Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta L U Č E N E C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta L U Č E N E C"

Transcript

1 Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta L U Č E N E C AUGUST 2012

2 OBSAH 1 Identifikačné údaje Objednávateľ Zhotoviteľ Úvod Analýza súčasného stavu Analýza územia Správne členenie obce Demografické podmienky Klimatické podmienky Analýza existujúcich sústav tepelných zariadení Zariadenia na výrobu a rozvod tepla z ktorých je zabezpečovaná dodávka tepla pre bytový a verejný sektor Polycentrické tepelné zdroje DALKIA Lučenec, a.s Tepelný zdroj RÚBANISKO II polycentrický tepelný okruh č Tepelný zdroj VAJANSKÉHO polycentrický tepelný okruh č Tepelný zdroj OSLOBODITEĽOV polycentrický tepelný okruh č Tepelný zdroj M. R. ŠTEFÁNIKA polycentrický tepelný okruh č Tepelný zdroj NÁMESTIE REPUBLIKY polycentrický tep. okruh č Tepelný zdroj RÚBANISKO III polycentrický tepelný okruh č Tepelný zdroj MIEROVÁ tepelný okruh č Tepelný zdroj DAXNEROVA polycentrický tepelný okruh č Tepelný zdroj ERENBURGOVA polycentrický tepelný okruh č Tepelný zdroj KUZMÁNYHO polycentrický tepelný okruh č Domové kotolne v správe DALKIA Lučenec, a.s Polycentrické tepelné zdroje SBD Lučenec Tepelný zdroj RÚBANISKO I polycentrický tepelný okruh č Tepelný zdroj OPATOVÁ polycentrický tepelný okruh č Domové kotolne v správe SBD Lučenec Zásobovanie teplom vo verejnom sektore Zariadenia na výrobu tepla pre podnikateľský sektor Zariadenia na výrobu tepla pre individuálnu bytovú výstavbu Analýza zariadení na spotrebu tepla Bytové domy zásobované z polycentrických TZ Opis stavebných sústav bytových domov odoberajúcich teplo z CZT Objekty zásobované z TZ RÚBANISKO II tepelný okruh č Objekty zásobované z TZ VAJANSKÉHO tepelný okruh č Objekty zásobované z TZ OSLOBODITEĽOV tepelný okruh č Objekty zásobované z TZ ŠTEFÁNIKA tepelný okruh č Objekty zásobované z TZ NÁMESTIE REPUBLIKY tepelný okruh č Objekty zásobované z TZ RÚBANISKO III tepelný okruh č Objekty zásobované z TZ MIEROVÁ tepelný okruh č Objekty zásobované z TZ DAXNEROVA tepelný okruh č Objekty zásobované z TZ ERENBURGOVA tepelný okruh č Objekty zásobované z TZ KUZMÁNYHO tepelný okruh č Objekty zásobované z TZ RÚBANISKO I tepelný okruh č Objekty zásobované z TZ OPATOVÁ tepelný okruh č Analýza dostupnosti palív a energie na území obce a ich podiel na zabezpečovaní výroby a dodávky tepla

3 3.7 Analýza súčasného stavu zabezpečovania výroby tepla s dopadom na životné prostredie Spracovanie energetickej bilancie, jej analýza a stanovenie potenciálu úspor Analýza energetickej bilancie sústavy CZT Analýza energetickej bilancie podnikateľského a verejného sektora Analýza energetickej bilancie IBV Stanovenie potenciálu úspor Potenciál úspor zo zateplenia bytových domov Potenciál úspor z TÚV Hodnotenie využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie Investičné nároky zariadení na využívanie obnoviteľných energetických zdrojov Predpokladaný vývoj spotreby tepla na území obce Predpokladaný vývoj spotreby tepla v existujúcej sústave CZT Predpokladaný vývoj spotreby tepla v rozvojových oblastiach Predpokladaný vývoj spotreby zemného plynu v IBV Návrh rozvoja sústav tepelných zariadení a budúceho zásobovania mesta teplom Rozvoj sústavy CZT Rast cien tepla Predpokladaný vývoj ceny tepla Vyhodnotenie alternatív technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení z ROKU Formulácia alternatív technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení Vyhodnotenie požiadaviek na realizáciu jednotlivých alternatív technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení Ekonomické vyhodnotenie technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení Metodika výpočtu ceny tepla Stanovenie ceny tepla v hodnotenom období Metodika výpočtu ekonomickej efektívnosti Počiatočné predpoklady Ekonomické vyhodnotenie alternatív Závery a odporúčania pre rozvoj tepelnej energetiky na území mesta Stanovenie záväzných zásad využívania jednotlivých druhov palív a energie, z ktorých sa zabezpečuje výroba a dodávka tepla na území obce Postupnosť krokov realizácie navrhovaných technických opatrení rozvoja sústav tepelných zariadení Návrh spôsobov a zdrojov financovania rozvoja sústav tepelných zariadení Podpora slnečných kolektorov a kotlov na biomasu pre domácnosti EU fondy Záver Prílohy

4 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta Lučenec PK TZ CZT BK DK ÚK TÚV OST KOS ZP EE PP OZE SVB ZSB BS IBV SEA CO CO 2 SO 2 NO x TZL EU ŠF SOP PS OP ZI JDN RDN NPV IRR CF plynová kotolňa tepelný zdroj centrálne zásobovanie teplom bloková kotolňa domová kotolňa ústredné vykurovanie teplá úžitková voda odovzdávacia stanica tepla kompaktná odovzdávacia stanica zemný plyn elektrická energia pevné palivo obnoviteľné zdroje energie spoločenstvo vlastníkov bytov združenie správcov bytov bytové spoločenstvo individuálna bytová výstavba Slovenská energetická agentúra oxid uhoľnatý oxid uhličitý oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý tuhé znečisťujúce látky Európska únia štrukturálne fondy sektorový operačný program priemysel a služby operačný program základná infraštruktúra jednoduchá doba návratnosti reálna doba návratnosti čistá súčasná hodnota projektu vnútorné výnosové percento cash flow, tok finančnej hotovosti ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví UPN Územný plán mesta PIP 2RR 4RR predizolované potrubie dvojrúrový rozvod štvorrúrový rozvod 4

5 1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 1.1 Objednávateľ Názov / meno Mesto Lučenec Adresa Mestský úrad Lučenec, Novohradská č.1, Štatutárny zástupca PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Telefón 047 / , Fax 047 / IČO Zhotoviteľ Názov / meno ENAS - Energoaudit a služby, s.r.o. Adresa Partizánska cesta č.98, Banská Bystrica, Štatutárny zástupca Spracovanie: Ing. Marta Leitnerová, konateľka Ing. Igor Iliaš, špecialista pre energetický audit Ing. Peter Lačný, stavebný inžinier Telefón 048 / Fax 048 / IČO

6 2 ÚVOD Dokument Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta Lučenec je jedným zo základných dokumentov, ktorým sa obec pri výkone svojej činnosti stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Hospodárne a spoľahlivé zásobovanie mesta palivami, teplom a elektrickou energiou je jedným zo základných predpokladov rozvoja. Tepelná energetika je sieťové odvetvie, ktoré sa významnou mierou podieľa na uspokojení potrieb obyvateľstva na oblastnej a miestnej úrovni. Z tohto dôvodu Zákon č. 657 /2004 Z.z. o tepelnej energetike ukladá miestnej samospráve kompetencie, ktoré jej umožňujú riešiť problémy na regionálnej a miestnej úrovni, upravujúc podmienky, práva a povinnosti podnikania v tomto odvetví. Zároveň jej v 31, ukladá povinnosť vypracovať koncepciu rozvoja obce v tepelnej energetike, v súlade s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky a v rozsahu metodického usmernenia č. 952 / Povinnosť vypracovať takúto koncepciu mala obec prvý krát do konca roku Prvý krát bola Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta Lučenec spracovaná v júli Súčasná aktualizácia pre rok 2012 bola spracovaná v súvislosti s prípravou nového územného plánu mesta Lučenec. Cieľom koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva sú systémové opatrenia za účelom rozvoja sústav tepelných zariadení v meste Lučenec a navrhnúť také opatrenia, aby pri výrobe energie bola dosiahnutá čo najvyššia energetická účinnosť vo vzťahu k využitiu energie obsiahnutej v energetických surovinách a to hlavne z nasledovných dôvodov : Z nedostatku energetických surovín, kde Slovenská republika vyrába energiu z energetických surovín z 90 % dovezených zo zahraničia, a ktorých cena sa bude naďalej zvyšovať a preto je povinnosťou vyplývajúcou z trvalo udržateľného rozvoja ich využívať s čo najvyššou energetickou efektívnosťou. Z environmentálnych dôvodov : o znižovania emisií skleníkových plynov, emisií pevných častíc, a emisií ostatných zdraviu škodlivých plynných látok; o nízkej účinnosti premeny energetických surovín v súčasnej dobe prevádzkovanými technológiami, čoho dôsledkom je produkcia vysokého percenta odpadového tepla, ktoré sa vypúšťa do atmosféry. Z ekonomických dôvodov, kde výroba energie s nízkou energetickou účinnosťou premeny primárnej energie obsiahnutej v energetických surovinách spôsobuje vysoký tlak na zvyšovanie cien energie. Uvedené dôvody zvyšovania energetickej efektívnosti sú celospoločenským záujmom, ktorý je nadradený záujmom jednotlivých výrobcov, aj spotrebiteľov. Ako východiskové body pre zostavenie energetickej koncepcie mesta sú : o analýza súčasného stavu hospodárenia s energiou, o prognóza vývoja budúcich potrieb energie. Podľa predpokladaného demografického vývoja je potrebné v dlhodobom pláne počítať s rozvojom podnikateľských aktivít, infraštruktúry, dopravy a investičnej činnosti v meste. Taktiež je potrebné navrhnúť spôsob zásobovania odberateľov energiou tak, aby dopady na 6

7 obyvateľov mesta boli z hľadiska ekonomického ale aj environmentálneho minimálne. V rámci prognózy je potrebné analyzovať dostupnosť nielen klasických zdrojov energie (plynu, elektriny, tepla), ale aj obnoviteľných zdrojov energie (geotermálna energia, biomasa, slnečná energia a pod.), ktoré môžu podstatne ovplyvniť výsledky analýz (zníženie nákladov). V časti mesta, kde je rozvinutá a spoľahlivo prevádzkovaná sústava CZT je dôležité vytvoriť podmienky pre jej rozvoj (veľké sústavy so spaľovaním plynu a doplnkovým využívaním obnoviteľných zdrojov a výrobou elektrickej energie, môžu pri dostatočne vysokom odbere tepla ponúknuť výhodnejšie ceny a eliminovať zdroje znečisťovania umiestnené priamo v obytnej zóne). Dokument Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta Lučenec úzko nadväzuje na ostatné programové dokumenty mesta a to najmä na : o Územný plán mesta Lučenec, ktorý vypracovala projektová kancelária A.U.R.A. Matúškova 26, Banská Bystrica. o Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec, ktorý bol vypracovaný v súčinnosti odborných útvarov MsÚ Lučenec, Centra vzdelávania neziskových organizácií, organizácie ProRegio a VÚC Banská Bystrica. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec je základným dokumentom, ktorým sa obec stará o rozvoj mesta a podporuje sa ním regionálny rozvoj na lokálnej úrovni s dôrazom na sociálnu a ekonomickú sféru. 7

8 3 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 3.1 Analýza územia Správne členenie obce Z urbanistického pohľadu je mesto rozdelené na osem mestských štvrtí. Jednotlivé mestské štvrte sú usporiadané tak, aby ich hranica bola totožná s hranicou sčítacích obvodov, ktoré používa Štatistický úrad pri sčítaní ľudu, domov a bytov. Niektoré mestské štvrte sa skladajú z viacerých sčítacích obvodov. Tabuľka č. 1. Rozdelenie katastrálneho územia na mestské štvrte Mestská štvrť Číslo Názov 1 Centrum mesta 2a Juh bývanie stav. 2b Juh bývanie rozvoj 3a Pri parku bývanie 3b Ľadovo 3c Mestské lesy 3d Juhozápad vinica 4a Západ bývanie 4b Západ časť k.ú. mesta 5a Opatová bývanie 5b Malá Ves - bývanie 6 Sever priemysel 7a Stred priemysel 7b Juh priemysel 8 Východ časť k.ú. mesta Demografické podmienky Vo všeobecnosti sa rast počtu obyvateľov v súčasnosti výrazne spomaľuje, prípadne dosahuje záporné hodnoty. Údaje o obyvateľstve a ich analýza je realizovaná na základe výsledkov sčítania obyvateľstva z rokov 1991, 2001 a 2011 tak, ako ich uverejnila Krajská správa Štatistického úradu SR tak, ako ich uverejnila Mestská a obecná štatistika krajskej správy štatistického úradu SR. Tabuľka č. 2. Počet obyvateľov mesta Lučenec v rokoch sčítania obyvateľstva a stav v roku Rok sčítania obyvateľov Počet obyvateľov Poznámka: Zdroj Štatistický úrad SR 8

9 Celkový odhad počtu obyvateľstva v roku 2020 vychádza z predpokladaného prírastku domácností a aktuálneho trendu zmenšovania sa veľkostí domácností. V roku 1996 bola Štatistickým úradom Slovenskej republiky aktualizovaná projekcia obyvateľstva do roku Projekcia bola vypracovaná vo dvoch variantoch vysokom a nízkom. Údaje o počte obyvateľov žijúcich v meste Lučenec v roku 2001 s výhľadovom počtu obyvateľstva v roku 2020 uvádza nasledovná tabuľka. Tabuľka č. 3. Počet obyvateľov žijúcich v meste Lučenec v roku s výhľadom pre rok Číslo mestskej štvrte Názov mestskej štvrte Počet obyvateľov žijúcich v mestských štvrtiach podľa rokov Centrum mesta a Juh bývanie stav b Juh bývanie rozvoj a Pri parku bývanie b Ľadovo c Mestské lesy - - 3d Juhozápad vinica a Západ bývanie (Rúbanisko I, II, III) b Západ časť katastrálneho územia mesta a Opatová bývanie b Malá Ves bývanie Sever priemysel a Stred priemysel b Juh priemysel Východ časť katastrálneho územia mesta Počet obyvateľov žijúcich v mestských štvrtiach spolu Poznámka: Zdroj ÚPN Lučenec Klimatické podmienky Mesto Lučenec leží v centrálnej časti lučeneckej kotliny, podľa normy STN EN v oblasti výpočtových teplôt vonkajšieho vzduchu 13 C a priemernou ročnou vonkajšou teplotou 9,1 C. Podľa dlhodobých meraní je počas vykurovacej sezóny priemerná teplota vonkajšieho vzduchu +3,5 C a vykurovacie obdobie trvá 216 dní. Prepočítané na dennostupne je to Dst 20 = Mesto Lučenec sa nachádza v nadmorskej výške 194 m n.m. Priemerné denné teploty dosahujú v najchladnejších zimných mesiacoch hodnoty 2 až 5 C, v letných mesiacoch 17 až 21 C. Podnebie lučeneckej kotliny je suché s úhrnom zrážok 550 až 700 mm za rok, s vysokými hodnotami slnečného svitu s až slnečnými hodinami za rok. Bezmrazové obdobie trvá 280 až 300 dní v roku, s krátkym trvaním snehovej pokrývky v trvaní 45 až 60 dní s pomerne malou hrúbkou napadnutého snehu. Tabuľka č. 4. Prehľad priemerných vonkajších teplôt vo vykurovacích obdobiach rozhodujúcich výrobcov tepla 9

10 Rok Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta Lučenec DALKIA Lučenec, a.s. Počet vykurovacích dní Priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacom období Počet dennostupňov ,63 C ,62 C ,05 C ,77 C ,26 C Priemer ,67 C ,07 C ,24 C ,32 C Priemer ,54 C Dlhodobý priemer 216 3,50 C Rozdiel oproti dlhodob. priem ,04 C -247 Poznámka: Počet dennostupňov je vypočítaný pre vnútornú výpočtovú teplotu 20 C Ako vyplýva z údajov z predchádzajúcej tabuľky, obdobie rokov sa vyznačovalo krátkymi a pomerne teplými zimami. Oproti dlhodobému priemeru bola vonkajšia teplota počas vykurovacieho obdobia až o +2,04 C vyššia, počet vykurovacích dní bol až o 12 dní menej, z čoho vyplýva pokles dennostupňov o -247 DST menej oproti dlhodobému priemeru. Graf č. 1. Priemerné vonkajšie teploty vo vykurovacích obdobiach 2001 až Priem. vonk. teplota 8,0 7,0 7,24 C 6,0 5,0 4,0 4,63 4,62 4,77 5,07 4,32 3,0 2,0 1,0 2,05 2,26 0,

11 Graf č. 2. Počet vykurovacích dní a počet dennostupňov v rokoch 2001 až 2011 Klimatické podmienky Lučenec DST Dennostupne Vykurovacie dni Trend (dennostupne) 3.2 Analýza existujúcich sústav tepelných zariadení Podľa metodického usmernenia sú tepelné zariadenia pre výrobu a rozvod tepla rozčlenené do nasledovných skupín : a) zariadenia na výrobu a rozvod tepla, z ktorých je zabezpečovaná dodávka tepla pre bytový a verejný sektor; b) zariadenia na výrobu tepla pre podnikateľský sektor; c) zariadenia na výrobu tepla pre individuálnu bytovú výstavbu (ďalej len IBV) Zariadenia na výrobu a rozvod tepla z ktorých je zabezpečovaná dodávka tepla pre bytový a verejný sektor Dodávku tepla pre bytový a verejný sektor v katastrálnom území mesta Lučenec zabezpečujú dva subjekty, s povolením na výrobu a rozvod tepla. Licencia podľa Zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a povolenie v zmysle Zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike boli vydané nasledovným subjektom : 1. Obchodné meno : Dalkia Lučenec, a.s. Sídlo : Ulica partizánska 1/ Lučenec IČO : Právna forma : Akciová spoločnosť Povolenie pre výrobu a rozvod tepla: 2006T Obchodné meno: Stavebné bytové družstvo Lučenec Sídlo: Moyzesova 47, Lučenec IČO : Právna forma: Družstvo Povolenie pre výrobu a rozvod tepla: 2006T 0263 V hromadnej bytovej výstavbe je zásobovanie teplom výrazne decentralizované, s veľkým počtom malých domových kotolní ďalej len DK, menším počtom stredných polycentrických 11

12 a malých blokových kotolní ďalej len BK a malým počtom polycentrických kotolní, ktoré sa dajú označiť z hľadiska svojho výkonu ako tepelné zdroje CZT. Polycentrické tepelné zdroje ďalej len TZ zabezpečujú majoritnú výrobu a dodávku tepla pre bytové domy, objekty vo verejnej správe a čiastočne pre podnikateľský sektor. Na celkovej výrobe a dodávke tepla sa podieľajú dvaja rozhodujúci výrobcovia tepla viď. príloha č.1 a to: Dalkia Lučenec a.s., prevádzkuje 19 kotolní, z toho za centrálne (polycentrické) sa dá označiť 6 kotolní, 5 kotolní označujeme ako blokové, a 8 kotolní ako domové; SBD Lučenec, ktoré prevádzkuje celkovo 17 kotolní, z toho na území mesta Lučenec 11 kotolní, z toho za centrálne (polycentrické) sa dajú označiť 2 kotolne, 2 kotolne označujeme ako blokové a 7 kotolní ako domové; Celkový inštalovaný výkon TZ v meste Lučenec prevádzkovaný rozhodujúcimi výrobcami tepla je 58,21 MW, z čoho na polycentrické TZ pripadá 51,37 MW čo predstavuje cca 88 % z celkového vyrábaného tepla v meste rozhodujúcimi výrobcami tepla. Spoločnosť Dalkia Lučenec, a.s. obhospodaruje celkový inštalovaný výkon na území mesta Lučenec 46,9 MW a SBD 11,31 MW. Graf č. 3. Podiely rozhodujúcich výrobcov tepla na celkovom inštalovanom výkone zdrojov tepla SBD Lučenec 10,73 MW 19% Dalkia Lučenec 46,9 MW 81% Informácie o spoločnosti Dalkia Lučenec, a.s.: Počet zamestnancov: 22 Počet kotolní: 19 Počet domových odovzd. staníc: 44 Inštalovaný výkon: 46,9 MW Informácie o spoločnosti Stavebné bytové družstvo Lučenec: Počet kotolní v Lučenci: 7 Počet kotolní v správe pre SvB: 2 Počet domových odovzd. staníc: 10 Inštalovaný výkon: 11,3 MW 12

13 Tabuľka č. 5. Sekundárne rozvody polycentrického zásobovania teplom v meste Lučenec, rok Sekundárne rozvody DALKIA Lučenec, a.s. Číslo TO Názov TZ Druh Dĺžka trasy Typ rozvodu rozvodu [m] 1 Rúbanisko II a 350 4RR b Vajanského a 612 2RR b 78 3 Osloboditeľov a 748 4RR b Štefánika a 0 2RR b Námestie republiky a 273 2RR b Rúbanisko III a 355 4RR b Tkáčska 11 a 0 2RR b 15 8 Daxnerova a 85 2RR b 75 9 Erenburgova a 56 4RR b 0 10 Kuzmányho a 0 2RR b 100 Sekundárne rozvody SBD Lučenec 1 Rúbanisko I a 0 2RR b Opatová a 95 4RR b 0 Spolu [m] Poznámka: a - Klasické rozvody - oceľové potrubie (čierne rúry ÚK, pozinkované rúry TÚV), tepelne izolované "nobasilom" chránené izolačnou fóliou "flexipan". b - Predizolované potrubie Jednotlivé objekty polycentrického zásobovania teplom sú napájané prostredníctvom sekundárnych rozvodov v celkovej dĺžke m, z ktorých je m realizovaných ako štvorrúrový rozvod z klasických izolovaných oceľových rúr (ďalej len 4RR), m je realizovaných ako štvorrúrový rozvod z predizolovaného potrubia (ďalej len 4RR PIP) a zvyšných 970 m je ako dvojrúrový rozvod z klasických rúr (ďalej len 2RR) a m z predizolovaného potrubia (ďalej len 2RR- PIP) v zemi

14 Graf č. 4. Podiel sekundárnych rozvodov polycentrického zásobovania teplom podľa druhu potrubia, stav v roku 2005 a v roku Rozvody tepla v roku 2005 Rozvody tepla v roku % 49% 32% 17% 40% 10% 41% 4RR 4RR - PIP 2RR - PIP 4RR 4RR - PIP 2RR 2RR - PIP Polycentrickým spôsobom je celkovo zásobovaných 124 objektov, z toho 109 bytových domov, 10 objektov patriacich do verejného a 5 objektov patriacich do podnikateľského sektoru. Graf č. 5. Percentuálne podiely teplom zásobovaných objektov medzi rozhodujúcimi výrobcami tepla 18% 82% Objekty zásobované teplom firmou DALKIA Lučenec a.s. Objekty zásobované teplom firmou SBD Lučenec Decentralizované zásobovanie teplom z domových kotolní s tepelným výkonom 0,5-3,0 MW sa uplatňuje v rozmanitých viacpodlažných objektoch mimo dosahu polycentrického zásobovania teplom. Domové kotolne slúžia hlavne na výrobu tepla pre výrobné objekty, administratívne budovy, školy, ale aj pre bytové objekty. Individuálne vykurovanie z malých domových kotolní (výkon do 50 kw), sa týka všetkých priestorov nízkopodlažnej zástavby rodinných domov v celom meste rodinných domov, z toho trvalo obývaných Niekoľko sto bytov má aj lokálne kúrenie pecami. 14

15 Tabuľka č. 6. Predané teplo z polycentrických zdrojov DALKIA Lučenec, a.s. na ÚK za roky 2003 až Číslo tepel. okruhu Názov tepelného zdroja Predané teplo na ÚK [kwh] 1 Rúbanisko II Vajanského Osloboditeľov Štefánika Námestie republiky Rúbanisko III Mierová Daxnerova Erenburgova Kuzmányho Spolu [kwh] Tabuľka č. 7. Predané teplo z polycentrických zdrojov SBD Lučenec na ÚK za roky 2003 až Číslo tepel. okruhu Názov tepelného zdroja Predané teplo na ÚK [kwh] 1 Rúbanisko I Opatová Spolu [kwh] Z uvedených bilancií vyplýva neustále klesajúci trend spotreby tepla, ktorý je spôsobený kumulatívnym účinkom opatrení tak na strane výroby a distribúcie tepla, ako aj na strane spotreby tepla. Pokles je zapríčinený aj menej intenzívnymi a kratšími zimami za posledné roky. Klesajúci trend znázorňujú nasledujúce grafy. Graf č. 6. Predané teplo na UK z polycentrických TZ v správe DALKIA Lučenec a.s. v rokoch 2005 a Predané teplo na ÚK kwh Rúbanisko II Vajanského Osloboditeľov Štefánika Námestie republiky Rúbanisko III Mierová Daxnerova Erenburgova Kuzmányho 15

