονται στο δευτερεύοντα θάλαµο απαερίωσης, όπου προστίθεται περίσσεια αέρα (100% έως 140% της στοιχειοµετρικής ποσότητας) µέσω ανεµιστήρα για να ολοκληρωθεί η καύση. Στο δευτερεύοντα θάλαµο, οι θερµοκρασίες που επικρατούν είναι υψηλότερες από ό,τι στο βασικό. Είναι πιθανό, ανάλογα µε τη θερµογόνο δύναµη και την περιεχόµενη υγρασία των αποβλήτων, να χρειασθεί επιπλέον πρόσδοση θερµότητας, φαινόµενο που µπορεί να προβλεφθεί µε την τοποθέτηση βοηθητικών καυστήρων. Οι βοηθητικοί καυστήρες τοποθετούνται στην είσοδο του δευτερεύοντος θαλάµου, ώστε να διατηρηθούν οι επιθυµητές θερµοκρασίες κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας και παροχής απαερίων. ii. Καύση σε συνθήκες περίσσειας αέρα Η µονάδα που λειτουργεί µε συνθήκες περίσσειας αέρα είναι µία µικρή πολυβάθµια µονάδα επεξεργασίας (Εικόνα 54). Tυπικά, η πολυβάθµια µονάδα καύσης είναι µία συµπαγής εγκατάσταση που περιλαµβάνει εσωτερικά µία σειρά από θαλάµους και διαχωριστικά, τα οποία µπορούν να λειτουργούν διαδοχικά ή οµαδικά. 151

Επεξεργασία και διαχείριση στερεών αποβλήτων

Επεξεργασία και διαχείριση στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επεξεργασία και διαχείριση στερεών αποβλήτων Ενότητα 8: Θερμική επεξεργασία. Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours Σύµπηκτα βιοµάζας (pellets) Ένα νέο καύσιµο στην Ελλάδα Ι. Παπαµιχαήλ Συνεργάτης Τµήµατος Βιοµάζας, ΚΑΠΕ Τι είναι τα σύµπηκτα ξύλου (pellets) Πρώτη ύλη: ξερό ξύλο, υπολείµµατα επεξεργασίας ξύλου (αγροτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδος καπναερίων πίσω. Έξοδος καπναερίων επάνω S.C.P. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ. Οι Τεχνολογικές Λύσεις και Τα Βασικά Όργανα

Έξοδος καπναερίων πίσω. Έξοδος καπναερίων επάνω S.C.P. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ. Οι Τεχνολογικές Λύσεις και Τα Βασικά Όργανα Οι Τεχνολογικές Λύσεις και Τα Βασικά Όργανα Κάθε µοντέλο Edilkamin έχει διάφορες λειτουργίες που αναφέρονται µε τα παρακάτω σύµβολα. Προσοχή. Τα σύµβολα δείχνουν τη λειτουργία, είναι σκόπιµο όµως να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις, συστήματα & εξοπλισμός ηλεκτροστατικής βαφής Προστασία περιβάλλοντος & αποτέφρωση απορριμμάτων Συστήματα βαφής απομίμησης ξύλου

Εγκαταστάσεις, συστήματα & εξοπλισμός ηλεκτροστατικής βαφής Προστασία περιβάλλοντος & αποτέφρωση απορριμμάτων Συστήματα βαφής απομίμησης ξύλου Εγκαταστάσεις, συστήματα & εξοπλισμός ηλεκτροστατικής βαφής Προστασία περιβάλλοντος & αποτέφρωση απορριμμάτων Συστήματα βαφής απομίμησης ξύλου ΕΔΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Α Βιομηχανική περιοχή Βόλου Τ.Κ. 38500 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος Eggersmann Anlagenbau, Max-Planck-St. 15 33428 Marienfeld, Germany T.: +49 (0)5247 9808 0, F: +49 (0)5247 9808 40,

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Σ. Χ. ΜΠΙΚΟΣ, Θ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ Τµήµα Marketing & Υποστήριξης Πωλήσεων ΕΠΑ Α.Ε. Κύρια Σηµεία Συνοπτικά στοιχεία χρήσης ΦΑ Ανάλυση βιοµηχανικής χρήσης ΦΑ ύσκολες εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 Η εταιρεία ZEME ECO FUELS & ALLOYS LTD πρόκειται να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας που θα περιλαμβάνει την παραγωγή υψηλής αξίας κραμάτων

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ Τεχνική επισκόπηση Ι. Παπαµιχαήλ Συνεργάτης Τµήµατος Βιοµάζας, ΚΑΠΕ http://www.eubionet.net Η βιοµάζα ως καύσιµο Τύποι Κατεργασία Μέγεθος: σκίσιµο, θρυµµατισµός Ξήρανση: αέρας, φούρνος...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ Κατά τη λειτουργία ενός καυστήρα, υπάρχουν πολλές δαπάνες. Κάποιες από αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS ΜΟΝΤΕΛΟ ονομαστική ωφέλιμη ισχύς Απόθεμα ξύλου αυτονομία kw kw l FOKOLUS 20 20 70 5-7 FOKOLUS 30 33 125 5-7 FOKOLUS 40 42 165 5-7 Η δύναμη του χάλυβα, η θερμότητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου/ αερίου

Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου/ αερίου λέβητες πετρελαίου/ αερίου Θερμικής ισχύς από 71 έως 1.00 kw Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον Logano GE315 Logano GE515 Logano GE615 Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας Χυτοσίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου.

Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου. Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου. Ε. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, Γ. ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ, Ε. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε Βιοµηχανία Μεταλλικών Προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα θέρμανσης με βιομάζα

Συστήματα θέρμανσης με βιομάζα Συστήματα θέρμανσης με βιομάζα Ι. Παπαµιχαήλ Τµήµα Βιοµάζας, ΚΑΠΕ Κούτσουρα (3-70 kw) + Φτηνό, διαθέσιµο Τύποι Χειρωνακτική φόρτωση, Αποθήκευση Συσσωµατώµατα (pellets) (8-500 kw) + Εξευγενισµένο, βολικό,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν την άνεση που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού. Τα περισσότερα συστήματα που εγκαταστάθηκαν πρίν τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων Τα παραρτήματα III και XVI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/ 2011 τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του παραρτήματος III αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. Η καλύτερη εποχή για τη συντήρηση του λέβητα και του καυστήρα της κεντρικής θέρμανσης, είναι αμέσως μετά την παύση της λειτουργίας τους στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα

Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα Συστήματα Ψεκασμού Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα σύστημα συνεχούς ψεκασμού βενζίνης, στο οποίο η ποσότητα της βενζίνης που ψεκάζεται βρίσκεται σε άμεση σχέση με την ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 5 ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Ορισμός. Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γενικά περί ατµόσφαιρας Τι είναι η ατµόσφαιρα; Ένα λεπτό στρώµα αέρα που περιβάλει τη γη Η ατµόσφαιρα είναι το αποτέλεσµα των διαχρονικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

η εξοικονόµηση ενέργειας

η εξοικονόµηση ενέργειας η εξοικονόµηση ενέργειας ως παράµετρος σχεδιασµού και λειτουργίας συστηµάτων αντιρρύπανσης Γιάννης. Κάργας Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σηµερινή Εικόνα - Σχεδιασµός - Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MDF ΚΑΙ PELLETS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται επί 35 χρόνια στο τοµέα της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί Κίνδυνοι έκρηξης Ορισµοί «Καύση»: σύνολο φυσικών και χηµικών διεργασιών πουαλληλεπιδρούν. λ Η σηµαντικότερη από αυτές, η οποία και χαρακτηρίζει την καύση, είναι η ταχεία και αυτοσυντηρούµενη χηµική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ www.fantakis.gr 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Οι λέβητες αυτοί είναι κατασκευασμένοι για καύση ξύλων, ή μιας ομάδας καυσίμων όπως : θρυμματισμένο κάρβουνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μ.Ε.Κ. I ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ. Κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα αυτοκίνητα εφοδιάζονται με κινητήρες εσωτερικής καύσης δηλαδή κινητήρες στους οποίους η καύση και η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευάγγελος Α. Βουδριάς Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 671 00 Ξάνθη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ Τί είναι Καύση Καύση µπορούµε να ονοµάσουµε κάθε εξώθερµη χηµική αντίδραση ενός

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY ξηραντηρια με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΤD ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΟΒD ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ VD Gasification TECHNOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Awarded the ecolabel! ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ Εμπειρία 30 Ετών Η εταιρεία KLIMATIKA ιδρύθηκε το 1982 στο Κορωπί Αττικής, με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780, Αθήνα Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περίληψη Πολλά στάδια εργασίας σε ένα εργαστήριο απαιτούν τη χρήση κενού. Για τη δηµιουργία κενού αφ ενός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια υδραεραντλία

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΣΑΣ ΛΑΣΠΗΣ (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΛΑΣΠΗ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΣΑΣ ΛΑΣΠΗΣ (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΛΑΣΠΗ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΣΑΣ ΛΑΣΠΗΣ (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ) 10 15tn ξηρής µάζας λάσπης ανά 1000 κατοίκους (15 20%DS) ανά έτος ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ρυπαντικό φορτίο Οσµές (µερικές φορές) Παρουσία παθογόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής ΧΜ ΕΜΠ Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου Αναπληρωματικό Μέλος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ μόνιμοι κάτοικοι ετήσια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S

Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά ακολουθεί την πορεία της περιβαλλοντικής προστασίας και τα ενεργειακά κόστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Εναρμονισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επιστηµονικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισµός Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Σύντοµη Οµιλία του Προέδρου ρα Στ. Κώνστα µε θέµα ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα