Μειοπανιδα και περιβαλλον: ποιοι παραγοντες καθοριζουν τη συνθεση και κατανομη της στις αμμωδεις παραλιες χωρις παλιρροια;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μειοπανιδα και περιβαλλον: ποιοι παραγοντες καθοριζουν τη συνθεση και κατανομη της στις αμμωδεις παραλιες χωρις παλιρροια;"

Transcript

1 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 781 Μειοπανιδα και περιβαλλον: ποιοι παραγοντες καθοριζουν τη συνθεση και κατανομη της στις αμμωδεις παραλιες χωρις παλιρροια; Κατερίνα Σεβαστού 1 & Αναστάσιος Ελευθερίου 1,2 1 Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τ.Θ. 2208, 7140, Ηράκλειο, Κρήτη 2 Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, ΤΘ 2214, Ηράκλειο, Κρήτη Περiληψη Στις αμμώδεις παραλίες, οι φυσικοί παράγοντες θεωρούνται η κινητήρια δύναμη που διαμορφώνει τόσο τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μιας παραλίας όσο και τα πανιδικά της πρότυπα μέσα από την αλληλεπίδραση της άμμου, των κυμάτων και της παλίρροιας. Μέσα από αυτή τη μελέτη, εξετάζεται για το ιδιαίτερο, σχεδόν απαλιρροϊκό περιβάλλον της Μεσογείου η ισχύς της υπόθεσης ότι οι φυσικοί παράγοντες είναι οι βασικές παράμετροι που καθορίζουν τη δομή και δυναμική της πανίδας των αμμωδών παραλιών. Οι πολυμεταβλητές αναλύσεις που εφαρμόστηκαν στις συναθροίσεις των κυρίαρχων στις αμμώδεις παραλίες μειοβενθικών κωπηπόδων, διέκριναν την ύπαρξη δύο βασικών βιολογικών ζωνών σε δύο διαφορετικού τύπου παραλίες μελέτης και υπέδειξαν τα ιζηματολογικά χαρακτηριστικά, τον υδροδυναμισμό και τη διαθεσιμότητα τροφής ως βασικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση των παρατηρούμενων πανιδικών προτύπων. Λέξεις κλειδιά: μειοβένθος, κωπήποδα, αμμώδεις παραλίες, ζωνώσεις, Μεσόγειος Meiofaunal communities and their environment: which factors are responsible for the observed patterns of distribution and their structure in atidal sandy beaches? Katerina Sevastou 1 & Anastassios Eleftheriou 1,2 1 Department of Biology, University of Crete, P.O. Box 2208, Heraklion, Greece 2 Hellenic Centre for marine Research, P. O. Box 2214, , Heraklion, Greece Abstract Physical factors have been emphasized as the driving force controlling environmental characteristics and faunal dynamics in sandy beaches, through the interaction of sand, waves and tides. In this paper, the hypothesis that physical factors are the main drivers determining the dynamics of sandy beach fauna is examined for the unique, almost atidal environment of the Mediterranean Sea. The multivariate analyses applied to the meiobenthic copepod assemblages, which is the dominant metazoan group in sandy beaches, supported the existence of two major biological zones at two study sites experiencing different degree of exposure. Sediment type, hydrodynamics and food availability are pointed out as the major factors determining the observed faunal patterns. Keywords: meiobenthos, copepods, sandy beaches, zonation patterns, Mediterranean