16 Graf č. 7. Predané teplo na UK z polycentrických TZ v správe SBD v rokoch kwh Rúbanisko I Opatová 3.3 Polycentrické tepelné zdroje DALKIA Lučenec, a.s. Dalkia Lučenec a.s. vyrába teplo v 19 TZ, z toho v 6 kotolniach CZT, v 5 blokových a 8 domových kotolniach s celkovým inštalovaným výkonom 46,9 MW. Z celkového počtu 19 TZ sa za polycentrické zdroje tepla dá označiť 10 TZ s celkovým inštalovaným výkonom 45,6 MW, ktoré sú zdrojom pre 91 objektov, z toho bytových domov Tepelný zdroj RÚBANISKO II polycentrický tepelný okruh č. 1 Kotolňa je umiestnená v samostatne stojacom objekte z montovaného skeletu Prefa. Palivom je zemný plyn naftový (20kPa), s regulačnou stanicou plynu. Jedná sa o blokovú teplovodnú kotolňu s projektovaným teplotným spádom 90/70 C, ktorý však v skutočnej prevádzke, najmä kvôli zatepleniu objektov a hydraulickému vyregulovaniu rozvodov dosahuje reálne hodnoty len 60/45 C. MaRT Siemens je realizovaná z centrálneho dispečingu prostredníctvom rádiovej siete. Voda pre ÚK sa pripravuje v 4 ks kotlov, z ktorých 2 ks (Viessmann) sú vybavené turbokondenzátormi na zvýšenie hospodárnosti tepelného zdroja. Okruh ÚK je osadený 2 ks expanzných nádrží REFLEX á = l s automatickou reguláciou tlaku expanzným automatom REFLEX. TUV sa pripravuje v 2 ks doskových výmenníkov G- MAR. Nočný útlm prípravy TÚV je nastavený od 23:00 hod. do 4:00 hod (bez cirkulácie TÚV). Voda je upravovaná v chemickej úpravni vody ATDSPE 1 D 900. Obrázok č. 1. Tepelný zdroj Rúbanisko II pohľad a kotolňa. 16

17 Tepelný zdroj Rúbanisko II zásobuje teplom tepelný okruh s celkovou dĺžkou sekundárnych rozvodov m a je zdrojom tepla pre 14 bytových domov s vykurovanými bytmi v ktorých býva obyvateľov, 2 objekty verejného a 1 objekt podnikateľského sektoru. Od TZ zásobuje teplom len jeden objekt patriaci do verejného sektoru. a) Analýza technickej úrovne TZ Rúbanisko II Tabuľka č. 8. Základné technické údaje TZ Rúbanisko II Označ. tep. okruhu 1 Názov tep. zdroja Rúbanisko II Typ kotolne bloková - teplovodná 90/70 C (reálne 60/45 C) Údaje o kotloch Jednotky Miestne označenie kotla K1 K2 K3 K4 Druh kotla - KONDENZAČNÝ KONDENZAČNÝ TVK TVK Typ kotla / počet - VITOMAX 200 VITOPLEX 100 PGV 250 PGV 250 Výrobca kotla - VIESSMANN VIESSMANN ČKD - ČKD - DUKLA DUKLA Rok výroby / GO - Inštalovaný výkon MW 3,200 1,750 2,520 2,520 Inštal. výkon spolu MW 9,990 Palivo - ZP ZP ZP ZP Výhrevnosť MJ / m 3 34,26 34,26 34,26 34,26 Garančná účinnosť % Prevádzkové hodiny h / rok Plynové horáky použité v TZ Rúbanisko II Typ Výkon horáka [kw] ks Riello RS 400 EV BLU Riello RS 190 / M APH 30 PZ APH 30 PZ b) Vyhodnotenie účinností výroby a rozvodu tepla TZ Rúbanisko II Tabuľka č. 9. Energetická bilancia TZ Rúbanisko II Energetická bilancia kotolne Rúbanisko II Jednotky Spotreba ZP [m 3 ] Teplo v ZP [kwh] Celkové vyrobené teplo [kwh] Predané teplo ÚK [kwh] Predané teplo TUV [kwh] Predané teplo ÚK+TUV [kwh] Straty v sekundár. rozvodoch [kwh] Účinnosť sekundár. rozvodov [%] 96,18 94,00 Strata pri výrobe tepla v TZ [kwh] Skutočná účinnosť TZ [%] 92,17 100,65 17

18 3.3.2 Tepelný zdroj VAJANSKÉHO polycentrický tepelný okruh č. 2 Kotolňa je umiestnená v samostatne stojacom objekte z montovaného skeletu Prefa. Palivom je zemný plyn naftový (20kPa), s regulačnou stanicou plynu. Jedná sa o blokovú teplovodnú kotolňu s projektovaným teplotným spádom 90/70 C, ktorý však v skutočnej prevádzke, najmä kvôli zatepleniu objektov a hydraulickému vyregulovaniu rozvodov dosahuje reálne hodnoty len 60/45 C. MaRT Siemens je realizovaná z centrálneho dispečingu prostredníctvom rádiovej siete. Voda pre ÚK sa pripravuje v 3 ks kotlov. Kotolňa je vybavená turbokondenzátorom (za kotlom K2), ktorý zvyšuje hospodárnosť tepelného zdroja. Okruh ÚK je osadený tlakovou expanznou nádržou NSU o objeme 4000 l výrobcu Oceľové konštrukcie Žilina. Oproti stavu z roku 2006 došlo k zrušeniu 4-rúrového rozvodu s prechodom na 2-rúrový predizolovaný s prípravou TUV v kompaktných odovzdávacích staniciach. Voda je upravovaná v chemickej úpravni vody ATDSPE 1 D 900. Nočný útlm prípravy TÚV je nastavený od 23:00 hod. do 4:30 hod (bez cirkulácie TÚV). Tepelný zdroj Vajanského pohľad a kotolňa. Tepelný zdroj Vajanského zásobuje teplom tepelný okruh s celkovou dĺžkou sekundárnych rozvodov 690 m a je zdrojom tepla pre 7 bytových domov s 853 vykurovanými bytmi v ktorých býva obyvateľov. a) Analýza technickej úrovne TZ Vajanského Tabuľka č. 10. Základné technické údaje TZ Vajanského Označ. tep. okruhu 2 Názov tep. zdroja Typ kotolne Vajanského bloková - teplovodná 90 / 70 C (reálne 60/45 C) Miestne označenie kotla Údaje o kotloch Jednotky K1 K2 K3 Druh kotla - TVK KONDENZAČNÝ TVK Typ kotla / počet - PGV 250 VITOPLEX 100, SX 1 PGV 160 Výrobca kotla - ČKD - DUKLA VIESSMANN ČKD - DUKLA Rok výroby / GO Inštalovaný výkon MW 2,650 1,750 1,750 Inštal. výkon spolu MW 6,150 Palivo - ZP ZP ZP Výhrevnosť MJ / m 3 34,26 34,26 34,26 Garančná účinnosť % Prevádzkové hodiny h / rok

19 Plynové horáky použité v TZ Vajanského Typ Výkon horáka [kw] ks APH 45 PZ Riello RS 190 / M APH 25 PZ b) Vyhodnotenie účinností výroby a rozvodu tepla TZ Vajanského Tabuľka č. 11. Energetická bilancia TZ Vajanského Vajanského Energetická bilancia kotolne Jednotky Spotreba ZP [m 3 ] Teplo v ZP [kwh] Celkové vyrobené teplo [kwh] Predané teplo ÚK [kwh] Predané teplo TUV [kwh] Predané teplo ÚK+TUV [kwh] Straty v sekundár. rozvodoch [kwh] Účinnosť sekundár. rozvodov [%] 92,66 93,21 Strata pri výrobe tepla v TZ [kwh] Skutočná účinnosť TZ [%] 88,10 97, Tepelný zdroj OSLOBODITEĽOV polycentrický tepelný okruh č. 3 Kotolňa je umiestnená v samostatne stojacom objekte z montovaného skeletu Prefa. Palivom je zemný plyn naftový (20kPa), s regulačnou stanicou plynu. Jedná sa o blokovú teplovodnú kotolňu s projektovaným teplotným spádom 90/70 C, ktorý však v skutočnej prevádzke, najmä kvôli zatepleniu objektov a hydraulickému vyregulovaniu rozvodov dosahuje reálne hodnoty len 60/45 C. MaRT Siemens je realizovaná z centrálneho dispečingu prostredníctvom rádiovej siete. Voda pre ÚK sa pripravuje v 3 ks kotlov. Kotolňa je vybavená turbokondenzátorom (za kotlom K2 Viessmann), ktorý zvyšuje hospodárnosť tepelného zdroja. Okruh ÚK je osadený tlakovou expanznou nádržou NSU o objeme 4000 l výrobcu Oceľové konštrukcie Žilina. TUV sa pripravuje v 4 ks protiprúdových výmenníkov VV 2 UH, z ktorých každý má výmennú plochu 12 m 2. Ako náhrada za zrušený zásobník TÚV pribudol 1 ks doskový výmenník tepla G-MAR na predohrev vody vstupujúcej do protiprúdnych výmenníkov. Voda je upravovaná v chemickej úpravni vody ATDSPE 1 D

20 Obrázok č. 2. Tepelný zdroj Osloboditeľov pohľad, kotly, výmenníky TÚV. Tepelný zdroj Osloboditeľov zásobuje teplom tepelný okruh s celkovou dĺžkou sekundárnych rozvodov 883 m a je zdrojom tepla pre 11 bytových domov s 688 vykurovanými bytmi v ktorých býva obyvateľov a 1 objekt verejného sektoru. a) Analýza technickej úrovne TZ Osloboditeľov Tabuľka č. 12. Základné technické údaje TZ Osloboditeľov Označ. tep. okruhu 3 Názov tep. zdroja Typ kotolne Osloboditeľov bloková - teplovodná 90 / 70 C (reálne 60/45 C) Miestne označenie kotla Údaje o kotloch Jednotky K1 K2 K3 Druh kotla - TVK KONDENZAČNÝ TV Typ kotla / počet - PGV 250 VITOPLEX 100, SX 1 PGV 160 Výrobca kotla - ČKD - DUKLA VIESSMANN ČKD - DUKLA Rok výroby / GO Inštalovaný výkon MW 2,650 1,750 1,700 Inštal. výkon spolu MW 6,100 Palivo - ZP ZP ZP Výhrevnosť MJ / m 3 34,26 34,26 34,26 Garančná účinnosť % Prevádzkové hodiny h / rok Plynové horáky použité v TZ Osloboditeľov Typ Výkon horáka [kw] ks Weishaupt RGMS 11 / Riello RS190/M Weishaupt RGMS 11 /

21 b) Vyhodnotenie účinností výroby a rozvodu tepla TZ Osloboditeľov Tabuľka č. 13. Energetická bilancia TZ Osloboditeľov Energetická bilancia kotolne Osloboditeľov Jednotky Spotreba ZP [m 3 ] Teplo v ZP [kwh] Celkové vyrobené teplo [kwh] Predané teplo ÚK [kwh] Predané teplo TUV [kwh] Predané teplo ÚK+TUV [kwh] Straty v sekundár. rozvodoch [kwh] Účinnosť sekundár. rozvodov [%] 90,77 94,00 Strata pri výrobe tepla v TZ [kwh] Skutočná účinnosť TZ [%] 86,30 98, Tepelný zdroj M. R. ŠTEFÁNIKA polycentrický tepelný okruh č. 4 Kotolňa je umiestnená v samostatne stojacom objekte z montovaného skeletu Prefa. Palivom je zemný plyn naftový (20kPa), s regulačnou stanicou plynu. Jedná sa o blokovú teplovodnú kotolňu s projektovaným teplotným spádom 90/70 C, ktorý však v skutočnej prevádzke, najmä kvôli zatepleniu objektov a hydraulickému vyregulovaniu rozvodov dosahuje reálne hodnoty len 60/45 C. MaRT je realizovaná z centrálneho dispečingu prostredníctvom rádiovej siete - Siemens. Voda pre ÚK sa pripravuje v 4 ks kotlov. Kotol K1 je vybavený turbokondenzátorom Guillet TotalEco. Z kotolne je vedený už len 2-rúrový predizolovaný rozvod k jednotlivým KOST. TUV sa nepripravuje centrálne, ale je pripravovaná v KOST v jednotlivých teplom zásobovaných objektoch. Chemickú úpravu vody zabezpečuje zariadenie zn. ATDSPE. Obrázok č. 3. Tepelný zdroj M.R. Štefánika pohľad a kotolňa. Tepelný zdroj M.R. Štefánika zásobuje teplom tepelný okruh s celkovou dĺžkou sekundárnych rozvodov 853 m a je zdrojom tepla pre 8 bytových domov s 567 vykurovanými bytmi v ktorých býva 988 obyvateľov, 2 objekty verejného a 1 objekty podnikateľského sektoru. 21

22 a) Analýza technickej úrovne TZ M.R. Štefánika Tabuľka č. 14. Základné technické údaje TZ M.R. Štefánika Označ. tep. okruhu 4 Názov tep. zdroja M.R. Štefánika Typ kotolne bloková - teplovodná 90 / 70 C (reálne 60/45 C) Údaje o kotloch Jednotky Miestne označenie kotla K1 K2 K3 K4 Druh kotla - TVK TVK TVK TVK Typ kotla / počet - KDVE 100 KDVE 100 KDVE 160 KDVE 160 Výrobca kotla - ČKD - DUKLA ČKD - DUKLA ČKD - DUKLA ČKD - DUKLA Rok výroby / GO Inštalovaný výkon MW 1,040 1,040 1,040 1,040 Inštal. výkon spolu MW 5,480 Palivo - ZP ZP ZP ZP Výhrevnosť MJ / m 3 34,26 34,26 34,26 34,26 Garančná účinnosť % Prevádzkové hodiny h / rok Plynové horáky použité v TZ M.R. Štefánika Typ Výkon horáka [kw] ks APH 16 PZ APH 25 PZ b) Vyhodnotenie účinností výroby a rozvodu tepla TZ M.R. Štefánika Tabuľka č. 15. Energetická bilancia TZ M.R. Štefánika Energetická bilancia kotolne Štefánika Jednotky Spotreba ZP [m 3 ] Teplo v ZP [kwh] Celkové vyrobené teplo [kwh] Predané teplo ÚK [kwh] Predané teplo TUV [kwh] Predané teplo ÚK+TUV [kwh] Straty v sekundár. rozvodoch [kwh] Účinnosť sekundár. rozvodov [%] 86,88 94,51 Strata pri výrobe tepla v TZ [kwh] Skutočná účinnosť TZ [%] 88,75 95,57 22

23 3.3.5 Tepelný zdroj NÁMESTIE REPUBLIKY polycentrický tep. okruh č. 5. Kotolňa je umiestnená v samostatne stojacom objekte z montovaného skeletu Prefa. Palivom je zemný plyn naftový (20 kpa), s regulačnou stanicou plynu. Jedná sa o blokovú teplovodnú kotolňu s projektovaným teplotným spádom 90/70 C, ktorý však v skutočnej prevádzke, najmä kvôli zatepleniu objektov a hydraulickému vyregulovaniu rozvodov dosahuje reálne hodnoty len 60/45 C. MaRT Siemens je realizovaná z centrálneho dispečingu. Voda pre ÚK sa pripravuje v 3 ks kotlov. Kotolňa je vybavená 2 ks turbokondenzátorov, ktoré zvyšujú hospodárnosť tepelného zdroja a využité teplo sa využíva na predohrev TÚV. Kotol K3 (Viessmann) je vybavený výmenníkom spaliny-voda Vitotrans 333 (rok výroby 2005, výkon 166 kw) a kotol K1 výmenníkom Guillet TotalEco. Príprava TÚV je decentralizovaná vo vykurovaných objektoch, z kotolne je vedený už len 2-rúrový predizolovaný rozvod. Voda je upravovaná v chemickej úpravni vody ATDSPE 1 D 900. Obrázok č. 4. Tepelný zdroj Námestie Republiky pohľad, kotly, výmenníky TÚV. Tepelný zdroj Námestie Republiky zásobuje teplom tepelný okruh s celkovou dĺžkou sekundárnych rozvodov m a je zdrojom tepla pre 12 bytových domov s 837 vykurovanými bytmi v ktorých býva obyvateľov, 1 objekt verejného a 1 objekt podnikateľského sektoru. a) Analýza technickej úrovne TZ Námestie Republiky Tabuľka č. 16. Základné technické údaje TZ Námestie Republiky Označ. tep. okruhu 5 Názov tep. zdroja Typ kotolne Námestie Republiky bloková - teplovodná 90 / 70 C (reálne 60/45 C) Miestne označenie kotla Údaje o kotloch Jednotky K1 K2 K3 Druh kotla - TVK TVK KONDENZAČNÝ Typ kotla / počet - PGV 250 PGV 250 VITOPLEX 100, SX Výrobca kotla - ČKD - DUKLA ČKD - DUKLA VIESSMANN Rok výroby / GO Inštalovaný výkon MW 2,650 2,650 1,750 Inštal. výkon spolu MW 7,050 Palivo - ZP ZP ZP Výhrevnosť MJ / m 3 34,26 34,26 34,26 Garančná účinnosť % Prevádzkové hodiny h / rok

24 Plynové horáky použité v TZ Námestie Republiky Typ Výkon horáka [kw] ks Riello RS190/M APH 45 PZ b) Vyhodnotenie účinností výroby a rozvodu tepla TZ Námestie Republiky Tabuľka č. 17. Energetická bilancia TZ Námestie Republiky Námestie republiky Energetická bilancia kotolne Jednotky Spotreba ZP [m 3 ] Teplo v ZP [kwh] Celkové vyrobené teplo [kwh] Predané teplo ÚK [kwh] Predané teplo TUV [kwh] Predané teplo ÚK+TUV [kwh] Straty v sekundár. rozvodoch [kwh] Účinnosť sekundár. rozvodov [%] 95,76 92,30 Strata pri výrobe tepla v TZ [kwh] Skutočná účinnosť TZ [%] 87,71 99, Tepelný zdroj RÚBANISKO III polycentrický tepelný okruh č. 6 Kotolňa je umiestnená v samostatne stojacom objekte z montovaného skeletu Prefa. Palivom je zemný plyn naftový (20kPa), s regulačnou stanicou plynu. Jedná sa o blokovú teplovodnú kotolňu s projektovaným teplotným spádom 90/70 C, ktorý však v skutočnej prevádzke, najmä kvôli zatepleniu objektov a hydraulickému vyregulovaniu rozvodov dosahuje reálne hodnoty len 60/45 C. MaRT Siemens je realizovaná z centrálneho dispečingu prostredníctvom rádiovej siete. Voda pre ÚK sa pripravuje v 4 ks kotlov, kotol K1 je vybavený turbokondenzátorom na zvýšenie hospodárnosti tepelného zdroja. Okruh ÚK je osadený expanznou nádržou a zásobníkom vody o objeme l. TUV sa pripravuje v 3 pároch protiprúdových ohrievačov VV 2 UH, z ktorých každý má výhrevnú plochu 12 m 2. Voda je upravovaná v chemickej úpravni vody ATDSPE 1 D 900. Obrázok č. 5. Tepelný zdroj Rúbanisko III pohľad, kotly, výmenníky. 24

25 Tepelný zdroj Rúbanisko III zásobuje teplom tepelný okruh s celkovou dĺžkou sekundárnych rozvodov m a je zdrojom tepla pre 14 bytových domov s vykurovanými bytmi v ktorých býva obyvateľov a 2 objekty verejného sektoru. a) Analýza technickej úrovne TZ Rúbanisko III Tabuľka č. 18. Základné technické údaje TZ Námestie Republiky Označ. tep. okruhu 6 Názov tep. zdroja Typ kotolne Údaje o kotloch Jednotky Rúbanisko III bloková - teplovodná 90 / 70 C (reálne 60/45 C) Miestne označenie kotla K1 K2 K3 K4 Druh kotla - KONDENZAČNÝ TVK TVK TVK Typ kotla / počet - VITOMAX 200 PGV 250 PGV 160 PGV 160 ČKD - ČKD - ČKD - Výrobca kotla - VIESSMANN DUKLA DUKLA DUKLA Rok výroby / GO Inštalovaný výkon MW 2,600 2,650 1,700 1,700 Inštal. výkon spolu MW 8,650 Palivo - ZP ZP ZP ZP Výhrevnosť MJ / m 3 34,26 34,26 34,26 34,26 Garančná účinnosť % Prevádzkové hodiny h / rok Plynové horáky použité v TZ Rúbanisko III Typ Výkon horáka [kw] ks Riello RS300 EV BLU APH 30 PZ Riello RS 190 / M b) Vyhodnotenie účinností výroby a rozvodu tepla TZ Rúbanisko III Tabuľka č. 19. Energetická bilancia TZ Rúbanisko III Rúbanisko III Energetická bilancia kotolne Jednotky Spotreba ZP [m 3 ] Teplo v ZP [kwh] Celkové vyrobené teplo [kwh] Predané teplo ÚK [kwh] Predané teplo TUV [kwh] Predané teplo ÚK+TUV [kwh] Straty v sekundár. rozvodoch [kwh] Účinnosť sekundár. rozvodov [%] 95,22 94,00 Strata pri výrobe tepla v TZ [kwh] Skutočná účinnosť TZ [%] 88,82 99,65 25

26 3.3.7 Tepelný zdroj MIEROVÁ tepelný okruh č. 7 Vzhľadom k extrémnemu poklesu spotreby tepla z dôvodu odpojenia sa od TZ a tým nízkej hospodárnosti výroby tepla, tento TZ bol zrušený. Novo postavený TZ je realizovaný v prízemných priestoroch panelového domu Mierová 6. Inštalovaný výkon kotolne je 230 kw. Tepelný zdroj Mierová je od zdrojom tepla len pre 1 objekt s 30 bytovými jednotkami. Označ. tep. okruhu 7 Názov tep. zdroja Mierová 4 Typ kotolne domová - teplovodná, projekt. teplot. spád 90 / 70 C, reálne dosah. spád 60/45 C Údaje o kotloch Jednotky Miestne označenie kotla K1 K2 Druh kotla - KONDENZAČNÝ KONDENZAČNÝ Typ kotla / počet - VITOCROSSAL 200 VITOCROSSAL 200 Výrobca kotla - VIESSMANN VIESSMANN Rok výroby / GO Inštalovaný výkon MW 0,115 0,115 Inštal. výkon spolu MW 0,230 Palivo - ZP ZP Výhrevnosť MJ / m 3 34,26 34,26 Garančná účinnosť % 95% 95% Prevádzkové hodiny h / rok

27 3.3.8 Tepelný zdroj DAXNEROVA polycentrický tepelný okruh č. 8 Kotolňa je umiestnená na prízemí objektu Daxnerova 3, 4. Jedná sa o blokovú teplovodnú kotolňu s projektovaným teplotným spádom 90/70 C, ktorý však v skutočnej prevádzke, najmä kvôli výmene okien a hydraulickému vyregulovaniu rozvodov dosahuje reálne hodnoty len 60/45 C. MaRT Siemens je realizovaná z centrálneho dispečingu prostredníctvom rádiovej siete. Kotolňa je osadená chemickou úpravňou vody AQUA KF a expanznou nádržou SLOKOV VD. TÚV je pripravovaná v izolovanej zásobníkovej nádrži s objemom 200 litrov (typ KKH, 75 kw). Na kotolňu sú napojené 3 ks KOST. Obrázok č. 6. Tepelný zdroj Daxnerova pohľad, kotly a zásobníkový ohrievač TÚV. Tepelný zdroj Daxnerova je zdrojom tepla pre 4 bytové domy s 48 vykurovanými bytmi v ktorých býva 105 obyvateľov. a) Analýza technickej úrovne TZ Daxnerova Tabuľka č. 20. Základné technické údaje TZ Daxnerova Označ. tep. okruhu 8 Názov tep. zdroja Daxnerova Typ kotolne bloková - teplovodná 90 / 70 C (reálne 60/45 C) Údaje o kotloch Jednotky Miestne označenie kotla K1 K2 Druh kotla - Kondenzačný Kondenzačný Typ kotla / počet - Vitocrossal 300 Vitocrossal 300 Výrobca kotla - Viessmann Viessmann Rok výroby / GO Inštalovaný výkon MW 0,170 0,170 Inštal. výkon spolu MW 0,340 Palivo - ZP ZP Výhrevnosť MJ / m 3 34,26 34,26 Garančná účinnosť % Prevádzkové hodiny h / rok

28 b) Vyhodnotenie účinností výroby a rozvodu tepla TZ Daxnerova Tabuľka č. 21. Energetická bilancia TZ Daxnerova Daxnerova Energetická bilancia kotolne Jednotky Spotreba ZP [m 3 ] Teplo v ZP [kwh] Celkové vyrobené teplo [kwh] Predané teplo ÚK [kwh] Predané teplo TUV [kwh] Predané teplo ÚK+TUV [kwh] Straty v sekundár. rozvodoch [kwh] Účinnosť sekundár. rozvodov [%] 81,96 92,49 Strata pri výrobe tepla v TZ [kwh] Skutočná účinnosť TZ [%] 87,58 94, Tepelný zdroj ERENBURGOVA polycentrický tepelný okruh č. 9 Kotolňa je umiestnená v suteréne 4 poschodového murovaného objektu. Palivom je zemný plyn naftový (20kPa), s regulačnou stanicou plynu. Jedná sa o blokovú teplovodnú kotolňu s projektovaným teplotným spádom 90/70 C, ktorý však v skutočnej prevádzke, najmä kvôli výmene okien a hydraulickému vyregulovaniu rozvodov dosahuje reálne hodnoty len 60/45 C. MaRT Siemens je realizovaná z centrálneho dispečingu prostredníctvom rádiovej siete. Ekvitermická regulácia je prevádzaná priamo na tepelnom zdroji. Voda pre ÚK sa pripravuje v 3 ks kotlov. Okruh ÚK je dopĺňaný cez filter ZRFC 380 a je osadený expanznou nádržou. TUV sa pripravuje prostredníctvom blokovej výmenníkovej stanice DECON (290 kw). Obrázok č. 7. Tepelný zdroj Erenburgova pohľad, kotly, KOST. Tepelný zdroj Erenburgova je zdrojom tepla pre 3 bytové domy s 91 vykurovanými bytmi v ktorých býva 167 obyvateľov. 28

