ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO. και επιπλέον. Αν μία συνάρτηση f είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [α,β] η f είναι συνεχής στο [α,β]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO. και επιπλέον. Αν μία συνάρτηση f είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [α,β] η f είναι συνεχής στο [α,β]"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO - ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ [Εότητα Βασικά Θεωρήματα του κεφ.1.8 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO Α μία συάρτηση f είαι ορισμέη σε έα κλειστό διάστημα [α,β] και επιπλέο η f είαι συεχής στο [α,β] f( α ) f( β< ) 0 (δηλ. οι τιμές f(α), f( β ) είαι ετερόσημες) τότε υπάρχει τουλάχιστο έα ξ (α,β) έτσι ώστε f(ξ) = 0. Με άλλα λόγια η εξίσωση f(x) = 0 έχει τουλάχιστο μία πραγματική ρίζα στο αοικτό διάστημα (α,β). (Δηλαδή η C f τέμει το άξοα xx σε έα τουλάχιστο σημείο με τετμημέη x 0 αβ (, )). Γεωμετρική ερμηεία του Θεωρήματος Bolzano Γεωμετρικά μπορούμε α ερμηεύσουμε το παραπάω θεώρημα ως εξής: Το τμήμα της γραφικής παράστασης της f που περιέχεται μεταξύ τω ευθειώ x = α και x = β τέμει το xx τουλάχιστο μία φορά. 1

2 Σηματικές παρατηρήσεις 1. Το θεώρημα Bolzano εξασφαλίζει τη ύπαρξη τουλάχιστο μίας πραγματικής ρίζας της εξίσωσης f(x) = 0 στο (α,β).ωστόσο δε αποκλείεται η ύπαρξη περισσότερω ριζώ στο (α,β).αυτό που κυρίως μας εξασφαλίζει είαι «το ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΡΙΖΑΣ στο (α,β)» 2. Το ατίστροφο του θεωρήματος Bolzano δε ισχύει. Αυτό σημαίει ότι α για μία πραγματική συάρτηση f :[ αβ, ] υπάρχει τουλάχιστο έα ξ (α,β) έτσι ώστε f(ξ) = 0 δε συεπάγεται ααγκαία ότι η f είαι συεχής ή ότι οι τιμές f(α), f( β ) είαι ετερόσημες δηλαδή f( α ) f( β< ) 0. 2

3 3. Α μία συάρτηση f είαι συεχής σε έα διάστημα Δ και ισχύει f(x) 0 για όλα τα x τότε συάγουμε ότι f(x) < 0 ή f(x) > 0 για κάθε x. Αυτό σημαίει ότι η f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο Δ. Απόδειξη: Α η f δε διατηρούσε σταθερό πρόσημο τότε θα υπήρχα α, β,με α<β τέτοια ώστε f( α ) > 0 και f( β ) < 0 ή f( α ) < 0και f( β ) > 0 δηλαδή f( α ) f( β< ) 0, που σύμφωα με το Θεώρημα Bolzano, θα υπήρχε μία τουλάχιστο ρίζα στο ( αβ, ) που είαι άτοπο λόγω της υπόθεσης μας, άρα η f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο Δ. 4. Μία συεχής συάρτηση f διατηρεί το πρόσημο της σε καθέα από τα διαστήματα στα οποία οι διαδοχικές ρίζες της χωρίζου το πεδίο ορισμού της. (Από τη έκφραση «διαδοχικές ρίζες» συμπεραίουμε ότι f(x) 0 για κάθε x ρ ( 1, ρ 2) όπου ρ1, ρ 2 είαι δύο διαδοχικές ρίζες της f ). 5. Α η f είαι συεχής και γησίως μοότοη στο [α,β] και επί πλέο ισχύει f( α ) f( β< ) 0, τότε η f έχει ακριβώς μία ρίζα στο (α,β). 6. Α η f είαι συεχής στο Δ και ισχύει: 3

4 f(x) 0 για κάθε x f(ξ) > 0 με ξ Δ τότε f(x) > 0 για κάθε x. 7. Α η f είαι συεχής στο Δ και ισχύει: f(x) 0 για κάθε x f(ξ) < 0 με ξ Δ τότε f(x) < 0 για κάθε x. 8. Κάθε πολυώυμο περιττού βαθμού με πραγματικούς συτελεστές έχει τουλάχιστο μία πραγματική ρίζα. Απόδειξη: 1 * Έστω P(x) =α x +α 1x α 1x +α 0 με α 0,, x έα πολυώυμο περιττού βαθμού με πραγματικούς συτελεστές. Διακρίουμε δύο περιπτώσεις: i. Έστω α > 0, τότε έχουμε: lim P(x) = lim ( α x ) = x x οπότε υπάρχει α< 0 τέτοιο ώστε α ισχύει P( α ) < 0 και lim P(x) = lim ( α x ) = + x + x + οπότε υπάρχει β> 0 τέτοιο ώστε α ισχύει P( β ) > 0 Συεπώς για τη πολυωυμική συάρτηση P(x), με πεδίο ορισμού το, ισχύου: 1. Είαι συεχής ως πολυωυμική στο διάστημα [ αβ, ]. 2. P( α)p( β ) < 0. Άρα σύμφωα με το Θεώρημα Bolzano η εξίσωση P(x) = 0 έχει τουλάχιστο μία ρίζα στο ( αβ, ), συεπώς και στο. ii. Oμοίως εργαζόμαστε α α < 0. 4

5 Θα μας απασχολήσει τώρα έα θεώρημα το οποίο θεωρείται «γείκευση» του θεωρήματος Bolzano. ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ Α μία συάρτηση f είαι ορισμέη σε έα κλειστό διάστημα [α,β]και επιπλέο η f είαι συεχής στο [α,β] f(α) f (β) τότε για κάθε αριθμό κ που βρίσκεται μεταξύ τω f(α) και f( β ) υπάρχει τουλάχιστο έας αριθμός ξ (α,β) έτσι ώστε f( ξ ) =κ. Απόδειξη: Ας υποθέσουμε ότι f( α ) < f( β ).Τότε θα ισχύει f( α ) <κ< f( β ). Α θεωρήσουμε τη συάρτηση g(x) = f(x) κ, x αβ, [, ] παρατηρούμε ότι: H g είαι συεχής στο [ αβ, ] και g( α)g( β ) < 0 Αφού g( α ) = f( α) κ< 0 και g( β ) = f( β) κ> 0 Επομέως, σύμφωα με το θεώρημα του Bolzano, υπάρχει έα τουλάχιστο ξ ( α, β ) τέτοιο, ώστε g( ξ ) = f( ξ) κ= 0, οπότε f( ξ ) =κ Γεωμετρική ερμηεία του Θεωρήματος Εδιάμεσω Τιμώ 5

6 1. Η παράλληλη ευθεία y = κ προς το xx θα τέμει τη C f τουλάχιστο σε έα σημείο (στο συγκεκριμέο παράδειγμα στα σημεία ξ 1, ξ 2, ξ 3 ). 2. Κάθε σημείο του άξοα yy που βρίσκεται αάμεσα στα f( α ) και f( β ) θα είαι τιμή της συάρτησης f. Σηματικές παρατηρήσεις 1. Α η συεχής συάρτηση f ορίζεται στο διάστημα Δ, τότε η εικόα του Δ μέσω της f (δηλαδή η f(δ) ) θα είαι διάστημα, δηλαδή δε είαι έωση διαστημάτω, με τη προϋπόθεση ότι η f δε είαι σταθερή. 2. Α η f είαι σταθερή συάρτηση τότε το f( ) είαι έα σημείο (μοοσύολο) (εκφυλισμέο διάστημα της μορφής [ λλ)., ] 6

7 3. Το ατίστροφο του Θεωρήματος εδιαμέσω τιμώ δε ισχύει κατ αάγκη, δηλαδή α μία συάρτηση f ορισμέη στο [ αβ, ], παίρει κάθε τιμή μεταξύ του f( α ) και του f( β ), δε σημαίει ότι αυτή είαι συεχής στο [ αβ, ]. 4. Η γραφική παράσταση μιας συεχούς συάρτησης σε διάστημα Δ είαι μία συεχής γραμμή. 5. Α η f ΔΕΝ είαι συεχής στο κλειστό διάστημα [ αβ, ] τότε δε παίρει υποχρεωτικά όλες τις εδιάμεσες τιμές. 6. Αποδεικύεται ότι η συάρτηση f είαι συεχής και γησίως μοότοη στο διάστημα Δ, 1 τότε η ατίστροφη της, δηλαδή η f :f( ) είαι συεχής στο f( ) και έχει το ίδιο είδος μοοτοίας. 7. Α το σύολο τιμώ μιας συεχούς συάρτησης περιέχει το μηδέ τότε η εξίσωση f(x) = 0 έχει τουλάχιστο μία ρίζα. 7