2 782 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Εισαγωγη Οι αμμώδεις παραλίες είναι από τα πιο δυναμικά περιβάλλοντα της γης ενώ ταυτόχρονα, θεωρούνται απλά μοντέλα οικοσυστημάτων, λόγω της διαμόρφωσης του χαρακτήρα τους κυρίως από τη δράση του κυματισμού, της παλίρροιας και του τύπου του υποστρώματος. Η αλληλεπίδραση των φυσικών αυτών παραγόντων οδηγεί σε διαφορετικούς τύπους παραλιών και σε διαφορετικές ζώνες κατά πλάτος μίας παραλίας, ενώ φαίνεται να ευθύνονται και να διαμορφώνουν ανάλογα τα πρότυπα της πανίδας των παραλιών (Jaramillo & McLachlan 1993, Brazeiro 2001). Ωστόσο, οι περισσότερες πανιδικές μελέτες σε αμμώδεις παραλίες αφορούν κυρίως στη μακροπανίδα (αναφορές εντός Defeo & McLachlan 2005), ενώ οι σημαντικά λιγότερες οικολογικές μελέτες της αφθονότερης και πλουσιότερης μειοπανίδας στηρίζονται στην πλειονότητά τους σε μία δειγματοληπτική προσπάθεια. Η παρούσα μελέτη λοιπόν, στοχεύει στην απάντηση ενός ουσιαστικά διπλού ερωτήματος, που αφορά στη διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πανιδικών προτύπων στο ιδιαίτερο, σχεδόν απαλιρροϊκό και ελάχιστα μελετημένο περιβάλλον των αμμωδών παραλιών της Μεσογείου (αναφορές εντός Sevastou 2005), μέσα όμως από τη μελέτη της δυναμικής της συνάθροισης των κυριάρχων στις αμμώδεις παραλίες μειοβενθικών κωπηπόδων. Υλικα και Μεθοδοι 13 μηνιαίες δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε μία προστατευμένη και μία εκτεθειμένη παραλία της Κρήτης, το Ελαφονήσι και την Παχιά Άμμο αντίστοιχα, κατά μήκος μίας διατομής με τέσσερις σταθμούς. Οι τρεις πρώτοι ανήκαν στη ζώνη διαβροχής της μεσοπαραλιακής ζώνης (Μ/Π) και αντιστοιχούσαν στις ζώνες κατακράτησης, συνεχούς ροής και κορεσμού (Salvat 1964), ενώ ο τέταρτος σταθμός βρισκόταν στην υποπαραλιακή ζώνη (Υ/Π), σε βάθος 1 m. Από κάθε σταθμό συλλέγονταν με πυρηνοδειγματολήπτη διαμέτρου 4,4 cm τρία επαναληπτικά δείγματα ιζήματος για πανιδική ανάλυση και δύο για μέτρηση στο εργαστήριο περιβαλλοντικών παραμέτρων (συγκέντρωση οργανικού άνθρακα (TOC) και χλωροπλαστικών χρωστικών, ιζηματολογικά χαρακτηριστικά). Επιπλέον, στο πεδίο γίνονταν μετρήσεις θερμοκρασίας, αλατότητας και δυναμικού οξειδοαναγωγής (Eh) στο ίζημα και καταγράφονταν το προφίλ κάθε παραλίας. Ο δείκτης ομοιότητας Bray-Curtis υπολογίσθηκε μεταξύ των διαφορετικών σταθμών και μηνών προκειμένου να διερευνηθούν τα πρότυπα πανιδικών ζωνώσεων με χρήση nmds, ενώ η σημαντικότητα των προτεινόμενων ομαδοποιήσεων ελέγχθηκε με τη δοκιμασία ANOSIM. Η σχέση μεταξύ των μειοβενθικών συναθροίσεων και των περιβαλλοντικών παραμέτρων εξετάσθηκε με την ανάλυση BIOENV. stress: 0,12 α stress: 0,12 β ζώνη κατακράτησης ζώνη συνεχούς ροής ζώνη κορεσμού υποπαραλιακή ζώνη Σχήμα 1: Διάγραμμα nmds με χρήση των μηνιαίων δεδομένων της αφθονίας των ειδών κωπηπόδων από α) το Ελαφονήσι, β) την Παχιά Άμμο. Στα δεδομένα εφαρμόστηκε μετασχηματισμός.