29 a) Analýza technickej úrovne TZ Erenburgova Tabuľka č. 22. Základné technické údaje TZ Erenburgova Označ. tep. okruhu 9 Názov tep. zdroja Erenburgova Typ kotolne bloková - teplovodná 90 / 70 C (reálne 60/45 C) Údaje o kotloch Jednotky Miestne označenie kotla K1 K2 K3 Druh kotla - Kondenzačný TVK TVK Typ kotla / počet - Vitocrossal Paromat-SimplexParomat-Simplex Výrobca kotla - Viessmann Viessmann Viessmann Rok výroby / GO Inštalovaný výkon MW 0,285 0,225 0,225 Inštal. výkon spolu MW 0,735 Palivo - ZP ZP ZP Výhrevnosť MJ / m 3 34,21 34,21 34,21 Garančná účinnosť % Prevádzkové hodiny h / rok b) Vyhodnotenie účinností výroby a rozvodu tepla TZ Erenburgova Tabuľka č. 23. Energetická bilancia TZ Erenburgova Energetická bilancia kotolne Erenburgova Jednotky Spotreba ZP [m 3 ] Teplo v ZP [kwh] Celkové vyrobené teplo [kwh] Predané teplo ÚK [kwh] Predané teplo TUV [kwh] Predané teplo ÚK+TUV [kwh] Straty v sekundár. rozvodoch [kwh] Účinnosť sekundár. rozvodov [%] 99,26 95,92 Strata pri výrobe tepla v TZ [kwh] Skutočná účinnosť TZ [%] 75,50 86,92 29

30 Tepelný zdroj KUZMÁNYHO polycentrický tepelný okruh č. 10 Kotolňa je umiestnená v suteréne 4 poschodového murovaného objektu. Palivom je zemný plyn naftový (20kPa), s regulačnou stanicou plynu. Jedná sa o blokovú teplovodnú kotolňu s projektovaným teplotným spádom 90/70 C, ktorý však v skutočnej prevádzke, najmä kvôli výmene okien a hydraulickému vyregulovaniu rozvodov dosahuje reálne hodnoty len 60/45 C. MaRT Siemens je realizovaná z centrálneho dispečingu prostredníctvom rádiovej siete. Ekvitermická regulácia je prevádzaná priamo na tepelnom zdroji. Voda pre ÚK sa pripravuje v 4 ks kotlov bez ekonomizérov. Okruh ÚK je dopĺňaný prostredníctvom chemickej úpravne vody BUV 16 a je osadený expanznou nádržou ČKD o objeme l. TUV sa pripravuje decentralizovane v KOST v jednotlivých objektoch spotreby, z kotolne je vedený už len 2-rúrový predizolovaný rozvod. Obrázok č. 8. Tepelný zdroj Kuzmányho pohľad, kotolňa. Tepelný zdroj Kuzmányho je zdrojom tepla pre 5 bytových domov s 132 vykurovanými bytmi v ktorých býva 267 obyvateľov. a) Analýza technickej úrovne TZ Kuzmányho Tabuľka č. 24. Základné technické údaje TZ Kuzmányho Označ. tep. okruhu 10 Názov tep. zdroja Kuzmányho 4 Typ kotolne bloková - teplovodná 90 / 70 C (reálne 60/45 C) Miestne označenie kotla Údaje o kotloch Jednotky K1 K2 K3 K4 Druh kotla - TVK TVK TVK TVK Typ kotla / počet - RAPIDO 6A/221ERAPIDO 6A/221E RAPIDO 6A/221ERAPIDO 6A/221E Výrobca kotla - RAPIDO RAPIDO RAPIDO RAPIDO Rok výroby / GO Inštalovaný výkon MW 0,221 0,221 0,221 0,221 Inštal. výkon spolu MW 0,884 Palivo - ZP ZP ZP ZP Výhrevnosť MJ / m 3 34,26 34,26 34,26 34,26 Garančná účinnosť % Prevádzkové hodiny h / rok

31 b) Vyhodnotenie účinností výroby a rozvodu tepla TZ Kuzmányho Tabuľka č. 25. Energetická bilancia TZ Kuzmányho Kuzmányho Energetická bilancia kotolne Jednotky Spotreba ZP [m 3 ] Teplo v ZP [kwh] Celkové vyrobené teplo [kwh] Predané teplo ÚK [kwh] Predané teplo TUV [kwh] Predané teplo ÚK+TUV [kwh] Straty v sekundár. rozvodoch [kwh] Účinnosť sekundár. rozvodov [%] 99,80 99,86 Strata pri výrobe tepla v TZ [kwh] Skutočná účinnosť TZ [%] 88,9 86, Domové kotolne v správe DALKIA Lučenec, a.s. TZ združené v tejto skupine sú decentralizované domové kotolne, z ktorých každá kotolňa dodáva teplo len pre 1 objekt. Decentralizované DK sú zdrojom tepla pre 8 bytových domov so 168 vykurovanými bytmi v ktorých býva 339 obyvateľov, 1 objekt verejného sektoru a 2 objekt podnikateľského sektoru. a) Analýza využitia technických zariadení domových TZ v správe DALKIA Lučenec a.s. Tabuľka č. 26. Číslo TZ Základné kvalitatívne ukazovatele využitia TZ Názov tepelného zdroja Vyrobené teplo ÚK + TÚV Vyrobené Percento teplo využitia v ÚK + roku TÚV Inštalovaný výkon Inštalovaný výkon Percento využitia v roku [kwh] [MW] [%] [kwh] [MW] [%] 11 Čajkovského ,245 27, ,245 16,39 12 Masarykova ,073 11, ,073 15,38 13 Zvolenská ,075 14, ,075 12,25 14 Komenského ,129 24, ,129 18,66 15 Cintorínska ,129 25, ,136 15,09 16 Pivničný rad ,129 25, ,129 15,82 17 Tkáčska ,111 20, ,111 14,83 18 Novohradská ,196 14, ,198 14,45 19 Masarykova ,450 7, ,074 21,25 20 Rúbanisko II - Ubytovňa ,540 8, ,230 24,71 31

32 Tabuľka č. 27. b) Vyhodnotenie účinností výroby a rozvodu tepla domových TZ v správe DALKIA Lučenec, a.s. Energetická bilancia TZ charakterizovaných ako domové kotolne. Tepelný zdroj Čajkovského Masarykova 11 Zvolenská 41 Komenského Cintorínska Pivničný rad Tkáčska 11 Novohrad. 2 Masarykova 7 Rúbanisko II - Ubytovňa Spotreba ZP [m 3 ] Teplo v ZP [kwh] Celkové vyrobené teplo [kwh] Predané teplo ÚK [kwh] Predané teplo TUV Predané teplo ÚK+TUV Straty v sekundár. rozvodoch Účinnosť sekundár. rozvodov Strata pri výrobe tepla v TZ Zmena výroby tepla oproti roku 2005 Skutočná účinnosť TZ [kwh] [kwh] [kwh] [%] [kwh] [%] -41,3% +30,4% -15,0% -22,5% -38,0% -37,1% -27,5% +2,0% -51,9% +18,2% [%]

33 3.4 Polycentrické tepelné zdroje SBD Lučenec SBD Lučenec vyrába teplo v 9 TZ, z toho v 2 kotolniach CZT, ktoré slúžia ako zdroje tepla pre 12 bytových domov, 1 objekt vo verejnej správe s OST a 9 domových kotolniach s celkovým inštalovaným výkonom 9,897 MW. Z celkového počtu 9 TZ sa za polycentrické zdroje tepla dajú označiť 2 TZ s celkovým inštalovaným výkonom 5,76 MW, ktoré sú zdrojom tepla pre 13 objektov Tepelný zdroj RÚBANISKO I polycentrický tepelný okruh č. 11 Kotolňa je umiestnená v samostatne stojacom objekte z montovaného skeletu Prefa. Budova je vo vlastníctve spoločnosti SPOOL, SBD má kotolňu v prenájme. Palivom je zemný plyn naftový (20kPa), s regulačnou stanicou plynu. Jedná sa o blokovú teplovodnú kotolňu s projektovaným teplotným spádom 90/70 C. Reálne dosahovaný teplotný spád vďaka zatepleniu objektov a hydraulickému vyregulovaniu reálne dosahuje len 60/45 C. Jedná sa o blokovú kotolňu s trvalou obsluhou a prerušovanou dodávkou tepla. TZ Rúbanisko I bol rekonštruovaný v roku 1995, kedy sa uskutočnil prechod z PP na ZP. Voda pre ÚK sa pripravuje v 3 ks kotlov so zaústením spalín do jedného komínového telesa. Dva kotly sú dodatočne vybavené ekonomizérom výmenníkom tepla spaliny-voda TotalEco Gaz typ NO10 (rok výroby 2011) pre dodatočné využitie kondenzačného tepla obsiahnutého v spalinách. Voda pre ÚK je upravovaná v chemickej úpravni vody DELTA bez expanznej nádrže. Z kotolne sú vedené len dvojrúrové predizolované rozvody. V kotolni sa TÚV nepripravuje. Obrázok č. 9. Tepelný zdroj Rúbanisko I pohľad, kotly, ekonomizér. Tepelný zdroj Rúbanisko I zásobuje teplom tepelný okruh s celkovou dĺžkou sekundárnych rozvodov m a je zdrojom tepla pre 10 odovzdávacích staníc tepla: 9 bytových domov a 1 objekt verejného sektoru - MŠ. Materská škola odoberá teplo len na vykurovanie (nie ne TÚV). Všetky zásobované objekty sú vybavené OST s magnetickou úpravou vody, meračmi tepla CALMEX s meraním celkovej spotreby tepla a samostatným meraním TÚV. TÚV je pripravovaná prostredníctvom doskového výmenníka s jedným zásobníkom s objemom 200 l. Každý teplom zásobovaný objekt je vybavený autonómnou ekvitermickou reguláciou SOFTERM od firmy One Soft Prievidza. SBD má v pláne upraviť súčasné tlakovo závislé OST za tlakovo nezávislé s vlastným obehovým čerpadlom ÚK. 33

34 Obrázok č. 10. Odovzdávacia stanica tepla (OST). a) Analýza technickej úrovne TZ Rúbanisko I. Tabuľka č. 28. Základné technické údaje TZ Rúbanisko I. Označ. tep. okruhu 1 Názov tep. zdroja Rúbanisko I Typ kotolne bloková - teplovodná 90 / 70 C, reálne 60/45 C Údaje o kotloch Jednotky Miestne označenie kotla K1 K2 K3 Druh kotla - TVK TVK s ekonomizérom s ekonomizérom TVK Typ kotla / počet - KDVE 100 I KDVE 100 I KDVE 100 I Výrobca kotla - ČKD Dukla ČKD Dukla ČKD Dukla Rok výroby / GO Inštalovaný výkon MW 1,040 1,040 1,040 Inštal. výkon spolu MW 3,120 Palivo - ZP ZP ZP Výhrevnosť MJ / m 3 34,21 34,21 34,21 Garančná účinnosť % Prevádzkové hodiny h / rok Plynové horáky použité v TZ Rúbanisko I Typ Rok výroby ks APH 16 PZ

35 b) Vyhodnotenie účinností výroby a rozvodu tepla TZ Rúbanisko I. Tabuľka č. 29. Energetická bilancia TZ Rúbanisko I. Energetická bilancia kotolne Rúbanisko I Jednotky Spotreba ZP [m 3 ] Teplo v ZP [kwh] Celkové vyrobené teplo [kwh] Predané teplo ÚK [kwh] Predané teplo TUV [kwh] Predané teplo ÚK+TUV [kwh] Straty v sekundár. rozvodoch [kwh] Účinnosť sekundár. rozvodov [%] 95,75 95,75 Strata pri výrobe tepla v TZ [kwh] Skutočná účinnosť TZ [%] 88,36 97, Tepelný zdroj OPATOVÁ polycentrický tepelný okruh č. 12 Kotolňa je umiestnená v samostatne stojacom objekte z montovaného skeletu Prefa. Budova je vo vlastníctve spoločnosti SPOOL, SBD má kotolňu v podnájme. Palivom je zemný plyn naftový (20kPa), s regulačnou stanicou plynu. Jedná sa o blokovú teplovodnú kotolňu 90 / 70 C s občasnou obsluhou a ekvitermickou reguláciou na TZ. Reálne dosahovaný teplotný spád vďaka zatepleniu objektov a hydraulickému vyregulovaniu reálne dosahuje len 60/45 C. Voda pre ÚK sa pripravuje v 4 ks kotlov so zaústením spalín do 3 komínových telies. TZ nie je vybavený ekonomizérmi. Ekonomizéry sú v investičnom pláne na rok 2013 jeden kotol a na rok 2012 druhý kotol. Tretí kotol je kvôli nízkym odberom tepla de facto nevyužitý. Voda pre ÚK nie je chemicky upravovaná. Tepelný okruh ÚK je zabezpečený expanznou nádržou o objeme l. TÚV je pripravovaná cez OST s doskovým výmenníkom Alfa Laval bez zásobnej nádrže. Obrázok č. 11. Tepelný zdroj Opatová pohľad, kotolňa. Všetky 3 odberové objekty sú v blízkosti kotolne, rozvod je štvorrúrový predizolovaný. Kvôli krátkym vzdialenostiam a nízkym tepelným stratám rozvodov nie je efektívne prechádzať zo štvorrúrového rozvodu s centrálnou prípravou TÚV na dvojrúrový rozvod s KOST. 35

36 Tepelný zdroj Opatová zásobuje teplom tepelný okruh s celkovou dĺžkou sekundárnych rozvodov 95 m a je zdrojom tepla pre 3 bytové domy s 272 vykurovanými bytmi. a) Analýza technickej úrovne TZ Opatová Tabuľka č. 30. Základné technické údaje TZ Opatová Označ. tep. okruhu 2 Názov tep. zdroja Opatová Typ kotolne bloková - teplovodná 90 / 70 C, reálne 60/45 C Údaje o kotloch Jednotky Miestne označenie kotla K1 K2 K3 K4 Druh kotla - TVK TVK TVK TVK Typ kotla / počet - KDVE 65 KDVE 65 KDVE 65 KDVE 65 Výrobca kotla - ČKD Dukla ČKD Dukla ČKD Dukla ČKD Dukla Rok výroby / GO Inštalovaný výkon MW 0,66 0,66 0,66 0,66 Inštal. výkon spolu MW 2,640 Palivo - ZP ZP ZP ZP Výhrevnosť MJ / m 3 34,21 34,21 34,21 34,21 Garančná účinnosť % Prevádzkové hodiny h / rok Plynové horáky použité v TZ Opatová Typ Rok výroby ks APH 10 PZ b) Vyhodnotenie účinností výroby a rozvodu tepla TZ Opatová Tabuľka č. 31. Energetická bilancia TZ Opatová Energetická bilancia kotolne Opatová Jednotky Spotreba ZP [m 3 ] Teplo v ZP [kwh] Celkové vyrobené teplo [kwh] Predané teplo ÚK [kwh] Predané teplo TUV [kwh] Predané teplo ÚK+TUV [kwh] Straty v sekundár. rozvodoch [kwh] Účinnosť sekundár. rozvodov [%] 97,07 97,07 Strata pri výrobe tepla v TZ [kwh] Skutočná účinnosť TZ [%] 87,87 91,84 36

37 3.4.3 Domové kotolne v správe SBD Lučenec TZ združené v tejto skupine sú decentralizované domové kotolne, z ktorých každá kotolňa dodáva teplo len pre 1 objekt. Decentralizované DK sú zdrojom tepla pre 9 bytových domov s 754 vykurovanými bytmi v ktorých býva obyvateľov. a) Analýza využitia technických zariadení domových TZ v správe SBD Lučenec Tabuľka č. 32. Číslo TZ Základné kvalitatívne ukazovatele využitia TZ Názov tepelného zdroja Vyrobené teplo ÚK + TÚV Vyrobené Percento teplo využitia v ÚK + roku TÚV Inštalovaný výkon Inštalovaný výkon Percento využitia v roku [kwh] [MW] [%] [kwh] [MW] [%] 3 Erenburgova ,580 9, ,600 8,34 4 Malinovského ,010 7, ,010 5,43 5 Námestie Republiky ,975 19, ,975 14,93 6 Fr. Lehára ,400 6,44 odpojená, každý byt má vlast. kotol 7 Jiráskova ,100 20, ,090 62,30 8 Majakovského ,026 46,10 prevedené do SvB 9 Majakovského ,026 47,32 prevedené do SvB 37

38 b) Vyhodnotenie účinností výroby a rozvodu tepla domových TZ v správe SBD Lučenec Tabuľka č. 33. Energetická bilancia TZ charakterizovaných ako domové kotolne. Tepelný zdroj Erenburgova Malinovského Námestie Republiky Mierová IT Jiráskova Spotreba ZP [m 3 ] Teplo v ZP [kwh] Celkové vyrobené teplo [kwh] Predané teplo ÚK [kwh] Predané teplo TUV [kwh] Predané teplo ÚK+TUV [kwh] Straty v sekundár. rozvodoch [kwh] Účinnosť sekundár. rozvodov [%] Strata pri výrobe tepla v TZ [kwh] Zmena výroby tepla oproti roku 2005 [%] -11,1% -28,1% -22,8% -0,3% Skutočná účinnosť TZ [%]

39 3.4.4 Zásobovanie teplom vo verejnom sektore Verejný sektor je z menšej časti zásobovaný teplom z CZT, a v ostatných prípadoch sa jedná o objekty s vlastnými kotolňami, v ktorých sa spaľuje len ZP. Tabuľka č. 34. Prehľad spotreby jednotlivých palív vo verejnom sektore Spôsob vykurovania CZT Vlastná kotolňa Sektor Spotreba paliva Inštalovaný výkon [kwh / rok] plyn [kw] [tis.m 3 / rok] Verejný sektor ,40 Teplo v palive [kwh/rok] Zariadenia na výrobu tepla pre podnikateľský sektor V podnikateľskom sektore je v majoritnej miere zastúpená vlastná výroba tepla vo vlastných kotolniach, v ktorých sa spaľujú palivá špecifikované v tabuľke. Dodávka tepla z CZT pre podnikateľský sektor je zastúpená v malom množstve. Tabuľka č. 35. Prehľad spotreby jednotlivých palív v podnikateľskej sfére Spôsob vykurovania CZT Vlastná kotolňa Sektor Inštalovaný Spotreba paliva [kwh / rok] výkon plyn drevo [kw] [tis.m 3 / rok] [m 3 / rok] Podnikateľský sektor ,57-56, ,61 Teplo v palive [kwh/rok] , Zariadenia na výrobu tepla pre individuálnu bytovú výstavbu V meste Lučenec sa nachádza rodinných domov. Z tohto počtu je neobývaných 340 domov. V obývaných tich rodinných domoch sa prevažne na výrobu tepla pre vykurovanie a prípravu TUV používajú kotle na spaľovanie zemného plynu. Takáto príprava tepla je pre obyvateľov IBV pohodlnejšia a v neposlednom rade pre životné prostredie mesta prijateľnejšia, ako príprava tepla spaľovaním pevných palív. Spaľovanie pevných palív ako je čierne alebo hnedé uhlie a drevo je v IBV zastúpené v malom množstve. 39

40 Tabuľka č. 36. Spotreby palív pre IBV. Inštalovaný Spotreba paliva Sektor výkon plyn pevné palivo [kw] [tis.m 3 / rok] [ton / rok] IBV do 50 kw Teplo v palive [kwh/rok] Analýza zariadení na spotrebu tepla Na základe metodického usmernenia sa vykonala podrobná analýza bytových objektov, do ktorých je dodávka tepla zabezpečovaná z polycentrických zdrojov tepla a domových kotolní z ktorých je teplo rozpočítavané konečným spotrebiteľom. Získané informácie sú spracované tabuľkovou formou v členení podľa príslušnosti k jednotlivým tepelným zdrojom a príslušnosti k správcom a vlastníkom bytov. Zároveň boli vyhodnotené a porovnané vplyvy opatrení navrhovaných v roku 2006 so stavom k na bytových objektoch zásobovaných z polycentrických tepelných zdrojov. V tabuľkách sú zahrnuté nasledovné informácie o objektoch: a) stavebné údaje o bytovom dome typ stavebnej sústavy, počet obytných podlaží, počet bytov; b) rozmerové parametre vykurovaná plocha objektu; d) priemerný počet obyvateľov; e) dodatočné úpravy objektu čiastočné alebo celkové zateplenie obvodových konštrukcií objektu; f) technické vybavenie objektu charakterizujúce sústavu tepelných zariadení na spotrebu tepla ekvitermická regulácia, termoregulačné ventily s termostatickými hlavicami, pomerové rozdeľovače nákladov na vykurovanie, vybavenie objektov kompaktnými odovzdávacími stanicami tepla KOST Bytové domy zásobované z polycentrických TZ V meste Lučenec sú dva veľké podnikateľské subjekty zaoberajúce sa výrobou a distribúciou tepla. Táto skutočnosť ich radí do kategórie rozhodujúcich výrobcov a dodávateľov tepla CZT v polycentrickej tepelnej sústave. Polycentrické tepelné zdroje ďalej len TZ zabezpečujú majoritnú výrobu a dodávku tepla pre bytové domy, čiastočne s malým podielom pre objekty vo verejnej správe a podnikateľský sektor. Na celkovej výrobe a dodávke tepla sa podieľajú dvaja rozhodujúci výrobcovia tepla a to: DALKIA Lučenec a.s., ktorý je vlastníkom 6 kotolní CZT a 1 blokovej kotolne, správcom 4 blokových a 9 domových kotolní, z ktorých sa za polycentrické dá označiť 10 TZ SBD Lučenec, ktoré prevádzkuje 2 kotolne CZT a 7 domových kotolní, z ktorých sa za polycentrické dajú označiť 2 TZ. 40

41 Tabuľka č. 37. Prehľad o počte objektov zásobovaných teplom spoločnosťou DALKIA Lučenec, a.s. Objekty podľa príslušnosti k sektorom zásobovaných teplom z DALKIA Lučenec, a.s. Počet vykurovaných objektov Názov tepelného zdroja Bytové domy Verejná správa Číslo tepelného okruhu Podnikateľský sektor 1 Rúbanisko II Vajanského Osloboditeľov Štefánika Námestie republiky Rúbanisko III Mierová Daxnerova Erenburgova Kuzmányho Čajkovského Masarykova Zvolenská Komenského Cintorínska Pivničný rad Tkáčska Novohradská Masyrykova Rúbanisko II - ubytovňa Spolu podľa príslušnosti k sektoru Spolu za spol. DALKIA Lučenec, a.s 101 Tabuľka č. 38. Prehľad o počte objektov zásobovaných teplom Stavebným byt. družstvom Lučenec Číslo tepelného okruhu Objekty podľa príslušnosti k sektorom zásobovaných teplom z SBD Počet vykurovaných objektov Názov tepelného zdroja Podnikateľský Bytové domy Verejná správa sektor 1 Rúbanisko I Opatová Erenburgova Malinovského Námestie Republiky Fr. Lehára Jiráskova Majakovského Majakovského Spolu podľa príslušnosti k sektoru Spolu za spoločnosť SBD 22 41

42 Tabuľka č. 39. Celkový počet teplom zásobovaných objektov podľa príslušnosti k jednotlivým sektorom Prehľad o počte objektov podľa príslušnosti k sektorom v meste Lučenec Celkový počet teplom zásobovaných objektov podľa príslušnosti k sektorom Bytové domy Verejná správa Podnikateľský sektor Celkový počet vykurovaných objektov z CZT 123 Graf č. 8. Pomer teplom zásobovaných objektov medzi rozhodujúcimi dodávateľmi tepla a zastúpenie objektov podľa príslušnosti k jednotlivým sektorom 18% 8% 4% 82% 88% Objekty zásobované teplom firmou DALKIA Objekty zásobované teplom firmou SBD Lučenec Bytové domy Verejná správa Podnikateľský sektor Tabuľka č. 40. Prehľad stavebných sústav bytových domov v meste Lučenec Stavebná sústava Počet objektov Podiel [%] iná 16 17,58 T06B BB 31 34,07 MBDU ,40 PS 82 BB 17 18,68 MS ,59 MBD ,40 MBDU ,69 MS 5 6 6,59 Spolu ,00 42

43 Graf č. 9. Percentuálny podiel stavebných sústav T06B BB 34% MBDU 71 4% iná 18% MS 5 7% MBDU 65 8% MBD 12 4% MS 11 7% PS 82 BB 19% Opis stavebných sústav bytových domov odoberajúcich teplo z CZT T 06 B BB : panelová sústava realizovaná koncom 60-tych do 80-tych rokov. Obvodový plášť tvoria struskobetónové panely hr. 300 mm, strechy dvojplášťové s pórobetónovou tepelnoizolačnou vrstvou. Pôvodne budovy s nízkym tepelnoizolačným štandardom, vykazujúce systémové poruchy v spojoch panelov, tepelné mosty v prestupoch balkónových konštrukcií do interiéru, vznik trhlín v ploche panelov. Po vykonaní komplexného zateplenia budov klesá potreba tepla na vykurovanie o 30-50%, budovy spĺňajú parametre pre energetickú certifikáciu budov (ECB) v kategórii C-B. Obrázok č. 12. Stavebná sústava T 06 B BB pred a po zateplení. PS 82 BB : panelová sústava realizovaná koncom 80-tych do 90-tych rokov. Obvodový plášť tvoria sendvičové ž.b. panely s tepelnoizolačnou vrstvou PPS hr. 300 mm, strechy dvojplášťové s pórobetónovou tepelnoizolačnou vrstvou, slabo vetranou vzduchovou medzerou a minerálnymi rohožami. Pôvodne budovy s vyšším tepelnoizolačným štandardom, vykazujúce systémové poruchy v spojoch panelov, vznik trhlín vo vonkajšej ploche panelov, porucha spojenia vonkajšej žb membrány s nosným jadrom. Po vykonaní komplexného zateplenia budov klesá potreba tepla na vykurovanie o 15-20%, budovy spĺňajú parametre pre ECB v kategórii B. 43