8 ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ Έστω f συεχής συάρτηση στο κλειστό διάστημα [α,β], τότε υπάρχου x 1,x 2 αβ [, ] για τα οποία ισχύει f(x 1) f(x) f(x 2) για κάθε x αβ [, ]. Δηλαδή η f έχει στο [α,β] ελάχιστη τιμή τη f(x 1) τη οποία τη συμβολίζουμε m και μέγιστη τιμή τη f(x 2) τη οποία συμβολίζουμε με Μ. Δηλαδή m f(x) Μ f(x) [m, Μ ] Σηματικές παρατηρήσεις 1. Από το Θεώρημα εδιάμεσω τιμώ και το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής μιας συεχούς συάρτησης f με πεδίο ορισμού το κλειστό διάστημα [α,β], μπορούμε α συμπεράουμε ότι το σύολό τιμώ της f είαι το κλειστό διάστημα [m,μ]. Δηλαδή μπορούμε πλέο α έχουμε μία πρώτη εικόα για το πώς μπορούμε α βρίσκουμε το σύολο τιμώ μίας συάρτησης. 2. Α έχουμε μία συάρτηση f συεχή και γησίως μοότοη σε έα διάστημα Δ, τότε μπορούμε α βρούμε το σύολο τιμώ της f αάλογα με το είδος της μοοτοίας της και τη μορφή του Δ. Δηλαδή: Α μια συάρτηση f είαι γησίως αύξουσα και συεχής σε έα αοικτό διάστημα ( αβ, ), τότε το σύολο τιμώ της στο διάστημα αυτό είαι το διάστημα (Α,Β),όπου A = lim f (x) και B = lim f (x) + Α, όμως η f είαι γησίως φθίουσα και συεχής στο (, ) αβ, τότε το σύολο τιμώ της στο διάστημα αυτό είαι το διάστημα (Β,Α) 8

9 [α,β] (α,β) [α,β) ΓΝΗΣΙΩΣ ΑΥΞΟΥΣΑ [f ( α),f ( β )] ΓΝΗΣΙΩΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑ [f ( β),f ( α )] ΓΝΗΣΙΩΣ ΑΥΞΟΥΣΑ ( lim f (x), lim f (x)) + ΓΝΗΣΙΩΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ( lim f (x), lim f (x)) + ΓΝΗΣΙΩΣ ΑΥΞΟΥΣΑ [f ( α ), lim f (x)) ΓΝΗΣΙΩΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ( lim f (x),f ( α )] (α,β] ΓΝΗΣΙΩΣ ΑΥΞΟΥΣΑ ( lim f (x),f ( β )] + ΓΝΗΣΙΩΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑ [f ( β ), lim f (x)) + Πρέπει α προσέξουμε ότι στις περιπτώσεις που έχουμε αοιχτά διαστήματα ατί για άκρο πραγματικό αριθμό μπορούμε α έχουμε το ±. Σε αυτή τη περίπτωση ισχύου αάλογα συμπεράσματα. 9

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6.

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6. ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ 1 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 1 2 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 3 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2 4 Για κάθε z C ισχύει z z 2 z 5 Για κάθε µιγαδικό z ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Qwφιertuiopasdfghjklzερυυξnmηq σwωψertuςiopasdρfghjklzcvbn mqwertuiopasdfghjklzcvbnφγιmλι qπςπζwωeτrtuτioρμpκaλsdfghςj ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ klzcvλοπbnmqwertuiopasdfghjklz ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

23 2011 ΘΕΜΑ Α A1. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και x 0 ένα εσωτερικό σημείο του Δ. Αν η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x 0 και είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό, να αποδείξετε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