3 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 783 Πίνακας 1. Συνοπτικά αποτελέσματα της δοκιμασίας ANOSIM μεταξύ των ομάδων που σχηματίζονται με βάση τα διαγράμματα nmds για κάθε παραλία. Στα δεδομένα πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός τετραγωνικής ρίζας. Ελαφονήσι Παχιά Άμμος Συγκρίσεις ζωνών R τιμή p Συγκρίσεις ζωνών R τιμή p κατακράτησης vs συνεχούς ροής 0,351 <0,001** κατακράτησης vs συνεχούς ροής 0,056 0,109 κατακράτησης vs κορεσμού 0,364 <0,001** κατακράτησης vs κορεσμού 0,477 <0,001** κατακράτησης vs υποπαραλιακής 0,996 <0,001** κατακράτησης vs υποπαραλιακής 0,993 <0,001** συνεχούς ροής vs κορεσμού 0,507 <0,001** συνεχούς ροής vs κορεσμού 0,244 <0,006** συνεχούς ροής vs υποπαραλιακής 0,999 <0,001** συνεχούς ροής vs υποπαραλιακής 0,991 <0,001** κορεσμού vs υποπαραλιακής 0,952 <0,001** κορεσμού vs υποπαραλιακής 0,939 <0,001** Μεσοπαρ/κή vs Υποπαρ/κή 0,942 <0,001** Μεσοπαρ/κή vs Υποπαρ/κή 0,934 <0,001** ** στατιστικά πολύ σημαντική διαφορά (p < 0,01) Αποτελεσμτα Από την εφαρμογή της ανάλυσης nmds στα δεδομένα αφθονίας των ειδών μειοβενθικών κωπηπόδων γίνεται εμφανής η σημαντική διαφοροποίηση των δύο κύριων ζωνών (Μ/Π και Υ/Π) και στους δύο τύπους παραλιών (Σχήμα 1). Επιπλέον, στην προστατευμένη παραλία του Ελαφονησίου μπορούμε να διακρίνουμε μία μικρή διαβάθμιση των σταθμών της Μ/Π ζώνης, με τη ζώνη κορεσμού να τοποθετείται ενδιάμεσα μεταξύ των ζωνών συνεχούς ροής και κατακράτησης και της Υ/Π ζώνης. Αντίθετα, στη Μ/Π ζώνη της εκτεθειμένης παραλίας δε διακρίνεται κάποια διαβάθμιση των επιμέρους ζωνών. Οι συγκεκριμένες ομαδοποιήσεις επιβεβαιώθηκαν και από τα αποτελέσματα της δοκιμασίας ANOSIM (Πίνακας 1). Στο Ελαφονήσι, καλύτερη συσχέτιση με τα δεδομένα των ειδών των βενθικών κωπηπόδων του συνόλου των σταθμών παρουσίασε ο συνδυασμός TOC, χλωροφύλλη α (Chl a), ισοδύναμο χλωροπλαστικών χρωστικών και η μέση διάμετρος των κόκκων του ιζήματος (Πίνακας 2, ρ s =0,653). Αν η ανάλυση περιοριστεί σε ένα υποσύνολο δεδομένων για τα οποία έχει μετρηθεί το Eh, τότε ο συντελεστής συσχέτισης αυξάνει ελάχιστα, το σημαντικότερο όμως είναι ότι αυτή η παράμετρος εντάσσεται στον καλύτερο συνδυασμό παραγόντων για την επεξήγηση των πανιδικών προτύπων. Στη Μ/Π ζώνη, ο καλύτερος συνδυασμός παραμέτρων περιλαμβάνει και παράγοντες που σχετίζονται με τη μορφοδυναμική της παραλίας (συντελεστής ταξινόμησης (σ I ), ύψος, κλίση παραλίας (s) ), όμως η τιμή του συντελεστή συσχέτισης είναι χαμηλή (0,29). Στην εκτεθειμένη παραλία και για όλο το πλάτος αυτής, τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι ικανοποιητικά όταν συνυπολογίζεται το Eh, το οποίο αναδεικνύεται ως η παράμετρος που συσχετίζεται καλύτερα με τα πανιδικά πρότυπα (ρ s 0,593). Στη Μ/Π ζώνη ωστόσο, τα αποτελέσματα διαφέρουν, αφού εκεί οι παράμετροι που συσχετίζονται περισσότερο με τη διάταξη των κωπηπόδων αυξάνουν σε πέντε, συμπεριλαμβάνοντας και πάλι παραμέτρους μορφοδυναμικής (σ I, s, υψομετρική διαφορά των σταθμών). Συζητηση Οι συναθροίσεις των μειοβενθικών κωπηπόδων στις παραλίες μελέτης υποστηρίζουν την ύπαρξη δύο βασικών βιολογικών ζωνών, οι οποίες αντιστοιχούν στις δύο κύριες ζώνες μιας παραλίας, την Υ/Π και τη Μ/Π. Όπως έδειξε η ανάλυση BIOENV, παράμετροι ενδεικτικές του καθεστώτος υδροδυναμισμού και ο τύπος του υποστρώματος καθορίζουν σημαντικά τα πανιδικά πρότυπα και στις μεσογειακές παραλίες, όπως έχει υποστηριχθεί και για τη μακροπανίδα μικροπαλιρροϊκών περιβαλλόντων (σχετικές αναφορές εντός Brazeiro 2001). Ωστόσο, ο ρόλος τους