44 Obrázok č. 13. Stavebná sústava PS 82 BB pred a po zateplení. MBD U 65 (71) : panelová sústava realizovaná koncom 70-tych do 80-tych rokov. Obvodový plášť tvoria sendvičové ž. b. panely s tepelnoizolačnou vrstvou PPS hr. 300 mm, strechy dvojplášťové s pórobetónovou tepelnoizolačnou vrstvou, slabo vetranou vzduchovou medzerou a minerálnymi rohožami. Pôvodne budovy s vyšším tepelnoizolačným štandardom, vykazujúce systémové poruchy v spojoch panelov, vznik trhlín vo vonkajšej ploche panelov, porucha spojenia vonkajšej ž.b. membrány s nosným jadrom. Po vykonaní komplexného zateplenia budov klesá potreba tepla na vykurovanie o 15-25%, budovy spĺňajú parametre pre ECB v kategórii C-B. Obrázok č. 14. Stavebná sústava MBD U 65 (71). MBD 12 : panelová sústava realizovaná koncom 60-tych do 70-tych rokov. Obvodový plášť tvoria struskobetónové panely hr. 300 mm, strechy dvojplášťové s pórobetónovou tepelnoizolačnou vrstvou. Pôvodne budovy s nízkym tepelnoizolačným štandardom, vykazujúce systémové poruchy v spojoch panelov, tepelné mosty v prestupoch balkónových konštrukcií do interiéru, vznik trhlín v ploche panelov. Po vykonaní komplexného zateplenia budov klesá potreba tepla na vykurovanie o 30-50%, budovy spĺňajú parametre pre ECB v kategórii C-B. 44

45 Obrázok č. 15. Stavebná sústava MBD 12 pred a po zateplení. MS 5 (11) : panelová sústava realizovaná v 60-tych rokoch. Obvodový plášť tvoria struskobetónové panely hr. 300 mm, strechy jednoplášťové s pórobetónovou tepelnoizolačnou vrstvou. Pôvodne budovy s nízkym tepelnoizolačným štandardom, vykazujúce systémové poruchy v spojoch panelov, tepelné mosty v prestupoch balkónových konštrukcií do interiéru, vznik trhlín v ploche panelov. Po vykonaní komplexného zateplenia budov klesá potreba tepla na vykurovanie o 30-50%, budovy spĺňajú parametre pre ECB v kategórii C-B. Obrázok č. 16. Stavebná sústava MS 5 (11). 45

46 Ostatné : sú to bytové domy postavené koncom 50-tych a začiatkom 60-tych rokov v murovaných sústavách T 01B; T 02B; T 03B; T 12 a bez typového označenia. Obvodový plášť tvoria murované tehelné konštrukcie z PPT alebo CDm, strechy jednoplášťové s pórobetónovou tepelnoizolačnou vrstvou, alebo drevené krovy. Pôvodne budovy s nízkym tepelnoizolačným štandardom, vykazujúce systémové poruchy-tepelné mosty v prestupoch balkónových konštrukcií do interiéru. Po vykonaní komplexného zateplenia budov klesá potreba tepla na vykurovanie o 30-60%, budovy spĺňajú parametre pre ECB v kategórii C-B. Obrázok č. 17. Ostatné stavebné sústavy pred a po zateplení. Od roku 2006 kedy bola spracovaná po prvýkrát Koncepcia zásobovania teplom mesta Lučenec, boli vykonané opatrenia na bytových domoch v zmysle jej záverov a to najmä zateplenie obvodových konštrukcií, vyregulovanie vnútorných rozvodov tepla, osadenie termostatických regulačných ventilov na vykurovacích telesách, pomerové rozdeľovače nákladov na teplo a osadenie KOST pre miestnu prípravu TUV. Hodnotenie budov sa tým vo veľkej väčšine zmenilo podľa ECB na kategóriu C-B. Tabuľka č. 41. Hodnotenie vykurovaných budov klasifikácia Klasifikácia a stupeň energetickej náročnosti posudzovanej budovy Klasifikácia Stupeň energetickej Vyhodnotenie Slovné vyjadrenie energetickej náročnosti náročnosti budov SEN posudzovaného objektu klasifikácie budovy budov (%) A 40 Mimoriadne úsporná B 60 Požiadavka STN Veľmi úsporná C 80 Úsporná D 100 Vyhovujúca E 120 Nevyhovujúca Jestvujúci stav hodnotených F 150 Výrazne nevyhovujúca budov G > 150 Mimoriadne nevyhovujúca 46

47 Tabuľka č. 42. Súhrnný prehľad o bytových domoch podľa príslušnosti k jednotlivým dodávateľom tepla. Dodávatelia tepla Jednotky DALKIA Lučenec, a.s. SBD Lučenec Spolu Priemerný počet osôb Počet bytov Vykurovaná plocha [m 2 ] Skutočná spotreba tepla ÚK [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV [kwh] Objekty zásobované z TZ RÚBANISKO II tepelný okruh č.1 Tepelný okruh č. 1 zásobuje teplom 14 bytových domov s vykurovanými bytmi, v ktorých býva obyvateľov, 2 objekty verejného a 1 objekt podnikateľského sektoru. Odberateľmi tepla sú: SPOOL Stavebné družstvo SBD Odberatelia v nebytových priestoroch Tabuľka č. 43. Súhrn za tepelný zdroj Rúbanisko II DALKIA Lučenec, a.s. Číslo TO 1 Názov TZ Jednotky Rúbanisko II Priemerný počet osôb Počet bytov Vykurovaná plocha [m2] Skutočná spotreba tepla ÚK [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV [kwh]

48 Z celkového počtu 14 bytových domov, ktoré sú zásobované teplom z TZ Rúbanisko II je v stavebnej sústave TO6B BB realizovaných 10 a v stavebnej sústave MBDU 71 4 objekty. Tabuľka č. 44. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Rúbanisko II so spotrebou za mesto Spotreba tepla na m 2 vykurovanej plochy [kwh/m 2 ] Priemer za mesto Priemer za TZ Rúbanisko II 71,850 80,799 Graf č. 10. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Rúbanisko II so spotrebou za mesto ,850 80,799 kwh/m Rok 2011 Priemer za mesto Priemer za Rúbanisko II 48

49

50 Tabuľka č. 45. Objekty zásobované teplom z TZ Rúbanisko II Poradové číslo objektu Názov tepelného zdroja Rúbanisko II Stavebná sústava T06B BB Ulica Rúbanisko II Číslo vchodu vchodov , Správca bytového fondu SPOOL SBD SPOOL SPOOL SBD SPOOL SBD Rok realizácie Priemerný počet bývajúcich osôb ' Počet bytov Počet podlaží Vykurovaná plocha [m2] Ekvitermická regulácia Na tepelnom polycentrickom zdroji Hydraulické vyregulovanie * A A A A A A A A Termostatické ventily * A A A A A A A A Pomerové rozdeľovače nákladov na vykurovanie * A A A A A A A A Zateplenie objektu * N N N A A A A A A KOST N N N N N N N N Skutočná spotreba tepla ÚK - [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV - [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV - [KWh] * A áno / N nie 50

51 Poradové číslo objektu Názov tepelného zdroja Rúbanisko II Stavebná sústava MBD U 71 T06B BB Ulica Rúbanisko II Číslo vchodu vchodov Správca bytového fondu SPOOL SBD SBD SPOOL SBD SPOOL SPOOL Rok realizácie Priemerný počet bývajúcich osôb ' Počet bytov Počet podlaží Vykurovaná plocha [m2] Ekvitermická regulácia Na tepelnom polycentrickom zdroji DALKIA Hydraulické vyregulovanie * A A A A A A A Termostatické ventily * A A A A A A A Pomerové rozdeľovače nákladov na vykurovanie * A A A A A A A Zateplenie objektu * A A A A A A A KOST N N N N N N N Skutočná spotreba tepla ÚK - [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV - [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV - [kwh] * A áno / N nie Tabuľka č. 46. Porovnanie úspory tepla Objekt Úspora [%] Rúbanisko II 1-3 (N) ÚK - [kwh] ,9 TUV - [kwh] ,6 Rúbanisko II 4-9 (N) ÚK - [kwh] ,8 TUV - [kwh] ,0 Rúbanisko II (N) ÚK - [kwh] , (Z) TUV - [kwh] ,2 Rúbanisko II (Z) ÚK - [kwh] , (Z) TUV - [kwh] ,5 Rúbanisko II (Z) ÚK - [kwh] ,9 TUV - [kwh] ,3 Rúbanisko II (Z) ÚK - [kwh] , (Z) TUV - [kwh] ,1 Rúbanisko II (Z) ÚK - [kwh] ,8 TUV - [kwh] ,6 Rúbanisko II 59 (Z) ÚK - [kwh] ,4 TUV - [kwh] ,6 51

52 Objekt Úspora [%] Rúbanisko II 60 (Z) ÚK - [kwh] ,4 TUV - [kwh] ,9 Rúbanisko II 61 (Z) ÚK - [kwh] ,3 TUV - [kwh] ,6 Rúbanisko II 62 (Z) ÚK - [kwh] ,7 TUV - [kwh] ,0 Rúbanisko II (Z) ÚK - [kwh] ,7 TUV - [kwh] ,0 Rúbanisko II (Z) ÚK - [kwh] ,8 TUV - [kwh] ,0 Rúbanisko II (Z) ÚK - [kwh] ,9 TUV - [kwh] ,2 Z = zateplený, N = nezateplený, Č = čiastočne zateplený. Pozn.: Bytové domy Rúbanisko II s číslami vchodov: 10-15, 16-18; 20-26, 27-28; 40-42, 43-48; boli pre účely porovnania spotreby energie so stavom z roku 2005 bilancované spolu ako jeden objekt Objekty zásobované z TZ VAJANSKÉHO tepelný okruh č.2 Tepelný okruh č. 2 zásobuje teplom 7 bytových domov s 853 vykurovanými bytmi, v ktorých býva obyvateľov. Odberateľmi tepla sú: SPOOL Stavebné družstvo SBD Tabuľka č. 47. Súhrn za TZ Vajanského. DALKIA Lučenec, a.s. Číslo TO 2 Názov TZ Jednotky Vajanského Priemerný počet osôb Počet bytov Vykurovaná plocha [m2] Skutočná spotreba tepla ÚK [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV [kwh]

53 Z celkového počtu 8 bytových domov, ktoré sú zásobované teplom z TZ Vajanského je v stavebnej sústave PS 82 BB realizovaných 6 a zvyšný 1 objekt je realizovaný v stavebnej sústave označenej ako ostatné. Tabuľka č. 48. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Vajanského so spotrebou za mesto. Spotreba tepla na m 2 vykurovanej plochy [kwh/m 2 ] Priemer za mesto Priemer za TZ Vajanského 71,850 75,706 Graf č. 11. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Vajanského so spotrebou za mesto ,850 75,706 kwh/m Rok 2011 Priemer za mesto Priemer za Vajanského 53

54 Tabuľka č. 49. Objekty zásobované teplom z TZ Vajanského. Poradové číslo objektu Názov tepelného zdroja Vajanského Stavebná sústava PS 82 BB - Ulica Adyho Komenského Adyho Vajanského Komenského Adyho Vajanského Vargova Vargova Tuh. nám. Vajanského 1, 1-2, Vajanského Komenského Adyho Vajanského Hurbanova 1-5;18-22;1-4 Číslo vchodu vchodov 10-20; ;15;22 2-8;24-28; Správca bytového fondu SBD SBD SBD SBD SPOOL SBD SPOOL Rok realizácie Priemerný počet bývajúcich osôb ' Počet bytov Počet podlaží Vykurovaná plocha [m2] Ekvitermická regulácia Na tepelnom zdroji Hydraulické vyregulovanie * A A A A A A A Termostatické ventily * A A A A A A A Pomerové rozdeľovače nákladov na vykurovanie * A A A A A A A Zateplenie objektu * N N N N N N N KOST A A A A A A A Skutočná spotreba tepla ÚK - [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV - [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV - [kwh] * A áno / N nie 54

55 Tabuľka č. 50. Porovnanie úspory tepla Objekt Úspora [%] ÚK - [kwh] ,7 Adyho10-20; Komenského 20 (N) TUV - [kwh] ,0 ÚK - [kwh] ,8 Adyho 20-32; Vajanského 15; Komenského 22 (N) TUV - [kwh] ,2 ÚK - [kwh] ,6 Adyho 1-5; Vajanského 18-22; Hurbanova 1-4 (N) TUV - [kwh] ,4 Adyho 2-8; Vajanského 24-28; Vargova 2-4 (N) Vargova 1; Tuh. nám. 1-2 Vajanského (N) Vajanského (N) ÚK - [kwh] ,5 TUV - [kwh] ,2 ÚK - [kwh] ,0 TUV - [kwh] ,3 ÚK - [kwh] ,8 TUV - [kwh] ,3 Komenského 24 (N) ÚK - [kwh] ,2 TUV - [kwh] ,8 Z = zateplený, N = nezateplený, Č=čiastočne zateplený Objekty zásobované z TZ OSLOBODITEĽOV tepelný okruh č.3 Tepelný okruh č. 3 zásobuje teplom 11 bytových domov s 688 vykurovanými bytmi, v ktorých býva obyvateľov. Odberateľmi tepla sú: SPOOL Stavebné družstvo SBD Tabuľka č. 51. Súhrn za TZ Osloboditeľov DALKIA Lučenec, a.s. Číslo TO 3 Názov TZ Jednotky Osloboditeľov Priemerný počet osôb Počet bytov Vykurovaná plocha [m2] Skutočná spotreba tepla ÚK [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV [kwh]

56 Z celkového počtu 11 bytových domov, ktoré sú zásobované teplom z TZ Osloboditeľov je v stavebnej sústave T06B BB realizovaných 7 a zvyšné 4 objekty sú realizované v stavebnej sústave PS 82 BB. Tabuľka č. 52. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Osloboditeľov so spotrebou za mesto Spotreba tepla na m 2 vykurovanej plochy [kwh/m 2 ] Priemer za mesto Priemer za TZ Osloboditeľov 71,850 74,964 Graf č. 12. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Osloboditeľov so spotrebou za mesto ,850 74,964 kwh/m Rok 2011 Priemer za mesto Priemer za Osloboditeľov 56

57

58 Tabuľka č. 53. Objekty zásobované teplom z TZ Osloboditeľov Poradové číslo objektu Názov tepelného zdroja Osloboditeľov Stavebná sústava T06B BB PS 82 BB Ulica Osloboditeľov J. Bottu Ľ. Svobodu Číslo vchodu vchodov Správca bytového fondu SBD SBD SBD SBD SBD SBD SPOOL SPOOL Rok realizácie Priemerný počet bývajúcich osôb ' Počet bytov Počet podlaží Vykurovaná plocha [m2] Ekvitermická regulácia Na tepelnom polycentrickom zdroji Hydraulické vyregulovanie * A A A A A A A A Termostatické ventily * A A A A A A A A Pomerové rozdeľovače nákladov na vykurovanie * A A A A A A A A Zateplenie obvodového plášťa * A N N A N N N čiastočne KOST N N N N N N N N Skutočná spotreba tepla ÚK - [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV - [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV - [kwh] * A áno / N nie 58

59 Poradové číslo objektu Názov tepelného zdroja Osloboditeľov Stavebná sústava PS 82 BB Ulica Ľ. Svobodu Číslo vchodu vchodov Správca bytového fondu SBD SBD SPOOL Rok realizácie Priemerný počet bývajúcich osôb ' Počet bytov Počet podlaží Vykurovaná plocha [m2] Ekvitermická regulácia Na tepelnom polycentrickom zdroji Hydraulické vyregulovanie * A A N Termostatické ventily * A A N Pomerové rozdeľovače nákladov na vykurovanie * A A N Zateplenie objektu * N A N KOST N N N Skutočná spotreba tepla ÚK - [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV - [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV - [kwh] * A áno / N nie Tabuľka č. 54. Porovnanie úspory tepla Objekt Úspora [%] Osloboditeľov 3-7 (A) Osloboditeľov 2-12 (N) Osloboditeľov 9-19 (N) J. Bottu 1-3 (A) L. Svobodu 1-5 (N) L. Svobodu 2-6 (N) L. Svobodu 8-10 (N) L. Svobodu 7-13 (Č) L. Svobodu (N) ÚK - [kwh] ,5 TUV - [kwh] ,3 ÚK - [kwh] ,7 TUV - [kwh] ,9 ÚK - [kwh] ,8 TUV - [kwh] ,1 ÚK - [kwh] ,5 TUV - [kwh] ,8 ÚK - [kwh] ,2 TUV - [kwh] ,6 ÚK - [kwh] ,4 TUV - [kwh] ,2 ÚK - [kwh] ,0 TUV - [kwh] ,2 ÚK - [kwh] ,8 TUV - [kwh] ,0 ÚK - [kwh] ,4 TUV - [kwh] ,1 59

60 Objekt Úspora [%] L. Svobodu (A) L. Svobodu (N) ÚK - [kwh] ,5 TUV - [kwh] ,2 ÚK - [kwh] ,8 TUV - [kwh] , Objekty zásobované z TZ ŠTEFÁNIKA tepelný okruh č.4 Tepelný okruh č. 4 zásobuje teplom 8 bytových domov s 567 vykurovanými bytmi, v ktorých býva 988 obyvateľov, 2 objekty verejného a 1 objekt podnikateľského sektoru. Odberateľmi tepla sú: SPOOL Stavebné družstvo SBD Tabuľka č. 55. Súhrn za TZ Štefánika. DALKIA Lučenec, a.s. Číslo TO 4 Názov TZ Jednotky Štefánika Priemerný počet osôb Počet bytov Vykurovaná plocha [m2] Skutočná spotreba tepla ÚK [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV [kwh] Z celkového počtu 8 bytových domov, ktoré sú zásobované teplom z TZ M.R. Štefánika sú 4 objekty realizované v stavebnej sústave T06B BB a 4 v stavebnej sústave MBD

61 Tabuľka č. 56. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Štefánika so spotrebou za mesto. Spotreba tepla na m 2 vykurovanej plochy [kwh/m 2 ] Priemer za mesto Priemer za TZ M.R. Štefánika 71,850 65,899 Graf č. 13. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Štefánika so spotrebou za mesto ,850 65, kwh/m Rok 2011 Priemer za mesto Priemer za Štefánika 61

62 Tabuľka č. 57. Objekty zásobované teplom z TZ M.R. Štefánika. Poradové číslo objektu Názov tepelného zdroja M.R. Štefánika Stavebná sústava T06B BB MBD 12 MBD 12 MBD 12 MBD 12 T06B BB T06B BB Ulica M. R. Štefánika Nám. Rep. Číslo vchodu vchodov Správca bytového fondu SBD SPOOL SPOOL SPOOL SPOOL SPOOL SBD SVB Rok realizácie Priemerný počet bývajúcich osôb ' Počet bytov Počet podlaží Vykurovaná plocha [m2] Ekvitermická regulácia Na tepelnom polycentrickom zdroji Hydraulické vyregulovanie * A A A A A A A A Termostatické ventily * A A A A A A A A Pomerové rozdeľovače nákladov na vykurovanie * A A A A A A A A Zateplenie objektu * A A N N N A A A KOST A A A A A A A A Skutočná spotreba tepla ÚK - [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV - [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV - [kwh] * A áno / N nie 62

63 Tabuľka č. 58. Porovnanie úspory tepla Objekt Úspora [%] M. R. Štefánika 1-6 (A) M. R. Štefánika 7-9 (A) M. R. Štefánika 10 (N) M. R. Štefánika 13 (N) M. R. Štefánika 14 (N) M. R. Štefánika 15 (A) M. R. Štefánika (A) Nám. Republiky 6-16 (A) ÚK - [kwh] ,9 TUV - [kwh] ,2 ÚK - [kwh] ,5 TUV - [kwh] ,3 ÚK - [kwh] ,6 TUV - [kwh] ,2 ÚK - [kwh] ,3 TUV - [kwh] ,8 ÚK - [kwh] ,7 TUV- [kwh] ,0 ÚK - [kwh] ,3 TUV - [kwh] ,6 ÚK - [kwh] ,7 TUV - [kwh] ,8 ÚK - [kwh] ,0 TUV - [kwh] , Objekty zásobované z TZ NÁMESTIE REPUBLIKY tepelný okruh č.5 Tepelný okruh č. 5 zásobuje teplom 12 bytových domov s 837 vykurovanými bytmi, v ktorých býva obyvateľov, 1 objekt verejného a 1 objekt podnikateľského sektoru. Odberateľmi tepla sú: SPOOL Stavebné družstvo SBD Tabuľka č. 59. Súhrn za TZ Námestie Republiky. DALKIA Lučenec, a.s. Číslo TO 5 Názov TZ Jednotky Námestie republiky Priemerný počet osôb Počet bytov Vykurovaná plocha [m2] Skutočná spotreba tepla ÚK [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV [kwh]

64 Z celkového počtu 12 bytových domov, ktoré sú zásobované teplom z TZ Námestie Republiky je v stavebnej sústave T06B BB realizovaných 6, v MS 11 3 a zvyšné 3 objekty sú realizované v stavebnej sústave označenej ako iné (T02B; T 03B). Tabuľka č. 60. mesto. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Nám. Republiky so spotrebou za Spotreba tepla na m 2 vykurovanej plochy [kwh/m 2 ] Priemer za mesto Priemer za TZ Námestie Republiky 71,850 71,198 Graf č. 14. Porovnanie spotreby tepla na m2 vykurovanej plochy z TZ Nám. Republiky so spotrebou za mesto ,850 71,198 kwh/m Rok 2011 Priemer za mesto Priemer za Námestie republiky 64

65

66 Tabuľka č. 61. Objekty zásobované teplom z TZ Námestie Republiky. Poradové číslo objektu Názov tepelného zdroja Námestie republiky Stavebná sústava MS 11 T06B r.bb Ulica Námestie republiky Novohradská Partizánska Rázusova Číslo vchodu vchodov Správca bytového fondu SBD SBD SPOOL SBD SPOOL SPOOL SBD SBD Rok realizácie Priemerný počet bývajúcich osôb ' Počet bytov Počet podlaží Vykurovaná plocha [m2] Ekvitermická regulácia Na tepelnom polycentrickom zdroji Hydraulické vyregulovanie * A A A A A A A A Termostatické ventily * A A A A A A A A Pomerové rozdeľovače nákladov na vykurovanie * A A A A A A A A Zateplenie objektu * A A A A A N A N KOST A A A A A A A A Skutočná spotreba tepla ÚK - [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV - [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV - [kwh] * A áno / N nie 66

67 Poradové číslo objektu Názov tepelného zdroja Námestie republiky Stavebná sústava T03B T02B T02B T06B r.bb Ulica Štúrova Bernolák. Označenie bloku Správca bytového fondu SPOOL SBD SBD SBD Rok realizácie Priemerný počet bývajúcich osôb ' Počet bytov 60 bytov +5 nebyt priestorov Počet podlaží Vykurovaná plocha [m2] Ekvitermická regulácia Na tepelnom polycentrickom zdroji Hydraulické vyregulovanie * A A A A Termostatické ventily * A A A A Pomer. rozdeľovače nákladov na vykurovanie * A A A A Zateplenie objektu * A N N A KOST A A A A Skutočná spotreba tepla ÚK - [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV - [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV - [kwh] * A áno / N nie Tabuľka č. 62. Porovnanie úspory tepla Objekt Úspora [%] Námestie republiky 1 (A) ÚK - [kwh] ,8 TUV - [kwh] ,9 Námestie republiky 2 (A) ÚK - [kwh] ,1 TUV - [kwh] ,7 Námestie republiky 3 (A) ÚK - [kwh] ,3 TUV - [kwh] ,8 Novohradská (A) ÚK - [kwh] ,5 TUV - [kwh] ,7 Novohradská (A) ÚK - [kwh] ,6 TUV - [kwh] ,9 Novohradská (N) ÚK - [kwh] ,2 TUV - [kwh] ,1 Partizánska 3-13 (A) ÚK - [kwh] ,8 TUV - [kwh] ,9 Rázusova (N) ÚK - [kwh] ,0 TUV - [kwh] ,9 Štúrova 1-7 (A) ÚK - [kwh] ,8 67

68 Objekt Úspora [%] Štúrova 9-15 (N) Štúrova (N) Bernolákova 1-7 (A) TUV - [kwh] ,2 ÚK - [kwh] ,6 TUV - [kwh] ,1 ÚK - [kwh] ,7 TUV - [kwh] ,6 ÚK - [kwh] ,4 TUV - [kwh] , Objekty zásobované z TZ RÚBANISKO III tepelný okruh č.6 Tepelný okruh č. 6 zásobuje teplom 14 bytových domov s vykurovanými bytmi, v ktorých býva obyvateľov a 2 objekty verejného sektoru. Odberateľmi tepla sú: Tabuľka č. 63. Súhrn za TZ Rúbanisko III. SPOOL Stavebné družstvo SBD DALKIA Lučenec, a.s. Číslo TO 6 Názov TZ Jednotky Rúbanisko III Priemerný počet osôb Počet bytov Vykurovaná plocha [m2] Skutočná spotreba tepla ÚK [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV [kwh] Z celkového počtu 14 bytových domov, ktoré sú zásobované teplom z TZ Rúbanisko je v stavebnej sústave PS 82 BB realizovaných 7 objektov a zvyšných 7 objektov je realizovaných v stavebnej sústave MBDU