78 Ερωτήσεις Θεωρίας Στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

78 Ερωτήσεις Θεωρίας Στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Στα Μαθηματιά Γειής Παιδείας Tι οομάζουμε συάρτηση Tι οομάζουμε παραγματιή συάρτηση πραγματιής μεταβλητής Μια διαδιασία με τη οποία άθε στοιχείο εός συόλου Α πεδίο ορισμού ατιστοιχίζεται σε έα αριβώς στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Τι οομάζεται συάρτηση Συάρτηση uncton είαι μια διαδιασία με τη οποία άθε στοιχείο εός συόλου Α ατιστοιχίζεται σε έα αριβώς στοιχείο άποιου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015 Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 000-05 Περιεχόµενα Θέµατα Επαναληπτικών 05............................................. 3 Θέµατα 05......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Mια συνάρτηση λέμε ότι είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού ( της, αν υπάρει το lim και είναι πραγματικός αριθμός. Το όριο αυτό λέγεται παράγωγος της στο και συμβολίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ http://ddethr Ορισμοί τω εοιώ κι θεωρήμτ χωρίς πόδειξη ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Τι είι το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ; Το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ είι έ υπερσύολο του συόλου τω πργμτικώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα

στους μιγαδικούς αριθμούς

στους μιγαδικούς αριθμούς Πράξεις στους μιγαδικούς αριθμούς Πρόσθεση μιγαδικώ αριθμώ Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία α) ) Πώς γίεται η πρόσθεση δύο μιγαδικώ αριθμώ; ) Ποια είαι η γεωμετρική ερμηεία του αθροίσματος δύο μιγαδικώ;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 14 1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ 14 1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 4. ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μονοτονία συνάρτησης Ακρότατα συνάρτησης Θεωρία Σχόλια Μέθοδοι Ασκήσεις ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός Συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε διάστηµα, όταν για οποιαδήποτε,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μαθηματιά Γειής Παιδείας Γ Λυείου Δημήτρης Αργυράης Γεράσιμος Κουτσαδρέας Μαθηματιά Γειής Παιδείας Στατιστιή Γ. Λυείου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών Κεφάλαιο 1 ο 45 Β. Δυάμεις πραγματικώ αριθμώ Α έχουμε έα γιόμεο της μορφής (-) (-) (-) (-) όπου κάθε παράγοτας είαι (δηλαδή ο ίδιος ο αριθμός) μπορούμε α το συμβολίσουμε με μια πιο απλή μορφή : (-) 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων:. c d c c. d c. d c. d c. e d e c 6. d c 7. d c 8. d ln c 9. d c. d c,. Β. Οι παρακάτω τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ονομάζεται ένα σύστημα από δύο κάθετους άξονες με κοινή αρχή στους οποίους οι μονάδες έχουν το ίδιο μήκος. Υπάρχουν περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B 113 Θέματα εξετάσεω περιόδου Μαΐου-Ιουίου στα Μαθηματικά Τάξη B! 114 a. Να διατυπώσετε το ορισμό της δύαμης α με βάση το ρητό α και εκθέτη το φυσικό αριθμό > 1. b. Να συμπληρωθού οι παρακάτω τύποι, δυάμεις

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 1 2 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω δύο σύνολα Α και Β ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του συνόλου Α στο Β είναι η διμελής σχέση f A B για την οποία A αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα y B δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Αθήνα Ιούλιος, 01 Η παρούσα ιπλωµατική Εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ιγνάτιος Ιωαννίδης. Στατιστική Όριο - Συνέχεια συνάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα

Ιγνάτιος Ιωαννίδης. Στατιστική Όριο - Συνέχεια συνάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα Ιγάτιος Ιωαίδης Στατιστική Όριο - Συέχεια συάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα Περιέχει: Συοπτική Θεωρία Μεθοδολογία Λύσης τω Ασκήσεω Λυμέα Παραδείγματα Ασκήσεις με τις απατήσεις τους ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

1 ( x ) =-3χ έχει τουλάχιστον μία ρίζα θετική και

1 ( x ) =-3χ έχει τουλάχιστον μία ρίζα θετική και Διαγώνισμα στο θεώρημα Bolzano με λύσεις Θέμα 1 ο Να δώσετε μια πρόχειρη γραφική παράσταση συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το R, που να είναι συνεχής στο R-{α,β} και να είναι συνεχής στο [α,β]. Να δώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένες Διαφορές.

Πεπερασμένες Διαφορές. Κεφάλαιο 1 Πεπερασμένες Διαφορές. 1.1 Προσέγγιση παραγώγων. 1.1.1 Πρώτη παράγωγος. Από τον ορισμό της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x

Διαβάστε περισσότερα