4 784 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Πίνακας 2. Συνοπτικά αποτελέσματα της ανάλυσης BIOENV για την εύρεση του καλύτερου συνδυασμού περιβαλλοντικών παραμέτρων που εξηγούν τα πρότυπα κατανομής των βενθικών κωπηπόδων στις παραλίες μελέτης. Στα πανιδικά δεδομένα και στις παραμέτρους της κοκκομετρίας εφαρμόστηκε μετασχηματισμός τετραγωνικής ρίζας, στις βιοτικές παραμέτρους log(x+1). Καλύτερος συνδυασμός περιβαλλοντικών παραμέτρων ρ s Ελαφονήσι 1 Οργ. άνθρακας, Χλωρ. α, CPE, ΜΔ 0,653 Ελαφονήσι 2 Οργ. άνθρακας, Χλωρ. α, CPE, Εh, σ I 0,688 Ελαφονήσι 3 Οργ. άνθρακας, σ I, Πλάτος, Ύψος, Κλίση 0,29 Παχιά Άμμος 1 Οργ. άνθρακας, CPE, Χλωρ. α/cpe, ΜΔ, σ I 0,4 Παχιά Άμμος 2 Eh 0,593 Παχιά Άμμος 3 Χλωρ. α, ΜΔ, σ I, Ύψος, Κλίση 0,633 1, εφαρμογή της ανάλυσης στο σύνολο των σταθμών της παραλίας 2, εφαρμογή της ανάλυσης στο σύνολο των σταθμών της παραλίας για τους μήνες που υπήρχαν τιμές Δυναμικού Οξειδοαναγωγής 3, εφαρμογή της ανάλυσης στα δεδομένα των σταθμών της μεσοπαραλιακής ζώνης με την ένταξη παραμέτρων μορφοδυναμικής φαίνεται να είναι περισσότερο καθοριστικός στη Μ/Π ζώνη και στον εκτεθειμένο τύπο παραλίας, αφού σε αυτά τα περιβάλλοντα η ένταση του υδροδυναμισμού δεν είναι ευκαταφρόνητη. Αντίθετα, στο προστατευμένο άκρο των παραλιών καθώς και για τη διαφοροποίηση της πανίδας σε όλο το πλάτος της παραλίας, η διαθεσιμότητα της τροφής, (TOC, Chl a), φάνηκε να αυξάνει σε σπουδαιότητα και να καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τη συνάθροιση των μειοβενθικών κωπηπόδων. Δυστυχώς, η βιοχημική σύσταση του ιζήματος, αν και θεωρείται βασικός παράγοντας για τη δομή των υποθαλάσσιων βιοκοινωνιών, στις περισσότερες μελέτες αμμωδών παραλιών έχει αγνοηθεί. Μόνο στην πολύ πρόσφατη μελέτη για τη νηματοπανίδα δύο μικροπαλιρροϊκών αμμωδών παραλίων (Gheskiere et al. 2005) η συγκέντρωση TOC στο ίζημα βρέθηκε να επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της δομής της συνάθροισης μιας εκτεθειμένης παραλίας. Με την ανάλυση BIOENV γίνεται μία ακόμη σημαντική υπόδειξη. Αν και στις δύο παραλίες μελέτης δεν εμφανίζονται προβλήματα οξυγόνωσης στο ίζημα, το Eh συσχετίζεται με τα πανιδικά πρότυπα. Ενσωματώνοντας στην ανάλυση τους μέσους όρους των μετρήσεων του Eh από διαφορετικά βάθη στο ίζημα, έχουμε μία ένδειξη της μεταβολής του βάθους του στρώματος Ασυνέχειας Δυναμικού Οξειδοαναγωγής, το οποίο μετατοπίζεται ανάλογα με τις μεταβολές παραγόντων όπως είναι η θερμοκρασία, η βακτηριακή δραστηριότητα, η συγκέντρωση των διατόμων, αλλά και ο κυματισμός (Giere 1993). Θα μπορούσαμε επομένως να υποθέσουμε ότι η σύνδεση της συνάθροισης των κωπηπόδων με το Eh αποτελεί έναν ακόμη τρόπο συσχέτισης του κυματισμού με τα πανιδικά πρότυπα. Μέσα από αυτή τη μελέτη φαίνεται πως η δομή των βιοκοινωνιών στις αμμώδεις παραλίες δεν μπορεί να εξηγηθεί από ένα μόνο παράγοντα, καθώς η συνεχής μεταβολή τους μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικούς κάθε φορά παράγοντες ανάλογα με τη σχετική ένταση αυτών. Είναι επόμενο λοιπόν, οι μεταβολές των φυσικών παραγόντων να είναι ιδιαίτερης σημασίας για αυτά τα περιβάλλοντα, όμως, θα πρέπει να επανεξεταστεί η άποψη κατά πόσο είναι οι αποκλειστικές παράμετροι που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πανιδικών προτύπων.