69 Tabuľka č. 64. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Rúbanisko III so spotrebou za mesto. Spotreba tepla na m 2 vykurovanej plochy [kwh/m 2 ] Priemer za mesto Priemer za TZ Rúbanisko III 71,850 75,715 Graf č. 15. Porovnanie spotreby tepla na m2 vykurovanej plochy z TZ Rúbanisko III so spotrebou za mesto ,850 75,715 kwh/m Rok 2011 Priemer za mesto Priemer za Rúbanisko III 69

70 Tabuľka č. 65. Objekty zásobované teplom z TZ Rúbanisko III. Poradové číslo objektu Názov tepelného zdroja Rúbanisko III Stavebná sústava MBDU 65 PS 82 BB Ulica Rúbanisko III Číslo vchodu vchodov Správca bytového fondu SPOOL SVB SBD SBD SPOOL SBD SBD SPOOL Rok realizácie Priemerný počet bývajúcich osôb ' Počet bytov Počet podlaží Vykurovaná plocha [m2] Ekvitermická regulácia Na tepelnom polycentrickom zdroji Hydraulické vyregulovanie * A A A A A A A A Termostatické ventily * A A A A A A A A Pomerové rozdeľovače nákladov na vykurovanie * A A A A A A A A Zateplenie objektu * A A A A A A A N KOST N Vl. kotolňa N N N N N N Skutočná spotreba tepla ÚK - [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV - [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV - [kwh] * A áno / N nie 70

71 Poradové číslo objektu Názov tepelného zdroja Rúbanisko III Stavebná sústava PS 82 BB Ulica Rúbanisko III Číslo vchodu vchodov Správca bytového fondu SBD SPOOL SBD SBD SPOOL SBD Rok realizácie Priemerný počet bývajúcich osôb ' Počet bytov Počet podlaží Vykurovaná plocha [m2] Ekvitermická regulácia Na tepelnom polycentrickom zdroji Hydraulické vyregulovanie * A N A A N A Termostatické ventily * A N A A N A Pomerové rozdeľovače nákladov na vykurovanie * A N A A N A Zateplenie objektu * A N N N N N KOST N N N N N N Skutočná spotreba tepla ÚK - [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV - [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV - [kwh] * A áno / N nie Tabuľka č. 66. Porovnanie úspory tepla Objekt Úspora [%] Rúbanisko III 1 (A) Rúbanisko III 3 (A) Rúbanisko III 4 (A) Rúbanisko III 5 (A) Rúbanisko III 6 (A) Rúbanisko III 7 (A) Rúbanisko III 9-17 (N) Rúbanisko III (A) Rúbanisko III (N) ÚK - [kwh] ,0 TUV - [kwh] ,3 ÚK - [kwh] ,1 TUV - [kwh] ,6 ÚK - [kwh] ,6 TUV - [kwh] ,9 ÚK - [kwh] ,5 TUV - [kwh] ,6 ÚK - [kwh] ,6 TUV - [kwh] ,1 ÚK - [kwh] ,8 TUV - [kwh] ,9 ÚK - [kwh] ,8 TUV - [kwh] ,1 ÚK - [kwh] ,2 TUV - [kwh] ,2 ÚK - [kwh] ,0 TUV - [kwh] ,0 71

72 Objekt Úspora [%] Rúbanisko III (N) Rúbanisko III (N) Rúbanisko III (N) Rúbanisko III (N) ÚK - [kwh] ,0 TUV - [kwh] ,0 ÚK - [kwh] ,1 TUV - [kwh] ,4 ÚK - [kwh] ,4 TUV - [kwh] ,9 ÚK - [kwh] ,9 TUV - [kwh] , Objekty zásobované z TZ MIEROVÁ tepelný okruh č.7 Tepelný okruh č. 7 zásobuje teplom 2 bytové domy s 73 vykurovanými bytmi, v ktorých býva 116 obyvateľov. Odberateľmi tepla sú: Tabuľka č. 67. Súhrn za TZ Mierová. SPOOL Stavebné družstvo SBD DALKIA Lučenec, a.s. Číslo TO 7 Názov TZ Jednotky Mierová Priemerný počet osôb Počet bytov - 73 Vykurovaná plocha [m2] Skutočná spotreba tepla ÚK [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV [kwh]

73 Z celkového počtu 2 bytových domov, ktoré sú zásobované teplom z TZ Mierová je 1 objekt realizovaný v stavebnej sústave T06B BB a 1objekt v stavebnej sústave označenej ako iná. Tabuľka č. 68. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Mierová so spotrebou za mesto. Spotreba tepla na m 2 vykurovanej plochy [kwh/m 2 ] Priemer za mesto Priemer za TZ Mierová 71, ,596 Graf č. 16. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Mierová so spotrebou za mesto 132, , kwh/m Rok 2011 Priemer za mesto Priemer za Mierová Tabuľka č. 69. Objekty zásobované teplom z TZ Mierová. Poradové číslo objektu 1 2 Názov tepelného zdroja Mierová Stavebná sústava T06B BB Ulica Mierová Novohrad Číslo vchodu vchodov Správca bytového fondu SPOOL SBD Rok realizácie Priemerný počet bývajúcich osôb ' Počet bytov Počet podlaží 5 4 Vykurovaná plocha [m2] Ekvitermická regulácia Na tepel.polycentrickom zdroji Hydraulické vyregulovanie * A A Termostatické ventily * A A Pomerové rozdeľovače nákladov na vykurovanie * A N Zateplenie objektov * A N KOST A N Skutočná spotreba tepla ÚK - [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV - [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV - [kwh] * A áno / N nie 73

74 Tabuľka č. 70. Porovnanie úspory tepla Objekt Úspora [%] Mierová 4-6 (A) Novohradská 44 (N) ÚK - [kwh] ,9 TUV - [kwh] ,3 ÚK - [kwh] ,7 TUV - [kwh] , Objekty zásobované z TZ DAXNEROVA tepelný okruh č.8 Tepelný okruh č. 8 zásobuje teplom 3 bytové domy so 48 vykurovanými bytmi, v ktorých býva 105 obyvateľov. Odberateľmi tepla je SPOOL, v ktorého správe sú aj objekty. Tabuľka č. 71. Súhrn za Daxnerova. DALKIA Lučenec, a.s. Číslo TO 8 Názov TZ Jednotky Daxnerova Priemerný počet osôb Počet bytov - 48 Vykurovaná plocha [m2] Skutočná spotreba tepla ÚK [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV [kwh] Bytové domy, ktoré sú zásobované teplom z TZ Daxnerova sú realizované v stavebnej sústave označenej ako iná. Tabuľka č. 72. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Daxnerova so spotrebou za mesto. Spotreba tepla na m 2 vykurovanej plochy [kwh/m 2 ] Priemer za mesto Priemer za TZ Daxnerova 71, ,636 74

75 Graf č. 17. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Daxnerova so spotrebou za mesto. 135, , kwh/m Rok 2011 Priemer za mesto Priemer za Daxnerova Tabuľka č. 73. Objekty zásobované teplom z TZ Daxnerova. Poradové číslo objektu Názov tepelného zdroja Daxnerova Stavebná sústava TL3 Ulica Daxnerova Číslo vchodu vchodov Správca bytového fondu SPOOL SPOOL SPOOL Rok realizácie Priemerný počet bývajúcich osôb ' Počet bytov Počet podlaží Vykurovaná plocha [m2] Ekvitermická regulácia Na tepelnom polycentrickom zdroji Hydraulické vyregulovanie * A N N Termostatické ventily * A N N Pomerové rozdeľovače nákladov na vykurovanie * A N N Zateplenie objektu * A N Č N KOST A A A Skutočná spotreba tepla ÚK - [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV - [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV - [kwh] * A áno / N nie 75

76 Tabuľka č. 74. Porovnanie úspory tepla Objekt Úspora [%] Daxnerova 1-2 (A) ÚK - [kwh] ,7 TUV - [kwh] ,1 Daxnerova 3-4 (N) ÚK - [kwh] ,1 TUV - [kwh] ,7 Daxnerova 5 (Č) ÚK - [kwh] ,6 Daxnerova 6 (N) TUV - [kwh] ,7 Pozn.: Bytové domy Daxnerova 5 a Daxnerova 6 boli pre účely porovnania spotreby energie so stavom z roku 2005 bilancované spolu ako jeden objekt Objekty zásobované z TZ ERENBURGOVA tepelný okruh č.9 Tepelný okruh č. 9 zásobuje teplom 3 bytové domy s 91 vykurovanými bytmi, v ktorých býva 167 obyvateľov. Odberateľmi tepla je SPOOL, v ktorého správe sú aj objekty. Tabuľka č. 75. Súhrn za TZ Erenburgova. DALKIA Lučenec, a.s. Číslo TO 9 Názov TZ Jednotky Erenburgova Priemerný počet osôb Počet bytov - 91 Vykurovaná plocha [m2] Skutočná spotreba tepla ÚK [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV [kwh]

77 Bytové domy, ktoré sú zásobované teplom z TZ Erenburgova sú realizované v stavebnej sústave označená ako iná (T 01B). Tabuľka č. 76. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Erenburgova so spotrebou za mesto. Spotreba tepla na m 2 vykurovanej plochy [GJ/m 2 ] Priemer za mesto Priemer za TZ Erenburgova 71, ,408 Graf č. 18. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Erenburgova so spotrebou za mesto 122, , kwh/m Rok 2011 Priemer za mesto Priemer za Erenburgova Tabuľka č. 77. Objekty zásobované teplom z TZ Erenburgova. Poradové číslo objektu Názov tepelného zdroja Erenburgova Stavebná sústava T01B Ulica Erenburgova Číslo vchodu vchodov Správca bytového fondu SPOOL SPOOL SPOOL Rok realizácie Priemerný počet bývajúcich osôb ' Počet bytov Počet podlaží Vykurovaná plocha [m2] Ekvitermická regulácia Na tepelnom polycentrickom zdroji Hydraulické vyregulovanie * A A N Termostatické ventily * A A N Pomerové rozdeľovače nákladov na vykurovanie * A A N Zateplenie objektu * štít. steny N N KOST N N N Skutočná spotreba tepla ÚK - [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV - [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV - [kwh] * A áno / N nie 77

78 Tabuľka č. 78. Porovnanie úspory tepla Objekt Úspora [%] Erenburgova (Č) Erenburgova (N) Erenburgova (N) ÚK - [kwh] ,0 TUV - [kwh] ,1 ÚK - [kwh] ,0 TUV - [kwh] ,7 ÚK - [kwh] ,8 TUV - [kwh] , Objekty zásobované z TZ KUZMÁNYHO tepelný okruh č.10 Tepelný okruh č. 10 zásobuje teplom 5 bytových domov so 132 vykurovanými bytmi, v ktorých býva 267 obyvateľov. Odberateľmi tepla je SPOOL, v ktorého správe sú aj objekty. Tabuľka č. 79. Súhrn za TZ Kuzmányho. DALKIA Lučenec, a.s. Číslo TO 10 Názov TZ Jednotky Kuzmányho Priemerný počet osôb Počet bytov Vykurovaná plocha [m2] Skutočná spotreba tepla ÚK [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV [kwh] Bytové domy, ktoré sú zásobované teplom z TZ Daxnerova sú realizované v stavebnej sústave označenej ako iná (T12; T 02B; T 03B). Tabuľka č. 80. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Kuzmányho a so spotrebou za mesto. Spotreba tepla na m 2 vykurovanej plochy [kwh/m 2 ] Priemer za mesto Priemer za TZ Kuzmányho 71, ,349 78

79 Graf č. 19. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Kuzmányho a so spotrebou za mesto. 119, , kwh/m Rok 2011 Priemer za mesto Priemer za Kuzmányho Tabuľka č. 81. Objekty zásobované teplom z TZ Kuzmányho. Poradové číslo objektu Názov tepelného zdroja Kuzmányho Stavebná sústava T 12 T03B T02B T02B T03B Ulica Kuzmányho Novohradská Číslo vchodu vchodov Správca bytového fondu SPOOL SPOOL SPOOL SPOOL SPOOL Rok realizácie Priemerný počet bývajúcich osôb ' Počet bytov Počet podlaží Vykurovaná plocha [m2] Ekvitermická regulácia Na tepelnom polycentrickom zdroji Hydraulické vyregulovanie * A A A A A Termostatické ventily * A A A A A Pomerové rozdeľovače nákladov na vykurovanie * A A A A A Zateplenie objektu * N N N N strecha KOST A A A A A Skutočná spotreba tepla ÚK - [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV - [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV - [kwh] * A áno / N nie 79

80 Tabuľka č. 82. Porovnanie úspory tepla Objekt Úspora [%] Kuzmányho 1-3 (N) Kuzmányho 5 (N) Kuzmányho 2-6 (N) Kuzmányho 8-12 (N) Novohradská 46 (Č) ÚK - [kwh] ,1 TUV - [kwh] ,9 ÚK - [kwh] ,4 TUV - [kwh] ,1 ÚK - [kwh] ,7 TUV - [kwh] ,7 ÚK - [kwh] ,5 TUV - [kwh] ,3 ÚK - [kwh] ,7 TUV - [kwh] , Objekty zásobované z TZ RÚBANISKO I tepelný okruh č.11 Tepelný okruh č. 11 zásobuje teplom 9 bytových domov so 482 vykurovanými bytmi, v ktorých býva 958 obyvateľov a 1 objekt verejného sektoru. Odberateľmi tepla sú: SPOOL Stavebné družstvo SBD Tabuľka č. 83. Súhrn TZ Rúbanisko I. SBD Lučenec Číslo TO 11 Názov TZ Jednotky Rúbanisko I Priemerný počet osôb Počet bytov Vykurovaná plocha [m2] Skutočná spotreba tepla ÚK [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV [kwh] Z celkového počtu 9 bytových domov, ktoré sú zásobované teplom z TZ Rúbanisko I sú v stavebnej sústave MS 11 3 objekty a zvyšných 6 objektov je realizovaných v stavebnej sústave MS 5. 80

81 Tabuľka č. 84. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Rúbanisko I so spotrebou za mesto. Spotreba tepla na m 2 vykurovanej plochy [kwh/m 2 ] Priemer za mesto Priemer za TZ Rúbanisko I 71,850 68,303 Graf č. 20. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Rúbanisko I so spotrebou za mesto ,850 68, kwh/m Rok 2011 Priemer za mesto Priemer za Rúbanisko I 81

82 Tabuľka č. 85. Objekty zásobované teplom z TZ Rúbanisko I. Poradové číslo objektu Názov tepelného zdroja Rúbanisko I Stavebná sústava MS 5 MS 11 MS 5 Ulica Rúbanisko I Číslo bloku Správca bytového fondu SPOOL SBD SBD SPOOL SBD SBD SBD SBD SPOOL Rok realizácie Priemerný počet bývajúcich osôb ' Počet bytov Počet podlaží Vykurovaná plocha [m2] Ekvitermická regulácia * A A A A A A A A A Hydraulické vyregulovanie * A A A A A A A A A Termostatické ventily * A A A A A A A A A Pomerové rozdeľovače nákladov na vykurovanie * A A A A A A A A A Zateplenie objektu * A A A A A A A A A KOST A A A A A A A A A Skutočná spotreba tepla ÚK - [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV - [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV - [kwh] * A áno / N nie 82

83 Tabuľka č. 86. Porovnanie úspory tepla Objekt Úspora [%] Rúbanisko I 1 (A) Rúbanisko I 2 (A) Rúbanisko I 3 (A) Rúbanisko I 4 (A) Rúbanisko I 5 (A) Rúbanisko I 6 (A) Rúbanisko I 7 (A) Rúbanisko I 8 (A) Rúbanisko I 9 (A) ÚK - [kwh] ,2 TUV - [kwh] ,0 ÚK - [kwh] ,9 TUV - [kwh] ,3 ÚK - [kwh] ,3 TUV - [kwh] ,8 ÚK - [kwh] ,2 TUV - [kwh] ,2 ÚK - [kwh] ,8 TUV - [kwh] ,8 ÚK - [kwh] ,3 TUV - [kwh] ,6 ÚK - [kwh] ,7 TUV - [kwh] ,6 ÚK - [kwh] ,9 TUV - [kwh] ,1 ÚK - [kwh] ,0 TUV - [kwh] , Objekty zásobované z TZ OPATOVÁ tepelný okruh č.12 Tepelný okruh č. 12 zásobuje teplom 3 bytové domy s 272 vykurovanými bytmi, v ktorých býva 666 obyvateľov. Odberateľmi tepla je SBD, v ktorého správe sú aj všetky teplom zásobované objekty. Tabuľka č. 87. Súhrn za TZ Opatová. SBD Lučenec Číslo TO 12 Názov TZ Jednotky Opatová Priemerný počet osôb Počet bytov Vykurovaná plocha [m2] Skutočná spotreba tepla ÚK [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV [kwh] Z celkového počtu 3 bytových domov, ktoré sú zásobované teplom z TZ Opatová sú všetky objekty realizované v stavebnej sústave T06B BB. 83

84 Tabuľka č. 88. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Opatová so spotrebou za mesto. Spotreba tepla na m 2 vykurovanej plochy [kwh/m 2 ] Priemer za mesto Priemer za TZ Opatová 71,850 76,670 Graf č. 21. Porovnanie spotreby tepla na m 2 vykurovanej plochy z TZ Opatová so spotrebou za mesto ,850 76, kwh/m Rok 2011 Priemer za mesto Priemer za Opatová Tabuľka č. 89. Objekty zásobované teplom z TZ Opatová. Poradové číslo objektu Názov tepelného zdroja Opatová Stavebná sústava T06B-BB Ulica Opatová Číslo bloku Správca bytového fondu SBD SBD SBD Rok realizácie Priemerný počet bývajúcich osôb ' Počet bytov Počet podlaží Vykurovaná plocha [m2] Ekvitermická regulácia Na tepelnom polycentrickom zdroji Hydraulické vyregulovanie * A A A Termostatické ventily * A A A Pomerové rozdeľovače nákladov na vykurovanie * A A A Zateplenie objektu * A A A KOST N N N Skutočná spotreba tepla ÚK - [kwh] Skutočná spotreba tepla TUV - [kwh] Skutočná spotreba ÚK + TUV - [kwh] * A áno / N nie 84

85 Tabuľka č. 90. Porovnanie úspory tepla Objekt Úspora [%] Opatová 1 (A) Opatová 2 (A) Opatová 3 (A) ÚK - [kwh] ,6 TUV - [kwh] ,1 ÚK - [kwh] ,0 TUV - [kwh] ,0 ÚK - [kwh] ,2 TUV - [kwh] ,6 3.6 Analýza dostupnosti palív a energie na území obce a ich podiel na zabezpečovaní výroby a dodávky tepla. Štruktúra dostupnosti palív na území mesta Lučenec: a) zemný plyn, b) pevné palivá, c) iné kvapalné palivá, elektrická energia, obnoviteľné zdroje energie. a) Zemný plyn Cez južnú časť katastrálneho územia okresu Lučenec (mimo katastrálneho územia mesta Lučenec) je vedená súbežná sústava 4 diaľkových trás vysokotlakových plynovodov (ďalej len VVTL) SLOVTRANSGAZ s parametrami PN 7,5 MPa, DN 3 x [mm] s tým, že v súbehu bude uložená piata trasa so zvýšenou kapacitou s parametrami PN 7,5 Mpa, DN [mm]. Samotné mesto Lučenec je plynom zásobované prostredníctvom 4 plynoregulačných staníc, ktoré sú umiestnené v priľahlých územiach ato: 1. Regulačná stanica VVTL / STL Q = m 3 h -1 s výstupným tlakom 100 kpa mestská štvrť č.2b. 2. Regulačná stanica VVTL / STL Q = m 3 h -1 s výstupným tlakom 100 kpa mestská štvrť č Regulačná stanica VVTL / STL Q = m 3 h -1 s výstupným tlakom 100 kpa mestská štvrť č Regulačná stanica VVTL / STL Q = m 3 h -1 s výstupným tlakom 100 kpa mestská štvrť č.4a. Všetky regulačné stanice sú na strednotlakovej strane (ďalej len STL) vzájomne poprepájané hlavnými plynovodmi a spolu s s vedľajšími distribučnými plynovodmi vytvárajú v urbanizovanom území mrežovú distribučnú sieť. Mesto Lučenec má hlavné rozvody plynu realizované v tlakovej sústave STL s doregulovaním tlaku priamo u jednotlivých odberateľov. 85

86 Dostupnosť ZP pre jednotlivé mestské okrsky je dobrá. Zásobovanie teplom v meste Lučenec je výrazným spôsobom decentralizované s veľkým počtom domov IBV 3 155, z čoho trvalo obývaných je Nasledovná tabuľka názorne dokumentuje podiely jednotlivých odberateľov ZP so systému CZT, DK, IBV a podnikateľského sektoru odoberajúceho teplo s CZT. Graf č. 22. Podiel spotreby jednotlivých odberateľov ZP v Lučenci za rok 2005 zásobovaných teplom z CZT. 38% 50% 3% 2% 3% 4% SPOOL a.s. - CZT SBD - CZT DK Verejný sektor Podnikateľský sektor IBV b) Pevné palivá Zásobovanie pevnými palivami je zabezpečované systémom priamej ponuky, od spoločností zaoberajúcich sa predajom pevných palív. Hlavnými spotrebiteľmi pevných palív sú objekty rodinných domov v pôvodnej staršej zástavbe a v okrajových častiach mesta, kde nie je vybudovaný plynovod a nie je prístup k zemnému plynu. Verejná sféra a podnikateľská sféra zohráva v spotrebe pevných palív malú úlohu, pretože ich spotreba je nízka v porovnaní so spotrebou v IBV. c) Iné druhy palív Do tohto členenia spadajú kvapalné palivá, elektrická energia, obnoviteľné zdroje energie (geotermálna, veterná, vodná, slnečná energia a spaľovanie biomasy), ktoré sa podieľajú na výrobe tepla veľmi malým, alebo žiadnym percentom. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie, hlavne biomasy, môže výrazne pomôcť znížiť produkciu emisií, najmä CO 2. Za hlavné zdroje energeticky využiteľnej biomasy na Slovensku sa dá všeobecne určiť lesná biomasa, odpady z drevospracujúceho priemyslu a odpady z poľnohospodárskej činnosti organického charakteru. Ostatné formy obnoviteľných zdrojov nie sú v regióne mesta Lučenec v dostatočnom potenciáli, ktorý by bolo možné efektívne využiť pre výrobu tepla (geotermálna energia). 86

87 3.7 Analýza súčasného stavu zabezpečovania výroby tepla s dopadom na životné prostredie. Na kvalitu ovzdušia má vplyv veľa rôznorodých ukazovateľov, ako sú napríklad znečistenie od procesov výroby, doprava cestná aj železničná a v neposlednom rade aj znečistenie ovzdušia spaľovaním fosílnych palív pri výrobe tepla. Hlavnými producentmi znečisťujúcich látok v ovzduší sú väčší výrobcovia tepla a IBV ako celok. Ďalšou podstatnou mierou znečistenia prispievajú subjekty, so spaľovaním pevných palív. S premenou primárnych fosílnych palív na tepelnú energiu je spojená produkcia znečisťujúcich látok, ktorých množstvo je dané technológiou spaľovania, použitím paliva, technologickým stavom zariadení na ich spaľovanie a technológiou na zachytávanie znečisťujúcich látok. Produkcia jednotlivých druhov emisií sa stanovuje výpočtom na základe spotrebovaného množstva paliva. Výpočet je v súlade s platnou legislatívou SR. Tabuľka č. 91. Produkcia emisií z CZT za obdobie v meste Lučenec. Rok Spotreba plynu [tis.m 3 / rok] , , , ,5 Znečisťujúce látky [kg / rok] Tuhé látky 210,1 200,6 193,8 117,3 SO 2 0,0 0,0 0,0 0,0 NO X , , , ,8 CO 3 361, , , ,0 C X H Y 672,3 641,8 620,2 375,4 CO , , , ,4 87

88 3.8 Spracovanie energetickej bilancie, jej analýza a stanovenie potenciálu úspor Analýza energetickej bilancie sústavy CZT Zemný plyn je hlavným energetickým zdrojom pri výrobe tepla v sústave CZT. Vyrobené teplo sa zužitkováva k príprave TÚV a na vykurovanie objektov napojených na CZT. Využitie zemného plynu pri premene na teplo popisuje nasledovná tabuľka. Tabuľka č. 92. Využitie ZP pri premene na teplo v roku 2011 pre kotolne DALKIA Lučenec, a.s. Údaje za rok 2011 Číslo tepel. okruhu Názov tepelného zdroja Spotreba ZP Teplo v ZP Vyrobené teplo Predané teplo ÚK + TÚV Skutočná účinnosť TZ Účinnosť sek. rozvodov Využitie TZ v roku 2011 Využitie TZ na ÚK vo vyk. sezóne Jednotky [m 3 ] [kwh] [kwh] [kwh] [% ] [%] [%] [%] 1 Rúbanisko II ,65 94,00 14,34 17,39 2 Vajanského ,22 93,21 12,46 14,45 3 Osloboditeľov ,34 94,00 10,90 13,25 4 Štefánika ,57 94,51 9,33 12,40 5 Námestie republiky ,58 92,30 10,25 13,76 6 Rúbanisko III ,65 94,00 14,63 17,62 7 Mierová ,22 100,00 10,31 12,75 8 Daxnerova ,09 92,49 17,28 25,11 9 Erenburgova ,78 95,92 12,21 16,68 10 Kuzmányho ,92 99,86 15,05 20,76 Spolu za CZT ,62 95,03 12,68 16,42 Priemerná účinnosť tepelných zdrojov firmy DALKIA Lučenec, a.s. (ESPOOL) v roku 2005 bola 88,77 %, v roku 2011 už ako firma DALKIA Lučnec, a.s. dosahovala priemernú účinnosť tepelných zdrojov CZT úroveň 98,6%. Zlepšenie účinnosti tepelných zdrojov bolo dosiahnuté najmä výmenou starých teplovodných kotlov za nové kondenzačné, prípadne inštalovaným kondenzačných ekonomizérov na staršie kotly, a tiež prednostným využívaním kondenzačných kotlov v jednotlivých kotolniach na úkor štandardných starších kotlov. Staršie nekondenzačné kotly sa kvôli nízkym odberom tepla využívajú už len ako záložné a pre krátkodobé krytie najväčších zimných odberových špičiek. Pri porovnaní vyrobeného tepla a predaného tepla zistíme, že účinnosť prenosu tepla v sekundárnych rozvodoch, predstavuje dobrú hodnotu a to 95,03%. Pre porovnanie, v roku 2005 to bolo 93,81 %. Zlepšenie účinnosti prenosu tepla v rozvodoch bolo dosiahnuté vďaka čiastočnej postupnej výmene 4-rúrových klasických oceľových rozvodov s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny za nové 2-rúrové predizolované s lepšou izoláciou na báze polyuretánu. 88

89 Percento využitia maximálneho inštalovaného tepelného výkonu v roku za polycentrické TZ CZT bolo už v roku 2005 pomerne nízke 16,91 %. V roku 2011 bolo využitie max. tepelného výkonu už len 12,68%. Kotolne sú predimenzované, vo väčšine prípadov na pokrytie potreby tepla na vykurovanie a prípravu TÚV vďaka úsporným opatreniam na strane spotreby (zateplenie, výmena okien, hydraulické vyregulovanie rozvodov a pomerové merače tepla) stačí jeden kotol. Ostatné slúžia už len ako záloha a krytie odberových špičiek. Z tohto hodnotenia vyplýva, že pre optimálne využívanie maximálneho tepelného výkonu inštalovaného v kotolniach je potrebné jeho zosúladenie s perspektívnou potrebou a súčasnou spotrebou tepla zásobovaných objektov. Pri rekonštrukcií kotolní je preto potrebné uvažovať s možnosťou zníženia inštalovaného výkonu, alebo uvažovať so zlučovaním kotolní tam, kde je to technicky realizovateľné. Graf č. 23. Jednotlivé zložky tepla pri výrobe tepla v CZT v roku 2005 firmou Dalkia Lučenec a.s. Výroba a predaj tepla kwh Rúbanisko II Vajanského Osloboditeľov Štefánika Námestie republiky Rúbanisko III Mierová Daxnerova Erenburgova Kuzmányho Teplo v ZP [kwh] Vyrobené teplo [kwh] Predané teplo ÚK + TÚV [kwh] Graf č. 24. Porovnanie skutočnej účinnosti tepelného zdroja a percento využitia inštalovaného výkonu medzi jednotlivými kotolňami firmy Dalkia Lučenec a.s. Účinnosť a využitie TZ v roku % Rúbanisko II Vajanského Štefánika Námestie republiky Rúbanisko III Mierová Daxnerova Erenburgova Kuzmányho Skutočná účinnosť TZ Využitie TZ v roku 2011 Využitie TZ na ÚK vo vykurovacej sezóne 89

90 Pri hodnotení hospodárnosti jednotlivých tepelných zariadení polycentrického zásobovania teplom firmy DALKIA Lučenec a.s., ktoré vychádza z protokolov o overení hospodárnosti sústavy, ktoré vykonáva SEA je zrejmé, že uspokojivé hodnotenie nedosahuje kotolňa Kuzmányho, kde sú nainštalované kotly staršieho dátumu výroby bez ekonomizéra. Kotolňa dosahuje hospodárnosť 86,9 %. Ak by bola hospodárnosť 100 %, mohla byť teoreticky spotreba plynu menšia o kwh/rok ( m 3 /rok). Ostatné kotolne majú veľmi dobrú hospodárnosť, a to vďaka skutočnosti, že vo všetkých je hlavná záťaž na kondenzačnom kotle, prípadne na kotloch s kondenzačným ekonomizérom. V kotolni na Kuzmányho plánuje prevádzkovateľ v blízkej budúcnosti (1 ks v r. 2013) dodatočné inštalovanie kondenzačných ekonomizérov, prípadne výmenu kotlov, takže hospodárnosť sa zvýši. Podrobnejšiu analýzu jednotlivých kotolní bude musieť uskutočniť prevádzkovateľ tepelných zdrojov. Tabuľka č. 93. Využitie ZP pri premene na teplo v roku 2011 pre kotolne CZT SBD Lučenec. Údaje za rok 2011 Číslo tepel. okruhu Názov tepelného zdroja Spotreba ZP Teplo v ZP Vyrobené teplo Predané teplo ÚK + TÚV Skutočná účinnosť TZ Hospodárnosť TZ Využitie TZ v roku Využitie TZ na ÚK vo vykurovacej sezóne Jednotky [m 3 ] [kwh] [kwh] [kwh] [% ] [%] [%] [%] 1 Rúbanisko I ,41-11,46 13,72 2 Opatová ,84-7,63 9,02 Spolu za CZT ,33-9,54 11,37 Priemerná účinnosť tepelných zdrojov firmy SBD Lučenec bola v roku 2005 na úrovni 88,18 %, v roku 2011 na úrovni 95,33%. Pri porovnaní vyrobeného tepla a predaného tepla zistíme, že účinnosť prenosu tepla v sekundárnych rozvodoch, predstavuje dobrú hodnotu a to 96,22 %. Táto hodnota je prakticky rovnaká ako v roku 2005, odkedy sa nerobili žiadne zmeny čo sa týka rozvodov tepla. Percento využitia maximálneho inštalovaného tepelného výkonu v roku 2005 za polycentrické TZ CZT bolo už vtedy pomerne nízke 14,47 %, do roku 2011 kleslo až na 9,54%. Z tohto hodnotenia vyplýva, že pre optimálne využívanie maximálneho tepelného výkonu inštalovaného v kotolniach je potrebné jeho zosúladenie s perspektívnou potrebou a súčasnou spotrebou tepla zásobovaných objektov. Pri rekonštrukcií kotolní je preto potrebné uvažovať s možnosťou zníženia inštalovaného výkonu, alebo uvažovať so zlučovaním kotolní tam, kde je to technicky realizovateľné. 90

91 Graf č. 25. Jednotlivé zložky tepla pri výrobe tepla v CZT v roku 2011 firmou SBD Lučenec. Výroba a predaj tepla Rúbanisko I Opatová Teplo v ZP Vyrobené teplo Predané teplo ÚK+TÚV Tabuľka č. 94. Porovnanie skutočnej účinnosti tepelného zdroja a percento využitia inštalovaného výkonu medzi jednotlivými kotolňami firmy SBD Lučenec. Účinnosť a využitie TZ % 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Rúbanisko I Opatová Skutočná účinnosť TZ Využitie TZ Využitie TZ vo vyk. sezóne Pri hodnotení TZ v správe SBD Lučenec neboli k dispozícií protokoly o overení hospodárnosti sústavy, ktoré vykonáva SEA. Z vypočítaných skutočných účinností TZ, ktorých priemerná hodnota je 95,33 % možno však hodnotenie uzavrieť ako uspokojivé a veľmi dobré oproti úrovni z roku 2005, kedy bola skutočná účinnosť len 88,18%. Zlepšenie bolo dosiahnuté najmä vďaka inštalácii kondenzačných ekonomizérov v kotolni Rúbanisko I. Inštalácia ekonomizérov v kotolni Opatová je v pláne na roky 2013 a 2014 (2 ks). Podrobnejšiu analýzu jednotlivých kotolní bude musieť uskutočniť prevádzkovateľ tepelných zdrojov. 91

92 Tabuľka č. 95. Energetická bilancia jednotlivých TZ za roíky 2005 a 2011 v správe SBD Lučenec. Energetická bilancia kotolní v správe SBD Lučenec Tepelný zdroj Rúbanisko I Opatová Spotreba ZP [m 3 ] Teplo v ZP [kwh] Celkové vyrobené teplo [kwh] Predané teplo ÚK [kwh] Predané teplo TUV [kwh] Predané teplo ÚK+TUV [kwh] Straty v sekundár. rozvodoch [kwh] Účinnosť sekundár. rozvodov [%] ,07 97,07 Strata pri výrobe tepla v TZ [kwh] Skutočná účinnosť TZ [%]

93

94 Tabuľka č. 96. Energetická bilancia jednotlivých TZ za obdobie 2011 v správe DALKIA Lučenec, a.s.. Spotreba ZP Tepelný zdroj Rúbanisko II Vajanského Energetická bilancia kotolní DALKIA Lučenec, a.s. Štefánika Námestie republiky Rúbanisko III Mierová Daxnerova Osloboditeľov Erenburgova Kuzmányho [m 3 ] Teplo v ZP [kwh] Celkové vyrobené teplo Predané teplo ÚK Predané teplo TUV Predané teplo ÚK+TUV Straty v sekundár. rozvodoch Účinnosť sekundár. rozvodov Strata pri výrobe tepla v TZ Skutočná účinnosť TZ [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [%] [kwh] [%]

95 3.8.2 Analýza energetickej bilancie podnikateľského a verejného sektora Celkový inštalovaný výkon v podnikateľskom a verejnom sektore zásobovaných teplom z polycentrických TZ sa pohybuje na úrovni cca 7,7 MW. Hlavným energetickým palivom je zemný plyn, ktorého spotrebovali obidva sektory spolu cca 1,68 mil.m 3 /rok, čo predstavuje teplo obsiahnuté v palive na úrovni cca GJ/rok. Uvedené údaje o výrobe tepla sú spracované za rok Vzhľadom k vysokej úrovni plynofikácie mesta Lučenec ostatné palivá neboli hodnotené, pretože ich spotreba je na zanedbateľnej úrovni. Hospodárnosť rôznych tepelných zdrojov v týchto sektoroch si môžu vo vlastnom záujme dať spracovať jednotliví prevádzkovatelia v rámci energetických auditov Analýza energetickej bilancie IBV Individuálna bytová výstavba má tepelné zdroje decentralizované v jednotlivých objektoch. Inštalované zdroje majú malé tepelné výkony a spaľujú prevažne ZP, poprípade iné druhy palív, ktoré však slúžia skôr ako doplnkové palivo v prechodných obdobiach. Na prevádzkovanie tepelných zdrojov v IBV nemá mesto podľa súčasnej legislatívy žiadne nástroje. Vývoj v oblasti rekonštrukcie a modernizácie tepelných zdrojov je vo veľkej miere závislý od vývoja cien palív (najmä plynu). Z tohto dôvodu sa dá očakávať prechod od spaľovania plynu na spaľovanie lacnejších druhov palív napr. palivové drevo. 3.9 Stanovenie potenciálu úspor Na stanovenie potenciálu úspor pri výrobe a spotrebe tepla na ÚK a prípravu TÚV slúžili ako východiskové hodnoty spotreby tepla v roku V tomto roku všetky polycentrické TZ spolu vyrobili kwh/rok. Z toho objemu sa konečnému spotrebiteľovi predalo kwh/rok tepla v členení kwh/rok na vykurovanie a na prípravu TÚV kwh/rok Potenciál úspor zo zateplenia bytových domov Spoločnosti DALKIA Lučenec, a.s. a SBD Lučenec zásobujú teplom spolu 108 bytových domov 10 objektov patriacich do verejného a 5 objektov patriacich do podnikateľského sektora. Na zhodnotenie možností znižovania nákladov na vykurovanie je potrebné poznať ich stavebno-technickú vybavenosť, ktorú pre bytové domy opisujú nasledovné tabuľky a grafy. 95

96 Tabuľka č. 97. Prehľad realizovaných technických opatrení na bytových domoch v meste Lučenec zásobovaných teplom zo spoločnosti DALKIA Lučenec, a.s. Opatrenie na objektoch zásobovaných z Dalkia Lučenec a.s. s opatrením Počet objektov bez opatrenia Hydraulické vyreg. vykur. sústavy 73 6 Termoregulačné ventily 73 6 Pomer. rozdeľovače nákl. na vykur Zateplenie objektu 37 Zateplenie objektu čiastočne 4 38 KOST Graf č. 26. Prehľad realizovaných technických opatrení na bytových domoch v meste Lučenec zásobovaných teplom zo spoločnosti DALKIA Lučenec, a.s. s opatrením bez opatrenia Hydraulické vyreg. vykur. sústavy Pomer. rozdeľovače nákl. na vykur. Zateplenie objektu čiastočne Termoregulačné ventily Zateplenie objektu KOST Tabuľka č. 98. Prehľad realizovaných technických opatrení na bytových domoch v meste Lučenec zásobovaných teplom zo spoločnosti SBD Lučenec Opatrenie na objektoch zásobovaných z SBD Lučenec Počet objektov s opatrením bez opatrenia Hydraulické vyreg. vykur. sústavy 12 0 Termoregulačné ventily 12 0 Pomer. rozdeľovače nákl. na vykur Zateplenie objektu 12 Zateplenie objektu čiastočne 0 0 KOST

97 Graf č. 27. Prehľad realizovaných technických opatrení na bytových domoch v meste Lučenec zásobovaných teplom zo spoločnosti SBD Lučenec. s opatrením bez opatrenia Hydraulické vyreg. vykur. sústavy Pomer. rozdeľovače nákl. na vykur. Zateplenie objektu čiastočne Termoregulačné ventily Zateplenie objektu KOST Z uvedených tabuliek a grafov je zrejmé, že potenciál úspor pri vykurovaní objektov v minulosti je dnes už do značnej miere využitý. Najväčšia úspora sa dá dosiahnuť dodatočným kompletným zateplením obvodových plášťov, kde v súčasnosti z celkového počtu 91 vykurovaných objektov z CZT takýmto riešením disponuje 49 objektov, ďalšie 4 sú iba čiastočne zateplené. Zateplených je teda 58% objektov napojených na systém CZT. Veľkú úlohu pri úsporách tepla na vykurovanie objektov zohráva taktiež výmena starých zdvojených okien s nevyhovujúcimi tepelno-technickými vlastnosťami za nové, s termoizolačnými dvojsklami. V súčasnosti je nahradených novými výplňami väčšina okien z celkového počtu okien osadených na bytových domoch vykurovaných z TZ CZT. Ďalší priestor na znižovanie nákladov na vykurovanie je v oblasti vykurovacích sústav, ich hydraulickým vyregulovaním, montážou termoregulačných ventilov s termostatickými hlavicami a osadením pomerových rozdeľovačov nákladov na vykurovanie na vykurovacie telesá. Týmito opatreniami disponuje 85 objektov, bez opatrení je len 6 objektov. Celkovo 93% objektov napojených na CZT je hydraulicky vyregulovaných, s termostatickými ventilmi a pomerovými meračmi spotreby tepla. Uvedenými opatreniami sa dá dosiahnuť úspora nákladov na vykurovanie od 25 % do 40 %. Uvedené hodnoty úspor vychádzajú z poznatkov z audítorskej činnosti. Možné dosiahnutie úspor pri vykurovaní bytových objektov pri pesimistickej a optimistickej variante znázorňujú nasledovné tabuľky a grafy. 97

98 Tabuľka č. 99. Spotreba tepla, plynu a stanovenie potenciálu úspor pre objekty zásobované teplom firmou DALKIA Lučenec, a.s. Dodávateľ tepla Dalkia Lučenec a.s. Teplo Spotreba ZP kwh/rok kwh/rok Stav v roku Úspora 25 % na ÚK Úspora 40 % na ÚK a zníženie MS TÚV Tabuľka č Spotreba tepla, plynu a stanovenie potenciálu úspor pre objekty zásobované teplom firmou SBD Lučenec. Teplo Spotreba ZP Dodávateľ tepla SBD Lučenec kwh/rok m 3 /rok Stav v roku Úspora 25 % na ÚK Úspora 40 % na ÚK a zníženie MS TÚV Z hore uvedených tabuliek vyplýva, že po uskutočnení súboru stavebných opatrení na bytových objektoch a realizácií technických opatrení na rozvodoch ÚK je možné znížiť spotrebu tepla, čím sa docieli zníženie spotreby ZP potrebného na jeho výrobu, čo bude mať v konečnom dôsledku pozitívny dopad na životné prostredie Potenciál úspor z TÚV V priebehu roka 2011 bola spotreba TÚV v bytových domoch zásobovaných teplom z CZT DALKIA Lučenec, a.s. na úrovni m 3 /rok, čomu zodpovedá spotrebované teplo kwh/rok tepla na jej prípravu. Z uvedených hodnôt je zrejmá priemerná merná spotreba TÚV 80,43 kwh/m 3, ktorá je pod úrovňou požadovanou Vyhláškou ÚRSO 328/2005 Z.z. na normovanú mernú spotrebu tepla na prípravu TÚV mimo miesta spotreby (83,4 kwh/m 3 ). Úsporu tepla na prípravu TÚV je možné dosiahnuť vybudovaním ďalších odovzdávacích staníc tepla - KOST v jednotlivých odberných miestach (tam, kde ešte nie sú). Tabuľka č Príprava a spotreba TÚV pre bytové domy teplom zásobované firmou DALKIA Lučenec, a.s. Normové hodnoty - MS mimo miesta spotreby 83,4 kwh/m 3 Merná spotreba v mieste spotreby 75,06 kwh/m 3 - Rok 2011 Norm. spotreba Úspora pri MS 75,06 kwh/m 3 Voda na prípravu TÚV [m 3 /rok] Spotreba ZP [kwh/rok] Teplo na prípravu TÚV [kwh/rok] Priemerná merná spotreba v TZ DALKIA [kwh/m 3 ] 80,437 75,060 5,377 98

99 Na základe kumulovaných opatrení pri spotrebe tepla na ÚK a pri výrobe TÚV a za predpokladu rovnakého objemu vyrobenej TÚV ako bola v roku 2011 je možné uvažovať s nasledovným znížením spotreby. Spotreba TÚV za rok 2011 v bytových domoch zásobovaných teplom z CZT SBD Lučenec bola na úrovni m 3 /rok, čomu zodpovedá spotrebované teplo kwh/rok tepla na jej prípravu. Z uvedených hodnôt je zrejmá celková priemerná merná spotreba TÚV na sídlisku Rúbanisko I. 81,2 kwh/m 3 a na sídlisku Opatová 90,2 kwh/m 3. Príprava TÚV v oboch prípadoch nevyhovuje merným spotrebám stanoveným Vyhláškou ÚRSO č.328/2005 Z.z. Úsporu tepla na prípravu TÚV je možné dosiahnuť dobudovaním odovzdávacích staníc - OST v jednotlivých odberných miestach. Tabuľka č Príprava a spotreba TÚV pre bytové domy teplom zásobované firmou SBD Lučenec z TZ Opatová. Normové hodnoty - MS mimo miesta spotreby 83,4 kwh/m3 Merná spotreba v mieste spotreby 75,06 kwh/m3 - Rok 2011 Spotreba Úspora pri MS 75,06 kwh/m3 Voda na prípravu TÚV [m 3 /rok] Spotreba ZP [kwh/rok] Teplo na prípravu TÚV [kwh/rok] Merná spotreba v TZ Opatová [kwh/m 3 ] 90,243 75,060 15,183 Tabuľka č Príprava a spotreba TÚV pre bytové domy teplom zásobované firmou SBD Lučenec z TZ Rúbanisko I. Normové hodnoty - Merná spotreba v mieste spotreby 75,06 kwh/m3 - Rok 2011 Spotreba Úspora pri MS 75,06 kwh/m3 Voda na prípravu TÚV [m 3 /rok] Spotreba ZP [m 3 /rok] Teplo na prípravu TÚV [kwh/rok] Merná spotreba v TZ Rúbanisko I [kwh/m 3 ] 81,187 75,060 6,127 V sektore IBV by sa na znižovaní nákladov na vykurovanie v najväčšej miere mohli podieľať nové technologické zariadenia na spaľovanie biomasy, alebo palivového dreva. Jednou z možností je aj inštalácia plynových kondenzačných kotlov, ktoré v porovnaní s klasickými kotlami spotrebujú o 15 % menej zemného plynu. Ďalšou alternatívou je použitie tepelných čerpadiel, ktoré ako hlavný zdroj energie využívajú odpadové teplo, alebo nízkopotenciálnu energiu zeme, vzduchu alebo vody, ale ich masovejšiemu využitiu zatiaľ bráni relatívne vysoká cena investičných nákladov a nevhodné tepelné sústavy. K úspore ďalších nákladov na vykurovanie dôjde dodatočným zateplením obvodových plášťov a zlepšením tepelných izolácií strešných konštrukcií. Veľký vplyv na tepelné straty objektov 99

100 majú aj otvorové výplne, kde sú pri starších rodinných domoch väčšinou osadené staré dvojité, alebo zdvojené okná, ktoré nevyhovujú súčasným tepelno-technickým požiadavkám a je výhodné ich vymeniť za nové, s termoizolačným dvojsklom. Uvedenými stavebnými úpravami možno dosiahnuť úsporu 20 % nákladov na vykurovanie. Úspory týkajúce sa prípravy TÚV pre IBV sú možné inštaláciou slnečných kolektorov, ktoré sú schopné pokryť % celoročnej energetickej potreby pre ohrev TÚV. Takýmto riešením sa dá dosiahnuť úspora cca 70 % tepla na prípravu TÚV Hodnotenie využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie. Prehľad dostupnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie ako potenciálnej náhrady pri zabezpečovaní dodávok tepla na území mesta Lučenec. Analyzuje sa využitie týchto obnoviteľných zdrojov energie: a) biomasa b) slnečná energia c) geotermálna energia a) Biomasa Biomasa (pelety, štiepka, slama, energetické kaly) je obnoviteľný energetický zdroj, ktorý v budúcnosti postupne nahradí významnú časť fosílnych palív využívaných na výrobu tepla a palív pre dopravu. Biomasa, zdroj obnoviteľnej energie sa javí ako najperspektívnejšia náhrada za zemný plyn, ktorého zásoby sa postupne zmenšujú. Dôsledkom toho sa neustále zvyšuje jeho cena, čo pre konečného spotrebiteľa znamená zvyšovanie cien tepla. Vzhľadom k lokalite umiestnenia mesta, kde sa v jeho okolí nachádzajú veľké poľnohospodárske plochy, je dostupnosť biomasy veľmi dobrá. Ďalšie pozitívum pre biomasu je, že je CO 2 neutrálna, čo znamená, že pri jej spaľovaní sa do ovzdušia uvoľní len toľko oxidu uhličitého, koľko rastliny ako základ biomasy absorbujú pri fotosyntéze počas svojho rastu. Za zdroje pre biomasu sa považujú: palivové drevo produkty ťažobného procesu, zvyšky po manipulácií pri výbere kvalitnejších sortimentov; tenká nekvalitná hmota haluzina, prebierky z ihličnatých a listnatých stromov do 50 rokov, nekvalitné porasty, drevná hmota z veľkoplošných a maloplošných kalamít; odpad po spracovaní dreva na lesných skladoch (kôra, piliny), energetické porasty rýchlorastúce dreviny (5 10 rokov) ako je agát biely, dub červený a cerový, klony topoľov, vŕb a osiky; produkty poľnohospodárskej činnosti slama, bioplyn a potravinársky nevyužiteľné rastlinné odpady produkty ČOV energetické kaly Disponibilné zdroje biomasy na energetické využitie na Slovensku sú: Odpadová biomasa z rastlinnej výroby - čistenie a sušenie 3% z 4,7 mil. ton zrnín, 143 tis. ton odpadu, Biomasa z chovov hospodárskych zvierat ( t) Biomasa z produkčne nevyužívaných plôch ( t) 100

101 Lesná biomasa ( t) Drevospracujúci priemysel ( t) Senáž z trvalo-trávnatých porastov pre bioplynové stanice t Komunálny odpad ( t) z toho biologicky rozložiteľný odpad ( t) Biomasa na výrobu biopalív ( t) Využívanie biomasy vzhľadom na jej technický potenciál je nedostatočné a jej využívanie v roku 2005 bolo 17 PJ, čo tvorí 2 % z celkovej spotreby energie. Poľnohospodárska biomasa na vhodná spaľovanie predstavuje viac ako 2,03 mil. ton s energetickým potenciálom viac ako 28 PJ (obilná slama, kukuričná slama, repková slama, slnečnicová slama, dopad z vinohradov, výlisky a výpalky, exkrementy hospodárskych zvierat, účelovo pestovaná biomasa). Ročný potenciál lesnej biomasy z roku 2010 predstavuje asi tis. ton s energetickou hodnotou 26,8 PJ. Vyznaným zdrojom je aj drevospracujúci priemysel, ktorý vyrába ročne viac ako 1,8 mil. ton odpadu, a to odrezky (približne 0,65 mil. ton), piliny (viac ako 0,3 mil. ton) a čierny výluh (viac ako 0,45 mil. ton). Celková energetická hodnota je 17,6 PJ. Energetické porasty možno zakladať na plochách nevhodných pre klasickú poľnohospodársku a lesnícku produkciu, na plochách dočasne vylúčených z poľnohospodárskej výroby, pôdach vhodných len na produkciu nepotravinárskych plodín (kontaminované pôdy) a na zdevastovaných plochách v priemyselných aglomeráciách. Najperspektívnejším spôsobom využitia sa dnes zdá byť splyňovanie biomasy. Zvlášť efektívne a praktické sú kogeneračné jednotky ktoré vyrábajú nielen teplo ale aj elektrickú energiu. Využíva sa tak hlavne drevo, slama, a energetické rastliny. Pri tomto procese sa v špeciálnom zariadení premieňa biomasa na plyn, ktorý sa následne spaľuje, tento proces je efektívnejší a nemá niektoré nedostatky ako priame pálenie biomasy. Zaujímavá je tiež výroba bioplynu z organických zvyškov. Každá organická hmota po odumretí začne hniť. Ak sa tento proces odohráva bez prístupu vzduchu môžeme hovoriť o anaeróbnom vyhnívaní a produktom sú bioplyn, ktorý sa využíva v energetike a živiny ktoré je zasa možné použiť v poľnohospodárstve. Problém kogenerácie na báze bioplynu je vždy využitie tepla v letnom období. Problémy spojené s využívaním biomasy v komunálnej sfére: Dostupnosť paliva v regióne odporúčaná minimálna vzdialenosť od zdroja energetickej biomasy (napr. drevospracujúci alebo poľnohospodársky podnik) je max. 30 km; Distribúcia paliva do skladu v kotolni potrebný prístup nákladných áut, možné sťažnosti obyvateľstva na hluk a prašnosť; Kvalita paliva rôzne typy spaľovacích kotlov majú rôzne požiadavky na kvalitu (vlhkosť, sypnú hmotnosť, rozmery) paliva; 101