5 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 785 Βιβλιογραφια Brazeiro, A., Relationship between species richness and morphodynamics in sandy beaches: what are the underlying factors? Marine Ecology Progress Series, 224:35-44 Defeo, O. McLachlan, A., Patterns, processes and regulatory mechanisms in sandy beach macrofauna: a multi-scale analysis. Marine Ecology Progress Series, 295: Jaramillo, E., McLachlan, A., Community and population responses of the macroinfauna to physical factors over a range of exposed sandy beaches in south-central Chile. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 37: Gheskiere, T., Vincx, M., Urban-Malinga, B., Rossano, C., Scapini, F., Degraer, S., Nematodes from wave-dominated sandy beaches: diversity, zonation patterns and testing of the isocommunities concept. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 62: Giere, O Meiobenthology. The microscopic fauna in aquatic sediments. Berlin, Springer-Verlag, 328p. Salvat, B., Les conditions hydrodynamiques interstitielles des sιdiment meubles intertidaux et la repartition verticale de la jemme endogeι. Academie des Sciences (Paris), Comptes Rendus, 259: Sevastou, K., On the ecology of meiofauna of the sandy shores of Crete: distribution patterns of meiobenthic copepods over space and time. Ph.D. Dissertation, 233p.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΔΙΑΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ DISTRIBUTION OF MESOZOOPLANKTON RESTING EGGS IN THE SARONIC GULF