102 Emisie tuhých znečisťujúcich látok technológia spaľovania musí byť opatrená príslušnými zariadeniami na odlučovanie znečisťujúcich látok, čo zvyšuje investičné náklady; Priestorové nároky kotolňa musí byť vybavená skladom paliva s dostatočnou kapacitou na prekonanie možných výpadkov v zásobovaní palivom; Oproti kotolniam na zemný plyn sú kotolne na biomasu 1,75 až 2 krát investične náročnejšie. Hoci palivo (napr. drevná štiepka) je v porovnaní so zemným plynom lacnejšie (cca 2,5-násobne), vznikajú dodatočné náklady na obsluhu palivového hospodárstva. V dôsledku vyšších investičných nárokov rastie fixná zložka ceny tepla, v dôsledku lacnejšieho paliva klesá variabilná zložka ceny tepla. Odberateľ (zákazník) tak v porovnaní so zemným plynom platí viac za inštalovaný výkon biomasovej kotolne ako za skutočnú spotrebu tepla, čim sa znehodnocujú investície do úspor na strane spotreby (zateplenie bytových domov, výmena okien, hydraulické vyregulovanie, termostatizácia a pomerové merače spotreby tepla). Z vyššie uvedených dôvodov odporúčame uvažovať o kotolniach na biomasu iba v okrajových častiach mesta (napr. kotolňa TZ Rúbanisko II, prípadne TZ Osloboditeľov). b) Slnečná energia Mesto Lučenec sa nachádza v nadmorskej výške 194 m n.m., kde priemerné denné teploty dosahujú v najchladnejších zimných mesiacoch hodnoty 2 až 5 C, v letných mesiacoch 17 až 21 C. Podnebie lučeneckej kotliny je suché s vysokými hodnotami slnečného svitu s až slnečnými hodinami za rok, čo predstavuje možný využiteľný výkon až kwh / rok. Vzhľadom na relatívne vysoký počet hodín slnečného svitu pre lokalitu Lučenec a okolie je výhodné využívať výrobu tepla s prispením solárnej energie, čím je možné dosiahnuť úsporu 50 až 70 % energie na ohrev TÚV a 20 až 40 % tepla na ÚK. Za 1 hodinu dopadne na zemský povrch krát viac energie, ako spotrebuje obyvateľstvo Zeme za celý rok. V celoročnom priemere dopadá na zemský povrch Slovenska približne kwh/m 2, čo predstavuje energetický obsah približne 100 l vykurovacieho oleja alebo 100 m 3 zemného plynu. Slnko však poskytuje energiu v nízkej koncentrácii a veľmi nerovnomerne počas rôznych ročných období a taktiež rozdielne vo dne a v noci. Súčasné energetické potreby ľudstva prevyšujú obnoviteľné zdroje energie - OZE nasledovne: biomasa 10 x, vietor 80 x, slnko x. Slnečná energia ma nulové negatívne ekologické vplyvy počas prevádzky, pričom na rozdiel od iných energetických zdrojov, čiastočne aj iných druhov OZE, patrí k najčistejším energetickým zdrojom aké ľudstvo pozná. 102

103 Obrázok č. 18. Slnečné žiarenie dopadajúce na územie Slovenska [ kwh.m 2.rok -1 ] Solárny systém aktívne využíva slnečnú energiu a transformuje ju na tepelnú energiu. Základ solárneho zariadenia tvoria kolektor, spojovacie potrubie a spotrebič. Solárne teplo na prípravu TÚV je možné výhodne využívať aj tam, kde je jej veľká spotreba. Nerovnomernosť dodávky slnečnej energie sa dá najmä v okrajových mesiacoch roka eliminovať prídavným výmenníkom tepla, ktorý je pripojený na kotol ústredného vykurovania alebo elektrickou odporovou špirálou, prípadne obidvoma spôsobmi súčasne. Výhodu pre využitie slnečných kolektorov je možnosť ich prepojenia s existujúcimi sústavami technologických zariadení, čo pozitívne vplýva na predĺženie životnosti a zníženie nákladov na údržbu doplnkového energetického zdroja kotla, ktorý je čiastočne odstavený z činnosti v letnom polroku. Pri dnešnej technickej úrovni solárnej techniky je možnosť dosiahnuť 20 % podiel na úspore primárnych energetických zdrojov. Aj keď sú počiatočné investície do solárneho systému vyššie, ale zároveň ich prevádzkové náklady sú veľmi nízke, solárny systém dokáže investorovi zabezpečiť takmer bezplatnú dodávku tepla počas nasledujúcich 20 až 30 rokov, čo predstavuje praxou potvrdená životnosť kvalitných solárnych zariadení. Návratnosť solárnych kolektorov sa pri momentálnych cenách pohybuje od 10 do 15 rokov v domácnostiach a od 5 do 7 rokov v malých firmách alebo školách, ktoré na ohrev vody používajú elektrinu. V porovaní s ohrevom vody na báze zemného plynu je návratnosť solárneho systému rokov. Tieto doby sa budú s narastajúcimi cenami energie a klesajúcimi cenami solárnych zariadení zmenšovať. Ak uvažuje typický solárny systém s 3 ks plochými kolektormi (absorbčná plocha 1,78 m 2 /ks) a energetickým ziskom v našich klimatických podmienkach 525 kwh/m 2, energetický zisk takéhoto systému bude kwh/rok pri investícii Pri životnosti 25 rokov bude cena vyrobeného tepla 0,047 /kwh (394,0 Sk/GJ). Pre porovnanie, variabilná zložka ceny tepla v roku 2012 od dodávateľa Dalkia Lučenec, a.s. bola 0,055 /kwh bez DPH, t.j. 0,066 /kwh s DPH. Solárne teplo je teda z dlhodobého hľadiska o cca 30% lacnejšie (pri cene solárneho tepla rozrátanej na 25-ročnú životnosť zariadenia). Pri výrobe tepla kwh/rok budú ročné úspory predstavovať 53,3 Eur/rok. Návratnosť investície je tak dlhšia ako životnosť zariadenia. 103

104 c) Geotermálna energia Geotermálne zdroje predstavujú tú časť geotermálnej energie pevnej, tekutej a plynnej fázy zemskej kôry, ktorú môžeme ekonomicky ťažiť a využívať pomocou v súčasnosti dostupných technológií z povrchu Zeme pre energetické, priemyselné, poľnohospodárske a rekreačnorehabilitačné účely. Najčastejšie je geotermálna energia reprezentovaná hydrogeotermálnymi zdrojmi, medzi ktoré patrí geotermálna voda a para. K zdrojom geotermálnej energie patrí aj teplo suchých hornín. Všetky tieto zdroje geotermálnej energie zaraďujeme medzi netradičné - alternatívne zdroje energie. Zdroje geotermálnej energie sa delia na obnovované (zdroje) a neobnovované (zásoby). K výhodám využívania geotermálnej energie patrí: predstavuje vlastný (domáci) zdroj energie, nezávislý od medzinárodných vzťahov; predstavuje lacnejší zdroj energie ako fosílne palivá a je obnoviteľným zdrojom; znižuje zaťaženie transportných komunikácií redukciou transportu fosílnych palív; znižuje nebezpečenstvo ohrozenia ŽP redukciou transportu, spracovania a využívania fosílnych palív (havárie produktovodov, výstavba a prevádzka zásobníkov plynov a ropných produktov, skládkové hospodárstvo); umožňuje ovládanie ceny energie; prevádzka je bezpečná s minimálnym dopadom na ŽP a záber pôdy. Pri hodnotení geotermálnej aktivity územia sa vychádza zo všeobecne platných kritérií (Franko, 1979;1990). Za perspektívnu oblasť sa považuje územie, kde sú splnené nasledovné kritériá: geotermálna aktivita je rovná a vyššia ako je svetový priemer hustoty tepelného toku q; geotermický gradient Gg = 30 0 C.km -1, existuje v nej rozsiahle priestorové rozloženie vhodných kolektorov geotermálnych vôd. Podľa klasifikácie geotermálnych oblastí patrí územie na západnom a strednom Slovensku medzi oblasti s normálnou (priemernou) hustotou tepelného toku a normálnym geotermickým gradientom. V meste Lučenec je možné ako lokalitu vhodnú pre využitie geotermálnej energie považovať neďaleký vrt Rapovce. Vzhľadom na juhozápadnú polohu geotermálneho vrtu ako najvýhodnejší variant pre využitie energie z vrtu sa javí TZ Vajanského. Technické údaje o geotermálnej vode z vrtu Rapovce sú nasledovné: - hĺbka vrtu m - teplota vody na vrchole vrtu 45 o C / 55 o C - výdatnosť vrtu čerpaním maximálne 10 l / s ( l / hod) - vzdialenosť od najbližšieho TZ 4 km - obsah minerálnych látok nezistený 104

105 Vo všeobecnosti možno povedať, že využitie geotermálnej energie je ekonomicky výhodné vtedy, ak jeho energetická výdatnosť je nad dolnou hranicou energetického výkonu čo je 0,6 MW t. Pri posudzovaní geotermálneho ložiska na využitie je nevyhnutné zobrať do úvahy environmentálne dopady využitia geotermálneho vrtu a to najmä, či chemizmus termálnej vody zodpovedá kritériám na vypúšťanie tepelne využitej vody do blízkych povrchových tokov. Mnohé z geotermálnych zdrojov boli v posledných rokoch odstavené, pretože obsah minerálnych látok geotermálnej (odpadovej) vody, ktorý sa pohyboval na úrovni g.l -1, viedol k podstatným zaťaženiam povrchových vôd. Nová hraničná hodnota 0,8 g.l -1 znamená, že využívanie geotermálnej energie je možné vtedy, keď sa vyrieši problém s odpadovými vodami, a to či už reinjektážou alebo jej následným čistením Investičné nároky zariadení na využívanie obnoviteľných energetických zdrojov Nevýhodou využívania obnoviteľných energetických zdrojov je, že zariadenia sa vyznačujú nepredvídateľnou a nestabilnou dodávkou energie a vysokými investičnými nákladmi. Pre porovnanie uvádzame porovnanie merných investičných nákladov na zariadenia na využívajúce obnoviteľné energetické zdroje. Tabuľka č Merné investičné náklady na zariadenia OZE. Technológia Fotlovoltické články Bioplynové stanice Malé vodné elektrárne (vrátane vod. diela) Veterné turbíny Tepelné solárne systémy Výroba elektriny z biomasy (ORC systém) Kotolne na biomasu Kotolne na zemný plyn Priem. investičné náklady 4,6 mil. EUR / MW Účinnosť premeny celková 80 % 3,9-5,3 mil EUR / MW tepelná % elektrická % 2,0-4,3 mil. EUR / MW 1,5 mil. EUR / MW 1,0-1,3 mil. EUR / MW 1,3-1,7 mil. EUR / MW 0,3-0,4 mil EUR / MW 0,2 mil. EUR / MW Ročné využitie menovitého výkonu 15% h/r % % h/r priemerné prietokové podmienky h/r pre dobré prietokové podmienky h/r V závislosti od veternosti lokality veterné lokality okolo h/r % h/r tepelná 80 % elektrická 17 % % % h/r h/r závisí od dĺžky vykurovacej sezóny h/r závisí od dĺžky vykurovacej sezóny 105

106 Graf č. 28. Merné investičné náklady na zariadenia OZE. EUR / MW Fotovoltické panely Bioplyn. stanice Malé vodné elektrárne Vetrené turbíny Tepelné solárne systémy Výroba elektriny z biomasy (ORC systém) Kotlolne na biomasu (teplo) Kotolne na zemný plyn (teplo) 3.12 Predpokladaný vývoj spotreby tepla na území obce. Po poznatkoch získaných z analýz spotreby energie v posledných rokoch v bytovokomunálnej, podnikateľskej a verejnej sfére, je predpokladaný scenár, že spotreba tepla sa v priebehu nasledujúcich 15 rokoch výrazne nezmení. Prípadný nárast potreby tepla v budúcnosti, napr. z dôvodu výstavby nových objektov, bude kompenzovaný úspornými opatreniami v jestvujúcich objektoch, ktoré spotrebúvajú v súčasnosti teplo Predpokladaný vývoj spotreby tepla v existujúcej sústave CZT. Na zostavenie bilancie predpokladanej spotreby tepla v súčasnej sústave CZT sa vychádza z ročných spotrieb tepla na ÚK a prípravu TÚV v bytových domoch v roku 2011, kedy bola spotreba tepla kwh/rok. V kapitole 3.9. sa predpokladá, že po realizovaní zateplenia objektov a výmene okien sa dá dosiahnuť úspora tepla na vykurovanie v rozmedzí 25 % 40 %. Pri príprave TÚV sa dá rekonštrukciou rozvodov a decentralizáciou jej prípravy znížiť merná spotreba zo súčasnej hodnoty 80,4 kwh/m 3 pre TZ DALKIA Lučenec, resp. 81,2 kwh/m3 pre TZ SBD Lučenec na normovanú mernú spotrebu 75,1 kwh/m 3. Energetická koncepcia predpokladá dva scenáre vývoja spotreby tepelnej energie v existujúcej sústave CZT: a) pesimistický variant predpokladá minimálne úspory tepla do roku úspora tepla na vykurovanie 25 % v porovnaní s rokom 2011, - bez opatrení pri príprave TÚV. b) optimistický variant predpokladá maximálne úspory tepla do roku

107 - úspora tepla na vykurovanie 40 % v porovnaní s rokom 2011, - zníženie mernej spotreby tepla na prípravu TÚV na hodnotu 75,1 kwh/m 3. Na stanovenie spotrieb tepla v priebehu rokov sa uvažujú nasledovné predpoklady: dodávka tepla bytovým domom v roku 2011 bola kwh, v každom roku sa predpokladá rovnomerná realizácia opatrení na znižovanie spotreby tepla, v priebehu rokov sa každoročne predpokladá rovnaké zníženie spotreby tepla: pesimistický variant o kwh/r, optimistický variant o kwh/r, deklarované spotreby tepla sa dosiahnu v roku Tabuľka č Celková kumulovaná úspora pre bytové domy zásobované s TZ firmy DALKIA Lučenec, a. s. Spotreba tepla [kwh/rok] Rok ÚK TÚV Spolu 2011 Súčasná spotreba Predpokladaná spotreba pri min. úspore 25% Predpokladaná spotreba pri max. úspore 40% Graf č. 29. Celková kumulovaná úspora pre bytové domy zásobované z TZ firmy DALKIA Lučenec, a.s. kwh/r ÚK TÚV Spolu Súčasná spotreba Predpokladaná spotreba pri min. úspore 25% Predpokladaná spotreba pri max. úspore 40% 107

108 Tabuľka č Celková kumulovaná úspora pre bytové domy zásobované s TZ firmy SBD Lučenec Rok Spotreba tepla [kwh/rok] ÚK TÚV Spolu 2011 Súčasná spotreba Predpokladaná spotreba pri min. úspore Predpokladaná spotreba pri max. úspore Graf č. 30. Lučenec Celková kumulovaná úspora pre bytové domy zásobované s TZ firmy SBD kwh/r ÚK TÚV Spolu Súčasná spotreba Predpokladaná spotreba pri min. úspore Predpokladaná spotreba pri max. úspore Vývoj spotreby tepla v jednotlivých rokoch rozhodujúcich výrobcov tepla pre TZ CZT v období rokov popisujú nasledovné tabuľky a grafy. 108

109 Tabuľka č Priebeh znižovania spotreby tepla v jednotlivých rokoch v závislosti od realizovaných variant pre TZ DALKIA Lučenec, a.s. Rok Vývoj spotreby tepla [kwh/rok] Pesimistický variant Optimistický variant Tabuľka č Priebeh znižovania spotreby tepla v jednotlivých rokoch v závislosti od realizovaných variant pre TZ SBD Lučenec Rok Vývoj spotreby tepla [kwh/rok] Pesimistický variant Optimistický variant

110 Graf č. 31. Predpokladaný vývoj spotreby tepla pre polycentrické TZ v správe DALKIA Lučenec, a.s. Predpokladaný vývoj spotreby tepla [kwh/rok] kwh/r Optimistický variant Pesimistický variant Graf č. 32. Predpokladaný vývoj spotreby tepla pre polycentrické TZ v správe SBD Lučenec kwh/r Rok Optimistický variant Pesimistický variant 110

111 Predpokladaný vývoj spotreby tepla v rozvojových oblastiach Počty novej bytovej výstavby v meste Lučenec na základe ÚPN sú spracované v nasledovnej tabuľke. Pre novopostavený byt s energeticky úspornou stavebnou konštrukciou sa počíta potreba tepla na hodnote kwh/rok. Tabuľka č Predpokladaná spotreba tepla v novovybudovaných bytoch do roku 2015 Predpokladaná spotreba Počet bytov tepla 2015 [kwh/rok] Návrh Vyhliadka Poznámka: Počet bytov - zdroj ÚPN Lučenec Predpokladaný vývoj spotreby zemného plynu v IBV V IBV sektore sa predpokladá ako hlavný zdroj tepelnej energie ZP. Jeho spotreba na vykurovanie a prípravu TÚV pri novopostavených rodinných domoch sa pohybuje okolo kwh/rok. Stanovenie navrhovanej spotreby vychádza z predpokladu nárastu IBV o 10 % oproti stavu z roku 2006 s predpokladanou vyhliadkou vypočítanou z nárastu celkového počtu obyvateľov mesta Lučenec v horizonte roku Tabuľka č Predpokladaná spotreba ZP v novopostavených rodinných domoch do roku 2015 Predpokladaná spotreba Počet domov zem. plynu [tis.m 3 /rok] Návrh Vyhliadka

112 4 NÁVRH ROZVOJA SÚSTAV TEPELNÝCH ZARIADENÍ A BUDÚCEHO ZÁSOBOVANIA MESTA TEPLOM Pri formulácií jednotlivých alternatív rozvoja sústav tepelných zariadení je potrebné splnenie nasledovných predpokladov: vytvárať vyváženú stratégiu rozvoja súčasných sústav tepelných zariadení na princípe rovnocenného hodnotenia zdrojovej a spotrebnej časti sústavy tepelných zariadení, zabezpečenie spoľahlivej dodávky tepla za prijateľnú cenu pre odberateľov, maximalizovať energetickú efektívnosť využívania primárnych energetických zdrojov, využívať čo najviac potenciál úspor pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla, využívať potenciál obnoviteľných zdrojov energie, technická a ekonomická realizovateľnosť, plniť požiadavky na ochranu životného prostredia Rozvoj sústavy CZT Rozvoj polycentrickej sústavy CZT musí byť úzko spätý s ÚPN mesta Lučenec a jeho doplnkami a musí byť v zhode so stanovenými regulatívmi zásobovania teplom, kde sa v časti hovorí: - z plánovaného energetického zdroja PPC realizovať diaľkové zásobovanie teplom pre vhodné objekty v mestských štvrtiach 2b, 7b prípadne 2a, 3d a 1, - súčasný polycentrický aj decentralizovaný spôsob zásobovania teplom zachovať, nové potreby pokrývať z decentralizovaných zdrojov tepla, - racionalizovať vykurovacie systémy, plynofikovať zdroje tepla, vykonať dodatočné zatepľovanie obytných budov, - rodinné domy zásobovať teplom z individuálnych zdrojov. Pre plánovaný nový TZ PPC (paroplynový cyklus), ktorý bude situovaný v južnej časti k.ú. odporúčame zvážiť možnosť využitia geotermálnej energie z geotermálneho vrtu Rapovce, pričom je nutné vziať na zreteľ podmienky využitia geotermálnej energie tak, ako je to načrtnuté v kapitole 3.10 odstavci b) geotermálna energia. Pri súčasnom zásobovaní teplom mesta Lučenec, kde prevláda decentralizovaná výroba tepla s prvkami polycentrického zásobovania teplom pri rekonštrukciách jednotlivých kotolní a technologických zariadení nachádzajúcich sa v nich odporúčame: Zosúladiť nainštalovaný tepelný výkon TZ so spotrebou tepla zásobovaných objektov ich zlučovaním do väčších celkov na základe vlastníckych vzťahov k jednotlivým TZ; V kotolniach, kde sa ešte nenachádzajú termokondenzátory (ekonomizéry) je výhodné doinštalovať ich; 112

113 Prechod na lacnejšie palivo napr. biomasu v kotolniach, kde to dovoľuje ich poloha a skladovacie priestory a v južnej časti k.ú. mesta zvážiť možnosť využitia geotermálnej energie z neďalekého vrtu Rapovce. V prípade plánovania väčšej bytovej zástavby zásobovanie teplom realizovať z väčšieho TZ, ktorý je schopný efektívnejšieho využitia tepla z primárneho paliva ako viac malých decentralizovaných TZ. Väčší TZ je zároveň šetrnejší k životnému prostrediu. Pri postupnej výmene pôvodných tepelných rozvodov po ukončení ich technickej životnosti odporúčame: Používať predizolované potrubie; Prechod z tzv. štvorrúrového rozvodu na dvojrúrový s decentralizovanou výrobou TÚV Rast cien tepla V súlade s predpokladom Koncepcie tepelného hospodárstva mesta Lučenec z roku 2006 cena tepla za uplynulé obdobie rástla. Rast ceny tepla bol spôsobený: a) infláciou; b) rastom ceny paliva zemného plynu, ktorá sa odvíja od ceny ropy na svetových trhoch a teda medzinárodnej situácie; c) investíciami do modernizácie kotolní. Tabuľka č Nárast ceny tepla v Lučenci za posledných 6 rokov, porovnanie s celoslovenským priemerom. Rok Slovensko priemer Sk/GJ Slovensko priemer Eur/kWh ESPOOL / Dalkia Lučenec Eur/kWh SBD Lučenec Eur/kWh ,0635 0, , ,0654 0, , ,0701 0, , ,0691 0, , ,0671 0, , ,0725 0, , ,0805 0, ,08555 Pozn.: Výmenný kurz SK vs EUR = 30,126; ceny sú bez DPH; uvádzaná je celková cena tepla, t.j. prepočet aj variabilnej aj fixnej zložky spolu. Spoločnosť ESPOOL pôsobí ako DALKIA Lučenec, a.s. od roku

114 Tabuľka č Nárast ceny tepla v Lučenci za posledných 6 rokov, porovnanie s celoslovenským priemerom. Priemerené ceny tepla na Slovensku vs. ceny tepla v Lučenci 0,0900 0,0800 0,0700 0,0600 Eur/kWh 0,0500 0,0400 0,0300 0,0200 0,0100 0, Slovensko priemer ESPOOL / Dalkia Lučenec SBD Lučenec Pozn.: Uvádzaná je celková cena tepla bez DPH, t.j. prepočet aj variabilnej aj fixnej zložky spolu. Celková cena tepla teda bola pri dodávateľovi DALKIA Lučenec, a.s. 0,0829 Eur/kWh a pri dodávateľovi SBD Lučenec 0,0855 Eur/kWh (ceny bez DPH) v roku Oproti roku 2006 teda došlo k nárastu o 33% pri cene tepla od dodávateľa Espool/Dalkia, resp. o 30,5% pri cene tepla od dodávateľa SBD Lučenec. Pre porovnanie, predpokladaná cena tepla stanovená koncepciou tepelného hospodárstva z roku 2006 pre rok 2012 pri variante najbližšom k skutočne dosiahnutému stavu (etapa 2 inštalácia ekonomizérov v plynových kotolniach SBD) bola 0,0747 Eur/kWh bez DPH. Skutočná cena je teda o 14,5% vyššia než predpoklad z roku 2006, čo je spôsobené neočakávaným vývojom cien plynu a celkového hospodárstva po prepuknutí finančnej a hospodárskej krízy v rokoch 2008 a Predpokladaný vývoj ceny tepla Tvorbou cien tepla pre regulované subjekty dodávateľov tepla v SR sa zaoberá Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO), ktorý určuje maximálnu cenu tepla, pričom zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk. Medzi ekonomicky oprávnené náklady pri výrobe, výkupe a rozvode tepla patria: variabilné náklady na palivo alebo náklady na nákup tepla, ostatné variabilné náklady náklady na dopravu paliva, elektrinu, technologickú vodu, technologické hmoty, regulovaná zložka fixných nákladov osobné náklady, vrátane odvodov do poistných fondov, prevádzkový materiál, náklady na služby, cestnú daň, ostatné prevádzkové 114