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΔΙΑΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ DISTRIBUTION OF MESOZOOPLANKTON RESTING EGGS IN THE SARONIC GULF ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΔΙΑΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ Γρηγοράτου Μ. 1, Ζερβουδάκη Σ. 2 1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, mariagrigoratou1@yahoo.gr 2 Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ, ΗΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Long-term changes of fisheries landing patterns of most important species in Amvrakikos lagoonal system

Long-term changes of fisheries landing patterns of most important species in Amvrakikos lagoonal system 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ Λ/Θ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Μουτόπουλος Δ.Κ. 1,

Διαβάστε περισσότερα

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):793-802 Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για τη σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Πρακτικά της ημερίδας που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του ΕΛΚΕΘΕ Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αμφιθέατρο ΥΠΕΚΑ Μεσογείων 119 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

η αναγκαιοτητα εφαρμογησ ολοκληρωμενησ διαχειρισησ της παρακτιασ ζωνησ στο αστικο θαλασσιο μετωπο του λεκανοπεδιου της ευρυτερησ πολησ των αθηνων

η αναγκαιοτητα εφαρμογησ ολοκληρωμενησ διαχειρισησ της παρακτιασ ζωνησ στο αστικο θαλασσιο μετωπο του λεκανοπεδιου της ευρυτερησ πολησ των αθηνων 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι η αναγκαιοτητα εφαρμογησ ολοκληρωμενησ διαχειρισησ της παρακτιασ ζωνησ στο αστικο θαλασσιο μετωπο του λεκανοπεδιου της ευρυτερησ

Διαβάστε περισσότερα

merluccius) ΣΤΟΝ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ ΚΟΛΠΟ

merluccius) ΣΤΟΝ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ ΚΟΛΠΟ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ(Merluccius merluccius) ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας Human Resource Management in Information and Communications

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Απορριμμάτων & Εκτίμηση της Συμβολής των Θαλάσσιων & Χερσαίων Πηγών Ρύπανσης σε 80 ελληνικές ακτές» Κορδέλλα Σταυρούλα

«Σύσταση Απορριμμάτων & Εκτίμηση της Συμβολής των Θαλάσσιων & Χερσαίων Πηγών Ρύπανσης σε 80 ελληνικές ακτές» Κορδέλλα Σταυρούλα Μεταπτυχιακή Εργασία στο πλαίσιο του ΜΠΣ «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» Κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία» «Σύσταση Απορριμμάτων & Εκτίμηση της Συμβολής των Θαλάσσιων & Χερσαίων Πηγών Ρύπανσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-210.

Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-210. 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 831 Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-2. Ε. Καμπέρη και Δ. Σακελλαρίου Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης PART E: Marine Sciences and Naval Operations Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης Χρήστος Λέλης, Πλωτάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεση αναμεσα στο μηκος εντερου, τη διατροφη και το τροφικο επιπεδο για μερικα ειδη ψαριων στο Β-ΒΔ Αιγαιο

Σχεση αναμεσα στο μηκος εντερου, τη διατροφη και το τροφικο επιπεδο για μερικα ειδη ψαριων στο Β-ΒΔ Αιγαιο 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 1041 Σχεση αναμεσα στο μηκος εντερου, τη διατροφη και το τροφικο επιπεδο για μερικα ειδη ψαριων στο Β-ΒΔ Αιγαιο Παρασκευή Κ. Καραχλέ & Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις Γιάννα Φαρσάρη, Πουλίκος Πραστάκος Τοµέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (ΙΥΜ) Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010

Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010 Καραγεώργη Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 200, 27(4):675-683 Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΙΡΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης Γιώργος Κυριάκου Μάριος Λουκά Μιχάλης Κτωρής Αύγουστος 2009 Δοκίμιο Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. Αχίλλας, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Βλαχοκώστας, Γ. Μπανιάς, Ε. Σκερλετίδου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms Alexandros Diamantidis Dept. of Production & Management Engineering Democritus University of Thrace adiaman@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Γιάννης Καµαριανάκης Τοµέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

" Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με χαμηλή όραση."

 Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με χαμηλή όραση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: " Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με

Διαβάστε περισσότερα