115 a finančné náklady, odpisy investičného majetku, ktoré nepriamo súvisia s výrobou a rozvodom tepla, neregulovaná zložka fixných nákladov fixné náklady na nakúpené teplo, poistenie majetku, dane a poplatky, nájomné, revízie a zákonné prehliadky, overenia, poplatky za znečistenie ovzdušia a vôd, náklady na audit účtov, odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku priamo súvisiaceho s výrobou a rozvodom tepla, náklady na údržby a opravy, úroky z investičného úveru, odpisy a opravy spoločných zariadení súvisiacich s výrobou a rozvodom tepla. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR ako príslušný orgán na konanie v sieťových odvetviach určil pre každý regulovaný subjekt zaoberajúci sa výrobou, distribúciou a dodávkou tepla primeraný zisk. Maximálna výška primeraného zisku sa určí ako súčet sumy 17 eur/kw celkového regulačného príkonu odberných zariadení a sumy od 0,70 eur/kw do 3,50 eur/kw v závislosti od pomeru neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou činnosťou a celkového regulačného príkonu. Regulačný príkon sa vypočíta ako pomer celkového predaného tepla v danom roku a fixne daným počtom prevádzkových hodín hod. Regulačný príkon je teda pri oboch spoločnostiach (Dalkia Lučenec aj SBD) omnoho nižší než celkový inštalovaný výkon kotolní, najmä kvôli nízkym odberom tepla za posledné roky. S tvorbou cien tepla úzko súvisí aj vývoj ceny plynu. Vzhľadom k tom, že SR je členom EU od , existoval predpoklad pri vývoji ceny plynu jej postupné vyrovnávanie pre definované kategórie odberu s cenami vo vybraných krajinách EU. K postupnému vyrovnaniu cien plynu došlo podľa predpokladov v rockoch 2007 až Graf č. 33. Porovnanie cien ZP podľa kategórií odberateľov v EÚ (2012). Porovanie cien plynu v EÚ Eur/kWh 0,1200 0,1000 0,0800 0,0600 0,0400 0,0200 0,0000 Austria Belgium Bulgaria Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Domácnosti (na SK kateg. D3) Maloodber (na SK kategória M4) Veľkoodber Pozn.: Ceny bez DPH a iných daní. 115

116 Ceny plynu v kategóorii veľkoodber sú v priemere za celú EÚ nižšie oproti kategórii maloodber o 24% (rok 2012). V minulosti na rozdiel od ostatných členských štátov EÚ na Slovensku nebol kvôli regulácii žiadny výrazný rozdiel v cene plynu podľa jednotlivých odberových kategórií. Percentuálne porovnanie cien zemného plynu podľa kategórií priemyselných odberateľov vo vybraných krajinách v západnej Európe (1/2003) a na Slovensku (2005) je znázornené v nasledujúcej tabuľke. Tabuľka č Pomerné ceny ZP v Nemecku vo Francúzsku a v Taliansku v porovnaní s pomernými cenami ZP v SR v roku Kategória odberateľa Ročná spotreba ZP (m 3 ) Pomerné ceny ZP Eurostat SR do do Nemecko Francúzsko Taliansko SR súčasný stav I1 (M4) 6,5 tis. 60 tis. 138,00% 162,00% 190,00% 105,00% I2 (S) 60 tis. 400 tis. 135,00% 140,00% 150,00% 103,00% I3-1 (V1) 400 tis. 2 mil. 130,00% 121,00% 118,00% 105,00% I3-2 (V1) 400 tis. 2 mil. 112,00% 120,00% 117,00% 105,00% I4-1 (V2) 2 mil. 15 mil. 109,00% 102,00% 102,00% 102,00% I4-2 (V2) 2 mil. 15 mil. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Graf č. 34. Percentuálne porovnanie cien ZP podľa kategórií priemyselných odberateľov na Slovensku (2005) a vo vybraných krajinách západnej Európy (1/2003) 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Nemecko Francúzsko Taliansko SR (2005) I1 (M4) I2 (S) I3-1 (V1) I3-2 (V1) I4-1 (V2) I4-2 (V2) Z uvedených údajov vyplýva, že ceny zemného plynu pre odberateľov kategórie I1 boli v porovnaní s cenami plynu pre odberateľov kategórie I4-2 vyššie o 38 % v Nemecku, o 62 % vo Francúzsku a v Taliansku o 90 %. Uvedeným kategóriám na Slovensku odpovedajú I4-2 > V2 respektíve I1 > M4. V roku 2005 mali na Slovensku podľa rozhodnutia ÚRSO maloodberatelia M4 cenu ZP o 5 % vyššiu ako veľkoodberatelia V2. Z týchto poznatkov sa dá konštatovať, že rozdiel v cenách ZP medzi malo a veľkoodberateľmi bol na Slovensku v roku 2005 podstatne nižší, ako v krajinách s dlhodobo rozvinutým trhovým hospodárstvom. Rozdiel v cene plynu v prospech veľkoodberateľov sa dá zdôvodniť technickými hľadiskami: 116

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

KONCEPCIA ROZVOJA MESTA PÚCHOV V TEPELNEJ ENERGETIKE

KONCEPCIA ROZVOJA MESTA PÚCHOV V TEPELNEJ ENERGETIKE MESTO PÚCHOV VZN č.: 2 / 2005 Strana / Počet strán: 1 / 45 VZN č.: 2 / 2005 KONCEPCIA ROZVOJA MESTA PÚCHOV V TEPELNEJ ENERGETIKE VZN nadobúda platnosť dňom:... 2005 Uznesenie MsZ č.: 58/2005 zo dňa 6.7.2005

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Záverečná správa Október 2006 PROEN PRO ENERGY PRO ENVIRONMENT PRO ECONOMY Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Objednávateľ:

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky. Mesto Gbely Námestie slobody 1261, Gbely

Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky. Mesto Gbely Námestie slobody 1261, Gbely Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely Predkladá : SEA, regionálna pobočka Hurbanova 59, Trenčín 911 01 Ing. Miroslav Žilinský, riaditeľ Júl 2006 OBSAH

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja Ilavy v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja Ilavy v oblasti tepelnej energetiky Koncepcia rozvoja Ilavy v oblasti tepelnej energetiky Mesto Ilava Mierové námestie č.6/3, 9 Ilava Predkladá : SEA, regionálna pobočka Hurbanova 59, Trenčín 9 Ing. Miroslav Žilinský, riaditeľ august 26

Διαβάστε περισσότερα

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Energetická štúdia Miesto: Názov: Spracovateľ štúdie: Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Ing. Andrej Fáber, faberand@gmail.com Bratislava, máj 2013 OBSAH 1 PREDMETA A CIEĽ

Διαβάστε περισσότερα

Základná škola s materskou školou v...

Základná škola s materskou školou v... Základná škola s materskou školou v... Pozn. Údaje o kotli, druhu paliva, limitoch, odčítanej účinnosti a výpočty sú uvedené ako príklad. ObÚŽP......... Váš list zn./zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V...

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno 1 NÁZOV PUBLIKÁCIE ENERGETICKÝ AUDIT /ďalej EA/ Tondach Slovensko, s.r.o., Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

Energetická náročnosť čistenia odpadových vôd

Energetická náročnosť čistenia odpadových vôd Energetická náročnosť čistenia odpadových vôd Konferencia ENERGETICKÝ AUDIT V PRAXI II 8. 9. 3. 2012, Hotel Turiec, Martin Ing. Pavol Kosa, Ing. Roman Uhrina Úloha verejných čistiarní odpadových vôd (ČOV)

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Stavebná fakulta Ing. Katarína Kováčová, PhD., Ing. Martin Kováč, PhD. Táto publikácia vznikla

Διαβάστε περισσότερα

MERACIA a REGULAČNÁ TECHNIKA Prešov s.r.o. Komplexné referencie 03/2010 ELEKTRONIKA a AUTOMATIZÁCIA

MERACIA a REGULAČNÁ TECHNIKA Prešov s.r.o. Komplexné referencie 03/2010 ELEKTRONIKA a AUTOMATIZÁCIA MERACIA a REGULAČNÁ TECHNIKA Prešov s.r.o. Komplexné referencie 03/2010 ELEKTRONIKA a AUTOMATIZÁCIA 1. Študentský domov TUKE Košice, Budovateľská ul., Prešov kaskádne spínanie 2 kotlov, regulácia vratnej

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 ENERGETICKÝ AUDIT budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 Spracovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra Energetický audítor:

Διαβάστε περισσότερα

Váš Vaillant predajca:

Váš Vaillant predajca: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica Tel: +421 34 6966 101 Fax: +421 34 6966 111 Vaillant Centrá: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Bratislava, Gagarinova 7/B Prešov, Vajanského

Διαβάστε περισσότερα

20% VÍŤAZÍ HOSPODÁRNOSŤ. Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia

20% VÍŤAZÍ HOSPODÁRNOSŤ. Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia HOSPODÁRNOSŤ VÍŤZÍ Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia 20%... viac obnoviteľných energií... nižšia spotreba primárnych energií... nižšia produkcia CO 2 Európska únia stavia vysoké

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH VPLYV ZATEPLENIA DOMU NA HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE SIEA 03.05.2011 Ing. František VRANAY, PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach SPOSOBY DOSIAHNUTIA ÚSPOR PRI VYKUROVANÍ

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice Komenského 52. Odbor školstva Zádielska 1 Košice

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice Komenského 52. Odbor školstva Zádielska 1 Košice ENERGETICKÝ AUDIT budovy Okresný úrad Košice Komenského 52 Odbor školstva Zádielska 1 Košice ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY Okresný úrad Košice Komenského 52 Odbor školstva Zádielska 1 Košice Spracovateľ: Slovenská

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkový poriadok sústavy tepelných zariadení ktorého súčasťou je aj havarijný plán sústav tepelných zariadení spoločnosti. (úprava č.

Prevádzkový poriadok sústavy tepelných zariadení ktorého súčasťou je aj havarijný plán sústav tepelných zariadení spoločnosti. (úprava č. Prevádzkový poriadok sústavy tepelných zariadení ktorého súčasťou je aj havarijný plán sústav tepelných zariadení spoločnosti (úprava č. 2) Bytkomfort, s.r.o., SNP 9, 940 60 Nové Zámky Vydanie/Dátum vydania:

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Solárne systémy Plynové kondenzačné kotly condens Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Stacionárne kondenzačné kotly Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom zásobníku. Vysokoúčinné, úsporné

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM

NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE STAVEBNÁ FAKULTA NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM 15927 SV (SvF-5366-26533) Študijný program: Technické zariadenie budov Pracovisko:

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární Riadenie elektrizačných sústav Riadenie výkonu tepelných elektrární Ak tepelná elektráreň vyrába elektrický výkon P e, je možné jej celkovú účinnosť vyjadriť vzťahom: el Q k n P e M u k prevodný koeficient

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA 1. Účtovanie stravovania poskytovaného zamestnávateľom zamestnancom ( 152 Zák. práce) Obsah účtovného prípadu Suma MD Účt. predpis D A. Poskytovanie stravovania vo vlastnom

Διαβάστε περισσότερα

S energiou efektívne. Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody

S energiou efektívne. Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody S energiou efektívne Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI Porovnávajte

Διαβάστε περισσότερα

Závesné kondenzačné kotly LEV

Závesné kondenzačné kotly LEV Závesné kondenzačné kotly LEV Spôsob rozlišovania a označovania závesných plynových kotlov: LEV XX XXX Spôsob využitia: O - kotol bez ohrevu teplej vody (TV) V - kotol s ohrevom TV prietokovým spôsobom

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á A V N Á O T N A R A G rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Od októbra 215 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! TECHNICKÝ CENNÍK 215 / 1 Platný od 1. októbra 215 do odvolania alebo

Διαβάστε περισσότερα

Využívanie OZE v budovách - príklad pilotného projektu bytového domu v Tvrdošíne

Využívanie OZE v budovách - príklad pilotného projektu bytového domu v Tvrdošíne Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta Katedra konštrukcií pozemných stavieb Využívanie OZE v budovách - príklad pilotného projektu bytového domu v Tvrdošíne prof. Ing. I. Chmúrny,

Διαβάστε περισσότερα

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky (SEAP)

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky (SEAP) Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou. Investícia do vašej budúcnosti. Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 2020 (SEAP) Akčný plán udržateľného

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Objekt č.48

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Objekt č.48 ENAS - Energoaudit a služby s.r.o. Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Objekt č.48 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, Veľký Dvor č. 12937 01 Želiezovce OBJEKT č.48 SOCIÁLNO-PREVÁDZKOVÁ BUDOVA

Διαβάστε περισσότερα

Možnosti úspor energie v školách

Možnosti úspor energie v školách Možnosti úspor energie v školách Bratislava, júl 2007 1. Úvod Energia je, podľa slovníka, sila, ktorá má schopnosť vykonávať prácu resp. pohyb. Bez energie by nič neexistovalo. Energia je všade, mení sa

Διαβάστε περισσότερα

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Administratívna budova s ubytovňou SANTOVKA

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Administratívna budova s ubytovňou SANTOVKA ENAS - Energoaudit a služby s.r.o. Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Administratívna budova s ubytovňou SANTOVKA Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, Veľký Dvor č. 12937 01 Želiezovce ADMINISTRATÍVNA

Διαβάστε περισσότερα

1. Výpočet ceny tepla z domovej kotolne (klasická technológia).

1. Výpočet ceny tepla z domovej kotolne (klasická technológia). Slovenská inovačná a energetická agentúra, regionálna pobočka Trenčín Hurbanova č.59, 911 01 Trenčín 1. Výpočet ceny tepla z domovej kotolne (klasická technológia). Cena tepla sa skladá z variabilnej zložky

Διαβάστε περισσότερα

Energetické služby a poradenstvo pre 4. ročník stredných odborných škôl

Energetické služby a poradenstvo pre 4. ročník stredných odborných škôl Energetické služby a poradenstvo pre 4. ročník stredných odborných škôl Učebné texty pre študijný odbor Technik energetických zariadení budov 1 O projekte refuge Energetické služby a poradenstvo Projekt

Διαβάστε περισσότερα

Vykurovanie plynom. Vykurovacie systémy Priemyselné systémy Chladiace systémy

Vykurovanie plynom. Vykurovacie systémy Priemyselné systémy Chladiace systémy Vykurovanie plynom Vykurovacie systémy Priemyselné systémy Chladiace systémy Predslov 2/3 Vykurovanie plynom vždy jasná vec Na nasledujúcich stranách Vás chceme obsiahlo informovať o rozdielnych technikách,

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT VÝROBNÉ HALY VIPO, a.s. Partizánske

ENERGETICKÝ AUDIT VÝROBNÉ HALY VIPO, a.s. Partizánske ENERGETICKÝ AUDIT VÝROBNÉ HALY VIPO, a.s. Partizánske 1 NÁZOV PUBLIKÁCIE ENERGETICKÝ AUDIT /ďalej EA/ VIPO, a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske Audit areálu spoločnosti VIPO, a.s. v Partizánskom

Διαβάστε περισσότερα

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc. Návrh cirkulácie ohriatej pitnej vody a výpočet nastavenia regulačných ventilov Alwa Kombi 4.

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc. Návrh cirkulácie ohriatej pitnej vody a výpočet nastavenia regulačných ventilov Alwa Kombi 4. Honeywell Prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc Návrh cirkulácie ohriatej pitnej vody a výpočet nastavenia regulačných ventilov Alwa Kombi 4. Honeywell Bratislava 2006 1 Spôsoby výpočtu cirkulácie teplej vody

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel

Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel Podklady pre projektovanie Podklady pre projektovanie Vydanie 8/2007 Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel Teplo je náš element Obsah Obsah Obsah...1 Prečo tepelné čerpadlo?...5

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému UVK ZŠ Kukučínova, Vranov n/t Ústredné vykurovanie 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3

Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému UVK ZŠ Kukučínova, Vranov n/t Ústredné vykurovanie 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3 2. ROČNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE... 3 3. ROČNÁ SPOTREBA PLYNU NA VYKUROVANIE... 3 4. ZATRIEDENIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ... 3 5. OPIS VYKUROVACIEHO SYSTÉMU... 4 6.

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas... Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára 2010 Ušetrite za energiu, priestor a čas... Izolácie zo sklenenej vlny Ušetrite za energiu, priestor a čas... Novinky Izolačná rohož URSA DF 37 Kód

Διαβάστε περισσότερα

= + + + = + β β β β β ( ) β β = + = = = = + + + + = = + + = + + = + + + = + + + = + + = + + = + + + = + + + [ = = ] = = + + + = + = = = = = = = = = = = [ = = [ ] = = ] = + + + + [ = ] = + = = + + =

Διαβάστε περισσότερα

Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme

Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme 2/3 Tepelné čerpadlá: vykurovanie a chladenie energiou z prírody Prostredníctvom tejto brožúrky by sme Vás chceli obšírne poinformovať o najperspektívnejších a ekologických

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH : 1) Technická správa. 2) Špecifikácia materiálu Rozpočet. 3) Výkresová dokumentácia

OBSAH : 1) Technická správa. 2) Špecifikácia materiálu Rozpočet. 3) Výkresová dokumentácia OBSAH : 1) Technická správa IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VŠEOBECNÉ ÚDAJE TEPELNÁ BILANCIA ENERGETICKÁ BILANCIA NÁVRH STROJNÉHO ZARIADENIA KOTOLNE PARAMETRE ZARIADENIA KOTOL POISTNÉ ZARIADENIE OBEHOVÉ ČERPADLÁ DOPLŇOVANIE

Διαβάστε περισσότερα

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy!

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy! 2/2013 2/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať záležať Vaillant www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Mediálna podpora podujatia idb Journal

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012 Energetická certifikácia budov Konzultačná a projekčná činnosť v oblasti stavebnej fyziky PROJEKTOVÉ HODNOTENIE podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa

Διαβάστε περισσότερα

MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH

MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH Bratislava, júl 2007 MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH 1. ÚVOD Nemocnica sa, v mnohých prípadoch, vyrovná malému mestu, v ktorom pracuje

Διαβάστε περισσότερα

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny Vitodens 100-W Nástenný plynový kondenzačný kotol typ WB1C s modulovaným cylindrickým horákom MatriX a výhrevnou plochou Inox-Radial pre prevádzku závislú ako aj nezávislú na vzduchu v miestnosti. Menovitý

Διαβάστε περισσότερα

Makroekonomické agregáty. Prednáška 8

Makroekonomické agregáty. Prednáška 8 Makroekonomické agregáty Prednáška 8 Hrubý domáci produkt (HDP) trhová hodnota všetkých finálnych statkov, ktoré boli vyprodukované v ekonomike za určité časové obdobie. Finálny statok predstavuje produkt,

Διαβάστε περισσότερα

Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme

Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme 2/3 Tepelné čerpadlá: vykurovanie a chladenie energiou z prírody Prostredníctvom tejto brožúrky by sme Vás chceli obšírne poinformovať o najperspektívnejších a ekologických

Διαβάστε περισσότερα

Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI

Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI Energia nie je len stále vzácnejšou a drahšou, ale výroba neustále sa zvyšujúceho množstva energie poškodzuje

Διαβάστε περισσότερα

Žiadosť. Časť A Údaje o Žiadateľovi

Žiadosť. Časť A Údaje o Žiadateľovi Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti 1) Dôvod Žiadosti Pripojenie nového paralelného zdroja 1) Pripojenie nového náhradného zdroja 2) Zmena typu alebo

Διαβάστε περισσότερα

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE V ČR RENEWABLE RESOURCES OF ENERGY IN CZECH REPUBLIC

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE V ČR RENEWABLE RESOURCES OF ENERGY IN CZECH REPUBLIC VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE V ČR RENEWABLE

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny Vitodens 100-W Nástenný plynový kondenzačný kotol typ WB1C s modulovaným cylindrickým horákom MatriX a výhrevnou plochou Inox-Radial pre prevádzku závislú ako aj nezávislú na vzduchu v miestnosti. Menovitý

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010 Logano plus GB402 Plynové kondenzačné kotly Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw Teplo je náš element Obsah Obsah 1 Plynový kondenzačný kotol s hliníkovým výmenníkom

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

MPV PO 16/2013 Stanovenie kovov v rastlinnom materiáli ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

MPV PO 16/2013 Stanovenie kovov v rastlinnom materiáli ZÁVEREČNÁ SPRÁVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Prešove Národné referenčné centrum pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín Hollého 5, 080 0 Prešov MEDZILABORATÓRNE

Διαβάστε περισσότερα

LAMA energy a.s. organizačná zložka

LAMA energy a.s. organizačná zložka LAMA energy a.s. organizačná zložka Šulekova 2, 811 06 Bratislava OR OS Bratislava I, odd. Po, vl. č. 1902/B Cenník LAMA energy a.s. organizačná zložka za dodávku plynu pre odberateľov kategórie malé podniky

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM 1. Úvod 2. Základný princíp NTV / VTCH 3. Základné typy NTV a VTCH z noriem 4. NTV / VTCH v normách STN EN 15 377 5. NTV / VTCH v normách

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

Rozmery dxšxv (mm) Ks / paleta. TermoBRIK. TermoBRIK TD 440 R 3,06 3,67 220x440x ,8 10

Rozmery dxšxv (mm) Ks / paleta. TermoBRIK. TermoBRIK TD 440 R 3,06 3,67 220x440x ,8 10 3 DRYsystem bez Hmotnosť ks [kg] Spotreba tehál Ks/m² Ks/m³ Pevnosť P [N/mm²] Tepelný odpor R [m².k/w] TD 440 PD 2,59 3,11 240x440x249 60 20,7 16,7 37,9 10 4,06 TD 440 R 3,06 3,67 220x440x249 72 18,8 10

Διαβάστε περισσότερα

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Odbor ochrany ovzdušia Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Bratislava 19. 3. 2012 Vec Informácia o požiadavkách smernice 2010/75/EÚ o priemyselných

Διαβάστε περισσότερα

ISO ELTECO, a.s tel.: 041/ Rosinská cesta / ŽILINA fax: 041/

ISO ELTECO, a.s tel.: 041/ Rosinská cesta / ŽILINA fax: 041/ KOGENERAČNÉ JEDNOTKY ELTECO, a.s. vyrába a dodáva kogeneračné jednotky typu KATJA a PETRA rôznych výkonov v rozsahu 1,6-533 kva. Kogeneračné jednotka (KGJ) je zariadenie s motorom na zemný plyn alebo bioplyn

Διαβάστε περισσότερα

Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych zdrojov na jeho znečisťovaní, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch

Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych zdrojov na jeho znečisťovaní, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych zdrojov na jeho znečisťovaní, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Žilinskom kraji za rok 2014 A. Informácie o kvalite ovzdušia

Διαβάστε περισσότερα

LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO

LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO do výbušného prostredia Bezpečné zariadenie pri práci s výbušnými plynmi a prachom R EX R EXH RZ EX R EX 1500, 2000, 3000, 4000 R EXH RZ EX Odsávacie ramená R EX, R EXH

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÉ VLASTNOSTI PALIVOVÉHO DREVA A POŹIADAVKY NA ZDROJE TEPLA PRE VYKUROVANIE RODINNÝCH DOMOV. Ladislav DZURENDA

ENERGETICKÉ VLASTNOSTI PALIVOVÉHO DREVA A POŹIADAVKY NA ZDROJE TEPLA PRE VYKUROVANIE RODINNÝCH DOMOV. Ladislav DZURENDA ENERGETICKÉ VLASTNOSTI PALIVOVÉHO DREVA A POŹIADAVKY NA ZDROJE TEPLA PRE VYKUROVANIE RODINNÝCH DOMOV Ladislav DZURENDA Abstrakt V príspevku je vykonaná analýza vplyvu používania nových stavebných hmôt

Διαβάστε περισσότερα

/ 1 4. Tepelné čerpadlo vzduch-voda

/ 1 4. Tepelné čerpadlo vzduch-voda 2 0 1 3 / 1 4 ESTIA Tepelné čerpadlo vzduch-voda ESTIA Tepelné čerpadlo vzduch-voda Múdro kúriť, pritom šetriť a súčasne chrániť životné prostredie! Životné prostredie a naše emisie CO 2 sa týkajú nás

Διαβάστε περισσότερα

TermoBRIK. Cenník produktov TEHLY STROPY PREKLADY SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM. Cenník platný od 1.4.

TermoBRIK. Cenník produktov TEHLY STROPY PREKLADY SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM.  Cenník platný od 1.4. Cenník produktov Cenník platný od 1.4.2015 V E R Í M E T R A D Í C I I, T V O R Í M E H O D N O T Y. SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM TEHLY STROPY PREKLADY DOPRAVA ZDARMA TEHLY STROPY PREKLADY NOVINKA SUPRA

Διαβάστε περισσότερα

Hocheffizienz-Wärmepumpen. Vysokoefektívne tepelné čerpadlá

Hocheffizienz-Wärmepumpen. Vysokoefektívne tepelné čerpadlá Planungsunterlage Projektové podklady Hocheffizienz-Wärmepumpen Vysokoefektívne tepelné čerpadlá BWL-1-A, BWL-1-I Luft/Wasser vzduch-voda BWS-1 Sole/Wasser soľanka-voda Obsah Obsah... strana Základy 1.

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Popis AVP(-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku, vyvinutý predovšetkým pre

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok NOVÉ NORMY V OBLASTI REGULÁCIE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV Odborný článok AKO VPLÝVA POLOHA BYTU NA KVALITU DODÁVKY TEPLEJ VODY? Odborný článok TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

SK Podpora z fondov politiky súdržnosti na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov dosiahli sa ňou dobré výsledky?

SK Podpora z fondov politiky súdržnosti na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov dosiahli sa ňou dobré výsledky? SK 2014 Č. 06 Osobitná správa Podpora z fondov politiky súdržnosti na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov dosiahli sa ňou dobré výsledky? EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV 12, rue Alcide

Διαβάστε περισσότερα

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava R O Z H O D N U T I E Číslo: 0037/2013/P Bratislava 06. 12. 2012 Číslo spisu: 6240-2012-BA Predseda Úradu pre reguláciu

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív 2 Obsah 1. Logano G221 A..... 4 1.1. Hlavné části kotla.... 4 1.2. Pripojovacie rozmery.... 5 1.3. Technické údaje.. 6 1.4. Typy používaných palív.. 7 1.5. Inštalácia... 7 1.6. Pripojenie k elektrickej

Διαβάστε περισσότερα